Höstbudgetproposition 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höstbudgetproposition 2015"

Transkript

1 Höstbudgetproposition 2015 Sammanfattande kommentarer från Företagarna. Mantrat för regeringens budgetproposition för 2015, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet är: En politik för fler jobb, präglad av både social och ekologisk hållbarhet, ger ökad sammanhållning och är avgörande för Sveriges utveckling. Sverige ska ha en välfärd att lita på. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Ekonomins utveckling Regeringen bedömer att det sker en gradvis återhämtning i svensk ekonomi under de närmaste åren. BNP-tillväxten 2014 och 2015 förväntas bli högre än 2013, främst till följd av en hög tillväxt för hushållens konsumtion och att bostadsinvesteringarna bedöms få en stark utveckling både 2014 och Regeringens prognos är att BNP ökar med 2,1 procent i år och 3 procent under En högre efterfrågan i omvärlden 2015 leder även till ett större investeringsbehov bland svenska företag. Bidraget från hushållens konsumtion till BNP-tillväxten väntas bli högt i förhållande till tidigare återhämtningar. När småföretagen bedömer konjunkturläget uppger nästan var fjärde företagare att konjunkturen stärkts sedan i somras. Men om detta ska hålla i sig beror givetvis på såväl omvärldsfaktorer som utfall av regeringens politik på exempelvis skatter och arbetsmarknad. När det gäller sysselsättningen är Finansdepartementets prognos att den enbart kommer att öka svagt. Arbetslösheten sjunker från 7,9 procent år 2014 till 7,3 procent år Trots den svaga minskningen av antalet arbetslösa är prognosen mer optimistisk än Konjunkturinstitutets siffror som spår en arbetslöshet på 7,3 procent först år Nästa år bedömer de att 7,6 procent av arbetskraften står utan jobb. Underskottet i de offentliga finanserna beräknar regeringen kommer att öka i år jämfört med 2013 och uppgå till 2,2 procent av BNP. Detta förklarar man med den måttliga ekonomiska tillväxten i kombination med de åtgärder som presenterades i budgetpropositionen och riksdagen beslutade om för Regeringen bedömer att det finansiella sparandet tydligt avviker från överskottsmålet på 1 procent och inte nås under denna mandatperiod, utan dröjer ytterligare något år. Regeringen räknar med en fortsatt låg inflation, 0,0 procent för innevarande år och bara 0,9 procent för Under 2016 väntas den stiga till 2,2 procent. Förändring % BNP 2,1 3,0 3,2 Arbetslöshet 7,9 7,3 6,7 Sysselsatta 1,3 1,4 1,2 Inflation 0,0 0,9 2,2 Offentligt sparande (% av BNP) -2,2-1,1-0,3 Kommentar från Företagarna: Avgörande för om jobben verkligen kommer bli fler är hur regeringens politik påverkar de små företagen. Retoriken från regeringen tyder på att de fortfarande lever i tron att jobben skapas av politiker och kommer i offentlig sektor. Istället är det i de små företagen som fyra av fem jobb skapats i de senaste 20 åren. 1

2 Högkostnadsskydd för företagares sjuklöner införs Ett nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader föreslås. Det är ett nytt högkostnadsskydd som gynnar småföretag och som betalas ut automatiskt. Beräknas kosta 300 miljoner årligen. Mer än vart sjätte småföretagen har avstått eller senarelagt en anställning på grund av de höga och osäkra sjuklönekostnaderna. Regeringens förslag är också mycket likt det Företagarna presenterade under hösten Totalt sett minskar kostnaderna med upp till 75 % för de minsta företagen. En viktig och positiv del i förslaget är att ersättningen nu kommer automatiskt, inte via ett krångligt byråkratiskt system som i dagens högkostnadsskydd. Kommentar från Företagarna: Det är en viktig seger för småföretagare som står i beredskap att nyanställa och expandera sin verksamhet. Mer än var sjätte småföretagare har avstått eller senarelagt en anställning på grund av de höga och osäkra sjuklönekostnaderna. Införande av bankskatt Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att en ny bankskatt ska införas 2016 och ge staten fyra miljarder kronor per år. Det riskerar att drabba utlåningen negativt för små företag som redan har svårt att få banklån när de vill växa. Landsbygd och areella näringar Regeringens övergripande målsättning är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år För att nå målet behövs företagare som skapar tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. Det förutsätter en livskraftig, hållbar och aktiv landsbygd. Viktigt för att vilja bo och kunna bedriva företagande på landsbygden är en fungerande infrastruktur. I dag saknar många företagare på landsbygden fungerande bredband och upplever oftare störningar i uppkopplingen är företagare i städerna. Därför är det positivt att regeringen fortsätter satsa på utbyggnad av bredband i det nya landsbygdsprogrammet, vilket den tidigare regeringen också prioriterade. Men samtidigt som regeringen ger med ena handen tar man med den andra när man vill införa en vägslitageavgift. Då den beskattar avstånd snarare än utsläpp riskerar den att bli en straffskatt på jobb och företag på landsbygden. Migration/integration Regeringen konstaterar i budgeten att sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda sticker ut i jämförelse med andra jämförbara länder. År 2013 var arbetslösheten bland utlands födda kvinnor 15,9 procent, vilket kan jämföras med inrikes födda kvinnors nivå på 6,2 procent. Bland män födda utomlands uppgick arbetslösheten till 16,6 procent, att jämföra med 6,4 procent för inrikes födda män. Vidare konstaterar regeringen att sysselsättningsskillnaderna mellan olika länder påverkas av "invandringens sammansättning och strukturella faktorer på arbetsmarknaden". Kommentar av Företagarna: Dessvärre möter regeringens budget inte de strukturella bristerna på arbetsmarknaden som slår mot de grupper som står längst bort ifrån arbetsmarknaden. De föreslag som syftar till att möta utmaningarna, exempelvis 90-dagars garantin, är inte utformade för att i grunden möta denna växande utmaning. I sammanhanget är företagens villkor och kostnader för att anställa relevanta att se över, eftersom det visat sig att utanförskapet är detsamma över tid och oberoende av konjunkturläge. Företagarna välkomnar 2

3 emellertid en reformerad Arbetsförmedling med mer fokus på matchning och ett förbättrat valideringssystem av annan kompetens och erfarenhet som ett steg i rätt riktning. Kollektivavtalets ställning stärks Regeringen anför i budgeten att kollektivavtalens ställning behöver stärkas samt att svenska löner och villkor ska gälla alla som arbetar på svensk arbetsmarknad. Därför avser man att påbörja ett arbete för förändring av EU:s fördrag på området, samt framöver komma med ett förslag på hur "staplandet" av visstidsanställningar ska begränsas. Kommentar av Företagarna: Företagarna oroas över denna linje som i praktiken kommer leda till mindre öppenhet och mer protektionism. För många, inte minst unga och utlands födda som står långt ifrån arbetsmarknaden, har visstidsanställningarna fungerat som en språngbräda in på arbetsmarknaden. Resultat från internationella jämförelser bör i och för sig tolkas med försiktighet eftersom utfallet påverkas av invandringens sammansättning och strukturella faktorer på arbetsmarknaden. Begränsningar i företagens möjligheter att anställa på viss tid kommer inte, som förespråkarna för mera reglering påstår, att leda till fler tillsvidareanställningar. Det kommer i stället att påverka företagens möjligheter att utvecklas negativt, vilket kommer att leda till färre jobb och högre arbetslöshet. Dessutom stängs viktiga vägar till jobb för våra unga och arbetslösa. Exportfrämjande för småföretag Regeringen föreslår att målet för näringspolitiken ska vara att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, vilket innebär att man stryker sista delen av nuvarande målet att bryta utanförskapet. Regeringen uppmärksammar i propositionen främst småföretagens behov av kompetent arbetskraft och tillgång till kapital. Ifråga om kapital vill man förändra det statliga riskkapitalarbetet, så att det i större utsträckning inriktas mot tidiga skeden i innovativa företag. Konkret förändras statliga Fouriertransforms uppdrag till att avse investeringar i miljöteknik och life science. Upphandlingsstödet förstärks genom att Konkurrensverket får ett tillskott på 22 miljoner kronor. Samtidigt finns hot i framtiden i den översyn som ska göras av upphandlingslagstiftningen ifråga om möjligheten att ställa sociala krav. Regeringen aviserar ett innovationsråd under statsministern som gemensamt ska främja innovationsarbetet. I detta kommer branscher, akademi och fackliga organisationer att bjudas in. Små och medelstora företag uppmärksammas även i den exportfrämjande politiken, där det viktigaste beskedet är att regeringen vill skapa en dörr in till exportfrämjande för småföretag. Almis uppdrag förändras något till att mer arbeta med upphandling av externa rådgivare samt mentorskap och rådgivning mellan företagare. De ska ha en tydligare global ansats och i högre grad rikta sina insatser mot företag med tillväxtpotential. Förstärkningen av Almis resurser mellan 2011 och 2014 behålls. 3

4 Kommentar av Företagarna: Det är glädjande att regeringen klart uttrycker de små och medelstora företagens betydelse i budgetpropositionen: Stora företag är viktiga för sysselsättningen, men de nya jobben skapas främst i små och medelstora företag. Samtidigt är det naturligtvis så att företagens möjligheter avgörs av de konkreta förslagen, inte av de insiktsfulla formuleringarna. Inte minst återspeglas denna problematik i översynen av sociala krav i upphandlingar. Relevanta sociala krav är givetvis positivt, men det är viktigt att kraven inte formuleras så att de utesluter många småföretag, t.ex. genom krav på kollektivavtal eller viss certifiering. Inriktningen på det statliga riskkapitalarbetet är i grunden riktig, men det är olyckligt att den nya regeringen, liksom den gamla, pekar ut specifika sektorer som mål för statligt riskkapital, snarare än innovativa företag i alla branscher. Det är dock bra att inriktningen är att investeringar ska ske tillsammans med privat riskkapital. Företagarna välkomnar ett ökat fokus på innovationsarbete och att inrätta ett råd kan, om dess slutsatser tas på allvar, vara ett positivt bidrag. Avgörande är dock att rådet får en sammansättning som återspeglar hela näringslivets bredd och bygger på insikten att innovationer idag lika ofta görs i småföretag som utvecklar nya tjänster som i stora företags FoU-avdelningar. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens verktyg måste anpassas för att möta de krav som arbetssökande och arbetsgivare ställer. Matchningen ska stå i centrum. Genom att kunna matcha arbetssökande som befinner sig närmare arbetsmarknaden blir Arbetsförmedlingen en relevant och efterfrågad samarbetspartner till arbetsgivarna. Därmed kan Arbetsförmedlingen bygga relationer med arbetsgivare som gör det möjligt för myndigheten att också hjälpa arbetslösa som står längre ifrån arbetsmarknaden. Matchningsarbetet ska också anpassas till arbetsgivare och arbetslösa utifrån deras unika behov. De som har störst behov ska få mest hjälp och insatser. Kommentar av Företagarna: Glädjande att regeringen förstår att Arbetsförmedlingens förtroende hos arbetsgivare och arbetssökande är beroende av ett framgångsrikt matchningsarbete, samt att satsningar på arbetsgivares behov ger resultat. När Arbetsförmedlingens verktyg ska anpassas hoppas vi att man håller fast vid den inriktning som Ylva Johansson och Mikael Damberg presenterade före valet, att Arbetsförmedlingen ska arbeta uppsökande mot arbetssökande. Skatter och avgifter Avtrappat jobbskatteavdrag från 2015 Regeringen föreslår en avtrappning av avdraget för personer som har en årsinkomst av arbete på kr, (lön över kr per månad) och innebär att avdraget är helt borta vid knappt kr (för personer under 65 år). 4

5 Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt från 2015 Gränsen för att betala statlig inkomstskatt räknas upp årligen. Nu föreslås att uppräkning bara ska ske med konsumentprisindex. Kommentar från Företagarna: Förslagen innebär att den högsta marginalskatten i landet ökar till ca 70 procent om man räknar in skattedelen av socialavgifterna. Det skickar inte signaler om att utbildning och hårt arbete lönar sig. Nedsättningen av socialavgifterna för unga halveras från 2015 och slopas från 2016 Regeringen föreslår att den så kallade ungdomsrabatten på arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år ska tas bort i två steg. Särskild löneskatt för äldre från 2015 För personer som har fyllt 65 år föreslås att särskild löneskatt på löner, arvoden och inkomst av näringsverksamhet införs med 5,6 procent. Kommentar från Företagarna: Förslagen innebär att det blir svårare för unga respektive äldre att få jobb då arbetskostnaderna ökar. Det är allvarligt att regeringen vill finansiera sina reformer genom ökade kostnader för företagen utan att detta märkbart kommer näringslivet till del. Höga arbetskraftskostnader tillhör de viktigaste tillväxthindren för små företag och det är där de flesta jobben skapas. Det riskerar att leda till en allvarlig inbromsning av sysselsättningen. Höjd beloppsgräns för förenklad faktura från 2015 Beloppsgränsen för att få ställa ut en förenklad faktura (med färre uppgifter än en fullständig faktura) föreslås höjd från till kr. Kommentar av Företagarna: Företagarna välkomnar att detta nu äntligen genomförs. Det innebär en förenkling då företag kan använda förenklad faktura i betydligt fler fall än tidigare. Vi har framfört detta förslag sedan länge och det är bra att det nu kan bli verklighet från årsskiftet. Förändringar inom RUT-avdraget från 2015 och 2016 Regeringen föreslår att RUT-avdragets skatterabatt för läxhjälp slopas från Från 2016 föreslås också det högsta RUT-avdraget halveras till kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år. Samtidigt föreslås att matlagning och poolrengöring inomhus inte längre ska kunna ge RUT-avdrag. Regeringen aviserar också att de kommer att undersöka om antalet RUT-tjänster bör begränsas ytterligare. Kommentar av Företagarna: Förslaget att slopa Läx-RUT skulle effektivt ta bort förutsättningarna för en ny bransch där det skapats många vita jobb, särskilt för unga. Denna positiva utveckling riskerar nu att vända när de drabbas av både höjda arbetsgivaravgifter och kunder som inte längre kan använda RUT-avdraget. Följden kan bli att acceptansen för svartjobb åter ökar. Halveringen av RUT-avdraget skulle slå hårt mot kvinnors företagande. RUT-företag både drivs av och sysselsätter väldigt många kvinnor. 5

6 Vägslitageskatt Regeringen aviserar en utredning om en avståndsbaserad vägslitageskatt för den tunga trafiken som ska bidra till att långväga godstransporter flyttas från lastbil till tåg och sjöfart. Svenska åkare betalar avståndsbaserade vägskatter när de kör genom vissa europeiska länder. Skatten bör omfatta både svenska och utländska lastbilsåkare som trafikerar de svenska vägarna. Arbetet inleds omedelbart och ambitionen är att den ska genomföras under mandatperioden. Kommentar av Företagarna: Sverige är ett land med långa avstånd och därmed stora transportbehov. En vägslitageskatt riskerar att beskatta avstånd snarare än utsläpp och skulle därmed bli en straffskatt på jobb och företagande på landsbygden. Det kan Företagarna inte ställa sig bakom, särskilt med tanke på att det ofta saknas alternativa transportsätt. Utredning om skatt på utdelning och kapitalvinst i fåmansbolag Skillnaderna i skattesats mellan arbetsinkomst och utdelning mm från fåmansföretag har ökat väsentligt sedan den stora skattereformen Regeringen aviserar därför en översyn av beskattningen av inkomster från fåmansföretag. Kommentar av Företagarna: Företagarna anser att fåmansföretagsreglerna behöver ses över med en övergripande ambition att förenkla och förbättra reglerna, att skatteuttaget från fåmansföretag och dess ägare inte ska öka och att systemet ska vara stabilt. Utbildning och universitet Friskolor utreds Som tidigare meddelats ska det utredas hur reglerna för användning av offentliga medel för driften av skattefinansierad välfärd bör utformas så att medlen kommer brukarna till godo och överskotten som huvudregel återförs till verksamheten. Regeringen föreslår att kommunerna ska ha avgörandet över nyetableringar av skolor som drivs med vinstsyfte. Skolor som inte räknas dit, till exempel skolor som drivs av stiftelser eller ideella huvudmän, kan kommunerna alltså inte bestämma över. Obligatorisk gymnasieskola Regeringen avser därför att låta en utredare analysera möjliga åtgärder för att alla ungdomar som inte fyllt 18 år ska gå en gymnasieutbildning. Högskolebehörighet En särskild utredare bör därför få i uppdrag att analysera dels hur gymnasieskolan kan anpassas så att alla nationella program ger grundläggande behörighet till högskolan. Branschernas inflytande över den gymnasiala yrkesutbildningen bör öka.5 miljoner/år till yrkescollege Entreprenörskap i skolan: 20 miljoner/år till entreprenörskap i skolan. Regeringen avser också att utreda hur yrkescollege eller liknande samverkansmodeller kan utvecklas inom nya branscher. Parterna kan också söka statsbidrag för att utveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärande som bl.a. sker inom ramen för gymnasieskolan. Kommentar från Företagarna: Orimligt att företag utan kollektivavtal utesluts från sådana statsbidrag! 6

7 Yrkeshögskolan: Yrkeshögskolan får 120 miljoner 2015 (2000 platser) och 240 miljoner/år (4000 platser). Beträffande Yrkeshögskolans brist på långsiktighet: Regeringen avser att återkomma i frågan. Kommentar från Företagarna: Bra, bör fokuseras på utbildningar till bristyrken. Det lokala näringslivet ska få påverka vilka utbildningar som satsas på. Kommentar: Bra med flera möjliga kombinationer för unga, vilket underlättar för dem att komma i arbete. Dock viktigt att förslaget utformas så att unga inte uppmuntras att deltidsstämpla som arbetslösa. Validering: Regeringen avser att införa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. Unga arbetslösa utan gymnasieexamen ska kunna studera på Komvux och folkhögskola och detta bör kunna kombineras med praktik eller jobb på deltid. Kommentar från Företagarna: Bra. Det ökar möjligheterna att invandrares yrkeskunskaper kan tas tillvara. Universitet och högskolor: Därför bör större vikt läggas vid universitetens och högskolornas uppgift, att inom ramen för sin utbildnings- och forskningsverksamhet, samverka med det omgivande samhället. I detta ingår att informera om sin verksamhet, verka för att forskningsresultat kommer till nytta men också t.ex. att samverka med forskning som bedrivs utanför högskolorna. Kommentar från Företagarna: Bra inriktning men oklart uttryckt. Vi vill se en tydligare ambition att högskolorna ska samverka med det lokala näringslivet. Välfärden är i skriande behov av nytänkande och entreprenörskap. De regleringar och begränsningar som regeringen föreslår kommer att drabba de allra minsta hårdas. Det riskerar att urholka den mångfald och valfrihet som alla säger sig värna. Företagarna ser positivt på förslaget om samverkan med näringslivet. Det är alltid viktigt och positivt att man här ser till branscher och inte endast till de traditionella parterna. Export 80 miljoner kr per år i ökat exportfrämjande från Exportstrategi för att stärka exporten med fokus på SME och nya tillväxtmarknader. Öppna generalkonsulat på viktiga tillväxtmarknader. 20 miljoner i förstärkt anslag till marknadsföring av Sverige som turistland via VisitSweden Kommentar av Företagarna: De små företagen behöver stöd att ta sig ut internationellt, men knäckfrågan blir hur detta sker. Enbart genom Business Sweden är inte tillräckligt bra eftersom de små företagen i många fall inte har möjlighet att vända sig dit. Bra ansats att regeringen ser potentialen i små företags export och även fokusera på nya tillväxtmarknader. Viktigt dock att exporttjänsteföretag inte glöms bort utan inkluderas i strategin. Det officiella Sverige ska bidra där man kan göra skillnad, nämligen genom att skapa mötesplatser för nya, innovativa företag. Detta måste ske på ett sätt som inkluderar företag i nya branscher, t.ex. digitala affärsmodeller. 7

8 Traineejobb, Fas3 och Jobbsökarna Stöd för traineejobb för arbetslösa ungdomar som har behov av det, är en annan viktig del i garantin för ungdomar och införs inom vissa delar av välfärdssektorn. Traineejobben ska vara fullt subventionerade anställningar och ska bestå av både arbete och utbildning. Utgångspunkten är att traineejobben ska bestå av 75 procent arbete och 25 procent utbildning och baseras på yrkesintroduktionsavtal. Subventionen ska kunna ges under maximalt ett år. Regeringen föreslår ett kunskapslyft vilket innebär att det bl.a. avsätts medel för fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Detta bör möjliggöra att ungdomar som erbjuds traineejobb kan kombinera arbete med relevant yrkesutbildning Kommer att avse personer 2015, ca därefter. Fas 3 ersätts med flera åtgärder: - Extrajobb i offentlig sektor (75 % anställning enl KA-villkor, 25 % utbildning eller jobbsökande). Samtidigt avvecklas några andra program, som Kulturarvslyftet och tidsbegränsade anställningar i Samhall. - Studier och intensifierade förmedlingsinsatser - Långtidsarbetslösa med ohälsa eller funktionsnedsättningar ska få sysselsättning eller arbete efter modell från danska fleksjobb, som föreslogs i FunkA-utredningen. Inget skarpt förslag, utan ska ses över. Inte helt olikt det vi tidigare talat om med ett checksystem för dem som kvalar in, där arbetsgivaren får ett lönetillskott på hälften eller två tredjedelar av lönen, beroende på hur stor den nedsatta arbetsförmågan är. Kommentar från Företagarna: Vi är besvikna över att små och medelstora företag inte nämns i arbetsmarknadsdelen. Vi vet att Socialdemokraterna sett de fantastiska resultaten i Jobbsökarna och att vi har kritiserat förra regeringen för att inte prioritera små och medelstora företag i arbetsmarknadspolitiken. Då är det märkligt att det inte ens finns en antydan i den riktningen i budgetpropositionen. Traineejobben är i praktiken inget annat än YA-jobb i offentlig sektor. Upphandlingsstöd En ny organisation för upphandlingsstöd bildas 2015 dit nuvarande upphandlingsstöd i Konkurrensverket flyttas. Den nya organisationen ska ha ett brett perspektiv där miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationer ingår. Det ska säkerställas att det värdefulla arbetet, som tidigare bedrevs inom Miljöstyrningsrådet, med att utveckla och förvalta kriterier som beaktar miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar, ska bedrivas med samma kvalitet i det nya upphandlingsstödet. Ett arbete ska inledas för att möjliggöra för statliga myndigheter och andra offentliga aktörer att utveckla sin kompetens och förmåga rörande innovationsupphandlingar. Kommentar från Företagarna: Det är mycket olyckligt att det förtjänstfulla arbete som Konkurrensverket genomfört för att på ändamålsenligt sätt integrera upphandlingsstödet i sin verksamhet nu blir förgäves. Vad regeringen avser med en ny upphandlingsstödjande organisation framstår som oklart och måste förtydligas. Av största vikt är att en sådan ny upphandlingsstödjande organisation kommer att upprätthålla ett nära samarbete med KKV i 8

9 arbetet med att utforma kvalitativa och rättssäkra upphandlingsstödjande åtgärder. Företagarna noterar att endast miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationer nämns som fokus för det nya upphandlingsstödet. Vi vill betona vikten av att även det nuvarande uppdraget att underlätta små och medelstora företags deltagande i offentlig måste finnas med i det framtida upphandlingsstödjande arbetet. Utredning om kollektivavtalsvillkor i upphandlingar De nya EU-direktiven om upphandling ger ett tydligare handlingsutrymme för medlemsstaterna att uppställa krav på villkor enligt kollektivavtal samt att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentliga kontrakt. En utredning ska enligt överenskommelsen mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet tillsättas med uppdrag att föreslå regler som säkerställer att det vid all offentlig upphandling av tjänster ställs krav på kollektivavtal eller villkor på minst samma nivå. Kommentar från Företagarna: Detta är ett komplext område som nyligen har varit föremål för analys, genom den s.k. Genomförandeutredningen. Denna utredning konstaterade att det inte är tillåtet att kräva anslutning till kollektivavtal, men att det dock är möjligt att tillämpa krav motsvarande sådana som kan finnas i kollektivavtal för ett kontrakts fullgörande under förutsättning att villkoren följer av ett representativt kollektivavtal som täcker det aktuella arbetet. Ambitionen med den nya utredning som regeringen aviserar förefaller vara att driva på för att sådana krav alltid ska ställas i tjänsteupphandlingar. Detta är problematiskt, eftersom villkoren i kollektivavtalen blir normerande och kommer att påverka arbetsvillkoren även i många små företag utan kollektivavtal. 60 % av de små företagen (1-49 anställda) saknar kollektivavtal eller hängavtal. Resultatet kan bli att små företag som har anställningsvillkor, men med annorlunda utformning än kollektivavtalen, utestängs från offentlig upphandling. Hälso- och sjukvård Regeringen avsätter 1 miljard kronor per år fr.o.m för att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården, förbättra förutsättningarna för rätt användning av professionernas kompetens och påverka landstingens kompetensförsörjning i positiv riktning. Insatserna bidrar till att öka kvaliteten i vården samt till en bättre och mer jämlik hälsa. Professionsmiljarden innebär en resursförstärkning om 1 miljard kronor Från och med 2016 ersätter satsningen den prestationsbaserade ersättningen för att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Kommentar från Företagarna: Det är bra med satsningar på att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården. De satsningar som görs bör i förekommande fall spridas på ett konkurrensneutralt sätt mellan olika utförare, oavsett driftsform. Nära dialog med representanter för vården Regeringen kommer att ha en nära dialog med representanter för vården, professionerna och de fackliga organisationerna. Dessa aktörer har en viktig roll i arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården och bättre ta tillvara professionernas kompetens. Kommentar från Företagarna: Det är välkommet att regeringen vill ha dialog och Företagarna förutsätter att det kommer att bli en bred dialog som inte bara begränsas till arbetsmarknadens parter. 9

10 Förslag om avskaffande av obligatoriska vårdvalet i primärvården Regeringen avser att under 2014 återkomma till riksdagen med förslag till författningsändringar i syfte att avskaffa det obligatoriska vårdvalet inom primärvården. Utgångspunkten är att ändringarna i lagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari Landstingen kommer fortsatt att ha möjlighet att på frivillig basis tillämpa vårdval inom primärvården. Kommentar från Företagarna: Detta är Företagarna mycket negativa till. Företagarna anser att det vore mycket olyckligt att genomföra en sådan reform. Den främsta anledningen till detta är att den föreslagna reformen kommer att urholka valfriheten för medborgarna. Företagarna anser att det inte är landstingen, utan patienterna som ska ha rätt att välja och den rätten bör gälla likformigt, dvs. i hela landet. Ett annat viktigt skäl att bevara LOV-obligatoriet avseende primärvård är att denna reform lett till att många nya vårdcentraler har etablerats i landet. Det har varit de små företagen som har stått för det största antalet nyetableringar. Det finns idag många små privata vårdföretag som driver vårdcentraler och dessa vårdföretag spelar en viktig roll för att skapa mångfald, valfrihet och kontinuitet för patienterna. Att nu urholka förutsättningarna för dessa företag att på stabil grund kunna bedriva sin verksamhet skapar stor oro och försvårar investeringar och utvecklingsmöjligheter. Som en följd av detta riskerar utvecklingen av nya och kvalitetshöjande lösningar inom vårdsektorn att hämmas. Det är allvarligt att konsekvensanalysen för den föreslagna reformen inte alls uppmärksammar effekterna för företagen. Satsning på ökad bemanning I syfte att stärka äldreomsorgens förutsättningar kommer regeringen att prioritera bemanning. Regeringen avsätter därför 2 miljarder kronor per år för en satsning på stärkt bemanning. Målet är ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Kommentar från Företagarna: Det är viktigt att de satsningar som görs för att prioritera bemanningen i äldreomsorgen fördelas på ett konkurrensneutralt sätt mellan olika utförare, oavsett driftsform. Utredning om Konkurrensverkets beslutanderätt Regeringen anser vidare att frågan om att ge Konkurrensverket beslutanderätt i fler mål- och ärendetyper bör utredas närmare. Kommentar från Företagarna: Det är positivt att frågan om att ge Konkurrensverket ytterligare beslutanderätt utreds. Kontakta våra experter: Patrik Nilsson, chef Politik Analys Opinion Rebecca Källström, vice chefekonom Henrik Sjöholm, analytiker Annika Fritsch, skatteexpert Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert 10

11 Lotta Norberg, analytiker Alice Teodorescu, arbetsrätts- och socialförsäkringsexpert Press: , 11

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Sid 1 (7) Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsmiljö Inom detta omfattande område tar regeringen avstamp med att uttala att jobbpolitiken

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Regeringens jobbagenda Investeringar för framtiden Infrastruktur Forskning Bostäder

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Vårbudgetproposition 2014

Vårbudgetproposition 2014 Vårbudgetproposition 2014 Sammanfattande kommentarer från Företagarna Ekonomins utveckling: Regeringen räknar med att den ekonomiska återhämtningen fortsätter under året och att tillväxten ökar. BNP väntas

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb Framtidskontrakt för Värmdös jobb 2014-2018 Jobben först Det går bra för många i Värmdö. Många får en allt bättre ekonomi beroende på en god reallöneutveckling och växande kapitaltillgångar. Samtidigt

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Fler växande företag

Fler växande företag Fler växande företag En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 fler jobb 2015-07-01 Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Svensk finanspolitik 2010 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Finanspolitiska rådet Ledamöter Lars Calmfors (ordf.) Torben Andersen (vice ordf.) Michael Bergman Martin

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21 Sverige och Europa behöver en annan riktning Magdalena Andersson 2014-05-21 FLER UNGA MED GYMNASIEEXAMEN Sverige och Europa behöver en annan riktning STEFAN LÖFVEN, GABRIEL WIKSTRÖM 10 AUGUSTI 2014 Magdalena

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv

Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv Sida 1 av 10 Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv Bakgrund På hösten varje år presenterar regeringen en budgetproposition som föreslår vad staten ska ta ut för skatter och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kommentarer till Vårpropositionen 2015

Kommentarer till Vårpropositionen 2015 Kommentarer till Vårpropositionen 2015 Stockholm 15 april 2015 Allmänt om budgeten Regeringens vårbudget innehåller tyvärr inga näringspolitiska överraskningar. Den näringspolitiska offensiv som regeringen

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley Ny kompetens för nya arbetstillfällen Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv Dieselverkstaden den 29 november 2010 Karin Alm Chearnley Befolkningstillväxt 2009-2025, totalt Befolkningstillväxt

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

SVENSK EKONOMI. En sammanfattning av regeringens satsningar i Budgetpropositionen för 2009. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 3/2008

SVENSK EKONOMI. En sammanfattning av regeringens satsningar i Budgetpropositionen för 2009. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 3/2008 SVENSK EKONOMI En sammanfattning av regeringens satsningar i Budgetpropositionen för 2009 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 3/2008 Sid 1 (6) En sammanfattning av regeringens satsningar i Budgetpropositionen

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa

Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa Oro kring politisk utveckling i Italien Reformarbete pågår i Spanien Frågetecken kring Greklands fortsatta implementering av programåtgärder Cypern femte eurolandet

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga Skapad av Malin Appelgren Så ser ungas situation på arbetsmarknaden ut i Kronobergs län Januari 2010 I vecka 3 gick 2 226 ungdomar i Kronoberg

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer