Höstbudgetproposition 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höstbudgetproposition 2015"

Transkript

1 Höstbudgetproposition 2015 Sammanfattande kommentarer från Företagarna. Mantrat för regeringens budgetproposition för 2015, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet är: En politik för fler jobb, präglad av både social och ekologisk hållbarhet, ger ökad sammanhållning och är avgörande för Sveriges utveckling. Sverige ska ha en välfärd att lita på. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Ekonomins utveckling Regeringen bedömer att det sker en gradvis återhämtning i svensk ekonomi under de närmaste åren. BNP-tillväxten 2014 och 2015 förväntas bli högre än 2013, främst till följd av en hög tillväxt för hushållens konsumtion och att bostadsinvesteringarna bedöms få en stark utveckling både 2014 och Regeringens prognos är att BNP ökar med 2,1 procent i år och 3 procent under En högre efterfrågan i omvärlden 2015 leder även till ett större investeringsbehov bland svenska företag. Bidraget från hushållens konsumtion till BNP-tillväxten väntas bli högt i förhållande till tidigare återhämtningar. När småföretagen bedömer konjunkturläget uppger nästan var fjärde företagare att konjunkturen stärkts sedan i somras. Men om detta ska hålla i sig beror givetvis på såväl omvärldsfaktorer som utfall av regeringens politik på exempelvis skatter och arbetsmarknad. När det gäller sysselsättningen är Finansdepartementets prognos att den enbart kommer att öka svagt. Arbetslösheten sjunker från 7,9 procent år 2014 till 7,3 procent år Trots den svaga minskningen av antalet arbetslösa är prognosen mer optimistisk än Konjunkturinstitutets siffror som spår en arbetslöshet på 7,3 procent först år Nästa år bedömer de att 7,6 procent av arbetskraften står utan jobb. Underskottet i de offentliga finanserna beräknar regeringen kommer att öka i år jämfört med 2013 och uppgå till 2,2 procent av BNP. Detta förklarar man med den måttliga ekonomiska tillväxten i kombination med de åtgärder som presenterades i budgetpropositionen och riksdagen beslutade om för Regeringen bedömer att det finansiella sparandet tydligt avviker från överskottsmålet på 1 procent och inte nås under denna mandatperiod, utan dröjer ytterligare något år. Regeringen räknar med en fortsatt låg inflation, 0,0 procent för innevarande år och bara 0,9 procent för Under 2016 väntas den stiga till 2,2 procent. Förändring % BNP 2,1 3,0 3,2 Arbetslöshet 7,9 7,3 6,7 Sysselsatta 1,3 1,4 1,2 Inflation 0,0 0,9 2,2 Offentligt sparande (% av BNP) -2,2-1,1-0,3 Kommentar från Företagarna: Avgörande för om jobben verkligen kommer bli fler är hur regeringens politik påverkar de små företagen. Retoriken från regeringen tyder på att de fortfarande lever i tron att jobben skapas av politiker och kommer i offentlig sektor. Istället är det i de små företagen som fyra av fem jobb skapats i de senaste 20 åren. 1

2 Högkostnadsskydd för företagares sjuklöner införs Ett nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader föreslås. Det är ett nytt högkostnadsskydd som gynnar småföretag och som betalas ut automatiskt. Beräknas kosta 300 miljoner årligen. Mer än vart sjätte småföretagen har avstått eller senarelagt en anställning på grund av de höga och osäkra sjuklönekostnaderna. Regeringens förslag är också mycket likt det Företagarna presenterade under hösten Totalt sett minskar kostnaderna med upp till 75 % för de minsta företagen. En viktig och positiv del i förslaget är att ersättningen nu kommer automatiskt, inte via ett krångligt byråkratiskt system som i dagens högkostnadsskydd. Kommentar från Företagarna: Det är en viktig seger för småföretagare som står i beredskap att nyanställa och expandera sin verksamhet. Mer än var sjätte småföretagare har avstått eller senarelagt en anställning på grund av de höga och osäkra sjuklönekostnaderna. Införande av bankskatt Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att en ny bankskatt ska införas 2016 och ge staten fyra miljarder kronor per år. Det riskerar att drabba utlåningen negativt för små företag som redan har svårt att få banklån när de vill växa. Landsbygd och areella näringar Regeringens övergripande målsättning är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år För att nå målet behövs företagare som skapar tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. Det förutsätter en livskraftig, hållbar och aktiv landsbygd. Viktigt för att vilja bo och kunna bedriva företagande på landsbygden är en fungerande infrastruktur. I dag saknar många företagare på landsbygden fungerande bredband och upplever oftare störningar i uppkopplingen är företagare i städerna. Därför är det positivt att regeringen fortsätter satsa på utbyggnad av bredband i det nya landsbygdsprogrammet, vilket den tidigare regeringen också prioriterade. Men samtidigt som regeringen ger med ena handen tar man med den andra när man vill införa en vägslitageavgift. Då den beskattar avstånd snarare än utsläpp riskerar den att bli en straffskatt på jobb och företag på landsbygden. Migration/integration Regeringen konstaterar i budgeten att sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda sticker ut i jämförelse med andra jämförbara länder. År 2013 var arbetslösheten bland utlands födda kvinnor 15,9 procent, vilket kan jämföras med inrikes födda kvinnors nivå på 6,2 procent. Bland män födda utomlands uppgick arbetslösheten till 16,6 procent, att jämföra med 6,4 procent för inrikes födda män. Vidare konstaterar regeringen att sysselsättningsskillnaderna mellan olika länder påverkas av "invandringens sammansättning och strukturella faktorer på arbetsmarknaden". Kommentar av Företagarna: Dessvärre möter regeringens budget inte de strukturella bristerna på arbetsmarknaden som slår mot de grupper som står längst bort ifrån arbetsmarknaden. De föreslag som syftar till att möta utmaningarna, exempelvis 90-dagars garantin, är inte utformade för att i grunden möta denna växande utmaning. I sammanhanget är företagens villkor och kostnader för att anställa relevanta att se över, eftersom det visat sig att utanförskapet är detsamma över tid och oberoende av konjunkturläge. Företagarna välkomnar 2

3 emellertid en reformerad Arbetsförmedling med mer fokus på matchning och ett förbättrat valideringssystem av annan kompetens och erfarenhet som ett steg i rätt riktning. Kollektivavtalets ställning stärks Regeringen anför i budgeten att kollektivavtalens ställning behöver stärkas samt att svenska löner och villkor ska gälla alla som arbetar på svensk arbetsmarknad. Därför avser man att påbörja ett arbete för förändring av EU:s fördrag på området, samt framöver komma med ett förslag på hur "staplandet" av visstidsanställningar ska begränsas. Kommentar av Företagarna: Företagarna oroas över denna linje som i praktiken kommer leda till mindre öppenhet och mer protektionism. För många, inte minst unga och utlands födda som står långt ifrån arbetsmarknaden, har visstidsanställningarna fungerat som en språngbräda in på arbetsmarknaden. Resultat från internationella jämförelser bör i och för sig tolkas med försiktighet eftersom utfallet påverkas av invandringens sammansättning och strukturella faktorer på arbetsmarknaden. Begränsningar i företagens möjligheter att anställa på viss tid kommer inte, som förespråkarna för mera reglering påstår, att leda till fler tillsvidareanställningar. Det kommer i stället att påverka företagens möjligheter att utvecklas negativt, vilket kommer att leda till färre jobb och högre arbetslöshet. Dessutom stängs viktiga vägar till jobb för våra unga och arbetslösa. Exportfrämjande för småföretag Regeringen föreslår att målet för näringspolitiken ska vara att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, vilket innebär att man stryker sista delen av nuvarande målet att bryta utanförskapet. Regeringen uppmärksammar i propositionen främst småföretagens behov av kompetent arbetskraft och tillgång till kapital. Ifråga om kapital vill man förändra det statliga riskkapitalarbetet, så att det i större utsträckning inriktas mot tidiga skeden i innovativa företag. Konkret förändras statliga Fouriertransforms uppdrag till att avse investeringar i miljöteknik och life science. Upphandlingsstödet förstärks genom att Konkurrensverket får ett tillskott på 22 miljoner kronor. Samtidigt finns hot i framtiden i den översyn som ska göras av upphandlingslagstiftningen ifråga om möjligheten att ställa sociala krav. Regeringen aviserar ett innovationsråd under statsministern som gemensamt ska främja innovationsarbetet. I detta kommer branscher, akademi och fackliga organisationer att bjudas in. Små och medelstora företag uppmärksammas även i den exportfrämjande politiken, där det viktigaste beskedet är att regeringen vill skapa en dörr in till exportfrämjande för småföretag. Almis uppdrag förändras något till att mer arbeta med upphandling av externa rådgivare samt mentorskap och rådgivning mellan företagare. De ska ha en tydligare global ansats och i högre grad rikta sina insatser mot företag med tillväxtpotential. Förstärkningen av Almis resurser mellan 2011 och 2014 behålls. 3

4 Kommentar av Företagarna: Det är glädjande att regeringen klart uttrycker de små och medelstora företagens betydelse i budgetpropositionen: Stora företag är viktiga för sysselsättningen, men de nya jobben skapas främst i små och medelstora företag. Samtidigt är det naturligtvis så att företagens möjligheter avgörs av de konkreta förslagen, inte av de insiktsfulla formuleringarna. Inte minst återspeglas denna problematik i översynen av sociala krav i upphandlingar. Relevanta sociala krav är givetvis positivt, men det är viktigt att kraven inte formuleras så att de utesluter många småföretag, t.ex. genom krav på kollektivavtal eller viss certifiering. Inriktningen på det statliga riskkapitalarbetet är i grunden riktig, men det är olyckligt att den nya regeringen, liksom den gamla, pekar ut specifika sektorer som mål för statligt riskkapital, snarare än innovativa företag i alla branscher. Det är dock bra att inriktningen är att investeringar ska ske tillsammans med privat riskkapital. Företagarna välkomnar ett ökat fokus på innovationsarbete och att inrätta ett råd kan, om dess slutsatser tas på allvar, vara ett positivt bidrag. Avgörande är dock att rådet får en sammansättning som återspeglar hela näringslivets bredd och bygger på insikten att innovationer idag lika ofta görs i småföretag som utvecklar nya tjänster som i stora företags FoU-avdelningar. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens verktyg måste anpassas för att möta de krav som arbetssökande och arbetsgivare ställer. Matchningen ska stå i centrum. Genom att kunna matcha arbetssökande som befinner sig närmare arbetsmarknaden blir Arbetsförmedlingen en relevant och efterfrågad samarbetspartner till arbetsgivarna. Därmed kan Arbetsförmedlingen bygga relationer med arbetsgivare som gör det möjligt för myndigheten att också hjälpa arbetslösa som står längre ifrån arbetsmarknaden. Matchningsarbetet ska också anpassas till arbetsgivare och arbetslösa utifrån deras unika behov. De som har störst behov ska få mest hjälp och insatser. Kommentar av Företagarna: Glädjande att regeringen förstår att Arbetsförmedlingens förtroende hos arbetsgivare och arbetssökande är beroende av ett framgångsrikt matchningsarbete, samt att satsningar på arbetsgivares behov ger resultat. När Arbetsförmedlingens verktyg ska anpassas hoppas vi att man håller fast vid den inriktning som Ylva Johansson och Mikael Damberg presenterade före valet, att Arbetsförmedlingen ska arbeta uppsökande mot arbetssökande. Skatter och avgifter Avtrappat jobbskatteavdrag från 2015 Regeringen föreslår en avtrappning av avdraget för personer som har en årsinkomst av arbete på kr, (lön över kr per månad) och innebär att avdraget är helt borta vid knappt kr (för personer under 65 år). 4

5 Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt från 2015 Gränsen för att betala statlig inkomstskatt räknas upp årligen. Nu föreslås att uppräkning bara ska ske med konsumentprisindex. Kommentar från Företagarna: Förslagen innebär att den högsta marginalskatten i landet ökar till ca 70 procent om man räknar in skattedelen av socialavgifterna. Det skickar inte signaler om att utbildning och hårt arbete lönar sig. Nedsättningen av socialavgifterna för unga halveras från 2015 och slopas från 2016 Regeringen föreslår att den så kallade ungdomsrabatten på arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år ska tas bort i två steg. Särskild löneskatt för äldre från 2015 För personer som har fyllt 65 år föreslås att särskild löneskatt på löner, arvoden och inkomst av näringsverksamhet införs med 5,6 procent. Kommentar från Företagarna: Förslagen innebär att det blir svårare för unga respektive äldre att få jobb då arbetskostnaderna ökar. Det är allvarligt att regeringen vill finansiera sina reformer genom ökade kostnader för företagen utan att detta märkbart kommer näringslivet till del. Höga arbetskraftskostnader tillhör de viktigaste tillväxthindren för små företag och det är där de flesta jobben skapas. Det riskerar att leda till en allvarlig inbromsning av sysselsättningen. Höjd beloppsgräns för förenklad faktura från 2015 Beloppsgränsen för att få ställa ut en förenklad faktura (med färre uppgifter än en fullständig faktura) föreslås höjd från till kr. Kommentar av Företagarna: Företagarna välkomnar att detta nu äntligen genomförs. Det innebär en förenkling då företag kan använda förenklad faktura i betydligt fler fall än tidigare. Vi har framfört detta förslag sedan länge och det är bra att det nu kan bli verklighet från årsskiftet. Förändringar inom RUT-avdraget från 2015 och 2016 Regeringen föreslår att RUT-avdragets skatterabatt för läxhjälp slopas från Från 2016 föreslås också det högsta RUT-avdraget halveras till kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år. Samtidigt föreslås att matlagning och poolrengöring inomhus inte längre ska kunna ge RUT-avdrag. Regeringen aviserar också att de kommer att undersöka om antalet RUT-tjänster bör begränsas ytterligare. Kommentar av Företagarna: Förslaget att slopa Läx-RUT skulle effektivt ta bort förutsättningarna för en ny bransch där det skapats många vita jobb, särskilt för unga. Denna positiva utveckling riskerar nu att vända när de drabbas av både höjda arbetsgivaravgifter och kunder som inte längre kan använda RUT-avdraget. Följden kan bli att acceptansen för svartjobb åter ökar. Halveringen av RUT-avdraget skulle slå hårt mot kvinnors företagande. RUT-företag både drivs av och sysselsätter väldigt många kvinnor. 5

6 Vägslitageskatt Regeringen aviserar en utredning om en avståndsbaserad vägslitageskatt för den tunga trafiken som ska bidra till att långväga godstransporter flyttas från lastbil till tåg och sjöfart. Svenska åkare betalar avståndsbaserade vägskatter när de kör genom vissa europeiska länder. Skatten bör omfatta både svenska och utländska lastbilsåkare som trafikerar de svenska vägarna. Arbetet inleds omedelbart och ambitionen är att den ska genomföras under mandatperioden. Kommentar av Företagarna: Sverige är ett land med långa avstånd och därmed stora transportbehov. En vägslitageskatt riskerar att beskatta avstånd snarare än utsläpp och skulle därmed bli en straffskatt på jobb och företagande på landsbygden. Det kan Företagarna inte ställa sig bakom, särskilt med tanke på att det ofta saknas alternativa transportsätt. Utredning om skatt på utdelning och kapitalvinst i fåmansbolag Skillnaderna i skattesats mellan arbetsinkomst och utdelning mm från fåmansföretag har ökat väsentligt sedan den stora skattereformen Regeringen aviserar därför en översyn av beskattningen av inkomster från fåmansföretag. Kommentar av Företagarna: Företagarna anser att fåmansföretagsreglerna behöver ses över med en övergripande ambition att förenkla och förbättra reglerna, att skatteuttaget från fåmansföretag och dess ägare inte ska öka och att systemet ska vara stabilt. Utbildning och universitet Friskolor utreds Som tidigare meddelats ska det utredas hur reglerna för användning av offentliga medel för driften av skattefinansierad välfärd bör utformas så att medlen kommer brukarna till godo och överskotten som huvudregel återförs till verksamheten. Regeringen föreslår att kommunerna ska ha avgörandet över nyetableringar av skolor som drivs med vinstsyfte. Skolor som inte räknas dit, till exempel skolor som drivs av stiftelser eller ideella huvudmän, kan kommunerna alltså inte bestämma över. Obligatorisk gymnasieskola Regeringen avser därför att låta en utredare analysera möjliga åtgärder för att alla ungdomar som inte fyllt 18 år ska gå en gymnasieutbildning. Högskolebehörighet En särskild utredare bör därför få i uppdrag att analysera dels hur gymnasieskolan kan anpassas så att alla nationella program ger grundläggande behörighet till högskolan. Branschernas inflytande över den gymnasiala yrkesutbildningen bör öka.5 miljoner/år till yrkescollege Entreprenörskap i skolan: 20 miljoner/år till entreprenörskap i skolan. Regeringen avser också att utreda hur yrkescollege eller liknande samverkansmodeller kan utvecklas inom nya branscher. Parterna kan också söka statsbidrag för att utveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärande som bl.a. sker inom ramen för gymnasieskolan. Kommentar från Företagarna: Orimligt att företag utan kollektivavtal utesluts från sådana statsbidrag! 6

7 Yrkeshögskolan: Yrkeshögskolan får 120 miljoner 2015 (2000 platser) och 240 miljoner/år (4000 platser). Beträffande Yrkeshögskolans brist på långsiktighet: Regeringen avser att återkomma i frågan. Kommentar från Företagarna: Bra, bör fokuseras på utbildningar till bristyrken. Det lokala näringslivet ska få påverka vilka utbildningar som satsas på. Kommentar: Bra med flera möjliga kombinationer för unga, vilket underlättar för dem att komma i arbete. Dock viktigt att förslaget utformas så att unga inte uppmuntras att deltidsstämpla som arbetslösa. Validering: Regeringen avser att införa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. Unga arbetslösa utan gymnasieexamen ska kunna studera på Komvux och folkhögskola och detta bör kunna kombineras med praktik eller jobb på deltid. Kommentar från Företagarna: Bra. Det ökar möjligheterna att invandrares yrkeskunskaper kan tas tillvara. Universitet och högskolor: Därför bör större vikt läggas vid universitetens och högskolornas uppgift, att inom ramen för sin utbildnings- och forskningsverksamhet, samverka med det omgivande samhället. I detta ingår att informera om sin verksamhet, verka för att forskningsresultat kommer till nytta men också t.ex. att samverka med forskning som bedrivs utanför högskolorna. Kommentar från Företagarna: Bra inriktning men oklart uttryckt. Vi vill se en tydligare ambition att högskolorna ska samverka med det lokala näringslivet. Välfärden är i skriande behov av nytänkande och entreprenörskap. De regleringar och begränsningar som regeringen föreslår kommer att drabba de allra minsta hårdas. Det riskerar att urholka den mångfald och valfrihet som alla säger sig värna. Företagarna ser positivt på förslaget om samverkan med näringslivet. Det är alltid viktigt och positivt att man här ser till branscher och inte endast till de traditionella parterna. Export 80 miljoner kr per år i ökat exportfrämjande från Exportstrategi för att stärka exporten med fokus på SME och nya tillväxtmarknader. Öppna generalkonsulat på viktiga tillväxtmarknader. 20 miljoner i förstärkt anslag till marknadsföring av Sverige som turistland via VisitSweden Kommentar av Företagarna: De små företagen behöver stöd att ta sig ut internationellt, men knäckfrågan blir hur detta sker. Enbart genom Business Sweden är inte tillräckligt bra eftersom de små företagen i många fall inte har möjlighet att vända sig dit. Bra ansats att regeringen ser potentialen i små företags export och även fokusera på nya tillväxtmarknader. Viktigt dock att exporttjänsteföretag inte glöms bort utan inkluderas i strategin. Det officiella Sverige ska bidra där man kan göra skillnad, nämligen genom att skapa mötesplatser för nya, innovativa företag. Detta måste ske på ett sätt som inkluderar företag i nya branscher, t.ex. digitala affärsmodeller. 7

8 Traineejobb, Fas3 och Jobbsökarna Stöd för traineejobb för arbetslösa ungdomar som har behov av det, är en annan viktig del i garantin för ungdomar och införs inom vissa delar av välfärdssektorn. Traineejobben ska vara fullt subventionerade anställningar och ska bestå av både arbete och utbildning. Utgångspunkten är att traineejobben ska bestå av 75 procent arbete och 25 procent utbildning och baseras på yrkesintroduktionsavtal. Subventionen ska kunna ges under maximalt ett år. Regeringen föreslår ett kunskapslyft vilket innebär att det bl.a. avsätts medel för fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Detta bör möjliggöra att ungdomar som erbjuds traineejobb kan kombinera arbete med relevant yrkesutbildning Kommer att avse personer 2015, ca därefter. Fas 3 ersätts med flera åtgärder: - Extrajobb i offentlig sektor (75 % anställning enl KA-villkor, 25 % utbildning eller jobbsökande). Samtidigt avvecklas några andra program, som Kulturarvslyftet och tidsbegränsade anställningar i Samhall. - Studier och intensifierade förmedlingsinsatser - Långtidsarbetslösa med ohälsa eller funktionsnedsättningar ska få sysselsättning eller arbete efter modell från danska fleksjobb, som föreslogs i FunkA-utredningen. Inget skarpt förslag, utan ska ses över. Inte helt olikt det vi tidigare talat om med ett checksystem för dem som kvalar in, där arbetsgivaren får ett lönetillskott på hälften eller två tredjedelar av lönen, beroende på hur stor den nedsatta arbetsförmågan är. Kommentar från Företagarna: Vi är besvikna över att små och medelstora företag inte nämns i arbetsmarknadsdelen. Vi vet att Socialdemokraterna sett de fantastiska resultaten i Jobbsökarna och att vi har kritiserat förra regeringen för att inte prioritera små och medelstora företag i arbetsmarknadspolitiken. Då är det märkligt att det inte ens finns en antydan i den riktningen i budgetpropositionen. Traineejobben är i praktiken inget annat än YA-jobb i offentlig sektor. Upphandlingsstöd En ny organisation för upphandlingsstöd bildas 2015 dit nuvarande upphandlingsstöd i Konkurrensverket flyttas. Den nya organisationen ska ha ett brett perspektiv där miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationer ingår. Det ska säkerställas att det värdefulla arbetet, som tidigare bedrevs inom Miljöstyrningsrådet, med att utveckla och förvalta kriterier som beaktar miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar, ska bedrivas med samma kvalitet i det nya upphandlingsstödet. Ett arbete ska inledas för att möjliggöra för statliga myndigheter och andra offentliga aktörer att utveckla sin kompetens och förmåga rörande innovationsupphandlingar. Kommentar från Företagarna: Det är mycket olyckligt att det förtjänstfulla arbete som Konkurrensverket genomfört för att på ändamålsenligt sätt integrera upphandlingsstödet i sin verksamhet nu blir förgäves. Vad regeringen avser med en ny upphandlingsstödjande organisation framstår som oklart och måste förtydligas. Av största vikt är att en sådan ny upphandlingsstödjande organisation kommer att upprätthålla ett nära samarbete med KKV i 8

9 arbetet med att utforma kvalitativa och rättssäkra upphandlingsstödjande åtgärder. Företagarna noterar att endast miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationer nämns som fokus för det nya upphandlingsstödet. Vi vill betona vikten av att även det nuvarande uppdraget att underlätta små och medelstora företags deltagande i offentlig måste finnas med i det framtida upphandlingsstödjande arbetet. Utredning om kollektivavtalsvillkor i upphandlingar De nya EU-direktiven om upphandling ger ett tydligare handlingsutrymme för medlemsstaterna att uppställa krav på villkor enligt kollektivavtal samt att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentliga kontrakt. En utredning ska enligt överenskommelsen mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet tillsättas med uppdrag att föreslå regler som säkerställer att det vid all offentlig upphandling av tjänster ställs krav på kollektivavtal eller villkor på minst samma nivå. Kommentar från Företagarna: Detta är ett komplext område som nyligen har varit föremål för analys, genom den s.k. Genomförandeutredningen. Denna utredning konstaterade att det inte är tillåtet att kräva anslutning till kollektivavtal, men att det dock är möjligt att tillämpa krav motsvarande sådana som kan finnas i kollektivavtal för ett kontrakts fullgörande under förutsättning att villkoren följer av ett representativt kollektivavtal som täcker det aktuella arbetet. Ambitionen med den nya utredning som regeringen aviserar förefaller vara att driva på för att sådana krav alltid ska ställas i tjänsteupphandlingar. Detta är problematiskt, eftersom villkoren i kollektivavtalen blir normerande och kommer att påverka arbetsvillkoren även i många små företag utan kollektivavtal. 60 % av de små företagen (1-49 anställda) saknar kollektivavtal eller hängavtal. Resultatet kan bli att små företag som har anställningsvillkor, men med annorlunda utformning än kollektivavtalen, utestängs från offentlig upphandling. Hälso- och sjukvård Regeringen avsätter 1 miljard kronor per år fr.o.m för att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården, förbättra förutsättningarna för rätt användning av professionernas kompetens och påverka landstingens kompetensförsörjning i positiv riktning. Insatserna bidrar till att öka kvaliteten i vården samt till en bättre och mer jämlik hälsa. Professionsmiljarden innebär en resursförstärkning om 1 miljard kronor Från och med 2016 ersätter satsningen den prestationsbaserade ersättningen för att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Kommentar från Företagarna: Det är bra med satsningar på att höja kvaliteten i hälso- och sjukvården. De satsningar som görs bör i förekommande fall spridas på ett konkurrensneutralt sätt mellan olika utförare, oavsett driftsform. Nära dialog med representanter för vården Regeringen kommer att ha en nära dialog med representanter för vården, professionerna och de fackliga organisationerna. Dessa aktörer har en viktig roll i arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården och bättre ta tillvara professionernas kompetens. Kommentar från Företagarna: Det är välkommet att regeringen vill ha dialog och Företagarna förutsätter att det kommer att bli en bred dialog som inte bara begränsas till arbetsmarknadens parter. 9

10 Förslag om avskaffande av obligatoriska vårdvalet i primärvården Regeringen avser att under 2014 återkomma till riksdagen med förslag till författningsändringar i syfte att avskaffa det obligatoriska vårdvalet inom primärvården. Utgångspunkten är att ändringarna i lagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari Landstingen kommer fortsatt att ha möjlighet att på frivillig basis tillämpa vårdval inom primärvården. Kommentar från Företagarna: Detta är Företagarna mycket negativa till. Företagarna anser att det vore mycket olyckligt att genomföra en sådan reform. Den främsta anledningen till detta är att den föreslagna reformen kommer att urholka valfriheten för medborgarna. Företagarna anser att det inte är landstingen, utan patienterna som ska ha rätt att välja och den rätten bör gälla likformigt, dvs. i hela landet. Ett annat viktigt skäl att bevara LOV-obligatoriet avseende primärvård är att denna reform lett till att många nya vårdcentraler har etablerats i landet. Det har varit de små företagen som har stått för det största antalet nyetableringar. Det finns idag många små privata vårdföretag som driver vårdcentraler och dessa vårdföretag spelar en viktig roll för att skapa mångfald, valfrihet och kontinuitet för patienterna. Att nu urholka förutsättningarna för dessa företag att på stabil grund kunna bedriva sin verksamhet skapar stor oro och försvårar investeringar och utvecklingsmöjligheter. Som en följd av detta riskerar utvecklingen av nya och kvalitetshöjande lösningar inom vårdsektorn att hämmas. Det är allvarligt att konsekvensanalysen för den föreslagna reformen inte alls uppmärksammar effekterna för företagen. Satsning på ökad bemanning I syfte att stärka äldreomsorgens förutsättningar kommer regeringen att prioritera bemanning. Regeringen avsätter därför 2 miljarder kronor per år för en satsning på stärkt bemanning. Målet är ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Kommentar från Företagarna: Det är viktigt att de satsningar som görs för att prioritera bemanningen i äldreomsorgen fördelas på ett konkurrensneutralt sätt mellan olika utförare, oavsett driftsform. Utredning om Konkurrensverkets beslutanderätt Regeringen anser vidare att frågan om att ge Konkurrensverket beslutanderätt i fler mål- och ärendetyper bör utredas närmare. Kommentar från Företagarna: Det är positivt att frågan om att ge Konkurrensverket ytterligare beslutanderätt utreds. Kontakta våra experter: Patrik Nilsson, chef Politik Analys Opinion Rebecca Källström, vice chefekonom Henrik Sjöholm, analytiker Annika Fritsch, skatteexpert Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert 10

11 Lotta Norberg, analytiker Alice Teodorescu, arbetsrätts- och socialförsäkringsexpert Press: , 11

Mot EU:s lägsta arbetslöshet

Mot EU:s lägsta arbetslöshet Mot EU:s lägsta arbetslöshet Reformer för fler jobb Högre arbetslöshet än andra jämförbara länder Arbetslöshet i EU15, 15-74 år 26,9 24,7 14,4 12,5 11,7 10,2 8,6 8,5 8,0 7,0 6,5 6,3 6,1 5,0 4,9 Källa:

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Sid 1 (7) Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsmiljö Inom detta omfattande område tar regeringen avstamp med att uttala att jobbpolitiken

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb HÖSTBUDGET 2018 Investeringar för fler jobb 1 Sammanfattning Tydligare krav under etableringen 90 000 fler utbildningsmöjligheter Enkelt anställningsstöd Sänkt skatt för växande företag 2 AGENDA Läget

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015

Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Investeringar i Sveriges nya jobbagenda Stefan Löfven Magdalena Andersson Mikael Damberg Mehmet Kaplan 26 augusti 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Budgetpropositionen för 2016 Investeringar för Sverige Budgeten på fem minuter Foto: Lars Thulin / Johnér Budgetpropositionen för 2016 Den 21 september 2015 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2016

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Anders Kessling Tillträdande unga (16 30 år) på arbetsmarknaden samt åldersavgångar, 2008 2025 De

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Annica Dahl 2017-09-28 1 Underskott har vänts till tydliga överskott i finanserna Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte 109

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas. Promemoria 2008-09-08 Bättre villkor för företagande och konkurrens För att möta Sveriges utmaningar kommer Alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag för att

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Investeringar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 21 Fredrik Lundh Sammeli & Hannah Bergstedt 21 september 215 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 21 21 Investeringar Ett Sverige för som

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom

Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom Vilka reformer behöver företagen? Vilka reformer kommer i regeringens budget? - 80% till hushållen, 10% till företagen Har Sverige behov av reformer? - Det ekonomiska läget,

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Kan kommunsektorn växa realt med 2 procent per år? Lars Calmfors Kommek, Malmömässan 21 augusti 2014

Kan kommunsektorn växa realt med 2 procent per år? Lars Calmfors Kommek, Malmömässan 21 augusti 2014 Kan kommunsektorn växa realt med 2 procent per år? Lars Calmfors Kommek, Malmömässan 21 augusti 2014 Olika bedömningar SKLs Ekonomirapport 2014 Finansdepartementet: Ekonomiska vårpropositionen 2014 Konjunkturinstitutet:

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 28 juni 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Större överskott - hela prognosperioden Sammantaget 85 miljarder kronor högre I linje med överskottsmålet

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson Kommentar till regeringens vårproposition Ulf Kristersson 2015-04-15 Fortsatta utmaningar för Sverige Arbetsmarknaden för unga och nyanlända 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Inrikes födda Utrikes

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund, 24 augusti 2016 2 Sammanfattning ekonomiska läget Svensk ekonomi går starkt Fler i jobb Stärkta

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Mål Lista på åtgärder som vidtagits Bedömd påverkan av åtgärderna (kvalitativ eller kvantitativ) Nationellt 2020 mål för sysselsättning

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

SKATTECHOCKEN FÖR UNGA

SKATTECHOCKEN FÖR UNGA SKATTECHOCKEN FÖR UNGA DE RÖDGRÖNAS STÖRSTA SKATTEHÖJNING: NÄSTAN EN MILJON UNGA FÅR 10 MILJARDER I DUBBLAD ARBETSGIVARAVGIFT, MINDRE ÄN HÄLFTEN GÅR TILL SATSNINGAR MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET DUBBLAD ARBETSGIVARAVGIFT

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Inga fler sovmorgnar

Inga fler sovmorgnar Socialdemokraterna 2010-09-06 Inga fler sovmorgnar Ungas framtid går före stora skattesänkningar 2 (10) Innehållsförteckning 1. Nu ger även moderata väljare tummen ner för regeringens passiva politik...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Samhällsbygget ansvar för Sverige

Samhällsbygget ansvar för Sverige Samhällsbygget ansvar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 23 september 2016 Foto: Maskot / Folio Regeringens satsningar Den svenska modellen 2 Stabil

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Investeringar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2016 Finansminister Magdalena Andersson 21 september 2015

Investeringar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2016 Finansminister Magdalena Andersson 21 september 2015 Investeringar för Sverige Presentation av budgetpropositionen för 2016 Finansminister Magdalena Andersson 21 september 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3230 av Fredrik Malm m.fl. (FP) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Sammanfattning Jobb skapas av företag som växer och anställer. Fler jobb i växande företag betyder

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Kunskapslyft ett första steg

Kunskapslyft ett första steg 2014-04-23 Kunskapslyft ett första steg Sammanfattning - Socialdemokraterna föreslår idag ett första steg i ett kunskapslyft - Inom ramen för det första steget föreslås 30 000 platser inom komvux, yrkesvux

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Svensk finanspolitik 2010 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Finanspolitiska rådet Ledamöter Lars Calmfors (ordf.) Torben Andersen (vice ordf.) Michael Bergman Martin

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Pressträff 3 juni 2008 Lena Liljebäck, tf GD Tord Strannefors, prognoschef Helene Dahlström Prognosantaganden PROGNOSANTAGANDEN Att den globala ekonomin växer

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden

Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden Sammanfattning Idag har över 340 000 fler människor ett jobb att gå till än när alliansregeringen

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Effekter av regeringens skattepolitik

Effekter av regeringens skattepolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa

Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa Bred osäkerhet kring utvecklingen i Europa Oro kring politisk utveckling i Italien Reformarbete pågår i Spanien Frågetecken kring Greklands fortsatta implementering av programåtgärder Cypern femte eurolandet

Läs mer