Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Barn- och utbildningsnämnden

2 Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER SKOLINSPEKTIONENS BESLUT ATT FÖRBÄTTRA KUNSKAPSRESULTATETEN DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM... 6 ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER... 6 PERSONALSITUATIONEN REKRYTERINGSBEHOV LÄRARLEGITIMATION ARBETSMILJÖ KOMPETENSUTVECKLING KARRIÄRTJÄNSTER/FÖRSTELÄRARE INVESTERINGAR INFORMATIONS OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK, IKT LOKALER OCH UTEMILJÖ FRAMTIDEN BARN- OCH ELEVUTVECKLING DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID VERKSAMHETSMÅL

3 Driftbudget Tabell 1. Budget barn- och utbildningsnämnden. Driftbudget (kkr) Verksamhetens intäkter, inkl interna poster Verksamhetens kostnader, inkl interna poster Nettokostnad Utfall 2013 Budget 2014 Prognos Nettoinvesteringar Förslag Budget 2015 Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har till uppgift att stödja och främja goda uppväxt- och utbildningsvillkor för barn och ungdomar i kommunen. Verksamheten omfattar pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass grundskola, grundsärskola, träningsskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola samt ungdomsverksamhet. Nämndens ansvarsområden regleras primärt av skollag, förordningar, läroplaner och det barnperspektiv som finns i FN:s konvention om barnets rättigheter. Verksamheten omfattas huvudsakligen av fem läroplaner, Läroplan för förskolan (Lpfö 98), läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11), läroplan för grundsärskolan (Lgrsä 11), läroplan för gymnasieskolan och läroplan för för vuxenutbildningen. För pedagogisk omsorg är läroplanen vägledande. Huvuduppdraget för barn- och utbildningsnämndens verksamhet är att arbeta för en ökad måluppfyllelse. Barn, elever, ungdomar och studerande ska ges så goda förutsättningar som möjligt för att nå så långt som möjligt avseende styrdokumentens mål. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet kommer under 2015 att fortsätta präglas av nämndens ambition att ha en förskola och skola att längta till. Viktiga händelser 2015 Barn- och utbildningsnämnden står inför tre övergripande utmaningar inför Den ena är att komma till rätta med de brister Skolinspektionen identifierat vid sin tillsyn av kommun, läsåret 2013/2014. Den andra är att skapa förutsättningar för att förbättra kunskapsresultaten inom grundskolan och den tredje är att skapa förutsättningar för Dahlander kunskapscentrum att utveckla en ekonomiskt bärkraftig och konkurrensmässigt stark gymnasieskola. 3

4 1. Skolinspektionens beslut Skolinspektionen beslut innehåller krav på åtgärder såväl kommunövergripande som på enhetsnivå. Flera av åtgärderna som måste vidtas innebär ekonomiska åtaganden för kommunen, åtgärder som inte ryms inom den preliminära budgetramen. Skolinspektionen påtalar i sitt beslut att den utbildning som ges inte är likvärdig, där grundskolans olika enheter uppvisar stora skillnader i resultat. Resultaten visar också att elevernas meritvärde i årskurs nio sjunkit två år i rad, både 2013 och Skolornas analyser av resultaten från läsåret 2013/2014 visar ett stort behov av att förstärka undervisningen kring elevers läsförmåga och läsförståelse. Behovet bedöms omfatta fyra lärartjänster med fokus på läsutveckling. Finansiering motsvarande drygt två av dessa tjänster ryms inom den preliminära budgetramen för Flera beslut från inspektionen har koppling till att skolledarna inte har tillräckliga förutsättningar för att kunna fullgöra sitt uppdrag inom givna ramar. Målsättningen inför 2015 är att kunna förstärka ledningsorganisationen motsvarande en heltidstjänst. Skolinspektionens beslut gällande förskolor och skolor understryker behov av stöd i form av kompetensutveckling för personal och skolledare. Skolinspektionen konstaterar i sitt beslut för Klockarskolan att det finns brister hur skolan arbetar med trygghet och studiero. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Säters kommun föreläggs att avhjälpa bristerna. Nämndens målsättning är att tillmötesgå skolans analys som visar ett behov av ytterligare förstärkning av elevvärd för att skapa större trygghet på raster och i korridorer. 2. Att förbättra kunskapsresultateten Resultatmässigt har meritvärdet för eleverna som slutat åk 9 försämrats både 2013 och Målsättningen att bli Dalarnas bästa skola 2014 har härmed inte heller uppnåtts. Nedan redovisas behov och utvecklingssatsningar som bedöms som befintlig verksamhet, åtgärder som syftar till ökad måluppfyllelse, men som inför 2015 inte inryms i den preliminära budgetramen som kommunfullmäktige beslutat om i maj månad Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet: Säters kommun har under de senaste åren fått ett ökat antal barn/elever från annat land. Enligt prognosen ökar mottagningen även under de kommande åren. Detta innebär ett utökat behov av undervisning i särskild undervisningsgrupp (förberedelseklass), svenska som andra språk, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Den ökande inflyttningen från annat land innebär också att fler förskolebarn kommer att behöva stöd för att utveckla sitt modersmål samt svenskundervisning för invandrare (SFI) vid vuxenutbildningen. I flera av skolbesluten har Skolinspektionen påpekat brister när det gäller författningarnas krav att tillgodose behoven för elever med annat modersmål. Skolinspektionen påpekar bl.a. i sitt beslut att det är av yttersta vikt att kommunen skyndsamt ser till att alla elever som behöver får studiehandledning på sitt modersmål. Enligt skollagen ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Enligt skolförordningen ska en elev få studiehandledning på 4

5 sitt modersmål, om eleven behöver det. Läsåret 2014/2015 finns 80 elever inom 24 olika modersmål utöver svenska inom grundskolans verksamheter. Av dessa är 41 elever berättigade till modersmålsundervisning. Stöd till barn/ elever i behov av särskilt stöd: Inför 2015 har antalet barn/elever med grava funktionsnedsättningar och barn/elever med flerfunktionsnedsättning ökat. Dessa barn/elever har behov som ställer krav på personligt en till en stöd. Under 2015 är behovet ytterligare tre tjänster elevassistent/ resurspedagog. Två av dessa tjänster ryms inom den preliminära ramen för Utökad timplan i matematik: Från och med höstterminen 2013 utökades undervisningstiden i matematik för grund- och grundsärskolan. Den minsta totala undervisningstiden i matematik ökade med 120 timmar. Ökningen innebär att den totala undervisningstiden ökat i motsvarande omfattning. Anslaget för kommunalekonomisk utjämning har utökats med anledningen av förändringen i timplanen. Regeringens bedömning är att det kommer att täcka huvudmännens ökade kostnader för den utökade undervisningstiden. Säter kommuns del av det ökade statsbidraget är ca kr för Nya behov 2015 Nedan redovisas nya behov och utvecklingssatsningar som syftar till ökad måluppfyllelse men som inför 2015 inte inryms i den preliminära budgetramen som kommunfullmäktige beslutat om i maj månad Uppdatering av läromedel för grundskolan, anpassade till läroplanen, Lgr 11 Utökning av IT-pedagogtjänst motsvarande 50 % tjänst. Tillgång till skolbibliotekarie för skolorna i Säters tätort Möjlighet att finansiera verksamhetsanknuten forskning Uppdatering av förbrukningsmaterial inom förskolan Stärka mottagningen av nyanlända barn och elever Återställa personaltäthet inom förskola från 6,0 till 5,5 barn per personal på två år Återställa personaltätheten inom grundskola motsvarande fyra tiondelar lärarresurs per 100 elever. Kompetensutvecklingsinsatser riktade till lärarna i syfte att lära sig metodik för att utnyttja modern informationsteknologi. Utökning av tjänst som skolsköterska med motsvarande 25 % vid Stora Skedvi och Enbacka skola. Anställning av Logoped motsvarande 50 % tjänst Utveckla Kulturskolan genom att anställa en Kulturpedagog Vikariemedel, grundskola 5

6 3. Dahlander kunskapscentrum Gymnasiet; teknik- och ekonomiprogrammet Åtgärder behövs för att kunna genomföra teknik- och ekonomiprogrammen i år två och tre. Den ena åtgärden gäller att kunna erbjuda kurser inom ekonomi, juridik och teknik. Dessa kurser kan inte samläsas med övriga kurser på skolan. Det handlar sammanlagt om ca 800 gymnasiepoäng och målsättningen för att klara detta är att skapa förutsättningar för ytterligare 1,3 heltidstjänst. En alternativ lösning är att köpa tjänsten/undervisningen från annan kommuns gymnasieskola. Kostanden blir dock densamma. Den andra delen består av läromedel för att kunna genomföra år två och tre på teknik- och ekonomiprogrammen. Detta ryms dock inte inom den preliminära budgetramen. Språkintroduktion De elever som studerar på gymnasieskolans språkintroduktion har olika bakgrund och därmed olika förutsättningar för att lyckas med sina studier. Vissa elever har mycket liten skolbakgrund medan andra gått många år i skola i hemlandet och saknar i första hand det svenska språket för att klara ett nationellt program på gymnasiekolan. Av de elever som studerade på språkintroduktion under läsåret 2013/2104 nådde 18,5 % behörighet till ett nationellt program på gymnasieskolan. Situationen idag är att samtliga elever, ca 30 elever, undervisas i samma undervisningsgrupp och inför 2015 förväntas elevantalet på språkintroduktionen stiga ytterligare. Behovet är ytterligare en tjänst. Detta ryms dock inte inom den preliminära budgetramen. Övriga viktiga händelser Barn och ungas psykiska hälsa, Första linjen Säters kommun har tillsammans med Landstinget deltagit i ett projekt, organiserats av Sveriges kommuner och landsting, kallat Första linjen. Första linje är den eller de funktioner eller verksamheter, som har i uppgift att först ta emot barn och ungdomar som visar tecken på milda till måttliga psykosociala problem. En välfungerande första linje bör erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser och därmed förhindra utveckling av allvarlig problematik, samt avlasta specialistnivån och därmed ge förutsättningar för ökad tillgänglighet och utvecklad spetskompetens på denna nivå. Mål för den gemensamma verksamheten är att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga i Säter genom att: Säkra att barn och unga med lindriga och måttliga psykiska besvär identifieras och får hjälp i ett tidigt skede Säkerställa att barn och unga med svår psykisk ohälsa får tillgång till kvalificerad bedömning och behandling Stärka det främjande och förebyggande arbetet 6

7 Skapande skola Inför läsåret 2014/15 har Säters kommun beviljats kr i Skapandeskolabidrag från Kulturrådet. Det är sjätte året Kulturskolan ansökt och beviljats statsbidrag för att kunna stärka förskolans och skolans arbete med kulturella uttryck, upplevelser och elevers eget skapande. Under läsåret kommer bidraget att användas för att stärka elevers eget skapande, utveckla de estetiska lärprocesserna och ge eleverna möjlighet att få lära sig om kulturtraditioner och lokal historia. NTA Satsningen på att utveckla NTA 1 fortsätter under 2014 genom att nämnden avsätter resurs motsvarande 12,5 % av en heltidstjänst som NTA-samordnare. Kommunala informationsansvaret Kommunen ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Arbetsuppgiften för det kommunala informationsansvaret ligger organisatoriskt under Dahlander kunskapscentrum. Från den 1 januari 2015 skärps skollagen genom att man förtydligar att hemkommunen inom ramen för ansvaret har uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Under 2014 har kommunen inte kunnat erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder i tillräcklig omfattning. Ungdomsverksamhet, Ung i Säter Kommunstyrelsen beslutade (Ks 123) att såväl verksamhet som strategiska frågor gällande ungdomsverksamheten och implementering av barnkonventionen ska ligga kvar hos barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen ställde sig också bakom namnbytet från Vilja Våga Vara Ung i Säter till Ung i Säter. I februari 2013 beslutade Region Dalarna att Dalarna ska arbeta för att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion och att en strategi för ett sådant arbete skulle tas fram. Utifrån detta beslut utformar nu region Dalarna en strategi med en avsiktsförklaring som beskriver hur Dalarnas kommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna avser arbeta för att Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Genom att arbetet med Ung i Säter fortsätter och utvecklas kan Säters kommun förverkliga kommunernas avsiktsförklaring. Med föreslagen budget 2015 för ungdomsverksamheten kan verksamheten drivas vidare som idag. Idag ingår uppdraget att driva arbetet i kommunen med konventionen om barnets rättigheter. Ungdomens Hus som ligger vid Klockarskolan, riktar främst sina aktiviteter till åringar. Ungdomens Hus har öppet tre eftermiddagar och kvällar i veckan, vissa lov samt under ett par sommarveckor erbjuds aktivi- 1 Naturvetenskap och teknik för alla, är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både barn, elever och lärare. NTA-arbetet bedrivs från förskolan till år 9 7

8 teter i det s.k. Summer Camp. En särskild prioritering görs för att ungdomar med funktionsnedsättning ska få en likvärdig fritid. Detta sker i samarbete mellan särskolan, Ungdomens Hus och LSS-enheten. Det finns också medel för ungdomars egna initiativ och idéer genom Idébanken Det finns ett stort behov av verksamhet också för gruppen 16+. Under vintern genomfördes projektet Ung i Säter. Där framkom att ungdomar, speciellt i åldern år, saknar en naturlig samlingsplats, en träffpunkt som ligger centralt eller nära centrum av Säter. En samlingspunkt/café med senare eftermiddag/kvällsöppet på vardagar och fredag, lördag kväll för att umgås och träffas på, ett ställe att kunna gå till helt spontant. Där skulle man också kunna arrangera olika aktiviteter, som knyter an till de intresseområden som ungdomarna gett uttryck för. För att kunna utöka ungdomsverksamheten för åldergruppen 16+ behöver en rad insatser göras. Dessa insatser ska utgå från ungdomarnas egna intressen och initiativ. För att starta upp den verksamheten behöver resurser motsvarande en halv tjänst avsättas för stötta ungdomarna. Styrgruppen för Ung i Säter för diskussioner med Folketshusföreningen om ett samarbete kring ett projekt om hur en mötesplats för unga i Säter, 16+, skulle kunna utformas. Detta skulle innebära att fler aktörer involveras, vilket också är en av avsikterna med region Dalarnas strategi. Styrgruppen kommer att fortsätta diskussionen med Folkets Hus. Genom att Folkets Hus skulle stå som projektägare kan man söka medel från olika instanser. Under 2012 köpte Säters kommun in det s.k. Röda Huset med tanke på att det skulle kunna iordningställas för ungdomsverksamhet. Inför budget 2014 äskade barn- och utbildningsnämnden om medel för att kunna iordningställa Röda Huset. Huset skulle inrymma lokaler för café, en mindre scen, möteslokaler och kontor för ungdomsrådet. Medel tillfördes dock inte ungdomsverksamheten i 2014 års budget, vilket innebar att Röda Huset inte ställts iordning för ungdomsverksamhet. Inför 2015 anser barn- och utbildningsnämnden att Röda Huset bör ställas iordning för ungdomsverksamhet och att medel bör tillskjutas nämnden för driften av lokalen. Konventionen om barnets rättigheter Syftet med arbetet är att ungdomar i Säter ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet och att skapa arenor som bygger på ungdomarnas eget engagemang och intressen. En styrgrupp bestående av förtroendevalda från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt tjänstemän från de båda förvaltningarna driver arbetet. En annan viktig del är att samarbetet i ungdomsfrågor med olika aktörer; kommunala förvaltningar, BRÅ, föreningar, näringsliv m.fl. samt arbetet med Ungdomens Hus ska vidareutvecklas. Styrgruppen för Ung i Säter har uppdraget att implementera FN s konvention om barnets rättigheter. Arbetet sker i samverkan med kommunens folkhälsoplanerare. Detta arbete fortsätter under Ungdomsverksamheten kommer också att prioritera arbetet med att stärka barn och ungdomars inflytande och delaktighet i verksamheten. 8

9 Informations och kommunikationsteknik, IKT Att utveckla skolans arbete med digital kompetens, eller medie- och informationskompetens, är ett av de centrala uppdragen för skolan. Att skolan har tillgång till och använder moderna verktyg och digitala resurser är numera en självklarhet och något som framgår tydligt av skolans styrdokument. Men det räcker inte att skaffa datorer och läsplattor. För att den nya tekniken ska utveckla skolan och elevernas lärande krävs ett långsiktigt strategiskt arbete av rektorer och skolledare. För att hålla kursen i det strategiska arbetet använder barn- och utbildningsförvaltningen verktyget LIKA. Verktyget är produkten av SKL:s överenskommelse med regeringen rörande insatser för att främja digitaliseringen inom offentlig sektor. LIKA är ett stöd för rektor och förvaltning att prioritera och tydliggöra olika fokusområden, att frigöra tid för viktiga samtal kring pedagogik och skolutveckling. Mål Barn- och utbildningsnämnden kommer att arbeta för att alla skolor ska nå den högsta nivån Uppnådd i samtliga kriterier i verktyget LIKA genom att skapa förutsättningar för rektor. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att sammanställa rektors analyser två gånger per år, i mars och i augusti. Utifrån resultatet av rektors analys ska barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för gemensamma insatser med utgångspunkt från skolornas handlingsplaner. Prioriterade områden 2015 redovisas nedan: Området Ledning Samtliga rektorer går kurs på högskolan Dalarna i syfte att rektor tillägnar sig grundläggande förståelse för vad digitaliseringen innebär för organiserande och genomförande av lärandeaktiviteter i skolan. Rektorerna genomför LIKA-analys 2 och tar fram handlingsplan för sin skola för Förvaltning använder LIKA för ny IT-strategi , kommunövergripande satsningar på infrastruktur, kompetens och förbättringsområden. Området Infrastruktur När det gäller infrastrukturen är målsättningen att upprätthålla stabila trådlösa nätverk samt inleda arbetet mot öppna nätverk. Nämnden vill också fortsätta satsningen på klassrum med projektor och högtalarutrustning samt även inkludera förskoleklass och fritidshemmen i satsningen. Nämnden vill också påbörja satsning på 1:1, d.v.s. en dator/lärplatta per elev. Området Kompetens I nuläget har barn- och utbildningsförvaltningen en IT-pedagogtjänst motsvarande 50 % tjänst. Målsättningen inför 2015 är att utöka tjänsten till att motsvara 100 % tjänst. Lokalt eftersträvas att det på varje skola ska finnas en IT-ansvarig. En ytterligare målsättning är att 2 LIKA konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på skolan. Innehållet är baserat bl.a. på skolans styrdokument, enkäter om IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens, samt rekommendationer i olika IKT-strategier. 9

10 enheterna tillsammans arrangerar lokala teachmeet 3 samt schemalägger kommunal fortbildning s.k. hands on med fokus på källkritik, informationssökning, PuL och digitala lärresurser (t.ex. olika databaser, läromedelsförlagens olika verktyg, strömmande media och appar) Viktigt också att rektor skapar förutsättningar för och uppmuntrar till kollegialt lärande/ klassrumsbesök. Området Användning Målsättningen är att elever i behov av särskilt stöd använder kompensatoriska IT-verktyg integrerat i den vardagliga lärsituationen, att pedagogerna använder dator eller lärplatta dagligen i sitt arbete samt att skolans schema skapas i gemensamma (kommunens) verktyg, om sådant finns. Våra barn äter på Stjärnrestaurang! Bättre skolmat ger godare hälsa! Lunchrasten är också en viktig lektion. I skolan lär man sig läsa, skriva och räkna rätt. Barn- och utbildningsnämnden vill också att eleverna ska lära sig att äta rätt, att äta hälsosamt. Nämnden menar att det är en förutsättning för kunskapsinhämtning och ett livslångt lärande. God hälsa ger bättre förutsättningar för ett långt och lyckligt liv. I skolköken serveras därför näringsriktig mat, från grunden tillagad på plats, ofta med ekologiska och närproducerade råvaror. Säters satsning på skolmaten omfattar nu all verksamhet inom förskola och grundskola. Inspirationen har hämtats från konceptet Stjärnrestaurang, utvecklat under det nationella projektet Bättre Skolmat. Tanken är att servera god och näringsriktig mat i en bra miljö, men också att matgästerna, det vill säga eleverna, ska vara nöjda. I skolcafeterian serveras frukt och hälsosamma smörgåsar, i stället för godis, bakverk och sötade drycker. Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2014 beslutat om riktlinjer för maten i förskolan och för maten på fritidshemmen. Samverkansavtal barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har utarbetat ett samverkansavtal mellan barn och utbildningsnämnden och socialnämnden. Samverkansavtalet reglerar hur samverkan ska ske i frågor kring barn och unga som riskerar att fara illa. Syftet med en förbättrad samverkan är att kvalitén i arbetet med barn och ungdom skall bli bättre och att de tillgängliga resurserna samordnas och används på ett så effektivt sätt som möjligt och att insatser sker så tidigt som möjligt i förhållande till problemområde. De båda nämndernas presidier träffas regelbundet under året för att följa upp samverkan. Föräldrastöd Barn- och utbildningsnämnden genomför föräldrautbildning för föräldrar med barn mellan 3-12 år. Föräldrautbildningsprogrammet COPE riktar sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år och som upplever behov av stöd i sitt föräldraskap. Under läsåret 2013/ TeachMeet är ett informellt och kostnadsfritt möte för lärare, av lärare. Det är till för lärare som är intresserade av IKT i klassrummet ett intensivt och inspirerande möte kollegor emellan. 10

11 genomfördes den åttonde omgången. Med anledning av att barn- och utbildningsnämnden ensam står för kostnader och personal kommer utbildningen att begränsas till att kunna genomföras vartannat år. Nästa utbildning kan därför kommat till stånd tidigast till läsåret 2015/2016. Personalsituationen Rekryteringsbehov Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter uppnår 92 personal 65 år under perioden Under perioden kommer 47 (33,6 %) av kommunens tillsvidareanställda lärare/elevassistenter och 28 (21,7 %) av förskolans/fritidshemmens personal att uppnå 65 år. Då barn- och elevutvecklingen bedöms som ökande, kommer det att uppstå ett rekryteringsbehov. Ett sätt att möta rekryteringsbehovet är genom det partnerskoleavtal som barnoch utbildningsnämnden ingått med Högskolan Dalarna om att ta emot studerande inom förskollärar- och lärarutbildningen. På så sätt slussas de studerande in i verksamheten i Säter vilket underlättar rekrytering efter utbildningens slut. Detta är extra viktigt eftersom kommunen står också inför en situation där det blivit svårt att rekrytera främst vissa ämneslärare, framförallt inom matematik, de naturorienterande ämnena och språkämnena. Lärarlegitimation Från den 1 december 2013 ska lärare och förskollärare ha en legitimation för att få undervisa, och i vissa lärares fall, sätta betyg. Den nya lärarlegitimationen innebär bland annat skärpta behörighetsregler, introduktionsår för nyexaminerade lärare och införande av Lärarnas ansvarsnämnd. Det finns även övergångsbestämmelser som innebär att lärare kan vara undantagen kravet på legitimation en viss tid. Det gäller lärare, förskollärare eller fritidspedagog och som ingått avtal om anställning före den 1 juli Då är läraren undantagen som längst fram till och med den 30 juni Lärare i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna gäller undantaget som längst fram till och med den 30 juni Arbetsmiljö Barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté avvecklas under Arbetsmiljöfrågorna hanteras fortsättningsvis inom ramen för samverkansavtalet i samverkansgruppen. Samverkansgruppen sammanträder ca 10 gånger per år. I syfte att ytterligare förbättra arbetsmiljön har barn- och utbildningsnämnden i sin plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet formulerat mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kompetensutveckling Barn- och utbildningsnämnden fortsätter satsa på att personalen ska ges möjlighet att vidga sin kompetens. Nedan listas exempel på utbildningar som personal deltar i: Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Här kan lärare komplettera sin legitimation med fler behörigheter. Personal inom fritids- 11

12 hem som har en examen enbart inriktad mot fritidshem, eller enbart mot förskola och fritidshem, kan läsa kurser i ett eller två praktisk-estetiska ämnen. Personal inom grundsärskolan kan genom Lärarlyftet läsa hela eller delar av speciallärarutbildningar som leder till speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. Förskolelyftet Kurser inom förskolelyftet ska öka förskolepersonalens kunskap på de områden där kraven skärpts i läroplanen. Rektorsprogrammet är obligatoriskt för rektorer som inte tidigare genomgått en befattningsutbildning. Nyanställda måste påbörja utbildningen senast ett år efter sin anställning. Under 2015 går tre av förvaltningens rektorer utbildningen. Rektorslyftet är en fortbildning för rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning. Fortbildningen fördjupar relevanta delar av nuvarande befattningsutbildning, rektorsprogrammet. Karriärtjänster/förstelärare Under 2013 och 2014 har kommunen tillsatt 13 tjänster som förstelärare, s.k. Karriärtjänster. Tjänsterna finansieras via statsbidrag och innebär att läraren får en löneökning på 500 kr/månad. Den preliminära statsbidragsramen för 2015 innebär att ytterligare en tjänst som förstelärare kan tillsättas under Investeringar Informations och kommunikationsteknik, IKT Rektorerna har genomfört en s.k. LIKA-analys 4 i syfte att kartlägga skolornas behov av informations och kommunikationsteknik. Analysen visar behov av fortsatt satsning på klassrum med projektor och högtalarutrustning på Klockarskolan och Dahlandergymnasiet. Behov av att utöka antalet lärplattor på Enbacka skola, Klockarskolan och Stora Skedvi skola, behov av att utöka antalet datorer på Enbacka skola, Klockarskolan och Stora Skedvi skola. Förstärka skolornas utrustning vad gäller foto/film/ljud samt tillgodose elevers tillgång till kompenserande hjälpmedel och kompenserande programvaror. Vidare behöver kommunen tillskapa en lokal s.k. molntjänst 5 för att kunna lagra fotografier och filmer som tas i verksamheten. 4 LIKA konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på skolan. Innehållet är baserat bl.a. på skolans styrdokument, enkäter om IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens, samt rekommendationer i olika IKT-strategier. 5 Molntjänster definieras som tjänster som levereras över Internet, som inte är anpassade för en enskild kund, som inte kräver särskild programvara, som snabbt kan ökas eller minskas och som lagrar kundens information hos molntjänsteleverantören. 12

13 Lokaler och utemiljö Säters tätort Behovet av ytterligare två förskolor i Säters tätort kvarstår, dels för att några förskolelokaler har temporära bygglov, dels för att det behövs fler platser totalt i kommundelen. Den tillfälliga förskolan Trollskogen i Siggebo har i ett första läge ett temporärt bygglov till Förskolan Borgen har fått förlängt bygglov till I dagsläget finns en förskola i investeringsbudget, att stå klar under 2017 ( Förskola nr 2 ). För att täcka behovet fram till dess behövs ca 25 platser som skulle kunna lösas genom ytterligare 26 platser vid Trollskogen under två år. Dessutom behöver Borgen finnas kvar till och med Om förskola nr 3 byggs och står klar 2019 behövs antingen Borgen eller 33 platser på Trollskogen även under Kungsgårdsskolan kommer att behöva ytterligare lokaler för att klara det prognostiserade elevantalet. Skolans elevantal ökar vilket innebär att skolan under perioden behöver ytterligare lokaler motsvarande fem klassrum för att klara det prognostiserade elevantalet. En fritidshemsavdelning ryms heller inte på skolan från läsåret 2013/14. Enbacka skola Arbetet med att bygga om och till Enbacka skola har inletts. De temporära lokalerna (den s.k. Täppan samt en barack som uppfördes hösten 2012) tas bort i samband med byggnationen. Andra temporära lokaler används under byggtiden för att verksamheten ska rymmas. Stora Skedvi Planering för om och tillbyggnad av Stora Skedvi skola och förskola pågår. I planeringsarbetet har barn- och utbildningsförvaltningen fört fram synpunkten om att förskolan i Kyrkbyn bör byggas för 72 platser, med möjlighet till tillbyggnad av en avdelning för 13 barn. Man bör här överväga att bygga en förskola med 85 platser redan från början. Underhåll Underhållet i de lokaler som hyrs internt i kommunen är eftersatt. Trots att detta påtalats under många år har inga påtagliga förändringar skett. Samhällsbyggnadsförvaltningens budgeterade medel räcker inte till för att underhålla lokaler och utemiljö så att de utgör fullgoda lärmiljöer för barn och elever. Undantaget är de lokaler som är ny- eller ombyggda, t.ex. Mora by förskola. Många gånger måste också omprioriteringar göras under budgetåret, så att inplanerade åtgärder skjuts på en obestämbar framtid. Framtiden Barn- och elevutveckling Barn- och elevantalet i kommunen är ökande de kommande åren. Det är också fortsatt viktigt att ha ett utrymme för ytterligare barn och elever då förhållande kan komma att ändras bl.a. utifrån in- och utflyttning och mottagning av nyanlända barn och elever. Progno- 13

14 sen nedan innehåller prognos över det faktiska barnantalet 2015 medan övriga år innehåller prognostiserat antal barn/elever för målbilden invånare år Figur 1. Prognos barn och elevutveckling perioden Källa: 2015 Säters kommun, Statisticon. Dahlander Kunskapscentrum Arbetet med att skapa förutsättningar för Dahlander kunskapscentrum, att utveckla en ekonomiskt bärkraftig och konkurrensmässigt stark gymnasieskola kommer att intensifieras och fortsätta under 2016 och Barnomsorg på obekväm arbetstid Barn- och utbildningsförvaltningen kartläggning av vårdnadshavarnas behov av barnomsorg på obekväma tider visar att det finns ett behov av utökade öppettider inom barnomsorgen. Det är därför angeläget att skapa förutsättningar för att antingen ha en kvälls-, helg och nattöppen förskola i kommunen, eller en lösning med en förskola i varje kommundel, Säter, Gustafs och Stora Skedvi, med utökade öppettider 06:00-22:00. Detta ryms dock inte inom den preliminära budgetramen för

15 Verksamhetsmål 2015 Årets analys av verksamheternas resultat har identifierat två förvaltningsövergripande utvecklingsområden: Barn- och utbildningsnämnden och elevers delaktighet och inflytande samt kunskapsresultaten. I syfte att få till stånd utveckling inom dessa områden beslutar nämnden om följande mål: Barn, elever, och personal möts av höga förväntningar Mäts genom egna enkäter Andelen barn och elever som känner sig delaktiga och har inflytande i det egna lärandet ökar Mäts genom egna enkäter Kunskapsresultateten inom grundskolan förbättras och överstiger det förväntade resultatet (enligt SALSA) 6. Mäts genom betygsresultatet, meritvärde och Salsavärde Andel elevers om fullföljer sin gymnasieutbildning vid Dahlander kunskapscentrum inom fyra år ökar Mäts genom statistik från Skolverket/SCB Andelen elever med studieavbrott inom vuxenutbildningen minskar Mäts genom statistik från Skolverket/SCB Andelen undervisningstimmar per elev och vecka för särvux ökar Mäts genom statistik från Skolverket/SCB 6 SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. Det betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. Det är föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever, d.v.s. andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, som utgör bakgrundsfaktorerna. Störst betydelse för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå. Salsa redovisas i dagsläget endast för Klockarskolan 15

Verksamhetsplan 2014. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2014. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014 Barn- och utbildningsnämnden Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER 2014... 3 UTÖKADE TIMPLANER... 4 KARRIÄRTJÄNSTER/FÖRSTELÄRARE... 4 KONVENTIONEN

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Bilaga 15. Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden SÄTERS KOMMUN

Bilaga 15. Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden SÄTERS KOMMUN Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden SÄTERS KOMMUN Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER 2013... 3 KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER... 4 FÖRSKOLAN... 5

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Strategi för barn- och utbildningsnämndens. verksamheter 2014 2018. Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90

Strategi för barn- och utbildningsnämndens. verksamheter 2014 2018. Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90 Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2014 2018 Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en strategi?... 3 Vision för barn- och utbildningsnämnden... 4 Den dubbla

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ordförande: Gun Eriksson (S) Förvaltningschef: Hans Åhnberg Rambudget 2010 Bokslut 2008 Budget 2009 Ram- Preliminär budgetram 2010 Verksamhet Kost Int Netto Kost Int Netto förändring

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan vårterminen 2014 läsåret 2014/2015

Kompetensutvecklingsplan vårterminen 2014 läsåret 2014/2015 Kompetensutvecklingsplan vårterminen 2014 läsåret 2014/2015 Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-01-16 Kompetensutvecklingsplan vårterminen 2014 samt läsåret 2014/2015 Kompetenutvecklingsplaner finns

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 Datum Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 1. Nuläge Enheten har bytt chef under året. Ny chef började 1 september. Enheten behöver en förnyelse vad gäller både pedagogiska diskussioner,

Läs mer