Dnr 2014/ Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen"

Transkript

1 Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

2

3 MISSIV DATUM DIARIENR /199-5 ERT DATUM ER BETECKNING U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Uppdrag att genomföra utvärdering av folkbildningen Regeringen gav i december 2014 Statskontoret i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av folkbildningen utifrån de fyra syften med statsbidraget till folkbildningen som riksdagen har fastställt. Statskontoret överlämnar härmed promemorian Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen. Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Marie Uhrwing och utredare Charlotte Andersson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen. Ingvar Mattson Charlotte Andersson POSTADRESS: Box 8110, Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL:

4

5 PM 1 (56) Innehåll Sammanfattning 3 1 Statskontorets uppdrag En samlad utvärdering av folkbildningen Bakgrund till uppdraget Indikatorer i budgetpropositionen för Projektgrupp och externa kontakter 9 2 Folkbildningen Folkbildningens särart Folkhögskolorna Studieförbunden SISU Idrottsutbildarna Utvecklingstrender och framtida utmaningar för folkbildningen 19 3 Folkbildningsrådet och det statliga bidraget Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget Bidragsmodellerna Kritiska synpunkter om bidragssystemet 24 4 Tidigare uppföljningar och utvärderingar Utvärderingar inom kommittéväsendet Riksrevisionens granskningar Folkbildningsrådets arbete med uppföljning och utvärdering En metautvärdering har genomförts Nationellt program för forskning om folkbildningen 34 5 Utvärdering och uppföljning med indikatorer Kvantitativa och kvalitativa resultatindikatorer Att skapa och upprätthålla ett indikatorsystem Exempel på indikatorsystem 37 6 Uppdragets genomförande Utvärderingens huvudsakliga innehåll De olika delarna i vårt arbete Samverkan och kvalitetssäkring Kartläggning av befintliga data Kompletterande datainsamlingar En modell för regelbunden utvärdering Risker i uppdraget Återstående frågor Tidplan 53 Referenser 55

6 PM 2 (56)

7 PM 3 (56) Sammanfattning Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av folkbildningen som består av utbildning och bildning för vuxna. Under 2014 fördelade Folkbildningsrådet miljoner kronor i statsbidrag till cirka 150 folkhögskolor och miljoner kronor till 10 studieförbund. Mot bakgrund av det omfattande statliga stödet och folkbildningens viktiga roll i samhället bedömer regeringen att det är angeläget att utvärdera den folkbildning som får statsbidrag. Utvärderingen ska utgå från statsbidragets fyra syften, som innebär att statsbidraget ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. I Statskontorets uppdrag ingår att föreslå en modell för en regelbunden och systematisk utvärdering av folkbildningen. Regeringen har tidigare uttalat ett behov av att kunna följa folkbildningens utveckling med hjälp av exempelvis indikatorer. Statskontorets plan för arbetet Detta är den första avrapporteringen av uppdraget, som ska slutrapporteras i april Syftet är att på en översiktlig nivå beskriva hur uppdraget ska genomföras. Under arbetet kommer vi att ha kontakter med Utbildningsdepartementet, forskare och folkbildningens företrädare på olika nivåer. De olika aktörerna kommer att ges möjlighet att följa och ge synpunkter på vårt arbete. Utvärderingen i grova drag Vi tänker oss att vår utvärdering kommer att innehålla följande aktiviteter: Vi bryter ned statens syften med bidraget till folkbildningen i delar som är relevanta för att följa utvecklingen. Vi kartlägger kunskaper som redan finns om hur folkbildningen uppfyller statens syften. Vi kartlägger befintliga data. Vi undersöker vilka möjligheter som finns att samla in kompletterande data.

8 PM 4 (56) Vi genomför pilotstudier, bland annat för att undersöka hur statens syften kan operationaliseras och följas. Med utgångspunkt i ovanstående presenterar vi en eller flera alternativa kostnadssatta modeller för en regelbunden utvärdering av folkbildningen. Vi drar slutsatser om vilken modell som bör väljas. Statskontoret ska, förutom den här arbetsplanen, rapportera uppdraget till regeringen senast 18 april åren 2016, 2017 och 2018.

9 PM 5 (56) 1 Statskontorets uppdrag Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Det samhällsstödda folkbildningsarbetet sker i studieförbund och inom folkhögskolor. Studieförbunden erbjuder studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Folkhögskolorna anordnar både långa och korta kurser samt kulturprogram. År 2014 arrangerade studieförbunden drygt studiecirklar med drygt 1,7 miljoner deltagare. Folkhögskolorna hade våren 2014 totalt närmare deltagare i sina olika verksamheter En samlad utvärdering av folkbildningen Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av folkbildningen. Utvärderingen ska utgå från de fyra syften för statsbidraget med folkbildningen som riksdagen har fastställt. Dessa syften är följande: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Statskontoret bör främst studera åren 2012 och framåt. Statskontoret ska enligt uppdraget hämta underlag till utvärderingen från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) när det gäller utbildnings- och arbetsmarknadsdimensionen inom folkbildningen, med utgångspunkt i de fyra syftena med statsbidraget. Underlag för utvärderingen kan också behöva lämnas av andra aktörer, främst Folkbildningsrådet och SISU Idrottsutbildarna. Statskontoret ska bilda en samverkansgrupp för samordning med de berörda myndigheterna och andra aktörer. Statskontoret ska även etablera en referensgrupp där företrädare för folkbildningen erbjuds att delta. Därutöver ska Statskontoret föra en dialog med riksdagsledamöter för att informera om arbetet. Statskontorets utvärdering bör bland annat grundas på Folkbildningsrådets uppföljning av statsbidraget till folkbildningen. 1 Folkbildningsrådets årsredovisning 2014.

10 PM 6 (56) Statskontoret ska rapportera på följande sätt: Senast den 31 maj 2015 lämnas en arbetsplan över hur uppdraget ska genomföras. Senast den 18 april 2016 lämnas en första rapport med resultat från utvärderingen. Senast den 18 april 2017 lämnas en lägesbeskrivning. Senast den 18 april 2018 lämnas en slutlig resultatredovisning. 1.2 Bakgrund till uppdraget Riksdagen fattade 1991 ett beslut som innebar att ansvarsfördelningen mellan staten och folkbildningen ändrades markant. 2 De tidigare detaljreglerade anslagen till folkbildningens olika delar ersattes av ett samlat anslag utan detaljreglering. Reformen innebar att folkbildningen övergick till en form av självstyre från att ha varit inordnad i den statliga förvaltningen. Det nybildade Folkbildningsrådet fick uppgiften att fördela statsbidraget. Två statliga utvärderingar av folkbildningen har genomförts inom kommittéväsendet, en och en En granskning av Riksrevisionen om stödet till idrottsrörelsen och folkbildningen föranledde Kulturutskottet att lämna ett betänkande. Riksrevisionen hade konstaterat att riksdagen fick bristfällig information om hur anslagen användes. Utskottet höll med Riksrevisionen om att informationen borde förbättras. 6 Ytterligare en statlig utredning fick 2011 uppdrag att utvärdera folkbildningen men genomförde inte utvärderingen fullt ut. Utredaren förde en diskussion om hur en systematisk utvärdering av folkbildningen skulle kunna se ut Regeringen ser behov av en regelbunden utvärdering av folkbildningen I uppdraget till Statskontoret hänvisar regeringen till propositionen Allas kunskap allas bildning (prop. 2013/14:172). Med hänsyn till att det statliga stödet till folkbildningen är omfattande och att regeringen anser att folkbildningen har en viktig roll i samhället, bedömer regeringen att det är 2 Prop. 1990/91:82, bet. 1990/91:UbU 18, rskr. 1990/91: SOU 1996:159 Folkbildningen en utvärdering. 4 SOU 2004:30, Folkbildning i brytningstid en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor. 5 Riksrevisionen 2004:15, Offentlig förvaltning i privat regi statsbidrag till idrottsrörelsen och folkbildningen /05:KrU6, Riksrevisionens granskning av stödet till idrottsrörelsen och folkbildningen. 7 SOU 2012:72, Folkbildningens samhällsvärden en ny modell för statlig utvärdering.

11 PM 7 (56) angeläget att mer regelbundet än tidigare utvärdera den verksamhet som bedrivs med statligt stöd. Det finns enligt regeringen behov av att pröva en modell för en mer regelbunden och systematisk utvärdering av folkbildningen. Utvärderingarna ska ge svar på i vilken utsträckning syftena med statens stöd till folkbildningen uppnås. I propositionen lämnas förslaget att statliga myndigheter ska ansvara för utvärderingen av folkbildningen. Bland annat pekas Statskontoret ut. Utvecklingen bör följas genom indikatorer Regeringen gör bedömningen att de myndigheter som utvärderar folkbildningen bör utveckla modeller som kan användas för att följa utvecklingen över tid, exempelvis genom indikatorer där det är lämpligt. Utvärderingen bör vidare vara grundad på aktuell vetenskap och utformas i nära dialog med analysmyndigheter och folkbildningens företrädare. Detta anses vara särskilt viktigt eftersom folkbildningens effekter är svåra att mäta. 8 Enligt regeringen har indikatorer blivit ett allt vanligare instrument för att följa upp olika verksamheter. Indikatorerna anses kunna förenkla sammanhang och underlätta förståelsen för en komplex verklighet och de ska kunna användas som underlag för att följa upp resultat i relation till uppsatta mål. 9 I propositionen hänvisas till en kartläggning och uppföljning av resultatredovisningen inom kulturområdet från november Uppföljningen gjordes av riksdagens Kulturutskott och inriktades särskilt på arbetet med resultatindikatorer. Syftet var bland annat att ge utskottet ett underlag för att föra en dialog med regeringen om den fortsatta utvecklingen av mål- och resultatstyrningen. Rapporten från uppföljningen betonar betydelsen av att resultatindikatorer används för regeringens redovisning till riksdagen. 10 Utvärderande myndigheter bör enligt regeringen ha frihet att själva utforma lämpliga indikatorer och analysmodeller i samråd med andra aktörer. I propositionen hänvisas till Folkbildningsutredningen som i sitt betänkande redogjorde för ett flertal möjliga indikatorer, inom bland annat följande övergripande områden: 11 samhällsnytta (longitudinella data) individutveckling (statistiska data på individnivå) socialt kapital (enkätdata före och efter deltagande i kurs) kulturell delaktighet (via surveyundersökningar). 8 Prop. 2013/14:172, Allas kunskap allas bildning. 9 Ibid. 10 Rapport från riksdagen 2013/14:RFR2, Uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. 11 SOU 2012:72, Folkbildningens samhällsvärden en ny modell för statlig utvärdering.

12 PM 8 (56) Pröva modellen under fem år Regeringen slår också fast att kommande utvärderingar av folkbildningen bör genomföras regelbundet, med några års mellanrum. Regeringens bedömning är att uppföljnings- och utvärderingsmodellen bör prövas under en femårsperiod. Därefter bör regeringen ta ställning till om modellen är ändamålsenlig och hur det fortsatta arbetet för uppföljning och utvärdering ska bedrivas. Slutligen bedömer regeringen att åtskillnad mellan studieförbund och folkhögskolor bör göras vid behov i kommande utvärderingar. I propositionen anger regeringen att IFAU och Myndigheten för kulturanalys bör förse Statskontoret med relevant underlag Folkbildningsrådet ges ett förtydligat uppföljningsansvar. Regeringen angav i prop. 2013/14:172 att Folkbildningsrådet får ett förtydligat uppföljningsansvar för att de ska ta fram underlag som bättre kan ligga till grund för redovisning till riksdagen. Folkbildningsrådet bör samråda med Statskontoret, IFAU och Myndigheten för kulturanalys om behovet av datainsamlingar inför utvärderingar. Regeringen menade att de årliga riktlinjerna till Folkbildningsrådet tidigare enbart har fokuserat på kvantitativa aspekter. Regeringen har därför utvecklat riktlinjerna, så att de i större utsträckning utgår ifrån de fyra syftena för statsbidraget till folkbildningen. I riktlinjerna för innevarande år anger regeringen att Folkbildningsrådet ska redovisa en samlad bedömning av hur de fyra syftena för statsbidraget till folkbildningen har uppnåtts. Redovisningen ska utgå ifrån de resultatindikatorer som anges i budgetpropositionen för Indikatorer i budgetpropositionen för 2015 I budgetpropositionen för 2015 presenterar regeringen ett antal indikatorer som har valts för att följa folkbildningens utveckling och resultat i förhållande till syftena (se tabell 1). Underlaget har hämtats bland annat från Folkbildningsrådets och SISU:s årsredovisningar samt från Folkbildningsrådets utvärderingar. Resultaten för indikatorerna presenteras i budgetpropositionen för 2015, men vi har valt att enbart redovisa indikatorerna här. 12 Prop. 2013/14:172, Allas kunskap allas bildning. 13 Prop. 2014/15:1, Utgiftsområde 17.

13 PM 9 (56) Tabell 1 Befintliga indikatorer för att mäta hur folkbildningens syften uppnås Syfte 1 Syfte 2 Syfte 3 Syfte 4 Bidra till att stärka och utveckla demokratin Indikatorer för syfte 1 Antal folkhögskolor och studieförbund i landet Fördelning av folkhögskolor och studieförbund i landet Bidra till att göra det möjligt för en mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen Indikatorer för syfte 2 Deltagare i folkhögskolekurs efter ålder och kön Unika studiecirkeldeltagare efter ålder och kön Andel utlandsfödda deltagare i folkhögskolans långa kurser och i studiecirklar Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället Indikatorer för syfte 3 Andel deltagare utan gymnasieutbildning Antal utfärdade intyg om grundläggande behörighet bland deltagare på folkhögskolans långa kurser Antal utfärdade intyg om avslutad eftergymnasial yrkesutbildning på särskild kurs Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet Indikatorer för syfte 4 Antal deltagare i folkhögskolors och studieförbunds kulturprogram Andel kvinnor respektive män i kulturprogram Andel deltagare med funktionsnedsättning i långa kurser resp. studiecirklar Källa: Proposition 2014/15:1, Utgiftsområde Projektgrupp och externa kontakter Den här arbetsplanen har utarbetats av Charlotte Andersson (projektledare), Gunnar Gustafsson och Maria Karanta. Arbetsplanen har kvalitetssäkrats i enlighet med Statskontorets interna rutiner. Projektgruppen har haft en rad externa kontakter i arbetet med att ta fram arbetsplanen. Kontakter med riksdagsledamöter: Riksdagens Kulturutskott Riksdagens Utbildningsutskott Kontakter med aktörer som nämns i uppdraget: Folkbildningsrådet Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Myndigheten för kulturanalys

14 PM 10 (56) Kontakter med ytterligare aktörer: Statistiska centralbyrån SOM-institutet vid Göteborgs universitet Tjänstemän på Utbildningsdepartementet Kontakter med forskare och utredare som tidigare har arbetat på uppdrag av regeringen eller Folkbildningsrådet: Erik Amnå (Örebro universitet), Lena Lindgren (Förvaltningshögskolan Göteborg), Rolf Sandahl (Ekonomistyrningsverket) samt Lars Svedberg, Johan von Essen och Pelle Åberg (Ersta Sköndal högskola).

15 PM 11 (56) 2 Folkbildningen De första folkhögskolorna bildades 1868 och fyra år senare inrättades även ett statsbidrag riktat till folkhögskolorna. Det statliga stödet utvidgades successivt till de olika områden som folkbildningen omfattar i dag. Föreläsningsverksamhet fick stöd 1884 och folkbiblioteken Genom en biblioteksreform 1912 ställdes statliga medel till förfogande för föreningar med rikstäckande verksamhet och fler än medlemmar. Det ledde till att flera biblioteksföreningar slog sig samman till större föreningar och detta utgjorde grunden till dagens studieförbund. Exempelvis bildades Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Folkbildningens särart Folkbildningen anses ha spelat en viktig roll för demokratins framväxt. Folkbildningens stora betydelse för demokratins tidiga utveckling bestod framför allt i att personer som inte kunde få en utbildning i det ordinarie skolväsendet kunde använda folkbildningen, för att skaffa sig de kunskaper som de behövde för ett politiskt engagemang Folkrörelseanknytning Framväxten och befästandet av demokratin skedde parallellt med folkrörelsernas framväxt. Folkrörelserna har bland annat varit en viktig rekryteringsbas för politiska uppdrag. Folkbildningen har en stark anknytning till folkrörelserna. Den starka anknytningen är en av orsakerna till att folkbildningen anses ha haft och fortfarande ha en stor betydelse för demokratins funktionssätt i Sverige. 14 Folkbildningsrådet beskriver på sin webbplats att folkbildningen bärs av idéer om politik, religion, kultur och samhälle. Den nära kopplingen till olika folkrörelser och föreningar ger studieförbunden och folkhögskolorna deras olika profiler. Bland medlemsorganisationerna i studieförbunden finns fem politiska partier, en rad kristna kyrkor, muslimska föreningar, nykterhetsföreningar, föreningar inriktade mot natur och miljö, en rad föreningar för olika typer av medicinska diagnoser eller funktionsnedsättningar, liksom föreningar som Scouterna, Adoptionscentrum och KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället). Andra exempel är de serbiska, grekiska, turkiska, syrianska och kurdiska riksförbunden. 14 SOU 2012:72, Folkbildningens samhällsvärden en ny modell för statlig utvärdering.

16 PM 12 (56) Politiskt stöd Folkbildningen har ett starkt politiskt stöd. Sedan länge har det funnits en politisk konsensus kring dess värde. I propositionen Allas kunskap allas bildning uttrycks detta på följande sätt: Principerna om demokrati och mänskliga rättigheter, såsom de fastslagits i våra grundlagar, utgör samhällets grundläggande värdegrund. Utifrån dessa principer kan ett socialt sammanhållet samhälle skapas i vilket individerna kan enas om och acceptera fattade beslut samt ta ansvar för det gemensamma samhällets utveckling. Folkbildningen har en viktig roll i denna utveckling. 15 I propositionen Allas kunskap allas bildning slår regeringen fast att folkbildningen bör vara öppen gentemot alla delar av samhället och verka för att nå grupper och individer som inte tidigare har deltagit i folkbildningens verksamhet. Folkbildningen anses bidra till mer aktiva samhällsmedborgare, ökad bildning och personlig utveckling. Folkbildningen anses även vara en betydelsefull aktör för att höja kunskapsnivån i samhället. Folkbildningen bör vara tillgänglig, ha ett sådant kostnadsläge och en sådan inriktning att alla människor har möjlighet att delta. Det är viktigt att folkbildningen finns i hela landet Flexibla undervisningsformer I samma proposition menar regeringen att det finns behov av flexibla undervisningsformer för att alla ska kunna ta del av utbildning. Det krävs rätt förutsättningar för att man ska kunna ta till sig kunskap, och vad som är rätt förutsättningar varierar mellan olika individer. Om inte rätt förutsättningar ges för olika individer, finns det en risk för kunskapsklyftor i samhället. En viktig uppgift för folkbildningen har varit att ta emot och utbilda ungdomar som inte har fullföljt eller ens påbörjat gymnasiestudier. Den gruppens andel har ökat i storlek bland folkhögskolornas deltagare under senare år. På sin webbsida anger Folkbildningsrådet att Folkbildning handlar om att så långt som möjligt anpassa kurser och studiecirklar efter deltagarna, om att utgå från deltagarnas förutsättningar och behov. Det betyder att folkbildningens deltagare har stort inflytande över vad och hur de ska lära. Några grundtankar är att deltagarna lär av varandra, att arbetsformerna är demokratiska och engagerande och att lärandet är aktivt Kulturinslagen är viktiga Kulturinslagen i folkbildningen är viktiga. Enligt propositionen Allas kunskap allas bildning ska folkbildningen agera som lokala och regionala arenor där deltagare inte bara konsumerar kultur utan även skapar kultur. År 2014 hade studieförbunden drygt 19 miljoner (inte unika) deltagare i sina 15 Prop. 2013/14:172, Allas kunskap allas bildning, sidan 23.

17 PM 13 (56) kulturprogram. 16 Studieförbunden är också en stor uppdragsgivare för landets kulturarbetare. Folkhögskolor och studieförbund anses därför ha en viktig roll i det lokala kulturutbudet på många orter Folkhögskolorna Utbildningsformen folkhögskola omfattas inte av skollagen (2010:800) eller högskolelagen (1992:1434). Folkhögskolan som utbildningsform beskrivs ofta med orden fri och frivillig. Det regelverk som styr folkhögskolorna är förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen tillsammans med de villkor och riktlinjer som Folkbildningsrådet ställer upp för statsbidraget. Vårterminen 2013 deltog personer i statsbidragsberättigade kurser. Två tredjedelar av folkhögskolorna erbjuder internat. Miljön är viktig för många av deltagarna, eftersom den ger möjlighet att stimuleras av andra i större utsträckning än i det formella utbildningssystemet. Andra kännetecken för folkhögskolorna är en strävan efter ett demokratiskt arbetssätt och deltagarinflytande. Folkhögskolorna har själva frihet att lägga upp sina studieplaner och kurser och pedagogiken betraktas som ett viktigt komplement till den vanliga skolan. Det finns en särskild folkhögskollärarutbildning och en rektorsutbildning. Folkhögskolorna kan emellertid anställa de lärare de anser sig behöva och har frihet att utforma undervisningen utifrån sin speciella profil. 18 Graden av flexibilitet är hög och kursdeltagarnas förkunskaper ska påverka undervisningen. Det ska finnas en människo- och kunskapssyn som bygger på deltagarnas möjligheter och vilja till utveckling och lärande utifrån individuella förutsättningar. 19 Det finns i dag 149 folkhögskolor och ytterligare två folkhögskolor har godkänts av Folkbildningsrådet som mottagare av statsbidrag från och med juli Folkhögskolorna är självförvaltande med eget antagnings- och omdömessystem. Majoriteten av dem, drygt 70 procent, är knutna till nationella folkrörelser, lokala och regionala organisationer samt självägande stiftelser och föreningar. Övriga drivs av landsting och regioner. Folkhögskolorna är öppna för alla vuxna. Undervisningen är kostnadsfri och studerande på folkhögskolorna är berättigade till statligt studiestöd. En trend under de senaste åren är att söktrycket ökar. Enligt propositionen Allas kunskap allas bildning har sammansättningen av deltagarna i folkhögskolornas allmänna kurser förändrats under senare år. 16 Folkbildningsrådets årsredovisning för Prop. 2013/14: 172, Allas kunskap allas bildning och prop. 2014/15:1. 18 Ibid. 19 Ibid.

18 PM 14 (56) Folkhögskolorna anses unika i det att de når grupper som andra utbildningsformer inte når. Andelen yngre, individer med utländsk bakgrund och personer med någon form av funktionsnedsättning har vuxit. Detta kan tolkas som att folkbildningen i större utsträckning drar till sig individer som av någon anledning har svårt att delta i det formella utbildningssystemet. Folkhögskolorna attraherar även i stor utsträckning personer med låg utbildningsnivå. 20 Verksamhetsformerna på folkhögskolorna delas in i långa och korta folkhögskolekurser, kulturprogram samt öppen folkbildning Långa respektive korta kurser De långa kurserna är kurser som omfattar mer än 14 dagar. Övriga kurser räknas som korta kurser. De långa kurserna delas i sin tur in i allmänna och särskilda kurser. Allmänna kurser riktar sig till dem som saknar gymnasieeller högskolebehörighet och kan bedrivas både på grundskole- och gymnasienivå. Särskilda kurser är andra långa kurser inom olika specialområden. Eftergymnasiala yrkesutbildningar, exempelvis till journalist eller fritidsledare, är exempel på särskilda kurser liksom teckenspråkstolkutbildning, som bedrivs vid sju folkhögskolor. 21 Ytterligare exempel på särskilda kurser är sådana som ska ge deltagarna en grund att söka vidare till högre, konstnärliga utbildningar. De korta kurserna varar i högst 14 dagar och ges i en mängd olika ämnen, ofta med olika konstnärliga eller estetiska inriktningar Övrig verksamhet De övriga verksamhetsformerna som finns på folkhögskolorna är dels kulturprogram, dels öppen folkbildning. Kulturprogrammen, som vänder sig till andra än skolans kursdeltagare och avser exempelvis konserter, utställningar och föreläsningar, har många deltagare (närmare under 2014). Öppen folkbildning är en mindre reglerad form och vänder sig även den till andra än dem som är deltagare i skolans kurser Folkhögskolorna får olika uppdrag att genomföra utbildningar Folkhögskolorna har vid olika tillfällen fått i uppdrag att anordna utbildningar för arbetssökande. Studiemotiverande folkhögskolekurser Arbetslösa ungdomar som varken har grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen erbjuds en studiemotiverande folkhögskolekurs på tre 20 Prop. 2013/14:172, Allas kunskap allas bildning. 21 Ett uppdrag att genomföra en översyn av teckenspråkstolkutbildningen har lämnats till Statskontoret. Uppdraget ska redovisas den 30 oktober 2015.

19 PM 15 (56) månader. Satsningen pågår sedan 2010 och bygger på ett samarbete på central nivå mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet samt mellan Arbetsförmedlingen lokalt och folkhögskolorna. Målgruppen är ungdomar mellan 16 och 24 år, som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Sedan 2013 kan även deltagare som är 25 år eller äldre och som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin ingå i den satsningen. Under 2013 deltog drygt personer i de studiemotiverande kurserna. 22 Fler utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna kurser De personer som har gått igenom de studiemotiverande kurserna kan erbjudas möjlighet till fortsatt utbildning på folkhögskolans allmänna kurs. Därför utökades folkhögskolans allmänna kurs med årsplatser under 2013 och För hösten 2015 föreslås 750 platser. Utbildningar för nyanlända Folkhögskolorna har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Arbetsförmedlingen under genomföra särskilt anpassade sammanhållna utbildningar för nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Utbildningarna ska omfatta flera insatser, bland annat studier i svenska, under sex månader. Till och med mars 2014 hade 600 nyanlända anvisats en sådan utbildning. Totalt lämnade Arbetsförmedlingen bidrag på 60 miljoner kronor till Folkbildningsrådet för dessa kurser För 2015 har 120 miljoner kronor avsatts. Liknande uppdrag har förekommit även tidigare Under några år på 1990-talet fick folkhögskolorna extra platser på grund av läget på arbetsmarknaden. År 1997 övergick satsningen till Kunskapslyftet. Under åren fick folkhögskolorna ett uppdrag från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) att genomföra kompetenshöjande verksamhet för långtidsarbetslösa ungdomar inom ramen för aktivitetsgarantin. Över personer deltog i verksamheten. Statskontoret fick i maj 2006 ett regeringsuppdrag att utvärdera satsningen. Statskontoret konstaterade att 70 procent av deltagarna var nöjda med kurserna. Det arbetsmarknadspolitiska värdet bedömdes dock vara ringa, eftersom utbildningen var för kort för att ge behörighet, eftersom de förvärvade kunskaperna inte kunde styrkas och eftersom insatsernas mål, organisering och utformning inte varit ändamålsenliga. Det var därför tveksamt om de arbetslösas anställningsbarhet ökade. Statskontoret bedömde dessutom att betydelsen av eget val och studiemotivation hade underskattats i organiseringen av insatserna. Bland annat visade det sig att 22 Statskontoret har för närvarande ett uppdrag att utvärdera effekterna av regeringens tillfälliga satsning på den högre bidragsnivån inom studiemedlen för arbetslösa ungdomar i åldern år utan fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning. Uppdraget omfattar bland annat de ungdomar som är en del av denna satsning. U2014/4884/SF.

20 PM 16 (56) deltagarnas benägenhet att ta studielån för vidare utbildning var låg. Statskontoret föreslog därför att folkhögskolans ordinarie verksamhet i stället borde vara ett av alternativen att rekommendera långtidsarbetslösa som vill studera. 23 Ungefär samtidigt som Statskontoret genomförde sin utvärdering pågick ett pilotprojekt i samarbete med AMS och Arbetsförmedlingen, Vägen in i arbetslivet VIA ( ). Insatserna innehöll praktik, studier eller andra åtgärder som skulle stärka den enskildes möjligheter att få arbete eller gå vidare till yrkesinriktade studier. Slutligen genomfördes under hösten 2007 aktiviteter för deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Aktiviteterna omfattade bland annat coachning, vägledande insatser och orientering om arbetsmarknaden. 2.3 Studieförbunden Studieförbunden bedriver verksamhet i landets samtliga kommuner. Sammanlagt finns cirka 180 lokalavdelningar runt om i landet. Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till tio studieförbund. Dessa är: Arbetarnas bildningsförbund (ABF) Studieförbundet Bilda Folkuniversitetet Ibn Rushd studieförbund Kulturens bildningsverksamhet Medborgarskolan Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) Sensus studieförbund Studiefrämjandet Studieförbundet Vuxenskolan. Deltagarundersökningar har visat att studieförbunden har en större andel deltagare med högre utbildning än den samlade befolkningen. Kvinnor är överrepresenterade Studieförbunden har olika profiler Varje studieförbunds profilering och verksamhetsinriktning präglas mer eller mindre av vilka folkrörelser och andra organisationer som är medlemmar i respektive förbund. 23 Statskontoret 2007:7, Har insatserna någon effekt på arbete eller studier? En utvärdering av folkhögskoleinsatserna för arbetslösa.

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Snabbsammanfattning av viktiga nyheter i Regler 2012 Från 2012-01-01 gäller ett nytt fördelningssystem för statsbidrag till studieförbunden.

Läs mer

Statens stöd till studieförbunden

Statens stöd till studieförbunden Statens stöd till studieförbunden RiR 2011:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor,

Interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor, Bildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2014-09-05 Diarienummer 140615 Landstingsstyrelsen Interkommunala ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor, med annan huvudman än Landstinget

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52) Vår referens: o Stefan Eklund Åkerberg. Sundbyberg 2015-06-22

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52) Vår referens: o Stefan Eklund Åkerberg. Sundbyberg 2015-06-22 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Vår referens: o Stefan Eklund Åkerberg Sundbyberg 2015-06-22 Dnr. U2013/4160/SF Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74)

Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) REMISSYTTRANDE 1 (7) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Slutbetänkande Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) Sammanfattning Att skapa bättre förutsättningar

Läs mer

STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE

STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE STUDIEFÖRBUNDEN MÖTESPLATS & MÖJLIGGÖRARE STUDIEFÖRBUNDEN ÄR SVERIGES största mötesplats för bildning och kultur. Hit kommer den som vill lära, skapa och utvecklas. VARJE DAG

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Studieförbunden i Hjo. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Hjo. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Hjo Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Hjo kommun

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2013-03-13 Rnr 92.13 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Utredningen lämnar ett stort antal förslag som

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

8 av 10 röstar inte. Folkbildning i Länet 1-2014. 8 av 10 röstar inte. Att rösta en demokratisk rättighet. Studiecirkeln Mitt val

8 av 10 röstar inte. Folkbildning i Länet 1-2014. 8 av 10 röstar inte. Att rösta en demokratisk rättighet. Studiecirkeln Mitt val Folkbildning i Länet 1-2014 NYHETSBREV FRÅN STOCKHOLMS LÄNS BILDNINGSFÖRBUND FOLKBILDNINGENS GEMENSAMMA INTRESSEORGANISATION. Tema - Val 2014 8 av 10 röstar inte Studier har visat att åtta av tio personer

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Anmälan mot Stockholms universitet om kontakttolkutbildning

Anmälan mot Stockholms universitet om kontakttolkutbildning Stockholms universitet Rektor Caroline Cruz BESLUT 2007-06-14 Reg.nr 31-4513-06 Anmälan mot Stockholms universitet om kontakttolkutbildning Anmälan N N har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt kontakttolkutbildningen

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) REMISSVAR ERT ER BETECKNING 2014-02-10 S2014/420/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) Statskontoret avstyrker utredningens

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer