Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015"

Transkript

1 MINNESANTECKNING 1(5) Dnr Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015 Inledning Ordförande Gunvor Landqvist, som denna gång ersätter landshövdingen, hälsar alla välkomna. Minnesanteckningarna från förra mötet godkändes utan kommentarer. Handlingsplan RÖK Ordföranden redogör och sammanfattar bakgrunden till den översyn som genomförs av RÖK på uppdrag av Skånskt ledningsforum, SLF. Utifrån denna har Länsstyrelsen föreslagit en handlingsplan för RÖK 2015, som beredningsgruppen godkänt. Mötet går igenom punkterna 1-7 i handlingsplanen. Mötet reflekterar kring att det är viktiga frågor som vi tillsammans äger och även framåt efter 2015 kommer att behöva arbeta vidare med. Migrationsverket kommenterar att deras uppdrag att ordna asylboenden i lägenhet går stick i stäv med Boverkets förslag om att lösa ut dessa lägenheter för flyktingmottagning. Att hitta lägenheter är en stor utmaning eftersom det inte finns några tillgängliga. Bra om detta blir tydliggjort i dialogen mellan kommun och Migrationsverk. Mötet godkänner handlingsplanen. Bifogas. MANT strategiska RÖK 4 maj 2015 (2).docx Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

2 MINNESANTECKNING 2(5) Yrkes-sfi Malmö stad har det formella ansvaret för Regional plattform för yrkes-sfi vars arbete är i en startfas. Finansieringen sker via ansökta 37 medel. 20 kommuner är anslutna och fler förväntas ansluta senare. En samordnare är på gång att anställas och Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljare står redo. Inledningsvis kommer fokus att ligga på yrkes-sfi inom vården där efterfrågan är mycket stor just nu. Under hösten kommer utbildningar att ges i alla fyra knutpunkterna. Nästa vecka har projektet ett gemensamt startmöte. Projekttiden är fram till april Projektet kommer att ha kontakt med andra insatser inom området exempelvis valideringsprojekt på Malmö högskola. Strategiska gruppen kommer att följa projektet med intresse. MILSA Projekttiden för MILSA tar slut i juni och spridningskonferensen är den 28 maj. Ett fortsatt utvecklingsarbete planeras och bl.a. undersöks finansieringsmöjligheterna. Högskolan har beslutat att stödja med resurser under hösten så att en ansökan till Europeiska Flyktingfonden kan lämnas in för start fortsatt verksamhet från 1 jan Högskolan har även andra pågående relevanta aktiviteter som kan kopplas till en fortsättning av MILSA. Pilot, boende och landsbygd Frågan diskuterades initialt på Länsstyrelsens Landsbygdsavdelning som har uppmärksammat att det finns tomma hus på landsbygden. Till samtalen kopplades också civilsamhället och integrationsutvecklare. Röstånga har tillgängliggjort flera hus genom ett särskilt projekt där en förening rustar upp nedgångna fastigheter. Östra Göinge, Simrishamn och Svalövs kommun är intresserade av att hitta lösningar och modeller för att rusta bostäder och även för att mobilisera civilsamhället samt att koppla in Arbetsförmedlingen för arbetsmarknadsfrågor. Målet är att nyanlända skall stanna och bosätta sig i kommunen. Oklart i dagsläget hur stor omfattning projektet kommer att få. Hela Sverige skall leva följer med intresse aktiviteterna för att ev. kunna lyfta detta till nationell nivå. Frågan om att kartlägga vilka föreningslokaler som finns i länet lyftes av idéburen sektor för att få en uppfattning om detta i förhållande till projektet. Migrationsverket notetrar att hela konceptet måste hålla ihop. Exempelvis kan Migrationsverket flytta asylsökande från ett boende när kommunen just har mobiliserat aktiviteter för nya i kommunen. Vi måste också våga vilja, även om det

3 MINNESANTECKNING 3(5) är en lång resa som exempelvis att förändra och anpassa lagstiftnigen. Här krävs återigen ett gott samarbete. Mötet ställde sig bakom det fortsatta pilotprojektet. Aktuellt från verksamheterna Migrationsverket. Prognosen drogs nyligen ner ytterligare till nyanlända för 2015, vilket tydligt märks i arbetet. För närvarande har Migrationsverket lediga asylplatser En ny upphandling av asylboenden avslutades nyss och nya upphandlingar behöver ses över utifrån ett vikande behov. Många stannar för att söka asyl i Tyskland som snabbehandlar ansökan på 2-3 veckor medan handläggningstiden i Sverige är 7-8 månader. Detta innebär att det kan ta upp till 1,5 år innan familjen är samlad. Detta får konsekvenser i ABO i form av frustration och oro när man helst av allt vill börja jobba. Malmö signalerar att hemlösheten ökar då flyktingar lämnar sina boenden. Migrationsverket skapar aktiviteter på boenden och rekryteringar görs. Även samverkan med civilsamhället ökar där finansieringsfrågan ses över. Ensamkommande fortätter att öka med samma nationaliteter som tidigare, även en svag ökning från Marocko. Arbetsförmedlingen inväntar uppdrag om att få starta aktiviteter redan i anläggningsboenden för dem som fått uppehållstillstånd. Det handlar i första hand om validering och kartläggning. Underlag lämnades den 30 april och diskussionen handlar nu om hur uppdraget kan avgränsas. Uppdragen till tidigare lotsar har omformulerats och istället rekryteras nu 47 stycken rekryteringsresurser för Skåne. 42 finns redan på plats och de börjar sitt arbete den 1 juni. Under 2015 har 350 lämnat etableringen för anställning. Målet om 2 % är därmed väl uppfyllt för Skåne - Blekinge. Det finns fler jobb nu och personerna som kommer är bättre rustade. 70 % av målgruppen är under 40 år och har många år kvar på arbetsmarknaden. Fler kommer också som par, vilket innebär att man slipper väntan och oro för familjen och kan sätta fokus på etablering och arbete. Det s.k. Snabbspåret syftar till att intressera arbetsgivare för att anställa nyanlända. Högskolan inflikar att det finns många konsekvenser av att kompetensen är högre hos nyanlända, inte bara jobbmässigt utan även att skolbarnens resultat blir högre med akademiska föräldrar. Arbetsförmedlingen har gjort en regionöversyn och från 1 maj kommer Skåne inte längre att tillhöra samma område som Blekinge. Från 1 juli kommer det att finnas 9 kontor som bildar större enheter där etableringen ingår i varje kontor. På så sätt

4 MINNESANTECKNING 4(5) samordnas resurser enklare. Rekrytering pågår och fokus kommer att kunna vara kontakten med arbetsgivarna. Från SV-kommunerna signaleras oro när Arbetsförmedlingskontoren försvinner Af svarar att ambitionen är den motsatta. Kostnaderna för sfi ökar och schablonerna räcker inte. Exempelvis i Malmö kostar en sfi plats 80 tusen kronor under två års etableringstid och resterande del av schablonen räcker långt ifrån till övriga kostnader som skall täckas. På sfi finns 5100 elever inskrivna varav ca 1000 är flyktingar. I de upphandlingar av sfi som nu finns är ett krav att ha kompetenta lärare. Då inte alla utbildningsanordnare uppfyller kravet finns risk för att ny upphandling måste göras. I NO-kommunerna söks nu finansiering från olika håll till ett antal olika samverkansprojekt. Sju rotaryklubbar gick samman och diskuterar mentorsprojekt där även Arbetsförmedlingen är involverade. Några färre i sfi just nu och där 60 % är flyktingar. I Kristianstad är mellan elever inskrivna. När det gäller ensamkommande barn räcker inte finansieringen riktigt till och detta är anledningen till att Kristianstad inte förnyar sin överenskommelse. Det är svårt att hitta lokaler och i avtalet med VoB Syd står inskrivet att Kristinastad skall tillhandahålla lokaler. Socialsekreterare bekräftar att stor del av arbetstiden går till att söka bostad. Den 15 april tillträdde en samordnare för NO för aktiviter inom etableringen. Civilsamhället. Projekt NAD, som nyligen utökats med fyra samordnare i knutpunkterna får till hösten även en femte, med hjälp av Arbetsförmedlingen. Föreningslivet tycker att deras bidrag inom etableringen känns bra och stimulerande även om finansieringen är svår. Regeringen har lovat att tillskjuta medel och har även uppvaktats i den saken. Det är ett utvecklingsområde att i tidigare skede och på olika sätt engagera föreningslivet än vad som görs idag. Lärosäten syd informerar om att validering och kompletterande utbildning är aktiviteter som ligger på tur, men att man avvaktar regeringens beslut eftersom det är nödvändigt med en resursförstärkning. Region Skåne. Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är klar och tydlig och det är utifrån denna som olika uppdrag ges. Handläggare för sociala investeringsfonden respektive för särskilda samverkansmedel märker ett ökat intresse från kommuner och från civilsamhället för att möjliggöra aktiviteter inom etablering och sprida goda exempel. Regionen arrangerar en vecka i juni Open Skåne som syftar till att skapa

5 MINNESANTECKNING 5(5) förståelse mellan människor med olika perspektiv och där integration och tillväxt är ett viktigt område. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i april om att i höst starta upp ett kunskapscenter för hälso- och sjukvårspersonal, ett center där forskning, ny kunskap metod ska kunna spridas till nycykelpersoner. Tillsammans med Alnarp och Arbetsförmedlingen startar Regionen en forskningsstudie kring psykisk ohälsa och trädgård som metod för rehabilitering. Arbetsförmedlingen och HR-avdelningen jobbar för att snabba på processen att ta tillvara nyanländas kompetens. Fokus ligger på matchning av behov och kompetens. Det finns ett stort lokalt intresse för dessa insatser. Övrigt. Malmö högskola meddelar att fortsättningsvis kommer de att ha två representanter i beredningsgruppen; Pieter Bevelander och Teresa Tomasevic. Mötet avslutas och deltagarna hälsas välkomna tillbaka till nästa möte den 7 oktober. Vid anteckningarna Åsa Stenbäck Holmér

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar Mirjam Hagström 1 Introduktion Sedan 1970-talet har flyktinginvandringen dominerat invandringen till i Sverige. 1 Samtidigt som

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer