UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016"

Transkript

1 UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Sjuksköterskeutbildning Socionomutbildning Kyrkomusikerutbildning Teologiutbildning Psykoterapiutbildning Uppdragsutbildning

2 INNEHÅLL REKTOR 3 OM ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 4 SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING 10 SOCIONOMUTBILDNING 14 KYRKOMUSIKERUTBILDNING 18 TEOLOGIUTBILDNING 20 PSYKOTERAPIUTBILDNING 22 UPPDRAGSUTBILDNING 26 INFORMATION 28 VIKTIGA DATUM 35 KONTAKT 36 Ersta Sköndal högskola reserverar sig för eventuella ändringar i katalogen som behöver vidtas med hänsyn till antal sökande eller på grund av ändrade villkor som inte kan förutses. Uppgifterna i katalogen gäller i skrivande stund (januari 2015). Se vår hemsida för aktuell information. 2 OM HÖGSKOLAN

3 Ersta Sköndal högskola för människan i välfärdssamhället I den här katalogen kan du läsa om Ersta Sköndal högskolas utbildningar för dig som vill bli sjuksköterska, socionom, kyrkomusiker, teolog, psykoterapeut eller som redan är yrkesverksam. Vi har utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och, sedan sommaren 2014, även på forskarnivå. Vårt forskningsområde Människan i välfärdssamhället kan ses som en god sammanfattning av allting vi gör. Examensrätten till forskarutbildning är den pusselbit som har saknats, men som nu innebär att vi har hela kedjan från grundutbildning fram till doktorsexamen här på högskolan. Högskolans tre ägare Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke diakoni har varit verksamma länge inom vård och omsorg, med fokus just på människan i välfärdssamhället. Deras historia är vår historia och vårt fundament. Det märks i den etiska hållning som genomsyrar våra utbildningar. Det präglar också våra campusmiljöer, med närheten till de vård-, omsorgs- och sociala verksamheter som finns där. Vi vilar stadigt på vår historia men är samtidigt en modern och expansiv högskola med högt rankade utbildningar och en tydlig förankring i praktik och forskning. Vi har byggt upp kvalificerade forskningsmiljöer kring bland annat palliativ vård och det civila samhället och dess organisationer. Våra utbildningar håller hög kvalitet och förbereder dig väl för din yrkesroll. Detta ger dig som student en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Återkommande undersökningar visar att våra studenter är eftertraktade och har mycket lätt att få jobb efter examen. Och tänker du dig en karriär inom forskning ger vi dig även där redskapen som du behöver för att nå långt. Så vilken framtid du än väljer, välkommen att börja resan på Ersta Sköndal högskola. Per Nilsson REKTOR Vår vision är att Ersta Sköndal högskola ska stå för kvalitet och relevans inom utbildning och forskning för en bättre värld. OM HÖGSKOLAN 3

4 om ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA En växande högskola På Ersta Sköndal högskola (ESH) bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Våra utbildningar är moderna men de vilar på traditioner från 1800-talet. Högskolan i sin nuvarande form bildades 1998 när högskole - utbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram vid Ersta diakonisällskap och Stiftelsen Stora Sköndal slogs samman blev även Bräcke diakoni i Göteborg delägare i högskolan. Högskolan finns därmed på tre campus Bräcke, Ersta och Sköndal med närmare studenter totalt. Högskolan växer när det gäller nya utbildningsprogram, fort- och vidareutbildning, forskning och internationalisering. Högskolans undervisningsformer nära till praktiken Grunden för allt pedagogiskt arbete vid ESH är en tilltro till varje students förmåga att självständigt söka kunskap, utvecklas och ta ansvar. All utbildning vid ESH ska främja lärandeprocesser som utmanar din kreativitet, ditt kritiska förhållningssätt och din reflekterande förmåga. Praktiken är alltid nära. En stor del av sjuksköterskeprogrammen utgörs av verksamhetsförlagd praktik under handledning och för studenterna på socionomprogrammet ingår praktik som särskilda block i utbildningen. För kyrkomusikerstudenterna är enskild undervisning och övning betydande inslag och för studenterna på psykoterapiutbildningarna fullgörs den psykoterapeutiska praktiken vid någon av S:t Lukas psykoterapimottagningar eller vid utbildningsinstitutets egen mottagning. Examinationsformerna inom de olika utbildningarna kan vara individuell tentamen, pm, grupparbeten, uppsatsskrivande eller uppspelning av förberedda praktikfall. Ett modernt högskolebibliotek På Ersta Sköndal högskolebibliotek hittar du böcker, tidskrifter och elektroniska resurser inom högskolans ämnes områden. Biblioteket finns på samtliga campus samt på På biblioteket kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter, söka i databaser och få vägledning i informationssökning. Som student på Campus Ersta och Campus Sköndal har du tillgång till bibliotekets lokaler med studieplatser och datorarbetsplatser alla dagar kl Som student på Campus Bräcke har du tillgång till bibliotekets lokaler med studieplatser alla ordinarie arbetsdagar kl Attraktiv studiemiljö ESH har tre campus. De ligger i miljöer där man har lång tradition av att bedriva vård och omsorg, nära högskolans ägarorganisationer. Vi har nyinredda föreläsningssalar, grupprum och bibliotek och undervisningen bedrivs i ljusa, luftiga rum. Våra campusområden är omtalade för sina lägen och utsikt. Campus Bräcke ligger när havet, på Sveriges fjärde största ö, Hisingen, i Göteborg. Campus Ersta ligger på populära turistmålet Stigberget på Södermalm i Stockholm, med bra kommunikationer och nära till storstadens utbud. Campus Sköndal är vackert beläget vid sjön Drevviken i Sköndal, nära till naturen. Avståndet mellan Campus Ersta och Campus Sköndal är 11 km, 4 OM HÖGSKOLAN

5

6 en sträcka som täcks in av kollektivtrafik med tunnelbana och buss, bilväg och cykelbanor. Utlandsstudier Den övergripande visionen för internationaliseringsarbetet på Ersta Sköndal högskola är att det ska beröra varje student under sin lärotid på högskolan och främja förståelsen för en hållbar utveckling i Sverige och världen. Arbetet ska genomsyra lärarnas förhållningssätt utifrån våra specifika förutsättningar, vår identitet och profil. Som student uppmuntras du att förlägga delar av dina studier eller praktikperioder utomlands. För det europeiska utbytet deltar högskolan i nätverk inom Erasmussamarbetet och inom Nordplus ram, ett program med mycket goda villkor för studentutbyte mellan de nordiska länderna. Våra studenter har också möjligheter att göra fältstudier och praktik i utvecklingsländer genom olika mobilitetsprogram såsom Linnaeus-Palme och Minor Field Studies och/eller som free movers. För de flesta studentutbytesprogram krävs att man har studerat i minst ett år innan man kan delta. Inom 6 OM HÖGSKOLAN programmen får du en studieplats utomlands utan kostnad och du kan ta med dig dina studiemedel. Kontakta institutionerna för mer information. Forskning Ambitionerna i högskolans forskningsprogram ligger i linje med vår diakonala historia. År 1851 startade Sveriges första sjuksköterskeutbildning inom Ersta diakonisällskap. Den första socialt inriktade utbildningen på nationell nivå startade vid förra sekelskiftet i form av en diakonutbildning vid Stiftelsen Stora Sköndal. Högskolans historiska bakgrund har resulterat i att människors hälsa, välfärd och utsatthet varit i fokus för utbildningen och förklarar hur forskningsområden som civilsamhällsstudier, palliativ vård och vårdetik har utvecklats och gett högskolan dess särskilda profil. Högskolan kombinerar en praktiknära professionsinriktad forskning med etiskt, historiskt, välfärdsrättsligt och kritiskt granskande studier om samspelet mellan samhälle, vård, organisation och individ. Under grundutbildningen har du som student möjlighet att skriva ditt examensarbete inom olika forskningsprojekt. En anknytning till någon av högskolans forskargrupper och enskilda forskare kan eventuellt också bli en väg till en forskarutbildning. Forskarutbildning Från och med höstterminen 2015 kommer Ersta Sköndal högskola att bedriva forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället, med syfte att fördjupa kunskaperna i forskarutbildningsämnena Social välfärd med inriktning mot civilsamhället och Palliativ vård. Området ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme. I ämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället studeras villkoren för arbets- och ansvarsfördelningen mellan individ, familj, civilsamhälle och offentliga åtaganden, och i ämnet Palliativ vård studeras hälsofrämjande, stödjande och lindrande åtgärder i samband med komplexa situationer vid livets slut, död och sorg. Målet är att utbilda självständiga och kritiska forskare med teoretisk och metodologisk skicklighet som kan genomföra vetenskaplig forskning av god kvalitet inom området. Utbildningen leder fram till doktorsexamen

7

8

9 eller licentiatexamen inom respektive ämne. Utbildning för doktorsexamen/licentiatexamen omfattar totalt 240/120 högskolepoäng fördelade på en kursdel omfattande 60/30 högskolepoäng och en vetenskaplig doktorsavhandling/licentiatuppsats omfattande 180/90 högskolepoäng. Undervisning ges i form av kurser och seminarier samt handledning i avhandlingsarbetet. Dessutom ingår allmänna seminarier och gästföreläsningar. Antagning till forskarutbildningen kommer att ske under vårterminen Mer information om antagningsförfarande kommer under februari-mars Se vår hemsida för ytterligare information och kontaktuppgifter. Examina Ersta Sköndal högskola har rätt att utfärda följande examina. Yrkesexamina Efter fullföljd utbildning kan du erhålla psykoterapeut-, sjuksköterske- respektive socionomexamen. Som psykoterapeut och sjuksköterska kan du efter examen ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Högskolan har dessutom rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen. Generella examina Högskoleexamen Högskoleexamen omfattar minst 120 hp. Högskoleexamen ges i teologi. Konstnärliga examina Högskolan har rätt att utfärda Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp och Konstnärlig högskoleexamen 120 hp i kyrkomusik. Kandidatexamen Kandidatexamen omfattar minst 180 hp. Högskolan har rätt att utfärda kandidatexamen i socialt arbete, teologi och vårdvetenskap. Magisterexamen Magisterexamen omfattar 60 hp. Högskolan har rätt att utfärda magisterexamen i socialt arbete och vårdvetenskap. Masterexamen Masterexamen omfattar 120 hp. Högskolan har rätt att utfärda masterexamen i socialt arbete och vårdvetenskap. Doktorsexamen och licentiatexamen Doktorsexamen omfattar 240 hp och licentiatexamen 120 hp. Högskolan har rätt att utfärda båda examina inom området Människan i välfärdssamhället. Studiemedel Du som studerar på minst halvtid vid universitet eller högskola kan få studiemedel. Du bör söka studiemedel i god tid och behöver inte vänta på antagningsbeskedet. Första gången du söker studiemedel får du det utan särskild prövning. För att fortsätta få studiemedel måste du sedan ha klarat av ett visst antal poäng terminen innan. Gå in på CSN:s hemsida (www.csn.se) för att få mer information. Ersta Sköndals Studentkår Studentkåren är aktiv på Campus Ersta och Campus Sköndal. Medlemskap är frivilligt. Kåren ger studenterna möjlighet att vara med och påverka högskolans verksamhet och studentrepresentanter utsedda av kåren finns med i högskolans beslutande organ. Studenterna har därmed möjlighet att aktivt arbeta för att förbättra utbildningarnas innehåll och utformning. Kåren arrangerar även sociala aktiviteter. På Campus Ersta finns dessutom den aktiva Teologgruppen för teologistudenterna. Studentbostäder För många blir studentrummet den första egna lägen heten. Det är en klassisk boendeform och ett bra sätt att lära känna nya människor. Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal har ett antal studentbostäder på Campus Ersta och Campus Sköndal som är avsedda främst för våra studenter. Läs mer om hur du kontaktar dem på högskolans hemsida. OM HÖGSKOLAN 9

10 Sjuksköterskeutbildning CAMPUS ERSTA Sjuksköterskeprogram 180 hp Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård 60 Hp Masterprogram i vårdvetenskap palliativ vård 120 hp Fristående kurser Vid Institutionen för vårdvetenskap finns ett sjuksköterskeprogram som omfattar tre års heltidsstudier (180 hp), och som leder till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen. Vid institutionen ges även Specialistsjuksköterskeprogram (60 hp) med inriktning mot psykiatrisk vård och palliativ vård som leder till såväl specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård eller i palliativ vård som magisterexamen i vårdvetenskap. Ett fjärde program är masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning palliativ vård. Samtliga program som anordnas inom Institutionen för vårdvetenskap syftar till att möta morgondagens behov av välutbildade sjuksköterskor inom respektive specialområde. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård har under flera år haft ett stort antal sökande. Utbildningen leder till att specialistsjuksköterskan självständigt bedriver psykiatrisk omvårdnad samt initierar och genomför förbättringsarbete inom psykiatrisk vård. Programmets huvudområde är vårdvetenskap med utgångspunkt i en personcentrerad vård där människan ses som en meningsskapande individ med fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vårdvetenskap tillsammans med de övriga ämnesområdena samhälls- och beteendevetenskap, medicinsk vetenskap och vårdetik med livsåskådning ger specialistsjuksköterskan goda förutsättningar för att möta dagens och morgondagens vård inom den psykiatriska vården. Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård I en framtid där allt mer palliativ vård ges utanför sjukhusets väggar behövs specialistutbildade sjuksköterskor med fördjupad kompetens och hög flexibilitet. Ett övergripande mål med specialistsjuksköterskeprogrammet är att ge kunskaper som svarar an mot förändringar i samhället med en allt äldre befolkning och ett allmänt ökat behov av palliativ vård. Utbildningens mål är även att utifrån flera teoretiska perspektiv fördjupa kunskaper om hur vården tillsammans med personen kan planeras, genomföras, dokumenteras och utvärderas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård Ett masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård (120 hp) startade våren Masterprogrammet ger fördjupade kunskaper om palliativ vård och människors döende och död i ett pluralistiskt samhälle där människor blir allt äldre, och där behovet av palliativ vård inom olika vårdformer och för olika grupper ökar. Programmets mål är att utifrån olika teoretiska perspektiv ge fördjupade kunskaper om hur sjuksköterskan tillsammans med patient, närstående och vårdteamet kan planera, genomföra, dokumentera och utvärdera 10 Sjuksköterskeutbildning

11 » Atmosfären på högskolan är stimulerande och vi läser många intressanta och givande ämnen.«vården utifrån ett evidensbaserat palliativt förhållningssätt; en vård där patientens och familjens egna kunskaper och resurser tas tillvara. Programmet ger också kompetens för uppdrag som ledare, vård-/ organisationsutvecklare eller pedagog. Masterprogrammet är forskningsförberedande. Möjlighet finns att avsluta utbildningen efter ett år med magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård. En modern högskola med traditioner Sjuksköterskeutbildningen vid Institutionen för vårdvetenskap är i huvudsak förlagd till ett av Stockholms och Södermalms bästa lägen, i vackra lokaler. Utbildningen är landets äldsta och startades år 1851 av Marie Cederschiöld som var verksam samtidigt med den mer kända Florence Nightingale. Sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskans yrke har sedan dess genomgått många förändringar och är nu en akademisk utbildning i både teori och praktik. Förändringarna har varit nödvändiga för att sjuksköterskan ska kunna möta utmaningarna i dagens vårdverksamhet, men också för att kunna fortsätta

12 » Jag skrattar, lär och utvecklas med mina nya vänner varje dag i Stockholms vackraste studiemiljö. «

13 med studier på avancerad nivå för att utveckla kunskaper i vårdandet. Vårdvetenskap Vårdvetenskap har en egen teoretisk kunskapsgrund och är ett ämne som har utvecklats ur andra vetenskaper som humanvetenskap och naturvetenskap. Ämnesområdet vårdvetenskap är huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna och när det kopplas till sjuksköterskans arbets- och ansvarsområde så benämns det ibland som omvårdnad. Vid Ersta Sköndal högskola använder vi begreppet vårdvetenskap. Vi menar att det tillsammans med ämnesområdena medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt vårdetik med livsåskådningsvetenskap lägger den kunskapsgrund som sjuksköterskan behöver i sitt vårdande av människor. Ämnesområdet är i ständig utveckling genom forskning. Vårdvetenskap uttrycks i utbildningen genom konsensusbegreppen människa, hälsa, miljö och vårdande och verkställs genom de sex kärnkompetenserna för sjuksköterskans arbete; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård (patientsäkerhet) samt informatik. Pedagogiskt förhållningssätt Dagens sjuksköterska ska arbeta med patienter och deras anhöriga i samarbete med många andra yrkesgrupper, för att ge god vård och behandling. Studenterna förbereds för yrkesrollen genom ett studentaktivt lärande under utbildningen. Det ger möjligheter att utveckla ett kritiskt tänkande och ett reflekterande förhållningssätt. I det treåriga sjuksköterskeprogrammet tillämpas det pedagogiska förhållningssätet problembaserat lärande (PBL). Det innebär att studenten under vägledning av lärare söker kunskaper på egen hand eller tillsammans med andra studenter. Undervisningsformer som tillämpas är föreläsningar, seminarier, basgruppsarbete, grupphandledning och tillämpningsövningar. Verksamhetsintegrerat lärande, VIL Under den verksamhetsförlagda utbildningen används en handledarmodell som är utarbetad i samverkan med övriga lärosäten i Stockholm. Studenten handleds av yrkesverksamma sjuksköterskor i samråd med lärare från institutionen. Omvårdnadshandledning ingår som en viktig del där studenterna får möjlighet att reflektera över olika vårdsituationer i relation till vårdvetenskaplig kunskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms läns landstings vårdverksamheter samt Stockholms stads och närliggande kommuners äldreomsorg. Internationalisering Ett globalt perspektiv på hälsa och ohälsa är en viktig del i institutionens utbildningar. Studenter och lärare har möjlighet till utbyte med en rad olika länder som institutionen har ett etablerat samarbete med. Det gör att delar av utbildningen kan förläggas till ett annat land. Studietakt och innehåll Sjuksköterskeprogram 180 hp Programmet anordnas som heltidsstudier under tre år. Utbildningen innehåller: vårdvetenskap (självständigt examensarbete för kandidatexamen ingår), samtalsmetodik, medicinsk vetenskap, vårdetikmed livsåskådningsvetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot Psykiatrisk vård eller palliativ vård 60 hp Programmen anordnas som deltidsstudier under två år med schemalagd undervisning cirka en dag varannan vecka. Programmen har såväl obligatoriska kurser som valbara kurser. Vissa kurser anordnas som distanskurser och andra kurser samläses. Masterprogram i vårdvetenskap palliativ vård 120 hp Utbildningen anordnas som deltidsstudier med möjlighet till etappavgång för magisterexamen. Mer information Läs om behörighet och antagning på sidorna Sjuksköterskeutbildning 13

14 Socionomutbildning CAMPUS SKÖNDAL Socionomprogrammet 210 hp Magisterutbildningen i socialt arbete 60 hp Masterprogrammet i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället 120 hp Socionomer arbetar i ett brett yrkesfält inom skiftande områden, som kriminalvård, missbruksvård, handikappomsorg, psykiatri, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg. En socionoms arbetsuppgifter kan innebära arbete på såväl individ- som samhällsnivå, både långsiktigt förebyggande och akuta, mer kortvariga insatser för människor. Kommunernas socialtjänst blir en arbetsplats för många, men socionomer arbetar även inom frivilligorganisationer som till exempel Bris, Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan. Efterfrågan på utbildade socionomer förväntas vara hög under många år framöver och socionomer utbildade vid ESH har de senaste åren haft mycket lätt att få jobb efter examen, visar Universitetskanslersämbetets uppföljningsstudier. Socionomprogrammet 210 hp Socionomprogrammet om sammanlagt 210 hp ger en generell socionomexamen för arbete inom alla olika typer av socialt arbete. Utbildningens huvudämne är socialt arbete, men även stödämnen som samhällsekonomi, statsvetenskap, rättsvetenskap och beteendevetenskap ingår i utbildningen. Flera delar av utbildningen sker i praktiska sociala verksamheter och varje termin innehåller särskilda moment för att utveckla de blivande socionomernas professionella identitet. Under utbildningen läses kurser i vetenskapsteori och forskningsmetoder vilket bland annat är ett stöd i det vetenskapliga examensarbetet. Studierna bedrivs på helfart under tre och ett halvt år. Till socionomprogrammet antas 70 studenter varje hösttermin. Magisterutbildning i socialt arbete, 60 hp Magisterutbildningen vid Institutionen för socialvetenskap omfattar forskningsförberedande kurser; dels Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder (15 hp) och Examensarbete (15 hp), dels valbara ämneskurser som ger fördjupade kunskaper i socialt arbete. Sådana kurser är till exempel Verksamhetsanalys och professionsutveckling (7,5 hp) och Etiska perspektiv på socialt arbete (7,5 hp). Möjligheten att välja kurser ger en individuell och flexibel studiegång. För undervisningen vid magisterutbildningen ansvarar forskarutbildade lärare. Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället, 120 hp Genom masterprogrammet vid ESH fördjupar studenten sina kunskaper i socialt arbete med 14 Socionomutbildning

15 » Jag ser fram emot varje föreläsning, lärarna brinner för sina ämnen och det smittar av sig på både mig och mina kurskamrater.«

16 inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället utifrån både ledarskapsperspektiv och forskningsperspektiv. Efter genomgången utbildning har studenten fördjupade kunskaper i teorier, metoder och forskning inom socialt arbete med inriktning mot det civila samhället och välfärdens organisering. Utbildningen ger en särskild grund för att arbeta med ledarskap och verksamhetsutveckling vid myndigheter eller i ideella organisationer. En stor del av programmet fokuserar på kunskap om det civila samhället och den betydelse föreningsliv och ideella insatser spelar i socialt arbete. Masterprogrammet omfattar kurser i det frivilliga sociala arbetet, civilsamhället och välfärdens organisering; organisering och ledning i civilsamhället; kunskapens organisering och användning samt examensarbete. Det innehåller 60 hp obligatoriska kurser och 60 hp valbara kurser. Programmet lämpar sig särskilt väl för dig med socionomexamen, kanske redan yrkesverksam, som vill skaffa dig en specialistkompetens. Genom masterprogrammet får du möjlighet att kombinera ökad kunskap i praktiskt arbete med den senaste forskningen inom områden som till exempel organisation och ledning, utredningsarbete vid sociala insatser eller civilsamhällets roll i välfärdens organisering. Mer information Läs om behörighet och antagning på sidorna

17 » Jag har bara hunnit en termin på ESH men kände redan från start att jag hade hittat rätt. Den här utbildningen kommer ge mig de absolut bästa förutsättningarna för att bli en riktigt bra socionom.«

18 Kyrkomusikerutbildning CAMPUS SKÖNDAL Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp Kyrkomusiker är ett spännande musikaliskt arbete med kyrkan som bas. Självklara delar i jobbet är att spela orgel och leda körer. Det är också viktigt att spela piano, att sjunga, att kunna skriva egna arrangemang och undervisa i t.ex. orgelspel. Man arbetar som kyrkomusiker med stort eget ansvar och det finns gott om utrymme för egna musikaliska initiativ. På många håll har just kyrkan blivit ett centrum i ett aktivt musikliv tack vare engagerade kyrkomusiker. Framtidsutsikterna inom kyrkomusikeryrket bedöms som goda. Kyrkomusiker blir en viktig yrkesgrupp i framtiden och ESH:s utbildning ger dig en mycket god start inom detta spännande yrke. Utbildningen är studiemedelsberättigande. Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp Utbildningen för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp slutförs normalt efter två års studier på helfart. Huvudämnet är kyrkomusik, vari ingår bl.a. orgelspel, kör- och ensembleledning samt liturgik och bibelvetenskap. Ytterligare ämnen är t.ex. sång, piano, gehörsskolning, satslära, samt praktik och administration. Undervisningslokalerna ger mycket goda möjligheter till musikalisk utbildning med gott om rum för den individuella övningen. Inte minst gäller det piporglar, av vilka högskolan nu disponerar fyra stycken. Samarbetet i arbetslaget i församlingen är viktigt och därför utgör olika former av praktik ett viktigt inslag i utbildningen. Dessutom ingår medverkan vid gudstjänster i Stora Sköndals kyrka som organist, dirigent och korist och även medverkan vid andra musikaliska framträdanden i form av kör- och pianokonserter m.m. Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp Nivån hp är en påbyggnad på de första 120 högskolepoängen och innehåller vissa obligatoriska ämnen (bl.a. liturgiskt orgelspel och kördirigering), valbara kurser samt ett examensarbete. Det tredje året leder fram till konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp. Deltidsstudier Deltidsstudier kan erbjudas, främst halvfart två till tre dagar i veckan. Pastoralteologisk utbildning för tjänst i Svenska kyrkan För kantorsexamen i Svenska kyrkan krävs utöver den musikaliska utbildningen en pastoralteologisk utbildning på 20 veckor samt åtta veckors praktik. Den pastoralteologiska utbildningen kan du läsa vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut från och med våren I de pastoralteologiska studierna ingår gudstjänst och musik, men även teologi, samtalsmetodik, ledarskap och kännedom om Svenska kyrkan. Den innehåller dels generella utbildningsdelar som genomförs tillsammans med blivande präster, församlingspedagoger och diakoner, dels specifika utbildningsdelar för blivande kyrkomusiker. Tidigare har man varit tvungen att gå Svenska kyrkans grundkurs för att få en fullständig kantorsexamen. Denna är inte längre obligatorisk. Mer information Läs om behörighet och antagning på sidorna Kyrkomusikerutbildning

19 » På kyrkomusikerutbildningen får jag lära mig det praktiska hantverket för att kunna jobba som kantor, samtidigt som de utmärkta lärarna hjälper mig att hålla en hög konstnärlig nivå.«

20 Teologiutbildning CAMPUS ERSTA OCH CAMPUS SKÖNDAL Kandidatexamen i teologi 180 hp Teologiutbildningen vid institutionen består av Baskurs i teologi, 60 hp, samt påbyggnadskurser och fördjupningskurser som tillsammans ingår i kandidatexamen i teologi 180 hp. Studierna bedrivs på helfart och halvfart, och undervisningen sker på kvällstid, kl cirka Utbildningen i teologi riktar sig till dem som ämnar bli präster eller religionslärare, till diakoner och församlingspedagoger som vill fördjupa sig i teologiska ämnesområden, samt till övriga intresserade. Den som vill bli lärare i religionskunskap kan fortsätta sina studier vid bl.a. Lärarhögskolan i Stockholm eller Södertörns högskola. Baskurs i teolog i 60 hp Utbildningen inleds med Baskurs i teologi. Den ger grundläggande kunskap inom teologiämnets fem huvudsakliga områden: religionshistoria, religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrkovetenskap samt systematisk teologi. Följande delkurser ingår: 1. Nyfikenhetens redskap introduktion till teologistudier 2. Världsreligionerna som samhälleliga fenomen 3. Psykologiska och sociala perspektiv på religion 20 Teologiutbildning 4. Bibelns texter och världsbild 5. Kyrka och samhälle i historisk belysning 6. Teologi och socialetik Efter baskursen läses påbyggnads- och fördjupningskurser om 15 hp. Därefter fullgör studenten ett avslutande examensarbete 15 hp vilket innebär avslutande studier på C-nivå. Påbyggnadskurser i teologi Befrielseteologi Bibeln och Koranen Gamla testamentet, språklig kurs Nya testamentet, språklig kurs Islam Judaistik Modern europeisk kyrkohistoria Religionens roll i det mångkulturella samhället Religionsmöten i det moderna samhället Migrationsteologi Religionspedagogik Sociala villkor och meningssökande i det moderna samhället Svenska kyrkans tro och liv Teologisk etik Tro, existens och hälsa Tro möter livsfrågor Fördjupningskurser i teologi Antikens religioner, en bakgrund till judendom och kristendom Bibelns föreställningsvärldar Integration med förhinder europeisk judendom under 1800-talet Islam i det moderna samhället Keltisk och fornnordisk religion Kyrkan och välfärden Modern svensk kyrkohistoria Gamla testamentet, språklig fortsättningskurs Nya testamentet, språklig fortsättningskurs Rit och berättelse Teologisk hermeneutik Teologiska klassiker: Augustinus, Thomas och Luther Tro och tillhörighet om den religiösa trons sociala rötter Uppsats 15 hp Mer information Kursutbudet varierar delvis. Läs om behörighet och antagning på sidan 33.

21 » Vill man läsa teologi är Ersta Sköndal högskola ett utmärkt val. Engagerade lärare och kursare i olika åldrar med vitt skilda erfarenheter är berikande.«

22 Psykoterapiutbildning S:T LUKAS UTBILDNINGSINSTITUT VID ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Grundutbildning i psykoterapi motsvarande 60 hp Legitimationsgrundande Psykoterapeutprogram 90 hp inriktning psykodynamisk individualpsykoterapi inriktning gruppsykoterapi inriktning familjeterapi Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi motsvarande 45 hp Psykoterapeutisk kunskap och kompetens är viktig inte bara för den enskilde individen utan även för familjen, gruppen och organisationen. Efter grundutbildning i psykoterapi hos oss, eller om du redan har en sådan kan du välja att utbilda dig vid S:t Lukas utbildningsinstitut till legitimerad psykoterapeut mot någon av inriktningarna: Individualpsykoterapi psykodynamisk inriktning med fokus på relation och existentiella frågor Familjeterapi systemisk och relationell inriktning Gruppsykoterapi psykodynamisk inriktning Utbildningarna utgår från en helhetssyn på människan med fokus på relationens betydelse, där även existentiella frågor betraktas som väsentliga i det psykoterapeutiska mötet. De olika inriktningarna vänder sig till dig som behöver kunskaper som kan tillämpas i olika arbetssituationer inom hälso- och sjukvård, ideella organisationer, privat näringsverksamhet eller tänker dig ett arbete som privatpraktiserande psykoterapeut. S:t Lukas individualpsykoterapiutbildningar ges i Stockholm, Göteborg, Lund och Luleå. Gruppsykoterapi och Familjeterapi ges enbart i Stockholm och Handledar- och lärarutbildningen i Stockholm och Göteborg. Vi är vana vid att våra studerande kommer från hela landet och försöker möta de behov som våra studerande har för att kunna genomföra sin utbildning hos oss. Utbildningarna är unika i Sverige genom möjligheten att kunna kombinera de teoretiska studierna vid en högskola med den psykoterapeutiska praktiken förlagd till någon av S:t Lukas psykoterapimottagningar eller vid utbildningsinstitutets egen psykoterapimottagning. Där arbetar du med psykoterapi med handledning i en professionell miljö. Även som studerande i Göteborg, Lund och Luleå är du inskriven vid Ersta Sköndal högskola. För dig som har bestämt dig för att bli legitimerad psykoterapeut men inte är psykolog eller psykiatriker är grundutbildningen i psykoterapi obligatorisk för att du skall vara behörig till något av de treåriga Psykoterapeutprogrammen 90 hp: individual-, familj- eller gruppsykoterapi. Grundutbildning i psykoterapi motsvarande 60 hp Den psykodynamiska kunskapen vilar på en fast grund av forskning och erfarenhet. Relationens betydelse för barns känslomässiga och kognitiva utveckling är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa mening i barndom, ungdom och vuxenliv. Vår förmåga att utveckla bärande relationer utgör grunden för vår möjlighet att skapa ett meningsfullt liv medan brister, trauman och förvrängningar i våra relationer ansvarar för en stor del av uppkomsten av psykiskt lidande. Aktuell forskning om anknytningens betydelse visar åter på denna grundläggande och väsentliga kunskap och på det komplexa sam- 22 Psykoterapiutbildning

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care 120 ECTS credits 1 (8) Masterprogram i vårdvetenskap palliativ

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet inriktning familjeterapi

Psykoterapeutprogrammet inriktning familjeterapi Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för psykoterapi Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.psykoterapi.org.umu.se Utbildningsplan Dnr 513-4567-06 2008-08-01 Sid 1 (7) Psykoterapeutprogrammet

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2013 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2013 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) Bilaga till ansökan PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 90 HÖGSKOLEPOÄNG, HÖSTTERMINEN 2013 INRIKTNING: KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Person- och adressuppgifter Namn Personnummer Adress,

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects Programkod: SSJPG Utbildningsplanen gäller från: Höstterminen 2011 Utbildningsnivå: Grundnivå Datum för fastställande:

Läs mer

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT 1 för Basutbildning, KBT Övergripande beskrivning av utbildningen 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning fördelad över tre terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor

Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor Bodil Andersson, Ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor 2014-09-17 Grundnivå Yrkesexamen Leg. Röntgensjuksköterska

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet:

Till Utbildningsdepartementet: 1 www.rpc.nu Till Utbildningsdepartementet: Högskoleverkets rapport: En ny psykoterapeutexamen (Rapport 2011:20R) Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC) är den förening som organiserar flest legitimerade

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 2. UTBILDNINGENS MÅL

UTBILDNINGSPLAN 2. UTBILDNINGENS MÅL UTBILDNINGSPLAN SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM INOM AKUTSJUKVÅRD MED INRIKTNING MOT ANESTESISJUKVÅRD, 40 POÄNG Emergency Care Specialist Nursing Programme Anaesthetic Nursing, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Psykologpartners & Integrerad Närsjukvård i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen erbjuder en unik utbildning över 4 terminer

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer