Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare)"

Transkript

1 Försäkringsgivarens exemplar Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare) Förmedlarkod AVTAL MELLAN Augura Life Ireland Ltd., med säte på Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland, är godkänt och står under tillsyn av Central Bank of Ireland under bolagsnummer och representeras av Marc Stevens och Véronique Simonin, styrelseledamöter i Augura Life styrelse. Hädanefter kallad försäkringsgivaren OCH Efternamn Förnamn Företagets namn Adress Postnummer Land Ort E-postadress Hädanefter kallad den behöriga användaren Tillsammans kallas dessa avtalsparter för parterna, medan de var för sig kallas part. Där: a. Försäkringsgivaren och den behöriga användaren har ingått ett förmedlaravtal (hädanefter kallat förmedlaravtalet ). b. Försäkringsgivaren erbjuder den behöriga användaren en tjänst för åtkomst via en säker webbplats (hädanefter kallad Säker Webbplats ). c. Den behöriga användaren avser att abonnera på den Säkra Webbplats som försäkringsgivaren erbjuder. d. Detta avtal för tillgång till den Säkra Webbplatsen (hädanefter kallat avtalet ) ska reglera de kontraktsmässiga förhållandena mellan försäkringsgivaren och den behöriga användaren vad gäller den behöriga användarens åtkomst till och användning av den Säkra Webbplatsen. Härmed och i detta avseende har följande avtalats: ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/0614 Artikel 1 Syfte 1.1 Syftet med detta avtal är att klargöra parternas rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden vad gäller åtkomst till och användning av den Säkra Webbplatsen, vilken förser den behöriga användaren med åtkomst till ett kommunikationsverktyg med vilket han/hon kan utföra arbetsuppgifter som rör främjandet av försäkringsgivarens produkter samt hantera försäkringsavtal för de av försäkringsgivarens kunder som godkänt att den behöriga användaren ska få tillgång till deras personuppgifter (hädanefter kallade kunder ). 1.2 Den Säkra Webbplatsen innehåller sidor som endast ska användas av de förmedlare som försäkringsgivaren utsett. Alla eventuella avtalsvillkor som tidigare överenskommits mellan försäkringsgivaren och den behöriga användaren (t.ex. förmedlaravtalet) ska fortsätta att gälla mellan parterna såvida inget annat bestäms genom detta avtal. Som ett undantag till föregående stycke annullerar och ersätter detta avtal alla befintliga avtal om den Säkra Webbplatsen som tidigare kan ha ingåtts mellan parterna. Artikel 2 - Typ av tjänster som erbjuds genom den Säkra Webbplatsen 2.1 Genom den Säkra Webbplatsen får den behöriga användaren åtkomst till allmän information som rör försäkringsgivarens produkter och tjänster samt konfidentiell information om tillgångarna (t.ex. portföljrådgivning, status samt försäkringsavtalens utveckling) för de kunder som har gett sina förmedlare fullmakt till deras personuppgifter. 2.2 Försäkringsgivaren får i framtiden även bevilja den behöriga användaren åtkomst till vissa transaktionstjänster. Den behöriga användaren kommer att informeras i förväg om tillgången till sådana tjänster. Artikel 3 Åtkomst till försäkringsgivarens Säkra Webbplats 3.1 Åtkomst till den Säkra Webbplatsen är beroende av att försäkringsgivarens IT-infrastruktur är tillgänglig. Den behöriga användaren accepterar att åtgärder som underhåll, uppgraderingar eller andra förändringar av denna infrastruktur emellanåt kan förhindra åtkomsten och att försäkringsgivaren inte kan hållas ansvarig för detta. 3.2 För säker åtkomst till den Säkra Webbplatsen krävs följande: ett användarnummer, ett hemligt första lösenord som den behöriga användaren sedan ändrar till ett annat (hädanefter lösenord ) samt ett kort med säkerhetskod. 3.3 Såvida inget annat uttryckligen har avtalats ska användarnumret, lösenordet och kortet med säkerhetskoden, som alla är personliga och inte får överlåtas, skickas via vanlig post till den behöriga användaren i två separata slutna kuvert på den behöriga användarens egen risk. Den behöriga användaren förbinder sig att inte visa sitt användarnummer, lösenord eller kortet med säkerhetskoden för någon tredje part. 3.4 Den behöriga användaren får endast tillgång till kundportföljerna för de kunder som uttryckligen har beviljat honom/ henne fullmakt för detta. 3.5 Åtkomst till den Säkra Webbplatsen kommer att nekas ifall försäkringsgivaren upptäcker något problem i autentiseringen av den behöriga användaren.

2 ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/ Åtkomst till den Säkra Webbplatsen kräver en internetanslutning via en internetleverantör eller liknande och/eller användning av ett offentligt/privat telefonnät. Kostnaden för denna internetanslutning ska bäras av den behöriga användaren. Den behöriga användaren är medveten om att anslutningsvägarna via ett offentligt/privat telefonnät eller en internetleverantör kanske inte är säkra. Den behöriga användaren ska noggrant följa det anslutningsförfarande som försäkringsgivaren har angett. 3.7 Den behöriga användaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att de tekniska egenskaperna hos hans/ hennes dator, internetåtkomst samt telefonabonnemang uppfyller kraven för hantering av konfidentiell information och för åtkomst till de tjänster som erbjuds genom den Säkra Webbplatsen. 3.8 Vid behov av support får den behöriga användaren, utan andra kostnader än kommunikationskostnader, kontakta försäkringsgivaren under dennes normala kontorstider. Försäkringsgivaren kommer att försöka att inom rimlig tid förse den behöriga användaren med den hjälp som behövs, men kan inte hållas ansvarig om detta inte är möjligt, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. 3.9 Alla uppgifter som den behöriga användaren har tillgång till via den Säkra Webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och utan hänsyn till eventuella förändringar som kan ske till följd av någon väntande transaktion eller affär Mer information finns i anslutningsguiden som försäkringsgivaren tillhandahåller på begäran Med hänsyn till den ständiga teknikutvecklingen förbehåller sig försäkringsgivaren rätten att när som helst och ensidigt anpassa eller ändra säkerhetssystemet för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå med hänsyn till aktuell teknik och som rimligen kan användas. Den behöriga användaren accepterar sådana beslut i förväg. I sådana fall får den behöriga användaren när som helst säga upp avtalet genom att helt enkelt meddela försäkringsgivaren detta. Artikel 4 Avgifter 4.1 Försäkringsgivaren ska inte fakturera några avgifter, t.ex. åtkomstavgifter eller avgifter för grundläggande tjänster, informationstjänster eller transaktionstjänster. Försäkringsgivaren förbehåller sig dock rätten att göra detta i framtiden, i enlighet med nedanstående villkor. 4.2 Om försäkringsgivaren i framtiden väljer att fakturera för åtkomst till den Säkra Webbplatsen och/eller de tjänster som erbjuds genom denna webbplats ska den behöriga användaren informeras om detta minst en månad i förväg genom ett meddelande som anslås på den Säkra Webbplatsen. Under denna månad får den behöriga användaren när som helst säga upp detta avtal genom att helt enkelt meddela försäkringsgivaren detta. 4.3 Alla kostnader för datorutrustning, installations- och underhållsavgifter, internetanslutning samt telefonräkningar som har samband med användningen av försäkringsgivarens onlinetjänster ska bäras av den behöriga användaren. Artikel 5 Bevis för transaktioner som genomförs på den Säkra Webbplatsen 5.1 Parterna är överens om att de transaktionsordrar som utförs under åtkomst till den Säkra Webbplatsen, som redovisas i artikel 3, utgör bevis för orderns existens, dess innehåll och identiteten på den behöriga användaren som lagt ordern. I och med detta kommer de transaktioner som utförs till följd av sådana order att vara helt bindande för de berörda parterna. 5.2 Registreringen eller reproduktionen i försäkringsgivarens ITsystem av de order och affärer som genomförs och autentiseras av den behöriga användaren genom det säkerhets- och autentiseringssystem som försäkringsgivaren tillhandahåller utgör bevis för parterna på att transaktionerna genomförts och bekräftar att dessa transaktioner har applicerats på tillhörande försäkringsavtal. 5.3 Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst införa en annan lösning i syfte att autentisera signaturen för den behöriga användare som lagt en transaktionsorder, i enlighet med relevant utveckling. I sådana fall kommer den behöriga användaren att informeras om detta minst en månad i förväg genom ett meddelande. Den behöriga användaren får när som helst säga upp detta avtal genom att helt enkelt meddela försäkringsgivaren detta. Artikel 6 Ansvar i händelse av förlust, stöld eller missbruk av identifikationskoder 6.1 Kortet med säkerhetskoden förblir försäkringsgivarens egendom. Om kortet med säkerhetskoden tappas bort, stjäls eller skadas ska den behöriga användaren bära kostnaden för ett ersättningskort. 6.2 Om den behöriga användaren upptäcker eller misstänker att hans/hennes konto via den Säkra Webbplatsen har använts av obehöriga rekommenderar vi starkt att han/hon ändrar sitt personliga lösenord. Om den behöriga användaren tappar bort sitt användarnummer, lösenord eller kort med säkerhetskoden, eller om han/hon misstänker att en tredje part genom stöld eller på annat sätt har fått eller kan ha fått tag på hans/ hennes användarnummer, lösenord eller kort med säkerhetskoden, ska han/hon omedelbart meddela försäkringsgivaren, via telefon och sedan skriftligt, om den faktiska eller misstänkta obehöriga användningen, förlusten eller stölden av användarnumret, lösenordet eller kortet med säkerhetskoden. När försäkringsgivaren mottar denna information ska åtkomsten till den behöriga användarens konto blockeras, ifall den inte redan har blockerats provisoriskt som en säkerhetsåtgärd. Försäkringsgivaren ska äga rätt att när som helst blockera den behöriga användarens åtkomst till den Säkra Webbplatsen vid misstanke om missbruk av eller obehörig åtkomst till systemet. Försäkringsgivaren kommer att återaktivera den behöriga användarens åtkomst till den Säkra Webbplatsen efter att den behöriga användaren lämnat en vederbörligen undertecknad begäran om återanslutning. Försäkringsgivaren äger rätt att kräva att den behöriga användaren framlägger bevis för att inget missbruk eller obehörigt användande av systemet skett innan åtkomsten faktiskt återaktiveras och det åligger den behöriga användaren att utan dröjsmål förse försäkringsgivaren med dessa bevis på begäran. Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för eventuella direkta eller indirekta följder av eventuell blockering, missbruk eller obehörigt användande som anges i denna artikel, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. 6.3 Den behöriga användaren bekräftar att han/hon är medveten om de tekniska möjligheterna och begränsningarna, särskilt vad gäller svarstiderna när data ska kontrolleras eller överföras via internet. 6.4 Den behöriga användaren ska se till att den dator han/hon använder för att ansluta till den Säkra Webbplatsen inte är smittad med något skadligt program (virus, mask, trojan o.s.v.). Försäkringsgivaren äger rätt att när som helst begära bevis av den behöriga användaren för att han/hon har utrustat sin dator med skydd mot sådana program och det åligger den behöriga användaren att utan dröjsmål förse försäkringsgivaren med dessa bevis på begäran. 6.5 All information, oavsett art, som försäkringsgivaren överför till den behöriga användaren på dennes begäran överförs på den behöriga användarens egen risk. 6.6 Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för utebliven eller felaktig mottagning av information som skickas till den behöriga användaren, eller tvärtom, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. 6.7 Försäkringsgivaren ska inte kunna hållas ansvarig för eventuellt obehörigt eller bedrägligt användande av konfidentiella uppgifter, oavsett om det sker av den behöriga användaren eller någon tredje part, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. Den behöriga användaren åtar sig att kompensera försäkringsgivaren, hålla denne skadeslös och försvara denne mot

3 ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/0614 eventuella skadeståndsanspråk som en tredje part kan yrka mot försäkringsgivaren till följd av ett obehörigt eller bedrägligt användande av de personuppgifter som regleras av detta avtal. Försäkringsgivaren ska inte bli indragen i någon eventuell konflikt som uppstår mellan den behöriga användaren och dennes internetleverantör, telefonileverantör eller någon annan involverad part, vare sig det gäller den överförda informationens konfidentiella art eller överföringskostnader. 6.8 Den behöriga användaren bekräftar att hans/hennes åtkomst till och användning av den Säkra Webbplatsen sker på hans/ hennes egen risk och att försäkringsgivaren under inga omständigheter kan hållas ansvarig för eventuella skador som den behöriga användaren kan åsamkas i samband med användningen av den Säkra Webbplatsen, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. Artikel 7 Skydd av personuppgifter 7.1 Försäkringsgivaren åtar sig att hålla de personuppgifter som berör de kunder som den behöriga användaren förser försäkringsgivaren med konfidentiella, bland annat genom kryptering av data som överförs via onlineformulär. 7.2 Försäkringsgivaren har vidtagit och ska fortsätta att vidta alla rimliga åtgärder, med hänsyn till den tekniska utvecklingen, för detta ändamål. Den behöriga användaren accepterar dock att försäkringsgivaren inte kan förebygga alla de risker som är kopplade till användningen av internet, inklusive sådana som rör säkerhetsarrangemangen i den behöriga användarens system. 7.3 Den behöriga användaren ska vara medveten om och göra sina kunder medvetna om att andra internetanvändare kan få tillgång till deras uppgifter ifall någon förmedlare eller kund glömmer att iaktta någon säkerhetsåtgärd. 7.4 Samtliga uppgifter kommer att behandlas i enlighet med föreskrifterna i tillämplig lag om skydd av personer i samband med behandling av personuppgifter, i syfte att låta den behöriga användaren använda sig av de onlinetjänster som erbjuds via den Säkra Webbplatsen och (eftersom dessa uppgifter tidigare kan ha lämnats till försäkringsgivaren för och i enlighet med de villkor som vid tillfället gällde) förvalta försäkringsavtalet. Dessa uppgifter kommer inte att lagras i försäkringsgivarens system för längre perioder än vad som krävs för att uppnå dessa syften, oaktat särskilda föreskrifter om datalagring som är tillämpliga för försäkringsföretag baserade i Irland. 7.5 Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att överföra dessa uppgifter till sina underleverantörer (teknikleverantörer eller andra, för att kunna uppfylla åtagandena enligt detta avtal), till personer som särskilt utsetts eller givits tillstånd av den behöriga användaren för ändamålet, samt till de personer och myndigheter som försäkringsgivaren enligt lag eller annan förordning måste eller ger rätt att lämna sådana uppgifter, i enlighet med bestämmelserna i denna lag. 7.6 I enlighet med ovannämnda lag får den behöriga användaren när som helst och utan kostnad komma åt, ändra eller bestrida de uppgifter som rör honom/henne. I sådana fall ska den behöriga användaren skicka ett rekommenderat brev om detta till försäkringsgivaren. 7.7 När den behöriga användaren kontaktar försäkringsgivaren ska han/hon ange sin förmedlarkod eller sitt användarnummer. Artikel 8 Immateriella rättigheter 8.1 Den programvara som möjliggör försäkringsgivarens tillhandahållande av onlinetjänster till de behöriga användarna, inklusive programvara som utvecklats specifikt för den Säkra Webbplatsen, liksom själva den Säkra Webbplatsen och alla dess komponenter, är upphovsrätts- och varumärkesskyddade. Den behöriga användaren förpliktar sig att endast använda programvaran för att ansluta till försäkringsgivaren. Den behöriga användaren förpliktar sig att inte kopiera, ändra eller på annat sätt göra intrång i den upphovsrätt som skyddar dessa program. Med andra ord beviljar försäkringsgivaren varje behörig användare ett icke-exklusivt och icke-överlåtbart tillstånd att använda den programvara med vilken han/hon ansluter till den Säkra Webbplatsen och onlinetjänsterna. Oaktat detta tillstånd ska alla upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter som försäkringsgivaren eller tredje parter innehar förbli försäkringsgivarens eller dessa tredje parters egendom. 8.2 Med förbehåll för om skriftligt beviljande givits i förväg av försäkringsgivarens webbansvarig ska den behöriga användaren avstå från att länka sin egen hemsida eller någon annan hemsida genom en hyperlänk till försäkringsgivarens Säkra Webbplats eller någon del av den Säkra Webbplatsen. Den behöriga användaren förpliktar sig även att inte publicera någon information om försäkringsgivaren, dennes produkter eller tjänster, oavsett format, utan försäkringsgivarens skriftliga medgivande i förväg. Artikel 9 Avtalstid och uppsägning 9.1 Avtalet löper tills vidare. Såvida inget annat anges äger båda parter rätt att säga upp avtalet. Uppsägning ska ske skriftligt minst en månad i förväg. 9.2 Om den behöriga användaren är en fysisk person upphör detta avtal automatiskt att gälla vid dennes död eller obehörighet. 9.3 Avtalet får sägas upp med omedelbar verkan av försäkringsgivaren om den behöriga användaren begår ett allvarligt brott mot något av villkoren i detta avtal. 9.4 Detta avtal upphör automatiskt att gälla om och när någon av parterna säger upp förmedlaravtalet. 9.5 Vid en uppsägning förpliktar sig den behöriga användaren att utan dröjsmål återlämna alla dokument och all information som rör den Säkra Webbplatsen och onlinetjänsterna till försäkringsgivaren, inklusive men ej begränsat till kortet med säkerhetskoden. 9.6 Eventuellt meddelande om uppsägning ska skickas med rekommenderad post med mottagningsbevis till den adress som den andra parten angivit i detta avtal eller som har meddelats den andra parten skriftligen. Artikel 10 Ansvar 10.1 Parterna godtar att försäkringsgivarens förpliktelser, i synnerhet de som rör åtkomst, autentisering av den person som lämnat en order samt säkerhet, ska kvalificeras som förpliktelser att arbeta efter bästa förmåga Med undantag för fall av grov försumlighet eller uppsåtligt tjänstefel, kan inte försäkringsgivaren hållas ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden i den information som försäkringsgivaren eller tredje parter tillhandahåller och gör tillgänglig för den behöriga användaren via den Säkra Webbplatsen. Försäkringsgivaren kommer under inga omständigheter att kunna hållas ansvarig för eventuella direkta eller indirekta förluster eller skador som den behöriga användaren åsamkas till följd av användningen av den Säkra Webbplatsen Försäkringsgivaren kan inte att kunna hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av åtkomst eller försök till åtkomst och/eller obehörig, otillåten eller annan form av användning som strider mot de regler som anges nedan, på den Säkra Webbplatsen eller som på annat sätt meddelas av försäkringsgivaren Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som drabbar den behöriga användarens datormaskinvara eller data som lagras på den till följd av ett strömavbrott eller en nedstängning, oavsett anledning, t.ex. uppgradering, reparation, testning, underhåll, haveri, tekniska problem, avbrott i telekommunikationsnätet, överbelastning, försumlighet eller brist från en tredje parts eller den behöriga användarens sida, ej heller för omständigheter som ligger utanför försäkringsgivarens kontroll.

4 10.5 Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av virus, oavsett form, buggar, program eller applikationer som inte är kompatibla med den infrastruktur som används för detta avtal Den behöriga användaren kan hållas ansvarig för eventuell försumlighet i användningen av komponenterna i det säkerhetssystem som försäkringsgivaren tillhandahåller. Artikel 11 - Ändringar Försäkringsgivaren ska på lämpligt sätt meddela den behöriga användaren om alla eventuella ändringar i detta avtal minst en månad innan den aktuella ändringen ska börja gälla. Den behöriga användaren ska anses vara medveten om och ha godtagit sådan ändring genom att han/hon inte säger upp avtalet inom en månad från det att ändringen har meddelats. Artikel 12 - Sekretess 12.1 Parterna förpliktar sig att inte avslöja för någon tredje part (annan än berörd kund) eventuell information som de kan ha tagit emot av den andra parten i enlighet med detta avtal (inklusive eventuell information som rör programvaran). Avtalet har upprättats i två originalexemplar i 12.2 Den behöriga användaren förpliktar sig att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera sekretessen för kunduppgifter Denna artikel ska fortsätta att gälla även efter att detta avtal sagts upp och upphört att gälla. Artikel 13 - Övrigt 13.1 Detta avtal ska omfattas av och tolkas i enlighet med irländsk lagstiftning, med undantag för eventuella bindande delar som kräver tillämpning av ett annat lands lagstiftning Vid eventuella tvistemål kring tolkningen av eller uppfyllandet av förpliktelserna i detta avtal har endast irländska domstolar behörighet Om något villkor i detta avtal skulle förklaras olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, ska det villkoret tolkas eller, om det aktuella villkoret är väsentligt, ändras så att det närmast och riktigast avspeglar villkorets avsikter och syften enligt detta avtal. Övriga villkor i detta avtalet ska genom detta inte på något sätt ogiltigförklaras eller påverkas och samtliga dessa villkor ska fortsätta att gälla fullt ut Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, där parterna har erhållit varsitt exemplar. den För försäkringsgivaren För den behöriga användaren Den behöriga användaren ansöker härmed om: fullständig åtkomst till den Säkra Webbplatsen begränsad åtkomst till den Säkra Webbplatsen, vilket innebär att den behöriga användaren inte kommer att få åtkomst till följande uppgifter vid anslutning till den Säkra Webbplatsen: produktionsrelaterad information och/eller provisionsrelaterad information. Skicka försäkringsgivarens vederbörligen underskrivna exemplar av Avtal för åtkomst till Säker Webbplats till: Augura Life Ireland c/o NPG Wealth Management B.P. 192 L-8303 Capellen Luxembourg ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/0614 Augura Life Ireland Ltd Block E Iveagh Court Harcourt Road Dublin 2 Ireland Tel. (+353) Fax (+353) Ingår i NPG Wealth Management R.C. Ireland Företaget är verksamt i livförsäkringsbranschen och står under tillsyn av Central Bank of Ireland.

5 Den behöriga användarens exemplar Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare) Förmedlarkod AVTAL MELLAN Augura Life Ireland Ltd., med säte på Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland, är godkänt och står under tillsyn av Central Bank of Ireland under bolagsnummer och representeras av Marc Stevens och Véronique Simonin, styrelseledamöter i Augura Life styrelse. Hädanefter kallad försäkringsgivaren OCH Efternamn Förnamn Företagets namn Adress Postnummer Land Ort E-postadress Hädanefter kallad den behöriga användaren Tillsammans kallas dessa avtalsparter för parterna, medan de var för sig kallas part. Där: a. Försäkringsgivaren och den behöriga användaren har ingått ett förmedlaravtal (hädanefter kallat förmedlaravtalet ). b. Försäkringsgivaren erbjuder den behöriga användaren en tjänst för åtkomst via en säker webbplats (hädanefter kallad Säker Webbplats ). c. Den behöriga användaren avser att abonnera på den Säkra Webbplats som försäkringsgivaren erbjuder. d. Detta avtal för tillgång till den Säkra Webbplatsen (hädanefter kallat avtalet ) ska reglera de kontraktsmässiga förhållandena mellan försäkringsgivaren och den behöriga användaren vad gäller den behöriga användarens åtkomst till och användning av den Säkra Webbplatsen. Härmed och i detta avseende har följande avtalats: ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/0614 Artikel 1 Syfte 1.1 Syftet med detta avtal är att klargöra parternas rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden vad gäller åtkomst till och användning av den Säkra Webbplatsen, vilken förser den behöriga användaren med åtkomst till ett kommunikationsverktyg med vilket han/hon kan utföra arbetsuppgifter som rör främjandet av försäkringsgivarens produkter samt hantera försäkringsavtal för de av försäkringsgivarens kunder som godkänt att den behöriga användaren ska få tillgång till deras personuppgifter (hädanefter kallade kunder ). 1.2 Den Säkra Webbplatsen innehåller sidor som endast ska användas av de förmedlare som försäkringsgivaren utsett. Alla eventuella avtalsvillkor som tidigare överenskommits mellan försäkringsgivaren och den behöriga användaren (t.ex. förmedlaravtalet) ska fortsätta att gälla mellan parterna såvida inget annat bestäms genom detta avtal. Som ett undantag till föregående stycke annullerar och ersätter detta avtal alla befintliga avtal om den Säkra Webbplatsen som tidigare kan ha ingåtts mellan parterna. Artikel 2 - Typ av tjänster som erbjuds genom den Säkra Webbplatsen 2.1 Genom den Säkra Webbplatsen får den behöriga användaren åtkomst till allmän information som rör försäkringsgivarens produkter och tjänster samt konfidentiell information om tillgångarna (t.ex. portföljrådgivning, status samt försäkringsavtalens utveckling) för de kunder som har gett sina förmedlare fullmakt till deras personuppgifter. 2.2 Försäkringsgivaren får i framtiden även bevilja den behöriga användaren åtkomst till vissa transaktionstjänster. Den behöriga användaren kommer att informeras i förväg om tillgången till sådana tjänster. Artikel 3 Åtkomst till försäkringsgivarens Säkra Webbplats 3.1 Åtkomst till den Säkra Webbplatsen är beroende av att försäkringsgivarens IT-infrastruktur är tillgänglig. Den behöriga användaren accepterar att åtgärder som underhåll, uppgraderingar eller andra förändringar av denna infrastruktur emellanåt kan förhindra åtkomsten och att försäkringsgivaren inte kan hållas ansvarig för detta. 3.2 För säker åtkomst till den Säkra Webbplatsen krävs följande: ett användarnummer, ett hemligt första lösenord som den behöriga användaren sedan ändrar till ett annat (hädanefter lösenord ) samt ett kort med säkerhetskod. 3.3 Såvida inget annat uttryckligen har avtalats ska användarnumret, lösenordet och kortet med säkerhetskoden, som alla är personliga och inte får överlåtas, skickas via vanlig post till den behöriga användaren i två separata slutna kuvert på den behöriga användarens egen risk. Den behöriga användaren förbinder sig att inte visa sitt användarnummer, lösenord eller kortet med säkerhetskoden för någon tredje part. 3.4 Den behöriga användaren får endast tillgång till kundportföljerna för de kunder som uttryckligen har beviljat honom/ henne fullmakt för detta. 3.5 Åtkomst till den Säkra Webbplatsen kommer att nekas ifall försäkringsgivaren upptäcker något problem i autentiseringen av den behöriga användaren.

6 ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/ Åtkomst till den Säkra Webbplatsen kräver en internetanslutning via en internetleverantör eller liknande och/eller användning av ett offentligt/privat telefonnät. Kostnaden för denna internetanslutning ska bäras av den behöriga användaren. Den behöriga användaren är medveten om att anslutningsvägarna via ett offentligt/privat telefonnät eller en internetleverantör kanske inte är säkra. Den behöriga användaren ska noggrant följa det anslutningsförfarande som försäkringsgivaren har angett. 3.7 Den behöriga användaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att de tekniska egenskaperna hos hans/ hennes dator, internetåtkomst samt telefonabonnemang uppfyller kraven för hantering av konfidentiell information och för åtkomst till de tjänster som erbjuds genom den Säkra Webbplatsen. 3.8 Vid behov av support får den behöriga användaren, utan andra kostnader än kommunikationskostnader, kontakta försäkringsgivaren under dennes normala kontorstider. Försäkringsgivaren kommer att försöka att inom rimlig tid förse den behöriga användaren med den hjälp som behövs, men kan inte hållas ansvarig om detta inte är möjligt, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. 3.9 Alla uppgifter som den behöriga användaren har tillgång till via den Säkra Webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och utan hänsyn till eventuella förändringar som kan ske till följd av någon väntande transaktion eller affär Mer information finns i anslutningsguiden som försäkringsgivaren tillhandahåller på begäran Med hänsyn till den ständiga teknikutvecklingen förbehåller sig försäkringsgivaren rätten att när som helst och ensidigt anpassa eller ändra säkerhetssystemet för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå med hänsyn till aktuell teknik och som rimligen kan användas. Den behöriga användaren accepterar sådana beslut i förväg. I sådana fall får den behöriga användaren när som helst säga upp avtalet genom att helt enkelt meddela försäkringsgivaren detta. Artikel 4 Avgifter 4.1 Försäkringsgivaren ska inte fakturera några avgifter, t.ex. åtkomstavgifter eller avgifter för grundläggande tjänster, informationstjänster eller transaktionstjänster. Försäkringsgivaren förbehåller sig dock rätten att göra detta i framtiden, i enlighet med nedanstående villkor. 4.2 Om försäkringsgivaren i framtiden väljer att fakturera för åtkomst till den Säkra Webbplatsen och/eller de tjänster som erbjuds genom denna webbplats ska den behöriga användaren informeras om detta minst en månad i förväg genom ett meddelande som anslås på den Säkra Webbplatsen. Under denna månad får den behöriga användaren när som helst säga upp detta avtal genom att helt enkelt meddela försäkringsgivaren detta. 4.3 Alla kostnader för datorutrustning, installations- och underhållsavgifter, internetanslutning samt telefonräkningar som har samband med användningen av försäkringsgivarens onlinetjänster ska bäras av den behöriga användaren. Artikel 5 Bevis för transaktioner som genomförs på den Säkra Webbplatsen 5.1 Parterna är överens om att de transaktionsordrar som utförs under åtkomst till den Säkra Webbplatsen, som redovisas i artikel 3, utgör bevis för orderns existens, dess innehåll och identiteten på den behöriga användaren som lagt ordern. I och med detta kommer de transaktioner som utförs till följd av sådana order att vara helt bindande för de berörda parterna. 5.2 Registreringen eller reproduktionen i försäkringsgivarens ITsystem av de order och affärer som genomförs och autentiseras av den behöriga användaren genom det säkerhets- och autentiseringssystem som försäkringsgivaren tillhandahåller utgör bevis för parterna på att transaktionerna genomförts och bekräftar att dessa transaktioner har applicerats på tillhörande försäkringsavtal. 5.3 Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst införa en annan lösning i syfte att autentisera signaturen för den behöriga användare som lagt en transaktionsorder, i enlighet med relevant utveckling. I sådana fall kommer den behöriga användaren att informeras om detta minst en månad i förväg genom ett meddelande. Den behöriga användaren får när som helst säga upp detta avtal genom att helt enkelt meddela försäkringsgivaren detta. Artikel 6 Ansvar i händelse av förlust, stöld eller missbruk av identifikationskoder 6.1 Kortet med säkerhetskoden förblir försäkringsgivarens egendom. Om kortet med säkerhetskoden tappas bort, stjäls eller skadas ska den behöriga användaren bära kostnaden för ett ersättningskort. 6.2 Om den behöriga användaren upptäcker eller misstänker att hans/hennes konto via den Säkra Webbplatsen har använts av obehöriga rekommenderar vi starkt att han/hon ändrar sitt personliga lösenord. Om den behöriga användaren tappar bort sitt användarnummer, lösenord eller kort med säkerhetskoden, eller om han/hon misstänker att en tredje part genom stöld eller på annat sätt har fått eller kan ha fått tag på hans/ hennes användarnummer, lösenord eller kort med säkerhetskoden, ska han/hon omedelbart meddela försäkringsgivaren, via telefon och sedan skriftligt, om den faktiska eller misstänkta obehöriga användningen, förlusten eller stölden av användarnumret, lösenordet eller kortet med säkerhetskoden. När försäkringsgivaren mottar denna information ska åtkomsten till den behöriga användarens konto blockeras, ifall den inte redan har blockerats provisoriskt som en säkerhetsåtgärd. Försäkringsgivaren ska äga rätt att när som helst blockera den behöriga användarens åtkomst till den Säkra Webbplatsen vid misstanke om missbruk av eller obehörig åtkomst till systemet. Försäkringsgivaren kommer att återaktivera den behöriga användarens åtkomst till den Säkra Webbplatsen efter att den behöriga användaren lämnat en vederbörligen undertecknad begäran om återanslutning. Försäkringsgivaren äger rätt att kräva att den behöriga användaren framlägger bevis för att inget missbruk eller obehörigt användande av systemet skett innan åtkomsten faktiskt återaktiveras och det åligger den behöriga användaren att utan dröjsmål förse försäkringsgivaren med dessa bevis på begäran. Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för eventuella direkta eller indirekta följder av eventuell blockering, missbruk eller obehörigt användande som anges i denna artikel, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. 6.3 Den behöriga användaren bekräftar att han/hon är medveten om de tekniska möjligheterna och begränsningarna, särskilt vad gäller svarstiderna när data ska kontrolleras eller överföras via internet. 6.4 Den behöriga användaren ska se till att den dator han/hon använder för att ansluta till den Säkra Webbplatsen inte är smittad med något skadligt program (virus, mask, trojan o.s.v.). Försäkringsgivaren äger rätt att när som helst begära bevis av den behöriga användaren för att han/hon har utrustat sin dator med skydd mot sådana program och det åligger den behöriga användaren att utan dröjsmål förse försäkringsgivaren med dessa bevis på begäran. 6.5 All information, oavsett art, som försäkringsgivaren överför till den behöriga användaren på dennes begäran överförs på den behöriga användarens egen risk. 6.6 Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för utebliven eller felaktig mottagning av information som skickas till den behöriga användaren, eller tvärtom, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. 6.7 Försäkringsgivaren ska inte kunna hållas ansvarig för eventuellt obehörigt eller bedrägligt användande av konfidentiella uppgifter, oavsett om det sker av den behöriga användaren eller någon tredje part, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. Den behöriga användaren åtar sig att kompensera försäkringsgivaren, hålla denne skadeslös och försvara denne mot

7 ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/0614 eventuella skadeståndsanspråk som en tredje part kan yrka mot försäkringsgivaren till följd av ett obehörigt eller bedrägligt användande av de personuppgifter som regleras av detta avtal. Försäkringsgivaren ska inte bli indragen i någon eventuell konflikt som uppstår mellan den behöriga användaren och dennes internetleverantör, telefonileverantör eller någon annan involverad part, vare sig det gäller den överförda informationens konfidentiella art eller överföringskostnader. 6.8 Den behöriga användaren bekräftar att hans/hennes åtkomst till och användning av den Säkra Webbplatsen sker på hans/ hennes egen risk och att försäkringsgivaren under inga omständigheter kan hållas ansvarig för eventuella skador som den behöriga användaren kan åsamkas i samband med användningen av den Säkra Webbplatsen, med undantag för om försäkringsgivaren agerat grovt försumligt eller begått uppsåtligt tjänstefel. Artikel 7 Skydd av personuppgifter 7.1 Försäkringsgivaren åtar sig att hålla de personuppgifter som berör de kunder som den behöriga användaren förser försäkringsgivaren med konfidentiella, bland annat genom kryptering av data som överförs via onlineformulär. 7.2 Försäkringsgivaren har vidtagit och ska fortsätta att vidta alla rimliga åtgärder, med hänsyn till den tekniska utvecklingen, för detta ändamål. Den behöriga användaren accepterar dock att försäkringsgivaren inte kan förebygga alla de risker som är kopplade till användningen av internet, inklusive sådana som rör säkerhetsarrangemangen i den behöriga användarens system. 7.3 Den behöriga användaren ska vara medveten om och göra sina kunder medvetna om att andra internetanvändare kan få tillgång till deras uppgifter ifall någon förmedlare eller kund glömmer att iaktta någon säkerhetsåtgärd. 7.4 Samtliga uppgifter kommer att behandlas i enlighet med föreskrifterna i tillämplig lag om skydd av personer i samband med behandling av personuppgifter, i syfte att låta den behöriga användaren använda sig av de onlinetjänster som erbjuds via den Säkra Webbplatsen och (eftersom dessa uppgifter tidigare kan ha lämnats till försäkringsgivaren för och i enlighet med de villkor som vid tillfället gällde) förvalta försäkringsavtalet. Dessa uppgifter kommer inte att lagras i försäkringsgivarens system för längre perioder än vad som krävs för att uppnå dessa syften, oaktat särskilda föreskrifter om datalagring som är tillämpliga för försäkringsföretag baserade i Irland. 7.5 Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att överföra dessa uppgifter till sina underleverantörer (teknikleverantörer eller andra, för att kunna uppfylla åtagandena enligt detta avtal), till personer som särskilt utsetts eller givits tillstånd av den behöriga användaren för ändamålet, samt till de personer och myndigheter som försäkringsgivaren enligt lag eller annan förordning måste eller ger rätt att lämna sådana uppgifter, i enlighet med bestämmelserna i denna lag. 7.6 I enlighet med ovannämnda lag får den behöriga användaren när som helst och utan kostnad komma åt, ändra eller bestrida de uppgifter som rör honom/henne. I sådana fall ska den behöriga användaren skicka ett rekommenderat brev om detta till försäkringsgivaren. 7.7 När den behöriga användaren kontaktar försäkringsgivaren ska han/hon ange sin förmedlarkod eller sitt användarnummer. Artikel 8 Immateriella rättigheter 8.1 Den programvara som möjliggör försäkringsgivarens tillhandahållande av onlinetjänster till de behöriga användarna, inklusive programvara som utvecklats specifikt för den Säkra Webbplatsen, liksom själva den Säkra Webbplatsen och alla dess komponenter, är upphovsrätts- och varumärkesskyddade. Den behöriga användaren förpliktar sig att endast använda programvaran för att ansluta till försäkringsgivaren. Den behöriga användaren förpliktar sig att inte kopiera, ändra eller på annat sätt göra intrång i den upphovsrätt som skyddar dessa program. Med andra ord beviljar försäkringsgivaren varje behörig användare ett icke-exklusivt och icke-överlåtbart tillstånd att använda den programvara med vilken han/hon ansluter till den Säkra Webbplatsen och onlinetjänsterna. Oaktat detta tillstånd ska alla upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter som försäkringsgivaren eller tredje parter innehar förbli försäkringsgivarens eller dessa tredje parters egendom. 8.2 Med förbehåll för om skriftligt beviljande givits i förväg av försäkringsgivarens webbansvarig ska den behöriga användaren avstå från att länka sin egen hemsida eller någon annan hemsida genom en hyperlänk till försäkringsgivarens Säkra Webbplats eller någon del av den Säkra Webbplatsen. Den behöriga användaren förpliktar sig även att inte publicera någon information om försäkringsgivaren, dennes produkter eller tjänster, oavsett format, utan försäkringsgivarens skriftliga medgivande i förväg. Artikel 9 Avtalstid och uppsägning 9.1 Avtalet löper tills vidare. Såvida inget annat anges äger båda parter rätt att säga upp avtalet. Uppsägning ska ske skriftligt minst en månad i förväg. 9.2 Om den behöriga användaren är en fysisk person upphör detta avtal automatiskt att gälla vid dennes död eller obehörighet. 9.3 Avtalet får sägas upp med omedelbar verkan av försäkringsgivaren om den behöriga användaren begår ett allvarligt brott mot något av villkoren i detta avtal. 9.4 Detta avtal upphör automatiskt att gälla om och när någon av parterna säger upp förmedlaravtalet. 9.5 Vid en uppsägning förpliktar sig den behöriga användaren att utan dröjsmål återlämna alla dokument och all information som rör den Säkra Webbplatsen och onlinetjänsterna till försäkringsgivaren, inklusive men ej begränsat till kortet med säkerhetskoden. 9.6 Eventuellt meddelande om uppsägning ska skickas med rekommenderad post med mottagningsbevis till den adress som den andra parten angivit i detta avtal eller som har meddelats den andra parten skriftligen. Artikel 10 Ansvar 10.1 Parterna godtar att försäkringsgivarens förpliktelser, i synnerhet de som rör åtkomst, autentisering av den person som lämnat en order samt säkerhet, ska kvalificeras som förpliktelser att arbeta efter bästa förmåga Med undantag för fall av grov försumlighet eller uppsåtligt tjänstefel, kan inte försäkringsgivaren hållas ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden i den information som försäkringsgivaren eller tredje parter tillhandahåller och gör tillgänglig för den behöriga användaren via den Säkra Webbplatsen. Försäkringsgivaren kommer under inga omständigheter att kunna hållas ansvarig för eventuella direkta eller indirekta förluster eller skador som den behöriga användaren åsamkas till följd av användningen av den Säkra Webbplatsen Försäkringsgivaren kan inte att kunna hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av åtkomst eller försök till åtkomst och/eller obehörig, otillåten eller annan form av användning som strider mot de regler som anges nedan, på den Säkra Webbplatsen eller som på annat sätt meddelas av försäkringsgivaren Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som drabbar den behöriga användarens datormaskinvara eller data som lagras på den till följd av ett strömavbrott eller en nedstängning, oavsett anledning, t.ex. uppgradering, reparation, testning, underhåll, haveri, tekniska problem, avbrott i telekommunikationsnätet, överbelastning, försumlighet eller brist från en tredje parts eller den behöriga användarens sida, ej heller för omständigheter som ligger utanför försäkringsgivarens kontroll.

8 10.5 Försäkringsgivaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av virus, oavsett form, buggar, program eller applikationer som inte är kompatibla med den infrastruktur som används för detta avtal Den behöriga användaren kan hållas ansvarig för eventuell försumlighet i användningen av komponenterna i det säkerhetssystem som försäkringsgivaren tillhandahåller. Artikel 11 - Ändringar Försäkringsgivaren ska på lämpligt sätt meddela den behöriga användaren om alla eventuella ändringar i detta avtal minst en månad innan den aktuella ändringen ska börja gälla. Den behöriga användaren ska anses vara medveten om och ha godtagit sådan ändring genom att han/hon inte säger upp avtalet inom en månad från det att ändringen har meddelats. Artikel 12 - Sekretess 12.1 Parterna förpliktar sig att inte avslöja för någon tredje part (annan än berörd kund) eventuell information som de kan ha tagit emot av den andra parten i enlighet med detta avtal (inklusive eventuell information som rör programvaran). Avtalet har upprättats i två originalexemplar i 12.2 Den behöriga användaren förpliktar sig att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera sekretessen för kunduppgifter Denna artikel ska fortsätta att gälla även efter att detta avtal sagts upp och upphört att gälla. Artikel 13 - Övrigt 13.1 Detta avtal ska omfattas av och tolkas i enlighet med irländsk lagstiftning, med undantag för eventuella bindande delar som kräver tillämpning av ett annat lands lagstiftning Vid eventuella tvistemål kring tolkningen av eller uppfyllandet av förpliktelserna i detta avtal har endast irländska domstolar behörighet Om något villkor i detta avtal skulle förklaras olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, ska det villkoret tolkas eller, om det aktuella villkoret är väsentligt, ändras så att det närmast och riktigast avspeglar villkorets avsikter och syften enligt detta avtal. Övriga villkor i detta avtalet ska genom detta inte på något sätt ogiltigförklaras eller påverkas och samtliga dessa villkor ska fortsätta att gälla fullt ut Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, där parterna har erhållit varsitt exemplar. den För försäkringsgivaren För den behöriga användaren Den behöriga användaren ansöker härmed om: fullständig åtkomst till den Säkra Webbplatsen begränsad åtkomst till den Säkra Webbplatsen, vilket innebär att den behöriga användaren inte kommer att få åtkomst till följande uppgifter vid anslutning till den Säkra Webbplatsen: produktionsrelaterad information och/eller provisionsrelaterad information. Skicka försäkringsgivarens vederbörligen underskrivna exemplar av Avtal för åtkomst till Säker Webbplats till: Augura Life Ireland c/o NPG Wealth Management B.P. 192 L-8303 Capellen Luxembourg ALI/S/S/MISC/0050/JUR/001/SV/0614 Augura Life Ireland Ltd Block E Iveagh Court Harcourt Road Dublin 2 Ireland Tel. (+353) Fax (+353) Ingår i NPG Wealth Management R.C. Ireland Företaget är verksamt i livförsäkringsbranschen och står under tillsyn av Central Bank of Ireland.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Internet- och telefontjänst för företag

Internet- och telefontjänst för företag Internet- och telefontjänst för företag Allmänna villkor från 2012-09-01 1 Definitioner I dessa Allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument.

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Allmänna villkor för "my paysafecard"

Allmänna villkor för my paysafecard Allmänna villkor för "my paysafecard" Version: 10/2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1. my paysafecard-konton ges ut och administreras av Prepaid Services Company Limited (i det följande kallat "PSC Ltd",

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer