SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Blad 1 (54) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan Beslutande Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Göran Edman (rd) Gudrun Hansson (s), tjg ersättare Göran Espmark (c), tjg ersättare Övriga närvarande Ingrid Nilsson, sekreterare Karin Holmquist, tf. kommunchef Åsa Orréus, Netclean, 131 Lars-Eric Bergman (m), ordf. i barn-, kultur- och utb.nämnden, 131 Lars Boberg, barn- och utbildningsförvaltningen, 131 Carina Esbjörnsson, kommunledningsförvaltningen, 132 Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, 132 Camilla Hulkki, kommunledningsförvaltningen, Ann-Helen Engström, teknik- och serviceförvaltningen, Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, Utses att justera Lennart Oscarsson Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Nilsson Organ Ordförande... Jan-Olof Andersson Justerare... Lennart Oscarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Ingrid Nilsson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Information om program för att förebygga/hindra barnpornografi samt chattskydd på skoldatorer Åsa Orréus, Netclean, informerar om ett program som skydd mot att barnpornografiska bilder lagras och sprids på nätet. Illegala bilder blockeras. Kostnaden är kronor/år, vilket för Strömsunds kommuns del betyder ca 80 kronor/dator. Hon informerar också om chattskydd på elevdatorer.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Antagande av personalstrategi Kommunfullmäktige antog den 20 april 2010, 18, ett personalpolitiskt program som lyfter fram framgångsfaktorer för personalpolitiken. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål har kommunledningsförvaltningen/personal upprättat förslag till en strategi, dvs. effektmål för varje delområde. Dessa beslutas av kommunstyrelsen och nyttjas för uppföljning och återrapportering av programmet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Upprättat förslag till personalstrategi antas. Bilaga Göran Edman (rd) deltar ej i beslutet.

4 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Carina Esbjörnsson PERSONALSTRATEGI Inledning Kommunfullmäktige antog i april ett personalpolitiskt program som lyfter fram framgångsfaktorer för personalpolitiken. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål ges här förslag till strategi d v s effektmål för varje delområde. Dessa beslutas av kommunstyrelsen och används för uppföljning och återrapportering av programmet. Nuläge - För att kunna mäta hur effektmålen uppfylls kommer kommunens medarbetarenkät att kompletteras med frågor kopplade till varje effektmål inför höstens medarbetarundersökning. Resultatet av höstens medarbetarenkät ligger sedan till grund för kommande mätningar årligen till Därför finns det i detta dokument inga procentsatser angivna i målbeskrivningen. Dessa ska läggas till inför 2011 utifrån det resultat som uppvisas i höstens medarbetarundersökning. Samtliga områden ska belysas utifrån hur det ser ut för kvinnor respektive män. Förutom medarbetarenkäten kommer kompletterande redovisningar att göras. Riktlinjer och planer samt utbildningsmateriel för att stödja tillämpningen är under utarbetande och kommer att beslutas efter hand av förvaltningarna. LEDARSKAP Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för en bra verksamhet. Ledarskapet präglas av de värderingar som ligger till grund för det demokratiska uppdraget. En humanistisk och positiv människosyn är grunden för förhållningssättet till medarbetare och kommuninvånare. Arbetsgivaren verkar för att utveckla skickliga och kompetenta chefer. Genom tydlig rollfördelning mellan politiker och chefer skapas trygghet att utöva ledarskapet och tydlighet i ansvar och befogenheter. Chefen stimulerar medarbetarna och ger möjlighet och utrymme för utveckling. Chefen är en förebild för medarbetarna och en god företrädare för kommunen i möten med kommuninvånarna. Chefen styr verksamheten genom att tydliggöra verksamhetens visioner och mål samt arbetar kontinuerligt med målstyrningsprocesser genom att konkretisera mål och skapa förutsättningar för att uppnå dessa samt följer upp resultat. Chefen har en tydlig arbetsgivarroll. Att etablera relationer till medarbetarnas fackliga företrädare ingår i uppgiften att skapa laganda och sammanhållning. Arbetsmaterial förslag till strategi med effektmål till KS augusti

5 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Carina Esbjörnsson Personalpolitiskt inriktningsmål (Beslutat av KF ): Arbetsgivaren har ett medvetet och tydligt ledarskap. Personalstrategi - förslag: Effektmål: Andelen medarbetare som upplever att det finns ett medvetet och tydligt ledarskap ökar med x % per år till 2014 Effektmål: Samtliga chefer deltar på ledarträffar och kompetensutveckling MEDARBETARSKAP Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för en bra verksamhet. Medarbetarnas gemensamma uppgift är att sätta kommuninvånarnas behov och intressen i centrum. Som medarbetare respekterar vi varandras åsikter, roller och funktioner. Ett gott medarbetarskap innebär att ta ett aktivt ansvar för att nå organisationens mål och utveckla verksamheten och oss själva. Ett fritt och öppet åsiktsutbyte är nödvändigt för ett kreativt klimat och bidrar till att utveckla organisationen. Förutsättningen för ett gott medarbetarskap är att vara tydlig och ärliga mot varandra. Alla känner arbetsglädje, engagemang och yrkesstolthet. Personalpolitiskt inriktningsmål: (Beslutat av KF ) Kvinnor och män känner sig delaktiga och har inflytande på arbetsplatsen. Personalstrategi - förslag: Effektmål: Andelen medarbetare, som känner till och förstår vilka mål som styr verksamheten ökar med x % till 2014 Effektmål: Alla arbetsplatser har arbetsplatsträffar där samtliga medarbetare deltar minst 4 6 ggr/år. ARBETSMILJÖ, HÄLSA OCH REHABILITERING Arbetsmiljö är en naturlig del i det vardagliga arbetet - varje dag. God arbetsmiljö ger arbetsglädje och bidrar till att uppnå verksamhetens mål och ökar arbetsgivarens möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare. Chefer och medarbetare arbetar kontinuerligt tillsammans med arbetsmiljöfrågorna på den goda hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatsen. Arbetsplatsträffar är den viktigaste grunden för kvinnors och mäns delaktighet. I dialog med arbetsgivaren d.v.s. närmaste chef, medarbetare och fackliga organisationer utvecklas relationer för bästa arbetsmiljö och resultat. Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln Arbetsmaterial förslag till strategi med effektmål till KS augusti

6 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Carina Esbjörnsson till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Med medarbetare som är engagerade, motiverade och som vill, kan och tillåts ta ansvar utvecklas verksamheten. Att främja hälsoarbetet i kommunen är viktigt sett från olika perspektiv. Hälsa är en helhet som individens alla roller både i arbetet och på fritiden. Alla har ett ansvar att ta hand om sin egen hälsa. Personalpolitiska inriktningsmål: (Beslutat av KF ) Personalstrategi - förslag: Kvinnor och män har en säker och tillfredställande arbetsmiljö. Kvinnor och män upplever trivsel och arbetsglädje. Kvinnor och män arbetar ett helt arbetsliv med hög frisknärvaro och bibehållen arbetshälsa Effektmål: Andelen medarbetare som upplever att de har en säker arbetsmiljö ökar med x % till 2014 Effektmål: Minska korttidssjukfrånvaron med x % årligen Effektmål: Samtliga chefer (och skyddsombud) går arbetsmiljöutbildning inom 3 år Effektmål: Andelen medarbetare som trivs bra på jobbet ska öka med x % per år till 2014 ALKOHOL OCH DROGER Genom arbetsgivarens målinriktade arbete påverkas den allmänna attityden till alkoholproblem så att varje anställd, kvinna och man, blir medveten och tar ansvar för såväl sig själv som andra. Det påverkar också medarbetare som har riskbruksproblem, så att de så tidigt som möjligt inser sin situation och själv tar ansvar för sin rehabilitering. Alla medarbetare känner till vad som kännetecknar ett begynnande eller utvecklat missbruk. Medarbetare i Strömsunds kommun använder inte alkohol och droger som påverkar arbetet. Personalpolitiska inriktningsmål: (Beslutat av KF ) Genom förebyggande och tidiga insatser är arbetsplatserna alkohol och drogfria. Personalstrategi - förslag: Effektmål: Andelen medarbetare, som känner till riskerna med bruk av alkohol och droger ökar med x % till 2014 Effektmål: Alkohol och droger tas upp på arbetsplatsträff minst 1 gång/år Arbetsmaterial förslag till strategi med effektmål till KS augusti

7 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Carina Esbjörnsson JÄMSTÄLLDHET Arbetsgivaren har jämställda arbetsplatser där varje medarbetare mår fysiskt och psykiskt bra, har ett socialt stöd och känner att just deras erfarenheter och kunskaper tas till vara oavsett könstillhörighet. Genom att arbeta med jämställdhet bidrar Strömsunds kommun till ett mer jämställt samhälle. Personalpolitiska inriktningsmål: (Beslutat av KF ) Varje arbetsplats har en arbetsmiljö med arbetsvillkor som lämpar sig för kvinnor och män. Personalförsörjning inriktas på mer representativ könsfördelning på alla nivåer Personalstrategi - förslag: Effektmål: Andelen kvinnor och män som upplever att de har bra arbetsvillkor ökar med x % till 2014 Effektmål: Öka andelen anställda av det underrepresenterade könet inom respektive verksamhets och yrkesområde. Effektmål: Chefsförsörjning inriktas på mer representativ könsfördelning på alla nivåer. Effektmål: Jämställdhet tas upp på arbetsplatsträff minst 1 g/år MÅNGFALD Arbetsgivaren arbetar för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Arbetsklimatet präglas av förståelse och respekt. Varje medarbetare känner sig sedd och bekräftad. Aktivt mångfaldsarbete tillför nya idéer, förändrat arbetssätt och en integrerad organisation. Personalpolitiska inriktningsmål: (Beslutat av KF ) Arbetsgivaren ska aktivt arbeta för ökad mångfald. Personalstrategi - förslag: Effektmål: Andelen medarbetare som känner till och ser fördelarna med mångfald på arbetsplatserna ökar med x % till 2014 Arbetsmaterial förslag till strategi med effektmål till KS augusti

8 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Carina Esbjörnsson Effektmål: Andelen medarbetare med kunskap om olika kulturer och språk ökar med x % till 2014 Effektmål: Mångfald tas upp på arbetsplatsträff minst 1 g/år PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsgivaren har en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov. Omvärlden förändras ständigt och ändrade behov och förutsättningar ställer större krav på verksamhetens förmåga till anpassning. För att ge kommuninvånarna, flickor och pojkar, kvinnor och män, den service som behövs är det viktigt att rekrytera, attrahera, tillvarata och utveckla medarbetarna inom organisationen. Personalförändringar möts i första hand med utvecklingsinsatser och sker på ett professionellt och rättssäkert sätt med respekt för individen. Jobben är intressanta och utvecklande med möjlighet till personlig utveckling för att trygga arbetsgivarens behov av kompetent och flexibel personal. Personalpolitiska inriktningsmål: (Beslutat av KF ) Arbetsgivaren har kompetenta och engagerade medarbetare. Personalstrategi - förslag: Effektmål: Andelen medarbetare som upplever att Strömsunds kommun är en attraktiv arbetsgivare ökar med x % till 2014 Effektmål: Arbetsgivaren verkar för att utveckla och öka medarbetarnas kompetens för att möta kommande kompetensbehov LÖN Lönepolitik är ett styrmedel för att stärka arbetsgivarens möjligheter att behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare. Arbetsgivarens lönepolitik stimulerar nuvarande och blivande medarbetare till goda arbetsinsatser, engagemang och arbetstillfredsställelse samt bidrar till en effektiv verksamhet. Lönebildningen i kommunen är enhetlig. Personalpolitiska inriktningsmål: (Beslutat av KF ) Lönesättningen är konsekvent utifrån klara och tydliga lönesättningsprinciper. Personalstrategi - förslag: Effektmål: Samtliga chefer lönesätter i enlighet med arbetsgivarens fastställda lönesättningsprinciper Arbetsmaterial förslag till strategi med effektmål till KS augusti

9 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Carina Esbjörnsson Effektmål: Andelen medarbetare som känner till och förstår grunderna för lönesättning ökar med x % till 2014 ARBETSTID Hälsa och välbefinnande förutsätter en balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför tillmötesgår arbetsgivaren individuella önskemål så långt det är möjligt gällande arbetstidens längd och förläggning. Personalpolitiska inriktningsmål: (Beslutat av KF ) Arbetsgivaren erbjuder flexibla arbetstidslösningar. Personalstrategi - förslag: Effektmål: Andelen heltidstjänster ska öka med x % årligen t o m 2014 Effektmål: Andelen arbetsplatser med flexibla arbetstidslösningar och arbetsvillkor ökar med x % till 2014 Arbetsmaterial förslag till strategi med effektmål till KS augusti

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställde den 26 maj 2010, 115, fem inriktningsmål som kommunen ska arbeta vidare med. Dessutom fick arbetsutskottet i uppdrag att ta fram en modell för metodutveckling av budget- och utvecklingsdokumentet. Kommunledningsförvaltningen/personal informerar om det arbete som sedan gjorts, kompletteringar har lagts in i uppdragsbeskrivningen. Arbetsutskottets beslut 1 Redovisningen godkänns. 2 Den del som rör jämställdhetsintegreringen får lämnas in till Sveriges Kommuner och Landsting. Beslutsexpediering Kommunledningsförvaltningen/personal

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Framtagande av policy/handlingsplan för mat inom den offentliga sektorn Efter ett initiativärende från Britt-Inger Roos (m) beslutade kommunstyrelsen den 4 maj 2010, 106, att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta en policy/handlingsplan gällande den mat som skall serveras inom den offentliga sektorn. Av vikt är att maten, förutom att genomsyras av kvalitet och matglädje, skall vara närodlad (helst härodlad) och lokalt förädlad. Nämndstödsgruppen har upprättat förslag till vad en matpolicy kan innehålla. Arbetsutskottets beslut Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till matpolicy för vidare diskussion i arbetsutskottet den 14 september. Beslutsexpediering Kommunledningsförvaltningen/personal

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet Cirkulär nr 2010:44 har kommit in från Sveriges Kommuner och Landsting. Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 21 maj 2010 överenskommelse, BEA, med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen följande: Med anledning av träffad överenskommelse, BEA, med Svenska Kommunalarbetareförbundet antas med tillämpning fr.o.m. den 1 april 2010 bestämmelserna enligt BEA. Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal BEA i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. Arbetsutskottets beslut Rekommendationen antas. Beslutsexpediering Förhandlingschefen

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (lag 2003:120) med syfte att bilda ett länssamordningsförbund i Jämtlands län Skrivelse den 30 april 2010 föreligger från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Kommunförbundet. Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Motivet till lagstiftningen är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att prioritera och samordna insatser och att underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Lagstiftningen omfattar fyra parter, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommuner och landsting. Inom dessa finns många olika aktörer som deltar i samarbetet kring en enskild individ. Därutöver kan det finnas aktörer som också deltar i rehabiliteringen kring en individ. Dessa kan vara arbetsgivaren, företagshälsovården, vuxenutbildningen och andra privata aktörer. I Jämtlands län finns i dag fem lokala finsamförbund - Bergs, Åre, Bräcke, Strömsunds och Östersunds kommuner samt ett länsövergripande samordningsförbund för psykiskt funktionshindrade (J-SAM) där alla kommuner finns representerade gav Sociala samrådsgruppen kommunförbundet i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivning tillsammans med finsamförbunden på olika alternativa modeller att bedriva finansiell samordning. Syftet var att minska de administrativa kostnaderna, kostnaderna för revision, kostnaderna för samordnare m.m. för att i stället kunna användas till att utveckla verksamheten. I övriga landet finns antingen lokala förbund eller länsförbund, inte både delarna. Förslaget är att det nya förbundet har en ram på kronor med följande fördelning mellan parterna: Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen :- Landstinget :- Kommunerna :- I det underlag som förelåg vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2010 föreslogs att summan skulle vara densamma för samtliga kommuner d.v.s. var och en ska bidra för år 2011 med kronor.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. I en skrivelse den 30 april 2010 föreslog företrädare för parterna att respektive huvudman skulle besluta att: - ingå som part i finansiellt samordningsförbund i Jämtlands län fr.o.m. den 1 januari fastställa föreslagen förbundsordning för samordningsförbundet i Jämtland - ställa sig bakom föreliggande avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet - anslå medel enligt framlagt förslag i föreliggande avsiktsförklaring för år 2011 till samordningsförbundets verksamhet Detta gäller under förutsättning att alla åtta kommuner går med i samordningsförbundet. Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010, 129, föreslå kommunfullmäktige att Strömsunds kommun ej ska ingå som part i samordningsförbundet. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2010, 46, att Strömsunds kommun uttalar sig vara positiv till att gå med i samordningsförbundet men vill innan slutlig ställning tas ha bättre beslutsunderlag. Ärendet återremitteras därför i avvaktan på nytt underlag från sociala samrådsgruppen om kostnadsfördelningen. Ärendet behandlas sedan på kommunfullmäktige den 22 september. Fem olika förslag till finansiering har tagits fram. Enligt uppgift har den sociala samrådsgruppen föreslagit alternativ 3. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Arvoden till de offentliga representanterna Leader 3sam Leader 3sam kommer inte att stå för de offentliga representanternas arvoden. LAG (styrelsen) består av representanter från den privata sektorn, ideella sektorn och den offentliga sektorn. Från det offentliga i Strömsunds kommun sitter i dagsläget Jan-Olof Olofsson (politiker) och Anette Bergqvist (politiker). Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till Strömsunds Utvecklingsbolag AB. Beslutsexpediering Strömsunds Utvecklingsbolag AB

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Regler för inventarieredovisning Kommunledningsförvaltningen/ekonomi har upprättat förslag till nya regler för inventarieredovisning. Förutom uppdatering av löpande text består förändringen i de nya reglerna av att: * anskaffningsvärdet för en anläggningsinventarie är ändrat till ett (1) prisbasbelopp och gäller därmed lika för alla förvaltningar/avdelningar. (För 2010 är prisbasbeloppet kronor). * gränsen (nyanskaffningsvärdet) för att en förbrukningsinventarie ska förtecknas i kommunens inventarieförteckning är höjt från kronor till kronor, vilket ger ett mindre administrativt arbete. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Regler för inventarieredovisning fastställs i enlighet med förslag från kommunledningsförvaltningen/ekonomi. Bilaga

17 1 (3) REGLER FÖR INVENTARIEREDOVISNING Anläggningsinventarier eller förbrukningsinventarier? Inventarier är lös egendom som man har för avsikt att använda i verksamheten under en kortare eller längre tid. Inventarier kan uppdelas i anläggningsinventarier som ska bokföras som investering och förbrukningsinventarier som bokförs i driftredovisningen. Anläggningsinventarier Till anläggningsinventarier räknas fordon, maskiner och inventarier som uppfyller följande krav; 1. Ekonomisk livslängd överstigande tre år 2. Anskaffningsvärde överstigande ett (1) prisbasbelopp 3. Stadigvarande bruk OBS! Alla tre kriterier ska vara uppfyllda!! Anskaffningsvärde I anskaffningsvärdet ska alla utgifter ingå fram till den tidpunkt då inventarien är färdig att tas i bruk. Exempelvis medräknas eventuella utgifter för installation, frakt och utbildning. Om man t ex köper möbler till ett äldreboende som är nybyggt och snart ska tas i bruk så räknas det som en investering eftersom anskaffningen av möblerna har ett naturligt samband med nybyggnationen. Om man däremot byter ut möbler i ett som varit i drift ett antal år så är det förbrukningsinventarier eftersom det inte finns något samband med en investering. Avskrivningar Anskaffning av inventarier med viss livslängd och visst värde ska enligt gällande redovisningsreglemente och kommunal redovisningslag redovisas som en investering och inte bokföras på driften. Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet på så många år som man beräknar använda tillgången. En anläggningstillgång, som fortlöpande minskar i värde pga ålder, nyttjande eller annan orsak ska årligen

18 2 (3) avskrivas med ett belopp som motsvarar den tänkta ekonomiska livslängden. Normal avskrivningstid är 5-10 år. Avskrivningstiderna bör ses som maximitider. En viktig orsak till att fördela anskaffningsvärdet över ett antal år är att få en rättvisande redovisning för respektive år. Målet med rättvisande redovisning uppnås inte om inköpet bokförs som en driftkostnad eftersom det då belastar enbart ett års resultat. Kommunledningsförvaltningen/ekonomi ansvarar för kommunens anläggningsregister och att rätt avskrivningstider tillämpas. Exempel på avskrivningstider: 10 år 5 år * Maskinell utrustning för avfallshantering * Golvvårdsmaskiner *Väghyvlar, traktorer, lastbilar * Sopfordon * Maskiner för storkök * Släpvagnar (köksmaskiner, spisar, vågar etc.) * Sop- och latrinkärl * Större och mindre bussar * Vissa bilar * Utrustning till lekplatser * VVS-utrustning * Vissa bilar * Personlyftar och duschvagnar inom vården Förbrukningsinventarier Kostnader för inventarier som har en begränsad varaktighet (max 3 år) eller är av mindre/ringa värde (mindre än ett (1) prisbasbelopp) räknas som förbrukningsinventarier. Förbrukningsinventarier bokförs direkt som en driftkostnad och har alltså ingen avskrivningstid. Datorer och kringutrustning, t.ex. program och skrivare, ska normalt kostnadsbokföras direkt. Större anskaffningar av centrala servrar eller liknande måste bedömas i varje enskilt fall om det är förbrukningsinventarier eller anläggningstillgång, dvs investering. Inventarieförteckning Kommunens förbrukningsinventarier, som bedöms ha ett nyanskaffningsvärde över kronor, ska förtecknas. Kommunledningsförvaltningen/ekonomi utfärdar anvisningar och blanketter till inventarieförteckningen.

19 Bilaga till 0:12 Typ av inköp; Vilka krav uppfylls; Typ av tillgång; st datorer à 5 000kr totalt värde kr. 2. Klassuppsättning av skolbänkar (3 000 kr/st). 3a. Inventarier till ett gemensamhetsutrymme på ett nybyggt äldreboende, totalt kr. 3b. Komplettering av inventarier till ett äldreboende. 4. Taklyft (särskilt boende) á kr. 5. Klätterställning (lekutrustning) á kr. 6a. Förvaltningsspecifikt dataprogram för barnomsorgen á kr. 6b. Utbildning av personal vid införandet av förvaltningsspecifikt program. stadigvarande bruk ekonomisk livslängd över tre år stadigvarande bruk ekonomisk livslängd över tre år stadigvarande bruk beloppsgräns stadigvarande bruk eventuellt ekonomisk livslängd över tre år ekonomisk livslängd över tre år stadigvarande bruk ekonomisk livslängd över tre år stadigvarande bruk beloppsgräns Ekonomisk livslängd över tre år stadigvarande bruk beloppsgräns Förbrukningsinventarie Man räknar inte den totala summan utan vad varje dator kostar. Dessutom beräknas livslängden till max tre år. Förbrukningsinventarie Man räknar inte den totala summan utan vad varje bänk kostar. Ersätter gamla bänkar. Anläggningsinventarie Har ett naturligt samband med investering (nybyggnation). Förbrukningsinventarie Har inget samband med en investering (nybyggnation). Förbrukningsinventarie Uppfyller inte kravet på beloppsgräns. Anläggningsinventarie Uppfyller alla tre kriterierna. Anläggningsinventarie Uppfyller alla tre kriterierna. Om 6a är investering får utbildningskostnad i samband med införandet även ingå i anskaffningsvärdet och därmed klassas som investering. OBS!!! Samtliga tre krav ska vara uppfyllda för att inventarieanskaffningen ska klassas som anläggningstillgång (investering).

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kommunens centralarkiv i Strömsund En ny undersökning av luftkvaliteten i centralarkivet har genomförts av Sanerarna i Östersund AB. Proverna från centralarkivet har tagits från hyllplan, kortlådor och arkivboxar. Analyserna påvisar endast normala värden. De skivor av gips som tidigare bytts ut sträcker sig från golvet och ca 1 meter upp efter den inre väggen i centralarkivet. Som en säkerhetsåtgärd bör resterande del av denna bytas ut. Om sedan ventilationen och friskluftinflödet kan förbättras bör inga övriga åtgärder vara nödvändiga. Centralarkivet kan behållas i nuvarande lokaler. Arbetsmiljöverket har i samband med kommunens yttrande fått ta del av Sanerarnas undersökning. De har dock ännu inte lämnat något skriftligt besked efter detta. En telefonkontakt med Johnny Jonasson den 22 juli 2010 tyder inte på att de kommer att ställa andra krav. Utredningschefen vid kommunledningsförvaltningen/kansli föreslår följande: Centralarkivet behålls i nuvarande lokaler. Den övre delen av gipsskiveväggen längs den inre långsidan byts ut. Åtgärder vidtas för att förbättra ventilation och friskluftsintag. Teknik- och serviceförvaltningen tar fram kostnadskalkyl. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Centralarkivet behålls i nuvarande lokaler. 2 Den övre delen av gipsskiveväggen längs den inre långsidan byts ut. Åtgärder vidtas för att förbättra ventilation och friskluftsintag. Dessutom beslutar arbetsutskottet följande: 3 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde ta fram en kostnadskalkyl.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Resultat- och balansräkning för Stiftelsen efter Näsvikens Ångsåg 2009 Balansräkningen per den 31 december 2009 omsluter ,53 kronor. Redovisat underskott uppgår till 425 kronor. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Resultat- och balansräkningen för 2009 godkänns.

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Dokumenthanteringsplaner för teknik- och serviceförvaltningen och framtids- och utvecklingsförvaltningen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 mars 2010, 43, att uppdaterade dokumenthanteringsplaner ska redovisas senast den 1 september Teknik- och serviceförvaltningen och framtids- och utvecklingsförvaltningen har redovisat nya planer. Kommunledningsförvaltningen och Strömsund Turism kommer att redovisa uppdaterade planer senare. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Dokumenthanteringsplan för teknik- och serviceförvaltningen antas. Bilaga 2 Dokumenthanteringsplan för framtids- och utvecklingsförvaltningen antas. Bilaga

24 Datum Sidan 1 av 5 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Bostadsanpassninpassningsbidrag Ansökan/beslut bostadsan- Plåtskåp Kronologisk 10 år handläggare/arkiv Ritning och beskrivning av åtgärd Fastighetsakt arkiv Kronologisk Bevaras KS Ansökan om bidrag mm avseende samlingslokaler Handläggare Kronologisk ortsvis 2 år Fordonsenheten Internhyresavtal Handläggare Kronologisk Avtalsperioden+1år Leasingavtal Handläggare Kronologisk Avtalsperioden+1år Beställningsuppdrag försäljning Handläggare Kronologisk 2 år fordon Lokalvård Städavtal Städledare Kronologisk Avtalsperioden+1 år

25 Datum Sidan 2 av 5 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Renhållning Deponerat avfall ÅVC Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Dispens renhållningsavgifter Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år efter inaktuellt Dispens slamtömning Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år efter inaktuellt Räkningspec, intern Handläggare Kronologisk 2 år Räkningsspec extern Handläggare Kronologisk 2 år Deponerat avfall Liden/arkiv Kronologisk 10 år Vågsedlar Liden/arkiv Kronologisk 1 år Analysrapporter AVA-chef/arkiv Kronologisk 10 år Miljörapporter AVA-chef/arkiv Kronologisk Bevaras Inkomna/utgående skrivelser AVA-chef/arkiv Kronologisk 5 år Avtal AVA-chef/arkiv Kronologisk Avtalstiden+2 år Systematiskt brandskyddsarbete Plan/genomförd utbildning Bokföringsorder efter genomförda utbildningar Handläggare/personalaknalavdelning Kronologisk Bevaras av perso- Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år

26 Datum Sidan 3 av 5 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Gator vägar Köpebrev Dokumentskåp handläggare Kronologisk Bevaras mark Servitutsavtal Pärm Kronologisk Bevaras handläggare Arrenden Pärm handläggare Kronologisk Avtalstiden+2 år Administration Transportsedlar interna Handläggare Kronologisk 1 år Transportsedlar externa Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Bokföringsorder 001 Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Bokföringsorder 002 Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Betalning internfakturor Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Delegeringsbeslut Handläggare/arkiv Kronologisk 2 år Torghandel Handläggare/arkiv Kronologisk 3 år Diarieförda handlingar Handläggare/arkiv Kronologisk Bevaras Adressändring Handläggare Kronologisk 2 år Brev Handläggare Kronologisk 2 år Adressändring Handläggare Kronologisk 2 år Fakturaanmärkning Handläggare Kronologisk 2 år

27 Datum Sidan 4 av 5 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Anbudsförfrågan Handläggare Kronologisk T o m slutbesiktning Anbud inte antagna Handläggare Kronologisk 2 år Ny- och ombyggnader av fastigheter och anläggningar Anbud antagna Bygghandlingar Relationsritningar (papper) DU-instruktioner Handläggare/fastighetsakt Handläggare/fastighetsakt Handläggare/fastighetsakt Handläggare/fastighetsakt Kronologisk Kronologisk Kronologisk Kronologisk Bevaras fram till rivning /försäljning Bevaras fram till rivning /försäljning Bevaras fram till rivning /försäljning Bevaras fram till rivning /försäljning Relationshandlingar (cd) Handläggare Kronologisk Bevaras fram till rivning /försäljning

28 Datum Sidan 5 av 5 VERKSAMHETSDIREKTIV Utfärdare: AE Teknik- och serviceförvaltningen Dokumenthanteringsplan Verksamhet Dokument Förvaringsplats Arkivläggning Arkivtid Anmärkning Vatten o avlopp Analysrapporter Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Periodiska besiktningar Handläggare/arkiv Kronologisk Bevaras Miljörapporter Handläggare/arkiv Kronologisk Bevaras Inkomna och utgående skrivelser Handläggare Kronologisk 5 år Dispenser Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år Avtal Handläggare/arkiv Kronologisk Avtalstiden+2 år Vattenavläsning/avläsningskort Handläggare Kronologisk 2 år Mätarbyten Handläggare/arkiv Kronologisk 10 år IDATA Handläggare Kronologisk 3 år Strömsund Jörgen Petterssson Chef för Teknik- och serviceförvaltningen

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Yttrande över departementspromemoria Renskötselkonventionen Ds 2010:22 Jordbruksdepartementet har skickat rubricerade promemoria på remiss till bland annat Strömsunds kommun för yttrande senast den 6 september Utredningschefen vid kommunledningsförvaltningen/kansli har upprättat förslag till yttrande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Yttrande avges i enlighet med utredningschefens förslag. Bilaga

41 YTTRANDE Departementspromemoria Renskötselkonventionen En första skriftlig reglering av renbetesrätten mellan Sverige och Norge, tillkom som en bilaga till gränsdragningen mellan Sverige och Danmark år I den s.k. Lappkodicillen bekräftades samernas rätt att flytta med sina renar över riksgränsen till det andra landet och där utöva sina rättigheter enligt gammal sedvana. Kodicillen, som gäller än i dag, har sedan 1800-talet kompletterats med ett antal överenskommelser som reglerat formerna för renskötseln mellan länderna. Den senaste gällande konventionen ingicks 1972 och gällde till och med april En ny konvention mellan Sverige och Norge om gränsöverskridande renskötsel undertecknades den 7 oktober För att den ska bli slutligt bindande måste konventionen antas av Sveriges riksdag och Norges storting. I här aktuell promemoria finns renskötselkonventionen med förslag att den ska godkännas av riksdagen samt förslag till andra författningsförändringar föranledda av den nya konventionen. Synpunkter från Strömsunds kommun Kommunen lämnade den 27 november 2001, dnr , sitt yttrande över den svensk-norska renbeteskommissionens betänkande. I flera avseenden är de där redovisade synpunkterna, förvisso enbart med ett lokalt perspektiv, fortfarande aktuella. Se bilaga. Remisstiden har nu varit för kort för att hinna med underremiss till samebyarna inom kommunen. Svenska Samernas Riksförbund ska nu inför sitt yttrande höra samebyarna. Med hänvisning till vårt yttrande den 27 november 2001 har därför Strömsunds kommun inget ytterligare att tillägga i denna fråga.

42 STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Paragraf Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Dnr Yttrande över betänkande avgivet av svensk-norska renbeteskommissionen Ärendebeskrivning Jordbruksdepartementet har skickat över rubricerade betänkande för yttrande. Strömsunds kommun är remissinstans. Förslag till yttrande har upprättats. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Yttrande avges enligt bilaga. Kompletterande ärendebeskrivning Yrkande i kommunstyrelsen Proposition Kommunstyrelsens beslut Skrivelser har kommit in från Frostvikens Socialdemokratiska Förening samt från markägare och näringsidkare inom Frostviken. Lennart Oscarsson (S) yrkar att yttrande avges enligt bilaga. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och eget yrkande och finner att eget yrkande antas. Yttrande avges enligt bilaga. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige sign. sign. sign.

43 STRÖMSUNDS KOMMUN YTTRANDE Kommunstyrelsen Renbeteskommissionens betänkande I Strömsunds kommun finns samebyarna, Frostvikens Norra, Ohredahke och Raedtievaerie. Kommunens svar på detta betänkande grundas på de uppfattningar samebyarnas företrädare lämnade till kommunen under ett samråd Följande synpunkter uttalades då. - Frostvikens norra sameby vill inte dela vinterbete med Vilhelminas södra sameby. De förordar i stället en ordning med egna områden för respektive sameby. - Samtliga kommunens samebyar är emot att Östre Namndal renbetesdistrikt ska ges ensamrätt att nyttja Jorms gränsbetesområde under vinterhalvåret. Även kommunens samebyar bör få möjlighet att nyttja detta område vid behov. - Samebyarna anser inte heller det är rätt att Jiingevarie sameby ska ges möjlighet att byta betesrätter med norska renägare. Renägare i Jiingevarie och Offerdal har i flera fall sitt ursprung från Frostviken och därifrån medtagit nuvarande rättigheter. Den övergripande andemeningen i kommissionens förslag, att stärka möjligheterna till sambruk genom frivilliga avtal, får samebyarnas fulla stöd. Strömsunds kommun ställer sig i huvudsak bakom samebyarnas uttalanden, men avvisar f n att kommissionen etablerar Jorms gränsbetesområde enligt angivna intentioner. Eftersom markägare och turistnäring redan i dag, fast avtal om gränsbetesområde saknas, har stora problem med norska renar i detta område kommer rätt till gränsbete i området att skapa än större konflikter framöver. Det vill ingen part ha och ingen är betjänt av det. Kommunen anser att frivilliga avtal och samarbete bör prövas före lagstiftning. För övrigt hänvisar kommunen till de särskilda yttranden som samebyarna, andra näringsidkare och markägare belägna i Strömsunds kommun kan komma att lämna.

44 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Uppföljning av LUPP-enkät, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2008 att genomföra en LUPPundersökning bland kommunens ungdomar. LUPP är ett verktyg som Ungdomsstyrelsen tagit fram för att utveckla sektorsövergripande ungdomspolitik. Den omfattar stora områden i en ung människas liv och ger därför en bred bild om våra unga. Kommunens ungdomar i årskurs 8 och andra året på gymnasiet erbjöds att besvara enkäten under hösten Kommunfullmäktige beslutade den 20 april 2010, 21, bland annat att samtliga nämnder ska gå igenom resultatet av LUPP-undersökningen och lämna synpunkter till kommunstyrelsen på vad som kan och bör göras inom respektive nämnds ansvarsområde. Synpunkter har kommit in från barn-, kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden samt kommunledningsförvaltningen, Strömsund Turism och framtids- och utvecklingsförvaltningen. Arbetsutskottets beslut Kommunchefen får i uppdrag att sammanställa de uppgifter som kommit in samt uppmana socialnämnden och teknik- och serviceförvaltningen att senast den 1 september redovisa sina åtgärdsförslag. Beslutsexpediering Kommunchefen

45 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Motioner från Landstingets ungdomsting 2010 Den februari 2010 arrangerade Jämtlands läns landsting det tionde Ungdomstinget för länets gymnasieelever. Ombuden fick diskutera och besluta om totalt 45 motioner. Flertalet av dessa motioner tog upp frågor som inte landstinget har ansvaret för. Landstingets intentioner är att skapa ett forum för ungdomarna att diskutera angelägna frågor och för att stärka demokratin genom praktiskt deltagande. Landstinget har för kännedom skickat över fyra motioner gällande kommunens ansvarsområden med medföljande åsikter och tankegångar från deltagarna. Arbetsutskottets beslut Utskottet har tagit del av inkomna motioner. Beslutsexpediering Landstinget

46 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Ny lag om brandfarliga och explosiva varor Sammanfattning En ny lag (proposition 2009/10:203) om brandfarliga och explosiva varor träder i kraft den 1 september Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. Lagen utgör en förenkling och modernisering av de befintliga reglerna på området. Ärendebeskrivning/bakgrund Enligt förslag från försvarsutskottet ska den nya lagen träda i kraft den 1 september 2010 (prop. 2009/10:203). Den nya lagen innebär att ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor ska ligga hos kommunen. Tidigare ansvarade kommunen endast för tillstånd och tillsyn avseende brandfarliga varor och de explosiva varorna ansvarade polismyndigheten för. Kommunal organisation De uppgifter, tillståndsgivning och tillsyn, som ålagts kommunen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska enligt 26 fullgöras av en eller flera nämnder. Kommunen har också möjlighet att överlåta uppgifterna åt en annan kommun eller att i enlighet med kommunallagen ha en med andra kommuner gemensam organisation för uppgifterna. Vidare föreskrivs i lagtexten av kommunallagen följer att kommuner kan ha en gemensam organisation för uppgifter enligt denna lag. Bedömning I dag handläggs ansökningar om hantering/förvaring av brandfarlig vara av miljö- och byggavdelningen. Ärenden gällande explosiva varor har som redan nämnts hittills handlagts av polisen. Ansökningarna handläggs av bygginspektören tillika bygglovshandläggare. Om även ärenden gällande explosiva varor ska handläggas av kommunen kommer utbildningsinsatser att krävas, eftersom det är ett för kommunen helt nytt område.

47 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Den 2 maj 2011 träder den nya plan- och bygglagen i kraft. Den förväntas ge kommunernas bygglovshandläggare mer arbete och utbildningsinsatser kommer att krävas även här. Morgan Olsson på Räddningstjänstförbundet har haft kontakt med länets kommunchefer, och enligt honom anser man på Räddningstjänstförbundet att dessa frågor passar in i förbundets uppdrag. Räddningstjänstförbundet utför dessutom redan tillsynen över brandfarliga och explosiva varor, vilket ger dem bäst insikt i ärendena. Med ovanstående bakgrund är det lämpligt att handläggning (tillståndsgivning och tillsyn) enligt rubricerad lag ska läggas på Räddningstjänstförbundet. Kommunchefen har föreslagit följande beslut: 1 Handläggning av ärenden samt tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (prop. 2009/10:203) överförs fr.o.m. den 1 september 2010 till Jämtlands Räddningstjänstförbund. 2 Underlag till beslut om delegering av beslutanderätt tas fram i samråd med övriga kommuner i Jämtland, där Räddningstjänsten övertar handläggning av ärenden och tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar 1 Strömsunds kommun överlåter alla uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor till Jämtlands Räddningstjänstförbund. 2 Underlag till beslut om delegering av beslutanderätt tas fram i samråd med övriga kommuner i Jämtland, där Räddningstjänsten övertar handläggning av ärenden och tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor.

48 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Revidering av förbundsordning för Jämtlands Räddningstjänstförbund Den 1 september 2010 träder lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ikraft (proposition 2009/10:203) som ersätter den gamla lagen (1988:868). Den nya lagen innebär att kommunerna ansvarar för bland annat tillståndsgivning och tillsyn för hantering m.m. av brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten har i samråd med kommunledningsförvaltningen i Östersund och övriga kommunchefer kommit fram till att det är lämpligt att medlemskommunerna överlåter de angelägenheter som ankommer på kommunerna enligt lagen i dess helhet till förbundet. Överlåts en kommunal angelägenhet till kommunalförbundet ska dess förbundsordning revideras. Förslag till reviderad förbundsordning har upprättats. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Förslag till förbundsordning för Jämtlands Räddningstjänstförbund daterat antas.

49 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Försäljning av fastigheten Strömsund Hoting 1:115 Intressenter har till teknik- och serviceförvaltningen utryckt önskemål om att få förvärva fastigheten Strömsund Hoting 1:115. Vägverket har ett arrende om femtio år räknat från den 1 juli Vid en eventuell försäljning kommer köparen att inträda i säljarens ställe i arrendekontrakt med Vägverket. Vägverket har för avsikt att nyttja fastigheten tills arrendet upphör Fastigheten har annonserats ut i lokalpress. Två intressenter har lagt bud på fastigheten enligt följande: Hotings Lastbilscentral Ek förening :- Mats Sundelin Entreprenad AB :- Avsikten med förvärvet framgår av skrivelser den 23 maj och den 25 maj Kommunen har på en del av fastigheten en pumpstation som innebär att ett servitutsavtal kommer att upprättas för pumpstation, ledningar och väg vid en eventuell försäljning av fastigheten. Vägen till pumpstationen nyttjas även av besökare till fastigheten Hoting 1:103 Knortmon som arrenderas av Lojsinits Sportfiske- och Intresseförening. Besökare till Knortmon kommer även i fortsättningen att ha den möjligheten i och med det servitutsavtal som kommer att upprättas innan försäljningen genomförs. Det kan vara svårt att juridiskt säkerställa den del av fastigheten som i dag nyttjas som parkering och som även är utgångspunkten för besökare till Knortmon. Det finns även ett vindskydd beläget på fastigheten. Det finns ingen detaljplan upprättad för fastigheten. Fastigheten har inget taxeringsvärde och inget bokfört värde. Fastighetens areal är ca kvm. Innan en eventuell försäljning genomförs bör ett långsiktigt nyttjanderättsavtal upprättas mellan säljaren och Lojsinits Sportfiske- och Intresseförening som säkerställer den del av fastigheten som nyttjas av besökare till Knortmon.

50 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Fastigheten Strömsund Hoting 1:115 säljs till Mats Sundelin Entreprenad AB, Hoting, för en köpeskilling av kronor. 2 Köparen svarar för lagfarts- och förrättningskostnader.

51 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Arrende fastigheten Strömsund Backe 16:2 Teknik- och serviceförvaltningen har upplåtit ett område om ca kvm av fastigheten Backe 16:2 till Backe IF. Upplåtelsen sker för att på arrendestället anlägga och nyttja skridskobana. Backe IF har ett arrende om 5 år som förlängs med 5 år i sänder om inte uppsägning sker senast 12 månader före arrendetidens slut. Backe IF har av J/H Idrottsförbund blivit beviljade bidrag till en del av kostnaden för att anlägga skridskobanan. För att bidraget ska betalas ut vill J/H Idrottsförbund att ett arrende om 10 år upprättas. Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2009 att fastställa nya riktlinjer för arrenden som innebär att arrenden över 5 år ska beslutas av kommunstyrelsen. Teknik- och serviceförvaltningen har i en skrivelse den 18 juni 2010 föreslagit att ett arrendeavtal upprättas mellan Strömsunds kommun och Backe IF om en tid på 10 år med möjlighet till förlängning med 5 år i sänder. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Ett arrendeavtal upprättas mellan Strömsunds kommun och Backe IF om en tid på 10 år med möjlighet till förlängning med 5 år i sänder.

52 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Försäljning av Bodums skola, Strömsund Bodum 1:135 och del av 1:45 I skrivelser från Rossön har frågan ställts om förhyrning alternativt köp av skollokaler för att kunna bedriva friskola i Rossön. Kommunens ståndpunkt har varit att en försäljning av de aktuella fastigheterna är prioriterad. För att kunna verkställa en försäljning snarast möjligt och därmed möjliggöra tillgång till lokalerna inför skolstart beslutade kommunstyrelsen den 22 juni 2010, 166, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om eventuell försäljning. Teknik- och serviceförvaltningen har i en skrivelse den 10 augusti 2010 redovisat att förhandlingar har lett fram till att Rossöns samhälls- och företagareförening (RSFF) är beredd att förvärva fastigheterna under följande förutsättningar: - Pris kronor avser hela anläggningen Bodums skola, dvs. skolbyggnad, matsalsbyggnad samt gymnastikhallsbyggnad/förskola, inklusive vid dags dato kvarlämnade inventarier och utrustning. Undantaget inventarier och utrustning i lokaler som kommunen förhyr av köparen. - Avstycknings-/fastighetsregleringskostnader avseende fastigheten Strömsund Bodum 1:45 bekostas av kommunen, lagfarts- och övriga förrättningskostnader betalas av RSFF. - Kommunen ersätter RSFF med kronor för urstädning av lokalerna samt omhändertagande av lämnade inventarier och utrustning som köparen ej avser nyttja. - Låscylindrar till samtliga entrédörrar bytes på kommunens bekostnad. - Eftersom förnyad OVK-besiktning, enligt krav, sedan tidigare skulle varit utförd ansvarar kommunen för att sådan genomförs med utgångspunkt från den verksamhet som kommunen tidigare bedrivit i lokalerna. - Energideklaration för fastigheterna upprättas av kommunen i enlighet med lagkrav och redovisas för köparen. - Med utgångspunkt av utförda tillsyner och besiktningar samt planerade/påbörjade underhållsåtgärder genomförs gemensam besiktning där ansvar för färdigställande klargörs mellan säljaren och köparen.

53 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. - Servitutsavtal/hyresavtal upprättas mellan köparen och Jämtlandsvärme AB avseende pannrum i skolan, markområde för panncentral, ledningar m.m. Bekostas av Jämtlandsvärme AB. - Separering av abonnemang för värme, el, vatten för Jämtlandsvärmes räkning utförs av kommunen och bekostas av värmebolaget. - Servitutsavtal för Rossöns IF:s anläggningar på fastigheten upprättas och bekostas av kommunen. - Kommunen förhyr förskolelokalerna i gymnastikbyggnaden för kronor per år, hyran satt med utgångspunkt från kommunens kapitalkostnader i dag varför 6-10 tim nyttjande av gymnastikhallen per vecka också ingår i hyran. Vid eventuellt övertagande av förskola från föreningens sida upphör hyresavtalet. Hyresavtal tecknas för tre år med årsvis indexreglering, årsvis förlängning om uppsägning ej sker. Eventuella anpassningsåtgärder utförs och bekostas av kommunen. Om det skulle visa sig att behov av större lokalytor för förskolans räkning finns kommer hyresnivån per m2 att minskas. - För allmänhetens och ideella föreningars räkning förhyr kommunen tid i gymnastikhallen för kronor/år via 10-årigt hyresavtal. Summan indexjusteras inte utan eventuella förändringar sker efter särskilt beslut. - I samband med tillträdesdag överlämnar kommunen samtliga handlingar avseende anläggningen till köparen. Det sammanlagda bokförda värdet på fastigheterna är ca kronor. Den uppkomna reaförlust som en försäljning skulle innebära bedöms av ekonomiavdelningen rymmas inom budgeterade medel för nedskrivningar om den anses prioriterad. Arbetsutskottets beslut Bodums skola, Strömsund Bodum 1:135 och del av 1:45, säljs till Rossöns samhälls- och företagareförening med de förutsättningar som teknik- och serviceförvaltningen redovisar i skrivelse den 10 augusti Beslutsexpediering Bodums samhälls- och företagareförening Teknik- och serviceförvaltningen Ekonomi

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 1(21) Ola Johansson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 1(21) Ola Johansson Nr 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 10 augusti 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-15.15

Sammanträdesdatum. Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-15.15 Kommunstyrelsen 2010-08-24 Blad 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 08.00-15.15 Beslutande Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Gudrun Hansson

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-10-07 kl. 08.00-12.45. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-10-07 kl. 08.00-12.45. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.00-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 256 Mattias Wärnsberg, S Carola Nilsson, S Övriga deltagande

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24 klockan 13:15-17:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Personalhandbok Lapplands Kommunalförbund

Personalhandbok Lapplands Kommunalförbund Personalhandbok Lapplands Kommunalförbund Beslutad i Direktionen 2011-12-16 Gäller 2012-01-01 - tillsvidare Förord Personalen är Lapplands kommunalförbunds i särklass viktigaste resurs. Syftet med detta

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN 1 2012-02-24 LOKALT SAMVERKANSAVTAL FÖR VARBERGS KOMMUN INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 10

Kommunstyrelsen. Ärende 10 Kommunstyrelsen Ärende 10 Kommunledningsstaben, Personalavdelningen Jessica Nilsson jessica.nilsson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-26 1(1) Beredning Centrala ledningsgruppen 151126 Beredning Allmänna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24 6 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-02-16 5. Reviderat av kommunfullmäktige 2007-02-22 8 ((Reglemente för handläggning

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, 09.30 10.45

Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, 09.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2010-03-01 1 (2) Tid och plats Sammanträdesrummet Personal & arbetsmiljö, 09.30 10.45 Beslutande Filip Nilsson (M) Lars Olsson (S) Erna Arhag (M)

Läs mer

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01 Reglemente 1(8) Omsorgs- och socialförvaltningen Fastställt av kommunfullmäktige: 2008-05-20 62 Reviderat: 2009-12-15 142 2014-12-16 142 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-05-08

Sammanträdesdatum 2007-05-08 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-05-08 Blad 1 (6) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Ardis

Läs mer

1(9) Lönepolicy. Styrdokument

1(9) Lönepolicy. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-01-12 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Mål...4 1.2 Allmänt...4

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 september 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN

LOKALT SAMVERKANSAVTAL I VILHELMINA KOMMUN 1 LOKALT I För att vidareutveckla verksamheten ska delaktighet och inflytande öka för medarbetare i Vilhelmina kommun. Beslut ska så långt det är möjligt fattas av dem som berörs i sin dagliga verksamhet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kl. 08.00-09.00 Kl. 09.00-09.30 Kl. 09.30-10.00 VD, ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2010-05-25 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2010-05-25 1 Socialnämnden 2010-05-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 75 Arbetsutskottets protokoll 76 Tillfälligt serveringstillstånd, Storöns Folkpark 77 Delegationsbeslut 78 Information

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2011-03-24, 30 Blad 1(7) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller fr o m 2011-05-01 Ändrad av kommunfullmäktige: 2012-06-20, 77 2013-10-31, 145 2014-12-15, 169 2015-05-21, 73 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer

Sida TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-04-27

Sida TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-04-27 TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö kommunhus Tisdag 27 april 2004, kl. 18:30 20:00 Beslutande Se bilaga Övriga deltagare Se bilaga Utses att justera

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson

Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-16 Monica Jonsson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, kl. 14:00-16:00 1(16) Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v. Britt Olsson, sekreterare Eva Jönsson 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v. Britt Olsson, sekreterare Eva Jönsson 488 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 8.30-14-45 Beslutande Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Hans Andersson 488,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014

Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 Personalpolitisk Handlingsplan 2011-2014 trygghet d I alog möj L igheter de L aktighet meningsfullhet framåtaanda engagemang jämlikhet hälsa utveckling ansvar Antagen av kommunstyrelsen den 8 februari

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Nr 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-01-12 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 12 januari 2010 klockan 08.30-12.10 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 PLAN 1(6) 2009-09-16 KS-415/2009 020 Handläggare, titel, telefon Rania Issa Särnblad, HR-konsult 011-151028 Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 Syftet med planen är att konkretisera kommunens

Läs mer

Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun

Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun Riktlinjer för intraprenad Ks 2006:598 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för intraprenad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 304 1 2 STADSKONTORET

Läs mer

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 11 Ks 5 Au 3 Dnr 10/2014-106 Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsordning

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 1(19) Eva Pärsson (M) Michael Melby

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 1(19) Eva Pärsson (M) Michael Melby Nr 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22 1(19) Tid och plats Tisdagen den 22 januari 2013, klockan 08.30 12.10, 13.00 16.00 i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.45 Beslutande Kira Berg, s Per-Inge Pettersson, c Carola Nilsson, s Lars Rosander, c Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-11 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L)

Sammanträdesdatum 2016-01-25. Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M) Karin Wretling (V) Bruno Karlsson (L) 1(16) Plats och tid Klingan, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan 13:30 16:20 ande Ej tjänstgörande Ersättare Anita Neuhaus, ordförande (S) Maj-Britt Magnusson (S) Barbro Lundkvist (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.25 1 (21) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer