16 april Länkning till upphovsrättsskyddat material kan utgöra intrång. EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16 april 2014. Länkning till upphovsrättsskyddat material kan utgöra intrång. EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet"

Transkript

1 Nyhetsbrev IP/TMT 2014:2 16 april 2014 What s new? Länkning till upphovsrättsskyddat material kan utgöra intrång EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet Bevislättnad vid bedömning av skadans storlek i Marknadsdomstol En internetleverantör kan föreläggas att blockera sina kunder från webbplatser med intrångsgörande material En ny nordisk-baltisk regional patentdomstol i Stockholm UPPHOVSRÄTT I det uppmärksammade Retrievermålet (C-466/12) har EU-domstolen tagit ställning till frågan om länk till ett upphovsrättsskyddat material utgör intrång i rättsinnehavarens överföringsrätt enligt art 3.1 Infosoc-direktivet (2001/29/EG). Fyra journalister krävde ersättning från Retriever Sverige AB ( Retriever ) som via sin sök- och bevakningstjänst tillhandahöll klickbara länkar till bl.a. journalisternas tidningsartiklar som var fritt tillgängliga på Göteborgs-Postens webbsida. Journalisterna påstod att Retriever överträdde deras ensamrätt att överföra artiklarna till allmänheten. Journalisterna förlorade i tingsrätten och överklagade till Svea hovrätt som i sin tur begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen vad gäller tolkning av begreppet överföring till allmänhet. EU-domstolen fann att Retriever erbjöd sina besökare direkt tillgång till artiklarna genom att tillhandahålla länkarna. Eftersom Retriever på så vis gjorde artiklarna tillgängliga till sina användare, överförde Retriever artiklarna till allmänheten. EU-domstolen fann detta vara fallet oberoende av om användarna faktiskt utnyttjat denna möjlighet eller inte. EU-domstolen fann dock att Retrievers länkning inte utgjorde ett intrång i journalisternas ensamrätt. Artiklarna hade ursprungligen publicerats på Göteborgs- Postens fritt tillgängliga webbplats där alla internetanvändare, inklusive Retrievers, hade tillgång till dem. Retriever gjorde således inte genom sin länkning artiklarna tillgängliga till en ny publik dvs. en publik som journalisterna inte hade beaktat när de lämnade sitt tillstånd till publicering på Göteborgs-Postens webbplats. Av den or-

2 saken behövdes inte ett nytt medgivande från journalisterna för överföringen av länkarna till Retrievers användare. Resultatet hade blivit detsamma även om Retriever hade tillämpat en annan tekniklösning i sin söktjänst, såsom exempelvis inlinelänkar, ramlänkar eller inbäddning. Däremot skulle Retrievers besökare anses utgöra en ny publik om t.ex. Göteborgs-Posten hade begränsat åtkomsten till artiklarna, t.ex. gjort dessa tillgängliga enbart för abonnenter, och Retriever konstruerat söktjänsten för att kringgå denna begränsning. I detta fall skulle länkning utgöra överföring till allmänheten och journalisternas godkännande till överföring skulle krävas. EU-domstolen förklarade slutligen att medlemsstaterna inte får föreskriva en mer omfattande ensamrätt genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än de som avses i art. 3.1 i Infosoc-direktivet. Slutsatser om när länkning till tredje parts material är tillåten ska dras med försiktighet. Retrieverdomen ger inte ett carte blanche för länkning till allt material på internet utan endast till det material som redan är fritt tillgängligt för alla internetanvändare. Domen väcker därför en uppsjö av följdfrågor. Vilka begränsningar anses vara tillräckligt tydliga för att markera att rättsinnehavaren överför verket till en avgränsad publik? Åsyftas endast betalväggar och tekniska begränsningar? Vad händer när en teknisk begränsning visar sig undermålig och därav tandlös? Utgör ett kontraktuellt länkningsförbud i allmänna villkor en tillräcklig begränsning? Anses en länk, som hänvisar till en webbplats med registreringskrav, vara riktad till en ny publik trots att webbplatsen annars är fritt tillgänglig? Företag och personer som tillhandahåller länkar bör därför anta vissa försiktighetsåtgärder. Innan en länk tillhandahålls bör framför allt den webbplats, som länken ska hänvisa till, undersökas noga för att bedöma rättsinnehavarens avsikt med publiceringen samt dennes tilltänkta adressater. Vi hoppas på att EU-domstolen besvarar några av ovan nämnda frågor i dess kommande mål om länkning i C Entertainmentmålet (C-279/13) och i BestWater Intertnational-målet (C-348/13). Vill ni veta mer, kontakta gärna Anna Rzewuska IT-RÄTT Direktivet om lagring av uppgifter har förklarats ogiltigt av EU-domstolen (C-293/12 och C-594/12). Datalagringsdirektivet (2006/24/EG) trädde i kraft år 2006, men implementerades i Sverige - sist av alla EU-länderna - så sent som i maj Det omtvistade direktivet syftade till att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser om telefoni- och internetoperatörers skyldighet att lagra uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. I praktiken innebar datalagringskravet att operatörerna sparade ingående uppgifter om vem abonnenter kommunicerade med och var de befann sig vid samtalstillfället. Trafikuppgifterna skulle vid behov användas för att avslöja, utreda och åtala för allvarliga brott såsom terrorism eller organiserad brottslighet. Den 8 april 2014 beslutade EU-domstolen att upphäva datalagringsdirektivet. I förhandsavgörandet, som lämnades på begäran av Irlands högsta domstol och av Österrikes författningsdomstol, prövades direktivets giltighet och dess förenlighet med de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionens stadga, särskilt rätten till respekt för privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter. EU-domstolen fann att direktivet innebar ett synnerligen allvarligt intrång i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter. Trafikuppgifter som lagrades gav mycket exakta upplysningar om abonnenternas

3 privatliv, t.ex. information om en abonnents tillfälliga vistelseort, sociala relationer eller umgängeskretsar. Det förhållandet att lagring och senare användning av uppgifterna skedde utan att abonnenterna informerades om detta, framkallade en känsla av att deras privatliv stod under konstant övervakning. Trots att lagring av uppgifter svarade mot ett mål av allmänintresse, framför allt bekämpningen av grov brottslighet och upprätthållandet av allmän säkerhet, överskred unionslagstiftaren gränserna för proportionalitetsprincipen. EU-domstolen poängterade att lagringskravet inte var tillräckligt noggrant reglerat för att garantera att ingreppet verkligen begränsades till vad som var strängt nödvändigt. För det första omfattade direktivet alla individer inom EU utan att det gjordes någon skillnad om de ens indirekt varit involverade i grov brottslighet. Därutöver specificerade direktivet inte vilka brott var tillräckligt allvarliga för att motivera intrång i de grundläggande rättigheterna och på vilka grunder myndigheter skulle få tillgång till uppgifterna. Förutom detta kritiserade domstolen den föreskrivna lagringstiden på minst sex månader som inte gjorde någon åtskillnad mellan olika uppgiftskategorier i förhållande till de berörda personerna eller uppgifternas eventuella användbarhet för ändamålet. Domstolen konstaterade vidare att direktivet saknade tillräckliga garantier för att säkerställa ett effektivt skydd mot riskerna för missbruk och all form av otillåten tillgång och användning av uppgifterna. Slutligen ställde direktivet inte krav på att uppgifterna skulle lagras inom EU. Trots att datalagringsdirektivet i följd av EU-domstolens avgörande bör betraktas som om det aldrig existerat, ger domen upphov till en mängd frågeställningar. Hur bör telefoni- och internetoperatörer samt nationella domstolar förhålla sig till de nationella bestämmelser som genomfördes på grundval av direktivet i medlemsstaterna? Vilken inverkan kommer upphävningsbeslutet ha på brottsbekämpning inom EU? Ogiltigförklaringen av datalagringsdirektivet innebär även en chans att ta ett nytt grepp på integritetsfrågorna. Vill ni veta mer, kontakta gärna Anna Rzewuska MARKNADSRÄTT Marknadsdomstolen har i ett avgörande (MD 2013:19) valt att uppskatta skadan till skäligt belopp enligt bevislättnadsregeln i rättegångsbalkens 35 kap. 5 då det var svårt för skadelidande att föra full bevisning om skadans storlek. Ordföranden var dock skiljaktig vilket tyder på att företag som söker skadestånd bör visa skadan med hjälp av t.ex. verifikat eller av revisor bestyrkta uppgifter för att bevislättnadsregeln med säkerhet ska kunna tillämpas. SCA Hygiene Products AB ( SCA ), företaget bakom blöjan Libero, stämde Procter & Gamble Sverige AB (Procter & Gamble), företaget bakom blöjan Pampers, för vilseledande och otillbörlig marknadsföring. Procter & Gamble påstod i sin reklam att 8 av 10 föräldrar rekommenderar Pampers. Procter & Gamble dömdes att betala ca 4,8 miljoner i skadestånd till SCA för försäljningsminskning och goodwillskada. Procter & Gamble överklagade domen till Marknadsdomstolen ( MD ). SCA sökte skadestånd för minskad försäljning och goodwillskada. SCA visade att de sålde 8,6 miljoner blöjor mindre under Procter & Gambles kampanj och påstod att deras täckningsbidrag per blöja uppgick till 0,64 kr. Detta resulterade i 5,5 miljoner kr i försäljningsnedgång varav minst hälften var att hänföra till Procter & Gambles kampanj. Därför sökte SCA 2,75 miljoner kr i skadestånd för minskad försäljning. Utöver det sökte SCA

4 skadestånd för goodwillskada uppgående till 3 miljoner kronor eftersom SCA var tvungen att satsa 13 miljoner kronor för extrainsatta marknadsföringsinsatser. Procter & Gamble påstod dock att SCA:s försäljningsminskning inte var kopplad till Procter & Gambles kampanj utan kan ha berott på många andra orsaker. Enligt Procter & Gamble hade SCA förlorat marknadsandelar hos flera av de största detaljistkedjorna, SCA hade bytt förpackningsstorlek och varumärkesidentitet under den aktuella perioden och priser på Pampers har under hela perioden varit lägre än priser på Libero. Procter & Gamble hävdade också att det inte förelåg någon långsiktigt goodwillskada. MD konstaterade först att SCA:s påstående om skadeorsaken var klart mera sannolikt än något annat orsaksförlopp som framförts av Proctor & Gamble. Därefter tog MD ställning till skadans storlek. Domstolen kan uppskatta skadan till skäligt belopp när det är svårt att föra full bevisning om skadans storlek och skadelidande har presenterat den bevisning som skäligen kan åstadkommas. Enligt MD saknade SCA:s beräkning av intäktsförlusten vissa viktiga poster. MD fann dock att just dessa brister i beräkningsunderlaget var en anledning att tillämpa bevislättnadsregeln. Därför uppskattade MD skadan till ett skäligt belopp. Eftersom det är svårt att uppfylla kravet på full bevisning avseende goodwillskadan fann MD att bevislättnadsregeln bör tillämpas även i denna del. MD fastställde tingsrättens dom. Den mest intressanta delen av domen är dock MD:s ordförandes skiljaktiga mening. MD:s ordförande anförde först att SCA var tvungen att bevisa att dess påstående om skadeorsaken var klart mera sannolikt än den sammanlagda sannolikheten för de alternativa orsaker som framförts av Procter & Gamble. Detta är ett strängare krav än det som MD tillämpat, dvs. att SCA:s påstående om skadeorsaken måste vara klart mera sannolikt än något annat orsaksförlopp som framförts av Proctor & Gamble. Enligt MD:s ordförande lyckades SCA inte visa detta. Vad gäller skadans storlek ansåg MD:s ordförande att bevislättnadsregeln inte var tillämplig eftersom SCA inte lyckades bevisa att kampanjen orsakade minskad försäljning på lång sikt. SCA lyckades inte heller styrka sitt täckningsbidrag eller kostnaderna för extrainsatta marknadsföringsåtgärder. Enligt MD:s ordförande borde detta ha gjorts med hjälp av revisor bestyrkta uppgifter eller verifikat. Eftersom SCA inte lagt fram den bevisning som skäligen kunde åstadkommas ansåg ordföranden att SCA inte hade rätt till någon ersättning. Domen visar att även den som söker skadestånd med hjälp av bevislättnadsregeln i RB 35:5 måste presentera all bevisning som skäligen kan åstadkommas. Därför bör den skadelidande vara noggrann med bevisningen och om möjligt alltid inkludera av revisor bestyrkta uppgifter och verifikat såsom kvitton, fakturor med kontoutdrag, utbetalningsbesked, inbetalningsavier. Vill ni veta mer, kontakta gärna Bojana Saletic UPPHOVSRÄTT Enligt EU-domstolens förhandsavgörande (C-314/12) utgör en internetleverantör en mellanhand mellan dess kunder och en webbplats med intrångsgörande material. Internetleverantören kan därför föreläggas att vidta alla rimliga åtgärder för att blockera sina kunders tillträde till webbplatser med intrångsgörande material. Den 27 mars 2014 lämnade EU-domstolen förhandsavgörande i målet mellan å ena sidan UPC Telekabel Wien GmbH ( UPC ) och å andra sidan filmbolagen Constantin

5 Film Verleih GmbH och Wega Filmproduktions GmbH (gemensamt filmbolagen ). EU-domstolen ombeddes av Österrikes högsta domstol att tolka Infosoc-direktivet (2001/29/EG) samt vissa av unionsrättens grundläggande rättigheter. Filmbolagen uppmärksammade att filmer de hade producerat gjordes tillgängliga utan deras medgivande via streaming och nedladdning på en viss webbplats. Filmbolagen begärde därför att domstolen skulle meddela ett föreläggande mot internetleverantören UPC genom vilket UPC skulle tvingas att blockera tillgången till den intrångsgörande webbplatsen. UPC motsatte sig föreläggandet och hävdade att UPC inte hade ett avtal med den påstådda intrångsgörande webbplatsen samt att det inte visats att UPC:s kunder agerade på ett olagligt sätt. EU-domstolen började med att poängtera att en rättsinnehavare har rätt att begära ett föreläggande gentemot en mellanhand, vars tjänster utnyttjas av tredje part för att överträda rättsinnehavarens rättigheter. UPC utgjorde en naturlig mellanhand eftersom UPC tillhandahöll tillgången till internet och hade således den bästa möjligheten att sätta stopp för intrång i filmbolagens immateriella rättigheter. Det spelade inte någon roll att UPC och intrångsgöraren inte stod i en avtalsrelation till varandra, då det inte finns ett sådant krav i Infosoc-direktivet. Filmbolagen behövde endast visa att UPC gjorde det möjligt för sina kunder att besöka intrångsgörarens webbplats, inte att kunderna faktiskt tog del av den. Domstolen framhöll även att medlemsstaterna enligt Infosoc-direktivet är skyldiga att vidta åtgärder som inte enbart motverkar pågående intrång, men som även förhindrar nya intrång. EU-domstolen förklarade vidare att ett domstolsföreläggande, för att vara förenligt med unionsrätten, inte behöver specificera vilka åtgärder en internetleverantör är skyldig att vidta. Domstolarna i medlemsstaterna ska dock i sin bedömning beakta skyddet av de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionens stadga. När grundläggande rättigheterna står i strid mot varandra ska medlemsstaterna utgå ifrån en sådan tolkning av Infosocdirektivet som ger en rimlig avvägning mellan rättigheterna. I detta fall stod upphovsrätten i motsättning till näringsfriheten och informationsfriheten. EU-domstolen konstaterade att det i målet aktuella föreläggande, som inte preciserade vilka åtgärder UPC skulle vidta för att stoppa intrång, begränsade UPC:s frihet att använda sina resurser. UPC ålades att företa åtgärder som kunde kräva avancerade och komplicerade tekniska lösningar, ha en betydande inverkan på hur UPC organiserade sin verksamhet och medföra en betydande kostnad för företaget. Föreläggandet påverkade dock inte kärnan i näringsfriheten för UPC, eftersom UPC självmant kunde avgöra vilka åtgärder UPC rimligen var beredd att vidta för att uppnå det avsedda resultatet. Åtgärderna, som skulle vara anpassade till UPC:s resurser och kapacitet, skulle vara ägnade att försöka hindra eller åtminstone göra det svårt att få otillåten tillgång till ett intrångsgörande material. EU-domstolen framhöll att rätten till immateriell egendom inte är absolut och därmed inte åtnjuter ett undantagslöst skydd. Ett föreläggande kommer sålunda inte alltid att vara verkställbart. UPC förväntades inte att göra orimliga uppoffringar då det inte var UPC som begick intrång i filmbolagens ensamrätt. En internetleverantör kommer därför kunna undgå vite för överträdelse av förbudet om denne visar att alla rimliga åtgärder har vidtagits. Därutöver framhåller EU-domstolen att de vidtagna åtgärderna ska vara välavvägda för att inte inkräkta på internetanvändarnas grundläggande rätt till informationsfrihet. Vill ni veta mer, kontakta gärna Anna Rzewuska

6 PATENT Sverige, Estland, Lettland och Litauen har ingått avtal om att inrätta en nordisk-baltisk regional patentdomstol. Domstolen kommer enligt avtalet att vara belägen i Stockholm och domstolens handläggning kommer att ske på engelska. Idag kan en uppfinnare inom EU söka patent enligt nationell rätt och enligt den europeiska patentkonventionen. Det europeiska patentet beviljas av det europeiska patentverket. Sökanden av en europeisk patent måste betala avgift och ofta lämna in en översättning i varje land för sig. Den ordningen är ganska komplicerad och kan leda till att samma tvist behöver prövas i olika länder vilket kan resultera i olika utgångar i ett och samma fall och spretande rättspraxis. Nu har EU-länder förhandlat ett enhetligt patentskydd som kommer att täcka hela EU med undantag för Spanien, Italien och Kroatien. Europeiska patentverket kommer att bevilja det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen kommer att pröva tvister om både det enhetliga patentskyddet och de befintliga europeiska patenten. Detta kommer att leda till enhetligare praxis och ökat rättssäkerhet. Domstolen kommer att ha två instanser med en andra instans i Luxemburg och en första instans med en central division i Paris samt en sektion i London specialiserad på kemi- och läkemedelspatent och en i München specialiserad på maskinteknik. Utöver det kommer det att finnas lokala eller regionala avdelningar. Sverige har fört förhandlingar med Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen om en regional nordisk-baltisk patentdomstol. Finland och Danmark har bestämt sig att inrätta lokala avdelningar men Sverige och de baltiska länderna träffade en överenskommelse om att inrätta en regionalavdelning med säte i Stockholm. Domstolen kommer att handlägga mål på engelska och den kommer att göra det möjligt för domare och ombud att bibehålla och utveckla patenträttslig kompetens. Om riksdagen röstar igenom propositionen med föreslagna ändringar beräknas det enhetliga patentsystemet träda i kraft under Vill ni veta mer, kontakta gärna Bojana Saletic Advokatfirman Hammarskiöld & Co Besöksadress: Skeppsbron 42 Telefon: +46(0) Box 2278 Fax: +46(0) Stockholm Kontaktpersoner IP/TMT Thomas Lindqvist (delägare) Claes Langenius (Managing Partner) Peter Ahlström thomas. Bojana Saletic Mikaela Bielke Emma Lindwall Anna Rzewuska Johan Carlsson-Frost Denna publikation från Hammarskiöld & Co förmedlar information och kommentarer på den juridiska utvecklingen av intresse för våra klienter. Nyhetsbrevet är inte en heltäckande sammanställning av de behandlade frågorna och är inte avsett att utgöra juridisk rådgivning. Läsare skall därför alltid söka specifik juridisk rådgivning innan de vidtar några åtgärder med anledning av de frågor som behandlas i nyhetsbrevet.

13 juni 2014. Europaparlamentet föreslår en ny dataskyddsförordning.

13 juni 2014. Europaparlamentet föreslår en ny dataskyddsförordning. Nyhetsbrev IP/TMT 2014:3 13 juni 2014 What s new? Europaparlamentet föreslår en ny dataskyddsförordning. Företag som upphört med marknadsföring som strider mot MFL kan ändå bli föremål för påföljder. Långtgående

Läs mer

Varumärken på Internet

Varumärken på Internet VARUMÄRKESSKYDD DESIGNSKYDD BRANDING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 26 NUMMER 1 2015 Varumärken på Internet 18 22 26 32 40 Tvist: Fängelse och skadestånd för piratkopiehandel. Tvist: Nedsänkt lock gör snusdosor

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:9 2013-06-18 Mål nr B 5/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Sulake Sverige AB, c/o Sulake Corporation Oy, Korkeavuorenkatu 35, FI-00130 Helsinki

Läs mer

Immaterialrätt årsbok 2o11

Immaterialrätt årsbok 2o11 Immaterialrätt årsbok 2o11 Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser, i sammandrag av Advokatfirman Lindahl. Ansvarig utgivare: Håkan Borgenhäll hakan.borgenhall@lindahl.se Redaktör: Therése Hallbergson

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring?

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? få VT 2006 Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad Samtyckeskravet Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? Handledare: Peter Gerhard Författare: Lina Pettersson Sammanfattning

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m.

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. Av Kathrine Bergström Handledare: Professor Marianne Levin Examensarbete 20 poäng

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vägledning om advokatens tystnadsplikt Under senare tid har en rad frågor som berör advokatens

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm 1 (DEL) meddelad i Stockholm Mål nr: PARTER (Antal motparter: 2) Motpart Offentlig försvarare: Advokat Foyen Advokatfirma Göteborg AB Stora Nygatan 33 411 08 Göteborg Åklagare Kammaråklagare Åklagarmyndigheten

Läs mer

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON föredraget den 16 februari 2012(1) Mål C-542/09 Europeiska kommissionen mot Konungariket

Läs mer

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT?

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? Institutionen för ekonomi SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-tvmarknaden FAIR OR UNFAIR -

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

Informationskravet vid marknadsföring via Internet

Informationskravet vid marknadsföring via Internet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Susanne Månsson Informationskravet vid marknadsföring via Internet Examensarbete 20 poäng Per Jonas Nordell Marknadsrätt och IT-rätt HT 2004 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

IMK serien 2014/2 (Maj 2014)

IMK serien 2014/2 (Maj 2014) IMK serien 2014/2 (Maj 2014) Vitesförbud mot internetleverantörer vid upphovsrättsligt intrång - En analys av de rättsliga förutsättningarna med betoning på ansvarsfrågan Jur. kand. Andreas Östman Examensarbete

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm 1 PARTER Kärande Konkurrensverket 103 85 Stockholm Meddelad i Stockholm Mål nr Genom chefsjuristen Per Karlsson och processrådet Eva Persson, biträdda av chefsekonomen Sten Nyberg, biträdande chefsekonomen

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Mellanhandsansvar på internet

Mellanhandsansvar på internet Mellanhandsansvar på internet En rapport kring internetleverantörers roll och ansvar Johan Axhamn, november 2010 Innehåll Förord 3 1. Inledning 4 2. Internetleverantörers ansvar för innehåll som de förmedlar:

Läs mer