Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi."

Transkript

1 Verksamhetsplan

2 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig och mångsidig utbildning och kultur på svenska. Vårt uppdrag Svenska kulturfonden arbetar med förnyarens engagemang, sakkunskap och mod för att stärka det svenska språket i Finland genom stipendier och understöd för utbildning, kultur och identitetsstärkande verksamhet. Inledning Svenska kulturfonden grundades 1908 av Svenska folkpartiet i Finland (SFP) och består idag av ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska kulturfondens kapital ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Avkastningen utdelas av Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland, vars förtroendeorgan tillsätts av SFP. I verksamheten använder stiftelsen benämningen Svenska kulturfonden. Utdelningen av bidrag sker i enlighet med de olika fondernas testamentsvillkor och med respekt för donatorernas vilja. Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen Som medlem i Delegationen för stiftelser och fonder har Kulturfonden förbundit sig att följa god stiftelsepraxis enligt delegationens principer (www.saatiopalvelu.fi). Vi betonar öppenhet och tydlighet och arbetar med klara anvisningar och bedömningsprinciper, ett lättillgängligt ansökningssystem och en öppen kommunikation. Jämlikhet och jämställdhet i förvaltningen är en självklar utgångspunkt i vår verksamhet. Vi samarbetar med andra fonder, föreningar och stiftelser kring frågor som tangerar våra verksamhetsområden och med en rad europeiska fonder: Kulturfonden är också medlem i centralorganisationen European Foundation Centre. Vi stöder en rad projekt med en nordisk dimension och kommer under 2015 att ännu starkare än tidigare prioritera nordiskt samarbete inom våra olika verksamhetsområden. Vi samarbetar med andra nordiska fonder och fungerar gärna som en brobyggare mellan Finland och det övriga Norden. 2

3 1. Verksamhet Svenska kulturfonden vill öka förståelsen för värdet av att leva i ett land med två nationalspråk. Målet är att berika och utveckla det svenska, stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning och utveckla kunnande, kompetens och kreativitet inom kultur och utbildning. Vi prioriterar regionöverskridande verksamhet och inkluderande verksamhet och projekt som främjar integration mellan de olika språkgrupperna i landet. Vi sammankallar till diskussioner kring aktuella frågor, arrangerar seminarier och konferenser och initierar utredningar som ger underlag för diskussioner och beslut. Vi uppmuntrar till samhällsdebatt om frågor som berör livet på svenska i Finland. Fondens strategiarbete. Under år 2015 utvecklas kansliets arbetsprocesser och organisationsstruktur. Inom strategiarbetet har en kommunikationsstrategi formulerats. Under år 2015 ska denna förankras i vårt arbete och som ett led i processen inleds arbetet med att förnya fondens webbsidor och förstärka fondens närvaro i sociala medier. Strategiska program. Tre strategiska insatsområden lyfts upp i tre program för utbildning, kultur och det svenska spåket för åren Programmen presenteras närmare i kapitel 5. Framgången med de strategiska programmen och den fokusering de gett inom sina verksamhetsområden uppmuntrar till en fortsättning. Inom programmet för teater kommer inga nya bidrag att utlysas, men de projekt som fått bidrag lever vidare under hela programtiden fram till Programmet för gymnasiet kommer att förlängas. Också det tredje strategiska programmet, Ung på svenska, kommer att förlängas och musiken lyfts nu fram som ett medel för att samla unga från olika språkgrupper.vi har för avsikt att fortsätta att genom nya strategiska program proaktivt stödja områden som identifierats som särskilt angelägna. Stipendier och bidrag. Privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer kan ansöka om bidrag för enskilda projekt. Kanslipersonalen hjälper till att utveckla projektidéer och tar också initiativ till projekt. Organisationer kan också söka bidrag för löpande verksamhet. Professionella kulturarbetare och konstnärer kan ansöka om arbetsstipendium. Närmare uppgifter om kriterier och praktiska anvisningar för sökande finns på adressen https://ansokan.kulturfonden.fi. Vi behandlar årligen ca ansökningar, av vilka hälften lämnas in under den ordinarie ansökningstiden i november. Ansökningarna bereds av kansliets tjänstemän i samråd med utomstående sakkunniga och behandlas sedan av styrelsen och delegationen. I urvalsprocessen deltar förutom de 54 förtroendevalda också drygt 30 utomstående sakkunniga, som byts med några års mellanrum. Styrelsen har också befullmäktigat kansliet att bevilja prioriterade målgrupper bidrag med klart definierade kriterier för specifika ändamål. Ansökningar för dessa tas emot under hela året och de bereds och behandlas av minst två tjänstemän tillsammans. Pris. Kulturfonden delar ut egna pris i samband med de årliga utdelningsfesterna och Svenska dagen. Fredrika Runeberg-stipendiet för samhällsmoderlig insats delas ut 3

4 tillsammans med Marthaförbundet, Svenska Folkskolans Vänner och Svenska kvinnoförbundet. Dessutom premierar vi lärare i språkbadsenheter och svensklärare i finska skolor i samarbete med OKKA-stiftelsen. Investeringar. Kulturfonden kan i enstaka fall finansiera fastighetsprojekt av allmännyttig karaktär via Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar. Kommunikation En utgångspunkt för vår verksamhet är öppenhet och transparens. Vi för en kontinuerlig dialog med aktörer inom kultur och utbildning. Det stora antalet förtroendevalda i våra fem förtroendeorgan garanterar en god förankring i det svenska och tvåspråkiga Finland. Efter varje styrelsemöte ges pressinformation om beslut av allmänt intresse. På vår webbplats finns listor på bidragsmottagare och allmän information om verksamheten och där kan man beställa våra publikationer. Information om stipendier och bidrag finns också i tryckt form. Vårt webbaserade ansökningssystem möjliggör kommunikation med de sökande under processens gång och ansökningssystemet utvecklas kontinuerligt utgående från användarnas önskemål. Verksamheten presenteras också i en årsbok. Jubileumsåret Finland 100 år. Fonden medverkar både som finansiär och genom att aktivt uppmuntra olika aktörer till engagemang. Fondens direktör är medlem i jubileumsårets styrelse som har huvudansvaret för planering, beredning och genomförandet av programmen under jubileumsåret och fondens delegationsordförande är medlem i delegationen för jubileumsåret. 2. På svenska. I Finland. Det svenska språket är utgångspunkten för all den verksamhet som Svenska kulturfonden har i uppdrag att stödja. Fonden vill bidra till att svenskan är ett levande språk som används på alla områden i livet. Vi stöder initiativ och projekt som riktar sig till alla åldrar, med målet att bibehålla och utveckla ett gott språk, både det talade och det skrivna. I detta sammanhang är språket i medierna av särskild betydelse. Svenska samhällsfunktioner. Stat och kommun har ansvar för och upprätthåller en stor del av de svenska strukturerna i Finland. Förändringarna inom kommunsektorn aktualiserar frågan om hur man tryggar en fungerande tvåspråkighet i framtiden. Vi har beredskap att initiera och stödja utredningar och projekt som tar fram strategier som garanterar att svenskan i framtiden är ett språk som lever, utvecklas och fungerar i alla sammanhang i vårt land. Vi stöder initiativ som har som mål att skapa starka strukturer för det svenska. Samarbete. Vi stöder verksamhet som syftar till att stärka samarbetet mellan olika aktörer, verksamhet som stöder den svenskspråkiga befolkningens intressen och initiativ som ökar förståelsen för det svenska. Vi prioriterar regionöverskridande och inkluderande aktiviteter som främjar samförstånd och integration. Ung på svenska. Svenska och flerspråkiga verksamheter för barn och unga på fritiden stöds genom ett strategiskt program. (se kapitel 5). Samförstånd mellan språkgrupper. Vi stöder projekt som ökar samförstånd mellan finsk- och svenskspråkiga, t.ex. i skolor, föreningar och körer. Vi stöder också projekt som främjar samarbete 4

5 mellan det svenska och andra språkgrupper i vårt land. Flerspråkiga seminarier med olika teman kring språkets betydelse arrangeras tillsammans med Konestiftelsen. Språkförståelse i Norden Ett tätt samarbete med Sverige och de andra nordiska länderna på olika områden bidrar till att svenskan förblir ett levande och starkt språk i Finland. Språkförståelse är grunden till alla former av nordiskt samarbete och vi stöder gärna projekt med deltagare från flera nordiska länder eller som på annat sätt gör att nordbor bättre förstår varandra. Integration. För att utreda behovet av ett strategiskt program för integrationsutbildning och mångkulturella strävanden på svenska låter vi göra en kartläggning av aktiviteter i föreningar och organisationer och inom det offentliga. Utredningen följer också upp effekterna av projektet Delaktig i Finland, där Kulturfonden var en av huvudfinansiärerna. 3. Utbildning och forskning Kulturfonden vill medverka till en högklassig och framgångsrik utbildning på svenska. Engagemang och högt ställda ambitioner på utbildningens och forskningens alla områden behövs för att upprätthålla det svenska i Finland också i framtiden. Kulturfonden stöder projekt inom hela utbildningsområdet från småbarnsfostran till högskole- och universitetsutbildning och forskning. Kulturfonden stöder initiativ som har som mål att skapa starka svenska strukturer som säkerställer ett högklassigt och brett utbildningsutbud. Projekt över region- och språkgränser prioriteras Utbildning Strategisk satsning på gymnasiet. Vi arbetar för en högklassig och framgångsrik svensk gymnasieutbildning. Det program för gymnasiet som startade 2014 fortsätter. Programmet utgår från de utredningar och projekt kring gymnasiet som vi tagit initiativ till. Specialprogrammen finansieras med extra medel och påverkar inte övriga bidrag till utbildningsfältet. Flera strategiska gymnasieprojekt har redan påbörjats, bl.a. utvecklandet av e-läromedel och ett virtuellt gymnasium som erbjuder kurser för de svenska gymnasisterna. Yrkesutbildningen Yrkesutbildningen upplever också krav på strukturella förändringar, sparåtgärder och nya undervisningsformer. Fonden välkomnar projektansökningar som skapar starka svenska enheter och högklassigt innehåll i yrkesutbildningen. Kartläggningar av den svenska skolan. Fonden har under en tioårsperiod beställt utvidgade PISA-utredningar som gäller 15-åringarna. Resultatet för PISA 2012 presenteras i slutet av 2014 och ger underlag för kommande satsningar inom den grundläggande undervisningen. En utredning om yrkesutbildningen på andra stadiet planeras. En kartläggning av gymnasisternas studieväg från gymnasiet till högskolor och universitet beställs av Statistikcentralen. Ett projekt med syfte att ge lärare kontinuerlig information om elevernas resultat i modersmål och matematik från åk 5 till studentexamen planeras i samråd med Satya Brink. 5

6 Språkstimulans och läsglädje. Kulturfonden finansierar en läsambassadör som stöder skolorna. Kulturfondens Språkstrategi för dagvården uppdateras och en broschyr om språkstimulans utarbetas. Daghem och skolor kan ansöka om stöd för språkstödjande och språkstimulerande projekt, t.ex. för bokanskaffningar. En satsning på digitala spel som stöder lärande planeras. Kulturfonden medverkar i ett pilotprojekt som leds av Webbhuset som erbjuder daghem och skolor digital litteratur. Skrivtävling. Svenska modersmålslärarföreningen och fonden fortsätter sitt samarbete kring en skrivtävling för elever på andra stadiet. Heldagsskola/Kulturskola. Vi stöder projekt som ger föreningar, musikinstitut och fria bildningens aktörer möjlighet att arrangera verksamhet för eleverna i skolan efter skoldagen. Kultur i skolan, Kultur på dagis och Kultur på eftis. Stödet beviljas till enheter som vill engagera enskilda kulturarbetare i den dagliga verksamheten. Skolor och daghem kan få Kulturbonus-bidrag för kulturupplevelser på villkor att för- och efterarbete ingår. Läromedel. Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls Stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner beviljar i samråd stöd till läromedelsförfattare. En fortbildning för redaktörer och författare planeras. En analys av läromedelsläget kommer att beställas. Stöd för lärarstuderande. Vi stöder lärarstuderandes fältpraktik i södra Finland och auskultering vid Pedagogiska Fakulteten som ett led i satsningen på rekrytering av behöriga lärare. Fonden medverkar också i Nylandsturnén för lärarstuderande. Lärarfortbildning och kompetensutveckling. Lärare kan söka stöd för behörighetsgivande fortbildning och om stipendium för kompetenshöjande kurser och konferenser, förutsatt att arbetsgivaren deltar i kostnaderna. Fortbildningsarrangörer kan ansöka om stöd för kompetenshöjande projekt som baserar sig på en dokumenterad behovsanalys. Fortbildning inom mediekunskap och informationshantering prioriteras. Ett mentorskapsprojekt för att stöda lärare som kommer från andra orter till huvudstadsregionen planeras. Kulturfonden stöder fortbildning som syftar till att lärare kan bekanta sig med olika metoder för lärande i kreativa miljöer såväl i hemlandet som utomlands genom studiebesök som föregås av för- och efterarbete. Studier, utbyte och praktik.svenska studiefonden som upprätthålls av Kulturfonden, Brita Maria Renlunds stiftelse, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska Folkskolans Vänner beviljar högskolestuderande stipendier för studier och praktik, främst utomlands (se Studiefonden beviljar också stipendiemedel till gymnasier, yrkesläroanstalter på andra stadiet och folkhögskolor. Vi erbjuder gymnasister tre ettåriga elevplatser inom allmänundervisningen vid Scandinavian School of Brussels i Belgien. Gymnasister kan söka stipendium för tvååriga IB-studier vid en United World College-skola. Vi beviljar studerande och nyutexaminerade stipendier för praktik vid 13 internationella organisationer och finländska kulturinstitut utomlands. Praktikprogrammet kommer att utvecklas och förbättras utgående från den utredning som Stiftelsen for kulturpolitisk 6

7 forskning Cupore gör om utlandspraktik via Svenska kulturfonden och CIMO. Utredningen presenteras i början av året Internationell spetsutbildning. Konst- och kulturutövare kan beviljas stipendier för studier vid internationella spetsenheter. Studieresor. Skolklasser eller grupper av studerande kan i november ansöka om bidrag för studieresor som har en klar anknytning till undervisningen och/eller är en del av ett utbyte mellan skolor. För grundläggande utbildningen och andra stadiet prioriteras resor inom Norden och Östersjöområdet. Verkstäder för unga. Vi stöder verkstäder och projekt för ungdomar som avbryter sina studier eller blir utan studieplats. Ungdomsverkstädernas personal kan ansöka om resestipendium. Språköar. Daghemmen och skolorna på de s.k. språköarna har hög prioritet. Vi stöder tillsammans med andra fonder och stiftelser både projekt inom undervisningen och olika fastighetsprojekt med syfte att stärka samverkan mellan dagvård och undervisning på svenska. Diskussioner med representanter för Daghemmet och Svenska skolan i Lahtis pågår. Svenska för finskspråkiga. Största delen av det bidrag vi ger till insatser för svenskan i finska skolor administreras av Svenska nu. Genom en specialfond ges bidrag för undervisning i praktisk svenska i handel- och vårdutbildningar. Vi ordnar årligen i samarbete med Svensklärarna i Finland en uppsatstävling för finskspråkiga abiturienter. Svensklärare i finska skolor kan ansöka om resestipendium. Språkbad. Språkbadsdaghem och språkbadsklasser i finska skolor kan ansöka om stöd för olika projekt. De kan också ansöka om stöd för Kultur i skolan och Kultur på dagis. Språkbadslärare kan ansöka om resestipendium. Möten över språkgränsen. Samarbete mellan svenska och finska skolor stöds. Vi prioriterar gymnasiesamarbete och kurser som görs tillgängliga för elever i svenska respektive finska gymnasier genom gemensamt kursutbud. Tillsammans med Konestiftelsen kommer vi att arrangera flerspråkiga seminarier med olika teman, bl.a. kommer vi att ta upp de olika minoriteternas roll i det finländska nationsbygget. Integration. En kartläggning för att utreda behovet av behovet av ett stratgeiskt program kring integrationsfrågor genomförs. Effekterna av projektet Delaktig i Finland kommer också att utvärderas. 3.2 Forskning Stipendier och bidrag. Kulturfonden stöder studier för doktorsexamen och olika forskningsprojekt. Alla ansökningar för forskningsändamål bedöms utgående från forskningsplanens kvalitet. Stöd för forskning i humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik förutsätter också att forskningen har en relevans för det svenska i Finland. Stöd till naturvetenskaper och medicin beviljas i enlighet med vissa specialfonders stipulationer. Vi 7

8 utreder förutsättningarna för en ny stödform för pedagoger som forskar utgående från sin egen undervisning. Forskare kan två gånger per år ansöka om vistelsestipendier till Finlandshuset i St Petersburg för att arbeta med projekt med anknytning till Ryssland. Samarbete gällande postdocforskning och professorers forskningsledighet. Ett omfattande samarbete mellan ett stort antal finländska fonder och stiftelser inleddes 2010 genom Stiftelsernas postdoc-pool (www.postdocpooli.fi ) och som pågår till Syftet är att nydisputerade doktorer kan söka finansiering för forskningsarbete utomlands. Stiftelsernas professorspool grundades 2012 och kommer att fortsätta verksamheten till Avsikten är att professorer kan söka stöd för att kunna frigöra sig från administrationsuppdrag och ägna sig helt åt forskning under ett år (www.professoripooli.fi). 4. Kultur Svenska kulturfonden verkar för ett högklassigt och tillgängligt utbud av konst och kultur på svenska i Finland. Vi stöder professionella konstnärer och ett mångsidigt förenings- och organisationsliv. Verksamhet för och med barn och unga prioriteras. Vi stöder gärna samarbetsprojekt som engagerar deltagare från flera regioner och språkgrupper. Särskilt välkomnar vi initiativ som främjar invandrares delaktighet i kulturlivet eller som på annat sätt bidrar till mångfald. Arbetsstipendier. Professionella konstnärer och hantverkare inom alla konstområden kan ansöka om arbetsstipendier för 1-3 år för att på heltid utföra eget konstnärligt arbete. Projekt- och verksamhetsbidrag. Enskilda konstnärer och arbetsgrupper inom alla konstområden kan ansöka om bidrag för materialkostnader, hyror, resor, eget konstnärligt arbete m.m. Föreningar och organisationer kan söka både projekt- och verksamhetsbidrag. Fortbildning. Kulturarbetare, konstnärer och journalister kan söka resestipendium för kortare studieresor i fortbildande syfte. Konstnärer och hantverkare som avslutat sin egentliga utbildning kan ansöka om lärlingsstipendium. Nyutexaminerade inom museisektorn kan få stipendium för oavlönad praktik vid ett utländskt museum. Framstående konstnärer kan få stipendier för studier vid internationella spetsenheter. Vi arrangerar gemensamma träffar för att diskutera kulturpolitiskt angelägna frågor. Artist in Residence-verksamheten stöds på olika håll i Svenskfinland. Enskilda konstnärer, kuratorer och arbetsgrupper kan få resestipendium för residensvistelser utomlands. Vi understöder finlandssvenska konstnärers vistelse vid konstnärskolonin i Grez-sur-Loing i Frankrike, i Finlandshuset i S:t Petersburg och i Villa Karo i Benin. Vi beviljar också treåriga arbets- och vistelsestipendier vid Villa Snäcksund i Ekenäs. Barn och unga. Vi välkomnar initiativ och aktiviteter för och med barn och unga. Både lokala projekt och evenemang som samlar deltagare från hela Svenskfinland kan stödjas. Kulturkarnevalen för skolelever stöds varje år. Genom ungdomsstipendier uppmuntrar vi unga att förverkliga egna initiativ för och med andra unga. Genom Kultur i skolan, Kultur på dagis och Kultur på eftis stöds verkstäder inom olika konstområden. Skolor och daghem kan få Kulturbonus-bidrag för kulturupplevelser på villkor att för- och efterarbete ingår. Kulturfondens strategiska program Ung på svenska (se kapitel 5) fortsätter 2015 och

9 Kultur för alla. Vi stöder både nya och etablerade festivaler, hembygdsdagar och andra samlande kulturevenemang. Aktiva föreningar som samlar amatörer inom olika konstområden kan få bidrag för fortlöpande verksamhet och för specialsatsningar. Luckor och allmännyttiga kulturhus kan få bidrag för fortlöpande verksamhet. Vi välkomnar projekt för och med specialgrupper, särskilt initiativ som främjar integration av invandrare och andra nya målgrupper. Punktinsatser inom social- och hälsovårdssektorn kan stödjas med Kultur i vården. Kulturarv och hembygdsarbete. Föreningar kan få bidrag för verksamhet och specialsatsningar. Professionella museer och arkiv kan få stöd för pedagogiska satsningar och EU-projekt. Organisationer kan få bidrag för projekt med inslag av digitalisering som ökar kulturarvets tillgänglighet, t.ex. i samband med utställningar och andra synliga evenemang. Det finns många kulturmiljöer som huvudsakligen är statens, kommunens eller privata ägares ansvar. Vi kan ge mindre bidrag för projekt med bred finansiering, huvudsakligen för EUprojekt. Organisationer och medborgaraktivitet. Organisationer är en viktig del av kulturlivet. Ideella föreningar kan få bidrag för aktiviteter och projekt inom Kulturfondens verksamhetsområden. Föreningar kan ansöka om renoveringsstöd för sitt föreningshus. Tretton förbund och deras medlemsföreningar får gratis bokföringstjänster, medlemsregister och andra webbtjänster som bidrar till föreningslivets synlighet. Möjligheten att inkludera nya föreningar finns. Med ett årligt specialbidrag, ett s.k. förbundspaket, kan Finlands svenska 4H, Finlands Svenska Scouter, Finlands svenska Marthaförbund, Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, Pohjola-Norden, Svenska pensionärsförbundet, Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Idrott fördela bidrag för aktiviteter och projekt inom respektive verksamhetsområde. Kulturutbyte och -export. Enskilda konstnärer, grupper och institutioner kan ansöka om bidrag för att förkovra sig och presentera sina verk i nya miljöer. Etablerade grupper och kulturinstitutioner kan få bidrag för turnéverksamhet både utomlands och i Finland. Vi prioriterar projekt som sammanför aktörer med olika bakgrund och språk. Kulturprojekt som erhåller nationella exportbidrag eller EU-stöd kan söka bidrag när som helst under året. Litteratur. Författare, illustratörer, redaktörer m.fl. stöds genom arbetsstipendier och projektbidrag. Vi kan ge projektbidrag för redigering, formgivning och utgivning av finlandssvensk skön- och facklitteratur. Kommersiell förlagsverksamhet stöds inte. Den finlandssvenska bokkatalogen presenterar böcker och tidskrifter och utges i samarbete med Föreningen Konstsamfundet. Vi prioriterar projekt som stärker läsande, berättande och skrivande. Vi stöder aktiva litteraturföreningar och litterära evenemang för olika målgrupper. Genom Kultur på bibban uppmuntras folkbiblioteken att ordna mångsidigt kulturprogram på svenska. Författarbesök i skolor stöds bl.a. genom Läscentrum. I samarbete med finlandssvenska kulturtidskrifter utlyses den sjätte Hans Ruin-essätävlingen hösten Journalistik. Tidskrifter med kulturinnehåll kan söka bidrag i november. Både tryckta och elektroniska tidskrifter kan komma ifråga. Journalister kan söka resebidrag för kompetenshöjande studieresor och utlandsvistelser. Vi stöder journalist- och fotostuderandes obligatoriska praktik vid tidningsredaktioner. I samarbete med Föreningen Konstsamfundet beviljas journalister både från Finland och Sverige stöd för fortbildning och språkbad på tidningsredaktioner i Sverige respektive Finland. 9

10 Scenkonst. Skådespelare, dansare och teaterarbetare kan få arbetsstipendier och projektbidrag. Statsandelsteatrar kan ansöka om stöd för projekt och specialsatsningar. Fria teater- och dansgrupper kan ansöka om verksamhetsbidrag och arbetsgrupper kan få bidrag för tidsbundna projekt. Vi stöder turnéverksamhet och uppmuntrar till samarbetsprojekt.föreningar kan beviljas bidrag för sommarteater, revyer och andra projekt som engagerar många. Kulturfondens strategiska program för teaterkonst lanserades hösten Flera av de projekt som beviljades finansiering pågår 2015 och Film och tv. Regissörer och manusförfattare kan få arbetsstipendier och projektbidrag. Vi kan bevilja manus- och produktionsstöd för finlandssvensk film- och tv-produktion. Visuell konst. Bildkonstnärer stöds genom arbetsstipendier och projektbidrag. Museer och gallerier kan få bidrag främst för museipedagogisk verksamhet och specialprojekt. Konstrundan får årligen ett verksamhetsbidrag. Stiftelsen Pro Artibus bär ett särskilt ansvar för att bevaka och utveckla den visuella konsten i Svenskfinland. Det sker med utställningsverksamhet, publikarbete och inköp av konstverk. Stiftelsen får ett årligt verksamhetsbidrag. Musik. Musiker inom alla genrer kan få arbetsstipendier och projektbidrag. Oregistrerade sång- och musikgrupper verksamma under många år uppmanas bilda föreningar för att stärka sin verksamhet. Vi välkomnar särskilt initiativ som ger flera barn och unga möjligheter att sjunga i kör och projekt som förnyar körernas repertoar.vi understöder Finlandssvenska Instrumentfonden vid Musikhuset i Jakobstad som lånar ut instrument till speciellt begåvade unga musiker. Vi samarbetar också med Suomen Kulttuurirahasto kring deras nationella instrumentbank med kvalitetsinstrument. 5.Strategiska program Kulturfonden lyfter fram tre strategiska insatsområden i tre program för utbildning, kultur och det svenska spåket för åren Programmen för gymnasiet och Ung på svenska fortsätter. Programmet för teaterkonst fokuserade på goda texter, kompetens och mobilitet. Ansökningstiden avslutades 2014 men flera av de projekt som beviljades bidrag pågår under 2015 och Mera information finns på program 5.1 Program för gymnasiet Kulturfonden vill medverka till att den svenska gymnasieutbildningen är högklassig och framgångsrik. Programmet för gymnasiet som inleddes 2014 fortsätter. Det är en specialsatsning med extra finansiering som riktas in på frågor som lyfts fram i de rapporter och diskussioner som vi initierat under de senaste åren. Vi övertar inte i och med denna satsning det offentligas ansvar för gymnasierna. De övriga utbildningsstadierna stöds som tidigare. 10

11 Förväntade resultat På kort sikt Bättre resultat inom de ämnen och ämneshelheter som utredningarna lyfter fram Skräddarsydd fortbildning för och handledning av lärare Lika möjligheter till IKT-baserad undervisning och en gemensam digital kursbricka för hela Svenskfinland. På lång sikt Ett brett utbud av högklassiga läromedel och moderna undervisningsmetoder Hållbart gymnasienät Tillgång till svenskspråkiga experter inom olika yrkesområden Bakgrund För en språkminoritet är en god utbildning ett livsvillkor och språket är fundamentet för hela utbildningskedjan. Gymnasieutbildningen är en del av den nationella utbildningsstrukturen. Målet är att ge studerandena allmänbildning och att bereda dem för högskolestudier. De svenskspråkiga gymnasisterna har rätt till jämlika studiemöjligheter i fråga om tillgänglighet, innehåll och kursutbud. Goda studentexamensresultat innebär en framgångsrik rekrytering till högskolorna vilket har en avgörande betydelse för en levande svenska inom arbetslivets olika områden. Det nuvarande gymnasienätet har skapats på 1970-talet. Minskande årskullar, ojämn demografisk utveckling i vissa regioner, ekonomiska nedskärningar och krav på brett kursutbud har lett till diskussioner om behov av både intensifierat samarbete och samgång. För närvarande är läroplansgrunderna för gymnasiet under arbete och en digital studentexamen kommer att införas stegvis från och med Vi har fokuserat på olika frågor som gäller det svenska gymnasiet under perioden Den senaste utredningen är skolrådet emeritus Erik Gebers rapport Kan vi bli bättre (2013). Utredningen beställdes som ett komplement till projektet Studentexamen på lika villkor som utmynnade i Framtidsstrategi för de svenska gymnasierna i Finland (2012). Vi initierade år 2005 ett gymnasieprojekt i samråd med Utbildningsstyrelsen. Projektet resulterade i två publikationer: De svenska gymnasierna i Finland - en lägesanalys (Erik Geber och Catharina Lojander-Visapää, 2006) och Gymnasiets röst (Tom Gullberg, 2006). Utredningarna har lyft fram bl.a. följande frågor som vi önskar att projektansökningarna till gymnasieprogrammet beaktar: Vad kan göras för att garantera kursutbudets omfattning och kvalitet? Hur kan ämneslärarutbildningen, handledningen av lärare och ämnesfortbildningen (bl.a. i kemi, psykologi, religion, filosofi och geografi) utvecklas? Kan man minska skillnader i resultaten mellan könen? Är läromedelsutbudet och innehållet tillräckligt brett och mångsidigt? Hur påverkar gymnasieutbildningen tillgången till svenskspråkiga experter på olika områden? Vad kan göras för den digital utveckling med betoning på det pedagogiska innehållet? 11

12 Är mediekunskapen och informationshanteringen på rätt nivå? Hur kan samverkan effektiveras (t.ex. nätbaserade distans- och flerformskurser, lärarsamarbete och studerandemobilitet)? Kan samarbete mellan svenska och finska skolor utvecklas? 5.2 Program Ung på svenska Kulturfonden vill medverka till att svenska vid sidan av finska är ett levande språk i det tvåspråkiga Finland. Tvåspråkigheten skall vara en naturlig del av vardagen, och upplevas som en resurs samt en nyckel till framgång bland alla unga i Finland. Programmet Ung på svenska fortsätter åren Förväntade resultat På kort sikt: Flera naturliga kontaktytor mellan unga från olika språkgrupper Nätverk och modeller för möten mellan barn och unga från olika språkgrupper Ökat faktaunderlag för unga om det svenska i Finland På lång sikt: Stärkt språklig och kulturell självkänsla för svenska och tvåspråkiga barn och unga Ökad delaktighet i samhället oberoende av modersmål Ökad kännedom och intresse för det svenska i Finland Ökad förståelse för ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle Bakgrund Barn och unga är ständigt en prioriterad målgrupp inom fonden. Deras inställning och kunskap är avgörande för svenskans ställning i framtiden. Morgondagens unga vuxna behöver en stark egen identitet samt en god och naturlig växelverkan med flera språkmiljöer. Programmet Ung på svenska vill därför stöda och möjliggöra interaktion mellan olika språkgrupper i Finland. Programmet riktar sig främst till unga i åldern 0-13 år, men även andra åldersgrupper är möjliga att stöda. Projekten kan genomföras i svenska, finska eller flerspråkiga miljöer. Projekten skall fokusera på barns och ungas fritid. Projekten skall ha strategisk betydelse, och på lång sikt bidra till att stöda och stärka svenska och tvåspråkiga ungas vardag. Projekten skall även ha nationell betydelse ( inte enbart lokal eller regional betydelse). 12

13 Konkreta projektförslag: Strategiska satsningar på svensk barnkultur för alla språkgrupper ( alla former av barnkultur) Musiken som brobyggare mellan språkgrupper (regionöverskridande ungdomskörer) Ungas delaktighet i samhället Projekt av unga, för unga. 13

Vår vision. Vårt uppdrag. Inledning

Vår vision. Vårt uppdrag. Inledning Verksamhetsplan 2016 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är:

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är: VERKSAMHETSPLAN 2013 1 1 Inledning Uppdraget. Svenska kulturfonden grundades 1908 och består idag av ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska

Läs mer

Innehåll. Bilaga: Ansökningsanvisningar

Innehåll. Bilaga: Ansökningsanvisningar Verksamhetsplan 2011 Innehåll 1 Inledning... 2 Svenska kulturfondens handlingslinjer... 2.1 Det svenska språket... 2.2 Konst och kultur... 2.3 Utbildning... 2.4 Förenings- och organisationslivet... 2.5

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Kronoby kommun Säbråvägen 2 68500 KRONOBY +358 (0)6 8343 000 Fax+358 (0)6 8343 200 kronoby.kommun@kronoby.fi www.kronoby.fi

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelser och stipendier för filmare verksamma i Stockholm: Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja

Läs mer

Examensfordringar 2015-2020

Examensfordringar 2015-2020 Examensfordringar 2015-2020 Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance (240 sp) Doktorandprogrammets syfte och målsättningar Doktorandstudierna vid Forskningscentret för

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI EN SKOLA FÖR DIG Svenska Skolan i Nairobi har funnits sedan 1968. Vi har en lång erfarenhet som utlandsskola. Här finns förskola från 1,5 års ålder, förskoleklass och grundskola

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Helsingfors 2.12.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Arbetet med läroplansgrunderna 2012 2013 2014 2015 Allmänna riktlinjer Läroämnen/innehåll

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer