Visättraskolans A till Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visättraskolans A till Ö"

Transkript

1 Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016

2 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter... 8 B... 9 Betyg... 9 Besök... 9 Bibliotek... 9 Brandskydd C Cyklar & cykelhjälm D Delaktighet Disco E EdWise Elevens val Elevråd & Elevrådsstyrelse Elevhälsa Elevskåp E-post Ersättning för skadat eller förlorat skolmaterial ESA EfterSkolanAktiviteter Expeditionen F Fotografering/Fototillstånd Fritids Frukost Förberedelseklass Försäkringsfrågor Förskoleklass Föräldrar G

3 Godis, & Läsk H Hemsida I Individuell utvecklingsplan IUP Information från skolan In- och utskrivning av en elev Instagram J-K Kalendarium Klagomålshantering Klassråd Kläder Kvarglömda kläder: Kostintyg Kunskaper L Ledighet Läroböcker Läroplan Läsårsdata Läxor & Läxhjälp/Studiehandledning M Mat Matportioner & Matsedel Matråd Mentorer/Klasslärare Mobbning Mobiltelefoner N Nötter O Omhändertagande av föremål Ordningsregler Organisation Vem ansvarar för vilka frågor P Parfym Plan mot diskriminering och kränkande behandling QR Rastvakter

4 Rektor S Schema Sena ankomster Sjukanmälan Skateboard, inlines, sparkcykel eller skor med hjul Skolk Olovlig frånvaro Skolinspektionen Skolplikt Skolväska Speciallärare Styrdokument Särskilt stöd T Trygghetsteam U Upphittade saker Utrymning Utvecklingssamtal V Vuxna på skolan X-Ö Önskemål

5 Vår vision Visättraskolan - Den lilla skolan med den stora mångfalden! Med mångfalden av erfarenheter, kompetenser och intressen som finns på Visättraskolan ska vi uppnå vår vision om att alla elever ska nå framgång och få lika möjlighet att verka, växa och utvecklas. För att uppnå detta har vi Huddinge kommuns pedagogiska plattform som utgångpunkt för arbetet på skolan. I praktiken innebär detta att vi ska ge eleverna undervisning som ger variation i arbetssätt, tydlighet i mål och kriterier och återkoppling av mål och resultat. Detta i en stödjande, utmanande och stimulerande miljö som präglas av trygghet, respekt och förtroendefulla relationer. Vi jobbar för att uppnå en verksamhet som utifrån ett salutogent förhållningssätt befinner sig i ständig utveckling och kontinuerligt lärande och som kan ge våra elever den bästa tänkbara skolgången. Visättraskolans vision är att alla elever på skolan ska nå framgång och få lika möjlighet att verka, växa och utvecklas. Med Huddinge kommuns pedagogiska plattform som bas ska vi ge alla våra elever undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån deras erfarenheter, intressen och förutsättningar. Här följer en beskrivning av hur vi ska jobba för att visionen ska uppnås. Vår vision kräver att vi ser till mångfalden av individer på skolan. Vi jobbar för att alla elever på skolan ska känna att de blir mötta där de befinner sig och att de på ett hänsynsfullt sätt blir ledda till utveckling av professionella pedagoger och professionella skolledare i en stödjande lärmiljö. Vi vill att alla på skolan ska få bästa möjliga förutsättningar till utveckling, lärande och hälsa. Med gemensamma och implementerade ordningsregler vill vi uppnå ordning och reda, och vi tror på att det ska uppnås utan förtryck! Vi vill bygga goda relationer och ett förtroendefullt klimat på skolan. Den sociala miljön ska utmärkas av tolerans och respekt för medmänniskor. Vi jobbar också för att den pedagogiska lärmiljön på skolan ska vara stödjande, utmanande och stimulerande för våra elever. Därför vill vi att miljön ska inbjuda till varierade, kreativa och motiverande arbetsformer som kombinerar aktuell forskning, beprövad erfarenhet och modern teknik. Detta tillsammans med tydliga mål och kriterier, höga förväntningar samt inställningen att alla elever ska nå framgång och lyckas, vill vi ska leda till att våra elever får de verktyg de behöver för att fullt ut kunna verka i- och bidra till samhället som kompetenta och ansvarstagande individer med livslång lust att lära. Vi som jobbar på skolan är medvetna om den påverkan vi har på verksamhetens kvalitet och på våra elevers lärande och utveckling. Vi anser att utveckling av verksamheten bäst uppnås om arbetet känns meningsfullt, begripligt och hanterbart för både elever och personal. Därför ska vi tillämpa ett salutogent förhållningssätt där vi fokuserar på det som fungerar och på vad vi vill uppnå och utgå ifrån det istället för att fokusera på det negativa. Vi ser att vi har en stor mångfald på Visättraskolan, vilken är en tillgång när det gäller lärande och utveckling hos både oss som jobbar på skolan och hos våra elever eftersom våra vyer berikas och växer av den. Med den stora rikedom av erfarenheter, kompetenser och intressen som finns på skolan ska vi uppnå vår vision och ge våra elever den bästa tänkbara skolgången. 5

6 Kontaktuppgifter Befattning: Namn: Telefonnummer: E-post: Rektor Semira Vikström Biträdande rektor Dounya Hayyoun Skolassistent Camilla Grahn Kurator & Elevhälsosamordnare Erik Hall Skolsköterska Norma Bento Fritidsansvarig Pelin Celepli , Vaktmästare Roger Olofsson Faisal Bougrini Köksansvarig Linda Ristim Klass: Namn: E-post: Förskoleklass A Lina Börjesson Jessica Jansson Förskoleklass B Ann Katrin Schmitt Madeleine Lundgren Klasslärare års 1A Emma Fröberg Klasslärare års 1B Jonas Aloos Klasslärare års 2A Michaela Zell Klasslärare års 2B Sandra Grängstedt Klasslärare års 3A Carina Egedi Lindé Klasslärare års 3B Theres Berglund Klasslärare års 4A Rabia Celik Klasslärare års 4B Dina Sarkis Mentor års 5A Chimen Ali Ingela Pehrson Mentor års 5B Linus Ericsson Mentor års 6AB Henrik Bartholdsson FBK 1-3 Kristina Tina Svensson FBK 4-6 Veronica Johansson Idrott & Hälsa Marielle Rogander Angelica Sandberg Fabian Escobar Rodrigues Bild Yuping Wang Musik Marianne Adefelt Speciallärare Margaretha Tornebäck Vill du komma i kontakt med någon av lärarna, eller annan personal så ring skolans expedition, telefon: och lämna ett meddelande. Fler kontaktuppgifter finns på skolans hemsida. 6

7 VISÄTTRASKOLANS A till Ö Det här dokumentet har vi skrivit för att kunna ge er lättillgänglig information om det som är viktigt att veta om Visättraskolan och vilka riktlinjer vi har. Dokumentet kommer att finnas på Visättraskolans hemsida, under rubriken Om skolan. Lärarna kommer att informera om detta i sina veckobrev, samt berätta om det under kommande föräldramöten. Vi har säkerligen inte fått med allt, och tycker du att något är extra viktigt att skriva in så kan du alltid lämna dina synpunkter till skolans rektor. Viktigt att veta är att det här är ett levande dokument, vilket betyder att det kan komma att revideras under läsåret. Semira Vikström

8 A Allergi Om ditt barn är allergisk mot något är det viktigt att skolan informeras. Detta gör man enklast genom att kontakta ansvarig mentor eller klasslärare. Eleven får då hem ett intyg som ska fyllas i och lämnas till skolsyster Norma. Arbetsmiljö Alla, både personal och elever, på Visättraskolan förväntas känna ansvar för och aktivt ta del i arbetsmiljöarbetet. Varje klass har ett eget hemklassrum. Du och dina klasskamrater ansvarar för ordningen och arbetsmiljön i klassrummet under veckan. Arbetsplan Skolans inre verksamhet beskrivs i en arbetsplan som upprättas årligen. I den beskriver vi vilka våra utvecklingsmöjligheter är och hur vi ska arbeta med dem under läsåret. Arbetsplanen finns att ta del av på skolans hemsida Om skolan Våra styrdokument Arbetsro Alla elever har rätt att få arbetsro. För att kunna hålla god ordning i klassrummet, så följer vi skollagen och de disciplinära åtgärder som står angivna där. En elev som stör skall alltid i första hand få en tillsägelse, men om eleven inte lyssnar ska man för att värna om elevernas arbetsro avvisa eleven från den resterande lektionen. Läraren ska då alltid kontakta vårdnadshavarna och skicka en dokumentation till rektorn, så de får kännedom om detta. Skolans ordningsregler hittar ni på skolans hemsida Om skolan Våra styrdokument Avgifter Skolan är avgiftsfri, det betyder att alla resor och utflykter bekostas av skolan. Allt material eleverna behöver för att kunna göra sitt arbete är gratis. Det får dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleven. Belopp som var för sig kan bedömas som obetydliga kan tillsammans strida mot bestämmelserna om en avgiftsfri skola. Därför måste man göra en helhetsbedömning av samtliga kostnader som belastar en elev under ett läsår. Läs mer om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan. 8

9 B Betyg Betyg ges efter varje termin from årskurs 6. Betygen delas ut enligt följande: A Betyget A ges om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. C Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet D Betyget C ges till en elev som uppfyller kunskapskraven för E och till övervägande del uppfyller kunskapskraven för C och betyget D. E Betyget E får en elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet. F Om en elev inte når kunskapskraven för E, får eleven betyget F. Läs mer om betyg HÄR! Besök ALLA OPLANERADE BESÖK SKA ANMÄLAS I EXPEDITIONEN! Denna regel finns till för barnens säkerhet, vi vill veta vilka personer som befinner sig i skolan. Föräldrar är alltid välkomna till skolan på spontana eller planerade besök. Vid oplanerade besök vill vi dock alltid att föräldrarna ska anmäla sig i expeditionen. Bibliotek Skolan har ett bibliotek som varje år fylls på med nya titlar. 9

10 Brandskydd Skolan har ett väl utarbetat brandskydd. I samtliga klassrum finns en utrymningsplan som beskriver nödutgångar och närmaste brandutrustning. I början på läsåret kommer eleverna ges information om brandsäkerhet, och årligen genomförs en utrymningsövning. C Cyklar & cykelhjälm Cyklar som tas med till skolan ska ställas vid skolans cykelställ. Skolan tar inte ansvar för stulna cyklar. Då det är lag om cykelhjälm rekommenderar vi självklart att barnen har hjälm på sig när de cyklar. På skolan har vi ett antal cyklar som de yngre eleverna kan använda på rasterna. Här gäller också krav på hjälm. Skolan har ett antal hjälmar att låna ut, men man kan med fördel ha med sig en egen hjälm hemifrån. D Delaktighet Elevråd, elevrådsstyrelse och matråd är några av de forum där eleverna bjuds in till att vara med och påverka deras skoldag. De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever. Utifrån elevernas förmågor, mognad och intressen ska eleverna bjudas in i utformandet av undervisningen och i skolans övriga verksamhet. 10

11 Disco Till elevernas glädje arrangerar vi discon vid flera tillfällen per år. Arbetet leds enligt tradition av Jocke. Det är alltid en välbesökt tillställning. Våra discon ger eleverna en möjlighet att mötas utanför skolans arbete och ha roligt tillsammans! E EdWise EdWise är Huddinge kommuns webbaserade lärplattform. Det är ett verktyg för att underlätta det administrativa arbetet samt delaktigheten och kommunikationen mellan elev, hem och skola. Varje elev har en personlig sida och inloggning i edwise som bara är tillgänglig för eleven, lärare och vårdnadshavare. Här hittar man omdömen inför utvecklingssamtalen, pedagogiska planeringar, information m.m., det är även här man tillsammans med vårdnadshavare och elev upprättar elevens IUP under utvecklingssamtalen. Eleverna kommer att få inloggningar av sin mentor och det kommer även finnas möjlighet för vårdnadhavare att skaffa ett eget konto, vårdnadhavare behöver dock en e-legitimation för att kunna få en inloggning. För att komma åt edwise behöver man ha tillgång till en dator med Internetuppkoppling. Inloggningen sker på 11

12 Elevens val Elevens val ska fungera som en fördjupning i de befintliga skolämnena. Varje termin kommer att vara uppdelad i två perioder. Eleverna får därför byta sitt val vid fyra tillfällen varje läsår. Eleven kan välja något som den tror kommer att vara intressant eller som den tycker är viktigt. Eleverna får välja första- andra- och tredjehandsval för varje period. Valet för terminens båda perioder görs i början av respektive termin. Elevråd & Elevrådsstyrelse Elevrådet har till uppgift att tillvarata elevernas intressen. Till elevrådet kan Du vända dig med frågor och synpunkter angående skolverksamheten. Schemalagd tid för elevråd. En representant från årskurs 1-6 utses till elevrådet. Ordförande och sekreterare utses. Protokoll skrivs som delas ut till alla klasser och personal. Elevrådet diskuterar förslag och önskemål från de olika klasserna och samråder i aktuella frågor. Arbetsmiljön är en fast punkt på dagordningen. Elevrådsordförande under läsåret 2015/2016 är Julia Carlström i årskurs 5a. Elevhälsa Elevhälsa är ett nytt begrepp i den nya skollagen. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsa ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans roll ska därför främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsan på Visättraskolan består av skolans rektor, biträdande rektor, kurator (100 %), skolsköterska (100 %), speciallärarna, fritidsansvarig och skolpsykolog. Sammankallande och ansvarig för elevhälsan är skolans elevhälsosamordnare, Erik Hall. Föräldrar kan sedan kallas till ett elevhälsosamtal (EHS). På elevhälsosamtalet tittar vi tillsammans på vilka svårigheter och möjligheter som eleven har, bestämmer mål och delmål samt tid för uppföljningsmöte. I elevvårdskonferensen deltar deltagare från elevhälsoteamet, mentorn och föräldrarna. 12

13 På skolans hemsida kan ni läsa mer om elevhälsan, samt ta del av skolans elevhälsoplan som mer detaljerat beskriver hur vi elevhälsan arbetar. På skolans hemsida har vi också information från Huddinge, Elevhälsans medicinska insatser (EMI) i Huddinge, och en broschyr om D-vitamin. Elevskåp Skolan tillhandahåller elevskåp för årskurs 4-6. Eleverna ska använda ett medhavt hänglås. Böcker och andra saker som ligger löst i korridorerna omhändertas. Vi rekommenderar att eleverna har hänglås med kod, annars bör en extranyckel lämnas till respektive mentor. Eleverna som har skåp ska förvara sina ytterkläder i detta skåp. E-post Viktigt att du som förälder ser till att ha lämnat en aktuell e-postadress till ditt barns mentor/klasslärare. Detta då denna information i första hand ska skickas ut till er via mejl. Det gör vi av ekonomiska och miljömässiga skäl, men också för att det besparar lärarna en hel del tid. Om du som förälder önskar få denna information utskriven på papperskopia tar du kontakt med mentor. Ersättning för skadat eller förlorat skolmaterial Skolan är avgiftsfri, dvs. allt material som eleverna behöver bekostas av skolan. Det är dock viktigt att man som elev ansvarar för det material som skolan tillhandahåller. Likaså att föräldrarna hjälper till och påminner eleverna om att ta hand om sitt material och se till att det kommer tillbaks till skolan. Förlorat eller skadat material som skolböcker, ipads, kan komma att behöva ersättas. Vid krav på ersättning skickas ett skriftligt krav hem till elevens vårdnadshavare. 13

14 Vår förhoppning är att eleverna ska förstå att man ska ta ansvar för skolans saker och att man reagerar och agerar vid skadegörelse. De resurser som måste användas för att exempelvis köpa nya böcker, laga trasiga fönster osv är pengar som istället skulle kunna användas på ett bättre sätt i verksamheten. Tala gärna hemma om hur viktigt det här är! ESA EfterSkolanAktiviteter På Visättraskolan vill vi att våra elever ska ha möjlighet till olika aktiviteter utanför den ordinarie skoltiden. Det är aktiviteter som ryms utanför fritidsverksamheten och som är helt avgiftsfria. På elevernas scheman står det vilka aktiviteter som erbjuds just den årskursen. Aktiviteterna anpassas utifrån möjligheter och behov. Exempel på aktiviteter som kommer erbjudas under läsåret 2015/2016: Fotboll, Schack, IT-verkstad, Studiehandledning/Läxhjälp, Matteverkstad Läs mer HÄR! Expeditionen I expeditionen arbetar Camilla och det är hon som hjälper dig med exempelvis sjukanmälan, ledighetsblanketter, in- och utskrivning av elever, ändring av adress och mobilnummer osv. Expeditionen har telefonnummer Öppettider (lunchstängt ) 14

15 F Fotografering/Fototillstånd Varje år fotograferas eleverna för skolkatalogen. Likaså dokumenterar vi vår dagliga verksamhet genom att fotografera eleverna under särskilda händelser, utflykter och resor. De här fotografierna kan komma att publiceras på skolans hemsida eller på skolans Instagram-konto. Det är viktigt att man som vårdnadshavare ger skolan information om man inte vill att ens barn fotograferas, eller att bilderna publiceras exempelvis på skolans hemsida. (Elever med skyddad identitet fotograferas givetvis inte.) Lärarna delar ut detta avtal i början av läsåret, men finns också att hämta HÄR! Länk till Datainspektionens sida om vilka uppgifter en skola får publicera hittar ni HÄR! Elevfotograferingen är bokad vecka 40, tisdag till torsdag. Fritids Vi har enligt vår mening fantastisk fritidsverksamhet att erbjuda på Visättraskolan. Ytterst ansvarig för verksamheten är skolans rektor, men det är Pelin Celepli som ansvarar för den dagliga verksamheten dvs. för verksamhetens planering. För att delta i verksamheten måste en ansökan lämnas in. Här kan man be Camilla eller Pelin om hjälp. Fritidshemmet har en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan som skolplikt kan fullgöras i samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven. Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar. 15

16 Fritidshemmets öppettider: Samtliga kommunala verksamheter är normalt öppna helgfria måndagar fredagar kl Behoven hos barnen/föräldrarna styr dock öppettiderna inom de normala öppettiderna på respektive enhet. Personalen har studiedagar en till två dagar per termin och då har verksamheten stängt. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna omsorgen under dessa dagar ska, senast tre veckor i förväg, anmäla det till rektor så att en tillfällig plats kan ordnas. Läs mer om skolans fritidsverksamhet HÄR! Frukost Till de elever som är inskrivna på fritids serverar vi frukost varje dag i skolans matsal från Förberedelseklass På Visättraskolan kan vi erbjuda två klasser för nyanlända elever, FBK 1-3 och FBK 4-6. Syftet är att eleven ska lära sig svenska tillräckligt bra för att kunna gå ut i en ordinarie klass. Hur länge man går i förberedelseklass är individuellt, målet är dock att eleverna ska vara redo att gå in i sin ordinarie klass inom ett år. Under den här tiden har man som elev en ordinarie klasstillhörighet, och går tillsammans med sin klass på vissa planerade lektioner, samt följer med på utflykter och annat. Elever som behöver det får studiehandledning på sitt modersmål, detta för att motverka att eleverna halkar efter i ämneskunskaper. Om behovet finns får man även studiehandledning när man övergått till sin ordinarie klass. Det är viktigt att eleverna får en sådan god start i Sverige som möjligt. Läs mer HÄR! 16

17 Försäkringsfrågor Kommunen har en olycksfallsförsäkring i SRF för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Huddinge kommuns verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom. Alla barn i kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Huddinge kommun, är försäkrade under skoldagen och under färd till och från förskolan och skolan. Vid skador på fritiden är det familjens försäkring som gäller. Kommunens försäkring gäller vid: Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Skadade kläder och glasögon Merkostnader Medicinsk rehabilitering Ersättning vid invaliditet Tekniska hjälpmedel Dödsfall Försäkringen gäller utan självrisk. Läs mer HÄR! Förskoleklass På Visättraskolan har vi två förskoleklasser som leds av pedagogerna Lina Börjesson & Jessica Jansson (FA) och Ann Katrin Schmitt & Madeleine Lundberg (FB). Tillsammans ansvarar de och planerar för den dagliga verksamheten. I det dagliga arbetet har de även en respektive fritidspersonal till deras hjälp. Läs mer om arbetet i förskoleklass HÄR! Föräldrar Att ha ett gott samarbete med föräldrarna är en förutsättning för att vi i skolan ska lyckas ge eleverna de kunskaper och den sociala utveckling som ingår i vårt uppdrag. Vi ser därför att vi ska förhålla oss professionellt och att ömsesidig respekt ska råda. Ju mer positiva ni föräldrar är till skolan och vårt arbete, desto större möjlighet har vi att motivera era barn! Vår förhoppning är därför att alla ni föräldrar ska känna förtroende för oss och lita på vår kompetens och yrkesskicklighet. Viktigt är också att man som förälder kommer på föräldramöten eller andra aktiviteter vi erbjuder på skolan! Under vårterminen 2015 genomförde Skolinspektionen en enkät hos vårdnadshavarna på Visättraskolan. HÄR kan du ta del av resultatet! 17

18 G Godis, & Läsk Man får inte ta med sig godis eller läsk till skolan, detta är endast tillåtet om ansvarig lärare, i veckobrevet, informerat om att det av särskild anledning ska tas med. 18

19 H Hemsida Skolan har en informativ hemsida. Där kan man hitta information som rör skolan, scheman, matsedel, kontaktuppgifter, samtliga styrdokument osv. Du hittar den på I Individuell utvecklingsplan IUP Se under rubriken edwise. Information från skolan Förutom denna information läggs det kontinuerligt ut information på vår hemsida. Besök den gärna med jämna mellanrum. Våra klasslärare/mentorer skickar också hem ett veckobrev varje vecka där de berättar vad som händer för just den klassen. Under några tillfällen/läsår skickas det också ut ett rektorsbrev, Visättraskolan informerar. Arkiv på utskickade brev hittar ni HÄR. Viktigt att du som förälder ser till att ha lämnat en aktuell e-postadress till ditt barns mentor/klasslärare. Detta då denna information i första hand ska skickas ut till er via mejl. Det gör vi av ekonomiska och miljömässiga skäl, men också för att det besparar lärarna en hel del tid. Om du som förälder önskar få denna information utskriven på papperskopia tar du kontakt med mentor. 19

20 In- och utskrivning av en elev Vid in- och utskrivning av elever är det ENDAST expeditionen som ska kontaktas. Det är hos Camilla, , som ni får hjälp med blanketter och all annan information som ni kan behöva. Expeditionens öppettider (lunchstängt ) Instagram Skolan har en sida på Instagram där vi lägger upp bilder från den dagliga verksamheten. Följ gärna oss där! 20

21 J-K Kalendarium Nästa läsårs kalendarium med reservation för eventuella tillägg, ändringar och felskrivningar.

22 22

23 Klagomålshantering Om du som vårdnadshavare eller elev har klagomål ska dessa klagomål hanteras enligt följande turordning: 1. I första hand kontaktar du er mentor/klasslärare. 2. Om du inte känner dig nöjd kontaktar du skolans rektor i andra hand. 3. Om du känner dig missnöjd med rektorns hantering kan du i tredje hand kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen. Det kan du göra via en länk på skolans hemsida. 4. Om du vill anmäla missförhållanden på skolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden angående särskilt stöd när du upplever att ingen av punkterna 1-3 ovan har hjälpt, kan du låta en övergripande instans utreda ärendet. Då ska du vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). Du kan även vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd, Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudsmannen och Polisen. Skolledningen eller expeditionen på skolan kan upplysa dig om hur det fungerar när du vill lämna klagomål på skolan och vart du ska vända dig. Läs mer HÄR! Klassråd Klassråden är en viktig möjlighet för elever att ta del i och påverka utformingen av sin egen utbildning. Enligt skollagen 4 kap, 9 ska Elever ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Förberedelse och genomförande: Klassråd schemaläggs. Fasta punkter på dagordningen. (ex: arbetsmiljö, elevråd ) Aktuella elevfrågor fångas upp i till exempel en frågelåda. En vuxen deltar vid mötet och stöttar. Ordförande och sekreterare utses för varje läsår. Protokoll skrivs. Som elev ansvarar du för: Att komma till och aktivt delta i samtliga klassråd Rektor ansvarar för: Att det som tagits upp på klassråden förs vidare till arbetslag och APT, samt att återkoppling ges till eleverna.

24 Kläder Vi har inga ytterkläder på oss i klassrummen, eller i matsalen. Man ska vara ombytt för att få delta på idrottslektionerna. Vid simning ska simkläder och handduk medtas. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder! På vintern bör man ha rejäla vinterskor, vinterjacka, mössa, vantar osv. De yngre barnen tillbringar mycket tid ute = Overall, eller vinterställ. Regnkläder är bra att ha, de yngre barnen bör ha regnkläder att byta om till, det är roligt att vara ute i regnet om man har regnkläder! För de yngre eleverna är det bra om det finns ett extra ombyte på skolan; tröja, T- shirt, byxor, strumpor. Kvarglömda kläder: Kvarglömda kläder tar idag för mycket plats i skolan, och då vi har begränsat med utrymme så måste vi organisera tömningen av kläderna. Under höstlovet Kläder som är kvar läggs i sopsäckar och förvaras i källaren. Önskar ni föräldrar leta reda efter något plagg får ni kontakta vaktmästaren. Under jullovet Kläderna som ligger i lokalerna töms och sparas enligt höstlovet. Kläderna som lagts undan i säckar från höstlovets tömning kommer kastas/skänkas. Under påsklovet Kläderna töms och sparas i sopsäckar och ner i källaren, se höst- och jullovets rutiner. Önskar ni föräldrar leta efter ett plagg så får ni kontakta skolans vaktmästare. Kläderna som lades undan under jullovet kommer kastas/skänkas. Inför Sommarlovet, efter skolavslutningen Alla kläder kastas/skänks dvs. ni måste se till att alla era barns kläder tas med hem. Detta så vi möjliggör städning och organisering av skolans lokaler. Kostintyg Om Ert barn behöver särskild kost ska skolsköterskan kontaktas av vårdnadshavaren som sedan informerar köksansvarig. Kunskaper Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter. Läs mer HÄR! 24

25 L Ledighet En ledighetsansökan skall alltid göras. Avsedd blankett finns att hämta i expeditionen, hos ansvarig mentor eller HÄR. 1-5 dagars sammanlagd ledighet: Enligt Huddinge kommuns riktlinjer kan elevens mentor/klasslärare bevilja upp till 5 dagars ledighet/läsår. Det betyder att en ansökan om ledighet på 1-5 dagar INTE ska lämnas till rektor, utan till mentor/klassläraren. Om en elev har sammanlagt haft fler än 5 dagars ledighet och ansöker om ytterligare ledighet gäller följande: En ansökan ska göras av vårdnadshavare och i första hand lämnas till mentorn som ur ett pedagogiskt perspektiv ser om ledigheten är lämplig för just den här eleven. Mentorn beviljar, eller avslår ansökan. Mentorn lämnar därefter ansökan till rektorn som i sin tur godkänner/ej godkänner den. Rektorn lämnar ledighetsansökan till expeditionen som ger en kopia till mentorn och sparar en kopia i expeditionen för dokumentation. Mentorn informerar vårdnadshavaren om ledigheten är beviljad eller ej. 18 En elev i en skolform som avses i 17 får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Läroböcker Läroböcker och övriga läromedel ges som lån. Låneböcker är numrerade och stämplade. Det är elevernas ansvar att hålla reda på sitt material. Före läsårets slut ska samtliga läromedel återlämnas till den lärare som delade ut boken. Du ska ha suddat ut anteckningar och annat. Förlorar man, eller förstör man sin bok, så kan man komma att bli betalningsskyldig. Summa avgörs beroende på bokens inköpsdatum. Läs mer under Ersättning för skadat eller förlorat skolmaterial. Läroplan Vi följer den gällande läroplanen, LGR 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. HÄR kan du gratis ladda ner grundskolans läroplan LGR11 och ta del av innehållet. 25

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret 2013-2014 Livets Ords Kristna Skola lå 13-14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer