Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen) Projekt under avslutning: Stadsdelsanalys Projekt: Samverkan för hållbar samhällsutveckling. Styrning, lärande och innovation Projekt: Framtidens arbetsmarknad. Kunskapsöversikt och aktuella trender Projekt: Utvärdering av Sociala resurs- och investeringsfonder Projekt: Sociala och kulturella dimensioner av en hållbar stadsdelsutveckling Projekt: Att initiera projekt kring aktuella utmaningar för landstingen Aktivitet: Att reservera medel för investeringsbidrag för projektförslag under året Aktivitet: Att identifiera ytterligare finansieringskällor och formulera ansökan Aktivitet: Att genomföra ett inspirationsseminarium Aktivitet: Att utveckla ett nytt samhällsvetarprogrammet Output (värde) Kommunikation Budget Projekt: Samverkan för hållbar samhällsutveckling. Styrning, lärande och innovation Projekt: Framtidens arbetsmarknad. Kunskapsöversikt och aktuella trender Projekt: Utvärdering av Sociala resurs- och investeringsfonder Projekt: Sociala och kulturella dimensioner av en hållbar stadsdelsutveckling Projekt: Aktuella utmaningar för landstingen Processledning Aktivitet: HSU-dag, kommunikationsplan, grafisk profil, logotype Aktivitet: Att genomföra ett inspirationsseminarium Total budget för HSU Bilaga 1: Rapport från förstudie: Samverkan för hållbar samhällsutveckling. Styrning, lärande och innovation

2 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål Samhällskontraktets övergripande mål 1 är att: 1. Höja kompetensnivån i regionen 2. Stärka forskning och utbildning vid Mälardalens högskola 3. Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor 4. Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor Visionen för samverkansområdet Hållbar samhällsutveckling (HSU) är att under kommande åren utöka, fördjupa och utveckla verksamheten på ett sådant sätt att HSU 2017/2018 är redo att bli ett Mälardalen kompetenscentrum för hållbar samhällsutveckling. Det övergripande syftet med HSU är att i samverkan mellan högskolan, kommuner och landsting utveckla forskningsbaserad kunskap om sambanden mellan socialt, ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt hållbar utveckling och därmed verka för en kompetenshöjning i regionen kring orters ändamålsenliga och hållbara platsutveckling. Verksamheten utgår från samhällsvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling och strävar efter flervetenskaplighet. Samverkansområdet omfattar olika sammankopplade projekt som forskning, forskningsbaserat utvecklingsarbete och kunskapsöversikter, liksom aktiviteter som utbildning, spridning av forskningsresultat både till kommuner, landsting och till andra aktörer, samt arbetslivsförberedande aktiviteter för studenter. Därvid bygger samverkan på ett ömsesidigt ansvar mellan parterna, med högskola, kommuner och landsting som jämbördiga parter, vilket också återspeglas i sammansättningen av HSU:s styrgrupp. Delmål för samverkansområdet HSU för 2015, och dess förhållande till vart och ett av Samhällskontraktets övergripande mål, är att: 1. Höja kompetensnivån i regionen; i första hand genom projektet (i) framtidens arbetsmarknad och dess förutsättningar i regionen; i andra hand genom projektet (ii) samverkan för hållbar samhällsutveckling. 2. Stärka forskning och utbildning vid Mälardalens högskola; vad gäller forskning i första hand genom alla forskningsprojekten som genomförs i HSU samverkansområde; vad gäller utbildning i första hand genom utvecklingen av ett nytt samhällsvetarprogram med tydliga färdigheter att arbeta inom offentlig sektor. 3. Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor; i första hand genom forskningsprojekten inom HSU samverkansområde; i andra hand på sikt genom utvecklingen av ett nytt samhällsvetarprogram med hög relevans för offentlig sektor. 1 och- mal

3 4. Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor; i första hand när Samhällskontraktets parters gemensamma intressen värnas genom en mängd aktiviteter där parterna träffas, arbetar tillsammans, stämmer av, samproducerar; i andra hand genom en planerad HSU årskonferens under hösten Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen) HSU Styrgrupp har beslutat att verksamheten i HSU samverkansområde ska bedrivas antingen som ett projekt, den huvudsakliga verksamhetsformen, eller som en aktivitet, en stödjande verksamhetsform vars syfte är att stärka HSU samverkansområde liksom pågående och framtida projekt. I enlighet med detta listas därför här nedan vilka projekt och aktiviteter för HSU som är centrala för verksamhetsåret 2015 och hur de har bäring för verksamhetsåren Projekt under avslutning: Stadsdelsanalys Projektet under avslutning, stadsdelsanalys, har haft som syfte att med hjälp av SUNDmodellen (Sustainable Underprivileged Neighborhood Development) beskriva utvecklingen i Lagersberg/Råbergstorp/Stenby respektive Bäckby/Skälby. Vissa aktiviteter planerade för 2014 har inte kunnat genomföras det året, och genomförs istället under första kvartalet Aktivitetsplan för 2015 Aktivitetet 2015 Presentation och workshops med kommunerna Feb, mars Vidareutveckling av SUND-modellen Rapport 3 Mars Mars 2.2 Projekt: Samverkan för hållbar samhällsutveckling. Styrning, lärande och innovation Bakgrund Under de senaste decennierna har förutsättningarna för den offentliga verksamheten förändrats och omorganiserats, vilket innebär att uppdraget att arbeta för hållbar samhällsutveckling kräver nya organisatoriska strukturer såväl som nya angreppssätt. Dagens situation präglas på många sätt av idéer från New Public Management (NPM) som utvecklades under 1980-talet, och som syftar till en effektivisering av offentlig verksamhet 3

4 genom att i stor utsträckning hämta inspiration till styrning och ledning från näringslivet. 2 Även aktörerna i Samhällskontraktet har starkt påverkats av dem. De båda landstingen i Södermanland och Västmanland har exempelvis inspirerats att införa Lean i delar av vården, vilket är en modell för att fokusera processer och skala bort sådant som inte direkt bidrar till värdeskapandet mot kunden. Ett annat exempel är de omorganiseringsinitiativ som skett i enlighet med Beställar-Utförar- Modellen (BUM), vilket innebär att verksamheten bedrivs i samverkan med en mängd olika aktörer utanför de egna organisationerna. I Västerås stad har man sedan början av 1990-talet sett BUM som en ledande princip för styrning och organisering av verksamheten medan inflytandet i Eskilstuna kommun har varit mindre. I Västerås har en rapport uppmärksammat att BUM uppvisar brister samt att roller och ansvarsfördelning bör förtydligas. 3 Parallellt med ovan nämnda utveckling har de utmaningar som samhället står inför kommit att uppfattas som allt mer komplexa. För att hantera de frågor som en hållbar samhällsutveckling innebär har olika typer av samverkansformer och partnerskap därför initierats. 4 Detta innebär att offentlig politik och förvaltning i dag kan ses som en del av ett komplext system där de olika offentliga nivåerna är sammanflätade med varandra och involverar många olika aktörer i skapandet och genomförandet av beslut och uppdrag för att utveckla att hållbart samhälle. Samarbetena är emellertid inte problemfria och många tjänstemän i den offentliga förvaltningen upplever en maktlöshet inför komplexiteten som olika former av samverkan med aktörer i och utanför den egna organisationen innebär. Dessutom hamnar en mängd centrala frågor utanför befintliga organisatoriska strukturer och tas om hand av aktörer i civilsamhället eller inte alls, vilket i det senare fallet är ett problem, sett utifrån perspektivet hållbar samhällsutveckling. Frågor faller lätt i mellanrummen mellan de organisatoriska strukturerna 5, eller i de tomrum som blir tydliga när inga organisatoriska strukturer finns. Dessutom väcks frågan om i vilken utsträckning de offentliga organisationerna har rådighet att genomföra samhällsuppdraget och arbeta med hållbar samhällsutveckling. En förstudie utifrån ovanstående frågor, genomförd vid Mälardalens högskola inom ramen för Samhällskontraktet under hösten 2014, visade att lärande och innovation kan ses som två 2 Se till exempel: Gruening, Gernod. (2001). Origin and theoretical basis of new public management. International Public Management Journal, 4(1), 1-25: samt Hood, Christopher. (1995). The "new public management" in the 1980s: Variations on a theme. Accounding, Organizations and Society, 20(2-3), Wretås, Ylva. (2010). Rapport. Översyn Beställar/Utförarmodell Västerås stad. (KS 35 Dnr 2010/324- KS- 041). 4 Osborne, Stephen P., & Strokosch, Kirsty. (2013). It takes Two to Tango? Understanding the Co- production of Public Sector Services by Integrating the Services Management and Public Administration Perspectives. British Journal of Management, 24(S1), S31- S47. doi: / Tyrstrup, Mats. (2014). I välvärdsproduktionens gränsland. Organisatoriska mellanrum i vård, skola och omsorg Uppdrag välfärd. Örebro/Stockholm: Entreprenörskapsforum/Fores/Stiftelsen Leading Health Care. 4

5 centrala dimensioner som är betydelsefulla i det värdeskapande som behövs för att samverkan för hållbar samhällsutveckling ska bli betydelsefullt. Kunskapen om hur lärande och innovation sker mellan och utanför organisatoriska strukturer kring frågor som rör hållbar samhällsutveckling är dock bristfällig. 6 Syfte med projektet Projektets övergripande syfte är bidra med nya kunskaper om hur det offentliga välfärdsarbetet kan utvecklas och skapa värden i olika typer av samverkansytor. Det handlar i sin förlängning om att både öka välfärdsarbetets effektivitet och resultat och att kunna möta nya samhälleliga utmaningar. Fokus ligger på frågor där effektivisering eller resurstillskott av välfärdsproduktion som sjukvård, skola eller äldreomsorg inte i sig kan lösa alla problem. Det finns många frågor där de enskilda institutionerna var för sig inte har full rådighet. I många lägen kan en utvecklad samverkan dem emellan vara svaret, i många andra fall krävs också samverkan med utomstående parter och aktörer. Som exempel på sådana frågor kan nämnas demokrati-, folkhälso- och trygghetsfrågor men även frågor som berör egenförsörjning, förebyggande arbete och mångfaldsperspektiv. En fördjupande studie med två huvudspår planeras. Det ena spåret riktas mot lärande i samverkanssituationer och det andra riktas mot innovation i samverkanssituationer. Både lärandespåret och innovationsspåret fokusera på aktörernas handlingsmönster med målet att identifiera vad som leder till lärande och innovation. Detta är således ett sätt att utveckla förståelsen för de gränssnitt som finns i samverkan kring de offentliga uppdragen. 7 Centrala forskningsfrågor är Vilka handlingar bidrar till lärande respektive innovation? samt Hur kan sådana handlingar stimuleras? Mål med projektet Projektet ska utveckla kunskaper och metoder för att öka de offentliga institutionernas förutsättningar att nå sina mål i välfärdsarbetet. Projektet ska också bidra till att utveckla den kompetens som krävs inom kommunal och landstingskommunal verksamhet för samverkan och samproduktion med interna och externa parter. Leveranser under 2015 Val av fall Olika exempel på relevanta frågor för samverkan för hållbar samhällsutveckling kommer att identifieras och väljs ut i samarbete med Samhällskontraktets parter under projektets första halvår. En första beskrivning av dessa fall kommer att föreligga i slutet av Etablerande av projektorganisation 6 Hallin, A., Guziana, B., Hoppe, M., Mörndal, M. (2014) Styrning och samverkan för hållbar samhällsutveckling, Förstudierapport. 7 Se Morin, Thure. (2014). Slutrapport. Kartläggning av verksamhetsmässiga gränssnitt inom processen tillhandahålla vård och sociala tjänster. Eskilstuna kommun. 5

6 Forskargruppen kommer att bestå av tre seniora forskare och två doktorander, där huvuddelen av det praktiska arbetet kommer att göras av doktoranderna. En av doktoranderna (Marie Mörndal) är fil.lic. och kommer att skriva sin doktorsavhandling inom projektet. Den andra doktoranden ska rekryteras under projektets första halvår och kommer att nå licentiatnivå under projektet. Övriga forskare är Bozena Guziana, Anette Hallin och Magnus Hoppe. Projektgruppen har tillsammans bred erfarenhet och kunskap om forskning i kommunal verksamhet och är på olika sätt involverade i projekt som är innehållsmässigt angränsande vilket kommer att gynna detta projekt kunskapsmässigt. Projektgruppen kommer dessutom att etablera med andra forskargrupper, såväl i Sverige som internationellt, för att i ett senare skede utbyta erfarenheter och sprida forskningsresultaten. Flera sådana kontakter har redan tagits och under 2015 kommer en referensgrupp att etableras. Tidplan Forskningsdesignen är longitudinell och empiriinsamlingen planeras pågå under de första två av projektets totala tre år. Material samlas främst in genom intervjuer och etnografiska studier, men forskningsgruppen är öppen för kompletterande metoder om och när behov uppstår. För analysen kan flera metoder bli aktuella som tematisk analys, innehållsanalys, diskursanalys och analys av hur handlingar skapar aktörer och nätverk. Projektet håller även öppet för mer aktionsinriktade ansatser för att möjliggöra tester av nya processer och arbetssätt, beroende på hur studien utvecklar sig och vilka som involveras. På ett generellt plan kommer handlingarna snarare än aktörerna att stå i fokus i studiet av utvalda fall. Detta innebär att istället för att anta att samverkan sker i nätverk av aktörer, utgår forskningen från antagandet att aktörer blir till genom samverkan. På detta sätt kommer handlingarna att definiera de organisatoriska mellanrummen, inte aktörerna. Genom vald metod kommer vi kunna identifiera både formella och informella mellanrum liksom direkta och indirekta mellanrum, samt därutöver analysera hur de samverkar och till sist utvärdera resultatet med bas i de faktiska processerna (istället för de planerade). En sådan perspektivförskjutning innebär större möjligheter att se och förstå utvecklingen av de organisatoriska mellanrummen som skapas i samverkan över tid, jämfört med om fokus ligger på aktörerna/de organisatoriska enheterna. Detta så kallade processontologiska synsätt är relativt nytt inom organisationsforskningen och är ett mycket lovande synsätt, då det bland annat möjliggör fördjupad förståelse av hur sådant som sker i vardaglig praktik organiserar det som här kallas mellanrum. 8 Processperspektiv gör det således möjligt att t ex förklara hur intressenter faller ifrån alternativt tillkommer i ett samarbete över tid, samt i relation till den här studien förklara hur det då påverkar organisationernas förmåga till lärande och innovation 9. 8 Helin, Jenny, Hernes, Tor, Hjort, Daniel, & Holt, Robin (Eds.). (2014). The Oxford Handbook of Process Philosophy and Organization Studies. 9 Hallin, Anette, & Linnefell, William. (2014). The Performative Construction of stakeholders and vetoplayers - the trajectories of Strategy Work. Paper presented at the Unpacking Performativity Processes Research Seminar, May 18-20, MINES ParisTech. 6

7 Under det andra året fortsätter de empiriska studierna och delresultaten formuleras och presenteras skriftligt såväl som muntligt. Under projektets sista år läggs större fokus på analysarbete och skrivande. En sammanfattande rapport tas fram liksom uppföljande projekt planeras. Projektets resultat återkopplas under alla tre åren till HSU:s styrgrupp samt till Samhällskontraktets parter generellt genom workshops, presentationer och rapporter. Detta innebär att lärdomarna från projektet kommer att återföras till Samhällskontraktets parter kontinuerligt under projektets gång för att få största möjliga nytta i arbetet med hållbar samhällsutveckling. 2.3 Projekt: Framtidens arbetsmarknad. Kunskapsöversikt och aktuella trender Bakgrund Offentliga aktörer inom Samhällskontraktet i Södermanland och Västmanland vill öka kunskapen om hur arbetsmarknaden påverkas av den pågående digitaliseringen och globaliseringen, såväl nationellt som regionalt. Många av jobben i regionen kan komma att försvinna eller omvandlas 10. Exempelvis beskriver Arbetsförmedlingens prognoser en försvagning av arbetsmarknaden i Sverige bland annat i en för vår region viktig bransch tillverkningsindustrin. Branschen som sådan ökar, samtidigt som antalet arbetstillfällen minskar, vilket troligtvis även kan komma att drabba ytterligare branscher 11. En åtgärd som föreslås är mer och bättre utbildning. Samtidigt har utbildningsnivån i Sverige ökat markant under den senaste 20 års-perioden och idag finns indikationer på att ca 30 % av den svenska arbetskraften är överutbildade i förhållande till nuvarande anställningar medan ca 20 % är underutbildade. 12 Regionen påverkas även av det som händer utanför regionens gränser. Globaliseringen medför att kompetens numera inte enbart är en lokal tillgång och företag kan med enkla pennstreck flytta hela utvecklingsenheter till helt andra kontinenter där tillgången på kompetens är bättre än i vår region. Oron för att bli av med arbetet ökar i hela Europa, särskilt utsatta är lågutbildade, yngre, invandrare och kvinnor 13. Komplexiteten i de krafter som styr arbetsmarknaden ökar, och ur det offentligas perspektiv blir det allt viktigare att ha en god kunskap om dessa starka rörelser satt i relation till en hållbar samhällsutveckling i allmänhet och till den lokala framtida arbetsmarknaden i synnerhet. Syfte med projektet Syftet med projektet är att öka kunskapen kring utmaningar för den regionala arbetsmarknaden samt att stärka regionernas strategiska hantering av arbetsmarknadsfrågor. 10 Vartannat jobb automatiseras inom 20 år en utmaning för Sverige (2014) Stiftelsen för strategisk forskning 11 Prognos för arbetsmarknaden (2012) Arbetsförmedlingen 12 Arbetsmarknad i förändring en analys av regionala branschförändringar över tid och dess betydelse för framtida arbetsmiljöarbete (2011) Arbetsmiljöverket; Vad är lagom? En kunskapsöversikt av under- och överutbildning (2010) SACO 13 Europeiskt skitliv. Om en osäker europeisk arbetsmarknad (2014) Arena idé; Under luppen genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation (2013) Arbetsmiljöverket; Bortsorterad? Om invandrare och arbetsmarknad (2008) FAS 7

8 Mål med projektet Målet med detta projekt är att producera två populärvetenskapligt skrivna rapporter om förändringarna på arbetsmarknaden i regionen med särskilt fokus på digitaliseringens och globaliseringens konsekvenser. Rapporterna kommer att ha ett särskilt fokus på Eskilstuna respektive Västerås. Ett ytterligare mål är att producera minst en vetenskapligt publicerbar artikel baserat på projektet. Leveranser under 2015 Rapporterna kommer att kunna användas som underlag för formandet av strategier avseende framtidens arbetsmarknad i Södermanland och Västmanland. Med hjälp av rapporterna ska de regionala, offentliga aktörerna kunna ställa sig relevanta frågor kring till exempel utbildning, infrastruktursatsningar, samhällsbyggnad, insatser för att minska arbetslöshet och social hållbarhet. Materialet kommer även att användas för vetenskapliga publikationer. Muntliga presentationer genomförs vid respektive slutleverans (maj och dec 2015) samt vid halvtid (under våren och hösten 2015). Det innebär totalt fyra muntliga presentationer för intressenterna inom Samhällskontraktet under Tätare avstämningar och diskussioner förs under året mellan Eva Lindell och Ylva Wretås i Västerås stad, Manuel Brändeborn i Eskilstuna kommun och representanter från landstingen i Västmanland och Södermanland. Utöver detta kommer forskargruppen Organisation och Ledning vid MDH att fungera som bollplank under arbetet. Vidare presenteras delar av materialet vid en vetenskaplig konferens under Syftet med presentationen är att vidga perspektiven på studien samt öka kvalitén på de färdiga rapporterna. Tidplan 2015 De två sammanhängande rapporterna levereras till intressenterna inom Samhällskontraktet under 2015 i två steg. Steg 1) Kunskapsöversikt våren 2015 Under våren 2015 studeras hur pågående digitaliseringen och globaliseringen beskrivits i teoretisk litteratur och andra vetenskapliga källor. Denna kunskapsöversikt kommer att ha fokus på strukturomvandling, vilka risker men också möjligheter som finns i digitaliseringen och globaliseringen. Översikten kommer att beskriva teorier i relation till den svenska arbetsmarknaden, men koncentreras på Södermanland och Västmanland och då särskilt på Eskilstuna respektive Västerås. Kunskapsöversikten kommer att bli klar i slutet av maj Steg 2) Aktuella trender hösten 2015 Tidningar, TV, Sociala medier och texter på Internet bidrar till att forma vår uppfattning om då-, sam- och framtiden. Under hösten 2015 genomförs en studie av ett urval av framställningar av den lokala arbetsmarknaden i massmedia. Översikten kommer att belysa Södermanland och Västmanland generellt med särskilt fokus på Eskilstuna och Västerås. Massmediala texter (eventuellt även bilder och/eller film) bearbetas med hjälp av diskursanalys med syfte att nå en djupare förståelse. Denna översikt kommer att bli klar i början av december

9 Tidplan Översikterna föreslås fungera som en förstudie för ett fortsatt, tvåårigt forskningsprojekt med syfte att ytterligare stärka regionernas strategiska hantering av arbetsmarknadsfrågor. 2.4 Projekt: Utvärdering av Sociala Resurs- och Investeringsfonder Bakgrund I enlighet med beslut om att inrätta sociala resurs- och investeringsfonder kan Västerås stad, Eskilstuna kommun samt landstingen i Södermanland och Västmanland ett år med ett gott resultat reservera en del av bokslutsresultatet till en social resurs- och investeringsfond. Detta kan ske en gång per år i samband med att beslutande organ fastställer dispositionen av årets resultat. Syftet med en social resurs- och investeringsfond är att stimulera och skapa möjligheter att genomföra tidiga och förebyggande insatser som stödjer en långsiktigt hållbar social/kulturell samhällsutveckling. Genom tidiga och förebyggande insatser nås de medborgare som annars riskerar att hamna i utanförskap, djupa sociala eller ekonomiska problem. Som ett led för organisationen att utvecklas krävs av ansökningar att de har tydliga målformuleringar, kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar. Samtidigt bör också processen bakom själva fonden och dess effekter utvärderas. Hur väl är riktlinjerna formulerade? Hur väl hanteras ansöknings-, bedömnings- och uppföljningsprocessen? Syfte med projektet Syfte med projektet är att staden, kommunen och landstingen utvecklas i sin hantering av sociala resurs- och investeringsfonder. Mål med projektet Mål med projektet är att stödja staden, kommunen och landstingen i sin hantering av sociala resurs- och investeringsfonder liksom i att förbättra ansöknings-, bedömnings- och uppföljningsprocesser. Leveranser under 2015 Under 2015 genomförs en första inventering av befintliga initiativ som sociala resurs- och investeringsfonder i Västerås stad, Eskilstuna kommun, samt landstingen i Södermanland och Västmanland, dess olika förutsättningar, riktlinjer och arbetssätt. En rapport skrivs och presenteras på lämpliga seminarieformer med deltagare från Västerås stad, Eskilstuna kommun, samt landstingen i Södermanland och Västmanland. Tidplan Under 2015 genomförs inventeringen och presenteras vid lämpliga seminarier. Styrgruppen föreslår därför ett pilotprojekt ska tillsättas under 2015 som ska ta fram en utvärderingsplan för hur sociala resurs- och investeringsfonder i Västerås stad, Eskilstuna kommun, samt landstingen i Södermanland och Västmanland, dess förutsättningar, riktlinjer och arbetssätt kan bli bättre. 9

10 2.5 Projekt: Sociala och kulturella dimensioner av en hållbar stadsdelsutveckling Bakgrund Vid planering för en hållbar samhällsutveckling är bedömningen att social och kulturell hållbarhet inte är lika utvecklade och kända som ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Den sociala och kulturella hållbarheten har därför inte varit självklar att hantera och väga in i planering, byggande och förvaltning av fastigheter hos de aktörer som är involverade i samhällsutvecklingen. Ekologisk och ekonomisk hållbarhet innebär ofta val av byggtekniska lösningar som medger exempelvis energibesparingar och kretsloppslösningar. För fastighetsutvecklare är denna typ av lösningar redan relativt kända och utvecklade och används i relativt stor utsträckning i olika stadsutvecklingsprojekt. De dimensioner och kriterier som arbetas fram inom de sociala och kulturella området kan med fördel kopplas till ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Syfte med projektet Syfte med projektet 2015 är att ta fram en kvalificerad projektbeskrivning för åren Det långsiktiga projektet syftar till att öka kunskapsnivån kring sociala och kulturella hållbarhetsdimensioner för dem inom Västerås stad, Eskilstuna kommun och landstingen som arbetar med fysisk samhällsplanering, dvs. den byggda stadens planering och utveckling. Mål med projektet Mål med projektet är att bidra till en fördjupad och mer effektiv platsutveckling där fler hållbarhetsdimensioner används av framtida samhällsplanerare och samhällsstrateger. Leveranser under 2015 Under 2015 genomförs en förstudie kring sociala och kulturella dimensioner i strategisk samhällsplanering. Förstudien bygger bl.a på ett genomfört inspirationsseminarium. Förstudien presenteras som en rapport och diskuteras vid ett seminiarum med lämpliga inbjudna personer från Västerås stad, Eskilstuna kommun samt landstingen i Södermanland och Västmanland. Styrgruppen föreslår att reservera medel för en förstudie som bygger vidare på sociala och kulturella dimensioner i en hållbar statsdelsutveckling. 2.6 Projekt: Att initiera projekt kring aktuella utmaningar för landstingen Med tanke på att två nya huvudmän genom landstingen i Södermanland och Västmanland har kommit till Samhällskontraktets pågående diskussioner i praktiken först under hösten 2014 finner HSU styrgrupp det rimligt att för 2015 reservera medel för en förstudie vars projektidé är sprunget ur landstingens momentana hållbarhetsutmaningar. 2.7 Aktivitet: Att reservera medel för Investeringsbidrag för projektförslag under året Utöver ovanstående projekt bedömer HSU styrgrupp det som nödvändigt att reservera medel för att under året kunna utveckla och investera i nya projektidéer, projekt och aktiviteter som 10

11 inte kan invänta reguljär budgethantering via årliga verksamhetsplaner. Styrgruppen föreslår att reservera medel för sådana investeringsbidrag för projektförslag under året. 2.8 Aktivitet: Att identifiera ytterligare finansieringskällor och formulera ansökan Bakgrund Styrgrupper för olika verksamhetsområden i Samhällkontraktet har enligt rektors Instruktion för centrumbildningen Samhällskontraktet inom Mälardalens högskola (MDH /13) i uppdrag att söka andra finansieringsmöjligheter utöver basfinansieringen från Samhällskontraktet. Syfte Syfte med denna aktivitet är att knyta kontakter med lämpliga parter inom akademi, offentlig sektor, näringsliv och tredje sektor som på sikt kan bidra till att andra finansieringsformer kan sökas utöver basfinansieringen från Samhällskontraktet. Kort beskrivning HSU styrgrupp vill verka för att söka ytterligare externfinansiering för att stärka HSU samverkansområde. Det sker dels genom att ge uppdrag till HSU delprocessledare att söka medel för det övergripande temat för HSU samverkansområde, dels genom att ge uppdrag till projektledare att söka medel för att utöka verksamheten i respektive projekt. Samtal med näringslivsparter inleds och fördjupas under 2015, också inom ramen för MDH fundraiseprojektet, med syfte att långsiktigt söka gemensamma medel som stärker HSU samverkansområde och på sikt möjliggör ett HSU kompetenscentrum. Möjliga kontakter som kan fördjupas för att stärka möjliga framtida ansökningar är exempelvis KTH, Peab, Skanska, Mimer. Ansvar HSU styrgrupp och HSU delprocessledare har ansvar för detta. 2.9 Aktivitet: Att genomföra ett inspirationsseminarium Bakgrund Som ett led i att ytterligare stärka och och stimulera projektledare, projektdeltagare och styrgruppens ledamöter och resurspersoner kommer HSU under våren 2015 organisera ett internt inspirationsseminarium. Syfte Syfte med ett inspirationsseminarium är att skanna av intressant praktik och forskning från andra delar av Sverige, förmedla goda exempel till projektledare, projektdeltagare och styrgruppens ledamöter och resurspersoner inom HSU samverksansområde och därmed stimulera dem till fortsatt utveckling av HSU. 11

12 Kort beskrivning 2-3 externa gäster med erfarenheter inom hållbar samhällsutveckling bjuds in. Förhoppningen är att HSU-relaterade medarbetare inom MDH, kommuner och landsting kan ta till sig och låta sig inspireras för att vidareutveckla befintliga projekt och formulera nya projektideer. Ansvar HSU delprocessledare har ansvar att ta fram förslag till upplägg, inbjudna föreläsare och målgrupp Aktivitet: Att utveckla ett nytt samhällsvetarprogrammet Bakgrund och kort beskrivning Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) vid Mälardalens högskola kommer under 2015 att utveckla ett nytt utbildningsprogram med en statsvetenskaplig grundexamen och färdigheter att arbeta som kvalificerad handläggare, utredare, analytiker inom offentlig sektor. Syfte Syfte med aktiviteten är att möta behovet av en föränderlig kompetensförsörjning inom offentlig sektor. Förslaget till nytt program kommer utvecklas och tas fram i dialog med HSU:s aktörer. Ansvar Akademichef, utbildnings- och programansvarig, HSU delprocessledare. 3 Output (värde) Kommuner, landsting och högskolor står inför stora utmaningar när samhället lokalt och internationellt utvecklas och förändras genom politiska reformer, ökande digitalisering och en globalisering med gradvis tyngdpunktförändring mot Asiens växande ekonomier till nackdel för den Europeiska marknaden. HSU samverkansområde - stärker kunskapsnivån i regionen i Södermanland och Västmanland i allmänhet och i Västerås stad respektive Eskilstuna kommun i synnerhet, - stärker forskning och utbildning vid MDH i allmänhet och vid Akademin för ekonomi, samhälle och teknik i synnerhet - manifesterar MDH:s vision om samproduktion med relevanta parter i högskolans omgivning. 12

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Skåne i siffror 33 kommuner Ca: 1,3 miljoner invånare Ca: 135 000 anställda inom kommunal sektor Vårt uppdrag Värna och stödja utvecklingen av det kommunala

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015 Lokal nämnd Hylte Uppföljningsrapport 1, 2015 Uppföljningsrapport 1 2015, tre månader Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Anna Roos (C) Ordförande Kristina Johansson (S) Vice ordförande Thom Ericsson (M)

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning

IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning IDEELL ARENA Verksamhetsinriktning 2015-2016 IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och främjande av forskning IDEELL ARENA:s verksamhetsinriktning

Läs mer

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Projekt: Förstudie - Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås, 2010-10-01 till 2013-04-30

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) TACK Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Krävande finansiärer Strategiska

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer