Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari Närvarande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015. Närvarande:"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015 Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Petersson, Ingrid Eckerberg, Katarina Emanuelson, Ulf Håkansson, Helene Jöborn, Anna Lagerström, Jan Rengefors, Karin Stenseke, Marie von Schmalensee, Monica Åhnberg, Annika Ersättare Hallin, Sara Rytter, Elisabeth Anmälda förhinder Andersson, Leif Brännlund, Runar Grillner, Katja Hagentoft, Carl-Eric Jöngren, Titti Näsholm, Torgny Oskarsson, Agneta Rudén, Christina Wennergren, Uno Westman, Peter ordförande generaldirektör (ersättare för Leif Andersson) (ersättare för Torgny Näsholm) (tom 5) avdelningschef (tom 5) forskningsdirektör VD konsult med.dr lantbrukare naturvårdschef

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum Personalföreträdare Rolén, Conny Övriga Ahlmark, John Almesjö, Lisa Dahlén, Anna-Karin Destouni, Georgia Gretzer, Emma Lingström, Rikard Nordin, Lissa Sander, Anna Samuelson, Olle Österman, Sara SACO chef för kommunikationsenheten forskningssekreterare planeringschef, sekreterare, huvudsekreterare enhetschef för enheten för miljö och samhällsbyggande chef för förvaltningsenheten forskningssekreterare VD, IQ Samhällsbyggnad forsknings- och innovationsstrateg, IQ Samhällsbyggnad enhetschef för enheten för miljö och areella näringar

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum Ärende 1 Godkännande av dagordningen Beslut/Åtgärd Godkändes efter att ordföranden hade anmält att Katja Grillner denna dag har begärt entledigande från Forskarrådet, varvid en ny punkt (11) avseende ny ersättare tillfördes dagordningen Ptokoll från Forskarrådets sammanträde den 7 november samt Forskarrådets beslut per capsulam den 5 december Beslutsärenden Förslag till beslut Formas årliga öppna utlysning 2015 Till handlingarna Beslut: a) att varje beredningsgrupp får till uppgift att upprätthålla en viss medelstorlek på de FoU-pjekt och FoU-pjekt för framtidens forskningsledare de föreslår for finansiering, att medelstorleken for ett pjekt är 1 miljon knor per år och att utreda konsekvenserna av detta. b) att 2015 års öppna utlysning ska bestå av tre delutlysningar; 1. forsknings- och utvecklingspjekt, 2. forsknings- och utvecklingspjekt till framtidens forskningsledare, 3. mobilitetsstöd till unga forskare, att utlysningarna för den årliga öppna utlysningen 2015 genomfors och att den öppnar den 10 mars med beslut den 6 november 2015

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum enligt bilaga 3 och att 30 pcent av tillsatta medel avsätts för forskningsoch utvecklingspjekt till framtidens forskningsledare samt mobilitetsstöd till unga forskare. Föredragande: Georgia Destouni 4 Förslag till beslut om fördelning av medel efter Beslut: att fördela medel efter utlysning inom Envinmental Humanities utlysning inom Envinmental Humanities i enlighet med bilaga 4 Föredragande: Lissa Nordin 5 Förslag till beslut om fördelning av medel efter Beslut: att fördela medel efter utlysning inom klimat- och miljöforskning med utlysning inom klimat- och Frankrike i samarbete med Yetenskapsrådet. miljöforskning med Frankrike i samarbete med Vetenskapsrådet i enlighet med bilaga 5 Ledamoten Katarina Eckerberg anmälde jäv. Föredragande: Lisa Almesjö Informationsärenden Formas regleringsbrev för 2015 Information: Rikard Lingström Formas årsredovisning för Formas budgetunderlag för Information: Rikard Lingström IQ Samhällsbyggnad Information: Anna Sander VD, Olle Samuelson forsknings- och innovationsstrateg

5 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum Ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma Information: Ingrid Petersson 10 Anmälningar a) Beslut fattade efter delegation b) Godkända rapporteringar av avslutade pjekt Till handlingarna bilaga 10 a Till handlingarna bilaga 10 b Information: Georgia Destouni 11 Övrigt Ny ersättare i Forskarrådet med anledning av att Katja Grillner har begärt entledigande. Beslut: att en arbetsgrupp bestående av ordföranden Lars-Erik Liljelund, ledamöterna Carl-Eric Hagentoft, Monica von Schmalensee och Bo Söderberg föreslår en ny ersättare. Vid ptokollet Justeras

6 Bilaga 3) Åtgärd för att öka antal beviljade pjekt och beviljandegrad i Formas årliga öppna utlysning: riktvärde för genomsnittlig pjektstorlek Bakgrund I syfte att öka antal beviljade pjekt och beviljandegraden i den årliga öppna utlysningen beslutade forskarrådet om begränsning av lönemedel som får sökas per ansökan samt om maximalt ett beviljat pjekt per sökande (pjektledare). Dessa åtgärder har bmsat upp beviljandegradens fall men har inte varit tillräckliga för att också öka den. Forskarrådet ombads därför att senast den 9 januari 2015 ge sin syn på möjliga ytterligare åtgärder (inklusive ingen åtgärd) som kan vidtas för att öka beviljandegraden i Formas årliga öppna utlysning, inför utlysningen Åtgärden att ge varje beredningsgrupp till uppgift att upprätthålla en viss medelstorlek på de pjekt de föreslår för finansiering hade störst stöd bland inkomna svar från forskarrådet. Ett riktvärde på 1 miljon knor per år i medelstorlek kommer att minska de beviljade pjektens storlek men ändå hålla den på en relativt hög medelnivå samtidigt som några dyrare pjekt ändå kan beviljas om den sökande kan tydligt motivera varför, t ex vid ämnesövergripande pjekt. Riktvärdet 1 miljon knor per år med bibehållet söktryck på tidigare års nivå möjliggör en beviljandegrad på cirka 12,5% (ökning från 8% för FoU, och 9% för FoU för framtidens forskningsledare i öppna utlysningen ). I jämförelse med alternativet att ge varje beredningsgrupp i uppgift att upprätthålla en viss beviljandegrad, underlättar ett givet riktvärde för medelpjektstorlek kommunikationen till de sökande om hur stora pjektkostnader som kan förväntas beviljas och beredningsgruppernas bedömning av pjektbudget, samt ger beredningsgrupperna ett tydligare mandat att skära i ansökningars budgetar. Förslag till beslut - att varje beredningsgrupp får till uppgift att upprätthålla en viss medelstorlek på de FoU-pjekt och FoU-pjekt för framtidens forskningsledare de föreslår för finansiering - att medelstorleken för ett pjekt är 1 miljon knor per år

7 Bilaga 3) Förslag till beslut att 2015 års öppna utlysning ska bestå av tre delutlysningar; - forsknings- och utvecklingspjekt, - forsknings- och utvecklingspjekt till framtidens forskningsledare och - mobilitetsstöd till unga forskare, att utlysningarna för den årliga öppna utlysningen 2015 genomförs, och öppnar den 10 mars med beslut den 6 november 2015 enligt bilaga 3, att 30% av tillsatta medel avsätts för forsknings- och utvecklingspjekt till framtidens forskningsledare samt mobilitetsstöd till unga forskare.

8 Bilaga 4) Fo rslag till beslut om fo rdelning av medel efter utlysning inom Envinmental Humanities Bakgrund Formas och Mistra genomförde hösten 2013 en gemensam utlysning för ett nationellt forskningspgram inom det forskningsområde som internationellt kallas för Envinmental Humanities, i syfte att stärka och samordna den framväxande humanistiska miljöforskningen i Sverige. En expertpanel tillsattes och beredning av inkomna ansökningar genomfördes den februari. Efter ansökningsberedningens genomförande framkom synpunkter på att jäv kunde anses föreligga. Mistras styrelse och Formas forskningsråd uppdg åt Vetenskapsrådet att tillsätta en utredning för att undersöka den eventuella jävsfrågan. Utredningen kom fram till att misstanke om jäv inte kunde uteslutas. Mistra och Formas tillsatte därefter en ny expertpanel och genomförde en ny beredning av de tidigare inkomna och bedömda ansökningarna. Det nya panelmötet genomfördes den 6-8 december. Utlysningens omfattning Mistra och Formas har avsatt totalt 20 miljoner knor vardera för pgrammet som löper under fyra år Dessutom har huvudsökande universitet åtagit sig att motfinansiera pgrammet med 25 pcent. Satsningen Envinmental Humanities följer Mistras modell för finansiering av forskningspgram och förutsättningarna är reglerade genom en särskild överenskommelse mellan Mistra och Formas. Ansökningar Sex fullständiga pgramansökningar lämnades in, samtliga med omfattande partnerkonstellationer inom och utom Sverige. Huvudsökande läsäten var Uppsala universitet, Lunds universitet, KTH, Stockholms universitet, Linköpings universitet och Göteborgs universitet med följande ansökningar:

9 1. Addressing Basic Tensions and Oppositions in Nature- and Worldview Representation and Responibility in African and Eupean Coastal Areas, Göteborgs universitet. 2. Re-humanizing Nature: Envinmental Humanities beyond the Anthpocene, KTH. 3. The Seed Box: An Envinmental Humanities Collaboratory, Linköpings universitet. 4. NICHE- National Initiative for Collaboration of the Humanities for the Envinment, Lunds universitet. 5. Scandinavian Envinmental Memories- Culture as resilience, in the past and in the future, Stockholms universitet. 6. Being in the Anthpocene: Re-imagining Human-Envinmental relations in the Past, Present and Future, Uppsala universitet. Utvärdering Mistra har haft huvudansvaret för ansökningsförfarandet och beredningspcessen och samarbetat med Formas avseende planering av utlysningen, utformande av utlysningstext, tillsättande av ledamöter i expertpaneler, samt genomförande av panelmöten. Den nya expertpanelen, bestående av fem ledamöter (se nedan), har utvärderat samtliga ansökningar samt haft hearingar med samtliga sökandegrupper. Materialet har sammanställts i en utvärderingsrapport (bilaga 4). Ansökningarna bedömdes i enlighet med följande kriterier, som uppgavs i utlysningstexten: 1. Pgrammets utsikter att utvecklas till ett internationellt erkänt initiativ inom humanistisk miljöforskning; 2. Forskningens vetenskapliga kvalitet och samhällsnytta; 3. Grad av integration mellan pgrammets olika delar samt plan för att främja ett tvärvetenskapligt arbetssätt på pjekt- och pgramnivå; 4. Förutsättningar för framgångsrikt nationellt och internationellt forskarutbyte, inklusive plan för att säkerställa bred kapacitetsuppbyggnad på nationell nivå; 5. Bedömning av ledning, organisation, kommunikation och budget.

10 Expertpanelens sammansättning Granskare Pfessor Naomi Oreskes Pfessor Greta Gaard Pfessor Richard Oram Dr Chris Russill Dr Jago Cooper Hemvist Harvard University, USA University of Wisconsin, USA Stirling University, UK Carleton University, Canada British Museum, UK Förslag till beslut att i enlighet med expertpanelens förslag, bevilja högst fem miljoner knor per år, totalt högst 20 miljoner knor under fyra år, till ansökan The Seed Box: An Envinmental Humanities Collaboratory, med Linköpings universitet som huvudsökande.

11 Bilaga 5) Samarbete mellan Sverige och Frankrike inom klimat- och miljöområdet Bakgrund Sveriges och Frankrikes regeringar har tecknat ett avtal om forskningssamarbete som startade under 2011 och löper under minst 6 år. En del av avtalet rör klimatområdet och samarbete mellan svenska forskare och franska forskare vid laboratoriet LSCE (Laboratoire des Sciences du Climat et de l Envinment) i Saclay. Avtalet innefattar svensk finansiering av samarbetspjekt mellan svenska forskare och franska forskare vid LSCE. Avtalet innefattar också finansiering av franska forskare, doktorander och post doktorer som vill komma och bedriva forskning vid en svensk institution eller utnyttja svensk infrastruktur. Finansieringen av franska forskare uppgår till tre miljoner eu och finansieringen av svenska forskare uppgår även den till tre miljoner eu. Formas finansierar avtalet med tre miljoner knor per år under sex år ( ; totalt 18 miljoner knor), resterande finansiering kommer från Vetenskapsrådet. I enlighet med tidigare upprättad överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och Formas kommer kontrakt upprättas mellan pjektledare och Vetenskapsrådet. Formas kommer att överföra sin del av finansieringen till Vetenskapsrådet. Utlysning Detta är den andra utlysningen av samarbetspjekt mellan svenska forskare och franska forskare vid LSCE, som öppnade i april och stängde i juni. Inriktningen var kolcykel-analyser och Arktiska studier med syfte att bygga upp forskningsgrupper tillsammans med tredje parts institutioner, framförallt med partners inom ICOS och från länder som ingår i JPI Climate. Totalt inkom nio ansökningar, vilka granskades och bedömdes av internationella experter. Med utgångspunkt i experternas bedömningar, beslutade samarbetets Coordination Committee vid sitt möte den 17 oktober att rekommendera fyra pjekt för finansiering. Total budget för denna utlysning är 13,9 miljoner knor under Förslag till beslut att i enlighet med experternas bedömningar bevilja Formas andel av finansieringen, som är tre miljoner knor per år, , totalt nio miljoner knor, till de fyra högst rankade pjekten (se bilaga 5).

12 Dnr Family Name Swedish part Scholze Marko Fregoire Bquet Zhang Qiong Masa Kageyama, Valérie masson- Delmotte French part Uni Pject Title Applied SE partner SEK LU Development of regional ecosystematmosphere models assimilating the ICOS data for a Eupean-scale intercomparison of net CO2 fluxes - Eucom. TOTAL APPLIED Granted SE partner SEK Granted SE partner Granted FR Partner TOTAL Granted SU Greenland in a warming Arctic Smith Benjamin Bertrand Guenet LU CO2 responses of forests under management and envinmental change: dynamic ecosystem simulation integrated with responses fm experiments (DESIRE) Crill Patrick Philippe Bousquet, Marielle Saunois SU Distinguishing Arctic CH4 Sources to the Atmosphere Using Inverse Analysis of High Frequency CH4, 13CH4 and CH3D Measurements: IZOMET-FS Laudon Hjalmar Christine Hatte, nadine Tisnérat Laborde SLU Carbon sources, pathways and reactivity in boreal aquatic envinments: Integrated assessment using state-of-the-art tools in a uniquely well studied research Beer Christian SU Future marine CH4 emissions fm the Arctic and impacts on the Earth system Frampto n Conley Andrew Daniel Joseph Christophe Grenier Christoph Rabouille de Boer Agatha Gilles Ramstein, SU LU SU Permafst evolution in arctic hydlogical flow systems subject to climate change Sub-arctic estuaries and climate change: investigating the transformations of carbon and nutrients at the land-sea interface Arctic Ocean Gateways; the key to the Middle Miocene Climate Optimum Eu = 9,0867 SEK Allocated for : Grand total Topic 2:

13 Check sum 0 0

14 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 a) Beslut efter delegation Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare Finansieringskälla kph la alex alex lba la eve Achim Grelle, Sveriges Lantbruksuniversitet Skogsbrandens betydelse för den svenska skogens kol- och energibalans Helena Löfstedt Filipsson, Lunds universitet Uteblivit djupvattenutbyte i Gullmarsfjorden under - ett unikt fönster in i framtiden (Fjord phox) Leonard Azimoh, Mälardalens Högskola IIASA SA-YSSP Off-Grid Elektrifiering, Utveckling av Mini-Grid metoden för landsbygdsutveckling i Sydafrika. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Håkan Wiklund, Mittuniversitetet Systematiskt arbetssätt för stöd till gränsöverskridande samverkan 102:Ordförande/GD-beslut, Jordbruksanslaget Bo Galle, Chalmers tekniska högskola Studier av gasemissionen från vulkanutbttet vid Holuhraun på Island 105:Ordförande/GD-beslut, Miljöanslaget Åsa Strand, Göteborgs universitet Orsak till och utbredning av massiv dödlighet av japanska ostn i Sverige Erik Sandewall, Svensk-franska forskningsföreningen AFSR Stöd till Svensk-franska forskningsföreningens verksamhet 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Återtaget Avslag Avslag

15 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare lau sus lau alex anvi lau elg elg elg Per Ingvar Sandberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Daghemsmiljöns betydelse för astma och allergiska besvär hos barn Anne-Maj Gustavsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Potential impvement of the salutary effect of organic dairy milk by forage species and by supplementation Thorbjörn Laike, Lunds universitet Design som stödjer hållbar energianvändning - Interaktionen mellan människa och ljusstyrningsutrustning Anna Westerbergh, Sveriges Lantbruksuniversitet Genetiska mekanismer som kontllerar interaktionerna mellan vetedvärgvirus och domesticerat och vilt vete (Triticum spp.) Per-Erik Josephson, Chalmers tekniska högskola Standardisera arbetspcesser i byggpduktion för minskat slöseri och ökat kundvärde - Bic 7. Cynthia de Wit, Stockholms universitet Hur viktigt är dammintag som exponeringsväg för bmerade flamskyddsmedel (BFR) och perfluorföreningar (PFC) i småbarn (11 månader) och deras mödrar? Wiktoria Glad, Linköpings universitet Sampduktion av hållbara energiframtider? - socio-tekniska regimer och världar i användningen och förvaltningen av byggnaders energisystem Bodil Elmhagen, Stockholms universitet Människans inverkan på däggdjurssamhällen och ekosystempcesser under 200 år: markanvändningshistoria, landskapsförändringar och uttandet av de stora vdjuren Anders Lindth, Lunds universitet Metanutbyte i boreala skogar - en studie för att minska osäkerheten i den totala växthusgasbudgeten Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska högskolan Modeller, medier och klimatförändring i Arktis: Modeller för global uppvärmning och ekosystem i möte med politik för hållbar utveckling

16 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare elg beat sus lau la kb Anke Marianne Herrmann, Sveriges Lantbruksuniversitet Kalla jordar i ett klimat som förändras - Betydelse för kolets och kvävets kretslopp Lowe Börjeson, Stockholms universitet Gradvisa förändringar i tpiska jordbrukslandskap - lokal praktik och teoretisk relevans Björn Lagerblad, CBI Betonginstitutet AB Modellering av inverkan av ballastens egenskaper på den färska betongens egenskaper genom studier med numerisk strömningsmekanik Beatrix Alsanius, Sveriges Lantbruksuniversitet Hortikulturell mikbiologi Britt-Marie Wilén, Chalmers tekniska högskola Faktorer som reglerar bakteriell adhesion och aggregering i aktivt slam och dess effekt på avloppsvattenrening Paula Femenias, Chalmers tekniska högskola Initiera och implementera innovationer för hållbart byggande: Byggherren som förändringsagent Lars Rosén, Chalmers tekniska högskola Hållbar och kostnadseffektiv sanering av förenade områden i den beyggda miljön Camilla Westerlund, Luleå tekniska universitet Snösmältning i urban miljö-föreningar, dynamik och miljössignifikans Berit Arheimer, SMHI HYDROLOGISKA KLIMATEFFEKTSCENARIER: UTVECKLING AV VERKTYG FÖR EN NY GENERATION (HYDROIMPACTS 2.0) Lars Rosén, Chalmers tekniska högskola Multi-kriterieanalys för identifiering av hållbara saneringsalternativ Hans Westlund, Kungliga Tekniska högskolan Företagsklusters på den svenska landsbygden -Sysselsättning och industristruktur

17 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare sus sus elg elg elg sus kb Kristina Röing de Nowina, Sveriges Lantbruksuniversitet Förbättrad växtpduktion och markbördighet och biologisk bekämpning av ogräset Striga - integrering av *dual-purpose* baljväxter i majs- baserade pduktionssystem hos småbrukare i Västra Kenya Gunnar Köhlin, Göteborgs universitet Biobränsleinvesteringars påverkan på tillväxt och fattigdomsminskning i Etiopien: En allmän jämviktsanalys Frans H.J. Maurer, Lunds universitet Biopolymerer från avloppsvattenströmmar Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet Styrmedel för miljöteknik och innovation: Generella frågeställningar och fallstudier Erik Ahlgren, Chalmers tekniska högskola Integrerad bedömning av lokala energisystem Lars Bengtsson, Lunds universitet Identifiering av extremhändelser och härrörande dagvattenhantering Elzbieta Plaza, Kungliga Tekniska högskolan Användning av Anammox för en förbättrad kväveavskiljning vid avloppsverk Håkan Jönsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Minska utsläppen av växthusgaser från svensk hanteringen av avloppsvatten och avloppsslam Lena Ekelund, Sveriges Lantbruksuniversitet Klimatmärkt livsmedelsbutik - handelns möjligheter att stimulera till klimatsmarta livsmedelsval och dess konsekvenser för utsläppsminskningar och lönsamhet Ylva Norén Bretzer, Göteborgs universitet Samverkan för Energieffektivisering i Urbana Bostadsområden

18 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare elg alex lau sus lau matt lis jf la Johan Spens, Fjärrdetektion av fiskbestånd med hjälp av GIS- (LiDAR & konnektivitet) modeller och vattenmiljö-dna från enkel vattenpvtagning Jan Stenlid, Sveriges Lantbruksuniversitet Mekanismer hos askskottsjuka. Karaktärisering av infektionspcessen, toxiner hos patogenen och resistenta genotyper hos värden. Mattias Jakobsson, Uppsala universitet En statistisk och populationsgenetisk metod för att söka efter positivt selekterade gener Björn Fstell, Kungliga Tekniska högskolan FISHWELFARE - identifiering av nyckelaspekter för ekologiskt hållbar fiskodling under svenska förutsättningar Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet Strategi och metodik för bedömning av inomhusluftskvalitet i lågenergibyggnader Agneta Egenvall, Sveriges Lantbruksuniversitet Välfärd hos häst vid ridning Ulla Johansson, Göteborgs universitet Bidrag till genomförande av forskarkonferens i design: Crafting the Future. 10th Eupean Academy of Design Conference. Susanna Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet Odla mera frukt och grönt - forskningen visar vägen Lars Wadsö, Lunds universitet Konferens: International Society for Biological Calorimetry ISBC XVIII Tema: *The future of biological calorimetry*, i Lund 1-4 juni Ilona Riipinien, Stockholms universitet NOSA - Nordiska Aesolsällskapets årliga symposium, Stockholm, Sverige

19 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare lis jf alex lau alex alex alex Eva Lövbrand, Linköpings universitet Klimatpolitiken efter Köpenhamnmötet: Nya riktningar i akademien och policy-praktiken Jubileumssymposium vid Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet Anna Åberg, Kungliga Tekniska högskolan Tales fm Planet Earth:En konferens och filmfestival runt miljöns humaniora Hannele Tuominen, Umeå universitet *Lignin * konferens i Umeå august Kristian Widén, Lunds universitet Inköpsstrategier och innovation i byggbranschen: ett forskningssamarbete mellan Lunds universitet och Queensland University of Technology Hana Nielsen, IIASA Young Scientists Summer Pgram Jesper Sörensson, IIASA Young Scientists Summer Pgram. Piet Campana, IIASA Unga Forskare sommarskola

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Energisystemforskning Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Innehåll 1. Energimyndighetens finansiering 2. Energisystemforskning 3. Program inom energisystemforskning

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

id Formas den 10 juni 2014

id Formas den 10 juni 2014 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 40 Sammanträdesdatum 2014-06-10 Sammanträde med forskarrådet Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Petersson, Ingrid Andersson,

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

Green Innovation and strategy

Green Innovation and strategy Green Innovation and strategy Erfarenheter från tidigare och pågående projekt Det jag vill ha fram är tips som de andra kan ta med sig hur man bör tänka kring formuleringar, vilka partners, hur man jobbar

Läs mer

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 Patrik Söderholm Nationalekonomiska enheten Luleå tekniska universitet Pågående förstudie om gruvor och hållbar

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Renare Mark 2012. Markfunktioner Hur kan vi bedöma effekter på markens funktioner av en sanering?

Renare Mark 2012. Markfunktioner Hur kan vi bedöma effekter på markens funktioner av en sanering? Renare Mark 2012 Markfunktioner Hur kan vi bedöma effekter på markens funktioner av en sanering? Y. Volchko 1, M. Bergknut 2, L. Rosén 1, J. Norrman 1, Tore Söderqvist 3 1 Chalmers University of Technology

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Så renoverar vi miljonprogrammet hållbart. Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut LTH, Byggnadsfysik

Så renoverar vi miljonprogrammet hållbart. Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut LTH, Byggnadsfysik Så renoverar vi miljonprogrammet hållbart Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut LTH, Byggnadsfysik Bakgrund Renoveringsbehov i befintliga byggnader. Minska energianvändningen för att

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Skogens klimatnytta - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Varför är skogen viktig i klimatarbetet? Vad kan skogen bidra med? Internationella

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Summan som anges är rekommenderad årlig finansiering från och med år 2012 (efter successiv höjning under perioden 2010-2012). Cancer Center for

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Gunilla Druve Jansson,

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05.

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. 1(5) Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. Närvarande: Ledamöter Lena Hjelm-Wallén Lars Björck Karin Caldwell Peter Garvin Ulla Grönlund Göran Johnsson Carola Lemne Lennart

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

EUs strukturfonder. - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014. Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten. www.jordbruksverket.

EUs strukturfonder. - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014. Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten. www.jordbruksverket. EUs strukturfonder - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014 Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten EUs strukturfonder 2014-2020 Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF Europeiska jordbruksfonden

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. Sidan 1 av 5 Avd. 3 för övrig forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-03 NÄRVARANDE Erik Göransson, rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Staffan Hygge, miljöpsykologi (vetenskaplig

Läs mer

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM

MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM MISTRA INVESTERAR I FORSKNING SOM LÖSER MORGONDAGENS MILJÖPROBLEM STORA OCH SMÅ RESULTAT NÅGRA EXEMPEL Utveckling av en ny giftfri båtbottenfärg Bättre skördar med hjälp av mikroorganismer Fokus på etik-

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 Närvarande: Ledamöter: Bahram Moshfegh, ordförande, företrädare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

100 % förnybart 2050.!?

100 % förnybart 2050.!? 100 % förnybart 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svenska solenergiföreningen (Sekr.) International Solar Energy Society (Board) Svenska fjordhästföreningen (Styrelsen)

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

Framtidens avloppsvattenrening

Framtidens avloppsvattenrening Framtidens avloppsvattenrening Behovet av samverkan på FoU-anläggningar för att bemästra framtiden och skapa utveckling. Bakgund > 2 miljarder människor har vattenbrist Sjukdomar på grund av dålig vattenkvalitet

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden Environment Climate Data Sweden Din portal till miljö- och klimatdata Cecilia Bennet Jessica Forsgard and Jan Svensson Ökande dataanvändning Jorden är ett system av kopplade system Ökande vetenskaplig

Läs mer

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Hösten 2014 startas en magisterutbildning med huvudområdet byggteknik och inriktning hållbart samhällsbyggande på Högskolan i Borås. Metodutveckling av kurser

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 1/5 Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 Närvarande: Stefan Holmlid, Datavetenskap Linköpings universitet ordförande (SHd) Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg Nilsson, Luleå Tekniska

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin Bella Centre, Köpenhamn 2009 Hur kommer det att se ut i Paris 2015 när avtalet om utsläpp 2030 ska tas? Intergovernmental Panel

Läs mer

Biogas Research Center

Biogas Research Center Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Biogas Syd Per Mårtensson 2013-09-17 www.liu.se/brc Biogas fördelar och svårigheter Trots många fördelar: Förnybar lokal och regional energikälla

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO

id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum 20130409 Sammanträde med forskarrådet id Formas Tid: 10.30 12.15 Plats: Stora Brännbo, Sigtuna Närvarande:

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Att navigera mellan klimatskeptiker & domedagsprofeter Föredrag för GAME & Näringslivets miljöchefer Göteborg Fysisk resursteori Energi & Miljö, Chalmers Norra halvklotets medeltemperatur under de senaste

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE Horisont2020 3 fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar SC 5 Insatsområde:

Läs mer

Regional Exportsamverkan. Håkan Knutsson Sustainable Business Hub. Dan Samuelsson Ecoex

Regional Exportsamverkan. Håkan Knutsson Sustainable Business Hub. Dan Samuelsson Ecoex Regional Exportsamverkan Håkan Knutsson Sustainable Business Hub Dan Samuelsson Ecoex Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export För västsvenska miljölösningar ut i

Läs mer