Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare)"

Transkript

1 Försäkringsgivarens exemplar Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare) Förmedlarkod AVTAL MELLAN Augura Life Ireland Ltd., med säte på Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland, är godkänt och står under tillsyn av Central Bank of Ireland under bolagsnummer och representeras av Marc Stevens och Véronique Simonin, styrelseledamöter i Augura Life styrelse. Hädanefter kallad försäkringsgivaren OCH Efternamn Förnamn Företagets namn Adress Postnummer Land Ort E-postadress Hädanefter kallad den behöriga användaren Tillsammans kallas dessa avtalsparter för parterna, medan de var för sig kallas part. Där: a. Försäkringsgivaren och den behöriga användaren har ingått ett förmedlaravtal (hädanefter kallat förmedlaravtalet ). b. Försäkringsgivaren erbjuder den behöriga användaren en tjänst för åtkomst via en säker webbplats (hädanefter kallad Säker Webbplats ). c. Den behöriga användaren avser att abonnera på den Säkra Webbplats som försäkringsgivaren erbjuder. d. Detta avtal för tillgång till den Säkra Webbplatsen (hädanefter kallat avtalet ) ska reglera de kontraktsmässiga förhållandena mellan försäkringsgivaren och den behöriga användaren vad gäller den behöriga användarens åtkomst till och användning av den Säkra Webbplatsen. Härmed och i detta avseende har följande avtalats: ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/0614 Artikel 1 Syfte 1.1 Syftet med detta avtal är att klargöra parternas rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden vad gäller åtkomst till och användning av den Säkra Webbplatsen, vilken förser den behöriga användaren med åtkomst till ett kommunikationsverktyg med vilket han/hon kan utföra arbetsuppgifter som rör främjandet av försäkringsgivarens produkter samt hantera försäkringsavtal för de av försäkringsgivarens kunder som godkänt att den behöriga användaren ska få tillgång till deras personuppgifter (hädanefter kallade kunder ). 1.2 Den Säkra Webbplatsen innehåller sidor som endast ska användas av de förmedlare som försäkringsgivaren utsett. Alla eventuella avtalsvillkor som tidigare överenskommits mellan försäkringsgivaren och den behöriga användaren (t.ex. förmedlaravtalet) ska fortsätta att gälla mellan parterna såvida inget annat bestäms genom detta avtal. Som ett undantag till föregående stycke annullerar och ersätter detta avtal alla befintliga avtal om den Säkra Webbplatsen som tidigare kan ha ingåtts mellan parterna. Artikel 2 - Typ av tjänster som erbjuds genom den Säkra Webbplatsen 2.1 Genom den Säkra Webbplatsen får den behöriga användaren åtkomst till allmän information som rör försäkringsgivarens produkter och tjänster samt konfidentiell information om tillgångarna (t.ex. portföljrådgivning, status samt försäkringsavtalens utveckling) för de kunder som har gett sina förmedlare fullmakt till deras personuppgifter. 2.2 Försäkringsgivaren får i framtiden även bevilja den behöriga användaren åtkomst till vissa transaktionstjänster. Den behöriga användaren kommer att informeras i förväg om tillgången till sådana tjänster. Artikel 3 Åtkomst till försäkringsgivarens Säkra Webbplats 3.1 Åtkomst till den Säkra Webbplatsen är beroende av att försäkringsgivarens IT-infrastruktur är tillgänglig. Den behöriga användaren accepterar att åtgärder som underhåll, uppgraderingar eller andra förändringar av denna infrastruktur emellanåt kan förhindra åtkomsten och att försäkringsgivaren inte kan hållas ansvarig för detta. 3.2 För säker åtkomst till den Säkra Webbplatsen krävs följande: ett användarnummer, ett hemligt första lösenord som den behöriga användaren sedan ändrar till ett annat (hädanefter lösenord ) samt ett kort med säkerhetskod. 3.3 Såvida inget annat uttryckligen har avtalats ska användarnumret, lösenordet och kortet med säkerhetskoden, som alla är personliga och inte får överlåtas, skickas via vanlig post till den behöriga användaren i två separata slutna kuvert på den behöriga användarens egen risk. Den behöriga användaren förbinder sig att inte visa sitt användarnummer, lösenord eller kortet med säkerhetskoden för någon tredje part. 3.4 Den behöriga användaren får endast tillgång till kundportföljerna för de kunder som uttryckligen har beviljat honom/ henne fullmakt för detta. 3.5 Åtkomst till den Säkra Webbplatsen kommer att nekas ifall försäkringsgivaren upptäcker något problem i autentiseringen av den behöriga användaren.

2 ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/ Åtkomst till den Säkra Webbplatsen kräver en internetanslutning via en internetleverantör eller liknande och/eller användning av ett offentligt/privat telefonnät. Kostnaden för denna internetanslutning ska bäras av den behöriga användaren. Den behöriga användaren är medveten om att anslutningsvägarna via ett offentligt/privat telefonnät eller en internetleverantör kanske inte är säkra. Den behöriga användaren ska noggrant följa det anslutningsförfarande som försäkringsgivaren har angett. 3.7 Den behöriga användaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att de tekniska egenskaperna hos hans/ hennes dator, internetåtkomst samt telefonabonnemang uppfyller kraven för hantering av konfidentiell information och för åtkomst till de tjänster som erbjuds genom den Säkra Webbplatsen. 3.8 Vid behov av support får den behöriga användaren, utan andra kostnader än kommunikationskostnader, kontakta försäkringsgivaren under dennes normala kontorstider. Försäkringsgivaren kommer att försöka att inom rimlig tid förse den behöriga användaren med den hjälp som behövs, men kan inte hållas ansvarig om detta inte är möjligt, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. 3.9 Alla uppgifter som den behöriga användaren har tillgång till via den Säkra Webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och utan hänsyn till eventuella förändringar som kan ske till följd av någon väntande transaktion eller affär Mer information finns i anslutningsguiden som försäkringsgivaren tillhandahåller på begäran Med hänsyn till den ständiga teknikutvecklingen förbehåller sig försäkringsgivaren rätten att när som helst och ensidigt anpassa eller ändra säkerhetssystemet för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå med hänsyn till aktuell teknik och som rimligen kan användas. Den behöriga användaren accepterar sådana beslut i förväg. I sådana fall får den behöriga användaren när som helst säga upp avtalet genom att helt enkelt meddela försäkringsgivaren detta. Artikel 4 Avgifter 4.1 Försäkringsgivaren ska inte fakturera några avgifter, t.ex. åtkomstavgifter eller avgifter för grundläggande tjänster, informationstjänster eller transaktionstjänster. Försäkringsgivaren förbehåller sig dock rätten att göra detta i framtiden, i enlighet med nedanstående villkor. 4.2 Om försäkringsgivaren i framtiden väljer att fakturera för åtkomst till den Säkra Webbplatsen och/eller de tjänster som erbjuds genom denna webbplats ska den behöriga användaren informeras om detta minst en månad i förväg genom ett meddelande som anslås på den Säkra Webbplatsen. Under denna månad får den behöriga användaren när som helst säga upp detta avtal genom att helt enkelt meddela försäkringsgivaren detta. 4.3 Alla kostnader för datorutrustning, installations- och underhållsavgifter, internetanslutning samt telefonräkningar som har samband med användningen av försäkringsgivarens onlinetjänster ska bäras av den behöriga användaren. Artikel 5 Bevis för transaktioner som genomförs på den Säkra Webbplatsen 5.1 Parterna är överens om att de transaktionsordrar som utförs under åtkomst till den Säkra Webbplatsen, som redovisas i artikel 3, utgör bevis för orderns existens, dess innehåll och identiteten på den behöriga användaren som lagt ordern. I och med detta kommer de transaktioner som utförs till följd av sådana order att vara helt bindande för de berörda parterna. 5.2 Registreringen eller reproduktionen i försäkringsgivarens ITsystem av de order och affärer som genomförs och autentiseras av den behöriga användaren genom det säkerhets- och autentiseringssystem som försäkringsgivaren tillhandahåller utgör bevis för parterna på att transaktionerna genomförts och bekräftar att dessa transaktioner har applicerats på tillhörande försäkringsavtal. 5.3 Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst införa en annan lösning i syfte att autentisera signaturen för den behöriga användare som lagt en transaktionsorder, i enlighet med relevant utveckling. I sådana fall kommer den behöriga användaren att informeras om detta minst en månad i förväg genom ett meddelande. Den behöriga användaren får när som helst säga upp detta avtal genom att helt enkelt meddela försäkringsgivaren detta. Artikel 6 Ansvar i händelse av förlust, stöld eller missbruk av identifikationskoder 6.1 Kortet med säkerhetskoden förblir försäkringsgivarens egendom. Om kortet med säkerhetskoden tappas bort, stjäls eller skadas ska den behöriga användaren bära kostnaden för ett ersättningskort. 6.2 Om den behöriga användaren upptäcker eller misstänker att hans/hennes konto via den Säkra Webbplatsen har använts av obehöriga rekommenderar vi starkt att han/hon ändrar sitt personliga lösenord. Om den behöriga användaren tappar bort sitt användarnummer, lösenord eller kort med säkerhetskoden, eller om han/hon misstänker att en tredje part genom stöld eller på annat sätt har fått eller kan ha fått tag på hans/ hennes användarnummer, lösenord eller kort med säkerhetskoden, ska han/hon omedelbart meddela försäkringsgivaren, via telefon och sedan skriftligt, om den faktiska eller misstänkta obehöriga användningen, förlusten eller stölden av användarnumret, lösenordet eller kortet med säkerhetskoden. När försäkringsgivaren mottar denna information ska åtkomsten till den behöriga användarens konto blockeras, ifall den inte redan har blockerats provisoriskt som en säkerhetsåtgärd. Försäkringsgivaren ska äga rätt att när som helst blockera den behöriga användarens åtkomst till den Säkra Webbplatsen vid misstanke om missbruk av eller obehörig åtkomst till systemet. Försäkringsgivaren kommer att återaktivera den behöriga användarens åtkomst till den Säkra Webbplatsen efter att den behöriga användaren lämnat en vederbörligen undertecknad begäran om återanslutning. Försäkringsgivaren äger rätt att kräva att den behöriga användaren framlägger bevis för att inget missbruk eller obehörigt användande av systemet skett innan åtkomsten faktiskt återaktiveras och det åligger den behöriga användaren att utan dröjsmål förse försäkringsgivaren med dessa bevis på begäran. Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för eventuella direkta eller indirekta följder av eventuell blockering, missbruk eller obehörigt användande som anges i denna artikel, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. 6.3 Den behöriga användaren bekräftar att han/hon är medveten om de tekniska möjligheterna och begränsningarna, särskilt vad gäller svarstiderna när data ska kontrolleras eller överföras via internet. 6.4 Den behöriga användaren ska se till att den dator han/hon använder för att ansluta till den Säkra Webbplatsen inte är smittad med något skadligt program (virus, mask, trojan o.s.v.). Försäkringsgivaren äger rätt att när som helst begära bevis av den behöriga användaren för att han/hon har utrustat sin dator med skydd mot sådana program och det åligger den behöriga användaren att utan dröjsmål förse försäkringsgivaren med dessa bevis på begäran. 6.5 All information, oavsett art, som försäkringsgivaren överför till den behöriga användaren på dennes begäran överförs på den behöriga användarens egen risk. 6.6 Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för utebliven eller felaktig mottagning av information som skickas till den behöriga användaren, eller tvärtom, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. 6.7 Försäkringsgivaren ska inte kunna hållas ansvarig för eventuellt obehörigt eller bedrägligt användande av konfidentiella uppgifter, oavsett om det sker av den behöriga användaren eller någon tredje part, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. Den behöriga användaren åtar sig att kompensera försäkringsgivaren, hålla denne skadeslös och försvara denne mot

3 ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/0614 eventuella skadeståndsanspråk som en tredje part kan yrka mot försäkringsgivaren till följd av ett obehörigt eller bedrägligt användande av de personuppgifter som regleras av detta avtal. Försäkringsgivaren ska inte bli indragen i någon eventuell konflikt som uppstår mellan den behöriga användaren och dennes internetleverantör, telefonileverantör eller någon annan involverad part, vare sig det gäller den överförda informationens konfidentiella art eller överföringskostnader. 6.8 Den behöriga användaren bekräftar att hans/hennes åtkomst till och användning av den Säkra Webbplatsen sker på hans/ hennes egen risk och att försäkringsgivaren under inga omständigheter kan hållas ansvarig för eventuella skador som den behöriga användaren kan åsamkas i samband med användningen av den Säkra Webbplatsen, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. Artikel 7 Skydd av personuppgifter 7.1 Försäkringsgivaren åtar sig att hålla de personuppgifter som berör de kunder som den behöriga användaren förser försäkringsgivaren med konfidentiella, bland annat genom kryptering av data som överförs via onlineformulär. 7.2 Försäkringsgivaren har vidtagit och ska fortsätta att vidta alla rimliga åtgärder, med hänsyn till den tekniska utvecklingen, för detta ändamål. Den behöriga användaren accepterar dock att försäkringsgivaren inte kan förebygga alla de risker som är kopplade till användningen av internet, inklusive sådana som rör säkerhetsarrangemangen i den behöriga användarens system. 7.3 Den behöriga användaren ska vara medveten om och göra sina kunder medvetna om att andra internetanvändare kan få tillgång till deras uppgifter ifall någon förmedlare eller kund glömmer att iaktta någon säkerhetsåtgärd. 7.4 Samtliga uppgifter kommer att behandlas i enlighet med föreskrifterna i tillämplig lag om skydd av personer i samband med behandling av personuppgifter, i syfte att låta den behöriga användaren använda sig av de onlinetjänster som erbjuds via den Säkra Webbplatsen och (eftersom dessa uppgifter tidigare kan ha lämnats till försäkringsgivaren för och i enlighet med de villkor som vid tillfället gällde) förvalta försäkringsavtalet. Dessa uppgifter kommer inte att lagras i försäkringsgivarens system för längre perioder än vad som krävs för att uppnå dessa syften, oaktat särskilda föreskrifter om datalagring som är tillämpliga för försäkringsföretag baserade i Irland. 7.5 Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att överföra dessa uppgifter till sina underleverantörer (teknikleverantörer eller andra, för att kunna uppfylla åtagandena enligt detta avtal), till personer som särskilt utsetts eller givits tillstånd av den behöriga användaren för ändamålet, samt till de personer och myndigheter som försäkringsgivaren enligt lag eller annan förordning måste eller ger rätt att lämna sådana uppgifter, i enlighet med bestämmelserna i denna lag. 7.6 I enlighet med ovannämnda lag får den behöriga användaren när som helst och utan kostnad komma åt, ändra eller bestrida de uppgifter som rör honom/henne. I sådana fall ska den behöriga användaren skicka ett rekommenderat brev om detta till försäkringsgivaren. 7.7 När den behöriga användaren kontaktar försäkringsgivaren ska han/hon ange sin förmedlarkod eller sitt användarnummer. Artikel 8 Immateriella rättigheter 8.1 Den programvara som möjliggör försäkringsgivarens tillhandahållande av onlinetjänster till de behöriga användarna, inklusive programvara som utvecklats specifikt för den Säkra Webbplatsen, liksom själva den Säkra Webbplatsen och alla dess komponenter, är upphovsrätts- och varumärkesskyddade. Den behöriga användaren förpliktar sig att endast använda programvaran för att ansluta till försäkringsgivaren. Den behöriga användaren förpliktar sig att inte kopiera, ändra eller på annat sätt göra intrång i den upphovsrätt som skyddar dessa program. Med andra ord beviljar försäkringsgivaren varje behörig användare ett icke-exklusivt och icke-överlåtbart tillstånd att använda den programvara med vilken han/hon ansluter till den Säkra Webbplatsen och onlinetjänsterna. Oaktat detta tillstånd ska alla upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter som försäkringsgivaren eller tredje parter innehar förbli försäkringsgivarens eller dessa tredje parters egendom. 8.2 Med förbehåll för om skriftligt beviljande givits i förväg av försäkringsgivarens webbansvarig ska den behöriga användaren avstå från att länka sin egen hemsida eller någon annan hemsida genom en hyperlänk till försäkringsgivarens Säkra Webbplats eller någon del av den Säkra Webbplatsen. Den behöriga användaren förpliktar sig även att inte publicera någon information om försäkringsgivaren, dennes produkter eller tjänster, oavsett format, utan försäkringsgivarens skriftliga medgivande i förväg. Artikel 9 Avtalstid och uppsägning 9.1 Avtalet löper tills vidare. Såvida inget annat anges äger båda parter rätt att säga upp avtalet. Uppsägning ska ske skriftligt minst en månad i förväg. 9.2 Om den behöriga användaren är en fysisk person upphör detta avtal automatiskt att gälla vid dennes död eller obehörighet. 9.3 Avtalet får sägas upp med omedelbar verkan av försäkringsgivaren om den behöriga användaren begår ett allvarligt brott mot något av villkoren i detta avtal. 9.4 Detta avtal upphör automatiskt att gälla om och när någon av parterna säger upp förmedlaravtalet. 9.5 Vid en uppsägning förpliktar sig den behöriga användaren att utan dröjsmål återlämna alla dokument och all information som rör den Säkra Webbplatsen och onlinetjänsterna till försäkringsgivaren, inklusive men ej begränsat till kortet med säkerhetskoden. 9.6 Eventuellt meddelande om uppsägning ska skickas med rekommenderad post med mottagningsbevis till den adress som den andra parten angivit i detta avtal eller som har meddelats den andra parten skriftligen. Artikel 10 Ansvar 10.1 Parterna godtar att försäkringsgivarens förpliktelser, i synnerhet de som rör åtkomst, autentisering av den person som lämnat en order samt säkerhet, ska kvalificeras som förpliktelser att arbeta efter bästa förmåga Med undantag för fall av grov försumlighet eller uppsåtligt tjänstefel, kan inte försäkringsgivaren hållas ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden i den information som försäkringsgivaren eller tredje parter tillhandahåller och gör tillgänglig för den behöriga användaren via den Säkra Webbplatsen. Försäkringsgivaren kommer under inga omständigheter att kunna hållas ansvarig för eventuella direkta eller indirekta förluster eller skador som den behöriga användaren åsamkas till följd av användningen av den Säkra Webbplatsen Försäkringsgivaren kan inte att kunna hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av åtkomst eller försök till åtkomst och/eller obehörig, otillåten eller annan form av användning som strider mot de regler som anges nedan, på den Säkra Webbplatsen eller som på annat sätt meddelas av försäkringsgivaren Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som drabbar den behöriga användarens datormaskinvara eller data som lagras på den till följd av ett strömavbrott eller en nedstängning, oavsett anledning, t.ex. uppgradering, reparation, testning, underhåll, haveri, tekniska problem, avbrott i telekommunikationsnätet, överbelastning, försumlighet eller brist från en tredje parts eller den behöriga användarens sida, ej heller för omständigheter som ligger utanför försäkringsgivarens kontroll.

4 10.5 Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av virus, oavsett form, buggar, program eller applikationer som inte är kompatibla med den infrastruktur som används för detta avtal Den behöriga användaren kan hållas ansvarig för eventuell försumlighet i användningen av komponenterna i det säkerhetssystem som försäkringsgivaren tillhandahåller. Artikel 11 - Ändringar Försäkringsgivaren ska på lämpligt sätt meddela den behöriga användaren om alla eventuella ändringar i detta avtal minst en månad innan den aktuella ändringen ska börja gälla. Den behöriga användaren ska anses vara medveten om och ha godtagit sådan ändring genom att han/hon inte säger upp avtalet inom en månad från det att ändringen har meddelats. Artikel 12 - Sekretess 12.1 Parterna förpliktar sig att inte avslöja för någon tredje part (annan än berörd kund) eventuell information som de kan ha tagit emot av den andra parten i enlighet med detta avtal (inklusive eventuell information som rör programvaran). Avtalet har upprättats i två originalexemplar i 12.2 Den behöriga användaren förpliktar sig att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera sekretessen för kunduppgifter Denna artikel ska fortsätta att gälla även efter att detta avtal sagts upp och upphört att gälla. Artikel 13 - Övrigt 13.1 Detta avtal ska omfattas av och tolkas i enlighet med irländsk lagstiftning, med undantag för eventuella bindande delar som kräver tillämpning av ett annat lands lagstiftning Vid eventuella tvistemål kring tolkningen av eller uppfyllandet av förpliktelserna i detta avtal har endast irländska domstolar behörighet Om något villkor i detta avtal skulle förklaras olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, ska det villkoret tolkas eller, om det aktuella villkoret är väsentligt, ändras så att det närmast och riktigast avspeglar villkorets avsikter och syften enligt detta avtal. Övriga villkor i detta avtalet ska genom detta inte på något sätt ogiltigförklaras eller påverkas och samtliga dessa villkor ska fortsätta att gälla fullt ut Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, där parterna har erhållit varsitt exemplar. den För försäkringsgivaren För den behöriga användaren Den behöriga användaren ansöker härmed om: fullständig åtkomst till den Säkra Webbplatsen begränsad åtkomst till den Säkra Webbplatsen, vilket innebär att den behöriga användaren inte kommer att få åtkomst till följande uppgifter vid anslutning till den Säkra Webbplatsen: produktionsrelaterad information och/eller provisionsrelaterad information. Skicka försäkringsgivarens vederbörligen underskrivna exemplar av Avtal för åtkomst till Säker Webbplats till: Augura Life Ireland c/o NPG Wealth Management B.P. 192 L-8303 Capellen Luxembourg ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/0614 Augura Life Ireland Ltd Block E Iveagh Court Harcourt Road Dublin 2 Ireland Tel. (+353) Fax (+353) Ingår i NPG Wealth Management R.C. Ireland Företaget är verksamt i livförsäkringsbranschen och står under tillsyn av Central Bank of Ireland.

5 Den behöriga användarens exemplar Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare) Förmedlarkod AVTAL MELLAN Augura Life Ireland Ltd., med säte på Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland, är godkänt och står under tillsyn av Central Bank of Ireland under bolagsnummer och representeras av Marc Stevens och Véronique Simonin, styrelseledamöter i Augura Life styrelse. Hädanefter kallad försäkringsgivaren OCH Efternamn Förnamn Företagets namn Adress Postnummer Land Ort E-postadress Hädanefter kallad den behöriga användaren Tillsammans kallas dessa avtalsparter för parterna, medan de var för sig kallas part. Där: a. Försäkringsgivaren och den behöriga användaren har ingått ett förmedlaravtal (hädanefter kallat förmedlaravtalet ). b. Försäkringsgivaren erbjuder den behöriga användaren en tjänst för åtkomst via en säker webbplats (hädanefter kallad Säker Webbplats ). c. Den behöriga användaren avser att abonnera på den Säkra Webbplats som försäkringsgivaren erbjuder. d. Detta avtal för tillgång till den Säkra Webbplatsen (hädanefter kallat avtalet ) ska reglera de kontraktsmässiga förhållandena mellan försäkringsgivaren och den behöriga användaren vad gäller den behöriga användarens åtkomst till och användning av den Säkra Webbplatsen. Härmed och i detta avseende har följande avtalats: ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/0614 Artikel 1 Syfte 1.1 Syftet med detta avtal är att klargöra parternas rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden vad gäller åtkomst till och användning av den Säkra Webbplatsen, vilken förser den behöriga användaren med åtkomst till ett kommunikationsverktyg med vilket han/hon kan utföra arbetsuppgifter som rör främjandet av försäkringsgivarens produkter samt hantera försäkringsavtal för de av försäkringsgivarens kunder som godkänt att den behöriga användaren ska få tillgång till deras personuppgifter (hädanefter kallade kunder ). 1.2 Den Säkra Webbplatsen innehåller sidor som endast ska användas av de förmedlare som försäkringsgivaren utsett. Alla eventuella avtalsvillkor som tidigare överenskommits mellan försäkringsgivaren och den behöriga användaren (t.ex. förmedlaravtalet) ska fortsätta att gälla mellan parterna såvida inget annat bestäms genom detta avtal. Som ett undantag till föregående stycke annullerar och ersätter detta avtal alla befintliga avtal om den Säkra Webbplatsen som tidigare kan ha ingåtts mellan parterna. Artikel 2 - Typ av tjänster som erbjuds genom den Säkra Webbplatsen 2.1 Genom den Säkra Webbplatsen får den behöriga användaren åtkomst till allmän information som rör försäkringsgivarens produkter och tjänster samt konfidentiell information om tillgångarna (t.ex. portföljrådgivning, status samt försäkringsavtalens utveckling) för de kunder som har gett sina förmedlare fullmakt till deras personuppgifter. 2.2 Försäkringsgivaren får i framtiden även bevilja den behöriga användaren åtkomst till vissa transaktionstjänster. Den behöriga användaren kommer att informeras i förväg om tillgången till sådana tjänster. Artikel 3 Åtkomst till försäkringsgivarens Säkra Webbplats 3.1 Åtkomst till den Säkra Webbplatsen är beroende av att försäkringsgivarens IT-infrastruktur är tillgänglig. Den behöriga användaren accepterar att åtgärder som underhåll, uppgraderingar eller andra förändringar av denna infrastruktur emellanåt kan förhindra åtkomsten och att försäkringsgivaren inte kan hållas ansvarig för detta. 3.2 För säker åtkomst till den Säkra Webbplatsen krävs följande: ett användarnummer, ett hemligt första lösenord som den behöriga användaren sedan ändrar till ett annat (hädanefter lösenord ) samt ett kort med säkerhetskod. 3.3 Såvida inget annat uttryckligen har avtalats ska användarnumret, lösenordet och kortet med säkerhetskoden, som alla är personliga och inte får överlåtas, skickas via vanlig post till den behöriga användaren i två separata slutna kuvert på den behöriga användarens egen risk. Den behöriga användaren förbinder sig att inte visa sitt användarnummer, lösenord eller kortet med säkerhetskoden för någon tredje part. 3.4 Den behöriga användaren får endast tillgång till kundportföljerna för de kunder som uttryckligen har beviljat honom/ henne fullmakt för detta. 3.5 Åtkomst till den Säkra Webbplatsen kommer att nekas ifall försäkringsgivaren upptäcker något problem i autentiseringen av den behöriga användaren.

6 ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/ Åtkomst till den Säkra Webbplatsen kräver en internetanslutning via en internetleverantör eller liknande och/eller användning av ett offentligt/privat telefonnät. Kostnaden för denna internetanslutning ska bäras av den behöriga användaren. Den behöriga användaren är medveten om att anslutningsvägarna via ett offentligt/privat telefonnät eller en internetleverantör kanske inte är säkra. Den behöriga användaren ska noggrant följa det anslutningsförfarande som försäkringsgivaren har angett. 3.7 Den behöriga användaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att de tekniska egenskaperna hos hans/ hennes dator, internetåtkomst samt telefonabonnemang uppfyller kraven för hantering av konfidentiell information och för åtkomst till de tjänster som erbjuds genom den Säkra Webbplatsen. 3.8 Vid behov av support får den behöriga användaren, utan andra kostnader än kommunikationskostnader, kontakta försäkringsgivaren under dennes normala kontorstider. Försäkringsgivaren kommer att försöka att inom rimlig tid förse den behöriga användaren med den hjälp som behövs, men kan inte hållas ansvarig om detta inte är möjligt, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. 3.9 Alla uppgifter som den behöriga användaren har tillgång till via den Säkra Webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och utan hänsyn till eventuella förändringar som kan ske till följd av någon väntande transaktion eller affär Mer information finns i anslutningsguiden som försäkringsgivaren tillhandahåller på begäran Med hänsyn till den ständiga teknikutvecklingen förbehåller sig försäkringsgivaren rätten att när som helst och ensidigt anpassa eller ändra säkerhetssystemet för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå med hänsyn till aktuell teknik och som rimligen kan användas. Den behöriga användaren accepterar sådana beslut i förväg. I sådana fall får den behöriga användaren när som helst säga upp avtalet genom att helt enkelt meddela försäkringsgivaren detta. Artikel 4 Avgifter 4.1 Försäkringsgivaren ska inte fakturera några avgifter, t.ex. åtkomstavgifter eller avgifter för grundläggande tjänster, informationstjänster eller transaktionstjänster. Försäkringsgivaren förbehåller sig dock rätten att göra detta i framtiden, i enlighet med nedanstående villkor. 4.2 Om försäkringsgivaren i framtiden väljer att fakturera för åtkomst till den Säkra Webbplatsen och/eller de tjänster som erbjuds genom denna webbplats ska den behöriga användaren informeras om detta minst en månad i förväg genom ett meddelande som anslås på den Säkra Webbplatsen. Under denna månad får den behöriga användaren när som helst säga upp detta avtal genom att helt enkelt meddela försäkringsgivaren detta. 4.3 Alla kostnader för datorutrustning, installations- och underhållsavgifter, internetanslutning samt telefonräkningar som har samband med användningen av försäkringsgivarens onlinetjänster ska bäras av den behöriga användaren. Artikel 5 Bevis för transaktioner som genomförs på den Säkra Webbplatsen 5.1 Parterna är överens om att de transaktionsordrar som utförs under åtkomst till den Säkra Webbplatsen, som redovisas i artikel 3, utgör bevis för orderns existens, dess innehåll och identiteten på den behöriga användaren som lagt ordern. I och med detta kommer de transaktioner som utförs till följd av sådana order att vara helt bindande för de berörda parterna. 5.2 Registreringen eller reproduktionen i försäkringsgivarens ITsystem av de order och affärer som genomförs och autentiseras av den behöriga användaren genom det säkerhets- och autentiseringssystem som försäkringsgivaren tillhandahåller utgör bevis för parterna på att transaktionerna genomförts och bekräftar att dessa transaktioner har applicerats på tillhörande försäkringsavtal. 5.3 Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst införa en annan lösning i syfte att autentisera signaturen för den behöriga användare som lagt en transaktionsorder, i enlighet med relevant utveckling. I sådana fall kommer den behöriga användaren att informeras om detta minst en månad i förväg genom ett meddelande. Den behöriga användaren får när som helst säga upp detta avtal genom att helt enkelt meddela försäkringsgivaren detta. Artikel 6 Ansvar i händelse av förlust, stöld eller missbruk av identifikationskoder 6.1 Kortet med säkerhetskoden förblir försäkringsgivarens egendom. Om kortet med säkerhetskoden tappas bort, stjäls eller skadas ska den behöriga användaren bära kostnaden för ett ersättningskort. 6.2 Om den behöriga användaren upptäcker eller misstänker att hans/hennes konto via den Säkra Webbplatsen har använts av obehöriga rekommenderar vi starkt att han/hon ändrar sitt personliga lösenord. Om den behöriga användaren tappar bort sitt användarnummer, lösenord eller kort med säkerhetskoden, eller om han/hon misstänker att en tredje part genom stöld eller på annat sätt har fått eller kan ha fått tag på hans/ hennes användarnummer, lösenord eller kort med säkerhetskoden, ska han/hon omedelbart meddela försäkringsgivaren, via telefon och sedan skriftligt, om den faktiska eller misstänkta obehöriga användningen, förlusten eller stölden av användarnumret, lösenordet eller kortet med säkerhetskoden. När försäkringsgivaren mottar denna information ska åtkomsten till den behöriga användarens konto blockeras, ifall den inte redan har blockerats provisoriskt som en säkerhetsåtgärd. Försäkringsgivaren ska äga rätt att när som helst blockera den behöriga användarens åtkomst till den Säkra Webbplatsen vid misstanke om missbruk av eller obehörig åtkomst till systemet. Försäkringsgivaren kommer att återaktivera den behöriga användarens åtkomst till den Säkra Webbplatsen efter att den behöriga användaren lämnat en vederbörligen undertecknad begäran om återanslutning. Försäkringsgivaren äger rätt att kräva att den behöriga användaren framlägger bevis för att inget missbruk eller obehörigt användande av systemet skett innan åtkomsten faktiskt återaktiveras och det åligger den behöriga användaren att utan dröjsmål förse försäkringsgivaren med dessa bevis på begäran. Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för eventuella direkta eller indirekta följder av eventuell blockering, missbruk eller obehörigt användande som anges i denna artikel, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. 6.3 Den behöriga användaren bekräftar att han/hon är medveten om de tekniska möjligheterna och begränsningarna, särskilt vad gäller svarstiderna när data ska kontrolleras eller överföras via internet. 6.4 Den behöriga användaren ska se till att den dator han/hon använder för att ansluta till den Säkra Webbplatsen inte är smittad med något skadligt program (virus, mask, trojan o.s.v.). Försäkringsgivaren äger rätt att när som helst begära bevis av den behöriga användaren för att han/hon har utrustat sin dator med skydd mot sådana program och det åligger den behöriga användaren att utan dröjsmål förse försäkringsgivaren med dessa bevis på begäran. 6.5 All information, oavsett art, som försäkringsgivaren överför till den behöriga användaren på dennes begäran överförs på den behöriga användarens egen risk. 6.6 Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för utebliven eller felaktig mottagning av information som skickas till den behöriga användaren, eller tvärtom, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. 6.7 Försäkringsgivaren ska inte kunna hållas ansvarig för eventuellt obehörigt eller bedrägligt användande av konfidentiella uppgifter, oavsett om det sker av den behöriga användaren eller någon tredje part, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. Den behöriga användaren åtar sig att kompensera försäkringsgivaren, hålla denne skadeslös och försvara denne mot

7 ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/0614 eventuella skadeståndsanspråk som en tredje part kan yrka mot försäkringsgivaren till följd av ett obehörigt eller bedrägligt användande av de personuppgifter som regleras av detta avtal. Försäkringsgivaren ska inte bli indragen i någon eventuell konflikt som uppstår mellan den behöriga användaren och dennes internetleverantör, telefonileverantör eller någon annan involverad part, vare sig det gäller den överförda informationens konfidentiella art eller överföringskostnader. 6.8 Den behöriga användaren bekräftar att hans/hennes åtkomst till och användning av den Säkra Webbplatsen sker på hans/ hennes egen risk och att försäkringsgivaren under inga omständigheter kan hållas ansvarig för eventuella skador som den behöriga användaren kan åsamkas i samband med användningen av den Säkra Webbplatsen, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. Artikel 7 Skydd av personuppgifter 7.1 Försäkringsgivaren åtar sig att hålla de personuppgifter som berör de kunder som den behöriga användaren förser försäkringsgivaren med konfidentiella, bland annat genom kryptering av data som överförs via onlineformulär. 7.2 Försäkringsgivaren har vidtagit och ska fortsätta att vidta alla rimliga åtgärder, med hänsyn till den tekniska utvecklingen, för detta ändamål. Den behöriga användaren accepterar dock att försäkringsgivaren inte kan förebygga alla de risker som är kopplade till användningen av internet, inklusive sådana som rör säkerhetsarrangemangen i den behöriga användarens system. 7.3 Den behöriga användaren ska vara medveten om och göra sina kunder medvetna om att andra internetanvändare kan få tillgång till deras uppgifter ifall någon förmedlare eller kund glömmer att iaktta någon säkerhetsåtgärd. 7.4 Samtliga uppgifter kommer att behandlas i enlighet med föreskrifterna i tillämplig lag om skydd av personer i samband med behandling av personuppgifter, i syfte att låta den behöriga användaren använda sig av de onlinetjänster som erbjuds via den Säkra Webbplatsen och (eftersom dessa uppgifter tidigare kan ha lämnats till försäkringsgivaren för och i enlighet med de villkor som vid tillfället gällde) förvalta försäkringsavtalet. Dessa uppgifter kommer inte att lagras i försäkringsgivarens system för längre perioder än vad som krävs för att uppnå dessa syften, oaktat särskilda föreskrifter om datalagring som är tillämpliga för försäkringsföretag baserade i Irland. 7.5 Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att överföra dessa uppgifter till sina underleverantörer (teknikleverantörer eller andra, för att kunna uppfylla åtagandena enligt detta avtal), till personer som särskilt utsetts eller givits tillstånd av den behöriga användaren för ändamålet, samt till de personer och myndigheter som försäkringsgivaren enligt lag eller annan förordning måste eller ger rätt att lämna sådana uppgifter, i enlighet med bestämmelserna i denna lag. 7.6 I enlighet med ovannämnda lag får den behöriga användaren när som helst och utan kostnad komma åt, ändra eller bestrida de uppgifter som rör honom/henne. I sådana fall ska den behöriga användaren skicka ett rekommenderat brev om detta till försäkringsgivaren. 7.7 När den behöriga användaren kontaktar försäkringsgivaren ska han/hon ange sin förmedlarkod eller sitt användarnummer. Artikel 8 Immateriella rättigheter 8.1 Den programvara som möjliggör försäkringsgivarens tillhandahållande av onlinetjänster till de behöriga användarna, inklusive programvara som utvecklats specifikt för den Säkra Webbplatsen, liksom själva den Säkra Webbplatsen och alla dess komponenter, är upphovsrätts- och varumärkesskyddade. Den behöriga användaren förpliktar sig att endast använda programvaran för att ansluta till försäkringsgivaren. Den behöriga användaren förpliktar sig att inte kopiera, ändra eller på annat sätt göra intrång i den upphovsrätt som skyddar dessa program. Med andra ord beviljar försäkringsgivaren varje behörig användare ett icke-exklusivt och icke-överlåtbart tillstånd att använda den programvara med vilken han/hon ansluter till den Säkra Webbplatsen och onlinetjänsterna. Oaktat detta tillstånd ska alla upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter som försäkringsgivaren eller tredje parter innehar förbli försäkringsgivarens eller dessa tredje parters egendom. 8.2 Med förbehåll för om skriftligt beviljande givits i förväg av försäkringsgivarens webbansvarig ska den behöriga användaren avstå från att länka sin egen hemsida eller någon annan hemsida genom en hyperlänk till försäkringsgivarens Säkra Webbplats eller någon del av den Säkra Webbplatsen. Den behöriga användaren förpliktar sig även att inte publicera någon information om försäkringsgivaren, dennes produkter eller tjänster, oavsett format, utan försäkringsgivarens skriftliga medgivande i förväg. Artikel 9 Avtalstid och uppsägning 9.1 Avtalet löper tills vidare. Såvida inget annat anges äger båda parter rätt att säga upp avtalet. Uppsägning ska ske skriftligt minst en månad i förväg. 9.2 Om den behöriga användaren är en fysisk person upphör detta avtal automatiskt att gälla vid dennes död eller obehörighet. 9.3 Avtalet får sägas upp med omedelbar verkan av försäkringsgivaren om den behöriga användaren begår ett allvarligt brott mot något av villkoren i detta avtal. 9.4 Detta avtal upphör automatiskt att gälla om och när någon av parterna säger upp förmedlaravtalet. 9.5 Vid en uppsägning förpliktar sig den behöriga användaren att utan dröjsmål återlämna alla dokument och all information som rör den Säkra Webbplatsen och onlinetjänsterna till försäkringsgivaren, inklusive men ej begränsat till kortet med säkerhetskoden. 9.6 Eventuellt meddelande om uppsägning ska skickas med rekommenderad post med mottagningsbevis till den adress som den andra parten angivit i detta avtal eller som har meddelats den andra parten skriftligen. Artikel 10 Ansvar 10.1 Parterna godtar att försäkringsgivarens förpliktelser, i synnerhet de som rör åtkomst, autentisering av den person som lämnat en order samt säkerhet, ska kvalificeras som förpliktelser att arbeta efter bästa förmåga Med undantag för fall av grov försumlighet eller uppsåtligt tjänstefel, kan inte försäkringsgivaren hållas ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden i den information som försäkringsgivaren eller tredje parter tillhandahåller och gör tillgänglig för den behöriga användaren via den Säkra Webbplatsen. Försäkringsgivaren kommer under inga omständigheter att kunna hållas ansvarig för eventuella direkta eller indirekta förluster eller skador som den behöriga användaren åsamkas till följd av användningen av den Säkra Webbplatsen Försäkringsgivaren kan inte att kunna hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av åtkomst eller försök till åtkomst och/eller obehörig, otillåten eller annan form av användning som strider mot de regler som anges nedan, på den Säkra Webbplatsen eller som på annat sätt meddelas av försäkringsgivaren Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som drabbar den behöriga användarens datormaskinvara eller data som lagras på den till följd av ett strömavbrott eller en nedstängning, oavsett anledning, t.ex. uppgradering, reparation, testning, underhåll, haveri, tekniska problem, avbrott i telekommunikationsnätet, överbelastning, försumlighet eller brist från en tredje parts eller den behöriga användarens sida, ej heller för omständigheter som ligger utanför försäkringsgivarens kontroll.

8 10.5 Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av virus, oavsett form, buggar, program eller applikationer som inte är kompatibla med den infrastruktur som används för detta avtal Den behöriga användaren kan hållas ansvarig för eventuell försumlighet i användningen av komponenterna i det säkerhetssystem som försäkringsgivaren tillhandahåller. Artikel 11 - Ändringar Försäkringsgivaren ska på lämpligt sätt meddela den behöriga användaren om alla eventuella ändringar i detta avtal minst en månad innan den aktuella ändringen ska börja gälla. Den behöriga användaren ska anses vara medveten om och ha godtagit sådan ändring genom att han/hon inte säger upp avtalet inom en månad från det att ändringen har meddelats. Artikel 12 - Sekretess 12.1 Parterna förpliktar sig att inte avslöja för någon tredje part (annan än berörd kund) eventuell information som de kan ha tagit emot av den andra parten i enlighet med detta avtal (inklusive eventuell information som rör programvaran). Avtalet har upprättats i två originalexemplar i 12.2 Den behöriga användaren förpliktar sig att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera sekretessen för kunduppgifter Denna artikel ska fortsätta att gälla även efter att detta avtal sagts upp och upphört att gälla. Artikel 13 - Övrigt 13.1 Detta avtal ska omfattas av och tolkas i enlighet med irländsk lagstiftning, med undantag för eventuella bindande delar som kräver tillämpning av ett annat lands lagstiftning Vid eventuella tvistemål kring tolkningen av eller uppfyllandet av förpliktelserna i detta avtal har endast irländska domstolar behörighet Om något villkor i detta avtal skulle förklaras olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, ska det villkoret tolkas eller, om det aktuella villkoret är väsentligt, ändras så att det närmast och riktigast avspeglar villkorets avsikter och syften enligt detta avtal. Övriga villkor i detta avtalet ska genom detta inte på något sätt ogiltigförklaras eller påverkas och samtliga dessa villkor ska fortsätta att gälla fullt ut Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, där parterna har erhållit varsitt exemplar. den För försäkringsgivaren För den behöriga användaren Den behöriga användaren ansöker härmed om: fullständig åtkomst till den Säkra Webbplatsen begränsad åtkomst till den Säkra Webbplatsen, vilket innebär att den behöriga användaren inte kommer att få åtkomst till följande uppgifter vid anslutning till den Säkra Webbplatsen: produktionsrelaterad information och/eller provisionsrelaterad information. Skicka försäkringsgivarens vederbörligen underskrivna exemplar av Avtal för åtkomst till Säker Webbplats till: Augura Life Ireland c/o NPG Wealth Management B.P. 192 L-8303 Capellen Luxembourg ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/0614 Augura Life Ireland Ltd Block E Iveagh Court Harcourt Road Dublin 2 Ireland Tel. (+353) Fax (+353) Ingår i NPG Wealth Management R.C. Ireland Företaget är verksamt i livförsäkringsbranschen och står under tillsyn av Central Bank of Ireland.

Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare)

Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare) Den behöriga användarens exemplar Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare) Förmedlarkod AVTAL MELLAN Augura Life Ireland Ltd., med säte på Block E, Iveagh Court, Harcourt Road,

Läs mer

Avtal för tillgång till Säker Webbplats

Avtal för tillgång till Säker Webbplats Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast kund) Var vänlig uppge minst en av de begärda referenserna Kundnummer Ansökningsnummer Försäkringsnummer Organisationsnummer Personnummer (Försäkringstagare

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning

Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Villkor för kommunens användning av GeoVy och behandling av personuppgifter för Lantmäteriets räkning Antagna av Lantmäteriet februari 2017. Dnr 106-2017/687 1. BAKGRUND 1.1 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Blankett 8A Standardavtalsklausuler

Blankett 8A Standardavtalsklausuler Blankett 8A Standardavtalsklausuler STANDARDAVTALSKLAUSULER i enlighet med artikel 26 punkt 2 i direktivet 95/46/EG för överföring av personuppgifter till tredje land som inte säkerställer adekvat skyddsnivå

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education

Avtalsvillkor för lån av dator vid JENSEN education 1. Allmänna avtalsvillkor 1.1 Avtalets syfte Detta avtal reglerar villkor för lån av dator med tillhörande laddare (nedan kallad Datorn) för elev studerande på någon av JENSEN educations skolor. 1.2 Avtalsparter

Läs mer

Abonnemangsvillkor Zert

Abonnemangsvillkor Zert Abonnemangsvillkor Zert Välkommen till Zert RM! Detta är villkoren för Zert RMs RiskManagement-tjänster. Webbtjänsten som abonneras av kunden som en SaaS-tjänst (Software as a service) benämns nedan som

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på ANVÄNDARVILLKOR 1. ALLMÄNT 1.1 Välkommen till Exam.net ( Tjänsten, Tjänsterna ) som tillhandahålls till dig ( Användaren, du eller dig ) av Teachiq AB med organisationsnummer 556538-9409 och adress Granparksstigen

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

Användningsvillkor Spelo.se

Användningsvillkor Spelo.se Användningsvillkor Spelo.se Inledning På webbplatsen www.spelo.se (nedan kallad Webbplatsen) kan du spela spel, registrera dig för nyhetsbrevet, skapa en egen profil där du kan samla dina favoritspel och

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E 2013-08-28 0 (5) AVTAL M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E För personuppgifter som är relaterade till Höganäs kommun FÖRVALTNING 1 (5)

Läs mer

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal UPP 2016/235. Innehållsförteckning

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal UPP 2016/235. Innehållsförteckning Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal 2016-12-21 UPP 2016/235 Innehållsförteckning 1 Avtalets syfte... 2 2 Parter... 3 3 Definitioner... 3 4 Allmänt om Avtalet... 5 5 Personuppgiftsbiträdets skyldigheter...

Läs mer

Användarvillkor för Ledningskollen.se

Användarvillkor för Ledningskollen.se Användarvillkor Dnr: 14-7382 1 (8) Användarvillkor för Ledningskollen.se Tack för att du använder Post- och telestyrelsens ("PTS") tjänst Ledningskollen.se ("Ledningskollen"). Genom att använda Ledningskollen

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET. 1.1 Allmänt

ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET. 1.1 Allmänt ANVÄNDARVILLKOR 1. SPELET 1.1 Allmänt 1.1.1 Good Learning Sweden, bifirma till JO Johansson Film & L Lindbom AB, organisationsnr 556474-9546, (nedan Good Learning ) har utvecklat ett webbaserat läromedel

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 1 riktar sig till de vårdgivare som avser att direkt

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer