Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan 2012-2015"

Transkript

1 STRATEGIDOKUMENT Diarienummer: dnr /12 Datum: Beslutat av: Högskolestyrelsen Beslutsdatum: Reviderad: Giltighetstid: Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box Stockholm Tel

2 2(14) Utgångspunkter Målen i GIH:s tidigare forsknings- och utbildningsstrategi (Dnr /07) är uppnådda. Högskolestyrelsen har beslutat om framtagandet av dels en ny forskningsstrategi för åren (Dnr /11), dels en ny utbildningsstrategi för samma period. Den senare presenteras i föreliggande dokument och bygger på GIH:s visionoch måldokument för åren (Dnr 01-50/12). Enligt visionen skall GIH: bidra till en positiv samhällsutveckling genom att vara ett nationellt nav och en internationellt framstående högskola för forskning och utbildning inom området Idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Enligt målen skall GIH: - vara nationellt ledande och riksrekryterande samt internationellt attraktiv inom grund- och forskarutbildning, - präglas av integrering mellan teori och praktik, - fortsätta vara nationellt ledande och verka som ämnesdidaktiskt centrum med fokus på skolämnet idrott och hälsa, - vara ett kunskapscentrum för fysisk aktivitet och hälsa och utgöra en resurs för hälso- och sjukvården och övriga samhället, - vara ett kunskaps- och utvecklingscentrum med fokus på prestation och träning, - vara en attraktiv samarbetspartner såväl inom som utanför akademin, - vara en jämställd och attraktiv arbetsplats som är effektiv, professionell och utvecklande med en stimulerande och god arbetsmiljö för såväl studenter som personal. Huvudsyftet med utbildningsstrategin är att vidareutveckla, förbättra och kvalitetssäkra utbildningen på grund- och avancerad nivå vid GIH. GIH:s omvärld och nulägesbeskrivning Arbetet med utbildningsstrategin har tagit utgångspunkt i de förändringar som finns i GIH:s omvärld. Här kan nämnas Bolognaprocessen som har som mål att utveckla det europeiska samarbetet inom högskolesektorn på olika nivåer. Förändringar har ägt rum i det svenska universitets- och högskoleväsendet avseende bland annat utbildnings- och examensstrukturen.

3 3(14) GIH:s viktigaste avnämare är skolan, idrotten och delar av hälso- och sjukvården 1. Avnämarperspektivet återfinns i all utbildning vid lärosätet. GIH ska även förmedla betydelsen av livslångt lärande till studenterna och erbjuda möjlighet till fort- och vidareutbildning på vetenskaplig grund. GIH har ett högt söktryck till utbildningsprogrammen. Under de senaste fyra åren har söksiffrorna till GIH:s utbildningsprogram legat stabilt på cirka femhundra förstahandsökande. År 2011 startade ett nytt lärarprogram och GIH antog de första studenterna på ett magisterprogram. Sökstatistik för förstahandssökande per plats och program, se tabell 1. Tabell 1. Sökande i 1:a hand (och totalt) till program vid GIH under åren Lärarprogrammet 2 Antal (839) 212 (656) 116 (850) 234 (1038) Kvot 4 4,4 (14,0) 3,4 (10,8) 1,5 (5,9) 1,7 (6,5) Hälsopedagog-programmet Antal 213 (848) 202 (690) 166 (617) 186 (860) Kvot 3,6 (14,1) 6,3 (22,4) 2,7 (10,1) 3,1 (13,9) Tränarprogrammet Antal 63 (145) 77 (231) 87 (348) 108 (404) Kvot 2,0 (4,8) 2,4 (7,5) 3,0 (11,4) 3,6 (12,8) Magister/mastersprogrammet Antal (41) Kvot - - 1,4 (2,8) 55 (144) 2,0 (3,6) 1 Hälso- och sjukvården, företagshälsovård, elevhälsan mfl 2 Genomsnittligt för dels lärarprogrammet 2009 och 2010 dels det nya ämneslärarprogrammet 2011 och Antal sökande 1:a hand övre siffran (Totalt antal sökande undre siffran) 4 1:a sökande/plats övre siffran (Totalt sökande/plats undre siffran)

4 4(14) GIH-studenterna har högre prestationsgrad än genomsnittet bland studenterna i riket. Detta kan troligen tillskrivas att de har höga antagningspoäng, antalet undervisningstimmar per vecka är högt och det starka engagemang som GIH har för sina studenter. Prestationsgrad/läsår avklarade % Riket Gymnastik- och idrottshögskolan Figur 1: Prestationsgrad (helårsprestation) per läsår vid GIH i jämförelse med riket. Antalet examina har varierat något under de senaste fyra åren och trenden är klart positiv 5. För lärarprogrammet kan ökningen bero på införande av lärarlegitimation (2011). Ökningen i antal examina tenderar att vara något större i gruppen kvinnor mellan år vilket kan hänföras till utökningen av antalet studieplatser inom det kvinnodominerade hälsopedagogprogrammet. Det finns dock en ökad andel studenter som gör studieavbrott eller som ej avslutar utbildningen, detta bevakas under kommande period. Totalt sett har GIH en relativt jämn könsfördelning. Mellan programmen varierar dock könsfördelningen. Majoriteten av studenterna är kvinnor på hälsopedagogprogrammet och på tränarprogrammet är det män. Lärarprogrammet och masterprogrammet har en förhållandevis jämn könsfördelning, med en viss övervikt mot män. GIH:s utbildningsprofil GIH är landets enda självständiga idrottshögskola och är unik med avseende på utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Huvudområdet idrott (grundnivå) och idrottsvetenskap (avancerad nivå) finns vid GIH. Det specifika med utbildningar i 5 Se under respektive program

5 5(14) idrott/idrottsvetenskap är att studierna handlar om människan i rörelse. Den praktiska idrotten har sin grund i sinnlig upplevelse, kroppserfarenhet och kroppslig kompetens. Utbildningsutbudet har fokus på programutbildningar och ger stora möjligheter att möta efterfrågan från arbetsmarknaden inom skolan, idrotten och delar av hälso- och sjukvården. Inom GIH ska utbildning och forskning bedrivas på hög nationell och internationell nivå. Programutbildningarna leder till yrken (lärare, tränare och hälsopedagog) vilka framöver anses ha behov av examinerade. Exempelvis går många lärare i idrott och hälsa inom kort i pension och idag utbildas lärare i idrott och hälsa vid endast sex (för gymnasieskolan) respektive sju (för grundskolans årskurs 7-9) av landets högskolor/universitet mot tidigare 17. Lärare i specialidrott för gymnasieskolan har endast GIH examensrätt för. Idrottsrörelsen efterfrågar i allt högre utsträckning akademiskt utbildade tränare för såväl elit- som breddverksamhet. Samhällsutvecklingen med en större andel överviktiga och äldre, leder till en ökad efterfrågan på välutbildade hälsopedagoger. Rapporter från Högskoleverket visar att examen från GIH värderas högt av arbetsgivarna och ger goda chanser till etablering på arbetsmarknaden. I enlighet med rapporten från 2005 (Etablering på arbetsmarknaden examinerade 2001/02) och 2009 (Etableringen på arbetsmarknaden - examinerade 2005/2006), hävdar sig GIH:s studenter bäst bland landets alla universitet och högskolor. I Focus rankingen 2012 framkommer att GIH:s studenter är bland de fyra lärosäten där flest studenter får arbete efter examen. Ambitionen är att GIH:s studenter inom de kommande tre åren ( ) ska vara fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden. Strategier för Huvudsyftet med utbildningsstrategin är att vidareutveckla och kvalitetssäkra utbildningen på grund- och avancerad nivå vid GIH. Nedanstående tre områden ska vara centrala i utbildningen under perioden: Utbildningsutbud - GIH:s utbildningsutbud ska domineras av programutbildningar och andelen fristående kurser ska omfatta cirka tio procent av det totala kursutbudet.

6 6(14) Utbildning och forskningsanknytning - Det ska finnas en tydlig koppling mellan den praktiska idrotten och de teoretiska studierna. - Forskningen vid GIH ska ha genomslag i all utbildning oavsett nivå och självständiga arbetet ska hålla hög kvalitet. Internationalisering - Internationell kurslitteratur ska öka i samtliga kurser. - Samarbeten med andra lärosäten nationellt och internationellt ska öka. Dimensionering och utveckling Ämneslärarprogrammet GIH utbildar lärare i idrott och hälsa för årskurs 7-9 samt för gymnasieskolan och har examensrätt i två ämnen: idrott och hälsa samt specialidrott. Både idrott och hälsa och specialidrott ges dels inom programmet, dels som uppdragsutbildning och fristående kurser. Inom programmet ligger också kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) avsedd för de som saknar lärarexamen men har ämnesstudier i idrott och hälsa eller specialidrott. GIH utbildar också lärare i specialidrott för Riksidrottsgymnasier (RIG) och nationella idrottsutbildningar (NIU). Studierna i Ämneslärarprogrammet leder till examen som ettämneslärare, tvåämneslärare eller treämneslärare där övrigt ämne läses på annat lärosäte (undantaget specialidrott som läses vid GIH). Inför höstterminen 2012 kommer sex studentgrupper med totalt 150 studenter att antas till Ämneslärarprogrammet. Dessa 150 studenter fördelas på två klasser mot grundskolans åk 7-9, tre klasser mot gymnasieskolan varav en med inriktning specialidrott samt en klass KPU. Åren beräknas detta antal minska till 125 då den kompletterande pedagogiska utbildningen kommer att fasas ut. Söktrycket till Lärarprogrammet är relativt högt. Till de 150 platserna 2012 är det totalt 1038 sökande varav 260 söker programmet i första hand. Fördelat på kön utgörs de sökande av 35 procent kvinnor och 65 procent män. GIH eftersträvar en jämn könsfördelning men trenden är att denna skillnad ökar något. Om denna trend fortsätter måste åtgärder vidtas. Målet inför 2015 är att alla som uppnår erforderliga poäng även ska ta ut sin examen. Genomströmningen angett som andel som senast terminen efter tar ut sin examen bör ökas och målsättningen är till 2015 att 70 procent tar ut examen inom stipulerad studietid (3-5) år från att studierna påbörjades.

7 7(14) GIH-utbildade lärare i idrott och hälsa för såväl grundskola som gymnasieskola samt i specialidrott för gymnasieskolan ska fortsatt vara attraktiva och efterfrågade på arbetsmarknaden. Under föreskriven period ska ett utvecklingsarbete med fokus på idrott- och hälsalärares kompetenser sett i ett nationellt och framtida perspektiv genomföras. Programmets kurser ska ha nära anknytning till praktiknära forskning. GIH ingår tillsammans med övriga lärosäten i Sverige, vilka har examensrätt i idrott och hälsa (Malmö högskola, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Örebro universitet, Umeå universitet, Högskolan i Halmstad), i ett nationellt nätverk där aktuella utbildningsfrågor står i fokus. Inom det nya och expansiva ämnet specialidrott sker utveckling och samarbete med tränarprogrammet samt med RF. Hälsopedagogprogrammet Hälsopedagogprogrammet ska genom teori och praktik förbereda studenterna för att arbeta med att förebygga ohälsa och bibehålla god hälsa. Ett centralt tema är att förskjuta fokus från hur man behandlar sjuka, till hur man bygger upp hälsa - hur man håller sig "långtidsfrisk". Studenterna ska även utveckla en helhetssyn på hälsa och programmet ska göra studenten förtrogen med det ömsesidiga sambandet mellan en individs hälsa och arbetsgruppers och organisationers funktion, produktivitet och lönsamhet på både kort och lång sikt. Inför höstterminen 2012 kommer två grupper med totalt 60 studenter att antas till programmet. Åren därefter beräknas det minska till totalt 30 studenter. Söktrycket är relativt högt till de 60 platserna, ht 2012 är det 860 sökande varav 188 söker programmet i första hand. På Hälsopedagogprogrammet är kvinnor överrepresenterade och 2011 var de 73 procent av de antagna. Trenden är dock att detta sjunker och GIH strävar efter att nå en mer jämn könsfördelning. Åtgärder måste vidtas. Ökat internationellt inslag i Hälsopedagogprogrammet eftersträvas, det vill säga ett ökat student- och lärarutbyte ska ske. Målet inför 2015 är att alla som uppnår erforderliga poäng även ska ta ut sin examen. Genomströmningen angett som andel som senast terminen efter tar ut sin examen bör ökas och målsättningen är till 2015 att 70 procent tar ut examen inom 3,5 år från att studierna påbörjades. Hälsopedagoger har inte en självklar väg ut i arbetslivet, utan utbildningen förbereder studenterna för flera möjliga vägval. På grund av den

8 8(14) mångfacetterade arbetsmarknaden saknas bra statistiskt underlag för att bedöma Hälsopedagogernas anställningsbarhet. Den senaste alumnundersökningen visade att cirka en tredjedel är verksamma inom ett yrkesområde med hälsoanknytning och flera arbetar inom skolan som lärare eller fritids-/förskolepedagoger. Några andra arbetar med rekrytering, som tränare/gyminstruktörer, massörer, utbildningssamordnare och/eller receptionister etcetera. En mindre grupp studerar vidare (till läkare, sjuksköterska eller som doktorander inom nutrition, folkhälsa eller ospecificerat område). Utbildningen har god genomströmning och kvalitet, dock behöver mål och innehåll förtydligas för bland annat studenter och framtida arbetsgivare (exempelvis näringsliv, landsting och kommuner). För att förtydliga och förstärka Hälsopedagogprogrammet kommer en översyn göras, vilken kommer bland annat att se över utbildningens innehåll mellan hälsofrämjande arbete på individ, grupp, organisation respektive samhällsnivå, se över utbildningens innehåll inom kurserna Idrott I, II, III inriktning hälsa, belysa behovet av fördjupad kompetens inom beteendemedicin och beteendeförändring, undersöka förutsättningarna för ökad valbarhet inom programmet samt se över den verksamhetsförlagda utbildningen. Tränarprogrammet Tränarprogrammet inrättades 1966 och har således en lång tradition på GIH. Programmet utvecklades i nära samverkan med Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund och har under åren utvecklat en allt tydligare tränarprofil som syftar till att möta morgondagens krav på tränarkompetens i den allt mer professionaliserade tävlingsidrotten. Tränarprogrammet har under en längre tid bestått av en studentgrupp med totalt 30 platser varje år. Söktrycket har efter en nedåtgående trend vänt uppåt under de senaste två åren. Vid den senaste ansökningen var det närmare fyra förstahandssökande per plats. Könsfördelningen har i regel varit övervägande manliga studenter (2012 var det 23 män och 9 kvinnor som antogs). Trenden är dock att det blir fler kvinnliga sökande och antagna. Antalet uttagna examen ska öka och målet är att alla som har erforderliga poäng ska göra detta. Programmet strävar även efter en bättre balans i könsfördelningen, med en bibehållen mångfald och internationalisering, vilket omfattar internationell litteratur, internationella gästföreläsningar, en breddad studentrekrytering, samt student- och lärarutbyten.

9 9(14) Den primära utvecklingen fokuserar på att anpassa och öka en tränares yrkeskompetens utifrån aktuella krav och förutsättningar inom elitidrotten. Programmets kurser ska genomsyras av en praktiknära forskningsanknytning, samt delmoment som är i och nära idrottsrörelsen. Ämnet specialidrott ska utvecklas tillsammans med ämneslärarprogrammet på GIH. Behovet av ta fram utbildningar inom ämnet specialidrott förväntas öka då det i dagsläget återfinns mer än 60 RIG (Riksidrottsgymnasier) och drygt 500 NIU (Nationella idrottsutbildningar vid gymnasieskolor) med ämnet specialidrott. Utbildningsbehovet av kvalificerade tränare och lärare är stort. Samverkan med andra lärosäten ska i första hand prioritera teman med tydlig relevans för tränar- och coachutbildningar där förutsättningar finns att skapa goda synergieffekter. Samverkan bör eftersträva forskning och utbildning inom träning och prestation med särskild hänsyn till egna forsknings- och lärarresurser. Samverkan med idrottsrörelsen är en viktig strategi för att säkerställa relevant innehåll med avseende på yrkeskompetens samt för att främja anställningsbarheten i idrottsrörelsen för programmets studenter. Det senare är av särskild betydelse då tränaryrket innebär otrygga anställningsförhållanden i jämförelse med övriga yrken. Masterprogram Ett masterprogram om 120 högskolepoäng (hp) startar höstterminen 2012 på GIH. Masterprogrammet är länken mellan grund- och forskarutbildning. Programmets utbildning ska erbjuda en intellektuell utmaning, kunskapsfördjupning och att studenterna ska få möjlighet till att reflektera kring idrottsvetenskapliga problemställningar. Programmet ska vara flexibelt och erbjuda studenter att läsa olika valbara kurser, både på GIH och vid andra lärosäten, utöver de obligatoriska kurserna. Fler fristående kurser skall tas fram på avancerade nivå för detta ändamål. Ht 2012 finns ingen fristående kurs på avancerad nivå på GIH för masterstudenterna, vt 2013 är antalet fyra och ambitionen är att ytterligare öka antalet de närmaste åren. Tanken är också att kurser skall kunna samläsas med doktoranderna på GIH:s forskarutbildning där så är rimligt. Diskussioner förs kontinuerligt med andra lärosäten som erbjuder masterutbildning i idrott/idrottsvetenskap eller i närstående ämnen bland annat Karolinska institutet, Örebro universitet, Norges idrottshögskola och Malmö Högskola. Dessa diskussioner gäller främst lärar- och kursutbyte och har bland annat lett till att GIH tillsammans med Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning vid Karolinska institutet ger kurser inom idrottsmedicin för

10 10(14) privatpraktiserande sjukgymnaster. Ambitionen är att detta samarbete skall fördjupas och utvecklas de närmaste åren. Tidigare erbjöd GIH en D-kursen om 30 hp, och ur denna utvecklades ett magisterprogram (60 hp), vilket infördes 2011 och upphörde efter ett år då masterprogrammet (120 hp) infördes. Programmets föregångare kännetecknades av lågt söktryck och begränsad genomströmning. Här kan nämnas att endast åtta studenter började på magisterprogrammet och av dessa har endast två blivit klara inom stipulerad tid. Vad som är mer glädjande är att det kontinuerligt producerats ett stort antal uppsatser (självständiga arbeten) på avancerad nivå med hög kvalité, dock på längre tid än önskvärt. Under perioden 2003 fram till vt 2012 har totalt 37 uppsatser examinerats. Till ht-2012 sökte 114 personer masterprogrammet och av dessa 55 i första hand. Söktrycket var även stort till de 30 platserna på de fristående kurserna för sjukgymnaster. Under perioden är ambitionen att införa masterprogram i idrottsvetenskap på halvfart för olika professioner, till exempel lärare och sjukgymnaster, att utveckla ett attraktivt masterprogram med högt söktryck och en genomströmning på 70 procent, att alla kurser på avancerad nivå skall ha svensk och internationell kurslitteratur, att undervisningen vid GIH sker av disputerade lärare och till 75 procent av docenter och professorer samt att 30 procent av uppsatserna skall vara publicerade artiklar och 40 procent presenterade på vetenskapliga internationella konferenser inom två år efter avslutad masterutbildning. Fristående kurser En fristående kurs vid GIH avser: antingen en vidareutbildningskurs (mot arbetsmarknad), eller en kurs inom ett ämne som kan utvecklas till ett huvudområde, eller en kurs som är kopplat till högskolans tredje uppdrag och fångar upp samhällsfrågor inom högskolans kompetensområde. Fristående kurs ska alltid vara baserad på vetenskaplighet, god kvalitet och en tänkt progression. Med en tänkt progression menas att kursen ska ingå som en del av kurser vilka kan leda till vara ett examensämne (90 hp). I detta avseende ska kursen kunna ges utanför ett program men finnas i en progression inom ett program. Fristående kurser på avancerad nivå under denna period ska prioriteras framför grundnivå.

11 11(14) Rekrytering inklusive breddad rekrytering GIH ska öka insatserna för att få sökande från hela riket till GIH:s olika utbildningar. GIH är riksrekryterande vad gäller lärarutbildningen men till stor del är upptagningsområdet Mälardalsregionen. Deltagare i fristående kurser och lärarlyftskurser under de senaste åren kommer främst utanför stor- Stockholmsområdet. GIH ska arbeta för att få studenter med varierad kulturell och social bakgrund. För antagning av nybörjare till utbildning till grundutbildningen kan så kallat alternativt urval (AU) användas. Upp till en tredjedel av platserna kan tillsättas genom AU. Tränarprogrammet använder sedan en tid AU. Mellan åren ska det undersökas om det även bör användas för andra program än till Tränarprogrammet. AU användas så att platserna fördelas på andra meriter än gymnasiebetyg och högskoleprov. Ett arbete med att undersöka hur ett sådant urval kan utformas, ska göras inom GUN i nära samarbete med UFA och institutionen. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Sambandet mellan förväntade studieresultat, innehåll och examination ska än mer tydliggöras och utgöra grunden för kvalitetsutvecklingen inom utbildningsprogrammen. Program- och kursutvärderingar ska utgå från de beslutade kvalitetsdokumenten (Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga utbildningsprogram; Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintlig kurs och moment). GIH:s utbildningsprogram ska fortsättningsvis utgöra en helhet där varje kurs hänger samman ämnesmässigt och professionsmässigt samt pedagogiskt. Progressionen inom programmet tydliggörs i de förväntade studieresultaten i kurserna och i relationen mellan kurserna. Utvärderingar ska ske enligt beslutade kvalitetsdokument och handlingsplaner (momentvärdering, kursutvärdering och utvärdering av helt program) samt regelbundna alumnuppföljningar. Tidigare har kurs- och momentvärderingar präglats av synnerligen låg svarsfrekvens. Ambitionen är att hitta metoder för att nå en svarsfrekvens på minst 70 procent. GIH:s studenter utgör en stark resurs som ska tas tillvara på ett planerat sätt för kvalitetsarbete och förändringsarbete i utbildningen. Studenternas deltagande i olika organ ska underlättas och stimuleras i likhet med kontakterna med studentkåren.

12 12(14) Forskningsanknytning Under 2010 erhöll GIH examensrätt för utbildning på forskarnivå inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Skapandet av forskarutbildningsämnet idrottsvetenskap medför nya möjligheter att utveckla forskning som står i samklang med de behov av forskningsanknytning som genomsyrar utbildningen vid lärosätet. Som lärosäte har GIH en klar profil mot området idrott, fysisk aktivitet och hälsa, med tydliga avnämare inom detta område. Sammantaget skapar utbildning och forskning i ämnet Idrottsvetenskap unika möjligheter att bidra till studenternas vetenskapliga bildning, inte minst inom områden av utbildningen som traditionellt inte är tydligt forskningsrelaterade. Vidare finns det nu goda möjligheter att utveckla såväl praktiknära och tillämpade som mångvetenskapliga forskningsansatser, där kunskapsbehoven inom verksamheter på området idrott, fysisk aktivitet och hälsa och inte andra lärosätens akademiska discipliner blir vägledande för forskningsanknytningen av utbildningen. Denna situation verkar gynnsamt för en relevant forskningsanknytning av utbildningen, både avseende vilken forskning som studenterna exponeras för och hur, och vilka vetenskapliga redskap studenterna får möjlighet att utveckla. Forskande lärare GIH behöver lärare med god vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Formerna för långsiktig rekrytering av pedagogisk kompetenta lärare inom olika kunskapsområden ska utvecklas. Målet är att alla undervisande lärare vid GIH ska ha minst magisterexamen helst masterexamen senast Lärarnas uppdrag ska vara tydligt och det ska framgå i vilken omfattning man ska undervisa, forska och ha andra uppdrag. Tydliga karriärvägar ska finnas vid GIH. Professorer och docenter ska involveras aktivt i utbildningen på grund- och avancerad nivå. Lärarnas pedagogiska kompetens och uppdrag ska kartläggas. Särskilda satsningar ska göras för att öka lärarnas kompetens såväl med avseende på ämneskompetens som på pedagogisk skicklighet. Alla lärare vid GIH ska 2015 ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp. Pedagogiskt arbete inom institutionen ska ges reellt meritvärde. En modell för att bedöm pedagogiska meriter utifrån kvalitet ska utvecklas vid GIH. En strävan är att successivt öka antalet disputerade examinatorer för programkurser på såväl grund- som avancerad nivå under kommande period För fristående kurser skall samtliga examinatorer vara disputerade.

13 13(14) Examinatorsuppdraget, för specifik kurs, bör vara tidsbestämt om lämpligen tre år. Bibliotekets roll i utbildningen vid GIH Biblioteket vid GIH är ett nationellt centrum för litteratur inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Verksamheten syftar till att ge stöd till i första hand studenter, lärare och forskare och i andra hand allmänhet. De senaste åren har det skett en ökning av studenternas behov av kvalificerad informationstjänst och vetenskaplig litteratur, med anledning av ökade krav på hög vetenskaplig nivå i examensarbetena på olika nivåer. Strategiska satsningar för biblioteket är att utveckla bibliotekets undervisning och stöd inom utbildning och forskning, att utveckla samarbetet med institutionen i syfte att förbättra integreringen av bibliotekets undervisning i främst uppsatsskrivande och att undersöka möjligheter till att utveckla studieverkstad i samverkan med institutionen för studenter som skriver uppsats. Pedagogisk vision GIH:s utbildningar kan beskrivas som akademiska professionsutbildningar på individ- och gruppnivå. Med detta avses yrkesutbildningar som genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt där fokus riktas mot systematisk uppbyggnad av kunskap med tydlig professionell relevans och en kritisk granskning av verksamheter i avseende att utveckla desamma. Inom akademiska professionsutbildningar är integrering av teori och praktik av stor betydelse, inte endast i meningen tillämpning av forskningsresultat. Idrottsvetenskap och studiet av människan i rörelse inbegriper inte endast forskning om människan i rörelse utan också forskning i rörelse, där rörelse och rörelseförmåga blir en källa till kunskap. GIH:s pedagogiska vision innebär en strävan efter att lyfta fram kunskap om människan i rörelse och kunskap i rörelse som präglar idrottsoch hälsorelaterad akademisk utbildning såväl nationellt som internationellt. Samverkan och internationalisering GIH som litet lärosäte bör sträva efter att öka samverkan med andra lärosäten (joint degree programmes etc) på såväl grund- som avancerad nivå. Pågående samverkan finns inom ämneslärarprogrammet där GIH:s studenter läser ämne två och tre (för åk 7-9) respektive ämne två inom gymnasieprogrammet samt att Stockholms Universitets grundlärarstudenter läser idrottsfördjupning med en omfattning av 30 hp. Ett exempel på nära samverkan med andra lärosäten är de

14 14(14) under 2012 nyinrättade kurserna på avancerad nivå i idrottsvetenskap inriktning idrottsmedicin i samverkan med Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning vid Karolinska Institutet där studenterna läser den avslutande terminen 30 hp i idrottsvetenskap vid GIH och erhåller magisterexamen. Ytterligare exempel är det pågående utredningsarbetet mellan GIH och Södertörns högskola (SH) av inrättandet av Sport Managementprogrammet som idag finns vid SH. Det har varit fler inresande än utresande studenter under de senaste fyra åren vid GIH. GIH har bilaterala avtal inom ramen för Sokrates/Erasmus med nio universitet i Europa (Tyskland, Danmark, Finland, Nederländerna, Estland och Lettland) samt bilaterala avtal med universitet i USA och på Nya Zeeland. Under våren 2011 fanns fyra inkommande studenter från Tyskland och två från Estland inom Erasmus. Under hösten fanns en student inom Nordplus från Finland. Två avtalsstudenter från USA och en från Nya Zeeland. Fem studenter från Tyskland fanns inom ramen för Erasmusunder hösten Lärarutbyten: En ökad aktivitet vad gäller lärarutbyte har kunnat noteras jämfört med Vid sju tillfällen har föreläsare från utländskt lärosäte varit på GIH och deltagit som gästföreläsare eller liknande. Lärare vid GIH har vid femton tillfällen deltagit i undervisning på utländskt lärosäte eller seminarium utomlands. Inkommande studenter inom Erasmus har ökat från föregående år. Men tyvärr har inga studenter från GIH deltagit i Erasmus. Strukturen på GIH:s program håller på att ses över för att kunna möjliggöra för GIH:s studenter att åka på utbytestermin. Utbyte inom Nordplusprogrammet: Liksom 2010 fanns en student från Finland inom ramen för Nordplus på GIH, vt 2012 en student från Norge och en från Finland. Vid GIH är det ett fåtal inresande eller utresande lärare och forskare under de senaste fyra åren. Utbildningarna vid GIH ska ge kunskap om internationella förhållanden inom det aktuella yrkesområdet och mångfalden i det svenska samhället ska belysas, det vill säga internationalisering på hemmaplan. Det internationella utbytet ska öka och vara i balans under kommande period , bland annat med avseende på mobilitet av studenter, lärare och forskare i form av samverkan om gemensamma kurser och program på grundoch avancerad nivå. Internationaliseringsinsatserna ska utvärderas.

Utbildningsstrategi

Utbildningsstrategi STRATEGI Diarienummer: dnr Ö 2015/426 Datum: 2015-09-30 Författare: GUN Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2015-11-23 Giltighetstid: 2016-2018 1(13) Utbildningsstrategi 2016-2018 Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram RIKTLINJER Diarienummer: 40-388/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Grundutbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Dnr: 3989/2012-300 Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2012-06-15 1 Utgångspunkter KIs utbildningsstrategi för åren 2009-2012 har som övergripande

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp

Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp Master programme in Sports Coaching, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-385/12 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-10-15 Revidering: 2014-12-17 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga program

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Tränarprogrammet Sport Science and Sport Coaching Programme Omfattning: Examen: 120/180 högskolepoäng Högskoleexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 120 högskolepoäng.

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap Dnr: UGA 2013/2761 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för samhällsvetenskap Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program, 180 högskolepoäng Coaching and Sport Management, Sports Science Programme,

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutsdatum: 2014-03-25 Dnr: 2013/415-1.1 Fakulteten för konst och humaniora Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering,

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering, ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren 217 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Enheten för utvärdering och lärarutbildning PM: 216:8, Dnr V 216/839 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Biomedicinska analytikerprogrammet 2012 2013 Inledning Biomedicinsk analytiker (engelska biomedical scientist) är ett internationellt yrke och utbildning finns världen

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutionen för socialt arbete Utbildningsplan Masterprogram i socialt arbete 120 Avancerad nivå Programme for Master of Social Science with a

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Dnr: G213 2383/09 Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Master Programme in Public Health Science with Health Economics 120 higher education credits

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2009-03-11 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2009-03-11 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Hälsopedagogprogrammet Health Education Programme Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Kandidatexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 180 högskolepoäng (hp). Benämningen

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 216 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM: 216:1, Dnr V 216/396 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

Hälsopedagogprogrammet, 180 högskolepoäng Health Education Programme, 180 credits. Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 2014-06-18.

Hälsopedagogprogrammet, 180 högskolepoäng Health Education Programme, 180 credits. Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 2014-06-18. 1(7) Utbildningsplan Hälsopedagogprogrammet, 180 högskolepoäng Health Education Programme, 180 credits 1. Basdata Nivå: Grund Programkod: XGIVH Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 2014-06-18.

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research, 120

Läs mer

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Sahlgrenska akademin G 217 2790/09 Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Audionomprogrammet 180 högskolepoäng, grundnivå Magisterprogram i audiologi 60 högskolepoäng, avancerad

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng Sport Science and Sport Coaching Program, 180 credits. Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd

Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng Sport Science and Sport Coaching Program, 180 credits. Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 1(7) Utbildningsplan Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng Sport Science and Sport Coaching Program, 180 credits 1. Basdata Nivå: Grund Programkod: XGIVT Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 2015-01-27

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research 120

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017

En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2017 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 217 Katarina Borne/ Kvalitet och analys, Enheten för utredning och lärarutbildning PM: 217:1, Dnr V 217/56 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) Svenska Ridsportförbundets certifieringskrav för Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) De reviderade certifieringskraven är framtagna av referensgruppen för NIU som består av ett antal representanter

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2009-2012 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19 1 Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2009-2012 Utgångspunkter KIs utvecklingsplan KI05

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Lunds universitet Medicinska fakulteten Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning 11-08 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Förvaltningshögskolan Utbildningsplan för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning 120 högskolepoäng, avancerad nivå Master s Programme in

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Diabetessjuksköterskans utvecklingsmöjligheter Karin Wikblad Uppsala universitet

Diabetessjuksköterskans utvecklingsmöjligheter Karin Wikblad Uppsala universitet Diabetessjuksköterskans utvecklingsmöjligheter Karin Wikblad Uppsala universitet 1 Leg sjuksköterska med specialisering inom diabetesvård Nivå Avancerad Nivå (magister) Avancerad Nivå (magister) Avancerad

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Rektor - tills vidare Organisation Informationsenheten Sid 2 (8) 1. Inledning...

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer