Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Barn- och utbildningsnämnden

2 Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER SKOLINSPEKTIONENS BESLUT ATT FÖRBÄTTRA KUNSKAPSRESULTATETEN DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM... 6 ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER... 6 PERSONALSITUATIONEN REKRYTERINGSBEHOV LÄRARLEGITIMATION ARBETSMILJÖ KOMPETENSUTVECKLING KARRIÄRTJÄNSTER/FÖRSTELÄRARE INVESTERINGAR INFORMATIONS OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK, IKT LOKALER OCH UTEMILJÖ FRAMTIDEN BARN- OCH ELEVUTVECKLING DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID VERKSAMHETSMÅL

3 Driftbudget Tabell 1. Budget barn- och utbildningsnämnden. Driftbudget (kkr) Verksamhetens intäkter, inkl interna poster Verksamhetens kostnader, inkl interna poster Nettokostnad Utfall 2013 Budget 2014 Prognos Nettoinvesteringar Förslag Budget 2015 Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har till uppgift att stödja och främja goda uppväxt- och utbildningsvillkor för barn och ungdomar i kommunen. Verksamheten omfattar pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass grundskola, grundsärskola, träningsskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola samt ungdomsverksamhet. Nämndens ansvarsområden regleras primärt av skollag, förordningar, läroplaner och det barnperspektiv som finns i FN:s konvention om barnets rättigheter. Verksamheten omfattas huvudsakligen av fem läroplaner, Läroplan för förskolan (Lpfö 98), läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11), läroplan för grundsärskolan (Lgrsä 11), läroplan för gymnasieskolan och läroplan för för vuxenutbildningen. För pedagogisk omsorg är läroplanen vägledande. Huvuduppdraget för barn- och utbildningsnämndens verksamhet är att arbeta för en ökad måluppfyllelse. Barn, elever, ungdomar och studerande ska ges så goda förutsättningar som möjligt för att nå så långt som möjligt avseende styrdokumentens mål. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet kommer under 2015 att fortsätta präglas av nämndens ambition att ha en förskola och skola att längta till. Viktiga händelser 2015 Barn- och utbildningsnämnden står inför tre övergripande utmaningar inför Den ena är att komma till rätta med de brister Skolinspektionen identifierat vid sin tillsyn av kommun, läsåret 2013/2014. Den andra är att skapa förutsättningar för att förbättra kunskapsresultaten inom grundskolan och den tredje är att skapa förutsättningar för Dahlander kunskapscentrum att utveckla en ekonomiskt bärkraftig och konkurrensmässigt stark gymnasieskola. 3

4 1. Skolinspektionens beslut Skolinspektionen beslut innehåller krav på åtgärder såväl kommunövergripande som på enhetsnivå. Flera av åtgärderna som måste vidtas innebär ekonomiska åtaganden för kommunen, åtgärder som inte ryms inom den preliminära budgetramen. Skolinspektionen påtalar i sitt beslut att den utbildning som ges inte är likvärdig, där grundskolans olika enheter uppvisar stora skillnader i resultat. Resultaten visar också att elevernas meritvärde i årskurs nio sjunkit två år i rad, både 2013 och Skolornas analyser av resultaten från läsåret 2013/2014 visar ett stort behov av att förstärka undervisningen kring elevers läsförmåga och läsförståelse. Behovet bedöms omfatta fyra lärartjänster med fokus på läsutveckling. Finansiering motsvarande drygt två av dessa tjänster ryms inom den preliminära budgetramen för Flera beslut från inspektionen har koppling till att skolledarna inte har tillräckliga förutsättningar för att kunna fullgöra sitt uppdrag inom givna ramar. Målsättningen inför 2015 är att kunna förstärka ledningsorganisationen motsvarande en heltidstjänst. Skolinspektionens beslut gällande förskolor och skolor understryker behov av stöd i form av kompetensutveckling för personal och skolledare. Skolinspektionen konstaterar i sitt beslut för Klockarskolan att det finns brister hur skolan arbetar med trygghet och studiero. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Säters kommun föreläggs att avhjälpa bristerna. Nämndens målsättning är att tillmötesgå skolans analys som visar ett behov av ytterligare förstärkning av elevvärd för att skapa större trygghet på raster och i korridorer. 2. Att förbättra kunskapsresultateten Resultatmässigt har meritvärdet för eleverna som slutat åk 9 försämrats både 2013 och Målsättningen att bli Dalarnas bästa skola 2014 har härmed inte heller uppnåtts. Nedan redovisas behov och utvecklingssatsningar som bedöms som befintlig verksamhet, åtgärder som syftar till ökad måluppfyllelse, men som inför 2015 inte inryms i den preliminära budgetramen som kommunfullmäktige beslutat om i maj månad Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet: Säters kommun har under de senaste åren fått ett ökat antal barn/elever från annat land. Enligt prognosen ökar mottagningen även under de kommande åren. Detta innebär ett utökat behov av undervisning i särskild undervisningsgrupp (förberedelseklass), svenska som andra språk, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Den ökande inflyttningen från annat land innebär också att fler förskolebarn kommer att behöva stöd för att utveckla sitt modersmål samt svenskundervisning för invandrare (SFI) vid vuxenutbildningen. I flera av skolbesluten har Skolinspektionen påpekat brister när det gäller författningarnas krav att tillgodose behoven för elever med annat modersmål. Skolinspektionen påpekar bl.a. i sitt beslut att det är av yttersta vikt att kommunen skyndsamt ser till att alla elever som behöver får studiehandledning på sitt modersmål. Enligt skollagen ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Enligt skolförordningen ska en elev få studiehandledning på 4

5 sitt modersmål, om eleven behöver det. Läsåret 2014/2015 finns 80 elever inom 24 olika modersmål utöver svenska inom grundskolans verksamheter. Av dessa är 41 elever berättigade till modersmålsundervisning. Stöd till barn/ elever i behov av särskilt stöd: Inför 2015 har antalet barn/elever med grava funktionsnedsättningar och barn/elever med flerfunktionsnedsättning ökat. Dessa barn/elever har behov som ställer krav på personligt en till en stöd. Under 2015 är behovet ytterligare tre tjänster elevassistent/ resurspedagog. Två av dessa tjänster ryms inom den preliminära ramen för Utökad timplan i matematik: Från och med höstterminen 2013 utökades undervisningstiden i matematik för grund- och grundsärskolan. Den minsta totala undervisningstiden i matematik ökade med 120 timmar. Ökningen innebär att den totala undervisningstiden ökat i motsvarande omfattning. Anslaget för kommunalekonomisk utjämning har utökats med anledningen av förändringen i timplanen. Regeringens bedömning är att det kommer att täcka huvudmännens ökade kostnader för den utökade undervisningstiden. Säter kommuns del av det ökade statsbidraget är ca kr för Nya behov 2015 Nedan redovisas nya behov och utvecklingssatsningar som syftar till ökad måluppfyllelse men som inför 2015 inte inryms i den preliminära budgetramen som kommunfullmäktige beslutat om i maj månad Uppdatering av läromedel för grundskolan, anpassade till läroplanen, Lgr 11 Utökning av IT-pedagogtjänst motsvarande 50 % tjänst. Tillgång till skolbibliotekarie för skolorna i Säters tätort Möjlighet att finansiera verksamhetsanknuten forskning Uppdatering av förbrukningsmaterial inom förskolan Stärka mottagningen av nyanlända barn och elever Återställa personaltäthet inom förskola från 6,0 till 5,5 barn per personal på två år Återställa personaltätheten inom grundskola motsvarande fyra tiondelar lärarresurs per 100 elever. Kompetensutvecklingsinsatser riktade till lärarna i syfte att lära sig metodik för att utnyttja modern informationsteknologi. Utökning av tjänst som skolsköterska med motsvarande 25 % vid Stora Skedvi och Enbacka skola. Anställning av Logoped motsvarande 50 % tjänst Utveckla Kulturskolan genom att anställa en Kulturpedagog Vikariemedel, grundskola 5

6 3. Dahlander kunskapscentrum Gymnasiet; teknik- och ekonomiprogrammet Åtgärder behövs för att kunna genomföra teknik- och ekonomiprogrammen i år två och tre. Den ena åtgärden gäller att kunna erbjuda kurser inom ekonomi, juridik och teknik. Dessa kurser kan inte samläsas med övriga kurser på skolan. Det handlar sammanlagt om ca 800 gymnasiepoäng och målsättningen för att klara detta är att skapa förutsättningar för ytterligare 1,3 heltidstjänst. En alternativ lösning är att köpa tjänsten/undervisningen från annan kommuns gymnasieskola. Kostanden blir dock densamma. Den andra delen består av läromedel för att kunna genomföra år två och tre på teknik- och ekonomiprogrammen. Detta ryms dock inte inom den preliminära budgetramen. Språkintroduktion De elever som studerar på gymnasieskolans språkintroduktion har olika bakgrund och därmed olika förutsättningar för att lyckas med sina studier. Vissa elever har mycket liten skolbakgrund medan andra gått många år i skola i hemlandet och saknar i första hand det svenska språket för att klara ett nationellt program på gymnasiekolan. Av de elever som studerade på språkintroduktion under läsåret 2013/2104 nådde 18,5 % behörighet till ett nationellt program på gymnasieskolan. Situationen idag är att samtliga elever, ca 30 elever, undervisas i samma undervisningsgrupp och inför 2015 förväntas elevantalet på språkintroduktionen stiga ytterligare. Behovet är ytterligare en tjänst. Detta ryms dock inte inom den preliminära budgetramen. Övriga viktiga händelser Barn och ungas psykiska hälsa, Första linjen Säters kommun har tillsammans med Landstinget deltagit i ett projekt, organiserats av Sveriges kommuner och landsting, kallat Första linjen. Första linje är den eller de funktioner eller verksamheter, som har i uppgift att först ta emot barn och ungdomar som visar tecken på milda till måttliga psykosociala problem. En välfungerande första linje bör erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser och därmed förhindra utveckling av allvarlig problematik, samt avlasta specialistnivån och därmed ge förutsättningar för ökad tillgänglighet och utvecklad spetskompetens på denna nivå. Mål för den gemensamma verksamheten är att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga i Säter genom att: Säkra att barn och unga med lindriga och måttliga psykiska besvär identifieras och får hjälp i ett tidigt skede Säkerställa att barn och unga med svår psykisk ohälsa får tillgång till kvalificerad bedömning och behandling Stärka det främjande och förebyggande arbetet 6

7 Skapande skola Inför läsåret 2014/15 har Säters kommun beviljats kr i Skapandeskolabidrag från Kulturrådet. Det är sjätte året Kulturskolan ansökt och beviljats statsbidrag för att kunna stärka förskolans och skolans arbete med kulturella uttryck, upplevelser och elevers eget skapande. Under läsåret kommer bidraget att användas för att stärka elevers eget skapande, utveckla de estetiska lärprocesserna och ge eleverna möjlighet att få lära sig om kulturtraditioner och lokal historia. NTA Satsningen på att utveckla NTA 1 fortsätter under 2014 genom att nämnden avsätter resurs motsvarande 12,5 % av en heltidstjänst som NTA-samordnare. Kommunala informationsansvaret Kommunen ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Arbetsuppgiften för det kommunala informationsansvaret ligger organisatoriskt under Dahlander kunskapscentrum. Från den 1 januari 2015 skärps skollagen genom att man förtydligar att hemkommunen inom ramen för ansvaret har uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Under 2014 har kommunen inte kunnat erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder i tillräcklig omfattning. Ungdomsverksamhet, Ung i Säter Kommunstyrelsen beslutade (Ks 123) att såväl verksamhet som strategiska frågor gällande ungdomsverksamheten och implementering av barnkonventionen ska ligga kvar hos barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen ställde sig också bakom namnbytet från Vilja Våga Vara Ung i Säter till Ung i Säter. I februari 2013 beslutade Region Dalarna att Dalarna ska arbeta för att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion och att en strategi för ett sådant arbete skulle tas fram. Utifrån detta beslut utformar nu region Dalarna en strategi med en avsiktsförklaring som beskriver hur Dalarnas kommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna avser arbeta för att Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Genom att arbetet med Ung i Säter fortsätter och utvecklas kan Säters kommun förverkliga kommunernas avsiktsförklaring. Med föreslagen budget 2015 för ungdomsverksamheten kan verksamheten drivas vidare som idag. Idag ingår uppdraget att driva arbetet i kommunen med konventionen om barnets rättigheter. Ungdomens Hus som ligger vid Klockarskolan, riktar främst sina aktiviteter till åringar. Ungdomens Hus har öppet tre eftermiddagar och kvällar i veckan, vissa lov samt under ett par sommarveckor erbjuds aktivi- 1 Naturvetenskap och teknik för alla, är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både barn, elever och lärare. NTA-arbetet bedrivs från förskolan till år 9 7

8 teter i det s.k. Summer Camp. En särskild prioritering görs för att ungdomar med funktionsnedsättning ska få en likvärdig fritid. Detta sker i samarbete mellan särskolan, Ungdomens Hus och LSS-enheten. Det finns också medel för ungdomars egna initiativ och idéer genom Idébanken Det finns ett stort behov av verksamhet också för gruppen 16+. Under vintern genomfördes projektet Ung i Säter. Där framkom att ungdomar, speciellt i åldern år, saknar en naturlig samlingsplats, en träffpunkt som ligger centralt eller nära centrum av Säter. En samlingspunkt/café med senare eftermiddag/kvällsöppet på vardagar och fredag, lördag kväll för att umgås och träffas på, ett ställe att kunna gå till helt spontant. Där skulle man också kunna arrangera olika aktiviteter, som knyter an till de intresseområden som ungdomarna gett uttryck för. För att kunna utöka ungdomsverksamheten för åldergruppen 16+ behöver en rad insatser göras. Dessa insatser ska utgå från ungdomarnas egna intressen och initiativ. För att starta upp den verksamheten behöver resurser motsvarande en halv tjänst avsättas för stötta ungdomarna. Styrgruppen för Ung i Säter för diskussioner med Folketshusföreningen om ett samarbete kring ett projekt om hur en mötesplats för unga i Säter, 16+, skulle kunna utformas. Detta skulle innebära att fler aktörer involveras, vilket också är en av avsikterna med region Dalarnas strategi. Styrgruppen kommer att fortsätta diskussionen med Folkets Hus. Genom att Folkets Hus skulle stå som projektägare kan man söka medel från olika instanser. Under 2012 köpte Säters kommun in det s.k. Röda Huset med tanke på att det skulle kunna iordningställas för ungdomsverksamhet. Inför budget 2014 äskade barn- och utbildningsnämnden om medel för att kunna iordningställa Röda Huset. Huset skulle inrymma lokaler för café, en mindre scen, möteslokaler och kontor för ungdomsrådet. Medel tillfördes dock inte ungdomsverksamheten i 2014 års budget, vilket innebar att Röda Huset inte ställts iordning för ungdomsverksamhet. Inför 2015 anser barn- och utbildningsnämnden att Röda Huset bör ställas iordning för ungdomsverksamhet och att medel bör tillskjutas nämnden för driften av lokalen. Konventionen om barnets rättigheter Syftet med arbetet är att ungdomar i Säter ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet och att skapa arenor som bygger på ungdomarnas eget engagemang och intressen. En styrgrupp bestående av förtroendevalda från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt tjänstemän från de båda förvaltningarna driver arbetet. En annan viktig del är att samarbetet i ungdomsfrågor med olika aktörer; kommunala förvaltningar, BRÅ, föreningar, näringsliv m.fl. samt arbetet med Ungdomens Hus ska vidareutvecklas. Styrgruppen för Ung i Säter har uppdraget att implementera FN s konvention om barnets rättigheter. Arbetet sker i samverkan med kommunens folkhälsoplanerare. Detta arbete fortsätter under Ungdomsverksamheten kommer också att prioritera arbetet med att stärka barn och ungdomars inflytande och delaktighet i verksamheten. 8

9 Informations och kommunikationsteknik, IKT Att utveckla skolans arbete med digital kompetens, eller medie- och informationskompetens, är ett av de centrala uppdragen för skolan. Att skolan har tillgång till och använder moderna verktyg och digitala resurser är numera en självklarhet och något som framgår tydligt av skolans styrdokument. Men det räcker inte att skaffa datorer och läsplattor. För att den nya tekniken ska utveckla skolan och elevernas lärande krävs ett långsiktigt strategiskt arbete av rektorer och skolledare. För att hålla kursen i det strategiska arbetet använder barn- och utbildningsförvaltningen verktyget LIKA. Verktyget är produkten av SKL:s överenskommelse med regeringen rörande insatser för att främja digitaliseringen inom offentlig sektor. LIKA är ett stöd för rektor och förvaltning att prioritera och tydliggöra olika fokusområden, att frigöra tid för viktiga samtal kring pedagogik och skolutveckling. Mål Barn- och utbildningsnämnden kommer att arbeta för att alla skolor ska nå den högsta nivån Uppnådd i samtliga kriterier i verktyget LIKA genom att skapa förutsättningar för rektor. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att sammanställa rektors analyser två gånger per år, i mars och i augusti. Utifrån resultatet av rektors analys ska barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för gemensamma insatser med utgångspunkt från skolornas handlingsplaner. Prioriterade områden 2015 redovisas nedan: Området Ledning Samtliga rektorer går kurs på högskolan Dalarna i syfte att rektor tillägnar sig grundläggande förståelse för vad digitaliseringen innebär för organiserande och genomförande av lärandeaktiviteter i skolan. Rektorerna genomför LIKA-analys 2 och tar fram handlingsplan för sin skola för Förvaltning använder LIKA för ny IT-strategi , kommunövergripande satsningar på infrastruktur, kompetens och förbättringsområden. Området Infrastruktur När det gäller infrastrukturen är målsättningen att upprätthålla stabila trådlösa nätverk samt inleda arbetet mot öppna nätverk. Nämnden vill också fortsätta satsningen på klassrum med projektor och högtalarutrustning samt även inkludera förskoleklass och fritidshemmen i satsningen. Nämnden vill också påbörja satsning på 1:1, d.v.s. en dator/lärplatta per elev. Området Kompetens I nuläget har barn- och utbildningsförvaltningen en IT-pedagogtjänst motsvarande 50 % tjänst. Målsättningen inför 2015 är att utöka tjänsten till att motsvara 100 % tjänst. Lokalt eftersträvas att det på varje skola ska finnas en IT-ansvarig. En ytterligare målsättning är att 2 LIKA konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på skolan. Innehållet är baserat bl.a. på skolans styrdokument, enkäter om IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens, samt rekommendationer i olika IKT-strategier. 9

10 enheterna tillsammans arrangerar lokala teachmeet 3 samt schemalägger kommunal fortbildning s.k. hands on med fokus på källkritik, informationssökning, PuL och digitala lärresurser (t.ex. olika databaser, läromedelsförlagens olika verktyg, strömmande media och appar) Viktigt också att rektor skapar förutsättningar för och uppmuntrar till kollegialt lärande/ klassrumsbesök. Området Användning Målsättningen är att elever i behov av särskilt stöd använder kompensatoriska IT-verktyg integrerat i den vardagliga lärsituationen, att pedagogerna använder dator eller lärplatta dagligen i sitt arbete samt att skolans schema skapas i gemensamma (kommunens) verktyg, om sådant finns. Våra barn äter på Stjärnrestaurang! Bättre skolmat ger godare hälsa! Lunchrasten är också en viktig lektion. I skolan lär man sig läsa, skriva och räkna rätt. Barn- och utbildningsnämnden vill också att eleverna ska lära sig att äta rätt, att äta hälsosamt. Nämnden menar att det är en förutsättning för kunskapsinhämtning och ett livslångt lärande. God hälsa ger bättre förutsättningar för ett långt och lyckligt liv. I skolköken serveras därför näringsriktig mat, från grunden tillagad på plats, ofta med ekologiska och närproducerade råvaror. Säters satsning på skolmaten omfattar nu all verksamhet inom förskola och grundskola. Inspirationen har hämtats från konceptet Stjärnrestaurang, utvecklat under det nationella projektet Bättre Skolmat. Tanken är att servera god och näringsriktig mat i en bra miljö, men också att matgästerna, det vill säga eleverna, ska vara nöjda. I skolcafeterian serveras frukt och hälsosamma smörgåsar, i stället för godis, bakverk och sötade drycker. Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2014 beslutat om riktlinjer för maten i förskolan och för maten på fritidshemmen. Samverkansavtal barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har utarbetat ett samverkansavtal mellan barn och utbildningsnämnden och socialnämnden. Samverkansavtalet reglerar hur samverkan ska ske i frågor kring barn och unga som riskerar att fara illa. Syftet med en förbättrad samverkan är att kvalitén i arbetet med barn och ungdom skall bli bättre och att de tillgängliga resurserna samordnas och används på ett så effektivt sätt som möjligt och att insatser sker så tidigt som möjligt i förhållande till problemområde. De båda nämndernas presidier träffas regelbundet under året för att följa upp samverkan. Föräldrastöd Barn- och utbildningsnämnden genomför föräldrautbildning för föräldrar med barn mellan 3-12 år. Föräldrautbildningsprogrammet COPE riktar sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år och som upplever behov av stöd i sitt föräldraskap. Under läsåret 2013/ TeachMeet är ett informellt och kostnadsfritt möte för lärare, av lärare. Det är till för lärare som är intresserade av IKT i klassrummet ett intensivt och inspirerande möte kollegor emellan. 10

11 genomfördes den åttonde omgången. Med anledning av att barn- och utbildningsnämnden ensam står för kostnader och personal kommer utbildningen att begränsas till att kunna genomföras vartannat år. Nästa utbildning kan därför kommat till stånd tidigast till läsåret 2015/2016. Personalsituationen Rekryteringsbehov Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter uppnår 92 personal 65 år under perioden Under perioden kommer 47 (33,6 %) av kommunens tillsvidareanställda lärare/elevassistenter och 28 (21,7 %) av förskolans/fritidshemmens personal att uppnå 65 år. Då barn- och elevutvecklingen bedöms som ökande, kommer det att uppstå ett rekryteringsbehov. Ett sätt att möta rekryteringsbehovet är genom det partnerskoleavtal som barnoch utbildningsnämnden ingått med Högskolan Dalarna om att ta emot studerande inom förskollärar- och lärarutbildningen. På så sätt slussas de studerande in i verksamheten i Säter vilket underlättar rekrytering efter utbildningens slut. Detta är extra viktigt eftersom kommunen står också inför en situation där det blivit svårt att rekrytera främst vissa ämneslärare, framförallt inom matematik, de naturorienterande ämnena och språkämnena. Lärarlegitimation Från den 1 december 2013 ska lärare och förskollärare ha en legitimation för att få undervisa, och i vissa lärares fall, sätta betyg. Den nya lärarlegitimationen innebär bland annat skärpta behörighetsregler, introduktionsår för nyexaminerade lärare och införande av Lärarnas ansvarsnämnd. Det finns även övergångsbestämmelser som innebär att lärare kan vara undantagen kravet på legitimation en viss tid. Det gäller lärare, förskollärare eller fritidspedagog och som ingått avtal om anställning före den 1 juli Då är läraren undantagen som längst fram till och med den 30 juni Lärare i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna gäller undantaget som längst fram till och med den 30 juni Arbetsmiljö Barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté avvecklas under Arbetsmiljöfrågorna hanteras fortsättningsvis inom ramen för samverkansavtalet i samverkansgruppen. Samverkansgruppen sammanträder ca 10 gånger per år. I syfte att ytterligare förbättra arbetsmiljön har barn- och utbildningsnämnden i sin plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet formulerat mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kompetensutveckling Barn- och utbildningsnämnden fortsätter satsa på att personalen ska ges möjlighet att vidga sin kompetens. Nedan listas exempel på utbildningar som personal deltar i: Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Här kan lärare komplettera sin legitimation med fler behörigheter. Personal inom fritids- 11

12 hem som har en examen enbart inriktad mot fritidshem, eller enbart mot förskola och fritidshem, kan läsa kurser i ett eller två praktisk-estetiska ämnen. Personal inom grundsärskolan kan genom Lärarlyftet läsa hela eller delar av speciallärarutbildningar som leder till speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. Förskolelyftet Kurser inom förskolelyftet ska öka förskolepersonalens kunskap på de områden där kraven skärpts i läroplanen. Rektorsprogrammet är obligatoriskt för rektorer som inte tidigare genomgått en befattningsutbildning. Nyanställda måste påbörja utbildningen senast ett år efter sin anställning. Under 2015 går tre av förvaltningens rektorer utbildningen. Rektorslyftet är en fortbildning för rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning. Fortbildningen fördjupar relevanta delar av nuvarande befattningsutbildning, rektorsprogrammet. Karriärtjänster/förstelärare Under 2013 och 2014 har kommunen tillsatt 13 tjänster som förstelärare, s.k. Karriärtjänster. Tjänsterna finansieras via statsbidrag och innebär att läraren får en löneökning på 500 kr/månad. Den preliminära statsbidragsramen för 2015 innebär att ytterligare en tjänst som förstelärare kan tillsättas under Investeringar Informations och kommunikationsteknik, IKT Rektorerna har genomfört en s.k. LIKA-analys 4 i syfte att kartlägga skolornas behov av informations och kommunikationsteknik. Analysen visar behov av fortsatt satsning på klassrum med projektor och högtalarutrustning på Klockarskolan och Dahlandergymnasiet. Behov av att utöka antalet lärplattor på Enbacka skola, Klockarskolan och Stora Skedvi skola, behov av att utöka antalet datorer på Enbacka skola, Klockarskolan och Stora Skedvi skola. Förstärka skolornas utrustning vad gäller foto/film/ljud samt tillgodose elevers tillgång till kompenserande hjälpmedel och kompenserande programvaror. Vidare behöver kommunen tillskapa en lokal s.k. molntjänst 5 för att kunna lagra fotografier och filmer som tas i verksamheten. 4 LIKA konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på skolan. Innehållet är baserat bl.a. på skolans styrdokument, enkäter om IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens, samt rekommendationer i olika IKT-strategier. 5 Molntjänster definieras som tjänster som levereras över Internet, som inte är anpassade för en enskild kund, som inte kräver särskild programvara, som snabbt kan ökas eller minskas och som lagrar kundens information hos molntjänsteleverantören. 12

13 Lokaler och utemiljö Säters tätort Behovet av ytterligare två förskolor i Säters tätort kvarstår, dels för att några förskolelokaler har temporära bygglov, dels för att det behövs fler platser totalt i kommundelen. Den tillfälliga förskolan Trollskogen i Siggebo har i ett första läge ett temporärt bygglov till Förskolan Borgen har fått förlängt bygglov till I dagsläget finns en förskola i investeringsbudget, att stå klar under 2017 ( Förskola nr 2 ). För att täcka behovet fram till dess behövs ca 25 platser som skulle kunna lösas genom ytterligare 26 platser vid Trollskogen under två år. Dessutom behöver Borgen finnas kvar till och med Om förskola nr 3 byggs och står klar 2019 behövs antingen Borgen eller 33 platser på Trollskogen även under Kungsgårdsskolan kommer att behöva ytterligare lokaler för att klara det prognostiserade elevantalet. Skolans elevantal ökar vilket innebär att skolan under perioden behöver ytterligare lokaler motsvarande fem klassrum för att klara det prognostiserade elevantalet. En fritidshemsavdelning ryms heller inte på skolan från läsåret 2013/14. Enbacka skola Arbetet med att bygga om och till Enbacka skola har inletts. De temporära lokalerna (den s.k. Täppan samt en barack som uppfördes hösten 2012) tas bort i samband med byggnationen. Andra temporära lokaler används under byggtiden för att verksamheten ska rymmas. Stora Skedvi Planering för om och tillbyggnad av Stora Skedvi skola och förskola pågår. I planeringsarbetet har barn- och utbildningsförvaltningen fört fram synpunkten om att förskolan i Kyrkbyn bör byggas för 72 platser, med möjlighet till tillbyggnad av en avdelning för 13 barn. Man bör här överväga att bygga en förskola med 85 platser redan från början. Underhåll Underhållet i de lokaler som hyrs internt i kommunen är eftersatt. Trots att detta påtalats under många år har inga påtagliga förändringar skett. Samhällsbyggnadsförvaltningens budgeterade medel räcker inte till för att underhålla lokaler och utemiljö så att de utgör fullgoda lärmiljöer för barn och elever. Undantaget är de lokaler som är ny- eller ombyggda, t.ex. Mora by förskola. Många gånger måste också omprioriteringar göras under budgetåret, så att inplanerade åtgärder skjuts på en obestämbar framtid. Framtiden Barn- och elevutveckling Barn- och elevantalet i kommunen är ökande de kommande åren. Det är också fortsatt viktigt att ha ett utrymme för ytterligare barn och elever då förhållande kan komma att ändras bl.a. utifrån in- och utflyttning och mottagning av nyanlända barn och elever. Progno- 13

14 sen nedan innehåller prognos över det faktiska barnantalet 2015 medan övriga år innehåller prognostiserat antal barn/elever för målbilden invånare år Figur 1. Prognos barn och elevutveckling perioden Källa: 2015 Säters kommun, Statisticon. Dahlander Kunskapscentrum Arbetet med att skapa förutsättningar för Dahlander kunskapscentrum, att utveckla en ekonomiskt bärkraftig och konkurrensmässigt stark gymnasieskola kommer att intensifieras och fortsätta under 2016 och Barnomsorg på obekväm arbetstid Barn- och utbildningsförvaltningen kartläggning av vårdnadshavarnas behov av barnomsorg på obekväma tider visar att det finns ett behov av utökade öppettider inom barnomsorgen. Det är därför angeläget att skapa förutsättningar för att antingen ha en kvälls-, helg och nattöppen förskola i kommunen, eller en lösning med en förskola i varje kommundel, Säter, Gustafs och Stora Skedvi, med utökade öppettider 06:00-22:00. Detta ryms dock inte inom den preliminära budgetramen för

15 Verksamhetsmål 2015 Årets analys av verksamheternas resultat har identifierat två förvaltningsövergripande utvecklingsområden: Barn- och utbildningsnämnden och elevers delaktighet och inflytande samt kunskapsresultaten. I syfte att få till stånd utveckling inom dessa områden beslutar nämnden om följande mål: Barn, elever, och personal möts av höga förväntningar Mäts genom egna enkäter Andelen barn och elever som känner sig delaktiga och har inflytande i det egna lärandet ökar Mäts genom egna enkäter Kunskapsresultateten inom grundskolan förbättras och överstiger det förväntade resultatet (enligt SALSA) 6. Mäts genom betygsresultatet, meritvärde och Salsavärde Andel elevers om fullföljer sin gymnasieutbildning vid Dahlander kunskapscentrum inom fyra år ökar Mäts genom statistik från Skolverket/SCB Andelen elever med studieavbrott inom vuxenutbildningen minskar Mäts genom statistik från Skolverket/SCB Andelen undervisningstimmar per elev och vecka för särvux ökar Mäts genom statistik från Skolverket/SCB 6 SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. Det betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. Det är föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever, d.v.s. andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, som utgör bakgrundsfaktorerna. Störst betydelse för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå. Salsa redovisas i dagsläget endast för Klockarskolan 15

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag Målgruppen är barn och ungdom 1 till 16 år. Förskoleverksamhet med förskola, familjedaghem och öppen förskola Grundskola och förskoleklass med skolbarnsomsorg (fritidshem,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer