Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk"

Transkript

1 Pedagogik & utbildningsvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk

2 Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Det är extra roligt att publicera 2015 års katalog med nya böcker och efterfrågad backlist, eftersom vi vid årsskiftet startade en ny förlagsgren: Natur & Kultur Akademisk. Du som läsare kommer att märka det genom att vi ger ut fler titlar, har större fokus på högre utbildning och genom att vår röst blir starkare i det offentliga samtalet. Natur & Kultur är både ett förlag och en stiftelse vars ändamål är att uppmuntra utbildning och bildning och att motverka fördomar. Många har väntat länge på Barbro Westlunds böcker om undervisning i lässtrategier. I maj kommer äntligen den första boken i serien Aktiv läskraft, som berör undervisning på högstadiet. Missa heller inte Monica Reichenbergs nya utgåva av den uppskattade boken Vägar till läsförståelse och den kommande boken Att läsa faktatexter av kanadensiska lärarutbildaren Adrienne Gear. Som du ser i katalogen satsar Natur & Kultur stort och brett på nya titlar inom pedagogikområdet. Därför är det mycket glädjande att få ge ut Daniel Sundberg och Jan Håkanssons nya bok Utmärkt skolutveckling liksom Per Kornhalls Förstelärare. Vi fortsätter även att ge ut internationella auktoriteter: Dylan Wiliam, världsledande forskare och föreläsare, kommer med praktiskt användbara Handbok i formativ bedömning, och i maj kommer motivationsforskaren Carol S. Dwecks klassiska bok Mindset ut på svenska. Hör gärna av dig till våra förläggare med synpunkter, tips och förslag till förbättringar. Om du är eller vill bli författare kan du söka vårt akademiska författarstipendium, läs mer om stipendiet på sidan 44. God läsning! Lena Forssén Förlagschef Håll dig uppdaterad! Givetvis hittar du våra titlar på där du också kan provläsa de allra flesta. Genom att även prenumerera på vårt nyhetsbrev inom pedagogik och utbildningsvetenskap får du regelbundet tips om nyutkomna böcker, intressanta konferenser och mässor samt inbjudningar till författarträffar. Du anmäler dig på Skaffa ett utvärderingsexemplar! På de flesta högskolor och universitet som bedriver en lärarutbildning har vi en kontaktperson som får utvärderingsexemplar av våra nyutkomna titlar. Om du inte får tag i den titel du söker på ditt lärosäte kan du beställa ett utvärderingsexemplar genom att fylla i formuläret på Följ oss! Natur & Kultur nokfilm Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna katalog.

3 Innehåll BARBRO WESTLUND 2 JOHN HATTIE 4 ER 6 LÄRARUTBILDNINGEN 16 PEDAGOGISK PSYKOLOGI 18, 27 PEDAGOGIK 19, 30, 38 FÖRSKOLA 22 FÖRSKOLA & FÖRSKOLEKLASS 24 SPECIALPEDAGOGIK 25, 28, 36 LÄRANDE & HJÄRNAN 26 MATEMATIK 29 LÄRARE LÄR 32 LÄRPOCKET 33 INPUT 34 JAMES NOTTINGHAM 35 HUMANIORA 39 LÄS OCKSÅ 40 REGISTER 41 INGVAR LUNDBERG-PRISET 43 FÖRFATTARSTIPENDIUM 44 KONTAKT 45

4 BARBRO WESTLUND Aktiv läskraft Alla lärare bör ha grundläggande kunskaper om hur läsprocessen fungerar och utvecklas i olika åldrar. Att eleverna har en god ordavkodning och läsflyt är en förutsättning för läsning, men det räcker inte. Det behövs så mycket mer för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse och bli eftertänksamma, kritiska och kreativa läsare. Därför är det nödvändigt att lärare på alla stadier och inom alla ämnesområden stödjer sina elever till att bli självständiga och aktiva läsare. Genom att lärare ger sina elever modeller för hur de kan tänka för att förstå olika texter kan eleverna också ta ansvar för sitt eget lärande. Det är lärarens förmåga att undervisa i målinriktade och flexibla strategier som gör skillnad. FOTO: ANNIKA AF KLERCKER Barbro Westlund Barbro Westlund är lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet. Hennes tidigare böcker Att undervisa i läsförståelse och avhandlingen Att bedöma elevers läsförståelse är både uppmärksammade och uppskattade. Nu kommer även stadieböckerna, Aktiv läskraft. Först ut i serien är högstadieboken. 2

5 BARBRO WESTLUND Aktiv läskraft Att undervisa i lässtrategier för förståelse Högstadiet I alla tre stadieböckerna förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med eleverna. Varje bok innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att passa bokens åldersgrupp. Barbro Westlund beskriver vad man som lärare kan göra för att få syn på, stödja och utveckla de strategier eleverna behöver för att förstå olika skoltexter. Högstadieboken riktar sig främst till grundskollärare i årskurs 7 9, men kan även användas av lärare i gymnasiet och i vuxenutbildning. Aktiv läskraft Högstadiet Mjukband, ca 180 sidor Utkommer våren 2015 ISBN Aktiv läskraft F årskurs 3 Mjukband, ca 180 sidor Utkommer hösten 2015 ISBN Aktiv läskraft Mellanstadiet Mjukband, ca 180 sidor Utkommer 2016 ISBN Att bedöma elevers läsförståelse Mjukband, 339 sidor Utkom 2013 ISBN Studiehandledning ISBN Att undervisa i läsförståelse Mjukband, 352 sidor Utkom 2012 ISBN Studiehandledning Utkom 2009 ISBN

6 JOHN HATTIE John Hattie är professor vid Melbourne University i Australien och chef vid Melbourne Education Research Institute. Han har också skrivit böckerna Synligt lärande en syntes och Synligt lärande för lärare. Gregory Yates är lektor i pedagogik vid University of South Australia. Hur vi lär John Hattie, Gregory Yates Översättning: Karin Ashing Mjukband, 414 sidor ISBN JOHN HATTIE, GREGORY YATES Hur vi lär Synligt lärande och vetenskapen om våra lärprocesser Hur tar hjärnan till sig och utvecklar kunskap? Genom att känna till dessa lärprocesser kan du som lärare förmedla kunskap och få det att fungera i klassrummet. Hur vi lär ger en forskningsbaserad grund som visar lärprocessernas betydelse för lärande och undervisning. Författarna sammanställer aktuell forskning från social och kognitiv psykologi och knyter den till John Hatties studie över vad som påverkar elevers studieresultat. Några av de frågeställningar som tas upp är: Vilken påverkan har lärarens personlighet? Bör vissa kunskaper automatiseras? Vilka inlärningsteorier fungerar? Vad säger forskningen om olika lärstilar? Gör internet oss till ytliga tänkare? Hur främjar vi elevers självförtroende och vilja att anstränga sig? Boken riktar sig i första hand till lärare, lärarstuderande och skolledare, men kan även läsas av föräldrar, studenter och andra som vill veta mer om hur vi lär. 4

7 JOHN HATTIE JOHN HATTIE Synligt lärande En syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat Synligt lärande är en presentation och analys av den banbrytande sammanställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att förbättra elevers studieresultat. Bokens personliga tilltal och pedagogiska struktur gör den till en användbar inspirationskälla och ett lättillgängligt uppslagsverk för lärare och rektorer. Den ger lärare, skolledare och politiker en fördjupad förståelse för John Hatties studie, som han arbetat med i 15 år och där han sammanställt 800 metaanalyser av forskningsrapporter om totalt 80 miljoner elevers studieresultat. Boken är uppdelad i tre delar där John Hattie i den första delen på ett personligt och enkelt sätt förklarar hur studien är gjord. Därefter redovisas varje påverkansfaktor med en åtföljande diskussion. I den avslutande delen gör Hattie en kortfattad syntes som sammanfattar studiens slutsatser. Synligt lärande John Hattie Översättning: Karin Ashing Mjukband, 478 sidor ISBN JOHN HATTIE Synligt lärande för lärare Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. John Hatties forskning involverar miljontals elever och redogör för de mest effektiva arbetssätten för att förbättra deras resultat. John Hattie utgår i boken både från lärares och elevers perspektiv och ger konkret vägledning för lektionsförberedelser, att tolka lärande och återkoppling under lektionen samt lektionsuppföljning. Den innehåller också: En översikt av alla de områden som påverkar lärande: elevmotivation, läroplaner, ledarskap i klassrummet m.m. Checklistor, övningsuppgifter, fallstudier och bästa praxisscenarier. Råd till skolledare om hur de kan underlätta synligt lärande på sin skola. Synligt lärande för lärare riktar sig till lärarstudenter och alla lärare som vill ha evidensbaserade svar på frågan hur man kan förbättra elevers studieresultat. Synligt lärande för lärare John Hattie Översättning: Karin Ashing Mjukband, 336 sidor Utkom 2012 ISBN

8 ER FOTO: STEVE GOLDBAND Carol S. Dweck är professor i psykologi vid Stanford-universitetet i USA. Mindset Carol S. Dweck Översättning: Karin Ashing Inbunden, ca 300 sidor Utkommer våren 2015 ISBN CAROL S. DWECK Mindset Det nya sättet att se på framgång Tror du att mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga? Eller ser du prestationer och förmågor som något som kan påverkas av nya kunskaper och erfarenheter? Ditt svar visar vilket mindset du har. Vårt mindset påverkar oss inom en rad områden: skolprestationer, nära relationer, idrott, ledarskap och föräldraskap. Ett dynamiskt mindset innebär att du är villig att utmana dig själv, du provar gärna nytt och ser misslyckanden som ett sätt att lära. Med ett statiskt mindset vill du undvika misslyckanden, vilket leder till ett behov av att ständigt visa dig duglig och söka bekräftelse. Som lärare kan du påverka dina elevers mindset genom den typ av återkoppling du ger. Genom att flytta fokus från person till prestation kan du öppna upp för lärande, skapa motivation och frigöra dina elevers potential. Vi kan öva oss fram till ett mer dynamiskt mindset. Med hjälp av många fängslande exempel förklarar Carol S. Dweck hur vårt mindset får betydelse för framgång, lycka och självbild. Mindset riktar sig främst till yrkesverksamma lärare, men kan läsas av alla som intresserar sig för hur man skapar motivation och därigenom når framgång. 6

9 ER FOTO: SYLVIA KARLSON Dylan Wiliam är professor emeritus vid University of London. Han är en av världens ledande bedömningsforskare. FOTO: SYLVIA KARLSON Siobhán Leahy har mångårig erfarenhet som rektor och omfattande erfarenhet av att implementera kollegialt lärande. DYLAN WILIAM, SIOBHÁN LEAHY Handbok i formativ bedömning Handbok i formativ bedömning förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ bedömning i klassrummet. Boken blir det handfasta stöd du behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen. Du kan på det sättet följa din egen utveckling. Handbok i formativ bedömning beskriver hur man kan arbeta kollegialt, men även hur man skapar de nödvändiga förutsättningarna till förändring. Andra områden som Handbok i formativ bedömning reder ut är: Vilken är lärarnas och rektorns roll? Hur och när sätter man betyg? Vilken samlad bild ger forskningen om formativ bedömning? Vilka vanliga missförstånd finns? Formativ bedömning Dylan William, Siobhán Leahy Översättning: Birgitta Önnerfält Mjukband, ca 300 sidor Utkommer augusti 2015 ISBN

10 ER FOTO: SUSANNE WALSTRÖM Martin Ingvar är professor vid Karolinska institutet. Han har som hjärnforskare och debattör intresserat sig för hur aktuell forskning inom neuro- och kognitionsvetenskap kan stötta barns lärande. Gunilla Eldh är frilansjournalist och författare med inriktning på populärvetenskap och folkbildning. Kärnan i allt lärande är det pedagogiska kontraktet mellan lärare och elev, mellan vuxen och barn: Jag är övertygad om att du kan lära dig detta och det är viktigt för mig att du lyckas! Hjärnkoll på skolan Martin Ingvar, Gunilla Eldh Mjukband, 144 sidor ISBN MARTIN INGVAR, GUNILLA ELDH Hjärnkoll på skolan Och varför barn behöver dig för att lära I Hjärnkoll på skolan ger Martin Ingvar och Gunilla Eldh ett hjärnperspektiv på skolan. Författarna beskriver barnhjärnans känslighet och hur miljöfaktorer som mat, sömn, stress och fysisk aktivitet påverkar skoldagen och inlärningen i klassrummet. De visar också hur viktigt det sociala kontraktet mellan lärare och elev är för motivation, självkänsla och ansträngning. Det gäller inte minst det växande antal barn och ungdomar som har läs- och skrivsvårigheter och andra inlärningsproblem. Hjärnkoll på skolan är en sammanfattning av det som påverkar inlärningen och tar ett helhetsgrepp på livet i klassrummet. Positiva exempel och konkreta tips ger inspiration för lärare och föräldrar om hur man kan ge barn och unga goda förutsättningar i skolan. LÄS OCKSÅ 8

11 ER PER KORNHALL Förstelärare En handbok FOTO: EVA LINDBLAD Försteläraren har en komplicerad uppgift: att utifrån vaga riktlinjer bedriva skolutveckling som verkligen gör skillnad. I Förstelärare En handbok ger Per Kornhall konkret handledning för den som ska arbeta i den nya roll som Sveriges förstelärare har fått. I boken beskrivs ett flertal användbara modeller för hur arbetet som förstelärare kan struktureras. Med hjälp av dessa evidensbaserade modeller kan du som förstelärare aktivt bidra till en långsiktig och positiv skolutveckling. Per Kornhall förklarar även hur du kan hantera känslor av otillräcklighet och kollegors eventuella avundsjuka och motstånd. Boken vänder sig i första hand till blivande och redan verksamma förstelärare och deras rektorer, men även till lektorer, skolledare, utvecklingsstrateger och förvaltningschefer. Per Kornhall är ett välkänt namn i skoldebatten och har en rik erfarenhet av det svenska skolsystemet både som lärare, undervisningsråd vid Skolverket och som kommunal skolstrateg. Han har på annat förlag skrivit flera böcker, bland annat Barnexperimentet. Förstelärare Per Kornhall Mjukband, ca 200 sidor Utkommer augusti 2015 ISBN PER KORNHALL Alla i mål Skolutveckling på evidensbaserad grund Per Kornhalls budskap är att det går att skapa en skola där alla elever når målen. De krav som ställs av läroplaner, i kurs- och ämnesplaner, är möjliga att uppfylla för så gott som alla. Men om man ska nå dit krävs det att alla som är inblandade i skolans verksamhet ställer upp och hjälper till. En skola förändras genom att de som arbetar med skolan förändrar den tillsammans och genom att undervisningen förändras i varje klassrum. Bokens tips och praktiska råd lutar sig mot gedigen evidens och beprövad erfarenhet. Här beskrivs flera verkliga fall där skolutveckling har lett till en positiv förändring. Författaren lyfter frågan om vad som verkligen motiverar elever och lärare att sträva mot bättre resultat. Alla i mål är en handbok som innehåller konkreta checklistor för skolutveckling på alla nivåer, från huvudmannanivå till skolledning och ända ner till undervisande lärare! Alla i mål Per Kornhall Mjukband, 239 sidor ISBN

12 ER FOTO: EVA LINDBLAD Håkan Fleischer är fil.dr i pedagogik och fil.mag. i medie- och kommunikationsvetenskap. Han har lång erfarenhet av undervisning på högskola och universitet och leder kurser och workshops i studieteknik. Studieteknik Håkan Fleischer Mjukband, ca 150 sidor Utkommer våren 2015 ISBN HÅKAN FLEISCHER Studieteknik Så lyckas du med dina studier Studieteknik riktar sig till alla studenter som vill strukturera och genomföra sina studier mer effektivt. Genom en konkret och vetenskapligt grundad modell ges handfast vägledning som hjälper studenten att möta de krav som ställs på akademiska studier. Studenten får hjälp med att: Syna - skaffa sig en överblick och förståelse för helheten Intervjua sätta sig in i kursmaterialet på en mer detaljerad nivå genom att ställa undersökande och klargörande frågor Ta in läsa och lyssna aktivt för förståelse Repetera ta anteckningar på ett bra sätt och effektivt repetera det man lärt Anpassa reflektera, justera och utveckla sin studieteknik Håkan Fleischer beskriver även andra områden som är viktiga för lyckade studier på högskola och universitet, såsom informationssökning, akademisk uppsatsskrivning och muntlig presentation. Han ger dessutom tips och råd om hur studenten kan påverka studieresultaten genom att se över matvanor, sömn, studiemiljö och socialt umgänge. Studieteknik riktar sig främst till högskole- och universitetsstudenter men kan även användas av gymnasieelever. Boken ska kunna följa med under hela studietiden. 10

13 ER HÅKAN FLEISCHER, HELENA KVARNSELL Digitalisering som lyfter skolan Teori möter praktik FOTO: KRISTINA ALEXANDERSON Digitaliseringen i skolan är inte en fråga om teknik det är en fråga om pedagogik. Lärare och lärarstudenter behöver därför en teoretisk grund att stå på när nya verktyg och idéer introduceras i skolan. Den här boken handlar om de möjligheter och hinder som IT i skolan för med sig. En av fallgroparna är till exempel att ämneskunskaperna inte fördjupas när fokus hamnar på ren färdighetsträning. Författarna visar hur IT kan bli en tillgång i undervisningen genom att utgå från en pedagogik som är målorienterad, som låter eleverna reflektera över sitt lärande och som fokuserar på den sociala dimensionen av IT-användning. Digitalisering som lyfter skolan vänder sig till undervisande lärare i grund- och gymnasieskola samt till lärarstuderande. Håkan Fleischer är fil.dr i pedagogik och fil.mag. i medie- och kommunikationsvetenskap. Hans avhandling En elev en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan visar hur införandet av varsin dator till elever och lärare påverkar lärandet. Helena Kvarnsell är lärare i ma/no/teknik och har tilldelats Nacka kommuns kvalitetspris för sitt arbete med att integrera IT i undervisningen. Digitalisering som lyfter skolan Håkan Fleischer, Helena Kvarnsell Mjukband, ca 200 sidor Utkommer våren 2015 ISBN NIHAD BUNAR (RED.) Nyanlända och lärande Mottagande och inkludering FOTO: PRIVAT Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt stödjande strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska praktiker som ger dessa elever bäst möjligheter till: Fortsatt kunskapsutveckling. En god språkutveckling. Skolframgång genom användning av både modersmål och svenska som andraspråk. Identitetsutveckling. Inkludering i skolans och samhällets sociala relationer. Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Ämnets samhällsrelevans diskuteras i relation till migration, det mångkulturella samhällets framväxt och skolutveckling. Nihad Bunar är professor i Barnoch ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning har behandlat frågan om hur globaliseringen och migrationen påverkar den svenska skolans arbetsvillkor. Andra forskningsprojekt är: skolor i socialt utsatta områden, valfrihetens konsekvenser och nyanlända och lärande. Nyanlända och lärande Nihad Bunar (red.) Mjukband, ca 250 sidor Utkommer augusti 2015 ISBN

14 ER ANNA JOBÉR Social klass i skolan Det kompensatoriska uppdraget FOTO: HELENA SMITT Skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund har försämrats och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större betydelse för hur elever lyckas i skolan. Den här boken visar hur social klass påverkar klassrumssituationen, undervisningen och i förlängningen även elevernas resultat. Med konkreta exempel förklarar forskaren Anna Jobér hur du som lärare kan hantera socioekonomiska skillnader i klassrummet och skapa likvärdiga möjligheter för alla elever, oavsett bakgrund. Social klass i skolan vänder sig i första hand till yrkesverksamma lärare och lärarstuderande, men kan läsas av alla som vill förstå hur vi kan göra skolan likvärdig. Anna Jobér är fil.dr i pedagogik och har disputerat på hur social klass och sociala processer kan förstås i NOundervisning. Hon är universitetslektor i utbildningsvetenskap mot naturvetenskapernas didaktik vid fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola. Social klass i skolan Anna Jobér Mjukband, ca 250 sidor Utkommer maj 2015 ISBN BO HEJLSKOV ELVÉN Beteendeproblem i skolan FOTO: CAROLA BJÖRK Konflikter och beteendeproblem kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning. Den här boken visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt våld. Författaren tar avstamp i exempel från skolans vardag, kopplar dem till forskning och beskriver elva praktiska principer som personal kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem. Här finns också konkreta handlingsplaner för hur du ska göra när en konflikt är på gång samt studiematerial som fördjupar bokens olika avsnitt. Boken riktar sig till alla som arbetar elevnära i en skolverksamhet såsom lärare, speciallärare, elevassistenter, fritidspersonal och skolledare och kan användas från förskolan till gymnasiet. Årets bästa bok! SKOLLEDAREN Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och har lång erfarenhet av att handleda och utbilda pedagoger och vårdpersonal i hantering av problemskapande beteende. Han var 2013 finalist till Stora Psykologpriset. Beteendeproblem i skolan Bo Hejlskov Elvén Mjukband, 150 sidor ISBN

15 ER ANNA GRETTVE, MARIE ISRAELSSON, ANDERS JÖNSSON Att bedöma och sätta betyg Tio utmaningar i lärarens vardag FOTO: EVA LINDBLAD Lärare ställs inför många utmaningar när de bedömer och sätter betyg. Kan man utveckla effektiva arbetsformer som fungerar i vardagen? Författarna har med sina bakgrunder från skolan, Skolverkets läroplansreform, forskning och lärarfortbildning sett vilket stöd lärare behöver i arbetet. I boken möts forskning och beprövad erfarenhet: varje kapitel utgår från ett exempel på en utmaning och en beskrivning av hur lärare arbetar för att följa styrdokumenten. Forskaren Anders Jönsson avslutar med ett resonemang om vilket stöd forskning inom området har att ge. Några av de utmaningar som beskrivs är: Hur samlar man in ett bra bedömningsunderlag? Går det att undvika att drunkna i dokumentation? Vilka vinster finns med sambedömning? Boken riktar sig både till lärarstuderande och verksamma lärare inom grund- och gymnasieskolan. Marie Israelsson arbetar som gymnasielärare, Anna Grettve är verksam som skribent och redaktör inom utbildningsområdet och Anders Jönsson är docent i utbildningsvetenskap och biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Kristianstad. Att bedöma och sätta betyg Anna Grettve, Marie Israelsson, Anders Jönsson Mjukband, 216 sidor ISBN CHRISTINA WIKSTRÖM Konsten att göra bra prov Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning FOTO: MATTIAS PERSSON Att utveckla ett bra prov som mäter rätt och ger tillförlitlig information är inte så lätt, och dåliga prov, eller prov som används på fel sätt, kan ge missvisande eller i värsta fall helt felaktig information. Samtidigt kan ett väl utvecklat och väl använt prov ge värdefull information till såväl elev som lärare och gynna undervisning och lärande. Konsten att göra bra prov handlar om prov i teori och praktik. Boken ger bland annat råd och riktlinjer för uppgiftskonstruktion, samt förklarar olika principer för kravgränssättning, vilket ofta utgör ett dilemma för den som ska använda och tolka provresultat. Författaren vänder sig till alla som vill lära sig att konstruera och använda prov på ett så bra sätt som möjligt, men framförallt till blivande eller yrkesverksamma lärare och skolledare. Christina Wikström är fil.dr i beteendevetenskapliga mätningar och arbetar som forskare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Hon har en bakgrund som grundskollärare och provkonstruktör och har i sin forskning särskilt intresserat sig för hur betyg och prov fungerar som kunskapsmått samt som urvalsinstrument till högre utbildning. Konsten att göra bra prov Christina Wikström Inbunden, 224 sidor ISBN

16 ER ADRIENNE GEAR Att läsa faktatexter Undervisning i kritisk och reflekterande läsning FOTO: RICHARD GATZKE I boken Att läsa faktatexter ger Adrienne Gear konkreta lektionsförslag på hur du som lärare kan undervisa i lässtrategier av faktatexter. Författaren presenterar fem strategier för att göra eleverna uppmärksamma på sitt eget tänkande och hur de med hjälp av egna idéer, erfarenheter och bakgrundskunskap kan skapa mening i texten. Genom sina lektionsexempel beskriver författaren hur lärare kan introducera och arbeta med varje strategi. Boken visar också varför det är viktigt att lära ut strategierna i rätt ordning. Adrienne Gear ger tydlig och forskningsanknuten vägledning i hur eleverna blir självständiga och metodiska läsare av faktatexter. Att läsa faktatexter vänder sig i första hand till lärare som undervisar i låg- och mellanstadiet. FÖRORD AV BARBRO WESTLUND Adrienne Gear är verksam lärare i Vancouver, Kanada, där hon även arbetar som lärarutbildare och skolutvecklare. Hennes böcker används av många lärare i Vancouver, British Columbia (BC) för att arbeta strukturerat med strategier för läsförståelse. Att läsa faktatexter Adrienne Gear Översättare: Birgitta Önnerfält Mjukband, ca 200 sidor Utkommer våren 2015 ISBN GUSTAF SKAR, MICHAEL TENGBERG (RED.) Bedömning i svenskämnet Bedömning i svenskämnet fokuserar på aspekter av läs- och skrivbedömning. Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv förklaras bedömningsprocessen, med hjälp av bedömningsteori. Antologin kopplar samman bedömningars syfte, giltighet och tillförlitlighet. Vidare sätter boken detta i relation till olika skriv- och läsbedömningsformat, samt konkretiserar genom exempel från olika ämnen. Boken vänder sig till lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Bedömning i svenskämnet är Svensklärarföreningens årsskrift FOTO: ESBEN K KAMSTRUP FOTO: CATHERINE ANDERSSON BUSCH Gustaf Skar är fil.dr i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling. Han är projektledare för nationella skrivprov vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) som är knutet till Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim. Michael Tengberg är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hans forskning handlar om läsning i vid bemärkelse och om skolans läsundervisning. I ett pågående forskningsprojekt studeras effekterna av strukturerad läsundervisning i högstadiet. I ett annat pågående projekt undersöker Tengberg utgångspunkterna och instrumenten för att mäta och bedöma läsförmåga inom ramen för det svenska skolsystemet. Bedömning i svenskämnet Gustaf Skar, Michael Tengberg (red.) Mjukband, ca 250 sidor Utkommer mars 2015 ISBN

17 ER CATHARINA TJERNBERG Skrivundervisning Processinriktat skrivande i klassrummet FOTO: EVA LINDBLAD Här visar Catharina Tjernberg hur lärare konkret kan använda aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken går från teori till praktik. Den tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur lärare kan visa genom att tänka högt samt hur eleverna kan arbeta på det representativa stadiet, t ex genom att de förklarar hur de tänkt. Det vägledande samtalet är centralt i undervisningen liksom den positiva tron på att eleven är delaktig och engagerad i sitt eget lärande. Författaren utgår från det förhållningssätt som utvecklats vid Teachers College, Columbia University i New York och anpassar det till svensk skola. Skrivundervisning vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i låg- och mellanstadiet. Catharina Tjernberg är fil.dr och lektor i läs- och skrivutveckling. Hon mottog 2014 Eve Malmquists pris för sin läsforskning. Priset delas ut av SCIRA, Swedish Counsil of International Reading Association. Skrivundervisning Catharina Tjernberg Mjukband, ca 230 sidor Utkommer våren 2015 ISBN CATHARINA TJERNBERG Framgångsrik läs- och skrivunder visning En bro mellan teori och praktik Det här är en bok om att lyckas med uppgiften att ge alla elever, även de som har stora läs- och skrivsvårigheter, en god läs- och skrivutveckling inom den vanliga klassens ram. Catharina Tjernberg har studerat en framgångsrik skola och följt elever och lärare i skolår 1 5 under flera års tid. I boken beskriver hon det komplexa samspelet mellan elevens lärande, lärarens undervisning och hur läraren utvecklar sin egen yrkesskicklighet via kollegialt lärande och en gynnsam pedagogisk arbetsmiljö. Boken vänder sig såväl till lärarutbildare och lärarstuderande som till lärare, skolledare, politiker och andra verksamma inom skolans sfär. Framgångsrik läs- och skrivundervisning Catharina Tjernberg Mjukband, 232 sidor Utkom 2013 ISBN Studiehandledning ISBN Missa inte: Under hösten 2015 utkommer de kända läsforskarna Jane Oakhill, Kate Cain och Carsten Elbro med en handbok i läsförståelse. ISBN:

18 LÄRARUTBILDNINGEN JAN HÅKANSSON, DANIEL SUNDBERG Utmärkt skolutveckling Att förbättra skolors måluppfyllelse I Utmärkt skolutveckling visar skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg vilka strategier som kan lyfta skolors resultat. Det förs en omfattande internationell diskussion kring hur forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Den här boken förklarar vilka faktorer som är viktiga att arbeta med på olika nivåer från politiker till skolhuvudmän, rektorer och lärare för att vägleda skolor i rätt riktning. Centrala frågor i boken är: Vad vet vi egentligen om skolors olika resultat och vad som påverkar dessa? Vilka strategier finns för hållbara förbättringsprocesser och positiv resultatutveckling? Hur kan politiker, skolledare och lärare vända skolor i rätt riktning? Utmärkt skolutveckling riktar sig främst till skolledare, lärare, skolhuvudmän och politiker som vill få vägledning i hur man kan förbättra skolors resultat. Jan Håkansson är fil.dr och universi tetslektor i pedagogik, med inriktning på skolreformer och kvalitetsarbete inom skolväsendet. Daniel Sundberg är docent och universitetslektor i pedagogik med inriktning på skolre former och skolans inre arbete. Båda är verksamma vid Linnéuniversitetet i Växjö. Utmärkt skolutveckling Jan Håkansson, Daniel Sundberg Inbunden, ca 300 sidor Utkommer oktober 2015 ISBN JAN HÅKANSSON, DANIEL SUNDBERG Utmärkt undervisning Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning Utmärkt undervisning bygger på skolforskarna Jan Håkanssons och Daniel Sundbergs studie av ett mycket stort antal svenska och internationella forskningsöversikter om undervisning och lärande. Det är den mest omfattande studien hittills i Sverige inom detta område. Författarna presenterar olika forskningstraditioner och lärandeteorier, samt redogör för metoder och resultat med hjälp av spännande inblickar i olika forskningsmiljöer. De diskuterar den didaktiska triangeln och undervisningens black box, samt behandlar bl.a. klasstorlek, nivågruppering, bedömning, motivation och digitalisering. Här lyfts också betydelsen av lärarens värderingar och förhållningssätt fram, tillsammans med andra dimensioner av lärarkompetensen som är avgörande för elevers utveckling. Slutsatserna är inte alltid samstämmiga, men författarna visar att det finns framgångsfaktorer som forskarna enats kring, faktorer som kan fördjupa och förfina konsten att undervisa och förbättra elevernas skolresultat. Utmärkt undervisning vänder sig inte bara till studerande på lärarutbildningen utan också till verksamma lärare, rektorer, utbildningspolitiker och alla som är intresserade av den svenska skolan i ett nationellt och internationellt perspektiv. Utmärkt undervisning Jan Håkansson, Daniel Sundberg Inbunden, 310 sidor Utkom 2012 ISBN en välskriven översikt av forskning som fokuserar på vad som krävs för att undervisning av skol elever skall bli framgångsrik. BOSSE FORSÉN, BTJ-HÄFTET 16

19 LÄRARUTBILDNINGEN ULF P. LUNDGREN, ROGER SÄLJÖ, CAROLINE LIBERG (RED.) Lärande, skola, bildning Grundbok för lärare NY OCH OMARBETAD UTGÅVA Från förskolan, via grundskolan och gymnasiet, till olika former av vuxenutbildning deltar människan i pedagogiska verksamheter. I alla dessa sammanhang verkar läraren med kunskaper, engagemang, kreativitet och en genomtänkt syn på lärande. Lärande, skola, bildning är en gedigen grundbok som belyser skolans historia och framväxt, och ger en fördjupad inblick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Den innehåller bland annat kapitel om den lärande människan, didaktik, kunskapsbedömning ur både svenskt och internationellt perspektiv, de ekonomiska villkoren och skolledningen, samt genus, mångkulturalitet och social segregation. Lärande, skola, bildning är indelad i fem sektioner: Skolan växer fram. Lärande och elevers utbildning. Utbildning och den kulturella reproduktionen. Politisk styrning och skolans förändring. Lärande under livscykeln. I boken medverkar nitton författare från flera universitet. Den är i första hand avsedd för studerande på lärarutbildningen och för alla yrkesverksamma lärare, men vänder sig till alla som vill veta mer om vår svenska skola. Arbetet har utförts under redaktion av Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet och Caroline Liberg, professor i utbildnings vetenskap vid Uppsala universitet. Övriga författare är verksamma inom lärarutbildningen och närliggande forskningsområden och tillhör våra internationellt mest kända pedagogikforskare. Lärande, skola, bildning Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg (red.) Inbunden, 770 sidor ISBN AGNETA HULT, ANDERS OLOFSSON (RED.) Utvärdering och bedömning i skolan För vem och varför? I denna bok beskrivs och analyseras flertalet av de utvärderings- och bedömningspraktiker som idag är aktuella på skolans område alltifrån skolinspektion och pedagogisk utvärdering till de nya skriftliga omdömen som varje elev får. Förutom för lärarstuderande och yrkesverksamma lärare, är boken även högaktuell och relevant för skolledare. Utvärdering och bedömning i skolan är en antologi. Den är framtagen under ledning av Agneta Hult, Umeå universitet, och Anders Olofsson, Mittuniversitetet. Utvärdering och bedömning i skolan Agneta Hult, Anders Olofsson (red.) Inbunden, 253 sidor Utkom 2011 ISBN ELISABET NIHLFORS Lärarens dubbla uppdrag enligt den nya skollagen Välstrukturerat, lättläst och kortfattat. ULF VIKLUND, BTJ-HÄFTET För att som lärare kunna påverka sin situation och yrkesroll, krävs god insikt i det system som styr skolans verksamhet. Elisabet Nihlfors tar upp: Ekonomi som pedagogiskt redskap. Konsten att leda och utveckla lärandet. Den kommunala organisationens påverkan. Skollag och läroplaner. Framtidens lärande. Lärarens dubbla uppdrag Elisabet Nihlfors Inbunden, 192 sidor Utkom 2012 ISBN

20 PEDAGOGISK PSYKOLOGI PHILIP HWANG, BJÖRN NILSSON Gruppsykologi för skola, arbetsliv och fritid Det här är den första svenska boken om gruppsykologi som tar hänsyn till både individ och ålder. Med talrika exempel från förskola, skola, fritid och arbetsliv kombineras teoretiska synsätt och praktisk tillämpning. Bokens fokus på barn- och ungdomsgrupper ger bland andra pedagoger konkreta tips och råd för hur man kan arbeta aktivt och effektivt med att förbättra samarbetet i en grupp. Författarna beskriver initierat vad som kännetecknar de viktigaste grupper vi rör oss i genom livet och hur de formar oss. Djupdykningar görs i områden som påverkan, gruppklimat, problemlösning, könsroller, utanförskap och mobbning samt inte minst lärande och utveckling i grupp. Gruppsykologi är skriven för blivande och yrkesverksamma pedagoger men riktar sig även till beteendevetare och chefer, personal inom vård och omsorg samt till ledare inom olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Philip Hwang är professor i psykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning rör barns och ungdomars utveckling och livsvillkor. Björn Nilsson är psykolog, sociolog och universitetslektor i socialpsykologi. Han är verksam vid bl.a. Göteborgs universitet. Författarna har tidigare gett ut den uppskattade boken Utvecklingspsykologi. Gruppsykologi Philip Hwang, Björn Nilsson Inbunden, 256 sidor FOTO: ANNA VON BRÖMSSEN ISBN PHILIP HWANG, BJÖRN NILSSON Utvecklingspsykologi TREDJE OMARBETADE OCH UTÖKADE UTGÅVAN I denna introduktionsbok i utvecklingspsykologi beskrivs barns och ungdomars, liksom den vuxna människans, utveckling på ett lättfattligt och instruktivt sätt. Boken tar upp aktuella forskningsrön samt viktiga och ibland kontroversiella frågeställningar. På det utvecklingspsykologiska området har ny kunskap växt fram under senare år och tidigare rön måste fortlöpande revideras. Denna tredje utgåva av boken är därför kraftigt omarbetad. Boken vänder sig i första hand till lärarutbildningen, speciallärarutbildningen och till yrkesverksamma inom barnomsorg och skola. Utvecklingspsykologi Philip Hwang, Björn Nilsson Inbunden, 370 sidor Utkom 2011 ISBN

Högskola & fortbildning natur & kultur. Kurslitteratur Pedagogik

Högskola & fortbildning natur & kultur. Kurslitteratur Pedagogik Högskola & fortbildning natur & kultur 2014 Kurslitteratur Pedagogik Bästa läsare. I den här katalogen presenterar vi aktuell kurs- och fortbildnings litteratur inom det pedagogiska området. Utgivningen

Läs mer

Specialpedagogik i skolan 2014

Specialpedagogik i skolan 2014 inspiration utveckling kunskap Specialpedagogik i skolan 2014 Hur kan du stärka din roll som speciallärare/specialpedagog? Så här kan ni arbeta framgångsrikt med era elever i matematiksvårigheter Neuropsykiatriska

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra?

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Dagens innehåll Utmaning Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Aktivitetsplan- mer i detalj. Starkt önskemål om en ökad integrering

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

Challenging Learning Process Kompetensutveckling för er förskola

Challenging Learning Process Kompetensutveckling för er förskola Challenging Learning Process Kompetensutveckling för er förskola Tack för alla kloka ord och för ett befriande sätt att beskriva det dagliga arbetet på förskolan, med de många möjligheter som finns för

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas måluppfyllelse.

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal. Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal. Särskolan 30 elever 2 skolor 35 personal

Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal. Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal. Särskolan 30 elever 2 skolor 35 personal Anders Månsson, skolchef i Skolområde Norra, Kristianstad Anders Månsson 2012-09-27 1 Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal Särskolan

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan Sammanfattning Rapport 2010:9 Undervisningen i svenska i grundsärskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan har genomförts i 28 grundsärskolor spridda över

Läs mer

VÄLMÅENDE GER RESULTAT

VÄLMÅENDE GER RESULTAT VÄLMÅENDE GER RESULTAT BÄTTRE SKOLOR PÅ 1 MINUT Bättre skolor är ett projekt för att utveckla skolelever. Med kunskap från psykologi och forskning inom skolan vet vi vad som gör skillnad. Vi lär ut fungerande

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Karriärtjänster för lärare. Stödmaterial gällande kompetensprofil för förstelärare

Karriärtjänster för lärare. Stödmaterial gällande kompetensprofil för förstelärare Karriärtjänster för lärare Stödmaterial gällande kompetensprofil för förstelärare Inledning Regeringen inför två karriärtjänster för lärare, lektor och förstelärare, från och med 1 juli 2013. Karriärtjänster

Läs mer

Bedömning för lärande. Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13

Bedömning för lärande. Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13 Bedömning för lärande Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13 Förmågor - Bild Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Temadag - Öka läsförståelsen 2014-01-30 1

Temadag - Öka läsförståelsen 2014-01-30 1 Ersdungen F-6 skola i Umeå Temadag - Öka läsförståelsen 2014-01-30 1 Vad jag kommer att prata om: Varför projektet kom till Reciprok undervisning, vad är det? Hur vi konkret jobbar med RU Resultatet av

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2012/13:RFR10 Utbildningsutskottet. Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan

Sammanfattning av rapport 2012/13:RFR10 Utbildningsutskottet. Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan Sammanfattning av rapport 2012/13:RFR10 Utbildningsutskottet Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan 2 Sammanfattning av rapport 2012/13:RFR10 Förord Genom forskning får vi hela tiden

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF 09.00 10.00 Information för nya lärarutbildare även ni som tidigare har haft studenter från AU1 är naturligtvis välkomna 10.00 10.30 Information för samtliga lärarutbildare

Läs mer

Modell för en fungerande studiesituation

Modell för en fungerande studiesituation Modell för en fungerande studiesituation Att hitta en fungerande studiemodell för unga vuxna med dåliga erfarenheter från tidigare skolgång bygger på att identifiera verksamma framgångsfaktorer. Frågan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Svenska för lärare åk 7-9, 60 hp (31-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 60 hp Målgrupp

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5

Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Gunnarsbo/Sandhems Skolområde F-5 Lokal handlingsplan Matematik Att ge stöd till en positiv matematikutveckling samt att kompensera svårigheter. Målet med denna handlingsplan är att förebygga matematiksvårigheter

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer