Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016"

Transkript

1 Dnr 2015/50 Id Barn- och utbildningsförvaltningen Skolområde ViGyLär Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter Verksamhetsbeskrivning Skolområde ViGyLär bedriver på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden pedagogiska verksamheter inom gymnasium kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå svenska för invandrare samt samhällsorientering inom etableringsreformen Ingen gymnasiesärskola drivs i egen regi. Inom skolområdet finns följande enheter: Rektor 1 Agneta Kling Rektor 2 Anna-Kristina Mäkitalo Rektor 3 Anders Eriksson Rektor 4 Richard Olovsson Rektor vux. Matilda Bladås Fem förstelärare finns på området varav en på Lärcenter. Deras uppdrag finns beskrivet på fronter och its-learning. Lärare som inte har fullständig legitimation ska ha kompetensutvecklingsplaner så de erhåller legitimation för sin tjänst. Efter årsskiftet 2013/14 anställs inga lärare utan legitimation på tillsvidareanställning. Lärare utan legitimation får endast sätta betyg med stöd av en legitimerad lärare fr.o.m 1 juli 2015 Övergripande mål och visioner för Vimmerby kommun Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kommunövergripande styrkort vilket ska styra Vimmerby kommun mot de uppsatta mål som finns i Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun. Den politiska ambitionen i Vimmerby är att bygga världens bästa Vimmerby och som ett led i detta arbete har ett antal visioner tagits fram: Ett friare Vimmerby Ett tryggare Vimmerby Ett grönare Vimmerby Ett företagsammare Vimmerby Vimmerby kommun en attraktiv arbetsgivare Vimmerby kommun en samarbetspartner Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post Stadshuset Stångågatan VIMMERBY Fax PlusGiro Webbplats Organisationsnummer Godkänd för F-skatt

2 2 Ett ekonomiskt bärkraftigt Vimmerby Med kommunens värdeord ANSVAR, MOD och FANTASI i tankar och arbetssätt ska alla verksamheter inom kommunen arbeta för att ha en ekonomi i balans att leverera tjänster av hög kvalitet att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare hållbar utveckling och hög livskvalitet. Utifrån den kommunövergripande visionen, kommunfullmäktiges styrkort samt barn- och utbildningsnämndens skolutvecklingsdokument har det kommunövergripande styrkortet brutits ned till ett styrkort för barn- och utbildningsnämnden (BUN beslut ). Styrkort barn- och utbildningsnämnden En ekonomi i balans Tjänster av hög kvalitet En attraktiv arbetsgivare En hållbar utveckling och hög livskvalitet Ansvar Mod Fantasi Budget i balans på alla nivåer Effektiv och flexibel organisation Samarbete med andra Behovsstyrd resursfördelning Nöjda vårdnadshavare, barn och elever Fokus på kunskap och resultat Likvärdighet i omsorg, lärande och bedömning Evidensbaserade och beprövade metoder - lära av andra Framåtanda och kunskapstörst Motivation och delaktighet God fysisk och psykisk arbetsmiljö Attityder och likabehandling Estetiska värden i kultur och skapande Internationellt arbete med fokus på ett hållbart samhälle NYTÄNKANDE "Vaffö gör vi på detta viset?" Ekonomi Invånare och brukare Verksamhet och medarbetare Utveckling 2014 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna 2017 ska Vimmerby vara Sveriges bästa skolkommun Målsättningen är att alla barn, elever och medarbetare i Vimmerby kommun ska få vistas i en miljö där den gemensamma värdegrunden är att alla kan och vill. Förskolor och skolor ska erbjuda lärmiljöer där barn och elever stimuleras till optimal utveckling. Alla verksamheter ska präglas av trygghet, höga förväntningar och rimliga krav och alla pedagoger ska ha ett

3 gemensamt förhållningssätt till kunskapsutveckling. Särskilt viktigt är det att beakta alla barns och elevers rätt till likvärdig utbildning. 3 Vision för barn och utbildningsnämndens verksamheter Tillsammans når vi toppen! Skolutveckling för barn och elever i Vimmerby Kommun Vi, barn, elever och medarbetare gör vårt bästa, lyckas och lär oss massor! För att nå de högt satta målen är fyra målområden prioriterade: kunskap och resultat Välutbildade, kompetenta och engagerade medarbetare skapar möjligheter för alla barn och elever att nå mål de själva inte trodde var möjligt. Pedagogerna ska ha goda kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och lärande och tillgången till datorer och andra tekniska läromedel är god i all pedagogisk verksamhet. Vi möter eleverna med kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på studier. Tillsammans med skolans lärare och övrig personal fördjupas och utvecklas elevernas kunskaper. Med ett varierat och verklighetsanknutet arbetssätt ger vi eleverna goda kunskaper och en stabil grund för ett livslångt lärande.

4 4 Tillsammans med mentor görs regelbundna uppföljningar av elevernas studier som gör det möjligt för eleverna att nå längre än vad de själva trodde var möjligt. Vi åtar oss att - regelbundet följa upp individuella studieplaner - ge individuellt stöd så långt det är möjligt - regelbundet följa upp kunskapsutvecklingen - synliggöra de personliga framgångarna - utveckla våra former för samarbete, t.ex. samrättning och arbete både i klassrummet och med distansbaserade upplägg. värdegrund och likabehandling Kommunens skolmiljöer upplevs som välkomnande och trygga för alla. Studiero i klassrummen är en självklarhet. Alla förskolor och skolor arbetar aktivt för en miljö fri från kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. Vi har en miljö där kamratskap, respekt för andra, trygghet och trivsel är våra ledstjärnor och lärandet är vårt gemensamma uppdrag. Vi har en skola som välkomnar varje elev som den är och aktivt motverkar alla former av diskriminering och kränkande behandling. Vi åtar oss att - hålla vår likabehandlingsplan levande och göra innehållet känt för våra elever - ha ett aktivt demokratiarbete, bland annat genom kurser och temadagar - vara ständigt uppmärksamma på om de demokratiska värderingarna i något sammanhang åsidosätts eller hotas. motivation och delaktighet Genom delaktighet och inflytande skapas inre motivation som gynnar både personlig utvecklig och lärande. Medarbetarna upplever Vimmerby kommun som en positiv arbetsplats, där kompetens och framåtanda tas till vara. Vi som arbetar på skolan ska tillsammans med eleven se till att han/hon lyckas i sina studier. För att öka motivationen ska skolan ha en god och modern arbetsmiljö. Vi ska möta eleven där den befinner sig för att tillsammans ta fram elevens individuella planering, där delaktighet och inflytande är en självklarhet i upplägget av studierna. Vi ger både elever och medarbetare möjlighet att påverka skolans kultur och arbetsklimat. Vi åtar oss att - skapa utrymme för regelbundna personliga möten, som ger möjlighet till formativ utvärdering - öka tydligheten för eleverna, både i klassrummet och genom kommunikation via lärplattform.

5 5 - skapa arenor för dialog och inflytande över verksamheten för både elever och medarbetare kultur och skapande Med utgångspunkt i bland annat Astrid Lindgrens författarskap får barn och elever pröva, utveckla och uppleva olika former av estetik och kultur. Kulturgarantin är navet i de estetiska lärprocesserna och uttrycksformerna är många och varierade. På Vimmerby gymnasium kommer eleverna att få en kulturupplevelse varje läsår. Varje årskurs är ägnat åt en speciell konstform: I årskurs 1 står musiken i centrum, oftast i form av en konsert. I årskurs 2 är det film som gäller. Det kan vara både kort- och långfilmer, oftast utifrån ett speciellt tema. I årskurs 3 är det teater eller dans. Vi tar hit en teater- eller dansföreställning. På samtliga program har eleven möjlighet att välja dansprofil. Tillsammans med Kulturskolan får eleven möjlighet att välja olika estetiska uttrycksformer på individuellt val. På Lärcenter erbjuds eleverna att delta i gymnasiets kulturarrangemang när det är praktiskt och organisatoriskt genomförbart. Kortfattad beskrivning av mätetal för nyckeltal(indikatorer) och målnivåer De nyckeltal/indikatorer som ligger till grund för barn- och utbildningsnämndens uppföljning av nämndens verksamheter är nyckeltal som till största delen även redovisas på nationell nivå. Nyckeltalen är att se som indikatorer när kvaliteten på nämndens verksamheter ska bedömas. I nämndsplanen redovisas nyckeltal på nämndsnivå och även målnivån sätts på nämndsnivå. Det finns ett antal nyckeltal/indikatorer som baseras på de enkäter som barn- och utbildningsförvaltningen regelbundet genomför med medarbetare, elever och vårdnadshavare. De har mätvärden som ryms inom ramen 0-10 och där 10 är bästa värde. Ett flertal mätvärden är angivna i procent, vilket inte kräver någon ytterligare beskrivning. Då det gäller SKL:s olika rankingar baseras nyckeltalen på var kommunen placerar sig bland landets 290 kommuner och placering 1 representerar det bästa resultatet. Mål uppnådda Nära målet Mål ej nått Verksamhetsmål för gymnasium Verksamheten präglas av en tilltro till elevers förmåga och alla elever känner sig hörda, sedda och lyssnade på. Eleverna möts av höga förväntningar och rimliga krav. Vimmerby gymnasium är en attraktiv gymnasieskola som präglas av framåtanda och nytänkande, inte minst inom modern teknik. Konkret innebär det att:

6 Vi som arbetar på skolan ska tillsammans med eleven se till att han/hon lyckas i sina studier. Vi ska möta eleven där han/hon befinner sig för att tillsammans ta fram elevens individuella planering. Delaktighet och inflytande är en självklarhet i upplägget av elevens studier. Vi ger eleven möjlighet att kunna påverka sin skolas kultur och arbetsklimat. Vi skapar tillsammans en god kommunikation med föräldrar och andra berörda. Vi har en tilltro till att eleven kommer i tid och har med sig rätt utrustning samt är aktiv och arbetar för att uppnå sina mål. Insatser för att nå målen: - Genomföra professionella vägledningssamtal - Upprätta arbetsmarknadskontakter - Skapa arenor för elevers inflytande över skolans kultur och arbetsklimat - Behålla en utbildad och engagerad personal - Använda modern informations- och kommunikationsteknologi 6 Nyckeltal utfall 2013 utfall 2014 mål 2015 mål 2017 Nöjda föräldrar enkät åk 1 7,2 7,7 8,0 8,0 Nöjda elever enkät gy 7,1 7,2 7,5 8,0 Betygsmedelvärde åk 3 13,2 Nat statistik har inte kommit än 14,4 14,6 Andel behöriga till högskola 80,7% Nat statistik har inte kommit än 75% 100% SKL öppna jämförelser betyg (ranking) 245 Nat statistik har inte kommit än 10 1 SKL information till alla 63% 63% 85% 100% Kritik från Skolinspektionen BeO Verksamhetsmål för vuxenutbildning Målet är att nå samtliga vuxna i Vimmerby kommun som har behov av utbildning och att den byggs utifrån individens, kommunens och omvärldens behov. Verksamheten präglas av att utbildningen skräddarsys efter vars och ens förutsättningar. Samarbete, flexibel vuxenpedagogik och modern teknik är framgångsfaktorer som genomsyrar vuxenutbildningen. Konkret innebär det: Vi ska kunna erbjuda utbildning utifrån individens, kommunens och omvärldens behov. Det är viktigt att erbjuda ett brett utbud och behålla och utveckla en flexibel vuxenpedagogik. Insatser för att nå målen: - Genomföra professionella vägledningssamtal - Upprätta arbetsmarknadskontakter - Inhämta kunskap om utbildningsbehov - Behålla en utbildad och engagerad personal - Använda modern informations- och kommunikationsteknologi

7 7 Nyckeltal Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2017 SFI- elever som har blivit helt godkända på NP i kurs B, (19/8). 42 % 90 % 100 % SFI elever som har blivit helt godkända på NP i kurs C, (17/13). SFI elever som har blivit helt godkända på NP i kurs D, (26/12). Betyg i SV 1 och SAS 1 antal elever med lägst betyget E, (14/12). Betyg i ENG 5 antal elever med lägst betyget E, (8/8). Betyg i MA 1a-c antal elever med lägst betyget E, (18/16). Nationella prov SV 1 och SAS1- antal elever med lägst minst E, (12/9). Nationella prov ENG 5 - antal elever med lägst betyget E, (11/10). Nationella prov MA 1a-c- antal elever med lägst betyget E, (10/10). 76 % 90 % 100 % 46 % 90 % 100 % 86 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 89 % 100 % 100 % 75 % 90 % 100 % 75 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % Övergripande verksamhetsmål attraktiv arbetsgivare Medarbetarna upplever barn- och utbildningsförvaltningen som en positiv arbetsplats, där kompetens och framåtanda tas till vara. Verksamheterna drivs i ändamålsenliga lokaler och präglas av en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. att föra en aktiv dialog med de anställda om organisationens utveckling och behov av förändring att vara lyhörd vad olika yrkesgrupper säger utifrån elevens väg mot en högre måluppfyllelse att se till att den fysiska miljön är ändamålsenlig och kreativ så medarbetarna får bästa tänkbara förutsättningar i arbetsmiljön att vi ska ta tillvara medarbetarnas kompetens och se till att de får en fortbildning i både pedagogik och sina ämnen för att möta framtidens elever att stimulera kultur och friskvård på arbetstid men också utanför arbetstiden med olika gruppaktiviteter att uppmuntra internationellt arbete och utbyte inom ramen för budget och tjänstefördelning att skapa en planering med god framförhållning i allt arbete som sker på skolan för att uppnå trygghet och arbetskvalitet.

8 8 Nyckeltal utfall 2013 utfall 2014 mål 2015 mål 2017 Organisation och ledarskap 7.2 7,4 8 9 Medarbetare & kompetens 8.0 8, Arbetsklimat och trivsel Medarbetarenkät 7,5 7,6 7,8 9 Nyckeltal mål 2017 Sjukfrånvaro % Övergripande verksamhetsmål ekonomi i balans Barn- och utbildningsnämndens verksamheter håller genomgående en hög kvalitet. Organisationen präglas av kostnadseffektivitet, där behovsstyrd resursfördelning är ett självklart arbetsätt. Resultatmedvetna chefer leder verksamheten mot gemensamma mål inom given budgetram. att innan beslut ha använt kommuns styrkort i bedömningen för kostnad i förhållande till utfall att söka samarbete med andra förvaltningar och externa aktörer där vi har gemensamma mål att visa god hushållning med de resurser som tilldelas oss samt ta fram kalkyler för framtida satsningar som krävs för att behålla och utvecklad kvalitet för Vimmerby ungdomar och vuxna att ha en bevakning på ev. statsbidrag som finns att söka för verksamhet som sammanfaller med vårt utvecklingsbehov. Nyckeltal utfall 2012 utfall 2013 utfall 2014 mål 2015 mål 2017 Bokslut - 215, tkr +/-0 +/-0 tkr Övergripande verksamhetsmål. Inom barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter ligger barnkonventionen ligger till grund för beslutsfattande i alla frågor som rör barn. Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa finns med i alla frågor som rör barn och elever. Verksamheterna har utvecklats från att vilja väl till att göra väl i barnkonventionens anda. Med utgångspunkt i bland annat Astrid Lindgrens författarskap får barn och elever pröva, utveckla och uppleva olika former av estetik och kultur. Kulturgarantin är navet i de estetiska lärprocesserna och uttrycksformerna är många och varierade. I Vimmerby kommun förvaltar vi arvet från Astrid Lindgrens författarskap och i leken formas kreativitet och kultur vilket har betydelse för alla barns och elevers utveckling. att lyssna och föra en dialog med eleverna om både deras och verksamhetens utveckling. att vi skall sträva efter en kreativ miljö och ett arbetsätt som stimulerar alla sinnen.

9 9 att varje år minst uppfylla kulturgarantin. att försöka skapa utrymme för individuella val mot estisk verksamhet. Identifierade förbättringsområden för ökad måluppfyllelse och där utvecklingsarbetet antingen redan är påbörjat eller ska påbörjas 2015 Övergripande för nämndens verksamheter: - barn- och elevstödsarbete - behovsstyrd resursfördelning - attraktiv arbetsgivare - lyfta fram goda exempel - lära av andra - benchmarking - kompetensutveckling kopplat till kravet på lärarlegitimation - arbetsformer för ökad måluppfyllelse - aktivt arbete med FN:s barnkonvention - innehållet i karriärtjänsterna - det internationella perspektivet i elevernas lärande - samverkansformer mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem Gymnasieskola - Skolan har inte en tillräckligt hög måluppfyllelse i relation till verksamhetens mål. Under 2014 arbetades formerna fram för ett större skolutvecklingsprojekt och en testomgång gjordes hösten Januari 2015 startade projektet på riktigt. Personalen på skolan träffas i samtalsgrupper minst 6 gånger per termin. Samtalen leds av utbildade handledare och handlar om metodik och pedagogik. Dessa möten följer en tydlig samtalsstruktur. Kopplat till detta läser personalen högskolekurser om 2,5 hp/termin via högskolan i Jönköping. För att kunna göra en objektiv utvärdering av utfallet av projektet, så kommer en extern följare från någon högskola eller universitet att knytas till projektet - Ändrade rutiner och mötesstrukturer för elevhälsan. Tidigare har arbetet kring elever som kommer efter i skolarbetet, tagit för lång tid innan åtgärder görs. Via ändrade rutiner under hösten 2014 och uppföljning under 2015 kommer arbetet effektiviseras. En högre grad av digitalisering av dokumentationen kommer göra att fler får snabbare tillgång till förändringar rörande elever och på så sätt hjälper vi eleven snabbare. - Vimmerby gymnasium har tidigare haft en stor bredd på internationellt arbete. Under 2014 erhöll skolan projektmedel via Erasmus+ för att skolans personal ska kunna resa utomlands för s.k. jobbskuggning i kompetens- och verksamhetsutvecklande syfte. Totalt erhöll skolan ca kr över en period t.o.m. våren Skolans mål är att i högre grad utnyttja externa medel från EU, fon-

10 der m.m. för att finansiera utbyten med personal och elever. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra den internationella verksamheten i framtiden. 10 Lärcenter - nya arbetsformer för SFI- undervisningen. Vi ska utveckla vår vuxenpedagogik och vårt användande av digitala hjälpmedel i olika former. Vi samordnar och samarbetar kring de nationella proven. - nya utvärderingar ska utformas för Lärcenters verksamheter. - skapa samarbetsformer mellan gymnasieskola och yrkesvuxenutbildning. Vi ska fortsätta utveckla dagens samarbete runt vuxna som önskar yrkesutbildning där vi redan har programmen på gymnasiet. Utveckling på längre sikt till utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse med sikte på IKT både ur pedagogisk och teknisk synvinkel Idag har alla elever på gymnasiet en bärbar dator. I framtiden kommer behovet att variera beroende på vilket program eleven går på eller om eleven är på gymnasiet eller vuxenutbildning. De digitala hjälpmedlen utvecklas och programmen blir mer för specifika behov. Vi ska följa med i denna utveckling och tillsammans med ITSAM utveckla elevers och medarbetares användning av IKT-teknikens möjligheter. - säkerställa likvärdighet i utbildning och omsorg Vi ska se och bekräfta eleven för dennes individuella behov och försöka ordna så att en elev med särskilda behov kan arbeta i sin grupp och ha en tillgänglighet till undervisning som övriga. - att vara en attraktiv arbetsgivare Vi ska utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Motivation och delaktighet blir självklarheter i verksamheten och vi vill främja framåtanda och kunskapstörst. - rekrytering av chefer När rektor organiserar sitt arbete ska vi påbörja en delegering av arbetsuppgifter så att personal som vill medverka i utveckling av ledarskapsuppgifter får en möjlighet att prova. Vid rekrytering utifrån ska vi prioritera det pedagogiska ledarskapet då det gäller skolverksamheten och se till att rektor får administrativt stöd från organisationen i övrigt. - kompetensförsörjning för att anställa, för att behålla redan anställda, för att tillgodose det lokala arbetslivets behov

11 Vi ska verka i nära samarbete med våra avnämare i konceptet som Teknikcollege beskriver runt kompetens, utrustning, kreativa lärmiljöer och arbete i lag så att bästa utveckling nås för oss alla. Vård och Omsorgscollege konceptet kommer att implementeras i vuxenutbildningen. Vid nyanställningar ska vi se till att vi är tydliga vilken vision som huvudmannen har och presentera våra dokument om innehåll och arbetssätt för att nå dit. Vi måste också synliggöra våra mål och delmål för verksamheten och hur vi vill att den nyanställda ska bidra. 11 Alf Olsson Områdeschef Vimmerby gymnasium och lärcenter Volymer i ViGyLärs verksamhetsområde oktober oktober Antal elever gymnasium Antal elever inom vuxenutbildning Antal elever inom särvux Antal elever svenska för invandrare Antal deltagare samhällsorientering 12 30

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer