Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari Närvarande:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015. Närvarande:"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015 Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Petersson, Ingrid Eckerberg, Katarina Emanuelson, Ulf Håkansson, Helene Jöborn, Anna Lagerström, Jan Rengefors, Karin Stenseke, Marie von Schmalensee, Monica Åhnberg, Annika Ersättare Hallin, Sara Rytter, Elisabeth Anmälda förhinder Andersson, Leif Brännlund, Runar Grillner, Katja Hagentoft, Carl-Eric Jöngren, Titti Näsholm, Torgny Oskarsson, Agneta Rudén, Christina Wennergren, Uno Westman, Peter ordförande generaldirektör (ersättare för Leif Andersson) (ersättare för Torgny Näsholm) (tom 5) avdelningschef (tom 5) forskningsdirektör VD konsult med.dr lantbrukare naturvårdschef

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum Personalföreträdare Rolén, Conny Övriga Ahlmark, John Almesjö, Lisa Dahlén, Anna-Karin Destouni, Georgia Gretzer, Emma Lingström, Rikard Nordin, Lissa Sander, Anna Samuelson, Olle Österman, Sara SACO chef för kommunikationsenheten forskningssekreterare planeringschef, sekreterare, huvudsekreterare enhetschef för enheten för miljö och samhällsbyggande chef för förvaltningsenheten forskningssekreterare VD, IQ Samhällsbyggnad forsknings- och innovationsstrateg, IQ Samhällsbyggnad enhetschef för enheten för miljö och areella näringar

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum Ärende 1 Godkännande av dagordningen Beslut/Åtgärd Godkändes efter att ordföranden hade anmält att Katja Grillner denna dag har begärt entledigande från Forskarrådet, varvid en ny punkt (11) avseende ny ersättare tillfördes dagordningen Ptokoll från Forskarrådets sammanträde den 7 november samt Forskarrådets beslut per capsulam den 5 december Beslutsärenden Förslag till beslut Formas årliga öppna utlysning 2015 Till handlingarna Beslut: a) att varje beredningsgrupp får till uppgift att upprätthålla en viss medelstorlek på de FoU-pjekt och FoU-pjekt för framtidens forskningsledare de föreslår for finansiering, att medelstorleken for ett pjekt är 1 miljon knor per år och att utreda konsekvenserna av detta. b) att 2015 års öppna utlysning ska bestå av tre delutlysningar; 1. forsknings- och utvecklingspjekt, 2. forsknings- och utvecklingspjekt till framtidens forskningsledare, 3. mobilitetsstöd till unga forskare, att utlysningarna för den årliga öppna utlysningen 2015 genomfors och att den öppnar den 10 mars med beslut den 6 november 2015

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum enligt bilaga 3 och att 30 pcent av tillsatta medel avsätts för forskningsoch utvecklingspjekt till framtidens forskningsledare samt mobilitetsstöd till unga forskare. Föredragande: Georgia Destouni 4 Förslag till beslut om fördelning av medel efter Beslut: att fördela medel efter utlysning inom Envinmental Humanities utlysning inom Envinmental Humanities i enlighet med bilaga 4 Föredragande: Lissa Nordin 5 Förslag till beslut om fördelning av medel efter Beslut: att fördela medel efter utlysning inom klimat- och miljöforskning med utlysning inom klimat- och Frankrike i samarbete med Yetenskapsrådet. miljöforskning med Frankrike i samarbete med Vetenskapsrådet i enlighet med bilaga 5 Ledamoten Katarina Eckerberg anmälde jäv. Föredragande: Lisa Almesjö Informationsärenden Formas regleringsbrev för 2015 Information: Rikard Lingström Formas årsredovisning för Formas budgetunderlag för Information: Rikard Lingström IQ Samhällsbyggnad Information: Anna Sander VD, Olle Samuelson forsknings- och innovationsstrateg

5 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum Ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma Information: Ingrid Petersson 10 Anmälningar a) Beslut fattade efter delegation b) Godkända rapporteringar av avslutade pjekt Till handlingarna bilaga 10 a Till handlingarna bilaga 10 b Information: Georgia Destouni 11 Övrigt Ny ersättare i Forskarrådet med anledning av att Katja Grillner har begärt entledigande. Beslut: att en arbetsgrupp bestående av ordföranden Lars-Erik Liljelund, ledamöterna Carl-Eric Hagentoft, Monica von Schmalensee och Bo Söderberg föreslår en ny ersättare. Vid ptokollet Justeras

6 Bilaga 3) Åtgärd för att öka antal beviljade pjekt och beviljandegrad i Formas årliga öppna utlysning: riktvärde för genomsnittlig pjektstorlek Bakgrund I syfte att öka antal beviljade pjekt och beviljandegraden i den årliga öppna utlysningen beslutade forskarrådet om begränsning av lönemedel som får sökas per ansökan samt om maximalt ett beviljat pjekt per sökande (pjektledare). Dessa åtgärder har bmsat upp beviljandegradens fall men har inte varit tillräckliga för att också öka den. Forskarrådet ombads därför att senast den 9 januari 2015 ge sin syn på möjliga ytterligare åtgärder (inklusive ingen åtgärd) som kan vidtas för att öka beviljandegraden i Formas årliga öppna utlysning, inför utlysningen Åtgärden att ge varje beredningsgrupp till uppgift att upprätthålla en viss medelstorlek på de pjekt de föreslår för finansiering hade störst stöd bland inkomna svar från forskarrådet. Ett riktvärde på 1 miljon knor per år i medelstorlek kommer att minska de beviljade pjektens storlek men ändå hålla den på en relativt hög medelnivå samtidigt som några dyrare pjekt ändå kan beviljas om den sökande kan tydligt motivera varför, t ex vid ämnesövergripande pjekt. Riktvärdet 1 miljon knor per år med bibehållet söktryck på tidigare års nivå möjliggör en beviljandegrad på cirka 12,5% (ökning från 8% för FoU, och 9% för FoU för framtidens forskningsledare i öppna utlysningen ). I jämförelse med alternativet att ge varje beredningsgrupp i uppgift att upprätthålla en viss beviljandegrad, underlättar ett givet riktvärde för medelpjektstorlek kommunikationen till de sökande om hur stora pjektkostnader som kan förväntas beviljas och beredningsgruppernas bedömning av pjektbudget, samt ger beredningsgrupperna ett tydligare mandat att skära i ansökningars budgetar. Förslag till beslut - att varje beredningsgrupp får till uppgift att upprätthålla en viss medelstorlek på de FoU-pjekt och FoU-pjekt för framtidens forskningsledare de föreslår för finansiering - att medelstorleken för ett pjekt är 1 miljon knor per år

7 Bilaga 3) Förslag till beslut att 2015 års öppna utlysning ska bestå av tre delutlysningar; - forsknings- och utvecklingspjekt, - forsknings- och utvecklingspjekt till framtidens forskningsledare och - mobilitetsstöd till unga forskare, att utlysningarna för den årliga öppna utlysningen 2015 genomförs, och öppnar den 10 mars med beslut den 6 november 2015 enligt bilaga 3, att 30% av tillsatta medel avsätts för forsknings- och utvecklingspjekt till framtidens forskningsledare samt mobilitetsstöd till unga forskare.

8 Bilaga 4) Fo rslag till beslut om fo rdelning av medel efter utlysning inom Envinmental Humanities Bakgrund Formas och Mistra genomförde hösten 2013 en gemensam utlysning för ett nationellt forskningspgram inom det forskningsområde som internationellt kallas för Envinmental Humanities, i syfte att stärka och samordna den framväxande humanistiska miljöforskningen i Sverige. En expertpanel tillsattes och beredning av inkomna ansökningar genomfördes den februari. Efter ansökningsberedningens genomförande framkom synpunkter på att jäv kunde anses föreligga. Mistras styrelse och Formas forskningsråd uppdg åt Vetenskapsrådet att tillsätta en utredning för att undersöka den eventuella jävsfrågan. Utredningen kom fram till att misstanke om jäv inte kunde uteslutas. Mistra och Formas tillsatte därefter en ny expertpanel och genomförde en ny beredning av de tidigare inkomna och bedömda ansökningarna. Det nya panelmötet genomfördes den 6-8 december. Utlysningens omfattning Mistra och Formas har avsatt totalt 20 miljoner knor vardera för pgrammet som löper under fyra år Dessutom har huvudsökande universitet åtagit sig att motfinansiera pgrammet med 25 pcent. Satsningen Envinmental Humanities följer Mistras modell för finansiering av forskningspgram och förutsättningarna är reglerade genom en särskild överenskommelse mellan Mistra och Formas. Ansökningar Sex fullständiga pgramansökningar lämnades in, samtliga med omfattande partnerkonstellationer inom och utom Sverige. Huvudsökande läsäten var Uppsala universitet, Lunds universitet, KTH, Stockholms universitet, Linköpings universitet och Göteborgs universitet med följande ansökningar:

9 1. Addressing Basic Tensions and Oppositions in Nature- and Worldview Representation and Responibility in African and Eupean Coastal Areas, Göteborgs universitet. 2. Re-humanizing Nature: Envinmental Humanities beyond the Anthpocene, KTH. 3. The Seed Box: An Envinmental Humanities Collaboratory, Linköpings universitet. 4. NICHE- National Initiative for Collaboration of the Humanities for the Envinment, Lunds universitet. 5. Scandinavian Envinmental Memories- Culture as resilience, in the past and in the future, Stockholms universitet. 6. Being in the Anthpocene: Re-imagining Human-Envinmental relations in the Past, Present and Future, Uppsala universitet. Utvärdering Mistra har haft huvudansvaret för ansökningsförfarandet och beredningspcessen och samarbetat med Formas avseende planering av utlysningen, utformande av utlysningstext, tillsättande av ledamöter i expertpaneler, samt genomförande av panelmöten. Den nya expertpanelen, bestående av fem ledamöter (se nedan), har utvärderat samtliga ansökningar samt haft hearingar med samtliga sökandegrupper. Materialet har sammanställts i en utvärderingsrapport (bilaga 4). Ansökningarna bedömdes i enlighet med följande kriterier, som uppgavs i utlysningstexten: 1. Pgrammets utsikter att utvecklas till ett internationellt erkänt initiativ inom humanistisk miljöforskning; 2. Forskningens vetenskapliga kvalitet och samhällsnytta; 3. Grad av integration mellan pgrammets olika delar samt plan för att främja ett tvärvetenskapligt arbetssätt på pjekt- och pgramnivå; 4. Förutsättningar för framgångsrikt nationellt och internationellt forskarutbyte, inklusive plan för att säkerställa bred kapacitetsuppbyggnad på nationell nivå; 5. Bedömning av ledning, organisation, kommunikation och budget.

10 Expertpanelens sammansättning Granskare Pfessor Naomi Oreskes Pfessor Greta Gaard Pfessor Richard Oram Dr Chris Russill Dr Jago Cooper Hemvist Harvard University, USA University of Wisconsin, USA Stirling University, UK Carleton University, Canada British Museum, UK Förslag till beslut att i enlighet med expertpanelens förslag, bevilja högst fem miljoner knor per år, totalt högst 20 miljoner knor under fyra år, till ansökan The Seed Box: An Envinmental Humanities Collaboratory, med Linköpings universitet som huvudsökande.

11 Bilaga 5) Samarbete mellan Sverige och Frankrike inom klimat- och miljöområdet Bakgrund Sveriges och Frankrikes regeringar har tecknat ett avtal om forskningssamarbete som startade under 2011 och löper under minst 6 år. En del av avtalet rör klimatområdet och samarbete mellan svenska forskare och franska forskare vid laboratoriet LSCE (Laboratoire des Sciences du Climat et de l Envinment) i Saclay. Avtalet innefattar svensk finansiering av samarbetspjekt mellan svenska forskare och franska forskare vid LSCE. Avtalet innefattar också finansiering av franska forskare, doktorander och post doktorer som vill komma och bedriva forskning vid en svensk institution eller utnyttja svensk infrastruktur. Finansieringen av franska forskare uppgår till tre miljoner eu och finansieringen av svenska forskare uppgår även den till tre miljoner eu. Formas finansierar avtalet med tre miljoner knor per år under sex år ( ; totalt 18 miljoner knor), resterande finansiering kommer från Vetenskapsrådet. I enlighet med tidigare upprättad överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och Formas kommer kontrakt upprättas mellan pjektledare och Vetenskapsrådet. Formas kommer att överföra sin del av finansieringen till Vetenskapsrådet. Utlysning Detta är den andra utlysningen av samarbetspjekt mellan svenska forskare och franska forskare vid LSCE, som öppnade i april och stängde i juni. Inriktningen var kolcykel-analyser och Arktiska studier med syfte att bygga upp forskningsgrupper tillsammans med tredje parts institutioner, framförallt med partners inom ICOS och från länder som ingår i JPI Climate. Totalt inkom nio ansökningar, vilka granskades och bedömdes av internationella experter. Med utgångspunkt i experternas bedömningar, beslutade samarbetets Coordination Committee vid sitt möte den 17 oktober att rekommendera fyra pjekt för finansiering. Total budget för denna utlysning är 13,9 miljoner knor under Förslag till beslut att i enlighet med experternas bedömningar bevilja Formas andel av finansieringen, som är tre miljoner knor per år, , totalt nio miljoner knor, till de fyra högst rankade pjekten (se bilaga 5).

12 Dnr Family Name Swedish part Scholze Marko Fregoire Bquet Zhang Qiong Masa Kageyama, Valérie masson- Delmotte French part Uni Pject Title Applied SE partner SEK LU Development of regional ecosystematmosphere models assimilating the ICOS data for a Eupean-scale intercomparison of net CO2 fluxes - Eucom. TOTAL APPLIED Granted SE partner SEK Granted SE partner Granted FR Partner TOTAL Granted SU Greenland in a warming Arctic Smith Benjamin Bertrand Guenet LU CO2 responses of forests under management and envinmental change: dynamic ecosystem simulation integrated with responses fm experiments (DESIRE) Crill Patrick Philippe Bousquet, Marielle Saunois SU Distinguishing Arctic CH4 Sources to the Atmosphere Using Inverse Analysis of High Frequency CH4, 13CH4 and CH3D Measurements: IZOMET-FS Laudon Hjalmar Christine Hatte, nadine Tisnérat Laborde SLU Carbon sources, pathways and reactivity in boreal aquatic envinments: Integrated assessment using state-of-the-art tools in a uniquely well studied research Beer Christian SU Future marine CH4 emissions fm the Arctic and impacts on the Earth system Frampto n Conley Andrew Daniel Joseph Christophe Grenier Christoph Rabouille de Boer Agatha Gilles Ramstein, SU LU SU Permafst evolution in arctic hydlogical flow systems subject to climate change Sub-arctic estuaries and climate change: investigating the transformations of carbon and nutrients at the land-sea interface Arctic Ocean Gateways; the key to the Middle Miocene Climate Optimum Eu = 9,0867 SEK Allocated for : Grand total Topic 2:

13 Check sum 0 0

14 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 a) Beslut efter delegation Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare Finansieringskälla kph la alex alex lba la eve Achim Grelle, Sveriges Lantbruksuniversitet Skogsbrandens betydelse för den svenska skogens kol- och energibalans Helena Löfstedt Filipsson, Lunds universitet Uteblivit djupvattenutbyte i Gullmarsfjorden under - ett unikt fönster in i framtiden (Fjord phox) Leonard Azimoh, Mälardalens Högskola IIASA SA-YSSP Off-Grid Elektrifiering, Utveckling av Mini-Grid metoden för landsbygdsutveckling i Sydafrika. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Håkan Wiklund, Mittuniversitetet Systematiskt arbetssätt för stöd till gränsöverskridande samverkan 102:Ordförande/GD-beslut, Jordbruksanslaget Bo Galle, Chalmers tekniska högskola Studier av gasemissionen från vulkanutbttet vid Holuhraun på Island 105:Ordförande/GD-beslut, Miljöanslaget Åsa Strand, Göteborgs universitet Orsak till och utbredning av massiv dödlighet av japanska ostn i Sverige Erik Sandewall, Svensk-franska forskningsföreningen AFSR Stöd till Svensk-franska forskningsföreningens verksamhet 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Återtaget Avslag Avslag

15 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare lau sus lau alex anvi lau elg elg elg Per Ingvar Sandberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Daghemsmiljöns betydelse för astma och allergiska besvär hos barn Anne-Maj Gustavsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Potential impvement of the salutary effect of organic dairy milk by forage species and by supplementation Thorbjörn Laike, Lunds universitet Design som stödjer hållbar energianvändning - Interaktionen mellan människa och ljusstyrningsutrustning Anna Westerbergh, Sveriges Lantbruksuniversitet Genetiska mekanismer som kontllerar interaktionerna mellan vetedvärgvirus och domesticerat och vilt vete (Triticum spp.) Per-Erik Josephson, Chalmers tekniska högskola Standardisera arbetspcesser i byggpduktion för minskat slöseri och ökat kundvärde - Bic 7. Cynthia de Wit, Stockholms universitet Hur viktigt är dammintag som exponeringsväg för bmerade flamskyddsmedel (BFR) och perfluorföreningar (PFC) i småbarn (11 månader) och deras mödrar? Wiktoria Glad, Linköpings universitet Sampduktion av hållbara energiframtider? - socio-tekniska regimer och världar i användningen och förvaltningen av byggnaders energisystem Bodil Elmhagen, Stockholms universitet Människans inverkan på däggdjurssamhällen och ekosystempcesser under 200 år: markanvändningshistoria, landskapsförändringar och uttandet av de stora vdjuren Anders Lindth, Lunds universitet Metanutbyte i boreala skogar - en studie för att minska osäkerheten i den totala växthusgasbudgeten Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska högskolan Modeller, medier och klimatförändring i Arktis: Modeller för global uppvärmning och ekosystem i möte med politik för hållbar utveckling

16 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare elg beat sus lau la kb Anke Marianne Herrmann, Sveriges Lantbruksuniversitet Kalla jordar i ett klimat som förändras - Betydelse för kolets och kvävets kretslopp Lowe Börjeson, Stockholms universitet Gradvisa förändringar i tpiska jordbrukslandskap - lokal praktik och teoretisk relevans Björn Lagerblad, CBI Betonginstitutet AB Modellering av inverkan av ballastens egenskaper på den färska betongens egenskaper genom studier med numerisk strömningsmekanik Beatrix Alsanius, Sveriges Lantbruksuniversitet Hortikulturell mikbiologi Britt-Marie Wilén, Chalmers tekniska högskola Faktorer som reglerar bakteriell adhesion och aggregering i aktivt slam och dess effekt på avloppsvattenrening Paula Femenias, Chalmers tekniska högskola Initiera och implementera innovationer för hållbart byggande: Byggherren som förändringsagent Lars Rosén, Chalmers tekniska högskola Hållbar och kostnadseffektiv sanering av förenade områden i den beyggda miljön Camilla Westerlund, Luleå tekniska universitet Snösmältning i urban miljö-föreningar, dynamik och miljössignifikans Berit Arheimer, SMHI HYDROLOGISKA KLIMATEFFEKTSCENARIER: UTVECKLING AV VERKTYG FÖR EN NY GENERATION (HYDROIMPACTS 2.0) Lars Rosén, Chalmers tekniska högskola Multi-kriterieanalys för identifiering av hållbara saneringsalternativ Hans Westlund, Kungliga Tekniska högskolan Företagsklusters på den svenska landsbygden -Sysselsättning och industristruktur

17 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare sus sus elg elg elg sus kb Kristina Röing de Nowina, Sveriges Lantbruksuniversitet Förbättrad växtpduktion och markbördighet och biologisk bekämpning av ogräset Striga - integrering av *dual-purpose* baljväxter i majs- baserade pduktionssystem hos småbrukare i Västra Kenya Gunnar Köhlin, Göteborgs universitet Biobränsleinvesteringars påverkan på tillväxt och fattigdomsminskning i Etiopien: En allmän jämviktsanalys Frans H.J. Maurer, Lunds universitet Biopolymerer från avloppsvattenströmmar Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet Styrmedel för miljöteknik och innovation: Generella frågeställningar och fallstudier Erik Ahlgren, Chalmers tekniska högskola Integrerad bedömning av lokala energisystem Lars Bengtsson, Lunds universitet Identifiering av extremhändelser och härrörande dagvattenhantering Elzbieta Plaza, Kungliga Tekniska högskolan Användning av Anammox för en förbättrad kväveavskiljning vid avloppsverk Håkan Jönsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Minska utsläppen av växthusgaser från svensk hanteringen av avloppsvatten och avloppsslam Lena Ekelund, Sveriges Lantbruksuniversitet Klimatmärkt livsmedelsbutik - handelns möjligheter att stimulera till klimatsmarta livsmedelsval och dess konsekvenser för utsläppsminskningar och lönsamhet Ylva Norén Bretzer, Göteborgs universitet Samverkan för Energieffektivisering i Urbana Bostadsområden

18 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare elg alex lau sus lau matt lis jf la Johan Spens, Fjärrdetektion av fiskbestånd med hjälp av GIS- (LiDAR & konnektivitet) modeller och vattenmiljö-dna från enkel vattenpvtagning Jan Stenlid, Sveriges Lantbruksuniversitet Mekanismer hos askskottsjuka. Karaktärisering av infektionspcessen, toxiner hos patogenen och resistenta genotyper hos värden. Mattias Jakobsson, Uppsala universitet En statistisk och populationsgenetisk metod för att söka efter positivt selekterade gener Björn Fstell, Kungliga Tekniska högskolan FISHWELFARE - identifiering av nyckelaspekter för ekologiskt hållbar fiskodling under svenska förutsättningar Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet Strategi och metodik för bedömning av inomhusluftskvalitet i lågenergibyggnader Agneta Egenvall, Sveriges Lantbruksuniversitet Välfärd hos häst vid ridning Ulla Johansson, Göteborgs universitet Bidrag till genomförande av forskarkonferens i design: Crafting the Future. 10th Eupean Academy of Design Conference. Susanna Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet Odla mera frukt och grönt - forskningen visar vägen Lars Wadsö, Lunds universitet Konferens: International Society for Biological Calorimetry ISBC XVIII Tema: *The future of biological calorimetry*, i Lund 1-4 juni Ilona Riipinien, Stockholms universitet NOSA - Nordiska Aesolsällskapets årliga symposium, Stockholm, Sverige

19 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare lis jf alex lau alex alex alex Eva Lövbrand, Linköpings universitet Klimatpolitiken efter Köpenhamnmötet: Nya riktningar i akademien och policy-praktiken Jubileumssymposium vid Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet Anna Åberg, Kungliga Tekniska högskolan Tales fm Planet Earth:En konferens och filmfestival runt miljöns humaniora Hannele Tuominen, Umeå universitet *Lignin * konferens i Umeå august Kristian Widén, Lunds universitet Inköpsstrategier och innovation i byggbranschen: ett forskningssamarbete mellan Lunds universitet och Queensland University of Technology Hana Nielsen, IIASA Young Scientists Summer Pgram Jesper Sörensson, IIASA Young Scientists Summer Pgram. Piet Campana, IIASA Unga Forskare sommarskola

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017 Kunskap om och för samhällets klimatarbete Dialogmöte den 29 maj 2017 Tankar inför mötet Informera och klargöra kring utlysningen, hinna prata och diskutera frågor som finns Få en bild av vilka ni är kunna

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 14 april Närvarande:

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 14 april Närvarande: FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 46 Sammanträdesdatum 2015-04-14 Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 14 april 2015 Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik

Läs mer

Fallstudier inom Formas ansvarsområde

Fallstudier inom Formas ansvarsområde Fallstudier inom Formas ansvarsområde Formas uppdrag inom analys och utvärdering Regeringen uppdrar Formas att: utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till, i utvärderingen

Läs mer

Hållbart samhällsbyggande

Hållbart samhällsbyggande Forskningsrådet Formas Hållbart samhällsbyggande Conny Rolén Forskningssekreterare, Formas Svensk Vatten Utveckling 25 år, 2 november 2015 Forskningsrådet Formas Miljö Areella näringar Samhällsbyggande

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) YTTRANDE Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Datum: 2015-10-10 Vårt diarienummer: 2015-1755 Ert diarienummer: M2015/1539/S Betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) Sammanfattning

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Utlysningen Forskningsprop 2012 och Regleringsbrev 2013, 2014, 2015 1. 100 miljoner kronor förstärkning till forskning om hållbart samhällsbyggande

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget.

maximalt 45 miljoner kronor. Minst 10 % av programmets sammanlagda budget. 21 september 2016 Hållbar konsumtion Utlysning av medel till ett forskningsprogram Reviderad 2016-09-26 Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Sammanlagt 50 miljoner kronor under fyra

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Utlysning av projektmedel

Utlysning av projektmedel Utlysning av projektmedel Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord-och trädgårdsbruk Finansiärer Formas, Mistra och Lantmännens forskningsstiftelse Utlyst belopp Särskilda villkor

Läs mer

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.mls.adm.gu.se 2006-11-15 21 september Vad är hållbar utveckling? Sverker Molander, Miljösystemanalys, Chalmers, visade lite på begreppet hållbar

Läs mer

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Energisystemforskning Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Innehåll 1. Energimyndighetens finansiering 2. Energisystemforskning 3. Program inom energisystemforskning

Läs mer

Omfattning och effekter av svensk klimatforskning

Omfattning och effekter av svensk klimatforskning Omfattning och effekter av svensk klimatforskning En delrapport för Formas underlag till forsknings- och innovationspropositionen 2016 En hållbar framtid genom stark forskning och utveckling Innehåll Förord

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Lugnet, Falun Datum och tid torsdagen den 18 december, kl 09.30 14.15 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Peter Samuelsson,

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

professor professor med. dr professor ST SACO

professor professor med. dr professor ST SACO FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 35 Sammanträdesdatum -06-17 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Svenska IHP-kommittén 2014

Svenska IHP-kommittén 2014 Svenska IHP-kommittén 2014 Programförklaring IHP står för International Hydrological Programme och är UNESCO:s (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) program för vetenskapligt

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU v Urban Food och Urban Health, 2017-02-15 Erik Fahlbeck Vicerektor SLU Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Renare Mark 2012. Markfunktioner Hur kan vi bedöma effekter på markens funktioner av en sanering?

Renare Mark 2012. Markfunktioner Hur kan vi bedöma effekter på markens funktioner av en sanering? Renare Mark 2012 Markfunktioner Hur kan vi bedöma effekter på markens funktioner av en sanering? Y. Volchko 1, M. Bergknut 2, L. Rosén 1, J. Norrman 1, Tore Söderqvist 3 1 Chalmers University of Technology

Läs mer

Dränerade våtmarker, storlek på emission och rapportering till UNFCCC och Kyoto. Åsa Kasimir Klemedtsson

Dränerade våtmarker, storlek på emission och rapportering till UNFCCC och Kyoto. Åsa Kasimir Klemedtsson Dränerade våtmarker, storlek på emission och rapportering till UNFCCC och Kyoto Åsa Kasimir Klemedtsson 2013-10-29 Institutionen för geovetenskaper B L U E S Biogeochemistry, Land Use & Ecosystem Sciences

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 7 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08017/SUN N2016/07690/KLS (delvis) N2016/06636/SUN m.fl. Se bilaga 1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206

Läs mer

Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012

Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012 Sammanträde: Nr 2012:1 Dagordning till sammanträde med styrelsen för BBMRI.se den 15 februari 2012 Tid: Onsdagen den 15 februari, 2012, kl. 10.00-15.00. Avbrott för lunch ca 12.00 Plats: Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar

Läs mer

id Formas den 10 juni 2014

id Formas den 10 juni 2014 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 40 Sammanträdesdatum 2014-06-10 Sammanträde med forskarrådet Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Petersson, Ingrid Andersson,

Läs mer

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende Kunskap, teknik, produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart energisystem och effektiv energianvändning i bygg- och bebyggelsesektorn

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid tisdagen den 20 juni, kl 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Christina Bellander, ordförande Marie Klingberg

Läs mer

Samhällsnyttan med biogas en studie i Jönköpings län. Sara Anderson, 2050 Consulting

Samhällsnyttan med biogas en studie i Jönköpings län. Sara Anderson, 2050 Consulting Samhällsnyttan med biogas en studie i Jönköpings län Sara Anderson, 2050 Consulting Innehåll Mål och syfte. Vad är samhällsnytta och vad innebär samhällsekonomisk analys? Biogasens olika nyttoeffekter.

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Kick-off för Smart Built Environment Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Formas - forskningsrådet för hållbar utveckling Forskning och utveckling i samverkan mellan akademi, näringsliv,

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013

Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Svensk forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 Forskning om ekologisk produktion Alnarp 6 mars 2013 Maria Wivstad EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, SLU maria.wivstad@slu.se *

Läs mer

Anita Larsson Peter Söderkvist Angelika Holm (sekreterare) (ordförande) (justerare)

Anita Larsson Peter Söderkvist Angelika Holm (sekreterare) (ordförande) (justerare) 1(7) Tid: Måndagen den 23 februari 2015 kl. 14.00 16.00 Lokal: Konferensrummet, HU-kansliet (Sandbäcksgatan 7 plan 1) Närvarande: Ledamöter: Peter Söderkvist Joanna Kvist Carina Berterö Karin Öllinger

Läs mer

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur - Avstamp och målsättning Sven Stafström - Ny hantering fr.o.m. 2015 Elin Swedenborg - Principerna för utlysning och beredning 2015 Juni Palmgren - Diskussion

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden 2009-10-13 Diarienummer 122-2009-7671 Handläggare E. Nihlfors / C. Hall Vetenskapsrådet Lärosäten enligt sändlista Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén

Läs mer

STADS- INNOVATIONER - STÖD TILL SPETSTEKNIKER OCH AVANCERADE SYSTEM- LÖSNINGAR

STADS- INNOVATIONER - STÖD TILL SPETSTEKNIKER OCH AVANCERADE SYSTEM- LÖSNINGAR STADS- INNOVATIONER - STÖD TILL SPETSTEKNIKER OCH AVANCERADE SYSTEM- LÖSNINGAR Stockholm 23-24 mars Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-03-28 1 Sebastian Dahlgren- Axelsson, Innovationsstrateg

Läs mer

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan KSLA 2016-12-09 Ingrid Petersson Generaldirektör Formas Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling Miljö Areella näringar Samhällsbyggnad Vetenskaplig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Skogens klimatnytta - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Varför är skogen viktig i klimatarbetet? Vad kan skogen bidra med? Internationella

Läs mer

UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad

UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad Illustration: Matthias Adolfsson Ulf Ranhagen Ordf ARKUS Arkitekt SAR/MSA SWECO Architects Professor em Gunilla Hagberg Styrelseledamot ARKUS Arkitekt SAR/MSA White Arkitekter

Läs mer

Ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt 2017

Ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt 2017 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-07 LS 2015-1200 Handläggare: Magnus Hammarberg Landstingsstyrelsens forskningsberedning

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN

FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN VISION Svensk forskning, innovation och samverkan mellan vattensektorns aktörer ska skapa uthålliga och globalt konkurrenskraftiga vattentjänster, produkter

Läs mer

Jämställdhetsstrategi

Jämställdhetsstrategi FAS styrelse Beslutad 2012-11-21 Diarienummer 2012-3115 Handläggare Inger Jonsson Jämställdhetsstrategi 2013-2016 Mål för FAS jämställdhetsarbete FAS ska enligt instruktionen främja jämställdhet mellan

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Skara. Måndagen den 31 mars 2015 kl

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Skara. Måndagen den 31 mars 2015 kl Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Måndagen den 31 mars 2015 kl. 8.30 12.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Ulla-Karin Gunnarsson,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring

Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring Golfens utmaningar kräver ny kunskap Ta initiativ - Arbeta proaktivt Skapa förändring Anläggningsseminar, 25 november 2014, Oslo Maria Strandberg, STERF 4 Planetens hållbara gränser Stockholm Resilience

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 Patrik Söderholm Nationalekonomiska enheten Luleå tekniska universitet Pågående förstudie om gruvor och hållbar

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnads medlemmar IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Boel Andersson Gäre F län Karin Fälth Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand ordförande /Pk 3 Carl Edvard Rudebeck ordförande /Pk 5

Boel Andersson Gäre F län Karin Fälth Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand ordförande /Pk 3 Carl Edvard Rudebeck ordförande /Pk 5 PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats: Sjukhuset, Västervik Deltagande Ledamöter Åke Rosandher, FORSS ordförande Eva Idvall ersättare, H län Claes Hallert E län Boel Andersson Gäre F län Karin Fälth Magnusson

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ingrid Holström Katarina Håkansson Datum 2016-06-07 Diarienummer UBN-2016-2494 Utbildningsnämnden Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan Förslag till

Läs mer

Så renoverar vi miljonprogrammet hållbart. Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut LTH, Byggnadsfysik

Så renoverar vi miljonprogrammet hållbart. Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut LTH, Byggnadsfysik Så renoverar vi miljonprogrammet hållbart Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut LTH, Byggnadsfysik Bakgrund Renoveringsbehov i befintliga byggnader. Minska energianvändningen för att

Läs mer

Sammanträde med vetenskapliga rådet

Sammanträde med vetenskapliga rådet 1 av 5 Sammanträde med vetenskapliga rådet Tid: 2015 03 12 kl. 13.00 15.00 Plats: Högskolan Kristianstad, 5 208 Närvarande: Anna Karin Edberg, ordförande Ann Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Biogas Research Center

Biogas Research Center Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Biogas Syd Per Mårtensson 2013-09-17 www.liu.se/brc Biogas fördelar och svårigheter Trots många fördelar: Förnybar lokal och regional energikälla

Läs mer

Riktlinjer för gästforskarprogrammet vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (Aug T Larsson)

Riktlinjer för gästforskarprogrammet vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (Aug T Larsson) Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Dokumentnamn Riktlinjer för gästforskarprogrammet vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (Aug T Larsson)

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober VINNOVAs planering inför Horizon 2020 Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober Bakgrund Bild 2 FP7:s betydelse för svensk FoI Million SEK Swedish Research Council FP7 VINNOVA Swedish Energy Agency FORMAS

Läs mer

Hans Hansson Erik Gyllenswärd. 1 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut att fastställa föredragningslistan.

Hans Hansson Erik Gyllenswärd. 1 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut att fastställa föredragningslistan. Tid, kl 9-15 Plats Pascal U3-150, IDE, Mälardalens Högskola, Västerås Ledamöter Övriga Anmält förhinder Ärende Jakob Axelsson, VOLVO, ordf Mirka Mikes Lindbäck, ABB, ledamot Simin Nadjm-Tehrani, LiU, ledamot

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM STORA OCH SMÅ RESULTAT NÅGRA EXEMPEL Utveckling av en ny giftfri båtbottenfärg Bättre skördar med hjälp av mikroorganismer Fokus på etik-

Läs mer

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012 Protokoll s Årsmöte 2012 Datum: Onsdag 18 april 2012 Tid: 17:00 Plats:, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg Närvarande: Se bilaga 1 1 Ordförande öppnar mötet Peter Gaestadius öppnade mötet. 2 Anteckning av

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö Ku2015/02481/KL

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö Ku2015/02481/KL 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-03-10 Ärendenr: NV-08201-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet

Läs mer

Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Dnr 2016/00443

Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Dnr 2016/00443 KALLELSE Datum 2016-09-28 Kommunstyrelsen Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande Leif Zetterberg (C) Christian Nordberg (MP) Håkan Welin (L) Fred Rydberg (KD)

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Mottagare enligt sändlista REMISS Vårt datum: 2010-09-28 Vår referens: SSM 2010/3307 Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Ni får härmed tillfälle att komma med synpunkter och yttranden

Läs mer

Ansökan till Delegationen för hållbara städer

Ansökan till Delegationen för hållbara städer BOVERKETS NR 01-71-1054 9012 Ingmarie Ahlberg Avdelningen för Miljö och teknik 08-508 264 54 Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som fått stöd av delegationen för hållbara städer under 2010 Norra Djurgårdsstaden

Läs mer