Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan 2012-2015"

Transkript

1 STRATEGIDOKUMENT Diarienummer: dnr /12 Datum: Beslutat av: Högskolestyrelsen Beslutsdatum: Reviderad: Giltighetstid: Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box Stockholm Tel

2 2(14) Utgångspunkter Målen i GIH:s tidigare forsknings- och utbildningsstrategi (Dnr /07) är uppnådda. Högskolestyrelsen har beslutat om framtagandet av dels en ny forskningsstrategi för åren (Dnr /11), dels en ny utbildningsstrategi för samma period. Den senare presenteras i föreliggande dokument och bygger på GIH:s visionoch måldokument för åren (Dnr 01-50/12). Enligt visionen skall GIH: bidra till en positiv samhällsutveckling genom att vara ett nationellt nav och en internationellt framstående högskola för forskning och utbildning inom området Idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Enligt målen skall GIH: - vara nationellt ledande och riksrekryterande samt internationellt attraktiv inom grund- och forskarutbildning, - präglas av integrering mellan teori och praktik, - fortsätta vara nationellt ledande och verka som ämnesdidaktiskt centrum med fokus på skolämnet idrott och hälsa, - vara ett kunskapscentrum för fysisk aktivitet och hälsa och utgöra en resurs för hälso- och sjukvården och övriga samhället, - vara ett kunskaps- och utvecklingscentrum med fokus på prestation och träning, - vara en attraktiv samarbetspartner såväl inom som utanför akademin, - vara en jämställd och attraktiv arbetsplats som är effektiv, professionell och utvecklande med en stimulerande och god arbetsmiljö för såväl studenter som personal. Huvudsyftet med utbildningsstrategin är att vidareutveckla, förbättra och kvalitetssäkra utbildningen på grund- och avancerad nivå vid GIH. GIH:s omvärld och nulägesbeskrivning Arbetet med utbildningsstrategin har tagit utgångspunkt i de förändringar som finns i GIH:s omvärld. Här kan nämnas Bolognaprocessen som har som mål att utveckla det europeiska samarbetet inom högskolesektorn på olika nivåer. Förändringar har ägt rum i det svenska universitets- och högskoleväsendet avseende bland annat utbildnings- och examensstrukturen.

3 3(14) GIH:s viktigaste avnämare är skolan, idrotten och delar av hälso- och sjukvården 1. Avnämarperspektivet återfinns i all utbildning vid lärosätet. GIH ska även förmedla betydelsen av livslångt lärande till studenterna och erbjuda möjlighet till fort- och vidareutbildning på vetenskaplig grund. GIH har ett högt söktryck till utbildningsprogrammen. Under de senaste fyra åren har söksiffrorna till GIH:s utbildningsprogram legat stabilt på cirka femhundra förstahandsökande. År 2011 startade ett nytt lärarprogram och GIH antog de första studenterna på ett magisterprogram. Sökstatistik för förstahandssökande per plats och program, se tabell 1. Tabell 1. Sökande i 1:a hand (och totalt) till program vid GIH under åren Lärarprogrammet 2 Antal (839) 212 (656) 116 (850) 234 (1038) Kvot 4 4,4 (14,0) 3,4 (10,8) 1,5 (5,9) 1,7 (6,5) Hälsopedagog-programmet Antal 213 (848) 202 (690) 166 (617) 186 (860) Kvot 3,6 (14,1) 6,3 (22,4) 2,7 (10,1) 3,1 (13,9) Tränarprogrammet Antal 63 (145) 77 (231) 87 (348) 108 (404) Kvot 2,0 (4,8) 2,4 (7,5) 3,0 (11,4) 3,6 (12,8) Magister/mastersprogrammet Antal (41) Kvot - - 1,4 (2,8) 55 (144) 2,0 (3,6) 1 Hälso- och sjukvården, företagshälsovård, elevhälsan mfl 2 Genomsnittligt för dels lärarprogrammet 2009 och 2010 dels det nya ämneslärarprogrammet 2011 och Antal sökande 1:a hand övre siffran (Totalt antal sökande undre siffran) 4 1:a sökande/plats övre siffran (Totalt sökande/plats undre siffran)

4 4(14) GIH-studenterna har högre prestationsgrad än genomsnittet bland studenterna i riket. Detta kan troligen tillskrivas att de har höga antagningspoäng, antalet undervisningstimmar per vecka är högt och det starka engagemang som GIH har för sina studenter. Prestationsgrad/läsår avklarade % Riket Gymnastik- och idrottshögskolan Figur 1: Prestationsgrad (helårsprestation) per läsår vid GIH i jämförelse med riket. Antalet examina har varierat något under de senaste fyra åren och trenden är klart positiv 5. För lärarprogrammet kan ökningen bero på införande av lärarlegitimation (2011). Ökningen i antal examina tenderar att vara något större i gruppen kvinnor mellan år vilket kan hänföras till utökningen av antalet studieplatser inom det kvinnodominerade hälsopedagogprogrammet. Det finns dock en ökad andel studenter som gör studieavbrott eller som ej avslutar utbildningen, detta bevakas under kommande period. Totalt sett har GIH en relativt jämn könsfördelning. Mellan programmen varierar dock könsfördelningen. Majoriteten av studenterna är kvinnor på hälsopedagogprogrammet och på tränarprogrammet är det män. Lärarprogrammet och masterprogrammet har en förhållandevis jämn könsfördelning, med en viss övervikt mot män. GIH:s utbildningsprofil GIH är landets enda självständiga idrottshögskola och är unik med avseende på utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Huvudområdet idrott (grundnivå) och idrottsvetenskap (avancerad nivå) finns vid GIH. Det specifika med utbildningar i 5 Se under respektive program

5 5(14) idrott/idrottsvetenskap är att studierna handlar om människan i rörelse. Den praktiska idrotten har sin grund i sinnlig upplevelse, kroppserfarenhet och kroppslig kompetens. Utbildningsutbudet har fokus på programutbildningar och ger stora möjligheter att möta efterfrågan från arbetsmarknaden inom skolan, idrotten och delar av hälso- och sjukvården. Inom GIH ska utbildning och forskning bedrivas på hög nationell och internationell nivå. Programutbildningarna leder till yrken (lärare, tränare och hälsopedagog) vilka framöver anses ha behov av examinerade. Exempelvis går många lärare i idrott och hälsa inom kort i pension och idag utbildas lärare i idrott och hälsa vid endast sex (för gymnasieskolan) respektive sju (för grundskolans årskurs 7-9) av landets högskolor/universitet mot tidigare 17. Lärare i specialidrott för gymnasieskolan har endast GIH examensrätt för. Idrottsrörelsen efterfrågar i allt högre utsträckning akademiskt utbildade tränare för såväl elit- som breddverksamhet. Samhällsutvecklingen med en större andel överviktiga och äldre, leder till en ökad efterfrågan på välutbildade hälsopedagoger. Rapporter från Högskoleverket visar att examen från GIH värderas högt av arbetsgivarna och ger goda chanser till etablering på arbetsmarknaden. I enlighet med rapporten från 2005 (Etablering på arbetsmarknaden examinerade 2001/02) och 2009 (Etableringen på arbetsmarknaden - examinerade 2005/2006), hävdar sig GIH:s studenter bäst bland landets alla universitet och högskolor. I Focus rankingen 2012 framkommer att GIH:s studenter är bland de fyra lärosäten där flest studenter får arbete efter examen. Ambitionen är att GIH:s studenter inom de kommande tre åren ( ) ska vara fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden. Strategier för Huvudsyftet med utbildningsstrategin är att vidareutveckla och kvalitetssäkra utbildningen på grund- och avancerad nivå vid GIH. Nedanstående tre områden ska vara centrala i utbildningen under perioden: Utbildningsutbud - GIH:s utbildningsutbud ska domineras av programutbildningar och andelen fristående kurser ska omfatta cirka tio procent av det totala kursutbudet.

6 6(14) Utbildning och forskningsanknytning - Det ska finnas en tydlig koppling mellan den praktiska idrotten och de teoretiska studierna. - Forskningen vid GIH ska ha genomslag i all utbildning oavsett nivå och självständiga arbetet ska hålla hög kvalitet. Internationalisering - Internationell kurslitteratur ska öka i samtliga kurser. - Samarbeten med andra lärosäten nationellt och internationellt ska öka. Dimensionering och utveckling Ämneslärarprogrammet GIH utbildar lärare i idrott och hälsa för årskurs 7-9 samt för gymnasieskolan och har examensrätt i två ämnen: idrott och hälsa samt specialidrott. Både idrott och hälsa och specialidrott ges dels inom programmet, dels som uppdragsutbildning och fristående kurser. Inom programmet ligger också kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) avsedd för de som saknar lärarexamen men har ämnesstudier i idrott och hälsa eller specialidrott. GIH utbildar också lärare i specialidrott för Riksidrottsgymnasier (RIG) och nationella idrottsutbildningar (NIU). Studierna i Ämneslärarprogrammet leder till examen som ettämneslärare, tvåämneslärare eller treämneslärare där övrigt ämne läses på annat lärosäte (undantaget specialidrott som läses vid GIH). Inför höstterminen 2012 kommer sex studentgrupper med totalt 150 studenter att antas till Ämneslärarprogrammet. Dessa 150 studenter fördelas på två klasser mot grundskolans åk 7-9, tre klasser mot gymnasieskolan varav en med inriktning specialidrott samt en klass KPU. Åren beräknas detta antal minska till 125 då den kompletterande pedagogiska utbildningen kommer att fasas ut. Söktrycket till Lärarprogrammet är relativt högt. Till de 150 platserna 2012 är det totalt 1038 sökande varav 260 söker programmet i första hand. Fördelat på kön utgörs de sökande av 35 procent kvinnor och 65 procent män. GIH eftersträvar en jämn könsfördelning men trenden är att denna skillnad ökar något. Om denna trend fortsätter måste åtgärder vidtas. Målet inför 2015 är att alla som uppnår erforderliga poäng även ska ta ut sin examen. Genomströmningen angett som andel som senast terminen efter tar ut sin examen bör ökas och målsättningen är till 2015 att 70 procent tar ut examen inom stipulerad studietid (3-5) år från att studierna påbörjades.

7 7(14) GIH-utbildade lärare i idrott och hälsa för såväl grundskola som gymnasieskola samt i specialidrott för gymnasieskolan ska fortsatt vara attraktiva och efterfrågade på arbetsmarknaden. Under föreskriven period ska ett utvecklingsarbete med fokus på idrott- och hälsalärares kompetenser sett i ett nationellt och framtida perspektiv genomföras. Programmets kurser ska ha nära anknytning till praktiknära forskning. GIH ingår tillsammans med övriga lärosäten i Sverige, vilka har examensrätt i idrott och hälsa (Malmö högskola, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Örebro universitet, Umeå universitet, Högskolan i Halmstad), i ett nationellt nätverk där aktuella utbildningsfrågor står i fokus. Inom det nya och expansiva ämnet specialidrott sker utveckling och samarbete med tränarprogrammet samt med RF. Hälsopedagogprogrammet Hälsopedagogprogrammet ska genom teori och praktik förbereda studenterna för att arbeta med att förebygga ohälsa och bibehålla god hälsa. Ett centralt tema är att förskjuta fokus från hur man behandlar sjuka, till hur man bygger upp hälsa - hur man håller sig "långtidsfrisk". Studenterna ska även utveckla en helhetssyn på hälsa och programmet ska göra studenten förtrogen med det ömsesidiga sambandet mellan en individs hälsa och arbetsgruppers och organisationers funktion, produktivitet och lönsamhet på både kort och lång sikt. Inför höstterminen 2012 kommer två grupper med totalt 60 studenter att antas till programmet. Åren därefter beräknas det minska till totalt 30 studenter. Söktrycket är relativt högt till de 60 platserna, ht 2012 är det 860 sökande varav 188 söker programmet i första hand. På Hälsopedagogprogrammet är kvinnor överrepresenterade och 2011 var de 73 procent av de antagna. Trenden är dock att detta sjunker och GIH strävar efter att nå en mer jämn könsfördelning. Åtgärder måste vidtas. Ökat internationellt inslag i Hälsopedagogprogrammet eftersträvas, det vill säga ett ökat student- och lärarutbyte ska ske. Målet inför 2015 är att alla som uppnår erforderliga poäng även ska ta ut sin examen. Genomströmningen angett som andel som senast terminen efter tar ut sin examen bör ökas och målsättningen är till 2015 att 70 procent tar ut examen inom 3,5 år från att studierna påbörjades. Hälsopedagoger har inte en självklar väg ut i arbetslivet, utan utbildningen förbereder studenterna för flera möjliga vägval. På grund av den

8 8(14) mångfacetterade arbetsmarknaden saknas bra statistiskt underlag för att bedöma Hälsopedagogernas anställningsbarhet. Den senaste alumnundersökningen visade att cirka en tredjedel är verksamma inom ett yrkesområde med hälsoanknytning och flera arbetar inom skolan som lärare eller fritids-/förskolepedagoger. Några andra arbetar med rekrytering, som tränare/gyminstruktörer, massörer, utbildningssamordnare och/eller receptionister etcetera. En mindre grupp studerar vidare (till läkare, sjuksköterska eller som doktorander inom nutrition, folkhälsa eller ospecificerat område). Utbildningen har god genomströmning och kvalitet, dock behöver mål och innehåll förtydligas för bland annat studenter och framtida arbetsgivare (exempelvis näringsliv, landsting och kommuner). För att förtydliga och förstärka Hälsopedagogprogrammet kommer en översyn göras, vilken kommer bland annat att se över utbildningens innehåll mellan hälsofrämjande arbete på individ, grupp, organisation respektive samhällsnivå, se över utbildningens innehåll inom kurserna Idrott I, II, III inriktning hälsa, belysa behovet av fördjupad kompetens inom beteendemedicin och beteendeförändring, undersöka förutsättningarna för ökad valbarhet inom programmet samt se över den verksamhetsförlagda utbildningen. Tränarprogrammet Tränarprogrammet inrättades 1966 och har således en lång tradition på GIH. Programmet utvecklades i nära samverkan med Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund och har under åren utvecklat en allt tydligare tränarprofil som syftar till att möta morgondagens krav på tränarkompetens i den allt mer professionaliserade tävlingsidrotten. Tränarprogrammet har under en längre tid bestått av en studentgrupp med totalt 30 platser varje år. Söktrycket har efter en nedåtgående trend vänt uppåt under de senaste två åren. Vid den senaste ansökningen var det närmare fyra förstahandssökande per plats. Könsfördelningen har i regel varit övervägande manliga studenter (2012 var det 23 män och 9 kvinnor som antogs). Trenden är dock att det blir fler kvinnliga sökande och antagna. Antalet uttagna examen ska öka och målet är att alla som har erforderliga poäng ska göra detta. Programmet strävar även efter en bättre balans i könsfördelningen, med en bibehållen mångfald och internationalisering, vilket omfattar internationell litteratur, internationella gästföreläsningar, en breddad studentrekrytering, samt student- och lärarutbyten.

9 9(14) Den primära utvecklingen fokuserar på att anpassa och öka en tränares yrkeskompetens utifrån aktuella krav och förutsättningar inom elitidrotten. Programmets kurser ska genomsyras av en praktiknära forskningsanknytning, samt delmoment som är i och nära idrottsrörelsen. Ämnet specialidrott ska utvecklas tillsammans med ämneslärarprogrammet på GIH. Behovet av ta fram utbildningar inom ämnet specialidrott förväntas öka då det i dagsläget återfinns mer än 60 RIG (Riksidrottsgymnasier) och drygt 500 NIU (Nationella idrottsutbildningar vid gymnasieskolor) med ämnet specialidrott. Utbildningsbehovet av kvalificerade tränare och lärare är stort. Samverkan med andra lärosäten ska i första hand prioritera teman med tydlig relevans för tränar- och coachutbildningar där förutsättningar finns att skapa goda synergieffekter. Samverkan bör eftersträva forskning och utbildning inom träning och prestation med särskild hänsyn till egna forsknings- och lärarresurser. Samverkan med idrottsrörelsen är en viktig strategi för att säkerställa relevant innehåll med avseende på yrkeskompetens samt för att främja anställningsbarheten i idrottsrörelsen för programmets studenter. Det senare är av särskild betydelse då tränaryrket innebär otrygga anställningsförhållanden i jämförelse med övriga yrken. Masterprogram Ett masterprogram om 120 högskolepoäng (hp) startar höstterminen 2012 på GIH. Masterprogrammet är länken mellan grund- och forskarutbildning. Programmets utbildning ska erbjuda en intellektuell utmaning, kunskapsfördjupning och att studenterna ska få möjlighet till att reflektera kring idrottsvetenskapliga problemställningar. Programmet ska vara flexibelt och erbjuda studenter att läsa olika valbara kurser, både på GIH och vid andra lärosäten, utöver de obligatoriska kurserna. Fler fristående kurser skall tas fram på avancerade nivå för detta ändamål. Ht 2012 finns ingen fristående kurs på avancerad nivå på GIH för masterstudenterna, vt 2013 är antalet fyra och ambitionen är att ytterligare öka antalet de närmaste åren. Tanken är också att kurser skall kunna samläsas med doktoranderna på GIH:s forskarutbildning där så är rimligt. Diskussioner förs kontinuerligt med andra lärosäten som erbjuder masterutbildning i idrott/idrottsvetenskap eller i närstående ämnen bland annat Karolinska institutet, Örebro universitet, Norges idrottshögskola och Malmö Högskola. Dessa diskussioner gäller främst lärar- och kursutbyte och har bland annat lett till att GIH tillsammans med Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning vid Karolinska institutet ger kurser inom idrottsmedicin för

10 10(14) privatpraktiserande sjukgymnaster. Ambitionen är att detta samarbete skall fördjupas och utvecklas de närmaste åren. Tidigare erbjöd GIH en D-kursen om 30 hp, och ur denna utvecklades ett magisterprogram (60 hp), vilket infördes 2011 och upphörde efter ett år då masterprogrammet (120 hp) infördes. Programmets föregångare kännetecknades av lågt söktryck och begränsad genomströmning. Här kan nämnas att endast åtta studenter började på magisterprogrammet och av dessa har endast två blivit klara inom stipulerad tid. Vad som är mer glädjande är att det kontinuerligt producerats ett stort antal uppsatser (självständiga arbeten) på avancerad nivå med hög kvalité, dock på längre tid än önskvärt. Under perioden 2003 fram till vt 2012 har totalt 37 uppsatser examinerats. Till ht-2012 sökte 114 personer masterprogrammet och av dessa 55 i första hand. Söktrycket var även stort till de 30 platserna på de fristående kurserna för sjukgymnaster. Under perioden är ambitionen att införa masterprogram i idrottsvetenskap på halvfart för olika professioner, till exempel lärare och sjukgymnaster, att utveckla ett attraktivt masterprogram med högt söktryck och en genomströmning på 70 procent, att alla kurser på avancerad nivå skall ha svensk och internationell kurslitteratur, att undervisningen vid GIH sker av disputerade lärare och till 75 procent av docenter och professorer samt att 30 procent av uppsatserna skall vara publicerade artiklar och 40 procent presenterade på vetenskapliga internationella konferenser inom två år efter avslutad masterutbildning. Fristående kurser En fristående kurs vid GIH avser: antingen en vidareutbildningskurs (mot arbetsmarknad), eller en kurs inom ett ämne som kan utvecklas till ett huvudområde, eller en kurs som är kopplat till högskolans tredje uppdrag och fångar upp samhällsfrågor inom högskolans kompetensområde. Fristående kurs ska alltid vara baserad på vetenskaplighet, god kvalitet och en tänkt progression. Med en tänkt progression menas att kursen ska ingå som en del av kurser vilka kan leda till vara ett examensämne (90 hp). I detta avseende ska kursen kunna ges utanför ett program men finnas i en progression inom ett program. Fristående kurser på avancerad nivå under denna period ska prioriteras framför grundnivå.

11 11(14) Rekrytering inklusive breddad rekrytering GIH ska öka insatserna för att få sökande från hela riket till GIH:s olika utbildningar. GIH är riksrekryterande vad gäller lärarutbildningen men till stor del är upptagningsområdet Mälardalsregionen. Deltagare i fristående kurser och lärarlyftskurser under de senaste åren kommer främst utanför stor- Stockholmsområdet. GIH ska arbeta för att få studenter med varierad kulturell och social bakgrund. För antagning av nybörjare till utbildning till grundutbildningen kan så kallat alternativt urval (AU) användas. Upp till en tredjedel av platserna kan tillsättas genom AU. Tränarprogrammet använder sedan en tid AU. Mellan åren ska det undersökas om det även bör användas för andra program än till Tränarprogrammet. AU användas så att platserna fördelas på andra meriter än gymnasiebetyg och högskoleprov. Ett arbete med att undersöka hur ett sådant urval kan utformas, ska göras inom GUN i nära samarbete med UFA och institutionen. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Sambandet mellan förväntade studieresultat, innehåll och examination ska än mer tydliggöras och utgöra grunden för kvalitetsutvecklingen inom utbildningsprogrammen. Program- och kursutvärderingar ska utgå från de beslutade kvalitetsdokumenten (Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga utbildningsprogram; Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintlig kurs och moment). GIH:s utbildningsprogram ska fortsättningsvis utgöra en helhet där varje kurs hänger samman ämnesmässigt och professionsmässigt samt pedagogiskt. Progressionen inom programmet tydliggörs i de förväntade studieresultaten i kurserna och i relationen mellan kurserna. Utvärderingar ska ske enligt beslutade kvalitetsdokument och handlingsplaner (momentvärdering, kursutvärdering och utvärdering av helt program) samt regelbundna alumnuppföljningar. Tidigare har kurs- och momentvärderingar präglats av synnerligen låg svarsfrekvens. Ambitionen är att hitta metoder för att nå en svarsfrekvens på minst 70 procent. GIH:s studenter utgör en stark resurs som ska tas tillvara på ett planerat sätt för kvalitetsarbete och förändringsarbete i utbildningen. Studenternas deltagande i olika organ ska underlättas och stimuleras i likhet med kontakterna med studentkåren.

12 12(14) Forskningsanknytning Under 2010 erhöll GIH examensrätt för utbildning på forskarnivå inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Skapandet av forskarutbildningsämnet idrottsvetenskap medför nya möjligheter att utveckla forskning som står i samklang med de behov av forskningsanknytning som genomsyrar utbildningen vid lärosätet. Som lärosäte har GIH en klar profil mot området idrott, fysisk aktivitet och hälsa, med tydliga avnämare inom detta område. Sammantaget skapar utbildning och forskning i ämnet Idrottsvetenskap unika möjligheter att bidra till studenternas vetenskapliga bildning, inte minst inom områden av utbildningen som traditionellt inte är tydligt forskningsrelaterade. Vidare finns det nu goda möjligheter att utveckla såväl praktiknära och tillämpade som mångvetenskapliga forskningsansatser, där kunskapsbehoven inom verksamheter på området idrott, fysisk aktivitet och hälsa och inte andra lärosätens akademiska discipliner blir vägledande för forskningsanknytningen av utbildningen. Denna situation verkar gynnsamt för en relevant forskningsanknytning av utbildningen, både avseende vilken forskning som studenterna exponeras för och hur, och vilka vetenskapliga redskap studenterna får möjlighet att utveckla. Forskande lärare GIH behöver lärare med god vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Formerna för långsiktig rekrytering av pedagogisk kompetenta lärare inom olika kunskapsområden ska utvecklas. Målet är att alla undervisande lärare vid GIH ska ha minst magisterexamen helst masterexamen senast Lärarnas uppdrag ska vara tydligt och det ska framgå i vilken omfattning man ska undervisa, forska och ha andra uppdrag. Tydliga karriärvägar ska finnas vid GIH. Professorer och docenter ska involveras aktivt i utbildningen på grund- och avancerad nivå. Lärarnas pedagogiska kompetens och uppdrag ska kartläggas. Särskilda satsningar ska göras för att öka lärarnas kompetens såväl med avseende på ämneskompetens som på pedagogisk skicklighet. Alla lärare vid GIH ska 2015 ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp. Pedagogiskt arbete inom institutionen ska ges reellt meritvärde. En modell för att bedöm pedagogiska meriter utifrån kvalitet ska utvecklas vid GIH. En strävan är att successivt öka antalet disputerade examinatorer för programkurser på såväl grund- som avancerad nivå under kommande period För fristående kurser skall samtliga examinatorer vara disputerade.

13 13(14) Examinatorsuppdraget, för specifik kurs, bör vara tidsbestämt om lämpligen tre år. Bibliotekets roll i utbildningen vid GIH Biblioteket vid GIH är ett nationellt centrum för litteratur inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Verksamheten syftar till att ge stöd till i första hand studenter, lärare och forskare och i andra hand allmänhet. De senaste åren har det skett en ökning av studenternas behov av kvalificerad informationstjänst och vetenskaplig litteratur, med anledning av ökade krav på hög vetenskaplig nivå i examensarbetena på olika nivåer. Strategiska satsningar för biblioteket är att utveckla bibliotekets undervisning och stöd inom utbildning och forskning, att utveckla samarbetet med institutionen i syfte att förbättra integreringen av bibliotekets undervisning i främst uppsatsskrivande och att undersöka möjligheter till att utveckla studieverkstad i samverkan med institutionen för studenter som skriver uppsats. Pedagogisk vision GIH:s utbildningar kan beskrivas som akademiska professionsutbildningar på individ- och gruppnivå. Med detta avses yrkesutbildningar som genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt där fokus riktas mot systematisk uppbyggnad av kunskap med tydlig professionell relevans och en kritisk granskning av verksamheter i avseende att utveckla desamma. Inom akademiska professionsutbildningar är integrering av teori och praktik av stor betydelse, inte endast i meningen tillämpning av forskningsresultat. Idrottsvetenskap och studiet av människan i rörelse inbegriper inte endast forskning om människan i rörelse utan också forskning i rörelse, där rörelse och rörelseförmåga blir en källa till kunskap. GIH:s pedagogiska vision innebär en strävan efter att lyfta fram kunskap om människan i rörelse och kunskap i rörelse som präglar idrottsoch hälsorelaterad akademisk utbildning såväl nationellt som internationellt. Samverkan och internationalisering GIH som litet lärosäte bör sträva efter att öka samverkan med andra lärosäten (joint degree programmes etc) på såväl grund- som avancerad nivå. Pågående samverkan finns inom ämneslärarprogrammet där GIH:s studenter läser ämne två och tre (för åk 7-9) respektive ämne två inom gymnasieprogrammet samt att Stockholms Universitets grundlärarstudenter läser idrottsfördjupning med en omfattning av 30 hp. Ett exempel på nära samverkan med andra lärosäten är de

14 14(14) under 2012 nyinrättade kurserna på avancerad nivå i idrottsvetenskap inriktning idrottsmedicin i samverkan med Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning vid Karolinska Institutet där studenterna läser den avslutande terminen 30 hp i idrottsvetenskap vid GIH och erhåller magisterexamen. Ytterligare exempel är det pågående utredningsarbetet mellan GIH och Södertörns högskola (SH) av inrättandet av Sport Managementprogrammet som idag finns vid SH. Det har varit fler inresande än utresande studenter under de senaste fyra åren vid GIH. GIH har bilaterala avtal inom ramen för Sokrates/Erasmus med nio universitet i Europa (Tyskland, Danmark, Finland, Nederländerna, Estland och Lettland) samt bilaterala avtal med universitet i USA och på Nya Zeeland. Under våren 2011 fanns fyra inkommande studenter från Tyskland och två från Estland inom Erasmus. Under hösten fanns en student inom Nordplus från Finland. Två avtalsstudenter från USA och en från Nya Zeeland. Fem studenter från Tyskland fanns inom ramen för Erasmusunder hösten Lärarutbyten: En ökad aktivitet vad gäller lärarutbyte har kunnat noteras jämfört med Vid sju tillfällen har föreläsare från utländskt lärosäte varit på GIH och deltagit som gästföreläsare eller liknande. Lärare vid GIH har vid femton tillfällen deltagit i undervisning på utländskt lärosäte eller seminarium utomlands. Inkommande studenter inom Erasmus har ökat från föregående år. Men tyvärr har inga studenter från GIH deltagit i Erasmus. Strukturen på GIH:s program håller på att ses över för att kunna möjliggöra för GIH:s studenter att åka på utbytestermin. Utbyte inom Nordplusprogrammet: Liksom 2010 fanns en student från Finland inom ramen för Nordplus på GIH, vt 2012 en student från Norge och en från Finland. Vid GIH är det ett fåtal inresande eller utresande lärare och forskare under de senaste fyra åren. Utbildningarna vid GIH ska ge kunskap om internationella förhållanden inom det aktuella yrkesområdet och mångfalden i det svenska samhället ska belysas, det vill säga internationalisering på hemmaplan. Det internationella utbytet ska öka och vara i balans under kommande period , bland annat med avseende på mobilitet av studenter, lärare och forskare i form av samverkan om gemensamma kurser och program på grundoch avancerad nivå. Internationaliseringsinsatserna ska utvärderas.

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2009-03-11 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2009-03-11 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Hälsopedagogprogrammet Health Education Programme Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Kandidatexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 180 högskolepoäng (hp). Benämningen

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school 1(13) Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school Basdata Nivå: Avancerad Programkod: GYLAR Inriktningskod specialidrott: GYLAR-SPID

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Årsredovisning 2014. Gymnastik- och idrottshögskolan

Årsredovisning 2014. Gymnastik- och idrottshögskolan Diarienummer: Ö 2015/21 Datum: 2015-02-13 Beslutat av: Högskolestyrelsen Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08-120 537 00 www.gih.se

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care 120 ECTS credits 1 (8) Masterprogram i vårdvetenskap palliativ

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2014-02-18/2 Analysavdelningen Handläggare Carin Callerholm 08-563 085 13 carin.callerholm@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Nationalekonomi 120 hp

Nationalekonomi 120 hp Nationalekonomi 120 hp LiU EXPANDING REALITY Linköpings universitet Masterprogram i Nationalekonomi Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg och perspektiv

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Katarina Borne och Magnus Gunnarsson, Avdelningen för analys och utvärdering

Katarina Borne och Magnus Gunnarsson, Avdelningen för analys och utvärdering Seminarium 7/9 Vision 2020 Moderator: Ulf Dalnäs Medverkande: Åsa Nilsson, Arbetsförmedlingen i Göteborg Katarina Borne och Magnus Gunnarsson, Avdelningen för analys och utvärdering Margareta Hallberg,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

VEM ÄR STUDENTEN? Akademin Utbildning, hälsa och samhälle Omvårdnad Högskolan Dalarna. Sammanfattning 1. Antagning till sjuksköterskeprogrammet

VEM ÄR STUDENTEN? Akademin Utbildning, hälsa och samhälle Omvårdnad Högskolan Dalarna. Sammanfattning 1. Antagning till sjuksköterskeprogrammet Akademin Utbildning, hälsa och samhälle Omvdnad Högskolan Dalarna VEM ÄR STUDENTEN? Innehåll S A M M A NFAT T N I N G Sammanfattning 1 Antagning till sjuksköterskeprogrammet Var bor studenterna? 2 Studieavbrott

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer