TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM. Högskoleutbildning i. Mänskliga rättigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM. Högskoleutbildning i. Mänskliga rättigheter"

Transkript

1 TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM Högskoleutbildning i Mänskliga rättigheter LÄSÅRET 2015/2016

2

3 Mänskliga rättigheter - för allas lika rättigheter Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör grunden för internationella mänskliga rättigheter. Många kämpar dagligen för en värld där mänsklig värdighet, jämlikhet och frihet respekteras. Från hösten 2015 kan vi erbjuda våra studenter ett kandidatprogram och ett magister-/masterprogram i mänskliga rättigheter, med filosofiska, rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Här lär du dig att förstå och analysera innebörden, bakgrunden och skyddet av rättigheter. Under utbildningen har du även möjlighet att praktisera på en myndighet eller frivilligorganisation. Syftet är att utveckla ett kreativt och kritiskt förhållningssätt med relevans både för fortsatta studier och arbetslivet. En utbildning i mänskliga rättigheter ger dig kunskap och praktiska verktyg för att arbeta inom en mängd olika fält. Efter examen kan du arbeta inom exempelvis statsförvaltning, frivilligorganisationer och internationella organ. Mer information om våra kurser hittar du i denna folder och på vår hemsida. Varmt välkommen! Mona Samadi Utbildningsledare programmet Mänskliga rättigheter

4 Kandidatprogram i mänskliga rättigheter (MR) 180 högskolepoäng samt fristående kurser Programmet ges på heltid och startar varje hösttermin. Kurserna ligger parallellt på halvfart. De flesta av kurserna kan också sökas som fristående kurser. Närvaro är obligatorisk på föreläsningar och seminarier. Programmets uppbyggnad De studenter som påbörjat kandidatprogrammet hösten 2014 och tidigare följer den gamla utbildningsplanen för sin examen, se hemsidan. År /2016 HÖSTTERMIN 2015 aug-okt Mänskliga rättigheter och filosofins grunder, 7.5 hp, MR161 Grundläggande kurs om mänskliga rättigheter som ett filosofiskt projekt, en introduktion i olika filosofiska argument med fokus på antiken fram till medeltiden. Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5 hp, MR162 Övergripande och grundläggande kurs i internationell rätt och mänskliga rättigheter. Särskilt fokuseras på utvecklingen av mänskliga rättighetssystemet nationellt, regionalt och på global nivå. nov-jan Mänskliga rättigheter och demokratins framväxt, 7.5 hp, MR163 Övergripande och grundläggande kurs om moraliska och historiska perspektiv på mänskliga rättigheter och demokrati. Mänskliga rättigheter i praktiken, 7.5 hp, MR164 Här tränas förmågan att tillgodogöra sig information om en utvald frågeställning och att skriva om denna. VÅRTERMIN 2016 Förkunskapskrav: 15 hp mänskliga rättigheter. jan-mars Religions- och övertygelsefrihet, 7.5 hp, MR261 Om religions- och övertygelsefrihetens förankring i svensk och internationell rätt samt hur den kan förverkligas i ett mångkulturellt samhälle. Programstudenter väljer en av följande två kurser: - Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hp, MR262 Om kvinnors mänskliga rättigheter där förutsättningarna för jämställdhet, lika rättigheter och status i samhället granskas och analyseras. - Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5 hp, MR263 Om hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning har utvecklats och utformats i Sverige och globalt. april-juni Yttrande- och tryckfrihet, 7.5 hp, MR264 Om yttrande- och tryckfrihetstraditionen nationellt, regionalt och internationellt ur ett filosofiskt och juridiskt perspektiv. Programstudenter väljer en av följande två kurser: - Barnets rättigheter, 7.5 hp, MR265 Om barnets rättigheter enligt barnkonventionen och andra konventioner, med exempel från Sverige och internationellt. - The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits, MR266 This course addresses the human rights of indigenous peoples and ethnic minorities, taking up contemporary tensions such as religious, social and political conditions, between national sovereignty and collective and individual rights, as well as questions of identity.

5 År /2017 Med reservation för ändringar. HÖSTTERMIN 2016 Förkunskapskrav: 45 hp mänskliga rättigheter. aug-okt Mänskliga rättigheter en kritisk analys, 7.5 hp, MR267 En filosofiskt inriktad kurs som tar upp kritiska teorier i förhållande till mänskliga rättigheter, såsom feminism och postkolonialism. Asyl- och flyktingrätt, 7.5 hp, MR268 Om asylrätten ur ett juridiskt, politiskt, historiskt och filosofiskt perspektiv. Internationell, europeisk och svensk lagstiftning och praxis behandlas. nov-jan Rasism och diskriminering, 7.5 hp, MR269 Om rasismens idéer och spridning - historiskt och i nutid och om motreaktion i form av lagstiftning, deklarationer och konventioner. Klimat och mänskliga rättigheter, 7.5 hp, MR270 Om mänskliga rättigheters roll i klimatavtal och klimatförhandlingar, om etiska frågeställningar inför olika framtida scenarier. VÅRTERMIN 2017 Förkunskapskrav: 75 hp mänskliga rättigheter. jan-mars Fred, konflikt och religion, 7.5 hp, MR271 Utifrån grundläggande konfliktteori behandlar kursen fredsbegrepp och globala konfliktmönster samt religionens roll i relation till dessa. Uppsatsarbete, 7.5 hp, MR250 Studenten genomför en självständig undersökning som presenteras skriftligt. Förkunskapskrav: 90 hp mänskliga rättigheter. april-juni Humanitär rätt, 7.5 hp, MR361 Om de regler som är tillämpliga i en väpnad konflikt. Mänskliga rättigheter, säkerhet och terrorism, 7.5 hp, MR362 Om spänningen mellan säkerhetspolitiska hänsyn och mänskliga rättigheter och om terrorismens framväxt. År /2018 Med reservation för ändringar. HÖSTTERMIN 2017 Förkunskapskrav: 105 hp mänskliga rättigheter. aug-okt Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7.5 hp, MR363 En tematisk kurs där rättvisa analyseras utifrån filosofiska teorier och tillämpas på samtida globala frågeställningar. Metod mänskliga rättigheter, 7.5 hp, MR349 Om vetenskaplig metod anpassad för att behandla problem inom studiet av mänskliga rättigheter. nov-jan Examensarbete mänskliga rättigheter, 15 hp, MR350 Kandidatuppsats skrivs och opponering genomförs. VÅRTERMIN 2018 Förkunskapskrav: 150 hp mänskliga rättigheter inkl. examensarbete om 15 hp. jan-juni Praktikkurs mänskliga rättigheter, 30 hp, MR392 Kunskapen i mänskliga rättigheter praktiseras i en konkret arbetssituation. Alternativ till praktikkurs: 1. Litteraturkurser 15 hp och 2 valbara kurser från 200-nivå hp andra relevanta ämnen, ex. juridik, statskunskap, teologi/religionsvetenskap

6 Jag valde att börja studera programmet mänskliga rättigheter eftersom mänskliga rättigheter är något centralt som präglar, berör och avgör människors levnadssituation, oavsett vem, var eller hur. Det bästa med att studera denna utbildning på THS är att de behandlar, problematiserar och analyserar mänskliga rättigheter ur flera kontexter, exempelvis från juridiska och filosofiska perspektiv, samt förhållandet mellan teorin och praktiken. På så sätt blir kunskapen, förståelsen och analysförmågan både bredare och djupare. Programmet mänskliga rättigheter är en spännande, lärorik och viktig utbildning. Efter min kandidatexamen står dörren öppen för att arbeta inom både statliga och icke-statliga organisationer, nationellt som internationellt. Tack vare THS:s seriösa satsning och utveckling finns det även nu möjlighet till att läsa en master i mänskliga rättigheter. Min plan är att fördjupa mina kunskaper, öka min förståelse och fortsätta att studera mänskliga rättigheter här på THS. Frida Lockner

7 Jag arbetar med kommunikation och media och valde att vidareutbilda mig på masterprogrammet i mänskliga rättigheter för att möta de utmaningar som finns i dagens globala samhälle, och aktivt vara med och påverka. Mänskliga rättigheter är kraftfulla instrument i kampen för alla människors lika värde och rättigheter, och mot orättvisor och förtryck. THS är pionjärer inom högskoleutbildning med fokus på mänskliga rättigheter vilket märks på det fullödiga kursutbudet och lärarnas kompetens och engagemang! Det är nära kontakt mellan lärare, gästföreläsare och studenter vilket inspirerar till intressanta samtal och diskussioner. Skolan har en trivsam studiemiljö och ligger bredvid grönområden där man kan ta en promenad mellan studiepassen. Masterprogammet i mänskliga rättigheter har gett mig en gedigen teoretisk grund och konkreta verktyg för att arbeta med rättighetsfrågor i framtiden. Ciro Sammarco

8 Masterprogram Tvärvetenskapligt magister- och masterprogram i mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng Hösten 2015 startar Teologiska högskolan Stockholm (THS) ett nytt tvärvetenskapligt magister- och masterprogram i mänskliga rättigheter med folkrättsligt, statsvetenskapligt och filosofiskt perspektiv. Programmet ges på heltid i Stockholm. Flertalet kurser kan läsas som fristående kurser. De båda programmen har en gemensam anmälningskod THS-MRMAS. Den som vill kan välja att avsluta med en magisterexamen efter ett år. En examen på avancerad nivå förbereder för forskarutbildning i mänskliga rättigheter. Högskolan har ansökt om Magisterexamen respektive Masterexamen i mänskliga rättigheter. Tills ansökan beviljas kommer examen att vara en teologie magister- och masterexamen med mänskliga rättigheter som huvudområde (Master of Arts in Theology with a major in Human Rights, 120 credits). Programmets uppbyggnad År /2016 HÖSTTERMIN 2015 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30 hp, MR430 Delkurs 1: Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk orientering, 10 hp En översiktlig introduktion till mänskliga rättigheter ur filosofiskt, rättsligt och politiskt perspektiv. Delkurs 2: Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp Om hur det folkrättsliga systemet är uppbyggt samt om relationen mellan internationell rätt och nationell rätt. Delkurs 3: Filosofiska utmaningar och mänskliga rättigheter, 10 hp Filosofiska och politiska teorier som liberalism och socialism i förhållande till mänskliga rättigheter granskas och specifika teoretiska perspektiv som feminism, postkolonialism och rättviseteorier analyseras. VÅRTERMIN 2016 Förkunskapskrav: MR430 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30 hp eller motsvarande. Metodkurs, 7.5 hp, MR449 Om religions- och övertygelsefrihetens förankring i svensk och internationell rätt samt hur den kan förverkligas i ett mångkulturellt samhälle. Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7.5 hp, MR440 Om hur de mänskliga rättigheterna skyddas i svensk och europeisk lag liksom hur de aktualiseras i demokratiska och politiska processer. Konflikter mellan rättigheter, 7.5 hp, MR441 Om att kritiskt granska teorier om konflikter mellan skilda rättigheter och att fördjupa argumenten utifrån filosofiska teorier om relevanta och aktuella konflikter. Religionsfrihet, övertygelsefrihet och globalisering, 7.5 hp, MR442 Olika förståelse av religions- och övertygelsefrihet och relationen till andra fri- och rättigheter är föremål för analys i denna kurs. Examensarbete för magisterexamen, 15 hp, MR450 Den som väljer att avsluta med en magisterexamen skriver sin uppsats och läser metodkurs och ytterligare en av kurserna ovan.

9 År /2017 HÖSTTERMIN 2016 Förkunskapskrav: MR430 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30 hp, samt Metodkurs 7.5 hp eller motsvarande på avancerad nivå. Examensarbete för masterexamen, 30 hp I form av ett uppsatsarbete får studenten självständigt, kritiskt och med vetenskapliga metoder analysera ett kvalificerat forskningsproblem inom mänskliga rättigheter ur ett rättsvetenskapligt, religionsvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt perspektiv. VÅRTERMIN 2017 Förkunskapskrav: 60 hp mänskliga rättigheter på avancerad nivå. Praktikkurs, 30 hp I praktikkursen studeras hur mänskliga rättigheter främjas och tillämpas i organisationer och andra verksamheter, i skilda samhällssfärer samt hur dessa frågor hanteras med hänsyn till verksamhetens interna och externa mål. Alternativt följande två kurser: Mänskliga rättigheter, religion och etik, 15 hp Kunskapen om förhållanden mellan religion och mänskliga rättigheter fördjupas genom studier av de stora religionerna i förhållande till rättigheter. Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konflikt, 15 hp En tematiskt vald kurs i anslutning till masteruppsatsämnet där den studerande kan träna ett självständigt förhållningssätt till forskningsbaserad litteratur.

10 Behörighetskrav Kandidatnivå: Program och fristående kurser Grundläggande behörighet för högskolestudier. Sökande kan också meritera sig genom akademiska betyg, erfarenhet från MR-arbete eller högskoleprov. Förtur ges för sökande med poäng från THS. För kurser från termin två gäller dessutom förkunskapskrav på tidigare studier i Mänskliga rättigheter, se respektive kurs. Avancerad nivå: Magister- och masterprogram Kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 90 högskolepoäng i mänskliga rättigheter eller annat relevant ämne vid teologisk, historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig, juridisk fakultet eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Student kan också antas till senare delar av programmet efter särskild ansökan under förutsättning att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda. Avancerad nivå: Fristående kurser Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. För kurser från termin två gäller dessutom förkunskapskrav, se respektive kurs.

11 Sista ansökningsdag Program och fristående kurser hösten 2015: 15 april 2015 Fristående kurser våren 2016: 15 oktober 2015 Ansökan sker via Antagning.se Kandidatprogram anmälningskod: THS-MRKAN Magister- och Masterprogram anmälningskod: THS-MRMAS Fristående kurser: Sök på kurskod (ex MR161) Info om ansökan:

12 MR-dagarna 2015 i Göteborg Tillsammans mot rasism. Agera för allas lika värde lokalt och globalt. Under detta tema genomförs årets Mänskliga rättighetsdagar i Göteborg den 9-10 november. THS är med och arrangerar seminarier under dagarna. För MR-studenter är detta ett utmärkt tillfälle att delta i intressanta seminarier och knyta kontakter med forskare, myndighetsrepresentanter, politiker och ideellt engagerade människor som alla arbetar för mänskliga rättigheter. Teologiska högskolan Stockholm Åkeshovsvägen Bromma Tel , MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Öppet hus den 20 mars 2015 Den 20 mars inbjuder vi till Öppet hus med mini-föreläsning i aktuellt ämne, mingel med studenter och information om utbildningsprogrammen. Student för en dag den 1 april 2015 Ta tillfället att vara Student för en dag på THS. Du får delta i kursen Asyl- och flyktingrätt, träffa MR-studenter samt få information om studierna i mänskliga rättigheter. Foto: Patrik Svedberg, Per Ström ÖPPET HUS 20 MARS

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE (MPA) OFFENTLIGT LEDARSKAP, STYRNING OCH SAMVERKAN Master

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsspecial. Riv ur och spar

Utbildningsspecial. Riv ur och spar Riv ur och spar Utbildningsspecial 2010 S n a b b f a k t a o m t u r i s m e n s u t b i l d n i n g a r Julen är traditionernas tid mer än något annat. Därför försöker vi åter att behålla den gamla traditionen

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer