Utbildningsmaterial för bas delegering. Överlämnande av läkemedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmaterial för bas delegering. Överlämnande av läkemedel"

Transkript

1 Utbildningsmaterialförbasdelegering Överlämnandeavläkemedel Ansvarig:GerdNilsson

2 1

3 Omsorgsförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Stefan Segerman Anita Olsson Delegeringsbeslut Härmed delegerar jag Namn på delegerande sjuksköterska till Namn på delegeringsmottagare Arbetsplats Personnummer Beträffande vilken jag har personlig kännedom om hennes/hans medicinska yrkeskompetens (reell kompetens) att utföra följande arbetsuppgifter: Grunddelegering * Att överlämna apodos till rätt vårdtagare efter kontroll av sjuksköterska att ordinerat innehåll inte förändrats. * Att överlämna läkemedel ur apodos, dosett samt mäta upp och överlämna ordinerad mängd flytande läkemedel enligt ordination. * Att ge ögon/örondroppar/salva enligt läkares ordination och efter anvisning/ordination av sjuksköterska. * Att överlämna vid behovs läkemedel enligt ordination och efter kontakt med sjuksköterska. Specifikt delegerad/e uppgift/er:... Inom följande enhet/er:... (om delegeringsbeslut skall vara giltigt mer än på ovan angiven enhet skall delegeringsmottagaren vid tjänstgöring på annan enhet fylla i formulär Uppföljningsdokument vid tillfällig tjänstgöring ) Under tiden:... Datum för uppföljning av delegeringsbeslut: Uppföljning utförd av:... (uppföljning skall ske efter behov dock senast efter halva delegeringsperioden) Landskrona den. Underskrift av delegerande sjuksköterska Jag åtager mig arbetsuppgiften/erna och är medveten om att jag har fullt yrkesansvar (Patientsäkerhetslag 2010:659) för den/de delegerade arbetsuppgiften/erna samt är väl förtrogen med innehållet i socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1997:14) med föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Underskrift av delegeringsmottagare Landskrona stad MAS anvisningar Reviderad

4 2 Specifikt delegerbara uppgifter Läkemedelshantering * Att iordningställa läkemedel i dosett efter ordination (originalhandling eller motsvarande som ansvarig sjuksköterska godkänt som underlag). * Att ge syrgas via syrgaskoncentrator under förutsättning att ansvarig sjuksköterska förinställt flödet. * Att uppdosera och färdigställa Pari- Boy enligt ordination under förutsättning att ordinerat läkemedel är färdigställt, dvs. administrerat via pipetter. * Att iordningställa inhalationshjälpmedel genom uppdosering samt vara behjälplig vid inhalation. * Att ge läkemedel via Witzel-fistel, PEG, Knapp efter läkares ordination och sjuksköterskas anvisning samt att spola med ordinerad mängd vatten efter avslutad tillförsel. Tarm/blåsa * Att sätta K.A.D enligt sjuksköterskas anvisning/ordination efter av henne/honom bedömt som okomplicerat fall. ( SOSFS 1980:86) * Att utföra spolning av K.A.D. enligt sjuksköterskas anvisning/ordination. * Omläggning av colo/ileostomibandage samt påsbyte av detsamma enligt sjuksköterskas anvisning. * Omläggning av urostomibandage samt påsbyte av detsamma enligt sjuksköterskas anvisning Nutrition * Att ge ordinerad mängd mat sondmat i Witzel- fistel, PEG, knapp samt att spola med ordinerad mängd vatten efter avslutad näringstillförsel efter sjuksköterskas anvisning. * Att ge subcutana insulininjektioner med penna enligt läkares ordination och efter sjuksköterskas anvisning. * Att kontrollera blodsockernivån genom kapillär provtagning enligt läkares/sjuksköterskas ordination och efter sjuksköterskas anvisning. Andning/cirkulation * Att suga rent i tracheostomi efter sjuksköterskas anvisning. Sugning får endast ske i trachealtuben. * Venös provtagning enligt läkares ordination och sjuksköterskas anvisning. * Att ge blodförtunnande läkemedel via färdigställd spruta för subcutant bruk enligt läkares ordination och efter sjuksköterskas anvisning. Hud * Att utföra omläggning efter läkares/sjuksköterskas ordination och efter sjuksköterskas anvisning. Landskrona stad MAS anvisningar Reviderad

5 4

6 UtbildningochdelegeringOmsorgsförvaltningen Landskronastad ,reviderad Attöverlämnaläkemedelurapodos,dosettsamtmätauppochöverlämna ordineradmängdflytandeläkemedelenligtordination. Delegeringeninnebäratthemvårdarenvidöverlämnandetaviordningställtläkemedel förvissarsigomatträttbrukarefårrättläkemedelpårättdag,vidrätttid,attbrukaren intarsittläkemedelochattefterintagetsignerapåavseddsigneringslistaihslmappen. Överlämnandeaviordningställtläkemedelinnefattarävenöverlämnandeavt.ex. suppositorier,vagitorier,klysma,brustabletter,salvaellerkrämochsugtabletter.dessaär dosförpackadeochansessomiordningställdaläkemedel. Flytandeläkemedelfårduäveniordningställaföreöverlämnandet.Observeranoggrann doseringenligtordination! Efteröverlämnandetavordineradläkemedelsdosskadendelegeradesignerapå signeringslistaförläkemedelsamtförtydligasinsignaturpåsignaturförtydligandelistani brukarenshslmapp. Kravspecifikation Tagitdelavgällandelagarochföreskrifterinomhälsoochsjukvårdensområde. Läst Dosdispenseradeläkemedel. Läst Informationtilldigsomskadelegerasattöverlämnaiordningställtläkemedel. Läst Vadärmedicin? KunskapomHSLmappen;Ordinationshandlingarinkl.Waranordination,signeringslista förläkemedel,signaturförtydligandelista,rapportblad,sökord. Blivitvisadapodos,dosettochövr.läkemedelsförpackningaravg.märkning;namnoch personnummeretc. Skrivitgodkändkunskapstest. Praktisktutförtuppgiftenundertillsynavsjuksköterska. 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 7 Hemsjuk:2010 Landskrona stad Omsorgsförvaltningen ÖVERLÄMNANDE AV LÄKEMEDEL Namn: Enhet: År: Signeringskod jämte signatur Personnr: 0: Inget medicinintag. Dokumentera varför 1: Överlämnat medicin till anhöriga 2: Överlämnat medicin till dagcenter 3: Överlämnat till annan person. Notera till vem/varför X: Läkemedel framtaget. Den enskilde tar själv. Mån Kl Utlämnad apodosrulle Dosettdelning Journalhandling 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 LexMariaSOSFS2005:28(samtPatientsäkerhetslag2010:659) Namnet FicksittnamnefterMariasjukhusiStockholm1939.Fyrapatienteravledefterattdefåttinjektion meddesinfektionsmedeliställetförbedövningsmedel. Utredningvisadepåbristandeläkemedelshanteringochsjukhusrutiner. Händelsenleddetillattansvarigförensjukhusinrättningblevskyldigattrapporteraochanmälaom någonblivitskadadellersjukvidbehandling.detgälldeävenomdetvartroligtattskadaeller sjukdomskullekunnauppträdasenare.lexmaria,mariaslag. Syftet Fåtillståndenobjektivutredningomanledningtilleninträffadskadaellerriskförskadaellertillbud. Kunnavidtaförebyggandeåtgärderochdärmedhöjapatientsäkerheten. Dendrabbadeoch/ellerdennesanhörigskagenomutredningsålångtsommöjligtfåklarhetivad somfaktisktinträffatochvarförskadanellersjukdomenuppstått. Vadskaanmälas? Anmälanskagörasomenpatientdrabbasavskadaellersjukdomisambandmedhälsoochsjukvård, elleromenpatientutsättsförriskattdrabbasavskadaellersjukdom. Dockintekomplikationersomkunnatförutsesellerutgörennormalrisk. Vemskaanmäla? Allpersonalharskyldighetatttillvårdgivaren(enhetschef,sjuksköterska/distriktssköterska) anmälafallsomkanomfattasavlexmariabestämmelserna. Företrädesvisärdetdenpersonsomförstnoteraravvikelsensomgöranmälan. Anmälanskagåvidaretilldenmedicinsktansvarigasjuksköterskanikommunen,MAS. MAS:enikommunenfullgöranmälningsskyldighetentillSocialstyrelsen. Hurskaanmälangöras? AnmälanskagörasiOmsorg2000alternativtpåblankett;OmsorgsförvaltningenAvvikelserapport. Avformuläret/blankettenframgårvilkauppgiftersomskafyllasi. DetskagörasenriskanalysavansvarigverksamhetschefrespektiveMAS. AnmälantillSocialstyrelsenskagörassåsnartsommöjligtmensenastinomtvåmånader. Patientellernäraanhörigskaunderrättas. ExempelpåsådantsomböranmälasenligtLexMariaär; *förväxlingar,felaktigaförskrivningar,feldoseringarellerfelexpedieringar *avvikelserdärläkemedelärinblandade *uteblivenellerfördröjdundersökning,somvaritklartindikeradenligtvedertagenpraxis. *felaktigtutfördundersökning,vårdellerbehandling *otillräckligellerfelaktiginformationtillpatientenelleranhöriga *felaktiganvändningellerfelaktigtunderhållavmedicinsktekniskaprodukter *bristeriarbetsrutiner,ivårdensorganisationellerisamarbetetmellanolikavårdenheter *vårdrelateradeinfektioner *otillräckligaresurser,t.ex.vadgällerkompetens,bemanning,lokalerellerutrustningföratt verksamhetenskakunnabedrivaspåettsäkertsätt. 19

21 LexSarahSOSFS2011:5 Namnet FicksittnamnefterundersköterskanSarahWägnertsomanmäldemissförhållandenpåettprivat äldreboende,polhemsgårdenisolna,1997. Syftet Garanteratrygghetochrättssäkerhetiomsorgenomäldreochfunktionshindrade. Säkraattmissförhållandenblirkändaochåtgärdade. Vadskaanmälas? Allvarligamissförhållanden,övergreppochbristeriomsorgen. Allvarligamissförhållandenavser *övergreppochbristeriomsorgernasomutgöretthotmotenenskildsliv, hälsaellersäkerhet. *bemötandeaväldreochfunktionshindradesomklartavvikerfrångrundläggandekravpå Självbestämmande,integritet,trygghetochvärdighet. Övergreppkanvara *fysiska,ex.slag,nyp,hårdatag *psykiska,ex.hot,bestraffningar,skrämselochkränkningar *sexuella *ekonomiskaex.stöldavpengarellerägodelar,utpressningochförskingring. Bristeriomsorgernakanröra *personlighygien *mathållning *tandochmunhygien *bristeridentillsynsomdenenskildefår Återkommandebristeriomsorgernasomt.ex.berorpåbristandearbetsrutinerkansammantaget utgöraallvarligamissförhållandenävenombristernavarförsiginteansesvaradet. Vemskaanmäla? Densomäranställd,uppdragsgivare,praktikantellermotsvarandeellerdeltariomsorgernaomäldre människorellermänniskormedfunktionshinder. Hurskaanmälangöras? AnmälanskagörasiOmsorg2000alternativtpåblankettOmsorgsförvaltningenAvvikelserapport. Avformuläret/blankettenframgårvilkauppgifterskafyllasi. Anmälangörstillnärmstaenhetschefsomansvararförattutredninggörsochvidtarlämpliga åtgärder.enhetschefenanmälervidaretillverksamhetsansvarigchefochsocialstyrelsen. Enhetschefenunderrättaranhörig/närstående. Vidmisstankeombrottslighandlingskahändelsenpolisanmälas. 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 HSL-MAPPEN Ansvar 2. Arkivering 3. Innehåll 4. Användaranvisning Omsorgsförvaltningen 2010 Dokumentation/HSL-mappen Rev

35 1. ANSVARSFÖRDELNING Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att * Iordningställa mapp till ny patient. * Se till att Medgivande blir ifyllt snarast * Skriva/uppdatera patientinformation. * Fylla i och se till att Gällande HSL-insatser är aktuell. * Skriva och sätta in aktuella IVP: er på delegerade/anvisade arbetsuppgifter * Hålla samtliga ordinationer aktuella: läkemedel, sårvård, bälte, sondmat o.s.v. * Regelbundet stämma av rapportbladen och skriva in väsentlig info i Omsorg Kontaktmannen ansvarar för att * Bibehålla ordning i mappen samt meddela respektive profession vid behov. * Rensa mappen var 3:e månad. * Fylla i Information vid akutbesök så långt det går och se till att den är aktuell. * Vid behov fylla på med nya rapportblad, signeringslistor, Information vid akutbesök, ID-band, samt signaturförtydligande. Sjukgymnastens/arbetsterapeuten ansvarar för att * Iordningsställa mapp till ny patient som endast har insatser från Hab/Rehabgruppen med de blanketter enl. innehållsförteckningen som är markerade med R. * Se till att Medgivande blir ifyllt snarast * Skriva/uppdatera patientinformation. * Fylla i Gällande HSL-insatser då delegerad eller anvisad uppgift finns. * Skriva IVP på delegerad/anvisad arbetsuppgift och placera den samt vedertagen signeringslista på rätt plats i pärmen. Alla ska alltid skriva hänvisning i rapportbladet då ny information sätts in i pärmen. 2. SPARANDE OCH ARKIVERING * Fullskrivna rapportblad och signeringslistor angående HSL lämnas till sjuksköterska. * Fullskrivna rapportblad och signeringslistor avseende rehabinsatser lämnas till Hab/Rehabgruppen. * När patienten avslutas lämnas alla papper avseende rehabinsatser till Hab/Rehabgruppen och övrigt innehåll sorterat till sjuksköterskan. * Tänk på att alla blad ska vara ifyllda med namn, personnr och årtal. *Arkivering; Anvisningar för sjuksköterskor och hab/rehab.personal om vad som ska arkiveras och hur finns att läsa i MAS- anvisningarna på intranätet. Dokumentation/HSL-mappen Rev

36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSL-mappen ska alltid innehålla följande understrukna blanketter. Blanketter med kursiv stil används endast vid behov. Ordningen inbördes ska vara så här: sidnummer * R Medgivande 1 R Innehållsförteckning. 2 R Patientinformation 3 * R Gällande HSL-insatser 4 R Individuella vårdplaner på delegerade/anvisade uppgifter (utskrift från Omsorg 2000) * HSL-lista för signering av vissa HSL-insatser (enl. blankettens framsida) 5 * R Ljuslila signeringslista för signering av hab/rehab.-insatser 5a R Rapportblad 6 Aktuell läkemedelslista (Dosrecept, epikris eller motsv.) Medicinlista Landskrona stad 6a * Signeringslista för läkemedel 7 Signeringslista för insulin 7a Blodsockerlista 7b * Signeringslista för injektioner 7c * Signeringslista för infusioner 7d * Signeringslista för vid behov läkemedel 8 Blodtryck och puls 8a Checklista när Du kontaktar sjuksköterska 9 Bältesordination 9a Nutritionsbedömning 10 Manual för nutritionsbedömning 11 Munhälsobedömning (tillhandahålls av Oral Care) Viktlista 11a Vätskelista 11b Ordinationslista för enteral nutrition 11c Signeringslista för sondmat 11d **Sårvårdsjournal Vändschema 11f Härefter finns det utrymme för sjukgymnast/arbetsterapeut att samla sina ev. dokument, ex. (dessa tillhandahålls av dem själva). Träningsprogram Kontrakturprofylaxschema TENS-utprovning TENS-dagbok Status; FIM, ADL, funktionsstatus, Norton m.fl. Hjälpmedel Sist i mappen ska alltid finnas R Signaturförtydligande 12 Plastficka innehållande Information vid akutbesök 13 ID-band R Hjälp oss att bli bättre (broschyr) 14 Blanketterna beställs på tryckeriet, ange sidnummer * är färgade blanketter ** beställs hos Anna Davidsson R är de blanketter som ska ingå i mappen då pat. endast har rehabinsatser Dokumentation/HSL-mappen Rev

37 4. ANVÄNDARANVISNING Medgivande Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att informera patienten eller ev. närstående eller god man om innebörden och att blanketten snarast blir ifylld och undertecknad. Innehållsförteckning Innehållsförteckningen anger via sidnummer den inbördes ordningen på blanketterna. Observera att endast de understrukna blanketterna utgör basmaterialet i mappen, alltså sidorna 1-14 utan bokstav. Patientinformation Ifylls och hålls uppdaterad av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Gällande HSL-insatser pågående HSL- och rehabinsatser fylls i och signeras av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut. IVP:er på delegerade/anvisade arbetsuppgifter av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Blå HSL-lista Använd samma lista för signering av vissa HSL-insatser enligt blankettens framsida Ljuslila signeringslista för signering av hab/rehab.insatser Signeras efter utförd anvisad/delegerad arbetsuppgift. Rapportblad Rapportbladet är gemensamt för alla sökord. Ange sökord. På rapportbladet noteras också om ny information tillförts mappen på annat ställe, t.ex ny IVP. Aktuell läkemedelslista - om patienten har hjälp med delning av läkemedel i dosett eller överlämnande av iordningställt läkemedel. Sjuksköterska får föra över ordinerade läkemedel på MEDICINLISTA LANDSKRONA STAD för att förtydliga originalhandling, men om denna inte blir signerad av läkare ska originalhandlingen alltid sitta i omedelbar anslutning bakom denna. Det skall framgå vilken sjuksköterska som fört över ordinationen till medicinlistan, och om den nya handlingen inte signeras av läkare ska den kontrolleras och signeras av 2 sjuksköterskor. Signeringslista för läkemedel ska användas vid: utlämnande av apodosrulle, d.v.s. när man lägger in 14-dagars rullen i patientens medicinskåp. uppdelning av läkemedel i dosett överlämnande av iordningställt läkemedel från apodos, dosett ögon-örondroppar och salvor flytande läkemedel bulkmedel salvor, krämer Dokumentation/HSL-mappen Rev

38 stolpiller, vagitorier, sugtabletter, brustabletter, läkemedelsplåster, inhalationer d.v.s. alla läkemedel som är stående ordination förutom injektioner och infusioner. ordinerade näringsdrycker Observera signeringskoderna och hur de används (se hö hörn upptill). Ev. signeringskod samt signatur skall framgå! Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att signeringslistor stämmer gentemot ordinationen, att listorna kontrolleras varje månad och att avvikelser skrivs vid uteblivna signaturer. Insulinlista Blodsockerlista Signeringslista för injektioner som ges av sjuksköterska. Ordinationen är som regel överförd till denna lista av sjuksköterska Det har därför tillkommit utrymme för namnteckning av den sjuksköterska som fört över från originalhandling. Originalordination ska sitta i anslutning till signeringslistan. Signeringslista för infusioner Se ovan; Signeringlista för injektioner! Signeringslista för vid behov läkemedel OBS! Om patient behöver läkemedel som är ordinerat vid behov ska hemvårdaren rådgöra med ssk. först. Om annan överenskommelse finns ska omvårdnadsansvarig ssk. tydligt ha dokumenterat vad som gäller i pärmen. Fyll i blanketten fullständigt och glöm inte utvärdera! Hänvisa på rapportbladet till vid behov lista för läkemedel! Blodtryck och puls Checklista när Du kontaktar sjuksköterska en hjälpreda och checklista för att hemvårdare ska kunna ge nödvändig information vid kontakt och rådgivning med ssk. Bältesordination Observera att beslutet ska omprövas, läkaren ska fylla i när! Nutritionsbedömning ska erbjudas samtliga brukare. Bedömningen genomförs av kontaktmannen. Manual för nutritionsbedömning en hjälpreda till ovan Munhälsobedömning och tandvårdskort om sådant finns. Viktlista Vätskelista Dokumentation/HSL-mappen Rev

39 Ordinationslista för enteral nutrition ( = sondmat) Signeringslista för sondmat Sårvårdsjournal sårvårdsjournalens framsida ifylls och utvärderas i möjligaste mån av en ssk som ansvarar för kontinuerlig uppföljning. Hemvårdare signerar såromläggningarna på baksidan. Vändschema (Sjukgymnastens och arbetsterapeutens dokumentation t.ex Träningsprogram, t. ex balans, styrka, rörlighet, ADL. Kontrakturprofylaxschema TENS-utprovning, bedömningsformulär, elektrodplacering och instruktioner för handhavande av apparaten. TENS-dagbok när en anvisad/delegerad uppgift avslutas skall dokumentationen därom lämnas/skickas till ansvarig sjukgymnast/arbetsterapeut. Status; FIM, ADL, funktionsstatus Hjälpmedel; förskrivningsblankett, ansvarsförbindelse, bruksanvisningar, lyftprotokoll, uppföljning/underhåll.) Signaturförtydligande Namnteckning och signatur ifylls alltid då man skriver i mappen första gången. Sparas i mappen. Information vid akutbesök Ska vara ifylld så långt det går av kontaktmannen som också ansvarar för att den är uppdaterad. Skickas med patienten vid akuta sjukvårdsbesök. ID-band ska vara ifyllt Hjälp oss att bli bättre en möjlighet för patienten all ge synpunkter Dokumentation/HSL-mappen Rev

40 Landskronastad Omsorgsförvaltningen SSKorganisationen Medicinsktansvarigasjuksköterskor alt Enhetscheferförsjuksköterskor alt Dinsjuksköterskaheter: ochhartelefonnummer:

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer

Instruktioner för. Delegering

Instruktioner för. Delegering Instruktioner för Delegering Uppdaterad april 2009 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Här finns den teoretiska bakgrunden du behöver känna till samt

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Apotekare Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén i Värmland 2013-01-31

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP 1 LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 5 Läkemedelshantering 6 - förvaring - ordination - iordningställande

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Rutin för registrering av tid och insatser Hemtjänst i ordinärt boende

Rutin för registrering av tid och insatser Hemtjänst i ordinärt boende Version 1.13 Rev 2014-03-18 Rutin för registrering av tid och insatser Hemtjänst i ordinärt boende Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Socialchef Diarienummer: Datum: 2010-09-13 Paragraf:

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Sidan 3 av 180 Ärende 1 Sidan 4 av 180 Sidan 5 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marita Lindell-Jansson/MAS Datum Vår beteckning

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland

Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Fastställda av den strategiska ledningsgruppen för kommunerna och landstinget i Östergötland (SLG), den 13 december 2013 Praktiska anvisningar för tolkning av hemsjukvårdsavtalet i Östergötland Ingress

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering Bilaga 3 Tre Stiftelser/Medication and Care Support System (MCSS) Denna sektion beskriver besöket på Tre Stiftelser som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer