Buteljglasindustrin. 1 juni mars Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Buteljglasindustrin. 1 juni 2010-31 mars 2012. Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall"

Transkript

1 Buteljglasindustrin 1 juni mars 2012 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall

2 Kollektivavtal Buteljglasindustrin Giltighetstid: 1 juni mars 2012 Byggnadsämnesförbundet Industrifacket Metall 3

3 Innehåll 1-2 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 5 2 Arbetstid m m Övertids- och ob-tillägg Sjuklön m m Semester Helglön Arbetslöner 21 8 Arbetsmetoder - Rationalisering Utbildning - Information 9 Ersättning vid arbetsskada och sjukdom Avlöning Anställning och uppsägning Arbetets ledning och fördelning Driftsinställelse m m Reskostnads- och restidsersättning Beredskapstjänst Förflyttning Beräkningar av genomsnittsförtjänst Skydds- och ordningsföreskrifter Ledighet i samband med barns födelse m m Avtalsförsäkringar Avtalets giltighetstid Prislista 36 Bilaga A Kompetensutveckling 37 Bilaga B Arbetstid 39 Bilaga C Permitteringslön 40 Bilaga D Lönehöjningar 41 Bilaga E Fackliga medlemsavgifter 43 Bilaga F Avtal om riktlinjer för arbetsmiljöfrågor 47 Bilaga G Medverkan vid introduktion 49 Bilaga H Medverkan i TSL:s omställningsprogram 50 Ett streck i marginalen markerar ändring i sak i förhållande till föregående. KOLLEKTIVAVTAL mellan BYGGNADSÄMNESFÖRBUNDET och INDUSTRIFACKET METALL för BUTELJGLASINDUSTRIN 1 Avtalets omfattning Detta avtal gäller för alla nuvarande medlemmar inom buteljglasindustrin. Inträder ny medlem i Byggnadsämnesförbundet, vilken vid inträdet är bunden av annat kollektivavtal med Industrifacket Metall eller annat förbund tillhörande Landsorganisationen i Sverige, ska detta avtal tillämpas efter överenskommelse mellan Byggnadsämnesförbundet och Industrifacket Metall. Behöver avtalet kompletteras med specialbestämmelser, ska förhandlingar om dessas omfattning snarast möjligt upptas. 2 Arbetstid m m Mom 1 Ordinarie arbetstid Dessa bestämmelser ersätter arbetstidslagen i dess helhet. Den ordinarie arbetstidens längd under året utgör i genomsnitt vid arbete på dagtid vid diskontinuerligt tvåskift vid kontinuerligt tvåskift vid diskontinuerligt treskift vid kontinuerligt treskift 40 timmar per helgfri vecka 38 timmar per helgfri vecka 38 timmar per helgfri vecka 38 timmar per helgfri vecka timmar per år För personal med helkontinuerligt treskiftsarbete utgör arbetstiden i genomsnitt 35,3 timmar per vecka (hård vecka) och år, för det fall ej annat lokalt överenskommes. Arbetstidens början och slut samt rasternas förläggning bestämmes efter överenskommelse för varje särskild arbetsplats. 4 5

4 2 2 Protokollsanteckningar 1. Sön- och helgdagsarbete ska begränsas till vad som för driften är oundgängligen nödvändigt såsom smältning, eldning, reparationsoch rengöringsarbeten. I särskilda fall må även produktivt arbete kunna utföras på sön- och helgdag, då arbetsgivaren vid samråd med berörda arbetstagare påvisar sådant vara erforderligt. 2. Skiftschema för kontinuerligt skiftarbete, med uppehåll i driftsarbetet under 24 produktionsdygn per år inklusive semesterperiod, upprättas enligt lokal överenskommelse innefattande vilka av följande helgdagar driftsarbete ska förekomma. Nyårsafton Nyårsdagen Långfredagen Påskafton Påskdagen Annandag påsk Pingstafton Pingstdagen Första maj Nationaldagen Midsommarafton Söndagen efter Midsommardagen Alla Helgons dag Söndagen efter Alla Helgons dag Julafton Juldagen Annandag jul kl nyårsdagen kl januari kl påskafton kl påskdagen kl annandag påsk kl dagen efter annandag påsk kl pingstdagen kl dagen efter pingstdagen kl maj kl dagen efter nationaldagen kl midsommardagen kl påföljande måndag kl söndagen efter Alla Helgons dag kl påföljande måndag kl juldagen kl annandag jul kl dagen efter annandag jul Vid dagarbete och diskontinuerligt treskiftsarbete är nyårs-, midsommar- och julafton fridagar efter kl (vid diskontinuerligt treskiftsarbete från nattskiftets slut på morgonen). Arbetstidsmåttet av timmar per år vid kontinuerligt treskifts-arbete motsvarar vid rätt till full semester en arbetad tid av timmar i genomsnitt per år. Angivna årsarbetstider avser den ordinarie arbetstid, som på grundval av överenskommet skiftschema gäller fortlöpande tjänstgöring under året i en och samma befattning. Härav följer att den arbetade tiden per år kan i det individuella fallet variera på grund av den enskilde arbetstagarens tjänstgöringsförhållanden och rätt till semesterledighet. I vecka med driftsuppehåll för helgdag ska den ordinarie arbetstiden för övriga dagar vara densamma som enligt skiftscheman för helgfri vecka Vid arbetstagares övergång från en arbetstidsförläggning till en annan (t ex från dagarbete till skiftarbete) tillämpas den s k rullandedygnsprincipen. Den innebär bl a följande. Beräkningen sker inom en period om 24 timmar räknat från det klockslag, då arbetstagaren sist börjat sitt arbete före övergången till ny arbetstidsförläggning. Om arbetstagaren inom denna period utför arbete utöver det antal timmar, som gäller såsom ordinarie dagligt arbetstidsmått före övergången, betalas övertidstillägg för överskjutande tid. Om viss del av tiden redan av annan anledning ska betalas som övertid, frånräknas denna. Vid deltidsarbete i produktionen ska arbetstiden utgöra minst 18 timmar per helgfri vecka med undantag för arbete på kontinuerligt treskift. Deltidsarbete på dagtid ska, om inte annat lokalt överenskommes, förläggas måndag-fredag mellan kl Se även protokollsanteckning 4. Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkning om 12 månader. I den sammanlagda arbetstiden ska ordinarie arbetstid, övertid, mertid och jourtid inräknas. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden ska perioder av årlig betald semester och sjukfrånvaro ska vara neutrala. Rast ska förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än sex timmar i följd. Med rast förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilken arbetstagaren inte är skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen. Sådant måltidsuppehåll ingår i arbetstiden. Arbetsgivare ska ordna arbetet så att arbetstagaren kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om arbetsförhållandena kräver det, kan i stället särskilda arbetspauser läggas ut. Pauser räknas in i arbetstiden. 10. Alla arbetstagare ska ha ledigt för nattvila. I ledigheten ska tiden mellan klockan och klockan ingå. Avvikelse från första stycket får göras om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan klockan och klockan Avvikelse från första stycket får även göras med stöd av lokal överenskommelse. 6 7

5 Den ordinarie arbetstiden för nattarbetande ska i genomsnitt under en beräkningsperiod om 12 månader inte överstiga åtta timmar per 24-timmarsperiod. Anmärkning: 1. Om veckovilan faller inom beräkningsperioden ska veckovilan inte inkluderas vid beräkningen av genomsnittet. Perioder av årlig betald semester och sjukfrånvaro ska vara neutrala vid beräkningen av den genomsnittliga arbetstiden. 2. Det är parternas avsikt att beräkningsperiodens längd inte ska tillämpas på ett sådant sätt att det leder till en arbetstidsförläggning där extremt långa arbetspass utan tillräcklig mellanvarande viloperiod läggs ut under en längre tid. 12. Nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning ska inte arbeta mer än åtta timmar inom en 24-timmarsperiod när de utför nattarbete. 13. Varje arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande viloperiod under varje 24-timmarsperiod. 14. Arbetstagaren ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Tid med beredskapstjänst, då arbetstagaren är skyldig att utanför sin gällande ordinarie arbetstid vara anträffbar och beredd att inom föreskriven tid infinna sig på arbetsplatsen, räknas inte som veckovila. För att kunna upprätta ändamålsenliga skiftscheman avseende kontinuerligt skiftarbete respektive scheman för jour- och beredskapstjänstgöring samt vid övertidsarbete kan avsteg från veckovilebestämmelsen göras i erforderlig omfattning. Om avsteg görs ska dock en veckovila om minst 30 timmar per sjudygnsperiod iakttas. Det möter dock inget hinder att enligt lokal överenskommelse tillämpa skiftscheman där veckovilan i vissa fall begränsas till 24 timmar. Undantag från veckovilebestämmelsen får därutöver göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Veckovilan ska så långt möjligt förläggas till veckoslut. Anmärkning Ledighet för två sjudagarsperioder kan sammanföras till en ledighet. 15. Övertid får tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår. Efter lokal överenskommelse kan kalenderår ersättas av annan bestämd tolvmånadersperiod. Om kompensation för övertidsarbete uttages i ledig tid, ska sådan övertid, dock max 100 timmar per kalenderår/annan tolvmånadersperiod inte räknas som övertid, då övertidsarbetet utförs. Avvikelse från första och andra stycket får göras genom lokal överenskommelse. 16. De lokala parterna kan komma överens om avvikelser från reglerna i protokollsanteckningarna 8, 9, 12, 14 och 15 under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande viloperiod i enlighet med nedanstående regler om förläggning av sådan viloperiod. Avvikelse får även göras tillfälligtvis om det föranleds av något särskilt förhållande som arbetsgivaren inte kunnat förutse, som exempelvis oplanerat skiftbyte eller övertidsarbete, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande viloperiod. Vidare är avvikelse tillåten vid arbete under beredskap, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande viloperiod. Om arbetsgivaren av sakliga skäl inte kan ge den motsvarande viloperioden enligt första tredje styckena i anslutning till det arbetspass som avbrutit viloperioden, ska den motsvarande viloperioden förläggas inom sju kalenderdagar. Anmärkning: Vid arbete under beredskap under flera på varandra följande dagar kan den motsvarande viloperioden för dessa dagar läggas samman och förläggas inom sju kalenderdagar från det sista beredskapspasset. Detta förutsätter att arbetstagaren trots avbrott i vilan ändå erhållit tillräcklig vila under beredskapsperioden. Om arbetsgivaren förlägger den motsvarande viloperioden till ordinarie arbetstid görs inget löneavdrag. Om motsvarande viloperiod inte kan ges inom sju kalenderdagar kan de lokala parterna överenskomma om annat lämpligt skydd. Anmärkning: Med annat lämpligt skydd avses inte ekonomisk kompensation. Mom 2 Ledighet vid val Vid riksdagsmannaval och kommunala val äger röstberättigad arbetstagare erhålla erforderlig ledighet för deltagande i valförrättning, såvida ej tillfälle till deltagande gives på fritid. Mom 3 Permission Med permission förstås kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permission dock också omfatta nödvändiga (högst två) resdagar. 8 9

6 2-3 3 Permission kan beviljas i följande fall. Eget bröllop Egen 50-årsdag Egen 60-årsdag Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare. Med företagsläkare jämställes annan läkare, som företaget anvisar, då företagsläkare ej är tillgänglig Nära anhörigs frånfälle Nära anhörigs begravning Nära anhörigs gravsättning av urna Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig Som nära anhörig räknas make/maka, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor- och farföräldrar, sammanboende under äktenskapsliknande förhållande och partner i registrerat partnerskap. Arbetstagare, som arbetat del av dag och därefter måste lämna arbetsplatsen under återstoden av arbetsdagen på grund av arbetsskada, ska erhålla permission under denna tid. Anhållan om permission ska göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permission ska på förhand eller om så inte kan ske i efterhand styrkas, om arbetsgivare så begär. 3 Övertids- och ob-tillägg Mom 1 Tillägg vid övertidsarbete Vid övertidsarbete, som arbetsgivaren påfordrar, utges tillägg enligt nedan: 1 augusti augusti 2011 kronor per timme 46:64 47:71 jämte i förekommande fall ob-tillägg enligt mom 2. Med övertid avses all arbetad tid, som överstiger det ordinarie arbetstidsmåttet per kalenderdygn för den enskilde arbetstagaren. Tillsägelse om övertidsarbete ska om möjligt ske före middagsrastens början. Vid tillfälligt övertidsarbete, som bortsett från avbrott för måltidsrast ej sammanhänger med ordinarie arbetstid, utges betalning för minst två timmar per inställelse. Under tiden kl utges betalning för minst tre timmar per inställelse. Arbetstagare som utför övertidsarbete mellan kl och kl och som ska påbörja dagarbete påföljande morgon äger då rätt till permission för vila. Permission utgår för samma antal timmar som han arbetat mellan angivna klockslag. Vid helkontinuerligt treskiftsarbete med en genomsnittlig årsarbetstid av 35,3 timmar per vecka (hård vecka) utgår vid arbete på sådana helgdagar, som anges i protokollsanteckning punkt 3 till 2, mom 1 utöver det särskilda tillägget vid s k storhelger, tillägg som vid övertidsarbete. Sådan övertidsersatt arbetstid ingår i den ordinarie arbetstidsförläggningen för personal med helkontinuerligt skiftarbete och redovisas således ej såsom övertid enligt protokollsanteckning 16. Mom 2 Tillägg för obekväm arbetstid Vid arbete, som förläggs till följande tider, utges tillägg (ob-tillägg) med nedan angivna belopp. 1 augusti augusti 2011 kronor per timme a) Kvälls- och nattetid kl såvida icke högre belopp anges i b) och c) 45:77 46:89 b) Söndags- och helgdagstid räknatfrån kl 06 på lördag och kl 18 dag före helgdag till kl 06 dagen efter söndag eller helgdagen såvida icke högre belopp anges i c) 73:23 75:02 c) Storhelgstid, d vs då driftsarbete enligt protokollsanteckning till 2, mom 1 normalt ej ska förekomma 146:46 150:03 Protokollsanteckningar Med söndags- och helgdagstid enligt mom 2 b) jämställs skiftfridag om denna infaller på annan tid än vad som anges i c) räknat från kl skiftfridagen till kl dagen efter. Då skiftarbetare utför övertidsarbete, utges vid sidan av övertidsersättningen ob-tillägg för det skift, varunder övertidsarbetet utföres. Tillägg för sön- och helgdagstid från kl 18 på dag före helgdag gäller inte för dag före nationaldagen

7 3-4 4 Mom 3 Tillägg för förskjuten tid Vid tillfällig förskjutning av arbetstiden utges för den tid, som ligger utanför den för arbetstagaren gällande ordinarie arbetstiden, tillägg med 3461 öre per timme fr o m den 1 augusti öre per timme fr o m den 1 augusti 2011 Tillägg för förskjuten tid utges ej för tid, för vilken övertidstillägg utges. Tillägget utges däremot vid sidan av eventuella tillägg för obekväm arbetstid enligt mom 2. Mom 4 Skiftformstillägg Till arbetstagare med tim- eller ackordslön utges följande skiftformstillägg per arbetad timme. Vid kontinuerligt 3-skiftsarbete (hård vecka) 13,4 % Vid kontinuerligt 3-skiftsarbete (mjuk vecka) 11,8 % Vid diskontinuerligt 3-skiftsarbete 5,3 % Vid kontinuerligt 2-skiftsarbete 5,3 % Vid diskontinuerligt 2-skiftsarbete 5,3 % Anmärkning Skiftformstillägg beräknas på tidlön respektive ackord per avlöningsperiod. Ovannämnda tillägg utges ej till vecko- och månadsavlönade arbetstagare. Tillägget utges ej för arbetstimmar, för vilka övertidstillägg utges. 4 Sjuklön m m Mom 1 Rätt till sjuklön Sjuklön utges enligt gällande lag under de första 14 dagarna i sjukperioden med nedan angivna ändringar och tillägg. Mom 2 Anmälan om sjukdom Vid frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall ska arbetstagaren omgående göra anmälan till arbetsgivaren. Vidare ska arbetstagaren så snart som möjligt meddela arbetsgivaren när han beräknar kunna återgå i arbete. Sådant besked ska lämnas senast dagen före återgång. Samma gäller om arbetstagaren blir arbetsoförmögen på grund av olycksfall eller arbetsskada eller måste avhålla sig från arbete på grund av risk för överförande av smitta och rätt föreligger till ersättning enligt lagen om ersättning åt smittbärare. Mom 3 Försäkran och läkarintyg Arbetstagaren ska lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att han varit sjuk, uppgifter om i vilken omfattning hans arbetsoförmåga varit nedsatt på grund av sjukdomen och under vilka dagar arbetstagaren skulle ha arbetat. I syfte att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete är det av gemensamt intresse för arbetsgivaren och arbetstagaren att orsaken till arbetsoförmågan klarläggs så tidigt som möjligt. Detta gäller särskilt vid upprepade sjukdomsfall. Arbetstagaren är skyldig att styrka sin arbetsoförmåga med intyg från läkare eller tandläkare från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan. Intyget syftar vidare till att i enlighet med första stycket klarlägga sjukdomsbilden. Om arbetstagaren ofta är sjukfrånvarande och/eller när det befaras att andra orsaker än sjukdom ligger bakom frånvaron, kan arbetsgivaren under en fastställd period begära att arbetstagaren i kommande sjukperioder styrker sin frånvaro med läkarintyg eller annat av arbetsgivaren godkänt intyg redan från första sjukdagen, för att ha rätt till sjuklön. Vid sådan begäran kan arbetsgivaren anvisa läkare eller vårdgivare som ska utfärda intyget. Om arbetstagaren inte kan uppvisa intyg från anvisad läkare föreligger ingen rätt till sjuklön. Kostnaden för sådant intyg betalas av arbetsgivaren. Begäran om förstadagsintyg och/eller anvisning av läkare eller vårdgivare ska föregås av samråd med lokal facklig organisation. Anmärkningar: 1. Arbetsgivaren ska vid samrådet redovisa skälen till varför han avser ålägga arbetstagaren att styrka sin sjukdom med läkarintyg och i förekommande fall skälen till att anvisa och att enbart intyg från vissa läkare godtas för att sjuklön ska betalas. Vid anvisning av läkare ska hänsyn tas till typ av sjukdomsbild, bostadsort, företagshälsovård och den praktiska möjligheten för arbetstagaren. 2. Med kostnader för begärt intyg menas rimliga kostnader som arbetstagaren har haft för att införskaffa intyget inklusive resekostnader. Mom 4 Beräkning av sjuklön Sjuklön betalas för sådan tid som arbetstagaren skulle utfört arbete under ordinarie arbetstid om han ej varit sjuk

8 4 4 Mom 4:1 Timavlönade Sjuklönen beräknas enligt nedan. Den första sjuklöneberättigade dagen i sjukperioden utgör karens- dag, vilket innebär att ingen sjuklön utges. a) b) För dagarna 2-14 i sjuklöneperioden utgör sjuklönen 80 % av ar- betstagarens medeltimförtjänst på tidlön och ackord multiplicerad med antalet ordinarie arbetstimmar under de aktuella dagarna. c) För arbetstagare som skulle varit berättigad till ersättning för arbete på obekväm tid under sin ordinarie arbetstid gäller även följande. För dagarna 2-14 i sjuklöneperioden utges 80 % av den ersätt ning för arbete på obekväm tid, som skulle utgått enligt arbets tagarens arbetstidsschema. d) För arbetstagare med schemalagd beredskapstjänst och där bered- skapsschemat pågått eller avses pågå längre tid än tre månader gäller även följande. För arbetstagare med schemalagt förberedelse- eller avslutningsar- bete gäller även följande. e) För dagarna 2-14 i sjuklöneperioden utges 80 % av den fasta beredskapsersättningen. För dagarna 2-14 i sjuklöneperioden utges 80 % av övertidsersättningen för förberedelse- eller avslutningsarbete. Anmärkning I medeltimförtjänst på tidlön och ackord ingår eventuella skiftformstillägg, personliga lönetillägg, bonus, premielönedelar och dylikt. Beräkningsperiod ska vara, om inte annat överenskommes, närmast föregående avlöningsperiod. Vid arbetsplatser som tillämpar längre mätperioder för prestations- eller resultatrelaterade lönedelar än ordinarie avlöningsperiod ska de lokala parterna träffa överenskommelse om vilken beräkningsperiod som ska tillämpas för dessa lönedelar. Mom 4:2 Sjukdom under semester För arbetstagare som är sjuk under semesterledighet och enligt 15 semesterlagen begär att semestern ska uttagas senare, beräknas sjuklönen som om arbetstagaren utfört arbete enligt mom 4:1. Mom 4:3 Sjuklön vid arbetsolycksfall Då arbetstagarens sjukfrånvaro är förorsakad av arbetsolycksfall ska arbetsgivaren utge sjuklön motsvarande 100 % av lönen under sjuklöneperioden som om arbete utförts. Anmärkningar: 1. Ovanstående ska ses som ett komplement till TFA-försäkringen och är därför aktuellt endast i de fall där sjukfrånvaron understiger 15 kalenderdagar. 2. Arbetsgivaren har rätt att avvakta med beräkningen till dess det är fastställt om sjukfrånvaron kommer att understiga 15 kalenderdagar. I avvaktan på beräkningen utbetalas sjuklön enligt sjuklönelagen. 3. Vid oklarhet om arbetstagarens arbetsförmåga efter arbetsolycksfall och tillämpningen av mom 4:3, har arbetsgivaren rätt att begära att arbetstagaren styrker sin arbetsoförmåga med läkarintyg från tidigare dag än 7:e kalenderdagen. Om arbetstagaren inte kan uppvisa begärt intyg föreligger ingen rätt till sjuklön. Mom 5 Föräldraledighet En arbetstagare som är föräldraledig med rätt till föräldrapenning erhåller föräldra ledighetstillägg från arbetsgivaren. Tiden för föräldraledighetstillägg kan fördelas under sammanlagt 18 månader räknat från barnets födelse eller vid erhållande av vårdnad i samband med adoption. För kvinnlig arbetstagare gäller rätten till föräldraledighetstillägg även för tid hon är tjänstledig på grund av havandeskap. Föräldraledighetstillägget utges dock inte för längre tid än som nedan anges. Föräldraledighetstillägget utges under två månader om arbetstagaren har varit anställd i ett men inte två år i följd och under fem månader om arbetstagaren har varit anställd i två år i följd eller mer. Vid uttag av enstaka dagar gäller 60 resp 150 dagar. Föräldraledighetstillägg utgår endast för hela kalenderdagar. Om ledigheten skulle bli kortare än en respektive tre månader, utges föräldraledighetstillägg inte för längre tid än ledigheten omfattar. Föräldraledighetstillägget utges inte om arbetstagaren undantas från föräldrapenning enligt lagen om allmän försäkring. Om denna förmån har nedsatts ska föräldraledighetstillägget reduceras i motsvarande grad

9 4-5 5 Mom 6 Timavlönade a) Tillägget per timme utgör 10 % av arbetstagarens medeltimför- tjänst på tidlön och ackord beräknat enligt 4, mom 4:1. b) För arbetstagare, som dessutom skulle varit berättigad till ersätt- ning för arbete på obekväm tid under sin ordinarie arbetstid, gäller även att arbetstagaren ska erhålla 10 % av den ersättning för arbete på obekväm tid, som skulle utgått enligt arbets tagarens arbetstidsschema. Mom 7 Månadsavlönade a) Tillägget beräknas genom ett löneavdrag för varje frånvarodag (inkl arbetsfria dagar). Löneavdrag utgör 90 % av månadslönen x Avdrag vid havandeskapsledighet görs enligt 7 mom 4. b) För arbetstagaren som dessutom skulle varit berättigad till ersättning för arbete på obekväm tid under sin ordinarie arbetstid gäller även att arbetstagaren ska erhålla 10 % av den ersättning för arbete på obekväm tid, som skulle utgått enligt arbets tagarens arbetstids schema. 5 Semester Semester utgår enligt lag. Procenttalet enligt 16, första stycket, semesterlagen ska dock utgöra 13,2 %. Kollektivavtalets semesterbestämmelser utgör ej hinder att lokalt träffa kollektiva eller individuella överenskommelser i sådana fall, där semesterlagen förutsätter att sådana överenskommelser ska kunna träffas. 2 a) Semesterlöneunderlaget för timavlönade ska för varje semesterlönegrundande frånvarotimme ökas med ett belopp motsvarande den genomsnittliga inkomst, som utgivits för varje arbetad timme i anställningen under intjänandeåret. 2 b) För arbetstagare, avlönad med tidlön beräknad för vecka eller längre tidsenhet, gäller att semesterlöneunderlaget ska ökas med de avdrag från lönen, som gjorts för frånvaro som är semesterlönegrundande enligt 17 semesterlagen. Dessutom ska för varje semesterlönegrundande frånvarodag (hel eller delvis) semesterlöneunderlaget ökas med ett belopp motsvarande den genomsnitt- liga dagsinkomsten på de lönedelar, som utgått vid sidan av tidlönen (rörliga lönedelar). Dagsinkomsten beräknas som rörliga lönedelar dividerad med det antal dagar under intjänandeåret, under vilka arbete utförts. Vid frånvaro på grund av semester görs avdrag från månadslönen med 1/21,75 av månadslönen per semesterdag. Avdraget får dock inte överstiga berörd arbetstagares månadslön. 2 c) För tillsvidareanställda respektive för tidsbegränsat anställda arbetstagare med minst tre månaders sammanhängande anställningstid gäller nedanstående. Semesterlönen för vuxna respektive minderåriga arbetstagare ska lägst utgå med nedanstående belopp per betald semesterdag för semesteråret vuxna kr/dag minderåriga kr/dag 1 april mars april mars Om arbetstagarens semesterlön per dag understiger ovanstående, ska utfyllnad göras med skillnaden mellan ovanstående belopp och arbetstagarens semesterlön per dag. För arbetstagare, som under intjänandeåret arbetat deltid, ska beloppen omräknas i proportion härtill. 2 d) Vad som ovan sagts rörande semesterlön gäller på motsvarande sätt vid beräkning av semesterlön för sparad semester och semesterersättning. 3 För att sjukfrånvaro ska kvalificera till semester och semesterlön ska sjukdomen snarast möjligt anmälas till arbetsgivaren och senast inom 14 dagar efter återkomsten i arbetet styrkas genom utbetalningskort eller intyg från försäkringskassan, när ersättning härifrån utgått, och eljest genom skriftlig försäkran av vederbörande arbetstagare. Har arbetstagaren varit förhindrad anmäla sjukdom till arbetsgivaren, ska frånvaron likväl kvalificera, om arbetstagaren kan visa att godtagbart hinder förelegat och styrka sjukdomen genom utbetalningskort eller intyg från försäkringskassan. Om arbetstagaren försummat att inom 14 dagar efter återkomsten i arbetet styrka sjukdomen, ska frånvaron likväl kvalificera, om arbetstagaren senast i anslutning till att semesterlönen utbetalas styrker sjukdomen genom utbetalningskort eller intyg från försäkringskassan

10 Arbetsgivaren kan i samtliga fall kräva att sjukdomen styrks genom läkarintyg under förutsättning att han klargjort detta, antingen i form av generell bestämmelse eller i det enskilda fallet för vederbörande arbetstagare senast i samband med att arbetsgivaren får anmälan om sjukdomen. Om arbetsgivaren kräver intyg av läkare, som av honom anvisas, ska han ersätta kostnaden för intyget. Semesterförläggning vid oregelbundna arbetstider Följande förläggningsregler kan användas för att semesterledigheten för arbetstagare med ojämn arbetstidsförläggning ska bli lika lång som för arbetstagare som arbetar fem arbetspass per helgfri vecka, t ex vanligt dagtidsarbete. Om det genomsnittliga antalet arbetspass per helgfri vecka, enligt det arbetstidsschema som gäller för arbetstagaren vid semestertillfället, är mindre än fem ska ett visst antal av semesterdagarna förläggas till arbetsfria dagar. Övriga semesterdagar förläggs till arbetsdagar (eller arbetspass) och benämns nettosemesterdagar. Antalet nettosemesterdagar beräknas på följande sätt. Antal arbetspass under en arbetstidscykel Antal veckor i arbetstidscykeln x 5 x antalet semesterdagar Avrundningen sker till närmast högre heltal. En arbetstidscykel är den tidsperiod efter vilken förläggningen i ett arbetstidsschema upprepas. Antalet arbetspass under en arbetstidscykel räknas med utgångspunkt från en arbetstidscykel utan helgdagar. Anmärkning: Med antal semesterdagar avses här det antal betalda semesterdagar som arbetstagaren ska ta ut under semesteråret (intjänade under intjänandeåret och eventuellt sparade dagar). Om arbetstagaren vill spara betalda semesterdagar ska dess dras av från de intjänade dagar som ska tas ut, om t ex tre dagar ska sparas blir antalet semesterdagar i formeln (25-3=)22. Protokollsanteckning 1 Om arbetstagaren ej anmält orsaken till frånvaron eller ej styrkt sjukdomen snarast möjligt efter återkomsten i arbetet, bör arbetsgivaren efterhöra orsaken och begära att av arbetstagaren åberopad sjukdom styrks. Om arbetstagaren i så fall ej styrker sjukdomen inom en vecka härefter, är sjukdomen ej kvalificerande Vid långvarig sjukdom ska läkarintyg om sjukdomen lämnas efter intjänandeårets slut. Arbetsgivaren äger föreskriva att vad som gäller beträffande anmälan till försäkringskassan i stället ska gälla beträffande anmälan till arbetsgivaren. Formulär för skriftlig försäkran enligt första stycket tillhandahålls av arbetsgivaren. Anställning för viss tid, som ej avser eller varar längre tid än tre månader, berättigar inte till semesterledighet utan i stället till semesterersättning. 6 Helglön Mom 1 Ersättningsberättigade helgdagar och helgdagsaftnar Helglön utges vid tillsvidareanställning och vid sådana tidsbegränsade anställningar som pågår eller är avsedda att pågå längre tid än tre månader. För att arbetstagaren ska ha rätt till helglön krävs att anställningen består efter helgen. Helglön utges för nyårsdagen, trettondedag jul, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi Himmelsfärds dag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. Anmärkning I det följande avses med helgdag även midsommarafton, julafton och nyårsafton. Mom 2 Förutsättning Ovanstående gäller under förutsättning att helgdagen infaller måndagfredag. Mom 3 Kvalifikationsdagar a) För erhållande av helglön erfordras att arbetstagaren för arbets- givarens räkning arbetat under för honom gällande arbetsdag närmast före och efter helgdagen. För skiftarbetare med ordinarie arbetstid på helgdagen fordras att arbetstagaren utfört arbete även på helgdagen ifråga

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Industriavtalet Sinf Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Svensk Industriförening IF Metall avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 Din företagsresurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) Det tidigare s.k. Verkstadsavtalet

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2012 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2010, 2011 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2007, 2008, 2009. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2007, 2008, 2009. Teknikavtalet IF Metall 1 g 7 4 Teknikavtalet IF Metall 2007, 2008, 2009 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 1 april 2007 31 mars 2010 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF

Läs mer

Kollektivavtal Säkerhetsföretag

Kollektivavtal Säkerhetsföretag Avtal 48 Kollektivavtal Säkerhetsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-04-30 Innehållsförteckning 1 Ingående av anställning... 5 2 Ordinarie arbetstid... 8 3 Löner... 10 4 Ersättning för övertidsarbete,

Läs mer

Arbetare Avtal för bemanningsföretag

Arbetare Avtal för bemanningsföretag Arbetare Avtal för bemanningsföretag Avtal tecknat 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2015-04-30 Fastighetsanställdas Förbund, GS Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, Hotell

Läs mer

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Svenska

Läs mer

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Serveringsavtalet 1 juni 2013 30 april 2016 Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Hotell och Restaurang Facket 1 juni 2013 30 april 2016 Ett streck

Läs mer

Installationsavtalet

Installationsavtalet Region Mitt VK-28 Region Väst Region Syd VK-15 Sundsvall VK-21 VK-16 VK-9 VK-2 Göteborg VK-10 VK-1 Solna VK-31 VK-26 VK-8 Malmö Svenska Elektrikerförbundet Box 1123 111 81 Stockholm www.sef.se Region Nord

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser 2007-04-01-2010-03-31 VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Avtalets art och omfattning...4 2 Om arbetares

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2004-2007 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 vvs-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning tillsvidare 3 3 Provanställning 3 4 Tidsbegränsad

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

Bransc havtal Energi

Bransc havtal Energi Branschavtal Energi Energiföretagens arbetsgivareförening och SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2013-2016 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2012-2013 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2012 31 mars 2013 Kollektivavtal mellan EnergFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF 2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Sid 1. Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 2. Anställningsbevismall,

Läs mer