Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari Närvarande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015. Närvarande:"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015 Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Petersson, Ingrid Eckerberg, Katarina Emanuelson, Ulf Håkansson, Helene Jöborn, Anna Lagerström, Jan Rengefors, Karin Stenseke, Marie von Schmalensee, Monica Åhnberg, Annika Ersättare Hallin, Sara Rytter, Elisabeth Anmälda förhinder Andersson, Leif Brännlund, Runar Grillner, Katja Hagentoft, Carl-Eric Jöngren, Titti Näsholm, Torgny Oskarsson, Agneta Rudén, Christina Wennergren, Uno Westman, Peter ordförande generaldirektör (ersättare för Leif Andersson) (ersättare för Torgny Näsholm) (tom 5) avdelningschef (tom 5) forskningsdirektör VD konsult med.dr lantbrukare naturvårdschef

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum Personalföreträdare Rolén, Conny Övriga Ahlmark, John Almesjö, Lisa Dahlén, Anna-Karin Destouni, Georgia Gretzer, Emma Lingström, Rikard Nordin, Lissa Sander, Anna Samuelson, Olle Österman, Sara SACO chef för kommunikationsenheten forskningssekreterare planeringschef, sekreterare, huvudsekreterare enhetschef för enheten för miljö och samhällsbyggande chef för förvaltningsenheten forskningssekreterare VD, IQ Samhällsbyggnad forsknings- och innovationsstrateg, IQ Samhällsbyggnad enhetschef för enheten för miljö och areella näringar

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum Ärende 1 Godkännande av dagordningen Beslut/Åtgärd Godkändes efter att ordföranden hade anmält att Katja Grillner denna dag har begärt entledigande från Forskarrådet, varvid en ny punkt (11) avseende ny ersättare tillfördes dagordningen Ptokoll från Forskarrådets sammanträde den 7 november samt Forskarrådets beslut per capsulam den 5 december Beslutsärenden Förslag till beslut Formas årliga öppna utlysning 2015 Till handlingarna Beslut: a) att varje beredningsgrupp får till uppgift att upprätthålla en viss medelstorlek på de FoU-pjekt och FoU-pjekt för framtidens forskningsledare de föreslår for finansiering, att medelstorleken for ett pjekt är 1 miljon knor per år och att utreda konsekvenserna av detta. b) att 2015 års öppna utlysning ska bestå av tre delutlysningar; 1. forsknings- och utvecklingspjekt, 2. forsknings- och utvecklingspjekt till framtidens forskningsledare, 3. mobilitetsstöd till unga forskare, att utlysningarna för den årliga öppna utlysningen 2015 genomfors och att den öppnar den 10 mars med beslut den 6 november 2015

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum enligt bilaga 3 och att 30 pcent av tillsatta medel avsätts för forskningsoch utvecklingspjekt till framtidens forskningsledare samt mobilitetsstöd till unga forskare. Föredragande: Georgia Destouni 4 Förslag till beslut om fördelning av medel efter Beslut: att fördela medel efter utlysning inom Envinmental Humanities utlysning inom Envinmental Humanities i enlighet med bilaga 4 Föredragande: Lissa Nordin 5 Förslag till beslut om fördelning av medel efter Beslut: att fördela medel efter utlysning inom klimat- och miljöforskning med utlysning inom klimat- och Frankrike i samarbete med Yetenskapsrådet. miljöforskning med Frankrike i samarbete med Vetenskapsrådet i enlighet med bilaga 5 Ledamoten Katarina Eckerberg anmälde jäv. Föredragande: Lisa Almesjö Informationsärenden Formas regleringsbrev för 2015 Information: Rikard Lingström Formas årsredovisning för Formas budgetunderlag för Information: Rikard Lingström IQ Samhällsbyggnad Information: Anna Sander VD, Olle Samuelson forsknings- och innovationsstrateg

5 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum Ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma Information: Ingrid Petersson 10 Anmälningar a) Beslut fattade efter delegation b) Godkända rapporteringar av avslutade pjekt Till handlingarna bilaga 10 a Till handlingarna bilaga 10 b Information: Georgia Destouni 11 Övrigt Ny ersättare i Forskarrådet med anledning av att Katja Grillner har begärt entledigande. Beslut: att en arbetsgrupp bestående av ordföranden Lars-Erik Liljelund, ledamöterna Carl-Eric Hagentoft, Monica von Schmalensee och Bo Söderberg föreslår en ny ersättare. Vid ptokollet Justeras

6 Bilaga 3) Åtgärd för att öka antal beviljade pjekt och beviljandegrad i Formas årliga öppna utlysning: riktvärde för genomsnittlig pjektstorlek Bakgrund I syfte att öka antal beviljade pjekt och beviljandegraden i den årliga öppna utlysningen beslutade forskarrådet om begränsning av lönemedel som får sökas per ansökan samt om maximalt ett beviljat pjekt per sökande (pjektledare). Dessa åtgärder har bmsat upp beviljandegradens fall men har inte varit tillräckliga för att också öka den. Forskarrådet ombads därför att senast den 9 januari 2015 ge sin syn på möjliga ytterligare åtgärder (inklusive ingen åtgärd) som kan vidtas för att öka beviljandegraden i Formas årliga öppna utlysning, inför utlysningen Åtgärden att ge varje beredningsgrupp till uppgift att upprätthålla en viss medelstorlek på de pjekt de föreslår för finansiering hade störst stöd bland inkomna svar från forskarrådet. Ett riktvärde på 1 miljon knor per år i medelstorlek kommer att minska de beviljade pjektens storlek men ändå hålla den på en relativt hög medelnivå samtidigt som några dyrare pjekt ändå kan beviljas om den sökande kan tydligt motivera varför, t ex vid ämnesövergripande pjekt. Riktvärdet 1 miljon knor per år med bibehållet söktryck på tidigare års nivå möjliggör en beviljandegrad på cirka 12,5% (ökning från 8% för FoU, och 9% för FoU för framtidens forskningsledare i öppna utlysningen ). I jämförelse med alternativet att ge varje beredningsgrupp i uppgift att upprätthålla en viss beviljandegrad, underlättar ett givet riktvärde för medelpjektstorlek kommunikationen till de sökande om hur stora pjektkostnader som kan förväntas beviljas och beredningsgruppernas bedömning av pjektbudget, samt ger beredningsgrupperna ett tydligare mandat att skära i ansökningars budgetar. Förslag till beslut - att varje beredningsgrupp får till uppgift att upprätthålla en viss medelstorlek på de FoU-pjekt och FoU-pjekt för framtidens forskningsledare de föreslår för finansiering - att medelstorleken för ett pjekt är 1 miljon knor per år

7 Bilaga 3) Förslag till beslut att 2015 års öppna utlysning ska bestå av tre delutlysningar; - forsknings- och utvecklingspjekt, - forsknings- och utvecklingspjekt till framtidens forskningsledare och - mobilitetsstöd till unga forskare, att utlysningarna för den årliga öppna utlysningen 2015 genomförs, och öppnar den 10 mars med beslut den 6 november 2015 enligt bilaga 3, att 30% av tillsatta medel avsätts för forsknings- och utvecklingspjekt till framtidens forskningsledare samt mobilitetsstöd till unga forskare.

8 Bilaga 4) Fo rslag till beslut om fo rdelning av medel efter utlysning inom Envinmental Humanities Bakgrund Formas och Mistra genomförde hösten 2013 en gemensam utlysning för ett nationellt forskningspgram inom det forskningsområde som internationellt kallas för Envinmental Humanities, i syfte att stärka och samordna den framväxande humanistiska miljöforskningen i Sverige. En expertpanel tillsattes och beredning av inkomna ansökningar genomfördes den februari. Efter ansökningsberedningens genomförande framkom synpunkter på att jäv kunde anses föreligga. Mistras styrelse och Formas forskningsråd uppdg åt Vetenskapsrådet att tillsätta en utredning för att undersöka den eventuella jävsfrågan. Utredningen kom fram till att misstanke om jäv inte kunde uteslutas. Mistra och Formas tillsatte därefter en ny expertpanel och genomförde en ny beredning av de tidigare inkomna och bedömda ansökningarna. Det nya panelmötet genomfördes den 6-8 december. Utlysningens omfattning Mistra och Formas har avsatt totalt 20 miljoner knor vardera för pgrammet som löper under fyra år Dessutom har huvudsökande universitet åtagit sig att motfinansiera pgrammet med 25 pcent. Satsningen Envinmental Humanities följer Mistras modell för finansiering av forskningspgram och förutsättningarna är reglerade genom en särskild överenskommelse mellan Mistra och Formas. Ansökningar Sex fullständiga pgramansökningar lämnades in, samtliga med omfattande partnerkonstellationer inom och utom Sverige. Huvudsökande läsäten var Uppsala universitet, Lunds universitet, KTH, Stockholms universitet, Linköpings universitet och Göteborgs universitet med följande ansökningar:

9 1. Addressing Basic Tensions and Oppositions in Nature- and Worldview Representation and Responibility in African and Eupean Coastal Areas, Göteborgs universitet. 2. Re-humanizing Nature: Envinmental Humanities beyond the Anthpocene, KTH. 3. The Seed Box: An Envinmental Humanities Collaboratory, Linköpings universitet. 4. NICHE- National Initiative for Collaboration of the Humanities for the Envinment, Lunds universitet. 5. Scandinavian Envinmental Memories- Culture as resilience, in the past and in the future, Stockholms universitet. 6. Being in the Anthpocene: Re-imagining Human-Envinmental relations in the Past, Present and Future, Uppsala universitet. Utvärdering Mistra har haft huvudansvaret för ansökningsförfarandet och beredningspcessen och samarbetat med Formas avseende planering av utlysningen, utformande av utlysningstext, tillsättande av ledamöter i expertpaneler, samt genomförande av panelmöten. Den nya expertpanelen, bestående av fem ledamöter (se nedan), har utvärderat samtliga ansökningar samt haft hearingar med samtliga sökandegrupper. Materialet har sammanställts i en utvärderingsrapport (bilaga 4). Ansökningarna bedömdes i enlighet med följande kriterier, som uppgavs i utlysningstexten: 1. Pgrammets utsikter att utvecklas till ett internationellt erkänt initiativ inom humanistisk miljöforskning; 2. Forskningens vetenskapliga kvalitet och samhällsnytta; 3. Grad av integration mellan pgrammets olika delar samt plan för att främja ett tvärvetenskapligt arbetssätt på pjekt- och pgramnivå; 4. Förutsättningar för framgångsrikt nationellt och internationellt forskarutbyte, inklusive plan för att säkerställa bred kapacitetsuppbyggnad på nationell nivå; 5. Bedömning av ledning, organisation, kommunikation och budget.

10 Expertpanelens sammansättning Granskare Pfessor Naomi Oreskes Pfessor Greta Gaard Pfessor Richard Oram Dr Chris Russill Dr Jago Cooper Hemvist Harvard University, USA University of Wisconsin, USA Stirling University, UK Carleton University, Canada British Museum, UK Förslag till beslut att i enlighet med expertpanelens förslag, bevilja högst fem miljoner knor per år, totalt högst 20 miljoner knor under fyra år, till ansökan The Seed Box: An Envinmental Humanities Collaboratory, med Linköpings universitet som huvudsökande.

11 Bilaga 5) Samarbete mellan Sverige och Frankrike inom klimat- och miljöområdet Bakgrund Sveriges och Frankrikes regeringar har tecknat ett avtal om forskningssamarbete som startade under 2011 och löper under minst 6 år. En del av avtalet rör klimatområdet och samarbete mellan svenska forskare och franska forskare vid laboratoriet LSCE (Laboratoire des Sciences du Climat et de l Envinment) i Saclay. Avtalet innefattar svensk finansiering av samarbetspjekt mellan svenska forskare och franska forskare vid LSCE. Avtalet innefattar också finansiering av franska forskare, doktorander och post doktorer som vill komma och bedriva forskning vid en svensk institution eller utnyttja svensk infrastruktur. Finansieringen av franska forskare uppgår till tre miljoner eu och finansieringen av svenska forskare uppgår även den till tre miljoner eu. Formas finansierar avtalet med tre miljoner knor per år under sex år ( ; totalt 18 miljoner knor), resterande finansiering kommer från Vetenskapsrådet. I enlighet med tidigare upprättad överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och Formas kommer kontrakt upprättas mellan pjektledare och Vetenskapsrådet. Formas kommer att överföra sin del av finansieringen till Vetenskapsrådet. Utlysning Detta är den andra utlysningen av samarbetspjekt mellan svenska forskare och franska forskare vid LSCE, som öppnade i april och stängde i juni. Inriktningen var kolcykel-analyser och Arktiska studier med syfte att bygga upp forskningsgrupper tillsammans med tredje parts institutioner, framförallt med partners inom ICOS och från länder som ingår i JPI Climate. Totalt inkom nio ansökningar, vilka granskades och bedömdes av internationella experter. Med utgångspunkt i experternas bedömningar, beslutade samarbetets Coordination Committee vid sitt möte den 17 oktober att rekommendera fyra pjekt för finansiering. Total budget för denna utlysning är 13,9 miljoner knor under Förslag till beslut att i enlighet med experternas bedömningar bevilja Formas andel av finansieringen, som är tre miljoner knor per år, , totalt nio miljoner knor, till de fyra högst rankade pjekten (se bilaga 5).

12 Dnr Family Name Swedish part Scholze Marko Fregoire Bquet Zhang Qiong Masa Kageyama, Valérie masson- Delmotte French part Uni Pject Title Applied SE partner SEK LU Development of regional ecosystematmosphere models assimilating the ICOS data for a Eupean-scale intercomparison of net CO2 fluxes - Eucom. TOTAL APPLIED Granted SE partner SEK Granted SE partner Granted FR Partner TOTAL Granted SU Greenland in a warming Arctic Smith Benjamin Bertrand Guenet LU CO2 responses of forests under management and envinmental change: dynamic ecosystem simulation integrated with responses fm experiments (DESIRE) Crill Patrick Philippe Bousquet, Marielle Saunois SU Distinguishing Arctic CH4 Sources to the Atmosphere Using Inverse Analysis of High Frequency CH4, 13CH4 and CH3D Measurements: IZOMET-FS Laudon Hjalmar Christine Hatte, nadine Tisnérat Laborde SLU Carbon sources, pathways and reactivity in boreal aquatic envinments: Integrated assessment using state-of-the-art tools in a uniquely well studied research Beer Christian SU Future marine CH4 emissions fm the Arctic and impacts on the Earth system Frampto n Conley Andrew Daniel Joseph Christophe Grenier Christoph Rabouille de Boer Agatha Gilles Ramstein, SU LU SU Permafst evolution in arctic hydlogical flow systems subject to climate change Sub-arctic estuaries and climate change: investigating the transformations of carbon and nutrients at the land-sea interface Arctic Ocean Gateways; the key to the Middle Miocene Climate Optimum Eu = 9,0867 SEK Allocated for : Grand total Topic 2:

13 Check sum 0 0

14 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 a) Beslut efter delegation Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare Finansieringskälla kph la alex alex lba la eve Achim Grelle, Sveriges Lantbruksuniversitet Skogsbrandens betydelse för den svenska skogens kol- och energibalans Helena Löfstedt Filipsson, Lunds universitet Uteblivit djupvattenutbyte i Gullmarsfjorden under - ett unikt fönster in i framtiden (Fjord phox) Leonard Azimoh, Mälardalens Högskola IIASA SA-YSSP Off-Grid Elektrifiering, Utveckling av Mini-Grid metoden för landsbygdsutveckling i Sydafrika. 105:Huvudsekr.beslut, Miljöanslaget Håkan Wiklund, Mittuniversitetet Systematiskt arbetssätt för stöd till gränsöverskridande samverkan 102:Ordförande/GD-beslut, Jordbruksanslaget Bo Galle, Chalmers tekniska högskola Studier av gasemissionen från vulkanutbttet vid Holuhraun på Island 105:Ordförande/GD-beslut, Miljöanslaget Åsa Strand, Göteborgs universitet Orsak till och utbredning av massiv dödlighet av japanska ostn i Sverige Erik Sandewall, Svensk-franska forskningsföreningen AFSR Stöd till Svensk-franska forskningsföreningens verksamhet 102:Huvudsekr.beslut, Jordbruksanslaget Återtaget Avslag Avslag

15 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare lau sus lau alex anvi lau elg elg elg Per Ingvar Sandberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Daghemsmiljöns betydelse för astma och allergiska besvär hos barn Anne-Maj Gustavsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Potential impvement of the salutary effect of organic dairy milk by forage species and by supplementation Thorbjörn Laike, Lunds universitet Design som stödjer hållbar energianvändning - Interaktionen mellan människa och ljusstyrningsutrustning Anna Westerbergh, Sveriges Lantbruksuniversitet Genetiska mekanismer som kontllerar interaktionerna mellan vetedvärgvirus och domesticerat och vilt vete (Triticum spp.) Per-Erik Josephson, Chalmers tekniska högskola Standardisera arbetspcesser i byggpduktion för minskat slöseri och ökat kundvärde - Bic 7. Cynthia de Wit, Stockholms universitet Hur viktigt är dammintag som exponeringsväg för bmerade flamskyddsmedel (BFR) och perfluorföreningar (PFC) i småbarn (11 månader) och deras mödrar? Wiktoria Glad, Linköpings universitet Sampduktion av hållbara energiframtider? - socio-tekniska regimer och världar i användningen och förvaltningen av byggnaders energisystem Bodil Elmhagen, Stockholms universitet Människans inverkan på däggdjurssamhällen och ekosystempcesser under 200 år: markanvändningshistoria, landskapsförändringar och uttandet av de stora vdjuren Anders Lindth, Lunds universitet Metanutbyte i boreala skogar - en studie för att minska osäkerheten i den totala växthusgasbudgeten Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska högskolan Modeller, medier och klimatförändring i Arktis: Modeller för global uppvärmning och ekosystem i möte med politik för hållbar utveckling

16 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare elg beat sus lau la kb Anke Marianne Herrmann, Sveriges Lantbruksuniversitet Kalla jordar i ett klimat som förändras - Betydelse för kolets och kvävets kretslopp Lowe Börjeson, Stockholms universitet Gradvisa förändringar i tpiska jordbrukslandskap - lokal praktik och teoretisk relevans Björn Lagerblad, CBI Betonginstitutet AB Modellering av inverkan av ballastens egenskaper på den färska betongens egenskaper genom studier med numerisk strömningsmekanik Beatrix Alsanius, Sveriges Lantbruksuniversitet Hortikulturell mikbiologi Britt-Marie Wilén, Chalmers tekniska högskola Faktorer som reglerar bakteriell adhesion och aggregering i aktivt slam och dess effekt på avloppsvattenrening Paula Femenias, Chalmers tekniska högskola Initiera och implementera innovationer för hållbart byggande: Byggherren som förändringsagent Lars Rosén, Chalmers tekniska högskola Hållbar och kostnadseffektiv sanering av förenade områden i den beyggda miljön Camilla Westerlund, Luleå tekniska universitet Snösmältning i urban miljö-föreningar, dynamik och miljössignifikans Berit Arheimer, SMHI HYDROLOGISKA KLIMATEFFEKTSCENARIER: UTVECKLING AV VERKTYG FÖR EN NY GENERATION (HYDROIMPACTS 2.0) Lars Rosén, Chalmers tekniska högskola Multi-kriterieanalys för identifiering av hållbara saneringsalternativ Hans Westlund, Kungliga Tekniska högskolan Företagsklusters på den svenska landsbygden -Sysselsättning och industristruktur

17 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare sus sus elg elg elg sus kb Kristina Röing de Nowina, Sveriges Lantbruksuniversitet Förbättrad växtpduktion och markbördighet och biologisk bekämpning av ogräset Striga - integrering av *dual-purpose* baljväxter i majs- baserade pduktionssystem hos småbrukare i Västra Kenya Gunnar Köhlin, Göteborgs universitet Biobränsleinvesteringars påverkan på tillväxt och fattigdomsminskning i Etiopien: En allmän jämviktsanalys Frans H.J. Maurer, Lunds universitet Biopolymerer från avloppsvattenströmmar Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet Styrmedel för miljöteknik och innovation: Generella frågeställningar och fallstudier Erik Ahlgren, Chalmers tekniska högskola Integrerad bedömning av lokala energisystem Lars Bengtsson, Lunds universitet Identifiering av extremhändelser och härrörande dagvattenhantering Elzbieta Plaza, Kungliga Tekniska högskolan Användning av Anammox för en förbättrad kväveavskiljning vid avloppsverk Håkan Jönsson, Sveriges Lantbruksuniversitet Minska utsläppen av växthusgaser från svensk hanteringen av avloppsvatten och avloppsslam Lena Ekelund, Sveriges Lantbruksuniversitet Klimatmärkt livsmedelsbutik - handelns möjligheter att stimulera till klimatsmarta livsmedelsval och dess konsekvenser för utsläppsminskningar och lönsamhet Ylva Norén Bretzer, Göteborgs universitet Samverkan för Energieffektivisering i Urbana Bostadsområden

18 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare elg alex lau sus lau matt lis jf la Johan Spens, Fjärrdetektion av fiskbestånd med hjälp av GIS- (LiDAR & konnektivitet) modeller och vattenmiljö-dna från enkel vattenpvtagning Jan Stenlid, Sveriges Lantbruksuniversitet Mekanismer hos askskottsjuka. Karaktärisering av infektionspcessen, toxiner hos patogenen och resistenta genotyper hos värden. Mattias Jakobsson, Uppsala universitet En statistisk och populationsgenetisk metod för att söka efter positivt selekterade gener Björn Fstell, Kungliga Tekniska högskolan FISHWELFARE - identifiering av nyckelaspekter för ekologiskt hållbar fiskodling under svenska förutsättningar Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet Strategi och metodik för bedömning av inomhusluftskvalitet i lågenergibyggnader Agneta Egenvall, Sveriges Lantbruksuniversitet Välfärd hos häst vid ridning Ulla Johansson, Göteborgs universitet Bidrag till genomförande av forskarkonferens i design: Crafting the Future. 10th Eupean Academy of Design Conference. Susanna Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet Odla mera frukt och grönt - forskningen visar vägen Lars Wadsö, Lunds universitet Konferens: International Society for Biological Calorimetry ISBC XVIII Tema: *The future of biological calorimetry*, i Lund 1-4 juni Ilona Riipinien, Stockholms universitet NOSA - Nordiska Aesolsällskapets årliga symposium, Stockholm, Sverige

19 Ptokoll nr 45 Bilaga 10 b) Avslutade pjekt - Godkända rapporteringar Diarienummer Sökande Period Dossié Pjekttitel Totalsumma Handläggare lis jf alex lau alex alex alex Eva Lövbrand, Linköpings universitet Klimatpolitiken efter Köpenhamnmötet: Nya riktningar i akademien och policy-praktiken Jubileumssymposium vid Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet Anna Åberg, Kungliga Tekniska högskolan Tales fm Planet Earth:En konferens och filmfestival runt miljöns humaniora Hannele Tuominen, Umeå universitet *Lignin * konferens i Umeå august Kristian Widén, Lunds universitet Inköpsstrategier och innovation i byggbranschen: ett forskningssamarbete mellan Lunds universitet och Queensland University of Technology Hana Nielsen, IIASA Young Scientists Summer Pgram Jesper Sörensson, IIASA Young Scientists Summer Pgram. Piet Campana, IIASA Unga Forskare sommarskola

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO

id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum 20130409 Sammanträde med forskarrådet id Formas Tid: 10.30 12.15 Plats: Stora Brännbo, Sigtuna Närvarande:

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande:

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande: FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum 2014-11-07 Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014 Närvarande: Ledamöter Liljelund,

Läs mer

Sammanträde med forskarradet vid Formas

Sammanträde med forskarradet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum 2010-02-15 1(3) Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: 10.00 15.45 Plats: Forskningsrådet Formas,

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas

Sammanträde med forskarrådet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 27 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum 2011-11-14 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 10.00 14.50 Plats: Forskningsrådet Formas, stora

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Himmerfjärdsverket, Grödinge (Foto: Linda Åmand) 1(42) Sammanfattning VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram

Läs mer

Framtidens forskningsledare

Framtidens forskningsledare STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Framtidens forskningsledare Bakgrund, genomförande och utvärdering av ledarskapsutvecklingsprogrammet 2001 2006 Individual Grant for the Advancement of Research Leaders

Läs mer

SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN

SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN ÅR 4 2014 2015 1 SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN TRYCK: ÅTTA45 Sveriges unga akademi finansieras av Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Knut och Alice Wallenbergs

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Kartläggning av läget inom klimat-, energi- och miljöforskning samt innovation

Kartläggning av läget inom klimat-, energi- och miljöforskning samt innovation Bilaga 2: Kartläggning av läget inom klimat-, energi- och miljöforskning samt innovation Inledning Ett centralt bakgrundsmaterial för arbetet med delprogrammen har varit kartläggning av kunskapsläget inom

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Protokoll fört vid det femtioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 4 juni 2003

Protokoll fört vid det femtioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 4 juni 2003 Protokoll fört vid det femtioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 4 juni 2003 Mötet genomfördes på stiftelsens kansli, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR

INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR SLUTRAPPORT AVSEENDE PROJEKT 32382-1 INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR Förslag till en öppen databas om ljuskällor Thorbjörn Laike Marianne Küller Miljöpsykologi,

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 KALLELSE Nr 3:2015 Fakultetsnämndens ordförande 2015-05-28 MDH 2.16-2015/0071 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 Plats: Styrelserummet B212, Eskilstuna Tid: kl. 09.30

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Akademisk frihet i det lilla och i det stora

Akademisk frihet i det lilla och i det stora 14/2012 Förtroende är avgörande för en god undervisningsmiljö sid 10 Framtidsplaner SULF är kritiskt till ministerutspel sid 4 Ur budgeten 4 200 tillfälliga högskoleplatser sid 6 LÖNEBILAGA sid 11 14 LEDARE

Läs mer

I hur många korgar skall äggen läggas?

I hur många korgar skall äggen läggas? S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 I hur många korgar skall äggen läggas? En jämförelse mellan SSFs satsningar på ett centrum för skogsbioteknik och ett nätverk för växtbioteknik

Läs mer

Slutapport från strategipanelen. för tvärvetenskaplig forskning. Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28

Slutapport från strategipanelen. för tvärvetenskaplig forskning. Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28 Slutapport från strategipanelen för tvärvetenskaplig forskning Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28 1 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Tvärpanelens ledamöter... 5 Tvärpanelens arbete och arbetsformer...

Läs mer