Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg (m) Lars Filipoff (m) för Marie-Louise Löwenbeck Elisabeth Rydström (c) vice ordf Lars-Bertil Ohlsson (kd) Thomas Arctaedius (s) för Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Ing-Marie Elfström (s) Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Mattias Andersson (c) för Ove Ekström Gunnel Orselius-Dahl (fp) Stig Alexandersson (m) Malin Edberg (m) Rickard Gutenberg (m) fr o m 106 Ann-Charlotte Höglund (c) Jörgen Hellberg (fp) Ekonomichef Ann-Charlotte Järnström Kommunsekreterare Marianne Sarberg Jaana Tilles (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Jerker Sjögren (kd) Bo Eknert (mp) Sekreterare Marianne Sarberg Paragrafer Ordförande Örjan Lid Justerande Jaana Tilles Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (27)

2 Innehållsförteckning: Hemställan om att senarelägga Ormstaskolans omvandling till F-5 skola till Slutreglering av Vallentuna Ridklubbs skuld till kommunen...5 Försäljning av Karby 4:9 i Karby industriområde...6 Förfrågan förvärv fastigheten Bällsta 2:215 eller del av, avsikt etablera ridanläggning.7 Internkontroll nämndernas uppföljning 2007 avvikelserapportering...8 Svar remiss - EU, Allmännyttan och hyrorna...10 Remiss Förslag på trafikförändringar 2009 SL...11 Detaljplan för Skördevägen, del av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:163 samråd13 Förfrågan köp/förvärv av hela eller delar av AB Össebyhus...14 Remissvar Reformerad Gymnasieskola - Framtidsvägen (SOU 2008:27)...16 Samhällsbyggnadsnämndens redovisning av uppdrag att utreda GC-väg Ekskogen Kårsta...18 Exploateringsverksamheten, remissvar på revisionsrapport...19 Rapport om ensamkommande flyktingbarn...20 Månadsuppföljning MU efter maj 2008, definitiv...21 Anmälningslista...22 Sid 2 (27)

3 Hemställan om att senarelägga Ormstaskolans omvandling till F-5 skola till 2010 KS 101 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att senarelägga Ormstaskolans omvandling från F 6 till F 5 skola från år 2009 till år Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Anteckning Socialdemokraterna antecknar till protokollet att de ser ingen anledning att omvandla Ormstaskolan till F-5 skola. Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2008, 5, om att Ormstaskolan ska bli en F 5 skola från och med år Utifrån den nya elevprognosen som kommunen tagit fram bedömer barn- och ungdomsnämnden att det inte längre finns tillräckliga skäl att stå fast vid beslutet att Ormstaskolan blir en F 5 skola redan år Elevprognosen utgår från kommande års planerade bostadsbyggande. I vissa delar av kommunen skiljer sig den nya prognosen mot förra årets. Utbyggnadstakten och bostadsbyggandet är lägre än vad som angavs i tidigare planer. Detta gör att antalet elever som beräknas börja på de berörda skolorna nu visar sig vara något lägre än enligt tidigare prognoser. Detta innebär att eleverna utan att det får negativa konsekvenser kan gå kvar på Ormstaskolan i årskurs 6 under år behandlades på barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 6 maj år 2008, 64. Nämnden beslutade att hemställa hos kommunfullmäktige att senarelägga Ormstaskolans omvandling från F 5 skola från år 2009 till år Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att senarelägga Ormstaskolans omvandling från F 6 till F 5 skola från år 2009 till år Arbetsutskottet har den 12 juni 127 beslutat enligt kommunstabens förslag. Hans Strandin (s) deltog inte i beslutet. 3 (27)

4 Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse Barn och ungdomsnämndens protokoll 64/08 Öppet brev med protestlista från föräldrar på Ormstaskolan från den 17 april KF 1/9 4 (27)

5 Slutreglering av Vallentuna Ridklubbs skuld till kommunen KS 102 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för redovisning av de belopp som har inbetalats av ridklubben och för utredning av likställighetsprincipen i förhållande till andra föreningar. Yrkanden Borgerliga alliansen ykar genom ordföranden Örjan Lid (m) återremiss för fylligare redovisning av de belopp som har inbetalats av ridklubben och utredning av likställighetsprincipen i förhållande till andra föreningar. Socialdemokraterna biträder genom Jaana Tilles (s) återremissyrkandet. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar om återremiss. Fritidsnämnden har den 19 maj hemställt hos kommunfullmäktige om en skuldavskrivning för Vallentuna Ridklubb med ett belopp om 300 tkr. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar göra en skuldavskrivning för Vallentuna Ridklubb med ett belopp om 300 tkr. Arbetsutskottet har den 12 juni 133 beslutat enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Fritidsnämndens protokoll 48/08 med bilagor Exp: Handläggaren - för åtgärd enl beslut Akt bevakning till KSAU 5 (27)

6 Försäljning av Karby 4:9 i Karby industriområde KS 103 Dnr Beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal om försäljning av Karby 4:9 till Polymercur Teknoplast AB för en köpeskilling om kronor. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat bifogat köpeavtal för försäljning av Karby 4:9 till Polymercur Teknoplast AB med tillträde den 1 oktober Köpeskillingen är kronor (300 kr/m²), som erläggs med kr som handpenning i samband med godkännande av avtalet och resterande vid tillträdet. Gatukostnadsersättning och anläggningsavgift till det allmänna VA-nätet ingår i köpeskillingen. Bolagets äger idag grannfastigheten Karby 4:10. På fastigheten Karby 4:9 är avsikten att uppföra uthyrningsbara industrilokaler. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal om försäljning av Karby 4:8 till Polymercur Teknoplast AB för en köpeskilling om kronor. Arbetsutskottet har den 12 juni 118 beslutat enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Förslag till köpeavtal och karta Exp: Samhällsbyggnadsförvaltningen Örjan Lid och Olle Wallin - avtal för påskrift Expediering till länsrätten (Laga kraft) Ekonomiservice Handläggare Akt 6 (27)

7 Förfrågan förvärv fastigheten Bällsta 2:215 eller del av, avsikt etablera ridanläggning KS 104 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till förfrågan att etablera ridanläggning. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Fenix Park AB har i skrivelse daterad inkommit med en förfrågan om fastighetsförvärv. Den aktuella fastigheten är Bällsta 2:215 och ligger öster om Arningevägen i Gävsjöområdet. Fastigheten är på ca 87 hektar och ägs av Stockholms stad. Fenix park har för avsikt att använda marken för djurhållning av spanska hästar. I verksamheten ingår ridskola och restaurang. KSAU KS utgick KSAU Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till förfrågan och att andra alternativ bör undersökas om intresse kvarstår från Fenix AB. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsnämnden protokoll Kommunstabens tjänsteskrivelse KSAU protokoll 37 Ansökan Komplettering till ansökan Exp: Handl svar till Fenix Park AB Akt 7 (27)

8 Internkontroll nämndernas uppföljning 2007 avvikelserapportering KS 105 Dnr Beslut Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och konstaterar att den interna kontrollen i stort fungerar tillfredställande. Respektive nämnd som redovisar upptäckta brister ska arbeta vidare för att åtgärda dem. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Den interna kontrollen syftar till att uppnå säkerhet i system och rutiner, främja effektivitet i organisation och förvaltning samt säkerställa rättvisande räkenskaper. Kontrollen inom kommunen regleras grundläggande av fullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för tillsynen av den interna kontrollen via centrala direktiv och anvisningar samt upprättande av en intern organisation för uppgiften. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen göra en samlad bedömning av hur det interna kontrollsystemet fungerar med utgångspunkt från nämndernas inlämnade uppföljningsrapporter. Varje nämnd ansvarar för att varje år anta en plan för den interna kontrollen samt efter varje år genomföra en avvikelseanalys som rapporteras till kommunstyrelsen. Av rapporterna för avvikelseanalysen framgår att den interna kontrollen i huvudsak har fungerat tillfredställande under I en del fall kan dock brister konstateras av den art att åtgärder behöver vidtas. I bilagda handlingar redogörs avvikelserapporteringen nämndsvis med förslag till åtgärder. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och konstaterar att den interna kontrollen i stort fungerar tillfredställande. Respektive nämnd som redovisar upptäckta brister ska arbeta vidare för att åtgärda dem. Arbetsutskottet har den 12 juni 121 beslutat enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Nämndernas avvikelserapporter för (27)

9 Exp: Revisorer Alla nämnder Handl Akt 9 (27)

10 Svar remiss - EU, Allmännyttan och hyrorna KS 106 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun avstår från att yttra sig. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Utredning om allmännyttans villkor. Information av ekonomichef Ann-Charlotte Järnström Ärende till kommunstyrelsen (svar senast 1/9) Arbetsutskottet har den 12 juni 122 föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna kommun avstå från att yttra sig. Exp: Finansdep. enl anvisning Akt 10 (27)

11 Remiss Förslag på trafikförändringar 2009 SL KS 107 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med arbetsutskottets förslag med ändring enligt följande: 1. sid 4 överst på sidan efter Söderhall. Kommunstyrelsen motsätter sig planerna på att inte längre trafikera linje 625 i nuvarande sträckning. Resten av stycket utgår. 2. sid 3 översta stycket, sista meningen: Kommunstyrelsen har beslutat att framföra att turtätheten till Lindholmen utökas till kvartstrafik. Yrkanden Elisabeth Rydström (c) yrkar ändring på sid 4 att överst på sidan efter Söderhall. Kommunstyrelsen motsätter sig planerna att inte längre trafikera linje 625 i nuvarande sträckning. Resten av stycket utgår. Gunnel Orselius (fp) yrkar ett tillägg till arbetsutskottets förslag sid 3 att Turtätheten till Lindholmen utökas till kvartstrafik. Jaana Tilles (s) biträder yrkandet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, och enligt Rydströms ändringsyrkande och enligt Orselius tilläggsyrkande. SL har remitterat förslag på förändringar i kollektivtrafikutbudet Förslagen fastställs av SL:s styrelse under hösten Vidare ska SL under sommaren/hösten 2008 göra en översyn av trafiken till Arlanda med syfte att skapa bättre möjligheter till arbetspendling och på sikt uppnå en minskning av Arlandas vägtransporters andel av utsläppen. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med kommunstabens förslag daterat Arbetsutskottet har den 12 juni 123 beslutat enligt kommunstabens förslag med ovanstående tillägg. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse Reviderat yttrande från KS Förslag på trafikförändringar (27)

12 2. Säkerhetsgruppen Roslagsbanan Exp: SL- med yttrandet, senast 1/9, adress se akten Täby kommun, för kännedom David Nykvist SBF Samhällsbyggnadsförvaltningen Handl Akt 12 (27)

13 Detaljplan för Skördevägen, del av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:163 samråd KS 108 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingarna utan synpunkter. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Detaljplanen är utsänd för samråd till den 13 juni Området är beläget i Vallentuna centrums södra del. Planområdet gränsar i norr till Tuna torg och i öster till Banvägen. Syftet med detaljplanen är att göra handels- och servicefunktionerna i Vallentuna centrum mer tillgängliga för både biltrafik, gående och cyklister. Arbetsutskottet har den 12 juni 124 beslutat att godkänna samrådshandlingarna utan synpunkter. Handlingar i ärendet Samrådshandlingar Exp: Samhällsbyggnadsnämnden Handl Akt 13 (27)

14 Förfrågan köp/förvärv av hela eller delar av AB Össebyhus KS 109 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att via mäklare gå ut på marknaden med syfte att sälja de delar av AB Össebyhus som varit föremål för extern värdering. Yrkanden Jaana Tilles (s) yrkar avslag till att fastigheterna säljs. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservationer Jaana Tilles, Ing-Marie Elfström och Thomas Arctaedius (alla s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tilles yrkande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en värdering med extern värderingsman av AB Össebyhus fastigheter i Karby och Kårsta. Värderingen är ett underlag för att gå ut och erbjuda marknaden de aktuella fastigheterna. När en försäljning är aktuell kommer olika alternativ för hur försäljningen ska genomföras att beaktas. T ex om man säljer bara fastigheterna, skapar dotterbolag för försäljning eller dylikt. Vilket alternativ som är bäst beror på vilken typ av köpare det är. Kommunstyrelsen har den 28 april gett staben i uppdrag att göra en värdering av fastigheterna för att utreda en försäljning. Värderingen presenterades för KSAU den 15 maj. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att, via mäklare, gå ut på marknaden med syfte att sälja de delar av AB Össebyhus som varit föremål för extern värdering. Arbetsutskottet har den 12 juni 125 beslutat enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Värdeutlåtande av Vallentuna Backa 9:11, 9:19 och 9:25, sid (27)

15 2. Värdeutlåtande av Vallentuna Kaby 3:90 samt intilliggande del av Vallentuna Karby 3:2, sid 1-11 Exp: Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommundirektören- för vidare handläggning Ekonomichefen Akt 15 (27)

16 Remissvar Reformerad Gymnasieskola - Framtidsvägen (SOU 2008:27) KS 110 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstabens yttrande som sitt eget remissvar till Utbildningsdepartementet. Yrkanden Thomas Arctaedius (s) yrkar tillägg till arbetsutskottets förslag att remissvaret inkluderar att alla program ska vara högskoleförberedande i framtiden. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Arctaedius (s) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Reservationer Jaana Tilles, Ing-Marie Elfström och Thomas Arctaedius (alla s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Arctaedius yrkande. Vallentuna kommun är remissinstans för den statliga utredningen Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Svar ska vara utbildningsdepartementet tillhanda senast 1 september. har behandlats i Utbildningsnämnden den 8 maj ( 45) och nämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna nedanstående remissyttrande till utbildningsdepartementet. Sammanfattning Vallentuna kommun ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som lämnas i utredningen Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. Vi bedömer dock att gymnasieskolan inte ges tillräckligt med förberedelsetid då reformen föreslås träda i kraft Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen lämnar nedanstående remissvar till Utbildningsdepartementet. Arbetsutskottet har den 12 juni 126 beslutat enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 1. Protokoll från utbildningsnämnden 8 maj (27)

17 2. Sammanfattning av gymnasieutredningen Exp: Utbildningsdepartementet med yttrande, enl anvisning Utbildningsnämnden Handl Akt 17 (27)

18 Samhällsbyggnadsnämndens redovisning av uppdrag att utreda GC-väg Ekskogen Kårsta KS 111 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar om återremiss till arbetsutskottet för att ta fram kostnadseffektivare lösningar. Yrkanden Borgerliga alliansen yrkar genom ordföranden Örjan Lid (m) återremiss till arbetsutskottet för att ta fram kostnadseffektivare lösningar i detta ärende. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta en gång- och cykelväg mellan Ekskogen och Kårsta. Arbetsutskottet har den 12 juni 128 beslutat enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadsnämnden portokoll Exp: Samhällsbyggnadsnämnden Handl förnyad handläggning till KSAU Akt 18 (27)

19 Exploateringsverksamheten, remissvar på revisionsrapport KS 112 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstabens och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget yttrande till revisorerna. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunens revisorer uppdrog åt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska exploateringsverksamheten i Vallentuna kommun De redovisade sin granskning i en revisionsrapport 2006 som samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen yttrade sig över och de startade också ett arbete med att förbättra arbetssätt och rutiner runt exploateringsverksamheten. Revisorerna beslutade därefter att göra en uppföljning av granskningen samt en fördjupad granskning av styrningen av exploateringsverksamheten med tonvikt på beslutsprocessen vid markförsäljningar. Två revisionsfrågor ställdes; Är styrningen av exploateringsverksamheten ändamålsenlig? Tillämpas god redovisningssed avseende exploateringsverksamheten? Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstabens och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget. Arbetsutskottet har den 12 juni 129 beslutat enligt kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse med bilagor: 1. Revisionsrapport 2. Remsisvar från samhällsbyggnadsnämnden i protokoll daterat Exp: Kommunens revisorer, med kommunstabens tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsnämnden Handl Akt 19 (27)

20 Rapport om ensamkommande flyktingbarn KS 113 Dnr Beslut Kommunstyrelsen beslutar ge staben i uppdrag att tillsammans med Migrationsverket utreda förutsättningarna för ett förnyat avtal. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Socialförvaltningens tjänstemän har sammanställt en rapport om hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn fungerat. Rapporten belyser hur det fungerat både vad gäller boende, skola och god man. Även hur ersättningen från migrationsverket fungerat beskrivs i rapporten. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslås notera rapporten. Arbetsutskottet den 12 juni 130. Handlingar i ärendet Kommunstabens tjänsteskrivelse Rapport från socialförvaltningen Exp: Socialförvaltningen Handl - för åtgärd enligt beslut Akt 20 (27)

21 Månadsuppföljning MU efter maj 2008, definitiv KS 114 Dnr Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar sammanställt utfallet efter fem månader samt prognosen för Kommunstabens synpunkter Vi anser nämdernas prognoser vara genomarbetade men finner det bekymmersamt med de negativa prognosavvikelserna. Detta både med tanke på att periodens resultat ser ännu starkare ut än i tidigare månader samt jämfört med motsvarande period Arbetsutskottet har den 12 juni 135 informerats i ärendet. Handlingar i ärendet 1. Månadsuppföljning maj 2008 (tabell- och diagramsammanställningar) Exp: Ekonomiservice Handl Akt 21 (27)

22 Anmälningslista KS 115 Meddelas och läggs till handlingarna 1 Protokoll Kommunstyrelsens extra arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Vallentunavatten AB Styrelsemöte Socialnämnden Roslagens Brandförsvarsförbund Roslagsvatten AB Årsstämma Länsstyrelsen Beteckning Inspektion enligt 20 förmyndarskapförordningen( 1995:379 ) 2 Delegationsbeslut 2.1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2.2 Kommunstyrelsens ordförande Dnr Löpnr: Ansökan om ändring av villkor för tillstånd vid Stockholm Arlanda flygplats. Mål nr Vallentuna kommun avstår från att yttra sig i ärendet. Dnr Vårljus Angående aktieägartillskott Makulerat avtal Dnr Löpnr Ansökan om ändring av villkor för tillstånd vid Stockholm Arlanda flygplats. Mål nr Vallentuna kommun avstår från att yttra sig i ärendet. 22 (27)

23 2.3 Kommundirektör Dnr Tilldelningsbeslut Gällande ramavtal Tjänster för elektronisk identifiering och underskrift e-id Vervas utvärderingsrapport U:162 för e-id 2008 och tilldelningsbeslut nr , daterat fattar Vallentuna kommun ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del. Dnr Beslut Drivmedel och övriga produkter via bensinstationstankning 2008 Som leverantör valdes Preem med motivering för stationens geografiska läge. Dnr Löpnr: Förändrad organisation för löneadministration för kulturförvaltningen. Fr o m den 1 juli 2008 kommer den att hanteras av löneenheten på Personalservice Dnr Löpnr: Direktupphandling av terminalglasögon för hela kommunen-avtal tecknat med Specsavers Optik och Syn sam i Vallentuna. Dnr Löpnr: Bidrag till Ung Företagsamhet med kr för läsåret 2008/2009 Dnr Löpnr Upphandling av försäkringsmäklartjänster från Ossén Försäkrings mäklare AB avseende år 2009 Avtalstid Dnr KS Löpnr Upphandling av engångsmaterial och liknande 23 (27)

24 3 Cirkulär 08:36 Sveriges Kommuner och Landsting -Riksdagen har den 21 maj 2008 fattat beslut om att införa en ny lag om En ny lag gällandekommunalt vårdnadsbidrag som träder i kraft den 1 juli 2008.Se även cirkulär 08:48. 08:37 Den 1 juli 2008 införs en ny skyldighet för huvudmännen för förskola, familjedaghem, fritidshem och skola att på förälders begäran utfärda intyg om barnet varit frånvarande från verksamheten. Förändringarna sker i skollagen och lagen om allmän försäkring. 08:40 Den 4 juni 2008 rikdagsbehandlades regeringens proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Förslaget träder i huvudsak i kraft den 1 juli :42 Överföring av den offentliga kontrollen av djurskyddet. Riksdagens beslutande den 11 juni 2008 i enlighet med regeringens proposition 2007/08:63 att djurskyddskontrollen och kommunens ansvar att pröva tillstånd till yrkesmässig verksamhet med bl.a. sällskapsdjur enligt 16 i djurskyddslagen flyttas till Länsstyrelserna. Förändringarna träder i kraft den 1 januari :43 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Hälso-och sjukvård. Avtalsperiod Med möjlighet till uppsägning sista året. 08:44 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 43 angående avsked av larmoperatör som blockerat trygghetslarm för omkring 300 brukare i Kiruna kommun. 08:45 Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i kommuner, landsting och regioner SKL har tagit fram en skrift för alla politiskt förtroende valda gällande deras arbetsmiljöansvar 08:50 Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95. Det innebär en höjning av ersättning för beredskapstid under veckovila från och med den 1 juli :52 Information om arbetskostnadsindex under hösten 2007 och justeringen av 2008 års kostnadsersättning. 08:53 Information om stödinsatser avseende ungdomar och vuxna som studerar vid folkhögskola. 08:54 Program för Hållbar Jämställdhet 08:58 Ändring av AGS-KL ändringen gäller fr.o.m den 1 juli (27)

25 t.o.m den 30 september Förhandlingsprotokoll bifogat. 08:59 Normalavtal för kommunal upphandling av postservice tjänster Diverse skrivelser Kommunförbundet i Stockholms län Verksamhets och revisionsberättelse för 2007 Ingrid Ullman, tidigare kulturchef - Varmt tack för uppvaktning och för trevlig samling i Vallentunasalen. Sveriges Kommuner och Landsting Pressmeddelande Konjukturen mjuklandar En ekonomirapport om kommunernas och landstingens ekonomi maj 2008 Sveriges Kommuner och Landsting Kommunalekonomisk utjämning uppdaterad skrift Regeringskansliet Socialdepartementet Nationell ITstrategi-tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Arbetet med nationell IT-strategi går vidare. AFA-försäkring Januari Försäkringsbesked för anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Statistiska centralbyrån Förtroendevalda i kommuner och lansting 2007 Rapport om politikerantal och representativitet. Roslagsvatten AB Årsredovisning 2007 Roslagsvatten AB Ansökan om kommunal borgen för fortsatt byggnation av vatten och avloppsledningar i Vallentunasjön. Bif, budget för Mälardalsrådet Stockholms regionen Skriften Utblick, 2/2008 Äppellundens förskola i Kårsta Svar på skrivelse gällande förslaget från kommunens lokalplaneringsgrupp om möjligheten att inrymma hela Kårstaområdets förskolebehov i Kårstaskolans lokaler. Socialdemokraterna Bygg hyreslägenheter i Vallentuna Namninsamling under en aprilvecka 2008 på Tuna Torg. AB Storstockholms Lokaltrafik Utskick av förstudierapporter gällande partiella dubbelspårsutbyggnader på Roslagsbanan. Bifogas förstudie 25 (27)

26 Dnr Upplands Väsby kommun Utdrag ur sammanträdesprotokoll 101 Stockholmsförhandlingen (KS/2006:84) Statliga och kommunala beslut Regeringen Beslut att ge socialstyrelsen i uppdrag att fördela kronor under 2008 till rikets samtliga kommuner för att förstärka sociala insatser i samband med en ny vårdform som träder i kraft den 1 september Dnr Krisberedskapsmyndigheten Beslut om utbetalning av ersättning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet. Regeringskansliet Nya regler för arbetskraftsinvandring. En broschyr som ger en kortfattad information om propositionen. Se, Nacka Tingsrätt DOM Mål nr Dispens och tillstånd för anläggande av en tillfällig väg i naturreservatet Björkby- Kyrkviken, Vallentuna kommun Sveriges Kommuner och Landsting Beslut nr 5 Ökad IT-samverkan mellan kommunerna, landstingen inom vård, omsorg och övriga verksamheter. Sveriges Kommuner och Landsting Beslut nr 8 Förbundsavgift år 2009 till Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Beslut nr 9 Överenskommelse mellan regering och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för att vidareutveckla företagshälsovården Sveriges Kommuner och Landsting Beslut nr 10 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en rehabiliteringsgaranti Energimyndigheten Föreskrift om kommunal energioch klimatrådgivning; STEMFS 2008:2 Regeringsrätten Beslutsprotokoll i mål nr gällande överklagande i saken Omhändertagande av djur enligt djurskyddslagen; fråga om prövningstillstånd. Länsstyrelsen Missiv Riksintresset Stockholm- Arlanda flygplats planeringsunderlag/influensområde buller 26 (27)

27 Länsstyrelsen Beslut Tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt lagen (1988:950 ) om kulturminnen (Fornlämning Raä 241 på fastigheten Lingsberg 1:5 i Vallentuna socken och kommun. Beslutar med stöd av 2 kap 13 KML att en arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll ska ske. Dnr Kammarkollegiet Beslut Angående permutation av stiftelsen Sahlins premiefond. Dnr Kammarkollegiet Beslut Permutation av Stiftelsen Hedlers stipendiefond Dnr Kammarkollegiet Beslut Permutation av Stiftelsen Anna Ramsten-Hedéns minnesfond 4 Kurser och konferenser Sveriges Kommuner och Landsting Inbjudan till CEMR:s kongress i Malmö den april 2009 Regionförbundet i södra Småland Konferensprogram för den 6-10 oktober i Växjö konserthus Högsby kommun Seminarium Växtkraft för lokalutvecklingsplanering den 3 september 27 (27)

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset kl. 18.00-21.30. Ajournering 19.50-20.10. Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer