Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet"

Transkript

1 Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

2 Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning av 2014, med utgångspunkt från kvalitetsstyrkorten... 4 Högskolans kursutvärderingssystem EvaSys... 6 Kvalitetssäkring av styrdokument och regelverk... 6 Övrigt kvalitetsarbete... 7 Utbildningsnämndernas kvalitetsarbete Forskningsnämndens verksamhet... 8 LRC:s kvalitetsarbete under Del 2, Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) nationella kvalitetsutvärderingar Utbildningar vid HKR som i skrivande stund genomgår förnyad prövning Samtliga utbildningar vid HKR som har granskats av UKÄ Analys av bedömarrapporterna för HKR:s utvärderade utbildningar Utmärkande drag för utbildningar vid HKR som erhållit omdömet mycket hög kvalitet Utmärkande drag för utbildningar vid HKR som erhållit omdömet hög kvalitet Utmärkande drag för utbildningar vid HKR som erhållit omdömet bristande kvalitet Regeringens förslag till nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem Del 3, Framtida kvalitetsarbete

3 Inledning I enlighet med högskolestyrelsens beslut ska Rådet för kvalitetsutveckling (nedan kallat Rådet) till högskolestyrelsen i april avlägga en kvalitetsrapport. Föreliggande rapport är Rådets redogörelse och sammanfattning av 2014 års kvalitetsarbete. Rapporten är upplagd enligt följande: Del 1: Genomgång av det interna kvalitetsarbetet vid HKR under 2014 Del 2: Analys av UKÄ:s utbildningsutvärderingar Del 3: Framtida kvalitetsarbete Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete Rådet har sedan 2008 till uppgift att på en övergripande nivå stödja, organisera och skapa strukturer för ett systematiskt kvalitetsarbete vid Högskolan Kristianstad. Rådet består av ordförandena i de båda utbildningsnämnderna, ordförande i forskningsnämnden (tillika vicerektor för forskning), förvaltningschefen, studentkårens ordförande och vicerektor för kvalitet (ordförande i Rådet). Under 2014 har även prorektor varit adjungerad i Rådet. Som sekreterare fungerar högskolans kvalitetskoordinator. Den sistnämnda arbetar också operativt med det övergripande kvalitetsarbetet och fungerar vid behov som en form av internkonsult. Rådets sammansättning borgar för att kvalitetsarbetet har en hög aktualitet och att samordningen i kvalitetsarbetet är god eftersom utbildningsnämnderna bland annat har det formella uppdraget att fatta beslut om former för kvalitetssäkring och uppföljning av grundutbildning och samverkan med det omgivande samhället (Högskolans Besluts- och delegationsordning, ). På motsvarande sätt ansvarar Forskningsnämnden för att besluta om former för kvalitetssäkring och uppföljning av forskning och forskarutbildning (Ibid). Förvaltningschefen har ett övergripande administrativt ansvar och studentkårens representation säkerställer att studentperspektivet beaktas. Fyra områden har under 2014 varit centrala i Rådets arbete: Högskolans interna kvalitetssäkringssystem Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) nationella kvalitetsutvärderingar (del 2 i denna rapport) Högskolans kursutvärderingssystem EvaSys Kvalitetssäkring av högskolans styrdokument och regelverk Därutöver har Rådet under 2014 även fungerat som referensgrupp i översynen av högskolans studieadministrativa rutiner samt i projektet angående Högskolans hantering av misstanke om vilseledande. I denna rapport vill vi också lyfta fram sammanfattande kvalitetsarbete som har bedrivits i utbildningsnämnderna, forskningsnämnden och LRC. 2

4 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystemet vid Högskolan Kristianstad definieras i ett dokument som består av tre delar: a) kvalitetspolicy, b) kvalitetsstyrkort och c) kvalitetsstyrkort som en del i högskolans verksamhetsstyrning. Kvalitetsstyrkortet består av sex fokusområden. De strategiska utmaningarna inom varje fokusområde är definierade med utgångspunkt från högskolans strategidokument men i vissa fall även andra centrala styrdokument. Varje strategisk utmaning preciseras i övergripande mål och ett antal kvalitetsindikatorer som gör målen planerings- och uppföljningsbara. I styrkorten anges också vilken funktion (exempelvis programområdesansvariga, avdelningschefer eller forskningsmiljöledare) som är operativt ansvarig för respektive kvalitetsindikator samt vilken funktion som ansvarar för uppföljningen. Kvalitetsindikatorerna är medvetet formulerade på ett sådant sätt att de operativt ansvariga själva måste fastställa ett värde med utgångspunkt från vars och ens faktiska förhållanden och en bedömning av vad som är rimligt att uppnå under den aktuella planeringsperioden. Alltsedan Högskolan Kristianstads kvalitetssäkringssystem infördes 2011 har kvalitetsstyrkorten reviderats årligen. Det är en rad olika faktorer som ligger till grund för revideringarna. Exempelvis måste vi anpassa vårt kvalitetsarbete till nationellt gällande regelverk och till aktuella interna styrdokument. Därutöver kan behov av justeringar vara förorsakade av organisatoriska förändringar i verksamheten men också av att vi under året har identifierat brister i målformuleringar och indikatorer. I samband med revideringen av 2015 års kvalitetssäkringssystem, som genomfördes under hösten 2014, planerade Rådet för en genomgripande bearbetning med utgångspunkt från ett nytt strategidokument. Av olika anledningar har ett nytt strategidokument ännu inte fastställts av högskolestyrelsen. Vidare har det under 2014 även förts diskussioner kring behovet av att integrera verksamhetsplanering och kvalitetssäkring i ett gemensamt verksamhets- och kvalitetsstyrningssystem. Rådet äger inte dessa frågor och i väntan på en eventuell större förändring i högskolans planerings- och uppföljningssystem samt ett aktuellt högskoleövergripande strategidokument föreslog Rådet rektor, i januari 2015, att under 2015 vidmakthålla det nuvarande kvalitetssystemet med hjälp av dialogmöten med operativt ansvariga. Vidare föreslog Rådet en halvhalt av kvalitetssäkringssystemet. Operativt ansvariga lämnar således inte in några nya styrkort för Dialogerna kommer att ske med utgångspunkt från de mål och kvalitetsindikatorer som finns i 2014 års kvalitetssäkringssystem. 3

5 Uppföljning av 2014, med utgångspunkt från kvalitetsstyrkorten Nedan redovisas under 2014 inkomna samt inlämnade skriftliga uppföljningar. Inlämnade styrkort Avdelningschefer Sektionen för hälsa och samhälle avdelningar inlämnade planer för 2014 inlämnade uppföljningar 2014 Sektionen för lärande och miljö avdelningar inlämnade planer för inlämnade uppföljningar 2014 Programområdesansvariga Sektionen för hälsa och samhälle programområden inlämnade planer för 2014 inlämnade uppföljningar 2014 Sektionen för lärande och miljö programområden inlämnade planer för inlämnade uppföljningar Forskningsmiljöledare (inklusive VFU-forskningsplattformen) forskningsmiljöer inlämnade planer för inlämnade 2014 uppföljningar Övriga operativt ansvariga övrigt operativt inlämnade planer för inlämnade ansvariga uppföljningar Merparten av de i styrkorten utpekade operativt ansvariga gör goda jobb och en del har framhållit betydelsen av arbetssättet som stöd för att strukturera arbetet med nulägesanalys, prioriteringar, planering men också för interna diskussioner och uppföljning. Däremot har uppföljningsrutinerna, ända sedan styrkorten infördes, fungerat mindre tillfredsställande. Det är svårt att hitta former för uppföljning som inte blir allt för arbets- och tidskrävande. En form, som har tillämpats under ett antal år, är de årliga programdialogerna mellan programområdesansvariga och högskolans ledningsråd. Denna uppföljningsform har visat sig fruktbar och har under det gångna året utvecklats till att även omfatta övriga operativt ansvariga. Därutöver genomförs liknande dialoger mellan utbildningsnämnderna och programområdesansvariga. Ambitionen från Rådets sida är att dialogformen mellan operativt ansvariga och berörda nämnder, råd och styrgrupper successivt utvecklas till praxis. Viktigt är dock att dialogerna skriftligt sammanfattas med råd och synpunkter samt identifierade behov av högskole- och/eller sektionsgemensamma åtgärder. 4

6 2014 års programdialoger visar att det finns flera utvecklingsområden. Nedan anges några. Alumnverksamheten måste ses över Samarbetet kring akademiska slingor bör öka Den verksamhetsförlagda utbildningen behöver utvecklas Bättre information om högskolan på engelska på nätet Ökat samarbete mellan lärosäten (Lärosäten Syd), speciellt för unga akademiska ämnen och små utbildningsmiljöer) En högre andel examensarbeten behöver kopplas till vid högskolan verksamma forskare/forskningsmiljöer Tillgodose specifika lokalbehov för lärare med nät/distansutbildning Under 2014 hölls även dialoger med alla avdelningschefer inom HGA, LRC, miljösamordnaren, studentkåren, vicerektor för samverkan tillsammans med ordföranden för Samverkansrådet samt avdelnings- och sektionscheferna. Höstterminen 2014 påbörjades även dialoger med forskningsmiljöledare vid HKR. Några noterade iakttagelser vid dialogerna med avdelningscheferna är: Svårigheter att få tillgång till information i de administrativa stödsystemen Brist på stora salar och lokaler för forskning I ledningsrådets avslutande interna diskussioner konstaterades att det finns en risk för att rollen som avdelningschefer tenderar att bli allt mer administrativ snarare än den aktiva ledningsfunktion som uppdraget avses vara. Det konstaterades också att uppdraget som avdelningschef behöver bli mer attraktivt och förenat med utbildning. I samband med sektionschefsdialogerna lyftes bland annat bemannings-, kompetens- och rekryteringsfrågor. Vid båda sektionerna finns områden som präglas av rekryteringsproblem. Kompetensförsörjning är också ett område där internrevisionen tidigare har identifierat behov av förbättringar. Båda sektionscheferna framhåller att det numera finns kompetensförsörjningsplaner. Vid Sektionen för lärande och miljö anges dessutom att man arbetar med nya strategier för kompetensförsörjningen. En annan viktig aspekt är internationaliseringen, som vid båda sektionerna är beroende av nyckelpersoner. Internationella grupper har bildats vid respektive sektion och ska utgöra fora för frågor i anslutning till internationellt arbete och utbyte såväl lärar- som studentutbyte. Vid Sektionen för hälsa och samhälle pågår en satsning för ökat samarbete mellan olika programområden, exempelvis mellan omvårdnadsmiljöerna och digital design samt mellan omvårdnadsmiljöerna, avdelningen för ekonomi och mat- och måltidskunskap. Studentkåren påtalar bland annat att studentbemanningen i programråden fortfarande är bristfällig. 5

7 Högskolans kursutvärderingssystem EvaSys Sedan 2008 använder HKR kursutvärderingssystemet EvaSys. Systemet används även vid andra undersökningar exempelvis inom forskningsverksamheten men även vid interna administrativa undersökningar såsom medarbetarundersökningarna och val till nämnderna. Kursutvärderingssystem har utvärderats och utvecklats flera gånger under åren. Sedan 2011 tillämpas en centraliserad utvärderingsmodell vilket innebär att alla studenter per mail eller via pappersenkäter (kursansvarig väljer form) erbjuds att utvärdera kursen via ett standardiserat frågeformulär där även kursansvariga har möjlighet att lägga till egna frågor. Numera fungerar tekniken bra men svarsfrekvensen är inte tillfredställande. Kritik har framförts om att frågeformuläret är allt för omfattande. Med anledning av detta utformades under 2014 en version innehållande 10 frågor med möjlighet för såväl programområdesansvariga som kursansvariga att lägga till egna frågor kring det som anses angeläget att utvärdera på program- och kursnivå. Efter en testomgång under våren 2014 infördes den nya centrala enkäten höstterminen En analys av svarsfrekvensen under december ger indikation om att svarsfrekvensen har ökat något. För att ytterligare underlätta för och påverka studenterna till att delta i kursutvärderingarna har Rådet initierat ett projekt i syfte att integrera kursutvärderingarna med den nu gemensamma lärplattformen itslearning som används i all undervisning. Testkörning genomförs vecka 18 och 19 (2015). Därefter kommer utvärdering att ske. Alla kursutvärderingar lagras i arkivsystemet Windream. Systemet uppfyller dock inte de krav som vi ställer på återsökningsmöjligheter. Det är angeläget att problematiken kring lagringsoch återsökningsfunktionerna utreds och löses under Kvalitetssäkring av styrdokument och regelverk Under flera år har Rådet sett ett behov av en gedigen genomgång av högskolans olika styrdokument. Rådet initierade därför under 2014 ett arbete för att dels se över styrdokumentens aktualitet, innehållsliga relevans, layout, diarieföring, arkivering och dels ta fram en hanteringsordning och rutinbeskrivning gällande styrdokument vid HKR. Större delen av detta arbete har genomförts under Arbetet har letts av högskolans registrator och arkivarie som tillsammans med ett stort antal andra medarbetare har varit involverade i översynen. Den nya strukturen med sex olika kategorier (mål och planer, regler, riktlinjer, handläggningsordning, anvisningar/manualer/vägledning samt blanketter) kommer successivt att införas och publiceras i högskolans intranät. 6

8 Övrigt kvalitetsarbete Mot bakgrund av Rådets sammansättning ser vi även behov av att särskilt belysa ledamöternas respektive ansvarsområde. Utbildningsnämndernas kvalitetsarbete 2014 Dialoger: Nämndernas ansvar att följa upp utbildning i enlighet med kvalitetsstyrkortet har främst hanterats genom dialoger med programområdesansvariga, då dessa en eller två i taget har bjudits in till nämndernas sammanträden. Genom dialogerna har ledamöterna fått goda insikter om utbildningarnas styrkor, svagheter och förbättringsområden som är av betydelse för nämndernas arbete. Det har dock funnits en viss svårighet med att följa upp kvalitetsstyrkortet, då nämnderna har uppfattat detta mer som en styrmodell än uppföljningsmodell. Utvärderingsresultat: Under 2014 kom utvärderingsresultaten från UKÄ på de sista utbildningarna i det system som nu upphör. Omdömen som gavs 2014 för utbildningar inom HS var hög eller mycket hög kvalitet, medan utbildningar inom LM givits omdömen enligt hela den tregradiga skalan. Sammantaget har dock goda omdömen övervägt, vilket indikerar att kvalitetsarbetet i stort har fungerat väl i alla dess led. En granskning i ett helhetsperspektiv av ett programs enskilda kurser och progressionen i utbildningen ska enligt våra egna riktlinjer ske i god tid före utvärdering av respektive utbildningsområde. Under 2014 har nämnderna dock inte arbetat med denna översyn, eftersom det kommande kvalitetsutvärderingssystemet inte har varit klart. Kursplanegranskning och behov av workshops: Nämndernas granskning av kursplaner har visat att den allmänna nivån successivt har förbättrats, särskilt i precision och tydlighet. Det finns dock fortfarande visst behov av att återuppta workshops i kursplaneskrivande. Även processen för kursplanerna har fungerat förhållandevis väl med att flertalet kursplaner har lämnats i tid, men det finns en förbättringspotential som framförallt innebär att medvetenheten behöver öka och organiseringen bli bättre inom programmen och fristående kurser, så att kursplaner och ändringar av litteratur lämnas i tid. Detta gäller också utbildningsplanerna som beslutas i nämnderna. Under året har diskussion förts om säkerställande av att samtliga lärandemål i delproven examineras. Detta är en fråga som behöver belysas för kursansvariga, lärare och examinatorer, där även andra frågor om examination och bedömningskriterier kan ingå. Det finns därför ett behov av seminarier eller workshops, som exempelvis arrangeras av LRC. (Uppgiftslämnare: Ordförande i utbildningsnämnden för Hälsa och Samhälle, Pia Andersson och Ordförande i utbildningsnämnden för Lärande och Miljö, Torgny Ottosson.) 7

9 Forskningsnämndens verksamhet Eftersom nuvarande forskningsnämnd i sin helhet är ny och tillträdde den 1 juli 2014 omfattar nedanstående redovisning endast nämndens arbete under andra halvåret Det är viktigt at beakta att dagens forskningsnämnd har, av rektor, fått särskilda uppdrag. Dessa omfattar: Modell for intern distribution av forskningsanslag Research Quality Assessment 2016 (RQ 16) Forskarutbildning Forskningsstrategi Nämndens sammansättning: Det är en styrka att nämndens interna ledamöter är demokratiskt valda och att det även finns två externa ledamöter. Tyvärr har de senare, av olika anledningar, begärt entledigande från sina uppdrag. Detta innebär att det kommer att bli en något decimerad nämnd med avsaknad av extern representation fram till dess att nya ledamöter har rekryterats. En annan svaghet i nämnden är att beslutsprocessen ofta blir lidande på grund av jävsförhållanden. Intern samverkan: Sekreteraren i forskningsnämnden är även sekreterare i en av utbildningsnämnderna och dessutom ingår forskningsnämndens ordförande i ledningsgruppen samt andra råd och utskott vilket innebär att grundutbildnings- och forskningsfrågor inte hanteras isolerade från varandra. När det gäller facklig samverkan har ordföranden regelbundna möten med fackliga representanter. Den omfattande fackliga samverkansprocessen medför dock fördröjningar i beslutsprocessen. Det kan konstateras att det finns ett behov av att effektivisera samverkansprocesserna och skapa en tydlig rollfördelning. Organisation/arbetsbelastning: Nämnden upprättar balansräkning över ärenden som tas upp. Frågan om forskningstid i tjänsten är i det närmste avklarad. Däremot är antalet ärenden i nämnden svåra att kontrollera. Exempel på ärenden som är svåra att planera in och bedöma arbetstid för är vetenskaplig oredlighet, registrering av arbeten i DIVA och publikationer i ej peer reviewed tidskrifter. Här kommer nämnden att arbeta vidare med systematisk planering och prioritering av arbetet. Kommunikation: Regelbundna forskningsbrev på Högskolans hemsida medverkar till att sprida information om nämndens arbete och om Högskolans forskning. Kommunikationsavdelningen är involverad i detta arbete. Dock anser nämnden att formen för meddelanden till studenter och anställda fortfarande inte är optimal. Kommunikationsområdet behöver vidareutvecklas tillsammans med kommunikationsavdelningen, bland annat med hjälp av intranätets utveckling och möten med forskare. Ekonomi: Nämnden fördelar anslag efter tilldelade resurser och följer budgetdirektiv. Dock har arbetet med forskningsbudgeten tagit mer tid än förväntat. Nämnden kan också konstatera att tid inte har funnits för att arbeta aktivt med att påverka forskare vid HKR att söka externa medel. När resursfördelningsförslaget är klart och har beslutats av högskolestyrelsen kommer nämndens arbete att bli tydligare, mer inriktat på vision. Det blir lättare att planera och prioritera men också att få utrymme för möte med forskare och informera om vilka anslag som finns att söka. 8

10 Resursfördelning: Nämnden har identifierat behov av en övergripande inventering av infrastruktur för forskning. Situationen är den att det saknas kunskap om forskningsinventering, såväl utrustning som kompetens hos forskande personal. (Uppgiftslämnare: Vicerektor för forskning och tillika ordförande i forskningsnämnden Rutger Persson.) LRC:s kvalitetsarbete under 2014 Kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i kvalitetsstyrkortet, ett styrkort som aktualiseras flera gånger under året i syfte att hålla kvalitetsarbetet aktivt. Vissa mål och aktiviteter i kvalitetsstyrkortet förekommer också i verksamhetsplanen som ett resultat av rektors uppdrag till LRC. Undervisning i informationskompetens: Efterfrågan på lärverkstädernas olika verksamheter ökar och en viss förstärkning har skett när det gäller stödet i akademiskt skrivande och i svenska. Likaså ökar antalet förfrågningar från lärare kring bibliotekariernas undervisning i informationskompetens för studenter. Kvalitetsarbetet i biblioteksverksamheten har varit inriktat på bl.a. beståndsutveckling och e-resursernas användarvänlighet, något som har resulterat i en reviderad förvärvs- och gallringspolicy och en observationsstudie med studenter och lärare som aktörer. Vidare har under året ett arbete med kritiska vänner initierats bland de undervisande bibliotekarierna. Syftet är att utveckla undervisningen i informationskompetens och detta sätt att arbeta fortsätter under När det gäller stödet till studenter med funktionsnedsättning har ytterligare mentorer knutits till verksamheten och en guide i att undervisa tillgängligt tagits fram. Itslearning: Numera har alla lärare och studenter en yta i lärplattformen itslearning och IKTpedagoger samt högskolepedagogiska utvecklare har bedrivit en omfattande utbildningsverksamhet som förberedde lärarna för arbete i itslearning. Ett projekt kring automatisering av processer kring skapande av användarkonton, kursytor m.m. i itslearning har slutförts med lyckat resultat. Projektet har presenterats vid itslearnings årliga användarkonferens. Karriärstegen: Högskolan Kristianstad har som mål att vara nationellt erkänd för pedagogisk utveckling. För att uppnå det målet har HKR instiftat en pedagogisk karriärstege för vid högskolan verksamma lärare. Det beslutade förslaget om pedagogisk karriärstege har tagit sin utgångspunkt i strategin men också utgått från en diskussion kring hur högskolan framöver ska kunna rekrytera, behålla och utveckla goda lärarkrafter. Målet är att uppmuntra, premiera och sprida lärares erfarenheter och engagemang inom det högskolepedagogiska området såväl internt som externt. Lärare kan ansöka om att bli bedömda och inplacerade i den pedagogiska karriärstegen en gång om året. Den ansökan som lämnas in ska innehålla verifierade kvantitativa men framförallt kvalitativa beskrivningar och reflektioner kring den sökandes pedagogiska praktik och utveckling. Till stöd för utformningen av denna pedagogiska portfölj anordnas årligen en obligatorisk workshopserie. En beredningsgrupp bestående av prorektor samt fyra lärarrepresentanter bedömer ansökningarna med hjälp av externa sakkunniga och bereder ett förslag till beslut till rektor. Pilotomgången våren 2014 ansökte 11 lärare, varav två utsågs till 9

11 meriterade och två till excellenta lärare. Lärare som belönats förväntas ta ett särskilt ansvar för arbetet med högskolans pedagogiska utveckling. Utvecklingsbehov: Det behövs en omfattande satsning i framtiden på det digitala lärandet med medföljande pedagogik. LRC:s högskolepedagogiska utvecklare och IT-pedagoger har här en viktig roll. Som ett led i utvecklingen bör HKR skapa en pedagogisk akademi där framför allt de excellenta lärarna inom den pedagogiska karriärstegen tar plats. Tanken är att akademins ledamöter tillsammans med LRC:s pedagoger ska driva den högskolepedagogiska utvecklingen. LRCs verksamheter har uppmärksammat universell design som ett kvalitetshöjande förhållningssätt vid utformning av undervisning, webbinnehåll, informella lärmiljöer m.m. och utvecklingsbehovet är redan nu stort. VFU-utvecklingen måste fördjupas och kvalitetsaspekten i utvecklingsarbetet måste tydliggöras. En uppföljning av VFU-satsningen måste göras för att HKR ska kunna veta hur satsningen bidragit till studenternas lärande och till samverkan med omgivande samhälle. Som ett led i detta arbete bör en högskoleövergripande uppföljning göras. LRC:s forskarstöd måste utvecklas såväl i omfång som kvalitetsmässigt, inte minst inför framtida forskarutbildning vid HKR. (Uppgiftslämnare: T.f. LRC-chef Anders Håkansson, prorektor Ann-Sofi Rehnstam-Holm.) Del 2, Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) nationella kvalitetsutvärderingar Efter fyra intensiva år har nu det omdiskuterade nationella kvalitetsutvärderingssystemet av utbildningar på grund- och avancerad nivå avslutats. Totalt har över utbildningar i landet utvärderats. Vid HKR har 28 utbildningar genomgått UKÄ:s granskningsprocess. Principen har hittills varit att de utbildningar som bedömts ha bristande kvalitet ska vidta erforderliga åtgärder och inkomma med redovisning av förändringsarbetet senast ett år efter publicerat resultat till UKÄ. För detta arbete har Rådet utvecklat en process (i likhet med den process som finns inför varje aktuell utvärdering) som ska säkerställa att arbetet planeras och genomförs inom utsatta tidsramar. En intern läsgrupp (berörd sektionschef och nämndsordförande, vicerektor för kvalitet och kvalitetskoordinator) följer arbetet och kvalitetsgranskar de dokument som ska skickas in till UKÄ var ett synnerligen framgångsrikt år. Resultatet från 13 utvärderade utbildningar vid HKR publicerades. Speciellt bör här framhållas resultatet mycket hög kvalitet för oral hälsa (kandidat) och mat- och måltidskunskap (kandidat). Vidare bör nämnas att alla utvärderade utbildningar inom vårdområdet vid HKR erhöll resultatet hög kvalitet, speciellt anmärkningsvärt med tanke på de i övrigt bristfälliga resultaten vid många andra lärosäten. I mars 2015 gjorde Rådet en egen snabb översyn av utvärderingsläget via UKÄ:s Resultatsök. Denna jämfördes med Mats Ericsons Analys av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av utbildningskvalitet år : Slutrapport, del A (Mats Ericson, Skolan för Teknik och Hälsa, KTH) 1. Översynen visar att ett relativt stort antal utbildningar, vars kvalitet bedömts 1 Ericson inhämtade sina data i oktober

12 som bristande, har lagts ned. Se vidare tabell 1. Vi har i tabell 1 kompletterat Mats Ericsons tabell med aktuellt nationellt resultat i mars Vi kan konstatera att av de utbildningar som hade bristande kvalitet i oktober 2014 har 220 blivit omvärderade till hög kvalitet. 55 utbildningar har lagts ned och 277 utbildningar med bristande kvalitet kvarstår att bedöma. Av de 55 nedlagda återfinns 25 inom teknik- och ingenjörsutbildningarna. Uppgifterna om teknik- och ingenjörsutbildningarna har hämtats från UKÄ:s hemsida i mars Tabell 2 respektive 3 redovisar resultat för HKR fram till oktober Nedan anges uppgifter om status för inlämnade respektive kommande åtgärdsredovisningar för utbildningar som har bedömts hålla bristande kvalitet. Samtliga lärosäten Tabell 1. utvärderingar i oktober 2014 Andel i procent utvärderingar i mars Andel i procent Bristande % % kvalitet Hög kvalitet % % Mycket hög % % kvalitet Totalt % % HKR Tabell 2. Andel i procent utvärderingar Bristande kvalitet 9 32 % Hög kvalitet % Mycket hög kvalitet 4 14 % Totalt % HKR (efter godkända åtgärdsplaner) Tabell 3. Andel i procent utvärderingar Bristande kvalitet 6 21 % Hög kvalitet % Mycket hög kvalitet 4 14 % Totalt % I Tabell 3 har följande utbildningar, efter omprövning, tilldelats omdömet hög kvalitet: Engelska kandidat Engelska magister Litteraturvetenskap magister 2 Uppgifterna i denna tabell härrör inte från Mats Ericsons studie, utan är hämtade från Universitetskanslersämbetets Resultatsök den 27 mars

13 Observera att det inte går att göra en jämförelse mellan Tabell 1 och Tabell 3 utan endast mellan Tabell 1 och Tabell 2. Utbildningar vid HKR som i skrivande stund genomgår förnyad prövning: Datalogi (kandidat och magister). Åtgärdsplaner inskickade till UKÄ i oktober Kompletteringar sända till UKÄ mars Historia (kandidat). Sändes till i UKÄ i februari Utbildningsvetenskap (master). Sänds till UKÄ ht Pedagogiskt arbete (magister) Sänds till UKÄ ht Specialpedagogik (magister) Sänds till UKÄ ht Samtliga utbildningar vid HKR som har granskats av UKÄ Mycket hög kvalitet Företagsekonomi kandidat Mat- och måltidskunskap kandidat Oral hälsa kandidat Psykologi magister Hög kvalitet Biologi kandidat Biologi magister Folkhälsovetenskap kandidat Företagsekonomi magister Landskapsvetenskap kandidat Omvårdnad kandidat Omvårdnad avancerad magister Personal- och arbetslivsvetenskap kandidat Psykologi kandidat Sjuksköterskeexamen yrkesexamen Specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska yrkesexamen Speciallärare yrkesexamen 12

14 Specialpedagogexamen yrkesexamen Sustainable water management magister Tandhygienistexamen yrkesexamen Bristande kvalitet Datologi kandidat (Åtgärdsplan inlämnad oktober 2014; kompletteringar lämnade mars 2015.) Datalogi magister (Åtgärdsplan inlämnad oktober 2014; kompletteringar lämnade mars 2015.) Engelska kandidat (Åtgärdsplan godkänd.) Engelska magister (Åtgärdsplan godkänd.) Historia kandidat (Åtgärdsplan inlämnad februari 2015.) Litteraturvetenskap magister (Åtgärdsplan godkänd.) Pedagogiskt arbete magister (Åtgärdsplan ska lämnas in oktober 2015.) Specialpedagogik magister (Åtgärdsplan ska lämnas in oktober 2015.) Utbildningsvetenskap magister (Åtgärdsplan ska lämnas in oktober 2015.) Analys av bedömarrapporterna för HKR:s utvärderade utbildningar Bedömarrapporterna från UKÄ är informativt begränsade. De utvalda självständiga arbetena har vägt tungt i bedömningen, speciellt i början av utvärderingscykeln. Senare i processen har självvärderingarna och lärosätesintervjuerna (inklusive studentintervjuerna) fått större betydelse och i bedömarrapporterna finns också allt fler referenser till dessa underlag. Kommentarerna och argumentationen för det erhållna betyget för respektive examensmål blir över tid allt mer omfattande. Detta indikerar en successiv glidning i själva systemet, även om fokus hela tiden har varit resultatinriktat, dvs. kontroll av huruvida studenterna uppnår angivna examensmål. Även om inte alla utvärderade utbildningar i dagsläget har erhållit ett slutgiltigt omdöme kan det vara värdefullt att analysera rapporterna med utgångspunkt från utbildningarnas styrkor och svagheter i avseende på måluppfyllelse inom respektive examensmål. En sådan analys kan ge indikation på om det finns några generella utbildningsrelaterade styrkor och/eller svagheter vid HKR. Nämnas bör att nedanstående analys är på en övergripande nivå. Dessutom föreligger det en viss analyssvårighet i och med att alla utbildningar inte har utvärderats utifrån samma examensmål. Den största skillnaden återfinns mellan utbildningar som leder till en generell examen och utbildningar som är reglerade i högskoleförordningen (yrkesutbildningar). Tilläggas ska också att inom varje programområde som har erhållit ett utvärderingsresultat görs noggranna analyser. Dessa ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete och kommenteras vid våra lärosätesinterna programdialoger. 13

15 Utmärkande drag för utbildningar vid HKR som erhållit omdömet mycket hög kvalitet God vetenskaplig bredd och djup samt metodkunskap. I något fall anges explicit att den vetenskapliga förankringen stärks av att det finns en tydlig koppling mellan lärarnas forskning och utbildningen och att lärarnas forskning är en naturlig del i utbildningen. Tydliga strategier för hur studenterna successivt tränas för att nå examensmålen men också för hur de utvecklar sitt akademiska språk och akademiska hantverk. Exempelvis nämns akademisk slinga, rollspel, föreläsningar i praktisk retorik och presentationsteknik samt genomtänkta övningar. Genomtänkta och varierande examinationer med fastställda tidsramar och bedömningskriterier. Utbildningarnas verksamhetsanknytning bedöms bland annat stärka studenternas förmåga att föra dialog med aktörer utanför akademin men också för att identifiera, formulera och ge förslag till lösningar av problem inom givna tidsramar. Utmärkande drag för utbildningar vid HKR som erhållit omdömet hög kvalitet I bedömarrapporter anges ofta att det är stor kvalitetsvariation mellan de granskade självständiga arbetena. Det kan finnas arbeten som håller mycket hög kvalitet samtidigt som det finns arbeten som uppvisar betydande brister. (Detta tyder på att bedömningskriterierna är underutvecklade och/eller att krav och nivå inte är föremål för diskussion i tillräckligt stor utsträckning i handledar-/examinatorgruppen.) Oklart huruvida studenterna har kunskaper inom såväl kvalitativ som kvantitativ metod. VFU-inslagen framhålls på likartat sätt som ovan men också att verksamhetsanknytningen ger bra orientering inom huvudområdets frågeställningar och aktuella forskningsfrågor. I likhet med mycket hög kvalitet noteras tydliga strategier och genomtänkt progression för hur studenterna utvecklar sina kunskaper, färdigheter och förmågor genom olika typer av övningar, uppgifter och seminarier. Detta medverkar på ett positivt sätt till att det bedöms troligt att studenterna når examensmålen. Det framhålls, men inte lika frekvent eller explicit som vid mycket hög kvalitet, värdet av tydliga bedömnings- och betygskriterier. I ett antal fall påtalas studenternas bristande förmåga att göra bedömningar utifrån etiska aspekter. I vissa fall görs dock bedömningen, med utgångspunkt från självvärdering och/eller intervjuer, att det är troligt att studenterna har förmåga att göra bedömningar utifrån såväl vetenskapliga som samhälleliga och etiska aspekter. I något enstaka fall noteras att kopplingen till internationell forskningslitteratur är svag. 14

16 Utmärkande drag för utbildningar vid HKR som erhållit omdömet bristande kvalitet Av de nio utbildningar som har fått omdömet bristande kvalitet har tre, efter inlämnade åtgärdsrapporter, nu uppnått hög kvalitet. Tre utbildningar har redovisat sina åtgärder till UKÄ och av dessa är två i slutfasen för bedömning. Ytterligare tre områden arbetar aktivt med att utveckla och förändra utbildningen. Det finns en stor variation när det gäller hur många av de granskade examensmålen som bedömts hålla bristande kvalitet. För en del utbildningar är det bristande kvalitet på samtliga examensmål medan några utbildningar endast har ett examensmål med bristande kvalitet. Glädjande är dock att de som har ett begränsat antal ifrågasatta examensmål har erhållit hög kvalitet på examensmål 1 dvs. att studenten ska visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Detta är ett tungt och fundamentalt examensmål. Det är oroväckande om en utbildning brister i detta mål. Ett återkommande tema är också att studenterna uppvisar brister i det akademiska hantverket med avseende på stringens, förmåga till analys och kritiskt tänkande, informationssökning, referenshantering och skrivande. Språkhantering, till exempel korrekturläsning, är i något fall ett så stort problem att det helt enkelt är svårt att läsa och förstå uppsatsen. En vidare analys, med utgångspunkt från de interna kvalitetsdialogerna och kvalitetsstyrkorten, ger indikation om att utbildningarna med bristande kvalitet ofta ingår i små och sårbara utbildningsmiljöer. Några har svårigheter att rekrytera studenter. Utbildningarna på grundnivå som har bristande kvalitet kännetecknas också av en obefintlig eller diffus koppling till en aktiv forskningsmiljö. En operativt ansvarig undrar hur HKR tänker kring de små utbildningsmiljöernas framtid och hänvisar bland annat till rekryteringssituation, resurstilldelning och utbildningsutbud. Det kan också noteras att i pågående utvecklingsarbete har det inletts ett samarbete mellan två utbildningsområden (specialpedagogik och pedagogiskt arbete/utbildningsvetenskap). Detta borgar för synergieffekter i form av bredare handledar- och examinatorkompetens och mer omfattande forskningsmiljö som knyts till utbildningen, men också en potentiellt större studentgrupp. Därutöver finns det ekonomiska synergieffekter. Som nämndes ovan har tre utbildningar med tidigare bristande kvalitet nu uppnått hög kvalitet. Med referens till bedömarrapporterna vill vi lyfta några aspekter som tycks ha haft betydelse för att uppnå hög kvalitet. Reviderade betygskriterier Lärarkonferenser Tydligare progression Mer tid till examination och fler disputerade lärare tillgängliga för examination Ny kursstruktur och skärpta formuleringar i kursplaner Ny studiehandledning för uppsatser 15

17 Regeringens förslag till nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem UKÄ:s utvärdering av utbildningar på grund- och avancerad nivå (magister- och masternivå) kommer framöver att förändras radikalt. Universitetskanslern, som våren 2014 fick regeringens uppdrag att utvärdera nuvarande utvärderingssystem, förde under 2014 dialoger med alla lärosäten, studenter och arbetsgivarrepresentanter. Det finns nu ett förslag som är ute på remiss inom högskolesektorn och andra berörda organisationer. Förslaget innebär i stora drag att varje lärosäte från och med den 1 januari 2016 själv ska ansvara för kvalitetsgranskning av utbildningar på grund- och avancerad nivå. För ändamålet måste lärosätet ha ett av UKÄ godkänt kvalitetssäkringssystem. Förutom granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem ska UKÄ, enligt förslaget, även fortsättningsvis äga rätten att genomföra utbildningsutvärderingar. Initiativet till sådana kan komma från UKÄ, från regeringen men även i de fall UKÄ får indikationer om att någon utbildning har brister. UKÄ:s utbildningsutvärderingar kan riktas mot ett enskilt lärosäte men även omfatta alla lärosäten. Precis som tidigare ska UKÄ även framöver ansvara för examensrättsprövningar. Därutöver föreslås att UKÄ ska genomföra tematiska utvärderingar. Som exempel anges breddad rekrytering, internationalisering och jämställhet. UKÄ bestämmer teman men kan även agera på uppdrag av regeringen. Förslaget presenteras som ett ramförslag. Det framgår också att UKÄ, i nära samarbete med högskolesektorn, studenter och arbetslivet, ska ansvara för fortsatt utveckling och konkretisering. De extra resurser som tidigare har tillfallit utbildningar med mycket hög kvalitet kommer inte att följa med in i det nya utvärderingssystemet utan avskaffas Det förslag till nytt kvalitetssäkringssystem som UKÄ nu föreslår ska också vara kostnadsneutralt för UKÄ. Del 3, Framtida kvalitetsarbete Högskolan Kristianstad står inför stora utmaningar när det gäller kvalitetsarbetet. För det första måste vi följa och delta i utvecklingen av det nationella kvalitetssäkringssystemet. Detta kan vi göra genom aktivt deltagande i konferenser och seminarier. Parallellt måste vi utveckla vårt interna kvalitetssäkringsarbete så att det motsvarar de krav som ställs av UKÄ för ett godkänt kvalitetssäkringssystem. Vår analys av Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) indikerar att vi redan har ett ganska gediget kvalitetsarbete. Tillsammans med vårt högskoleövergripande kvalitetssäkringssystem utgör utbildningsnämndernas olika typer av granskningar en god grund. Dock måste vi troligtvis skapa rutiner för mer heltäckande och resultatinriktade granskningar av alla våra utbildningar. Även medverkan av externa aktörer kommer förmodligen att erfordras vid dessa tillfällen. I det interna utvecklingsarbetet finns också en ekonomisk aspekt. Vi vet inte i nuläget om det kommer att tillföras några extra resurser till lärosätena för organisering och genomförande av kvalitetssäkringsarbetet. För det andra är ambitionen att inför 2016 ska verksamhetsplanering och kvalitetssäkring integreras. Detta förutsätter att det finns ett ramförslag klart i början av juni som sedan sänds på remissrunda internt i organisationen. Därefter sker ett utvecklingsarbete som, med utgångspunkt från ett nytt strategidokument och andra övergripande styrdokument, ska resultera i en konkretiserad modell för verksamhets- och kvalitetsstyrning. Viktigt i 16

18 sammanhanget är att det utvecklas former för administrativt stöd och uppföljningsrutiner. Arbetet kommer att drivas i projektform med arbetsgrupper, referensgrupper och styrgrupp. Rådet kommer att fungera som en referensgrupp men även vara representerad i styrgruppen.. För det tredje är det angeläget att arkiveringen av kursutvärderingar fungerar på ett tillfredställande sätt liksom återsökningsmöjligheten. För detta krävs ett utvecklingsarbete med en aktiv medverkan av IT-avdelningen. För det fjärde kommer Rådet att följa det stora administrativa utvecklingsarbetet med intresse. En ändamålsenlig och effektiv administrativ stödfunktion är av yttersta vikt för välfungerande utbildning, forskning och samverkan. Därutöver kommer Rådet även att fungera som referensgrupp i de fall projektbeställare eller projektledare så önskar. Slutligen det är viktigt att fortsätta det gedigna arbete som görs med kursplaner och kursutveckling, följa utbildningsnämndernas beslut om genomlysning av samtliga kursplaner mot utbildningsplan och examensmål, arbeta aktivt med kvalitetsförbättringar av examensarbetena, arbeta med internationalisering och hållbar utveckling, öka statusen för kursutvärderingar och fortsätta satsningen på samverkan och VFU. Den sistnämnda punkten har sedan 2006 varit HKR:s övergripande profil och med referens till regeringens utredningsdirektiv till Universitetskanslern där bland annat utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet framhålls som en viktig aspekt framstår det som viktigt att HKR:s VFU-profil bibehålls och utvecklas ytterligare. 17

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2014 uppföljning av 2013 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2014 uppföljning av 2013 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2014 uppföljning av 2013 års verksamhet Sidan 1 av 17 2014-03-31 Innehåll Inledning... 2 Del 1. Sammanfattning av högskolans kvalitetsarbete 2013... 2 Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning vid Högskolan i Halmstad BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i produktutveckling och innovationsledning

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet

Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell teknik vid Uppsala universitet Beslut

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Riksdagsbeslutet i anledning av regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 anger att kvaliteten i utbildningen ska prövas

Läs mer

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Läs mer

Program för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle 2013-2015. Fastställt av Högskolestyrelsen 2013-02-15 Dnr HiG 2012/1613

Program för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle 2013-2015. Fastställt av Högskolestyrelsen 2013-02-15 Dnr HiG 2012/1613 Program för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle 2013-2015 Fastställt av Högskolestyrelsen 2013-02-15 Dnr HiG 2012/1613 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 4 Utgångspunkter

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20

Rapport 2014:18. Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 1(5) Rapport 2014:18 Justeringar och förtydliganden 2015-03-20 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Genomgående har begreppet doktorandernas måluppfyllelse förtydligats till hur lärosätet

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av Media och design och närliggande huvudområden BESLUT 1(16) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Robin Moberg 08-563 086 46 Robin.Moberg@uk-ambetet.se 2014-06-24 411-00507-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av Media och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Lisa Jämtsved Lundmark Till rektor för Lunds universitet Uppföljning av masterexamen i asienstudier vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2012

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2012 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2012 2 Årsredovisning 2012 Rektors sammanfattning...3 Högskolan Kristianstad...4 Högskolans organisation...4 Högskolan Kristianstads organisation 2012...5 Högskolans

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer