Bibliografiska uppgifter för Arbetskraft i ekologisk odling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliografiska uppgifter för Arbetskraft i ekologisk odling"

Transkript

1 Bibliografiska uppgifter för Arbetskraft i ekologisk odling Författare Larsson G. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003 Jordbruksverket (SJV) Redaktör Ascard J., Rehnstedt C. Huvudspråk Målgrupp Svenska Praktiker Denna skrift (rapport, artikel, examensarbete etc.) är hämtad från VäxtEko, databasen som samlar fulltexter om ekologisk odling, växtskydd och växtnäring. Utgivaren har upphovsrätten till verket och svarar för innehållet.

2 Ekologisk odling av grönsaker på friland Arbetskraft i ekologisk odling Foto: Johan Ascard

3 Innehåll Att söka personal... 3 Brett kontaktnät... 3 Nutek Företagarguiden... 3 Arbetsförmedlingen... 3 Att rekrytera inom EU/EES... 4 Arbetstillstånd... 4 Attraktiv arbetsplats... 4 Viktigt med en bra introduktion... 4 Avtal, lön, avgifter och försäkringar... 5 Kollektivavtal... 5 Anställningsformer... 5 Månadslön, timlön eller ackordslön... 6 Skatt och avgifter enligt lag... 6 Försäkringar enligt avtal... 7 Speciella säsongsanställningar... 7 Att anställa minderåriga... 7 Säsongsarbetstillstånd för tre månader (SAT)... 8 Praktikavtal med andra länder... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsmiljölag och föreskrifter... 8 Myndighetstillsyn... 9 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 9 Rutiner för introduktion av nyanställda Ansvar för arbetsmiljön Kundkrav på arbete och arbetsmiljö Bostäder för tillfällig personal Referenser Adresser till olika myndigheter och organisationer Mer att läsa

4 Arbetskraft Text: Gunnel Larsson, Grön kompetens AB, Alnarp Att söka personal Att få tag i personal är en nyckelfråga för företaget. Ekologisk grönsaksodling är liksom annan trädgårdsproduktion arbetsintensiv. Odling och arbete är dessutom i de flesta fall begränsat till säsong. Detta innebär en speciell situation jämfört med normalt helårsarbete. Det finns ingen standardlösning för hur ett företag löser sitt behov av arbetskraft. Detta är mycket beroende av företagets läge, storlek, inriktning, hur lång säsongen är, situation på arbetsmarknaden osv. Brett kontaktnät Många företagare kan berätta om vikten av att ha ett brett kontaktnät och att pröva olika sätt att lösa arbetskraftsbehovet. Det kan gälla att ha kontakter med skolor, både naturbruksgymnasier och andra, med föreningar, med boende på orten, släkt, vänner osv. Det kan också handla om att ha kontakt med kollegor som kan ge tips. Kanske kan man samverka med företag i andra branscher som har annan säsong än det egna företaget. Om man redan har byggt upp en liten personalstyrka kan dessa vara en grund för att få nya medarbetare. Det finns exempel på företag som byggt upp verksamheten med familjen i kombination med skolungdomar. Att kunna göra så förutsätter då att säsongen är under den tid det är skollov. Ofta måste man komplettera under vår och höst. Det finns också exempel på företag som byggt upp verksamhet med hjälp av invandrargrupper eller de som löser sin försörjning genom säsongsanställning av personal från, Polen m.fl. länder. Det förekommer också att man har praktikanter från t.ex. de Baltiska staterna. Nya former för att lösa arbetskraftsförsörjningen utvecklas också t.ex. genom bemanningsföretag. Nutek Företagarguiden NUTEK har på sin webbplats en Företagarguide på som ger översiktlig och lättillgänglig information för företag. Bl.a. finns information om att anställa och att vara arbetsgivare. Informationen vänder sig till den som anställer för första gången eller som redan är arbetsgivare. Under rubriken Anställa finns information om anställningsformer, rekrytering, skatter och avgifter, försäkringar, anställningsavtalet, frånvaro, kollektivavtal, medbestämmande, personalvård, avsluta en anställning, lagar och praxis. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens tjänster nås genom: www. arbetsformedlingen.se arbetsförmedlingen Kundtjänst (telefontjänst) din lokala arbetsförmedling Arbetsförmedlingen kan ge stöd vid rekrytering av personal. Många funktioner kan skötas via arbetsförmedlingens webbplats, men du kan också få stöd genom en personlig kontakt. Du kan även få personlig hjälp genom att utnyttja de tjänster och funktioner som webbplatsen erbjuder. På arbetsförmedlingens webbplats kan företag som har svenskt organisationsnummer och som finns i SCBs företagarregister registrera sig som arbetsgivare och sen t.ex. annonsera om ledigt jobb på Annonsera direkt. Utan denna registrering kan annonsering göras via Platsbanken. Den som behöver rekrytera personal har här möjlighet att skicka ett uppdrag till närmaste arbetsförmedling via e-post. Arbetsförmedlingen ser till att annonsen får önskad spridning. Säsongsanställning är vanligt inom trädgårdsbranschen. Bilden visar skörd av vitkål. (Foto: Johan Ascard) 3

5 Det finns flera andra webbplatser och portaler för att rekrytera och söka personal. Arbetsförmedlingen har en sammanställning av länkar. T.ex. finns webbplatsen Gröna Jobb. Bakom denna rekryteringsportal finns Naturbrukets Yrkesnämnd med LRF, GRO, SLA, Kommunal, m.fl. intressenter inom gröna näringarna samt Arbetsförmedlingen. Gröna Jobb hittar du på Att rekrytera inom EU/EES Genom Sveriges medlemskap i EU är det enkelt att rekrytera personal inom EU/EES och Schweiz. En medborgare inom denna krets som har arbete i Sverige har uppehållsrätt och samma rättigheter som svenska medborgare beträffande lön, arbetsvillkor, tillgång till bostad, kompetensutveckling, socialförsäkring och medlemsskap i fackförening. Uppehållsrätten innebär att arbetstagaren och hans familj får lov att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Kravet är att personen registrerar sig hos Migrationsverket inom tre månader. Genom nätverket EURES som står för EURopean Employment Services finns olika service för arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare kan annonsera om lediga platser i hela eller delar av EU/EES och Schweiz samt i EURES platsbank (på nätet). Nätverket EURES består av ca 700 specialutbildade rådgivare och i Sverige finns ca 40 stycken. Dessa nås genom Arbetsförmedlingens webbplats eller på Arbetstillstånd Arbetstagare som kommer från andra länder än EU/EES och Schweiz kan i vissa fall beviljas arbetsoch uppehållstillstånd i Sverige. Generellt för alla arbetstillstånd är att lönenivå, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor lägst ska motsvara kollektivavtal eller vad som är praxis i branschen. Arbetstagaren ska kunna få en tillräcklig försörjning under sin vistelse i Sverige och bostad ska vara ordnad. Arbetstillstånd ska sökas och vara beviljat före inresa till Sverige. En grund för att bevilja tillstånd är arbetskraftsbrist. Först ska man ha prövat rekrytering inom EU/EES. Tidsbegränsat arbetstillstånd för täckande av tillfällig brist kan bli aktuellt för yrkesområden där arbetsgivarna har svårt att hitta arbetskraft. Det finns exempel på trädgårdsföretag som utnyttjar denna möjlighet. Tillstånd kan beviljas för en sammanlagt tid av längst 18 månader. Det finns olika villkor förknippade med ansökan och handläggning. T.ex. måste ledig plats först utannonseras i Arbets förmedlingens Platsbank och då blir den också synlig i den europeiska platsbanken EURES. Faktablad för Arbetstillstånd finns på Arbetsför - med lingens webbplats under Rekrytera/Ut land. Här ska även arbetsplatserbjudandet registr eras. Krav finns att berörd facklig organisation ska yttra sig i ärendet och underteckna. Arbetsför medlingen gör en arbetsmarknadsprövning och Migrationsverket fattar beslut om uppehålls- och arbetstillstånd. Attraktiv arbetsplats Det är flera yttre omständigheter som påverkar möjligheterna att få tag i personal. Samtidigt kan man själv påverka många förhållanden för att skapa en attraktiv arbetsplats. Att erbjuda en säker och bra arbetsmiljö där företagare och medarbetare kan fungera bra ihop är en viktig grund. Man arbetar ju ofta nära varandra i ett litet team och då är det viktigt att man trivs och kan samarbeta. Många som arbetar i mindre företag brukar framhålla att närheten är viktig. Att ha bra förhållande för tvätt och hygien, goda utrymmen för lunch och fikaraster är självklart. Likaså är det självklart viktigt med en korrekt hantering av löner, arbetsvillkor och liknande. Om personalen utgörs av utländsk arbetskraft, praktikanter eller andra som gästarbetar är en bra lösning på boendet betydelsefullt. Tänk efter hur du vill att din egen attraktiva ar - bets plats ska vara och hur den ska presenteras. Viktigt med en bra introduktion Att få en bra introduktion då man börjar ett nytt arbete är viktigt. Vid introduktionen kan du lägga grunden för ett bra arbete, en god trivsel och laganda. Då lägger du på samma gång grunden för att trygga arbetskraftsförsörjningen även i ett lite längre perspektiv. Introduktionen bör beskriva de egna arbetsuppgifterna, risker som kan finnas i arbetet och hur man skyddar sig mot dessa, samt vilka regler och instruktioner som gäller på arbetsplatsen. I samband med introduktionen är det också naturligt att göra en presentation av företag och arbetskamrater. Gör en enkel lista i punktform om vad du tycker är viktigt att ta upp med en ny medarbetare. Vad skulle du själv vilja veta om du skulle börja ett nytt arbete? Ofta praktiska och naturliga saker och det behöver inte vara någon avancerad genomgång. Det viktiga är att det blir gjort och en lista hjälper dig att komma ihåg. Vilken bild vill du själv förmedla om ditt företag? En enkel och trevlig företagspresentation att överlämna kan vara en fin PR för företaget. Är det något speciellt som är viktigt att den anställde förstår just för att det är en ekologisk odling? Det är viktigt att budskap och regler som påverkar arbetet tydligt kommer fram. Om du anställer personal som kommer från andra länder och kanske bara vistas tillfälligt i Sverige är det bra att förbereda speciell hjälp och information som kan underlätta vistelsen. Det är också bra att ha tänkt igenom hur kommunikation på olika språk bäst ska kunna lösas. 4

6 Avtal, lön, avgifter och försäkringar Regler på arbetsmarknaden bygger mycket på vad som arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer kommit fram till genom förhandlingar. I grunden finns ett antal lagar som reglerar de arbetsrättsliga förhållandena. Flera av lagarna är dispositiva och det innebär att arbetsgivar- och arbetstagarorganisation tillsammans kan komma överens om kollektivavtal som ersätter hela eller delar av lagarna och som är bättre anpassade till de förhållanden som gäller för branschen. Genom kollektivavtal regleras an - ställ ningsförhållande på ett enhetligt sätt. En viktig fråga för arbetsmarknadens parter är att förhandla om avtalsenlig lön. I kollektivavtal avtalas minimilön i form av månadslön eller motsvarande timlön för olika yrkesgrupper. Kollektivavtal Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) tillvaratar arbetsgivareintresset inom trädgård, jordbruk och skog. SLA har avtal med Kommunal och hit hör trädgårds- och jordbruksarbetare. Medlemskapet innebär utöver det som regleras i kollektivavtal också tillgång till expertkompetens inom olika områden t.ex. löne- och avtalsfrågor, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor, förhandlingar och domstolsprocesser. Man kan även sluta så kallat hängavtal utan att vara medlem i arbetsgivarorganisationen. Beroende på vilken inriktning företaget har på verksamheten är det olika avtal som gäller. Vid huvudsaklig inriktning på fältodling eller packeriverksamhet hör man till jordbrukssektionen och följer jordbruksavtal, vid tyngdpunkt i växthus gäller avtal för trädgård. Viktiga förhållanden som regleras i avtal är: anställnings ingående och upphörande ledighet och semester löner bostad övertidsarbete och övertidsbetalning löneavdrag vid frånvaro sjuklön och föräldralön ledighet semester arbetarskydd löneutbetalning förhandlingsordning mm arbetsfred och sympatiåtgärder arbetsmarknadsförsäkringar. Anställningsformer Det finns två huvudtyper av anställningsformer: tillsvidareanställning tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsad anställning kan ske för viss tid, vikariat och för säsong. Viss tid betyder att anställningen upphör när avtalad tid förflutit. Vikariat innebär att man tillfälligt ersätter en speciell person. Säsong betyder att anställningen upphör när säsongen är slut. Säsongsanställning är vanligt inom trädgårdssektorn. Arbete är säsongsbetonat och det är svårt att i förväg fastställa exakt när säsongen tar slut. Generellt gäller för kortare anställningar att besked ska lämnas till arbetstagaren en månad innan arbetet Flera företag löser behovet av arbetskraft för handrensning av ogräs med skolungdom. På bilden rensar fem ungdomar ogräs liggande på en hemmabyggd s.k. flygare. (Foto: Johan Ascard) 5

7 Vid säsongsanställning är det viktigt att arbetstagaren är informerad om tidsbegränsningen redan då anställningen börjar. Bilden visar paketering av olika grönsaker före leverans av grönsakslådor. (Foto: Johan Ascard) är slut. Regler finns om företräde till nästa säsong om man arbetat 6 månader eller mera i företaget. Vid säsongsanställning eller annan tidsbegränsad anställning är det mycket viktigt att arbetstagaren har tidsbegränsningen tydligt klart för sig redan då anställningen börjar. Det är viktigt eftersom en anställning gäller tillsvidare om inget annat har överenskommits. Om det skulle bli tvist är det arbetsgivaren som ska bevisa att anställningen var tidsbegränsad. Avtal ska skrivas senast den dag då anställningen påbörjas. Månadslön, timlön eller ackordslön I riksavtal avtalas minimilön i form av månadslön eller motsvarande timlön för olika yrkesgrupper. Vid tillsvidareanställning gäller numera månadslön om inget annat överenskommes. Enligt t.ex. trädgårdsavtalet ges möjlighet att på arbetsplatsen komma överens om att tillämpa ackordslön eller andra stimulanslöner för arbeten som lämpar sig. Eftersom förhållanden kan ändras så kolla alltid vad som gäller enligt avtal. Erfarenheterna av ackord är varierande, i vissa företag fungerar detta utmärkt, i andra mindre bra. Utgångspunkten brukar vara att normal arbetstakt skall ge lön nära timlön. Bättre prestation belönas med högre lön. Utslaget över löneperioden gäller att arbetstagaren genom ackordet skall komma upp minst i normal avtalsenlig lön. Ackord kan vara individuellt eller ett lagackord beroende på hur självständigt olika moment bedrivs. Upplägg får bestämmas av situationen. Vid handhackning och handrensning av ogräs kan det fungera med individuella ackord men då man samarbetar i ett skördelag är det lämpligt med lagackord. För att fastställa ackord får man pröva sig fram. Gör arbetsmomenten själv. Det kan upplevas svårt i början att fastställa vad som är normalt tempo, men genom erfarenhet lär man sig. Diskutera gärna med andra som har erfarenhet av ackord. Det är viktigt att det finns ett tydligt kvalitetskrav på arbetet och identifikation på vem som utfört arbete så att inte snabbhet går ut över odlingsresultatet. Ackord passar inte för alla moment. Ackord passar inte heller alltid för alla medarbetare. Skatt och avgifter enligt lag Som arbetsgivare är du skyldig att betala skatt och lagstadgad arbetsgivareavgift för anställda och lämna kontrolluppgifter. Den som är ny företagare och ska anställa någon anmäler detta skriftligen till skattemyndigheten och blir registrerad i arbetsgivarregistret. Efter registrering kommer automatiskt de handlingar, skattedeklarationer och den information, som behövs för redovisning och betalning av lagstadgad arbetsgivaravgift och avdragen skatt. Lagstadgade arbetsgivaravgifter omfattar ålderspension, efterlevandepension, sjukförsäkring, föräldraförsäkring, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift. På Skatteverkets webbplats finns information för ar bets givare och företagare. Skatte verket och bolagsverket har en gemensam webbplats för företagsregistrering där man kan anmäla sig som arbetsgivare. Tjänsterna nås genom 6

8 Försäkringar enligt avtal Utöver lagstadgade arbetsgivaravgifter finns försäkringar som ger ytterligare trygghet för arbetstagaren. Dessa försäkringar är obligatoriska enligt kollektivavtal. Det innebär att arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarförbund, och därmed delägare i Svenskt Näringsliv (f.d. SAF), måste teckna vissa försäkringar. Samma skyldighet gäller också oorganiserade arbetsgivare som slutit så kallade hängavtal med fackförbund. Även arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal kan frivilligt teckna de flesta av dessa försäkringar. Avtalsbundna försäkringar tecknas genom FORA Försäkringscentral AB. FORA är ett serviceföretag som administrerar och informerar om avtalsförsäkringar och kollektivavtalade avgifter. FORA ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Avtalsbundna försäkringar för arbetare omfattar Omställningsförsäkring som består av Avgångs - bidrag (AGB) och omställningsstörd, Avtalsgrupp - sjukförsäkring (AGS), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegruppliv (TGL) samt Avtalspension SAF-LO. Kollektivavtalade försäkringar gäller inte egna företagare. Undantag är Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, som omfattar alla anställda och företagare verksamma i företag. För övrigt måste företagare med make/maka själv se till att skaffa sig fullgott skydd. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation ger service till företag och medlemsförbund i försäkringsfrågor med tonvikt på försäkringar enligt kollektivavtal. De ger också ut en sammanställning Försäk ringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. Denna finns att hämta hem från organisationens webbplats där den löpande hålls uppdaterad. Webbplatsen nås genom Speciella säsongsanställningar Att anställa minderåriga I samband med säsongsarbete kan det vara aktuellt att anställda skolungdomar. Det finns många lätta jobb som passar utmärkt även till yngre skolungdom, men tänk på att minderåriga har begränsningar i arbetstider, arbetsuppgifter mm. Den som inte har fyllt 18 år är minderårig. Barn och ungdomar har inte samma erfarenhet som vuxna och arbetsgivare är skyldiga att ta hänsyn till detta. En huvudprincip är att arbetet ska vara ofarligt och enkelt. Det finns förbud för minderåriga att utföra vissa riskfyllda arbetsuppgifter. Bl.a. finns förbud för minderåriga mot arbetsuppgifter inom arbete med traktor, motorredskap, fordon. Vissa undantag finns. Det finns även bestämmelser om arbetstider och minsta sammanhängande ledighet. Arbete före 13 års ålder är i princip förbjudet. Vissa undantag finns. Reglerna om minderåriga gäller allt arbete som minderåriga utför: som anställd i familjeföretag utan anställda som egen företagare i utbildning. Sverige har avtal för praktikantutbyte med flera länder. Bilden visar skörd av primörblad. (Foto: Johan Ascard) 7

9 För att kunna arbeta på ett säkert sätt måste den minderårige få all kunskap som behövs. Arbetsgivaren måste informera på ett lättillgängligt sätt och se till att den minderårige har tagit till sig informationen. Viktigt är naturligtvis att även övriga anställda som på något sätt kan komma att fungera som handledare eller förebild för den minderårige, också känner till vad som gäller och ser till att följa detta. Diskutera igenom detta så att det finns ett gemensamt förhållningssätt från alla vuxna. Om du anställer minderåriga eller har egna barn och ungdomar som jobbar i din odling så se till att arbetsuppgifterna utförs på ett säkert sätt. Arbetarskyddsstyrelsens föreskift AFS 1996:1 talar om vad som gäller. Reglerna finns också sammanfattade i en broschyr ADI 43 som kan beställas från Arbetsmiljöverket (f.d. Arbetarskyddsstyrelsen). Gör en bra introduktion, i de fall ungdomar skadats i arbete har det ofta skett i början av anställningen, dvs. då man är ovan. Uppmuntra anställda att fråga vid osäkerhet. Tänk också på att feriearbete kan vara en inkörsport till branschen. Det första intryck man får av ett företag under ett sommarlov kanske avgör inställning både till branschen som arbetsplats och till de produkter som odlas. Säsongsarbetstillstånd för tre månader (SAT) Före 2006 fanns en förenklad handläggning av Säsongsarbetstillstånd för arbetare utanför EU/EES. Detta gällde för arbete under tre månader under perioden 1 april 31 oktober och har använts av många bär- och grönsaksodlare. Enligt beslut av Arbetsmarknadsstyrelsen gav Länsarbetsnämnden inga kvoter för säsongsarbete under Beslutet gäller 2007 och tillsvidare och bygger på AMS bedömning att försörjning kan klaras med hjälp av arbetare från EU-länder. Praktikavtal med andra länder Nämnden för internationellt praktikantutbyte inom naturbruk verkar för att främja praktikantutbyte mellan olika länder. Själva utbytesverksamheten sköts av Arbetsmarknadsstyrelsen, International Association of Agriculturral students, International Agricultural Exchange Association och Jord - brukare Ungdomens Förbund. Ett huvudsyfte med praktikutbyte är att praktikanten ska lära sig och bidra till sitt hemlands ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Arbetsgivaren har ansvar för att se till att detta möjliggörs. Sverige har avtal med Baltikum, Polen, Ryssland, Ukraina, Tjeckien m.fl. länder om praktikarbete för ungdomar mellan 18 och 30 år. Praktikanterna ska ha yrkesutbildning och/eller dokumenterad erfarenhet inom det sökta praktikområdet. Praktikanten ska också ha kunskaper i engelska eller svenska. JUF:s representant åker till länderna för att intervjua blivande praktikanter. Praktiken bör pågå under minst 6 månader och beviljas normalt för högst 1 år (undantagsvis för 18 månader). Det är därför inte aktuellt med praktikanter till korta säsongsjobb. Som praktikjobb godkänns t.ex. inte jordgubbsplockning eller liknande skördearbeten. Arbetstillstånd ska vara klart före inresa och bra bostad måste vara ordnad. Praktikanten ska ha marknadsmässig lön och arbetsgivaren drar skatt och betalar arbetsgivareavgifter på samma sätt som för övriga anställda. Arbetsgivaren ska AMF-försäkring eller motsvarande. För praktik inom naturbruk finns en särskild överenskommelse mellan Skogs- och Lant arbets - givareförbundet och Kommunal. Det finns begränsningar i hur många praktikanter ett företag får ha och dessa begränsningar är kopplade till hur många övriga anställda som finns i företaget. Den som är intresserad av att erbjuda praktikplats kan kontakta JUF. Arbetsmiljö Visst vill alla ha en arbetsplats där man trivs och där det inte händer olyckor. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att det blir en säker och bra arbetsmiljö i ett företag och att man uppfyller de som finns i lagar och föreskrifter. Arbetsmiljölag och föreskrifter Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag som ger grundläggande regler bl.a. om ansvar och skyddsarbete. Arbetsmiljölagen innehåller inga detaljregler utan dessa finns i föreskrifter från Arbetsmiljö - verket. Som arbetsgivare är man skyldig att ha gällande arbetsmiljölagstiftning med föreskrifter tillgänglig på arbetsplatsen. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns aktuell lagstiftning. Arbetsmiljö verket har också ställt samman olika branschpaket med lagar och föreskrifter. Det finns ett speciellt regelpaket för jordbruk. Flera föreskrifter kan vara aktuella för en arbetsplats inom lantbruk och trädgård. Några exempel är föreskrifter som handlar om: truckar motorredskap och traktorer kemikalier besiktning av tryckkärl minderåriga användning av personlig skyddsutrustning systematiskt arbetsmiljöarbete första hjälpen och krisstöd Arbetsmiljöverket ger också ut olika broschyrmaterial inom arbetsmiljöområdet. Broschyrerna är lättöverskådliga och sammanfattar de viktigaste punkterna i olika föreskrifter. Broschyrer kan beställas kostnadsfritt eller till mycket låg kostnad. Arbetsmiljöverket når du på 8

10 Även på större företag görs mycket skördearbete för hand. Bilden visar handskörd av morötter för buntning. (Foto: Johan Ascard) Myndighetstillsyn Arbetsmiljöinspektionen har till uppgift att kontrollera att arbetsgivare lever upp till de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Då inspektion görs på en arbetsplats kontrolleras vanligen arbetsmiljön utifrån ett helhetsperspektiv på riskerna i verksamheten (fysiska, psykiska och sociala risker). Ibland inriktas inspektionen mot någon enskild risk (t.ex. en viss typ av maskin eller en viss typ av arbetsuppgift). Om det finns brister kan arbetsmiljöinspektionen genom föreläggande eller förbud tvinga fram att detta rättas till. Förutom den tillsyn som myndigheterna bedriver måste företaget själv bedriva ett eget arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att planera, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Systematiken innebär en metodik för att få en god arbetsmiljö. Målet är att företagare och arbetare ska må bra, både nu och i framtiden. Krav på systematiskt arbetsmiljöarbete gäller både stora och små arbetsplatser och även arbetsplatser med säsongsarbete. Hur man lägger upp systematiskt arbetsmiljöarbete får anpassas efter verksamheten. Arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetsmiljön berör ju alla som är verksamma i företaget och det är viktig att både arbetsgivare och anställda engagerar sig i arbetsmiljöfrågor. Följande punkter beskriver översiktligt ett systematiskt arbetsmiljöarbete: Kartlägg och bedöm risker i företagets arbetsmiljö. Genomgång kan genomföras t.ex. med hjälp av olika checklistor och ska omfatta alla frågor. Anpassa checklistan till ditt företag. Med kartläggning som grund görs en handlingsplan för förbättringar. Detta ska göras skriftligt. Skriv ned vad som ska göras, vem som ansvarar, när det ska vara klart och beräknade kostnader. Åtgärder som kan rättas till direkt ska åtgärdas och inte föras upp på handlingsplan. Allvarliga risker ska åtgärdas först. Följ löpande upp handlingsplan och genomförda åtgärder. Gör en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Fastställ en arbetsmiljöpolicy för företaget. Policyn talar om hur man vill att arbetsförhållandena ska vara och hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. I företag med färre än tio anställda kan handlingsplanen fungera som policy. Övriga ska ha en skriven policy. För att komma igång med och på ett enkelt sätt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete har man ofta nytta av att använda olika hjälpmedel. Den som är medlem i SLA kan via dem ta del av stödmaterial anpassat för branschen. Prevent har också tagit fram olika checklistor och hjälpmedel för småföretag. Prevent är ett kunskapsföretag på arbetsmiljöområdet och huvudmän är Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Information och en del material kan hämtas från webbplats: 9

11 Det finns även företag som tillhanda håller internetbaserade hjälpmedel för att bedriva ett arbetsmiljöarbete, hålla reda på förändrade lagkrav osv. Rutiner för introduktion av nyanställda Ett företag ska ha rutiner för introduktion av nyanställda. Detta gäller även korttidsanställda. En bra introduktion minskar risken för arbetsskador, ökar trivseln och ger bättre kvalitet på arbete. Om det finns risker är det viktigt att uppmärksamma på skyddsutrustning och på hur momenten ska göras på ett säkert sätt. Då är det naturligtvis viktigt att man också förvissar sig om att personen förstått hur man ska göra. Lägg märke att det finns speciella regler som gäller för minderåriga. Ansvar för arbetsmiljön Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbetsmiljön. I vissa fall kan det vara aktuellt att delegera uppgifter som rör arbetsmiljön till andra i företaget. Det är viktigt att den som får en sådan uppgift har tillräcklig kompetens. Personen måste också ha befogenhet (dvs. rätt att fatta beslut och vidta åtgärder) och tillräckliga resurser (tid, pengar) för att kunna genomföra uppgiften. Även då uppgifter delegeras är det arbetsgivaren som har huvudansvaret. Kundkrav på arbete och arbetsmiljö Myndigheter ställer genom lagar och förordning krav på arbetsmiljön och arbetsförhållanden. Många regler på som rör arbetsförhållanden och villkor i övrigt på en arbetsplats regleras genom avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ytterligare intressenter i denna typ av frågor är handeln. Detta framkommer i GLOBALGAP (tidigare namn var EUREP- GAP och GAP står för Good Agriculture Practice eller God Lantmannased) som är dagligvaruhandelns krav på sina underleverantörer av frukt och grönsaker m.fl. jordbruksprodukter. GLOBALGAP är främst inriktad på livsmedelshygien och miljökrav men tar även upp ett avsnitt om arbetarens hälsa, säkerhet och välfärd. Många krav har sin motsvarighet i svensk lagstiftning. Bostäder måste hålla en viss standard. Krav ställs också på god livsmedelshygien vilket bl.a. innebär att det ska finnas nära tillgång till ren toalett och tvättmöjligheter med rent vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Man ska också ställa upp hygienregler för skörd- och efterskördshantering och utbilda personalen i detta. Bostäder för tillfällig personal Ibland kan det vara aktuellt att för arbetsgivaren att ordna bostad. Många tillfälligt anställda vill ha nära till jobbet och vill helst bo riktigt billigt. Viktigt är ändå att bostaden håller tillräckligt bra standard. Bor man trångt och saknar tillräcklig ventilering ökar t.ex. risk för fukt och mögel vilket kan ge hälsoproblem. Underhåll behöver skötas. En tumregel är att standarden minst bör vara som ett boende på vandrarhem. Den som bor där ska enkelt sagt kunna hålla sig kunna hålla sig torr, ren, varm, mätt, frisk och kunna få behövlig vila. Det är viktigt med tillgång till friskt vatten, att man har tillräckliga kärl för avfall och att avloppshantering är korrekt. Kontrollera med miljökontor om avlopp behöver ändras för fler boende. Boendet måste också planeras med tanke på brandsäkerhet. Bygglov kan behövas. Se även till att aktuella utrymmen städas regelbundet och att det finns bra utrustning för detta ändamål. Som uthyrare ska du ha en god egen kontroll över att boendet fungerar på ett bra sätt för de boende och med tanke på omgivning. Tydliga anvisningar om vad som gäller och som alla kan förstå är en bra hjälp. Från Socialstyrelsen finns anvisningar om hälsoskydd vid tillfälligt boende. Höganäs kommuns miljö nämnd har tagit fram en broschyr om Att hyra ut bostad till anställda, som ger flera värdefulla tips. 10

12 Referenser Adresser till olika organisationer Arbetsförmedlingen Kundtjänst: Arbetsmiljöforum i Sverige AB Box Stockholm Telefon Arbetsmiljöverket Ekelundsvägen 16, Solna Telefon Arbetsmiljöupplysningen EURES EURopean Employment Services se även Arbetsförmedlingen FORA AB Stockholm Telefon Försäkringskassan Jordbrukare Ungdomens Förbund (JUF) Box 2022, Katrineholm Telefon NUTEK Företagarguiden Anställa Naturbrukets Yrkesnämnd Franzéngatan 6, Stockholm Telefon Migrationsverket Norrköping Telefon Prevent Box 20133, Stockholm Telefon Skatteverket Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) Box 55525, Stockholm Telefon Kommunal Box 19039, Stockholm Telefon Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Mer att läsa Avloppsguiden Antonsson A-B (2002) Systematiskt arbetsmiljöarbete i det lilla företaget. Antonsson A-B (2002) Systematiskt arbete med Hälsa Miljö Säkerhet (HMS). Dahlin L och Lundén B (2008). Anställda Praktisk handbok för arbetsgivare. Björn Lundén information AB. Beställs från Du & jobbet arbetsmiljötidningen GLOBALGAP Höganäs kommun, Miljönämnden (2007). Att hyra ut bostad till anställda (broschyr) IP Sigill och IP trädgård Regelverk Miljöhusesyn Egentillsyn för lantbruk och trädgård" (här finns ett avsnitt om viktiga arbetsmiljöfrågor) Mossboda B-M, Peterson M, Rönnholm I (2005). Att vara chef och ledare, Dina verktyg för praktiskt ledarskap. Ekerlids Förlag, Falun. Socialstyrelsen (2004): Hälsoskydd vid tillfälligt boende Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation (2001). Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal Beställs från Svenskt Näringsliv förlagsservice, Sandviken eller Talentum fakta Abonnemangstjänster om t.ex. arbetsrätt och arbetsmiljö 11

13 Andra upplagan 2008 Broschyren är en del i kurspärmen Ekologisk odling av grönsaker på friland Jordbruksverket Jönköping Tfn (vx) E-post: Webbplats: P7:13-1

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Arbetstillstånd LATHUND

Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd 1. Annonsera 2. Anställningserbjudande 3. Fackligt yttrande 4. Ansökan Migrationsverket 5. Beslut 6. UT-kort 7. Familjemedlemmar 8. Förlängning 9. Permanent arbetstillstånd

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Arbetskraft och arbetstidsåtgång i ekologisk odling av grönsaker

Arbetskraft och arbetstidsåtgång i ekologisk odling av grönsaker Ekologisk odling av grönsaker på friland Arbetskraft och arbetstidsåtgång i ekologisk odling av grönsaker Foto: Johan Ascard Arbetskraft Text: Gunnel Larsson, GRO Konsult AB, Åkarp Att söka personal Att

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2 Målnummer: UM1963-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-01-31 Rubrik: Arbetstillstånd är en förutsättning för att en utlänning ska få arbeta i Sverige

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster.

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2017-01-04 Kommunstyrelsen Extratjänster Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer