KALLELSE Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, , kl 17:00. Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, , kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina Sukurica Sekreterare Förmöte: Alliansen kl 16:30 rum Grå S-gruppen kl 16:00 rum Röd Beslutsärenden 1 Val av justerare [Arne Jönsson (S), Mona Sturesson (M)] 2 Föredragningslistan 3 Ny delegationsordning för Tekniska nämnden, reviderad /930 4 Representant i namnberedningen 2012/957 5 Kommunrevisionens granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar 6 Yttrande över medborgarförslag från Eva Thulin om undersökning av våra hamnar avseende gifter som påverkar vår hälsa, för yttrande 7 Redovisning av svarstider fär Åsikten / / /991 8 Lägesrapport från Tekniska chefen Mikael Fritzon

2 KALLELSE (2) Tekniska nämnden 9 Delegeringsärenden Informationsärenden 10 Ombudgetering av investeringsanslag till / Verksamhetsbeskrivning årsredovisning 2012 Tillståndsbedömning betongkonstruktioner Rönnebadet 2012/ Meddelande: Tillkommande ärenden och frågor behandlas fortsättningsvis under punkten Informationsärenden Ovanstående förutsätter att anmälan och frågor inkommit till Tekniska kontoret, eller brev till Ängelholms kommun, Tekniska kontoret, Ängelholm senast tre arbetsdagar före nämndens möte.

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /930 Mikael Fritzon Tekniska nämnden Ny delegationsordning för Tekniska nämnden, reviderad Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har en delegationsordning fastställd Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6 kap Delegation av beslutanderätt har två syften: att avlasta nämnderna från rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt och måste skiljas från den beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför. Kännetecknande för verklig beslutanderätt är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Ett verkligt beslut kan överklagas och ska anmälas till nämnden. Klassiskt eempel på rent verkställande åtgärder är: avgiftsdebitering enligt fastställd taa tilldelning av plats enligt klar turordningsprincip beviljande av ledighet enligt lag avrop från ramavtal inköp av material för den löpande driften inom budget Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fa E-post Internet

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /930 Beslutsunderlag Ny delegationsordning för Tekniska nämnden reviderad den 13 februari Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 13 februari TNau beslut 10 den 4 februari Tekniska kontorets delegationsordning den 19 januari Utredning I samband med den genomlysning som genomförts av Tekniska kontoret har det tydligt framgått vikten av att effektiva rutiner och arbetssätt upprätthålls samt att rollfördelningen mellan Nämndens ansvarsområden och förvaltningens är tydliga. Med anledning av detta har Kanslichef Lena Tebring granskat det gällande attestreglementet för Tekniska Nämnden. Denna granskning har visat att nuvarande delegationsordning på en rad punkter avviker från den ansvarsfördelning som råder vid andra förvaltningar inom Ängelholms kommun. För att få en samstämmighet inom kommunen och underlätta det löpande arbetet har ett förslag till reviderad delegationsordning för Tekniska Nämnde föreslagits vilken biläggs denna handling. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att anta den föreslagna reviderade delegationsordningen för Tekniska nämnden, daterad den 13 februari 2013 Mikael Fritzon Teknisk chef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fa E-post Internet

5 ÄNGELHOLMS KOMMUN REGLER FÖR DELEGERING INOM TEKNISKA NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE INKLUDERANDE TRAFIKNÄMNDEN Antagen av TN , 2 INLEDNING Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6 kap Nedan redovisas översiktligt för reglerna. För det eakta innehållet hänvisas till lagteten. Delegationens syfte Delegation av beslutanderätt har två syften: att avlasta nämnderna från rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Delegationens innebörd Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden i samband med att beslutet anmäls. Det betyder även att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Vad som inte kan delegeras I vissa fall är delegering förbjuden. Dessa redovisas i kommunallagen 6 kap 34 : Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter (te innehåller socialtjänstlagen delegerings-förbud i vissa fall) Till vem kan delegering ske Delegering kan ske till: Utskott bestående av förtroendevalda En ledamot En ersättare En anställd hos kommunen Observera att delegering av viss ärendegrupp inte kan ske till flera anställda eller till blandad grupp med både anställda och förtroendevalda. Om en ärendegrupp är så stor att man vill delegera till flera anställda får ärendegruppen delas. Detta kan t e ske genom indelning i distrikt, indelning efter sökandenas födelsedatum osv. Tekniska kontoret Sid 1 (7)

6 ÄNGELHOLMS KOMMUN Vid delegering till utskott bestående av två eller flera förtroendevalda måste regler om beslutförhet och omröstning finnas. Delegation inom anslagna medel Varje delegationsbeslut som får ekonomiska konsekvenser för kommunen måste stämmas av mot kommunens budget och rymmas inom denna. Vidaredelegering Om en nämnd delegerat beslutanderätt till sin förvaltningschef får nämnden också överlåta till förvaltningschefen att i sin tur delegera till annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till chefen. För att besvärstid ska börja löpa måste förvaltningschefen i sin tur anmäla beslutet till nämnden. Ersättare för delegat Beslut i ärenden som delegerats till tjänsteman inom tekniska nämndens förvaltning handläggs vid förhinder för denne i första hand av den som förordnats som tjänstemannens ställföreträdare och i andra hand av närmast överordnad. Dokumentation och anmälan I princip bör samma formregler användas för registrering av delegationsbeslut som för beslut fattade av styrelse eller nämnd. Varje beslutshandling bör innehålla uppgift om: Ärendemening Beslutsinnehåll Vem som fattat beslutet När beslutet fattades Vem som delgivits beslutet Beslut som har fattats med stöd av delegering skall anmälas till tekniska nämnden. Om inget annat särskilt beslutats så skall anmälan ske vid tekniska nämndens nästkommande sammanträde. Angående anmälan av beslut fattade med stöd av vidaredelegering från förvaltningschef, se ovan. Gräns mot ren verkställighet Delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt och måste skiljas från den beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför. Kännetecknande för verklig beslutanderätt är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Ett verkligt beslut kan överklagas och ska anmälas till nämnden. Klassiskt eempel på rent verkställande åtgärder är: avgiftsdebitering enligt fastställd taa tilldelning av plats enligt klar turordningsprincip beviljande av ledighet enligt lag avrop från ramavtal inköp av material för den löpande driften inom budget Tekniska kontoret Sid 2 (7)

7 ÄNGELHOLMS KOMMUN Överklagande av beslut Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Inom svensk förvaltningsrätt förekommer två huvudtyper av överklagande, nämligen förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och lämplighet och om överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten inte bara upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt beslut. Vid kommunalbesvär sker endast en laglighetsprövning. Om överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten upphäva det överklagade beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket lagstiftningsområde det gäller. Vid laglighetsprövning är förvaltningsrätten den första besvärsinstansen. Hur man överklagar Om beslutet går en sökande emot och kan överklagas, skall sökanden underrättas om hur beslutet kan överklagas. Underrättelsen skall alltid ske skriftligt, om sökanden begär det../. Tekniska kontoret Sid 3 (7)

8 ÄNGELHOLMS KOMMUN Ekonomiärenden Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 1. Utseende av beslutsattestanter Förvaltningschef 2. Avskrivning av fordran Ekonomichefen (på förslag från Förvaltningschef) 3. Omdisponering driftbudget Förvaltningschef 4. Omdisponering investeringsbudget - Inom samma verksamhetsgren (3 pos.) Förvaltningschef Arbetsutskott - Till annan verksamhetsgren 5. Beslut om skadeståndsanspråk - Upp tom tre basbelopp - Över tre basbelopp 6. Inom ramen för KFs beslut tillämpa taor och dess förordningar samt tillhörande allmänna bestämmelser Förvaltningschef Arbetsutskott Förvaltningschef Inköps- och Upphandlingsärenden (Inköps- och Upphandlingspolicy för Ängelholms kommun skall följas) Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 7. Beslut om upphandling inom drift-budgeten - inom ramen för den löpande verksamheten och upp till 40 Förvaltningschef prisbasbelopp - inom ramen för den löpande verksamheten och överstigande Arbetsutskott 40 prisbasbelopp - Brådskande ärenden Ordförande 8. Beslut om upphandling inom investeringsbudget - Upphandling av inom Förvaltningschef investeringsbudgeten anvisade anslag upp till 40 prisbasbelopp - Upphandling av inom Arbetsutskott investeringsbudgeten anvisade anslag överstigande 40 prisbasbelopp Inköpschef - Tecknande av förvaltningsövergripande avtal (ramavtal) Försäljningsärenden (Riktlinjer vid försäljning av inventarier ska följas) Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras Tekniska kontoret Sid 4 (7) Anmälan Anmälan

9 ÄNGELHOLMS KOMMUN 9. Försäljning av varor och tjänster, med undantag av anläggningstillgångar Förvaltningschef (inte löpande avtal) Tekniska kontoret Sid 5 (7)

10 ÄNGELHOLMS KOMMUN Administrationsärenden Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 10. Beslut att avslå att få ta del av allmän Förvaltningschef handling 11. Delegation av arbetsmiljöansvar Förvaltningschef 12. Pröva enligt Förvaltningslagen om Förvaltningschef överklagande kommit in i rätt tid 13. Yttrande till myndighet som är så Arbetsutskott brådskande att nämndens avgörande icke kan avvaktas 14. Utfärda fullmakt Ordförande Trafikärenden (Trafiknämnd) Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 15. Lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen - TF Förvaltningschef 16. Dispens till transport gällande bred, lång eller tung last samt för uppställning av fordon enligt vägtrafikkungörelsen - VTK 17. Lämna yttrande, dock inte av principiell art till myndigheter och andra intressenter avseende frågor som rör trafikföring Förvaltningschef Förvaltningschef 18. Parkerings övervakning samt de beslut som Förvaltningschef behövs, såsom förordnande och instruktion m m för övervakningens utförande 19. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Förvaltningschef 20. Överklagande av beslut om avslag för parkeringstillstånd för rörelsehindrade Förvaltningschef 21. Flyttning av fordon Förvaltningschef 22. Kollektivtrafik frågor - Drift Förvaltningschef Väg- och parkärende Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 23. Bidrag till samfälligheter Förvaltningschef i enlighet med av fullmäktige fastställda regler - Etra bidrag Arbetsutskott Vatten- och avloppsärenden Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 24. Fördelning av engångsavgifter på årliga Förvaltningschef inbetalningar under högst 10 år (anslutningsavgifter för vatten och avlopp) Hyresärenden Anmälan Anmälan Tekniska kontoret Sid 6 (7)

11 ÄNGELHOLMS KOMMUN Eklusive verksamhetslokaler som överlåtits eller överlämnats till AB Ängelholmslokaler Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 25. Ingå och säga upp hyreskontrakt för hyrestid Förvaltningschef upp t o m tre år. Övrigt Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 26. Godkänna leveransavtal med abonnenter Förvaltningschef 27. Tillstånd och rapportering gällande miljöbalken Yttranden i detaljplaneärenden normalfall utan principiell betydelse - Yttrande i detaljplaneärenden av principiell betydelse och allmänintresse (samrådsskedet) - Brådskande fall 29. Upplåtelse av allmän plats enligt ordningslagen 30. Yttrande som bedöms vara av principiell vikt Förvaltningschef Förvaltningschef Arbetsutskott Ordförande Förvaltningschef Arbetsutskott Anmälan Anmälan Tekniska kontoret Sid 7 (7)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott TNAU 10 Dnr 2012/930 Ny delegationsordning för Tekniska nämnden Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har en delegationsordning fastställd Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6 kap Delegation av beslutanderätt har två syften: att avlasta nämnderna från rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt och måste skiljas från den beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför. Kännetecknande för verklig beslutanderätt är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Ett verkligt beslut kan överklagas och ska anmälas till nämnden. Klassiskt eempel på rent verkställande åtgärder är: avgiftsdebitering enligt fastställd taa tilldelning av plats enligt klar turordningsprincip beviljande av ledighet enligt lag avrop från ramavtal inköp av material för den löpande driften inom budget Beslutsunderlag Beslut Tekniska nämndens arbetsutskott Delegationsordning för Tekniska nämnden den 19 jan 2012 Ny delegationsordning för Tekniska nämnden reviderad den 24 januari 2013 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2013 Just. sign. Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott Yrkanden Arne Jönsson (S) och Bertil Påhlsson (M) yrkar att följande punkter skall revideras/tas bort: - Punkt 7: Ta bort punkt a - delegat nämnden - Punkt 16: Ta bort - Punkt 23: Ta bort rubriken - Övrigt Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden besluta att anta den föreslagna reviderade delegationsordningen för Tekniska Nämnden daterad den 24 januari 2013 med ovan nämnda förändringar. Beslutet epedieras till: Tekniska kontoret Just. sign. Utdragsbestyrkande

14 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B REGLER FÖR DELEGERING INOM TEKNISKA NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE TN , 7 INLEDNING Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6 kap Nedan redovisas översiktligt för reglerna. För det eakta innehållet hänvisas till lagteten. Delegationens syfte Delegation av beslutanderätt har två syften: att avlasta nämnderna från rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Delegationens innebörd Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden i samband med att beslutet anmäls. Det betyder även att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Vad som inte kan delegeras I vissa fall är delegering förbjuden. Dessa redovisas i kommunallagen 6 kap 34 : Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter (te innehåller socialtjänstlagen delegerings-förbud i vissa fall) Tekniska kontoret Sid 1 (7)

15 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B Till vem kan delegering ske Delegering kan ske till: Utskott bestående av förtroendevalda En ledamot En ersättare En anställd hos kommunen Observera att delegering av viss ärendegrupp inte kan ske till flera anställda eller till blandad grupp med både anställda och förtroendevalda. Om en ärendegrupp är så stor att man vill delegera till flera anställda får ärendegruppen delas. Detta kan t e ske genom indelning i distrikt, indelning efter sökandenas födelsedatum osv. Vid delegering till utskott bestående av två eller flera förtroendevalda måste regler om beslutförhet och omröstning finnas. Delegation inom anslagna medel Varje delegationsbeslut som får ekonomiska konsekvenser för kommunen måste stämmas av mot kommunens budget och rymmas inom denna. Vidaredelegering Om en nämnd delegerat beslutanderätt till sin förvaltningschef får nämnden också överlåta till förvaltningschefen att i sin tur delegera till annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till chefen. För att besvärstid ska börja löpa måste förvaltningschefen i sin tur anmäla beslutet till nämnden. Ersättare för delegat Beslut i ärenden som delegerats till tjänsteman inom tekniska nämndens förvaltning handläggs vid förhinder för denne i första hand av den som förordnats som tjänstemannens ställföreträdare och i andra hand av närmast överordnad. Dokumentation och anmälan I princip bör samma formregler användas för registrering av delegationsbeslut som för beslut fattade av styrelse eller nämnd. Varje beslutshandling bör innehålla uppgift om: Ärendemening Beslutsinnehåll Vem som fattat beslutet När beslutet fattades Vem som delgivits beslutet Beslut som har fattats med stöd av delegering skall anmälas till tekniska nämnden. Om inget annat särskilt beslutats så skall anmälan ske vid tekniska nämndens nästkommande sammanträde. Angående anmälan av beslut fattade med stöd av vidaredelegering från förvaltningschef, se ovan. Tekniska kontoret Sid 2 (7)

16 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B Gräns mot ren verkställighet Delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt och måste skiljas från den beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför. Kännetecknande för verklig beslutanderätt är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Ett verkligt beslut kan överklagas och ska anmälas till nämnden. Klassiskt eempel på rent verkställande åtgärder är: avgiftsdebitering enligt fastställd taa tilldelning av plats enligt klar turordningsprincip beviljande av ledighet enligt lag avrop från ramavtal inköp av material för den löpande driften inom budget Överklagande av beslut Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Inom svensk förvaltningsrätt förekommer två huvudtyper av överklagande, nämligen förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och lämplighet och om överklagandet bifalles så kan besvärsmyndigheten inte bara upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt beslut. Vid kommunalbesvär sker endast en laglighetsprövning. Om överklagandet bifalles så kan besvärsmyndigheten upphäva det överklagade beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket lagstiftningsområde det gäller. Vid laglighetsprövning är förvaltningsrätten den första besvärsinstansen. Hur man överklagar Om beslutet går en sökande emot och kan överklagas, skall sökanden underrättas om hur beslutet kan överklagas. Underrättelsen skall alltid ske skriftligt, om sökanden begär det. Tekniska kontoret Sid 3 (7)

17 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B Ekonomiärenden 3. Omdisponering driftbudget - inom samma verksamhetsgren (3 pos.) 4. Omdisponering investeringsbudget - Inom samma verksamhetsgren (3 pos.) 5. Beslut om skadeståndsanspråk - ett basbelopp - tre basbelopp 6. Inom ramen för KF s beslut tillämpa taor och dess förordningar samt tillhörande allmänna bestämmelser Upphandlingsärende (Upphandlingsreglemente för Ängelholms kommun skall följas) Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 1. Utseende av beslutsattestanter Arbetsutskott 2. Avskrivning av fordran Ekonomichefen (på förslag från Förvaltnings- chef) Arbetsutskott Förvaltningschef Arbetsutskott Förvaltningschef Förvaltningschef Arbetsutskott Förvaltningschef Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 7. Upphandling av inom driftbudgeten Arbetsutskott anvisade anslag 8. Upphandling av inom investeringsbudgeten Arbetsutskott anvisade anslag 9. Avrop från ramavtal inom anvisade anslag Förvaltningschef Försäljningsärende (Policy för Ängelholms kommun ska följas) Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 10. Försäljning av varor och tjänster, med undantag av anläggningstillgångar Förvaltningschef (inte löpande avtal) Tekniska kontoret Sid 4 (7)

18 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B Personalärende (Personalreglemente för Ängelholms kommun skall följas) Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 11. Personalärenden Förvaltningschef - Anställnings ärende Arbetsutskott (ej förvaltningschef, kommunstyrelsen) 12. Ärenden som avser samverkansavtal, Förvaltningschef arbetsmiljö, jämställdhet och liknande styrsystem Administrationsärende Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 13. Beslut om handlings utlämnande, Förvaltningschef vägran att lämna ut handling och att lämna ut handling med förbehåll 14. Delegation av ansvar, befogenheter och beslut 15. Avvisning av för sent inkomna överklagande enligt Förvaltningslagen 16. Beslut i ärende som är så brådskande att nämndens avgörande icke kan avvaktas Anmälan Anmälan Förvaltningschef Förvaltningschef Arbetsutskott 17. På nämndens vägnar lämna uppgifter om Förvaltningschef tekniska nämndens verksamheter till myndigheter och intressenter 18. Utfärda fullmakt Ordförande Tekniska kontoret Sid 5 (7)

19 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B Trafikärende Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 19. Lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen Förvaltningschef - TF 20. Dispens från lokal trafikföreskrift Förvaltningschef 21. Dispens till transport gällande bred, lång eller tung last samt för uppställning av fordon enligt vägtrafikkungörelsen - VTK Förvaltningschefen 22. Lämna yttrande, dock inte av principiell art till myndigheter och andra intressenter avseende frågor som rör trafikföring Förvaltnings chef 23. Parkerings övervakning samt de beslut som Förvaltningschef behövs, såsom förordnande och instruktion m m för övervakningens utförande 24. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Förvaltningschef 25. Överklagande av beslut om avslag för Förvaltningschef parkeringstillstånd för rörelsehindrade 26. Flyttning av fordon Förvaltningschef 27. Kollektivtrafik frågor - Drift - Övrigt Väg- och parkärende Förvaltningschef Arbetsutskottet Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 28. Bidrag till samfälligheter Förvaltningschef i enlighet med av fullmäktige fastställda regler - Etra bidrag arbetsutskott Vatten- och avloppsärende Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 29. Fördelning av engångsavgifter på årliga Förvaltningschef inbetalningar under högst 10 år Anmälan Anmälan Tekniska kontoret Sid 6 (7)

20 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B Hyresärende Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 30. Ingå löpandekontrakt <1 år Förvaltningschef 31. Uppsägning långtidskontrakt Förvaltningschef 32. Uppsägning löpandekontrakt Förvaltningschef Övrigt Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 33. Godkänna leveransavtal med abonnenter Förvaltningschef 34. Tillstånd och rapportering Förvaltningschef gällande miljöbalken Anmälan 35. Yttranden i detaljplaneärenden Arbetsutskott 36. Upplåtelse av allmän plats enligt Förvaltningschef ordningslagen 37. Yttrande som bedöms vara av principiell vikt Arbetsutskott 38. Uppvaktningar inom eget ansvarsområde Ordförande Förvaltningschef Avdelningschef Tekniska kontoret Sid 7 (7)

21 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /957 Thomas Bauer Tekniska nämnden Representant i namnberedningen Ärendebeskrivning Tekniska kontorets representant i namnberedningen är för närvarande Cecilia Ståhl, karttekniker - TK Kart- och mät avdelning. Cecilia Ståhl skall gå i pension och därmed föreslår Tekniska kontoret att Helena Persson, projektledare - TK Projekt, utses som dennes efterträdare. Helena Persson efterträder Cecilia Ståhl from och uppdraget gäller tillsvidare. Beslutsunderlag TN beslut Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 11 februari Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att utse Helena Persson, projektledare - TK Projekt, som Tekniska kontorets representant i namnberedningen. Mikael Fritzon Teknisk chef Thomas Bauer TK Kart- och mät chef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fa E-post Internet

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 110 Dnr 2012/957 Representant i namnberedningen Ärendebeskrivning Cecilia Ståhl är idag Tekniska kontorets representant i namnberedningen (som lyder under byggnadsnämnden). Cecilia Ståhl går i pension i mars 2013 men önskar vara kvar som Tekniska kontorets representant. Enligt kommunjuristen Lena Tebring finns det inte några juridiska hinder. Stadsarkitekten samt Byggnadsnämndens ordförande anser att Cecilia Ståhl även fortsättningsvis kan vara Tekniska kontorets representant. Tekniska kontoret föreslår att Cecilia Ståhl förlänger sitt deltagande som representant t.o.m. mars 2015 och därefter 1 år i taget om uppsägning från någondera part inte sker. Både Tekniska kontoret och Cecilia Ståhl kan säga upp delegationen med 3 månaders varsel. Någon ersättning utöver reseersättning utgår ej. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2012 Yrkande Arne Jönsson (S) yrkar en återremittering till Tekniska kontoret för ett nytt förslag på representant i namnberedningen. Bertil Påhlsson (M), Carl-Einarsson (KD), Christer Hansson (S) biträder Arne Jönssons (S) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Arne Jönssons (S) m fl yrkande och finner att Tekniska nämnden antar detta. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till Tekniska kontoret för ett nytt förslag på representant i namnberedningen Beslutet epedieras till: Tekniska kontoret Just. sign. Utdragsbestyrkande

23 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /956 Annika Enberg Tekniska nämnden Yttrande från tekniska kontoret på revisorernas granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar Ärendebeskrivning Revisionen har 2009 genomfört granskning av fem upphandlingar som tekniska nämnden har genomfört. Granskningen visade att ingen av upphandlingarna var fullt ut ändamålsenligt genomförda utifrån lagstiftning och kommunens upphandlingspolicy. Det visade sig också att tekniska nämnden brustit i efterlevnad av sina egna regler kring delegation. Mot bakgrund av kritiken vid granskaningen 2009 vill kommunrevisionen följa upp om förbättringar har skett vad gäller tekniska nämndens upphandlingsverksamhet och har gjort en ny granskning i november 2012 men revisionsfrågan Är tekniska nämndens och barn- och utbildningsnämndens upphandlingar ändamålsenligt genomförda med beaktande av LOU och kommunens upphandlingspolicy?. Beslutsunderlag Revisionsrapport Granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar, november Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 11 februari Utredning Vid granskningen i november 2012 begränsades granskningen inom tekniska nämnden till att avse upphandling av grus- och stenmaterial samt transport av materialet, Centrumprojektet etapp 2 och Markanläggning i Munka Ljungby. Revisionen bedömer vid genomgång av granskningens samtliga kontrollmoment att upphandlingarna är ändamålsenligt genomförda med beaktande av LOU och kommunens inköps- och upphandlingspolicy. Revisionen har dock noterat att i upphandlingen av Markanläggning i Munka Ljungby saknas det tydliga anvisningar i förfrågningsunderlaget för hur utvärdering kommer att göras och att tidsramen var alltför snäva i upphandlingen av Centrumprojektet etapp 2. Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fa E-post Internet

24 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /956 Tekniska kontoret arbetar kontinuerligt med att förbättra processen kring upphandlingar. Förvaltningen har en ny organisation sedan 1 augusti och inom den administrativa avdelningen har en person utsetts som ska ha det förvaltningsövergripande ansvaret för upphandlingar. I ansvaret ligger bland annat att vara övriga inom förvaltningen behjälpliga vid upphandlingar, att vara förvaltningens representant i upphandlingsgruppen och tidsmässigt planera kommande upphandlingar. Förvaltningen håller också på med att processkartlägga upphandlingsprocessen för att säkerställa att den är tydlig för alla inblandade och att alla inom förvaltningen gör på samma sätt. Tekniska kontorets upphandlingar skall numera göras i kommunens upphandlingssystem Kommers och anbud ska begäras in i elektronisk form för att underlätta hantering och anbudsöppning. Tekniska nämnden kommer att behandla ett förslag om att förändra reglerna för delegation. Beslutar nämnden enligt förslaget innebär det att fler ärende, främst när det gäller upphandling, kan fattas av förvaltningschefen på delegation och på så sätt kan upphandlingsprocessen förenklas. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att att att godkänna yttandet från tekniska kontoret, överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som tekniska nämndens yttrande, samt överlämna yttrandet till kommunrevisionen för kännedom. Mikael Fritzon Teknisk chef Annika Enberg Ekonom Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fa E-post Internet

25

26 Revisionsrapport Granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar Ängelholms kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor November 2012

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Granskning upphandlingar 2010

Granskning upphandlingar 2010 Granskning upphandlingar 2010 Trelleborgs Hamn AB Alf Wahlgren 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod och avgränsning... 3 2. Upphandling vad säger lag

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1.

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid 2 KALLELSE 2013-01-17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-01-17, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 1989-11-21 337 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-03-20, 81 Gäller från och med 2012-04-25 INLEDNING Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av tekniska servicenämnden: 2008-09-10 128 Reviderad: 2011-06-09 78, 2014-03-13 33, 2015-02-12 14 Tekniska servicenämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY ÄNGELHOLMS KOMMUN INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY Ängelholms kommuns upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning för att uppnå en god totalekonomi. Inköp och upphandling

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /11 Delegationsordning regionstyrelse Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY 1 (12) INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY Ängelholms kommuns upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning för att uppnå en god totalekonomi. Inköp och upphandling skall baseras

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Antagen av styrelsen 2010-09-16 POLICY FÖR UPPHANDLING

Antagen av styrelsen 2010-09-16 POLICY FÖR UPPHANDLING Antagen av styrelsen 2010-09-16 POLICY FÖR UPPHANDLING UPPHANDLINGSPOLICY För Upplandsstiftelsen, 817000-7093 Antagen av styrelsen den 16 september 2010 1 Syfte Upplandsstiftelsen upphandlar varje år

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-09 Delegationsordning för kommunstyrelsen Reviderad enl beslut KS 137/150409 A. Allmänt 1. Allmänt om verkställighet, beredning

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Upphandlingsoch inköpsrutiner

Upphandlingsoch inköpsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor 25 juni 2013 Upphandlingsoch inköpsrutiner Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 9 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 9 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/59 6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Föreliggande förslag till

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer