Höstbudgetproposition 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höstbudgetproposition 2015"

Transkript

1 Höstbudgetproposition 2015 Sammanfattande kommentarer från Företagarna. Mantrat för regeringens budgetproposition för 2015, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet är: En politik för fler jobb, präglad av både social och ekologisk hållbarhet, ger ökad sammanhållning och är avgörande för Sveriges utveckling. Sverige ska ha en välfärd att lita på. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Ekonomins utveckling Regeringen bedömer att det sker en gradvis återhämtning i svensk ekonomi under de närmaste åren. BNP-tillväxten 2014 och 2015 förväntas bli högre än 2013, främst till följd av en hög tillväxt för hushållens konsumtion och att bostadsinvesteringarna bedöms få en stark utveckling både 2014 och Regeringens prognos är att BNP ökar med 2,1 procent i år och 3 procent under En högre efterfrågan i omvärlden 2015 leder även till ett större investeringsbehov bland svenska företag. Bidraget från hushållens konsumtion till BNP-tillväxten väntas bli högt i förhållande till tidigare återhämtningar. När småföretagen bedömer konjunkturläget uppger nästan var fjärde företagare att konjunkturen stärkts sedan i somras. Men om detta ska hålla i sig beror givetvis på såväl omvärldsfaktorer som utfall av regeringens politik på exempelvis skatter och arbetsmarknad. När det gäller sysselsättningen är Finansdepartementets prognos att den enbart kommer att öka svagt. Arbetslösheten sjunker från 7,9 procent år 2014 till 7,3 procent år Trots den svaga minskningen av antalet arbetslösa är prognosen mer optimistisk än Konjunkturinstitutets siffror som spår en arbetslöshet på 7,3 procent först år Nästa år bedömer de att 7,6 procent av arbetskraften står utan jobb. Underskottet i de offentliga finanserna beräknar regeringen kommer att öka i år jämfört med 2013 och uppgå till 2,2 procent av BNP. Detta förklarar man med den måttliga ekonomiska tillväxten i kombination med de åtgärder som presenterades i budgetpropositionen och riksdagen beslutade om för Regeringen bedömer att det finansiella sparandet tydligt avviker från överskottsmålet på 1 procent och inte nås under denna mandatperiod, utan dröjer ytterligare något år. Regeringen räknar med en fortsatt låg inflation, 0,0 procent för innevarande år och bara 0,9 procent för Under 2016 väntas den stiga till 2,2 procent. Förändring % BNP 2,1 3,0 3,2 Arbetslöshet 7,9 7,3 6,7 Sysselsatta 1,3 1,4 1,2 Inflation 0,0 0,9 2,2 Offentligt sparande (% av BNP) -2,2-1,1-0,3 Kommentar från Företagarna: Avgörande för om jobben verkligen kommer bli fler är hur regeringens politik påverkar de små företagen. Retoriken från regeringen tyder på att de fortfarande lever i tron att jobben skapas av politiker och kommer i offentlig sektor. Istället är det i de små företagen som fyra av fem jobb skapats i de senaste 20 åren. 1

2 Högkostnadsskydd för företagares sjuklöner införs Ett nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader föreslås. Det är ett nytt högkostnadsskydd som gynnar småföretag och som betalas ut automatiskt. Beräknas kosta 300 miljoner årligen. Mer än vart sjätte småföretagen har avstått eller senarelagt en anställning på grund av de höga och osäkra sjuklönekostnaderna. Regeringens förslag är också mycket likt det Företagarna presenterade under hösten Totalt sett minskar kostnaderna med upp till 75 % för de minsta företagen. En viktig och positiv del i förslaget är att ersättningen nu kommer automatiskt, inte via ett krångligt byråkratiskt system som i dagens högkostnadsskydd. Kommentar från Företagarna: Det är en viktig seger för småföretagare som står i beredskap att nyanställa och expandera sin verksamhet. Mer än var sjätte småföretagare har avstått eller senarelagt en anställning på grund av de höga och osäkra sjuklönekostnaderna. Införande av bankskatt Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att en ny bankskatt ska införas 2016 och ge staten fyra miljarder kronor per år. Det riskerar att drabba utlåningen negativt för små företag som redan har svårt att få banklån när de vill växa. Landsbygd och areella näringar Regeringens övergripande målsättning är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år För att nå målet behövs företagare som skapar tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. Det förutsätter en livskraftig, hållbar och aktiv landsbygd. Viktigt för att vilja bo och kunna bedriva företagande på landsbygden är en fungerande infrastruktur. I dag saknar många företagare på landsbygden fungerande bredband och upplever oftare störningar i uppkopplingen är företagare i städerna. Därför är det positivt att regeringen fortsätter satsa på utbyggnad av bredband i det nya landsbygdsprogrammet, vilket den tidigare regeringen också prioriterade. Men samtidigt som regeringen ger med ena handen tar man med den andra när man vill införa en vägslitageavgift. Då den beskattar avstånd snarare än utsläpp riskerar den att bli en straffskatt på jobb och företag på landsbygden. Migration/integration Regeringen konstaterar i budgeten att sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda sticker ut i jämförelse med andra jämförbara länder. År 2013 var arbetslösheten bland utlands födda kvinnor 15,9 procent, vilket kan jämföras med inrikes födda kvinnors nivå på 6,2 procent. Bland män födda utomlands uppgick arbetslösheten till 16,6 procent, att jämföra med 6,4 procent för inrikes födda män. Vidare konstaterar regeringen att sysselsättningsskillnaderna mellan olika länder påverkas av "invandringens sammansättning och strukturella faktorer på arbetsmarknaden". Kommentar av Företagarna: Dessvärre möter regeringens budget inte de strukturella bristerna på arbetsmarknaden som slår mot de grupper som står längst bort ifrån arbetsmarknaden. De föreslag som syftar till att möta utmaningarna, exempelvis 90-dagars garantin, är inte utformade för att i grunden möta denna växande utmaning. I sammanhanget är företagens villkor och kostnader för att anställa relevanta att se över, eftersom det visat sig att utanförskapet är detsamma över tid och oberoende av konjunkturläge. Företagarna välkomnar 2

3 emellertid en reformerad Arbetsförmedling med mer fokus på matchning och ett förbättrat valideringssystem av annan kompetens och erfarenhet som ett steg i rätt riktning. Kollektivavtalets ställning stärks Regeringen anför i budgeten att kollektivavtalens ställning behöver stärkas samt att svenska löner och villkor ska gälla alla som arbetar på svensk arbetsmarknad. Därför avser man att påbörja ett arbete för förändring av EU:s fördrag på området, samt framöver komma med ett förslag på hur "staplandet" av visstidsanställningar ska begränsas. Kommentar av Företagarna: Företagarna oroas över denna linje som i praktiken kommer leda till mindre öppenhet och mer protektionism. För många, inte minst unga och utlands födda som står långt ifrån arbetsmarknaden, har visstidsanställningarna fungerat som en språngbräda in på arbetsmarknaden. Resultat från internationella jämförelser bör i och för sig tolkas med försiktighet eftersom utfallet påverkas av invandringens sammansättning och strukturella faktorer på arbetsmarknaden. Begränsningar i företagens möjligheter att anställa på viss tid kommer inte, som förespråkarna för mera reglering påstår, att leda till fler tillsvidareanställningar. Det kommer i stället att påverka företagens möjligheter att utvecklas negativt, vilket kommer att leda till färre jobb och högre arbetslöshet. Dessutom stängs viktiga vägar till jobb för våra unga och arbetslösa. Exportfrämjande för småföretag Regeringen föreslår att målet för näringspolitiken ska vara att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, vilket innebär att man stryker sista delen av nuvarande målet att bryta utanförskapet. Regeringen uppmärksammar i propositionen främst småföretagens behov av kompetent arbetskraft och tillgång till kapital. Ifråga om kapital vill man förändra det statliga riskkapitalarbetet, så att det i större utsträckning inriktas mot tidiga skeden i innovativa företag. Konkret förändras statliga Fouriertransforms uppdrag till att avse investeringar i miljöteknik och life science. Upphandlingsstödet förstärks genom att Konkurrensverket får ett tillskott på 22 miljoner kronor. Samtidigt finns hot i framtiden i den översyn som ska göras av upphandlingslagstiftningen ifråga om möjligheten att ställa sociala krav. Regeringen aviserar ett innovationsråd under statsministern som gemensamt ska främja innovationsarbetet. I detta kommer branscher, akademi och fackliga organisationer att bjudas in. Små och medelstora företag uppmärksammas även i den exportfrämjande politiken, där det viktigaste beskedet är att regeringen vill skapa en dörr in till exportfrämjande för småföretag. Almis uppdrag förändras något till att mer arbeta med upphandling av externa rådgivare samt mentorskap och rådgivning mellan företagare. De ska ha en tydligare global ansats och i högre grad rikta sina insatser mot företag med tillväxtpotential. Förstärkningen av Almis resurser mellan 2011 och 2014 behålls. 3

4 Kommentar av Företagarna: Det är glädjande att regeringen klart uttrycker de små och medelstora företagens betydelse i budgetpropositionen: Stora företag är viktiga för sysselsättningen, men de nya jobben skapas främst i små och medelstora företag. Samtidigt är det naturligtvis så att företagens möjligheter avgörs av de konkreta förslagen, inte av de insiktsfulla formuleringarna. Inte minst återspeglas denna problematik i översynen av sociala krav i upphandlingar. Relevanta sociala krav är givetvis positivt, men det är viktigt att kraven inte formuleras så att de utesluter många småföretag, t.ex. genom krav på kollektivavtal eller viss certifiering. Inriktningen på det statliga riskkapitalarbetet är i grunden riktig, men det är olyckligt att den nya regeringen, liksom den gamla, pekar ut specifika sektorer som mål för statligt riskkapital, snarare än innovativa företag i alla branscher. Det är dock bra att inriktningen är att investeringar ska ske tillsammans med privat riskkapital. Företagarna välkomnar ett ökat fokus på innovationsarbete och att inrätta ett råd kan, om dess slutsatser tas på allvar, vara ett positivt bidrag. Avgörande är dock att rådet får en sammansättning som återspeglar hela näringslivets bredd och bygger på insikten att innovationer idag lika ofta görs i småföretag som utvecklar nya tjänster som i stora företags FoU-avdelningar. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens verktyg måste anpassas för att möta de krav som arbetssökande och arbetsgivare ställer. Matchningen ska stå i centrum. Genom att kunna matcha arbetssökande som befinner sig närmare arbetsmarknaden blir Arbetsförmedlingen en relevant och efterfrågad samarbetspartner till arbetsgivarna. Därmed kan Arbetsförmedlingen bygga relationer med arbetsgivare som gör det möjligt för myndigheten att också hjälpa arbetslösa som står längre ifrån arbetsmarknaden. Matchningsarbetet ska också anpassas till arbetsgivare och arbetslösa utifrån deras unika behov. De som har störst behov ska få mest hjälp och insatser. Kommentar av Företagarna: Glädjande att regeringen förstår att Arbetsförmedlingens förtroende hos arbetsgivare och arbetssökande är beroende av ett framgångsrikt matchningsarbete, samt att satsningar på arbetsgivares behov ger resultat. När Arbetsförmedlingens verktyg ska anpassas hoppas vi att man håller fast vid den inriktning som Ylva Johansson och Mikael Damberg presenterade före valet, att Arbetsförmedlingen ska arbeta uppsökande mot arbetssökande. Skatter och avgifter Avtrappat jobbskatteavdrag från 2015 Regeringen föreslår en avtrappning av avdraget för personer som har en årsinkomst av arbete på kr, (lön över kr per månad) och innebär att avdraget är helt borta vid knappt kr (för personer under 65 år). 4

5 Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt från 2015 Gränsen för att betala statlig inkomstskatt räknas upp årligen. Nu föreslås att uppräkning bara ska ske med konsumentprisindex. Kommentar från Företagarna: Förslagen innebär att den högsta marginalskatten i landet ökar till ca 70 procent om man räknar in skattedelen av socialavgifterna. Det skickar inte signaler om att utbildning och hårt arbete lönar sig. Nedsättningen av socialavgifterna för unga halveras från 2015 och slopas från 2016 Regeringen föreslår att den så kallade ungdomsrabatten på arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år ska tas bort i två steg. Särskild löneskatt för äldre från 2015 För personer som har fyllt 65 år föreslås att särskild löneskatt på löner, arvoden och inkomst av näringsverksamhet införs med 5,6 procent. Kommentar från Företagarna: Förslagen innebär att det blir svårare för unga respektive äldre att få jobb då arbetskostnaderna ökar. Det är allvarligt att regeringen vill finansiera sina reformer genom ökade kostnader för företagen utan att detta märkbart kommer näringslivet till del. Höga arbetskraftskostnader tillhör de viktigaste tillväxthindren för små företag och det är där de flesta jobben skapas. Det riskerar att leda till en allvarlig inbromsning av sysselsättningen. Höjd beloppsgräns för förenklad faktura från 2015 Beloppsgränsen för att få ställa ut en förenklad faktura (med färre uppgifter än en fullständig faktura) föreslås höjd från till kr. Kommentar av Företagarna: Företagarna välkomnar att detta nu äntligen genomförs. Det innebär en förenkling då företag kan använda förenklad faktura i betydligt fler fall än tidigare. Vi har framfört detta förslag sedan länge och det är bra att det nu kan bli verklighet från årsskiftet. Förändringar inom RUT-avdraget från 2015 och 2016 Regeringen föreslår att RUT-avdragets skatterabatt för läxhjälp slopas från Från 2016 föreslås också det högsta RUT-avdraget halveras till kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år. Samtidigt föreslås att matlagning och poolrengöring inomhus inte längre ska kunna ge RUT-avdrag. Regeringen aviserar också att de kommer att undersöka om antalet RUT-tjänster bör begränsas ytterligare. Kommentar av Företagarna: Förslaget att slopa Läx-RUT skulle effektivt ta bort förutsättningarna för en ny bransch där det skapats många vita jobb, särskilt för unga. Denna positiva utveckling riskerar nu att vända när de drabbas av både höjda arbetsgivaravgifter och kunder som inte längre kan använda RUT-avdraget. Följden kan bli att acceptansen för svartjobb åter ökar. Halveringen av RUT-avdraget skulle slå hårt mot kvinnors företagande. RUT-företag både drivs av och sysselsätter väldigt många kvinnor. 5

6 Vägslitageskatt Regeringen aviserar en utredning om en avståndsbaserad vägslitageskatt för den tunga trafiken som ska bidra till att långväga godstransporter flyttas från lastbil till tåg och sjöfart. Svenska åkare betalar avståndsbaserade vägskatter när de kör genom vissa europeiska länder. Skatten bör omfatta både svenska och utländska lastbilsåkare som trafikerar de svenska vägarna. Arbetet inleds omedelbart och ambitionen är att den ska genomföras under mandatperioden. Kommentar av Företagarna: Sverige är ett land med långa avstånd och därmed stora transportbehov. En vägslitageskatt riskerar att beskatta avstånd snarare än utsläpp och skulle därmed bli en straffskatt på jobb och företagande på landsbygden. Det kan Företagarna inte ställa sig bakom, särskilt med tanke på att det ofta saknas alternativa transportsätt. Utredning om skatt på utdelning och kapitalvinst i fåmansbolag Skillnaderna i skattesats mellan arbetsinkomst och utdelning mm från fåmansföretag har ökat väsentligt sedan den stora skattereformen Regeringen aviserar därför en översyn av beskattningen av inkomster från fåmansföretag. Kommentar av Företagarna: Företagarna anser att fåmansföretagsreglerna behöver ses över med en övergripande ambition att förenkla och förbättra reglerna, att skatteuttaget från fåmansföretag och dess ägare inte ska öka och att systemet ska vara stabilt. Utbildning och universitet Friskolor utreds Som tidigare meddelats ska det utredas hur reglerna för användning av offentliga medel för driften av skattefinansierad välfärd bör utformas så att medlen kommer brukarna till godo och överskotten som huvudregel återförs till verksamheten. Regeringen föreslår att kommunerna ska ha avgörandet över nyetableringar av skolor som drivs med vinstsyfte. Skolor som inte räknas dit, till exempel skolor som drivs av stiftelser eller ideella huvudmän, kan kommunerna alltså inte bestämma över. Obligatorisk gymnasieskola Regeringen avser därför att låta en utredare analysera möjliga åtgärder för att alla ungdomar som inte fyllt 18 år ska gå en gymnasieutbildning. Högskolebehörighet En särskild utredare bör därför få i uppdrag att analysera dels hur gymnasieskolan kan anpassas så att alla nationella program ger grundläggande behörighet till högskolan. Branschernas inflytande över den gymnasiala yrkesutbildningen bör öka.5 miljoner/år till yrkescollege Entreprenörskap i skolan: 20 miljoner/år till entreprenörskap i skolan. Regeringen avser också att utreda hur yrkescollege eller liknande samverkansmodeller kan utvecklas inom nya branscher. Parterna kan också söka statsbidrag för att utveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärande som bl.a. sker inom ramen för gymnasieskolan. Kommentar från Företagarna: Orimligt att företag utan kollektivavtal utesluts från sådana statsbidrag! 6

7 Yrkeshögskolan: Yrkeshögskolan får 120 miljoner 2015 (2000 platser) och 240 miljoner/år (4000 platser). Beträffande Yrkeshögskolans brist på långsiktighet: Regeringen avser att återkomma i frågan. Kommentar från Företagarna: Bra, bör fokuseras på utbildningar till bristyrken. Det lokala näringslivet ska få påverka vilka utbildningar som satsas på. Kommentar: Bra med flera möjliga kombinationer för unga, vilket underlättar för dem att komma i arbete. Dock viktigt att förslaget utformas så att unga inte uppmuntras att deltidsstämpla som arbetslösa. Validering: Regeringen avser att införa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. Unga arbetslösa utan gymnasieexamen ska kunna studera på Komvux och folkhögskola och detta bör kunna kombineras med praktik eller jobb på deltid. Kommentar från Företagarna: Bra. Det ökar möjligheterna att invandrares yrkeskunskaper kan tas tillvara. Universitet och högskolor: Därför bör större vikt läggas vid universitetens och högskolornas uppgift, att inom ramen för sin utbildnings- och forskningsverksamhet, samverka med det omgivande samhället. I detta ingår att informera om sin verksamhet, verka för att forskningsresultat kommer till nytta men också t.ex. att samverka med forskning som bedrivs utanför högskolorna. Kommentar från Företagarna: Bra inriktning men oklart uttryckt. Vi vill se en tydligare ambition att högskolorna ska samverka med det lokala näringslivet. Välfärden är i skriande behov av nytänkande och entreprenörskap. De regleringar och begränsningar som regeringen föreslår kommer att drabba de allra minsta hårdas. Det riskerar att urholka den mångfald och valfrihet som alla säger sig värna. Företagarna ser positivt på förslaget om samverkan med näringslivet. Det är alltid viktigt och positivt att man här ser till branscher och inte endast till de traditionella parterna. Export 80 miljoner kr per år i ökat exportfrämjande från Exportstrategi för att stärka exporten med fokus på SME och nya tillväxtmarknader. Öppna generalkonsulat på viktiga tillväxtmarknader. 20 miljoner i förstärkt anslag till marknadsföring av Sverige som turistland via VisitSweden Kommentar av Företagarna: De små företagen behöver stöd att ta sig ut internationellt, men knäckfrågan blir hur detta sker. Enbart genom Business Sweden är inte tillräckligt bra eftersom de små företagen i många fall inte har möjlighet att vända sig dit. Bra ansats att regeringen ser potentialen i små företags export och även fokusera på nya tillväxtmarknader. Viktigt dock att exporttjänsteföretag inte glöms bort utan inkluderas i strategin. Det officiella Sverige ska bidra där man kan göra skillnad, nämligen genom att skapa mötesplatser för nya, innovativa företag. Detta måste ske på ett sätt som inkluderar företag i nya branscher, t.ex. digitala affärsmodeller. 7

8 Traineejobb, Fas3 och Jobbsökarna Stöd för traineejobb för arbetslösa ungdomar som har behov av det, är en annan viktig del i garantin för ungdomar och införs inom vissa delar av välfärdssektorn. Traineejobben ska vara fullt subventionerade anställningar och ska bestå av både arbete och utbildning. Utgångspunkten är att traineejobben ska bestå av 75 procent arbete och 25 procent utbildning och baseras på yrkesintroduktionsavtal. Subventionen ska kunna ges under maximalt ett år. Regeringen föreslår ett kunskapslyft vilket innebär att det bl.a. avsätts medel för fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Detta bör möjliggöra att ungdomar som erbjuds traineejobb kan kombinera arbete med relevant yrkesutbildning Kommer att avse personer 2015, ca därefter. Fas 3 ersätts med flera åtgärder: - Extrajobb i offentlig sektor (75 % anställning enl KA-villkor, 25 % utbildning eller jobbsökande). Samtidigt avvecklas några andra program, som Kulturarvslyftet och tidsbegränsade anställningar i Samhall. - Studier och intensifierade förmedlingsinsatser - Långtidsarbetslösa med ohälsa eller funktionsnedsättningar ska få sysselsättning eller arbete efter modell från danska fleksjobb, som föreslogs i FunkA-utredningen. Inget skarpt förslag, utan ska ses över. Inte helt olikt det vi tidigare talat om med ett checksystem för dem som kvalar in, där arbetsgivaren får ett lönetillskott på hälften eller två tredjedelar av lönen, beroende på hur stor den nedsatta arbetsförmågan är. Kommentar från Företagarna: Vi är besvikna över att små och medelstora företag inte nämns i arbetsmarknadsdelen. Vi vet att Socialdemokraterna sett de fantastiska resultaten i Jobbsökarna och att vi har kritiserat förra regeringen för att inte prioritera små och medelstora företag i arbetsmarknadspolitiken. Då är det märkligt att det inte ens finns en antydan i den riktningen i budgetpropositionen. Traineejobben är i praktiken inget annat än YA-jobb i offentlig sektor. Upphandlingsstöd En ny organisation för upphandlingsstöd bildas 2015 dit nuvarande upphandlingsstöd i Konkurrensverket flyttas. Den nya organisationen ska ha ett brett perspektiv där miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationer ingår. Det ska säkerställas att det värdefulla arbetet, som tidigare bedrevs inom Miljöstyrningsrådet, med att utveckla och förvalta kriterier som beaktar miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar, ska bedrivas med samma kvalitet i det nya upphandlingsstödet. Ett arbete ska inledas för att möjliggöra för statliga myndigheter och andra offentliga aktörer att utveckla sin kompetens och förmåga rörande innovationsupphandlingar. Kommentar från Företagarna: Det är mycket olyckligt att det förtjänstfulla arbete som Konkurrensverket genomfört för att på ändamålsenligt sätt integrera upphandlingsstödet i sin verksamhet nu blir förgäves. Vad regeringen avser med en ny upphandlingsstödjande organisation framstår som oklart och måste förtydligas. Av största vikt är att en sådan ny upphandlingsstödjande organisation kommer att upprätthålla ett nära samarbete med KKV i 8

9 arbetet med att utforma kvalitativa och rättssäkra upphandlingsstödjande åtgärder. Företagarna noterar att endast miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationer nämns som fokus för det nya upphandlingsstödet. Vi vill betona vikten av att även det nuvarande uppdraget att underlätta små och medelstora företags deltagande i offentlig måste finnas med i det framtida upphandlingsstödjande arbetet. Utredning om kollektivavtalsvillkor i upphandlingar De nya EU-direktiven om upphandling ger ett tydligare handlingsutrymme för medlemsstaterna att uppställa krav på villkor enligt kollektivavtal samt att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentliga kontrakt. En utredning ska enligt överenskommelsen mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet tillsättas med uppdrag att föreslå regler som säkerställer att det vid all offentlig upphandling av tjänster ställs krav på kollektivavtal eller villkor på minst samma nivå. Kommentar från Företagarna: Detta är ett komplext område som nyligen har varit föremål för analys, genom den s.k. Genomförandeutredningen. Denna utredning konstaterade att det inte är tillåtet att kräva anslutning till kollektivavtal, men att det dock är möjligt att tillämpa krav motsvarande sådana som kan finnas i kollektivavtal för ett kontrakts fullgörande under förutsättning att villkoren följer av ett representativt kollektivavtal som täcker det aktuella arbetet. Ambitionen med den nya utredning som regeringen aviserar förefaller vara att driva på för att sådana krav alltid ska ställas i tjänsteupphandlingar. Detta är problematiskt, eftersom villkoren i kollektivavtalen blir normerande och kommer att påverka arbetsvillkoren även i många små företag utan kollektivavtal. 60 % av de små företagen (1-49 anställda) saknar kollektivavtal eller hängavtal. Resultatet kan bli att små företag som har anställningsvillkor, men med annorlunda utformning än kollektivavtalen, utestängs från offentlig upphandling. Hälso- och sjukvård Regeringen avsätter 1 miljard kronor per år fr.o.m för att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården, förbättra förutsättningarna för rätt användning av professionernas kompetens och påverka landstingens kompetensförsörjning i positiv riktning. Insatserna bidrar till att öka kvaliteten i vården samt till en bättre och mer jämlik hälsa. Professionsmiljarden innebär en resursförstärkning om 1 miljard kronor Från och med 2016 ersätter satsningen den prestationsbaserade ersättningen för att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Kommentar från Företagarna: Det är bra med satsningar på att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården. De satsningar som görs bör i förekommande fall spridas på ett konkurrensneutralt sätt mellan olika utförare, oavsett driftsform. Nära dialog med representanter för vården Regeringen kommer att ha en nära dialog med representanter för vården, professionerna och de fackliga organisationerna. Dessa aktörer har en viktig roll i arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården och bättre ta tillvara professionernas kompetens. Kommentar från Företagarna: Det är välkommet att regeringen vill ha dialog och Företagarna förutsätter att det kommer att bli en bred dialog som inte bara begränsas till arbetsmarknadens parter. 9

10 Förslag om avskaffande av obligatoriska vårdvalet i primärvården Regeringen avser att under 2014 återkomma till riksdagen med förslag till författningsändringar i syfte att avskaffa det obligatoriska vårdvalet inom primärvården. Utgångspunkten är att ändringarna i lagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari Landstingen kommer fortsatt att ha möjlighet att på frivillig basis tillämpa vårdval inom primärvården. Kommentar från Företagarna: Detta är Företagarna mycket negativa till. Företagarna anser att det vore mycket olyckligt att genomföra en sådan reform. Den främsta anledningen till detta är att den föreslagna reformen kommer att urholka valfriheten för medborgarna. Företagarna anser att det inte är landstingen, utan patienterna som ska ha rätt att välja och den rätten bör gälla likformigt, dvs. i hela landet. Ett annat viktigt skäl att bevara LOV-obligatoriet avseende primärvård är att denna reform lett till att många nya vårdcentraler har etablerats i landet. Det har varit de små företagen som har stått för det största antalet nyetableringar. Det finns idag många små privata vårdföretag som driver vårdcentraler och dessa vårdföretag spelar en viktig roll för att skapa mångfald, valfrihet och kontinuitet för patienterna. Att nu urholka förutsättningarna för dessa företag att på stabil grund kunna bedriva sin verksamhet skapar stor oro och försvårar investeringar och utvecklingsmöjligheter. Som en följd av detta riskerar utvecklingen av nya och kvalitetshöjande lösningar inom vårdsektorn att hämmas. Det är allvarligt att konsekvensanalysen för den föreslagna reformen inte alls uppmärksammar effekterna för företagen. Satsning på ökad bemanning I syfte att stärka äldreomsorgens förutsättningar kommer regeringen att prioritera bemanning. Regeringen avsätter därför 2 miljarder kronor per år för en satsning på stärkt bemanning. Målet är ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Kommentar från Företagarna: Det är viktigt att de satsningar som görs för att prioritera bemanningen i äldreomsorgen fördelas på ett konkurrensneutralt sätt mellan olika utförare, oavsett driftsform. Utredning om Konkurrensverkets beslutanderätt Regeringen anser vidare att frågan om att ge Konkurrensverket beslutanderätt i fler mål- och ärendetyper bör utredas närmare. Kommentar från Företagarna: Det är positivt att frågan om att ge Konkurrensverket ytterligare beslutanderätt utreds. Kontakta våra experter: Patrik Nilsson, chef Politik Analys Opinion Rebecca Källström, vice chefekonom Henrik Sjöholm, analytiker Annika Fritsch, skatteexpert Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert 10

11 Lotta Norberg, analytiker Alice Teodorescu, arbetsrätts- och socialförsäkringsexpert Press: , 11

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015

Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015

Försvara Sverige försvara jobben. Folkpartiets vårmotion 2015 Försvara Sverige försvara jobben Folkpartiets vårmotion 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen föreslås godkänna de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i avsnitt

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Motion till riksdagen 2006/07:s9000 Mf av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:1 Budgetproposition för 2007 2 Stockholm den

Läs mer

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013

CIRKULÄR 13:13. Vårpropositionen för år 2013 2013-04-16 1 (12) CIRKULÄR 13:13 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Signild Östgren m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Personalfrågor Funktionshinderområdet Äldreomsorg Invandrar- och flyktingfrågor

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 07/13 2013-04-16. Dnr SKL 13/2512 Signild Östgren m.fl. 08-452 77 45

Ekonomi Nytt. Nummer 07/13 2013-04-16. Dnr SKL 13/2512 Signild Östgren m.fl. 08-452 77 45 Ekonomi Nytt Nummer 07/13 2013-04-16 Dnr SKL 13/2512 Signild Östgren m.fl. 08-452 77 45 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:SD100 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015

Motion till riksdagen: 2014/15:SD100 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:SD100 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 2014-11-10 17:58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT... 9 2. VIKTIGA SATSNINGAR...

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Växande företag fler i arbete En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets

Läs mer