Dnr 2014/ Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen"

Transkript

1 Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

2

3 MISSIV DATUM DIARIENR /199-5 ERT DATUM ER BETECKNING U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Uppdrag att genomföra utvärdering av folkbildningen Regeringen gav i december 2014 Statskontoret i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av folkbildningen utifrån de fyra syften med statsbidraget till folkbildningen som riksdagen har fastställt. Statskontoret överlämnar härmed promemorian Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen. Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Marie Uhrwing och utredare Charlotte Andersson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen. Ingvar Mattson Charlotte Andersson POSTADRESS: Box 8110, Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL:

4

5 PM 1 (56) Innehåll Sammanfattning 3 1 Statskontorets uppdrag En samlad utvärdering av folkbildningen Bakgrund till uppdraget Indikatorer i budgetpropositionen för Projektgrupp och externa kontakter 9 2 Folkbildningen Folkbildningens särart Folkhögskolorna Studieförbunden SISU Idrottsutbildarna Utvecklingstrender och framtida utmaningar för folkbildningen 19 3 Folkbildningsrådet och det statliga bidraget Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget Bidragsmodellerna Kritiska synpunkter om bidragssystemet 24 4 Tidigare uppföljningar och utvärderingar Utvärderingar inom kommittéväsendet Riksrevisionens granskningar Folkbildningsrådets arbete med uppföljning och utvärdering En metautvärdering har genomförts Nationellt program för forskning om folkbildningen 34 5 Utvärdering och uppföljning med indikatorer Kvantitativa och kvalitativa resultatindikatorer Att skapa och upprätthålla ett indikatorsystem Exempel på indikatorsystem 37 6 Uppdragets genomförande Utvärderingens huvudsakliga innehåll De olika delarna i vårt arbete Samverkan och kvalitetssäkring Kartläggning av befintliga data Kompletterande datainsamlingar En modell för regelbunden utvärdering Risker i uppdraget Återstående frågor Tidplan 53 Referenser 55

6 PM 2 (56)

7 PM 3 (56) Sammanfattning Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av folkbildningen som består av utbildning och bildning för vuxna. Under 2014 fördelade Folkbildningsrådet miljoner kronor i statsbidrag till cirka 150 folkhögskolor och miljoner kronor till 10 studieförbund. Mot bakgrund av det omfattande statliga stödet och folkbildningens viktiga roll i samhället bedömer regeringen att det är angeläget att utvärdera den folkbildning som får statsbidrag. Utvärderingen ska utgå från statsbidragets fyra syften, som innebär att statsbidraget ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. I Statskontorets uppdrag ingår att föreslå en modell för en regelbunden och systematisk utvärdering av folkbildningen. Regeringen har tidigare uttalat ett behov av att kunna följa folkbildningens utveckling med hjälp av exempelvis indikatorer. Statskontorets plan för arbetet Detta är den första avrapporteringen av uppdraget, som ska slutrapporteras i april Syftet är att på en översiktlig nivå beskriva hur uppdraget ska genomföras. Under arbetet kommer vi att ha kontakter med Utbildningsdepartementet, forskare och folkbildningens företrädare på olika nivåer. De olika aktörerna kommer att ges möjlighet att följa och ge synpunkter på vårt arbete. Utvärderingen i grova drag Vi tänker oss att vår utvärdering kommer att innehålla följande aktiviteter: Vi bryter ned statens syften med bidraget till folkbildningen i delar som är relevanta för att följa utvecklingen. Vi kartlägger kunskaper som redan finns om hur folkbildningen uppfyller statens syften. Vi kartlägger befintliga data. Vi undersöker vilka möjligheter som finns att samla in kompletterande data.

8 PM 4 (56) Vi genomför pilotstudier, bland annat för att undersöka hur statens syften kan operationaliseras och följas. Med utgångspunkt i ovanstående presenterar vi en eller flera alternativa kostnadssatta modeller för en regelbunden utvärdering av folkbildningen. Vi drar slutsatser om vilken modell som bör väljas. Statskontoret ska, förutom den här arbetsplanen, rapportera uppdraget till regeringen senast 18 april åren 2016, 2017 och 2018.

9 PM 5 (56) 1 Statskontorets uppdrag Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Det samhällsstödda folkbildningsarbetet sker i studieförbund och inom folkhögskolor. Studieförbunden erbjuder studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Folkhögskolorna anordnar både långa och korta kurser samt kulturprogram. År 2014 arrangerade studieförbunden drygt studiecirklar med drygt 1,7 miljoner deltagare. Folkhögskolorna hade våren 2014 totalt närmare deltagare i sina olika verksamheter En samlad utvärdering av folkbildningen Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av folkbildningen. Utvärderingen ska utgå från de fyra syften för statsbidraget med folkbildningen som riksdagen har fastställt. Dessa syften är följande: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Statskontoret bör främst studera åren 2012 och framåt. Statskontoret ska enligt uppdraget hämta underlag till utvärderingen från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) när det gäller utbildnings- och arbetsmarknadsdimensionen inom folkbildningen, med utgångspunkt i de fyra syftena med statsbidraget. Underlag för utvärderingen kan också behöva lämnas av andra aktörer, främst Folkbildningsrådet och SISU Idrottsutbildarna. Statskontoret ska bilda en samverkansgrupp för samordning med de berörda myndigheterna och andra aktörer. Statskontoret ska även etablera en referensgrupp där företrädare för folkbildningen erbjuds att delta. Därutöver ska Statskontoret föra en dialog med riksdagsledamöter för att informera om arbetet. Statskontorets utvärdering bör bland annat grundas på Folkbildningsrådets uppföljning av statsbidraget till folkbildningen. 1 Folkbildningsrådets årsredovisning 2014.

10 PM 6 (56) Statskontoret ska rapportera på följande sätt: Senast den 31 maj 2015 lämnas en arbetsplan över hur uppdraget ska genomföras. Senast den 18 april 2016 lämnas en första rapport med resultat från utvärderingen. Senast den 18 april 2017 lämnas en lägesbeskrivning. Senast den 18 april 2018 lämnas en slutlig resultatredovisning. 1.2 Bakgrund till uppdraget Riksdagen fattade 1991 ett beslut som innebar att ansvarsfördelningen mellan staten och folkbildningen ändrades markant. 2 De tidigare detaljreglerade anslagen till folkbildningens olika delar ersattes av ett samlat anslag utan detaljreglering. Reformen innebar att folkbildningen övergick till en form av självstyre från att ha varit inordnad i den statliga förvaltningen. Det nybildade Folkbildningsrådet fick uppgiften att fördela statsbidraget. Två statliga utvärderingar av folkbildningen har genomförts inom kommittéväsendet, en och en En granskning av Riksrevisionen om stödet till idrottsrörelsen och folkbildningen föranledde Kulturutskottet att lämna ett betänkande. Riksrevisionen hade konstaterat att riksdagen fick bristfällig information om hur anslagen användes. Utskottet höll med Riksrevisionen om att informationen borde förbättras. 6 Ytterligare en statlig utredning fick 2011 uppdrag att utvärdera folkbildningen men genomförde inte utvärderingen fullt ut. Utredaren förde en diskussion om hur en systematisk utvärdering av folkbildningen skulle kunna se ut Regeringen ser behov av en regelbunden utvärdering av folkbildningen I uppdraget till Statskontoret hänvisar regeringen till propositionen Allas kunskap allas bildning (prop. 2013/14:172). Med hänsyn till att det statliga stödet till folkbildningen är omfattande och att regeringen anser att folkbildningen har en viktig roll i samhället, bedömer regeringen att det är 2 Prop. 1990/91:82, bet. 1990/91:UbU 18, rskr. 1990/91: SOU 1996:159 Folkbildningen en utvärdering. 4 SOU 2004:30, Folkbildning i brytningstid en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor. 5 Riksrevisionen 2004:15, Offentlig förvaltning i privat regi statsbidrag till idrottsrörelsen och folkbildningen /05:KrU6, Riksrevisionens granskning av stödet till idrottsrörelsen och folkbildningen. 7 SOU 2012:72, Folkbildningens samhällsvärden en ny modell för statlig utvärdering.

11 PM 7 (56) angeläget att mer regelbundet än tidigare utvärdera den verksamhet som bedrivs med statligt stöd. Det finns enligt regeringen behov av att pröva en modell för en mer regelbunden och systematisk utvärdering av folkbildningen. Utvärderingarna ska ge svar på i vilken utsträckning syftena med statens stöd till folkbildningen uppnås. I propositionen lämnas förslaget att statliga myndigheter ska ansvara för utvärderingen av folkbildningen. Bland annat pekas Statskontoret ut. Utvecklingen bör följas genom indikatorer Regeringen gör bedömningen att de myndigheter som utvärderar folkbildningen bör utveckla modeller som kan användas för att följa utvecklingen över tid, exempelvis genom indikatorer där det är lämpligt. Utvärderingen bör vidare vara grundad på aktuell vetenskap och utformas i nära dialog med analysmyndigheter och folkbildningens företrädare. Detta anses vara särskilt viktigt eftersom folkbildningens effekter är svåra att mäta. 8 Enligt regeringen har indikatorer blivit ett allt vanligare instrument för att följa upp olika verksamheter. Indikatorerna anses kunna förenkla sammanhang och underlätta förståelsen för en komplex verklighet och de ska kunna användas som underlag för att följa upp resultat i relation till uppsatta mål. 9 I propositionen hänvisas till en kartläggning och uppföljning av resultatredovisningen inom kulturområdet från november Uppföljningen gjordes av riksdagens Kulturutskott och inriktades särskilt på arbetet med resultatindikatorer. Syftet var bland annat att ge utskottet ett underlag för att föra en dialog med regeringen om den fortsatta utvecklingen av mål- och resultatstyrningen. Rapporten från uppföljningen betonar betydelsen av att resultatindikatorer används för regeringens redovisning till riksdagen. 10 Utvärderande myndigheter bör enligt regeringen ha frihet att själva utforma lämpliga indikatorer och analysmodeller i samråd med andra aktörer. I propositionen hänvisas till Folkbildningsutredningen som i sitt betänkande redogjorde för ett flertal möjliga indikatorer, inom bland annat följande övergripande områden: 11 samhällsnytta (longitudinella data) individutveckling (statistiska data på individnivå) socialt kapital (enkätdata före och efter deltagande i kurs) kulturell delaktighet (via surveyundersökningar). 8 Prop. 2013/14:172, Allas kunskap allas bildning. 9 Ibid. 10 Rapport från riksdagen 2013/14:RFR2, Uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. 11 SOU 2012:72, Folkbildningens samhällsvärden en ny modell för statlig utvärdering.

12 PM 8 (56) Pröva modellen under fem år Regeringen slår också fast att kommande utvärderingar av folkbildningen bör genomföras regelbundet, med några års mellanrum. Regeringens bedömning är att uppföljnings- och utvärderingsmodellen bör prövas under en femårsperiod. Därefter bör regeringen ta ställning till om modellen är ändamålsenlig och hur det fortsatta arbetet för uppföljning och utvärdering ska bedrivas. Slutligen bedömer regeringen att åtskillnad mellan studieförbund och folkhögskolor bör göras vid behov i kommande utvärderingar. I propositionen anger regeringen att IFAU och Myndigheten för kulturanalys bör förse Statskontoret med relevant underlag Folkbildningsrådet ges ett förtydligat uppföljningsansvar. Regeringen angav i prop. 2013/14:172 att Folkbildningsrådet får ett förtydligat uppföljningsansvar för att de ska ta fram underlag som bättre kan ligga till grund för redovisning till riksdagen. Folkbildningsrådet bör samråda med Statskontoret, IFAU och Myndigheten för kulturanalys om behovet av datainsamlingar inför utvärderingar. Regeringen menade att de årliga riktlinjerna till Folkbildningsrådet tidigare enbart har fokuserat på kvantitativa aspekter. Regeringen har därför utvecklat riktlinjerna, så att de i större utsträckning utgår ifrån de fyra syftena för statsbidraget till folkbildningen. I riktlinjerna för innevarande år anger regeringen att Folkbildningsrådet ska redovisa en samlad bedömning av hur de fyra syftena för statsbidraget till folkbildningen har uppnåtts. Redovisningen ska utgå ifrån de resultatindikatorer som anges i budgetpropositionen för Indikatorer i budgetpropositionen för 2015 I budgetpropositionen för 2015 presenterar regeringen ett antal indikatorer som har valts för att följa folkbildningens utveckling och resultat i förhållande till syftena (se tabell 1). Underlaget har hämtats bland annat från Folkbildningsrådets och SISU:s årsredovisningar samt från Folkbildningsrådets utvärderingar. Resultaten för indikatorerna presenteras i budgetpropositionen för 2015, men vi har valt att enbart redovisa indikatorerna här. 12 Prop. 2013/14:172, Allas kunskap allas bildning. 13 Prop. 2014/15:1, Utgiftsområde 17.

13 PM 9 (56) Tabell 1 Befintliga indikatorer för att mäta hur folkbildningens syften uppnås Syfte 1 Syfte 2 Syfte 3 Syfte 4 Bidra till att stärka och utveckla demokratin Indikatorer för syfte 1 Antal folkhögskolor och studieförbund i landet Fördelning av folkhögskolor och studieförbund i landet Bidra till att göra det möjligt för en mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen Indikatorer för syfte 2 Deltagare i folkhögskolekurs efter ålder och kön Unika studiecirkeldeltagare efter ålder och kön Andel utlandsfödda deltagare i folkhögskolans långa kurser och i studiecirklar Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället Indikatorer för syfte 3 Andel deltagare utan gymnasieutbildning Antal utfärdade intyg om grundläggande behörighet bland deltagare på folkhögskolans långa kurser Antal utfärdade intyg om avslutad eftergymnasial yrkesutbildning på särskild kurs Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet Indikatorer för syfte 4 Antal deltagare i folkhögskolors och studieförbunds kulturprogram Andel kvinnor respektive män i kulturprogram Andel deltagare med funktionsnedsättning i långa kurser resp. studiecirklar Källa: Proposition 2014/15:1, Utgiftsområde Projektgrupp och externa kontakter Den här arbetsplanen har utarbetats av Charlotte Andersson (projektledare), Gunnar Gustafsson och Maria Karanta. Arbetsplanen har kvalitetssäkrats i enlighet med Statskontorets interna rutiner. Projektgruppen har haft en rad externa kontakter i arbetet med att ta fram arbetsplanen. Kontakter med riksdagsledamöter: Riksdagens Kulturutskott Riksdagens Utbildningsutskott Kontakter med aktörer som nämns i uppdraget: Folkbildningsrådet Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Myndigheten för kulturanalys

14 PM 10 (56) Kontakter med ytterligare aktörer: Statistiska centralbyrån SOM-institutet vid Göteborgs universitet Tjänstemän på Utbildningsdepartementet Kontakter med forskare och utredare som tidigare har arbetat på uppdrag av regeringen eller Folkbildningsrådet: Erik Amnå (Örebro universitet), Lena Lindgren (Förvaltningshögskolan Göteborg), Rolf Sandahl (Ekonomistyrningsverket) samt Lars Svedberg, Johan von Essen och Pelle Åberg (Ersta Sköndal högskola).

15 PM 11 (56) 2 Folkbildningen De första folkhögskolorna bildades 1868 och fyra år senare inrättades även ett statsbidrag riktat till folkhögskolorna. Det statliga stödet utvidgades successivt till de olika områden som folkbildningen omfattar i dag. Föreläsningsverksamhet fick stöd 1884 och folkbiblioteken Genom en biblioteksreform 1912 ställdes statliga medel till förfogande för föreningar med rikstäckande verksamhet och fler än medlemmar. Det ledde till att flera biblioteksföreningar slog sig samman till större föreningar och detta utgjorde grunden till dagens studieförbund. Exempelvis bildades Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Folkbildningens särart Folkbildningen anses ha spelat en viktig roll för demokratins framväxt. Folkbildningens stora betydelse för demokratins tidiga utveckling bestod framför allt i att personer som inte kunde få en utbildning i det ordinarie skolväsendet kunde använda folkbildningen, för att skaffa sig de kunskaper som de behövde för ett politiskt engagemang Folkrörelseanknytning Framväxten och befästandet av demokratin skedde parallellt med folkrörelsernas framväxt. Folkrörelserna har bland annat varit en viktig rekryteringsbas för politiska uppdrag. Folkbildningen har en stark anknytning till folkrörelserna. Den starka anknytningen är en av orsakerna till att folkbildningen anses ha haft och fortfarande ha en stor betydelse för demokratins funktionssätt i Sverige. 14 Folkbildningsrådet beskriver på sin webbplats att folkbildningen bärs av idéer om politik, religion, kultur och samhälle. Den nära kopplingen till olika folkrörelser och föreningar ger studieförbunden och folkhögskolorna deras olika profiler. Bland medlemsorganisationerna i studieförbunden finns fem politiska partier, en rad kristna kyrkor, muslimska föreningar, nykterhetsföreningar, föreningar inriktade mot natur och miljö, en rad föreningar för olika typer av medicinska diagnoser eller funktionsnedsättningar, liksom föreningar som Scouterna, Adoptionscentrum och KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället). Andra exempel är de serbiska, grekiska, turkiska, syrianska och kurdiska riksförbunden. 14 SOU 2012:72, Folkbildningens samhällsvärden en ny modell för statlig utvärdering.

16 PM 12 (56) Politiskt stöd Folkbildningen har ett starkt politiskt stöd. Sedan länge har det funnits en politisk konsensus kring dess värde. I propositionen Allas kunskap allas bildning uttrycks detta på följande sätt: Principerna om demokrati och mänskliga rättigheter, såsom de fastslagits i våra grundlagar, utgör samhällets grundläggande värdegrund. Utifrån dessa principer kan ett socialt sammanhållet samhälle skapas i vilket individerna kan enas om och acceptera fattade beslut samt ta ansvar för det gemensamma samhällets utveckling. Folkbildningen har en viktig roll i denna utveckling. 15 I propositionen Allas kunskap allas bildning slår regeringen fast att folkbildningen bör vara öppen gentemot alla delar av samhället och verka för att nå grupper och individer som inte tidigare har deltagit i folkbildningens verksamhet. Folkbildningen anses bidra till mer aktiva samhällsmedborgare, ökad bildning och personlig utveckling. Folkbildningen anses även vara en betydelsefull aktör för att höja kunskapsnivån i samhället. Folkbildningen bör vara tillgänglig, ha ett sådant kostnadsläge och en sådan inriktning att alla människor har möjlighet att delta. Det är viktigt att folkbildningen finns i hela landet Flexibla undervisningsformer I samma proposition menar regeringen att det finns behov av flexibla undervisningsformer för att alla ska kunna ta del av utbildning. Det krävs rätt förutsättningar för att man ska kunna ta till sig kunskap, och vad som är rätt förutsättningar varierar mellan olika individer. Om inte rätt förutsättningar ges för olika individer, finns det en risk för kunskapsklyftor i samhället. En viktig uppgift för folkbildningen har varit att ta emot och utbilda ungdomar som inte har fullföljt eller ens påbörjat gymnasiestudier. Den gruppens andel har ökat i storlek bland folkhögskolornas deltagare under senare år. På sin webbsida anger Folkbildningsrådet att Folkbildning handlar om att så långt som möjligt anpassa kurser och studiecirklar efter deltagarna, om att utgå från deltagarnas förutsättningar och behov. Det betyder att folkbildningens deltagare har stort inflytande över vad och hur de ska lära. Några grundtankar är att deltagarna lär av varandra, att arbetsformerna är demokratiska och engagerande och att lärandet är aktivt Kulturinslagen är viktiga Kulturinslagen i folkbildningen är viktiga. Enligt propositionen Allas kunskap allas bildning ska folkbildningen agera som lokala och regionala arenor där deltagare inte bara konsumerar kultur utan även skapar kultur. År 2014 hade studieförbunden drygt 19 miljoner (inte unika) deltagare i sina 15 Prop. 2013/14:172, Allas kunskap allas bildning, sidan 23.

17 PM 13 (56) kulturprogram. 16 Studieförbunden är också en stor uppdragsgivare för landets kulturarbetare. Folkhögskolor och studieförbund anses därför ha en viktig roll i det lokala kulturutbudet på många orter Folkhögskolorna Utbildningsformen folkhögskola omfattas inte av skollagen (2010:800) eller högskolelagen (1992:1434). Folkhögskolan som utbildningsform beskrivs ofta med orden fri och frivillig. Det regelverk som styr folkhögskolorna är förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen tillsammans med de villkor och riktlinjer som Folkbildningsrådet ställer upp för statsbidraget. Vårterminen 2013 deltog personer i statsbidragsberättigade kurser. Två tredjedelar av folkhögskolorna erbjuder internat. Miljön är viktig för många av deltagarna, eftersom den ger möjlighet att stimuleras av andra i större utsträckning än i det formella utbildningssystemet. Andra kännetecken för folkhögskolorna är en strävan efter ett demokratiskt arbetssätt och deltagarinflytande. Folkhögskolorna har själva frihet att lägga upp sina studieplaner och kurser och pedagogiken betraktas som ett viktigt komplement till den vanliga skolan. Det finns en särskild folkhögskollärarutbildning och en rektorsutbildning. Folkhögskolorna kan emellertid anställa de lärare de anser sig behöva och har frihet att utforma undervisningen utifrån sin speciella profil. 18 Graden av flexibilitet är hög och kursdeltagarnas förkunskaper ska påverka undervisningen. Det ska finnas en människo- och kunskapssyn som bygger på deltagarnas möjligheter och vilja till utveckling och lärande utifrån individuella förutsättningar. 19 Det finns i dag 149 folkhögskolor och ytterligare två folkhögskolor har godkänts av Folkbildningsrådet som mottagare av statsbidrag från och med juli Folkhögskolorna är självförvaltande med eget antagnings- och omdömessystem. Majoriteten av dem, drygt 70 procent, är knutna till nationella folkrörelser, lokala och regionala organisationer samt självägande stiftelser och föreningar. Övriga drivs av landsting och regioner. Folkhögskolorna är öppna för alla vuxna. Undervisningen är kostnadsfri och studerande på folkhögskolorna är berättigade till statligt studiestöd. En trend under de senaste åren är att söktrycket ökar. Enligt propositionen Allas kunskap allas bildning har sammansättningen av deltagarna i folkhögskolornas allmänna kurser förändrats under senare år. 16 Folkbildningsrådets årsredovisning för Prop. 2013/14: 172, Allas kunskap allas bildning och prop. 2014/15:1. 18 Ibid. 19 Ibid.

18 PM 14 (56) Folkhögskolorna anses unika i det att de når grupper som andra utbildningsformer inte når. Andelen yngre, individer med utländsk bakgrund och personer med någon form av funktionsnedsättning har vuxit. Detta kan tolkas som att folkbildningen i större utsträckning drar till sig individer som av någon anledning har svårt att delta i det formella utbildningssystemet. Folkhögskolorna attraherar även i stor utsträckning personer med låg utbildningsnivå. 20 Verksamhetsformerna på folkhögskolorna delas in i långa och korta folkhögskolekurser, kulturprogram samt öppen folkbildning Långa respektive korta kurser De långa kurserna är kurser som omfattar mer än 14 dagar. Övriga kurser räknas som korta kurser. De långa kurserna delas i sin tur in i allmänna och särskilda kurser. Allmänna kurser riktar sig till dem som saknar gymnasieeller högskolebehörighet och kan bedrivas både på grundskole- och gymnasienivå. Särskilda kurser är andra långa kurser inom olika specialområden. Eftergymnasiala yrkesutbildningar, exempelvis till journalist eller fritidsledare, är exempel på särskilda kurser liksom teckenspråkstolkutbildning, som bedrivs vid sju folkhögskolor. 21 Ytterligare exempel på särskilda kurser är sådana som ska ge deltagarna en grund att söka vidare till högre, konstnärliga utbildningar. De korta kurserna varar i högst 14 dagar och ges i en mängd olika ämnen, ofta med olika konstnärliga eller estetiska inriktningar Övrig verksamhet De övriga verksamhetsformerna som finns på folkhögskolorna är dels kulturprogram, dels öppen folkbildning. Kulturprogrammen, som vänder sig till andra än skolans kursdeltagare och avser exempelvis konserter, utställningar och föreläsningar, har många deltagare (närmare under 2014). Öppen folkbildning är en mindre reglerad form och vänder sig även den till andra än dem som är deltagare i skolans kurser Folkhögskolorna får olika uppdrag att genomföra utbildningar Folkhögskolorna har vid olika tillfällen fått i uppdrag att anordna utbildningar för arbetssökande. Studiemotiverande folkhögskolekurser Arbetslösa ungdomar som varken har grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen erbjuds en studiemotiverande folkhögskolekurs på tre 20 Prop. 2013/14:172, Allas kunskap allas bildning. 21 Ett uppdrag att genomföra en översyn av teckenspråkstolkutbildningen har lämnats till Statskontoret. Uppdraget ska redovisas den 30 oktober 2015.

19 PM 15 (56) månader. Satsningen pågår sedan 2010 och bygger på ett samarbete på central nivå mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet samt mellan Arbetsförmedlingen lokalt och folkhögskolorna. Målgruppen är ungdomar mellan 16 och 24 år, som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Sedan 2013 kan även deltagare som är 25 år eller äldre och som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin ingå i den satsningen. Under 2013 deltog drygt personer i de studiemotiverande kurserna. 22 Fler utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna kurser De personer som har gått igenom de studiemotiverande kurserna kan erbjudas möjlighet till fortsatt utbildning på folkhögskolans allmänna kurs. Därför utökades folkhögskolans allmänna kurs med årsplatser under 2013 och För hösten 2015 föreslås 750 platser. Utbildningar för nyanlända Folkhögskolorna har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Arbetsförmedlingen under genomföra särskilt anpassade sammanhållna utbildningar för nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Utbildningarna ska omfatta flera insatser, bland annat studier i svenska, under sex månader. Till och med mars 2014 hade 600 nyanlända anvisats en sådan utbildning. Totalt lämnade Arbetsförmedlingen bidrag på 60 miljoner kronor till Folkbildningsrådet för dessa kurser För 2015 har 120 miljoner kronor avsatts. Liknande uppdrag har förekommit även tidigare Under några år på 1990-talet fick folkhögskolorna extra platser på grund av läget på arbetsmarknaden. År 1997 övergick satsningen till Kunskapslyftet. Under åren fick folkhögskolorna ett uppdrag från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) att genomföra kompetenshöjande verksamhet för långtidsarbetslösa ungdomar inom ramen för aktivitetsgarantin. Över personer deltog i verksamheten. Statskontoret fick i maj 2006 ett regeringsuppdrag att utvärdera satsningen. Statskontoret konstaterade att 70 procent av deltagarna var nöjda med kurserna. Det arbetsmarknadspolitiska värdet bedömdes dock vara ringa, eftersom utbildningen var för kort för att ge behörighet, eftersom de förvärvade kunskaperna inte kunde styrkas och eftersom insatsernas mål, organisering och utformning inte varit ändamålsenliga. Det var därför tveksamt om de arbetslösas anställningsbarhet ökade. Statskontoret bedömde dessutom att betydelsen av eget val och studiemotivation hade underskattats i organiseringen av insatserna. Bland annat visade det sig att 22 Statskontoret har för närvarande ett uppdrag att utvärdera effekterna av regeringens tillfälliga satsning på den högre bidragsnivån inom studiemedlen för arbetslösa ungdomar i åldern år utan fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning. Uppdraget omfattar bland annat de ungdomar som är en del av denna satsning. U2014/4884/SF.

20 PM 16 (56) deltagarnas benägenhet att ta studielån för vidare utbildning var låg. Statskontoret föreslog därför att folkhögskolans ordinarie verksamhet i stället borde vara ett av alternativen att rekommendera långtidsarbetslösa som vill studera. 23 Ungefär samtidigt som Statskontoret genomförde sin utvärdering pågick ett pilotprojekt i samarbete med AMS och Arbetsförmedlingen, Vägen in i arbetslivet VIA ( ). Insatserna innehöll praktik, studier eller andra åtgärder som skulle stärka den enskildes möjligheter att få arbete eller gå vidare till yrkesinriktade studier. Slutligen genomfördes under hösten 2007 aktiviteter för deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Aktiviteterna omfattade bland annat coachning, vägledande insatser och orientering om arbetsmarknaden. 2.3 Studieförbunden Studieförbunden bedriver verksamhet i landets samtliga kommuner. Sammanlagt finns cirka 180 lokalavdelningar runt om i landet. Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till tio studieförbund. Dessa är: Arbetarnas bildningsförbund (ABF) Studieförbundet Bilda Folkuniversitetet Ibn Rushd studieförbund Kulturens bildningsverksamhet Medborgarskolan Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) Sensus studieförbund Studiefrämjandet Studieförbundet Vuxenskolan. Deltagarundersökningar har visat att studieförbunden har en större andel deltagare med högre utbildning än den samlade befolkningen. Kvinnor är överrepresenterade Studieförbunden har olika profiler Varje studieförbunds profilering och verksamhetsinriktning präglas mer eller mindre av vilka folkrörelser och andra organisationer som är medlemmar i respektive förbund. 23 Statskontoret 2007:7, Har insatserna någon effekt på arbete eller studier? En utvärdering av folkhögskoleinsatserna för arbetslösa.

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om deltagande i folkbildning. Dir. 2003:6. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Utredning om deltagande i folkbildning. Dir. 2003:6. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Utredning om deltagande i folkbildning Dir. 2003:6 Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2003. Sammanfattning av uppdraget En utredare skall, som ett komplement till en statlig utvärdering,

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Fördelning av stöd till studieförbund

Fördelning av stöd till studieförbund Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-12-03 Handläggare: Mats Sylwan Telefon: 08-508 31 928 Till Kulturnämnden 2013-12-17 Nr 12 Fördelning av stöd till studieförbund

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Folkbildningen och framtiden

Folkbildningen och framtiden Folkbildningen och framtiden SFK Erfarenhetskonferens 5 februari 2015 Folkbildningsförbundet - Göran Hellmalm Sveriges Kommuner och Landsting - Göran Roos --------------------------------- Hur kan vi utveckla

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

2016:10. Folkbildningen. En utvärdering utifrån syftena med statsbidraget. Delrapport

2016:10. Folkbildningen. En utvärdering utifrån syftena med statsbidraget. Delrapport 2016:10 Folkbildningen En utvärdering utifrån syftena med statsbidraget Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2016-04-13 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av folkbildningen. Dir. 2001:74. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2001.

Kommittédirektiv. Utvärdering av folkbildningen. Dir. 2001:74. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2001. Kommittédirektiv Utvärdering av folkbildningen Dir. 2001:74 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2001. Sammanfattning av uppdraget En utredare tillkallas för att planera och genomföra en statlig

Läs mer

Remissyttrande över 2014 års Demokratiutredning Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Remissyttrande över 2014 års Demokratiutredning Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-06-16 Diarienr 101, 2016, 07 1 (7) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över 2014 års Demokratiutredning Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Folkbildningsrådet redovisar här synpunkter

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Riktlinje för bidrag till studieförbund

Riktlinje för bidrag till studieförbund Dnr KFN13/72 RIKTLINJE Riktlinje för bidrag till studieförbund Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-16 Dnr KFN13/72 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Tänk om allt var svart

Tänk om allt var svart Tänk om allt var svart Och vi fick locka fram ljuset Hur skulle då ljuset se ut? Okej vad är då folkbildning? > kom ihåg att vi aldrig sett ljuset förr Vi kollar med Folkbildningsrådet EVENTUELLT

Läs mer

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram)

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram) Regeringsbeslut II:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/01099/UF (delvis) U2016/05429/UF (delvis) U2016/05628/UF Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17 Regeringsbeslut II:4 Utbildningsdepartementet 2016-11-24 U2016/05094/BS(delvis) U2016/05110/UF Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och

Läs mer

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram)

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram) Regeringsbeslut II:3 2017-12-07 U2017/04858/UF Utbildningsdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 14:1, 14:2, 14:3 och 14:4 inom utgiftsområde

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Orust och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280).

Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280). Regler 2017-09-13 Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280). Dessa bidragsregler beskriver bidragsberäkning och

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Snabbsammanfattning av viktiga nyheter i Regler 2012 Från 2012-01-01 gäller ett nytt fördelningssystem för statsbidrag till studieförbunden.

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbildning för imamer. Dir. 2008:66. Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008

Kommittédirektiv. Utbildning för imamer. Dir. 2008:66. Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Kommittédirektiv Utbildning för imamer Dir. 2008:66 Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska kartlägga och analysera de behov av utbildning för

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Munkedal och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett stärkt och självständigt civilsamhälle. Dir. 2014:40. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Kommittédirektiv. Ett stärkt och självständigt civilsamhälle. Dir. 2014:40. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Kommittédirektiv Ett stärkt och självständigt civilsamhälle Dir. 2014:40 Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka möjligheterna att på olika sätt

Läs mer

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Studieförbunden 18 Studieförbunden Innehåll Fakta om statistiken... 394 Kommentarer till statistiken... 396 18.1 Studiecirklar under 2011. Fördelade efter studieförbund,

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Arbetarnas Bildningsförbund ställer sig bakom utredningens förslag att ta bort de sju verksamhetsområdena.

Arbetarnas Bildningsförbund ställer sig bakom utredningens förslag att ta bort de sju verksamhetsområdena. Stockholm den 20 februari 2013 Till Utbildningsdepartementet Remissvar på Folkbildningsutredningen (SOU 2012:72) Sammanfattning Arbetarnas Bildningsförbund vill behålla de fyra syftena i deras nuvarande

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Statens stöd till studieförbunden

Statens stöd till studieförbunden Statens stöd till studieförbunden RiR 2011:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa

Läs mer

Gymnasieelever vid folkhögskola

Gymnasieelever vid folkhögskola Cirkulärnr: 2005:74 Diarienr: 2005/1754 Handläggare: Laina Kämpe, Eva-Lena Arefäll, Mats Söderberg Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2005-08-03 Mottagare: Ansvarig för gymnasieskolan

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor,

Interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor, Bildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2014-09-05 Diarienummer 140615 Landstingsstyrelsen Interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor, med annan huvudman än Landstinget

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017.

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Kommittédirektiv Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser Dir. 2017:79 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Lysekil och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ .RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ 8WJLYHQDY6WDGVNDQVOLHWL.ULVWLDQVWDG 1U 5(*/(5)g5.20081$/$%,'5$*7,//678',()g5%81'(16/2.$/$ 25*$1,6$7,21(5,.5,67,$167$'6.20081 Fastställd av kommunfullmäktige 1995-11-21 259.

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Verksamhetsstöd till studieförbunden 2010 andra utbetalningen

Verksamhetsstöd till studieförbunden 2010 andra utbetalningen KUN 2010-08-12, p 9 KUN 2010/133 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2010/124 KUN 2010/111 Handläggare: Allan Axelsson Verksamhetsstöd till studieförbunden 2010 andra utbetalningen 1 Förslag till

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Vuxenutbildning Folkhögskolan. Jag bryr mig inte om mitt utseende. Men jag önskar att folk skall kunna se min själ. August Strindberg, 1849 1912

Vuxenutbildning Folkhögskolan. Jag bryr mig inte om mitt utseende. Men jag önskar att folk skall kunna se min själ. August Strindberg, 1849 1912 Jag bryr mig inte om mitt utseende. Men jag önskar att folk skall kunna se min själ. August Strindberg, 1849 1912 Foto: Ina Agency Press AB / Gruner&Jahr Vuxenutbildning Folkhögskolan 360 Förmågan att

Läs mer

Vad är Medborgarskolan?

Vad är Medborgarskolan? Vad är Medborgarskolan? MEDBORGARSKOLAN ETT HUMANISTISKT STUDIEFÖRBUND Historik Idén till Medborgarskolans logotyp föddes vid Gimo damm i Uppland i november 1940, där initiativtagarna kastade en sten i

Läs mer

Registrator Dnr: YH 2011/498 Myndigheten för yrkeshögskolan Box Västerås

Registrator Dnr: YH 2011/498 Myndigheten för yrkeshögskolan Box Västerås Dnr 118, 2011, 07 2011-05-30 Registrator Dnr: YH 2011/498 Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 721 05 Västerås Remissyttrande Förslag till en modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Kommittédirektiv Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Dir. 2010:47 Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, med utgångspunkt

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:192

Regeringens proposition 2005/06:192 Regeringens proposition 2005/06:192 Lära, växa, förändra Regeringens folkbildningsproposition Prop. 2005/06:192 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga

Folkbildningens Framsyn. Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens Framsyn Framtidens folkbildning, roll och uppgifter Elva utmaningar och en fråga Folkbildningens

Läs mer

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69)

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-31 A2012/3434/IU Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (U 2010:04) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (U 2010:04) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (U 2010:04) Dir. 2010:137 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2010 Utvidgning

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Tillståndet i demokratin. En opinionsundersökning av Studieförbunden

Tillståndet i demokratin. En opinionsundersökning av Studieförbunden Tillståndet i demokratin En opinionsundersökning av Studieförbunden Innehåll Sammanfattning...4 Om undersökningen...4 Stor öppenhet inför alternativa styrelseskick... 5 Demokratin upplevs vara hotad...6

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2016-02-23 N2015/08335/ITP Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) Statskontoret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-03-13 S2015/1547/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU

Läs mer

Statens skolverk 106 20 Stockholm

Statens skolverk 106 20 Stockholm Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut I:44 2012-03-29 Statens skolverk 106 20 Stockholm U2011/4343/S U2011/7370/GV (delvis) U2012/2103/GV Uppdrag att svara för utbildning Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola. Dir. 2015:35. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola. Dir. 2015:35. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola Dir. 2015:35 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En kommitté en skolkommission ska lämna förslag som

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-04-21 Fi2015/1581 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Sammanfattande bedömning Den särskilde utredaren

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PRÖVNING AV STATSBIDRAG TILL FOLKHÖGSKOLA

RIKTLINJER FÖR PRÖVNING AV STATSBIDRAG TILL FOLKHÖGSKOLA 2014-01-09 Dnr 09, 2014, 091 RIKTLINJER FÖR PRÖVNING AV STATSBIDRAG TILL FOLKHÖGSKOLA Fastställda av Folkbildningsrådets styrelse 2011-12-14 vid ansökan om att starta ny folkhögskola vid ansökan om att

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Härmed lämnar Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skåne sitt remissvar på förslaget

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Dir. 2014:10. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län MISSIV 1(1) Förvaltningsnamn Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län En avsiktsförklaring

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden

Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden Rapport 1 (5) Datum Diarienummer 2017-10-05 BIN 2017/1214 Utredare Linda Vedestig 0410-73 42 78 linda.vedestig@trelleborg.se Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Brett deltagande i högskoleutbildning

Brett deltagande i högskoleutbildning Promemoria 2017-07-18 Utbildningsdepartementet Brett deltagande i högskoleutbildning Sammanfattning Promemorian innehåller ett förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) som innebär att universitet

Läs mer

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringsbeslut II:1 2017-04-20 U2017/01930/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringens beslut Statens skolverk

Läs mer