UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016"

Transkript

1 UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Sjuksköterskeutbildning Socionomutbildning Kyrkomusikerutbildning Teologiutbildning Psykoterapiutbildning Uppdragsutbildning

2 INNEHÅLL REKTOR 3 OM ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 4 SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING 10 SOCIONOMUTBILDNING 14 KYRKOMUSIKERUTBILDNING 18 TEOLOGIUTBILDNING 20 PSYKOTERAPIUTBILDNING 22 UPPDRAGSUTBILDNING 26 INFORMATION 28 VIKTIGA DATUM 35 KONTAKT 36 Ersta Sköndal högskola reserverar sig för eventuella ändringar i katalogen som behöver vidtas med hänsyn till antal sökande eller på grund av ändrade villkor som inte kan förutses. Uppgifterna i katalogen gäller i skrivande stund (januari 2015). Se vår hemsida för aktuell information. 2 OM HÖGSKOLAN

3 Ersta Sköndal högskola för människan i välfärdssamhället I den här katalogen kan du läsa om Ersta Sköndal högskolas utbildningar för dig som vill bli sjuksköterska, socionom, kyrkomusiker, teolog, psykoterapeut eller som redan är yrkesverksam. Vi har utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och, sedan sommaren 2014, även på forskarnivå. Vårt forskningsområde Människan i välfärdssamhället kan ses som en god sammanfattning av allting vi gör. Examensrätten till forskarutbildning är den pusselbit som har saknats, men som nu innebär att vi har hela kedjan från grundutbildning fram till doktorsexamen här på högskolan. Högskolans tre ägare Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke diakoni har varit verksamma länge inom vård och omsorg, med fokus just på människan i välfärdssamhället. Deras historia är vår historia och vårt fundament. Det märks i den etiska hållning som genomsyrar våra utbildningar. Det präglar också våra campusmiljöer, med närheten till de vård-, omsorgs- och sociala verksamheter som finns där. Vi vilar stadigt på vår historia men är samtidigt en modern och expansiv högskola med högt rankade utbildningar och en tydlig förankring i praktik och forskning. Vi har byggt upp kvalificerade forskningsmiljöer kring bland annat palliativ vård och det civila samhället och dess organisationer. Våra utbildningar håller hög kvalitet och förbereder dig väl för din yrkesroll. Detta ger dig som student en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Återkommande undersökningar visar att våra studenter är eftertraktade och har mycket lätt att få jobb efter examen. Och tänker du dig en karriär inom forskning ger vi dig även där redskapen som du behöver för att nå långt. Så vilken framtid du än väljer, välkommen att börja resan på Ersta Sköndal högskola. Per Nilsson REKTOR Vår vision är att Ersta Sköndal högskola ska stå för kvalitet och relevans inom utbildning och forskning för en bättre värld. OM HÖGSKOLAN 3

4 om ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA En växande högskola På Ersta Sköndal högskola (ESH) bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Våra utbildningar är moderna men de vilar på traditioner från 1800-talet. Högskolan i sin nuvarande form bildades 1998 när högskole - utbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram vid Ersta diakonisällskap och Stiftelsen Stora Sköndal slogs samman blev även Bräcke diakoni i Göteborg delägare i högskolan. Högskolan finns därmed på tre campus Bräcke, Ersta och Sköndal med närmare studenter totalt. Högskolan växer när det gäller nya utbildningsprogram, fort- och vidareutbildning, forskning och internationalisering. Högskolans undervisningsformer nära till praktiken Grunden för allt pedagogiskt arbete vid ESH är en tilltro till varje students förmåga att självständigt söka kunskap, utvecklas och ta ansvar. All utbildning vid ESH ska främja lärandeprocesser som utmanar din kreativitet, ditt kritiska förhållningssätt och din reflekterande förmåga. Praktiken är alltid nära. En stor del av sjuksköterskeprogrammen utgörs av verksamhetsförlagd praktik under handledning och för studenterna på socionomprogrammet ingår praktik som särskilda block i utbildningen. För kyrkomusikerstudenterna är enskild undervisning och övning betydande inslag och för studenterna på psykoterapiutbildningarna fullgörs den psykoterapeutiska praktiken vid någon av S:t Lukas psykoterapimottagningar eller vid utbildningsinstitutets egen mottagning. Examinationsformerna inom de olika utbildningarna kan vara individuell tentamen, pm, grupparbeten, uppsatsskrivande eller uppspelning av förberedda praktikfall. Ett modernt högskolebibliotek På Ersta Sköndal högskolebibliotek hittar du böcker, tidskrifter och elektroniska resurser inom högskolans ämnes områden. Biblioteket finns på samtliga campus samt på På biblioteket kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter, söka i databaser och få vägledning i informationssökning. Som student på Campus Ersta och Campus Sköndal har du tillgång till bibliotekets lokaler med studieplatser och datorarbetsplatser alla dagar kl Som student på Campus Bräcke har du tillgång till bibliotekets lokaler med studieplatser alla ordinarie arbetsdagar kl Attraktiv studiemiljö ESH har tre campus. De ligger i miljöer där man har lång tradition av att bedriva vård och omsorg, nära högskolans ägarorganisationer. Vi har nyinredda föreläsningssalar, grupprum och bibliotek och undervisningen bedrivs i ljusa, luftiga rum. Våra campusområden är omtalade för sina lägen och utsikt. Campus Bräcke ligger när havet, på Sveriges fjärde största ö, Hisingen, i Göteborg. Campus Ersta ligger på populära turistmålet Stigberget på Södermalm i Stockholm, med bra kommunikationer och nära till storstadens utbud. Campus Sköndal är vackert beläget vid sjön Drevviken i Sköndal, nära till naturen. Avståndet mellan Campus Ersta och Campus Sköndal är 11 km, 4 OM HÖGSKOLAN

5

6 en sträcka som täcks in av kollektivtrafik med tunnelbana och buss, bilväg och cykelbanor. Utlandsstudier Den övergripande visionen för internationaliseringsarbetet på Ersta Sköndal högskola är att det ska beröra varje student under sin lärotid på högskolan och främja förståelsen för en hållbar utveckling i Sverige och världen. Arbetet ska genomsyra lärarnas förhållningssätt utifrån våra specifika förutsättningar, vår identitet och profil. Som student uppmuntras du att förlägga delar av dina studier eller praktikperioder utomlands. För det europeiska utbytet deltar högskolan i nätverk inom Erasmussamarbetet och inom Nordplus ram, ett program med mycket goda villkor för studentutbyte mellan de nordiska länderna. Våra studenter har också möjligheter att göra fältstudier och praktik i utvecklingsländer genom olika mobilitetsprogram såsom Linnaeus-Palme och Minor Field Studies och/eller som free movers. För de flesta studentutbytesprogram krävs att man har studerat i minst ett år innan man kan delta. Inom 6 OM HÖGSKOLAN programmen får du en studieplats utomlands utan kostnad och du kan ta med dig dina studiemedel. Kontakta institutionerna för mer information. Forskning Ambitionerna i högskolans forskningsprogram ligger i linje med vår diakonala historia. År 1851 startade Sveriges första sjuksköterskeutbildning inom Ersta diakonisällskap. Den första socialt inriktade utbildningen på nationell nivå startade vid förra sekelskiftet i form av en diakonutbildning vid Stiftelsen Stora Sköndal. Högskolans historiska bakgrund har resulterat i att människors hälsa, välfärd och utsatthet varit i fokus för utbildningen och förklarar hur forskningsområden som civilsamhällsstudier, palliativ vård och vårdetik har utvecklats och gett högskolan dess särskilda profil. Högskolan kombinerar en praktiknära professionsinriktad forskning med etiskt, historiskt, välfärdsrättsligt och kritiskt granskande studier om samspelet mellan samhälle, vård, organisation och individ. Under grundutbildningen har du som student möjlighet att skriva ditt examensarbete inom olika forskningsprojekt. En anknytning till någon av högskolans forskargrupper och enskilda forskare kan eventuellt också bli en väg till en forskarutbildning. Forskarutbildning Från och med höstterminen 2015 kommer Ersta Sköndal högskola att bedriva forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället, med syfte att fördjupa kunskaperna i forskarutbildningsämnena Social välfärd med inriktning mot civilsamhället och Palliativ vård. Området ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme. I ämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället studeras villkoren för arbets- och ansvarsfördelningen mellan individ, familj, civilsamhälle och offentliga åtaganden, och i ämnet Palliativ vård studeras hälsofrämjande, stödjande och lindrande åtgärder i samband med komplexa situationer vid livets slut, död och sorg. Målet är att utbilda självständiga och kritiska forskare med teoretisk och metodologisk skicklighet som kan genomföra vetenskaplig forskning av god kvalitet inom området. Utbildningen leder fram till doktorsexamen

7

8

9 eller licentiatexamen inom respektive ämne. Utbildning för doktorsexamen/licentiatexamen omfattar totalt 240/120 högskolepoäng fördelade på en kursdel omfattande 60/30 högskolepoäng och en vetenskaplig doktorsavhandling/licentiatuppsats omfattande 180/90 högskolepoäng. Undervisning ges i form av kurser och seminarier samt handledning i avhandlingsarbetet. Dessutom ingår allmänna seminarier och gästföreläsningar. Antagning till forskarutbildningen kommer att ske under vårterminen Mer information om antagningsförfarande kommer under februari-mars Se vår hemsida för ytterligare information och kontaktuppgifter. Examina Ersta Sköndal högskola har rätt att utfärda följande examina. Yrkesexamina Efter fullföljd utbildning kan du erhålla psykoterapeut-, sjuksköterske- respektive socionomexamen. Som psykoterapeut och sjuksköterska kan du efter examen ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Högskolan har dessutom rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen. Generella examina Högskoleexamen Högskoleexamen omfattar minst 120 hp. Högskoleexamen ges i teologi. Konstnärliga examina Högskolan har rätt att utfärda Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp och Konstnärlig högskoleexamen 120 hp i kyrkomusik. Kandidatexamen Kandidatexamen omfattar minst 180 hp. Högskolan har rätt att utfärda kandidatexamen i socialt arbete, teologi och vårdvetenskap. Magisterexamen Magisterexamen omfattar 60 hp. Högskolan har rätt att utfärda magisterexamen i socialt arbete och vårdvetenskap. Masterexamen Masterexamen omfattar 120 hp. Högskolan har rätt att utfärda masterexamen i socialt arbete och vårdvetenskap. Doktorsexamen och licentiatexamen Doktorsexamen omfattar 240 hp och licentiatexamen 120 hp. Högskolan har rätt att utfärda båda examina inom området Människan i välfärdssamhället. Studiemedel Du som studerar på minst halvtid vid universitet eller högskola kan få studiemedel. Du bör söka studiemedel i god tid och behöver inte vänta på antagningsbeskedet. Första gången du söker studiemedel får du det utan särskild prövning. För att fortsätta få studiemedel måste du sedan ha klarat av ett visst antal poäng terminen innan. Gå in på CSN:s hemsida (www.csn.se) för att få mer information. Ersta Sköndals Studentkår Studentkåren är aktiv på Campus Ersta och Campus Sköndal. Medlemskap är frivilligt. Kåren ger studenterna möjlighet att vara med och påverka högskolans verksamhet och studentrepresentanter utsedda av kåren finns med i högskolans beslutande organ. Studenterna har därmed möjlighet att aktivt arbeta för att förbättra utbildningarnas innehåll och utformning. Kåren arrangerar även sociala aktiviteter. På Campus Ersta finns dessutom den aktiva Teologgruppen för teologistudenterna. Studentbostäder För många blir studentrummet den första egna lägen heten. Det är en klassisk boendeform och ett bra sätt att lära känna nya människor. Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal har ett antal studentbostäder på Campus Ersta och Campus Sköndal som är avsedda främst för våra studenter. Läs mer om hur du kontaktar dem på högskolans hemsida. OM HÖGSKOLAN 9

10 Sjuksköterskeutbildning CAMPUS ERSTA Sjuksköterskeprogram 180 hp Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård 60 Hp Masterprogram i vårdvetenskap palliativ vård 120 hp Fristående kurser Vid Institutionen för vårdvetenskap finns ett sjuksköterskeprogram som omfattar tre års heltidsstudier (180 hp), och som leder till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen. Vid institutionen ges även Specialistsjuksköterskeprogram (60 hp) med inriktning mot psykiatrisk vård och palliativ vård som leder till såväl specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård eller i palliativ vård som magisterexamen i vårdvetenskap. Ett fjärde program är masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning palliativ vård. Samtliga program som anordnas inom Institutionen för vårdvetenskap syftar till att möta morgondagens behov av välutbildade sjuksköterskor inom respektive specialområde. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård har under flera år haft ett stort antal sökande. Utbildningen leder till att specialistsjuksköterskan självständigt bedriver psykiatrisk omvårdnad samt initierar och genomför förbättringsarbete inom psykiatrisk vård. Programmets huvudområde är vårdvetenskap med utgångspunkt i en personcentrerad vård där människan ses som en meningsskapande individ med fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vårdvetenskap tillsammans med de övriga ämnesområdena samhälls- och beteendevetenskap, medicinsk vetenskap och vårdetik med livsåskådning ger specialistsjuksköterskan goda förutsättningar för att möta dagens och morgondagens vård inom den psykiatriska vården. Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård I en framtid där allt mer palliativ vård ges utanför sjukhusets väggar behövs specialistutbildade sjuksköterskor med fördjupad kompetens och hög flexibilitet. Ett övergripande mål med specialistsjuksköterskeprogrammet är att ge kunskaper som svarar an mot förändringar i samhället med en allt äldre befolkning och ett allmänt ökat behov av palliativ vård. Utbildningens mål är även att utifrån flera teoretiska perspektiv fördjupa kunskaper om hur vården tillsammans med personen kan planeras, genomföras, dokumenteras och utvärderas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård Ett masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård (120 hp) startade våren Masterprogrammet ger fördjupade kunskaper om palliativ vård och människors döende och död i ett pluralistiskt samhälle där människor blir allt äldre, och där behovet av palliativ vård inom olika vårdformer och för olika grupper ökar. Programmets mål är att utifrån olika teoretiska perspektiv ge fördjupade kunskaper om hur sjuksköterskan tillsammans med patient, närstående och vårdteamet kan planera, genomföra, dokumentera och utvärdera 10 Sjuksköterskeutbildning

11 » Atmosfären på högskolan är stimulerande och vi läser många intressanta och givande ämnen.«vården utifrån ett evidensbaserat palliativt förhållningssätt; en vård där patientens och familjens egna kunskaper och resurser tas tillvara. Programmet ger också kompetens för uppdrag som ledare, vård-/ organisationsutvecklare eller pedagog. Masterprogrammet är forskningsförberedande. Möjlighet finns att avsluta utbildningen efter ett år med magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård. En modern högskola med traditioner Sjuksköterskeutbildningen vid Institutionen för vårdvetenskap är i huvudsak förlagd till ett av Stockholms och Södermalms bästa lägen, i vackra lokaler. Utbildningen är landets äldsta och startades år 1851 av Marie Cederschiöld som var verksam samtidigt med den mer kända Florence Nightingale. Sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskans yrke har sedan dess genomgått många förändringar och är nu en akademisk utbildning i både teori och praktik. Förändringarna har varit nödvändiga för att sjuksköterskan ska kunna möta utmaningarna i dagens vårdverksamhet, men också för att kunna fortsätta

12 » Jag skrattar, lär och utvecklas med mina nya vänner varje dag i Stockholms vackraste studiemiljö. «

13 med studier på avancerad nivå för att utveckla kunskaper i vårdandet. Vårdvetenskap Vårdvetenskap har en egen teoretisk kunskapsgrund och är ett ämne som har utvecklats ur andra vetenskaper som humanvetenskap och naturvetenskap. Ämnesområdet vårdvetenskap är huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna och när det kopplas till sjuksköterskans arbets- och ansvarsområde så benämns det ibland som omvårdnad. Vid Ersta Sköndal högskola använder vi begreppet vårdvetenskap. Vi menar att det tillsammans med ämnesområdena medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt vårdetik med livsåskådningsvetenskap lägger den kunskapsgrund som sjuksköterskan behöver i sitt vårdande av människor. Ämnesområdet är i ständig utveckling genom forskning. Vårdvetenskap uttrycks i utbildningen genom konsensusbegreppen människa, hälsa, miljö och vårdande och verkställs genom de sex kärnkompetenserna för sjuksköterskans arbete; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård (patientsäkerhet) samt informatik. Pedagogiskt förhållningssätt Dagens sjuksköterska ska arbeta med patienter och deras anhöriga i samarbete med många andra yrkesgrupper, för att ge god vård och behandling. Studenterna förbereds för yrkesrollen genom ett studentaktivt lärande under utbildningen. Det ger möjligheter att utveckla ett kritiskt tänkande och ett reflekterande förhållningssätt. I det treåriga sjuksköterskeprogrammet tillämpas det pedagogiska förhållningssätet problembaserat lärande (PBL). Det innebär att studenten under vägledning av lärare söker kunskaper på egen hand eller tillsammans med andra studenter. Undervisningsformer som tillämpas är föreläsningar, seminarier, basgruppsarbete, grupphandledning och tillämpningsövningar. Verksamhetsintegrerat lärande, VIL Under den verksamhetsförlagda utbildningen används en handledarmodell som är utarbetad i samverkan med övriga lärosäten i Stockholm. Studenten handleds av yrkesverksamma sjuksköterskor i samråd med lärare från institutionen. Omvårdnadshandledning ingår som en viktig del där studenterna får möjlighet att reflektera över olika vårdsituationer i relation till vårdvetenskaplig kunskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms läns landstings vårdverksamheter samt Stockholms stads och närliggande kommuners äldreomsorg. Internationalisering Ett globalt perspektiv på hälsa och ohälsa är en viktig del i institutionens utbildningar. Studenter och lärare har möjlighet till utbyte med en rad olika länder som institutionen har ett etablerat samarbete med. Det gör att delar av utbildningen kan förläggas till ett annat land. Studietakt och innehåll Sjuksköterskeprogram 180 hp Programmet anordnas som heltidsstudier under tre år. Utbildningen innehåller: vårdvetenskap (självständigt examensarbete för kandidatexamen ingår), samtalsmetodik, medicinsk vetenskap, vårdetikmed livsåskådningsvetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot Psykiatrisk vård eller palliativ vård 60 hp Programmen anordnas som deltidsstudier under två år med schemalagd undervisning cirka en dag varannan vecka. Programmen har såväl obligatoriska kurser som valbara kurser. Vissa kurser anordnas som distanskurser och andra kurser samläses. Masterprogram i vårdvetenskap palliativ vård 120 hp Utbildningen anordnas som deltidsstudier med möjlighet till etappavgång för magisterexamen. Mer information Läs om behörighet och antagning på sidorna Sjuksköterskeutbildning 13

14 Socionomutbildning CAMPUS SKÖNDAL Socionomprogrammet 210 hp Magisterutbildningen i socialt arbete 60 hp Masterprogrammet i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället 120 hp Socionomer arbetar i ett brett yrkesfält inom skiftande områden, som kriminalvård, missbruksvård, handikappomsorg, psykiatri, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg. En socionoms arbetsuppgifter kan innebära arbete på såväl individ- som samhällsnivå, både långsiktigt förebyggande och akuta, mer kortvariga insatser för människor. Kommunernas socialtjänst blir en arbetsplats för många, men socionomer arbetar även inom frivilligorganisationer som till exempel Bris, Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan. Efterfrågan på utbildade socionomer förväntas vara hög under många år framöver och socionomer utbildade vid ESH har de senaste åren haft mycket lätt att få jobb efter examen, visar Universitetskanslersämbetets uppföljningsstudier. Socionomprogrammet 210 hp Socionomprogrammet om sammanlagt 210 hp ger en generell socionomexamen för arbete inom alla olika typer av socialt arbete. Utbildningens huvudämne är socialt arbete, men även stödämnen som samhällsekonomi, statsvetenskap, rättsvetenskap och beteendevetenskap ingår i utbildningen. Flera delar av utbildningen sker i praktiska sociala verksamheter och varje termin innehåller särskilda moment för att utveckla de blivande socionomernas professionella identitet. Under utbildningen läses kurser i vetenskapsteori och forskningsmetoder vilket bland annat är ett stöd i det vetenskapliga examensarbetet. Studierna bedrivs på helfart under tre och ett halvt år. Till socionomprogrammet antas 70 studenter varje hösttermin. Magisterutbildning i socialt arbete, 60 hp Magisterutbildningen vid Institutionen för socialvetenskap omfattar forskningsförberedande kurser; dels Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder (15 hp) och Examensarbete (15 hp), dels valbara ämneskurser som ger fördjupade kunskaper i socialt arbete. Sådana kurser är till exempel Verksamhetsanalys och professionsutveckling (7,5 hp) och Etiska perspektiv på socialt arbete (7,5 hp). Möjligheten att välja kurser ger en individuell och flexibel studiegång. För undervisningen vid magisterutbildningen ansvarar forskarutbildade lärare. Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället, 120 hp Genom masterprogrammet vid ESH fördjupar studenten sina kunskaper i socialt arbete med 14 Socionomutbildning

15 » Jag ser fram emot varje föreläsning, lärarna brinner för sina ämnen och det smittar av sig på både mig och mina kurskamrater.«

16 inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället utifrån både ledarskapsperspektiv och forskningsperspektiv. Efter genomgången utbildning har studenten fördjupade kunskaper i teorier, metoder och forskning inom socialt arbete med inriktning mot det civila samhället och välfärdens organisering. Utbildningen ger en särskild grund för att arbeta med ledarskap och verksamhetsutveckling vid myndigheter eller i ideella organisationer. En stor del av programmet fokuserar på kunskap om det civila samhället och den betydelse föreningsliv och ideella insatser spelar i socialt arbete. Masterprogrammet omfattar kurser i det frivilliga sociala arbetet, civilsamhället och välfärdens organisering; organisering och ledning i civilsamhället; kunskapens organisering och användning samt examensarbete. Det innehåller 60 hp obligatoriska kurser och 60 hp valbara kurser. Programmet lämpar sig särskilt väl för dig med socionomexamen, kanske redan yrkesverksam, som vill skaffa dig en specialistkompetens. Genom masterprogrammet får du möjlighet att kombinera ökad kunskap i praktiskt arbete med den senaste forskningen inom områden som till exempel organisation och ledning, utredningsarbete vid sociala insatser eller civilsamhällets roll i välfärdens organisering. Mer information Läs om behörighet och antagning på sidorna

17 » Jag har bara hunnit en termin på ESH men kände redan från start att jag hade hittat rätt. Den här utbildningen kommer ge mig de absolut bästa förutsättningarna för att bli en riktigt bra socionom.«

18 Kyrkomusikerutbildning CAMPUS SKÖNDAL Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp Kyrkomusiker är ett spännande musikaliskt arbete med kyrkan som bas. Självklara delar i jobbet är att spela orgel och leda körer. Det är också viktigt att spela piano, att sjunga, att kunna skriva egna arrangemang och undervisa i t.ex. orgelspel. Man arbetar som kyrkomusiker med stort eget ansvar och det finns gott om utrymme för egna musikaliska initiativ. På många håll har just kyrkan blivit ett centrum i ett aktivt musikliv tack vare engagerade kyrkomusiker. Framtidsutsikterna inom kyrkomusikeryrket bedöms som goda. Kyrkomusiker blir en viktig yrkesgrupp i framtiden och ESH:s utbildning ger dig en mycket god start inom detta spännande yrke. Utbildningen är studiemedelsberättigande. Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp Utbildningen för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp slutförs normalt efter två års studier på helfart. Huvudämnet är kyrkomusik, vari ingår bl.a. orgelspel, kör- och ensembleledning samt liturgik och bibelvetenskap. Ytterligare ämnen är t.ex. sång, piano, gehörsskolning, satslära, samt praktik och administration. Undervisningslokalerna ger mycket goda möjligheter till musikalisk utbildning med gott om rum för den individuella övningen. Inte minst gäller det piporglar, av vilka högskolan nu disponerar fyra stycken. Samarbetet i arbetslaget i församlingen är viktigt och därför utgör olika former av praktik ett viktigt inslag i utbildningen. Dessutom ingår medverkan vid gudstjänster i Stora Sköndals kyrka som organist, dirigent och korist och även medverkan vid andra musikaliska framträdanden i form av kör- och pianokonserter m.m. Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp Nivån hp är en påbyggnad på de första 120 högskolepoängen och innehåller vissa obligatoriska ämnen (bl.a. liturgiskt orgelspel och kördirigering), valbara kurser samt ett examensarbete. Det tredje året leder fram till konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp. Deltidsstudier Deltidsstudier kan erbjudas, främst halvfart två till tre dagar i veckan. Pastoralteologisk utbildning för tjänst i Svenska kyrkan För kantorsexamen i Svenska kyrkan krävs utöver den musikaliska utbildningen en pastoralteologisk utbildning på 20 veckor samt åtta veckors praktik. Den pastoralteologiska utbildningen kan du läsa vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut från och med våren I de pastoralteologiska studierna ingår gudstjänst och musik, men även teologi, samtalsmetodik, ledarskap och kännedom om Svenska kyrkan. Den innehåller dels generella utbildningsdelar som genomförs tillsammans med blivande präster, församlingspedagoger och diakoner, dels specifika utbildningsdelar för blivande kyrkomusiker. Tidigare har man varit tvungen att gå Svenska kyrkans grundkurs för att få en fullständig kantorsexamen. Denna är inte längre obligatorisk. Mer information Läs om behörighet och antagning på sidorna Kyrkomusikerutbildning

19 » På kyrkomusikerutbildningen får jag lära mig det praktiska hantverket för att kunna jobba som kantor, samtidigt som de utmärkta lärarna hjälper mig att hålla en hög konstnärlig nivå.«

20 Teologiutbildning CAMPUS ERSTA OCH CAMPUS SKÖNDAL Kandidatexamen i teologi 180 hp Teologiutbildningen vid institutionen består av Baskurs i teologi, 60 hp, samt påbyggnadskurser och fördjupningskurser som tillsammans ingår i kandidatexamen i teologi 180 hp. Studierna bedrivs på helfart och halvfart, och undervisningen sker på kvällstid, kl cirka Utbildningen i teologi riktar sig till dem som ämnar bli präster eller religionslärare, till diakoner och församlingspedagoger som vill fördjupa sig i teologiska ämnesområden, samt till övriga intresserade. Den som vill bli lärare i religionskunskap kan fortsätta sina studier vid bl.a. Lärarhögskolan i Stockholm eller Södertörns högskola. Baskurs i teolog i 60 hp Utbildningen inleds med Baskurs i teologi. Den ger grundläggande kunskap inom teologiämnets fem huvudsakliga områden: religionshistoria, religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrkovetenskap samt systematisk teologi. Följande delkurser ingår: 1. Nyfikenhetens redskap introduktion till teologistudier 2. Världsreligionerna som samhälleliga fenomen 3. Psykologiska och sociala perspektiv på religion 20 Teologiutbildning 4. Bibelns texter och världsbild 5. Kyrka och samhälle i historisk belysning 6. Teologi och socialetik Efter baskursen läses påbyggnads- och fördjupningskurser om 15 hp. Därefter fullgör studenten ett avslutande examensarbete 15 hp vilket innebär avslutande studier på C-nivå. Påbyggnadskurser i teologi Befrielseteologi Bibeln och Koranen Gamla testamentet, språklig kurs Nya testamentet, språklig kurs Islam Judaistik Modern europeisk kyrkohistoria Religionens roll i det mångkulturella samhället Religionsmöten i det moderna samhället Migrationsteologi Religionspedagogik Sociala villkor och meningssökande i det moderna samhället Svenska kyrkans tro och liv Teologisk etik Tro, existens och hälsa Tro möter livsfrågor Fördjupningskurser i teologi Antikens religioner, en bakgrund till judendom och kristendom Bibelns föreställningsvärldar Integration med förhinder europeisk judendom under 1800-talet Islam i det moderna samhället Keltisk och fornnordisk religion Kyrkan och välfärden Modern svensk kyrkohistoria Gamla testamentet, språklig fortsättningskurs Nya testamentet, språklig fortsättningskurs Rit och berättelse Teologisk hermeneutik Teologiska klassiker: Augustinus, Thomas och Luther Tro och tillhörighet om den religiösa trons sociala rötter Uppsats 15 hp Mer information Kursutbudet varierar delvis. Läs om behörighet och antagning på sidan 33.

21 » Vill man läsa teologi är Ersta Sköndal högskola ett utmärkt val. Engagerade lärare och kursare i olika åldrar med vitt skilda erfarenheter är berikande.«

22 Psykoterapiutbildning S:T LUKAS UTBILDNINGSINSTITUT VID ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Grundutbildning i psykoterapi motsvarande 60 hp Legitimationsgrundande Psykoterapeutprogram 90 hp inriktning psykodynamisk individualpsykoterapi inriktning gruppsykoterapi inriktning familjeterapi Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi motsvarande 45 hp Psykoterapeutisk kunskap och kompetens är viktig inte bara för den enskilde individen utan även för familjen, gruppen och organisationen. Efter grundutbildning i psykoterapi hos oss, eller om du redan har en sådan kan du välja att utbilda dig vid S:t Lukas utbildningsinstitut till legitimerad psykoterapeut mot någon av inriktningarna: Individualpsykoterapi psykodynamisk inriktning med fokus på relation och existentiella frågor Familjeterapi systemisk och relationell inriktning Gruppsykoterapi psykodynamisk inriktning Utbildningarna utgår från en helhetssyn på människan med fokus på relationens betydelse, där även existentiella frågor betraktas som väsentliga i det psykoterapeutiska mötet. De olika inriktningarna vänder sig till dig som behöver kunskaper som kan tillämpas i olika arbetssituationer inom hälso- och sjukvård, ideella organisationer, privat näringsverksamhet eller tänker dig ett arbete som privatpraktiserande psykoterapeut. S:t Lukas individualpsykoterapiutbildningar ges i Stockholm, Göteborg, Lund och Luleå. Gruppsykoterapi och Familjeterapi ges enbart i Stockholm och Handledar- och lärarutbildningen i Stockholm och Göteborg. Vi är vana vid att våra studerande kommer från hela landet och försöker möta de behov som våra studerande har för att kunna genomföra sin utbildning hos oss. Utbildningarna är unika i Sverige genom möjligheten att kunna kombinera de teoretiska studierna vid en högskola med den psykoterapeutiska praktiken förlagd till någon av S:t Lukas psykoterapimottagningar eller vid utbildningsinstitutets egen psykoterapimottagning. Där arbetar du med psykoterapi med handledning i en professionell miljö. Även som studerande i Göteborg, Lund och Luleå är du inskriven vid Ersta Sköndal högskola. För dig som har bestämt dig för att bli legitimerad psykoterapeut men inte är psykolog eller psykiatriker är grundutbildningen i psykoterapi obligatorisk för att du skall vara behörig till något av de treåriga Psykoterapeutprogrammen 90 hp: individual-, familj- eller gruppsykoterapi. Grundutbildning i psykoterapi motsvarande 60 hp Den psykodynamiska kunskapen vilar på en fast grund av forskning och erfarenhet. Relationens betydelse för barns känslomässiga och kognitiva utveckling är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa mening i barndom, ungdom och vuxenliv. Vår förmåga att utveckla bärande relationer utgör grunden för vår möjlighet att skapa ett meningsfullt liv medan brister, trauman och förvrängningar i våra relationer ansvarar för en stor del av uppkomsten av psykiskt lidande. Aktuell forskning om anknytningens betydelse visar åter på denna grundläggande och väsentliga kunskap och på det komplexa sam- 22 Psykoterapiutbildning

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010 4700366 mattias.wickberg@uhr.se PM BILAGA Diarienummer 1.1.1 172 2014 Datum 2014 06 04 Postadress Box 45093

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2014/2015

Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Viktiga datum 2014 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 21 februari Webbanmälan öppnar för sommarkurser, 12 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET

KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET KAROLINSKA INSTITUTET ETT MEDICINSKT UNIVERSITET Program & kurser Karolinska Institutet 2010 2011 Innehåll 4 5 frågor till Harriet Wallberg-Henriksson, rektor 5 I Stockholm men i Huddinge och Solna 6 Niklas

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET PROGRAM 2015 2016 SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET WWW.ORU.SE Den senast uppdaterade programinformationen finns på www.oru.se/blivande_student. Facebook

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer