Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016"

Transkript

1 Dnr 2015/50 Id Barn- och utbildningsförvaltningen Skolområde ViGyLär Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter Verksamhetsbeskrivning Skolområde ViGyLär bedriver på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden pedagogiska verksamheter inom gymnasium kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå svenska för invandrare samt samhällsorientering inom etableringsreformen Ingen gymnasiesärskola drivs i egen regi. Inom skolområdet finns följande enheter: Rektor 1 Agneta Kling Rektor 2 Anna-Kristina Mäkitalo Rektor 3 Anders Eriksson Rektor 4 Richard Olovsson Rektor vux. Matilda Bladås Fem förstelärare finns på området varav en på Lärcenter. Deras uppdrag finns beskrivet på fronter och its-learning. Lärare som inte har fullständig legitimation ska ha kompetensutvecklingsplaner så de erhåller legitimation för sin tjänst. Efter årsskiftet 2013/14 anställs inga lärare utan legitimation på tillsvidareanställning. Lärare utan legitimation får endast sätta betyg med stöd av en legitimerad lärare fr.o.m 1 juli 2015 Övergripande mål och visioner för Vimmerby kommun Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kommunövergripande styrkort vilket ska styra Vimmerby kommun mot de uppsatta mål som finns i Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun. Den politiska ambitionen i Vimmerby är att bygga världens bästa Vimmerby och som ett led i detta arbete har ett antal visioner tagits fram: Ett friare Vimmerby Ett tryggare Vimmerby Ett grönare Vimmerby Ett företagsammare Vimmerby Vimmerby kommun en attraktiv arbetsgivare Vimmerby kommun en samarbetspartner Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post Stadshuset Stångågatan VIMMERBY Fax PlusGiro Webbplats Organisationsnummer Godkänd för F-skatt

2 2 Ett ekonomiskt bärkraftigt Vimmerby Med kommunens värdeord ANSVAR, MOD och FANTASI i tankar och arbetssätt ska alla verksamheter inom kommunen arbeta för att ha en ekonomi i balans att leverera tjänster av hög kvalitet att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare hållbar utveckling och hög livskvalitet. Utifrån den kommunövergripande visionen, kommunfullmäktiges styrkort samt barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsdokument har det kommunövergripande styrkortet brutits ned till ett styrkort för barn- och utbildningsnämnden (BUN beslut ). Styrkort barn- och utbildningsnämnden En ekonomi i balans Tjänster av hög kvalitet En attraktiv arbetsgivare En hållbar utveckling och hög livskvalitet Ansvar Mod Fantasi Budget i balans på alla nivåer Effektiv och flexibel organisation Samarbete med andra Behovsstyrd resursfördelning Nöjda vårdnadshavare, barn och elever Fokus på kunskap och resultat Likvärdighet i omsorg, lärande och bedömning Evidensbaserade och beprövade metoder - lära av andra Framåtanda och kunskapstörst Motivation och delaktighet God fysisk och psykisk arbetsmiljö Attityder och likabehandling Estetiska värden i kultur och skapande Internationellt arbete med fokus på ett hållbart samhälle NYTÄNKANDE "Vaffö gör vi på detta viset?" Ekonomi Invånare och brukare Verksamhet och medarbetare Utveckling 2014 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna 2017 ska Vimmerby vara Sveriges bästa skolkommun Målsättningen är att alla barn, elever och medarbetare i Vimmerby kommun ska få vistas i en miljö där den gemensamma värdegrunden är att alla kan och vill. Förskolor och skolor ska erbjuda lärmiljöer där barn och elever stimuleras till optimal utveckling. Alla verksamheter ska präglas av trygghet, höga förväntningar och rimliga krav och alla pedagoger ska ha ett

3 gemensamt förhållningssätt till kunskapsutveckling. Särskilt viktigt är det att beakta alla barns och elevers rätt till likvärdig utbildning. 3 Vision för barn och utbildningsnämndens verksamheter Tillsammans når vi toppen! Skolutveckling för barn och elever i Vimmerby Kommun Vi, barn, elever och medarbetare gör vårt bästa, lyckas och lär oss massor! För att nå de högt satta målen är fyra målområden prioriterade: kunskap och resultat Välutbildade, kompetenta och engagerade medarbetare skapar möjligheter för alla barn och elever att nå mål de själva inte trodde var möjligt. Pedagogerna ska ha goda kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och lärande och tillgången till datorer och andra tekniska läromedel är god i all pedagogisk verksamhet. Vi möter eleverna med kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på studier. Tillsammans med skolans lärare och övrig personal fördjupas och utvecklas elevernas kunskaper. Med ett varierat och verklighetsanknutet arbetssätt ger vi eleverna goda kunskaper och en stabil grund för ett livslångt lärande.

4 4 Tillsammans med mentor görs regelbundna uppföljningar av elevernas studier som gör det möjligt för eleverna att nå längre än vad de själva trodde var möjligt. Vi åtar oss att - regelbundet följa upp individuella studieplaner - ge individuellt stöd så långt det är möjligt - regelbundet följa upp kunskapsutvecklingen - synliggöra de personliga framgångarna - utveckla våra former för samarbete, t.ex. samrättning och arbete både i klassrummet och med distansbaserade upplägg. värdegrund och likabehandling Kommunens skolmiljöer upplevs som välkomnande och trygga för alla. Studiero i klassrummen är en självklarhet. Alla förskolor och skolor arbetar aktivt för en miljö fri från kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. Vi har en miljö där kamratskap, respekt för andra, trygghet och trivsel är våra ledstjärnor och lärandet är vårt gemensamma uppdrag. Vi har en skola som välkomnar varje elev som den är och aktivt motverkar alla former av diskriminering och kränkande behandling. Vi åtar oss att - hålla vår likabehandlingsplan levande och göra innehållet känt för våra elever - ha ett aktivt demokratiarbete, bland annat genom kurser och temadagar - vara ständigt uppmärksamma på om de demokratiska värderingarna i något sammanhang åsidosätts eller hotas. motivation och delaktighet Genom delaktighet och inflytande skapas inre motivation som gynnar både personlig utvecklig och lärande. Medarbetarna upplever Vimmerby kommun som en positiv arbetsplats, där kompetens och framåtanda tas till vara. Vi som arbetar på skolan ska tillsammans med eleven se till att han/hon lyckas i sina studier. För att öka motivationen ska skolan ha en god och modern arbetsmiljö. Vi ska möta eleven där den befinner sig för att tillsammans ta fram elevens individuella planering, där delaktighet och inflytande är en självklarhet i upplägget av studierna. Vi ger både elever och medarbetare möjlighet att påverka skolans kultur och arbetsklimat. Vi åtar oss att - skapa utrymme för regelbundna personliga möten, som ger möjlighet till formativ utvärdering - öka tydligheten för eleverna, både i klassrummet och genom kommunikation via lärplattform.

5 5 - skapa arenor för dialog och inflytande över verksamheten för både elever och medarbetare kultur och skapande Med utgångspunkt i bland annat Astrid Lindgrens författarskap får barn och elever pröva, utveckla och uppleva olika former av estetik och kultur. Kulturgarantin är navet i de estetiska lärprocesserna och uttrycksformerna är många och varierade. På Vimmerby gymnasium kommer eleverna att få en kulturupplevelse varje läsår. Varje årskurs är ägnat åt en speciell konstform: I årskurs 1 står musiken i centrum, oftast i form av en konsert. I årskurs 2 är det film som gäller. Det kan vara både kort- och långfilmer, oftast utifrån ett speciellt tema. I årskurs 3 är det teater eller dans. Vi tar hit en teater- eller dansföreställning. På samtliga program har eleven möjlighet att välja dansprofil. Tillsammans med Kulturskolan får eleven möjlighet att välja olika estetiska uttrycksformer på individuellt val. På Lärcenter erbjuds eleverna att delta i gymnasiets kulturarrangemang när det är praktiskt och organisatoriskt genomförbart. Kortfattad beskrivning av mätetal för nyckeltal(indikatorer) och målnivåer De nyckeltal/indikatorer som ligger till grund för barn- och utbildningsnämndens uppföljning av nämndens verksamheter är nyckeltal som till största delen även redovisas på nationell nivå. Nyckeltalen är att se som indikatorer när kvaliteten på nämndens verksamheter ska bedömas. I nämndsplanen redovisas nyckeltal på nämndsnivå och även målnivån sätts på nämndsnivå. Det finns ett antal nyckeltal/indikatorer som baseras på de enkäter som barn- och utbildningsförvaltningen regelbundet genomför med medarbetare, elever och vårdnadshavare. De har mätvärden som ryms inom ramen 0-10 och där 10 är bästa värde. Ett flertal mätvärden är angivna i procent, vilket inte kräver någon ytterligare beskrivning. Då det gäller SKL:s olika rankingar baseras nyckeltalen på var kommunen placerar sig bland landets 290 kommuner och placering 1 representerar det bästa resultatet. Mål uppnådda Nära målet Mål ej nått Verksamhetsmål för gymnasium Verksamheten präglas av en tilltro till elevers förmåga och alla elever känner sig hörda, sedda och lyssnade på. Eleverna möts av höga förväntningar och rimliga krav. Vimmerby gymnasium är en attraktiv gymnasieskola som präglas av framåtanda och nytänkande, inte minst inom modern teknik. Konkret innebär det att:

6 Vi som arbetar på skolan ska tillsammans med eleven se till att han/hon lyckas i sina studier. Vi ska möta eleven där han/hon befinner sig för att tillsammans ta fram elevens individuella planering. Delaktighet och inflytande är en självklarhet i upplägget av elevens studier. Vi ger eleven möjlighet att kunna påverka sin skolas kultur och arbetsklimat. Vi skapar tillsammans en god kommunikation med föräldrar och andra berörda. Vi har en tilltro till att eleven kommer i tid och har med sig rätt utrustning samt är aktiv och arbetar för att uppnå sina mål. Insatser för att nå målen: - Genomföra professionella vägledningssamtal - Upprätta arbetsmarknadskontakter - Skapa arenor för elevers inflytande över skolans kultur och arbetsklimat - Behålla en utbildad och engagerad personal - Använda modern informations- och kommunikationsteknologi 6 Nyckeltal utfall 2013 utfall 2014 mål 2015 mål 2017 Nöjda föräldrar enkät åk 1 7,2 7,7 8,0 8,0 Nöjda elever enkät gy 7,1 7,2 7,5 8,0 Betygsmedelvärde åk 3 13,2 Nat statistik har inte kommit än 14,4 14,6 Andel behöriga till högskola 80,7% Nat statistik har inte kommit än 75% 100% SKL öppna jämförelser betyg (ranking) 245 Nat statistik har inte kommit än 10 1 SKL information till alla 63% 63% 85% 100% Kritik från Skolinspektionen BeO Verksamhetsmål för vuxenutbildning Målet är att nå samtliga vuxna i Vimmerby kommun som har behov av utbildning och att den byggs utifrån individens, kommunens och omvärldens behov. Verksamheten präglas av att utbildningen skräddarsys efter vars och ens förutsättningar. Samarbete, flexibel vuxenpedagogik och modern teknik är framgångsfaktorer som genomsyrar vuxenutbildningen. Konkret innebär det: Vi ska kunna erbjuda utbildning utifrån individens, kommunens och omvärldens behov. Det är viktigt att erbjuda ett brett utbud och behålla och utveckla en flexibel vuxenpedagogik. Insatser för att nå målen: - Genomföra professionella vägledningssamtal - Upprätta arbetsmarknadskontakter - Inhämta kunskap om utbildningsbehov - Behålla en utbildad och engagerad personal - Använda modern informations- och kommunikationsteknologi

7 7 Nyckeltal Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2017 SFI- elever som har blivit helt godkända på NP i kurs B, (19/8). 42 % 90 % 100 % SFI elever som har blivit helt godkända på NP i kurs C, (17/13). SFI elever som har blivit helt godkända på NP i kurs D, (26/12). Betyg i SV 1 och SAS 1 antal elever med lägst betyget E, (14/12). Betyg i ENG 5 antal elever med lägst betyget E, (8/8). Betyg i MA 1a-c antal elever med lägst betyget E, (18/16). Nationella prov SV 1 och SAS1- antal elever med lägst minst E, (12/9). Nationella prov ENG 5 - antal elever med lägst betyget E, (11/10). Nationella prov MA 1a-c- antal elever med lägst betyget E, (10/10). 76 % 90 % 100 % 46 % 90 % 100 % 86 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 89 % 100 % 100 % 75 % 90 % 100 % 75 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % Övergripande verksamhetsmål attraktiv arbetsgivare Medarbetarna upplever barn- och utbildningsförvaltningen som en positiv arbetsplats, där kompetens och framåtanda tas till vara. Verksamheterna drivs i ändamålsenliga lokaler och präglas av en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. att föra en aktiv dialog med de anställda om organisationens utveckling och behov av förändring att vara lyhörd vad olika yrkesgrupper säger utifrån elevens väg mot en högre måluppfyllelse att se till att den fysiska miljön är ändamålsenlig och kreativ så medarbetarna får bästa tänkbara förutsättningar i arbetsmiljön att vi ska ta tillvara medarbetarnas kompetens och se till att de får en fortbildning i både pedagogik och sina ämnen för att möta framtidens elever att stimulera kultur och friskvård på arbetstid men också utanför arbetstiden med olika gruppaktiviteter att uppmuntra internationellt arbete och utbyte inom ramen för budget och tjänstefördelning att skapa en planering med god framförhållning i allt arbete som sker på skolan för att uppnå trygghet och arbetskvalitet.

8 8 Nyckeltal utfall 2013 utfall 2014 mål 2015 mål 2017 Organisation och ledarskap 7.2 7,4 8 9 Medarbetare & kompetens 8.0 8, Arbetsklimat och trivsel Medarbetarenkät 7,5 7,6 7,8 9 Nyckeltal mål 2017 Sjukfrånvaro % Övergripande verksamhetsmål ekonomi i balans Barn- och utbildningsnämndens verksamheter håller genomgående en hög kvalitet. Organisationen präglas av kostnadseffektivitet, där behovsstyrd resursfördelning är ett självklart arbetsätt. Resultatmedvetna chefer leder verksamheten mot gemensamma mål inom given budgetram. att innan beslut ha använt kommuns styrkort i bedömningen för kostnad i förhållande till utfall att söka samarbete med andra förvaltningar och externa aktörer där vi har gemensamma mål att visa god hushållning med de resurser som tilldelas oss samt ta fram kalkyler för framtida satsningar som krävs för att behålla och utvecklad kvalitet för Vimmerby ungdomar och vuxna att ha en bevakning på ev. statsbidrag som finns att söka för verksamhet som sammanfaller med vårt utvecklingsbehov. Nyckeltal utfall 2012 utfall 2013 utfall 2014 mål 2015 mål 2017 Bokslut - 215, tkr +/-0 +/-0 tkr Övergripande verksamhetsmål. Inom barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter ligger barnkonventionen ligger till grund för beslutsfattande i alla frågor som rör barn. Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa finns med i alla frågor som rör barn och elever. Verksamheterna har utvecklats från att vilja väl till att göra väl i barnkonventionens anda. Med utgångspunkt i bland annat Astrid Lindgrens författarskap får barn och elever pröva, utveckla och uppleva olika former av estetik och kultur. Kulturgarantin är navet i de estetiska lärprocesserna och uttrycksformerna är många och varierade. I Vimmerby kommun förvaltar vi arvet från Astrid Lindgrens författarskap och i leken formas kreativitet och kultur vilket har betydelse för alla barns och elevers utveckling. att lyssna och föra en dialog med eleverna om både deras och verksamhetens utveckling. att vi skall sträva efter en kreativ miljö och ett arbetsätt som stimulerar alla sinnen.

9 9 att varje år minst uppfylla kulturgarantin. att försöka skapa utrymme för individuella val mot estisk verksamhet. Identifierade förbättringsområden för ökad måluppfyllelse och där utvecklingsarbetet antingen redan är påbörjat eller ska påbörjas 2015 Övergripande för nämndens verksamheter: - barn- och elevstödsarbete - behovsstyrd resursfördelning - attraktiv arbetsgivare - lyfta fram goda exempel - lära av andra - benchmarking - kompetensutveckling kopplat till kravet på lärarlegitimation - arbetsformer för ökad måluppfyllelse - aktivt arbete med FN:s barnkonvention - innehållet i karriärtjänsterna - det internationella perspektivet i elevernas lärande - samverkansformer mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem Gymnasieskola - Skolan har inte en tillräckligt hög måluppfyllelse i relation till verksamhetens mål. Under 2014 arbetades formerna fram för ett större skolutvecklingsprojekt och en testomgång gjordes hösten Januari 2015 startade projektet på riktigt. Personalen på skolan träffas i samtalsgrupper minst 6 gånger per termin. Samtalen leds av utbildade handledare och handlar om metodik och pedagogik. Dessa möten följer en tydlig samtalsstruktur. Kopplat till detta läser personalen högskolekurser om 2,5 hp/termin via högskolan i Jönköping. För att kunna göra en objektiv utvärdering av utfallet av projektet, så kommer en extern följare från någon högskola eller universitet att knytas till projektet - Ändrade rutiner och mötesstrukturer för elevhälsan. Tidigare har arbetet kring elever som kommer efter i skolarbetet, tagit för lång tid innan åtgärder görs. Via ändrade rutiner under hösten 2014 och uppföljning under 2015 kommer arbetet effektiviseras. En högre grad av digitalisering av dokumentationen kommer göra att fler får snabbare tillgång till förändringar rörande elever och på så sätt hjälper vi eleven snabbare. - Vimmerby gymnasium har tidigare haft en stor bredd på internationellt arbete. Under 2014 erhöll skolan projektmedel via Erasmus+ för att skolans personal ska kunna resa utomlands för s.k. jobbskuggning i kompetens- och verksamhetsutvecklande syfte. Totalt erhöll skolan ca kr över en period t.o.m. våren Skolans mål är att i högre grad utnyttja externa medel från EU, fon-

10 der m.m. för att finansiera utbyten med personal och elever. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra den internationella verksamheten i framtiden. 10 Lärcenter - nya arbetsformer för SFI- undervisningen. Vi ska utveckla vår vuxenpedagogik och vårt användande av digitala hjälpmedel i olika former. Vi samordnar och samarbetar kring de nationella proven. - nya utvärderingar ska utformas för Lärcenters verksamheter. - skapa samarbetsformer mellan gymnasieskola och yrkesvuxenutbildning. Vi ska fortsätta utveckla dagens samarbete runt vuxna som önskar yrkesutbildning där vi redan har programmen på gymnasiet. Utveckling på längre sikt till utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse med sikte på IKT både ur pedagogisk och teknisk synvinkel Idag har alla elever på gymnasiet en bärbar dator. I framtiden kommer behovet att variera beroende på vilket program eleven går på eller om eleven är på gymnasiet eller vuxenutbildning. De digitala hjälpmedlen utvecklas och programmen blir mer för specifika behov. Vi ska följa med i denna utveckling och tillsammans med ITSAM utveckla elevers och medarbetares användning av IKT-teknikens möjligheter. - säkerställa likvärdighet i utbildning och omsorg Vi ska se och bekräfta eleven för dennes individuella behov och försöka ordna så att en elev med särskilda behov kan arbeta i sin grupp och ha en tillgänglighet till undervisning som övriga. - att vara en attraktiv arbetsgivare Vi ska utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Motivation och delaktighet blir självklarheter i verksamheten och vi vill främja framåtanda och kunskapstörst. - rekrytering av chefer När rektor organiserar sitt arbete ska vi påbörja en delegering av arbetsuppgifter så att personal som vill medverka i utveckling av ledarskapsuppgifter får en möjlighet att prova. Vid rekrytering utifrån ska vi prioritera det pedagogiska ledarskapet då det gäller skolverksamheten och se till att rektor får administrativt stöd från organisationen i övrigt. - kompetensförsörjning för att anställa, för att behålla redan anställda, för att tillgodose det lokala arbetslivets behov

11 Vi ska verka i nära samarbete med våra avnämare i konceptet som Teknikcollege beskriver runt kompetens, utrustning, kreativa lärmiljöer och arbete i lag så att bästa utveckling nås för oss alla. Vård och Omsorgscollege konceptet kommer att implementeras i vuxenutbildningen. Vid nyanställningar ska vi se till att vi är tydliga vilken vision som huvudmannen har och presentera våra dokument om innehåll och arbetssätt för att nå dit. Vi måste också synliggöra våra mål och delmål för verksamheten och hur vi vill att den nyanställda ska bidra. 11 Alf Olsson Områdeschef Vimmerby gymnasium och lärcenter Volymer i ViGyLärs verksamhetsområde oktober oktober Antal elever gymnasium Antal elever inom vuxenutbildning Antal elever inom särvux Antal elever svenska för invandrare Antal deltagare samhällsorientering 12 30

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde VÄST för 2015 med sikte mot juni 2016

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde VÄST för 2015 med sikte mot juni 2016 1 Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde VÄST för 2015 med sikte mot juni 2016 Verksamhetsbeskrivning Skolområde VÄST bedriver på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden pedagogiska

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Norrängens förskola, Rumskulla förskola, Stenshults förskola. Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING 4-5 EKONOMI

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 7-9 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 4 VERKSAMHETENS PRIORITERADE

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2016

Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2016 Dnr 2015/45 Id 19447 Nämndplan 2016 Nämndplan för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2016-2017 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Frödinge, Storebro, Tuna skolor och fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 5 VERKSAMHETENS

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Norrgårdens förskola, Björkkullens förskola, Backsippans förskola, Mosippans förskola och Gullvivans förskola Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Områdesplan Skolområde Öst 2015. Dnr 2015/50 Id 18660

Områdesplan Skolområde Öst 2015. Dnr 2015/50 Id 18660 Områdesplan Skolområde Öst 2015 Dnr 2015/50 Id 18660 2 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Dnr 2014/16 Id Barn- och utbildningsförvaltningen. Årsberättelse Barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2014/16 Id Barn- och utbildningsförvaltningen. Årsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Dnr /16 Id 18632 Barn- och utbildningsförvaltningen Årsberättelse Årsberättelse Årsberättelse barn och utbildningsnämnden har ansvar för alla utbildningsfrågor; från förskola till högskola. Inom nämndens

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Tillsammans når vi toppen!

Tillsammans når vi toppen! Barn- och utbildningsförvaltningen Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Astrid Lindgrens skola Årsberättelse 2015 Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Tillsammans når vi toppen!

Tillsammans når vi toppen! Dnr 2016/33 Id 19978 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillsammans når vi toppen! Årsredovisning 2015 Skolområde Öst Skolområde ÖST bedriver, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, pedagogiska verksamheter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål www.hassleholm.se Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2018 Barn- och utbildningsnämndens vision Varje år välkomnar vi fler än 500 nya barn och elever till vår verksamhet.

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Knutsbo skola grundskola åk 1-4 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll Styrkort 2016-2017...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur på Lidingö har vi en kvalitetskultur som genomsyrar hela verksamheten En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4338 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för grundskola efter tillsyn i Estetiska skolan, högstadiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Stefan Krisping Org.nr. 611106-3951 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Helsingborgs Sportgymnasium belägen i Helsingborg kommun Skolinspektionen,

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer