Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi."

Transkript

1 Verksamhetsplan

2 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig och mångsidig utbildning och kultur på svenska. Vårt uppdrag Svenska kulturfonden arbetar med förnyarens engagemang, sakkunskap och mod för att stärka det svenska språket i Finland genom stipendier och understöd för utbildning, kultur och identitetsstärkande verksamhet. Inledning Svenska kulturfonden grundades 1908 av Svenska folkpartiet i Finland (SFP) och består idag av ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska kulturfondens kapital ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Avkastningen utdelas av Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland, vars förtroendeorgan tillsätts av SFP. I verksamheten använder stiftelsen benämningen Svenska kulturfonden. Utdelningen av bidrag sker i enlighet med de olika fondernas testamentsvillkor och med respekt för donatorernas vilja. Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen Som medlem i Delegationen för stiftelser och fonder har Kulturfonden förbundit sig att följa god stiftelsepraxis enligt delegationens principer (www.saatiopalvelu.fi). Vi betonar öppenhet och tydlighet och arbetar med klara anvisningar och bedömningsprinciper, ett lättillgängligt ansökningssystem och en öppen kommunikation. Jämlikhet och jämställdhet i förvaltningen är en självklar utgångspunkt i vår verksamhet. Vi samarbetar med andra fonder, föreningar och stiftelser kring frågor som tangerar våra verksamhetsområden och med en rad europeiska fonder: Kulturfonden är också medlem i centralorganisationen European Foundation Centre. Vi stöder en rad projekt med en nordisk dimension och kommer under 2015 att ännu starkare än tidigare prioritera nordiskt samarbete inom våra olika verksamhetsområden. Vi samarbetar med andra nordiska fonder och fungerar gärna som en brobyggare mellan Finland och det övriga Norden. 2

3 1. Verksamhet Svenska kulturfonden vill öka förståelsen för värdet av att leva i ett land med två nationalspråk. Målet är att berika och utveckla det svenska, stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning och utveckla kunnande, kompetens och kreativitet inom kultur och utbildning. Vi prioriterar regionöverskridande verksamhet och inkluderande verksamhet och projekt som främjar integration mellan de olika språkgrupperna i landet. Vi sammankallar till diskussioner kring aktuella frågor, arrangerar seminarier och konferenser och initierar utredningar som ger underlag för diskussioner och beslut. Vi uppmuntrar till samhällsdebatt om frågor som berör livet på svenska i Finland. Fondens strategiarbete. Under år 2015 utvecklas kansliets arbetsprocesser och organisationsstruktur. Inom strategiarbetet har en kommunikationsstrategi formulerats. Under år 2015 ska denna förankras i vårt arbete och som ett led i processen inleds arbetet med att förnya fondens webbsidor och förstärka fondens närvaro i sociala medier. Strategiska program. Tre strategiska insatsområden lyfts upp i tre program för utbildning, kultur och det svenska spåket för åren Programmen presenteras närmare i kapitel 5. Framgången med de strategiska programmen och den fokusering de gett inom sina verksamhetsområden uppmuntrar till en fortsättning. Inom programmet för teater kommer inga nya bidrag att utlysas, men de projekt som fått bidrag lever vidare under hela programtiden fram till Programmet för gymnasiet kommer att förlängas. Också det tredje strategiska programmet, Ung på svenska, kommer att förlängas och musiken lyfts nu fram som ett medel för att samla unga från olika språkgrupper.vi har för avsikt att fortsätta att genom nya strategiska program proaktivt stödja områden som identifierats som särskilt angelägna. Stipendier och bidrag. Privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan ansöka om bidrag för enskilda projekt. Kanslipersonalen hjälper till att utveckla projektidéer och tar också initiativ till projekt. Organisationer kan också söka bidrag för löpande verksamhet. Professionella kulturarbetare och konstnärer kan ansöka om arbetsstipendium. Närmare uppgifter om kriterier och praktiska anvisningar för sökande finns på adressen https://ansokan.kulturfonden.fi. Vi behandlar årligen ca ansökningar, av vilka hälften lämnas in under den ordinarie ansökningstiden i november. Ansökningarna bereds av kansliets tjänstemän i samråd med utomstående sakkunniga och behandlas sedan av styrelsen och delegationen. I urvalsprocessen deltar förutom de 54 förtroendevalda också drygt 30 utomstående sakkunniga, som byts med några års mellanrum. Styrelsen har också befullmäktigat kansliet att bevilja prioriterade målgrupper bidrag med klart definierade kriterier för specifika ändamål. Ansökningar för dessa tas emot under hela året och de bereds och behandlas av minst två tjänstemän tillsammans. Pris. Kulturfonden delar ut egna pris i samband med de årliga utdelningsfesterna och Svenska dagen. Fredrika Runeberg-stipendiet för samhällsmoderlig insats delas ut 3

4 tillsammans med Marthaförbundet, Svenska Folkskolans Vänner och Svenska kvinnoförbundet. Dessutom premierar vi lärare i språkbadsenheter och svensklärare i finska skolor i samarbete med OKKA-stiftelsen. Investeringar. Kulturfonden kan i enstaka fall finansiera fastighetsprojekt av allmännyttig karaktär via Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar. Kommunikation En utgångspunkt för vår verksamhet är öppenhet och transparens. Vi för en kontinuerlig dialog med aktörer inom kultur och utbildning. Det stora antalet förtroendevalda i våra fem förtroendeorgan garanterar en god förankring i det svenska och tvåspråkiga Finland. Efter varje styrelsemöte ges pressinformation om beslut av allmänt intresse. På vår webbplats finns listor på bidragsmottagare och allmän information om verksamheten och där kan man beställa våra publikationer. Information om stipendier och bidrag finns också i tryckt form. Vårt webbaserade ansökningssystem möjliggör kommunikation med de sökande under processens gång och ansökningssystemet utvecklas kontinuerligt utgående från användarnas önskemål. Verksamheten presenteras också i en årsbok. Jubileumsåret Finland 100 år. Fonden medverkar både som finansiär och genom att aktivt uppmuntra olika aktörer till engagemang. Fondens direktör är medlem i jubileumsårets styrelse som har huvudansvaret för planering, beredning och genomförandet av programmen under jubileumsåret och fondens delegationsordförande är medlem i delegationen för jubileumsåret. 2. På svenska. I Finland. Det svenska språket är utgångspunkten för all den verksamhet som Svenska kulturfonden har i uppdrag att stödja. Fonden vill bidra till att svenskan är ett levande språk som används på alla områden i livet. Vi stöder initiativ och projekt som riktar sig till alla åldrar, med målet att bibehålla och utveckla ett gott språk, både det talade och det skrivna. I detta sammanhang är språket i medierna av särskild betydelse. Svenska samhällsfunktioner. Stat och kommun har ansvar för och upprätthåller en stor del av de svenska strukturerna i Finland. Förändringarna inom kommunsektorn aktualiserar frågan om hur man tryggar en fungerande tvåspråkighet i framtiden. Vi har beredskap att initiera och stödja utredningar och projekt som tar fram strategier som garanterar att svenskan i framtiden är ett språk som lever, utvecklas och fungerar i alla sammanhang i vårt land. Vi stöder initiativ som har som mål att skapa starka strukturer för det svenska. Samarbete. Vi stöder verksamhet som syftar till att stärka samarbetet mellan olika aktörer, verksamhet som stöder den svenskspråkiga befolkningens intressen och initiativ som ökar förståelsen för det svenska. Vi prioriterar regionöverskridande och inkluderande aktiviteter som främjar samförstånd och integration. Ung på svenska. Svenska och flerspråkiga verksamheter för barn och unga på fritiden stöds genom ett strategiskt program. (se kapitel 5). Samförstånd mellan språkgrupper. Vi stöder projekt som ökar samförstånd mellan finsk- och svenskspråkiga, t.ex. i skolor, föreningar och körer. Vi stöder också projekt som främjar samarbete 4

5 mellan det svenska och andra språkgrupper i vårt land. Flerspråkiga seminarier med olika teman kring språkets betydelse arrangeras tillsammans med Konestiftelsen. Språkförståelse i Norden Ett tätt samarbete med Sverige och de andra nordiska länderna på olika områden bidrar till att svenskan förblir ett levande och starkt språk i Finland. Språkförståelse är grunden till alla former av nordiskt samarbete och vi stöder gärna projekt med deltagare från flera nordiska länder eller som på annat sätt gör att nordbor bättre förstår varandra. Integration. För att utreda behovet av ett strategiskt program för integrationsutbildning och mångkulturella strävanden på svenska låter vi göra en kartläggning av aktiviteter i föreningar och organisationer och inom det offentliga. Utredningen följer också upp effekterna av projektet Delaktig i Finland, där Kulturfonden var en av huvudfinansiärerna. 3. Utbildning och forskning Kulturfonden vill medverka till en högklassig och framgångsrik utbildning på svenska. Engagemang och högt ställda ambitioner på utbildningens och forskningens alla områden behövs för att upprätthålla det svenska i Finland också i framtiden. Kulturfonden stöder projekt inom hela utbildningsområdet från småbarnsfostran till högskole- och universitetsutbildning och forskning. Kulturfonden stöder initiativ som har som mål att skapa starka svenska strukturer som säkerställer ett högklassigt och brett utbildningsutbud. Projekt över region- och språkgränser prioriteras Utbildning Strategisk satsning på gymnasiet. Vi arbetar för en högklassig och framgångsrik svensk gymnasieutbildning. Det program för gymnasiet som startade 2014 fortsätter. Programmet utgår från de utredningar och projekt kring gymnasiet som vi tagit initiativ till. Specialprogrammen finansieras med extra medel och påverkar inte övriga bidrag till utbildningsfältet. Flera strategiska gymnasieprojekt har redan påbörjats, bl.a. utvecklandet av e-läromedel och ett virtuellt gymnasium som erbjuder kurser för de svenska gymnasisterna. Yrkesutbildningen Yrkesutbildningen upplever också krav på strukturella förändringar, sparåtgärder och nya undervisningsformer. Fonden välkomnar projektansökningar som skapar starka svenska enheter och högklassigt innehåll i yrkesutbildningen. Kartläggningar av den svenska skolan. Fonden har under en tioårsperiod beställt utvidgade PISA-utredningar som gäller 15-åringarna. Resultatet för PISA 2012 presenteras i slutet av 2014 och ger underlag för kommande satsningar inom den grundläggande undervisningen. En utredning om yrkesutbildningen på andra stadiet planeras. En kartläggning av gymnasisternas studieväg från gymnasiet till högskolor och universitet beställs av Statistikcentralen. Ett projekt med syfte att ge lärare kontinuerlig information om elevernas resultat i modersmål och matematik från åk 5 till studentexamen planeras i samråd med Satya Brink. 5

6 Språkstimulans och läsglädje. Kulturfonden finansierar en läsambassadör som stöder skolorna. Kulturfondens Språkstrategi för dagvården uppdateras och en broschyr om språkstimulans utarbetas. Daghem och skolor kan ansöka om stöd för språkstödjande och språkstimulerande projekt, t.ex. för bokanskaffningar. En satsning på digitala spel som stöder lärande planeras. Kulturfonden medverkar i ett pilotprojekt som leds av Webbhuset som erbjuder daghem och skolor digital litteratur. Skrivtävling. Svenska modersmålslärarföreningen och fonden fortsätter sitt samarbete kring en skrivtävling för elever på andra stadiet. Heldagsskola/Kulturskola. Vi stöder projekt som ger föreningar, musikinstitut och fria bildningens aktörer möjlighet att arrangera verksamhet för eleverna i skolan efter skoldagen. Kultur i skolan, Kultur på dagis och Kultur på eftis. Stödet beviljas till enheter som vill engagera enskilda kulturarbetare i den dagliga verksamheten. Skolor och daghem kan få Kulturbonus-bidrag för kulturupplevelser på villkor att för- och efterarbete ingår. Läromedel. Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls Stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner beviljar i samråd stöd till läromedelsförfattare. En fortbildning för redaktörer och författare planeras. En analys av läromedelsläget kommer att beställas. Stöd för lärarstuderande. Vi stöder lärarstuderandes fältpraktik i södra Finland och auskultering vid Pedagogiska Fakulteten som ett led i satsningen på rekrytering av behöriga lärare. Fonden medverkar också i Nylandsturnén för lärarstuderande. Lärarfortbildning och kompetensutveckling. Lärare kan söka stöd för behörighetsgivande fortbildning och om stipendium för kompetenshöjande kurser och konferenser, förutsatt att arbetsgivaren deltar i kostnaderna. Fortbildningsarrangörer kan ansöka om stöd för kompetenshöjande projekt som baserar sig på en dokumenterad behovsanalys. Fortbildning inom mediekunskap och informationshantering prioriteras. Ett mentorskapsprojekt för att stöda lärare som kommer från andra orter till huvudstadsregionen planeras. Kulturfonden stöder fortbildning som syftar till att lärare kan bekanta sig med olika metoder för lärande i kreativa miljöer såväl i hemlandet som utomlands genom studiebesök som föregås av för- och efterarbete. Studier, utbyte och praktik.svenska studiefonden som upprätthålls av Kulturfonden, Brita Maria Renlunds stiftelse, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska Folkskolans Vänner beviljar högskolestuderande stipendier för studier och praktik, främst utomlands (se Studiefonden beviljar också stipendiemedel till gymnasier, yrkesläroanstalter på andra stadiet och folkhögskolor. Vi erbjuder gymnasister tre ettåriga elevplatser inom allmänundervisningen vid Scandinavian School of Brussels i Belgien. Gymnasister kan söka stipendium för tvååriga IB-studier vid en United World College-skola. Vi beviljar studerande och nyutexaminerade stipendier för praktik vid 13 internationella organisationer och finländska kulturinstitut utomlands. Praktikprogrammet kommer att utvecklas och förbättras utgående från den utredning som Stiftelsen for kulturpolitisk 6

7 forskning Cupore gör om utlandspraktik via Svenska kulturfonden och CIMO. Utredningen presenteras i början av året Internationell spetsutbildning. Konst- och kulturutövare kan beviljas stipendier för studier vid internationella spetsenheter. Studieresor. Skolklasser eller grupper av studerande kan i november ansöka om bidrag för studieresor som har en klar anknytning till undervisningen och/eller är en del av ett utbyte mellan skolor. För grundläggande utbildningen och andra stadiet prioriteras resor inom Norden och Östersjöområdet. Verkstäder för unga. Vi stöder verkstäder och projekt för ungdomar som avbryter sina studier eller blir utan studieplats. Ungdomsverkstädernas personal kan ansöka om resestipendium. Språköar. Daghemmen och skolorna på de s.k. språköarna har hög prioritet. Vi stöder tillsammans med andra fonder och stiftelser både projekt inom undervisningen och olika fastighetsprojekt med syfte att stärka samverkan mellan dagvård och undervisning på svenska. Diskussioner med representanter för Daghemmet och Svenska skolan i Lahtis pågår. Svenska för finskspråkiga. Största delen av det bidrag vi ger till insatser för svenskan i finska skolor administreras av Svenska nu. Genom en specialfond ges bidrag för undervisning i praktisk svenska i handel- och vårdutbildningar. Vi ordnar årligen i samarbete med Svensklärarna i Finland en uppsatstävling för finskspråkiga abiturienter. Svensklärare i finska skolor kan ansöka om resestipendium. Språkbad. Språkbadsdaghem och språkbadsklasser i finska skolor kan ansöka om stöd för olika projekt. De kan också ansöka om stöd för Kultur i skolan och Kultur på dagis. Språkbadslärare kan ansöka om resestipendium. Möten över språkgränsen. Samarbete mellan svenska och finska skolor stöds. Vi prioriterar gymnasiesamarbete och kurser som görs tillgängliga för elever i svenska respektive finska gymnasier genom gemensamt kursutbud. Tillsammans med Konestiftelsen kommer vi att arrangera flerspråkiga seminarier med olika teman, bl.a. kommer vi att ta upp de olika minoriteternas roll i det finländska nationsbygget. Integration. En kartläggning för att utreda behovet av behovet av ett stratgeiskt program kring integrationsfrågor genomförs. Effekterna av projektet Delaktig i Finland kommer också att utvärderas. 3.2 Forskning Stipendier och bidrag. Kulturfonden stöder studier för doktorsexamen och olika forskningsprojekt. Alla ansökningar för forskningsändamål bedöms utgående från forskningsplanens kvalitet. Stöd för forskning i humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik förutsätter också att forskningen har en relevans för det svenska i Finland. Stöd till naturvetenskaper och medicin beviljas i enlighet med vissa specialfonders stipulationer. Vi 7

8 utreder förutsättningarna för en ny stödform för pedagoger som forskar utgående från sin egen undervisning. Forskare kan två gånger per år ansöka om vistelsestipendier till Finlandshuset i St Petersburg för att arbeta med projekt med anknytning till Ryssland. Samarbete gällande postdocforskning och professorers forskningsledighet. Ett omfattande samarbete mellan ett stort antal finländska fonder och stiftelser inleddes 2010 genom Stiftelsernas postdoc-pool (www.postdocpooli.fi ) och som pågår till Syftet är att nydisputerade doktorer kan söka finansiering för forskningsarbete utomlands. Stiftelsernas professorspool grundades 2012 och kommer att fortsätta verksamheten till Avsikten är att professorer kan söka stöd för att kunna frigöra sig från administrationsuppdrag och ägna sig helt åt forskning under ett år (www.professoripooli.fi). 4. Kultur Svenska kulturfonden verkar för ett högklassigt och tillgängligt utbud av konst och kultur på svenska i Finland. Vi stöder professionella konstnärer och ett mångsidigt förenings- och organisationsliv. Verksamhet för och med barn och unga prioriteras. Vi stöder gärna samarbetsprojekt som engagerar deltagare från flera regioner och språkgrupper. Särskilt välkomnar vi initiativ som främjar invandrares delaktighet i kulturlivet eller som på annat sätt bidrar till mångfald. Arbetsstipendier. Professionella konstnärer och hantverkare inom alla konstområden kan ansöka om arbetsstipendier för 1-3 år för att på heltid utföra eget konstnärligt arbete. Projekt- och verksamhetsbidrag. Enskilda konstnärer och arbetsgrupper inom alla konstområden kan ansöka om bidrag för materialkostnader, hyror, resor, eget konstnärligt arbete m.m. Föreningar och organisationer kan söka både projekt- och verksamhetsbidrag. Fortbildning. Kulturarbetare, konstnärer och journalister kan söka resestipendium för kortare studieresor i fortbildande syfte. Konstnärer och hantverkare som avslutat sin egentliga utbildning kan ansöka om lärlingsstipendium. Nyutexaminerade inom museisektorn kan få stipendium för oavlönad praktik vid ett utländskt museum. Framstående konstnärer kan få stipendier för studier vid internationella spetsenheter. Vi arrangerar gemensamma träffar för att diskutera kulturpolitiskt angelägna frågor. Artist in Residence-verksamheten stöds på olika håll i Svenskfinland. Enskilda konstnärer, kuratorer och arbetsgrupper kan få resestipendium för residensvistelser utomlands. Vi understöder finlandssvenska konstnärers vistelse vid konstnärskolonin i Grez-sur-Loing i Frankrike, i Finlandshuset i S:t Petersburg och i Villa Karo i Benin. Vi beviljar också treåriga arbets- och vistelsestipendier vid Villa Snäcksund i Ekenäs. Barn och unga. Vi välkomnar initiativ och aktiviteter för och med barn och unga. Både lokala projekt och evenemang som samlar deltagare från hela Svenskfinland kan stödjas. Kulturkarnevalen för skolelever stöds varje år. Genom ungdomsstipendier uppmuntrar vi unga att förverkliga egna initiativ för och med andra unga. Genom Kultur i skolan, Kultur på dagis och Kultur på eftis stöds verkstäder inom olika konstområden. Skolor och daghem kan få Kulturbonus-bidrag för kulturupplevelser på villkor att för- och efterarbete ingår. Kulturfondens strategiska program Ung på svenska (se kapitel 5) fortsätter 2015 och

9 Kultur för alla. Vi stöder både nya och etablerade festivaler, hembygdsdagar och andra samlande kulturevenemang. Aktiva föreningar som samlar amatörer inom olika konstområden kan få bidrag för fortlöpande verksamhet och för specialsatsningar. Luckor och allmännyttiga kulturhus kan få bidrag för fortlöpande verksamhet. Vi välkomnar projekt för och med specialgrupper, särskilt initiativ som främjar integration av invandrare och andra nya målgrupper. Punktinsatser inom social- och hälsovårdssektorn kan stödjas med Kultur i vården. Kulturarv och hembygdsarbete. Föreningar kan få bidrag för verksamhet och specialsatsningar. Professionella museer och arkiv kan få stöd för pedagogiska satsningar och EU-projekt. Organisationer kan få bidrag för projekt med inslag av digitalisering som ökar kulturarvets tillgänglighet, t.ex. i samband med utställningar och andra synliga evenemang. Det finns många kulturmiljöer som huvudsakligen är statens, kommunens eller privata ägares ansvar. Vi kan ge mindre bidrag för projekt med bred finansiering, huvudsakligen för EUprojekt. Organisationer och medborgaraktivitet. Organisationer är en viktig del av kulturlivet. Ideella föreningar kan få bidrag för aktiviteter och projekt inom Kulturfondens verksamhetsområden. Föreningar kan ansöka om renoveringsstöd för sitt föreningshus. Tretton förbund och deras medlemsföreningar får gratis bokföringstjänster, medlemsregister och andra webbtjänster som bidrar till föreningslivets synlighet. Möjligheten att inkludera nya föreningar finns. Med ett årligt specialbidrag, ett s.k. förbundspaket, kan Finlands svenska 4H, Finlands Svenska Scouter, Finlands svenska Marthaförbund, Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, Pohjola-Norden, Svenska pensionärsförbundet, Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Idrott fördela bidrag för aktiviteter och projekt inom respektive verksamhetsområde. Kulturutbyte och -export. Enskilda konstnärer, grupper och institutioner kan ansöka om bidrag för att förkovra sig och presentera sina verk i nya miljöer. Etablerade grupper och kulturinstitutioner kan få bidrag för turnéverksamhet både utomlands och i Finland. Vi prioriterar projekt som sammanför aktörer med olika bakgrund och språk. Kulturprojekt som erhåller nationella exportbidrag eller EU-stöd kan söka bidrag när som helst under året. Litteratur. Författare, illustratörer, redaktörer m.fl. stöds genom arbetsstipendier och projektbidrag. Vi kan ge projektbidrag för redigering, formgivning och utgivning av finlandssvensk skön- och facklitteratur. Kommersiell förlagsverksamhet stöds inte. Den finlandssvenska bokkatalogen presenterar böcker och tidskrifter och utges i samarbete med Föreningen Konstsamfundet. Vi prioriterar projekt som stärker läsande, berättande och skrivande. Vi stöder aktiva litteraturföreningar och litterära evenemang för olika målgrupper. Genom Kultur på bibban uppmuntras folkbiblioteken att ordna mångsidigt kulturprogram på svenska. Författarbesök i skolor stöds bl.a. genom Läscentrum. I samarbete med finlandssvenska kulturtidskrifter utlyses den sjätte Hans Ruin-essätävlingen hösten Journalistik. Tidskrifter med kulturinnehåll kan söka bidrag i november. Både tryckta och elektroniska tidskrifter kan komma ifråga. Journalister kan söka resebidrag för kompetenshöjande studieresor och utlandsvistelser. Vi stöder journalist- och fotostuderandes obligatoriska praktik vid tidningsredaktioner. I samarbete med Föreningen Konstsamfundet beviljas journalister både från Finland och Sverige stöd för fortbildning och språkbad på tidningsredaktioner i Sverige respektive Finland. 9

10 Scenkonst. Skådespelare, dansare och teaterarbetare kan få arbetsstipendier och projektbidrag. Statsandelsteatrar kan ansöka om stöd för projekt och specialsatsningar. Fria teater- och dansgrupper kan ansöka om verksamhetsbidrag och arbetsgrupper kan få bidrag för tidsbundna projekt. Vi stöder turnéverksamhet och uppmuntrar till samarbetsprojekt.föreningar kan beviljas bidrag för sommarteater, revyer och andra projekt som engagerar många. Kulturfondens strategiska program för teaterkonst lanserades hösten Flera av de projekt som beviljades finansiering pågår 2015 och Film och tv. Regissörer och manusförfattare kan få arbetsstipendier och projektbidrag. Vi kan bevilja manus- och produktionsstöd för finlandssvensk film- och tv-produktion. Visuell konst. Bildkonstnärer stöds genom arbetsstipendier och projektbidrag. Museer och gallerier kan få bidrag främst för museipedagogisk verksamhet och specialprojekt. Konstrundan får årligen ett verksamhetsbidrag. Stiftelsen Pro Artibus bär ett särskilt ansvar för att bevaka och utveckla den visuella konsten i Svenskfinland. Det sker med utställningsverksamhet, publikarbete och inköp av konstverk. Stiftelsen får ett årligt verksamhetsbidrag. Musik. Musiker inom alla genrer kan få arbetsstipendier och projektbidrag. Oregistrerade sång- och musikgrupper verksamma under många år uppmanas bilda föreningar för att stärka sin verksamhet. Vi välkomnar särskilt initiativ som ger flera barn och unga möjligheter att sjunga i kör och projekt som förnyar körernas repertoar.vi understöder Finlandssvenska Instrumentfonden vid Musikhuset i Jakobstad som lånar ut instrument till speciellt begåvade unga musiker. Vi samarbetar också med Suomen Kulttuurirahasto kring deras nationella instrumentbank med kvalitetsinstrument. 5.Strategiska program Kulturfonden lyfter fram tre strategiska insatsområden i tre program för utbildning, kultur och det svenska spåket för åren Programmen för gymnasiet och Ung på svenska fortsätter. Programmet för teaterkonst fokuserade på goda texter, kompetens och mobilitet. Ansökningstiden avslutades 2014 men flera av de projekt som beviljades bidrag pågår under 2015 och Mera information finns på program 5.1 Program för gymnasiet Kulturfonden vill medverka till att den svenska gymnasieutbildningen är högklassig och framgångsrik. Programmet för gymnasiet som inleddes 2014 fortsätter. Det är en specialsatsning med extra finansiering som riktas in på frågor som lyfts fram i de rapporter och diskussioner som vi initierat under de senaste åren. Vi övertar inte i och med denna satsning det offentligas ansvar för gymnasierna. De övriga utbildningsstadierna stöds som tidigare. 10

11 Förväntade resultat På kort sikt Bättre resultat inom de ämnen och ämneshelheter som utredningarna lyfter fram Skräddarsydd fortbildning för och handledning av lärare Lika möjligheter till IKT-baserad undervisning och en gemensam digital kursbricka för hela Svenskfinland. På lång sikt Ett brett utbud av högklassiga läromedel och moderna undervisningsmetoder Hållbart gymnasienät Tillgång till svenskspråkiga experter inom olika yrkesområden Bakgrund För en språkminoritet är en god utbildning ett livsvillkor och språket är fundamentet för hela utbildningskedjan. Gymnasieutbildningen är en del av den nationella utbildningsstrukturen. Målet är att ge studerandena allmänbildning och att bereda dem för högskolestudier. De svenskspråkiga gymnasisterna har rätt till jämlika studiemöjligheter i fråga om tillgänglighet, innehåll och kursutbud. Goda studentexamensresultat innebär en framgångsrik rekrytering till högskolorna vilket har en avgörande betydelse för en levande svenska inom arbetslivets olika områden. Det nuvarande gymnasienätet har skapats på 1970-talet. Minskande årskullar, ojämn demografisk utveckling i vissa regioner, ekonomiska nedskärningar och krav på brett kursutbud har lett till diskussioner om behov av både intensifierat samarbete och samgång. För närvarande är läroplansgrunderna för gymnasiet under arbete och en digital studentexamen kommer att införas stegvis från och med Vi har fokuserat på olika frågor som gäller det svenska gymnasiet under perioden Den senaste utredningen är skolrådet emeritus Erik Gebers rapport Kan vi bli bättre (2013). Utredningen beställdes som ett komplement till projektet Studentexamen på lika villkor som utmynnade i Framtidsstrategi för de svenska gymnasierna i Finland (2012). Vi initierade år 2005 ett gymnasieprojekt i samråd med Utbildningsstyrelsen. Projektet resulterade i två publikationer: De svenska gymnasierna i Finland - en lägesanalys (Erik Geber och Catharina Lojander-Visapää, 2006) och Gymnasiets röst (Tom Gullberg, 2006). Utredningarna har lyft fram bl.a. följande frågor som vi önskar att projektansökningarna till gymnasieprogrammet beaktar: Vad kan göras för att garantera kursutbudets omfattning och kvalitet? Hur kan ämneslärarutbildningen, handledningen av lärare och ämnesfortbildningen (bl.a. i kemi, psykologi, religion, filosofi och geografi) utvecklas? Kan man minska skillnader i resultaten mellan könen? Är läromedelsutbudet och innehållet tillräckligt brett och mångsidigt? Hur påverkar gymnasieutbildningen tillgången till svenskspråkiga experter på olika områden? Vad kan göras för den digital utveckling med betoning på det pedagogiska innehållet? 11

12 Är mediekunskapen och informationshanteringen på rätt nivå? Hur kan samverkan effektiveras (t.ex. nätbaserade distans- och flerformskurser, lärarsamarbete och studerandemobilitet)? Kan samarbete mellan svenska och finska skolor utvecklas? 5.2 Program Ung på svenska Kulturfonden vill medverka till att svenska vid sidan av finska är ett levande språk i det tvåspråkiga Finland. Tvåspråkigheten skall vara en naturlig del av vardagen, och upplevas som en resurs samt en nyckel till framgång bland alla unga i Finland. Programmet Ung på svenska fortsätter åren Förväntade resultat På kort sikt: Flera naturliga kontaktytor mellan unga från olika språkgrupper Nätverk och modeller för möten mellan barn och unga från olika språkgrupper Ökat faktaunderlag för unga om det svenska i Finland På lång sikt: Stärkt språklig och kulturell självkänsla för svenska och tvåspråkiga barn och unga Ökad delaktighet i samhället oberoende av modersmål Ökad kännedom och intresse för det svenska i Finland Ökad förståelse för ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle Bakgrund Barn och unga är ständigt en prioriterad målgrupp inom fonden. Deras inställning och kunskap är avgörande för svenskans ställning i framtiden. Morgondagens unga vuxna behöver en stark egen identitet samt en god och naturlig växelverkan med flera språkmiljöer. Programmet Ung på svenska vill därför stöda och möjliggöra interaktion mellan olika språkgrupper i Finland. Programmet riktar sig främst till unga i åldern 0-13 år, men även andra åldersgrupper är möjliga att stöda. Projekten kan genomföras i svenska, finska eller flerspråkiga miljöer. Projekten skall fokusera på barns och ungas fritid. Projekten skall ha strategisk betydelse, och på lång sikt bidra till att stöda och stärka svenska och tvåspråkiga ungas vardag. Projekten skall även ha nationell betydelse ( inte enbart lokal eller regional betydelse). 12

13 Konkreta projektförslag: Strategiska satsningar på svensk barnkultur för alla språkgrupper ( alla former av barnkultur) Musiken som brobyggare mellan språkgrupper (regionöverskridande ungdomskörer) Ungas delaktighet i samhället Projekt av unga, för unga. 13

Svenska kulturfondens verksamhetsplan 2014

Svenska kulturfondens verksamhetsplan 2014 Svenska kulturfondens verksamhetsplan 2014 Vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång

Läs mer

Vår vision. Vårt uppdrag. Inledning

Vår vision. Vårt uppdrag. Inledning Verksamhetsplan 2016 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är:

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är: VERKSAMHETSPLAN 2013 1 1 Inledning Uppdraget. Svenska kulturfonden grundades 1908 och består idag av ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska

Läs mer

Bidrag ur specialfonder kan även utlysas andra tider under året. Se www.kulturfonden.fi för aktuella ansökningstider.

Bidrag ur specialfonder kan även utlysas andra tider under året. Se www.kulturfonden.fi för aktuella ansökningstider. Bilaga till Svenska kulturfondens verksamhetsplan 2015 Ansökningsanvisningar från A till Ö Svenska kulturfondens ansökningstid Den allmänna ansökningstiden är 1 30.11.2014. Ansökan görs på nätet i vårt

Läs mer

Vår vision. Vårt uppdrag. Inledning

Vår vision. Vårt uppdrag. Inledning Verksamhetsplan 2017 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

I våra stadgar och i donationsbrevet från 1908 kan du läsa mera om Kulturfondens ändamål och beslutsfattande.

I våra stadgar och i donationsbrevet från 1908 kan du läsa mera om Kulturfondens ändamål och beslutsfattande. 1 På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig och mångsidig utbildning och

Läs mer

Innehåll. Bilaga: Ansökningsanvisningar

Innehåll. Bilaga: Ansökningsanvisningar Verksamhetsplan 2011 Innehåll 1 Inledning... 2 Svenska kulturfondens handlingslinjer... 2.1 Det svenska språket... 2.2 Konst och kultur... 2.3 Utbildning... 2.4 Förenings- och organisationslivet... 2.5

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Ansökningsanvisningar från A till Ö OBSERVERA! Andra stadiets utbildning Anskaffningar

Ansökningsanvisningar från A till Ö OBSERVERA! Andra stadiets utbildning Anskaffningar Ansökningsanvisningar från A till Ö Svenska kulturfondens huvudsakliga ansökningstid är november, 1-30.11. Då är det aktuellt att ansöka om bidrag och stipendier för privatpersoner, arbetsgrupper och samfund.

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och Vad, hur och varför Svenska litteratursällskapet i Finland Vi är på väg I din hand ligger den vägkarta eller strategi som ska hjälpa Svenska litteratursällskapet att förverkliga föreningens syfte. Syftet,

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

Utbildningspolitiskt ställningstagande

Utbildningspolitiskt ställningstagande Utbildningspolitiskt ställningstagande 2007 Mera än en skola Svenskan i Finland är ett nationalspråk och bör vara ett komplett och samhällsbärande språk, speciellt inom utbildningssektorn. En kvalitativt

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Konstuniversitetets strategi

Konstuniversitetets strategi 2017 Konstuniversitetets strategi 2020 Konstuniversitetets strategi 20172020 KONST- UNIVERSITETETS UPPGIFT Konstuniversitetets strategi 20172020 / Konstuniversitetets uppgift Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Välkommen till. Unga Kulturgruppen

Välkommen till. Unga Kulturgruppen Välkommen till Unga Kulturgruppen Unga Kulturgruppen är Höganäs kommuns arbetsgrupp för kultur i skolan. Gruppen består av pedagoger från de sex olika f-9 skolorna och träffas c.a 4 ggr/år. I gruppen diskuteras

Läs mer

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Annika Westerholm ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Den svenskspråkiga utbildningen Den svenskspråkiga utbildningen Utbildningsstatistik - Den svenskspråkiga utbildningen i en nationell helhet Specialsakkunnig

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Uppdrag och organisation Resurser Stipendier & bidrag Att ansöka Kriterier Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI

FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI FORSKNING FÖR LIVET FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI 2016 2020 Forskarförbundet erbjuder forskare, lärare och experter gemenskap som överskrider gränserna mellan olika vetenskapsgrenar övervakar medlemmarnas

Läs mer

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland 1. Inledning 1.1 I många av världens länder är befolkningen två- eller flerspråkig. I Finland talas flera språk. Nationalspråken är svenska och finska. 1.2 Vår

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Kulturskolans roll i samhället 02.02.2016 Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Grundtanken Kulturen är en del av alla människors vardag och alla har rätt till kulturservice oberoende

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN av dokumentet FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN VERSION: 1 BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Är du finsktalande småbarnsförälder och vill ge ditt barn en god, tvåspråkig grund?

Är du finsktalande småbarnsförälder och vill ge ditt barn en god, tvåspråkig grund? VÄLKOMMEN TILL kantele Är du finsktalande småbarnsförälder och vill ge ditt barn en god, tvåspråkig grund? Haninge har en egen finskspråkig förskola. Här får barn till familjer med finsk anknytning möjligheten

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun 2017-2019 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: det digitala benet, kultur samt utepedagogik. I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse

Läs mer

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida.

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Sektion A: Uppgifter

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer Författare, utredare och arbetsgrupp: Torbjörn Stoor, Ann Backman och

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSKULTURPLAN FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

BARN- OCH UNGDOMSKULTURPLAN FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN BARN- OCH UNGDOMSKULTURPLAN FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN 2007 2009 VISION Gullspångs kommun ska i samverkan med föreningslivet ha ett stort utbud av kulturaktiviteter, vilka ska präglas av bredd och kvalitet

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik Inledning Du kan påverka På väg mot ett gemensamt mål En lärande gemenskap verksamhetskulturens betydelse

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer