Utbildningsmaterial för bas delegering. Överlämnande av läkemedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmaterial för bas delegering. Överlämnande av läkemedel"

Transkript

1 Utbildningsmaterialförbasdelegering Överlämnandeavläkemedel Ansvarig:GerdNilsson

2 1

3 Omsorgsförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Stefan Segerman Anita Olsson Delegeringsbeslut Härmed delegerar jag Namn på delegerande sjuksköterska till Namn på delegeringsmottagare Arbetsplats Personnummer Beträffande vilken jag har personlig kännedom om hennes/hans medicinska yrkeskompetens (reell kompetens) att utföra följande arbetsuppgifter: Grunddelegering * Att överlämna apodos till rätt vårdtagare efter kontroll av sjuksköterska att ordinerat innehåll inte förändrats. * Att överlämna läkemedel ur apodos, dosett samt mäta upp och överlämna ordinerad mängd flytande läkemedel enligt ordination. * Att ge ögon/örondroppar/salva enligt läkares ordination och efter anvisning/ordination av sjuksköterska. * Att överlämna vid behovs läkemedel enligt ordination och efter kontakt med sjuksköterska. Specifikt delegerad/e uppgift/er:... Inom följande enhet/er:... (om delegeringsbeslut skall vara giltigt mer än på ovan angiven enhet skall delegeringsmottagaren vid tjänstgöring på annan enhet fylla i formulär Uppföljningsdokument vid tillfällig tjänstgöring ) Under tiden:... Datum för uppföljning av delegeringsbeslut: Uppföljning utförd av:... (uppföljning skall ske efter behov dock senast efter halva delegeringsperioden) Landskrona den. Underskrift av delegerande sjuksköterska Jag åtager mig arbetsuppgiften/erna och är medveten om att jag har fullt yrkesansvar (Patientsäkerhetslag 2010:659) för den/de delegerade arbetsuppgiften/erna samt är väl förtrogen med innehållet i socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1997:14) med föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Underskrift av delegeringsmottagare Landskrona stad MAS anvisningar Reviderad

4 2 Specifikt delegerbara uppgifter Läkemedelshantering * Att iordningställa läkemedel i dosett efter ordination (originalhandling eller motsvarande som ansvarig sjuksköterska godkänt som underlag). * Att ge syrgas via syrgaskoncentrator under förutsättning att ansvarig sjuksköterska förinställt flödet. * Att uppdosera och färdigställa Pari- Boy enligt ordination under förutsättning att ordinerat läkemedel är färdigställt, dvs. administrerat via pipetter. * Att iordningställa inhalationshjälpmedel genom uppdosering samt vara behjälplig vid inhalation. * Att ge läkemedel via Witzel-fistel, PEG, Knapp efter läkares ordination och sjuksköterskas anvisning samt att spola med ordinerad mängd vatten efter avslutad tillförsel. Tarm/blåsa * Att sätta K.A.D enligt sjuksköterskas anvisning/ordination efter av henne/honom bedömt som okomplicerat fall. ( SOSFS 1980:86) * Att utföra spolning av K.A.D. enligt sjuksköterskas anvisning/ordination. * Omläggning av colo/ileostomibandage samt påsbyte av detsamma enligt sjuksköterskas anvisning. * Omläggning av urostomibandage samt påsbyte av detsamma enligt sjuksköterskas anvisning Nutrition * Att ge ordinerad mängd mat sondmat i Witzel- fistel, PEG, knapp samt att spola med ordinerad mängd vatten efter avslutad näringstillförsel efter sjuksköterskas anvisning. * Att ge subcutana insulininjektioner med penna enligt läkares ordination och efter sjuksköterskas anvisning. * Att kontrollera blodsockernivån genom kapillär provtagning enligt läkares/sjuksköterskas ordination och efter sjuksköterskas anvisning. Andning/cirkulation * Att suga rent i tracheostomi efter sjuksköterskas anvisning. Sugning får endast ske i trachealtuben. * Venös provtagning enligt läkares ordination och sjuksköterskas anvisning. * Att ge blodförtunnande läkemedel via färdigställd spruta för subcutant bruk enligt läkares ordination och efter sjuksköterskas anvisning. Hud * Att utföra omläggning efter läkares/sjuksköterskas ordination och efter sjuksköterskas anvisning. Landskrona stad MAS anvisningar Reviderad

5 4

6 UtbildningochdelegeringOmsorgsförvaltningen Landskronastad ,reviderad Attöverlämnaläkemedelurapodos,dosettsamtmätauppochöverlämna ordineradmängdflytandeläkemedelenligtordination. Delegeringeninnebäratthemvårdarenvidöverlämnandetaviordningställtläkemedel förvissarsigomatträttbrukarefårrättläkemedelpårättdag,vidrätttid,attbrukaren intarsittläkemedelochattefterintagetsignerapåavseddsigneringslistaihslmappen. Överlämnandeaviordningställtläkemedelinnefattarävenöverlämnandeavt.ex. suppositorier,vagitorier,klysma,brustabletter,salvaellerkrämochsugtabletter.dessaär dosförpackadeochansessomiordningställdaläkemedel. Flytandeläkemedelfårduäveniordningställaföreöverlämnandet.Observeranoggrann doseringenligtordination! Efteröverlämnandetavordineradläkemedelsdosskadendelegeradesignerapå signeringslistaförläkemedelsamtförtydligasinsignaturpåsignaturförtydligandelistani brukarenshslmapp. Kravspecifikation Tagitdelavgällandelagarochföreskrifterinomhälsoochsjukvårdensområde. Läst Dosdispenseradeläkemedel. Läst Informationtilldigsomskadelegerasattöverlämnaiordningställtläkemedel. Läst Vadärmedicin? KunskapomHSLmappen;Ordinationshandlingarinkl.Waranordination,signeringslista förläkemedel,signaturförtydligandelista,rapportblad,sökord. Blivitvisadapodos,dosettochövr.läkemedelsförpackningaravg.märkning;namnoch personnummeretc. Skrivitgodkändkunskapstest. Praktisktutförtuppgiftenundertillsynavsjuksköterska. 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 7 Hemsjuk:2010 Landskrona stad Omsorgsförvaltningen ÖVERLÄMNANDE AV LÄKEMEDEL Namn: Enhet: År: Signeringskod jämte signatur Personnr: 0: Inget medicinintag. Dokumentera varför 1: Överlämnat medicin till anhöriga 2: Överlämnat medicin till dagcenter 3: Överlämnat till annan person. Notera till vem/varför X: Läkemedel framtaget. Den enskilde tar själv. Mån Kl Utlämnad apodosrulle Dosettdelning Journalhandling 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 LexMariaSOSFS2005:28(samtPatientsäkerhetslag2010:659) Namnet FicksittnamnefterMariasjukhusiStockholm1939.Fyrapatienteravledefterattdefåttinjektion meddesinfektionsmedeliställetförbedövningsmedel. Utredningvisadepåbristandeläkemedelshanteringochsjukhusrutiner. Händelsenleddetillattansvarigförensjukhusinrättningblevskyldigattrapporteraochanmälaom någonblivitskadadellersjukvidbehandling.detgälldeävenomdetvartroligtattskadaeller sjukdomskullekunnauppträdasenare.lexmaria,mariaslag. Syftet Fåtillståndenobjektivutredningomanledningtilleninträffadskadaellerriskförskadaellertillbud. Kunnavidtaförebyggandeåtgärderochdärmedhöjapatientsäkerheten. Dendrabbadeoch/ellerdennesanhörigskagenomutredningsålångtsommöjligtfåklarhetivad somfaktisktinträffatochvarförskadanellersjukdomenuppstått. Vadskaanmälas? Anmälanskagörasomenpatientdrabbasavskadaellersjukdomisambandmedhälsoochsjukvård, elleromenpatientutsättsförriskattdrabbasavskadaellersjukdom. Dockintekomplikationersomkunnatförutsesellerutgörennormalrisk. Vemskaanmäla? Allpersonalharskyldighetatttillvårdgivaren(enhetschef,sjuksköterska/distriktssköterska) anmälafallsomkanomfattasavlexmariabestämmelserna. Företrädesvisärdetdenpersonsomförstnoteraravvikelsensomgöranmälan. Anmälanskagåvidaretilldenmedicinsktansvarigasjuksköterskanikommunen,MAS. MAS:enikommunenfullgöranmälningsskyldighetentillSocialstyrelsen. Hurskaanmälangöras? AnmälanskagörasiOmsorg2000alternativtpåblankett;OmsorgsförvaltningenAvvikelserapport. Avformuläret/blankettenframgårvilkauppgiftersomskafyllasi. DetskagörasenriskanalysavansvarigverksamhetschefrespektiveMAS. AnmälantillSocialstyrelsenskagörassåsnartsommöjligtmensenastinomtvåmånader. Patientellernäraanhörigskaunderrättas. ExempelpåsådantsomböranmälasenligtLexMariaär; *förväxlingar,felaktigaförskrivningar,feldoseringarellerfelexpedieringar *avvikelserdärläkemedelärinblandade *uteblivenellerfördröjdundersökning,somvaritklartindikeradenligtvedertagenpraxis. *felaktigtutfördundersökning,vårdellerbehandling *otillräckligellerfelaktiginformationtillpatientenelleranhöriga *felaktiganvändningellerfelaktigtunderhållavmedicinsktekniskaprodukter *bristeriarbetsrutiner,ivårdensorganisationellerisamarbetetmellanolikavårdenheter *vårdrelateradeinfektioner *otillräckligaresurser,t.ex.vadgällerkompetens,bemanning,lokalerellerutrustningföratt verksamhetenskakunnabedrivaspåettsäkertsätt. 19

21 LexSarahSOSFS2011:5 Namnet FicksittnamnefterundersköterskanSarahWägnertsomanmäldemissförhållandenpåettprivat äldreboende,polhemsgårdenisolna,1997. Syftet Garanteratrygghetochrättssäkerhetiomsorgenomäldreochfunktionshindrade. Säkraattmissförhållandenblirkändaochåtgärdade. Vadskaanmälas? Allvarligamissförhållanden,övergreppochbristeriomsorgen. Allvarligamissförhållandenavser *övergreppochbristeriomsorgernasomutgöretthotmotenenskildsliv, hälsaellersäkerhet. *bemötandeaväldreochfunktionshindradesomklartavvikerfrångrundläggandekravpå Självbestämmande,integritet,trygghetochvärdighet. Övergreppkanvara *fysiska,ex.slag,nyp,hårdatag *psykiska,ex.hot,bestraffningar,skrämselochkränkningar *sexuella *ekonomiskaex.stöldavpengarellerägodelar,utpressningochförskingring. Bristeriomsorgernakanröra *personlighygien *mathållning *tandochmunhygien *bristeridentillsynsomdenenskildefår Återkommandebristeriomsorgernasomt.ex.berorpåbristandearbetsrutinerkansammantaget utgöraallvarligamissförhållandenävenombristernavarförsiginteansesvaradet. Vemskaanmäla? Densomäranställd,uppdragsgivare,praktikantellermotsvarandeellerdeltariomsorgernaomäldre människorellermänniskormedfunktionshinder. Hurskaanmälangöras? AnmälanskagörasiOmsorg2000alternativtpåblankettOmsorgsförvaltningenAvvikelserapport. Avformuläret/blankettenframgårvilkauppgifterskafyllasi. Anmälangörstillnärmstaenhetschefsomansvararförattutredninggörsochvidtarlämpliga åtgärder.enhetschefenanmälervidaretillverksamhetsansvarigchefochsocialstyrelsen. Enhetschefenunderrättaranhörig/närstående. Vidmisstankeombrottslighandlingskahändelsenpolisanmälas. 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 HSL-MAPPEN Ansvar 2. Arkivering 3. Innehåll 4. Användaranvisning Omsorgsförvaltningen 2010 Dokumentation/HSL-mappen Rev

35 1. ANSVARSFÖRDELNING Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att * Iordningställa mapp till ny patient. * Se till att Medgivande blir ifyllt snarast * Skriva/uppdatera patientinformation. * Fylla i och se till att Gällande HSL-insatser är aktuell. * Skriva och sätta in aktuella IVP: er på delegerade/anvisade arbetsuppgifter * Hålla samtliga ordinationer aktuella: läkemedel, sårvård, bälte, sondmat o.s.v. * Regelbundet stämma av rapportbladen och skriva in väsentlig info i Omsorg Kontaktmannen ansvarar för att * Bibehålla ordning i mappen samt meddela respektive profession vid behov. * Rensa mappen var 3:e månad. * Fylla i Information vid akutbesök så långt det går och se till att den är aktuell. * Vid behov fylla på med nya rapportblad, signeringslistor, Information vid akutbesök, ID-band, samt signaturförtydligande. Sjukgymnastens/arbetsterapeuten ansvarar för att * Iordningsställa mapp till ny patient som endast har insatser från Hab/Rehabgruppen med de blanketter enl. innehållsförteckningen som är markerade med R. * Se till att Medgivande blir ifyllt snarast * Skriva/uppdatera patientinformation. * Fylla i Gällande HSL-insatser då delegerad eller anvisad uppgift finns. * Skriva IVP på delegerad/anvisad arbetsuppgift och placera den samt vedertagen signeringslista på rätt plats i pärmen. Alla ska alltid skriva hänvisning i rapportbladet då ny information sätts in i pärmen. 2. SPARANDE OCH ARKIVERING * Fullskrivna rapportblad och signeringslistor angående HSL lämnas till sjuksköterska. * Fullskrivna rapportblad och signeringslistor avseende rehabinsatser lämnas till Hab/Rehabgruppen. * När patienten avslutas lämnas alla papper avseende rehabinsatser till Hab/Rehabgruppen och övrigt innehåll sorterat till sjuksköterskan. * Tänk på att alla blad ska vara ifyllda med namn, personnr och årtal. *Arkivering; Anvisningar för sjuksköterskor och hab/rehab.personal om vad som ska arkiveras och hur finns att läsa i MAS- anvisningarna på intranätet. Dokumentation/HSL-mappen Rev

36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSL-mappen ska alltid innehålla följande understrukna blanketter. Blanketter med kursiv stil används endast vid behov. Ordningen inbördes ska vara så här: sidnummer * R Medgivande 1 R Innehållsförteckning. 2 R Patientinformation 3 * R Gällande HSL-insatser 4 R Individuella vårdplaner på delegerade/anvisade uppgifter (utskrift från Omsorg 2000) * HSL-lista för signering av vissa HSL-insatser (enl. blankettens framsida) 5 * R Ljuslila signeringslista för signering av hab/rehab.-insatser 5a R Rapportblad 6 Aktuell läkemedelslista (Dosrecept, epikris eller motsv.) Medicinlista Landskrona stad 6a * Signeringslista för läkemedel 7 Signeringslista för insulin 7a Blodsockerlista 7b * Signeringslista för injektioner 7c * Signeringslista för infusioner 7d * Signeringslista för vid behov läkemedel 8 Blodtryck och puls 8a Checklista när Du kontaktar sjuksköterska 9 Bältesordination 9a Nutritionsbedömning 10 Manual för nutritionsbedömning 11 Munhälsobedömning (tillhandahålls av Oral Care) Viktlista 11a Vätskelista 11b Ordinationslista för enteral nutrition 11c Signeringslista för sondmat 11d **Sårvårdsjournal Vändschema 11f Härefter finns det utrymme för sjukgymnast/arbetsterapeut att samla sina ev. dokument, ex. (dessa tillhandahålls av dem själva). Träningsprogram Kontrakturprofylaxschema TENS-utprovning TENS-dagbok Status; FIM, ADL, funktionsstatus, Norton m.fl. Hjälpmedel Sist i mappen ska alltid finnas R Signaturförtydligande 12 Plastficka innehållande Information vid akutbesök 13 ID-band R Hjälp oss att bli bättre (broschyr) 14 Blanketterna beställs på tryckeriet, ange sidnummer * är färgade blanketter ** beställs hos Anna Davidsson R är de blanketter som ska ingå i mappen då pat. endast har rehabinsatser Dokumentation/HSL-mappen Rev

37 4. ANVÄNDARANVISNING Medgivande Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att informera patienten eller ev. närstående eller god man om innebörden och att blanketten snarast blir ifylld och undertecknad. Innehållsförteckning Innehållsförteckningen anger via sidnummer den inbördes ordningen på blanketterna. Observera att endast de understrukna blanketterna utgör basmaterialet i mappen, alltså sidorna 1-14 utan bokstav. Patientinformation Ifylls och hålls uppdaterad av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Gällande HSL-insatser pågående HSL- och rehabinsatser fylls i och signeras av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut. IVP:er på delegerade/anvisade arbetsuppgifter av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Blå HSL-lista Använd samma lista för signering av vissa HSL-insatser enligt blankettens framsida Ljuslila signeringslista för signering av hab/rehab.insatser Signeras efter utförd anvisad/delegerad arbetsuppgift. Rapportblad Rapportbladet är gemensamt för alla sökord. Ange sökord. På rapportbladet noteras också om ny information tillförts mappen på annat ställe, t.ex ny IVP. Aktuell läkemedelslista - om patienten har hjälp med delning av läkemedel i dosett eller överlämnande av iordningställt läkemedel. Sjuksköterska får föra över ordinerade läkemedel på MEDICINLISTA LANDSKRONA STAD för att förtydliga originalhandling, men om denna inte blir signerad av läkare ska originalhandlingen alltid sitta i omedelbar anslutning bakom denna. Det skall framgå vilken sjuksköterska som fört över ordinationen till medicinlistan, och om den nya handlingen inte signeras av läkare ska den kontrolleras och signeras av 2 sjuksköterskor. Signeringslista för läkemedel ska användas vid: utlämnande av apodosrulle, d.v.s. när man lägger in 14-dagars rullen i patientens medicinskåp. uppdelning av läkemedel i dosett överlämnande av iordningställt läkemedel från apodos, dosett ögon-örondroppar och salvor flytande läkemedel bulkmedel salvor, krämer Dokumentation/HSL-mappen Rev

38 stolpiller, vagitorier, sugtabletter, brustabletter, läkemedelsplåster, inhalationer d.v.s. alla läkemedel som är stående ordination förutom injektioner och infusioner. ordinerade näringsdrycker Observera signeringskoderna och hur de används (se hö hörn upptill). Ev. signeringskod samt signatur skall framgå! Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att signeringslistor stämmer gentemot ordinationen, att listorna kontrolleras varje månad och att avvikelser skrivs vid uteblivna signaturer. Insulinlista Blodsockerlista Signeringslista för injektioner som ges av sjuksköterska. Ordinationen är som regel överförd till denna lista av sjuksköterska Det har därför tillkommit utrymme för namnteckning av den sjuksköterska som fört över från originalhandling. Originalordination ska sitta i anslutning till signeringslistan. Signeringslista för infusioner Se ovan; Signeringlista för injektioner! Signeringslista för vid behov läkemedel OBS! Om patient behöver läkemedel som är ordinerat vid behov ska hemvårdaren rådgöra med ssk. först. Om annan överenskommelse finns ska omvårdnadsansvarig ssk. tydligt ha dokumenterat vad som gäller i pärmen. Fyll i blanketten fullständigt och glöm inte utvärdera! Hänvisa på rapportbladet till vid behov lista för läkemedel! Blodtryck och puls Checklista när Du kontaktar sjuksköterska en hjälpreda och checklista för att hemvårdare ska kunna ge nödvändig information vid kontakt och rådgivning med ssk. Bältesordination Observera att beslutet ska omprövas, läkaren ska fylla i när! Nutritionsbedömning ska erbjudas samtliga brukare. Bedömningen genomförs av kontaktmannen. Manual för nutritionsbedömning en hjälpreda till ovan Munhälsobedömning och tandvårdskort om sådant finns. Viktlista Vätskelista Dokumentation/HSL-mappen Rev

39 Ordinationslista för enteral nutrition ( = sondmat) Signeringslista för sondmat Sårvårdsjournal sårvårdsjournalens framsida ifylls och utvärderas i möjligaste mån av en ssk som ansvarar för kontinuerlig uppföljning. Hemvårdare signerar såromläggningarna på baksidan. Vändschema (Sjukgymnastens och arbetsterapeutens dokumentation t.ex Träningsprogram, t. ex balans, styrka, rörlighet, ADL. Kontrakturprofylaxschema TENS-utprovning, bedömningsformulär, elektrodplacering och instruktioner för handhavande av apparaten. TENS-dagbok när en anvisad/delegerad uppgift avslutas skall dokumentationen därom lämnas/skickas till ansvarig sjukgymnast/arbetsterapeut. Status; FIM, ADL, funktionsstatus Hjälpmedel; förskrivningsblankett, ansvarsförbindelse, bruksanvisningar, lyftprotokoll, uppföljning/underhåll.) Signaturförtydligande Namnteckning och signatur ifylls alltid då man skriver i mappen första gången. Sparas i mappen. Information vid akutbesök Ska vara ifylld så långt det går av kontaktmannen som också ansvarar för att den är uppdaterad. Skickas med patienten vid akuta sjukvårdsbesök. ID-band ska vara ifyllt Hjälp oss att bli bättre en möjlighet för patienten all ge synpunkter Dokumentation/HSL-mappen Rev

40 Landskronastad Omsorgsförvaltningen SSKorganisationen Medicinsktansvarigasjuksköterskor alt Enhetscheferförsjuksköterskor alt Dinsjuksköterskaheter: ochhartelefonnummer:

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Thomas Tryggvesson Dokumentansvarig Annika Lindquist Datum 2013-10-22 1 (10) Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kalmar kommun 2 (10) Innehåll

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Skara den 21 november 2011 Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköt. Innehållsförteckning DELEGERING... 3 Personalplanering...

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1(10) 7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras att hälsooch sjukvårdspersonalen ska utföra

Läs mer

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL

KAN DELEGERAS TILL REELLT KOMPETENT OMVÅRDNADSPERSONAL 2015-04-14 VÄGLEDNING VID DELEGERING - Följande arbetsuppgifter räknas som hälso- och sjukvårdsuppgifter. Före avsteg från denna vägledning ska medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas för godkännande.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Dokumentnamn: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2015-05-25

Läs mer

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (20) Inledning Detta

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Syfte Rutinen beskriver förfarandet vid delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso-

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping Samverkansdokument för vårdens övergångsställen Giltig from: 2013-02-13 Giltig tom: 2014-01-01 Fastställt av: Samverkansrådet Diarienummer: NSÖ 2013-58 Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Dokumentation. Inledning. Ansvarsförhållande. Styrdokument

Dokumentation. Inledning. Ansvarsförhållande. Styrdokument Vård- och omsorgskontoret 2008-11-14 Uppdaterad 2009-06-17, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-01, 2011-07-18, 2012-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2013-08-01, 2014-04-15, 2014-08-01 08-579

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Dokumentation Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvård

Dokumentation Vård och omsorgskontorets hälso- och sjukvård DIREKTIV Framtagen av Medicinskt ansvariga Utgåva Ersätter 2 2010-03-22 Godkänd och fastställd av Medicinskt ansvariga Fastställd Utvärderas 2011-04-01 2013-04-01 Dokumentation Vård och omsorgskontorets

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson Giltig f o m: 2015-03-01 Lagstiftning,

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Giltig fr.o.m. Ersätter. 140901 Ansvarig för framtagande MAS/MAR/SAS. 20140324 Informationsansvarig Christina Löf, MAR

Giltig fr.o.m. Ersätter. 140901 Ansvarig för framtagande MAS/MAR/SAS. 20140324 Informationsansvarig Christina Löf, MAR Rutin. Rev 140901 Utarbetad för förvaltning Vård och omsorg Ämne/område hantering Fastställd av MAS/MAR/SAS Vem avser riktlinjen/rutinen Vård och omsorg Lokal anpassning ska finnas Ja Nej Utgåva 3 Giltig

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Rutin för säkerhet vid datorproblem

Rutin för säkerhet vid datorproblem Utarbetad för enhet/område/förvaltning Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Dokumentnamn Rutin för säkerhet vid datorproblem Process Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Revideras av Version

Läs mer

Rutiner för dokumentation i patientjournal i Treserva

Rutiner för dokumentation i patientjournal i Treserva RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (9) Rutiner för dokumentation i patientjournal i Treserva Manualer finns i Treserva: Tryck på F1. Förklaringstext: Högerklicka på sökordet och välj Sökordsinfo. Signering

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Läkemedelshantering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Vård och omsorg Handbok

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

1. När inträffade avvikelsen? (datum) (klockslag) Om avvikelsen pågått under längre tid (från) (till)

1. När inträffade avvikelsen? (datum) (klockslag) Om avvikelsen pågått under längre tid (från) (till) Avvikelserapport 1. När inträffade avvikelsen? (datum) (klockslag) Om avvikelsen pågått under längre tid (från) (till) 2. Var inträffade avvikelsen? (avd/boende/hemtjänstgrp.) 3. Vårdtagarens namn: Personnummer:

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård 1 Ledningssystem för läkemedelshantering i Nordmalings kommuns särskilda boenden, korttidsplatser samt hemsjukvård i

Läs mer

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering Bilaga 3 Tre Stiftelser/Medication and Care Support System (MCSS) Denna sektion beskriver besöket på Tre Stiftelser som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Funktionsstö Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2009-01-28 Anita Andersson-Lundahl, ssk Lena-Marie Bergendahl, ssk Anna-Carin Lehnberg, ssk Marie Persson, ssk Gunnel Sjögren, ssk Christina

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer