Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg (m) Lars Filipoff (m) för Marie-Louise Löwenbeck Elisabeth Rydström (c) vice ordf Lars-Bertil Ohlsson (kd) Thomas Arctaedius (s) för Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Ing-Marie Elfström (s) Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Mattias Andersson (c) för Ove Ekström Gunnel Orselius-Dahl (fp) Stig Alexandersson (m) Malin Edberg (m) Rickard Gutenberg (m) fr o m 106 Ann-Charlotte Höglund (c) Jörgen Hellberg (fp) Ekonomichef Ann-Charlotte Järnström Kommunsekreterare Marianne Sarberg Jaana Tilles (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Jerker Sjögren (kd) Bo Eknert (mp) Sekreterare Marianne Sarberg Paragrafer Ordförande Örjan Lid Justerande Jaana Tilles Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (27)

2 Innehållsförteckning: Hemställan om att senarelägga Ormstaskolans omvandling till F-5 skola till Slutreglering av Vallentuna Ridklubbs skuld till kommunen...5 Försäljning av Karby 4:9 i Karby industriområde...6 Förfrågan förvärv fastigheten Bällsta 2:215 eller del av, avsikt etablera ridanläggning.7 Internkontroll nämndernas uppföljning 2007 avvikelserapportering...8 Svar remiss - EU, Allmännyttan och hyrorna...10 Remiss Förslag på trafikförändringar 2009 SL...11 Detaljplan för Skördevägen, del av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:163 samråd13 Förfrågan köp/förvärv av hela eller delar av AB Össebyhus...14 Remissvar Reformerad Gymnasieskola - Framtidsvägen (SOU 2008:27)...16 Samhällsbyggnadsnämndens redovisning av uppdrag att utreda GC-väg Ekskogen Kårsta...18 Exploateringsverksamheten, remissvar på revisionsrapport...19 Rapport om ensamkommande flyktingbarn...20 Månadsuppföljning MU efter maj 2008, definitiv...21 Anmälningslista...22 Sid 2 (27)

3 Hemställan om att senarelägga Ormstaskolans omvandling till F-5 skola till 2010 KS 101 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att senarelägga Ormstaskolans omvandling från F 6 till F 5 skola från år 2009 till år Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Anteckning Socialdemokraterna antecknar till protokollet att de ser ingen anledning att omvandla Ormstaskolan till F-5 skola. Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2008, 5, om att Ormstaskolan ska bli en F 5 skola från och med år Utifrån den nya elevprognosen som kommunen tagit fram bedömer barn- och ungdomsnämnden att det inte längre finns tillräckliga skäl att stå fast vid beslutet att Ormstaskolan blir en F 5 skola redan år Elevprognosen utgår från kommande års planerade bostadsbyggande. I vissa delar av kommunen skiljer sig den nya prognosen mot förra årets. Utbyggnadstakten och bostadsbyggandet är lägre än vad som angavs i tidigare planer. Detta gör att antalet elever som beräknas börja på de berörda skolorna nu visar sig vara något lägre än enligt tidigare prognoser. Detta innebär att eleverna utan att det får negativa konsekvenser kan gå kvar på Ormstaskolan i årskurs 6 under år behandlades på barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 6 maj år 2008, 64. Nämnden beslutade att hemställa hos kommunfullmäktige att senarelägga Ormstaskolans omvandling från F 5 skola från år 2009 till år Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att senarelägga Ormstaskolans omvandling från F 6 till F 5 skola från år 2009 till år Arbetsutskottet har den 12 juni 127 beslutat enligt kommunstabens förslag. Hans Strandin (s) deltog inte i beslutet. 3 (27)

4 Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse Barn och ungdomsnämndens protokoll 64/08 Öppet brev med protestlista från föräldrar på Ormstaskolan från den 17 april KF 1/9 4 (27)

5 Slutreglering av Vallentuna Ridklubbs skuld till kommunen KS 102 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för redovisning av de belopp som har inbetalats av ridklubben och för utredning av likställighetsprincipen i förhållande till andra föreningar. Yrkanden Borgerliga alliansen ykar genom ordföranden Örjan Lid (m) återremiss för fylligare redovisning av de belopp som har inbetalats av ridklubben och utredning av likställighetsprincipen i förhållande till andra föreningar. Socialdemokraterna biträder genom Jaana Tilles (s) återremissyrkandet. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar om återremiss. Fritidsnämnden har den 19 maj hemställt hos kommunfullmäktige om en skuldavskrivning för Vallentuna Ridklubb med ett belopp om 300 tkr. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar göra en skuldavskrivning för Vallentuna Ridklubb med ett belopp om 300 tkr. Arbetsutskottet har den 12 juni 133 beslutat enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Fritidsnämndens protokoll 48/08 med bilagor Exp: Handläggaren - för åtgärd enl beslut Akt bevakning till KSAU 5 (27)

6 Försäljning av Karby 4:9 i Karby industriområde KS 103 Dnr Beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal om försäljning av Karby 4:9 till Polymercur Teknoplast AB för en köpeskilling om kronor. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat bifogat köpeavtal för försäljning av Karby 4:9 till Polymercur Teknoplast AB med tillträde den 1 oktober Köpeskillingen är kronor (300 kr/m²), som erläggs med kr som handpenning i samband med godkännande av avtalet och resterande vid tillträdet. Gatukostnadsersättning och anläggningsavgift till det allmänna VA-nätet ingår i köpeskillingen. Bolagets äger idag grannfastigheten Karby 4:10. På fastigheten Karby 4:9 är avsikten att uppföra uthyrningsbara industrilokaler. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal om försäljning av Karby 4:8 till Polymercur Teknoplast AB för en köpeskilling om kronor. Arbetsutskottet har den 12 juni 118 beslutat enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Förslag till köpeavtal och karta Exp: Samhällsbyggnadsförvaltningen Örjan Lid och Olle Wallin - avtal för påskrift Expediering till länsrätten (Laga kraft) Ekonomiservice Handläggare Akt 6 (27)

7 Förfrågan förvärv fastigheten Bällsta 2:215 eller del av, avsikt etablera ridanläggning KS 104 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till förfrågan att etablera ridanläggning. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Fenix Park AB har i skrivelse daterad inkommit med en förfrågan om fastighetsförvärv. Den aktuella fastigheten är Bällsta 2:215 och ligger öster om Arningevägen i Gävsjöområdet. Fastigheten är på ca 87 hektar och ägs av Stockholms stad. Fenix park har för avsikt att använda marken för djurhållning av spanska hästar. I verksamheten ingår ridskola och restaurang. KSAU KS utgick KSAU Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till förfrågan och att andra alternativ bör undersökas om intresse kvarstår från Fenix AB. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsnämnden protokoll Kommunstabens tjänsteskrivelse KSAU protokoll 37 Ansökan Komplettering till ansökan Exp: Handl svar till Fenix Park AB Akt 7 (27)

8 Internkontroll nämndernas uppföljning 2007 avvikelserapportering KS 105 Dnr Beslut Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och konstaterar att den interna kontrollen i stort fungerar tillfredställande. Respektive nämnd som redovisar upptäckta brister ska arbeta vidare för att åtgärda dem. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Den interna kontrollen syftar till att uppnå säkerhet i system och rutiner, främja effektivitet i organisation och förvaltning samt säkerställa rättvisande räkenskaper. Kontrollen inom kommunen regleras grundläggande av fullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för tillsynen av den interna kontrollen via centrala direktiv och anvisningar samt upprättande av en intern organisation för uppgiften. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen göra en samlad bedömning av hur det interna kontrollsystemet fungerar med utgångspunkt från nämndernas inlämnade uppföljningsrapporter. Varje nämnd ansvarar för att varje år anta en plan för den interna kontrollen samt efter varje år genomföra en avvikelseanalys som rapporteras till kommunstyrelsen. Av rapporterna för avvikelseanalysen framgår att den interna kontrollen i huvudsak har fungerat tillfredställande under I en del fall kan dock brister konstateras av den art att åtgärder behöver vidtas. I bilagda handlingar redogörs avvikelserapporteringen nämndsvis med förslag till åtgärder. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och konstaterar att den interna kontrollen i stort fungerar tillfredställande. Respektive nämnd som redovisar upptäckta brister ska arbeta vidare för att åtgärda dem. Arbetsutskottet har den 12 juni 121 beslutat enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Nämndernas avvikelserapporter för (27)

9 Exp: Revisorer Alla nämnder Handl Akt 9 (27)

10 Svar remiss - EU, Allmännyttan och hyrorna KS 106 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun avstår från att yttra sig. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Utredning om allmännyttans villkor. Information av ekonomichef Ann-Charlotte Järnström Ärende till kommunstyrelsen (svar senast 1/9) Arbetsutskottet har den 12 juni 122 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun avstå från att yttra sig. Exp: Finansdep. enl anvisning Akt 10 (27)

11 Remiss Förslag på trafikförändringar 2009 SL KS 107 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med arbetsutskottets förslag med ändring enligt följande: 1. sid 4 överst på sidan efter Söderhall. Kommunstyrelsen motsätter sig planerna på att inte längre trafikera linje 625 i nuvarande sträckning. Resten av stycket utgår. 2. sid 3 översta stycket, sista meningen: Kommunstyrelsen har beslutat att framföra att turtätheten till Lindholmen utökas till kvartstrafik. Yrkanden Elisabeth Rydström (c) yrkar ändring på sid 4 att överst på sidan efter Söderhall. Kommunstyrelsen motsätter sig planerna att inte längre trafikera linje 625 i nuvarande sträckning. Resten av stycket utgår. Gunnel Orselius (fp) yrkar ett tillägg till arbetsutskottets förslag sid 3 att Turtätheten till Lindholmen utökas till kvartstrafik. Jaana Tilles (s) biträder yrkandet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, och enligt Rydströms ändringsyrkande och enligt Orselius tilläggsyrkande. SL har remitterat förslag på förändringar i kollektivtrafikutbudet Förslagen fastställs av SL:s styrelse under hösten Vidare ska SL under sommaren/hösten 2008 göra en översyn av trafiken till Arlanda med syfte att skapa bättre möjligheter till arbetspendling och på sikt uppnå en minskning av Arlandas vägtransporters andel av utsläppen. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med kommunstabens förslag daterat Arbetsutskottet har den 12 juni 123 beslutat enligt kommunstabens förslag med ovanstående tillägg. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse Reviderat yttrande från KS Förslag på trafikförändringar (27)

12 2. Säkerhetsgruppen Roslagsbanan Exp: SL- med yttrandet, senast 1/9, adress se akten Täby kommun, för kännedom David Nykvist SBF Samhällsbyggnadsförvaltningen Handl Akt 12 (27)

13 Detaljplan för Skördevägen, del av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:163 samråd KS 108 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingarna utan synpunkter. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Detaljplanen är utsänd för samråd till den 13 juni Området är beläget i Vallentuna centrums södra del. Planområdet gränsar i norr till Tuna torg och i öster till Banvägen. Syftet med detaljplanen är att göra handels- och servicefunktionerna i Vallentuna centrum mer tillgängliga för både biltrafik, gående och cyklister. Arbetsutskottet har den 12 juni 124 beslutat att godkänna samrådshandlingarna utan synpunkter. Handlingar i ärendet Samrådshandlingar Exp: Samhällsbyggnadsnämnden Handl Akt 13 (27)

14 Förfrågan köp/förvärv av hela eller delar av AB Össebyhus KS 109 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att via mäklare gå ut på marknaden med syfte att sälja de delar av AB Össebyhus som varit föremål för extern värdering. Yrkanden Jaana Tilles (s) yrkar avslag till att fastigheterna säljs. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservationer Jaana Tilles, Ing-Marie Elfström och Thomas Arctaedius (alla s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tilles yrkande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en värdering med extern värderingsman av AB Össebyhus fastigheter i Karby och Kårsta. Värderingen är ett underlag för att gå ut och erbjuda marknaden de aktuella fastigheterna. När en försäljning är aktuell kommer olika alternativ för hur försäljningen ska genomföras att beaktas. T ex om man säljer bara fastigheterna, skapar dotterbolag för försäljning eller dylikt. Vilket alternativ som är bäst beror på vilken typ av köpare det är. Kommunstyrelsen har den 28 april gett staben i uppdrag att göra en värdering av fastigheterna för att utreda en försäljning. Värderingen presenterades för KSAU den 15 maj. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att, via mäklare, gå ut på marknaden med syfte att sälja de delar av AB Össebyhus som varit föremål för extern värdering. Arbetsutskottet har den 12 juni 125 beslutat enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Värdeutlåtande av Vallentuna Backa 9:11, 9:19 och 9:25, sid (27)

15 2. Värdeutlåtande av Vallentuna Kaby 3:90 samt intilliggande del av Vallentuna Karby 3:2, sid 1-11 Exp: Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommundirektören- för vidare handläggning Ekonomichefen Akt 15 (27)

16 Remissvar Reformerad Gymnasieskola - Framtidsvägen (SOU 2008:27) KS 110 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstabens yttrande som sitt eget remissvar till Utbildningsdepartementet. Yrkanden Thomas Arctaedius (s) yrkar tillägg till arbetsutskottets förslag att remissvaret inkluderar att alla program ska vara högskoleförberedande i framtiden. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Arctaedius (s) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Reservationer Jaana Tilles, Ing-Marie Elfström och Thomas Arctaedius (alla s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Arctaedius yrkande. Vallentuna kommun är remissinstans för den statliga utredningen Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Svar ska vara utbildningsdepartementet tillhanda senast 1 september. har behandlats i Utbildningsnämnden den 8 maj ( 45) och nämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna nedanstående remissyttrande till utbildningsdepartementet. Sammanfattning Vallentuna kommun ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som lämnas i utredningen Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. Vi bedömer dock att gymnasieskolan inte ges tillräckligt med förberedelsetid då reformen föreslås träda i kraft Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen lämnar nedanstående remissvar till Utbildningsdepartementet. Arbetsutskottet har den 12 juni 126 beslutat enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 1. Protokoll från utbildningsnämnden 8 maj (27)

17 2. Sammanfattning av gymnasieutredningen Exp: Utbildningsdepartementet med yttrande, enl anvisning Utbildningsnämnden Handl Akt 17 (27)

18 Samhällsbyggnadsnämndens redovisning av uppdrag att utreda GC-väg Ekskogen Kårsta KS 111 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar om återremiss till arbetsutskottet för att ta fram kostnadseffektivare lösningar. Yrkanden Borgerliga alliansen yrkar genom ordföranden Örjan Lid (m) återremiss till arbetsutskottet för att ta fram kostnadseffektivare lösningar i detta ärende. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta en gång- och cykelväg mellan Ekskogen och Kårsta. Arbetsutskottet har den 12 juni 128 beslutat enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsnämnden portokoll Exp: Samhällsbyggnadsnämnden Handl förnyad handläggning till KSAU Akt 18 (27)

19 Exploateringsverksamheten, remissvar på revisionsrapport KS 112 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstabens och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget yttrande till revisorerna. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunens revisorer uppdrog åt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska exploateringsverksamheten i Vallentuna kommun De redovisade sin granskning i en revisionsrapport 2006 som samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen yttrade sig över och de startade också ett arbete med att förbättra arbetssätt och rutiner runt exploateringsverksamheten. Revisorerna beslutade därefter att göra en uppföljning av granskningen samt en fördjupad granskning av styrningen av exploateringsverksamheten med tonvikt på beslutsprocessen vid markförsäljningar. Två revisionsfrågor ställdes; Är styrningen av exploateringsverksamheten ändamålsenlig? Tillämpas god redovisningssed avseende exploateringsverksamheten? Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstabens och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget. Arbetsutskottet har den 12 juni 129 beslutat enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Revisionsrapport 2. Remsisvar från samhällsbyggnadsnämnden i protokoll daterat Exp: Kommunens revisorer, med kommunstabens tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsnämnden Handl Akt 19 (27)

20 Rapport om ensamkommande flyktingbarn KS 113 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar ge staben i uppdrag att tillsammans med Migrationsverket utreda förutsättningarna för ett förnyat avtal. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Socialförvaltningens tjänstemän har sammanställt en rapport om hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn fungerat. Rapporten belyser hur det fungerat både vad gäller boende, skola och god man. Även hur ersättningen från migrationsverket fungerat beskrivs i rapporten. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslås notera rapporten. Arbetsutskottet den 12 juni 130. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse Rapport från socialförvaltningen Exp: Socialförvaltningen Handl - för åtgärd enligt beslut Akt 20 (27)

21 Månadsuppföljning MU efter maj 2008, definitiv KS 114 Dnr Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar sammanställt utfallet efter fem månader samt prognosen för Kommunstabens synpunkter Vi anser nämdernas prognoser vara genomarbetade men finner det bekymmersamt med de negativa prognosavvikelserna. Detta både med tanke på att periodens resultat ser ännu starkare ut än i tidigare månader samt jämfört med motsvarande period Arbetsutskottet har den 12 juni 135 informerats i ärendet. Handlingar i ärendet 1. Månadsuppföljning maj 2008 (tabell- och diagramsammanställningar) Exp: Ekonomiservice Handl Akt 21 (27)

22 Anmälningslista KS 115 Meddelas och läggs till handlingarna 1 Protokoll Kommunstyrelsens extra arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Vallentunavatten AB Styrelsemöte Socialnämnden Roslagens Brandförsvarsförbund Roslagsvatten AB Årsstämma Länsstyrelsen Beteckning Inspektion enligt 20 förmyndarskapförordningen( 1995:379 ) 2 Delegationsbeslut 2.1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2.2 Kommunstyrelsens ordförande Dnr Löpnr: Ansökan om ändring av villkor för tillstånd vid Stockholm Arlanda flygplats. Mål nr Vallentuna kommun avstår från att yttra sig i ärendet. Dnr Vårljus Angående aktieägartillskott Makulerat avtal Dnr Löpnr Ansökan om ändring av villkor för tillstånd vid Stockholm Arlanda flygplats. Mål nr Vallentuna kommun avstår från att yttra sig i ärendet. 22 (27)

23 2.3 Kommundirektör Dnr Tilldelningsbeslut Gällande ramavtal Tjänster för elektronisk identifiering och underskrift e-id Vervas utvärderingsrapport U:162 för e-id 2008 och tilldelningsbeslut nr , daterat fattar Vallentuna kommun ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del. Dnr Beslut Drivmedel och övriga produkter via bensinstationstankning 2008 Som leverantör valdes Preem med motivering för stationens geografiska läge. Dnr Löpnr: Förändrad organisation för löneadministration för kulturförvaltningen. Fr o m den 1 juli 2008 kommer den att hanteras av löneenheten på Personalservice Dnr Löpnr: Direktupphandling av terminalglasögon för hela kommunen-avtal tecknat med Specsavers Optik och Syn sam i Vallentuna. Dnr Löpnr: Bidrag till Ung Företagsamhet med kr för läsåret 2008/2009 Dnr Löpnr Upphandling av försäkringsmäklartjänster från Ossén Försäkrings mäklare AB avseende år 2009 Avtalstid Dnr KS Löpnr Upphandling av engångsmaterial och liknande 23 (27)

24 3 Cirkulär 08:36 Sveriges Kommuner och Landsting -Riksdagen har den 21 maj 2008 fattat beslut om att införa en ny lag om En ny lag gällandekommunalt vårdnadsbidrag som träder i kraft den 1 juli 2008.Se även cirkulär 08:48. 08:37 Den 1 juli 2008 införs en ny skyldighet för huvudmännen för förskola, familjedaghem, fritidshem och skola att på förälders begäran utfärda intyg om barnet varit frånvarande från verksamheten. Förändringarna sker i skollagen och lagen om allmän försäkring. 08:40 Den 4 juni 2008 rikdagsbehandlades regeringens proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Förslaget träder i huvudsak i kraft den 1 juli :42 Överföring av den offentliga kontrollen av djurskyddet. Riksdagens beslutande den 11 juni 2008 i enlighet med regeringens proposition 2007/08:63 att djurskyddskontrollen och kommunens ansvar att pröva tillstånd till yrkesmässig verksamhet med bl.a. sällskapsdjur enligt 16 i djurskyddslagen flyttas till Länsstyrelserna. Förändringarna träder i kraft den 1 januari :43 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Hälso-och sjukvård. Avtalsperiod Med möjlighet till uppsägning sista året. 08:44 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 43 angående avsked av larmoperatör som blockerat trygghetslarm för omkring 300 brukare i Kiruna kommun. 08:45 Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i kommuner, landsting och regioner SKL har tagit fram en skrift för alla politiskt förtroende valda gällande deras arbetsmiljöansvar 08:50 Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95. Det innebär en höjning av ersättning för beredskapstid under veckovila från och med den 1 juli :52 Information om arbetskostnadsindex under hösten 2007 och justeringen av 2008 års kostnadsersättning. 08:53 Information om stödinsatser avseende ungdomar och vuxna som studerar vid folkhögskola. 08:54 Program för Hållbar Jämställdhet 08:58 Ändring av AGS-KL ändringen gäller fr.o.m den 1 juli (27)

25 t.o.m den 30 september Förhandlingsprotokoll bifogat. 08:59 Normalavtal för kommunal upphandling av postservice tjänster Diverse skrivelser Kommunförbundet i Stockholms län Verksamhets och revisionsberättelse för 2007 Ingrid Ullman, tidigare kulturchef - Varmt tack för uppvaktning och för trevlig samling i Vallentunasalen. Sveriges Kommuner och Landsting Pressmeddelande Konjukturen mjuklandar En ekonomirapport om kommunernas och landstingens ekonomi maj 2008 Sveriges Kommuner och Landsting Kommunalekonomisk utjämning uppdaterad skrift Regeringskansliet Socialdepartementet Nationell ITstrategi-tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Arbetet med nationell IT-strategi går vidare. AFA-försäkring Januari Försäkringsbesked för anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Statistiska centralbyrån Förtroendevalda i kommuner och lansting 2007 Rapport om politikerantal och representativitet. Roslagsvatten AB Årsredovisning 2007 Roslagsvatten AB Ansökan om kommunal borgen för fortsatt byggnation av vatten och avloppsledningar i Vallentunasjön. Bif, budget för Mälardalsrådet Stockholms regionen Skriften Utblick, 2/2008 Äppellundens förskola i Kårsta Svar på skrivelse gällande förslaget från kommunens lokalplaneringsgrupp om möjligheten att inrymma hela Kårstaområdets förskolebehov i Kårstaskolans lokaler. Socialdemokraterna Bygg hyreslägenheter i Vallentuna Namninsamling under en aprilvecka 2008 på Tuna Torg. AB Storstockholms Lokaltrafik Utskick av förstudierapporter gällande partiella dubbelspårsutbyggnader på Roslagsbanan. Bifogas förstudie 25 (27)

26 Dnr Upplands Väsby kommun Utdrag ur sammanträdesprotokoll 101 Stockholmsförhandlingen (KS/2006:84) Statliga och kommunala beslut Regeringen Beslut att ge socialstyrelsen i uppdrag att fördela kronor under 2008 till rikets samtliga kommuner för att förstärka sociala insatser i samband med en ny vårdform som träder i kraft den 1 september Dnr Krisberedskapsmyndigheten Beslut om utbetalning av ersättning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet. Regeringskansliet Nya regler för arbetskraftsinvandring. En broschyr som ger en kortfattad information om propositionen. Se, Nacka Tingsrätt DOM Mål nr Dispens och tillstånd för anläggande av en tillfällig väg i naturreservatet Björkby- Kyrkviken, Vallentuna kommun Sveriges Kommuner och Landsting Beslut nr 5 Ökad IT-samverkan mellan kommunerna, landstingen inom vård, omsorg och övriga verksamheter. Sveriges Kommuner och Landsting Beslut nr 8 Förbundsavgift år 2009 till Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Beslut nr 9 Överenskommelse mellan regering och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för att vidareutveckla företagshälsovården Sveriges Kommuner och Landsting Beslut nr 10 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en rehabiliteringsgaranti Energimyndigheten Föreskrift om kommunal energioch klimatrådgivning; STEMFS 2008:2 Regeringsrätten Beslutsprotokoll i mål nr gällande överklagande i saken Omhändertagande av djur enligt djurskyddslagen; fråga om prövningstillstånd. Länsstyrelsen Missiv Riksintresset Stockholm- Arlanda flygplats planeringsunderlag/influensområde buller 26 (27)

27 Länsstyrelsen Beslut Tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt lagen (1988:950 ) om kulturminnen (Fornlämning Raä 241 på fastigheten Lingsberg 1:5 i Vallentuna socken och kommun. Beslutar med stöd av 2 kap 13 KML att en arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll ska ske. Dnr Kammarkollegiet Beslut Angående permutation av stiftelsen Sahlins premiefond. Dnr Kammarkollegiet Beslut Permutation av Stiftelsen Hedlers stipendiefond Dnr Kammarkollegiet Beslut Permutation av Stiftelsen Anna Ramsten-Hedéns minnesfond 4 Kurser och konferenser Sveriges Kommuner och Landsting Inbjudan till CEMR:s kongress i Malmö den april 2009 Regionförbundet i södra Småland Konferensprogram för den 6-10 oktober i Växjö konserthus Högsby kommun Seminarium Växtkraft för lokalutvecklingsplanering den 3 september 27 (27)

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-12

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdag den 12 juni 2008 kl 9-12 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 Kommunstyrelsen extra 2008-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 ande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00 18.10 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, AnnCharlotte Höglund

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna, Tisdag 11 september 2001 kl Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna, Tisdag 11 september 2001 kl Förskoleförvaltningen, Vallentuna Förskolenämnden 2001-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-09- Justeringens plats Sekreterare Ordförande Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Extra Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Raimo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP)

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP) 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006 Kommunstyrelsen 29 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-04-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 12 april 2007 kl 10.00-12.15 Örjan Lid (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 13 juni 2007 kl 08.00-11.30

Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 13 juni 2007 kl 08.00-11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-06-13 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 13 juni 2007 kl 08.00-11.30 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef 52-55

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef 52-55 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-06-07 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 10 maj 2007 kl 09.00-10.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset,Vallentun, Kl. 18.00 18.30 ande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 september 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 september 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-09-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 september 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 117 Raimo Vuojärvi (m)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 24 september 2007 kl Kommundirektör Annika Wallenskog Kommunsekreterare Marianne Sarberg

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 24 september 2007 kl Kommundirektör Annika Wallenskog Kommunsekreterare Marianne Sarberg Kommunfullmäktige 2007-09-24 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 24 september 2007 kl 19.00-19.40 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Sten-Åke Adlivankin (m) Örjan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan

om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Djursholms KS 2005/0173 slott, måndag 28 mars 2011 kl 8.30-16.30 Paragrafer 40-51 Borgen Beslutande gällande ansökan om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-19 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 2010-04-15 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 april kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadministrativ

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl Utbildningsnämnden 2009-10-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.00 Beslutande Elisabeth Rydström (C),ordförande Jörgen

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00-18:40 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C) vice ordf, Raimo Vuojärvi (M),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo 1 ( 12) P lats och tid Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl. 19.00-21.oo Ledamöter Raimo Vuojärvi (M), Hans Heneby (M), AnnCharlotte Höglund (C), Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård (S), Thomas

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-02-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Barn - och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr., Vallentuna tisdagen den 8 februari kl. 08.00 12.30 Jerker

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS ) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS 2013.405)

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24 ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 02-6 03-24 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 02- Kommunstyrelsens arbetsutskott 02-2 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 02-0 Delegationsbeslut

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer