Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen) Projekt under avslutning: Stadsdelsanalys Projekt: Samverkan för hållbar samhällsutveckling. Styrning, lärande och innovation Projekt: Framtidens arbetsmarknad. Kunskapsöversikt och aktuella trender Projekt: Utvärdering av Sociala resurs- och investeringsfonder Projekt: Sociala och kulturella dimensioner av en hållbar stadsdelsutveckling Projekt: Att initiera projekt kring aktuella utmaningar för landstingen Aktivitet: Att reservera medel för investeringsbidrag för projektförslag under året Aktivitet: Att identifiera ytterligare finansieringskällor och formulera ansökan Aktivitet: Att genomföra ett inspirationsseminarium Aktivitet: Att utveckla ett nytt samhällsvetarprogrammet Output (värde) Kommunikation Budget Projekt: Samverkan för hållbar samhällsutveckling. Styrning, lärande och innovation Projekt: Framtidens arbetsmarknad. Kunskapsöversikt och aktuella trender Projekt: Utvärdering av Sociala resurs- och investeringsfonder Projekt: Sociala och kulturella dimensioner av en hållbar stadsdelsutveckling Projekt: Aktuella utmaningar för landstingen Processledning Aktivitet: HSU-dag, kommunikationsplan, grafisk profil, logotype Aktivitet: Att genomföra ett inspirationsseminarium Total budget för HSU Bilaga 1: Rapport från förstudie: Samverkan för hållbar samhällsutveckling. Styrning, lärande och innovation

2 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål Samhällskontraktets övergripande mål 1 är att: 1. Höja kompetensnivån i regionen 2. Stärka forskning och utbildning vid Mälardalens högskola 3. Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor 4. Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor Visionen för samverkansområdet Hållbar samhällsutveckling (HSU) är att under kommande åren utöka, fördjupa och utveckla verksamheten på ett sådant sätt att HSU 2017/2018 är redo att bli ett Mälardalen kompetenscentrum för hållbar samhällsutveckling. Det övergripande syftet med HSU är att i samverkan mellan högskolan, kommuner och landsting utveckla forskningsbaserad kunskap om sambanden mellan socialt, ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt hållbar utveckling och därmed verka för en kompetenshöjning i regionen kring orters ändamålsenliga och hållbara platsutveckling. Verksamheten utgår från samhällsvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling och strävar efter flervetenskaplighet. Samverkansområdet omfattar olika sammankopplade projekt som forskning, forskningsbaserat utvecklingsarbete och kunskapsöversikter, liksom aktiviteter som utbildning, spridning av forskningsresultat både till kommuner, landsting och till andra aktörer, samt arbetslivsförberedande aktiviteter för studenter. Därvid bygger samverkan på ett ömsesidigt ansvar mellan parterna, med högskola, kommuner och landsting som jämbördiga parter, vilket också återspeglas i sammansättningen av HSU:s styrgrupp. Delmål för samverkansområdet HSU för 2015, och dess förhållande till vart och ett av Samhällskontraktets övergripande mål, är att: 1. Höja kompetensnivån i regionen; i första hand genom projektet (i) framtidens arbetsmarknad och dess förutsättningar i regionen; i andra hand genom projektet (ii) samverkan för hållbar samhällsutveckling. 2. Stärka forskning och utbildning vid Mälardalens högskola; vad gäller forskning i första hand genom alla forskningsprojekten som genomförs i HSU samverkansområde; vad gäller utbildning i första hand genom utvecklingen av ett nytt samhällsvetarprogram med tydliga färdigheter att arbeta inom offentlig sektor. 3. Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor; i första hand genom forskningsprojekten inom HSU samverkansområde; i andra hand på sikt genom utvecklingen av ett nytt samhällsvetarprogram med hög relevans för offentlig sektor. 1 och- mal

3 4. Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor; i första hand när Samhällskontraktets parters gemensamma intressen värnas genom en mängd aktiviteter där parterna träffas, arbetar tillsammans, stämmer av, samproducerar; i andra hand genom en planerad HSU årskonferens under hösten Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen) HSU Styrgrupp har beslutat att verksamheten i HSU samverkansområde ska bedrivas antingen som ett projekt, den huvudsakliga verksamhetsformen, eller som en aktivitet, en stödjande verksamhetsform vars syfte är att stärka HSU samverkansområde liksom pågående och framtida projekt. I enlighet med detta listas därför här nedan vilka projekt och aktiviteter för HSU som är centrala för verksamhetsåret 2015 och hur de har bäring för verksamhetsåren Projekt under avslutning: Stadsdelsanalys Projektet under avslutning, stadsdelsanalys, har haft som syfte att med hjälp av SUNDmodellen (Sustainable Underprivileged Neighborhood Development) beskriva utvecklingen i Lagersberg/Råbergstorp/Stenby respektive Bäckby/Skälby. Vissa aktiviteter planerade för 2014 har inte kunnat genomföras det året, och genomförs istället under första kvartalet Aktivitetsplan för 2015 Aktivitetet 2015 Presentation och workshops med kommunerna Feb, mars Vidareutveckling av SUND-modellen Rapport 3 Mars Mars 2.2 Projekt: Samverkan för hållbar samhällsutveckling. Styrning, lärande och innovation Bakgrund Under de senaste decennierna har förutsättningarna för den offentliga verksamheten förändrats och omorganiserats, vilket innebär att uppdraget att arbeta för hållbar samhällsutveckling kräver nya organisatoriska strukturer såväl som nya angreppssätt. Dagens situation präglas på många sätt av idéer från New Public Management (NPM) som utvecklades under 1980-talet, och som syftar till en effektivisering av offentlig verksamhet 3

4 genom att i stor utsträckning hämta inspiration till styrning och ledning från näringslivet. 2 Även aktörerna i Samhällskontraktet har starkt påverkats av dem. De båda landstingen i Södermanland och Västmanland har exempelvis inspirerats att införa Lean i delar av vården, vilket är en modell för att fokusera processer och skala bort sådant som inte direkt bidrar till värdeskapandet mot kunden. Ett annat exempel är de omorganiseringsinitiativ som skett i enlighet med Beställar-Utförar- Modellen (BUM), vilket innebär att verksamheten bedrivs i samverkan med en mängd olika aktörer utanför de egna organisationerna. I Västerås stad har man sedan början av 1990-talet sett BUM som en ledande princip för styrning och organisering av verksamheten medan inflytandet i Eskilstuna kommun har varit mindre. I Västerås har en rapport uppmärksammat att BUM uppvisar brister samt att roller och ansvarsfördelning bör förtydligas. 3 Parallellt med ovan nämnda utveckling har de utmaningar som samhället står inför kommit att uppfattas som allt mer komplexa. För att hantera de frågor som en hållbar samhällsutveckling innebär har olika typer av samverkansformer och partnerskap därför initierats. 4 Detta innebär att offentlig politik och förvaltning i dag kan ses som en del av ett komplext system där de olika offentliga nivåerna är sammanflätade med varandra och involverar många olika aktörer i skapandet och genomförandet av beslut och uppdrag för att utveckla att hållbart samhälle. Samarbetena är emellertid inte problemfria och många tjänstemän i den offentliga förvaltningen upplever en maktlöshet inför komplexiteten som olika former av samverkan med aktörer i och utanför den egna organisationen innebär. Dessutom hamnar en mängd centrala frågor utanför befintliga organisatoriska strukturer och tas om hand av aktörer i civilsamhället eller inte alls, vilket i det senare fallet är ett problem, sett utifrån perspektivet hållbar samhällsutveckling. Frågor faller lätt i mellanrummen mellan de organisatoriska strukturerna 5, eller i de tomrum som blir tydliga när inga organisatoriska strukturer finns. Dessutom väcks frågan om i vilken utsträckning de offentliga organisationerna har rådighet att genomföra samhällsuppdraget och arbeta med hållbar samhällsutveckling. En förstudie utifrån ovanstående frågor, genomförd vid Mälardalens högskola inom ramen för Samhällskontraktet under hösten 2014, visade att lärande och innovation kan ses som två 2 Se till exempel: Gruening, Gernod. (2001). Origin and theoretical basis of new public management. International Public Management Journal, 4(1), 1-25: samt Hood, Christopher. (1995). The "new public management" in the 1980s: Variations on a theme. Accounding, Organizations and Society, 20(2-3), Wretås, Ylva. (2010). Rapport. Översyn Beställar/Utförarmodell Västerås stad. (KS 35 Dnr 2010/324- KS- 041). 4 Osborne, Stephen P., & Strokosch, Kirsty. (2013). It takes Two to Tango? Understanding the Co- production of Public Sector Services by Integrating the Services Management and Public Administration Perspectives. British Journal of Management, 24(S1), S31- S47. doi: / Tyrstrup, Mats. (2014). I välvärdsproduktionens gränsland. Organisatoriska mellanrum i vård, skola och omsorg Uppdrag välfärd. Örebro/Stockholm: Entreprenörskapsforum/Fores/Stiftelsen Leading Health Care. 4

5 centrala dimensioner som är betydelsefulla i det värdeskapande som behövs för att samverkan för hållbar samhällsutveckling ska bli betydelsefullt. Kunskapen om hur lärande och innovation sker mellan och utanför organisatoriska strukturer kring frågor som rör hållbar samhällsutveckling är dock bristfällig. 6 Syfte med projektet Projektets övergripande syfte är bidra med nya kunskaper om hur det offentliga välfärdsarbetet kan utvecklas och skapa värden i olika typer av samverkansytor. Det handlar i sin förlängning om att både öka välfärdsarbetets effektivitet och resultat och att kunna möta nya samhälleliga utmaningar. Fokus ligger på frågor där effektivisering eller resurstillskott av välfärdsproduktion som sjukvård, skola eller äldreomsorg inte i sig kan lösa alla problem. Det finns många frågor där de enskilda institutionerna var för sig inte har full rådighet. I många lägen kan en utvecklad samverkan dem emellan vara svaret, i många andra fall krävs också samverkan med utomstående parter och aktörer. Som exempel på sådana frågor kan nämnas demokrati-, folkhälso- och trygghetsfrågor men även frågor som berör egenförsörjning, förebyggande arbete och mångfaldsperspektiv. En fördjupande studie med två huvudspår planeras. Det ena spåret riktas mot lärande i samverkanssituationer och det andra riktas mot innovation i samverkanssituationer. Både lärandespåret och innovationsspåret fokusera på aktörernas handlingsmönster med målet att identifiera vad som leder till lärande och innovation. Detta är således ett sätt att utveckla förståelsen för de gränssnitt som finns i samverkan kring de offentliga uppdragen. 7 Centrala forskningsfrågor är Vilka handlingar bidrar till lärande respektive innovation? samt Hur kan sådana handlingar stimuleras? Mål med projektet Projektet ska utveckla kunskaper och metoder för att öka de offentliga institutionernas förutsättningar att nå sina mål i välfärdsarbetet. Projektet ska också bidra till att utveckla den kompetens som krävs inom kommunal och landstingskommunal verksamhet för samverkan och samproduktion med interna och externa parter. Leveranser under 2015 Val av fall Olika exempel på relevanta frågor för samverkan för hållbar samhällsutveckling kommer att identifieras och väljs ut i samarbete med Samhällskontraktets parter under projektets första halvår. En första beskrivning av dessa fall kommer att föreligga i slutet av Etablerande av projektorganisation 6 Hallin, A., Guziana, B., Hoppe, M., Mörndal, M. (2014) Styrning och samverkan för hållbar samhällsutveckling, Förstudierapport. 7 Se Morin, Thure. (2014). Slutrapport. Kartläggning av verksamhetsmässiga gränssnitt inom processen tillhandahålla vård och sociala tjänster. Eskilstuna kommun. 5

6 Forskargruppen kommer att bestå av tre seniora forskare och två doktorander, där huvuddelen av det praktiska arbetet kommer att göras av doktoranderna. En av doktoranderna (Marie Mörndal) är fil.lic. och kommer att skriva sin doktorsavhandling inom projektet. Den andra doktoranden ska rekryteras under projektets första halvår och kommer att nå licentiatnivå under projektet. Övriga forskare är Bozena Guziana, Anette Hallin och Magnus Hoppe. Projektgruppen har tillsammans bred erfarenhet och kunskap om forskning i kommunal verksamhet och är på olika sätt involverade i projekt som är innehållsmässigt angränsande vilket kommer att gynna detta projekt kunskapsmässigt. Projektgruppen kommer dessutom att etablera med andra forskargrupper, såväl i Sverige som internationellt, för att i ett senare skede utbyta erfarenheter och sprida forskningsresultaten. Flera sådana kontakter har redan tagits och under 2015 kommer en referensgrupp att etableras. Tidplan Forskningsdesignen är longitudinell och empiriinsamlingen planeras pågå under de första två av projektets totala tre år. Material samlas främst in genom intervjuer och etnografiska studier, men forskningsgruppen är öppen för kompletterande metoder om och när behov uppstår. För analysen kan flera metoder bli aktuella som tematisk analys, innehållsanalys, diskursanalys och analys av hur handlingar skapar aktörer och nätverk. Projektet håller även öppet för mer aktionsinriktade ansatser för att möjliggöra tester av nya processer och arbetssätt, beroende på hur studien utvecklar sig och vilka som involveras. På ett generellt plan kommer handlingarna snarare än aktörerna att stå i fokus i studiet av utvalda fall. Detta innebär att istället för att anta att samverkan sker i nätverk av aktörer, utgår forskningen från antagandet att aktörer blir till genom samverkan. På detta sätt kommer handlingarna att definiera de organisatoriska mellanrummen, inte aktörerna. Genom vald metod kommer vi kunna identifiera både formella och informella mellanrum liksom direkta och indirekta mellanrum, samt därutöver analysera hur de samverkar och till sist utvärdera resultatet med bas i de faktiska processerna (istället för de planerade). En sådan perspektivförskjutning innebär större möjligheter att se och förstå utvecklingen av de organisatoriska mellanrummen som skapas i samverkan över tid, jämfört med om fokus ligger på aktörerna/de organisatoriska enheterna. Detta så kallade processontologiska synsätt är relativt nytt inom organisationsforskningen och är ett mycket lovande synsätt, då det bland annat möjliggör fördjupad förståelse av hur sådant som sker i vardaglig praktik organiserar det som här kallas mellanrum. 8 Processperspektiv gör det således möjligt att t ex förklara hur intressenter faller ifrån alternativt tillkommer i ett samarbete över tid, samt i relation till den här studien förklara hur det då påverkar organisationernas förmåga till lärande och innovation 9. 8 Helin, Jenny, Hernes, Tor, Hjort, Daniel, & Holt, Robin (Eds.). (2014). The Oxford Handbook of Process Philosophy and Organization Studies. 9 Hallin, Anette, & Linnefell, William. (2014). The Performative Construction of stakeholders and vetoplayers - the trajectories of Strategy Work. Paper presented at the Unpacking Performativity Processes Research Seminar, May 18-20, MINES ParisTech. 6

7 Under det andra året fortsätter de empiriska studierna och delresultaten formuleras och presenteras skriftligt såväl som muntligt. Under projektets sista år läggs större fokus på analysarbete och skrivande. En sammanfattande rapport tas fram liksom uppföljande projekt planeras. Projektets resultat återkopplas under alla tre åren till HSU:s styrgrupp samt till Samhällskontraktets parter generellt genom workshops, presentationer och rapporter. Detta innebär att lärdomarna från projektet kommer att återföras till Samhällskontraktets parter kontinuerligt under projektets gång för att få största möjliga nytta i arbetet med hållbar samhällsutveckling. 2.3 Projekt: Framtidens arbetsmarknad. Kunskapsöversikt och aktuella trender Bakgrund Offentliga aktörer inom Samhällskontraktet i Södermanland och Västmanland vill öka kunskapen om hur arbetsmarknaden påverkas av den pågående digitaliseringen och globaliseringen, såväl nationellt som regionalt. Många av jobben i regionen kan komma att försvinna eller omvandlas 10. Exempelvis beskriver Arbetsförmedlingens prognoser en försvagning av arbetsmarknaden i Sverige bland annat i en för vår region viktig bransch tillverkningsindustrin. Branschen som sådan ökar, samtidigt som antalet arbetstillfällen minskar, vilket troligtvis även kan komma att drabba ytterligare branscher 11. En åtgärd som föreslås är mer och bättre utbildning. Samtidigt har utbildningsnivån i Sverige ökat markant under den senaste 20 års-perioden och idag finns indikationer på att ca 30 % av den svenska arbetskraften är överutbildade i förhållande till nuvarande anställningar medan ca 20 % är underutbildade. 12 Regionen påverkas även av det som händer utanför regionens gränser. Globaliseringen medför att kompetens numera inte enbart är en lokal tillgång och företag kan med enkla pennstreck flytta hela utvecklingsenheter till helt andra kontinenter där tillgången på kompetens är bättre än i vår region. Oron för att bli av med arbetet ökar i hela Europa, särskilt utsatta är lågutbildade, yngre, invandrare och kvinnor 13. Komplexiteten i de krafter som styr arbetsmarknaden ökar, och ur det offentligas perspektiv blir det allt viktigare att ha en god kunskap om dessa starka rörelser satt i relation till en hållbar samhällsutveckling i allmänhet och till den lokala framtida arbetsmarknaden i synnerhet. Syfte med projektet Syftet med projektet är att öka kunskapen kring utmaningar för den regionala arbetsmarknaden samt att stärka regionernas strategiska hantering av arbetsmarknadsfrågor. 10 Vartannat jobb automatiseras inom 20 år en utmaning för Sverige (2014) Stiftelsen för strategisk forskning 11 Prognos för arbetsmarknaden (2012) Arbetsförmedlingen 12 Arbetsmarknad i förändring en analys av regionala branschförändringar över tid och dess betydelse för framtida arbetsmiljöarbete (2011) Arbetsmiljöverket; Vad är lagom? En kunskapsöversikt av under- och överutbildning (2010) SACO 13 Europeiskt skitliv. Om en osäker europeisk arbetsmarknad (2014) Arena idé; Under luppen genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation (2013) Arbetsmiljöverket; Bortsorterad? Om invandrare och arbetsmarknad (2008) FAS 7

8 Mål med projektet Målet med detta projekt är att producera två populärvetenskapligt skrivna rapporter om förändringarna på arbetsmarknaden i regionen med särskilt fokus på digitaliseringens och globaliseringens konsekvenser. Rapporterna kommer att ha ett särskilt fokus på Eskilstuna respektive Västerås. Ett ytterligare mål är att producera minst en vetenskapligt publicerbar artikel baserat på projektet. Leveranser under 2015 Rapporterna kommer att kunna användas som underlag för formandet av strategier avseende framtidens arbetsmarknad i Södermanland och Västmanland. Med hjälp av rapporterna ska de regionala, offentliga aktörerna kunna ställa sig relevanta frågor kring till exempel utbildning, infrastruktursatsningar, samhällsbyggnad, insatser för att minska arbetslöshet och social hållbarhet. Materialet kommer även att användas för vetenskapliga publikationer. Muntliga presentationer genomförs vid respektive slutleverans (maj och dec 2015) samt vid halvtid (under våren och hösten 2015). Det innebär totalt fyra muntliga presentationer för intressenterna inom Samhällskontraktet under Tätare avstämningar och diskussioner förs under året mellan Eva Lindell och Ylva Wretås i Västerås stad, Manuel Brändeborn i Eskilstuna kommun och representanter från landstingen i Västmanland och Södermanland. Utöver detta kommer forskargruppen Organisation och Ledning vid MDH att fungera som bollplank under arbetet. Vidare presenteras delar av materialet vid en vetenskaplig konferens under Syftet med presentationen är att vidga perspektiven på studien samt öka kvalitén på de färdiga rapporterna. Tidplan 2015 De två sammanhängande rapporterna levereras till intressenterna inom Samhällskontraktet under 2015 i två steg. Steg 1) Kunskapsöversikt våren 2015 Under våren 2015 studeras hur pågående digitaliseringen och globaliseringen beskrivits i teoretisk litteratur och andra vetenskapliga källor. Denna kunskapsöversikt kommer att ha fokus på strukturomvandling, vilka risker men också möjligheter som finns i digitaliseringen och globaliseringen. Översikten kommer att beskriva teorier i relation till den svenska arbetsmarknaden, men koncentreras på Södermanland och Västmanland och då särskilt på Eskilstuna respektive Västerås. Kunskapsöversikten kommer att bli klar i slutet av maj Steg 2) Aktuella trender hösten 2015 Tidningar, TV, Sociala medier och texter på Internet bidrar till att forma vår uppfattning om då-, sam- och framtiden. Under hösten 2015 genomförs en studie av ett urval av framställningar av den lokala arbetsmarknaden i massmedia. Översikten kommer att belysa Södermanland och Västmanland generellt med särskilt fokus på Eskilstuna och Västerås. Massmediala texter (eventuellt även bilder och/eller film) bearbetas med hjälp av diskursanalys med syfte att nå en djupare förståelse. Denna översikt kommer att bli klar i början av december

9 Tidplan Översikterna föreslås fungera som en förstudie för ett fortsatt, tvåårigt forskningsprojekt med syfte att ytterligare stärka regionernas strategiska hantering av arbetsmarknadsfrågor. 2.4 Projekt: Utvärdering av Sociala Resurs- och Investeringsfonder Bakgrund I enlighet med beslut om att inrätta sociala resurs- och investeringsfonder kan Västerås stad, Eskilstuna kommun samt landstingen i Södermanland och Västmanland ett år med ett gott resultat reservera en del av bokslutsresultatet till en social resurs- och investeringsfond. Detta kan ske en gång per år i samband med att beslutande organ fastställer dispositionen av årets resultat. Syftet med en social resurs- och investeringsfond är att stimulera och skapa möjligheter att genomföra tidiga och förebyggande insatser som stödjer en långsiktigt hållbar social/kulturell samhällsutveckling. Genom tidiga och förebyggande insatser nås de medborgare som annars riskerar att hamna i utanförskap, djupa sociala eller ekonomiska problem. Som ett led för organisationen att utvecklas krävs av ansökningar att de har tydliga målformuleringar, kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar. Samtidigt bör också processen bakom själva fonden och dess effekter utvärderas. Hur väl är riktlinjerna formulerade? Hur väl hanteras ansöknings-, bedömnings- och uppföljningsprocessen? Syfte med projektet Syfte med projektet är att staden, kommunen och landstingen utvecklas i sin hantering av sociala resurs- och investeringsfonder. Mål med projektet Mål med projektet är att stödja staden, kommunen och landstingen i sin hantering av sociala resurs- och investeringsfonder liksom i att förbättra ansöknings-, bedömnings- och uppföljningsprocesser. Leveranser under 2015 Under 2015 genomförs en första inventering av befintliga initiativ som sociala resurs- och investeringsfonder i Västerås stad, Eskilstuna kommun, samt landstingen i Södermanland och Västmanland, dess olika förutsättningar, riktlinjer och arbetssätt. En rapport skrivs och presenteras på lämpliga seminarieformer med deltagare från Västerås stad, Eskilstuna kommun, samt landstingen i Södermanland och Västmanland. Tidplan Under 2015 genomförs inventeringen och presenteras vid lämpliga seminarier. Styrgruppen föreslår därför ett pilotprojekt ska tillsättas under 2015 som ska ta fram en utvärderingsplan för hur sociala resurs- och investeringsfonder i Västerås stad, Eskilstuna kommun, samt landstingen i Södermanland och Västmanland, dess förutsättningar, riktlinjer och arbetssätt kan bli bättre. 9

10 2.5 Projekt: Sociala och kulturella dimensioner av en hållbar stadsdelsutveckling Bakgrund Vid planering för en hållbar samhällsutveckling är bedömningen att social och kulturell hållbarhet inte är lika utvecklade och kända som ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Den sociala och kulturella hållbarheten har därför inte varit självklar att hantera och väga in i planering, byggande och förvaltning av fastigheter hos de aktörer som är involverade i samhällsutvecklingen. Ekologisk och ekonomisk hållbarhet innebär ofta val av byggtekniska lösningar som medger exempelvis energibesparingar och kretsloppslösningar. För fastighetsutvecklare är denna typ av lösningar redan relativt kända och utvecklade och används i relativt stor utsträckning i olika stadsutvecklingsprojekt. De dimensioner och kriterier som arbetas fram inom de sociala och kulturella området kan med fördel kopplas till ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Syfte med projektet Syfte med projektet 2015 är att ta fram en kvalificerad projektbeskrivning för åren Det långsiktiga projektet syftar till att öka kunskapsnivån kring sociala och kulturella hållbarhetsdimensioner för dem inom Västerås stad, Eskilstuna kommun och landstingen som arbetar med fysisk samhällsplanering, dvs. den byggda stadens planering och utveckling. Mål med projektet Mål med projektet är att bidra till en fördjupad och mer effektiv platsutveckling där fler hållbarhetsdimensioner används av framtida samhällsplanerare och samhällsstrateger. Leveranser under 2015 Under 2015 genomförs en förstudie kring sociala och kulturella dimensioner i strategisk samhällsplanering. Förstudien bygger bl.a på ett genomfört inspirationsseminarium. Förstudien presenteras som en rapport och diskuteras vid ett seminiarum med lämpliga inbjudna personer från Västerås stad, Eskilstuna kommun samt landstingen i Södermanland och Västmanland. Styrgruppen föreslår att reservera medel för en förstudie som bygger vidare på sociala och kulturella dimensioner i en hållbar statsdelsutveckling. 2.6 Projekt: Att initiera projekt kring aktuella utmaningar för landstingen Med tanke på att två nya huvudmän genom landstingen i Södermanland och Västmanland har kommit till Samhällskontraktets pågående diskussioner i praktiken först under hösten 2014 finner HSU styrgrupp det rimligt att för 2015 reservera medel för en förstudie vars projektidé är sprunget ur landstingens momentana hållbarhetsutmaningar. 2.7 Aktivitet: Att reservera medel för Investeringsbidrag för projektförslag under året Utöver ovanstående projekt bedömer HSU styrgrupp det som nödvändigt att reservera medel för att under året kunna utveckla och investera i nya projektidéer, projekt och aktiviteter som 10

11 inte kan invänta reguljär budgethantering via årliga verksamhetsplaner. Styrgruppen föreslår att reservera medel för sådana investeringsbidrag för projektförslag under året. 2.8 Aktivitet: Att identifiera ytterligare finansieringskällor och formulera ansökan Bakgrund Styrgrupper för olika verksamhetsområden i Samhällkontraktet har enligt rektors Instruktion för centrumbildningen Samhällskontraktet inom Mälardalens högskola (MDH /13) i uppdrag att söka andra finansieringsmöjligheter utöver basfinansieringen från Samhällskontraktet. Syfte Syfte med denna aktivitet är att knyta kontakter med lämpliga parter inom akademi, offentlig sektor, näringsliv och tredje sektor som på sikt kan bidra till att andra finansieringsformer kan sökas utöver basfinansieringen från Samhällskontraktet. Kort beskrivning HSU styrgrupp vill verka för att söka ytterligare externfinansiering för att stärka HSU samverkansområde. Det sker dels genom att ge uppdrag till HSU delprocessledare att söka medel för det övergripande temat för HSU samverkansområde, dels genom att ge uppdrag till projektledare att söka medel för att utöka verksamheten i respektive projekt. Samtal med näringslivsparter inleds och fördjupas under 2015, också inom ramen för MDH fundraiseprojektet, med syfte att långsiktigt söka gemensamma medel som stärker HSU samverkansområde och på sikt möjliggör ett HSU kompetenscentrum. Möjliga kontakter som kan fördjupas för att stärka möjliga framtida ansökningar är exempelvis KTH, Peab, Skanska, Mimer. Ansvar HSU styrgrupp och HSU delprocessledare har ansvar för detta. 2.9 Aktivitet: Att genomföra ett inspirationsseminarium Bakgrund Som ett led i att ytterligare stärka och och stimulera projektledare, projektdeltagare och styrgruppens ledamöter och resurspersoner kommer HSU under våren 2015 organisera ett internt inspirationsseminarium. Syfte Syfte med ett inspirationsseminarium är att skanna av intressant praktik och forskning från andra delar av Sverige, förmedla goda exempel till projektledare, projektdeltagare och styrgruppens ledamöter och resurspersoner inom HSU samverksansområde och därmed stimulera dem till fortsatt utveckling av HSU. 11

12 Kort beskrivning 2-3 externa gäster med erfarenheter inom hållbar samhällsutveckling bjuds in. Förhoppningen är att HSU-relaterade medarbetare inom MDH, kommuner och landsting kan ta till sig och låta sig inspireras för att vidareutveckla befintliga projekt och formulera nya projektideer. Ansvar HSU delprocessledare har ansvar att ta fram förslag till upplägg, inbjudna föreläsare och målgrupp Aktivitet: Att utveckla ett nytt samhällsvetarprogrammet Bakgrund och kort beskrivning Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) vid Mälardalens högskola kommer under 2015 att utveckla ett nytt utbildningsprogram med en statsvetenskaplig grundexamen och färdigheter att arbeta som kvalificerad handläggare, utredare, analytiker inom offentlig sektor. Syfte Syfte med aktiviteten är att möta behovet av en föränderlig kompetensförsörjning inom offentlig sektor. Förslaget till nytt program kommer utvecklas och tas fram i dialog med HSU:s aktörer. Ansvar Akademichef, utbildnings- och programansvarig, HSU delprocessledare. 3 Output (värde) Kommuner, landsting och högskolor står inför stora utmaningar när samhället lokalt och internationellt utvecklas och förändras genom politiska reformer, ökande digitalisering och en globalisering med gradvis tyngdpunktförändring mot Asiens växande ekonomier till nackdel för den Europeiska marknaden. HSU samverkansområde - stärker kunskapsnivån i regionen i Södermanland och Västmanland i allmänhet och i Västerås stad respektive Eskilstuna kommun i synnerhet, - stärker forskning och utbildning vid MDH i allmänhet och vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik i synnerhet - manifesterar MDH:s vision om samproduktion med relevanta parter i högskolans omgivning. 12

Hå llbår såmhå llsutveckling (HSU) Verksåmhetsplån 2016

Hå llbår såmhå llsutveckling (HSU) Verksåmhetsplån 2016 Hå llbår såmhå llsutveckling (HSU) Verksåmhetsplån 2016 Beslutad av Samhällskontraktets styrelse den 10/12-2015 Innehållsförteckning 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål...

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Samhällskontraktets verksamhetsplan 2016

Samhällskontraktets verksamhetsplan 2016 Samhällskontraktets verksamhetsplan 2016 Beslutad av Samhällskontraktets styrelse den 10/12 2015 1 Inledning Hösten 2013 fattade Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola (MDH) beslut om

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV 2014-12-03 1 1. Bakgrund Den gemensamma satsningen av Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Södermanland och Landstinget

Läs mer

Avtal om Samhällskontraktet

Avtal om Samhällskontraktet 1 (5) Avtal om Samhällskontraktet 1 Parter 1. Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås ( MDH ) 2. Västerås kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 218000-2180 ( Västerås ) 3. Eskilstuna kommun

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV. VERKSAMHETSPLAN 2016

Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV. VERKSAMHETSPLAN 2016 Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV. VERKSAMHETSPLAN 2016 Beslutad av Samhällskontraktets styrelse 10/12-2015 1 1. Inledning och bakgrund Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Vad är en social investering? Att investera i människor kostar, att inte investera i människor kostar mera.

Vad är en social investering? Att investera i människor kostar, att inte investera i människor kostar mera. Vad är en social investering? Att investera i människor kostar, att inte investera i människor kostar mera. Ett ekonomisk angreppssätt Sociala investeringar är ett ekonomiskt angreppssätt för att bryta

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Anvisningar för Sociala investeringar

Anvisningar för Sociala investeringar [Kommunstyrelsen] [Utvecklingsavdelningen] Ärendenr: [KS 2015/353] Riktlinjer [Förslag 2016-01-27] Anvisningar för Sociala investeringar Ale Kommun 1 Innehåll Bakgrund... 3 Sociala investeringar... 3 Syfte...

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden SIGNERAD 2014-11-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-11-03 Vår referens Ann-Chris Wolter Rohmée HR-specialist ann-christin.wolter.rohmee@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel ur de sociala

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister 1 1 Bakgrund Statens och landstingens femåriga satsning på Nationella Kvalitetsregister avslutas 2016. Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister behöver

Läs mer

IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning

IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning IDEELL ARENA Verksamhetsinriktning 2015-2016 IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning IDEELL ARENA:s verksamhetsinriktning

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer