Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk"

Transkript

1 Pedagogik & utbildningsvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk

2 Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Det är extra roligt att publicera 2015 års katalog med nya böcker och efterfrågad backlist, eftersom vi vid årsskiftet startade en ny förlagsgren: Natur & Kultur Akademisk. Du som läsare kommer att märka det genom att vi ger ut fler titlar, har större fokus på högre utbildning och genom att vår röst blir starkare i det offentliga samtalet. Natur & Kultur är både ett förlag och en stiftelse vars ändamål är att uppmuntra utbildning och bildning och att motverka fördomar. Många har väntat länge på Barbro Westlunds böcker om undervisning i lässtrategier. I maj kommer äntligen den första boken i serien Aktiv läskraft, som berör undervisning på högstadiet. Missa heller inte Monica Reichenbergs nya utgåva av den uppskattade boken Vägar till läsförståelse och den kommande boken Att läsa faktatexter av kanadensiska lärarutbildaren Adrienne Gear. Som du ser i katalogen satsar Natur & Kultur stort och brett på nya titlar inom pedagogikområdet. Därför är det mycket glädjande att få ge ut Daniel Sundberg och Jan Håkanssons nya bok Utmärkt skolutveckling liksom Per Kornhalls Förstelärare. Vi fortsätter även att ge ut internationella auktoriteter: Dylan Wiliam, världsledande forskare och föreläsare, kommer med praktiskt användbara Handbok i formativ bedömning, och i maj kommer motivationsforskaren Carol S. Dwecks klassiska bok Mindset ut på svenska. Hör gärna av dig till våra förläggare med synpunkter, tips och förslag till förbättringar. Om du är eller vill bli författare kan du söka vårt akademiska författarstipendium, läs mer om stipendiet på sidan 44. God läsning! Lena Forssén Förlagschef Håll dig uppdaterad! Givetvis hittar du våra titlar på där du också kan provläsa de allra flesta. Genom att även prenumerera på vårt nyhetsbrev inom pedagogik och utbildningsvetenskap får du regelbundet tips om nyutkomna böcker, intressanta konferenser och mässor samt inbjudningar till författarträffar. Du anmäler dig på Skaffa ett utvärderingsexemplar! På de flesta högskolor och universitet som bedriver en lärarutbildning har vi en kontaktperson som får utvärderingsexemplar av våra nyutkomna titlar. Om du inte får tag i den titel du söker på ditt lärosäte kan du beställa ett utvärderingsexemplar genom att fylla i formuläret på Följ oss! Natur & Kultur nokfilm Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna katalog.

3 Innehåll BARBRO WESTLUND 2 JOHN HATTIE 4 ER 6 LÄRARUTBILDNINGEN 16 PEDAGOGISK PSYKOLOGI 18, 27 PEDAGOGIK 19, 30, 38 FÖRSKOLA 22 FÖRSKOLA & FÖRSKOLEKLASS 24 SPECIALPEDAGOGIK 25, 28, 36 LÄRANDE & HJÄRNAN 26 MATEMATIK 29 LÄRARE LÄR 32 LÄRPOCKET 33 INPUT 34 JAMES NOTTINGHAM 35 HUMANIORA 39 LÄS OCKSÅ 40 REGISTER 41 INGVAR LUNDBERG-PRISET 43 FÖRFATTARSTIPENDIUM 44 KONTAKT 45

4 BARBRO WESTLUND Aktiv läskraft Alla lärare bör ha grundläggande kunskaper om hur läsprocessen fungerar och utvecklas i olika åldrar. Att eleverna har en god ordavkodning och läsflyt är en förutsättning för läsning, men det räcker inte. Det behövs så mycket mer för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse och bli eftertänksamma, kritiska och kreativa läsare. Därför är det nödvändigt att lärare på alla stadier och inom alla ämnesområden stödjer sina elever till att bli självständiga och aktiva läsare. Genom att lärare ger sina elever modeller för hur de kan tänka för att förstå olika texter kan eleverna också ta ansvar för sitt eget lärande. Det är lärarens förmåga att undervisa i målinriktade och flexibla strategier som gör skillnad. FOTO: ANNIKA AF KLERCKER Barbro Westlund Barbro Westlund är lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet. Hennes tidigare böcker Att undervisa i läsförståelse och avhandlingen Att bedöma elevers läsförståelse är både uppmärksammade och uppskattade. Nu kommer även stadieböckerna, Aktiv läskraft. Först ut i serien är högstadieboken. 2

5 BARBRO WESTLUND Aktiv läskraft Att undervisa i lässtrategier för förståelse Högstadiet I alla tre stadieböckerna förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med eleverna. Varje bok innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att passa bokens åldersgrupp. Barbro Westlund beskriver vad man som lärare kan göra för att få syn på, stödja och utveckla de strategier eleverna behöver för att förstå olika skoltexter. Högstadieboken riktar sig främst till grundskollärare i årskurs 7 9, men kan även användas av lärare i gymnasiet och i vuxenutbildning. Aktiv läskraft Högstadiet Mjukband, ca 180 sidor Utkommer våren 2015 ISBN Aktiv läskraft F årskurs 3 Mjukband, ca 180 sidor Utkommer hösten 2015 ISBN Aktiv läskraft Mellanstadiet Mjukband, ca 180 sidor Utkommer 2016 ISBN Att bedöma elevers läsförståelse Mjukband, 339 sidor Utkom 2013 ISBN Studiehandledning ISBN Att undervisa i läsförståelse Mjukband, 352 sidor Utkom 2012 ISBN Studiehandledning Utkom 2009 ISBN

6 JOHN HATTIE John Hattie är professor vid Melbourne University i Australien och chef vid Melbourne Education Research Institute. Han har också skrivit böckerna Synligt lärande en syntes och Synligt lärande för lärare. Gregory Yates är lektor i pedagogik vid University of South Australia. Hur vi lär John Hattie, Gregory Yates Översättning: Karin Ashing Mjukband, 414 sidor ISBN JOHN HATTIE, GREGORY YATES Hur vi lär Synligt lärande och vetenskapen om våra lärprocesser Hur tar hjärnan till sig och utvecklar kunskap? Genom att känna till dessa lärprocesser kan du som lärare förmedla kunskap och få det att fungera i klassrummet. Hur vi lär ger en forskningsbaserad grund som visar lärprocessernas betydelse för lärande och undervisning. Författarna sammanställer aktuell forskning från social och kognitiv psykologi och knyter den till John Hatties studie över vad som påverkar elevers studieresultat. Några av de frågeställningar som tas upp är: Vilken påverkan har lärarens personlighet? Bör vissa kunskaper automatiseras? Vilka inlärningsteorier fungerar? Vad säger forskningen om olika lärstilar? Gör internet oss till ytliga tänkare? Hur främjar vi elevers självförtroende och vilja att anstränga sig? Boken riktar sig i första hand till lärare, lärarstuderande och skolledare, men kan även läsas av föräldrar, studenter och andra som vill veta mer om hur vi lär. 4

7 JOHN HATTIE JOHN HATTIE Synligt lärande En syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat Synligt lärande är en presentation och analys av den banbrytande sammanställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att förbättra elevers studieresultat. Bokens personliga tilltal och pedagogiska struktur gör den till en användbar inspirationskälla och ett lättillgängligt uppslagsverk för lärare och rektorer. Den ger lärare, skolledare och politiker en fördjupad förståelse för John Hatties studie, som han arbetat med i 15 år och där han sammanställt 800 metaanalyser av forskningsrapporter om totalt 80 miljoner elevers studieresultat. Boken är uppdelad i tre delar där John Hattie i den första delen på ett personligt och enkelt sätt förklarar hur studien är gjord. Därefter redovisas varje påverkansfaktor med en åtföljande diskussion. I den avslutande delen gör Hattie en kortfattad syntes som sammanfattar studiens slutsatser. Synligt lärande John Hattie Översättning: Karin Ashing Mjukband, 478 sidor ISBN JOHN HATTIE Synligt lärande för lärare Synligt lärande för lärare kopplar världens största forskningsöversikt om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i klassrummet. John Hatties forskning involverar miljontals elever och redogör för de mest effektiva arbetssätten för att förbättra deras resultat. John Hattie utgår i boken både från lärares och elevers perspektiv och ger konkret vägledning för lektionsförberedelser, att tolka lärande och återkoppling under lektionen samt lektionsuppföljning. Den innehåller också: En översikt av alla de områden som påverkar lärande: elevmotivation, läroplaner, ledarskap i klassrummet m.m. Checklistor, övningsuppgifter, fallstudier och bästa praxisscenarier. Råd till skolledare om hur de kan underlätta synligt lärande på sin skola. Synligt lärande för lärare riktar sig till lärarstudenter och alla lärare som vill ha evidensbaserade svar på frågan hur man kan förbättra elevers studieresultat. Synligt lärande för lärare John Hattie Översättning: Karin Ashing Mjukband, 336 sidor Utkom 2012 ISBN

8 ER FOTO: STEVE GOLDBAND Carol S. Dweck är professor i psykologi vid Stanford-universitetet i USA. Mindset Carol S. Dweck Översättning: Karin Ashing Inbunden, ca 300 sidor Utkommer våren 2015 ISBN CAROL S. DWECK Mindset Det nya sättet att se på framgång Tror du att mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga? Eller ser du prestationer och förmågor som något som kan påverkas av nya kunskaper och erfarenheter? Ditt svar visar vilket mindset du har. Vårt mindset påverkar oss inom en rad områden: skolprestationer, nära relationer, idrott, ledarskap och föräldraskap. Ett dynamiskt mindset innebär att du är villig att utmana dig själv, du provar gärna nytt och ser misslyckanden som ett sätt att lära. Med ett statiskt mindset vill du undvika misslyckanden, vilket leder till ett behov av att ständigt visa dig duglig och söka bekräftelse. Som lärare kan du påverka dina elevers mindset genom den typ av återkoppling du ger. Genom att flytta fokus från person till prestation kan du öppna upp för lärande, skapa motivation och frigöra dina elevers potential. Vi kan öva oss fram till ett mer dynamiskt mindset. Med hjälp av många fängslande exempel förklarar Carol S. Dweck hur vårt mindset får betydelse för framgång, lycka och självbild. Mindset riktar sig främst till yrkesverksamma lärare, men kan läsas av alla som intresserar sig för hur man skapar motivation och därigenom når framgång. 6

9 ER FOTO: SYLVIA KARLSON Dylan Wiliam är professor emeritus vid University of London. Han är en av världens ledande bedömningsforskare. FOTO: SYLVIA KARLSON Siobhán Leahy har mångårig erfarenhet som rektor och omfattande erfarenhet av att implementera kollegialt lärande. DYLAN WILIAM, SIOBHÁN LEAHY Handbok i formativ bedömning Handbok i formativ bedömning förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ bedömning i klassrummet. Boken blir det handfasta stöd du behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen. Du kan på det sättet följa din egen utveckling. Handbok i formativ bedömning beskriver hur man kan arbeta kollegialt, men även hur man skapar de nödvändiga förutsättningarna till förändring. Andra områden som Handbok i formativ bedömning reder ut är: Vilken är lärarnas och rektorns roll? Hur och när sätter man betyg? Vilken samlad bild ger forskningen om formativ bedömning? Vilka vanliga missförstånd finns? Formativ bedömning Dylan William, Siobhán Leahy Översättning: Birgitta Önnerfält Mjukband, ca 300 sidor Utkommer augusti 2015 ISBN

10 ER FOTO: SUSANNE WALSTRÖM Martin Ingvar är professor vid Karolinska institutet. Han har som hjärnforskare och debattör intresserat sig för hur aktuell forskning inom neuro- och kognitionsvetenskap kan stötta barns lärande. Gunilla Eldh är frilansjournalist och författare med inriktning på populärvetenskap och folkbildning. Kärnan i allt lärande är det pedagogiska kontraktet mellan lärare och elev, mellan vuxen och barn: Jag är övertygad om att du kan lära dig detta och det är viktigt för mig att du lyckas! Hjärnkoll på skolan Martin Ingvar, Gunilla Eldh Mjukband, 144 sidor ISBN MARTIN INGVAR, GUNILLA ELDH Hjärnkoll på skolan Och varför barn behöver dig för att lära I Hjärnkoll på skolan ger Martin Ingvar och Gunilla Eldh ett hjärnperspektiv på skolan. Författarna beskriver barnhjärnans känslighet och hur miljöfaktorer som mat, sömn, stress och fysisk aktivitet påverkar skoldagen och inlärningen i klassrummet. De visar också hur viktigt det sociala kontraktet mellan lärare och elev är för motivation, självkänsla och ansträngning. Det gäller inte minst det växande antal barn och ungdomar som har läs- och skrivsvårigheter och andra inlärningsproblem. Hjärnkoll på skolan är en sammanfattning av det som påverkar inlärningen och tar ett helhetsgrepp på livet i klassrummet. Positiva exempel och konkreta tips ger inspiration för lärare och föräldrar om hur man kan ge barn och unga goda förutsättningar i skolan. LÄS OCKSÅ 8

11 ER PER KORNHALL Förstelärare En handbok FOTO: EVA LINDBLAD Försteläraren har en komplicerad uppgift: att utifrån vaga riktlinjer bedriva skolutveckling som verkligen gör skillnad. I Förstelärare En handbok ger Per Kornhall konkret handledning för den som ska arbeta i den nya roll som Sveriges förstelärare har fått. I boken beskrivs ett flertal användbara modeller för hur arbetet som förstelärare kan struktureras. Med hjälp av dessa evidensbaserade modeller kan du som förstelärare aktivt bidra till en långsiktig och positiv skolutveckling. Per Kornhall förklarar även hur du kan hantera känslor av otillräcklighet och kollegors eventuella avundsjuka och motstånd. Boken vänder sig i första hand till blivande och redan verksamma förstelärare och deras rektorer, men även till lektorer, skolledare, utvecklingsstrateger och förvaltningschefer. Per Kornhall är ett välkänt namn i skoldebatten och har en rik erfarenhet av det svenska skolsystemet både som lärare, undervisningsråd vid Skolverket och som kommunal skolstrateg. Han har på annat förlag skrivit flera böcker, bland annat Barnexperimentet. Förstelärare Per Kornhall Mjukband, ca 200 sidor Utkommer augusti 2015 ISBN PER KORNHALL Alla i mål Skolutveckling på evidensbaserad grund Per Kornhalls budskap är att det går att skapa en skola där alla elever når målen. De krav som ställs av läroplaner, i kurs- och ämnesplaner, är möjliga att uppfylla för så gott som alla. Men om man ska nå dit krävs det att alla som är inblandade i skolans verksamhet ställer upp och hjälper till. En skola förändras genom att de som arbetar med skolan förändrar den tillsammans och genom att undervisningen förändras i varje klassrum. Bokens tips och praktiska råd lutar sig mot gedigen evidens och beprövad erfarenhet. Här beskrivs flera verkliga fall där skolutveckling har lett till en positiv förändring. Författaren lyfter frågan om vad som verkligen motiverar elever och lärare att sträva mot bättre resultat. Alla i mål är en handbok som innehåller konkreta checklistor för skolutveckling på alla nivåer, från huvudmannanivå till skolledning och ända ner till undervisande lärare! Alla i mål Per Kornhall Mjukband, 239 sidor ISBN

12 ER FOTO: EVA LINDBLAD Håkan Fleischer är fil.dr i pedagogik och fil.mag. i medie- och kommunikationsvetenskap. Han har lång erfarenhet av undervisning på högskola och universitet och leder kurser och workshops i studieteknik. Studieteknik Håkan Fleischer Mjukband, ca 150 sidor Utkommer våren 2015 ISBN HÅKAN FLEISCHER Studieteknik Så lyckas du med dina studier Studieteknik riktar sig till alla studenter som vill strukturera och genomföra sina studier mer effektivt. Genom en konkret och vetenskapligt grundad modell ges handfast vägledning som hjälper studenten att möta de krav som ställs på akademiska studier. Studenten får hjälp med att: Syna - skaffa sig en överblick och förståelse för helheten Intervjua sätta sig in i kursmaterialet på en mer detaljerad nivå genom att ställa undersökande och klargörande frågor Ta in läsa och lyssna aktivt för förståelse Repetera ta anteckningar på ett bra sätt och effektivt repetera det man lärt Anpassa reflektera, justera och utveckla sin studieteknik Håkan Fleischer beskriver även andra områden som är viktiga för lyckade studier på högskola och universitet, såsom informationssökning, akademisk uppsatsskrivning och muntlig presentation. Han ger dessutom tips och råd om hur studenten kan påverka studieresultaten genom att se över matvanor, sömn, studiemiljö och socialt umgänge. Studieteknik riktar sig främst till högskole- och universitetsstudenter men kan även användas av gymnasieelever. Boken ska kunna följa med under hela studietiden. 10

13 ER HÅKAN FLEISCHER, HELENA KVARNSELL Digitalisering som lyfter skolan Teori möter praktik FOTO: KRISTINA ALEXANDERSON Digitaliseringen i skolan är inte en fråga om teknik det är en fråga om pedagogik. Lärare och lärarstudenter behöver därför en teoretisk grund att stå på när nya verktyg och idéer introduceras i skolan. Den här boken handlar om de möjligheter och hinder som IT i skolan för med sig. En av fallgroparna är till exempel att ämneskunskaperna inte fördjupas när fokus hamnar på ren färdighetsträning. Författarna visar hur IT kan bli en tillgång i undervisningen genom att utgå från en pedagogik som är målorienterad, som låter eleverna reflektera över sitt lärande och som fokuserar på den sociala dimensionen av IT-användning. Digitalisering som lyfter skolan vänder sig till undervisande lärare i grund- och gymnasieskola samt till lärarstuderande. Håkan Fleischer är fil.dr i pedagogik och fil.mag. i medie- och kommunikationsvetenskap. Hans avhandling En elev en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan visar hur införandet av varsin dator till elever och lärare påverkar lärandet. Helena Kvarnsell är lärare i ma/no/teknik och har tilldelats Nacka kommuns kvalitetspris för sitt arbete med att integrera IT i undervisningen. Digitalisering som lyfter skolan Håkan Fleischer, Helena Kvarnsell Mjukband, ca 200 sidor Utkommer våren 2015 ISBN NIHAD BUNAR (RED.) Nyanlända och lärande Mottagande och inkludering FOTO: PRIVAT Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt stödjande strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska praktiker som ger dessa elever bäst möjligheter till: Fortsatt kunskapsutveckling. En god språkutveckling. Skolframgång genom användning av både modersmål och svenska som andraspråk. Identitetsutveckling. Inkludering i skolans och samhällets sociala relationer. Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Ämnets samhällsrelevans diskuteras i relation till migration, det mångkulturella samhällets framväxt och skolutveckling. Nihad Bunar är professor i Barnoch ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning har behandlat frågan om hur globaliseringen och migrationen påverkar den svenska skolans arbetsvillkor. Andra forskningsprojekt är: skolor i socialt utsatta områden, valfrihetens konsekvenser och nyanlända och lärande. Nyanlända och lärande Nihad Bunar (red.) Mjukband, ca 250 sidor Utkommer augusti 2015 ISBN

14 ER ANNA JOBÉR Social klass i skolan Det kompensatoriska uppdraget FOTO: HELENA SMITT Skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund har försämrats och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större betydelse för hur elever lyckas i skolan. Den här boken visar hur social klass påverkar klassrumssituationen, undervisningen och i förlängningen även elevernas resultat. Med konkreta exempel förklarar forskaren Anna Jobér hur du som lärare kan hantera socioekonomiska skillnader i klassrummet och skapa likvärdiga möjligheter för alla elever, oavsett bakgrund. Social klass i skolan vänder sig i första hand till yrkesverksamma lärare och lärarstuderande, men kan läsas av alla som vill förstå hur vi kan göra skolan likvärdig. Anna Jobér är fil.dr i pedagogik och har disputerat på hur social klass och sociala processer kan förstås i NOundervisning. Hon är universitetslektor i utbildningsvetenskap mot naturvetenskapernas didaktik vid fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola. Social klass i skolan Anna Jobér Mjukband, ca 250 sidor Utkommer maj 2015 ISBN BO HEJLSKOV ELVÉN Beteendeproblem i skolan FOTO: CAROLA BJÖRK Konflikter och beteendeproblem kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning. Den här boken visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt våld. Författaren tar avstamp i exempel från skolans vardag, kopplar dem till forskning och beskriver elva praktiska principer som personal kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem. Här finns också konkreta handlingsplaner för hur du ska göra när en konflikt är på gång samt studiematerial som fördjupar bokens olika avsnitt. Boken riktar sig till alla som arbetar elevnära i en skolverksamhet såsom lärare, speciallärare, elevassistenter, fritidspersonal och skolledare och kan användas från förskolan till gymnasiet. Årets bästa bok! SKOLLEDAREN Bo Hejlskov Elvén är leg. psykolog och har lång erfarenhet av att handleda och utbilda pedagoger och vårdpersonal i hantering av problemskapande beteende. Han var 2013 finalist till Stora Psykologpriset. Beteendeproblem i skolan Bo Hejlskov Elvén Mjukband, 150 sidor ISBN

15 ER ANNA GRETTVE, MARIE ISRAELSSON, ANDERS JÖNSSON Att bedöma och sätta betyg Tio utmaningar i lärarens vardag FOTO: EVA LINDBLAD Lärare ställs inför många utmaningar när de bedömer och sätter betyg. Kan man utveckla effektiva arbetsformer som fungerar i vardagen? Författarna har med sina bakgrunder från skolan, Skolverkets läroplansreform, forskning och lärarfortbildning sett vilket stöd lärare behöver i arbetet. I boken möts forskning och beprövad erfarenhet: varje kapitel utgår från ett exempel på en utmaning och en beskrivning av hur lärare arbetar för att följa styrdokumenten. Forskaren Anders Jönsson avslutar med ett resonemang om vilket stöd forskning inom området har att ge. Några av de utmaningar som beskrivs är: Hur samlar man in ett bra bedömningsunderlag? Går det att undvika att drunkna i dokumentation? Vilka vinster finns med sambedömning? Boken riktar sig både till lärarstuderande och verksamma lärare inom grund- och gymnasieskolan. Marie Israelsson arbetar som gymnasielärare, Anna Grettve är verksam som skribent och redaktör inom utbildningsområdet och Anders Jönsson är docent i utbildningsvetenskap och biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Kristianstad. Att bedöma och sätta betyg Anna Grettve, Marie Israelsson, Anders Jönsson Mjukband, 216 sidor ISBN CHRISTINA WIKSTRÖM Konsten att göra bra prov Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning FOTO: MATTIAS PERSSON Att utveckla ett bra prov som mäter rätt och ger tillförlitlig information är inte så lätt, och dåliga prov, eller prov som används på fel sätt, kan ge missvisande eller i värsta fall helt felaktig information. Samtidigt kan ett väl utvecklat och väl använt prov ge värdefull information till såväl elev som lärare och gynna undervisning och lärande. Konsten att göra bra prov handlar om prov i teori och praktik. Boken ger bland annat råd och riktlinjer för uppgiftskonstruktion, samt förklarar olika principer för kravgränssättning, vilket ofta utgör ett dilemma för den som ska använda och tolka provresultat. Författaren vänder sig till alla som vill lära sig att konstruera och använda prov på ett så bra sätt som möjligt, men framförallt till blivande eller yrkesverksamma lärare och skolledare. Christina Wikström är fil.dr i beteendevetenskapliga mätningar och arbetar som forskare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Hon har en bakgrund som grundskollärare och provkonstruktör och har i sin forskning särskilt intresserat sig för hur betyg och prov fungerar som kunskapsmått samt som urvalsinstrument till högre utbildning. Konsten att göra bra prov Christina Wikström Inbunden, 224 sidor ISBN

16 ER ADRIENNE GEAR Att läsa faktatexter Undervisning i kritisk och reflekterande läsning FOTO: RICHARD GATZKE I boken Att läsa faktatexter ger Adrienne Gear konkreta lektionsförslag på hur du som lärare kan undervisa i lässtrategier av faktatexter. Författaren presenterar fem strategier för att göra eleverna uppmärksamma på sitt eget tänkande och hur de med hjälp av egna idéer, erfarenheter och bakgrundskunskap kan skapa mening i texten. Genom sina lektionsexempel beskriver författaren hur lärare kan introducera och arbeta med varje strategi. Boken visar också varför det är viktigt att lära ut strategierna i rätt ordning. Adrienne Gear ger tydlig och forskningsanknuten vägledning i hur eleverna blir självständiga och metodiska läsare av faktatexter. Att läsa faktatexter vänder sig i första hand till lärare som undervisar i låg- och mellanstadiet. FÖRORD AV BARBRO WESTLUND Adrienne Gear är verksam lärare i Vancouver, Kanada, där hon även arbetar som lärarutbildare och skolutvecklare. Hennes böcker används av många lärare i Vancouver, British Columbia (BC) för att arbeta strukturerat med strategier för läsförståelse. Att läsa faktatexter Adrienne Gear Översättare: Birgitta Önnerfält Mjukband, ca 200 sidor Utkommer våren 2015 ISBN GUSTAF SKAR, MICHAEL TENGBERG (RED.) Bedömning i svenskämnet Bedömning i svenskämnet fokuserar på aspekter av läs- och skrivbedömning. Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv förklaras bedömningsprocessen, med hjälp av bedömningsteori. Antologin kopplar samman bedömningars syfte, giltighet och tillförlitlighet. Vidare sätter boken detta i relation till olika skriv- och läsbedömningsformat, samt konkretiserar genom exempel från olika ämnen. Boken vänder sig till lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Bedömning i svenskämnet är Svensklärarföreningens årsskrift FOTO: ESBEN K KAMSTRUP FOTO: CATHERINE ANDERSSON BUSCH Gustaf Skar är fil.dr i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling. Han är projektledare för nationella skrivprov vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) som är knutet till Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim. Michael Tengberg är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hans forskning handlar om läsning i vid bemärkelse och om skolans läsundervisning. I ett pågående forskningsprojekt studeras effekterna av strukturerad läsundervisning i högstadiet. I ett annat pågående projekt undersöker Tengberg utgångspunkterna och instrumenten för att mäta och bedöma läsförmåga inom ramen för det svenska skolsystemet. Bedömning i svenskämnet Gustaf Skar, Michael Tengberg (red.) Mjukband, ca 250 sidor Utkommer mars 2015 ISBN

17 ER CATHARINA TJERNBERG Skrivundervisning Processinriktat skrivande i klassrummet FOTO: EVA LINDBLAD Här visar Catharina Tjernberg hur lärare konkret kan använda aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken går från teori till praktik. Den tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur lärare kan visa genom att tänka högt samt hur eleverna kan arbeta på det representativa stadiet, t ex genom att de förklarar hur de tänkt. Det vägledande samtalet är centralt i undervisningen liksom den positiva tron på att eleven är delaktig och engagerad i sitt eget lärande. Författaren utgår från det förhållningssätt som utvecklats vid Teachers College, Columbia University i New York och anpassar det till svensk skola. Skrivundervisning vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i låg- och mellanstadiet. Catharina Tjernberg är fil.dr och lektor i läs- och skrivutveckling. Hon mottog 2014 Eve Malmquists pris för sin läsforskning. Priset delas ut av SCIRA, Swedish Counsil of International Reading Association. Skrivundervisning Catharina Tjernberg Mjukband, ca 230 sidor Utkommer våren 2015 ISBN CATHARINA TJERNBERG Framgångsrik läs- och skrivunder visning En bro mellan teori och praktik Det här är en bok om att lyckas med uppgiften att ge alla elever, även de som har stora läs- och skrivsvårigheter, en god läs- och skrivutveckling inom den vanliga klassens ram. Catharina Tjernberg har studerat en framgångsrik skola och följt elever och lärare i skolår 1 5 under flera års tid. I boken beskriver hon det komplexa samspelet mellan elevens lärande, lärarens undervisning och hur läraren utvecklar sin egen yrkesskicklighet via kollegialt lärande och en gynnsam pedagogisk arbetsmiljö. Boken vänder sig såväl till lärarutbildare och lärarstuderande som till lärare, skolledare, politiker och andra verksamma inom skolans sfär. Framgångsrik läs- och skrivundervisning Catharina Tjernberg Mjukband, 232 sidor Utkom 2013 ISBN Studiehandledning ISBN Missa inte: Under hösten 2015 utkommer de kända läsforskarna Jane Oakhill, Kate Cain och Carsten Elbro med en handbok i läsförståelse. ISBN:

18 LÄRARUTBILDNINGEN JAN HÅKANSSON, DANIEL SUNDBERG Utmärkt skolutveckling Att förbättra skolors måluppfyllelse I Utmärkt skolutveckling visar skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg vilka strategier som kan lyfta skolors resultat. Det förs en omfattande internationell diskussion kring hur forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Den här boken förklarar vilka faktorer som är viktiga att arbeta med på olika nivåer från politiker till skolhuvudmän, rektorer och lärare för att vägleda skolor i rätt riktning. Centrala frågor i boken är: Vad vet vi egentligen om skolors olika resultat och vad som påverkar dessa? Vilka strategier finns för hållbara förbättringsprocesser och positiv resultatutveckling? Hur kan politiker, skolledare och lärare vända skolor i rätt riktning? Utmärkt skolutveckling riktar sig främst till skolledare, lärare, skolhuvudmän och politiker som vill få vägledning i hur man kan förbättra skolors resultat. Jan Håkansson är fil.dr och universi tetslektor i pedagogik, med inriktning på skolreformer och kvalitetsarbete inom skolväsendet. Daniel Sundberg är docent och universitetslektor i pedagogik med inriktning på skolre former och skolans inre arbete. Båda är verksamma vid Linnéuniversitetet i Växjö. Utmärkt skolutveckling Jan Håkansson, Daniel Sundberg Inbunden, ca 300 sidor Utkommer oktober 2015 ISBN JAN HÅKANSSON, DANIEL SUNDBERG Utmärkt undervisning Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning Utmärkt undervisning bygger på skolforskarna Jan Håkanssons och Daniel Sundbergs studie av ett mycket stort antal svenska och internationella forskningsöversikter om undervisning och lärande. Det är den mest omfattande studien hittills i Sverige inom detta område. Författarna presenterar olika forskningstraditioner och lärandeteorier, samt redogör för metoder och resultat med hjälp av spännande inblickar i olika forskningsmiljöer. De diskuterar den didaktiska triangeln och undervisningens black box, samt behandlar bl.a. klasstorlek, nivågruppering, bedömning, motivation och digitalisering. Här lyfts också betydelsen av lärarens värderingar och förhållningssätt fram, tillsammans med andra dimensioner av lärarkompetensen som är avgörande för elevers utveckling. Slutsatserna är inte alltid samstämmiga, men författarna visar att det finns framgångsfaktorer som forskarna enats kring, faktorer som kan fördjupa och förfina konsten att undervisa och förbättra elevernas skolresultat. Utmärkt undervisning vänder sig inte bara till studerande på lärarutbildningen utan också till verksamma lärare, rektorer, utbildningspolitiker och alla som är intresserade av den svenska skolan i ett nationellt och internationellt perspektiv. Utmärkt undervisning Jan Håkansson, Daniel Sundberg Inbunden, 310 sidor Utkom 2012 ISBN en välskriven översikt av forskning som fokuserar på vad som krävs för att undervisning av skol elever skall bli framgångsrik. BOSSE FORSÉN, BTJ-HÄFTET 16

19 LÄRARUTBILDNINGEN ULF P. LUNDGREN, ROGER SÄLJÖ, CAROLINE LIBERG (RED.) Lärande, skola, bildning Grundbok för lärare NY OCH OMARBETAD UTGÅVA Från förskolan, via grundskolan och gymnasiet, till olika former av vuxenutbildning deltar människan i pedagogiska verksamheter. I alla dessa sammanhang verkar läraren med kunskaper, engagemang, kreativitet och en genomtänkt syn på lärande. Lärande, skola, bildning är en gedigen grundbok som belyser skolans historia och framväxt, och ger en fördjupad inblick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Den innehåller bland annat kapitel om den lärande människan, didaktik, kunskapsbedömning ur både svenskt och internationellt perspektiv, de ekonomiska villkoren och skolledningen, samt genus, mångkulturalitet och social segregation. Lärande, skola, bildning är indelad i fem sektioner: Skolan växer fram. Lärande och elevers utbildning. Utbildning och den kulturella reproduktionen. Politisk styrning och skolans förändring. Lärande under livscykeln. I boken medverkar nitton författare från flera universitet. Den är i första hand avsedd för studerande på lärarutbildningen och för alla yrkesverksamma lärare, men vänder sig till alla som vill veta mer om vår svenska skola. Arbetet har utförts under redaktion av Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet och Caroline Liberg, professor i utbildnings vetenskap vid Uppsala universitet. Övriga författare är verksamma inom lärarutbildningen och närliggande forskningsområden och tillhör våra internationellt mest kända pedagogikforskare. Lärande, skola, bildning Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg (red.) Inbunden, 770 sidor ISBN AGNETA HULT, ANDERS OLOFSSON (RED.) Utvärdering och bedömning i skolan För vem och varför? I denna bok beskrivs och analyseras flertalet av de utvärderings- och bedömningspraktiker som idag är aktuella på skolans område alltifrån skolinspektion och pedagogisk utvärdering till de nya skriftliga omdömen som varje elev får. Förutom för lärarstuderande och yrkesverksamma lärare, är boken även högaktuell och relevant för skolledare. Utvärdering och bedömning i skolan är en antologi. Den är framtagen under ledning av Agneta Hult, Umeå universitet, och Anders Olofsson, Mittuniversitetet. Utvärdering och bedömning i skolan Agneta Hult, Anders Olofsson (red.) Inbunden, 253 sidor Utkom 2011 ISBN ELISABET NIHLFORS Lärarens dubbla uppdrag enligt den nya skollagen Välstrukturerat, lättläst och kortfattat. ULF VIKLUND, BTJ-HÄFTET För att som lärare kunna påverka sin situation och yrkesroll, krävs god insikt i det system som styr skolans verksamhet. Elisabet Nihlfors tar upp: Ekonomi som pedagogiskt redskap. Konsten att leda och utveckla lärandet. Den kommunala organisationens påverkan. Skollag och läroplaner. Framtidens lärande. Lärarens dubbla uppdrag Elisabet Nihlfors Inbunden, 192 sidor Utkom 2012 ISBN

20 PEDAGOGISK PSYKOLOGI PHILIP HWANG, BJÖRN NILSSON Gruppsykologi för skola, arbetsliv och fritid Det här är den första svenska boken om gruppsykologi som tar hänsyn till både individ och ålder. Med talrika exempel från förskola, skola, fritid och arbetsliv kombineras teoretiska synsätt och praktisk tillämpning. Bokens fokus på barn- och ungdomsgrupper ger bland andra pedagoger konkreta tips och råd för hur man kan arbeta aktivt och effektivt med att förbättra samarbetet i en grupp. Författarna beskriver initierat vad som kännetecknar de viktigaste grupper vi rör oss i genom livet och hur de formar oss. Djupdykningar görs i områden som påverkan, gruppklimat, problemlösning, könsroller, utanförskap och mobbning samt inte minst lärande och utveckling i grupp. Gruppsykologi är skriven för blivande och yrkesverksamma pedagoger men riktar sig även till beteendevetare och chefer, personal inom vård och omsorg samt till ledare inom olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Philip Hwang är professor i psykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning rör barns och ungdomars utveckling och livsvillkor. Björn Nilsson är psykolog, sociolog och universitetslektor i socialpsykologi. Han är verksam vid bl.a. Göteborgs universitet. Författarna har tidigare gett ut den uppskattade boken Utvecklingspsykologi. Gruppsykologi Philip Hwang, Björn Nilsson Inbunden, 256 sidor FOTO: ANNA VON BRÖMSSEN ISBN PHILIP HWANG, BJÖRN NILSSON Utvecklingspsykologi TREDJE OMARBETADE OCH UTÖKADE UTGÅVAN I denna introduktionsbok i utvecklingspsykologi beskrivs barns och ungdomars, liksom den vuxna människans, utveckling på ett lättfattligt och instruktivt sätt. Boken tar upp aktuella forskningsrön samt viktiga och ibland kontroversiella frågeställningar. På det utvecklingspsykologiska området har ny kunskap växt fram under senare år och tidigare rön måste fortlöpande revideras. Denna tredje utgåva av boken är därför kraftigt omarbetad. Boken vänder sig i första hand till lärarutbildningen, speciallärarutbildningen och till yrkesverksamma inom barnomsorg och skola. Utvecklingspsykologi Philip Hwang, Björn Nilsson Inbunden, 370 sidor Utkom 2011 ISBN

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Välkommen till den nya katalogen för kurs- och fortbildningslitteratur inom de människovårdande

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

God kvalitet i fritidshem

God kvalitet i fritidshem God kvalitet i fritidshem Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa Carin Falkner Ann Ludvigsson Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 13 augusti 2012 Författare

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan.

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. n e g n i n s i v r e d n u i g n Framgå En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen Dnr 2010:1284 Foto: Ryno Quantz, Monica Ryttmarker

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Upplysningar om innehållet: Daniel

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med!

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med! Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Barn i behov av särskilt stöd Visst kan ALLA vara med! Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen av Agneta Nilsson ISBN 978-91-7559-027-1 Denna artikel fi nns att ladda ner på www.skolverket.se/elevhalsa Grafi

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer