Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3"

Transkript

1 Kallelse Sektionsmöte Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av röstlängden d. Val av mötesordförande e. Val av mötessekreterare f. Mötets behöriga utlysande g. Adjungeringar h. Godkännande av dagordningen i. Godkännande av föregående mötesprotokoll j. Beslutsuppföljning 2. Meddelanden a. Inspektor b. Kårledningen c. Styret d. HArm e. SnH f. SAMO g. DKV h. DSC i. H6 j. HACK k. HD l. NollK m. photo n. Rustet o. PubF p. LP q. Valberedningen r. Chalmers rekryteringsgrupp 3. Delårsrapport från styret

2 Kallelse Sektionsmöte Styrelsen 14/15 4. Enkla frågor 5. Interpellationer 6. Godkännande om ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet a. DKV 2014 b. H c. HNollK 2014 d. Rustet Propositioner a. Fastställande av preliminär arvoderingsplan för verksamhetsåret 2015/2016 b. Reglementesändring gällande styrets övriga ledamöter 8. Motioner a. Droopyfilm b. Programöverskridande tävling 9. Presentation av kandidater a. DSC b. HD c. photo 10. Övriga frågor 11. Nästa sektionsmöte 12. Mötets avslutande

3 Sammanställning arvodering ordf 14/ Veronika Aspvall Sammanställning arvodering ordf 14/15 Då det inte varit någon arvoderad ordförande på ett par år önskade föregående styre att någon skulle sitta arvoderad under vårt år för att, främst strukturera upp sektionens organisation. Detta såg jag som ett spännande uppdrag och bestämde mig för att sitta som halvtidsarvoderad under året 14/15. Ordf, SAMO, vice-ordf Under året har vi märkt att vice-ordförandes arbetsbelastning har varit för hög för att kunna ta hand om alla uppgifter både vice ordförandeposten och SAMO-posten innebär och samtidigt utveckla dessa vidare. På grund av ökade SAMO uppgifter och incidenter som hänt på sektionen har jag tagit över några av vice-ordförandes uppgifter och gjort mycket tillsammans med Petra. Då SAMO s roll har varit lite oklar i början av verksamhetsåret har även vissa saker hamnat på mitt bord, som kommande år bör hamna hos SAMO. Jag och Petra har börjat arbeta fram en tydligare bild av vad SAMO ska göra på sektionen. Exempel på uppgifter jag gjort tillsammans med Petra är utvärdering av mottagningen, aspningen och phaddergrupper. Här har en enkät skrivit och sammanställts. Angåenge aspning har en workshop hållts med avgående kommittéer. En annan punkt har varit uppdatering av instruktioner för kommittéer, där det främst varit diskussioner med de fyra som går på under våren. Jag har även varit den som tillsammans med Hanna disskuterat kommittéernas ekonomi, vilket det står i reglementet att vice ordförande ska göra. Vi har en pågående diskusson om hur detta bör vara i framtiden. Vice ordförande är inte lika insatt i ekonomin som ordförande, detta för att det är ordförande och kassör som är firmatecknare. Representation Att vara tillgänglig mer tid än man kan vara om man sitter ideéllt i styret och därmed kunna representera sektionen har varit en fördel under året när vi strävat efter en bra relation med högskolan. Under året har jag funnits tillgänglig vid inträffande av incidenter och även kunnat ha regelbundna möten med högskolan om diverse saker. En av punkterna som kommit fram under möten med högskolan är vår önskan om en sektionslokal. Vi har nu en dialog med högskolan för att försöka få igenom det. Valberedning I början av hösten uträdde vi valberedningens roll på sektionen. Då det röstades ner på sektionsmöte 1 har projektet avstannat lite, men jag har dokumenterat våra tankar kring valberedning. Vi hade även med det som en punkt i en workshop tillsammans med de fyra kommittéerna som har aspning på hösten. Sektionens strukturering och utveckling En av verksamhetspunkterna har varit att utveckla sektionen. Detta genom att börja strukturera de dokument sektionen har och genom att skapa en vision. Detta är ett gediget arbete som vi inte kommer hinna klart med detta år, men jag kommer under våren göra upp en plan för nästa års arbete med detta. En av punkterna jag prioriterat är att arbeta med kontinuitet. Detta då det ibland varit svårt att hitta information om hur man gjort tidigare år och då behövt göra ganska mycket på nytt. Förra året började

4 Sammanställning arvodering ordf 14/ Veronika Aspvall man använda (projektverktyget) podio som var väldigt effektivt och det har jag fortsatt utveckla användandet av. Bland annat har arrangemang styret haft utvärderats och jag har lagt mycket fokus på att allt vi gör ska dokumenteras i projekt eller arrangemang. Jag har även lagt fokus på att alla ska uppdatera de projekt vi har skapat för att man i efterhand ska kunna se vad vi gjort tydligare. En annan sak jag gjort för att underlätta arbetsbelastning för kommande år är mallar, dels en mall för hur det går till att ha en arvoderad person, då mycket tid och frågetecken har uppkommit för oss på grund av detta, och dels en mall för medarbetarsamtal. Jag har även arbetat fram riktlinjer för när och hur man bör ha en arvoderad person. En annan riktlinje jag arbetat fram är vad man bör göra på en teambuildning och exempel och förslag på övningar. Dessa övningar har vi i styret även provat under en dag för att se vad vi tyckte det gav oss. Verksamhetsplan Slutligen har min närvaro på kontoret, i och med min arvodering, gjort att de andra i styret kunnat få mycket stöd i genomförandet av sina projekt. Verksamhetsplanen för 2014/2015 är mycket ambitiös om man jämför antalet punkter med andra sektionsstyrelsers. Utan min arvodering tror jag inte vi skulle hinna med alla våra verksamhetspunkter. Till nästa år ska vi diskutera hur många projekt man bör ha i styret för att man ska få kvalite i arbetet man gör men vi är glada över att ha hunnit med att arbeta med alla punkter vi fick från föregående år i den preliminära verksamhetsplanen.

5 Sammanställning av Arvoderingsarbete arb 14/15 Sammanställning arvodering arb14/ Martin Törnesson För att minska lasten av de arbetsuppgifter som åligger Arbetsmarknadsansvarig samt att arbeta för sektionens framtid, beslutade styrelsen att genomföra en arvodering på denna post under höstterminen. Utöver allmänna uppgifter och uppgifter enligt verksamhetsplanen för verksamhetsår 14/15, tog styrelsen fram de mest aktuella områden som skulle granskas och åtgärdas i bästa möjliga mån. Dessa områden följer nedan. Budget för HArm I HArms ekonomiska del fanns det till en början inte så mycket att använda som grund och stöjda sig mot. Att lägga upp en budgetplan från grunden fordrades det att gå igenom föregående verksamhetsårs bokföring och göra en grov översikt av alla inkomster och utgifter. Detta var positivt då man verkligen kunde se över nödvändighet och behov för vad som tidigare genomförts och därav reflektera gällande syftet att uppnå en bra ekonomisk struktur, och inte bara rakt av följa upp och ta efter vad som tidigare gjorts. Det uppkom många idéer på vad som kunde förbättras och även idéer för att expandera HArmdagen. På grund av att många säkra kort i form av tidigare HArmdeltagare i år har valt att minska sina utgifter och avvakta, kunde inte allt genomföras helt som planerat. Det är bevisligen komplicerat att göra en budget av sådan karaktär när inkomstkällorna inte är fullt tillförlitliga. Projekt - Näringsliv i Utbildningen Detta ämne är i dagsläget väldigt aktuellt, i synnerhet på H-Sektionen då programmen har haft stor brist av integration från näringslivet de senaste åren. Det har krävts en grundläggande approach för att komma igång och jag anser att det kan bli ett stort projekt som kan pågå under en lång period. Det slutgiltiga målet är att arbeta fram fler studiebesök, casetillfällen och projekt som skall ligga som moment i relevanta kurser för varje program på sektionen. Under hösten har det genomförts möten med bl.a Sakib Sistek och AO för att utveckla arbetet inom ämnet och ännu ett möte med högskolans representant, Annika Orvarsson angående denna fråga ska hållas inom kort. Dessutom har undersökningar under hösten genomförts för att se vad studenterna önskar inom näringslivet. ATEC(Arbetsmarknadsenkäten) har även varit till hjälp för att väga upp mest relevanta företag inom de branscher som berör studenterna på sektionen. Projekt - Långvariga Samarbetspartners Med syfte att minska framtida arbete och att förenkla arbetet inför events har det legat i fokus att ta fram företag där sektionens program finns som målgrupp och planera in ett möten där diskussion gällande framtida samarbeten kan hållas. Bland annat har SKF varit intresserade och på grund av det breda utbildningsutbudet sektionen har finns det många möjligheter. Tyvärr har det önskats fler näringslivskontakter men detta verkar ligga bättre i tiden under våren för många företag och skall ses vidare på under läsperiod 3 och 4.

6 Sammanställning arvodering arb14/ Martin Törnesson Branschkväll Arbetet med projektet Näringsliv i Utbildningen går parallellt med utformandet av en Branschkväll som ligger utanför kurserna men ansvaras av studentkårens sida. Utöver de event som arrangeras på sektionen och baserat på genomförda undersökningar anser styrelsen att näringslivet behöver knytas ihop mer med utbildningen. Både för att studenter ska komma närmare arbetslivet i form av kontakt med företag samt att uppfylla samarbetande företags behov av att nå ut till studenter eftersom det är en del av deras framtid att rekrytera arbetskraft. Därför har en plan för genomförande av branschkvällar tagits fram för att minska förarbetet som krävs för att hålla i ett sådant arrangemang. Instruktioner vid kontakt av företag Instruktioner har tagits fram efter egna erfarenheter för att få en bättre insikt i hur man tar kontakt och går tillväga vid företagssamtal för att uppnå bättre respons och resultat vid förhandling. Dessa instruktioner kommer att skickas med till prövning samt utvärdering för nästa verksamhetsår. Dokumentsystem HArm En omstrukturering inom HArms dokumentsystem har genomförts för att förenkla arbetet och på ett smidigt sätt kunna ta del av tidigare års sparade dokument. Instruktioner arbetsposter HArm Alla instruktioner för HArms arbetsposter har uppdaterats och standardiserats. Arbetsposters egenskaper - HArm För att förenkla rekryteringsprocessen inom HArm har ett dokument tagits fram med önskade egenskaper som passar till varje arbetspost.

7 Proposition Styrelsen Proposition 1 - Fastställande av preliminär arvoderingsplan för 2014/2015 Bakgrund Vi på H sektionen har dom senaste åren haft möjlighet till att ha en tjänst arvoderad och detta anser vi i styrelsen är bra då det ständigt dyker upp många saker som behövs göras utanför något av ledamöternas område. Det är också positivt även för att kunna representera styret och vara tillgänglig för sektionens medlemmar. Genom arvoderingen fårs större utrymme för att vara tillgänglig under dagarna vilket annars blir svårare då man troligtvis behöver prioritera bort studierna. Man kan i större utsträckning finnas till hands för sektionsmedlemmar och kommittéaktiva som har frågor eller vill utnyttja någon av sektionens tjänster. Arvoderingen ser vi i styrelsen därför positivt på och anser att med rätt person är pengarna väl värda att investera i detta. Men man kan inte köpa sig en engagerad person så det gäller för valberedningen att hitta rätt grupp och person för ett sådant uppdrag. Styrelsen anser att man under sektionsmöte 3 bör ge utrymme för en heltidsarvodering för att valberedningen ska kunna hitta rätt person om intresset finns. Förslag Styrelsens förslag är att göra utrymme i den preliminra budgeten 15/16 för en heltidsarvodering. Yrkande Med ovan som bakgrund yrkar styrelsen på; Att det ges utrymme i den preliminra budgeten 15/16 för en heltidsarvodering om totalt 10 månader för verksamhetsåret 14/15 Att en heltidsarvodering fastställs till 31 % av prisbasbeloppet. Styrelsen genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

8 Proposition Styrelsen Proposition 2. Reglementesändring gällande styrelsens övriga ledamöter Bakgrund På hela Chalmers arbetas det med att förstärka SAMO s (Studerandearbetsmiljöombud) roll på sektionerna. Ett flertal styrelser har valt att separera vice ordförande från SAMO och att bilda en egen post för SAMO. I H-styret har vi sett flera anledningar till att följa samma trend. Vice ordförande är idag en av de tyngsta posterna och har för stor arbetsbelastning för att sköta båda delarna. Enligt våra stadgar kan någon annan väljas som SAMO men vi ser inte att det finns möjlighet på någon annan post heller. Det är inte heller önskvärt att ha SAMO utanför styret då dess frågor är väldigt aktuella för styrelsens arbete. Diskussioner har förts i styret men även med vår kårledningskontakt om hur man kan frigöra SAMO till en egen post i styrelsen. Lösningen som vi ser som den bästa är att Näringslivsansvarig inte längre sitter i styret utan endast sitter i HArm. Näringslivsansvariges arbetsområden motsvarar i dagsläget inte det som står i reglementet och frågorna denne arbetar med idag behöver inte behandlas i Styret. Vi anser därför att näringslivsansvarig kan göra ett bättre arbete i HArm om denne inte behöver lägga tiden tid på styrelsearbete. Förslag (Förtydligande, enligt stadga ska styret bestå av Ordförande, Kassör, Vice ordförande och 4 övriga ledamöter) Sammansättning 8:2 Övriga ledamöter i Styrelsen är: Studerandearbetsmiljöombud (SAMO) Arbetsmarknadsansvarig Informationsansvarig Näringslivsansvarig Utbildningsansvarig Åligganden 8:3 Styrelsen åligger att: Sköta kontakterna för medlemmarnas räkning med såväl Högskolan som Studentkåren, samt andra organ som kan ha påverkan på sektionsmedlemmarnas situation. Ge alla sektionsaktiva kunskap kring Sektionens, och Kårens, organisation, policies och praktiska hjälpmedel. Kunskapen ska underlätta deras arbete och tillse att de verkar för Sektionsmedlemmarnas bästa. Utse studerandearbetsmiljöombud (SAMO) Styrelsen genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

9 Proposition Styrelsen Ordförande åligger att: Leda, fördela och samordna Styrelsens arbete. Representera Sektionen och föra dess talan. Delta i möten med Kårens Kårledningsutskott (KU). Tillsammans med vice ordförande nedteckna sektionens historia. Tillse att verksamhetsberättelse upprättas vid verksamhetsårets slut. Vice ordförande åligger att: Vid ordförandens förfall träda in i dennes ställe. Leda, fördela och samordna kommittéernas arbete. Tillsammans med ekonomiansvarig tillse att kommittéerna sköter sin ekonomi. Deltaga i möten med Kårens sociala utskott (SU) Flyttas till SAMO Deltaga i möten med Kårens nöjeslivsutskott (NU) Handha sektionens stadgar, reglementen och instruktioner, vaka över deras efterlevnad och tillse att de är aktuella. Tillsammans med sektionsordförande nedteckna sektionens historia. Ekonomiansvarige åligger att: Löpande sköta och förvalta sektionens tillgångar och ekonomi Upprätta förslag på budget som presenteras inför Sektionsmötet Tillsammans med Vice ordförande tillse att kommittéerna sköter sin ekonomi. Stödja sektionens övriga organ i ekonomihantering och övriga ekonomiska frågor Tillse att bokslut upprättas vid verksamhetsårets slut. Studerandearbetsmiljö åligger att: Arbeta aktivt för att förbättra arbetsmiljön och företräda studenterna på sektionen i arbetsmiljöfrågor bland annat genom deltagande i de Fysiskaoch Psykosociala skyddsronderna. Ha tystnadsplikt, förutom vid behov, till sektionsstyrelsen som hamnar under samma tystnadsplikt och Sociala enhetens ordförande i kårledningen då denne är huvud-samo på Chalmers. Verka som en länk mellan studenter och Sociala enhetens ordförande i Kårledningen och Programansvariga på sektionen Deltaga i möten med Kårens sociala utskott (SU) Arbetsmarknadsansvarig åligger att: Vara ordförande och ekonomiskt ansvarig för Sektionens Arbetsmarknadsgrupp (HARM). Delta i möten med Kårens Arbetsmarknadsutskott (ArmU). Ansvara för att avtal med företag upprätthålls och följs. Ansvara för och utveckla samarbetet mellan sektionen och dess partners. Ytterst ansvarig för att kontakter kan knytas mellan näringslivet och Sektionens medlemmar. Informationsansvarig åligger att: Styrelsen genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

10 Proposition Styrelsen Tillse att Sektionsstyrelse- samt Sektionsmötesprotokoll upprättas och justeras inom utsatt tid. Vara ansvarig för sektionsstyrelsens totala informationsflöde. Ansvara för sektionens nyhetsbrev och dess distribution Ansvara för Sektionens informationsblad (Skitviktigt) Ansvara för sektionens anslagstavlor Näringslivsansvarig åligger att Sköta sektionens kontakter med eventuella sponsorer och andra företag. Svara för att kontakter kan knytas mellan näringslivet och Sektionens medlemmar Utbildningsansvarig åligger att: Vara ordförande och ekonomiskt ansvarig för Sektionens Studienämnd (SNH). Delta i möten med Kårens utbildningsutskott (UU). Hantera samtliga ärenden gällande utbildning Yrkande Med ovan nämnt som grund yrkar styrelsen: Att fastställa reglementesändringarn ovan. Styrelsen genom Veronika Aspvall, Ordförande 14/15

11 MOTION SEKTIONSMÖTE STYRELSEN FÖR H SEKTIONEN Motion angående Droopyfilm Bakgrund Sedan sektionsmöte 1 (3/10-13) har det i slutet på varje sektionsmöte visats Droopyfilm. Detta är en alldeles utmärkt tradition som borde fortsättas med för att ge sektionsmedlemmarna djupare kunskap inom Droopy och hans värld, samtidigt som det är en trevlig avslutning på mötet. Tyvärr har (enligt vad motionärerna tror) mänskliga misstag och stress gjort att man i all hast har brutit mot stadga 1:5 i sektionens reglemente, Sektionens symbol och skyddshelgon är Droopy, skapad av Tex Avery, de senaste två sektionsmötena och visat Droopyfilm skapad av någon annan illustratör än Tex Avery. Detta kan ge sektionsmedlemmarna en skev bild av sektionshelgonet. Förslag Efter att ha läst reglementet, stadga 10:4a, så har DKV till uppgift att värna om sektionens helgon DROOPY. Då borde även DKV, och specifikt ledamoten med posten Sekreterrier (som sköter denna punkt internt idag), ta hand om att Droopyfilm visas på sektionsmötet. Detta enbart för att avlasta Styret i dess arbete inför sektionsmötena. Vi borde även införskaffa ett bibliotek av Droopyfilm för att kunna visa Droopyfilmen lagligt. Yrkande Härmed yrkar motionärerna Att Sekreterriern i DKV tar över valet av Droopyfilm på sektionsmöten Att Sektionen avsätter 500 kr för verksamhetsåret 14/15 till inköp av Droopyfilm. Ludvig Uppström Linus Lagergren Markus Holmstedt Sidan 4 av 13

12 Sidan 5 av 13 MOTION SEKTIONSMÖTE STYRELSEN FÖR H SEKTIONEN

13 MOTION SEKTIONSMÖTE STYRELSEN FÖR H SEKTIONEN Motion angående programöverskridande teambuildningtävling för att gynna den yrkesmässiga kommunikationen. Bakgrund Oavsett vilken utbildning en student på Chalmers väljer, så kommer denne behöva bli en bra kommunikatör för att senare i yrkeslivet kunna samarbeta över sina kunskapsområden. Denna yrkesöverskridande kommunikation tar vid där studierna slutar, men det är alldeles för sent. På Hsektionen erbjuds bl.a. Mottagningen, Sittningar, Gasquer och sportevenemang som sammanhang där studenter från olika program kan mötas. Inget sammanhang har tyvärr den yrkesmässiga kommunikationen i fokus. Externa parter kan erbjuda casetävlingar, studiebesök eller temakvällar, men då nischade åt endast ett eller två program, vilket inte är tillräckligt för att gynna den yrkesöverskridande kommunikationen mellan alla program. Att yrkesmässig kommunikation över programgränser är ofrånkomlig, och därför ovärderlig, är särskilt tydligt på H-sektionen: Dataingenjör, Designingenjör, Ekonomi och Produktionsteknik, Elektroingenjör, Maskiningenjör och Mekatronikingenjör alla en naturlig del av Produktutvecklingskedjan. Ett levande exempel på detta eftertraktade sammanhang återfinns på Johanneberg, där V, B, AT, A och AE arrangerar Brobyggartävlingen (http://www.brobyggartavling.se/), där studenter från de olika programmen tävlar i lag, och under tre långa intensiva dagar, bygger varsin bro på 13 m. Här tillför A och AT det estetiska, medan V, B, och AE tillför det byggnadstekniska. Tävlingen riktas endast till 2:or, och de 2:or som varit med och tävlat kan sedan söka till Brobyggarkommittén för att vara med och arrangera nästa års tävling. Varje år sätts ett tema/begränsning som gör att varje års byggen ser olika ut. En jury från näringslivet bedömer de tävlande lagen och utser vinnare enligt 1-2-3:a-system. Allt byggmaterial som används är sponsrat av företag i utbyte mot att de får exponering i ett spännande sammanhang. Brobyggartävlingen är i sig inte menad att vara yrkesmässigt svår. Här krävs det bara att det finns en estetisk sida och en teknisk sida, och därför behöver inte lagen bestå av "en av varje" från vardera program för sakens skull. Förslag En tävling liknande den för V, B, AT, A och AE skall genomföras årligen på H-sektionen för DEI, DI, EPI, EI, MEI och MI. Yrkande Härmed yrkar vi, Cedrik Sjöblom och Nikolai Dahlberg, Att En arbetsgrupp utnämns under våren 2015 av H-styret för att arbeta med nämnd tävling. Att Tävlingskonceptet innefattar utvecklandet av en produkt och tas fram utav arbetsgruppen så att kunskap från alla program tas till vara. Att Tävlingen arrangeras på hösten, med start 2015, för att inte konkurrera med Cortège-bygget. Att Arbetsgruppen söker sponsorskap så att byggmaterial inte behöver bekostas av H-sektionen. Att Tävlingen ämnas riktas till de som går årskurs 2. Att Arbetsgruppen kontaktar Brobyggarkommittén för inspiration och idégivning. Att H-styret tillsammans med arbetsgruppen, efter genomförd tävling, utvärderar konceptet och dess framtida utformning och genomförbarhet. Cedrik Sjöblom, Nikolai Dahlberg, Sidan 6 av 13

Protokoll från Sektionsmöte 2

Protokoll från Sektionsmöte 2 Protokoll från Sektionsmöte 2 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30

Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2011-02-22 HA2 17:30 1 Mötets öppnande Fiona Rolander (ordf styrit) förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Sektionen väljer Josef

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Möte 2014/15:STYR-08 Styretmötesprotokoll 2 oktober 2014 Fysikteknologsektionen, Chalmers Fysikteknologsektionen Protokoll fört vid styretmöte 2 oktober 2014 Tid: 12:00 Plats: Styretrummet Närvarande Ordförande

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande.

Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 1 Mötets öppnande Daniel Ström (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Hanna Kowalska Elleberg

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi

Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi Reglemente för Sektionen för Teknisk Biologi 1. Tolkning och ändringar 1.1 Detta reglemente fastställer arbetsrutiner, ansvarsförhållanden, åsikter, och annat gällande Sektionen för Teknisk Biologi (STB)

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Stadgar för. Reviderad 2014-04-10

Stadgar för. Reviderad 2014-04-10 Stadgar för Reviderad 2014-04-10 Innehåll Kapitel 1 Inledande bestämmelser.....3 1 Namn....3 2 Säte......3 3 Verksamhet......3 Kapitel 2 Medlemmar.......4 1 Medlemskap......4 2 Nollningsavgift.......4

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS

REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS REGLEMENTE FÖR PSYKOLOGPROGRAMMETS SEKTION STIMULUS chrome-extension://bpmcpldpdmajfigpchkicefoigmkfalc/views/qowt.html 1/10 Senast ändrade 2014-12-10 1. Tolkning och ändringar 1.2. Område Detta reglemente

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

SEKTIONSMÖTE DEN 8 MARS 2012 A-SEKTIONEN

SEKTIONSMÖTE DEN 8 MARS 2012 A-SEKTIONEN SEKTIONSMÖTE DEN 8 MARS 2012 A-SEKTIONEN KALLANDE A- & AT-STYRET PLATS A-SALEN TID: 12.30 14.00 NÄRVARANDE (29) A1 Caroline Ekberg Elizabeth Johansson Ellen Linder Jakob Hedlund Jonathan Naraine Malin

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer