SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Se bifogat närvaroprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl (ajournering kl , ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör Katrin Siverby, sekreterare Dan Jonasson, ekonomichef, 30 Justerare Britt-Marie Jörgensen och Sven-Olof Johansson Justeringens plats och tid Kansliavdelningen, Vara kommun , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Justerare Elof Jonsson Britt-Marie Jörgensen Sven-Olof Johansson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kansliavdelningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF Anmälan...2 Rapport från bildningsberedningen...3 Pensionspolicy för Vara kommun...4 Upphävande av detaljplan för Tråvad 3:11 m.fl. i Tråvads tätort antagande...6 Fullmäktiges ansvarsprövning, information...7 Tilläggsanslag till revisorerna års bokslut...9

3 VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Britt-Marie Jörgensen och Sven-Olof Johansson Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson X M Göran Persson X S Gun-Britt Nilsson X M Jan-Erik Wallin X S Fredrik Nelander Jakob Jakobsson X C Leif Carlsson X M Lars Gezelius X S Marianne Wirén X M Cecilia Widegren Anders Ekdén X C Irene Karlsson X M Per Gunnarsson X FP Sven Månsson X S Stefan Westergren X M Thore Svenson X KD Siv Hellqvist X V Ulla Bengtegård X S Britt-Marie Jörgensen X Justerandens signatur

4 VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Britt-Marie Jörgensen och Sven-Olof Johansson M C S Ledamöter Sven-Olof Johansson Ingemar Rogbrant Bengt-Åke Svensson Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro X X X M Inger Olsson X FP Camilla Börjesson X S Eva Fors X M Karl-Göran Karlsson X C Louise Wiberg X M Onni Vehviläinen x S Bengt Karlsson X M Mona Hellberg- Wikström X KD Lillemor Källqvist X C Arnold Wilhelmsson X S Minna Ihanus Christina Engblom x V Carl-Magnus Bengtegård X M Lennart Haglund X S Mohamad Rezkar X Justerandens signatur

5 VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Britt-Marie Jörgensen och Sven-Olof Johansson Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Håkan Svensson X C Bengt-Olof Fredén X FP Stig Gleisner X S Rose-Marie Persson X M Toufic Abou-Khalil Gunilla Höglund Skarin X M Johan Olsson X C Kjell Gustafsson X S Olof Jörgensen X M Bengt Onsjö X S Yvonne Breman X SD Carola Karlsson X Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

6 VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 1(2) Justerare: Britt-Marie Jörgensen och Sven-Olof Johansson Namn Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Rune Johansson M Marie Pehrsson M Roger Warolin x C Rune Fridén C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Maritha Jacobson FP Ingemar Jacobson X KD Thomas Andrén KD Catarina Andersson S Jakob Jakobsson

7 VARA KOMMUN NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 2(2) Justerare: Britt-Marie Jörgensen och Sven-Olof Johansson Namn Närvaro S Christina Engblom S Börje Hernborg S Monica Jäger S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar S Björn Karlsson V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

8 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 24 Anmälan Kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (m) går igenom aktuell ärendebalans. Följande ärenden anmäls: - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans Utdragsbestyrkande

9 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 25 Rapport från bildningsberedningen Lars Gezelius (m) lämnar rapport över bildningsberedningens arbete och kommunfullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Utdragsbestyrkande

10 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 26 KS 52 KS 39 PU 15 Dnr 32/2007 Dpl 024 Pensionspolicy för Vara kommun Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy för Vara kommun. Bilaga. Pensionspolicy Beskrivning Thomas Månsson, Kommunernas Pensionsanstalt (KPA), har utarbetat förslag till pensionspolicy för Vara kommun. Pensionspolicyns innehåll Beslutsordning Pension till anställda Pension till förtroendevalda Tryggande av pensionsåtagandet Pensionsinformation Beredning Personalutskottet har tillstyrkt förslaget. Thomas Månsson, KPA, redovisade förslaget för kommunstyrelsens ledamöter vid sammanträdet den 7 mars MBL-förhandling MBL-förhandlingar har genomförts den 28 februari och 20 mars Revidering Förändringar har gjorts vad gäller följande: - Beslutsordningen (hela policyn antas av kommunfullmäktige) - Löneväxling till pension ändras från 500 kr till 200 kr per månad samt att det högsta beloppet som får växlas är 20 % av bruttolönen (enligt framställan vid MBL-förhandling) - Förtroendevalda på hel- och deltid vid deltidsuppdrag regleras beloppet i förhållande till arbetstiden. - Fritidspolitiker ersättning för förlorad tjänstepension fr.o.m (enligt tidigare KF-beslut). Utdragsbestyrkande

11 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande

12 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 27 KS 53 AU 54 Dnr 142/2006 Dpl 214 Upphävande av detaljplan för Tråvad 3:11 m.fl. i Tråvads tätort antagande Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) 1. Kommunfullmäktige antar upphävande av detaljplan för Tråvad 3: Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen. Beskrivning Den avstyckade bostadstomten Tråvad 3:11 ligger inom mark som enligt byggnadsplanen/detaljplanen skall vara allmän plats parkmark. Marken nordost om fastigheten skall vara för idrottsändamål. Kommunen har inom dessa områden inte för avsikt att genomföra planen. Ett förslag till upphävande av gällande detaljplan för Tråvad 3:11 och den del av Tråvad 3:75 som är belägen nordost om denna fastighet har efter beslut i nämnden varit föremål för samråd under tiden 27 oktober - 24 november. Förslaget till upphävande har därefter varit utställt för granskning under tiden 13 december 17 januari Ett utlåtande har upprättats och några invändningar mot förslaget till upphävande av detaljplanen finns inte. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden har tillstyrkt upphävande av detaljplanen. Utdragsbestyrkande

13 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 28 Fullmäktiges ansvarsprövning, information Kommunfullmäktiges ordförande Elof Jonsson (c) informerar om fullmäktiges ansvarsprövning och kommunfullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Utdragsbestyrkande

14 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 29 KF:s presidium 1 Tilläggsanslag till revisorerna Beslut (enligt presidiets förslag) Kommunfullmäktige beviljar revisorerna ett tilläggsanslag på kronor. Bakgrund Upphandling av revisions-/konsulttjänster sker inför varje mandatperiod. I samband med utvärderingen av inkomna anbud för mandatperioden kan konstateras att en anbudsgivare uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget och denna har lämnat ett pris som överstiger budget med kronor Vid närmare utredning har vidare framkommit att denna kostnadsökning torde bero på en anpassning till marknadsläget. Med anledning härav behöver revisorerna ett tilläggsanslag på kronor. Presidiets behandling Per-Olof Thörn, ordförande i revisorerna och Bo Johansson, vice ordförande redovisar upphandlingsresultatet och bakgrunden därtill. Utdragsbestyrkande

15 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 30 KS 59 AU 65 Dnr 30/2007 Dpl års bokslut Beslut Kommunfullmäktige bordlägger frågan om 2006 års bokslut till nästa sammanträde. Bakgrund Bokslutsberedningen har haft sammanträde den 8 mars. Närvarande: Jan-Erik Wallin, Irene Karlsson och Marianne Wirén. Bokslutsberedningen har tagit del dels av en redovisning av ekonomichef Dan Jonasson och controller Mona Mogart, dels av en presentation av respektive nämnds bokslut. Representanter från nämnderna och ansvarig förvaltningschef jämte ekonom har deltagit. Ett utkast till komplett årsredovisning presenteras i form av redovisningsräkning, finansieringsanalys, balansräkning med noter, nämndernas resultat samt sammanställd redovisning, förvaltningsberättelse, ekonomisk analys m.m. Internkontroll i enlighet med av kommunfullmäktige antaget reglemente bifogas separat. Uppföljningen av det handikappolitiska programmet skall finnas som bilaga till årsredovisningen. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunen redovisar pensionskostnaderna enligt fullfonderingsmodellen, där förändringen av hela pensionsåtagandet redovisas över resultaträkningen och avsätts i balansräkningen. Fullfonderingsmodellen påverkar resultatet negativt med ca 4 mkr, som istället redovisas som avsättning. 2. Kommunfullmäktige fastställer 2006 års bokslut för Vara kommun enligt presenterat förslag med ett överskott på 39,3 mkr enligt fullfonderingsmodellen och med 43,3 mkr enligt den blandade modellen. 3. Kommunfullmäktige godkänner att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i driftsredovisningen efter korrigering överförs till 2007 och balanseras i ny räkning enligt följande förslag: Utdragsbestyrkande

16 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Nämnd Ingående balanserat över- /underskott (tkr) Årets resultat inkl. justering (tkr) Bokslutsjustering beslutad Bokslutsjustering förslag Utgående balanserat över/underskott (tkr) Vara kommuns revisorer Personalnämnden Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Kommunfullmäktige fastställer korrigerad ombudgetering i investeringsbudgeten 2007 enligt följande förslag: Nämnd Antagen ombudg. i 2007 års budget (tkr) Korrigerad ombudg. (tkr) Ny ombudg. (tkr) Kommunstyrelsen Tekniska servicenämnden Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Kommunfullmäktiges behandling Jan-Erik Wallin (m) beskriver 2006 års bokslut ur ett kommunövergripande perspektiv samt redogör för 2006 års bokslut för kommunstyrelsen. Avslutningsvis riktar Wallin ett stort tack till all personal. Kommunfullmäktigesammanträdet ajourneras kl Utdragsbestyrkande

17 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Thore Svensson (m) redogör för 2006 års bokslut för socialnämnden. Ingemar Rogbrandt (c) redogör för 2006 års bokslut för barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Bengt-Olof Fredén (c) redogör för 2006 års bokslut för miljö- och byggnadsnämnden och Sven-Olof Johansson (m) redogör för 2006 års bokslut för tekniska nämnden. Alla talare riktar ett stort tack till all personal. Yrkande Gun-Britt Nilsson (s), med instämmande av Irene Karlsson (c), Onni Vehviläinen (m), Sven Månsson (fp) och Siv Hellqvist (kd), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras Proposition Då frågan om ansvarsfrihet inte kommer upp till behandling förrän vid nästa kommunfullmäktigesammanträde och ett godkännande av årsredovisningen inte bör ske innan fullmäktige beslutat om ansvarsfrihet enligt 8:18 Kommunallagen (1991:900), ställer ordförande Elof Johansson (c) proposition på frågan om bordläggning, vilket vinner bifall. Utdragsbestyrkande

18 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF 24/2007 sid 1 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2003 Kommunstyrelsens AU Kommunens översiktsplan, aktualitet Samhällsbyggnadsberedningen /2004 Planberedningen (fr.o.m benämnd samhällsbyggnadsberedningen) /2005 Planberedningen (fr.o.m benämnd samhällsbyggnadsberedningen) Detaljplan för del av fastigheten Vedum 8:3 Norra Ringleden och järnvägsövergångar i Vara Handläggs av miljö- och byggnadsförvaltningen Handläggs av tekniska serviceförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen /2005 Kommunfullmäktige Finansiering av Vara Bostäder AB:s nya produktion av bostäder i kv. Svalan, Vara hemställan av utökat aktiekapital /2006 Vara Bostäder AB Revidering av gällande plan för kv. Målaren i Vara KSAU Handläggs av miljö- och byggnadsförvaltningen /2006 Siv Hellqvist, Thomas Andrén och Kristina Johansson (kd) Motion om kompetenshöjning för kökspersonal Handläggs av ledningsgruppen /2006 Siv Hellqvist, (kd) Motion om återvinningsstation för byggnadsmaterial TA TILL VARA I VARA /2006 Personalnämnden Personalpolitiska program /2007 Syskonen Johanssons Stiftelse Ändring av reglemente för Syskonen Johanssons Stiftelse KSAU Återremiss till stiftelsen Utdragsbestyrkande

19 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF 24/2007 sid 2 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2007 Folkpartiet gm Sven Månsson, Camilla Börjesson och Stig Gleisner Motion om lärlingsutbildning på Lagmansgymnasiet Remitterad till bildningsnämnden och näringslivskommitén /2007 Miljö- och byggnadsnämnden Detaljplan för Kedum 17:1 m.fl., äldreboende och förskola i Arentorps tätort Handläggs av miljö- och byggnadsförvaltningen /2007 Centerns fullmäktigegrupp Motion: Hela Vara Skall Leva Handläggs av näringslivschefen /2007 Demokratiberedningen genom ledamöterna /2007 Plan- och miljöchef Rune Winsnes Motion ang fortsättning av Medborgarhörnan i folkbiblioteket Riktlinjer för vindkraftsetableringar, ändring KSAU Handläggs av miljö- och byggnadsförvaltningen, samrådsbeslut /2007 Tekniska servicenämnden Slutredovisning, ombyggnad Solgården, Vara (Lärkträdet 1) KSAU /2007 Ekonomiavdelningen Investeringsbudget 2008 och plan Behandlas i samband med ramarna (KF ) /2007 Kommunledningen Styrdokument Remiss till partigrupperna KSAU Utdragsbestyrkande

20 Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige Vara kommun Thomas Månsson \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

21 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmänt... 4 Uppdatering... 4 Beslutsordning... 4 Pension till anställda... 5 Särskild avtalspension enligt överenskommelse... 5 Löneväxling till pension... 7 Pension till förvaltningschefer och motsvarande... 9 Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på hel- och deltid Fritidspolitiker Tryggande av pensionsåtagandet...12 Information om pensionsförmåner...13 \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

22 Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda i kommunen har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring. Förvaltningschefer och motsvarande har möjlighet att välja alternativ KAP-KL. Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på heltid samt förtroendevalda var uppdragstid motsvarar minst 40 procent av heltid, omfattas av PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Förvärvsinkomster motsvarande två prisbasbelopp per år undantas från samordning. Fritidspolitiker erhåller ersättning för förlorad tjänstepension. Ersättningen motsvarar 4 procent av utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen höjs från och med 2008 till 4,25 procent och till 4,5 procent från och med Ersättningen utbetalas kontant en gång per år. Tryggande av pensionsförmåner Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, alternativ KAP-KL samt genom tjänstepensionsförsäkring. Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension, särskild avtalspension, pension till efterlevande, intjänad pension före 1998 samt pensionsförmåner enligt PBF genom beskattningsrätten. Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas pensionsvillkor. Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn. Kommunstyrelsen är högsta beslutande instans när det gäller anställdas pensionsvillkor. Personalchefen beslutar om särskild avtalspension enligt överenskommelse. Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande ärenden. Information till anställda Kommunen har fastställt riktlinjer för muntlig och skriftlig information till anställda om pensionsrättigheter i anställningen. \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

23 Allmänt Pensionsavtalet KAP-KL och bestämmelserna PBF innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser. Mot bakgrund av detta har kommunen fattat beslut om vad som ska gälla i vissa specifika pensionsfrågor. Det som kommunen beslutat om beskrivs i denna pensionspolicy. Uppdatering Pensionspolicyn ska ses över vart tredje år och uppdateras om det finns behov av det. Vid behov ska pensionspolicyn även ses över och uppdateras då det skett förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas pensionsvillkor. Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicy. Kommunstyrelsen är kommunens högsta beslutande instans när det gäller anställdas pensionsvillkor. Personalchefen beslutar om särskild avtalspension enligt överenskommelse. Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande ärenden. \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

24 Pension till anställda Särskild avtalspension enligt överenskommelse Hel särskild avtalspension Med särskild avtalspension avses pension före 65 år. Särskild avtalspension är ett av flera alternativ som kommunen kan använda vid behov av personalavveckling. I den mån kommunen finner det lämpligt att bevilja särskild avtalspension sker detta enligt nedanstående riktlinjer. För den som beviljas särskild avtalspension upprättas ett avtal mellan kommunen och den anställde. Riktlinjer för beviljande av hel särskild avtalspension Särskild avtalspension kan beviljas i samband med övertalighet eller då kommunen anser det motiverat att skilja en enskild person från anställningen. Särskild avtalspension kan beviljas anställd som har fyllt 61 år och som i anslutning till avgången har varit sammanhängande anställd i kommunen under en tid av minst 8 år. Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionens storlek framgår av tabellen nedan. Pensionsnivå Födelseår i procent av pensionsunderlaget 0 7,5 inkomstbasbelopbelopbelopp 7,5-20 inkomstbas inkomstbas ,50 31, ,14 31, ,79 30, ,43 30, ,07 30, ,71 30, ,36 30, ,00 30, ,64 29, ,29 29, ,93 29, ,57 29, ,21 29, ,86 28, ,50 28, ,14 28, ,79 28, ,43 28, ,07 28, ,71 27,86 \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

25 ,36 27, ,00 27,50 Hel särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna avgångstidpunkten till och med månaden före 65-årsmånaden eller den tidigare månad då intjänad pensionsrätt och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen. Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension. Avgiftsunderlaget motsvarar 1/12 av pensionsunderlaget för varje månad som det föreligger rätt till särskild avtalspension, uppräknat med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till avgångsåret. För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension ska tiden från avgången intill månaden före 65-årsmånaden tillgodoräknas som pensionsgrundande. Under tid med rätt till särskild avtalspension bibehålls rätten till efterlevande-pension. Särskild avtalspension ska minskas med 70% av eventuell förvärvsinkomst. Från minskning undantas dock ett belopp som per månad motsvarar 1/12 av två gånger gällande prisbasbelopp. Förvärvsinkomster som följer av att den pensionsberättigade tillfälligt arbetar inom Vara kommun ska helt undantas från samordning. Avgång med särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta. Beslut om särskild avtalspension fattas i varje enskilt fall av personalchefen med hänsyn tagen till verksamheten och kommunens ekonomi. Kommunen kan i enskilda fall undantagsvis besluta om särskild avtalspension utan beaktande av ovanstående riktlinjer. Ett sådant beslut fattas av kommunstyrelsens personalutskott efter föredragande av personalchefen. Partiell särskild avtalspension Kommunen kan bevilja anställd särskild avtalspension på deltid. I den mån kommunen finner det lämpligt att bevilja sådan pension sker detta enligt nedanstående riktlinjer. För den som beviljas särskild avtalspension upprättas ett avtal mellan kommunen och den anställde. Riktlinjer för beviljande av partiell särskild avtalspension Särskild avtalspension kan beviljas anställd som har fyllt 61 år och vars anställning permanent omregleras till en lägre sysselsättningsgrad. Den lägsta tillåtna sysselsättningsgraden efter omregleringen ska vara minst 50% av heltid. För att beviljas särskild avtalspension krävs att den anställde i anslutning till arbetstidsminskningen har varit sammanhängande anställd i kommunen under en tid av minst 8 år. Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionen utbetalas med samma nivåer som gäller för hel särskild avtalspension i den omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen. \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

26 Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna tidpunkten till och med den månad den anställde fyller 67 år eller den tidigare månad då sysselsättningsgraden ändras, anställningen upphör eller då intjänad pensionsrätt och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen. Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen också betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension avseende den del som motsvarar arbetstidsminskningen. Avgiftsunderlaget utgörs av 1/12 av pensionsunderlaget - i förhållande till arbetstidsminskningen - för varje månad som det föreligger rätt till särskild avtalspension, uppräknat med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till avgångsåret. För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension ska denna beräknas utifrån samma pensionsunderlag som fastställts för den särkskilda avtalspensionen. Samma pensionsunderlag ska användas vid beräkning av eventuell pension till efterlevande. Särskild avtalspension ska minskas med 70% av eventuell förvärvsinkomst som följer av arbete utanför kommunen. Från minskning undantas dock ett belopp som per månad motsvarar 1/12 av två gånger gällande prisbasbelopp i förhållande till arbetstidsminskningen. Partiell särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta. Beslut om partiell särskild avtalspension fattas i varje enskilt fall av personalchefen med hänsyn tagen till verksamheten och kommunens ekonomi. Löneväxling till pension Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att pensionsspara via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet betalas i form av en premie till en tjänstepensionsförsäkring. I syfte att uppnå kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar ett särskilt belopp som motsvarar skillnaden mellan de sociala avgifter som skulle betalats vid kontant utbetalning, och den särskilda löneskatt som betalas på premien. Den totala premien utgörs därmed av det överenskomna bruttolöneavdraget och detta särskilda belopp. Syftet att uppnå kostnadsneutralitet innebär också att den anställdes pensions-grundande lön för ordinarie tjänstepension ska beräknas utan hänsyn till bruttolöneavdraget. Lönerevisioner ska göras med den oväxlade lönen som utgångspunkt. Det lägsta belopp som kan växlas till pension är 200 kronor per månad. Det högsta beloppet som får växlas är 20 procent av bruttolönen. Premien betalas fyra gånger per år till den försäkring som den anställde valt för sin avgiftsbestämda ålderspension. För anställd som önskar löneväxla upprättas ett individuellt avtal mellan denne och kommunen. Det avtalade beloppet kan ändras med en varseltid om 12 månader. Avtalet kan sägas upp av den anställde \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

27 eller kommunen med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Om förutsättningarna för löneväxling ändras på grund av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal, kan såväl den anställde som kommunen säga upp avtalet med omedelbar verkan. Löneväxlingen kan påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkrings-ersättningar och ersättningar från avtalsförsäkringarna. Kommunen ska ta fram regler som i detalj beskriver förutsättningarna för löneväxling. \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

28 Pension till förvaltningschefer och motsvarande I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL, möjlighet till alternativ pensionslösning. Alternativ KAP-KL Allmänt Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy. Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen innebär alternativ KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning. Kostnadsneutralitet Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Premien för alternativ KAP-KL motsvarar den som kommunen skulle ha betalat om den förmånsbestämd ålderspensionen tryggats med försäkring. Anställda som omfattas Möjligheten till alternativ KAP-KL omfattar kommundirektören, samt de tjänstemän som ingår i kommunens ledningsgrupp. Den som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska omfattas av alternativ KAP-KL eller istället omfattas av den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL. Anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. Detta gäller även tidigare anställd som i kommunen omfattats av alternativ KAP-KL och som sedan återkommer i anställning i kommunen. Eget val Den anställde väljer om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller ej. Återbetalningsskydd innebär att det samlade pensionskapitalet betalas ut till de insatta förmånstagarna som en månadsvis pension om den anställde avlider. Försäkringsbolag anvisas av kommunen. Utbetalning Pensionen utbetalas tidigast från 55 års ålder efter överenskommelse med försäkringsbolaget. Pensionen kan utbetalas under en begränsad tid eller i vissa fall livsvarigt. Kortaste utbetalningstid är normalt fem år. \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

29 \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

30 Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på hel- och deltid Kommunen har beslutat att Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) ska gälla från och med Bestämmelserna omfattar förtroendevalda på heltid samt förtroendevald som i ett eller flera förtroendeuppdrag har en uppdragstid på minst 40 procent av heltid. Pension och avgångsersättning ska minskas med förvärvsinkomst. Från minskning undantas dock ett belopp som per månad motsvarar 1/12 av två gånger gällande prisbasbelopp räknat på heltidsuppdrag. Vid deltidsuppdrag regleras beloppet i förhållande till arbetstiden. I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt bestämmelserna i PBF. Fritidspolitiker Regler för ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån från och med Kommunens fritidspolitiker erhåller ersättning för förlorad tjänstepension. Ersättningen motsvarar 4 procent av den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst som betalats ut under det aktuella året. Ersättningen höjs till 4,25 procent från och med 2008 och till 4,5 procent från och med Ansökan om ersättning ska göras senast vid utgången av april månad året efter det år förlusten hänförs till. I samband med ansökan ska den förtroendevalde kunna styrka att förtroendeuppdraget inneburit att tjänstepension förlorats. Storleken på förlusten behöver dock inte styrkas. Ersättningen utbetalas kontant.. Regler för fritidspolitiker som bedriver egen näringsverksamhet För fritidspolitiker som bedriver egen näringsverksamhet gäller att sådan får ersättning för faktisk pensionsförlust. Förlustens storlek ska kunna styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Ansökan om ersättning ska göras vid pensioneringstidpunkten, dock senast två år efter denna tidpunkt. Ersättningen utbetalas kontant. Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån före Fritidspolitiker som kan styrka förlorad tjänstepensionsförmån före rubricerad tidpunkt, har rätt till ersättning för faktisk förlust under förutsättning att beloppet kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Ansökan om ersättning ska göras vid pensioneringstidpunkten, dock senast två år efter denna tidpunkt. Ersättningen utbetalas kontant. \\SERVER01\VOL1\SHARED\KS\KANSLI\PROT\KF\2007\KF doc

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Protokoll 2015-06-15 Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Peter Sahlqvist (C) Astrid Söderquist (C) Conny Boman (C) Annica Zetterholm

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I II Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-09-22

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer