Utbildningsmaterial för bas delegering. Överlämnande av läkemedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmaterial för bas delegering. Överlämnande av läkemedel"

Transkript

1 Utbildningsmaterialförbasdelegering Överlämnandeavläkemedel Ansvarig:GerdNilsson

2 1

3 Omsorgsförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Stefan Segerman Anita Olsson Delegeringsbeslut Härmed delegerar jag Namn på delegerande sjuksköterska till Namn på delegeringsmottagare Arbetsplats Personnummer Beträffande vilken jag har personlig kännedom om hennes/hans medicinska yrkeskompetens (reell kompetens) att utföra följande arbetsuppgifter: Grunddelegering * Att överlämna apodos till rätt vårdtagare efter kontroll av sjuksköterska att ordinerat innehåll inte förändrats. * Att överlämna läkemedel ur apodos, dosett samt mäta upp och överlämna ordinerad mängd flytande läkemedel enligt ordination. * Att ge ögon/örondroppar/salva enligt läkares ordination och efter anvisning/ordination av sjuksköterska. * Att överlämna vid behovs läkemedel enligt ordination och efter kontakt med sjuksköterska. Specifikt delegerad/e uppgift/er:... Inom följande enhet/er:... (om delegeringsbeslut skall vara giltigt mer än på ovan angiven enhet skall delegeringsmottagaren vid tjänstgöring på annan enhet fylla i formulär Uppföljningsdokument vid tillfällig tjänstgöring ) Under tiden:... Datum för uppföljning av delegeringsbeslut: Uppföljning utförd av:... (uppföljning skall ske efter behov dock senast efter halva delegeringsperioden) Landskrona den. Underskrift av delegerande sjuksköterska Jag åtager mig arbetsuppgiften/erna och är medveten om att jag har fullt yrkesansvar (Patientsäkerhetslag 2010:659) för den/de delegerade arbetsuppgiften/erna samt är väl förtrogen med innehållet i socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1997:14) med föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Underskrift av delegeringsmottagare Landskrona stad MAS anvisningar Reviderad

4 2 Specifikt delegerbara uppgifter Läkemedelshantering * Att iordningställa läkemedel i dosett efter ordination (originalhandling eller motsvarande som ansvarig sjuksköterska godkänt som underlag). * Att ge syrgas via syrgaskoncentrator under förutsättning att ansvarig sjuksköterska förinställt flödet. * Att uppdosera och färdigställa Pari- Boy enligt ordination under förutsättning att ordinerat läkemedel är färdigställt, dvs. administrerat via pipetter. * Att iordningställa inhalationshjälpmedel genom uppdosering samt vara behjälplig vid inhalation. * Att ge läkemedel via Witzel-fistel, PEG, Knapp efter läkares ordination och sjuksköterskas anvisning samt att spola med ordinerad mängd vatten efter avslutad tillförsel. Tarm/blåsa * Att sätta K.A.D enligt sjuksköterskas anvisning/ordination efter av henne/honom bedömt som okomplicerat fall. ( SOSFS 1980:86) * Att utföra spolning av K.A.D. enligt sjuksköterskas anvisning/ordination. * Omläggning av colo/ileostomibandage samt påsbyte av detsamma enligt sjuksköterskas anvisning. * Omläggning av urostomibandage samt påsbyte av detsamma enligt sjuksköterskas anvisning Nutrition * Att ge ordinerad mängd mat sondmat i Witzel- fistel, PEG, knapp samt att spola med ordinerad mängd vatten efter avslutad näringstillförsel efter sjuksköterskas anvisning. * Att ge subcutana insulininjektioner med penna enligt läkares ordination och efter sjuksköterskas anvisning. * Att kontrollera blodsockernivån genom kapillär provtagning enligt läkares/sjuksköterskas ordination och efter sjuksköterskas anvisning. Andning/cirkulation * Att suga rent i tracheostomi efter sjuksköterskas anvisning. Sugning får endast ske i trachealtuben. * Venös provtagning enligt läkares ordination och sjuksköterskas anvisning. * Att ge blodförtunnande läkemedel via färdigställd spruta för subcutant bruk enligt läkares ordination och efter sjuksköterskas anvisning. Hud * Att utföra omläggning efter läkares/sjuksköterskas ordination och efter sjuksköterskas anvisning. Landskrona stad MAS anvisningar Reviderad

5 4

6 UtbildningochdelegeringOmsorgsförvaltningen Landskronastad ,reviderad Attöverlämnaläkemedelurapodos,dosettsamtmätauppochöverlämna ordineradmängdflytandeläkemedelenligtordination. Delegeringeninnebäratthemvårdarenvidöverlämnandetaviordningställtläkemedel förvissarsigomatträttbrukarefårrättläkemedelpårättdag,vidrätttid,attbrukaren intarsittläkemedelochattefterintagetsignerapåavseddsigneringslistaihslmappen. Överlämnandeaviordningställtläkemedelinnefattarävenöverlämnandeavt.ex. suppositorier,vagitorier,klysma,brustabletter,salvaellerkrämochsugtabletter.dessaär dosförpackadeochansessomiordningställdaläkemedel. Flytandeläkemedelfårduäveniordningställaföreöverlämnandet.Observeranoggrann doseringenligtordination! Efteröverlämnandetavordineradläkemedelsdosskadendelegeradesignerapå signeringslistaförläkemedelsamtförtydligasinsignaturpåsignaturförtydligandelistani brukarenshslmapp. Kravspecifikation Tagitdelavgällandelagarochföreskrifterinomhälsoochsjukvårdensområde. Läst Dosdispenseradeläkemedel. Läst Informationtilldigsomskadelegerasattöverlämnaiordningställtläkemedel. Läst Vadärmedicin? KunskapomHSLmappen;Ordinationshandlingarinkl.Waranordination,signeringslista förläkemedel,signaturförtydligandelista,rapportblad,sökord. Blivitvisadapodos,dosettochövr.läkemedelsförpackningaravg.märkning;namnoch personnummeretc. Skrivitgodkändkunskapstest. Praktisktutförtuppgiftenundertillsynavsjuksköterska. 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 7 Hemsjuk:2010 Landskrona stad Omsorgsförvaltningen ÖVERLÄMNANDE AV LÄKEMEDEL Namn: Enhet: År: Signeringskod jämte signatur Personnr: 0: Inget medicinintag. Dokumentera varför 1: Överlämnat medicin till anhöriga 2: Överlämnat medicin till dagcenter 3: Överlämnat till annan person. Notera till vem/varför X: Läkemedel framtaget. Den enskilde tar själv. Mån Kl Utlämnad apodosrulle Dosettdelning Journalhandling 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 LexMariaSOSFS2005:28(samtPatientsäkerhetslag2010:659) Namnet FicksittnamnefterMariasjukhusiStockholm1939.Fyrapatienteravledefterattdefåttinjektion meddesinfektionsmedeliställetförbedövningsmedel. Utredningvisadepåbristandeläkemedelshanteringochsjukhusrutiner. Händelsenleddetillattansvarigförensjukhusinrättningblevskyldigattrapporteraochanmälaom någonblivitskadadellersjukvidbehandling.detgälldeävenomdetvartroligtattskadaeller sjukdomskullekunnauppträdasenare.lexmaria,mariaslag. Syftet Fåtillståndenobjektivutredningomanledningtilleninträffadskadaellerriskförskadaellertillbud. Kunnavidtaförebyggandeåtgärderochdärmedhöjapatientsäkerheten. Dendrabbadeoch/ellerdennesanhörigskagenomutredningsålångtsommöjligtfåklarhetivad somfaktisktinträffatochvarförskadanellersjukdomenuppstått. Vadskaanmälas? Anmälanskagörasomenpatientdrabbasavskadaellersjukdomisambandmedhälsoochsjukvård, elleromenpatientutsättsförriskattdrabbasavskadaellersjukdom. Dockintekomplikationersomkunnatförutsesellerutgörennormalrisk. Vemskaanmäla? Allpersonalharskyldighetatttillvårdgivaren(enhetschef,sjuksköterska/distriktssköterska) anmälafallsomkanomfattasavlexmariabestämmelserna. Företrädesvisärdetdenpersonsomförstnoteraravvikelsensomgöranmälan. Anmälanskagåvidaretilldenmedicinsktansvarigasjuksköterskanikommunen,MAS. MAS:enikommunenfullgöranmälningsskyldighetentillSocialstyrelsen. Hurskaanmälangöras? AnmälanskagörasiOmsorg2000alternativtpåblankett;OmsorgsförvaltningenAvvikelserapport. Avformuläret/blankettenframgårvilkauppgiftersomskafyllasi. DetskagörasenriskanalysavansvarigverksamhetschefrespektiveMAS. AnmälantillSocialstyrelsenskagörassåsnartsommöjligtmensenastinomtvåmånader. Patientellernäraanhörigskaunderrättas. ExempelpåsådantsomböranmälasenligtLexMariaär; *förväxlingar,felaktigaförskrivningar,feldoseringarellerfelexpedieringar *avvikelserdärläkemedelärinblandade *uteblivenellerfördröjdundersökning,somvaritklartindikeradenligtvedertagenpraxis. *felaktigtutfördundersökning,vårdellerbehandling *otillräckligellerfelaktiginformationtillpatientenelleranhöriga *felaktiganvändningellerfelaktigtunderhållavmedicinsktekniskaprodukter *bristeriarbetsrutiner,ivårdensorganisationellerisamarbetetmellanolikavårdenheter *vårdrelateradeinfektioner *otillräckligaresurser,t.ex.vadgällerkompetens,bemanning,lokalerellerutrustningföratt verksamhetenskakunnabedrivaspåettsäkertsätt. 19

21 LexSarahSOSFS2011:5 Namnet FicksittnamnefterundersköterskanSarahWägnertsomanmäldemissförhållandenpåettprivat äldreboende,polhemsgårdenisolna,1997. Syftet Garanteratrygghetochrättssäkerhetiomsorgenomäldreochfunktionshindrade. Säkraattmissförhållandenblirkändaochåtgärdade. Vadskaanmälas? Allvarligamissförhållanden,övergreppochbristeriomsorgen. Allvarligamissförhållandenavser *övergreppochbristeriomsorgernasomutgöretthotmotenenskildsliv, hälsaellersäkerhet. *bemötandeaväldreochfunktionshindradesomklartavvikerfrångrundläggandekravpå Självbestämmande,integritet,trygghetochvärdighet. Övergreppkanvara *fysiska,ex.slag,nyp,hårdatag *psykiska,ex.hot,bestraffningar,skrämselochkränkningar *sexuella *ekonomiskaex.stöldavpengarellerägodelar,utpressningochförskingring. Bristeriomsorgernakanröra *personlighygien *mathållning *tandochmunhygien *bristeridentillsynsomdenenskildefår Återkommandebristeriomsorgernasomt.ex.berorpåbristandearbetsrutinerkansammantaget utgöraallvarligamissförhållandenävenombristernavarförsiginteansesvaradet. Vemskaanmäla? Densomäranställd,uppdragsgivare,praktikantellermotsvarandeellerdeltariomsorgernaomäldre människorellermänniskormedfunktionshinder. Hurskaanmälangöras? AnmälanskagörasiOmsorg2000alternativtpåblankettOmsorgsförvaltningenAvvikelserapport. Avformuläret/blankettenframgårvilkauppgifterskafyllasi. Anmälangörstillnärmstaenhetschefsomansvararförattutredninggörsochvidtarlämpliga åtgärder.enhetschefenanmälervidaretillverksamhetsansvarigchefochsocialstyrelsen. Enhetschefenunderrättaranhörig/närstående. Vidmisstankeombrottslighandlingskahändelsenpolisanmälas. 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 HSL-MAPPEN Ansvar 2. Arkivering 3. Innehåll 4. Användaranvisning Omsorgsförvaltningen 2010 Dokumentation/HSL-mappen Rev

35 1. ANSVARSFÖRDELNING Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att * Iordningställa mapp till ny patient. * Se till att Medgivande blir ifyllt snarast * Skriva/uppdatera patientinformation. * Fylla i och se till att Gällande HSL-insatser är aktuell. * Skriva och sätta in aktuella IVP: er på delegerade/anvisade arbetsuppgifter * Hålla samtliga ordinationer aktuella: läkemedel, sårvård, bälte, sondmat o.s.v. * Regelbundet stämma av rapportbladen och skriva in väsentlig info i Omsorg Kontaktmannen ansvarar för att * Bibehålla ordning i mappen samt meddela respektive profession vid behov. * Rensa mappen var 3:e månad. * Fylla i Information vid akutbesök så långt det går och se till att den är aktuell. * Vid behov fylla på med nya rapportblad, signeringslistor, Information vid akutbesök, ID-band, samt signaturförtydligande. Sjukgymnastens/arbetsterapeuten ansvarar för att * Iordningsställa mapp till ny patient som endast har insatser från Hab/Rehabgruppen med de blanketter enl. innehållsförteckningen som är markerade med R. * Se till att Medgivande blir ifyllt snarast * Skriva/uppdatera patientinformation. * Fylla i Gällande HSL-insatser då delegerad eller anvisad uppgift finns. * Skriva IVP på delegerad/anvisad arbetsuppgift och placera den samt vedertagen signeringslista på rätt plats i pärmen. Alla ska alltid skriva hänvisning i rapportbladet då ny information sätts in i pärmen. 2. SPARANDE OCH ARKIVERING * Fullskrivna rapportblad och signeringslistor angående HSL lämnas till sjuksköterska. * Fullskrivna rapportblad och signeringslistor avseende rehabinsatser lämnas till Hab/Rehabgruppen. * När patienten avslutas lämnas alla papper avseende rehabinsatser till Hab/Rehabgruppen och övrigt innehåll sorterat till sjuksköterskan. * Tänk på att alla blad ska vara ifyllda med namn, personnr och årtal. *Arkivering; Anvisningar för sjuksköterskor och hab/rehab.personal om vad som ska arkiveras och hur finns att läsa i MAS- anvisningarna på intranätet. Dokumentation/HSL-mappen Rev

36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSL-mappen ska alltid innehålla följande understrukna blanketter. Blanketter med kursiv stil används endast vid behov. Ordningen inbördes ska vara så här: sidnummer * R Medgivande 1 R Innehållsförteckning. 2 R Patientinformation 3 * R Gällande HSL-insatser 4 R Individuella vårdplaner på delegerade/anvisade uppgifter (utskrift från Omsorg 2000) * HSL-lista för signering av vissa HSL-insatser (enl. blankettens framsida) 5 * R Ljuslila signeringslista för signering av hab/rehab.-insatser 5a R Rapportblad 6 Aktuell läkemedelslista (Dosrecept, epikris eller motsv.) Medicinlista Landskrona stad 6a * Signeringslista för läkemedel 7 Signeringslista för insulin 7a Blodsockerlista 7b * Signeringslista för injektioner 7c * Signeringslista för infusioner 7d * Signeringslista för vid behov läkemedel 8 Blodtryck och puls 8a Checklista när Du kontaktar sjuksköterska 9 Bältesordination 9a Nutritionsbedömning 10 Manual för nutritionsbedömning 11 Munhälsobedömning (tillhandahålls av Oral Care) Viktlista 11a Vätskelista 11b Ordinationslista för enteral nutrition 11c Signeringslista för sondmat 11d **Sårvårdsjournal Vändschema 11f Härefter finns det utrymme för sjukgymnast/arbetsterapeut att samla sina ev. dokument, ex. (dessa tillhandahålls av dem själva). Träningsprogram Kontrakturprofylaxschema TENS-utprovning TENS-dagbok Status; FIM, ADL, funktionsstatus, Norton m.fl. Hjälpmedel Sist i mappen ska alltid finnas R Signaturförtydligande 12 Plastficka innehållande Information vid akutbesök 13 ID-band R Hjälp oss att bli bättre (broschyr) 14 Blanketterna beställs på tryckeriet, ange sidnummer * är färgade blanketter ** beställs hos Anna Davidsson R är de blanketter som ska ingå i mappen då pat. endast har rehabinsatser Dokumentation/HSL-mappen Rev

37 4. ANVÄNDARANVISNING Medgivande Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att informera patienten eller ev. närstående eller god man om innebörden och att blanketten snarast blir ifylld och undertecknad. Innehållsförteckning Innehållsförteckningen anger via sidnummer den inbördes ordningen på blanketterna. Observera att endast de understrukna blanketterna utgör basmaterialet i mappen, alltså sidorna 1-14 utan bokstav. Patientinformation Ifylls och hålls uppdaterad av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Gällande HSL-insatser pågående HSL- och rehabinsatser fylls i och signeras av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut. IVP:er på delegerade/anvisade arbetsuppgifter av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Blå HSL-lista Använd samma lista för signering av vissa HSL-insatser enligt blankettens framsida Ljuslila signeringslista för signering av hab/rehab.insatser Signeras efter utförd anvisad/delegerad arbetsuppgift. Rapportblad Rapportbladet är gemensamt för alla sökord. Ange sökord. På rapportbladet noteras också om ny information tillförts mappen på annat ställe, t.ex ny IVP. Aktuell läkemedelslista - om patienten har hjälp med delning av läkemedel i dosett eller överlämnande av iordningställt läkemedel. Sjuksköterska får föra över ordinerade läkemedel på MEDICINLISTA LANDSKRONA STAD för att förtydliga originalhandling, men om denna inte blir signerad av läkare ska originalhandlingen alltid sitta i omedelbar anslutning bakom denna. Det skall framgå vilken sjuksköterska som fört över ordinationen till medicinlistan, och om den nya handlingen inte signeras av läkare ska den kontrolleras och signeras av 2 sjuksköterskor. Signeringslista för läkemedel ska användas vid: utlämnande av apodosrulle, d.v.s. när man lägger in 14-dagars rullen i patientens medicinskåp. uppdelning av läkemedel i dosett överlämnande av iordningställt läkemedel från apodos, dosett ögon-örondroppar och salvor flytande läkemedel bulkmedel salvor, krämer Dokumentation/HSL-mappen Rev

38 stolpiller, vagitorier, sugtabletter, brustabletter, läkemedelsplåster, inhalationer d.v.s. alla läkemedel som är stående ordination förutom injektioner och infusioner. ordinerade näringsdrycker Observera signeringskoderna och hur de används (se hö hörn upptill). Ev. signeringskod samt signatur skall framgå! Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att signeringslistor stämmer gentemot ordinationen, att listorna kontrolleras varje månad och att avvikelser skrivs vid uteblivna signaturer. Insulinlista Blodsockerlista Signeringslista för injektioner som ges av sjuksköterska. Ordinationen är som regel överförd till denna lista av sjuksköterska Det har därför tillkommit utrymme för namnteckning av den sjuksköterska som fört över från originalhandling. Originalordination ska sitta i anslutning till signeringslistan. Signeringslista för infusioner Se ovan; Signeringlista för injektioner! Signeringslista för vid behov läkemedel OBS! Om patient behöver läkemedel som är ordinerat vid behov ska hemvårdaren rådgöra med ssk. först. Om annan överenskommelse finns ska omvårdnadsansvarig ssk. tydligt ha dokumenterat vad som gäller i pärmen. Fyll i blanketten fullständigt och glöm inte utvärdera! Hänvisa på rapportbladet till vid behov lista för läkemedel! Blodtryck och puls Checklista när Du kontaktar sjuksköterska en hjälpreda och checklista för att hemvårdare ska kunna ge nödvändig information vid kontakt och rådgivning med ssk. Bältesordination Observera att beslutet ska omprövas, läkaren ska fylla i när! Nutritionsbedömning ska erbjudas samtliga brukare. Bedömningen genomförs av kontaktmannen. Manual för nutritionsbedömning en hjälpreda till ovan Munhälsobedömning och tandvårdskort om sådant finns. Viktlista Vätskelista Dokumentation/HSL-mappen Rev

39 Ordinationslista för enteral nutrition ( = sondmat) Signeringslista för sondmat Sårvårdsjournal sårvårdsjournalens framsida ifylls och utvärderas i möjligaste mån av en ssk som ansvarar för kontinuerlig uppföljning. Hemvårdare signerar såromläggningarna på baksidan. Vändschema (Sjukgymnastens och arbetsterapeutens dokumentation t.ex Träningsprogram, t. ex balans, styrka, rörlighet, ADL. Kontrakturprofylaxschema TENS-utprovning, bedömningsformulär, elektrodplacering och instruktioner för handhavande av apparaten. TENS-dagbok när en anvisad/delegerad uppgift avslutas skall dokumentationen därom lämnas/skickas till ansvarig sjukgymnast/arbetsterapeut. Status; FIM, ADL, funktionsstatus Hjälpmedel; förskrivningsblankett, ansvarsförbindelse, bruksanvisningar, lyftprotokoll, uppföljning/underhåll.) Signaturförtydligande Namnteckning och signatur ifylls alltid då man skriver i mappen första gången. Sparas i mappen. Information vid akutbesök Ska vara ifylld så långt det går av kontaktmannen som också ansvarar för att den är uppdaterad. Skickas med patienten vid akuta sjukvårdsbesök. ID-band ska vara ifyllt Hjälp oss att bli bättre en möjlighet för patienten all ge synpunkter Dokumentation/HSL-mappen Rev

40 Landskronastad Omsorgsförvaltningen SSKorganisationen Medicinsktansvarigasjuksköterskor alt Enhetscheferförsjuksköterskor alt Dinsjuksköterskaheter: ochhartelefonnummer:

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER. Härmed delegeras till: Personnummer

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER. Härmed delegeras till: Personnummer Medicinskt ansvarig sjuksköterska 121012 sida 1 av 7 DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER Härmed delegeras till: Namn Personnummer Arbetsplats/arbetsområde Av legitimerad sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut

Läs mer

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER Blankett Utgåva Antal sidor 4 10 Dokumentets namn Delegerings av medicinska arbetsuppgifter Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig

Läs mer

Läkemedelsrutin/ Förändringar

Läkemedelsrutin/ Förändringar Läkemedelsrutin/ Förändringar 2015 Varför ny rutin och nya signeringslistor? Vid Kvalitetsgranskningen som gjordes i mars-15 fick kommunens läkemedelshantering ett flertal påpekanden. MAS-en, Medicinskt

Läs mer

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL Grönvägen, Ängsvägen, Sjögläntan Vissefjärda serviceområde Algutsboda serviceområde IFO HSL 1 VARFÖR NY RUTIN OCH NYA SIGNERINGSLISTOR Vid kvalitetsgranskningen som

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

Blankett delegering från sjuksköterska

Blankett delegering från sjuksköterska Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2015-09-24 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Blankett delegering från sjuksköterska Namn: Sign: Person nr: Arbetsplats:

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Version 7 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Antagen av vård- och omsorgs nämnden 2016-09-06 Dokumentet gäller som längst fram till 2020-09-06 Dokumentägare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Blankett delegering från sjuksköterska

Blankett delegering från sjuksköterska Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2016-01-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Blankett delegering från sjuksköterska Namn: Sign: Person nr: Arbetsområde:

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7)

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) Sida 1 (7) 2016-11-15 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 2 Definitioner... 3

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2015-09-25 Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-08-06 Riktlinje angående delegering av arbetsuppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Diarienummer: Socialförvaltningen Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Gäller från: 2017-01-27 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: MAS Utarbetad av:

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Region Stockholm Innerstad Sida 1 (7) Reviderad Sjuksköterskor 2014-05-16 REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Sida

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Karlsborgs ~ kommun J

Karlsborgs ~ kommun J Karlsborgs ~ kommun J Rutin för delegering av medicinska arbetsuppgifter Dokumenttyp: Reviderad rutin Diarienummer: 2017-62 Beslutande: Socialchefen Gäller fr.o.m.: 2017-05-02 Reviderad: 2013-11-28, 2014-05-20,2016-01-18,

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Thomas Tryggvesson Dokumentansvarig Annika Lindquist Datum 2013-10-22 1 (10) Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kalmar kommun 2 (10) Innehåll

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer utarbetade för: Socialtjänstens hälso- och sjukvård Kvalitetsområde: Delegering Framtagen av ansvariga tjänstemän: Medicinskt

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård.

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. 1 (6) 2016-01-20 reviderad 2016-08-24 Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal överlåter

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun Socialförvaltningen MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Delegering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS.

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälsooch sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälsooch sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälsooch sjukvård Riktlinjer utarbetade för: Socialtjänstens hälso- och sjukvård Kvalitetsområde: Delegering Framtagen av ansvariga tjänstemän: Medicinskt

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2016-05-27 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 160524

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-02-15 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering på Sida 2

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Kvalitetsrevision i äldreboende

Kvalitetsrevision i äldreboende Kvalitetsreion i äldreboende Enhet: Enhetschef: Reion utförd av: Närvarande vid reion: Metoder som använts vid reion: Datum: Bedömning/sammanfattning/styrkor och förbättringsmöjligheter Uppföljning av

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Praktiska anvisningar Hälso- och sjukvårdsansvar vid korttidsvistelse enligt LSS

Praktiska anvisningar Hälso- och sjukvårdsansvar vid korttidsvistelse enligt LSS Praktiska anvisningar Hälso- och sjukvårdsansvar vid korttidsvistelse enligt LSS 2017 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Innehåll

Läs mer

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2017 Sökord i diariet: Delegering Målgrupp: Diarienummer: VON F 2017/00357 Giltig fr.o.m. 2017-05-15 Giltigt

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Skara den 21 november 2011 Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköt. Innehållsförteckning DELEGERING... 3 Personalplanering...

Läs mer

PK prov waran. Arbetsordning Dokumentation RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN. Vård och omsorg Örebro kommun orebro.se. Version:

PK prov waran. Arbetsordning Dokumentation RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN. Vård och omsorg Örebro kommun orebro.se. Version: RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: Trygg och säker hälso- och sjukvård Processägare: MAS Beslutad av: MAS Användare/roll: Sjuksköterskor, chefer Omfattar enhet/verksamhet: Vård och omsorg Version:

Läs mer

BESKRIVNING AV EGENVÅRD

BESKRIVNING AV EGENVÅRD RIKTLINJE Dokumentnamn Beskrivning av egenvård Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 151116 RUTIN Gemensam med Regionen: Nej Gäller

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1(8) Dnr 0187/11-014 7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras att hälsooch sjukvårdspersonalen

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig fr

Läs mer

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1(10) 7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras att hälsooch sjukvårdspersonalen ska utföra

Läs mer

Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering Riktlinje Utgåva Antal sidor 7 9 Dokumentets namn Delegeringsmöjligheter Medicinska arbetsuppgifter Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Delegering. Riktlinje om delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Av Monica Örmander, MAS Ersätter dokument från

Delegering. Riktlinje om delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Av Monica Örmander, MAS Ersätter dokument från Socialförvaltningen Delegering Riktlinje om delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Av Monica Örmander, MAS 2016-04-01 Ersätter dokument från 2012-06-01 Dokumentet Arbetsuppgifter som räknas till hälso-

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

Riktlinjer för dokumentation hälso- och sjukvårdsinsatser för omvårdnadspersonal

Riktlinjer för dokumentation hälso- och sjukvårdsinsatser för omvårdnadspersonal Riktlinjer för dokumentation hälso- och sjukvårdsinsatser för omvårdnadspersonal Skara den 2012-11-27 MAS Anna-Lill Karlsson Dokumentation av hälso- och sjukvårdsuppgifter All legitimerad personal har

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2014-06-12 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Lokala riktlinjer för att handla och dela medicin vid personlig assistans.

Lokala riktlinjer för att handla och dela medicin vid personlig assistans. HSL-HANDBOK LOKALA RIKTLINJER FÖR ATT HANDLA OCH DELA MEDICIN VID PERSONLIG ASSISTANS 1 (2) Lokala riktlinjer för att handla och dela medicin vid personlig assistans. Hämta medicin på apotek Att hämta

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL 2015-04-14 VÄGLEDNING VID DELEGERING - Följande arbetsuppgifter räknas som hälso- och sjukvårdsuppgifter. Före avsteg från denna vägledning ska medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas för godkännande.

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Dokumentnamn Framtagen av Granskad av 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Dokumentnamn Framtagen av Granskad av 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Framtagen av Granskad av 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Enhetschef för hälso- och sjukvård Enhet Datum Gäller till och med Ersätter Vård- och Omsorg 2012-01-03 2014-01-01 Uppdateras

Läs mer

Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva Antal sidor 8 9 Dokumentets namn Delegeringsmöjligheter medicinska arbetsuppgifter Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinje för HLR - Hjärt-lungräddning inom kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinje Datum:

Riktlinje för HLR - Hjärt-lungräddning inom kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinje Datum: Riktlinje för HLR - Hjärt-lungräddning inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Datum: 2017-06-28 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum Riktlinje

Läs mer

RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS INNEHÅLL KOMMUN.

RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS INNEHÅLL KOMMUN. RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS KOMMUN. INNEHÅLL Rutin för delegering av medicinska insatser i Älvsbyns kommun.... 1 Syfte... 2 Målgrupp... 2 Bakgrund... 2 Ansvar och roller... 2

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) Medverkande Kerstin Rutberg, boendestödjare Henrik Thorsell, Ida Tegnefjord, HSL-ansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till kerstin.rutberg@solom.se henrik.thorsell@solom.se

Läs mer

Riktlinje, Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje, Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje, Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Antagna av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2016-03-01 Senast uppdaterad: 2016-02-11 Gäller för: Enebackens äldreboende, Vårdbo i Åkersberga, Korttidsenheten

Läs mer

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet.

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet. 1 (8) 2016-01-20 reviderad 2016-08-04 Rutinbeskrivning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i boenden med särskild service och särskild omsorg, dagligverksamhet enligt LSS och socialpsykiatriboendena

Läs mer

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Medverkande Rigmor Lindström, sjuksköterska Ida Lorenzson, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska en skickad till: patrikm@forenadecare.com rigmorl@forenadecare.com ida.lorenzson@sollentuna.se 1 (7) B0103 1.0

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Journalhandling En journalhandling är alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller

Läs mer

Riktlinjer. Hemdok. Riktlinjer Hemdok HSLpärm Uppdaterad 2013-01-07

Riktlinjer. Hemdok. Riktlinjer Hemdok HSLpärm Uppdaterad 2013-01-07 1 Riktlinjer Hemdok 2 Innehållsförteckning Riktlinje Hemdok sid 3 Vem upprättar och ansvarar för Hemdok? sid 3 Anskaffning av material till Hemdok sid 3 Hemdokregister sid 4 Hemdok innehåll sid 5 Rapportblad

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Gällande Löpnr.: Dokumentklass Riktlinjer Anders Engelholm, Gurli Edlund, Markku Paanalahti. Version: 1.0 Datum: 2017-05-30 Sida 1(6)

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Syfte Rutinen beskriver förfarandet vid delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso-

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer