Visättraskolans A till Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visättraskolans A till Ö"

Transkript

1 Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016

2 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter... 8 B... 9 Betyg... 9 Besök... 9 Bibliotek... 9 Brandskydd C Cyklar & cykelhjälm D Delaktighet Disco E EdWise Elevens val Elevråd & Elevrådsstyrelse Elevhälsa Elevskåp E-post Ersättning för skadat eller förlorat skolmaterial ESA EfterSkolanAktiviteter Expeditionen F Fotografering/Fototillstånd Fritids Frukost Förberedelseklass Försäkringsfrågor Förskoleklass Föräldrar G

3 Godis, & Läsk H Hemsida I Individuell utvecklingsplan IUP Information från skolan In- och utskrivning av en elev Instagram J-K Kalendarium Klagomålshantering Klassråd Kläder Kvarglömda kläder: Kostintyg Kunskaper L Ledighet Läroböcker Läroplan Läsårsdata Läxor & Läxhjälp/Studiehandledning M Mat Matportioner & Matsedel Matråd Mentorer/Klasslärare Mobbning Mobiltelefoner N Nötter O Omhändertagande av föremål Ordningsregler Organisation Vem ansvarar för vilka frågor P Parfym Plan mot diskriminering och kränkande behandling QR Rastvakter

4 Rektor S Schema Sena ankomster Sjukanmälan Skateboard, inlines, sparkcykel eller skor med hjul Skolk Olovlig frånvaro Skolinspektionen Skolplikt Skolväska Speciallärare Styrdokument Särskilt stöd T Trygghetsteam U Upphittade saker Utrymning Utvecklingssamtal V Vuxna på skolan X-Ö Önskemål

5 Vår vision Visättraskolan - Den lilla skolan med den stora mångfalden! Med mångfalden av erfarenheter, kompetenser och intressen som finns på Visättraskolan ska vi uppnå vår vision om att alla elever ska nå framgång och få lika möjlighet att verka, växa och utvecklas. För att uppnå detta har vi Huddinge kommuns pedagogiska plattform som utgångpunkt för arbetet på skolan. I praktiken innebär detta att vi ska ge eleverna undervisning som ger variation i arbetssätt, tydlighet i mål och kriterier och återkoppling av mål och resultat. Detta i en stödjande, utmanande och stimulerande miljö som präglas av trygghet, respekt och förtroendefulla relationer. Vi jobbar för att uppnå en verksamhet som utifrån ett salutogent förhållningssätt befinner sig i ständig utveckling och kontinuerligt lärande och som kan ge våra elever den bästa tänkbara skolgången. Visättraskolans vision är att alla elever på skolan ska nå framgång och få lika möjlighet att verka, växa och utvecklas. Med Huddinge kommuns pedagogiska plattform som bas ska vi ge alla våra elever undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån deras erfarenheter, intressen och förutsättningar. Här följer en beskrivning av hur vi ska jobba för att visionen ska uppnås. Vår vision kräver att vi ser till mångfalden av individer på skolan. Vi jobbar för att alla elever på skolan ska känna att de blir mötta där de befinner sig och att de på ett hänsynsfullt sätt blir ledda till utveckling av professionella pedagoger och professionella skolledare i en stödjande lärmiljö. Vi vill att alla på skolan ska få bästa möjliga förutsättningar till utveckling, lärande och hälsa. Med gemensamma och implementerade ordningsregler vill vi uppnå ordning och reda, och vi tror på att det ska uppnås utan förtryck! Vi vill bygga goda relationer och ett förtroendefullt klimat på skolan. Den sociala miljön ska utmärkas av tolerans och respekt för medmänniskor. Vi jobbar också för att den pedagogiska lärmiljön på skolan ska vara stödjande, utmanande och stimulerande för våra elever. Därför vill vi att miljön ska inbjuda till varierade, kreativa och motiverande arbetsformer som kombinerar aktuell forskning, beprövad erfarenhet och modern teknik. Detta tillsammans med tydliga mål och kriterier, höga förväntningar samt inställningen att alla elever ska nå framgång och lyckas, vill vi ska leda till att våra elever får de verktyg de behöver för att fullt ut kunna verka i- och bidra till samhället som kompetenta och ansvarstagande individer med livslång lust att lära. Vi som jobbar på skolan är medvetna om den påverkan vi har på verksamhetens kvalitet och på våra elevers lärande och utveckling. Vi anser att utveckling av verksamheten bäst uppnås om arbetet känns meningsfullt, begripligt och hanterbart för både elever och personal. Därför ska vi tillämpa ett salutogent förhållningssätt där vi fokuserar på det som fungerar och på vad vi vill uppnå och utgå ifrån det istället för att fokusera på det negativa. Vi ser att vi har en stor mångfald på Visättraskolan, vilken är en tillgång när det gäller lärande och utveckling hos både oss som jobbar på skolan och hos våra elever eftersom våra vyer berikas och växer av den. Med den stora rikedom av erfarenheter, kompetenser och intressen som finns på skolan ska vi uppnå vår vision och ge våra elever den bästa tänkbara skolgången. 5

6 Kontaktuppgifter Befattning: Namn: Telefonnummer: E-post: Rektor Semira Vikström Biträdande rektor Dounya Hayyoun Skolassistent Camilla Grahn Kurator & Elevhälsosamordnare Erik Hall Skolsköterska Norma Bento Fritidsansvarig Pelin Celepli , Vaktmästare Roger Olofsson Faisal Bougrini Köksansvarig Linda Ristim Klass: Namn: E-post: Förskoleklass A Lina Börjesson Jessica Jansson Förskoleklass B Ann Katrin Schmitt Madeleine Lundgren Klasslärare års 1A Emma Fröberg Klasslärare års 1B Jonas Aloos Klasslärare års 2A Michaela Zell Klasslärare års 2B Sandra Grängstedt Klasslärare års 3A Carina Egedi Lindé Klasslärare års 3B Theres Berglund Klasslärare års 4A Rabia Celik Klasslärare års 4B Dina Sarkis Mentor års 5A Chimen Ali Ingela Pehrson Mentor års 5B Linus Ericsson Mentor års 6AB Henrik Bartholdsson FBK 1-3 Kristina Tina Svensson FBK 4-6 Veronica Johansson Idrott & Hälsa Marielle Rogander Angelica Sandberg Fabian Escobar Rodrigues Bild Yuping Wang Musik Marianne Adefelt Speciallärare Margaretha Tornebäck Vill du komma i kontakt med någon av lärarna, eller annan personal så ring skolans expedition, telefon: och lämna ett meddelande. Fler kontaktuppgifter finns på skolans hemsida. 6

7 VISÄTTRASKOLANS A till Ö Det här dokumentet har vi skrivit för att kunna ge er lättillgänglig information om det som är viktigt att veta om Visättraskolan och vilka riktlinjer vi har. Dokumentet kommer att finnas på Visättraskolans hemsida, under rubriken Om skolan. Lärarna kommer att informera om detta i sina veckobrev, samt berätta om det under kommande föräldramöten. Vi har säkerligen inte fått med allt, och tycker du att något är extra viktigt att skriva in så kan du alltid lämna dina synpunkter till skolans rektor. Viktigt att veta är att det här är ett levande dokument, vilket betyder att det kan komma att revideras under läsåret. Semira Vikström

8 A Allergi Om ditt barn är allergisk mot något är det viktigt att skolan informeras. Detta gör man enklast genom att kontakta ansvarig mentor eller klasslärare. Eleven får då hem ett intyg som ska fyllas i och lämnas till skolsyster Norma. Arbetsmiljö Alla, både personal och elever, på Visättraskolan förväntas känna ansvar för och aktivt ta del i arbetsmiljöarbetet. Varje klass har ett eget hemklassrum. Du och dina klasskamrater ansvarar för ordningen och arbetsmiljön i klassrummet under veckan. Arbetsplan Skolans inre verksamhet beskrivs i en arbetsplan som upprättas årligen. I den beskriver vi vilka våra utvecklingsmöjligheter är och hur vi ska arbeta med dem under läsåret. Arbetsplanen finns att ta del av på skolans hemsida Om skolan Våra styrdokument Arbetsro Alla elever har rätt att få arbetsro. För att kunna hålla god ordning i klassrummet, så följer vi skollagen och de disciplinära åtgärder som står angivna där. En elev som stör skall alltid i första hand få en tillsägelse, men om eleven inte lyssnar ska man för att värna om elevernas arbetsro avvisa eleven från den resterande lektionen. Läraren ska då alltid kontakta vårdnadshavarna och skicka en dokumentation till rektorn, så de får kännedom om detta. Skolans ordningsregler hittar ni på skolans hemsida Om skolan Våra styrdokument Avgifter Skolan är avgiftsfri, det betyder att alla resor och utflykter bekostas av skolan. Allt material eleverna behöver för att kunna göra sitt arbete är gratis. Det får dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleven. Belopp som var för sig kan bedömas som obetydliga kan tillsammans strida mot bestämmelserna om en avgiftsfri skola. Därför måste man göra en helhetsbedömning av samtliga kostnader som belastar en elev under ett läsår. Läs mer om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan. 8

9 B Betyg Betyg ges efter varje termin from årskurs 6. Betygen delas ut enligt följande: A Betyget A ges om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. C Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet D Betyget C ges till en elev som uppfyller kunskapskraven för E och till övervägande del uppfyller kunskapskraven för C och betyget D. E Betyget E får en elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet. F Om en elev inte når kunskapskraven för E, får eleven betyget F. Läs mer om betyg HÄR! Besök ALLA OPLANERADE BESÖK SKA ANMÄLAS I EXPEDITIONEN! Denna regel finns till för barnens säkerhet, vi vill veta vilka personer som befinner sig i skolan. Föräldrar är alltid välkomna till skolan på spontana eller planerade besök. Vid oplanerade besök vill vi dock alltid att föräldrarna ska anmäla sig i expeditionen. Bibliotek Skolan har ett bibliotek som varje år fylls på med nya titlar. 9

10 Brandskydd Skolan har ett väl utarbetat brandskydd. I samtliga klassrum finns en utrymningsplan som beskriver nödutgångar och närmaste brandutrustning. I början på läsåret kommer eleverna ges information om brandsäkerhet, och årligen genomförs en utrymningsövning. C Cyklar & cykelhjälm Cyklar som tas med till skolan ska ställas vid skolans cykelställ. Skolan tar inte ansvar för stulna cyklar. Då det är lag om cykelhjälm rekommenderar vi självklart att barnen har hjälm på sig när de cyklar. På skolan har vi ett antal cyklar som de yngre eleverna kan använda på rasterna. Här gäller också krav på hjälm. Skolan har ett antal hjälmar att låna ut, men man kan med fördel ha med sig en egen hjälm hemifrån. D Delaktighet Elevråd, elevrådsstyrelse och matråd är några av de forum där eleverna bjuds in till att vara med och påverka deras skoldag. De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever. Utifrån elevernas förmågor, mognad och intressen ska eleverna bjudas in i utformandet av undervisningen och i skolans övriga verksamhet. 10

11 Disco Till elevernas glädje arrangerar vi discon vid flera tillfällen per år. Arbetet leds enligt tradition av Jocke. Det är alltid en välbesökt tillställning. Våra discon ger eleverna en möjlighet att mötas utanför skolans arbete och ha roligt tillsammans! E EdWise EdWise är Huddinge kommuns webbaserade lärplattform. Det är ett verktyg för att underlätta det administrativa arbetet samt delaktigheten och kommunikationen mellan elev, hem och skola. Varje elev har en personlig sida och inloggning i edwise som bara är tillgänglig för eleven, lärare och vårdnadshavare. Här hittar man omdömen inför utvecklingssamtalen, pedagogiska planeringar, information m.m., det är även här man tillsammans med vårdnadshavare och elev upprättar elevens IUP under utvecklingssamtalen. Eleverna kommer att få inloggningar av sin mentor och det kommer även finnas möjlighet för vårdnadhavare att skaffa ett eget konto, vårdnadhavare behöver dock en e-legitimation för att kunna få en inloggning. För att komma åt edwise behöver man ha tillgång till en dator med Internetuppkoppling. Inloggningen sker på 11

12 Elevens val Elevens val ska fungera som en fördjupning i de befintliga skolämnena. Varje termin kommer att vara uppdelad i två perioder. Eleverna får därför byta sitt val vid fyra tillfällen varje läsår. Eleven kan välja något som den tror kommer att vara intressant eller som den tycker är viktigt. Eleverna får välja första- andra- och tredjehandsval för varje period. Valet för terminens båda perioder görs i början av respektive termin. Elevråd & Elevrådsstyrelse Elevrådet har till uppgift att tillvarata elevernas intressen. Till elevrådet kan Du vända dig med frågor och synpunkter angående skolverksamheten. Schemalagd tid för elevråd. En representant från årskurs 1-6 utses till elevrådet. Ordförande och sekreterare utses. Protokoll skrivs som delas ut till alla klasser och personal. Elevrådet diskuterar förslag och önskemål från de olika klasserna och samråder i aktuella frågor. Arbetsmiljön är en fast punkt på dagordningen. Elevrådsordförande under läsåret 2015/2016 är Julia Carlström i årskurs 5a. Elevhälsa Elevhälsa är ett nytt begrepp i den nya skollagen. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsa ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans roll ska därför främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsan på Visättraskolan består av skolans rektor, biträdande rektor, kurator (100 %), skolsköterska (100 %), speciallärarna, fritidsansvarig och skolpsykolog. Sammankallande och ansvarig för elevhälsan är skolans elevhälsosamordnare, Erik Hall. Föräldrar kan sedan kallas till ett elevhälsosamtal (EHS). På elevhälsosamtalet tittar vi tillsammans på vilka svårigheter och möjligheter som eleven har, bestämmer mål och delmål samt tid för uppföljningsmöte. I elevvårdskonferensen deltar deltagare från elevhälsoteamet, mentorn och föräldrarna. 12

13 På skolans hemsida kan ni läsa mer om elevhälsan, samt ta del av skolans elevhälsoplan som mer detaljerat beskriver hur vi elevhälsan arbetar. På skolans hemsida har vi också information från Huddinge, Elevhälsans medicinska insatser (EMI) i Huddinge, och en broschyr om D-vitamin. Elevskåp Skolan tillhandahåller elevskåp för årskurs 4-6. Eleverna ska använda ett medhavt hänglås. Böcker och andra saker som ligger löst i korridorerna omhändertas. Vi rekommenderar att eleverna har hänglås med kod, annars bör en extranyckel lämnas till respektive mentor. Eleverna som har skåp ska förvara sina ytterkläder i detta skåp. E-post Viktigt att du som förälder ser till att ha lämnat en aktuell e-postadress till ditt barns mentor/klasslärare. Detta då denna information i första hand ska skickas ut till er via mejl. Det gör vi av ekonomiska och miljömässiga skäl, men också för att det besparar lärarna en hel del tid. Om du som förälder önskar få denna information utskriven på papperskopia tar du kontakt med mentor. Ersättning för skadat eller förlorat skolmaterial Skolan är avgiftsfri, dvs. allt material som eleverna behöver bekostas av skolan. Det är dock viktigt att man som elev ansvarar för det material som skolan tillhandahåller. Likaså att föräldrarna hjälper till och påminner eleverna om att ta hand om sitt material och se till att det kommer tillbaks till skolan. Förlorat eller skadat material som skolböcker, ipads, kan komma att behöva ersättas. Vid krav på ersättning skickas ett skriftligt krav hem till elevens vårdnadshavare. 13

14 Vår förhoppning är att eleverna ska förstå att man ska ta ansvar för skolans saker och att man reagerar och agerar vid skadegörelse. De resurser som måste användas för att exempelvis köpa nya böcker, laga trasiga fönster osv är pengar som istället skulle kunna användas på ett bättre sätt i verksamheten. Tala gärna hemma om hur viktigt det här är! ESA EfterSkolanAktiviteter På Visättraskolan vill vi att våra elever ska ha möjlighet till olika aktiviteter utanför den ordinarie skoltiden. Det är aktiviteter som ryms utanför fritidsverksamheten och som är helt avgiftsfria. På elevernas scheman står det vilka aktiviteter som erbjuds just den årskursen. Aktiviteterna anpassas utifrån möjligheter och behov. Exempel på aktiviteter som kommer erbjudas under läsåret 2015/2016: Fotboll, Schack, IT-verkstad, Studiehandledning/Läxhjälp, Matteverkstad Läs mer HÄR! Expeditionen I expeditionen arbetar Camilla och det är hon som hjälper dig med exempelvis sjukanmälan, ledighetsblanketter, in- och utskrivning av elever, ändring av adress och mobilnummer osv. Expeditionen har telefonnummer Öppettider (lunchstängt ) 14

15 F Fotografering/Fototillstånd Varje år fotograferas eleverna för skolkatalogen. Likaså dokumenterar vi vår dagliga verksamhet genom att fotografera eleverna under särskilda händelser, utflykter och resor. De här fotografierna kan komma att publiceras på skolans hemsida eller på skolans Instagram-konto. Det är viktigt att man som vårdnadshavare ger skolan information om man inte vill att ens barn fotograferas, eller att bilderna publiceras exempelvis på skolans hemsida. (Elever med skyddad identitet fotograferas givetvis inte.) Lärarna delar ut detta avtal i början av läsåret, men finns också att hämta HÄR! Länk till Datainspektionens sida om vilka uppgifter en skola får publicera hittar ni HÄR! Elevfotograferingen är bokad vecka 40, tisdag till torsdag. Fritids Vi har enligt vår mening fantastisk fritidsverksamhet att erbjuda på Visättraskolan. Ytterst ansvarig för verksamheten är skolans rektor, men det är Pelin Celepli som ansvarar för den dagliga verksamheten dvs. för verksamhetens planering. För att delta i verksamheten måste en ansökan lämnas in. Här kan man be Camilla eller Pelin om hjälp. Fritidshemmet har en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan som skolplikt kan fullgöras i samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven. Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar. 15

16 Fritidshemmets öppettider: Samtliga kommunala verksamheter är normalt öppna helgfria måndagar fredagar kl Behoven hos barnen/föräldrarna styr dock öppettiderna inom de normala öppettiderna på respektive enhet. Personalen har studiedagar en till två dagar per termin och då har verksamheten stängt. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna omsorgen under dessa dagar ska, senast tre veckor i förväg, anmäla det till rektor så att en tillfällig plats kan ordnas. Läs mer om skolans fritidsverksamhet HÄR! Frukost Till de elever som är inskrivna på fritids serverar vi frukost varje dag i skolans matsal från Förberedelseklass På Visättraskolan kan vi erbjuda två klasser för nyanlända elever, FBK 1-3 och FBK 4-6. Syftet är att eleven ska lära sig svenska tillräckligt bra för att kunna gå ut i en ordinarie klass. Hur länge man går i förberedelseklass är individuellt, målet är dock att eleverna ska vara redo att gå in i sin ordinarie klass inom ett år. Under den här tiden har man som elev en ordinarie klasstillhörighet, och går tillsammans med sin klass på vissa planerade lektioner, samt följer med på utflykter och annat. Elever som behöver det får studiehandledning på sitt modersmål, detta för att motverka att eleverna halkar efter i ämneskunskaper. Om behovet finns får man även studiehandledning när man övergått till sin ordinarie klass. Det är viktigt att eleverna får en sådan god start i Sverige som möjligt. Läs mer HÄR! 16

17 Försäkringsfrågor Kommunen har en olycksfallsförsäkring i SRF för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Huddinge kommuns verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom. Alla barn i kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Huddinge kommun, är försäkrade under skoldagen och under färd till och från förskolan och skolan. Vid skador på fritiden är det familjens försäkring som gäller. Kommunens försäkring gäller vid: Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Skadade kläder och glasögon Merkostnader Medicinsk rehabilitering Ersättning vid invaliditet Tekniska hjälpmedel Dödsfall Försäkringen gäller utan självrisk. Läs mer HÄR! Förskoleklass På Visättraskolan har vi två förskoleklasser som leds av pedagogerna Lina Börjesson & Jessica Jansson (FA) och Ann Katrin Schmitt & Madeleine Lundberg (FB). Tillsammans ansvarar de och planerar för den dagliga verksamheten. I det dagliga arbetet har de även en respektive fritidspersonal till deras hjälp. Läs mer om arbetet i förskoleklass HÄR! Föräldrar Att ha ett gott samarbete med föräldrarna är en förutsättning för att vi i skolan ska lyckas ge eleverna de kunskaper och den sociala utveckling som ingår i vårt uppdrag. Vi ser därför att vi ska förhålla oss professionellt och att ömsesidig respekt ska råda. Ju mer positiva ni föräldrar är till skolan och vårt arbete, desto större möjlighet har vi att motivera era barn! Vår förhoppning är därför att alla ni föräldrar ska känna förtroende för oss och lita på vår kompetens och yrkesskicklighet. Viktigt är också att man som förälder kommer på föräldramöten eller andra aktiviteter vi erbjuder på skolan! Under vårterminen 2015 genomförde Skolinspektionen en enkät hos vårdnadshavarna på Visättraskolan. HÄR kan du ta del av resultatet! 17

18 G Godis, & Läsk Man får inte ta med sig godis eller läsk till skolan, detta är endast tillåtet om ansvarig lärare, i veckobrevet, informerat om att det av särskild anledning ska tas med. 18

19 H Hemsida Skolan har en informativ hemsida. Där kan man hitta information som rör skolan, scheman, matsedel, kontaktuppgifter, samtliga styrdokument osv. Du hittar den på I Individuell utvecklingsplan IUP Se under rubriken edwise. Information från skolan Förutom denna information läggs det kontinuerligt ut information på vår hemsida. Besök den gärna med jämna mellanrum. Våra klasslärare/mentorer skickar också hem ett veckobrev varje vecka där de berättar vad som händer för just den klassen. Under några tillfällen/läsår skickas det också ut ett rektorsbrev, Visättraskolan informerar. Arkiv på utskickade brev hittar ni HÄR. Viktigt att du som förälder ser till att ha lämnat en aktuell e-postadress till ditt barns mentor/klasslärare. Detta då denna information i första hand ska skickas ut till er via mejl. Det gör vi av ekonomiska och miljömässiga skäl, men också för att det besparar lärarna en hel del tid. Om du som förälder önskar få denna information utskriven på papperskopia tar du kontakt med mentor. 19

20 In- och utskrivning av en elev Vid in- och utskrivning av elever är det ENDAST expeditionen som ska kontaktas. Det är hos Camilla, , som ni får hjälp med blanketter och all annan information som ni kan behöva. Expeditionens öppettider (lunchstängt ) Instagram Skolan har en sida på Instagram där vi lägger upp bilder från den dagliga verksamheten. Följ gärna oss där! 20

21 J-K Kalendarium Nästa läsårs kalendarium med reservation för eventuella tillägg, ändringar och felskrivningar.

22 22

23 Klagomålshantering Om du som vårdnadshavare eller elev har klagomål ska dessa klagomål hanteras enligt följande turordning: 1. I första hand kontaktar du er mentor/klasslärare. 2. Om du inte känner dig nöjd kontaktar du skolans rektor i andra hand. 3. Om du känner dig missnöjd med rektorns hantering kan du i tredje hand kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen. Det kan du göra via en länk på skolans hemsida. 4. Om du vill anmäla missförhållanden på skolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden angående särskilt stöd när du upplever att ingen av punkterna 1-3 ovan har hjälpt, kan du låta en övergripande instans utreda ärendet. Då ska du vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). Du kan även vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd, Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudsmannen och Polisen. Skolledningen eller expeditionen på skolan kan upplysa dig om hur det fungerar när du vill lämna klagomål på skolan och vart du ska vända dig. Läs mer HÄR! Klassråd Klassråden är en viktig möjlighet för elever att ta del i och påverka utformingen av sin egen utbildning. Enligt skollagen 4 kap, 9 ska Elever ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Förberedelse och genomförande: Klassråd schemaläggs. Fasta punkter på dagordningen. (ex: arbetsmiljö, elevråd ) Aktuella elevfrågor fångas upp i till exempel en frågelåda. En vuxen deltar vid mötet och stöttar. Ordförande och sekreterare utses för varje läsår. Protokoll skrivs. Som elev ansvarar du för: Att komma till och aktivt delta i samtliga klassråd Rektor ansvarar för: Att det som tagits upp på klassråden förs vidare till arbetslag och APT, samt att återkoppling ges till eleverna.

24 Kläder Vi har inga ytterkläder på oss i klassrummen, eller i matsalen. Man ska vara ombytt för att få delta på idrottslektionerna. Vid simning ska simkläder och handduk medtas. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder! På vintern bör man ha rejäla vinterskor, vinterjacka, mössa, vantar osv. De yngre barnen tillbringar mycket tid ute = Overall, eller vinterställ. Regnkläder är bra att ha, de yngre barnen bör ha regnkläder att byta om till, det är roligt att vara ute i regnet om man har regnkläder! För de yngre eleverna är det bra om det finns ett extra ombyte på skolan; tröja, T- shirt, byxor, strumpor. Kvarglömda kläder: Kvarglömda kläder tar idag för mycket plats i skolan, och då vi har begränsat med utrymme så måste vi organisera tömningen av kläderna. Under höstlovet Kläder som är kvar läggs i sopsäckar och förvaras i källaren. Önskar ni föräldrar leta reda efter något plagg får ni kontakta vaktmästaren. Under jullovet Kläderna som ligger i lokalerna töms och sparas enligt höstlovet. Kläderna som lagts undan i säckar från höstlovets tömning kommer kastas/skänkas. Under påsklovet Kläderna töms och sparas i sopsäckar och ner i källaren, se höst- och jullovets rutiner. Önskar ni föräldrar leta efter ett plagg så får ni kontakta skolans vaktmästare. Kläderna som lades undan under jullovet kommer kastas/skänkas. Inför Sommarlovet, efter skolavslutningen Alla kläder kastas/skänks dvs. ni måste se till att alla era barns kläder tas med hem. Detta så vi möjliggör städning och organisering av skolans lokaler. Kostintyg Om Ert barn behöver särskild kost ska skolsköterskan kontaktas av vårdnadshavaren som sedan informerar köksansvarig. Kunskaper Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter. Läs mer HÄR! 24

25 L Ledighet En ledighetsansökan skall alltid göras. Avsedd blankett finns att hämta i expeditionen, hos ansvarig mentor eller HÄR. 1-5 dagars sammanlagd ledighet: Enligt Huddinge kommuns riktlinjer kan elevens mentor/klasslärare bevilja upp till 5 dagars ledighet/läsår. Det betyder att en ansökan om ledighet på 1-5 dagar INTE ska lämnas till rektor, utan till mentor/klassläraren. Om en elev har sammanlagt haft fler än 5 dagars ledighet och ansöker om ytterligare ledighet gäller följande: En ansökan ska göras av vårdnadshavare och i första hand lämnas till mentorn som ur ett pedagogiskt perspektiv ser om ledigheten är lämplig för just den här eleven. Mentorn beviljar, eller avslår ansökan. Mentorn lämnar därefter ansökan till rektorn som i sin tur godkänner/ej godkänner den. Rektorn lämnar ledighetsansökan till expeditionen som ger en kopia till mentorn och sparar en kopia i expeditionen för dokumentation. Mentorn informerar vårdnadshavaren om ledigheten är beviljad eller ej. 18 En elev i en skolform som avses i 17 får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Läroböcker Läroböcker och övriga läromedel ges som lån. Låneböcker är numrerade och stämplade. Det är elevernas ansvar att hålla reda på sitt material. Före läsårets slut ska samtliga läromedel återlämnas till den lärare som delade ut boken. Du ska ha suddat ut anteckningar och annat. Förlorar man, eller förstör man sin bok, så kan man komma att bli betalningsskyldig. Summa avgörs beroende på bokens inköpsdatum. Läs mer under Ersättning för skadat eller förlorat skolmaterial. Läroplan Vi följer den gällande läroplanen, LGR 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. HÄR kan du gratis ladda ner grundskolans läroplan LGR11 och ta del av innehållet. 25

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01 Grundskola Grundskolan, eller grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan, är obligatorisk i Sverige. Det betyder att alla barn har skolplikt

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16

Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Visättraskolans elevhälsoplan 2015/16 Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets utvecklingsområden inför läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 2012/2013. Rosendalsskolan och Fritidshemmen

Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION. Läsåret 2012/2013. Rosendalsskolan och Fritidshemmen Enskilda kommunala skolan Rosendal FÖRÄLDRAINFORMATION Läsåret 2012/2013 Rosendalsskolan och Fritidshemmen 1 Innehållsförteckning Sid. 3 Sid. 4-5 Sid. 6 Sid. 7-8 Sid. 9-10 Sid. 11 Välkommen till Rosendalsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan En väl fungerande skola bygger på ett ömsesidigt ansvar mellan skolan, elever och vårdnadshavare. För att Landsbygdsenhetens skolor ska ha en trygg och

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass samt fritidshem a för planen Rektor Vår vision På Beringskolan

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

ÅRLIG PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA VERSION DIARIENUMMER 2015-01-12 R A PPORT ÅRLIG PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA 2015/2016 Ormstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormstaskolans plan mot diskriminering och

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 En förebyggande, främjande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling. Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer