Ny Katalog! HÖSTEN Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA"

Transkript

1 Ny Katalog! HÖSTEN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

2 Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde vara viktigare! Vi tillhandahåller tjänster inom en mängd områden och utgör en del av fundamentet i vårt välfärdssamhälle. Det är lätt att vara stolt över det vi gör inom Landstinget Västmanland. Men för att kunna bidra så mycket som möjligt med de begränsade resurser vi har till vårt förfogande, så måste vi ständigt utveckla och förbättra oss. I denna tid av nya tekniska möjligheter, öppenhet med information och större valmöjlighet måste vi aktivt arbeta med förnya vår kompetens. Det är därför ett nöje att presentera en ny upplaga av kompetensutvecklingskatalogen Din väg - ett viktigt stöd till oss alla! Innehållet i Lärcentrums utbud utvecklas hela tiden och denna katalog innehåller en rad goda nyheter framtagna i nära samarbete med våra olika verksamheter. Men nog så viktigt är att man står på en fast grund i form av en pedagogisk plattform, ett kompetent nätverk av utbildare och systematisk utvärdering och kompetenskontroll. Den utan tvekan viktigaste tillgång vi har i vår organisation är vår kompetens. Den kompetens du har för att utföra och utveckla ditt arbete och den samlade kompetens vi har när vi verkar tillsammans. Tillsammans blir vi Det hälsofrämjande landstinget, som bidrar till ett gott liv för alla. Med tillönskan om ett gott, utvecklande 2015! Västerås december 2014 Mats Beskow HR-direktör

3 Så här hittar du i landstingets kompetensutvecklingskatalog! Klicka på rubrikerna för att komma till vald kategori! Katalogen ska hjälpa dig att finna utbildningar som gör att du får möjlighet till kompetensutveckling, ett av huvuduppdragen till Lärcentrum. Kompetensutvecklingskatalogen ger en översikt över vilka utbildningar som erbjuds hösten Utbildningarna är indelade i kategorier för att ge en inblick i vad som finns. Många av utbildningarna är även öppna för dig som kommer från kommuner och privata vårdgivare där vi samverkar kring patienter. Mer utförlig information om utbildningarna och anmälan hittar du i Kompetensplatsen. Den finns på utbildningssidan på landstingets intranät Puls. Du som är anställd hos kommun eller privat vårdgivare hittar informationen genom att gå in på: Finansiering Vem betalar? Område 1-4 finansieras av utbildningspengen. Område 5 Förvaltningsvisa utbildningar har verksamheterna möjlighet att beställa utbildningar som utformas efter önskemål. Finansieringen av dessa utbildningar betalas av uppdragsgivarna själva. LEDARUTVECKLING, LEDNINGS- OCH PROCESSUTVECKLING SIDAN 6 KOMPETENSUTVECKLING FÖR INTERNUTBILDARE SIDAN 10 REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE UTBILDNINGAR SIDAN 11 YRKES- OCH VERKSAMHETSINRIKTADE UTBILDNINGAR SIDAN 16 FÖRVALTNINGSVISA UTBILDNINGAR SIDAN 22 SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER SIDAN 27 INTERAKTIVA UTBILDNINGAR SIDAN 29 3

4 Pedagogisk plattform Hur vi ser på människan, kunskap och lärande Lärcentrum med tillhörande Kliniskt Tränings Centrum (KTC) är en stödfunktion för vården och övriga verksamheter i Landstinget Västmanland. För att en fortsatt utveckling ska kunna ske utifrån verksamheternas/klinikernas behov och önskemål, har behovet av en struktur för den pedagogiska verksamheten vuxit fram. Syftet är att nå en gemensam värdegrund och plattform för utbildare och deltagare vid utbildningar inom ramen för Lärcentrum. Utifrån det har vi arbetat fram en pedagogisk plattform som handlar om lärande, undervisning och samspelet mellan dessa. Den pedagogiska plattformen blir en del i att kvalitetssäkra utbildningarna. Under 2015 kommer du som internutbildare via utbildarnätverket få möjlighet att aktivt ta del av plattformen. Nyckelord och levandegörande av plattformen Du som utbildare och deltagare förväntas sätta dig in i följande nyckelord, som beskriver vår syn på människan och kunskapen: Värdegrund. Hela vår verksamhet utgår från Landstingets värdegrund med respekt om alla människors lika värde. Flexibilitet. Vi anpassar och förbättrar ständigt utbildningarna utifrån uppdragsgivarens, verksamheternas och deltagarnas skiftande behov Kvalitet. Utbildningarna ska så långt som möjligt utgå från nationella- och/eller lokala riktlinjer, föreskrifter och policys. Där det finns evidens om teori och metoder ska dessa belysas i utbildningen. Det ska finnas syfte och lärandemål för utbildningarna så att uppdragsgivare och deltagare kan se vad utbildningen ska leda till. Professionellt förhållningssätt. Vi ställer höga krav på oss själva, våra utbildare och deltagare. Du som utbildare ska visa respekt och intresse för deltagarna. Du förväntas även att möta deltagarna där de befinner sig i sina kunskaper, samt få deltagarna att delge sina kunskaper. Du som deltagare förväntas delge dina kunskaper och erfarenheter och vara aktiv i utbildningen. Förkunskapskrav och kompetenskontroll Lärcentrum är en stödfunktion till landstingets verksamheter. Högre krav ställs i verksamheterna om att deltagarna som genomgått utbildning förväntas kunna delge sina kunskaper i den kliniska vardagen. För att utbildningen ska bli så givande som möjligt både för individen och den kliniska verksamheten behövs en minsta grundkunskap som förkunskapskrav. Du som ska gå en utbildning där det finns förkunskapskrav förväntas vara förberedd och påläst. Kunskapskontroll kommer att förekomma på en del yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar. Att som deltagare i en utbildning få möjlighet att möta andra deltagare från olika kliniker gör oss uppmärksamma på hur lika och olika vi arbetar inom samma landsting. Att gå en utbildning och kompetensutveckla sig bidrar till ökad trygghet i det vardagliga arbetet på kliniken. Kompetensutveckling är ett bidrag i patientsäkerhetsarbetet för att säkerställa att vi alla som arbetar i vården har kännedom om och följer de riktlinjer, policys och rekommendationer som är aktuella. 4

5 Kompetensplatsen och TILDA KOMPETENSPLATSEN är ett stöd för dig som chef och medarbetare och är ett system som ska underlätta landstingets hantering av kompetensutveckling. Dess syfte är att fungera som den naturliga platsen för medarbetaren att söka, boka och genomföra kompetenshöjande aktiviteter. Kompetensplatsen är ett så kallat Learning Management System (LMS), en utbildningsplattform för administration, genomförande och uppföljning av utbildningar. På Kompetensplatsen hittar du lärarledda utbildningar, seminarier, webbtv-sändningar och e-utbildningar (markerade med en dator i kompetensutvecklingskatalogen). I Kompetensplatsen har medarbetaren, chefen och andra specifika roller möjlighet att se vilka utbildningar man är bokad till, vilka utbildningar som har genomförts samt ta ut rapporter för hela sin verksamhet. Medarbetaren själv och chefen kan registrera genomförda utbildningar som inte har bokats via Kompetensplatsen för att på så sätt skapa ett CV. Du hittar Kompetensplatsen på intranätet Puls/Utbildning/Lärcentrum-Kompetensplatsen (menyn till vänster). En Guidad tur om Kompetensplatsen finns på inloggningssidan och även efter inloggning. Där visas demonstrationsfilmer om hur och vad du kan göra i Kompetensplatsen. Första gången du loggar in på Kompetensplatsen fyller du i ditt HSA-id (sista fyra tecknen) i båda fälten. När du har gjort detta uppmanas du att byta lösenord. Uppgifter om anställda medarbetare i Kompetensplatsen hämtas från HSA-katalogen. TILDA är ett webbaserat verktyg för utbildning och kunskapstest med syfte att säkra hanteringen av medicinteknisk utrustning. TILDA kan också användas för tester inom andra områden t ex läkemedelshantering. Med TILDA ökar patientsäkerheten, personalens kompetens säkras och vi skapar standardiserad hantering av kompetenskort inom Landstinget. Godkända kompetenskort överförs automatiskt till Kompetensplatsen så att alla rapporter hämtas från endast ett system. Som chef/ledare kan du i Kompetensplatsen: Besvara bokningsförfrågningar Boka medarbetare till utbildningar, här måste du välja rollen chef innan du bokar Ta fram rapporter om dina medarbetare även kompetenskort från TILDA. Nedan hittar du några exempel på sådana rapporter: UTBILDNINGSSTATUS visar bokningsstatus (Ej anmäld/påbörjad, Anmäld/ påbörjad, Genomförd) per utbildning och medarbetare samt ev giltighetstid. Rapport GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR visar namn och datum för genomförd utbildning samt ev giltighetstid. Man kan välja specifik med arbetare eller alla medarbetare. Rapport GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR OCH KOMPETENSKORT består av två delar: visar namn och datum för genomförd utbildning samt ev giltighetstid visar kompetenskort och status samt giltighetstid Man kan välja specifik medarbetare eller alla medarbetare. Rapport SPECIFIKT KOMPETENSKORT visar status per kompetenskort och medarbetare samt giltighetstid. Som medarbetare kan du i Kompetensplatsen: Boka utbildningar via kompetensutvecklingskatalogen Genomföra e-utbildningar och se webb-tv Se dina bokade och genomförda utbildningar och även kompetenskort från TILDA Registrera utbildningar som inte bokats via Kompetensplatsen, (ska godkännas av chef). Skapa ditt eget CV. 5

6 Ledarutveckling, lednings- och processutveckling Lednings- och ledarutvecklingen ska bidra till landstingets utveckling som värde-, kunskaps- och processtyrd organisation. Inom landstinget pågår ett långsiktigt arbete med att utveckla verksamheten så att patient-, brukar- och kundperspektivet i än högre grad blir vår utgångspunkt. Inriktningen är att öka flödes- och processfokus i samtliga landstingets verksamheter genom att intensifiera arbetet med att förbättra och genomlysa processer. En framgångsfaktor är att öka chefers och ledares förmåga att leda hela system och att utveckla samspelet mellan linje och process. Processutveckling och systemledning är därför ett viktigt fokusområden inom ledarskapsutvecklingen under 2015 och kommande år. Utvecklingsinsatserna för chefer och ledare i landstinget ska som helhet vara framåtsyftande och stärka ett ansvars- tagande ledarskap som kan styra, leda och organisera ett värde-, kunskaps- och processtyrt landsting. Ledarutvecklingen ska vara förankrad i de förväntningar och krav som landstinget har uttryckt för ledarskap och medarbetarskap. Utvecklingsinsatserna ska även bygga på ett hälsoorienterat synsätt och bidra till att skapa hälso-främjande arbetsplatser med en helhetssyn på hälsa. Insatserna ska vara knutna till verksamheten och utveckling ska ske utifrån chefers och ledares egna uppdrag enligt metoden lära genom att göra. Landstingets ledarutvecklingsprogram kommer att vidareutvecklas under Här pågår Verksamhetsinriktad ekonomiutbildning 6

7 LEDARUTVECKLING, LEDNINGS- OCH PROCESSUTVECKLING Ledarstöd processutveckling Utvecklings- och stödinsatser i systemledning Utvecklings- och stödinsatser i systemledning för processaktuella linjechefer, processägare och processledare i avsikt att tydliggöra och träna ledarskap, roller, ansvar och arbetssätt i en linjeorganisation med processtöd. Fokus i insatserna är att leda i gränssnittet mellan linje och process. Tid: Inbjudan sker i särskild ordning inom ramen för den samordnade process- och ledningsutvecklingen. Ledningsgruppsutveckling Utvecklingsinsatser för landstingets ledningsgrupper med fokus på förändringsledning och ledarskap för den egna verksamheten utifrån ett processorienterat arbetssätt med syfte att möjliggöra en linjeorganisation med processtöd. Målgrupp: Personer som ingår i ledningsgrupper. Tid: Inbjudan sker i särskild ordning inom ramen för den samordnade process- och ledningsutvecklingen. Process och processutveckling Introduktion Detta är en introduktionsutbildning för dig som är chef, utsedd processledare, processägare eller bara är nyfiken på hur Landstinget Västmanland arbetar med processer och processutveckling. Vad är en process, hur hänger processer ihop med ledningssystemet och vad är processöversyn? Denna utbildning är ett förkunskapskrav för utbildningar såsom Processledare i praktiken, Processägare i praktiken samt Praktiskt förbättringsarbete process och processutveckling. Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare och andra ledare som arbetar med förbättringsarbete i processer och flöden. Processledarskap i praktiken Detta är en utbildning för dig som är utsedd processledare i Landstinget Västmanland eller allmänläkarkonsult. Du får en introduktion till vad den viktiga rollen som processledare innebär. Utbildningen ger kunskaper, råd och tips. Vad förväntas du som processledare och allmänläkarkonsult göra, vad är ditt ansvar och mandat, var kan du få stöd och vilka olika roller finns det? Förkunskapskrav för utbildningen: Process och processutveckling Introduktion. Målgrupp: Processledare och allmänläkarkonsulter. Processägarskap i praktiken Detta är en utbildning för dig som är utsedd processägare i Landstinget Västmanland. Du får en introduktion till vad den viktiga rollen som processägare är. Utbildningen ger kunskaper, råd och tips om vad det innebär för dig. Vad förväntas du som processägare göra, vad är ditt ansvar och mandat, var kan du få stöd och vilka olika roller finns det? Förkunskapskrav: Du ska ha gått utbildningen Process och processutveckling - Introduktion Målgrupp: Processägare. Praktiskt förbättringsarbete process och processutveckling Detta är en utbildning för dig som vill prova på att driva ett förbättringsarbete kring en process eller del av en process. Du får utbildning, stöd och coachning kring just ditt förbättringsarbete. Du får också tillgång till ett enklare ritverktyg för att dokumentera processen Förkunskapskrav: Du ska ha gått utbildningen Process och processutveckling - Introduktion Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare och andra ledare som arbetar med förbättringsarbeten i processer och flöden. Tid: 4 halvdagar med mellanliggande tid för förbättringsarbete samt ett Öppet hus mellan dag 2 och 3 för möjlighet till extra hjälp och diskussion. Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Leanspel Leanspel ger oss en möjlighet att förstå vad ett processorienterat arbetssätt är. Det ger en gemensam upplevelse av att arbeta i processer och ger förståelse för Lean som förhållningssätt. Målgrupp: För chefer och medarbetare inom alla verksamheter. Tid: Bokning av Leanspel sker via kontakt med Lärcentrum, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Ledarutveckling och ledarskap Framtida chef Utvecklingsinsatser för framtida chef kommer att vidareutvecklas under >>> Fortsättning 7

8 LEDARUTVECKLING, LEDNINGS- OCH PROCESSUTVECKLING Ny chef Utvecklingsinsatsen har fokus på det personliga ledarskapet, att leda verksamhet och medarbetare i avsikt att ge kompetens och trygghet i ledarskapet. Insatsen ska även ge grundläggande kompetens i processutveckling och systemledning. Målgrupp: Nytillträdda verksamhetschefer och enhetschefer. Tid: 7 heldagar, mer information kommer att finnas på Kompetensplatsen. Sektionsledare Avsikten med utvecklingsinsatsen i ledarskap är att ge kompetens och trygghet i ledarskapet. Den ska även ge grundläggande kompetens i processutveckling och systemledning. Målgrupp: Nytillträdda sektionsledare och andra ledare utan direkt verksamhetsansvar. Tid: 4 heldagar, mer information kommer att finnas på Kompetensplatsen. Kommunikation, handledning och ledarskap för ST-läkare Utbildningen är obligatorisk och utgår från Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Den uppfyller delmål (För allmänmedicin omfattar utbildningen endast del av delmål 13 samt delmål ) Målgrupp: ST-läkare. Tid: 5 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Ämnesinriktade utbildningar AM-grund Utbildningen ger grundläggande kunskap om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Du får också en metod att använda vid systematiskt arbetsmiljöarbete på hemmaplan. Målgrupp: Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Tid: 3 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Arbetsrätt för chefer Utbildningen Arbetsrätt för chefer är en utbildning i vad du som chef bör veta om arbetsrättslig lagstiftning och de regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den ska ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av styrande arbetsrättsliga lagar och det centrala kollektivavtalet AB med inriktning på de delar som berör Landstinget Västmanland. Utbildningen belyser också vanligt förekommande praktiska situationer som chefer ställs inför samt beskriva samtliga gällande lokala kollektivavtal. Målgrupp: Alla chefsnivåer inom Landstinget Västmanland med arbetsledande, budget- och verksamhetsansvar. Chefen som kommunikatör och kommunikation som verktyg En ledares främsta verktyg är kommunikation. Utbildningen introducerar konkreta metoder för att utveckla och planera din kommunikation, som gör dig till en bättre ledare. Målgrupp: Verksamhetschefer och avdelningschefer/enhetschefer. Chefsuppdraget din roll som arbetsgivarföreträdare Syftet med utbildningen är att ge insikt om vad arbetsgivarrollen innebär för dig som chef och förståelse för vad som styr arbetsgivarens agerande. Målgrupp: Verksamhetschefer och avdelningschefer/enhetschefer. Tid: 2 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Dialogen med medarbetarna Utbildningen handlar om samtalen som chefen har med medarbetaren/arbetsgruppen syftet med samtalen och hur man förbereder och genomför dem. Basen för utbildningen är samverkansavtalet. Målgrupp: Verksamhetschefer, avdelningschefer/enhetschefer och sektionsledare som håller medarbetarsamtal. Tid: 2 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. 8

9 LEDARUTVECKLING, LEDNINGS- OCH PROCESSUTVECKLING Inventera friskfaktorer på arbetsplatsen En utbildning som ger dig verktyg för att kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Genom att lära dig en metod för att kartlägga nuläge och framtid fokuseras det friska på arbetsplatsen. Utbildningen är ett led i Landstinget Västmanland medlemskap i nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) och sker med stöd Landstingshälsan. Målgrupp: Chefer med personalansvar som är intresserade av hälsa och arbetsmiljöfrågor. Delta gärna tillsammans med arbetsplatsens hälsoinspiratör. Medieträning Utbildning och medieträning för att bli bättre på att möta journalister. Målgrupp: Verksamhetschefer och avdelningschefer/enhetschefer. Patientsäkerhet, en god och säker vård Utbildningen ska ge dig som chef grundläggande verktyg för styrning och utveckling av det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Målgrupp: Utbildningen riktar sig i första hand till chefer och medicinska rådgivare i patientnära verksamheter. Övriga chefer är också välkomna. Vad är en kris och vad är chefens ansvar? grundkurs i allmän säkerhet, informationssäkerhet och kris-och katastrofmedicinsk beredskap För att verksamheterna inom Landstinget Västmanland ska klara av att hantera en allvarlig krissituation eller en allvarlig yttre händelse, är det viktigt att arbeta proaktivt. Utbildningen ger kunskap och förståelse för framgångsfaktorer när det gäller krishantering samt betydelsen av ett strukturerat arbete med riskanalyser och kontinuitetshantering. Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha god kunskap om Landstinget Västmanlands kris- och katastrofmedicinska beredskap vid en kris samt grundförståelse i systematik och verktyg för att utveckla befintligt arbete inom verksamheten. Målgrupp: Alla chefsnivåer inom Landstinget Västmanland med arbetsledande ansvar. Verksamhetsinriktad ekonomiutbildning Utbildningen är verksamhetsinriktad och upplevelsebaserad. Basen i utbildningen är ett spel där händelser i verksamheten simuleras på spelplanen, översätts i ekonomiska termer, tolkas i ekonomiska rapporter och analyseras. I utbildningen ingår även teoripass. Målgrupp: Verksamhetschefer och enhetschefer/ avdelningschefer. Tid: 2 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Fått bekräftat att ledarskap är en relation, det vill säga utan bra relationer till medarbetare är det svårt att få till ett bra ledarskap Från utvärderingen av Ny chef Kompetensutveckling i ledarskap 9

10 Kompetensutveckling för internutbildare Kompetensutveckling för internutbildare. Du som utbildar vid Lärcentrum i utbildningar som finns i kompetensutvecklingskatalogen Din väg kallas för internutbildare. Med stöd av den pedagogiska plattformen är ambitionen att du som utbildare ska växa och utvecklas i lärande, undervisning och samspelet mellan dessa. Ambitionen är att täcka in alla internutbildare oavsett inriktning (ex system- och vårdutbildningar).under hösten fortsätter arbetet med den pedagogiska plattformen via bland annat utbildarnätverk. Det finns ett utbildarnätverk för internutbildare som är förankrat och godkänt av hälso- och sjukvårdsgruppen. Nätverket är en del i att säkerställa landstinget som en kunskapsorganisation. Du som utbildare vid Lärcentrum erbjuds i samråd med din närmaste chef en pedagogisk utveckling med möjlighet till samsyn kring utbildning. Ambitionen är att erbjuda seminarium med aktuellt ämne inom ämnesområdet pedagogik eller retorik. För dig som utbildar inom team- och medicinsk simulering finns möjlighet till fördjupning i instruktörsrollen och inom tekniken för utbildningsmodeller och simuleringsdockor. Här nedan presenteras de utbildningar som riktar sig till dig som är eller vill bli internutbildare. Anmälan sker i samråd med din närmsta chef. Utbildarnätverk för internutbildare Utveckla dig pedagogiskt Seminarium Instruktör i medicinsk simulering Utbildning kring utbildningsmodeller/simuleringsdockor med tillhörande teknik Under rubriken regelbundet återkommande utbildningar i katalogen finner du även information om: Instruktör i förflyttningskunskap Instruktör inom hjärt- och lungräddningsområdet Mer information om de olika utbildningarna finner du på Kompetensplatsen. 10

11 Regelbundet återkommande utbildningar Här hittar du utbildningar som är regelbundet återkommande. Utbildningarna är reglerade via riktlinjer och fler av dem syftar på att öka patient- och medarbetarsäkerhet inom landstingets verksamheter. De regelbundet återkommande utbildningarna är utbildningar som Lärcentrum som utbildningsutförare ska svara för i landstinget. En del av dessa regleras av lagar, avtalsregler och förordningar. Flera av utbildningarna ska genomgås av samtliga medarbetare vid Landstinget Västmanland. Exempel på utbildningar är brand, gas, HLR samt förflyttningskunskap. Medicinsk teknik erbjuds verksamheterna för att säkerställa användandet av medicintekniska produkter. Brandskydd - Grundutbildning för personal inom vården Utbildningen ger dig grundläggande utbildning med teori och praktiska övningar inom brandskydd. Utbildningen ska upprepas vart tredje år. Målgrupp: Personal inom vården. Här visas en del av den praktiska utbildningen i Brandskydd. Brandskydd - Grundutbildning för administrativ personal Utbildningen ger dig grundläggande utbildning med teori och praktiska övningar inom brandskydd. Utbildningen ska upprepas vart femte år. Målgrupp: Administrativ personal. >>> Fortsättning 11

12 REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE UTBILDNINGAR Brandskydd - Utbildning för chefer Utbildningen tar upp syftet med det systematiska brandskyddsarbetet, de viktigaste lagarna och föreskrifterna, chefens ansvar enligt lag och via delegering m m. Den här utbildningen ersätter inte grundutbildningen. Målgrupp: Chefer. Brandskydd - Utbildning för brandskyddsombud Utbildning för brandskyddsombud som ska utföra egenkontroller inom verksamheten. Den här utbildningen ersätter inte grundutbildningen. Se även separat utbildning för hur du registrerar egenkontroller i Synergi. Målgrupp: Brandskyddsombud Brandskydd - Utrymningsövning på arbetsplats Ska genomföras varje år. Målgrupp: All personal. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Förflyttningskunskap Att förflytta en patient är något som all vårdpersonal ska kunna utföra på ett säkert sätt både för patienten och sig själv som vårdpersonal. Regelbunden utbildning i förflyttningskunskap skapar möjligheter för god omvårdnad och för att minska risker för bland annat fall och trycksårsskador hos patienterna. Samt en säkrare och tryggare arbetsmiljö för personalen. Förflyttningskunskap - för dig som är ny instruktör Under 2015 kommer fördjupningsutbildningen att omarbetas till att vara mer arbetsplatsförlagd. Det innebär förflyttningsinstruktörerna succesivt kommer att planera för att hålla utbildningen inom kliniken och vartefter behov uppkommer. De instruktörer som under 2013, 2014 samt våren 2015 har utbildats inom förflyttningskunskap kommer efter samråd och samverkan med ansvariga vartefter förflytta utbildningen från att idag vara på Lärcentrum till den egna kliniken. Förflyttningskunskap grund - utbildning för personal med patientnära arbete Utbildningen ger ökad kroppskännedom och medvetandegör olika arbetsställningar, arbetsteknik och planering av förflyttning samt kännedom om hur du kan förhindra skador och arbeta förebyggande. Kom ombytt i sjukvårdskläder samt med fot- och arbetsvänliga skor. Målgrupp: All vårdpersonal. Tid: 1 heldag, utbildningen sker på Lärcentrum och mer information hittar du på Kompetensplatsen. Förflyttningskunskap - Repetition - utbildning för personal med patientnära arbete Utbildningen medvetandegör olika arbetsställningar, arbetsteknik och planering av förflyttning. Fokus är på vanliga förflyttningar så som säker förflyttning av patient från golv till säng, säng till säng samt högre upp i säng och hur du kan förhindra skador och arbeta förebyggande. Du ska ha gått grundutbildningen innan. Kom ombytt i sjukvårdskläder samt med fot- och arbetsvänliga skor. Målgrupp: All vårdpersonal. Tid: 1 heldag, Utbildningen är under omarbetning och kommer under 2015 kommer att vara förlagd på Lärcentrum och men också på den egna kliniken efter den egna instruktörens bedömning. Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Förflyttningskunskap - specifikt inriktad mot olika patientgrupper Förflyttning av patienter med speciella behov t ex obesa patienter. Målgrupp: All personal. Tid: Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen.Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Fallkampanjsvecka - seminarie Tema: Upp från golv. Tid: Under v 40, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Gasutbildning för gasombud Utbildningen är under omarbetning. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. 12

13 REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE UTBILDNINGAR Hjärt- och lungräddning (HLR) Hjärt- och lungräddning (HLR) är något som alla i samhället skall kunna utföra oavsett vilket yrke personen har. Under utbildningen lär du dig vad du ska göra om du finner en till synes livlös person samt att utföra bröstkompressioner, inblåsningar och använda en hjärtstartare. Det finns ett flertal olika utbildningar inom hjärt- och lungräddning och vilka som är målgrupp kan du läsa under respektive utbildning. Riktlinjerna är att vårdpersonal genomgår utbildning minst varje år. A-HLR Deltagaren lär sig att självständigt behandla en patient med hjärtstopp inkluderande HLR, defibrillering, läkemedel och teamträning enligt HLRrådets riktlinjer. Utbildningsprogrammet bygger på grundutbildningen i S-HLR. Målgrupp: Sjuksköterskor, läkare, pedagoger och studenter verksamma inom akutsjukvård. Tid: 3 timmar, samt tid för självinlärning, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Barn A-HLR Deltagaren lär sig att självständigt bedöma svårt sjuka barn samt behandla ett barn med hjärtstopp, vad gäller HLR och defibrillering. I utbildningen tas även luftvägshantering, intraosseös nålsättning och vätsketillförsel upp. Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor som arbetar med barn inom hälsooch sjukvården eller i prehospital verksamhet där det krävs beredskap för att kunna ta hand om barn med andnings- och/eller hjärtstopp. Tid: 1 heldag, samt tid för självinlärning, utbildningstillfällen vid behov, kontakta Lärcentrum. Barn HLR Utbildningen innehåller HLR på barn från 0 år till puberteten, åtgärder när barnet satt i halsen, barnolycksfall och att känna igen allvarliga akuta sjukdomar. Målgrupp: All vårdpersonal som har barnkontakt. Tid: 3 timmar, samt tid för självinlärning, mer information hittar du på Kompetensplatsen. D-HLR D-HLR utbildningen lär dig att självständigt behandla hjärtstopp samt använda en hjärtstartare. Du lär dig också hur man ska agera när man är två eller flera som kan hjälpa till vid ett hjärtstopp. Målgrupp: Denna utbildning riktar sig till de som har hjärtstartare i sin närhet men inte har sjukvårdsutbildning. Tid: 3 timmar, samt tid för självinlärning, utbildningstillfällen vid behov, kontakta Lärcentrum. Instruktörsutbildning Barn HLR Efter genomgången instruktörsutbildning ska den blivande instruktören kunna planera och genomföra grundutbildning i Barn HLR. Målgrupp: De som kommer utbilda personal i Barn HLR. Tid: 1 halvdag, samt tid för självinlärning, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Instruktörsutbildning D- och S-HLR (samt Vuxen-HLR med hjärtstartare) Efter genomgången instruktörsutbildning ska den blivande instruktören kunna planera och genomföra grundutbildning i D- eller S-HLR. Förkunskap: Instruktörsutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare. Kan genomföras med självstudier innan med material från Lärcentrum. Målgrupp: De som kommer ha utbildning för personal som har sjukvårdsutbildning. Tid: 1 heldag, samt tid för självinlärning, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Instruktörsutbildning Vuxen HLR med hjärtstartare Efter genomgången instruktörsutbildning ska den blivande instruktören kunna planera och genomföra grundutbildning i Vuxen HLR med hjärtstartare. Målgrupp: De som ska hålla utbildning för personal som inte har sjukvårdsutbildning. Tid: 1 halvdag, samt tid för självinlärning, mer information hittar du på Kompetensplatsen. >>> Fortsättning 13

14 REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE UTBILDNINGAR S-HLR Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR. Du lär dig också hur man ska agera när man är två eller flera som kan hjälpa till vid ett hjärtstopp. Målgrupp: All vårdpersonal på och utanför sjukhus. Tid: 3 timmar, samt tid för självinlärning, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Vuxen HLR med hjärtstartare HLR utbildningen lär dig att undersöka medvetande och kontrollera livstecken på en till synes livlös person, larma och göra hjärt-lungräddning. Med tillägget Hjärtstartare får du också en kort introduktion till hur en hjärtstartare fungerar. Målgrupp: All personal inom hälso- och sjukvården, främst personal utan sjukvårdsutbildning. Tid: 2 timmar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Patientsäkerhet Händelseanalysutbildning Utbildningen utgår från SKL:s handbok om risk- och händelseanalys. Den syftar till att ge grundläggande metodkunskap så att du kan genomföra händelseanalys på din enhet. Målgrupp: Avvikelsesamordnare samt chefer och de nyckelpersoner som ansvarig chef anser behöver denna utbildning. Strålsäkerhetsutbildning, grundläggande för personal inom opererande enheter Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om joniserande strålning, de lagar och förordningar som gäller inom området, strålningens inverkan på människokroppen, vilka risker som finns och hur man minimerar dessa. Utbildningen ska repeteras vart fjärde år och då via kompetenskort. Målgrupp: All personal som kommer i kontakt med joniserande strålning i det dagliga arbetet inom opererande enheter. Tid: 3 timmar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Medicinsk Teknik Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och säkerhetstänkande kring användandet av medicintekniska produkter. Temautbildning kan anordnas för avdelning/klinik i samråd med Lärcentrum och ansvarig på Medicinsk Teknik. Utbildningen ges även som en fördjupning på en dag för dig som önskar ytterliggare kunskap. Målgrupp: Verksamhetschefer, avdelningschefer, apparatansvariga och annan intresserad personal. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Strålsäkerhetsutbildning, grundläggande för röntgenpersonal Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om joniserande strålning, de lagar och förordningar som gäller inom området, strålningens inverkan på människokroppen, vilka risker som finns och hur man minimerar dessa. Utbildningen ska repeteras vart fjärde år och då via kompetenskort. Målgrupp: All personal som på något sätt kommer i kontakt med joniserande strålning i det dagliga arbetet på röntgenavdelningen. Tid: 3 timmar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Patientsäkerhet Riskanalysutbildning Utbildningen utgår från SKL:s handbok om risk- och händelseanalys. Den syftar till att ge grundläggande metodkunskap så att du kan genomföra riskanalys på din enhet. Målgrupp: Avvikelsesamordnare samt chefer och de nyckelpersoner som ansvarig chef anser behöver denna utbildning. Synergi - Grundutbildning Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om systemet för att kunna ta hand om avvikelser som skickas till och från enheten. Målgrupp: Avvikelsesamordnare och chefer. 14

15 REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE UTBILDNINGAR Synergi - Steg 1 rapporter/utdata Utbildningen ger dig kunskap att ta fram rapporter/utdata för återkoppling på till exempel arbetsplatsträff samt för underlag till förbättringsarbete. Målgrupp: Avvikelsesamordnare och chefer. Synergi - Steg 2 rapporter/utdata Synergi har en omfattande rapport- och statistikgenerator som stöder användare på flera nivåer i organisationen. Utbildningen ger dig kunskap hur man använder de befintliga sök- och rapportverktygen i systemet. Målgrupp: Avvikelsesamordnare och chefer. Synergi - Registrering av skyddsronder Utbildningen ger dig kunskaper att registrera skyddsronder i Synergi. Målgrupp: Chefer och skyddsombud. Synergi - Registrering av egenkontroller i brandskydd Utbildningen ger dig kunskaper att registrera och hantera egenkontroller i inspektionsledning, en modul i Synergi. Målgrupp: Brandskyddsombud. 15

16 Yrkes- och verksamhetsinriktade utbildningar Utbildningarna inom kategorin ska säkra kompetens och stärka kunskapsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Här hittar du utbildningar som riktar sig till majoriteten av medarbetarna. Utbildningarna är en del av de insatser som görs för att säkra kompetens/personalförsörjningen i hälso- och sjukvården och för att stärka och utveckla kunskap och kompetens hos medarbetarna inom landstingets verksamheter. Vid utbildning på Kliniskt Tränings Centrum bedrivs kompetensutveckling med hjälp av utbildningsmodeller/ simuleringsdockor som möjliggör träning av ett verkligt tillstånd hos patienten, genom pedagogiken lära genom att göra. Sjukvårdspersonal ges möjlighet att träna och utveckla sina färdigheter utan patienten för patientsäkerheten. Utbildningarna är menade att fördjupa kunskaper och ge möjlighet till reflektion, både som ny medarbetare och dig som arbetat ett tag inom landstinget. En särskild satsning görs för kompetensutveckling för undersköterskor inom landstinget. De specifika utbildningsinsatserna är inom medicinska, omvårdnads- och vårdtekniska moment, alla med fokus på patientsäkerheten. I en del utbildningar är målgruppen kombinerad med både undersköterska och sjuksköterska. Här nedan åskådliggörs de utbildningar där undersköterska ingår som målgrupp. proact (Akut omhändertagande) EDA EKG att praktiskt ta KAD - att sätta urinkateter Perifer provtagning Sondmatning Stomivård Sårbehandling Trakeostomivård Kompetensutveckling patientsäkerhet Kompetensutveckling omvårdnad HLR Förflyttningskunskap 16

17 YRKES- OCH VERKSAMHETSINRIKTADE UTBILDNINGAR Bemötande vid kognitiv svikt Kognitiv svikt och demenssjukdom förekommer inte sällan hos äldre personer som är inlagda på sjukhus. Med kunskap och förståelse för vad kognitiv svikt innebär utöver rena minnessvårigheter kan även den somatiska vården optimeras. Målgrupp: Sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, i första hand inom den somatiska slutenvården. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Demenskompetens en utbildning i demenskunskap Utbildningen ska ge tillräcklig kompetens för att: Förstå hjärnans basala funktioner, hur dessa förändras vid åldrande och demenssjukdom. Optimalt kunna utnyttja olika vård- och omsorgsresurser för att kunna ge vård av hög kvalitet och med god tillgänglighet. Utbildningen erbjuds 1-2 gånger/år. Målgrupp: Huvudmålgrupp Minnesteam i primärvården. Till målgruppen hör även kommunernas personal som deltar i arbetet med att utreda och följa upp demenssjukdom. Då utbildningen ligger på relativt hög nivå och bygger på PBL och grupparbeten i team är förutsättning för genomförande att deltagarna övervägande tillhör huvudmålgrupp, samt att tillräckligt många läkare anmält sig. Utbildningen vänder sig dock ej till omvårdnadspersonal eller personal från slutenvården. Diabetes, senaste nytt inom vård, behandling och kost Tillfälle för dig att få påfyllnad om det senaste inom ämnet. Allmänt om diabetes, orsak, behandling, rutiner och nya rön. Utbildningen planeras till 1-2 gånger/år. Målgrupp: Sjuksköterskor inom Västmanlands sjukhus, Västerås. Handledarutbildning för läkare För att handleda AT- och ST-läkare ska alla handledare ha genomgått en handledarutbildning enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och riktlinjer. Planeras att genomföras hösten Handledarutbildning för yrkesverksamma inom vård Utbildningen är processinriktad vilket förutsätter ett starkt eget engagemang. Det är därför viktigt att alla handledare deltar på frivillig grund och är närvarande samtliga dagar. Planeras att genomföras hösten 2015 Hälsoinspiratörsutbildning Genom regelbundna utbildningstillfällen får du som hälsoinspiratör kunskap och verktyg för att kunna arbeta hälsofrämjande på arbetsplatsen. Denna utbildning ersätter grundutbildningen för friskvårdsinspiratörer. Målgrupp: Hälsoinspiratörer inom Landstinget Västmanland. Introduktionsträff för nya medarbetare landstingsgemensam Den gemensamma introduktionsträffen är en del av introduktionen för nya medarbetare. En orientering om landstinget i nuläget och om landstingets utveckling som modern kunskapsorganisation. Målgrupp: Nyanställda medarbetare. Introduktionsprogram för nyexaminerade sjuksköterskor Programmet är under utveckling. Mer information kommer. Målgrupp: Nyexaminerade sjuksköterskor inom Landstinget Västmanland. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Kommunikation och bemötande enligt strukturerad SBAR Utbildningen utgår från grundläggande principer vid kommunikation. Att använda samtalsstrategier vid bemötanden. Samtalsträning med inriktning på SBAR, Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation. Grunden för utbildningen är på 2 halvdagar med aktiv träning på hemmaplan mellan tillfällena. Utbildningen kan även anordnas efter behov samt på den egna arbetsplatsen och som stöd i fortsatt implementering av SBAR som verktyg. Målgrupp: All personal som i sin vardag har kontakt med patienter/ anhöriga/kollegor/andra enheter m.m Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. >>> Fortsättning 17

18 YRKES- OCH VERKSAMHETSINRIKTADE UTBILDNINGAR MI-basutbildning i motiverande samtal - utifrån ett hälsofrämjande perspektiv Utbildningen avser att presentera Motivational Interviewing (MI) som en sjukdomsförebyggande metod enligt Socialstyrelsen nationella riktlinjer. Basutbildningen består av grundläggande principer och praktisk träning med konkreta verktyg som direkt kan användas i den dagliga verksamheten utifrån riktlinjer av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. Strategier som kan användas vid livsstilsrelaterade sjukdomar, följsamhet av behandling, förebyggande hälsovård, återfallsprevention, beteendeinriktad behandling, bemötande av anhöriga och arbetsplatsens spontana möten. Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personal inom Landstinget Västmanland, kommuner eller privata vårdgivare som i sitt arbete möter patienter med olika behov av levnadsförändringar och som önskar fördjupad kunskap med praktiska tillämpningar vid professionella samtal. Tid: 5 heldagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. MI- Motiverande samtal, fördjupning För dig och din verksamhet som önskar fördjupa dina kunskaper och inrikta dig på specifika ämnesområden. Lärcentrum kan erbjuda en skräddarsydd utbildning inom Motiverande samtal som du och din yrkesgrupp /verksamhet har behov av. För fortsatt dialog och planering kontakta Lärcentrum. För mer information om vilka områden ex för MHV, BHV samt AT-läkare inom allmänmedicin etc. som kan erbjudas, se på Kompetensplatsen alt. för dig som privat eller kommunanställd Nätverksträff för dig som är instruktör/ombud - inom förflyttningskunskap, trycksår och/eller Senior Alert Syfte med nätverksträffen är att sprida nyheter, utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Att fortsätta vår gemensamma strävan mot att öka patientsäkerheten och minska förekomsten av trycksår. Träffen erbjuds i Västerås och Köping. Målgrupp: Av chef utsett instruktör/ombud inom trycksår, förflyttning och/eller Senior Alert med intresse för att arbeta förebyggande. Tid: 2 timmar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. Om hörselnedsättning-och hörselhjälpmedel Syftet är att kunna delge och informera för vårdpersonalen för att bättre kunna förstå och hjälpa patienter/personer med hörselnedsättning och hörselhjälpmedel. Målgrupp: Vårdpersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med patienter som har hörselnedsättning och hörselhjälpmedel Patientsäkerhet, en god och säker vård - för dig som är nyanställd inom Landstinget Västmanland Utbildningen/informationen är tänkt att tydliggöra hur vi arbetar med patientsäkerhet inom Landstinget. Målgrupp: För samtliga nyanställda medarbetare. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen Suicidprevention basutbildning Ett sätt att förhindra självmord är att ge rätt vård i rätt tid av underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Utbildningen förbättrar läkarnas och andra nyckelpersoners möjligheter att känna igen en depression och kunna bedöma suicidrisk. Målgrupp: Personal som har patientmöten/samtal: Läkare, sjuksköterskor, kuratorer/psykoterapeuter samt psykologer inom Landstinget Västmanland. Suicidprevention fördjupning Ett sätt att förhindra självmord är att ge rätt vård i rätt tid av underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Att förbättra läkarnas och andra nyckelpersoners möjligheter att känna igen en depression och kunna bedöma suicidrisken är därför en viktig del i suicidpreventionen. Mer information om målgrupp, specifikt innehåll samt medverkande hittar du på Kompetensplatsen. Verksamhetsinriktad ekonomiutbildning för medarbetare i stabsfunktioner Basen i utbildningen är ett spel där händelser i verksamheten simuleras på spelplanen, översätts i ekonomiska termer, tolkas i ekonomiska rapporter och analyseras. I utbildningen ingår även teoripass. Målgrupp: Medarbetare inom HR, ekonomi och andra stabsfunktioner. Vårdhygien - Grundutbildning för sjukhusvården Utbildningen ger grundläggande kunskaper i vårdhygien samt en möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Målgrupp: Personal inom Landstinget Västmanland. Tid: 2 halvdagar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. 18

19 YRKES- OCH VERKSAMHETSINRIKTADE UTBILDNINGAR Vårdhygien - Grundutbildning för hygienombud inom primärvården Utbildningen ger grundläggande kunskaper i vårdhygien samt en möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Målgrupp: Personal inom primärvården som av chef blivit utsedd att vara vårdcentralens hygienombud Tid: 1 heldag, mer information hittar du på Kompetensplatsen alt. Färdighetsträning Lärande av tekniskt så väl som icke tekniskt moment. Detta sker med stöd av simuleringsdockor och /eller utbildningsmodeller. Nedanstående utbildningar varierar teori med varierande inslag av praktisk träning. EDA Utbildning för personal som i sitt arbete handhar patienter med epiduralkateter. Att få kunskap om anläggande av epiduralkateter, dess bieffekter, övervakning, läkemedel för smärtlindring samt avveckling av epiduralinfusion. Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, barnmorskor. EKG - Att praktiskt ta Du får information om EKG tagning samt vikten av rätt hantering av EKG apparat och patient. Får även kunskap om att bedöma om EKG är analyserbart samt sända och spara EKG. Utbildningen bygger på att deltagarna är aktiva i praktiska moment. Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor. EKG - tolkning Grunderna för EKG-tolkning i kombination med sjukdomsdiagnoser. Du får kännedom om viktiga EKG-avvikelser och hur dessa avvikelser påverkar patienten. Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor. Färdighetsträning Artär- och Lumbalpunktion Kort teoretisk genomgång kring artär- och lumbalpunktion. Därefter finns möjlighet att öva färdighetsträning på utbildningsmodell. Möjlighet finns även att öva suturering samt sätta PVK på utbildningsmodeller. Målgrupp: AT-läkare, sjuksköterskor och läkarstudenter med delegering eller som ska få delegering på artärpunktion. Tid: 2 timmar, mer information hittar du på Kompetensplatsen. KAD att sätta urinkateter Att få en teoretisk grund att följa riktlinjer beträffande vårdhygien, omvårdnad vid behandling med urinkateter, att bli medveten om risker och vikten av daglig utvärdering om behov av KAD och dokumentation kring detta. Utbildningen omfattar även praktiskt träning på utbildningsmodeller/ simuleringsdockor. Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor Tid: 1 halvdag, mer information hittar du på Kompetensplatsen Perifer provtagning säkerhet för personal och patient Du får information om det senaste inom provtagning samt om den preanalytiska fasen dvs vikten av rätt provtagning och provhantering före analys för att få ett korrekt provsvar. Du ges också tillfälle att öva provtagning i lugn och ro med hjälp av en utbildningsmodell. Målgrupp: Undersköterskor och sjuksköterskor. Praktisk träning av kliniska färdigheter I samarbete med Uppsala universitet erbjuds möjlighet till färdighetsträning. Eftersom det inte alltid ges tillfälle att träna på samtliga moment vid patientmöten kan studenterna träna och repetera de kliniska färdigheterna med stöd av praktisk färdighetsträning på utbildningsmodeller/ simuleringsdockor. Under termin 6 och 7 får studenterna undervisning i specifika praktiska moment med utgångspunkt från de aktuella kurserna ex. intubation och suturering. I slutet av terminen kombineras sluttentamen med ett praktiskt prov där olika moment från den aktuella terminen ingår. Möjlighet finns att träna på moment utan patient på KTC. Målgrupp: Läkarstudenter termin 5 samt termin 6 och 7. >>> Fortsättning 19

20 YRKES- OCH VERKSAMHETSINRIKTADE UTBILDNINGAR SimPad simuleringsverktyg En utbildning som ska ge kunskap om hur SimPad som simuleringsverktyg fungerar. Det för att enkelt kunna använda den vid simulering i klinisk verksamhet såväl som vid KTC. Utbildningen varvar teori och praktik avseende planering och genomförande av simulering med SimPad tekniken. Målgrupp: Internutbildare och instruktörer i medicinsk simulering. Tid: Mer information hittar du på Kompetensplatsen. Sondmatning Du får kunskap om anatomi, omvårdnad av patient med sond och delegering vid sondmatning. Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor. Stomivård Du får kunskap om anatomi, omvårdnad av patient med stomi, delegering samt senaste om stomimaterial. Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor. Subcutan venport (SVP), Central venkateter (CVK) och Perifer venkateter (PVK) Utbildningen riktar sig till dig som vårdar patienter som har SVP och/eller CVK. Lär dig också teknik om hur du sätter en PVK på ett säkert sätt, både för dig och patient. Målgrupp: Sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor som är verksamma inom Landstinget Västmanland. Sårbehandling En utbildning där du lär dig att sår är ingen diagnos utan ett symtom och vad som är framgångsfaktorer i sårbehandling. Du som vårdpersonal ska kunna ifrågasätta/tänka på varför patienten har fått sår samt efterfråga diagnos. Att känna till sårläkningsprocessen och bli trygg inför mötet med patienter som har sår. Målgrupp: Undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter Trakeostomivård Att vårda en patient med trakeostomi innebär att ha kännedom om orsak och varför trakeostomi behövs. Du får kunskap om olika kanyler, skötsel och omläggning, eventuella komplikationer och risker med trakeostomi. Sugning av luftvägar och vikten av andningsgymnastik. Praktisk träning genom metoden lära genom att göra för att byta förband och suga rent trakeostomi. Genomgång av ansvarsfördelning vid skötsel av patient med trakeostomi. Målgrupp: Sjuksköterskor och undersköterskor. Teamträning För att vården runt patienten ska fungera krävs att många aktiviteter samordnas. För att uppnå detta behöver vårdpersonalens alla olika yrkesgrupper träna att arbeta i team och mot gemensamt mål. Att få möjligheten att öva i en träningsmiljö, lik den vardagliga vården skapar möjlighet för effektiv kommunikation, organisationsförmåga, samarbete samt ledarskap. Nedan beskrivs några utbildningar inom teamträning som finns, anmälan och ytterligare information sker via Kompetensplatsen. Akut omhändertagande för primärvården En akut händelse är något som behöver omhändertagas på en gång. För varje enskild vårdpersonal inom primärvården är detta en händelse som sker sällan, dock ska handlingsberedskap finnas. Utbildningen förmedlar relevanta kunskaper för att omhänderta och bemöta människor som drabbats av akut sjukdom eller skada. Du lär dig att på ett säkert och effektivt sätt omhänderta en akut sviktande patient i väntan på ambulans. Målgrupp: All personal inom primärvården. 20

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN Ny Katalog! HÖSTEN 2014 Nyhet! Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt Ny kategori SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER PIA MAUNO, SOLSIDAN Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog!

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund

Ledarskap i läkares utbildning. ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Ledarskap i läkares utbildning ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning.. 5 Ledarskapskompetens 6 I Personrelaterad kompetens 6 II Administrativ/ ekonomisk

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer