Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016"

Transkript

1 Dnr 2015/50 Id Barn- och utbildningsförvaltningen Skolområde ViGyLär Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter Verksamhetsbeskrivning Skolområde ViGyLär bedriver på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden pedagogiska verksamheter inom gymnasium kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå svenska för invandrare samt samhällsorientering inom etableringsreformen Ingen gymnasiesärskola drivs i egen regi. Inom skolområdet finns följande enheter: Rektor 1 Agneta Kling Rektor 2 Anna-Kristina Mäkitalo Rektor 3 Anders Eriksson Rektor 4 Richard Olovsson Rektor vux. Matilda Bladås Fem förstelärare finns på området varav en på Lärcenter. Deras uppdrag finns beskrivet på fronter och its-learning. Lärare som inte har fullständig legitimation ska ha kompetensutvecklingsplaner så de erhåller legitimation för sin tjänst. Efter årsskiftet 2013/14 anställs inga lärare utan legitimation på tillsvidareanställning. Lärare utan legitimation får endast sätta betyg med stöd av en legitimerad lärare fr.o.m 1 juli 2015 Övergripande mål och visioner för Vimmerby kommun Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kommunövergripande styrkort vilket ska styra Vimmerby kommun mot de uppsatta mål som finns i Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun. Den politiska ambitionen i Vimmerby är att bygga världens bästa Vimmerby och som ett led i detta arbete har ett antal visioner tagits fram: Ett friare Vimmerby Ett tryggare Vimmerby Ett grönare Vimmerby Ett företagsammare Vimmerby Vimmerby kommun en attraktiv arbetsgivare Vimmerby kommun en samarbetspartner Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post Stadshuset Stångågatan VIMMERBY Fax PlusGiro Webbplats Organisationsnummer Godkänd för F-skatt

2 2 Ett ekonomiskt bärkraftigt Vimmerby Med kommunens värdeord ANSVAR, MOD och FANTASI i tankar och arbetssätt ska alla verksamheter inom kommunen arbeta för att ha en ekonomi i balans att leverera tjänster av hög kvalitet att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare hållbar utveckling och hög livskvalitet. Utifrån den kommunövergripande visionen, kommunfullmäktiges styrkort samt barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsdokument har det kommunövergripande styrkortet brutits ned till ett styrkort för barn- och utbildningsnämnden (BUN beslut ). Styrkort barn- och utbildningsnämnden En ekonomi i balans Tjänster av hög kvalitet En attraktiv arbetsgivare En hållbar utveckling och hög livskvalitet Ansvar Mod Fantasi Budget i balans på alla nivåer Effektiv och flexibel organisation Samarbete med andra Behovsstyrd resursfördelning Nöjda vårdnadshavare, barn och elever Fokus på kunskap och resultat Likvärdighet i omsorg, lärande och bedömning Evidensbaserade och beprövade metoder - lära av andra Framåtanda och kunskapstörst Motivation och delaktighet God fysisk och psykisk arbetsmiljö Attityder och likabehandling Estetiska värden i kultur och skapande Internationellt arbete med fokus på ett hållbart samhälle NYTÄNKANDE "Vaffö gör vi på detta viset?" Ekonomi Invånare och brukare Verksamhet och medarbetare Utveckling 2014 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna 2017 ska Vimmerby vara Sveriges bästa skolkommun Målsättningen är att alla barn, elever och medarbetare i Vimmerby kommun ska få vistas i en miljö där den gemensamma värdegrunden är att alla kan och vill. Förskolor och skolor ska erbjuda lärmiljöer där barn och elever stimuleras till optimal utveckling. Alla verksamheter ska präglas av trygghet, höga förväntningar och rimliga krav och alla pedagoger ska ha ett

3 gemensamt förhållningssätt till kunskapsutveckling. Särskilt viktigt är det att beakta alla barns och elevers rätt till likvärdig utbildning. 3 Vision för barn och utbildningsnämndens verksamheter Tillsammans når vi toppen! Skolutveckling för barn och elever i Vimmerby Kommun Vi, barn, elever och medarbetare gör vårt bästa, lyckas och lär oss massor! För att nå de högt satta målen är fyra målområden prioriterade: kunskap och resultat Välutbildade, kompetenta och engagerade medarbetare skapar möjligheter för alla barn och elever att nå mål de själva inte trodde var möjligt. Pedagogerna ska ha goda kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och lärande och tillgången till datorer och andra tekniska läromedel är god i all pedagogisk verksamhet. Vi möter eleverna med kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på studier. Tillsammans med skolans lärare och övrig personal fördjupas och utvecklas elevernas kunskaper. Med ett varierat och verklighetsanknutet arbetssätt ger vi eleverna goda kunskaper och en stabil grund för ett livslångt lärande.

4 4 Tillsammans med mentor görs regelbundna uppföljningar av elevernas studier som gör det möjligt för eleverna att nå längre än vad de själva trodde var möjligt. Vi åtar oss att - regelbundet följa upp individuella studieplaner - ge individuellt stöd så långt det är möjligt - regelbundet följa upp kunskapsutvecklingen - synliggöra de personliga framgångarna - utveckla våra former för samarbete, t.ex. samrättning och arbete både i klassrummet och med distansbaserade upplägg. värdegrund och likabehandling Kommunens skolmiljöer upplevs som välkomnande och trygga för alla. Studiero i klassrummen är en självklarhet. Alla förskolor och skolor arbetar aktivt för en miljö fri från kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. Vi har en miljö där kamratskap, respekt för andra, trygghet och trivsel är våra ledstjärnor och lärandet är vårt gemensamma uppdrag. Vi har en skola som välkomnar varje elev som den är och aktivt motverkar alla former av diskriminering och kränkande behandling. Vi åtar oss att - hålla vår likabehandlingsplan levande och göra innehållet känt för våra elever - ha ett aktivt demokratiarbete, bland annat genom kurser och temadagar - vara ständigt uppmärksamma på om de demokratiska värderingarna i något sammanhang åsidosätts eller hotas. motivation och delaktighet Genom delaktighet och inflytande skapas inre motivation som gynnar både personlig utvecklig och lärande. Medarbetarna upplever Vimmerby kommun som en positiv arbetsplats, där kompetens och framåtanda tas till vara. Vi som arbetar på skolan ska tillsammans med eleven se till att han/hon lyckas i sina studier. För att öka motivationen ska skolan ha en god och modern arbetsmiljö. Vi ska möta eleven där den befinner sig för att tillsammans ta fram elevens individuella planering, där delaktighet och inflytande är en självklarhet i upplägget av studierna. Vi ger både elever och medarbetare möjlighet att påverka skolans kultur och arbetsklimat. Vi åtar oss att - skapa utrymme för regelbundna personliga möten, som ger möjlighet till formativ utvärdering - öka tydligheten för eleverna, både i klassrummet och genom kommunikation via lärplattform.

5 5 - skapa arenor för dialog och inflytande över verksamheten för både elever och medarbetare kultur och skapande Med utgångspunkt i bland annat Astrid Lindgrens författarskap får barn och elever pröva, utveckla och uppleva olika former av estetik och kultur. Kulturgarantin är navet i de estetiska lärprocesserna och uttrycksformerna är många och varierade. På Vimmerby gymnasium kommer eleverna att få en kulturupplevelse varje läsår. Varje årskurs är ägnat åt en speciell konstform: I årskurs 1 står musiken i centrum, oftast i form av en konsert. I årskurs 2 är det film som gäller. Det kan vara både kort- och långfilmer, oftast utifrån ett speciellt tema. I årskurs 3 är det teater eller dans. Vi tar hit en teater- eller dansföreställning. På samtliga program har eleven möjlighet att välja dansprofil. Tillsammans med Kulturskolan får eleven möjlighet att välja olika estetiska uttrycksformer på individuellt val. På Lärcenter erbjuds eleverna att delta i gymnasiets kulturarrangemang när det är praktiskt och organisatoriskt genomförbart. Kortfattad beskrivning av mätetal för nyckeltal(indikatorer) och målnivåer De nyckeltal/indikatorer som ligger till grund för barn- och utbildningsnämndens uppföljning av nämndens verksamheter är nyckeltal som till största delen även redovisas på nationell nivå. Nyckeltalen är att se som indikatorer när kvaliteten på nämndens verksamheter ska bedömas. I nämndsplanen redovisas nyckeltal på nämndsnivå och även målnivån sätts på nämndsnivå. Det finns ett antal nyckeltal/indikatorer som baseras på de enkäter som barn- och utbildningsförvaltningen regelbundet genomför med medarbetare, elever och vårdnadshavare. De har mätvärden som ryms inom ramen 0-10 och där 10 är bästa värde. Ett flertal mätvärden är angivna i procent, vilket inte kräver någon ytterligare beskrivning. Då det gäller SKL:s olika rankingar baseras nyckeltalen på var kommunen placerar sig bland landets 290 kommuner och placering 1 representerar det bästa resultatet. Mål uppnådda Nära målet Mål ej nått Verksamhetsmål för gymnasium Verksamheten präglas av en tilltro till elevers förmåga och alla elever känner sig hörda, sedda och lyssnade på. Eleverna möts av höga förväntningar och rimliga krav. Vimmerby gymnasium är en attraktiv gymnasieskola som präglas av framåtanda och nytänkande, inte minst inom modern teknik. Konkret innebär det att:

6 Vi som arbetar på skolan ska tillsammans med eleven se till att han/hon lyckas i sina studier. Vi ska möta eleven där han/hon befinner sig för att tillsammans ta fram elevens individuella planering. Delaktighet och inflytande är en självklarhet i upplägget av elevens studier. Vi ger eleven möjlighet att kunna påverka sin skolas kultur och arbetsklimat. Vi skapar tillsammans en god kommunikation med föräldrar och andra berörda. Vi har en tilltro till att eleven kommer i tid och har med sig rätt utrustning samt är aktiv och arbetar för att uppnå sina mål. Insatser för att nå målen: - Genomföra professionella vägledningssamtal - Upprätta arbetsmarknadskontakter - Skapa arenor för elevers inflytande över skolans kultur och arbetsklimat - Behålla en utbildad och engagerad personal - Använda modern informations- och kommunikationsteknologi 6 Nyckeltal utfall 2013 utfall 2014 mål 2015 mål 2017 Nöjda föräldrar enkät åk 1 7,2 7,7 8,0 8,0 Nöjda elever enkät gy 7,1 7,2 7,5 8,0 Betygsmedelvärde åk 3 13,2 Nat statistik har inte kommit än 14,4 14,6 Andel behöriga till högskola 80,7% Nat statistik har inte kommit än 75% 100% SKL öppna jämförelser betyg (ranking) 245 Nat statistik har inte kommit än 10 1 SKL information till alla 63% 63% 85% 100% Kritik från Skolinspektionen BeO Verksamhetsmål för vuxenutbildning Målet är att nå samtliga vuxna i Vimmerby kommun som har behov av utbildning och att den byggs utifrån individens, kommunens och omvärldens behov. Verksamheten präglas av att utbildningen skräddarsys efter vars och ens förutsättningar. Samarbete, flexibel vuxenpedagogik och modern teknik är framgångsfaktorer som genomsyrar vuxenutbildningen. Konkret innebär det: Vi ska kunna erbjuda utbildning utifrån individens, kommunens och omvärldens behov. Det är viktigt att erbjuda ett brett utbud och behålla och utveckla en flexibel vuxenpedagogik. Insatser för att nå målen: - Genomföra professionella vägledningssamtal - Upprätta arbetsmarknadskontakter - Inhämta kunskap om utbildningsbehov - Behålla en utbildad och engagerad personal - Använda modern informations- och kommunikationsteknologi

7 7 Nyckeltal Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2017 SFI- elever som har blivit helt godkända på NP i kurs B, (19/8). 42 % 90 % 100 % SFI elever som har blivit helt godkända på NP i kurs C, (17/13). SFI elever som har blivit helt godkända på NP i kurs D, (26/12). Betyg i SV 1 och SAS 1 antal elever med lägst betyget E, (14/12). Betyg i ENG 5 antal elever med lägst betyget E, (8/8). Betyg i MA 1a-c antal elever med lägst betyget E, (18/16). Nationella prov SV 1 och SAS1- antal elever med lägst minst E, (12/9). Nationella prov ENG 5 - antal elever med lägst betyget E, (11/10). Nationella prov MA 1a-c- antal elever med lägst betyget E, (10/10). 76 % 90 % 100 % 46 % 90 % 100 % 86 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 89 % 100 % 100 % 75 % 90 % 100 % 75 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % Övergripande verksamhetsmål attraktiv arbetsgivare Medarbetarna upplever barn- och utbildningsförvaltningen som en positiv arbetsplats, där kompetens och framåtanda tas till vara. Verksamheterna drivs i ändamålsenliga lokaler och präglas av en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. att föra en aktiv dialog med de anställda om organisationens utveckling och behov av förändring att vara lyhörd vad olika yrkesgrupper säger utifrån elevens väg mot en högre måluppfyllelse att se till att den fysiska miljön är ändamålsenlig och kreativ så medarbetarna får bästa tänkbara förutsättningar i arbetsmiljön att vi ska ta tillvara medarbetarnas kompetens och se till att de får en fortbildning i både pedagogik och sina ämnen för att möta framtidens elever att stimulera kultur och friskvård på arbetstid men också utanför arbetstiden med olika gruppaktiviteter att uppmuntra internationellt arbete och utbyte inom ramen för budget och tjänstefördelning att skapa en planering med god framförhållning i allt arbete som sker på skolan för att uppnå trygghet och arbetskvalitet.

8 8 Nyckeltal utfall 2013 utfall 2014 mål 2015 mål 2017 Organisation och ledarskap 7.2 7,4 8 9 Medarbetare & kompetens 8.0 8, Arbetsklimat och trivsel Medarbetarenkät 7,5 7,6 7,8 9 Nyckeltal mål 2017 Sjukfrånvaro % Övergripande verksamhetsmål ekonomi i balans Barn- och utbildningsnämndens verksamheter håller genomgående en hög kvalitet. Organisationen präglas av kostnadseffektivitet, där behovsstyrd resursfördelning är ett självklart arbetsätt. Resultatmedvetna chefer leder verksamheten mot gemensamma mål inom given budgetram. att innan beslut ha använt kommuns styrkort i bedömningen för kostnad i förhållande till utfall att söka samarbete med andra förvaltningar och externa aktörer där vi har gemensamma mål att visa god hushållning med de resurser som tilldelas oss samt ta fram kalkyler för framtida satsningar som krävs för att behålla och utvecklad kvalitet för Vimmerby ungdomar och vuxna att ha en bevakning på ev. statsbidrag som finns att söka för verksamhet som sammanfaller med vårt utvecklingsbehov. Nyckeltal utfall 2012 utfall 2013 utfall 2014 mål 2015 mål 2017 Bokslut - 215, tkr +/-0 +/-0 tkr Övergripande verksamhetsmål. Inom barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter ligger barnkonventionen ligger till grund för beslutsfattande i alla frågor som rör barn. Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa finns med i alla frågor som rör barn och elever. Verksamheterna har utvecklats från att vilja väl till att göra väl i barnkonventionens anda. Med utgångspunkt i bland annat Astrid Lindgrens författarskap får barn och elever pröva, utveckla och uppleva olika former av estetik och kultur. Kulturgarantin är navet i de estetiska lärprocesserna och uttrycksformerna är många och varierade. I Vimmerby kommun förvaltar vi arvet från Astrid Lindgrens författarskap och i leken formas kreativitet och kultur vilket har betydelse för alla barns och elevers utveckling. att lyssna och föra en dialog med eleverna om både deras och verksamhetens utveckling. att vi skall sträva efter en kreativ miljö och ett arbetsätt som stimulerar alla sinnen.

9 9 att varje år minst uppfylla kulturgarantin. att försöka skapa utrymme för individuella val mot estisk verksamhet. Identifierade förbättringsområden för ökad måluppfyllelse och där utvecklingsarbetet antingen redan är påbörjat eller ska påbörjas 2015 Övergripande för nämndens verksamheter: - barn- och elevstödsarbete - behovsstyrd resursfördelning - attraktiv arbetsgivare - lyfta fram goda exempel - lära av andra - benchmarking - kompetensutveckling kopplat till kravet på lärarlegitimation - arbetsformer för ökad måluppfyllelse - aktivt arbete med FN:s barnkonvention - innehållet i karriärtjänsterna - det internationella perspektivet i elevernas lärande - samverkansformer mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem Gymnasieskola - Skolan har inte en tillräckligt hög måluppfyllelse i relation till verksamhetens mål. Under 2014 arbetades formerna fram för ett större skolutvecklingsprojekt och en testomgång gjordes hösten Januari 2015 startade projektet på riktigt. Personalen på skolan träffas i samtalsgrupper minst 6 gånger per termin. Samtalen leds av utbildade handledare och handlar om metodik och pedagogik. Dessa möten följer en tydlig samtalsstruktur. Kopplat till detta läser personalen högskolekurser om 2,5 hp/termin via högskolan i Jönköping. För att kunna göra en objektiv utvärdering av utfallet av projektet, så kommer en extern följare från någon högskola eller universitet att knytas till projektet - Ändrade rutiner och mötesstrukturer för elevhälsan. Tidigare har arbetet kring elever som kommer efter i skolarbetet, tagit för lång tid innan åtgärder görs. Via ändrade rutiner under hösten 2014 och uppföljning under 2015 kommer arbetet effektiviseras. En högre grad av digitalisering av dokumentationen kommer göra att fler får snabbare tillgång till förändringar rörande elever och på så sätt hjälper vi eleven snabbare. - Vimmerby gymnasium har tidigare haft en stor bredd på internationellt arbete. Under 2014 erhöll skolan projektmedel via Erasmus+ för att skolans personal ska kunna resa utomlands för s.k. jobbskuggning i kompetens- och verksamhetsutvecklande syfte. Totalt erhöll skolan ca kr över en period t.o.m. våren Skolans mål är att i högre grad utnyttja externa medel från EU, fon-

10 der m.m. för att finansiera utbyten med personal och elever. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra den internationella verksamheten i framtiden. 10 Lärcenter - nya arbetsformer för SFI- undervisningen. Vi ska utveckla vår vuxenpedagogik och vårt användande av digitala hjälpmedel i olika former. Vi samordnar och samarbetar kring de nationella proven. - nya utvärderingar ska utformas för Lärcenters verksamheter. - skapa samarbetsformer mellan gymnasieskola och yrkesvuxenutbildning. Vi ska fortsätta utveckla dagens samarbete runt vuxna som önskar yrkesutbildning där vi redan har programmen på gymnasiet. Utveckling på längre sikt till utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse med sikte på IKT både ur pedagogisk och teknisk synvinkel Idag har alla elever på gymnasiet en bärbar dator. I framtiden kommer behovet att variera beroende på vilket program eleven går på eller om eleven är på gymnasiet eller vuxenutbildning. De digitala hjälpmedlen utvecklas och programmen blir mer för specifika behov. Vi ska följa med i denna utveckling och tillsammans med ITSAM utveckla elevers och medarbetares användning av IKT-teknikens möjligheter. - säkerställa likvärdighet i utbildning och omsorg Vi ska se och bekräfta eleven för dennes individuella behov och försöka ordna så att en elev med särskilda behov kan arbeta i sin grupp och ha en tillgänglighet till undervisning som övriga. - att vara en attraktiv arbetsgivare Vi ska utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Motivation och delaktighet blir självklarheter i verksamheten och vi vill främja framåtanda och kunskapstörst. - rekrytering av chefer När rektor organiserar sitt arbete ska vi påbörja en delegering av arbetsuppgifter så att personal som vill medverka i utveckling av ledarskapsuppgifter får en möjlighet att prova. Vid rekrytering utifrån ska vi prioritera det pedagogiska ledarskapet då det gäller skolverksamheten och se till att rektor får administrativt stöd från organisationen i övrigt. - kompetensförsörjning för att anställa, för att behålla redan anställda, för att tillgodose det lokala arbetslivets behov

11 Vi ska verka i nära samarbete med våra avnämare i konceptet som Teknikcollege beskriver runt kompetens, utrustning, kreativa lärmiljöer och arbete i lag så att bästa utveckling nås för oss alla. Vård och Omsorgscollege konceptet kommer att implementeras i vuxenutbildningen. Vid nyanställningar ska vi se till att vi är tydliga vilken vision som huvudmannen har och presentera våra dokument om innehåll och arbetssätt för att nå dit. Vi måste också synliggöra våra mål och delmål för verksamheten och hur vi vill att den nyanställda ska bidra. 11 Alf Olsson Områdeschef Vimmerby gymnasium och lärcenter Volymer i ViGyLärs verksamhetsområde oktober oktober Antal elever gymnasium Antal elever inom vuxenutbildning Antal elever inom särvux Antal elever svenska för invandrare Antal deltagare samhällsorientering 12 30

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

2013- Storumans skolor utbildningsplan

2013- Storumans skolor utbildningsplan 2013- Storumans skolor utbildningsplan 2014 Inledning Storuman kommuns utbildningsplan har sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. I dessa anges inriktning, mål och riktlinjer. Kommunen ansvarar

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Inledning. Innehållsförteckning

Inledning. Innehållsförteckning Skolplan Säffle Kommun 2010-2014 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Politisk deklaration Verksamhetsidé 3 Organisation och ansvarsförhållande 3 Utvecklingsområden 4 Kvalitetssäkring 5 Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Strategi för barn- och utbildningsnämndens. verksamheter 2014 2018. Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90

Strategi för barn- och utbildningsnämndens. verksamheter 2014 2018. Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90 Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2014 2018 Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en strategi?... 3 Vision för barn- och utbildningsnämnden... 4 Den dubbla

Läs mer

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Kunskap, kreativitet och nytänkande Tallbohovskolan står för kunskap, kreativitet och nytänkande. Vi tänker i nya banor, har stark idérikedom

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Skolplan för Mönsterås kommun

Skolplan för Mönsterås kommun Skolplan för Mönsterås kommun Demokrati Miljö Lärande Antagen av KF 2004-09-27, 86 Barn- och utbildningsförvaltningen Box 33 383 21 Mönsterås www.monsteras.se Inledning Skolplanen är Mönsterås kommuns

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer