2014/1308 A 31. VERKSAMHETSPLAN Institutionen för ingenjörsvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014/1308 A 31. VERKSAMHETSPLAN Institutionen för ingenjörsvetenskap"

Transkript

1 2014/1308 A 31 VERKSAMHETSPLAN Institutionen för ingenjörsvetenskap

2 Beslutad av rektor 2014-xx-xx Dnr 2014 Innehåll Fokusområde A - Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 4 Fokusområde B - Forskning och utbildning på forskarnivå... 8 Fokusområde C Kunskapsbildning genom samverkan inom utbildning och forskning Fokusområde D Verksamhetens förutsättningar/verksamhet i utveckling ÖVP Bilaga 2 Specifika krav på Högskolan Väst från regering och från andra myndigheter Handlingsplan för centrumbildning vid Högskolan Väst

3 Institutionens målbild 2018 Vi är ett förstahandsval för alla våra kunder Forskning Den vitala forskningsmiljön Produktionsteknik Väst skall bidra till att stärka konkurrenskraften, tillväxt och kunskapsutveckling inom produktionsteknik i hela Sverige genom effektivt samverkan mellan industri och akademi. Produktionsteknik Väst bildar tillsammans med strategiska samarbetspartners, en stark infrastruktur som möjliggör effektivt utbyte av kunskap och forskningsresultat mellan företag, universitet och högskolor i Sverige. Produktionsteknik Väst skall skapa enkla, effektiva och uthålliga former för samverkan mellan industri och högskola samt samarbete mellan högskolor. Produktionsteknik Västs fokusområde skall vara forskning inom avancerad modellering, simulering, styrning av produktionstekniska processer och system. Organisatoriskt är forskningen indelad i fyra arenor: Termisk Sprutning, Skärande Bearbetning, Svetsning samt Flexibel Industriell Automation. Alla arenorna samarbetar med flera andra lärosäten nationellt och internationellt och har gästprofessorer från flera olika välrenommerade lärosäten, både nationellt och internationellt. Forskningen har en stabil finansiering och omsätter ungefär 50% av institutionens totala omsättning. Forskningsmiljön attraherar forskare nationellt och internationellt och vår forskning är framgångsrik och erkänd Förutom forskningen som bedrivs inom Produktionsteknik Väst så bedrivs det forskning inom andra områden på institutionen. Institutionen uppmuntrar enskilda forskare att söka externa pengar och att meritera sig vidare. Forskarutbildning Forskarutbildningen i produktionsteknik sker inom de två områdena produktionsprocesser och produktionssystem. Samverkan mellan dessa två områden är central och utbildningen äger huvudsakligen rum inom Produktionsteknik Väst men samarbete kring forskarutbildningskurser med andra lärosäten sker. Forskarutbildningen präglas av hög kvalitet och god genomströmning. De fyra arenorna har tre till sex akademidoktorander och varje arena har god handledarkompetens. En attraktiv industriforskarskola med ytterligare ca 20 industridoktorander, fördelade mellan de olika arenorna, bedrivs framgångsrikt. Vi är dessutom en viktig part i en nationell forskarskola inom produktionsteknik. Grundutbildning Vi är ett förstahandsval för våra studenter. Utbildningen har erkänt hög kvalitet, ett högt och stabilt söktryck (nationell jämförelse med liknande utbildning) och har utbildningsanslag motsvarande minst 850 HST, vilket utgör en stabil finansiell grund. Utbildningen bedrivs främst i fleråriga stabila program som alla har unik inriktning nationellt sett. Vår maskiningenjörsutbildning, med två inriktningar och Industriell ekonomi har direkt koppling till våra två internationella magisterprogram (Produktionsteknik och Robotteknik) och till vår forskarutbildning och forskning. Programmen ger studenterna möjlighet att läsa enligt Co-opmodellen, vilket inget annat svenskt lärosäte erbjuder på motsvarande utbildning. Elektroingenjörsutbildningen är helt ensam i sitt slag i Sverige och erbjuds även den med Co-op. Möjligheten för institutionen att kunna erbjuda Co-op är viktigt då det ger studenterna en stor fördel när det gäller möjlighet till arbetslivserfarenhet inför sitt kommande yrkesliv, vilket starkt efterfrågas av branschen och därmed blir Co-op institutionens starkaste och viktigaste Ail-aktivitet. Lantmäteriingenjörsutbildningen har en unik profil är och är ett mycket attraktivt ingenjörsprogram. Vidare har vi två unika teknikerutbildningar, en inom elkraft och en inom nätverksteknik. Båda programmen har högt söktryck och kan byggas på till en kandidatexamen. Institutionen erbjuder även tekniskt basår för de studenter som inte uppfyller behörighetskraven för ingenjörsutbildning. Ca 10% av institutionens HST bedrivs i form av fristående kurser. Institutionen bedriver uppdragsutbildning motsvarande ca 10% av institutionens omsättning där Ciscoakademin är en mycket viktig aktör. Vi säljer specialkurser på olika nivåer till utvalda företag och samarbetar med IUC Väst. Uppdragen bedrivs både som korta flexibla moduler och som längre poängsatta utbildningar. Företagen i regionen vänder sig i första hand till oss när de vill ha uppdragsutbildning. Samverkan och AIL Samverkan och arbetsintegrerat lärande, AIL, är en naturlig del av institutionens verksamhet och bedrivs framgångsrikt inom både utbildning och forskning. Inom utbildningen är AIL en kvalitetsdimension för att stärka, säkra och befästa kunskap. AIL sker genom reflektion av det erfarenhetsbaserade lärandet i mötet med yrkeslivet. Forskningen är tillämpningsbar och genomförs i nära samverkan med näringsliv och andra externa parter regionalt, nationellt och internationellt. Uppdrag inom forskning och utbildning är ofta ett resultat av framgångsrik samverkan. För både utbildning och forskning gäller att 2

4 samverkan är en förutsättning för att säkra ett aktivt kunskapsutbyte som resulterar i utveckling och lärande för alla parter. För oss är AIL en del i det livslånga lärandet. Personal och arbetsmiljö Vi är ett förstahandsval för personalen och har en stabil kompetensbas. Arbetsmiljön är tillåtande och attraktiv med gott ledarskap, kollegial stöttning och goda förutsättningar för utveckling och meritering. Medarbetarna jobbar i mindre arbetslag, vilket förbättrar synlighet och feedback. Studenterna möter kompetenta, engagerade och inspirerande lärare i en attraktiv arbetsmiljö och med välutrustad modern laborationsmiljö. 3

5 Fokusområde A - Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Institutionens vilja om utbildning: Institutionen erbjuder utbildningar av erkänt hög kvalitet inom profilerade områden på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildning. Internationella utbildningar erbjuds i huvudsak på magisternivå. Studenterna är motiverade, nöjda och eftertraktade på arbetsmarknaden och för vidare utbildning. Grundläggande värden för hög kvalitet i utbildningarna är arbetsintegrerat lärande i samtliga program, nära samverkan med omgivande samhälle, tydlig koppling till forskning samt ett internationellt perspektiv. Internationaliseringen bidrar till nya perspektiv och infallsvinklar och främjar förståelsen och respekten för andra synsätt, kulturer och traditioner samt ökar medvetenheten för internationell solidaritet. Medarbetarna bidrar med spetskompetens och engagemang för rekrytering, undervisning och handledning. Alla medarbetare vet att de arbetar för studentens och samhällets bästa. Institutionen erbjuder även kompetensutveckling för yrkesverksamma och omgivande samhället ser institutionen som en viktig samarbetspartner. AVP del A: Mål och uppdrag från ÖVP Mål A1 Uppdrag A1.1 : A1.1 Stärka och vidareutveckla kvaliteten inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Under år 2015 ska ett vidareutvecklat kvalitetssäkringssystem vara implementerat där AIL och samverkan med det omgivande samhället ska vara kvalitetsaspekter. Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå. Uppdrag A 1.2 Ett pedagogiskt meriteringsprogram ska utarbetas under A 1.3 Institutionen för individ och samhälle Uppdrag A 1.3 A 1.3 Aktivitet A1.4: Delaktiviteter: : Ett vidareutvecklat program för högskolepedagogiska kurser och seminarier ska utarbetas under våren 2015 för att kunna erbjudas från och med hösten Institutionen för individ och samhälle Genomlysa institutionens samtliga program: Under perioden skall samtliga program vid institutionen genomlysas vad gäller ingående kursplaners lärandemål, undervisningsformer, examination och studenternas arbetsutrymmen. Syftet med genomlysningen är att: -säkerställa uppfyllelse av respektive utbildnings nationella mål och CDIO syllabus 2.0 -säkerställa så att flödet av ingående kurser ligger rätt i utbildningen vad gäller förkunskaper och lärandemål -säkerställa så att undervisnings- och examinationsformer stödjer studenten att nå lärandemålen -säkerställa efterfrågade generiska förmågor, inklusive progression, i utbildningen. Därutöver -för ingenjörsutbildningarna sträva efter att inrymma två DBT-projektkurser (design-build-test), en i åk 1 och en med progression i åk 3, där studenten skall träna på ingenjörsyrket. Strävan är DBT-kurserna skall ske i nära samarbete med företag för att stärka Ail och marknadsföra Co-Op. -Identifiera, utveckla, genomföra och utvärdera moment i två kurser per årskurs och program där IKT-pedagogik skall användas. - Identifiera, utveckla, genomföra och utvärdera ett kursmoment per årskurs och program som kan examineras genom IKT. -Identifiera behov av eventuell anpassning av studenternas arbetsytor att stödja undervisningsoch examinationsformer. Bitr. prefekt för grundutbildning och programansvariga 2015: Genomlysning av Industriell ekonomi, Lantmäteriingenjör och maskiningenjör. 2016: Genomlysning av Elektroingenjör och de två magisterutbildningarna. 2017: Genomlysning av 2 åriga utbildningar och tekniskt basår. Aktivitet A1.5: Arbeta utifrån handlingsplan framtagen vid respektive programs genomlysning : Bitr. prefekt för grundutbildning och programansvariga

6 Aktivitet A1.6 Utveckla ingenjörsutbildning med inriktning mot nätverksteknik med start H16 Avdelningsledare (Bo Månsson med hjälp av utsedd arbetsgrupp) Tidplan Klart våren 2015 Aktivitet A1.7 Fortsätta kartlägga examensarbetesaktiviterna i syfte att stärka kvaliteten och, i den mån det är möjligt, samordna examensarbetesprocessen vid institutionen. Biträdande prefekt för grundutbildning Tidplan 2015 Mål A2 Uppdrag A2.1 A 2.1 Uppdrag A 2.2 A 2.2 A2.2 Aktivitet A2.3: : Stärka och utveckla arbetet med breddad rekrytering, genomströmning och etablering. Under 2015 utveckla och påbörja tillämpning av ett helhetskoncept för kartläggning och stöd till studenter före, genom och efter utbildningen med ambitionen att stärka arbetet för alla studenters möjlighet till framgångsrika studier. Alla arbetsenheter har ett ansvar i att arbeta med målsättningen. Särskilt ansvar har: - IS för högskolepedagogiken inkluderande Språk och text - EI för IKT - IV för utveckling av högskolepedagogiken rörande matematikämnet - Biblioteket för utveckling av informationsresurser, sökverktyg och användarstöd - Förvaltningen för att utveckla studentstödsverksamhet Utvecklingsstrateg ansvarar för att initiera och samordna uppdrag A Under 2015 genomföra kartläggning och analysera olika studentgruppers genomströmning och ta fram en åtgärdsplan som särskilt beaktar högskolepedagogik och IKT-pedagogik. Alla arbetsenheter har ett ansvar i att arbeta med målsättningen. Särskilt ansvar har: - IS för högskolepedagogiken inkluderande Språk och text - EI för IKT - IV för utveckling av högskolepedagogiken rörande matematikämnet - Biblioteket för utveckling av informationsresurser, sökverktyg och användarstöd - Förvaltningen för att utveckla studentstödsverksamhet Utvecklingsstrateg ansvarar för att initiera och samordna uppdrag A Institutioner och förvaltning Utvärdera och analysera genomförda stödåtgärder för nya studenter lp 1, H14 Bitr. prefekt för grundutbildning V15 Aktivitet A2.4: Fortsätta genomföra stödåtgärder för nya studenter i lp 1. : Programansvariga samt studie och karriärvägledare H15- Aktivitet A2.5: Fortsatt stort engagemang för att rekrytera fler studenter till grundutbildningen genom en rad viktiga event : Rekryteringsansvarig vid institutionen Mål A3 Under perioden öka antalet helårsstudenter på avancerad nivån (se indikatorer och måltal, bilaga 1). Uppdrag A3 Utveckla utbudet och marknadsföringen av utbildning på avancerad nivå inför läsåret 2015/2016. A3 Institutioner och förvaltning. 5

7 Aktivitet A3.1: Utse en arbetsgrupp att först identifiera åtgärder som marknadsför, kommunicerar och tydliggör (vad utbildning på avancerad nivå är och vad det ger dig som student) våra utbildningar på avancerad nivå, för IV-studenter fr.o.m. åk 1. Därefter skapa handlingsplan för genomförande. : Rekryteringsanvarig vid institutionen 2015 Aktivitet A3.2: Genomförande enligt handlingsplan i A3.1 för att öka antalet IV-studenter, på avancerad nivå. : Rekryteringsanvarig vid institutionen Aktivitet A3.3: Utvärdering av genomförda åtgärder enligt A3.2. : Rekryteringsansvarig vid institutionen Aktivitet A3.4: I enlighet med institutionens internationella strategi: identifiera, utveckla och fördjupa samarbeten med ett antal internationella lärosäten, hellre kvalitet än kvantitet, för att öka den internationella rekryteringen på avancerad nivå. : Internationaliseringsansvarig vid institutionen Aktivitet A3.5 Utarbeta strategi som tydliggör hur vi medvetet skall arbeta för att vår utbildning på avancerad nivå blir en naturlig rekryteringsbas för vår forskning. Bitr. prefekter vid institutionen Tidplan 2015 Aktivitet A3.6 Utreda möjligheten till en magisterutbildning inom smarta nät/grön energi (elkraft) i samarbete med Høgskolen i Østfold. Delaktiviteter Bilda arbetsgrupp/nätverk tillsammans med HiØ. Undersök möjligheten att söka INTERREG-projekt Avdelningsledare (Mikael Ericsson och Bo Månsson) Tidplan 2015 Aktivitet A3.7 Tidplan Mål A4 Uppdrag A4.1 A4.1 Uppdrag A4.2 A4.2 Uppdrag A4.3 Rekryteringsbesök av programansvariga för magisterutbildningrna vid lämpliga lärosäten Programansvariga (Mahdi Eynian och Fredrik Danielsson) 2015: Identifiera lämpliga lärosäten och start av rekryteringsbesök 2016: Fortsätta rekryteringsbesök och påbörja utvärdering av besöken Stärka och utöka internationaliseringen i hela högskolans verksamhet. Under perioden öka antalet inresande och utresande studenter i syfte att öka internationaliseringen av studentpopulationen (se indikatorer och måltal, bilaga 1). Inför läsåret 2015/2016 genomföra en översyn av kursutbudet på engelska. Utvecklingsstrateg ansvarar för att initiera och samordna uppdragen i samarbete med institutioner och förvaltning. Under 2015 utarbeta en handlingsplan för att utöka antalet utresande studenter. Utvecklingsstrateg ansvarar för att initiera och samordna uppdragen i samarbete med institutioner och förvaltning. Inför läsåret 2015/2016 göra en samordnad översyn av samarbetsavtal. 6

8 A4.3 Utvecklingsstrateg ansvarar för att initiera och samordna uppdragen i samarbete med institutioner och förvaltning. Aktivitet A4.4: Se aktivitet A3.4 : Aktivitet A4.5: Vid genomlysning av programmen (Aktivitet A1.4) identifiera del av kurs eller utbildningsmoment som helt eller delvis kan vara förlagt utomlands i enlighet med IV:s strategi för internationalisering. : Biträdande prefekt för grundutbildning och programansvarig Aktivitet A4.6: Skapa handlingsplan som innehåller åtgärder, tidsplan, finansieringsplan, genomförande och utvärdering av identifierad utomlands förlagd del av kurs eller utbildningsmoment. : Internationaliseringsansvarig vid institutionen Aktivitet A4.7: Arbeta enligt handlingsplan skapad enligt Aktivitet A4.6 : Internationaliseringsansvarig vid institutionen Aktivitet A4.8: Vid genomlysningen av programmen (Aktivitet A1.4) identifiera en kurs/program som kan ges på engelska och samtidigt passa in ett utbytes kurspaket enlig IV:s strategi för internationalisering. : Programansvarig AVP del B: Arbetsenhetens egna Mål och uppdrag 7

9 Fokusområde B - Forskning och utbildning på forskarnivå Institutionens vilja om forskning: Institutionens forskning präglas av den vitala forskningsmiljön Produktionsteknik Väst och bedrivs på Produktionstekniskt Centrum på Innovatum. Forskningen är erkänd som en framgångsrik forskningsmiljö i Sverige inom fokusområdena produktionsprocesser (Termisk Sprutning, Skärande Bearbetning och Svetsning) samt produktionssystem (Flexibel Industriell Automation). Verksamheten har långsiktig och stabil finansiering. Forskningen är tillämpningsbar och efterfrågad och genomförs i nära samverkan med näringsliv och andra externa parter regionalt, nationellt och internationellt. Institutionens vilja om forskarutbildning: Institutionens forskarutbildning i Produktionsteknik sker inom de två områdena produktionsprocesser och produktionssystem. Samverkan mellan dessa två områden är central och utbildningen äger huvudsakligen rum inom den vitala forskningsmiljön Produktionsteknik Väst. Forskarutbildningen präglas av hög kvalitet och god genomströmning. AVP del A: Mål och uppdrag från ÖVP Mål B1 Uppdrag B1.1 Stärka och vidareutveckla kvaliteten inom forskning och forskarutbildning. Under 2015 skall ett vidareutvecklat kvalitetssäkringssystem implementeras vid högskolan. Särskild vikt skall läggas på AIL och samverkan med det omgivande samhället. Forsknings- och forskarutbildningsnämnden. Uppdrag B1.2 Utvärdering av de vitala forskningsmiljöerna ska genomföras under våren Forsknings- och forskarutbildningsnämnden. Uppdrag B1.2 Utvärdering av de vitala forskningsmiljöerna ska genomföras under våren B1.3 Handledningskvalitet Kartlägga behovet av kompetensutveckling för handledare. Delaktivitet Kartlägga behovet Upprätta handlingsplan : Bitr. prefekt för forskning Vår 2015 B1.4 Handledningskvalitet kompetensutveckla handledare, stimulera utbyte av erfarenheter mellan handledare. Delaktivitet Följa upprättad handlingsplan Uppdatera och revidera handlingsplan årligen. : Bitr. prefekt för forskning samt avdelningsledare Höst B1.5 Kvalitetssäkring av ansökningar genom att implementera en intern process med generisk tidplan samt process för granskning (stödjer även Mål B2) : Bitr. prefekt för forskning Höst 2015 B1.6 Plan för forskarutbildningens omfattning på lång sikt : Bitr. prefekt för forskning 2017 B1.7 Utveckla plan för ökning av rekryteringsbas för doktorander : Bitr. prefekt för forskning

10 B1.8 Etablera hög kvalitet i seminarieverksamhet inom alla arenor : Arenaledare med stöd av Bitr. prefekt för forskning 2015 B1.9 Utforma detaljerad målbeskrivning för forskningen, med avseende på fastställda indikatorer för PTV : Bitr. prefekt för forskning med stöd från respektive arenaansvarig, verksamhetsledare Höst 2015 B1.10 Identifiera kvalitetsindikatorer - nya indikatorer för vetenskaplig kvalitet : Bitr. prefekt för forskning med stöd från respektive arenaansvarig, verksamhetsledare Vår 2015 B1.11 Identifiera kvalitetsindikatorer - nya indikatorer för kvalitet i samproduktion : Bitr. prefekt för forskning med stöd från respektive arenaansvarig, verksamhetsledare Vår 2015 Mål B2 Under perioden öka andelen externfinansiering av forskningen i syfte att fortsätta utveckla forskningen såväl i styrka som i uthållighet (se indikatorer och mätetal, bilaga 1). Uppdrag B2.1 Under våren 2015 vidareutveckla ledarprogram för forskare med uppstart hösten B2.1 Vicerektor för innovationsfrågor. Uppdrag B2.2 B2.2 Under 2015 utarbeta en utvecklingsplan samt en finansieringsplan för de vitala forskningsmiljöerna. Institutioner och vitala forskningsmiljöer. B2.3 Utvärdering av kompetensutvecklingstid för att skriva ansökningar : Bitr. prefekt för forskning med stöd av arenaledare 2016 B2.4 Utveckla strategi för prioritering av extern finansiering för att minska andel egenfinansiering : Bitr. prefekt för forskning i samverkan med projektekonomer Höst 2015 B2.5 Sätta ett realistiskt mål för institutionen/vitala miljön baserat på nya förutsättningar för anslagsmedel : Bitr. prefekt för forskning med stöd av Verksamhetsledare 2015 Mål B3 Öka vår andel av den kvalitetsbaserade fördelningen av det statliga forskningsanslaget. Uppdrag B3.1 Under 2015 vidareutveckla forskningsstrategierna inför forskningspropositionen Institutioner och vitala forskningsmiljöer. Uppdrag B3.2 Under perioden öka antalet publikationer och medelciteringar med syfte att öka anslagstilldelningen (se indikatorer och måltal, bilaga 1). Institutioner och vitala forskningsmiljöer. 9

11 B3.3 Uppdatera forskningsstrategi för PTV med hänsyn tagen till eventuella förändringar i regelverk för statligt forskningsanslag : Bitr. prefekt för forskning med stöd av Verksamhetsledare 2015 B3.4 Utveckla system för internt review förfarande av artiklar inom respektive arena : Arenaledare 2016 Mål B4 Uppdrag B4.1 Ökat antal seniora forskare för att säkerställa handledarresurser. Utarbeta ett meriteringsprogram för undervisande/forskande medarbetare. Skall samordnas med B1.1. Klart FFUN. B4.2 Identifiera processer för att säkra kompetens och kompetensutveckling internt Delaktivitet Genomföra inspirationsdag (resurser på KTH) för docentmeritering och för handledarinspiration Utveckla ett samarbete med externt rekryteringsbolag Tydliggöra roller utveckla mentorskap för bihandledare : Bitr. prefekt för forskning

12 Fokusområde C Kunskapsbildning genom samverkan inom utbildning och forskning Institutionens vilja om samverkan och AIL: Samverkan och arbetsintegrerat lärande, AIL, är en naturlig del av institutionens verksamhet och bedrivs framgångsrikt inom både utbildning och forskning. Inom utbildningen är AIL en kvalitetsdimension för att stärka, säkra och befästa kunskap. AIL sker genom reflektion av det erfarenhetsbaserade lärandet i mötet med yrkeslivet. Forskningen är tillämpningsbar och genomförs i nära samverkan med näringsliv och andra externa parter regionalt, nationellt och internationellt. Uppdrag inom forskning och utbildning är ofta ett resultat av framgångsrik samverkan. För både utbildning och forskning gäller att samverkan är en förutsättning för att säkra ett aktivt kunskapsutbyte som resulterar i utveckling och lärande för alla parter. För oss är AIL en del i det livslånga lärandet. AVP del A: Mål och uppdrag från ÖVP Mål C1 Uppdrag C1.1 C1.1 Uppdrag C1.2 C1.2 Under 2015 utarbeta modell för systematisk uppföljning av samverkansarbetet. Under 2015 genomföra en självvärdering av AIL och samverkansarbetet. Vicerektor för innovationsfrågor Under 2015 utarbeta indikatorer för uppföljning. Vicerektor för innovationsfrågor Aktivitet C1.3: Vara delaktiga i det övergripande arbetet med självvärdering Delaktiviterer Genomlysning av vilka AIL-aktiviteter som görs idag vid institutionens utbildningar Kartläggning av utbildningarnas övriga samverkan med omgivande samhälle i form av branschråd, gästföreläsare och liknande Ta fram kriterier som skall gälla för att kunna definiera vilka aktiviteter vid institutionen som skall klassas som AIL. Dessa skall kopplas till högskolans definition av AIL (under framtagande). : ig för samverkan, AIL och Co-op (Kristina Sandström) Våren 2015 Aktivitet C1.4: Skapa en institutionsstrategi för AIL : ig för samverkan, AIL och Co-op i samråd med ledningsgrupp och SLUG Våren 2015 Aktivitet C1.5: Skapa en institutionsstrategi för samverkan : ig för samverkan, AIL och Co-op i samråd med ledningsgrupp och SLUG 2015 Mål C2 Etablera en samverkansstruktur med kommuner i närregionen, för utveckling av kunskap och kompetens inom olika områden. Uppdrag C2 Utarbeta en hållbar struktur för samverkan med kommuner i närregionen. Klart 2016 Prorektor. Mål C3 Uppdrag C3 Öka volymen för uppdragsverksamheten. Under perioden öka uppdragsintäkterna i enlighet med högskolans strategier (uppdrag inom utbildning på grund- och avancerad nivå). (se indikatorer och måltal, bilaga 1). Under 2015 ta fram en gemensam utvecklings- och marknadsföringsplan för uppdragsverksamheten. Institutioner och förvaltning. 11

13 Aktivitet C3.1: Aktivt engagemang och deltagande i U-nets arbete : ig för uppdrag (Ingrid Elison i samarbete med Åsa Axgärde) Klart hösten 2015 Aktivitet C3.2: Aktiv medverkan vid framtagning av kortkurser. Var delaktiga i minst femkurser. Aktivt medverka i kort kursprojektet, bl.a. med avseende på kvalitetssäkring och samordning. : Åsa Axgärde Dec 2015 Aktivitet C3.3: Ta fram strategi för uppdragsverksamhet inom institutionen : ig för uppdrag (Ingrid Elison) Mars 2015 MålC4 Tydligare infrastruktur för högskolans interna arbete med samverkansfrågor Uppdrag C4.1 Under perioden vidareutveckla arbetsformerna och fortsätta höja kompetensen när det gäller nyttiggörande- och innovationsfrågor. Vicerektor för innovationsfrågor Uppdrag C4.2 Uppdrag C4.3 Under perioden ska en intern samrådskonstellation för samverkansfrågor formeras. Under perioden ska samverkansarbetet tydligare förvaltas, följas upp och kvalitetssäkras. Vicerektor för innovationsfrågor Under perioden ska samverkansarbetet tydligare förvaltas, följas upp och kvalitetssäkras. Vicerektor för innovationsfrågor och utvecklingsstrateg.r 12

14 AVP del B: Arbetsenhetens egna Mål och uppdrag Mål Kvalitetssäkring och vidareutveckling av Co-op som pedagogisk modell ig för samverkan, AIL och Co-op (Kristina Sandström) Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra Co-op som koncept och pedagogisk modell samt processerna i det arbetet Fortsatt arbete med utvärderingsmodell/analysinstrument för Co-op Ta fram självvärderingsmodell för studenternas och deras syn på kunskaper kopplat till AIL/Co-op Verka för att AIL är en viktig del av Medarbetarutvecklingsprogrammet Fortsatt samverkan inom WACE Uppdrag Tidplan Säkra tillgången på Co-opplatser Co-opkoordinatorer Årligen Mål Vara en aktiv och drivande part i AIL-plattformen PTC (Produktionstekniskt Centrum) Uppdrag Verka för att uppnå målen i verksamhetsplanen för PTC Högskolans representanter i PTCs ledningsgrupp (Mikael Ericsson och Lennart Malmsköld) Tidplan

15 Fokusområde D Verksamhetens förutsättningar/verksamhet i utveckling Institutionens vilja om personal, hälsa och arbetsmiljö: Institutionen har en bra och stimulerande arbetsmiljö. Alla bär ett ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och bidrar med förutsättningar för och utveckla ett positivt arbetsklimat. Alla medarbetare har kunskap, förståelse och insikt om verksamhetens alla processer och känner delaktighet, engagemang och ansvar för helheten. En förutsättning för hög kvalitet i utbildning och forskning är medarbetarnas höga kompetens och kompetensutveckling. AVP del A: Mål och uppdrag från ÖVP Mål D1 Kvalitetsutveckla och effektivisera högskolans organisation utifrån nya planeringsförutsättningar. Uppdrag D1.1 Utvärdera befintligt resursfördelningssystem för grundutbildningsanslaget, klart våren Förvaltning Aktivitet D1.1.1: Vara delaktig i utvärderingen samt bidra med vår kunskap och kommunicera vårt behov : Prefekt Våren 2015 Aktivitet D1.1.2: Delaktivitet : Uppdrag D1.2 Utvärdera vår egen organisation, särskilt nya ledningsorganisationen, för att säkra kvalitet och vidareutveckla verksamheten. Minst två gånger årligen genomlysa arbetssätten inom ledningsgruppen Prefekt Vår och höst årligen Utifrån utvärderingen utarbeta ett förslag till nytt/utvecklat resursfördelningssystem för grundutbildning till budgetåret 2017, klart Förvaltning Aktivitet D1.2.1: Vara delaktig i framtagande i nytt/utvecklat resursfördelningssystem : Prefekt 2015 Uppdrag D1.3 Utveckla det psykosociala arbetsmiljöarbetet vid högskolan. Genomföra en övergripande riskanalys av arbetsmiljön och utifrån riskanalysen utarbeta en handlingsplan, klart hösten Förvaltning och HAMK Aktivitet D1.3.1: Bidra med vår kunskap samt kommunicera vårt behov Delaktivitet Införa personalvårdsronder som pilotprojekt : Arbetsmiljöansvarig (Mikael Ericsson) tillsammans med avdelningsledare Påbörja 2015 Uppdrag D1.4 Genomföra ledarutvecklingsinsatser för samtliga chefer, start våren Aktivitet D1.4.1: : Uppdrag D1.5 Förvaltning Bidra med vår kunskap samt kommunicera vårt behov Prefekt Vid efterfrågan En grundläggande introduktionsutbildning för medarbetare och chefer ska årligen erbjudas två gånger per år med start våren Förvaltning 14

16 Aktivitet D1.5.1: : Uppdrag D1.6 Bidra med vår kunskap samt kommunicera vårt behov Prefekt Vid efterfrågan Under perioden genomföra en översyn av högskolans mer omfattande administrativa processer och funktioner. Klart 2017 Förvaltning Aktivitet D1.6.1: Vara delaktiga i översynen och vara tydliga med att kommunicera verksamhetens behov, krav och förväntningar : Prefekt Uppdrag D1.7 D1.7 Uppdrag D1.8 D1.8 Mål D2 Uppdrag D2.1 D2.1 Ett fysiskt studenttorg skall etableras där studenterna skall erbjudas service och stöd från flera funktioner (Studentcentrum, IT, Campussupport, Bibliotek). Klart 2016 Förvaltningen och bibliotek E-tjänster för studenter skall vidareutvecklas i syfte att på ett adekvat sätt komplettera det fysiska studenttorget för nationella, internationella och distansstudenter. Klart Förvaltningen och bibliotek Under perioden stärka och kommunicera högskolans AIL-profil. Under 2015 ska en vidareutvecklad AIL-definition kommuniceras internt och externt. Samtliga arbetsenheter. Aktivitet D2.1.1: Lyfta AIL som begrepp och definition på institutionsmöten samt avdelningsmöten : Prefekt 2015 Aktivitet D2.1.2: Lyfta AIL som begrepp och definition i all extern kommunikation : Prefekt Uppdrag D2.2 D2.2 Under 2015 implementera identitetsmarkör för AIL i all kommunikation. Förvaltning (Kommunikationsavdelningen) Mål D3 Under perioden stärka och synliggöra högskolan arbete med hållbar utveckling Uppdrag D3.1 Utarbeta mätbara mål för högskolans miljöarbete, Klart 2015 Uppdrag D3.2 Miljöcertifiering av miljöledningssystem (se bilaga 2, mål 3) Klart 2017 D3.1-2 Förvaltningen i samarbete med Centrum för hållbar utveckling 15

17 AVP del B: Arbetsenhetens egna Mål och uppdrag Mål : : Säker arbetsmiljö, Systematiskt arbetsmiljöarbete i våra lokaler Arbetsmiljöansvarig på IV Kontinuerligt genomföra riktade skyddsronder i våra labb, både på Campus och på PTC Arbetsmiljöansvarig på IV Genomföra 2 riktade ronder mot labb på Campus och 4 stora och 5 små skyddsronder på PTC per år. Jobba aktivt med att tillsammans med partners på PTC verka för en god arbetsmiljö genom deltagande i Husmöten på PTC Arbetsmiljöansvarig på IV Kontinuerligt, Varannan vecka, enligt kallelse Digitala skyddsronder som pilotenhet : Arbetsmiljöansvarig på IV

18 ÖVP Bilaga 2 Specifika krav på Högskolan Väst från regering och från andra myndigheter Mål 1 Uppfylla RAFS 2008:4 1 Uppdrag Upprätta verksamhetsbaserad klassificeringsstruktur för arkiv och registratur. Klart Förvaltningen, Avdelningschef PEJL Vara delaktiga, engagerade och vara tydliga med att kommunicera verksamhetens behov, krav och förväntningar De medarbetare som sitter i referensgrupp, styrgrupp och olika arbetsgrupper. Tidplan Klart 2015 Mål 2 Vidareutveckla arbetet med stödsystem för förbättrad intern styrning och kontroll 2 Uppdrag 1. Slutföra riskanalys på förbättrad löneprocess. Klart Genomföra riskbedömning inom prioriterade områden utifrån framtagen analys. Klart Förvaltningen, Avdelningschef PEJL Vara delaktiga, engagerade och vara tydliga med att kommunicera verksamhetens behov, krav och förväntningar De medarbetare som ev utses till referensgrupp, styrgrupp och olika arbetsgrupper. Tidplan Klart 2015 Mål 3 Högskolan skall ha implementerat miljöledningssystem 3 Uppdrag Utifrån framtagen handlingsplan införa miljöledningssystem vid högskolan. Implementerat fullt ut Förvaltningen, Avdelningschef PEJL Utreda vad detta innebär för verksamheten på PTC Prefekt och arbetsmiljöansvarig Tidplan 2016 Mål 4 Uppdrag En lönekartläggning ska genomföras vart tredje år för att förhindra osakliga skillnader i lön och anställningsvillkor mellan kvinnor och män 4. Att genomföra en lönekartläggning och analysera om det finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor under Förvaltningen, Personalchef 1 RA-FS 2008:4 2 Högskoleförordning (1993:100) 2 kap. 2, FISK (2007:263) 3 Miljöledning (2009:907) 4 Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 10 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag _sfs /#K3 17

19 Tidplan Mål 5 Uppdrag Tidplan Vara delaktiga och engagerade samt arbeta för att även inkludera andra diskrimineringsgrunder Prefekt tillsammans med avdelningsledare Var tredje år Högskolan ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning 5 En årlig revidering av handlingsplanen för lika villkor ska genomföras under perioden. Förvaltningen, Avdelningschef Studentcentrum Vara delaktiga och engagerade Programansvariga Årligen Mål 6 En handlingsplan för jämställdhet ska upprättas vart tredje år 6 Uppdrag En jämställdhetsplan ska upprättas under våren Förvaltningen, Personalchef Tidplan Vara delaktiga och engagerade samt arbeta för att även inkludera andra diskrimineringsgrunder Prefekt tillsammans med avdelningsledare Var tredje år Mål 7 Upprätta ledningssystem för informationssäkerhet enligt Msbfs 2009:107 Uppdrag 1. Genomföra informationsklassning i enlighet med MSBFS 2009:10. Klart Uppnå MSBFS 2009:10. Klart 2015 Förvaltningen, IT-chef 5 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 1,, 5-8 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag _sfs /#K3 6 Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 13,, 5-8 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag _sfs /#K3 7 Föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet https://www.msb.se/sv/om-msb/lag-ochratt/gallande-regler/krisberedskap/msbfs foreskrifter-och-allmanna-rad-om-statliga-myndigheters-informationssakerhet/ 18

20 Handlingsplan för centrumbildning vid Högskolan Väst 2015 Cisco-center vid Högskolan Väst Cisco-centret vid Högskolan Väst fick status som centrumbildning 2008 men verksamheten har funnits sedan Verksamheten innefattar kontakt, utbildning och kvalitetssäkring av 12 lokala Ciscoakademier vilka i huvudsak finns i västra Sverige. Bland de lokala akademierna finns fem högskolor och sju gymnasier, bland annat Chalmers samt högskolorna i Jönköping, Borås och Skövde. Undervisningen baseras på en genomarbetad mix av teori och praktik där arbetsmoment och best-practice från industrin integreras i lärprocessen. Cisco-centret omsätter ca 700kkr och omfattar nästan en heltids tjänst. Inom centrumbildningens uppdrag ingår även att vara en samarbetspartner till Cisco vid framtagande av nytt undervisningsmaterial och organisation för den globala Cisco Akademin, vilken omfattar över 1 miljon samtidiga studenter. Cisco-centret verkar även för en hållbar utveckling och att sprida kunskap om samhälls- och branschnyttan av att det finns välutbildad personal inom datakommunikationsbranschen, där det i dagsläget finns ett stort underskott, såväl i Sverige som globalt. Mål 2015: : Tillhandahålla support till Ciscoakademier I vårt åtagande till våra lokala Ciscoakademier ligger att vi skall hjälpa dem med att lösa både tekniska och pedagogiska frågeställningar som uppstår i deras verksamhet. Stig Johansson Löpande Mål 2015: Genomföra kvalitetssäkring av Ciscoakademier Löpande uppföljning av utbildningskvalitén hos våra lokala akademier genom bland annat de verktyg som finns inom NetSpace samt andra indikatorer. : Stig Johansson 2015 Mål 2015: : Mål 2015: : Anordna en konferens för lokala Cisco Akademier Konferensen är ett en-och-en-halvdags event där alla lokala instruktörer bjuds in till föreläsningar och diskussioner kring aktuell datakommunikation. Stig Johansson Q2 Genomföra verksamhetsbesök Genomföra besök hos alla våra Cisco Akademier, tala med deras instruktörer, skolledare, elever samt besöka deras labb och undervisningslokaler. Stig Johansson Q3/Q4 Mål 2015: Genomföra instruktörsutbildning och certifiering Genomföra fyra utbildningsveckor, en i varje kvartal, med tillhörande certifiering av Cisco akademi-instruktörer inom CCNA, CCNP, Wireless, Security, ITessentials. : Kim Carlsson

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Riktlinjer för meritportfölj

Riktlinjer för meritportfölj HÖGSKOLAN I BORÅS Dnr 227-07-10 Fastställd i FOU-nämnden: 2007-10-19 Fastställd i NKU och LUN: 2008-05-14 Riktlinjer för meritportfölj Till hjälp för sökande till lärartjänster har Högskolan i Borås utformat

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 Likabehandlingsplan 2015 Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 2 3 Strategi för lika villkor Grundtanken i jämlikhetsarbetet på Mälardalens högskola (MDH) är att det genomsyrar hela vardagslivet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer