Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal"

Transkript

1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson Utbildningsmaterial inför delegering av hälso- och sjukvårdspersonal VID DELEGERING FÖRSTA GÅNGEN GÄLLER FÖLJANDE: Personal ska från enhetschef erhålla för påläsning utbildningsmaterial inför delegering, inklusive kunskapstest. Därefter ska genomgång av kunskapstest ske tillsammans med delegerande sjuksköterska efter överenskommelse. Information om avvikelser samt blanketter för dessa ska också delges. Hur omfattande genomgång som behövs är beroende av delegeringens omfattning. VID OMPRÖVNING AV DELEGERINGEN Ska kunskapstest utföras. Därefter ska genomgång av frågorna och svaren ske tillsammans med delegerande sjuksköterska. Vid behov kan förnyad genomgång av utbildningsmaterialet ske.

2 DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM DEN KOMMUNALA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Många uppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården kräver enligt lag kompetens som sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vissa uppgifter kan dock, om det kan göras på ett sådant sätt att patientsäkerheten inte äventyras, delegeras (överlåtas) till annan personal med reell kompetens. När man diskuterar delegering, är det oftast termerna formell kompetens och reell kompetens som kommer i blickpunkten. Det är nödvändigt att förstå vad de betyder eftersom de är grundstenar i delegeringssystemet. Det är även nödvändigt att du är medveten om de övriga begrepp som används i samband med delegering samt det ansvar som var och en åtar sig i och med en delegering. Grunden för ett beslut om delegering skall alltid först och främst vila på säkerheten för patienten. REGELVERK SOM STYR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSARBETET SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag _sfs / SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård / pdf SOSFS 2000: 1 om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. enligt 18. Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården SOSFS 2000:1 Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, 18d MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL MENAS ATT MAN Medverkar i hälso- och sjukvård av patienter. Är skyldig att arbeta enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Har legitimation/skyddad yrkestitel och/eller biträder en leg. yrkesutövare (t.ex. sjuksköterska). Innebär bl.a. att man arbetar med en uppgift man fått sig delegerad. Sidan 2 av 19

3 Sjuksköterskan får överlåta arbetsuppgift endast när det är säkert för patienten och skall även bedöma om du som mottagare av delegeringen har förutsättningar att utföra uppgiften på ett riktigt sätt. Om du som ska ta emot en delegerad uppgift inte tycker att du har tillräckliga kunskaper och/eller erfarenheter för uppgiften, är du skyldig att tala om det för sjuksköterskan och då får uppgiften inte delegeras till dig. Som hälso- och sjukvårdspersonal står du i din yrkesutövning under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg. BEGREPP FORMELL OCH REELL KOMPETENS Att vara formellt kompetent innebär att man har legitimation för ett yrke eller har genomgått godkänd högskoleutbildning som leder till en yrkesexamen. Har du arbetat länge kanske du har lärt dig vissa medicinska uppgifter utan att ha examen. Detta kallas reell kompetens. Den som har reell kompetens för en viss medicinsk arbetsuppgift får ändå inte göra arbetet utan att först ha fått uppgiften delegerad. Du får både praktiskt och teoretiskt visa för sjuksköterskan att du klarar av uppgiften. ALLMÄN OCH SPECIFIK OMVÅRDNAD Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidandet samt att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad kan vara dels allmän, dels specifik. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling. Allmän omvårdnad kräver inte specifika medicinska kunskaper och behöver därför inte delegeras. Flera yrkeskategorier har utbildning i allmän omvårdnad, bl. a. undersköterskor. Specifik omvårdnad är beroende på sjukdom och medicinsk behandling. Det kräver inte bara kunskap om kroppens normala funktioner utan även om den specifika sjukdomen. Specifik omvårdnad kräver speciell kompetens, t.ex. sjuksköterskelegitimation. Det är viktigt att all personal ser människan i ett helhetsperspektiv och inte enbart inriktar sina insatser på sjukdomstillståndet. Varje situation är unik och omvårdnaden skall därför ges utifrån var och ens behov. Patienten ska ges möjlighet att delta i beslut om och genomförande av sin omvårdnad. Sidan 3 av 19

4 VARFÖR DELEGERA Det kan förekomma situationer där det kan vara befogat att delegera en arbetsuppgift när det kan ske utifrån ett helhetsperspektiv som bättre svarar mot patienternas behov och under förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras. Läkemedelshantering är ett kvalificerat arbete som kräver goda kunskaper och ett gott omdöme. Patienten skall känna sig trygg och vara säker på att bli omhändertagen av kompetent personal som har de kunskaper som behövs. Hälso- och sjukvården skall vara av god kvalitet. Kompetent personal är en förutsättning för att vård och behandling på alla nivåer skall kunna ges i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET INNEBÄR BL.A. Att arbeta med arbetsmetoder som är förankrade hos läkare och/eller sjuksköterska. Att man har nödvändig läkemedelskunskap för att överlämna och iordningsställa läkemedel. Att s.k. alternativmedicin, t ex naturläkemedel eller receptfria läkemedel, inte får användas utan läkare eller sjuksköterskas godkännande, eftersom de tillsammans med andra läkemedel kan påverka varandras effekt. Att kunna utföra uppgifter som ålagts genom delegering på ett korrekt sätt. Sidan 4 av 19

5 FÖR ALL DELEGERING GÄLLER FÖLJANDE När du blivit delegerad en arbetsuppgift ska du ha ett skriftligt beslut som ska skrivas under både av dig och av sjuksköterskan. På det skriftliga beslutet ska det stå när delegeringen börjar och slutar. En delegering får aldrig vara längre än 1 år i taget. Originalet behålls av sjuksköterskan och du ska själv få en kopia. Ett delegeringsbeslut på namngiven patient ska förvaras på arbetsplatsen och inte kunna läsas av obehöriga. Ett delegeringsbeslut är alltid personligt. Både när det gäller dig och sjuksköterskan. Era namn skall klart framgå av beslutet. Du kan aldrig ta med dig en delegering till en annan arbetsgivare. En delegering får heller aldrig automatiskt överföras till någon annan med reell kompetens. Om sjuksköterskan slutar, då upphör beslutet att gälla och dennes efterträdare avgör om beslutet skall fortsätta gälla till slutdatumet eller göras om direkt. Om omprövning inte skett innan delegeringen upphört att gälla, upphör den automatiskt vid till och med datumet. Både du och den du fått delegeringen av ansvarar för att kontrollera att delegeringen fortsatt gäller. Du kontaktar den sjuksköterska som delegerat dig en månad innan delegering upphör att gälla så att omprövning blir gjord. Du får inte utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter som du inte är delegerad för. Det framgår av delegeringsbeslutet vilken arbetsuppgift du har fått delegerad. Innan du tar emot en delegering ska du ha läst igenom detta häfte samt ev. annat material som du fått, samt svarat på de frågor som ingår. Därefter skall du ha en personlig genomgång med sjuksköterskan både teoretiskt samt i vissa fall även en praktisk genomgång där du utför uppgiften på riktigt, dvs. hos en patient under sjuksköterskans överinseende. Sjuksköterskan får inte delegera en uppgift till dig om patientens hälsotillstånd skiljer sig från gång till gång när du ska utföra uppgiften. Du har själv ett ansvar för att ta reda på vilka rutiner som gäller på den arbetsplats du arbetar. Du ansvarar även för att ta reda på patientens identitet så att du säkert vet vem du t.ex. överlämnar läkemedel till. Det räcker ofta inte med att fråga patienten då vi i vår verksamhet har en del personer med demenssjukdomar som inte själva kan svara på ett betryggande sätt. Du får aldrig överlåta en uppgift du själv fått genom delegering eftersom delegering måste ske från en person med formell kompetens. Ett delegeringsbeslut kan när som helst återkallas av den som gett dig delegeringen eller av MAS. Återkallelse kan ske av olika skäl t.ex. att du inte utfört uppgiften på ett riktigt sätt. Du ska få information om beslutet snarast. Sidan 5 av 19

6 ATT KOMMA IHÅG VID DELEGERAD ARBETSUPPGIFT RÖRANDE LÄKEMEDELSHANTERING UTTAG OCH ÖVERLÄMNANDE AV LÄKEMEDEL Skriv öppningsdatum när du bryter en förpackning med begränsad hållbarhet (t ex ögondroppar) och kontrollera hållbarhetsdatum regelbundet. Börja med att kontrollera signeringslistan för att få information om vad som ska ges vid det aktuella läkemedelstillfället. Överlämnande av läkemedel ska ske genom att samma person både tar ut aktuellt läkemedel från läkemedelsförråd/skåp, överlämnar samt ser till att patienten får sitt läkemedel och signerar sedan på signeringslistan. I överlämnandet ingår att se till att patienten fått sitt läkemedel på rätt sätt och att förvissa sig om att han/hon svalt eller på annat sätt intagit sitt läkemedel om inget annat framgår av signeringslistan. Du som genom delegering får överlämna läkemedel, kontrollerar innan överlämnandet identiteten så att rätt person får rätt läkemedel samt att det är rätt dag och rätt tidpunkt Kontrollera även på vilket sätt varje läkemedel ska intas. Kontrollera även att antal tabletter/kapslar mm överensstämmer med ordinerat antal om läkemedlen ligger i dosett eller i dosförpackning. Läkemedel ska fördelas så jämnt som möjligt över dygnet om inget annat ordineras. Det är viktigt att följa den ordinerade tiden för att läkemedlen ska få rätt effekt. Det är viktigt att intervallet mellan dagens sista dos och nästkommande dags första dos inte blir för lång. Gör du i ordning läkemedlen från originalförpackning, t.ex. droppar, vissa vidbehovsmediciner, flytande mm så ska du alltid kontrollera att det överensstämmer med signeringslista och det skriftliga direktivet i förekommande fall. Se även checklista för vid behovsläkemedel. Sidan 6 av 19

7 AVVIKELSER Alla former av avvikelser (innebär att det blivit något fel, t.ex. fel patient fått läkemedel eller att du glömt att ge eller på fel tid) skall snarast rapporteras till sjuksköterska på därför avsedd blankett (se bilaga 1). Notering av orsak till uteblivet intag (patienten ville inte ha sina läkemedel t.ex.) som inte är avvikelse noteras på signeringslistan eller för där avsedd blankett. Meddela även sjuksköterskan snarast. Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. En bedömning skall snarast göras om avvikelsen enbart skall hanteras i det lokala säkerhetsarbetet eller om avvikelsen är av sådan art att den ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria framgår vad som ska anmälas, hur det skall anmälas och av vem. Med avvikelse avses en icke förväntad händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra skada för patienten. Genom att rapportera och följa upp inträffade avvikelser inom hälso- och sjukvården kan verksamheten dra lärdom av avvikelsen och vidta förebyggande insatser för att förhindra upprepning. Följande avvikelser skall rapporteras Läkemedelshantering Fall (rapporteras på separat fallrapport) Brister i/eller utebliven hälso- och sjukvårdsinsats Brister i informationsöverföring/dokumentation/vårdplanering Självmord Vårdrelaterade infektioner Avvikelser där medicintekniska produkter är inblandade (t ex hjälpmedel av olika slag, se även riktlinje avvikelse med medicinteknisk produkt) Den/de som uppmärksammar en avvikelse med läkemedel ska omedelbart kontakta tjänstgörande sjuksköterska samt rapportera händelsen på avsedd Sidan 7 av 19

8 avvikelseblankett. Personal som orsakat avvikelsen dokumenterar på avvikelseblanketten så snart de är åter i tjänst. Avvikelseblanketten vidarebefordras därefter till patientansvarig sjuksköterska som dokumenterar sin bedömning. Därefter skickas avvikelseblanketten till ansvarig enhetschef som dokumenterar sin bedömning. Kopia på avvikelseblanketten ska alltid skickas till MAS för kännedom. Blankett avvikelserapportering finns på din arbetsplats och följer även med i detta material. Det finns även en rapport om inträffad fallskada på din arbetsplats (se bilaga 2). Sidan 8 av 19

9 CHECKLISTA VID ÖVERLÄMNADE AV DOS/DOSETT 1. Kontrollera signeringslistan så att ingen annan redan gett läkemedlen. 2. Läs instruktion från sjuksköterska hur läkemedlen ska ges om sådana finns. 3. Ta fram dosen och kontrollera att patientens namn finns på dosen/dosetten samt att tid, dag och att antalet tabletter stämmer med de som är angivna på dospåsen eller dosetten. 4. Innan du ger dosen kontrollera en gång till att det är rätt person, rätt dag, rätt tid och rätt antal tabletter. 5. För att smörja slemhinnorna så att inte läkemedlet fastnar i matstrupen ges dryck innan överlämnandet av tabletter/kapslar. Jäkta inte på! Tabletter/kapslar ska sedan intas stående eller sittande med minst ett halvt glas vatten. Aldrig liggande! 6. Öppna därefter dospåsen/dosetten. 7. Överlämna läkemedlet och se till att patienten har fått sitt läkemedel, om inget annat står på signeringslistan. 8. Om personen har svårt för att svälja krossad medicin blanda i t ex äppelmos. OBS Ta alltid reda på om medicinen går att krossa. Om läkemedel som inte får krossas ändå krossas kan detta leda till utebliven eller förstärkt effekt vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för patienten. 9. När läkemedlen är givna, skriv din signatur på signeringslistan. Glöm aldrig detta! 10. Rapportera alltid till tjänstgörande sjuksköterska och dokumentera om patienten t ex inte vill eller kan ta sina läkemedel, vid oklarheter om läkemedel, misstanke om förväxling/fel dos eller förändringar hos patienten. Sidan 9 av 19

10 CHECKLISTA VID ÖVERLÄMNANDE AV VID BEHOVSLÄKEMEDEL 1. Se Skriftligt direktiv av vid behovsläkemedel vilka läkemedel som finns att ge vid behov samt indikation. 2. Kontrollera signeringslistan avsedd för vid behovsläkemedel så att ingen annan redan gett läkemedlet. 3. Ta fram dosen och kontrollera patientens namn. Kontrollera att det är rätt läkemedel, hur det ska ges samt att styrka och mängd stämmer med ordinationen. 4. Kontrollera att maxdosen inte överskridits. 5. Överlämna läkemedlet och se till att patienten intar sitt läkemedel. 6. När läkemedlet är givet skriv din signatur på signeringslistan. Viktigt att utvärdera och dokumentera effekten av det givna läkemedlet. 7. Om tillståndet inte förbättras efter första "vid behovsdosen" skall sjuksköterska kontaktas innan fortsatt behandling. Personal med delegering får efter direktiv från sjuksköterska iordningställa och/eller administrera "vid behovsläkemedel", till följande patientkategori utan att först ha kontaktat tjänstgörande sjuksköterska Patient med känd kärlkramp Patient med känd epilepsi Patient med känd astma Patient med känd smärta Sjuksköterska skall kontaktas snarast samt informeras när tillståndet förbättrats. Generella direktiv kan även skrivas vid andra tillfällen i undantagsfall t ex vid känd oro och ångest. Sidan 10 av 19

11 SPECIELLA LÄKEMEDEL WARAN Waran är ett blodförtunnande läkemedel och ges i tabletter från dosett. Det är mycket viktigt att du meddelar sjuksköterskan omedelbart om det blivit fel i överlämnandet av Waran. Läkemedlet ligger alltid i en egen dosett. NITROGLYCERINPREPARAT Detta läkemedel ges vid behov och du får ge det när så behövs utan att först kontakta sjuksköterskan. Anledningen är att det oftast är bråttom. Det måste även förvaras i sin originalförpackning för att inte förlora sin effekt, därför får du ta det direkt ur förpackningen. Kontakta alltid sjuksköterskan efter du gett läkemedlet. NARKOTISKA PREPARAT PATIENTBUNDEN, EJ DOSDISPENSERAD NARKOTIKA Vissa lugnande läkemedel och läkemedel mot sömnstörningar klassas som narkotiska preparat och ska räknas vid varje tillfälle. Du skriver tydligt ner vas du gett och hur mycket som är kvar i förpackningen. Följ sjuksköterskans direktiv. VID BEHOVSORDINERAD NARKOTIKA För narkotika ordinerat vid behov som överlämnas av delegerad personal efter kontakt med sjuksköterska ska personalen anteckna uttagen mängd och kvarvarande mängd vid varje uttagstillfälle. Anteckningen kan ske på signeringslistan eller särskild lista. Sjuksköterska antecknar tillförd mängd. Mängden narkotika skall hållas så låg som möjligt för förvaring i patientens eget medicinskåp. Sjuksköterska kontrollerar att personalens anteckningar stämmer med antalet uttag och förbrukning vid varje byte av signeringslista. Om inte mängden narkotiska preparat (ex. tabletter eller plåster) stämmer kontakta genast sjuksköterskan och skriv en avvikelse. Se under bilaga 1. Sidan 11 av 19

12 INSULIN Observera för att ge insulin krävs en specifik delegering! Delegering av insulingivning får endast ske då insulinet ges med insulinpenna. För insulin skall det finnas en särskild signeringslista. Listan skall innehålla: Patientens namn och personnummer Aktuell insulinsort Aktuell insulindos Tidpunkt när insulinet skall ges Vart du skall ge insulinet på kroppen (t.ex. buk, höft, lår) Du SKA ALLTID kontrollera signeringslistan INNAN du ger insulinet. Sidan 12 av 19

13 HANTERING OCH ADMINISTRERING AV OLIKA BEREDNINGSFORMER AV LÄKEMEDEL BRUSTABLETTER Fuktkänsliga, skall förvaras i väl sluten originalförpackning. Löses alltid i vätska, oftast vatten (se direktiv från sjuksköterska) innan intag, annars ger de gasutveckling i magsäcken. BUCKALTABLETTER Ska placeras i munnen, högt upp mellan överläppen och tandköttet på höger eller vänster sida. Tabletten ska inte delas eller flyttas runt i munnen med tungan, inte heller tuggas eller sväljas. Ge inte vätska direkt efter intaget. DEPOTPLÅSTER Fästs på hel hud (torrt, rent, hårfritt och utan irritationstecken). Pressas fast med handflatan i ca sekunder. Vid byte använd inte samma hudyta inom en vecka. Använd handskar. Vid byte av plåster kastas det gamla i avfallsburk inte i soporna. FLYTANDE LÄKEMEDEL SOM TAS GENOM MUNNEN (PERORALT INTAG) Finns som vätska eller droppar. Observera att droppar är mer koncentrerade än oral vätska. Läs på flaskan om den ska skakas om innan dosering. Endast flaskor där det står angivet att de skall förvaras kallt får stå i kylskåp. Observera tillverkarens anvisningar om hållbarhet. Brytningsdatum ska alltid skrivas på flaskan vid öppnandet. INJEKTIONSVÄTSKOR MED INSULIN Insulin förvaras i kylskåp. Den pennan som används förvaras i rumstemperatur. Pennan får inte utsättas för solljus. Påbörjad penna ska användas inom 4 veckor och är alltid personbunden. Insulinet skall omblandas väl om så anges i direktiven. Observera att insulinet ska ges subcutant på ordinerad injektionsplats. OBSERVERA även att insulinet inte ska ges kylskåpskallt. Ta fram det ur kylskåpet en stund före! Innan du ger insulinet, dra upp 2 E insulin som sprutas ut i handfatet och kasseras, gör sedan iordning aktuell dos som ges till patienten. Sidan 13 av 19

14 NÄSDROPPAR/NÄSSPRAYER Läs bruksanvisningen eller följ sjuksköterskans direktiv. Brutet kuvert med endospipetter används inom 3 månader eller den tid som anges på förpackningen. Finns innerkuvert i förpackningen ska de kvarvarande pipetterna förvaras i detta. Första gången en sprayflaska används ska du ladda flaskan genom att hålla den upprätt och spraya par gånger i luften tills det kommer en jämn dusch. REKTAL VÄTSKA (KLYSMA) ELLER REKTIOLER Avser flytande läkemedel i pipförsedd engångsbehållare avsedd att föras in i ändtarmen. Patienten bör ligga på sidan med benen lätt böjda. Smörj lite salva på pipens yttersta kant och för sedan in hela pipen i ändtarmen om inget annat anges. Läkemedlet tillförs genom att behållaren trycks helt ihop och hålls hoptryckt ända tills pipen är uttagen från ändtarmen annars förs läkemedlet in i behållaren igen. Patienten bör ligga kvar några minuter innan han reser sig så inte läkemedlet rinner ut. RESORIBLETTER Läkemedlet tas upp i blodet via munslemhinnan vilket ger snabb effekt. Placeras under tungan (sublingualt). Får inte sväljas hela. Ge inte vätska samtidigt. SUBLINGUALSPRAY Läkemedlet tas upp i blodet via munslemhinnan vilket ger snabb effekt. Sprayas under tungan. Skydda flaskan mot kyla, värme och solljus. SUGTABLETTER Sugtabletter upplöses långsamt och utövar lokal effekt i munhåla och svalg. Ska inte tuggas eller sväljas hela. Ge inte vätska samtidigt. SUPPOSITORIER (STOLPILLER) Avsedda att föras in i ändtarmen Fukta stolpillret i ljummet vatten omedelbart innan införandet underlättar Sidan 14 av 19

15 TABLETTER/KAPSLAR Ge rikligt med dryck både före och till intaget för att de inte skall fastna i matstrupen. Tabletter/kapslar/pulver skall sedan intas stående eller sittande med minst ett halvt glas vatten. Aldrig liggande! Pröva med trögflytande vätska till om patienten har svårt att svälja samt att dricka vatten efteråt. För att underlätta intaget kan vissa tabletter krossa, kontrollera anvisningar från sjuksköterskan. DEPOTTABLETTER/DEPOTKAPSLAR Får aldrig krossas då det finns risk för överdos och utebliven långvarig effekt! VAGITORIER Avsedda att föras in i slidan. Fukta vagitorien med ljummet vatten omedelbart före för att underlätta införandet. Vagitorier skall föras djupt in i slidan för bästa effekt. Används helst vid sänggående för bästa effekt. ÖGONDROPPAR/ÖGONSALVOR Ögondroppar/öronsalvor bör ha rumstemperatur när de används. Bruten flaska/tub kan förvaras i rumstemperatur även om förpackningen är märkt med kallförvaring. Ögondroppar/salva till enskild patient är som regel hållbar i 1 månad. Anteckna alltid datum när du först öppnar flaskan/tuben. När ögondroppar ges droppa inte direkt på pupillen, vänta en knapp.minut mellan dropparna så att varje droppe kan tillgodogöras i ögat och inte rinna över. Har patienten flera sorters ögondroppar vänta 5 minuter mellan de olika dropparna om inte sjuksköterskan gett direktiv om annat. Ge aldrig mer läkemedel än ordinerat, det kan leda till överdos. Flaskspetsen eller salvtuben får inte röra vid ögat eller ögonfransarna. Om så sker skall flaskan/tuben kasseras. Meddela då sjuksköterskan. Om det är svårt att ge ögondropparna kontakta sjuksköterskan så kan du få droppstöd. Ögondroppar i endospipetter är för engångsbruk. De är oftast utan konserveringsmedel och kan inte sparas. När salvan skall ges dras det under ögonlocket ned och lite salva trycks ut mellan undre ögonlocket och ögat. Låt patienten blinka så att salvan sprids över ögat. Sidan 15 av 19

16 ÖRONDROPPAR Örondroppar bör ha rumstemperatur innan de används. Kalla droppar kan ge yrsel och orsaka onödig fallskada! Patienten skall ligga på sidan. Dra ytterörat uppåt-bakåt så att hörselgången rätas ut. Droppa försiktigt i 1 droppe i taget och se till att det kommer ned i örat. Vänta gärna mellan varje droppe så att de inte rinner ut ur örat. Undvik att röra vid örat med flask-eller tubspetsen. Patienten skall ligga kvar i 5 minuter på sidan så att dropparna hinner verka. ÖRONSALVOR Öronsalvor bör ha rumstemperatur när de används. Förvaring och hållbarhet av obruten och bruten tub läs på bipacksedeln. Anteckna alltid datum när du först öppnar tuben. Öronsalva ges med den ordinerade mängden i den yttre hörselgången, ibland tillsammans med en tamponad. VANLIGA BIVERKNINGAR ATT OBSERVERA Det är vanligt att framförallt äldre har lättare att få biverkningar av läkemedel. Med biverkningar menas icke önskade effekter vid normal dosering. Ibland får man dock acceptera vissa biverkningar för att nyttan med läkemedlet uppväger nackdelarna. Huvudsaken är att både sjuksköterskan och läkaren är medvetna om detta och har diskuterat det med patientens eller dennes ställföreträdare. Det är viktigt att all personal som har kontakt med den som använder läkemedel är observant på läkemedelsbiverkningar och rapporterar gjorda iakttagelser. Därför är det viktigt att du som vårdpersonal iakttar och berättar för sjuksköterskan om patienten misstänks ha biverkningar av sin medicin. De vanligaste biverkningarna är: Trötthet (gäller de flesta läkemedel) Hudutslag Magbesvär såsom förstoppning, diarré, känsla av att vara uppblåst, väderspänning Illamående Huvudvärk Yrsel Torrhet i munnen -observera att det då är särskilt viktigt med munhygienen och kanske salivbefrämjande dryck eller sugtabletter Observera risken för fallskador, det är lätt att snubbla om man är trött eller yr. Sidan 16 av 19

17 ANSVARSFÖRDELNING Verksamhetschef/MAS Ansvarar för att rutiner för läkemedelshantering är väl fungerande och att delegering sker på ett säkert sätt. Ansvarar även för att det finns ett fungerande avvikelsesystem Läkare Ordinerar läkemedel Sjuksköterska Ordinerar vissa läkemedel (sjuksköterskor med förskrivningsrätt) samt ansvarar för att patienten får ordinerade läkemedel enligt läkares anvisningar. Leder och ansvarar för det medicinska arbetet Enhetschef Leder och fördelar det icke-medicinska arbetet och ser till att det finns reellt kompetent personal. Ansvarar för att rutinerna följs och att personalen har förutsättningar att följa dem. Undersköterska /vårdbiträde m.fl. som tar emot delegering Ansvarar för att följa de lagar, föreskrifter finns om delegering samt ansvarar för hur arbetsuppgiften utförs. Ha kunskap om läkemedelshantering och vad som gäller om detta. Sidan 17 av 19

18 BEGREPPSFÖRKLARINGAR Administrering av läkemedel Behandlingsschema Dosdispensering Dosrecept Iordningställande av läkemedel Tillförsel eller överlämnande av en iordningställd läkemedelsdos till en patient. Schema över individuellt ordinerade läkemedel som ingår i en fastställd behandlingsplan för en viss patient. Behandlingsschemat är en del av patientens journal Med dosdispensering avses maskinellt eller manuellt iordningställande av läkemedel i patientdoser som kan vara i påsar. Ordinationshandling för dosdispensering av läkemedel. Även en patients övriga ordinationer kan föras in på kortet. Uppdelning till en enskild patient av tabletter, kapslar och andra avdelade läkemedelsdoser samt uppmätning av flytande läkemedel. Läkemedelsform Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ordinationshandling Vårdgivare Tillverkningsform, som tablett, kapsel, resoriblett, mixtur, suppositorium, salva, injektion och infusion Den befattningshavare i kommunernas hälsooch sjukvård som anges i 24 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Handling som skall ge en samlad bild av en ordinerad och genomförd läkemedelsbehandling och som är en del av patientens journal Vårdgivaren är en juridisk person. I kommunens fall menas socialnämnden i Kils kommun.... Sidan 18 av 19

19 BILAGOR i samband med delegering till hälso- och sjukvårdspersonal Bilaga 1 Avvikelserapport Bilaga 2 Fallrapport Bilaga 3 Signeringslista läkemedel Bilaga 4 Signeringslista läkemedel vid behov Bilaga 5 Signeringslista läkemedel insulin Sidan 19 av 19

20 SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson AVVIKELSERAPPORTERING OCH UNDERLAG FÖR LEX MARIA ÄRENDEN I DEN KOMMUNALA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VÅRDTAGARE Namn: Personnr: Arbetsgrupp. Vårdtagare/anhörig underrättad av sjuksköterska Ja Nej Vet ej om nej ange anledning. Typ av händelse Läkemedelshantering ange vilket/vilka läkemedel. dosettdelning utebliven dos förväxlat vårdtagare förväxlat dos dubbeldos annat Brister i eller utebliven hälso- och sjukvårdsinsats.. Brister informationsöverföring/dokumentation/vårdplanering Medicinskteknisk produkt Ange produkt. Vårdrelaterade infektioner.. Övrigt Datum/klockslag: Sida 1 av 2

21 Beskriv vad som hände (personal som upptäckte avvikelsen skriv här) OBS! kontakta alltid sjuksköterskan. Namn/sign Orsak till händelsen Bedömning av personal ansvarig för händelsen/avvikelsen.. Namn/sign... Vilka åtgärder vidtogs omgående? Inblandad personal samt ev. legitimerad personal gör tillägg.. Vad kan man göra för att undvika att detta händer igen? Bedömning av personal ansvarig för händelsen/avvikelsen Namn/sign. Aktuell legitimerad yrkesutövarens bedömning (sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast) Konsekvenser för patienten...sign.. Enhetschefs bedömning...sign.. Datum:.... Uppgiftslämnarens namn... Sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast Kopia till MAS när bedömningen är klar Enhetschef Sida 2 av 2

22 SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson Fallrapport Namn: Enhet: Datum:. Personnr:... Arbetsgrupp:.. Klockan: VAR INTRÄFFADE FALLET? SKADAD KROPPSDEL TYP AV SKADA Sovrum Huvud/hals Fraktur Badrum Arm/axel Sårskada Kök Hand/handled Skrubbsår Annat. Fot/fotled Blåmärke Utomhus Underben/knä Annat Var. Annan kroppsdel Händelseförlopp.... Orsak till fallet... VIDTAGNA ÅTGÄRDER FÖRSKRIVNA HJÄLPMEDEL Sjuksköterskekontakt Larm Extra tillsyn Sänggrind Läkarkontakt Rollator Besök vårdcentral Rullstol Besök akutmottagning Toaförhöjning Övrigt. Övrigt.. Rapportör.. Lämnas till patientansvarig sjuksköterska.

23 Namn: Personnummer: Signeringslista Läkemedel 2014 År/Månad Iordningställande av läkemedel: Datum Sign/ssk Kl Datum Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign.

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Region Stockholm Innerstad Sida 1 (7) Reviderad Sjuksköterskor 2014-05-16 REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Sida

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7)

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) Sida 1 (7) 2016-11-15 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 2 Definitioner... 3

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun

Rutin för Delegering i Värnamo Kommun 2015-09-29 Omsorgsförvaltningen Anette Claesson, MAS Rutin för Delegering i Värnamo Kommun HSL 1982:763 2 I hälso- och sjukvårdslagen står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för delegering av läkemedelshantering. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för delegering av läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård-

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DELEGERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-02-15 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering på Sida 2

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Delegeringspolicy; medicinsk delegering Fastställt av Eva Blomberg Regelverk HSL Verksamhet Särskilt boende Utarbetad av Eva Blomberg Skapat datum 090901 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-09-01 Delegering riktlinje Delegering får endast ske om det är förenat med god och säker vård. Delegering får inte ske slentrianmässigt eller för att lösa personalbrist

Läs mer

Rutin delegering av läkemedel

Rutin delegering av läkemedel Ansvarig för rutin Avdelningschef Vård- och äldreomsorg Upprättad (av vem och datum) Victoria Azad, enhetschef, Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp, Reviderad (av vem och datum)

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL

Delegering av läkemedelshantering enligt HSL Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Version 7 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef

Läs mer

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård.

Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. 1 (6) 2016-01-20 reviderad 2016-08-24 Rutinbeskrivning för delegering inom kommunal hälsooch sjukvård. Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal överlåter

Läs mer

Läkemedelshantering. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning. Del 2

Läkemedelshantering. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning. Del 2 Läkemedelshantering Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 2 Läkemedel Att ta medicin när man är äldre eller har kognitiva begränsningar. Det kan vara svårt och det kan bli svårare att använda

Läs mer

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (20) Inledning Detta

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-08-06 Riktlinje angående delegering av arbetsuppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Antagen av vård- och omsorgs nämnden 2016-09-06 Dokumentet gäller som längst fram till 2020-09-06 Dokumentägare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer utarbetade för: Socialtjänstens hälso- och sjukvård Kvalitetsområde: Delegering Framtagen av ansvariga tjänstemän: Medicinskt

Läs mer

RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS INNEHÅLL KOMMUN.

RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS INNEHÅLL KOMMUN. RUTIN FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA INSATSER I ÄLVSBYNS KOMMUN. INNEHÅLL Rutin för delegering av medicinska insatser i Älvsbyns kommun.... 1 Syfte... 2 Målgrupp... 2 Bakgrund... 2 Ansvar och roller... 2

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Gällande Löpnr.: Dokumentklass Riktlinjer Anders Engelholm, Gurli Edlund, Markku Paanalahti. Version: 1.0 Datum: 2017-05-30 Sida 1(6)

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering riktat till personal som kommer att delegeras uppgifter

Utbildningsmaterial kring delegering riktat till personal som kommer att delegeras uppgifter Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial kring delegering riktat till personal som kommer att delegeras uppgifter Introduktion Omvårdnad Hälso- och Sjukvårdspersonal Delegering av uppgifter Patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter DIARIENUMMER DNR 2016.052 SIDA 1/11 GILTIGT INOM DOKUMENTANSVARIG SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA ERSÄTTER DNR 2013.039 GODKÄNT DATUM GODKÄNT AV 2016-03-22 SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering.

1. Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer om delegering. Dokumenttyp Rutin Delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Bilaga 3 Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Karlsborgs ~ kommun J

Karlsborgs ~ kommun J Karlsborgs ~ kommun J Rutin för delegering av medicinska arbetsuppgifter Dokumenttyp: Reviderad rutin Diarienummer: 2017-62 Beslutande: Socialchefen Gäller fr.o.m.: 2017-05-02 Reviderad: 2013-11-28, 2014-05-20,2016-01-18,

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter

Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Utbildningsmaterial: Utbildningsmaterial om delegering riktat till personal som kommer att delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund

Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Delegering av läkemedelsuppgifter, lathund Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad Lathund för delegering av läkemedelsuppgifter 1 Fastställt av: MAS/ MAR

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Dokumentnamn: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2015-05-25

Läs mer

Säkrare läkemedelshantering i öppen vård

Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Utbildningsmaterial: Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Introduktion Lagar och föreskrifter Ansvarsfördelning Förslag till arbetsordning Definitioner Litteratur Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2016-05-27 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälsooch sjukvård

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälsooch sjukvård Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälsooch sjukvård Riktlinjer utarbetade för: Socialtjänstens hälso- och sjukvård Kvalitetsområde: Delegering Framtagen av ansvariga tjänstemän: Medicinskt

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna.

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna. 4. Läkemedelsformer Läkemedel finns i många olika former, så kallade beredningsformer. Att det finns olika läkemedelsformer beror på flera faktorer, till exempel var i kroppen läkemedlet ska verka, vilken

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun 1 (18) 2014-01-29 Ersätter 2013-11-21 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun Innehåll 1. Inledning... 3 Grund för läkemedelshantering... 3 Egenvård... 3 Övertagande av läkemedelsansvar...

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Medicinhantering Egenvård Handräckning Delegering för läkemedelshantering Handhygien är viktigt! Basala hygienrutiner skall gälla överallt där vård och

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2015-09-25 Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Funktionsstö Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2009-01-28 Anita Andersson-Lundahl, ssk Lena-Marie Bergendahl, ssk Anna-Carin Lehnberg, ssk Marie Persson, ssk Gunnel Sjögren, ssk Christina

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga

Direktiv. Delegering av hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård. Giltigt t.o.m. Framtagen av: Medicinskt ansvariga Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2017 Sökord i diariet: Delegering Målgrupp: Diarienummer: VON F 2017/00357 Giltig fr.o.m. 2017-05-15 Giltigt

Läs mer

7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1(8) Dnr 0187/11-014 7. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras att hälsooch sjukvårdspersonalen

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård

Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård Sara Jordö Leg sjuksköterska 2013-06-10 Innehållsförteckning: Del 1 Verksamhet 3 Delegering 3 DEL 2 Läkemedel vem har ansvaret? 5 Ansvaret vid överlämnande

Läs mer

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI

RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI RIKTLINJE VID DELEGERING FÖR ARBETSTERAPI OCH SJUKGYMNASTIK/FYSIOTERAPI -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

Delegering av sjukvårdande uppgifter

Delegering av sjukvårdande uppgifter Säkrare läkemedelshantering i öppen vård Kompendium: Delegering av sjukvårdande uppgifter Arbetsgrupp: Agneta Blomkvist, MAS Liljeholmens SDF Eeva Eriksson, MAS Hägerstens SDF Irene Fjell, MAS Södertälje

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinformation till omsorgspersonal

Hälso- och sjukvårdsinformation till omsorgspersonal Hälso- och sjukvårdsinformation till omsorgspersonal 2017 1 Vård och omsorg styrs av lagar som bestäms av Sveriges riksdag HSL Hälso- och sjukvårdslagen SoL Socialtjänstlagen LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson Giltig f o m: 2015-03-01 Lagstiftning,

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER Blankett Utgåva Antal sidor 4 10 Dokumentets namn Delegerings av medicinska arbetsuppgifter Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig

Läs mer

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1(10) 7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras att hälsooch sjukvårdspersonalen ska utföra

Läs mer