Bredbandsstrategi - förstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategi - förstudie"

Transkript

1 Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset Kristianstad Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Syfte Revisionskriterier Metod och genomförande Bredbandsstrategin i Sverige och Region Skåne Fiberutbyggnaden i Region Skåne Regionens bolag SkåNet AB Skånskt bredbandsforum Granskningsområden och resultat Hur stor del av Skånes invånare och hushåll har idag tillgång till bredband (100 Mbit/s)? Hur är fördelningen mellan operatörsbundet utbud och bredbandsuppkoppling med valfri operatör typ öppet stadsnät? Finns områden där bredbandsutbyggnad inte är ekonomiskt försvarbart? Hur många berörs? Hur arbetar regionen med utbyggnaden av bredband och hur överensstämmer detta med uppsatta mål och visioner? Vem har kontroll över att målet för bredbandstillgängligheten uppnås? Hur rapporteras projektet och till vem? Vilka resurser finns att tillgå och hur samarbetar man med kommuner och andra aktörer? Vilka kommuner har avtal med Region Skåne beträffande bredband (tex SkåNet)?. 12 Bilagor Tabell 1 Hur medborgaren i Region Skåne ansluter till Internet Tabell 2 Medborgarens val av Internetoperatörer i Region Skåne

3 3 1. Sammanfattning Förstudiens övergripande frågeställning har varit att undersöka hur arbetet fortskrider för att nå målet om att 95 % av medborgarna i Region Skånes ska ha bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s till hade 43,7 % av Regionens hushåll tillgång till bredband enligt Post- och Telestyrelsen (PTS), vilket var en ökning med närmare fem procentenheter jämfört med Ett skånskt bredbandsforum har inrättats under 2014 där Region Skåne sitter tillsammans med representanter från marknadens aktörer, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne för att om möjligt påskynda arbetet. Region Skåne har inget offentligt ansvar för bredbandsinfrastrukturen. Grundprincipen är att marknaden ska stå för utbyggnaden. Flera kommuner i Regionen har däremot egna sk öppna stadsnät 1 och framtagna policys/strategier för bredbandsutbyggnad. Bolaget SkåNet AB är motorn i Regionens arbete med att på alla sätt underlätta och driva på utbyggnaden av bredband. Kommunerna har ett stort ansvar då de beslutar om detaljplanerna där framtida fiber skall grävas ned. SkåNet har där varit behjälpliga med arbetet att ta fram kommunens strategi eller hjälpt till och granska avtal när kommunen valt att handla upp drift/underhåll av öppet stadsnät. För att ha en möjlighet att nå målet måste byalag och nybildade fiberföreningar få stimulans och hjälp med både tekniska frågor om hur man bygger fibernät samt administrativa om hur man söker bidrag och får ekonomi i sitt projekt. Det krävs nästan alltid en eldsjäl på orten som tar tag i dessa frågor och skapar intresse för att lyfta frågan i byalaget eller se till att det bildas en ny fiberförening för att bygga ut nätet på den lokala orten. Slutligen är det den enskilde medborgaren som avgör om priset för anslutning är rimligt kontra behovet av bredband. I Skåne finns i stort sett inga områden som inte åtminstone teoretiskt skulle vara lönsamma att bygga ut, men det finns så klart enskilda medborgare som bor ensligt och som därmed kan bli berörda. Antalet glesbebyggda hushåll i Skåne är dock så få att de inte i sig utgör ett hinder för att nå målet om 95 % bredbandsanslutning till Den sammanfattande bedömningen av förstudien visar att beslut, policys och riktlinjer gällande bredbandsstrategi för Skåne ligger i linje med att målen ska kunna nås. Studien visar på att SkåNet AB har en mycket viktig roll för att nå fortsatt utbyggnad på tex glesbyggden. Det vore därför av stor betydelse att se över om SkåNet har erforderliga resurser för att på bästa sätt få genomslag på de projekt bolaget driver för att nå Regionens mål för bredbandsstrategin. Förstudien föranleder inte i nuläget en fördjupad granskning av detta område men arbetet med bredbandsutbyggnad bör följas noggrant de kommande åren för att om möjligt sätta in fler resurser för att målen ska kunna nås. 1 Stadsnät ansågs tidigare vara kommunalt fibernät eller ett fibernät som drevs av tex ett kommunalt energibolag. Definitionen för stadsnät är numera vidare då de kan drivas av privata aktörer tex Telia. Att stadsnätet är öppet innebär att alla aktörer får lov att nyttja det då konkurrensneutralitet råder.

4 4 2. Inledning Enligt de övergripande målen för Skånes bredbandsinfrastruktur ska minst 95 % av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s. Detta ska åstadkommas till en för slutkunden rimlig kostnad. Samtliga skolor och offentliga inrättningar skall erbjuda minst denna hastighet. All bredbandsutbyggnad ska dessutom ske genom öppna och konkurrensneutrala nät och erbjuda en hög IT-säkerhet och redundans. Denna studie skall utgå från medborgarperspektivet och skall kartlägga Regionens roll och ansvar för utbyggnaden av bredband i Skåne. 2.1 Syfte Revisorerna har genomfört denna förstudie med det övergripande syftet att undersöka bredbandsutbyggnaden i Region Skåne med inriktning mot vad som är igångsatt, hur planerna ser ut och hur agerandet sker gentemot kommunerna. De frågor som revisorerna vill ha belysta är: 1. Hur stor del av Skånes invånare och hushåll har idag tillgång till bredband (100 Mbit/s)? a) Hur är fördelningen mellan operatörsbundet utbud och bredbandsuppkoppling med valfri operatör typ öppet stadsnät? b) Finns områden där bredbandsutbyggnad inte är ekonomiskt försvarbart? Hur många berörs? 2. Hur arbetar regionen med utbyggnaden av bredband och hur överensstämmer detta med uppsatta mål och visioner? a) Vem har kontroll över att målet för bredbandstillgängligheten uppnås? Hur rapporteras projektet och till vem? 3. Vilka resurser finns att tillgå och hur samarbetar man med kommuner och andra aktörer? a) Vilka kommuner har avtal med Region Skåne beträffande bredband (tex. SkåNet)? 2.2 Revisionskriterier Revisionskriterier avser de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Följande revisionskriterier och dokument har använts i denna förstudie: Bredbandstrategi för Sverige, N2009/8317/ITP, 3 nov 2009, Näringsdepartementet Beslut att ta fram en skånsk bredbandsstrategi, Regionala tillväxtnämnden, 29 jan 2010 Bredbandsstrategi för Skåne, 12 april 2012

5 5 Beslut om Bredbandsstrategi för Skåne, Regionfullmäktige, 8 maj 2012 Bolagsordning SkåNet AB Beslut om bildande av ett skånskt bredbandsforum, Regionala tillväxtnämnden, 13 dec 2013 Beslut om Representation i skånskt bredbandsforum, Regionala tillväxtnämnden, 25 april Metod och genomförande Förstudien har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med berörda medarbetare inom främst Region Skånes helägda bolag SkåNet AB. Intervjuer har där genomförts med bolagets två anställda Lars Winther-Hansen (VD) och Per Torphammar. Vidare har några kommuner kontaktas och information har inhämtats från olika fiberföreningars hemsidor. Revisorskollegiets kontaktperson har varit Bo Lönnerblad och revisionskontorets projektledare för förstudien har varit Fredrik Ljunggren. 3. Bredbandsstrategin i Sverige och Region Skåne 2009 tog Sveriges regering fram en nationell bredbandsstrategi. Det övergripande målet är att Sverige skall ha ett bredband i världsklass. Vidare uttrycks målen: År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Målen var ganska tydliga men det fastslogs också att det är markandens uppgift att göra investeringar i infrastruktur. Statens roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att marknadsaktörerna ges förutsättningar för sin verksamhet genom lämplig reglering. I Skåne tog därför Regionala tillväxtnämnden ett beslut i januari 2010 om att ta fram en bredbandsstrategi för Skåne. Bredbandsstrategin har tagits fram tillsammans med SkåNet AB och Kommunförbundet Skåne. Genom Kommunförbundet har de 33 skånska kommunerna givits möjlighet att påverka strategin. Region Skåne äger tillsammans med de skånska kommunerna (via Kommunförbundet Skåne) bolaget SkåNet AB som samordnar arbetet med att bygga ut bredbandsnätet i Skåne. Bredbandsstrategin för Skåne fasställdes slutligen av Regionfullmäktige i maj Målen för Region Skånes bredbandsinfrastruktur till 2020: Minst 95 % av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s, till rimlig kostnad för slutkunden. 100 % av alla skolor och offentliga inrättningar ska ha tillgång till 100 Mbit/s. All bredbandsutbyggnad ska ske genom öppna och konkurrensneutrala nät.

6 6 Grunden för att uppnå dessa mål är en investering i ett utbyggt öppet fibernät i Skåne som byggs så nära slutkunden som möjligt. Även utvecklingen av mobilt bredband har stor betydelse för Skånes utveckling, men ett fibernät är grunden även för att kunna utveckla de trådlösa teknikerna. Region Skåne har inget offentligt ansvar för bredbandsinfrastrukturen i egentlig mening då Regionen inte själv bygger eller äger några fibernät. Grundprincipen är att marknaden ska stå för utbyggnaden. Flera kommuner i Regionen har däremot egna stadsnät och strategier för bredbandsutbyggnad. 3.1 Fiberutbyggnaden i Region Skåne. I Skåne började planerna för fiberutbyggnad ta fart strax efter millennieskiftet och en affärsplan fastställdes Projektet Bredband för Alla i Skåne (BAS) startades för att bygga ut sk svart fiber de digitala motorvägarna som behövs för att koppla samma alla större orter och samhällen. Region Skåne och kommunerna i Skåne tog fram detta ambitiösa program för att bygga infrastruktur till alla orter med fler än 200 invånare. Idén var att genom samverkan mellan Region Skåne, kommunerna i Skåne och marknadens aktörer åstadkomma ett bättre och mer sammanhållet nät och på kortare tid än vad som annars hade varit möjligt. Den första etappen inleddes 2003 och fullföljdes under Den innebar att samtliga kommunhuvudorter i Skåne bands samman liksom ett femtiotal andra orter. Den andra etappen, som inleddes under hösten 2004, var mer omfattande. I och med att denna etapp slutfördes under hösten 2005 var totalt 143 skånska orter anslutna till fibernätet. Den tredje och sista byggetappen i BAS-projektet var utbyggnaden till resterande orter, vilket var den mest omfattande etappen i projektet. BAS-nätet består idag av över km kabel med optisk fiber och ägs och drivs av Tele2 och 15 stadsnät i Skåne. Tele2 äger ca 70 procent av denna infrastruktur och stadsnäten resterande ca 30 procent av detta BAS-nät räknat i kabellängd. Uppskattningsvis bor över 70 procent av Skånes befolkning i områden som täcks av dessa fibersnät. I Skåne finns inga områden som inte åtminstone teoretiskt skulle vara lönsamma att bygga ut men det finns så klart enskilda medborgare som bor ensligt som därmed kan bli berörda. Antalet ensligt belägna hushåll i Skåne är dock så få att de inte i sig utgör en parameter som kan påverka målet om 95 % bredbansteckning till Expertisen inom området menar att på lång sikt måste Skåne, liksom andra framgångsrika regioner i världen, utveckla en IT-infrastruktur där varje hushåll får en egen fiberanslutning som möjliggör fullt utnyttjande av den enorma kapacitet som tex BAS-nätet erbjuder. De allra flesta hushåll får fortfarande nöja sig med den kapacitet som de gamla kopparledningarna som ursprungligen var avsedd för telefon kan erbjuda med ADSL-teknik 2. Framtidens tjänster som exempelvis HDTV via bredband och vård i hemmet kommer emellertid att kräva att kopparledningarna ersätts med optisk fiberkabel. 2 ADSL-teknik är en digital abonnentanslutning som nyttjar det befintliga telefonnätets kopparledningar för att brygga förbindelsen till Internet. ADSL-tekniken kan idag teoretiskt ge en max hastighet på Mbit/s nedströms (12 Mbit/s uppströms) om kunden bor mycket nära telestationen.

7 7 3.2 Regionens bolag SkåNet AB Region Skåne har valt att driva projekt kring bredband i sitt majoritetägda bolag SkåNet AB. SkåNet driver bl a ett samverkansprojekt med namnet Skånsk Nätkraft i syfte att främja samarbetet mellan stadsnäten och Tele2 och för att utveckla Skånes ITinfrastruktur ytterligare. En viktig målsättning med samarbetet är att användarna av nätet ska uppleva det som ett öppet sammanhållande nät som är tillgängligt på lika villkor för alla. Ett av SkåNets viktigaste uppdrag är att säkerställa en lokal bredbandsstrategi ute ibland Skånes kommuner. Därför har bolaget hela tiden försökt öka sin rådgivande roll gentemot regionens kommuner. VD redogör för hur viktigt det är att först ta fram en lokal bredbandstrategi i kommunen och se till att den överensstämmer med det övergripande målet. Det är stor skillnad om kommunen väljer att starta ett projekt i egen regi eller handla upp detta av en privat aktör. Det finns en risk att flera mindre samhällen och hushåll i kommunens ytterområden missar möjligheten att få fiber om inte strategin är väl genomtänkt från början. SkåNet har mycket goda kunskaper när det gäller att skriva en så heltäckande strategi som möjligt, men även när det gäller att granska de avtal som tas fram när en kommun vill handla upp tjänsten av en privat aktör. VD menar att det gäller att få in så mycket skrivningar som möjligt om framtida åtaganden om utbyggnad av fibernäten som möjligt annars finns en uppenbar risk att en kommersiell aktör väljer bort den mindre lönsamma glesbyggden. Under 2013 har tex uppdragsbaserad rådgivning avseende bredbandsstrategier genomförts mot Svalöv, Eslöv, Simrishamn, Höör, Hörby och Bromölla. Tanken är att regionens samtliga kommuner skall erbjudas hjälp med att ta fram en lokal bredbandsstrategi. Framtagna strategier och handlingsplaner skall hjälpa och underlätta kommunerna i sitt arbete för en övergripande bredbandsutbyggnad. SkåNet har vidare ambitionen att erbjuda speciella bredbandscoacher som kan hjälpa små byalag med att söka de bidrag som finns att få när man vill bygga ut ett lokalt fibernät. Marknaden har normalt en gräns för att minst % av kunderna i ett visst område ska teckna sig för bredband innan de är villiga att sätta igång ett nytt anslutningsprojekt. Det kan då krävas att den enskilde medborgaren organiserar sig och samla ihop sina grannar för att påvisa att det finns intresse för fast bredbansslutning. Detta kan ske genom befintliga byalag eller via befintliga villaföreningar eller genom att bilda nya lokala fibernätsföreningar. SkåNet har ambitionen att identifiera dessa för att aktivt hjälpa och samordna arbetet. Bedömningen som VD gör är att 2,5 tjänster behövs inom detta område för att underlätta och stimulera byalag och föreningar att lyckas med sina fiberprojekt. I december 2013 beslutade Regionala tillväxtnämnden att bilda ett skånskt bredbandsforum. SkåNet har fått i uppdrag att vara kansli för denna verksamhet och har uppdraget att utreda och ta fram underlag till forumets möten. Ett första möte har skett under hösten och personalen på SkåNet arbetar nu med de första frågorna/uppdragen som ska rapporteras till forumets styrelse. SkåNet har även ansvaret att ta fram de kartor som visar var näten dragits fram samt var alla de 306 noderna finns för vidarekoppling och anslutning av nya nät och kunder. Enligt VD håller SkåNet också reda på den mängd trafik som går i de olika fibernäten

8 8 för att möjliggöra en korrekt fördelning av de intäkter som trafiken ger för att de olika ägarna av fiber ska få den ersättning de har rätt till. Post- och telestyrelsen gör varje år den beräkning över antalet hushåll som har en bredbandsanslutning med hastighet över 100Mbit/s. Den senaste sammanställningen visade att 43,7 % av Region Skånes invånare hade tillgång till bredband i enlighet med målet (oktober 2013). Det var då en ökning med knappt fem procentenheter jämfört med Underlaget för beräkning av läget per oktober 2014 samlas nu in och SkåNet väntar sig att årets sammanställning skall vara klar i februari VD förklarar att bolagets finansiella överlevnad bygger på att de får uppdrag för att finansiera sin verksamhet. För närvarande beräknas den planerade bidragsdelen för 2015 inte vara tillräcklig för att täcka bolagets kostnader. Enligt bolagsordningen skall huvudinriktningen för finansiering av bolagets verksamhet på sikt vara självfinansiering genom de uppdrag som bolaget erhåller från olika intressenter samt genom stöd/bidrag som finns för detta ändamål. VD bedömer att en organisation på 6-8 medarbetare är optimalt för att fullt ut verka i alla de projekt och uppdrag som beskrivits ovan. Idag har bolaget två anställda (VD och en medarbetare). 3.3 Skånskt bredbandsforum I december 2013 beslutade Regionala tillväxtnämnden att bilda ett skånskt bredbandsforum. Syftet är att stärka samarbetet mellan berörda aktörer, utnyttja regionens samlade kompetens och att ge fokus åt genomförandet av insatser för att öka tillgängligheten till bredband. Region Skåne blir huvudansvarig och bjuder in representanter för de skånska kommunerna, Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne, näringslivet, akademin, ideella krafter och eldsjälar att medverka i detta forum. Uppföljning av verksamheten skall redovisas två gånger per år till nämnden. Forumet bildades formellt under våren 2014 och Regionala tillväxtnämndens presidium utsågs som Region Skånes representanter i styrgruppen. Region Skåne är vidare huvudman och finansiär för skånskt bredbandsforum. I styrgruppen ingår också en representant vardera från Kommunförbundet Skåne, SkåNet AB, Länsstyrelsen i Skåne, Lärosäten Syd, Företagarna Syd, Mobil Heights, Svenska stadsnätsföreningen, Sydsvenska handelskammaren, Telia, Tele2, Telenor samt ITUX 3. Forumets kansli funktion kommer att skötas av SkåNet AB vilket beskrivits tidigare. 4. Granskningsområden och resultat Nedan presenteras iakttagelser och bedömningar avseende de frågor som denna förstudie skall besvara. 3 ITUX Communication ingår i Com Hem-koncernen och driver konkurrensneutrala fibernät som är öppna för samtliga av marknadens aktörer.

9 9 4.1 Hur stor del av Skånes invånare och hushåll har idag tillgång till bredband (100 Mbit/s)? Enligt Post- och telestyrelsen senaste sammanställning har 43,7 % av Region Skånes invånare tillgång till bredband med 100Mbit/s eller mer (oktober 2013). Detta är en ökning med knappt fem procentenheter sedan Underlaget för 2014 samlas nu in och sammanställningen väntas vara klar i februari Hur är fördelningen mellan operatörsbundet utbud och bredbandsuppkoppling med valfri operatör typ öppet stadsnät? Iakttagelser Stadsnät ansågs tidigare vara ett kommunalt fibernät eller ett fibernät som drevs av tex ett kommunalt energibolag. Definitionen har numera blivit vidare då en del kommuner genom avtal låtit privata aktörer driva dessa stadsnät. Då tex Telia driver både stadsnät och verkar som privat aktör är det svårt att dra en gräns för vilka av deras kunder som är stadsnätkunder eller operatörskunder. Stadsnäten har uppskattningsvis mellan % av bredbandskunderna kring de orter där de erbjuder uppkoppling. Aktiva stadsnät finns i Båstad, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Svalöv, Örkelljunga, Lund, Ystad och Kristianstad. Lunds stadsnät finns också i Lomma, Eslöv och Höör. I Trelleborg har allmännyttan sedan flera år ett avtal med Open Net (numera Telenor Open Universe) men bygger inte själv aktivt längre någon infrastruktur. I Malmö är bilden speciell där det finns en aktiv bredbandsenhet som ansluter nya kunder men endast en passiv infrastruktur. Där finns flera aktörer med flera olika stadsnät med tex Malmö kommuns bolag MKB Fastighet AB med en helt egen infrastuktur som försörjer lägenheter. I bilaga finns den statistik som Post- och telestyrelsen har tillgänglig i sin statistikdatabas (Se bilaga Tabell 1 och 2). Fördelning av marknadsandelar mellan de olika inbördes operatörerna i de öppna stadsnäten har inte gått att få fram. ITUX, som driver fyra fibernät i Skåne, svarar att de inte vill lämna ut denna information med hänvisning till sekretess mot deras tjänsteleverantörer. Kommunala bolag som tex Ystad Energi AB svarar att när det kommer till vilka tjänsteleverantörer som kunderna beställer är det information som de inte har tillgång till. Bedömning Statsnäten har fått ett stort genomslag på de orter där de finns. Hög hastighet och för medborgarna kostnadseffektiva lösningar erbjuds vilket ger goda förrutsättningar för en snabb utbyggnad. Bedömningen blir att stadsnätet är en grundförutsättning för att få en snabb och effektiv utbyggnad kring centralorten men på sikt också en förutsättning för fortsatt utbyggnad på landsbyggden. Av statistiken från Post- och telestyrelsens databas framgår svårigheten att mer exakt svara på fördelningen mellan operatörsbundet utbud och operatör typ öppet stadsnät. Tabell 1 visar att 13,3 % av Skåningarna har fiber (stadsnät/fastighetsnät) och av Tabell 2 framgår det att Telia är den största leverantören med 35,7 % av markanden. Den inbördes fördelningen av vilken markandsandel de olika operatörerna har inom ett öppet stadsnät har inte gått att få fram inom ramen för denna förstudie. Av detta följer att det inte heller har gått att få fram en mer exakt fördelning mellan operatörsbundet utbud och valfri operatör i öppet stadsnät då dessa siffror döljs i posten för varje enskild operatör.

10 Finns områden där bredbandsutbyggnad inte är ekonomiskt försvarbart? Hur många berörs? Iakttagelser Denna fråga är komplex. Marknaden har normalt en gräns för att minst % av kunderna i ett visst område ska teckna sig för bredband innan de är villiga att sätta igång ett nytt anslutningsprojekt. Det finns dock goda förutsättningar för att kommunen, tex genom avtal med den aktör som ska bygga stadsnätet, skall kunna få till skrivningar om framtida utbyggnad också till de mindre befolkade delarna av kommunen. Slutligen har den enskilde medborgaren möjligheten att organisera sig och samla ihop sina grannar för att påvisa att intresse för fast bredbansslutning finns. Enligt SkåNet kan det finnas områden exempelvis kring Simrishamn som kan bli tveksamma ur ett för marknaden ekonomiskt perspektiv att bygga ut. Detta bör dock kunna hanteras genom en väl genomtänkt och utarbetad bredbandsstrategi enligt SkåNet. Bedömning I Skåne finns i stort sett inga områden som inte är lönsamma att bygga ut men det finns så klart enskilda medborgare som bor ensligt som kan bli berörda. SkåNet har dock invändningen att det kan finnas områden exempelvis kring Simrishamn som kan bli tveksamma ur ett för marknaden ekonomiskt perspektiv att bygga ut. Detta bör dock kunna hanteras genom en väl genomtänkt och utarbetad bredbandsstrategi enligt SkåNet. Antalet glesbebyggda hushåll i Skåne är dock så få att de inte i sig utgör ett hinder för att nå målet om 95 % bredbandsanslutning till Hur arbetar regionen med utbyggnaden av bredband och hur överensstämmer detta med uppsatta mål och visioner? Iakttagelser Då Regionen inte själv bygger någon infrastruktur för bredband är SkåNet den viktigaste aktören för att nå de uppsatta målen. Flertalet kommuner bygger inte heller de någon infrastruktur för bredband. Ofta saknas helt kunskap och resurser för att ta fram bredbandsstrategier och bygga ut fibernät till kommunens samtliga invånare. Då krävs engagemang från vanliga medborgare som via byalag eller lokala fibernätsföreningar driver fram utbyggnaden tillsammans med marknadens aktörer. SkåNet har här en mycket viktig roll att stötta både kommuner, byalag och fiberföreningar med kunskap och expertis inom området. Själva infrastrukturen för fiber byggs främst ut av stadsnäten eller de privata aktörerna Telia/Skanova och IP-Only. Bedömning Då Regionen i egentlig mening inte alls kan styra på vilken nivå de enskilda kommunerna väljer att satsa på bredbandsutbyggnad blir SkåNet en viktig plattform. Marknaden och markandskrafterna har redan drivit fram utbyggnad av fibernät i tätorterna. Det finns dock en farhåga att resterande delar av Skåne kan ta både längre tid och kosta mer att bygga ut. Regionen har att förlita sig på enskilda privatpersoners engagemang i byalag och fibernätföreningar för att nå målet om 95 % till 2020 då marknadens aktörer inte tar ansvar för glesbyggden generellt. Ofta har man en gräns där det krävs att ca % av kunderna måste visa intresse eller föranmäla sig för att en utbyggnad skall kunna bli aktuell.

11 Vem har kontroll över att målet för bredbandstillgängligheten uppnås? Hur rapporteras projektet och till vem? Iakttagelser SkåNet har fått uppdraget att driva frågor kring bredband i Region Skåne. SkåNet som bolag rapporterar naturligtvis till sin styrelse, med ordförande från Regionala tillväxtnämnden. Bolaget ingår nu också i Region Skånes nya bolagsstruktur och rapporterar därför även till moderbolaget Region Skåne Holding AB. Där är regiondirektören VD och samtliga medlemar i styrelsen är regionråd utsedda för att representera Regionstyrelsen. Regionstyrelsen har även uppsiktsplikt gentemot bolaget direkt enligt kommunallagen. Bedömning SkåNet är Regionens verktyg för både genomförande och uppföljning av målen för bredbandsstrategin. Då Regionen själv inte bygger infrastrukturen utan måste lita på marknaden blir bedömningen att om det finns någon egentlig kontroll över målet så ligger denna i SkåNet AB. SkåNet rapporterar till Regionfullmäktige via sin bolagsstyrelse och till Regionala tillväxtnämnden och Regionstyrelsen. Regionstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt gentemot bolaget det yttersta ansvaret att tillse att bolaget har de resurser som behövs för att drivas på ett effektivt sätt. 4.3 Vilka resurser finns att tillgå och hur samarbetar man med kommuner och andra aktörer? Iakttagelser Sammarbetet med kommunerna kring tex utbyggnad av BAS-nätet har pågått sedan mycket länge. Det nybildade skånskt bredbandsforum är ett nytt initiativ från Region Skåne för att utöka samarbetet också med andra aktörer från marknaden och länsstyrelsen. Regionala tillväxtnämnden har anslagit medel för att driva detta forum fram tom Då SkåNet används som kansli för detta forum går anslagen främst till bolagets personal i form av löner. Bolaget är beroende av uppdrag liknande detta för sin finansiering och har två anställda. Bedömning En försiktig bedömning grundat på kontakter med några kommuner är att de har få eller inga egna anställda som arbetar med bredbandsfrågor specifikt. För själva utbyggnaden finns både statliga bidrag och EU-bidrag att söka men detta blir sekundära resurser då de riktar sig direkt mot byalag och fiberföreningar. Dock har Regionen tagit på sig en viktig roll att genom SkåNet sprida information och att hjälpa till när föreningar och byalag ska söka dessa bidrag. Kommunerna visar sig ofta sakna kunskap och resurser för att ta fram en bra strategi och väljer då att låta markandens aktörer bygga fibernät framför ett ofta lönsamt alternativ att bygga i egen regi. Ger man en aktör möjlighet att fritt gå in och bygga ut fibernät så finns det en uppenbar risk att bara stadskärnan och områden kring tättbefolkade förorter blir utbyggda. När man handlar upp ett öppet nät för fiber har man unika möjligheter att få med löften om succesiv utbyggnad även till mindre glesbebyggda områden i kommunen. Komptens kring dessa frågor finns på SkåNet som kan hjälpa till med både strategiplaner och med att granska avtal innan kommunerna skriver på eller inleder sin upphandling.

12 Vilka kommuner har avtal med Region Skåne beträffande bredband (tex SkåNet)? Iakttagelser Kommunerna har inga avtal med Region Skåne direkt. Däremot använder kommunerna sig av Region Skånes bolag SkåNet i stor utsträckning för hjälp och rådgivning när de skall ta fram policy och strategi eller skriva avtal med leverantörer. SkåNet har varit behjälpliga med strategier i följande kommuner: Båstad, Ängelholm, Sjöbo, Svalöv, Eslöv, Hässleholm, Bromölla, Simrishamn, Höör, Hörby och Sölvesborg (ej Region Skåne). Följande fyra kommuner står på tur med Osby och Höganäs 2014 och Åstorp och Kävlinge under Bedömning Kommunerna saknar ofta egen komptens inom bredbandsområdet och behöver och nyttjar därför i stor utsträckning Region Skånes bolag SkåNet. Det är viktigt att strategier och avtal tar hänsyn till hela kommunen och att man försöker ta tillvara så många medborgares intresse som möjligt. Det finns en fara att medborgare på glesbyggden glöms bort när en aktör dyker upp och lovar hjälpa kommunen att bygga ett öppet stadsnät... Fredrik Ljunggren Yrkesrevisor Certifierad kommunal revisor

13 13 Bilaga Tabell 1 Hur medborgaren i Region Skåne ansluter till Internet Procent Antal Hur anslutet till Internet - Region Skåne Bredband... 86,3% 167,5...ADSL/VDSL (eller annan DSL-form) 39,6% 77,0...Fiber eller fiberlan (Stadsnät/Fastighetsnät) 13,3% 25,9...Kabel-TV-modem 12,2% 23,7...Mobilt Bredband (3G- eller 4G-nät) 21,1% 40,9 Uppringd Internet 0,0% 0,0 Annat sätt 0,4% 0,8 Ej tillgång till Internet 4,1% 8,0 Vet ej 3,8% 7,4 Ej svar 5,4% 10,4 Bas för svarsalternativprocent 194,2 Svarsfrekvens 100,0% 194,2 Tabellen visar hur medborgarna i Region Skåne ansluter till Internet Källa statistikdatabasen, Post- och telestyrelsen (www.pts.se). Tabell 2 Medborgarens val av Internetoperatörer i Region Skåne Procent Antal Internetoperatör idag 3 4,6% 9,5 Alltele 0,0% 0,0 Bahnhof 4,2% 8,6 Bredband 2 1,9% 4,0 Bredbandsbolaget 5,7% 11,7 ComHem 9,7% 20,2 Glocalnet 0,7% 1,4 Ice.net 0,0% 0,0 Tele2/Comviq 9,4% 19,5 Telenor 8,8% 18,2 Telia 35,7% 74,0 Optimal Telecom 0,0% 0,0 TDC 0,0% 0,0 Spray 0,0% 0,0 Annan Internetoperatör 10,2% 21,2 Vet ej 1,7% 3,6 Ej svar 7,5% 15,5 Bas för svarsalternativprocent 207,6 Svarsfrekvens 100,0% 207,6 Tabellen visar vilka Internetleverantörer medborgarna i Region Skåne valt Källa statistikdatabasen, Post- och telestyrelsen (www.pts.se).

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-30 Dnr 0902732 1 (2) Regionstyrelsen Bredbandsstrategi för Skåne Ordförandens förslag Beredningen för kommunikations- och

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013 Bredbandsundersökning - synen på bredbandsfrågor bland politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Statistikrapport - Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Local Fibre Alliance www.ssnf.org Ansvarig utgivare:

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar och organisation... 3 Delmål 1. Kommunen ska ha organisation och medel för uppgiften... 3 Aktiviteter:... 3 1.1 Tillsätta en funktion

Läs mer

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015 Datum: 2015-01-21 Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli Kristina.Lindbom@pts.se Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015 Deltagare

Läs mer

Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum

Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum Program: 13.00 Välkommen Carina Zachau (M) ordförande, beredningen för kollek*vtrafik och infrastrukturfrågor 13.10 Annika Eklund, avdelningschef

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Serviceresor - förstudie

Serviceresor - förstudie Revisionskontoret PM NR 2/2014 Serviceresor - förstudie Helena Olsson Juni 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

DU VILL VÄL VARA MED! Skålleruds fiberförening

DU VILL VÄL VARA MED! Skålleruds fiberförening Varför fiber? Fiber är framtidssäker för Internet, telefon, TV och en rad samhällstjänster bland annat larm och tjänster för vård i hemmet. Fiber har mycket hög kapacitet. Möjliggör att olika tjänster

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning:

2004-10-20 5.2. Upphandling bredband Redovisning av BASprojektet. Ärendebeskrivning: 2004-10-20 5.2 Ärendebeskrivning: Regionstyrelsen beslöt 2003-06-18 att anta Sydkraft Bredband AB som leverantör för att tillhandahålla ortssammanbindande IT-infrastruktur i Skåne. I uppgörelsen ingår

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40)

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Datum Beteckning 2008-06-13 Dnr 08-1-30 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Näringsdepartementet har remitterat betänkandet Bredband 2013 Bredband

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Förslag mars 2015 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Bredbandsstrategi för Sverige...3 1.4 Bredbandsstrategi

Läs mer

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Bakgrund Gotland antog sin andra bredbandsstrategi 2010. Målet var att med hjälp av socken-modellen anlägga ett fibernät

Läs mer

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:2256 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1119 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018 1 (3) Ärende 6 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-02 Samhällsbyggnadskontoret Enhörna kommundelsnämnd Järna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd Tekniska nämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) www.knowit.se Håkan Häggblad Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Gimme Fiber Day 4 november 2015 Eric Åkerlund Operativt ansvarig UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Therese Kropp, Ledningsstrateg Skånetrafiken therese.kropp@skanetrafiken.se 0451-288502 Det går inte riktigt att trampa gasen i botten på samma sätt Skånetrafiken

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer