Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Barn- och utbildningsnämnden

2 Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER SKOLINSPEKTIONENS BESLUT ATT FÖRBÄTTRA KUNSKAPSRESULTATETEN DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM... 6 ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER... 6 PERSONALSITUATIONEN REKRYTERINGSBEHOV LÄRARLEGITIMATION ARBETSMILJÖ KOMPETENSUTVECKLING KARRIÄRTJÄNSTER/FÖRSTELÄRARE INVESTERINGAR INFORMATIONS OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK, IKT LOKALER OCH UTEMILJÖ FRAMTIDEN BARN- OCH ELEVUTVECKLING DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID VERKSAMHETSMÅL

3 Driftbudget Tabell 1. Budget barn- och utbildningsnämnden. Driftbudget (kkr) Verksamhetens intäkter, inkl interna poster Verksamhetens kostnader, inkl interna poster Nettokostnad Utfall 2013 Budget 2014 Prognos Nettoinvesteringar Förslag Budget 2015 Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har till uppgift att stödja och främja goda uppväxt- och utbildningsvillkor för barn och ungdomar i kommunen. Verksamheten omfattar pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass grundskola, grundsärskola, träningsskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola samt ungdomsverksamhet. Nämndens ansvarsområden regleras primärt av skollag, förordningar, läroplaner och det barnperspektiv som finns i FN:s konvention om barnets rättigheter. Verksamheten omfattas huvudsakligen av fem läroplaner, Läroplan för förskolan (Lpfö 98), läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11), läroplan för grundsärskolan (Lgrsä 11), läroplan för gymnasieskolan och läroplan för för vuxenutbildningen. För pedagogisk omsorg är läroplanen vägledande. Huvuduppdraget för barn- och utbildningsnämndens verksamhet är att arbeta för en ökad måluppfyllelse. Barn, elever, ungdomar och studerande ska ges så goda förutsättningar som möjligt för att nå så långt som möjligt avseende styrdokumentens mål. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet kommer under 2015 att fortsätta präglas av nämndens ambition att ha en förskola och skola att längta till. Viktiga händelser 2015 Barn- och utbildningsnämnden står inför tre övergripande utmaningar inför Den ena är att komma till rätta med de brister Skolinspektionen identifierat vid sin tillsyn av kommun, läsåret 2013/2014. Den andra är att skapa förutsättningar för att förbättra kunskapsresultaten inom grundskolan och den tredje är att skapa förutsättningar för Dahlander kunskapscentrum att utveckla en ekonomiskt bärkraftig och konkurrensmässigt stark gymnasieskola. 3

4 1. Skolinspektionens beslut Skolinspektionen beslut innehåller krav på åtgärder såväl kommunövergripande som på enhetsnivå. Flera av åtgärderna som måste vidtas innebär ekonomiska åtaganden för kommunen, åtgärder som inte ryms inom den preliminära budgetramen. Skolinspektionen påtalar i sitt beslut att den utbildning som ges inte är likvärdig, där grundskolans olika enheter uppvisar stora skillnader i resultat. Resultaten visar också att elevernas meritvärde i årskurs nio sjunkit två år i rad, både 2013 och Skolornas analyser av resultaten från läsåret 2013/2014 visar ett stort behov av att förstärka undervisningen kring elevers läsförmåga och läsförståelse. Behovet bedöms omfatta fyra lärartjänster med fokus på läsutveckling. Finansiering motsvarande drygt två av dessa tjänster ryms inom den preliminära budgetramen för Flera beslut från inspektionen har koppling till att skolledarna inte har tillräckliga förutsättningar för att kunna fullgöra sitt uppdrag inom givna ramar. Målsättningen inför 2015 är att kunna förstärka ledningsorganisationen motsvarande en heltidstjänst. Skolinspektionens beslut gällande förskolor och skolor understryker behov av stöd i form av kompetensutveckling för personal och skolledare. Skolinspektionen konstaterar i sitt beslut för Klockarskolan att det finns brister hur skolan arbetar med trygghet och studiero. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Säters kommun föreläggs att avhjälpa bristerna. Nämndens målsättning är att tillmötesgå skolans analys som visar ett behov av ytterligare förstärkning av elevvärd för att skapa större trygghet på raster och i korridorer. 2. Att förbättra kunskapsresultateten Resultatmässigt har meritvärdet för eleverna som slutat åk 9 försämrats både 2013 och Målsättningen att bli Dalarnas bästa skola 2014 har härmed inte heller uppnåtts. Nedan redovisas behov och utvecklingssatsningar som bedöms som befintlig verksamhet, åtgärder som syftar till ökad måluppfyllelse, men som inför 2015 inte inryms i den preliminära budgetramen som kommunfullmäktige beslutat om i maj månad Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet: Säters kommun har under de senaste åren fått ett ökat antal barn/elever från annat land. Enligt prognosen ökar mottagningen även under de kommande åren. Detta innebär ett utökat behov av undervisning i särskild undervisningsgrupp (förberedelseklass), svenska som andra språk, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Den ökande inflyttningen från annat land innebär också att fler förskolebarn kommer att behöva stöd för att utveckla sitt modersmål samt svenskundervisning för invandrare (SFI) vid vuxenutbildningen. I flera av skolbesluten har Skolinspektionen påpekat brister när det gäller författningarnas krav att tillgodose behoven för elever med annat modersmål. Skolinspektionen påpekar bl.a. i sitt beslut att det är av yttersta vikt att kommunen skyndsamt ser till att alla elever som behöver får studiehandledning på sitt modersmål. Enligt skollagen ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Enligt skolförordningen ska en elev få studiehandledning på 4

5 sitt modersmål, om eleven behöver det. Läsåret 2014/2015 finns 80 elever inom 24 olika modersmål utöver svenska inom grundskolans verksamheter. Av dessa är 41 elever berättigade till modersmålsundervisning. Stöd till barn/ elever i behov av särskilt stöd: Inför 2015 har antalet barn/elever med grava funktionsnedsättningar och barn/elever med flerfunktionsnedsättning ökat. Dessa barn/elever har behov som ställer krav på personligt en till en stöd. Under 2015 är behovet ytterligare tre tjänster elevassistent/ resurspedagog. Två av dessa tjänster ryms inom den preliminära ramen för Utökad timplan i matematik: Från och med höstterminen 2013 utökades undervisningstiden i matematik för grund- och grundsärskolan. Den minsta totala undervisningstiden i matematik ökade med 120 timmar. Ökningen innebär att den totala undervisningstiden ökat i motsvarande omfattning. Anslaget för kommunalekonomisk utjämning har utökats med anledningen av förändringen i timplanen. Regeringens bedömning är att det kommer att täcka huvudmännens ökade kostnader för den utökade undervisningstiden. Säter kommuns del av det ökade statsbidraget är ca kr för Nya behov 2015 Nedan redovisas nya behov och utvecklingssatsningar som syftar till ökad måluppfyllelse men som inför 2015 inte inryms i den preliminära budgetramen som kommunfullmäktige beslutat om i maj månad Uppdatering av läromedel för grundskolan, anpassade till läroplanen, Lgr 11 Utökning av IT-pedagogtjänst motsvarande 50 % tjänst. Tillgång till skolbibliotekarie för skolorna i Säters tätort Möjlighet att finansiera verksamhetsanknuten forskning Uppdatering av förbrukningsmaterial inom förskolan Stärka mottagningen av nyanlända barn och elever Återställa personaltäthet inom förskola från 6,0 till 5,5 barn per personal på två år Återställa personaltätheten inom grundskola motsvarande fyra tiondelar lärarresurs per 100 elever. Kompetensutvecklingsinsatser riktade till lärarna i syfte att lära sig metodik för att utnyttja modern informationsteknologi. Utökning av tjänst som skolsköterska med motsvarande 25 % vid Stora Skedvi och Enbacka skola. Anställning av Logoped motsvarande 50 % tjänst Utveckla Kulturskolan genom att anställa en Kulturpedagog Vikariemedel, grundskola 5

6 3. Dahlander kunskapscentrum Gymnasiet; teknik- och ekonomiprogrammet Åtgärder behövs för att kunna genomföra teknik- och ekonomiprogrammen i år två och tre. Den ena åtgärden gäller att kunna erbjuda kurser inom ekonomi, juridik och teknik. Dessa kurser kan inte samläsas med övriga kurser på skolan. Det handlar sammanlagt om ca 800 gymnasiepoäng och målsättningen för att klara detta är att skapa förutsättningar för ytterligare 1,3 heltidstjänst. En alternativ lösning är att köpa tjänsten/undervisningen från annan kommuns gymnasieskola. Kostanden blir dock densamma. Den andra delen består av läromedel för att kunna genomföra år två och tre på teknik- och ekonomiprogrammen. Detta ryms dock inte inom den preliminära budgetramen. Språkintroduktion De elever som studerar på gymnasieskolans språkintroduktion har olika bakgrund och därmed olika förutsättningar för att lyckas med sina studier. Vissa elever har mycket liten skolbakgrund medan andra gått många år i skola i hemlandet och saknar i första hand det svenska språket för att klara ett nationellt program på gymnasiekolan. Av de elever som studerade på språkintroduktion under läsåret 2013/2104 nådde 18,5 % behörighet till ett nationellt program på gymnasieskolan. Situationen idag är att samtliga elever, ca 30 elever, undervisas i samma undervisningsgrupp och inför 2015 förväntas elevantalet på språkintroduktionen stiga ytterligare. Behovet är ytterligare en tjänst. Detta ryms dock inte inom den preliminära budgetramen. Övriga viktiga händelser Barn och ungas psykiska hälsa, Första linjen Säters kommun har tillsammans med Landstinget deltagit i ett projekt, organiserats av Sveriges kommuner och landsting, kallat Första linjen. Första linje är den eller de funktioner eller verksamheter, som har i uppgift att först ta emot barn och ungdomar som visar tecken på milda till måttliga psykosociala problem. En välfungerande första linje bör erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser och därmed förhindra utveckling av allvarlig problematik, samt avlasta specialistnivån och därmed ge förutsättningar för ökad tillgänglighet och utvecklad spetskompetens på denna nivå. Mål för den gemensamma verksamheten är att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga i Säter genom att: Säkra att barn och unga med lindriga och måttliga psykiska besvär identifieras och får hjälp i ett tidigt skede Säkerställa att barn och unga med svår psykisk ohälsa får tillgång till kvalificerad bedömning och behandling Stärka det främjande och förebyggande arbetet 6

7 Skapande skola Inför läsåret 2014/15 har Säters kommun beviljats kr i Skapandeskolabidrag från Kulturrådet. Det är sjätte året Kulturskolan ansökt och beviljats statsbidrag för att kunna stärka förskolans och skolans arbete med kulturella uttryck, upplevelser och elevers eget skapande. Under läsåret kommer bidraget att användas för att stärka elevers eget skapande, utveckla de estetiska lärprocesserna och ge eleverna möjlighet att få lära sig om kulturtraditioner och lokal historia. NTA Satsningen på att utveckla NTA 1 fortsätter under 2014 genom att nämnden avsätter resurs motsvarande 12,5 % av en heltidstjänst som NTA-samordnare. Kommunala informationsansvaret Kommunen ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Arbetsuppgiften för det kommunala informationsansvaret ligger organisatoriskt under Dahlander kunskapscentrum. Från den 1 januari 2015 skärps skollagen genom att man förtydligar att hemkommunen inom ramen för ansvaret har uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Under 2014 har kommunen inte kunnat erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder i tillräcklig omfattning. Ungdomsverksamhet, Ung i Säter Kommunstyrelsen beslutade (Ks 123) att såväl verksamhet som strategiska frågor gällande ungdomsverksamheten och implementering av barnkonventionen ska ligga kvar hos barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen ställde sig också bakom namnbytet från Vilja Våga Vara Ung i Säter till Ung i Säter. I februari 2013 beslutade Region Dalarna att Dalarna ska arbeta för att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion och att en strategi för ett sådant arbete skulle tas fram. Utifrån detta beslut utformar nu region Dalarna en strategi med en avsiktsförklaring som beskriver hur Dalarnas kommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna avser arbeta för att Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Genom att arbetet med Ung i Säter fortsätter och utvecklas kan Säters kommun förverkliga kommunernas avsiktsförklaring. Med föreslagen budget 2015 för ungdomsverksamheten kan verksamheten drivas vidare som idag. Idag ingår uppdraget att driva arbetet i kommunen med konventionen om barnets rättigheter. Ungdomens Hus som ligger vid Klockarskolan, riktar främst sina aktiviteter till åringar. Ungdomens Hus har öppet tre eftermiddagar och kvällar i veckan, vissa lov samt under ett par sommarveckor erbjuds aktivi- 1 Naturvetenskap och teknik för alla, är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både barn, elever och lärare. NTA-arbetet bedrivs från förskolan till år 9 7

8 teter i det s.k. Summer Camp. En särskild prioritering görs för att ungdomar med funktionsnedsättning ska få en likvärdig fritid. Detta sker i samarbete mellan särskolan, Ungdomens Hus och LSS-enheten. Det finns också medel för ungdomars egna initiativ och idéer genom Idébanken Det finns ett stort behov av verksamhet också för gruppen 16+. Under vintern genomfördes projektet Ung i Säter. Där framkom att ungdomar, speciellt i åldern år, saknar en naturlig samlingsplats, en träffpunkt som ligger centralt eller nära centrum av Säter. En samlingspunkt/café med senare eftermiddag/kvällsöppet på vardagar och fredag, lördag kväll för att umgås och träffas på, ett ställe att kunna gå till helt spontant. Där skulle man också kunna arrangera olika aktiviteter, som knyter an till de intresseområden som ungdomarna gett uttryck för. För att kunna utöka ungdomsverksamheten för åldergruppen 16+ behöver en rad insatser göras. Dessa insatser ska utgå från ungdomarnas egna intressen och initiativ. För att starta upp den verksamheten behöver resurser motsvarande en halv tjänst avsättas för stötta ungdomarna. Styrgruppen för Ung i Säter för diskussioner med Folketshusföreningen om ett samarbete kring ett projekt om hur en mötesplats för unga i Säter, 16+, skulle kunna utformas. Detta skulle innebära att fler aktörer involveras, vilket också är en av avsikterna med region Dalarnas strategi. Styrgruppen kommer att fortsätta diskussionen med Folkets Hus. Genom att Folkets Hus skulle stå som projektägare kan man söka medel från olika instanser. Under 2012 köpte Säters kommun in det s.k. Röda Huset med tanke på att det skulle kunna iordningställas för ungdomsverksamhet. Inför budget 2014 äskade barn- och utbildningsnämnden om medel för att kunna iordningställa Röda Huset. Huset skulle inrymma lokaler för café, en mindre scen, möteslokaler och kontor för ungdomsrådet. Medel tillfördes dock inte ungdomsverksamheten i 2014 års budget, vilket innebar att Röda Huset inte ställts iordning för ungdomsverksamhet. Inför 2015 anser barn- och utbildningsnämnden att Röda Huset bör ställas iordning för ungdomsverksamhet och att medel bör tillskjutas nämnden för driften av lokalen. Konventionen om barnets rättigheter Syftet med arbetet är att ungdomar i Säter ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet och att skapa arenor som bygger på ungdomarnas eget engagemang och intressen. En styrgrupp bestående av förtroendevalda från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt tjänstemän från de båda förvaltningarna driver arbetet. En annan viktig del är att samarbetet i ungdomsfrågor med olika aktörer; kommunala förvaltningar, BRÅ, föreningar, näringsliv m.fl. samt arbetet med Ungdomens Hus ska vidareutvecklas. Styrgruppen för Ung i Säter har uppdraget att implementera FN s konvention om barnets rättigheter. Arbetet sker i samverkan med kommunens folkhälsoplanerare. Detta arbete fortsätter under Ungdomsverksamheten kommer också att prioritera arbetet med att stärka barn och ungdomars inflytande och delaktighet i verksamheten. 8

9 Informations och kommunikationsteknik, IKT Att utveckla skolans arbete med digital kompetens, eller medie- och informationskompetens, är ett av de centrala uppdragen för skolan. Att skolan har tillgång till och använder moderna verktyg och digitala resurser är numera en självklarhet och något som framgår tydligt av skolans styrdokument. Men det räcker inte att skaffa datorer och läsplattor. För att den nya tekniken ska utveckla skolan och elevernas lärande krävs ett långsiktigt strategiskt arbete av rektorer och skolledare. För att hålla kursen i det strategiska arbetet använder barn- och utbildningsförvaltningen verktyget LIKA. Verktyget är produkten av SKL:s överenskommelse med regeringen rörande insatser för att främja digitaliseringen inom offentlig sektor. LIKA är ett stöd för rektor och förvaltning att prioritera och tydliggöra olika fokusområden, att frigöra tid för viktiga samtal kring pedagogik och skolutveckling. Mål Barn- och utbildningsnämnden kommer att arbeta för att alla skolor ska nå den högsta nivån Uppnådd i samtliga kriterier i verktyget LIKA genom att skapa förutsättningar för rektor. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att sammanställa rektors analyser två gånger per år, i mars och i augusti. Utifrån resultatet av rektors analys ska barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för gemensamma insatser med utgångspunkt från skolornas handlingsplaner. Prioriterade områden 2015 redovisas nedan: Området Ledning Samtliga rektorer går kurs på högskolan Dalarna i syfte att rektor tillägnar sig grundläggande förståelse för vad digitaliseringen innebär för organiserande och genomförande av lärandeaktiviteter i skolan. Rektorerna genomför LIKA-analys 2 och tar fram handlingsplan för sin skola för Förvaltning använder LIKA för ny IT-strategi , kommunövergripande satsningar på infrastruktur, kompetens och förbättringsområden. Området Infrastruktur När det gäller infrastrukturen är målsättningen att upprätthålla stabila trådlösa nätverk samt inleda arbetet mot öppna nätverk. Nämnden vill också fortsätta satsningen på klassrum med projektor och högtalarutrustning samt även inkludera förskoleklass och fritidshemmen i satsningen. Nämnden vill också påbörja satsning på 1:1, d.v.s. en dator/lärplatta per elev. Området Kompetens I nuläget har barn- och utbildningsförvaltningen en IT-pedagogtjänst motsvarande 50 % tjänst. Målsättningen inför 2015 är att utöka tjänsten till att motsvara 100 % tjänst. Lokalt eftersträvas att det på varje skola ska finnas en IT-ansvarig. En ytterligare målsättning är att 2 LIKA konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på skolan. Innehållet är baserat bl.a. på skolans styrdokument, enkäter om IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens, samt rekommendationer i olika IKT-strategier. 9

10 enheterna tillsammans arrangerar lokala teachmeet 3 samt schemalägger kommunal fortbildning s.k. hands on med fokus på källkritik, informationssökning, PuL och digitala lärresurser (t.ex. olika databaser, läromedelsförlagens olika verktyg, strömmande media och appar) Viktigt också att rektor skapar förutsättningar för och uppmuntrar till kollegialt lärande/ klassrumsbesök. Området Användning Målsättningen är att elever i behov av särskilt stöd använder kompensatoriska IT-verktyg integrerat i den vardagliga lärsituationen, att pedagogerna använder dator eller lärplatta dagligen i sitt arbete samt att skolans schema skapas i gemensamma (kommunens) verktyg, om sådant finns. Våra barn äter på Stjärnrestaurang! Bättre skolmat ger godare hälsa! Lunchrasten är också en viktig lektion. I skolan lär man sig läsa, skriva och räkna rätt. Barn- och utbildningsnämnden vill också att eleverna ska lära sig att äta rätt, att äta hälsosamt. Nämnden menar att det är en förutsättning för kunskapsinhämtning och ett livslångt lärande. God hälsa ger bättre förutsättningar för ett långt och lyckligt liv. I skolköken serveras därför näringsriktig mat, från grunden tillagad på plats, ofta med ekologiska och närproducerade råvaror. Säters satsning på skolmaten omfattar nu all verksamhet inom förskola och grundskola. Inspirationen har hämtats från konceptet Stjärnrestaurang, utvecklat under det nationella projektet Bättre Skolmat. Tanken är att servera god och näringsriktig mat i en bra miljö, men också att matgästerna, det vill säga eleverna, ska vara nöjda. I skolcafeterian serveras frukt och hälsosamma smörgåsar, i stället för godis, bakverk och sötade drycker. Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2014 beslutat om riktlinjer för maten i förskolan och för maten på fritidshemmen. Samverkansavtal barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har utarbetat ett samverkansavtal mellan barn och utbildningsnämnden och socialnämnden. Samverkansavtalet reglerar hur samverkan ska ske i frågor kring barn och unga som riskerar att fara illa. Syftet med en förbättrad samverkan är att kvalitén i arbetet med barn och ungdom skall bli bättre och att de tillgängliga resurserna samordnas och används på ett så effektivt sätt som möjligt och att insatser sker så tidigt som möjligt i förhållande till problemområde. De båda nämndernas presidier träffas regelbundet under året för att följa upp samverkan. Föräldrastöd Barn- och utbildningsnämnden genomför föräldrautbildning för föräldrar med barn mellan 3-12 år. Föräldrautbildningsprogrammet COPE riktar sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år och som upplever behov av stöd i sitt föräldraskap. Under läsåret 2013/ TeachMeet är ett informellt och kostnadsfritt möte för lärare, av lärare. Det är till för lärare som är intresserade av IKT i klassrummet ett intensivt och inspirerande möte kollegor emellan. 10

11 genomfördes den åttonde omgången. Med anledning av att barn- och utbildningsnämnden ensam står för kostnader och personal kommer utbildningen att begränsas till att kunna genomföras vartannat år. Nästa utbildning kan därför kommat till stånd tidigast till läsåret 2015/2016. Personalsituationen Rekryteringsbehov Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter uppnår 92 personal 65 år under perioden Under perioden kommer 47 (33,6 %) av kommunens tillsvidareanställda lärare/elevassistenter och 28 (21,7 %) av förskolans/fritidshemmens personal att uppnå 65 år. Då barn- och elevutvecklingen bedöms som ökande, kommer det att uppstå ett rekryteringsbehov. Ett sätt att möta rekryteringsbehovet är genom det partnerskoleavtal som barnoch utbildningsnämnden ingått med Högskolan Dalarna om att ta emot studerande inom förskollärar- och lärarutbildningen. På så sätt slussas de studerande in i verksamheten i Säter vilket underlättar rekrytering efter utbildningens slut. Detta är extra viktigt eftersom kommunen står också inför en situation där det blivit svårt att rekrytera främst vissa ämneslärare, framförallt inom matematik, de naturorienterande ämnena och språkämnena. Lärarlegitimation Från den 1 december 2013 ska lärare och förskollärare ha en legitimation för att få undervisa, och i vissa lärares fall, sätta betyg. Den nya lärarlegitimationen innebär bland annat skärpta behörighetsregler, introduktionsår för nyexaminerade lärare och införande av Lärarnas ansvarsnämnd. Det finns även övergångsbestämmelser som innebär att lärare kan vara undantagen kravet på legitimation en viss tid. Det gäller lärare, förskollärare eller fritidspedagog och som ingått avtal om anställning före den 1 juli Då är läraren undantagen som längst fram till och med den 30 juni Lärare i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna gäller undantaget som längst fram till och med den 30 juni Arbetsmiljö Barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté avvecklas under Arbetsmiljöfrågorna hanteras fortsättningsvis inom ramen för samverkansavtalet i samverkansgruppen. Samverkansgruppen sammanträder ca 10 gånger per år. I syfte att ytterligare förbättra arbetsmiljön har barn- och utbildningsnämnden i sin plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet formulerat mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kompetensutveckling Barn- och utbildningsnämnden fortsätter satsa på att personalen ska ges möjlighet att vidga sin kompetens. Nedan listas exempel på utbildningar som personal deltar i: Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Här kan lärare komplettera sin legitimation med fler behörigheter. Personal inom fritids- 11

12 hem som har en examen enbart inriktad mot fritidshem, eller enbart mot förskola och fritidshem, kan läsa kurser i ett eller två praktisk-estetiska ämnen. Personal inom grundsärskolan kan genom Lärarlyftet läsa hela eller delar av speciallärarutbildningar som leder till speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. Förskolelyftet Kurser inom förskolelyftet ska öka förskolepersonalens kunskap på de områden där kraven skärpts i läroplanen. Rektorsprogrammet är obligatoriskt för rektorer som inte tidigare genomgått en befattningsutbildning. Nyanställda måste påbörja utbildningen senast ett år efter sin anställning. Under 2015 går tre av förvaltningens rektorer utbildningen. Rektorslyftet är en fortbildning för rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning. Fortbildningen fördjupar relevanta delar av nuvarande befattningsutbildning, rektorsprogrammet. Karriärtjänster/förstelärare Under 2013 och 2014 har kommunen tillsatt 13 tjänster som förstelärare, s.k. Karriärtjänster. Tjänsterna finansieras via statsbidrag och innebär att läraren får en löneökning på 500 kr/månad. Den preliminära statsbidragsramen för 2015 innebär att ytterligare en tjänst som förstelärare kan tillsättas under Investeringar Informations och kommunikationsteknik, IKT Rektorerna har genomfört en s.k. LIKA-analys 4 i syfte att kartlägga skolornas behov av informations och kommunikationsteknik. Analysen visar behov av fortsatt satsning på klassrum med projektor och högtalarutrustning på Klockarskolan och Dahlandergymnasiet. Behov av att utöka antalet lärplattor på Enbacka skola, Klockarskolan och Stora Skedvi skola, behov av att utöka antalet datorer på Enbacka skola, Klockarskolan och Stora Skedvi skola. Förstärka skolornas utrustning vad gäller foto/film/ljud samt tillgodose elevers tillgång till kompenserande hjälpmedel och kompenserande programvaror. Vidare behöver kommunen tillskapa en lokal s.k. molntjänst 5 för att kunna lagra fotografier och filmer som tas i verksamheten. 4 LIKA konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på skolan. Innehållet är baserat bl.a. på skolans styrdokument, enkäter om IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens, samt rekommendationer i olika IKT-strategier. 5 Molntjänster definieras som tjänster som levereras över Internet, som inte är anpassade för en enskild kund, som inte kräver särskild programvara, som snabbt kan ökas eller minskas och som lagrar kundens information hos molntjänsteleverantören. 12

13 Lokaler och utemiljö Säters tätort Behovet av ytterligare två förskolor i Säters tätort kvarstår, dels för att några förskolelokaler har temporära bygglov, dels för att det behövs fler platser totalt i kommundelen. Den tillfälliga förskolan Trollskogen i Siggebo har i ett första läge ett temporärt bygglov till Förskolan Borgen har fått förlängt bygglov till I dagsläget finns en förskola i investeringsbudget, att stå klar under 2017 ( Förskola nr 2 ). För att täcka behovet fram till dess behövs ca 25 platser som skulle kunna lösas genom ytterligare 26 platser vid Trollskogen under två år. Dessutom behöver Borgen finnas kvar till och med Om förskola nr 3 byggs och står klar 2019 behövs antingen Borgen eller 33 platser på Trollskogen även under Kungsgårdsskolan kommer att behöva ytterligare lokaler för att klara det prognostiserade elevantalet. Skolans elevantal ökar vilket innebär att skolan under perioden behöver ytterligare lokaler motsvarande fem klassrum för att klara det prognostiserade elevantalet. En fritidshemsavdelning ryms heller inte på skolan från läsåret 2013/14. Enbacka skola Arbetet med att bygga om och till Enbacka skola har inletts. De temporära lokalerna (den s.k. Täppan samt en barack som uppfördes hösten 2012) tas bort i samband med byggnationen. Andra temporära lokaler används under byggtiden för att verksamheten ska rymmas. Stora Skedvi Planering för om och tillbyggnad av Stora Skedvi skola och förskola pågår. I planeringsarbetet har barn- och utbildningsförvaltningen fört fram synpunkten om att förskolan i Kyrkbyn bör byggas för 72 platser, med möjlighet till tillbyggnad av en avdelning för 13 barn. Man bör här överväga att bygga en förskola med 85 platser redan från början. Underhåll Underhållet i de lokaler som hyrs internt i kommunen är eftersatt. Trots att detta påtalats under många år har inga påtagliga förändringar skett. Samhällsbyggnadsförvaltningens budgeterade medel räcker inte till för att underhålla lokaler och utemiljö så att de utgör fullgoda lärmiljöer för barn och elever. Undantaget är de lokaler som är ny- eller ombyggda, t.ex. Mora by förskola. Många gånger måste också omprioriteringar göras under budgetåret, så att inplanerade åtgärder skjuts på en obestämbar framtid. Framtiden Barn- och elevutveckling Barn- och elevantalet i kommunen är ökande de kommande åren. Det är också fortsatt viktigt att ha ett utrymme för ytterligare barn och elever då förhållande kan komma att ändras bl.a. utifrån in- och utflyttning och mottagning av nyanlända barn och elever. Progno- 13

14 sen nedan innehåller prognos över det faktiska barnantalet 2015 medan övriga år innehåller prognostiserat antal barn/elever för målbilden invånare år Figur 1. Prognos barn och elevutveckling perioden Källa: 2015 Säters kommun, Statisticon. Dahlander Kunskapscentrum Arbetet med att skapa förutsättningar för Dahlander kunskapscentrum, att utveckla en ekonomiskt bärkraftig och konkurrensmässigt stark gymnasieskola kommer att intensifieras och fortsätta under 2016 och Barnomsorg på obekväm arbetstid Barn- och utbildningsförvaltningen kartläggning av vårdnadshavarnas behov av barnomsorg på obekväma tider visar att det finns ett behov av utökade öppettider inom barnomsorgen. Det är därför angeläget att skapa förutsättningar för att antingen ha en kvälls-, helg och nattöppen förskola i kommunen, eller en lösning med en förskola i varje kommundel, Säter, Gustafs och Stora Skedvi, med utökade öppettider 06:00-22:00. Detta ryms dock inte inom den preliminära budgetramen för

15 Verksamhetsmål 2015 Årets analys av verksamheternas resultat har identifierat två förvaltningsövergripande utvecklingsområden: Barn- och utbildningsnämnden och elevers delaktighet och inflytande samt kunskapsresultaten. I syfte att få till stånd utveckling inom dessa områden beslutar nämnden om följande mål: Barn, elever, och personal möts av höga förväntningar Mäts genom egna enkäter Andelen barn och elever som känner sig delaktiga och har inflytande i det egna lärandet ökar Mäts genom egna enkäter Kunskapsresultateten inom grundskolan förbättras och överstiger det förväntade resultatet (enligt SALSA) 6. Mäts genom betygsresultatet, meritvärde och Salsavärde Andel elevers om fullföljer sin gymnasieutbildning vid Dahlander kunskapscentrum inom fyra år ökar Mäts genom statistik från Skolverket/SCB Andelen elever med studieavbrott inom vuxenutbildningen minskar Mäts genom statistik från Skolverket/SCB Andelen undervisningstimmar per elev och vecka för särvux ökar Mäts genom statistik från Skolverket/SCB 6 SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. Det betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. Det är föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever, d.v.s. andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, som utgör bakgrundsfaktorerna. Störst betydelse för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå. Salsa redovisas i dagsläget endast för Klockarskolan 15

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsnämnden Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER 2016... 3 FÖRSKOLAN... 3 GRUNDSKOLAN... 4 DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM... 5 UTBILDNING

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2014. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014 Barn- och utbildningsnämnden Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER 2014... 3 UTÖKADE TIMPLANER... 4 KARRIÄRTJÄNSTER/FÖRSTELÄRARE... 4 KONVENTIONEN

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Enligt dagens bestämmelser ska åtgärdsprogram utarbetas för samtliga elever som får särskilt stöd för att klara målen.

Enligt dagens bestämmelser ska åtgärdsprogram utarbetas för samtliga elever som får särskilt stöd för att klara målen. 2013-09-26 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter 49 772 50 073 50 588 50

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Margareta Sundin Utredare 20141120 Sid 1 Innehåll Bakgrund... 1 Elever med annat modersmål än svenska... 1 Vad säger nationella styrdokument?...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Tillsyn av huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 2 (5) STYRNING

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringsbeslut I:5 2013-02-21 U2013/1101/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Denna plan avser elever i skolor med Kristianstads kommun som huvudman. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ein Beslut Dnr 44-2015:9647 Primaskolan i Sverige AB Org.nr. 556557-0958 Beslut för grundskola efter tillsyn Primaskolan Farsta belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (6) Dnr 44-2015:9647 Tillsyn i Primaskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:3822 Borlänge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Jakobsgårdsskolan belägen i Borlänge kommun 2(10) Tillsyn i Jakobsgårdsskolan har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under hösten

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:9299 Eda kommun Kommun@eda.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gunnarsbyskolan i Eda kommun 2 (6) Dnr 43-2015:9299 Tillsyn i Gunnarsbyskolan grundsärskola har genomfört tillsyn av Eda

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Förslag till nationell strategi för skolans digitalisering för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan Den digitala våren 2 februari: Nationellt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning 2915-11-17 1 (9) Kils kommun kommun@kil.se Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning efter tillsyn i Kils kommun Uppföljning av

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9509 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nacka Strands skola belägen i Nacka kommun 2 (7) Tillsyn i Nacka Strands

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer