KALLELSE Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, , kl 17:00. Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, , kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina Sukurica Sekreterare Förmöte: Alliansen kl 16:30 rum Grå S-gruppen kl 16:00 rum Röd Beslutsärenden 1 Val av justerare [Arne Jönsson (S), Mona Sturesson (M)] 2 Föredragningslistan 3 Ny delegationsordning för Tekniska nämnden, reviderad /930 4 Representant i namnberedningen 2012/957 5 Kommunrevisionens granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar 6 Yttrande över medborgarförslag från Eva Thulin om undersökning av våra hamnar avseende gifter som påverkar vår hälsa, för yttrande 7 Redovisning av svarstider fär Åsikten / / /991 8 Lägesrapport från Tekniska chefen Mikael Fritzon

2 KALLELSE (2) Tekniska nämnden 9 Delegeringsärenden Informationsärenden 10 Ombudgetering av investeringsanslag till / Verksamhetsbeskrivning årsredovisning 2012 Tillståndsbedömning betongkonstruktioner Rönnebadet 2012/ Meddelande: Tillkommande ärenden och frågor behandlas fortsättningsvis under punkten Informationsärenden Ovanstående förutsätter att anmälan och frågor inkommit till Tekniska kontoret, eller brev till Ängelholms kommun, Tekniska kontoret, Ängelholm senast tre arbetsdagar före nämndens möte.

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /930 Mikael Fritzon Tekniska nämnden Ny delegationsordning för Tekniska nämnden, reviderad Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har en delegationsordning fastställd Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6 kap Delegation av beslutanderätt har två syften: att avlasta nämnderna från rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt och måste skiljas från den beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför. Kännetecknande för verklig beslutanderätt är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Ett verkligt beslut kan överklagas och ska anmälas till nämnden. Klassiskt eempel på rent verkställande åtgärder är: avgiftsdebitering enligt fastställd taa tilldelning av plats enligt klar turordningsprincip beviljande av ledighet enligt lag avrop från ramavtal inköp av material för den löpande driften inom budget Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fa E-post Internet

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /930 Beslutsunderlag Ny delegationsordning för Tekniska nämnden reviderad den 13 februari Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 13 februari TNau beslut 10 den 4 februari Tekniska kontorets delegationsordning den 19 januari Utredning I samband med den genomlysning som genomförts av Tekniska kontoret har det tydligt framgått vikten av att effektiva rutiner och arbetssätt upprätthålls samt att rollfördelningen mellan Nämndens ansvarsområden och förvaltningens är tydliga. Med anledning av detta har Kanslichef Lena Tebring granskat det gällande attestreglementet för Tekniska Nämnden. Denna granskning har visat att nuvarande delegationsordning på en rad punkter avviker från den ansvarsfördelning som råder vid andra förvaltningar inom Ängelholms kommun. För att få en samstämmighet inom kommunen och underlätta det löpande arbetet har ett förslag till reviderad delegationsordning för Tekniska Nämnde föreslagits vilken biläggs denna handling. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att anta den föreslagna reviderade delegationsordningen för Tekniska nämnden, daterad den 13 februari 2013 Mikael Fritzon Teknisk chef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fa E-post Internet

5 ÄNGELHOLMS KOMMUN REGLER FÖR DELEGERING INOM TEKNISKA NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE INKLUDERANDE TRAFIKNÄMNDEN Antagen av TN , 2 INLEDNING Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6 kap Nedan redovisas översiktligt för reglerna. För det eakta innehållet hänvisas till lagteten. Delegationens syfte Delegation av beslutanderätt har två syften: att avlasta nämnderna från rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Delegationens innebörd Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden i samband med att beslutet anmäls. Det betyder även att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Vad som inte kan delegeras I vissa fall är delegering förbjuden. Dessa redovisas i kommunallagen 6 kap 34 : Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter (te innehåller socialtjänstlagen delegerings-förbud i vissa fall) Till vem kan delegering ske Delegering kan ske till: Utskott bestående av förtroendevalda En ledamot En ersättare En anställd hos kommunen Observera att delegering av viss ärendegrupp inte kan ske till flera anställda eller till blandad grupp med både anställda och förtroendevalda. Om en ärendegrupp är så stor att man vill delegera till flera anställda får ärendegruppen delas. Detta kan t e ske genom indelning i distrikt, indelning efter sökandenas födelsedatum osv. Tekniska kontoret Sid 1 (7)

6 ÄNGELHOLMS KOMMUN Vid delegering till utskott bestående av två eller flera förtroendevalda måste regler om beslutförhet och omröstning finnas. Delegation inom anslagna medel Varje delegationsbeslut som får ekonomiska konsekvenser för kommunen måste stämmas av mot kommunens budget och rymmas inom denna. Vidaredelegering Om en nämnd delegerat beslutanderätt till sin förvaltningschef får nämnden också överlåta till förvaltningschefen att i sin tur delegera till annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till chefen. För att besvärstid ska börja löpa måste förvaltningschefen i sin tur anmäla beslutet till nämnden. Ersättare för delegat Beslut i ärenden som delegerats till tjänsteman inom tekniska nämndens förvaltning handläggs vid förhinder för denne i första hand av den som förordnats som tjänstemannens ställföreträdare och i andra hand av närmast överordnad. Dokumentation och anmälan I princip bör samma formregler användas för registrering av delegationsbeslut som för beslut fattade av styrelse eller nämnd. Varje beslutshandling bör innehålla uppgift om: Ärendemening Beslutsinnehåll Vem som fattat beslutet När beslutet fattades Vem som delgivits beslutet Beslut som har fattats med stöd av delegering skall anmälas till tekniska nämnden. Om inget annat särskilt beslutats så skall anmälan ske vid tekniska nämndens nästkommande sammanträde. Angående anmälan av beslut fattade med stöd av vidaredelegering från förvaltningschef, se ovan. Gräns mot ren verkställighet Delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt och måste skiljas från den beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför. Kännetecknande för verklig beslutanderätt är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Ett verkligt beslut kan överklagas och ska anmälas till nämnden. Klassiskt eempel på rent verkställande åtgärder är: avgiftsdebitering enligt fastställd taa tilldelning av plats enligt klar turordningsprincip beviljande av ledighet enligt lag avrop från ramavtal inköp av material för den löpande driften inom budget Tekniska kontoret Sid 2 (7)

7 ÄNGELHOLMS KOMMUN Överklagande av beslut Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Inom svensk förvaltningsrätt förekommer två huvudtyper av överklagande, nämligen förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och lämplighet och om överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten inte bara upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt beslut. Vid kommunalbesvär sker endast en laglighetsprövning. Om överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten upphäva det överklagade beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket lagstiftningsområde det gäller. Vid laglighetsprövning är förvaltningsrätten den första besvärsinstansen. Hur man överklagar Om beslutet går en sökande emot och kan överklagas, skall sökanden underrättas om hur beslutet kan överklagas. Underrättelsen skall alltid ske skriftligt, om sökanden begär det../. Tekniska kontoret Sid 3 (7)

8 ÄNGELHOLMS KOMMUN Ekonomiärenden Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 1. Utseende av beslutsattestanter Förvaltningschef 2. Avskrivning av fordran Ekonomichefen (på förslag från Förvaltningschef) 3. Omdisponering driftbudget Förvaltningschef 4. Omdisponering investeringsbudget - Inom samma verksamhetsgren (3 pos.) Förvaltningschef Arbetsutskott - Till annan verksamhetsgren 5. Beslut om skadeståndsanspråk - Upp tom tre basbelopp - Över tre basbelopp 6. Inom ramen för KFs beslut tillämpa taor och dess förordningar samt tillhörande allmänna bestämmelser Förvaltningschef Arbetsutskott Förvaltningschef Inköps- och Upphandlingsärenden (Inköps- och Upphandlingspolicy för Ängelholms kommun skall följas) Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 7. Beslut om upphandling inom drift-budgeten - inom ramen för den löpande verksamheten och upp till 40 Förvaltningschef prisbasbelopp - inom ramen för den löpande verksamheten och överstigande Arbetsutskott 40 prisbasbelopp - Brådskande ärenden Ordförande 8. Beslut om upphandling inom investeringsbudget - Upphandling av inom Förvaltningschef investeringsbudgeten anvisade anslag upp till 40 prisbasbelopp - Upphandling av inom Arbetsutskott investeringsbudgeten anvisade anslag överstigande 40 prisbasbelopp Inköpschef - Tecknande av förvaltningsövergripande avtal (ramavtal) Försäljningsärenden (Riktlinjer vid försäljning av inventarier ska följas) Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras Tekniska kontoret Sid 4 (7) Anmälan Anmälan

9 ÄNGELHOLMS KOMMUN 9. Försäljning av varor och tjänster, med undantag av anläggningstillgångar Förvaltningschef (inte löpande avtal) Tekniska kontoret Sid 5 (7)

10 ÄNGELHOLMS KOMMUN Administrationsärenden Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 10. Beslut att avslå att få ta del av allmän Förvaltningschef handling 11. Delegation av arbetsmiljöansvar Förvaltningschef 12. Pröva enligt Förvaltningslagen om Förvaltningschef överklagande kommit in i rätt tid 13. Yttrande till myndighet som är så Arbetsutskott brådskande att nämndens avgörande icke kan avvaktas 14. Utfärda fullmakt Ordförande Trafikärenden (Trafiknämnd) Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 15. Lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen - TF Förvaltningschef 16. Dispens till transport gällande bred, lång eller tung last samt för uppställning av fordon enligt vägtrafikkungörelsen - VTK 17. Lämna yttrande, dock inte av principiell art till myndigheter och andra intressenter avseende frågor som rör trafikföring Förvaltningschef Förvaltningschef 18. Parkerings övervakning samt de beslut som Förvaltningschef behövs, såsom förordnande och instruktion m m för övervakningens utförande 19. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Förvaltningschef 20. Överklagande av beslut om avslag för parkeringstillstånd för rörelsehindrade Förvaltningschef 21. Flyttning av fordon Förvaltningschef 22. Kollektivtrafik frågor - Drift Förvaltningschef Väg- och parkärende Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 23. Bidrag till samfälligheter Förvaltningschef i enlighet med av fullmäktige fastställda regler - Etra bidrag Arbetsutskott Vatten- och avloppsärenden Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 24. Fördelning av engångsavgifter på årliga Förvaltningschef inbetalningar under högst 10 år (anslutningsavgifter för vatten och avlopp) Hyresärenden Anmälan Anmälan Tekniska kontoret Sid 6 (7)

11 ÄNGELHOLMS KOMMUN Eklusive verksamhetslokaler som överlåtits eller överlämnats till AB Ängelholmslokaler Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 25. Ingå och säga upp hyreskontrakt för hyrestid Förvaltningschef upp t o m tre år. Övrigt Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 26. Godkänna leveransavtal med abonnenter Förvaltningschef 27. Tillstånd och rapportering gällande miljöbalken Yttranden i detaljplaneärenden normalfall utan principiell betydelse - Yttrande i detaljplaneärenden av principiell betydelse och allmänintresse (samrådsskedet) - Brådskande fall 29. Upplåtelse av allmän plats enligt ordningslagen 30. Yttrande som bedöms vara av principiell vikt Förvaltningschef Förvaltningschef Arbetsutskott Ordförande Förvaltningschef Arbetsutskott Anmälan Anmälan Tekniska kontoret Sid 7 (7)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott TNAU 10 Dnr 2012/930 Ny delegationsordning för Tekniska nämnden Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har en delegationsordning fastställd Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6 kap Delegation av beslutanderätt har två syften: att avlasta nämnderna från rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt och måste skiljas från den beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför. Kännetecknande för verklig beslutanderätt är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Ett verkligt beslut kan överklagas och ska anmälas till nämnden. Klassiskt eempel på rent verkställande åtgärder är: avgiftsdebitering enligt fastställd taa tilldelning av plats enligt klar turordningsprincip beviljande av ledighet enligt lag avrop från ramavtal inköp av material för den löpande driften inom budget Beslutsunderlag Beslut Tekniska nämndens arbetsutskott Delegationsordning för Tekniska nämnden den 19 jan 2012 Ny delegationsordning för Tekniska nämnden reviderad den 24 januari 2013 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2013 Just. sign. Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott Yrkanden Arne Jönsson (S) och Bertil Påhlsson (M) yrkar att följande punkter skall revideras/tas bort: - Punkt 7: Ta bort punkt a - delegat nämnden - Punkt 16: Ta bort - Punkt 23: Ta bort rubriken - Övrigt Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden besluta att anta den föreslagna reviderade delegationsordningen för Tekniska Nämnden daterad den 24 januari 2013 med ovan nämnda förändringar. Beslutet epedieras till: Tekniska kontoret Just. sign. Utdragsbestyrkande

14 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B REGLER FÖR DELEGERING INOM TEKNISKA NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE TN , 7 INLEDNING Regler för delegering av ärenden inom en nämnd finns i kommunallagen 6 kap Nedan redovisas översiktligt för reglerna. För det eakta innehållet hänvisas till lagteten. Delegationens syfte Delegation av beslutanderätt har två syften: att avlasta nämnderna från rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Delegationens innebörd Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden i samband med att beslutet anmäls. Det betyder även att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Vad som inte kan delegeras I vissa fall är delegering förbjuden. Dessa redovisas i kommunallagen 6 kap 34 : Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter (te innehåller socialtjänstlagen delegerings-förbud i vissa fall) Tekniska kontoret Sid 1 (7)

15 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B Till vem kan delegering ske Delegering kan ske till: Utskott bestående av förtroendevalda En ledamot En ersättare En anställd hos kommunen Observera att delegering av viss ärendegrupp inte kan ske till flera anställda eller till blandad grupp med både anställda och förtroendevalda. Om en ärendegrupp är så stor att man vill delegera till flera anställda får ärendegruppen delas. Detta kan t e ske genom indelning i distrikt, indelning efter sökandenas födelsedatum osv. Vid delegering till utskott bestående av två eller flera förtroendevalda måste regler om beslutförhet och omröstning finnas. Delegation inom anslagna medel Varje delegationsbeslut som får ekonomiska konsekvenser för kommunen måste stämmas av mot kommunens budget och rymmas inom denna. Vidaredelegering Om en nämnd delegerat beslutanderätt till sin förvaltningschef får nämnden också överlåta till förvaltningschefen att i sin tur delegera till annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till chefen. För att besvärstid ska börja löpa måste förvaltningschefen i sin tur anmäla beslutet till nämnden. Ersättare för delegat Beslut i ärenden som delegerats till tjänsteman inom tekniska nämndens förvaltning handläggs vid förhinder för denne i första hand av den som förordnats som tjänstemannens ställföreträdare och i andra hand av närmast överordnad. Dokumentation och anmälan I princip bör samma formregler användas för registrering av delegationsbeslut som för beslut fattade av styrelse eller nämnd. Varje beslutshandling bör innehålla uppgift om: Ärendemening Beslutsinnehåll Vem som fattat beslutet När beslutet fattades Vem som delgivits beslutet Beslut som har fattats med stöd av delegering skall anmälas till tekniska nämnden. Om inget annat särskilt beslutats så skall anmälan ske vid tekniska nämndens nästkommande sammanträde. Angående anmälan av beslut fattade med stöd av vidaredelegering från förvaltningschef, se ovan. Tekniska kontoret Sid 2 (7)

16 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B Gräns mot ren verkställighet Delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt och måste skiljas från den beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför. Kännetecknande för verklig beslutanderätt är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Ett verkligt beslut kan överklagas och ska anmälas till nämnden. Klassiskt eempel på rent verkställande åtgärder är: avgiftsdebitering enligt fastställd taa tilldelning av plats enligt klar turordningsprincip beviljande av ledighet enligt lag avrop från ramavtal inköp av material för den löpande driften inom budget Överklagande av beslut Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Inom svensk förvaltningsrätt förekommer två huvudtyper av överklagande, nämligen förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och lämplighet och om överklagandet bifalles så kan besvärsmyndigheten inte bara upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt beslut. Vid kommunalbesvär sker endast en laglighetsprövning. Om överklagandet bifalles så kan besvärsmyndigheten upphäva det överklagade beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket lagstiftningsområde det gäller. Vid laglighetsprövning är förvaltningsrätten den första besvärsinstansen. Hur man överklagar Om beslutet går en sökande emot och kan överklagas, skall sökanden underrättas om hur beslutet kan överklagas. Underrättelsen skall alltid ske skriftligt, om sökanden begär det. Tekniska kontoret Sid 3 (7)

17 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B Ekonomiärenden 3. Omdisponering driftbudget - inom samma verksamhetsgren (3 pos.) 4. Omdisponering investeringsbudget - Inom samma verksamhetsgren (3 pos.) 5. Beslut om skadeståndsanspråk - ett basbelopp - tre basbelopp 6. Inom ramen för KF s beslut tillämpa taor och dess förordningar samt tillhörande allmänna bestämmelser Upphandlingsärende (Upphandlingsreglemente för Ängelholms kommun skall följas) Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 1. Utseende av beslutsattestanter Arbetsutskott 2. Avskrivning av fordran Ekonomichefen (på förslag från Förvaltnings- chef) Arbetsutskott Förvaltningschef Arbetsutskott Förvaltningschef Förvaltningschef Arbetsutskott Förvaltningschef Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 7. Upphandling av inom driftbudgeten Arbetsutskott anvisade anslag 8. Upphandling av inom investeringsbudgeten Arbetsutskott anvisade anslag 9. Avrop från ramavtal inom anvisade anslag Förvaltningschef Försäljningsärende (Policy för Ängelholms kommun ska följas) Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 10. Försäljning av varor och tjänster, med undantag av anläggningstillgångar Förvaltningschef (inte löpande avtal) Tekniska kontoret Sid 4 (7)

18 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B Personalärende (Personalreglemente för Ängelholms kommun skall följas) Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 11. Personalärenden Förvaltningschef - Anställnings ärende Arbetsutskott (ej förvaltningschef, kommunstyrelsen) 12. Ärenden som avser samverkansavtal, Förvaltningschef arbetsmiljö, jämställdhet och liknande styrsystem Administrationsärende Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 13. Beslut om handlings utlämnande, Förvaltningschef vägran att lämna ut handling och att lämna ut handling med förbehåll 14. Delegation av ansvar, befogenheter och beslut 15. Avvisning av för sent inkomna överklagande enligt Förvaltningslagen 16. Beslut i ärende som är så brådskande att nämndens avgörande icke kan avvaktas Anmälan Anmälan Förvaltningschef Förvaltningschef Arbetsutskott 17. På nämndens vägnar lämna uppgifter om Förvaltningschef tekniska nämndens verksamheter till myndigheter och intressenter 18. Utfärda fullmakt Ordförande Tekniska kontoret Sid 5 (7)

19 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B Trafikärende Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 19. Lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen Förvaltningschef - TF 20. Dispens från lokal trafikföreskrift Förvaltningschef 21. Dispens till transport gällande bred, lång eller tung last samt för uppställning av fordon enligt vägtrafikkungörelsen - VTK Förvaltningschefen 22. Lämna yttrande, dock inte av principiell art till myndigheter och andra intressenter avseende frågor som rör trafikföring Förvaltnings chef 23. Parkerings övervakning samt de beslut som Förvaltningschef behövs, såsom förordnande och instruktion m m för övervakningens utförande 24. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Förvaltningschef 25. Överklagande av beslut om avslag för Förvaltningschef parkeringstillstånd för rörelsehindrade 26. Flyttning av fordon Förvaltningschef 27. Kollektivtrafik frågor - Drift - Övrigt Väg- och parkärende Förvaltningschef Arbetsutskottet Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 28. Bidrag till samfälligheter Förvaltningschef i enlighet med av fullmäktige fastställda regler - Etra bidrag arbetsutskott Vatten- och avloppsärende Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 29. Fördelning av engångsavgifter på årliga Förvaltningschef inbetalningar under högst 10 år Anmälan Anmälan Tekniska kontoret Sid 6 (7)

20 ÄNGELHOLMS KOMMUN KFS 203B Hyresärende Punkt Ärende Delegat Får vidare- Anmälan delegeras 30. Ingå löpandekontrakt <1 år Förvaltningschef 31. Uppsägning långtidskontrakt Förvaltningschef 32. Uppsägning löpandekontrakt Förvaltningschef Övrigt Punkt Ärende Delegat Får vidaredelegeras 33. Godkänna leveransavtal med abonnenter Förvaltningschef 34. Tillstånd och rapportering Förvaltningschef gällande miljöbalken Anmälan 35. Yttranden i detaljplaneärenden Arbetsutskott 36. Upplåtelse av allmän plats enligt Förvaltningschef ordningslagen 37. Yttrande som bedöms vara av principiell vikt Arbetsutskott 38. Uppvaktningar inom eget ansvarsområde Ordförande Förvaltningschef Avdelningschef Tekniska kontoret Sid 7 (7)

21 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /957 Thomas Bauer Tekniska nämnden Representant i namnberedningen Ärendebeskrivning Tekniska kontorets representant i namnberedningen är för närvarande Cecilia Ståhl, karttekniker - TK Kart- och mät avdelning. Cecilia Ståhl skall gå i pension och därmed föreslår Tekniska kontoret att Helena Persson, projektledare - TK Projekt, utses som dennes efterträdare. Helena Persson efterträder Cecilia Ståhl from och uppdraget gäller tillsvidare. Beslutsunderlag TN beslut Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 11 februari Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att utse Helena Persson, projektledare - TK Projekt, som Tekniska kontorets representant i namnberedningen. Mikael Fritzon Teknisk chef Thomas Bauer TK Kart- och mät chef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fa E-post Internet

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 110 Dnr 2012/957 Representant i namnberedningen Ärendebeskrivning Cecilia Ståhl är idag Tekniska kontorets representant i namnberedningen (som lyder under byggnadsnämnden). Cecilia Ståhl går i pension i mars 2013 men önskar vara kvar som Tekniska kontorets representant. Enligt kommunjuristen Lena Tebring finns det inte några juridiska hinder. Stadsarkitekten samt Byggnadsnämndens ordförande anser att Cecilia Ståhl även fortsättningsvis kan vara Tekniska kontorets representant. Tekniska kontoret föreslår att Cecilia Ståhl förlänger sitt deltagande som representant t.o.m. mars 2015 och därefter 1 år i taget om uppsägning från någondera part inte sker. Både Tekniska kontoret och Cecilia Ståhl kan säga upp delegationen med 3 månaders varsel. Någon ersättning utöver reseersättning utgår ej. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 28 november 2012 Yrkande Arne Jönsson (S) yrkar en återremittering till Tekniska kontoret för ett nytt förslag på representant i namnberedningen. Bertil Påhlsson (M), Carl-Einarsson (KD), Christer Hansson (S) biträder Arne Jönssons (S) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Arne Jönssons (S) m fl yrkande och finner att Tekniska nämnden antar detta. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till Tekniska kontoret för ett nytt förslag på representant i namnberedningen Beslutet epedieras till: Tekniska kontoret Just. sign. Utdragsbestyrkande

23 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /956 Annika Enberg Tekniska nämnden Yttrande från tekniska kontoret på revisorernas granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar Ärendebeskrivning Revisionen har 2009 genomfört granskning av fem upphandlingar som tekniska nämnden har genomfört. Granskningen visade att ingen av upphandlingarna var fullt ut ändamålsenligt genomförda utifrån lagstiftning och kommunens upphandlingspolicy. Det visade sig också att tekniska nämnden brustit i efterlevnad av sina egna regler kring delegation. Mot bakgrund av kritiken vid granskaningen 2009 vill kommunrevisionen följa upp om förbättringar har skett vad gäller tekniska nämndens upphandlingsverksamhet och har gjort en ny granskning i november 2012 men revisionsfrågan Är tekniska nämndens och barn- och utbildningsnämndens upphandlingar ändamålsenligt genomförda med beaktande av LOU och kommunens upphandlingspolicy?. Beslutsunderlag Revisionsrapport Granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar, november Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 11 februari Utredning Vid granskningen i november 2012 begränsades granskningen inom tekniska nämnden till att avse upphandling av grus- och stenmaterial samt transport av materialet, Centrumprojektet etapp 2 och Markanläggning i Munka Ljungby. Revisionen bedömer vid genomgång av granskningens samtliga kontrollmoment att upphandlingarna är ändamålsenligt genomförda med beaktande av LOU och kommunens inköps- och upphandlingspolicy. Revisionen har dock noterat att i upphandlingen av Markanläggning i Munka Ljungby saknas det tydliga anvisningar i förfrågningsunderlaget för hur utvärdering kommer att göras och att tidsramen var alltför snäva i upphandlingen av Centrumprojektet etapp 2. Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fa E-post Internet

24 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /956 Tekniska kontoret arbetar kontinuerligt med att förbättra processen kring upphandlingar. Förvaltningen har en ny organisation sedan 1 augusti och inom den administrativa avdelningen har en person utsetts som ska ha det förvaltningsövergripande ansvaret för upphandlingar. I ansvaret ligger bland annat att vara övriga inom förvaltningen behjälpliga vid upphandlingar, att vara förvaltningens representant i upphandlingsgruppen och tidsmässigt planera kommande upphandlingar. Förvaltningen håller också på med att processkartlägga upphandlingsprocessen för att säkerställa att den är tydlig för alla inblandade och att alla inom förvaltningen gör på samma sätt. Tekniska kontorets upphandlingar skall numera göras i kommunens upphandlingssystem Kommers och anbud ska begäras in i elektronisk form för att underlätta hantering och anbudsöppning. Tekniska nämnden kommer att behandla ett förslag om att förändra reglerna för delegation. Beslutar nämnden enligt förslaget innebär det att fler ärende, främst när det gäller upphandling, kan fattas av förvaltningschefen på delegation och på så sätt kan upphandlingsprocessen förenklas. Förslag till beslut Tekniska kontoret föreslår Tekniska nämnden besluta att att att godkänna yttandet från tekniska kontoret, överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som tekniska nämndens yttrande, samt överlämna yttrandet till kommunrevisionen för kännedom. Mikael Fritzon Teknisk chef Annika Enberg Ekonom Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fa E-post Internet

25

26 Revisionsrapport Granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar Ängelholms kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor November 2012

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid 2 KALLELSE 2013-01-17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-01-17, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Granskning upphandlingar 2010

Granskning upphandlingar 2010 Granskning upphandlingar 2010 Trelleborgs Hamn AB Alf Wahlgren 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod och avgränsning... 3 2. Upphandling vad säger lag

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

W' KOMMUN. Alfmäulteteu äger rätt att som åhörare bevista sammauträdet.

W' KOMMUN. Alfmäulteteu äger rätt att som åhörare bevista sammauträdet. ~ HULTSFREDS W' KOMMUN Kommunstyrelsen Tid för sammanträde Lokal Kallelse 1 (2) Ersättarna för kännedom 2015-03-04 Tisdagen den10mars 2015 kl. 14.00 Spara dina handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde.

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Övertorneå kommun Helena Lundberg Certifierad kommunal revisor Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Läs mer

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H Mölndals stad 2011-11-01 MÖLNDALS STAD Revisorerna Diaiienr 2L2_ O H ii ERNST& YOUNG Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2011 U ERNST&

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Oscar Nilsson, Filip Trpkovski Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Renewed ranking during the duration of the framework agreement Rättsvetenskap C-uppsats Termin: HT 2013 Handledare: Nick Dimitrievski

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer