SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Se bifogat närvaroprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl (ajournering kl , ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör Katrin Siverby, sekreterare Dan Jonasson, ekonomichef, 30 Justerare Britt-Marie Jörgensen och Sven-Olof Johansson Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, Vara kommun , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Justerare Elof Jonsson Britt-Marie Jörgensen Sven-Olof Johansson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kansliavdelningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF Anmälan...2 Rapport från bildningsberedningen...3 Pensionspolicy för Vara kommun...4 Upphävande av detaljplan för Tråvad 3:11 m.fl. i Tråvads tätort antagande...6 Fullmäktiges ansvarsprövning, information...7 Tilläggsanslag till revisorerna års bokslut...9

3 VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Britt-Marie Jörgensen och Sven-Olof Johansson Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson X M Göran Persson X S Gun-Britt Nilsson X M Jan-Erik Wallin X S Fredrik Nelander Jakob Jakobsson X C Leif Carlsson X M Lars Gezelius X S Marianne Wirén X M Cecilia Widegren Anders Ekdén X C Irene Karlsson X M Per Gunnarsson X FP Sven Månsson X S Stefan Westergren X M Thore Svenson X KD Siv Hellqvist X V Ulla Bengtegård X S Britt-Marie Jörgensen X Justerandens signatur

4 VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Britt-Marie Jörgensen och Sven-Olof Johansson M C S Ledamöter Sven-Olof Johansson Ingemar Rogbrant Bengt-Åke Svensson Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro X X X M Inger Olsson X FP Camilla Börjesson X S Eva Fors X M Karl-Göran Karlsson X C Louise Wiberg X M Onni Vehviläinen x S Bengt Karlsson X M Mona Hellberg- Wikström X KD Lillemor Källqvist X C Arnold Wilhelmsson X S Minna Ihanus Christina Engblom x V Carl-Magnus Bengtegård X M Lennart Haglund X S Mohamad Rezkar X Justerandens signatur

5 VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Britt-Marie Jörgensen och Sven-Olof Johansson Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Håkan Svensson X C Bengt-Olof Fredén X FP Stig Gleisner X S Rose-Marie Persson X M Toufic Abou-Khalil Gunilla Höglund Skarin X M Johan Olsson X C Kjell Gustafsson X S Olof Jörgensen X M Bengt Onsjö X S Yvonne Breman X SD Carola Karlsson X Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

6 VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 1(2) Justerare: Britt-Marie Jörgensen och Sven-Olof Johansson Namn Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Rune Johansson M Marie Pehrsson M Roger Warolin x C Rune Fridén C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Maritha Jacobson FP Ingemar Jacobson X KD Thomas Andrén KD Catarina Andersson S Jakob Jakobsson

7 VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 2(2) Justerare: Britt-Marie Jörgensen och Sven-Olof Johansson Namn Närvaro S Christina Engblom S Börje Hernborg S Monica Jäger S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar S Björn Karlsson V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

8 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 24 Anmälan Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (m) går igenom aktuell ärendebalans. Följande ärenden anmäls: - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans Utdragsbestyrkande

9 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 25 Rapport från bildningsberedningen Lars Gezelius (m) lämnar rapport över bildningsberedningens arbete och kommunfullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Utdragsbestyrkande

10 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 26 KS 52 KS 39 PU 15 Dnr 32/2007 Dpl 024 Pensionspolicy för Vara kommun Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy för Vara kommun. Bilaga. Pensionspolicy Beskrivning Thomas Månsson, Kommunernas Pensionsanstalt (KPA), har utarbetat förslag till pensionspolicy för Vara kommun. Pensionspolicyns innehåll Beslutsordning Pension till anställda Pension till förtroendevalda Tryggande av pensionsåtagandet Pensionsinformation Beredning Personalutskottet har tillstyrkt förslaget. Thomas Månsson, KPA, redovisade förslaget för kommunstyrelsens ledamöter vid sammanträdet den 7 mars MBL-förhandling MBL-förhandlingar har genomförts den 28 februari och 20 mars Revidering Förändringar har gjorts vad gäller följande: - Beslutsordningen (hela policyn antas av kommunfullmäktige) - Löneväxling till pension ändras från 500 kr till 200 kr per månad samt att det högsta beloppet som får växlas är 20 % av bruttolönen (enligt framställan vid MBL-förhandling) - Förtroendevalda på hel- och deltid vid deltidsuppdrag regleras beloppet i förhållande till arbetstiden. - Fritidspolitiker ersättning för förlorad tjänstepension fr.o.m (enligt tidigare KF-beslut). Utdragsbestyrkande

11 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande

12 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 27 KS 53 AU 54 Dnr 142/2006 Dpl 214 Upphävande av detaljplan för Tråvad 3:11 m.fl. i Tråvads tätort antagande Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige antar upphävande av detaljplan för Tråvad 3: Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen. Beskrivning Den avstyckade bostadstomten Tråvad 3:11 ligger inom mark som enligt byggnadsplanen/detaljplanen skall vara allmän plats parkmark. Marken nordost om fastigheten skall vara för idrottsändamål. Kommunen har inom dessa områden inte för avsikt att genomföra planen. Ett förslag till upphävande av gällande detaljplan för Tråvad 3:11 och den del av Tråvad 3:75 som är belägen nordost om denna fastighet har efter beslut i nämnden varit föremål för samråd under tiden 27 oktober - 24 november. Förslaget till upphävande har därefter varit utställt för granskning under tiden 13 december 17 januari Ett utlåtande har upprättats och några invändningar mot förslaget till upphävande av detaljplanen finns inte. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden har tillstyrkt upphävande av detaljplanen. Utdragsbestyrkande

13 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 28 Fullmäktiges ansvarsprövning, information Kommunfullmäktiges ordförande Elof Jonsson (c) informerar om fullmäktiges ansvarsprövning och kommunfullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Utdragsbestyrkande

14 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 29 KF:s presidium 1 Tilläggsanslag till revisorerna Beslut (enligt presidiets förslag) Kommunfullmäktige beviljar revisorerna ett tilläggsanslag på kronor. Bakgrund Upphandling av revisions-/konsulttjänster sker inför varje mandatperiod. I samband med utvärderingen av inkomna anbud för mandatperioden kan konstateras att en anbudsgivare uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget och denna har lämnat ett pris som överstiger budget med kronor Vid närmare utredning har vidare framkommit att denna kostnadsökning torde bero på en anpassning till marknadsläget. Med anledning härav behöver revisorerna ett tilläggsanslag på kronor. Presidiets behandling Per-Olof Thörn, ordförande i revisorerna och Bo Johansson, vice ordförande redovisar upphandlingsresultatet och bakgrunden därtill. Utdragsbestyrkande

15 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 30 KS 59 AU 65 Dnr 30/2007 Dpl års bokslut Beslut Kommunfullmäktige bordlägger frågan om 2006 års bokslut till nästa sammanträde. Bakgrund Bokslutsberedningen har haft sammanträde den 8 mars. Närvarande: Jan-Erik Wallin, Irene Karlsson och Marianne Wirén. Bokslutsberedningen har tagit del dels av en redovisning av ekonomichef Dan Jonasson och controller Mona Mogart, dels av en presentation av respektive nämnds bokslut. Representanter från nämnderna och ansvarig förvaltningschef jämte ekonom har deltagit. Ett utkast till komplett årsredovisning presenteras i form av redovisningsräkning, finansieringsanalys, balansräkning med noter, nämndernas resultat samt sammanställd redovisning, förvaltningsberättelse, ekonomisk analys m.m. Internkontroll i enlighet med av kommunfullmäktige antaget reglemente bifogas separat. Uppföljningen av det handikappolitiska programmet skall finnas som bilaga till årsredovisningen. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunen redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmodellen, där förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultaträkningen och avsätts i balansräkningen. Fullfonderingsmodellen påverkar resultatet negativt med ca 4 mkr, som istället redovisas som avsättning. 2. Kommunfullmäktige fastställer 2006 års bokslut för Vara kommun enligt presenterat förslag med ett överskott på 39,3 mkr enligt fullfonderingsmodellen och med 43,3 mkr enligt den blandade modellen. 3. Kommunfullmäktige godkänner att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till 2007 och balanseras i ny räkning enligt följande förslag: Utdragsbestyrkande

16 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Nämnd Ingående balanserat över- /underskott (tkr) Årets resultat inkl. justering (tkr) Bokslutsjustering beslutad Bokslutsjustering förslag Utgående balanserat över/underskott (tkr) Vara kommuns revisorer Personalnämnden Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Kommunfullmäktige fastställer korrigerad ombudgetering i investeringsbudgeten 2007 enligt följande förslag: Nämnd Antagen ombudg. i 2007 års budget (tkr) Korrigerad ombudg. (tkr) Ny ombudg. (tkr) Kommunstyrelsen Tekniska servicenämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Kommunfullmäktiges behandling Jan-Erik Wallin (m) beskriver 2006 års bokslut ur ett kommunövergripande perspektiv samt redogör för 2006 års bokslut för kommunstyrelsen. Avslutningsvis riktar Wallin ett stort tack till all personal. Kommunfullmäktigesammanträdet ajourneras kl Utdragsbestyrkande

17 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Thore Svensson (m) redogör för 2006 års bokslut för socialnämnden. Ingemar Rogbrandt (c) redogör för 2006 års bokslut för barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Bengt-Olof Fredén (c) redogör för 2006 års bokslut för miljö- och byggnadsnämnden och Sven-Olof Johansson (m) redogör för 2006 års bokslut för tekniska nämnden. Alla talare riktar ett stort tack till all personal. Yrkande Gun-Britt Nilsson (s), med instämmande av Irene Karlsson (c), Onni Vehviläinen (m), Sven Månsson (fp) och Siv Hellqvist (kd), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras Proposition Då frågan om ansvarsfrihet inte kommer upp till behandling förrän vid nästa kommunfullmäktigesammanträde och ett godkännande av årsredovisningen inte bör ske innan fullmäktige beslutat om ansvarsfrihet enligt 8:18 Kommunallagen (1991:900), ställer ordförande Elof Johansson (c) proposition på frågan om bordläggning, vilket vinner bifall. Utdragsbestyrkande

18 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF 24/2007 sid 1 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2003 Kommunstyrelsens AU Kommunens översiktsplan, aktualitet Samhällsbyggnadsberedningen /2004 Planberedningen (fr.o.m benämnd samhällsbyggnadsberedningen) /2005 Planberedningen (fr.o.m benämnd samhällsbyggnadsberedningen) Detaljplan för del av fastigheten Vedum 8:3 Norra Ringleden och järnvägsövergångar i Vara Handläggs av miljö- och byggnadsförvaltningen Handläggs av tekniska serviceförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen /2005 Kommunfullmäktige Finansiering av Vara Bostäder AB:s nya produktion av bostäder i kv. Svalan, Vara hemställan av utökat aktiekapital /2006 Vara Bostäder AB Revidering av gällande plan för kv. Målaren i Vara KSAU Handläggs av miljö- och byggnadsförvaltningen /2006 Siv Hellqvist, Thomas Andrén och Kristina Johansson (kd) Motion om kompetenshöjning för kökspersonal Handläggs av ledningsgruppen /2006 Siv Hellqvist, (kd) Motion om återvinningsstation för byggnadsmaterial TA TILL VARA I VARA /2006 Personalnämnden Personalpolitiska program /2007 Syskonen Johanssons Stiftelse Ändring av reglemente för Syskonen Johanssons Stiftelse KSAU Återremiss till stiftelsen Utdragsbestyrkande

19 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF 24/2007 sid 2 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2007 Folkpartiet gm Sven Månsson, Camilla Börjesson och Stig Gleisner Motion om lärlingsutbildning på Lagmansgymnasiet Remitterad till bildningsnämnden och näringslivskommitén /2007 Miljö- och byggnadsnämnden Detaljplan för Kedum 17:1 m.fl., äldreboende och förskola i Arentorps tätort Handläggs av miljö- och byggnadsförvaltningen /2007 Centerns fullmäktigegrupp Motion: Hela Vara Skall Leva Handläggs av näringslivschefen /2007 Demokratiberedningen genom ledamöterna /2007 Plan- och miljöchef Rune Winsnes Motion ang fortsättning av Medborgarhörnan i folkbiblioteket Riktlinjer för vindkraftsetableringar, ändring KSAU Handläggs av miljö- och byggnadsförvaltningen, samrådsbeslut /2007 Tekniska servicenämnden Slutredovisning, ombyggnad Solgården, Vara (Lärkträdet 1) KSAU /2007 Ekonomiavdelningen Investeringsbudget 2008 och plan Behandlas i samband med ramarna (KF ) /2007 Kommunledningen Styrdokument Remiss till partigrupperna KSAU Utdragsbestyrkande

20 Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige Vara kommun Thomas Månsson \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

21 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmänt... 4 Uppdatering... 4 Beslutsordning... 4 Pension till anställda... 5 Särskild avtalspension enligt överenskommelse... 5 Löneväxling till pension... 7 Pension till förvaltningschefer och motsvarande... 9 Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på hel- och deltid Fritidspolitiker Tryggande av pensionsåtagandet...12 Information om pensionsförmåner...13 \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

22 Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda i kommunen har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring. Förvaltningschefer och motsvarande har möjlighet att välja alternativ KAP-KL. Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på heltid samt förtroendevalda var uppdragstid motsvarar minst 40 procent av heltid, omfattas av PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Förvärvsinkomster motsvarande två prisbasbelopp per år undantas från samordning. Fritidspolitiker erhåller ersättning för förlorad tjänstepension. Ersättningen motsvarar 4 procent av utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen höjs från och med 2008 till 4,25 procent och till 4,5 procent från och med Ersättningen utbetalas kontant en gång per år. Tryggande av pensionsförmåner Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, alternativ KAP-KL samt genom tjänstepensionsförsäkring. Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension, särskild avtalspension, pension till efterlevande, intjänad pension före 1998 samt pensionsförmåner enligt PBF genom beskattningsrätten. Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas pensionsvillkor. Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn. Kommunstyrelsen är högsta beslutande instans när det gäller anställdas pensionsvillkor. Personalchefen beslutar om särskild avtalspension enligt överenskommelse. Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande ärenden. Information till anställda Kommunen har fastställt riktlinjer för muntlig och skriftlig information till anställda om pensionsrättigheter i anställningen. \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

23 Allmänt Pensionsavtalet KAP-KL och bestämmelserna PBF innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser. Mot bakgrund av detta har kommunen fattat beslut om vad som ska gälla i vissa specifika pensionsfrågor. Det som kommunen beslutat om beskrivs i denna pensionspolicy. Uppdatering Pensionspolicyn ska ses över vart tredje år och uppdateras om det finns behov av det. Vid behov ska pensionspolicyn även ses över och uppdateras då det skett förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas pensionsvillkor. Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicy. Kommunstyrelsen är kommunens högsta beslutande instans när det gäller anställdas pensionsvillkor. Personalchefen beslutar om särskild avtalspension enligt överenskommelse. Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande ärenden. \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

24 Pension till anställda Särskild avtalspension enligt överenskommelse Hel särskild avtalspension Med särskild avtalspension avses pension före 65 år. Särskild avtalspension är ett av flera alternativ som kommunen kan använda vid behov av personalavveckling. I den mån kommunen finner det lämpligt att bevilja särskild avtalspension sker detta enligt nedanstående riktlinjer. För den som beviljas särskild avtalspension upprättas ett avtal mellan kommunen och den anställde. Riktlinjer för beviljande av hel särskild avtalspension Särskild avtalspension kan beviljas i samband med övertalighet eller då kommunen anser det motiverat att skilja en enskild person från anställningen. Särskild avtalspension kan beviljas anställd som har fyllt 61 år och som i anslutning till avgången har varit sammanhängande anställd i kommunen under en tid av minst 8 år. Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionens storlek framgår av tabellen nedan. Pensionsnivå Födelseår i procent av pensionsunderlaget 0 7,5 inkomstbasbelopbelopbelopp 7,5-20 inkomstbas inkomstbas ,50 31, ,14 31, ,79 30, ,43 30, ,07 30, ,71 30, ,36 30, ,00 30, ,64 29, ,29 29, ,93 29, ,57 29, ,21 29, ,86 28, ,50 28, ,14 28, ,79 28, ,43 28, ,07 28, ,71 27,86 \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

25 ,36 27, ,00 27,50 Hel särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna avgångstidpunkten till och med månaden före 65-årsmånaden eller den tidigare månad då intjänad pensionsrätt och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen. Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension. Avgiftsunderlaget motsvarar 1/12 av pensionsunderlaget för varje månad som det föreligger rätt till särskild avtalspension, uppräknat med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till avgångsåret. För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension ska tiden från avgången intill månaden före 65-årsmånaden tillgodoräknas som pensionsgrundande. Under tid med rätt till särskild avtalspension bibehålls rätten till efterlevande-pension. Särskild avtalspension ska minskas med 70% av eventuell förvärvsinkomst. Från minskning undantas dock ett belopp som per månad motsvarar 1/12 av två gånger gällande prisbasbelopp. Förvärvsinkomster som följer av att den pensionsberättigade tillfälligt arbetar inom Vara kommun ska helt undantas från samordning. Avgång med särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta. Beslut om särskild avtalspension fattas i varje enskilt fall av personalchefen med hänsyn tagen till verksamheten och kommunens ekonomi. Kommunen kan i enskilda fall undantagsvis besluta om särskild avtalspension utan beaktande av ovanstående riktlinjer. Ett sådant beslut fattas av kommunstyrelsens personalutskott efter föredragande av personalchefen. Partiell särskild avtalspension Kommunen kan bevilja anställd särskild avtalspension på deltid. I den mån kommunen finner det lämpligt att bevilja sådan pension sker detta enligt nedanstående riktlinjer. För den som beviljas särskild avtalspension upprättas ett avtal mellan kommunen och den anställde. Riktlinjer för beviljande av partiell särskild avtalspension Särskild avtalspension kan beviljas anställd som har fyllt 61 år och vars anställning permanent omregleras till en lägre sysselsättningsgrad. Den lägsta tillåtna sysselsättningsgraden efter omregleringen ska vara minst 50% av heltid. För att beviljas särskild avtalspension krävs att den anställde i anslutning till arbetstidsminskningen har varit sammanhängande anställd i kommunen under en tid av minst 8 år. Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionen utbetalas med samma nivåer som gäller för hel särskild avtalspension i den omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen. \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

26 Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna tidpunkten till och med den månad den anställde fyller 67 år eller den tidigare månad då sysselsättningsgraden ändras, anställningen upphör eller då intjänad pensionsrätt och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen. Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen också betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension avseende den del som motsvarar arbetstidsminskningen. Avgiftsunderlaget utgörs av 1/12 av pensionsunderlaget - i förhållande till arbetstidsminskningen - för varje månad som det föreligger rätt till särskild avtalspension, uppräknat med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till avgångsåret. För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension ska denna beräknas utifrån samma pensionsunderlag som fastställts för den särkskilda avtalspensionen. Samma pensionsunderlag ska användas vid beräkning av eventuell pension till efterlevande. Särskild avtalspension ska minskas med 70% av eventuell förvärvsinkomst som följer av arbete utanför kommunen. Från minskning undantas dock ett belopp som per månad motsvarar 1/12 av två gånger gällande prisbasbelopp i förhållande till arbetstidsminskningen. Partiell särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta. Beslut om partiell särskild avtalspension fattas i varje enskilt fall av personalchefen med hänsyn tagen till verksamheten och kommunens ekonomi. Löneväxling till pension Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att pensionsspara via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet betalas i form av en premie till en tjänstepensionsförsäkring. I syfte att uppnå kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar ett särskilt belopp som motsvarar skillnaden mellan de sociala avgifter som skulle betalats vid kontant utbetalning, och den särskilda löneskatt som betalas på premien. Den totala premien utgörs därmed av det överenskomna bruttolöneavdraget och detta särskilda belopp. Syftet att uppnå kostnadsneutralitet innebär också att den anställdes pensions-grundande lön för ordinarie tjänstepension ska beräknas utan hänsyn till bruttolöneavdraget. Lönerevisioner ska göras med den oväxlade lönen som utgångspunkt. Det lägsta belopp som kan växlas till pension är 200 kronor per månad. Det högsta beloppet som får växlas är 20 procent av bruttolönen. Premien betalas fyra gånger per år till den försäkring som den anställde valt för sin avgiftsbestämda ålderspension. För anställd som önskar löneväxla upprättas ett individuellt avtal mellan denne och kommunen. Det avtalade beloppet kan ändras med en varseltid om 12 månader. Avtalet kan sägas upp av den anställde \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

27 eller kommunen med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Om förutsättningarna för löneväxling ändras på grund av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal, kan såväl den anställde som kommunen säga upp avtalet med omedelbar verkan. Löneväxlingen kan påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkrings-ersättningar och ersättningar från avtalsförsäkringarna. Kommunen ska ta fram regler som i detalj beskriver förutsättningarna för löneväxling. \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

28 Pension till förvaltningschefer och motsvarande I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL, möjlighet till alternativ pensionslösning. Alternativ KAP-KL Allmänt Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy. Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen innebär alternativ KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning. Kostnadsneutralitet Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Premien för alternativ KAP-KL motsvarar den som kommunen skulle ha betalat om den förmånsbestämd ålderspensionen tryggats med försäkring. Anställda som omfattas Möjligheten till alternativ KAP-KL omfattar kommundirektören, samt de tjänstemän som ingår i kommunens ledningsgrupp. Den som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska omfattas av alternativ KAP-KL eller istället omfattas av den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL. Anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. Detta gäller även tidigare anställd som i kommunen omfattats av alternativ KAP-KL och som sedan återkommer i anställning i kommunen. Eget val Den anställde väljer om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller ej. Återbetalningsskydd innebär att det samlade pensionskapitalet betalas ut till de insatta förmånstagarna som en månadsvis pension om den anställde avlider. Försäkringsbolag anvisas av kommunen. Utbetalning Pensionen utbetalas tidigast från 55 års ålder efter överenskommelse med försäkringsbolaget. Pensionen kan utbetalas under en begränsad tid eller i vissa fall livsvarigt. Kortaste utbetalningstid är normalt fem år. \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

29 \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

30 Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på hel- och deltid Kommunen har beslutat att Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) ska gälla från och med Bestämmelserna omfattar förtroendevalda på heltid samt förtroendevald som i ett eller flera förtroendeuppdrag har en uppdragstid på minst 40 procent av heltid. Pension och avgångsersättning ska minskas med förvärvsinkomst. Från minskning undantas dock ett belopp som per månad motsvarar 1/12 av två gånger gällande prisbasbelopp räknat på heltidsuppdrag. Vid deltidsuppdrag regleras beloppet i förhållande till arbetstiden. I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt bestämmelserna i PBF. Fritidspolitiker Regler för ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån från och med Kommunens fritidspolitiker erhåller ersättning för förlorad tjänstepension. Ersättningen motsvarar 4 procent av den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst som betalats ut under det aktuella året. Ersättningen höjs till 4,25 procent från och med 2008 och till 4,5 procent från och med Ansökan om ersättning ska göras senast vid utgången av april månad året efter det år förlusten hänförs till. I samband med ansökan ska den förtroendevalde kunna styrka att förtroendeuppdraget inneburit att tjänstepension förlorats. Storleken på förlusten behöver dock inte styrkas. Ersättningen utbetalas kontant.. Regler för fritidspolitiker som bedriver egen näringsverksamhet För fritidspolitiker som bedriver egen näringsverksamhet gäller att sådan får ersättning för faktisk pensionsförlust. Förlustens storlek ska kunna styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Ansökan om ersättning ska göras vid pensioneringstidpunkten, dock senast två år efter denna tidpunkt. Ersättningen utbetalas kontant. Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån före Fritidspolitiker som kan styrka förlorad tjänstepensionsförmån före rubricerad tidpunkt, har rätt till ersättning för faktisk förlust under förutsättning att beloppet kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Ansökan om ersättning ska göras vid pensioneringstidpunkten, dock senast två år efter denna tidpunkt. Ersättningen utbetalas kontant. \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Titel: Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-12-18, 141 KS 2009-12-16, 111 Uppdateras: 2013 Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda

Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda 1 (10) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 6 Uppdateras: 2019 Riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2.

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

Pensionspolicy. för Vara kommun. Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2

Pensionspolicy. för Vara kommun. Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2 Pensionspolicy för Vara kommun Sammanfattning..2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 65 Pension till anställda.2 Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Pension till anställda. 2 Tryggande

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 Tjörns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21 Kristianstad kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 MÖJLIGHET TILL

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2007:1-024 PENSIONSPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF 2007-05-31 42 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 ALLMÄNT... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING...3

Läs mer

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015.

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. 1 (9) PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. Allmänt Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Pensionspolicy. I samarbete med

Pensionspolicy. I samarbete med Pensionspolicy I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 ALLMÄNT...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE

Läs mer

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott.

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott. 1 Sammanfattning 1.1 Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn, kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef Regler för pension Munkedals kommun Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147 Typ av dokument: Regel Handläggare: Personalchef Reviderad av : KS KF Revisionshistorik: Antagen av kommunstyrelsen

Läs mer

Pensionspolicy. Sammanfattning. Antagen av Kommunstyrelsen

Pensionspolicy. Sammanfattning. Antagen av Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Pensionspolicy Antagen av Kommunstyrelsen 2008-05-21. Sammanfattning Beslutsordning Kommunstyrelsen beslutar om pensionspolicyn.

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Policy och riktlinjer för pensionshantering i

Policy och riktlinjer för pensionshantering i FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.30 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-23, 15 Policy och riktlinjer för pensionshantering i Vingåkers Kommun I samarbete med INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

2015-02-03. Pensionspolicy

2015-02-03. Pensionspolicy 2015-02-03 Pensionspolicy Antagna av kommunfullmäktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-09-29 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26

Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26 Grästorps kommun STYRDOKUMENT 26 2012-06-14 Sid 1 (13) PENSIONSPOLICY Antagandebeslut: Kommunfullmäktige 2005-02-24, 4 Uppdaterad Kommunfullmäktige 2009-04-23, 24 Reviderad, kommunfullmäktige, 2012-06-14,

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13)

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13) Författningssamling 1(13) Pensionspolicy för kommunens anställställda och förtroendevalda antagen av kommunfullmäktige 2012-05-14, 104 Gäller från 2012-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Riktlinjer. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchef. I samarbete med. Thomas Månsson. Dokumenttyp

Pensionsriktlinjer. Riktlinjer. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchef. I samarbete med. Thomas Månsson. Dokumenttyp Pensionsriktlinjer Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 178 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

Pensionspolicy. Gnosjö kommun I samarbete med

Pensionspolicy. Gnosjö kommun I samarbete med Pensionspolicy 2012-06-19 Gnosjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND OCH SYFTE... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING... 5 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 6

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Pensionspolicy för Bollebygds kommun

Pensionspolicy för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (12) 2017-01-31 Fastställd: Fullmäktige 2017-XX-XX x Gäller för: Dokumentansvarig: HR-chef Dnr : 84825 Pensionspolicy för Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun.

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun. (KF 129/2009) Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01 Falkenbergs kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 SYFTE...4

Läs mer

DIARIENUMMER KS P O LICY. Pensionspolicy för anställda. HR-avdelningen. Antagen av kommunfullmäktige

DIARIENUMMER KS P O LICY. Pensionspolicy för anställda. HR-avdelningen. Antagen av kommunfullmäktige DIARIENUMMER KS 2015.198 1.3.6.7 P O LICY Pensionspolicy för anställda HR-avdelningen Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-12 Pensionspolicy för anställda Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdatering...

Läs mer

Pensionspolicy. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , uppdateras före

Pensionspolicy. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Policy Dnr 189/2017 Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-06-12, uppdateras före 2021-06-30 Dokumentet finns på www.grastorp.se

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN Ändrad 2006-12-14 Sida 1 (14) Senast reviderad: 2007-11-12 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Anställda och förtroendevalda GÄLLANDE BESLUT: PENSIONSREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I VÄXJÖ KOMMUN

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

Riktlinjer för pension

Riktlinjer för pension Riktlinjer för pension Riktlinjer Diarienummer: KS2016/1805 Dokumentansvarig: HR-chef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: KS 2014-09-17

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 228 FÖR FINSPÅNGS KOMMUN MED DOTTERBOLAG Pensionspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Pensionspolicy - missiv

Pensionspolicy - missiv Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:101 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Pensionspolicy - missiv Bakgrund Mjölby kommun har inte någon

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till anställda

Riktlinjer för pensioner till anställda SID 1(13) Riktlinjer för pensioner till anställda PROGRAM PLAN POLICY Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Ärende 16. Pensionspolicy

Ärende 16. Pensionspolicy Ärende 16 Pensionspolicy Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-30 Handläggare Lone Atterstig, Personalavdelningen KS 2015.0357 Pensionspolicy Sammanfattning Karlskoga kommun strävar efter att vara en attraktiv

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se.

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se. 1/13 Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08 Dnr KS/2014:39 Karin.kraftman@upplandsvasby.se Pensionspolicy Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Pensionsreglemente för Flens kommun

Pensionsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:03-000 Pensionsreglemente för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-03-30 41 1 Inledning Detta pensionsreglemente avser att övergripande beskriva de pensionsförmåner

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 126 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81 Ansvarig: Personalavdelningen

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun KF 15:1 KF 15:2 KF 15:3 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunfullmäktige 2014-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81

Läs mer

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018 Pensionspolicy För Motala kommun perioden 2015-2018 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0181 Datum: 2014-08-25 Paragraf: 88 Reviderande instans: PN Datum: Gäller från: 2015-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11)

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11) 1 (11) PENSIONSPOLICY Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-04-23 Reviderade av kommunstyrelsen den 8 april 78 SID 2(8) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 VID AVGÅNG Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder.

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder. Sida 1/5 Policy för pension 1. Inledning Pensionsvillkor för kommunens anställda regleras av kollektivavtalet Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL. Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i kommunens

Läs mer

Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern

Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern Styrande dokument Senast ändrad 2017-01-24 Pensionsregler för anställda i Växjö kommunkoncern Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Pensionsregler för anställda i

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY Pensionspolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Pensionspolicy för Hudiksvalls kommun Pensionspolicy Pensionspolicyn omfattar alla tillsvidareanställda och förtroendevalda i Hudiksvalls kommun. Det pensionsavtal som gäller i Hudiksvalls kommun

Läs mer

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda

Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda SID 1(8) Riktlinjer för pensioner till förtroendevalda PROGRAM PLAN POLICY Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(8) Helsingborgs

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-12 DNR KS 2015.199 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun Pensionspolicy för Stenungsunds kommun INLEDNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Avgiftsbestämd ålderspension... 3 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64 Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-03 64 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund och syfte...4 Uppdatering...4 Beslutsordning...4 Pension till anställda...5 Allmänt...5

Läs mer

Pensionspolicy för förtroendevalda

Pensionspolicy för förtroendevalda DIARIENUMMER KS 2015.199 1.3.02 Pensionspolicy för förtroendevalda Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-12 112 Pensionspolicy för förtroendevalda Innehåll 1. Sammanfattning... 4 1.1 Pension till förtroendevalda...

Läs mer

Pensionspolicy för Håbo kommun

Pensionspolicy för Håbo kommun Pensionspolicy för Håbo kommun Dokumentansvarig: Personalchef Antagen: Kommunfullmäktige 2017-06-12 74 POLICY 2(10) POLICY 3(10) Innehållsförteckning Allmänt 4 Uppdatering 4 Pension till medarbetare 4

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Pensionspolicy DOKUMENTNAMN Pensionspolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-11-17 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET Kf 2014-11-17, 35 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Pensionspolicy. Örkelljunga kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68. I samarbete med

Pensionspolicy. Örkelljunga kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68 Örkelljunga kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2012-10-03 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2012-10-03 kl 08:30 i Frösörummet Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Pensionspolicy Torsby kommun

Pensionspolicy Torsby kommun Datum 2017-04-25 15 Antal sidor Pensionspolicy Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-04-25 23 Allmänt... 3 Uppdatering... 3 Beslutsordning... 3 Pension till anställda... 4 Löneväxling... 4 Förhöjd

Läs mer

FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2011-11-28 2011-12-09, Direktionen 2015-07-02/A Grewe Lindberg Astrid Grewe Lindberg 2015- Sida 1(5) FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53

Läs mer

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4 Policy Pension Inledning Bakgrund Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70

KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70 Pensionspolicy FÖR DALS-EDS KOMMUN KS 2015-12-02 Revidering av Pensionspolicy beslutad av KS 2015-04-29 70 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Bakgrund... 3 Uppdatering... 3 Beslutsordning...

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

Riktlinjer för pensionsåtaganden

Riktlinjer för pensionsåtaganden Blad 1 Riktlinjer för pensionsåtaganden Antagna av kommunfullmäktige den 14 september 2005, 141 med ändring den 13 september 2006, 222 och reviderad 13 oktober 2010, 227 Inledning Bakgrund och syfte Pensionsrelaterade

Läs mer

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor.

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor. Pensionspolicy antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2003, 110, reviderat den 19 december 2007, 198, den 25 september 2008, 93, den 27 november 2008, 121 och den 27 november 2008, 121 Inledning

Läs mer

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun

Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2016-12-20 Pensionsregler för förtroendevalda i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Pensionsregler för anställda i

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 Uppdaterad 2011-07-04 Malung-Sälens kommun I samarbete med Pensionspolicy Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott KALLELSE 2014-10-24 1/1 Kommunstyrelsens personalutskott Tid: 2014-10-30 kl. 16:00 Plats: Lagmannen, Kommunhuset Strängnäs Föredragningslista Mötets öppnande Upprop Val av justerare 1. Beslut, Fastställande

Läs mer

Riktlinje för pension och omställning 1 (12)

Riktlinje för pension och omställning 1 (12) Riktlinje för pension och omställning 1 (12) 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Bakgrund och syfte... 3 Uppdatering... 3 Finansiering... 3 Beslutsordning... 3 Pension till anställda... 4 Särskild avtalspension

Läs mer

PENSIONSPOLICY 6:06: INLEDNING... 2

PENSIONSPOLICY 6:06: INLEDNING... 2 PENSIONSPOLICY 6:06:1-16 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-27, 114. 1 INLEDNING... 2 2 PENSIONSBESTÄMMELSER FÖR ANSTÄLLDA... 2 2.1 LÖNEVÄXLING TILL PENSION... 2 2.2 FÖRHÖJD PENSIONSAVGIFT... 3 2.3

Läs mer

Pensionspolicy. Östra Göinge kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2009-08-12. I samarbete med

Pensionspolicy. Östra Göinge kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2009-08-12. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2009-08-12 Östra Göinge kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 UPPDATERING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 ALLMÄNT...

Läs mer

RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR

RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR Riktlinjer vid Personalförändringar för Orsa kommun Antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2010-01-19, 6 Inledning Att arbeta med förändring av verksamhet kan påverka

Läs mer

Pensionspolicy för Vimmerby kommun

Pensionspolicy för Vimmerby kommun Dnr 2015/220/024 Id 47886 Pensionspolicy för Vimmerby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2015-09-28 198 Innehållsförteckning INLEDNING... 5 BAKGRUND... 5 SYFTE... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING...

Läs mer

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29

Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun. Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29 Riktlinjer för pensionslösningar i Mullsjö kommun Antaget av KF 97 2011-09-27 Reviderad av Kommunstyrelsen 2013-02-13, 29 1(5) Innehåll Inledning... 2 1. Löneväxling till pension... 2 2. Pension till verksamhetschefer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Pensionsstrategi. Beslutad av kommunfullmäktige KS Gäller tillsvidare Ansvarig: koncernstabens verksamhetsutveckling/hr

Pensionsstrategi. Beslutad av kommunfullmäktige KS Gäller tillsvidare Ansvarig: koncernstabens verksamhetsutveckling/hr Pensionsstrategi Beslutad av kommunfullmäktige 2014-05-26 153 KS-2013-00646 Gäller tillsvidare Ansvarig: koncernstabens verksamhetsutveckling/hr 1 Bakgrund Kollektivavtalet Kommunens anställda omfattas

Läs mer

Datum: 2016-03-30 Kommunledningskontoret Handläggare: Julia Eisele Direktnr: Beteckning: 2016.018 KS

Datum: 2016-03-30 Kommunledningskontoret Handläggare: Julia Eisele Direktnr: Beteckning: 2016.018 KS Kommunledningskontoret Datum: 2016-03-30 Kommunledningskontoret Handläggare: Julia Eisele Direktnr: Beteckning: 2016.018 KS Pensionsriktlinjer för 1. Sammanfattning Anställda i omfattas av pensionsavtalet

Läs mer

Pension. Policyuttalande. Bakgrund

Pension. Policyuttalande. Bakgrund Pension Policyuttalande 1. Lidköpings kommun vill möjliggöra för den anställde att pensionera sig på deltid och att utnyttja möjligheten att ta ut pensionsförmåner flexibelt samtidigt som vi vill värna

Läs mer

Pensionspolicy för Mörbylånga kommun.

Pensionspolicy för Mörbylånga kommun. POLICY Dnr 14/598-024 1(8) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 150/2014 MBLAFS 2014:4 Pensionspolicy för Mörbylånga kommun. m:\policy styrdok - beslutade\pensionspolicy rev 140908.docx MÖRBYLÅNGA KOMMUN

Läs mer

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 1 av 21 Kommunstyrelseförvaltningen Personalkontoret Telefon: 0611 34 80 00 Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 2 av

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer