Bibliografiska uppgifter för Arbetskraft i ekologisk odling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliografiska uppgifter för Arbetskraft i ekologisk odling"

Transkript

1 Bibliografiska uppgifter för Arbetskraft i ekologisk odling Författare Larsson G. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003 Jordbruksverket (SJV) Redaktör Ascard J., Rehnstedt C. Huvudspråk Målgrupp Svenska Praktiker Denna skrift (rapport, artikel, examensarbete etc.) är hämtad från VäxtEko, databasen som samlar fulltexter om ekologisk odling, växtskydd och växtnäring. Utgivaren har upphovsrätten till verket och svarar för innehållet.

2 Ekologisk odling av grönsaker på friland Arbetskraft i ekologisk odling Foto: Johan Ascard

3 Innehåll Att söka personal... 3 Brett kontaktnät... 3 Nutek Företagarguiden... 3 Arbetsförmedlingen... 3 Att rekrytera inom EU/EES... 4 Arbetstillstånd... 4 Attraktiv arbetsplats... 4 Viktigt med en bra introduktion... 4 Avtal, lön, avgifter och försäkringar... 5 Kollektivavtal... 5 Anställningsformer... 5 Månadslön, timlön eller ackordslön... 6 Skatt och avgifter enligt lag... 6 Försäkringar enligt avtal... 7 Speciella säsongsanställningar... 7 Att anställa minderåriga... 7 Säsongsarbetstillstånd för tre månader (SAT)... 8 Praktikavtal med andra länder... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsmiljölag och föreskrifter... 8 Myndighetstillsyn... 9 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 9 Rutiner för introduktion av nyanställda Ansvar för arbetsmiljön Kundkrav på arbete och arbetsmiljö Bostäder för tillfällig personal Referenser Adresser till olika myndigheter och organisationer Mer att läsa

4 Arbetskraft Text: Gunnel Larsson, Grön kompetens AB, Alnarp Att söka personal Att få tag i personal är en nyckelfråga för företaget. Ekologisk grönsaksodling är liksom annan trädgårdsproduktion arbetsintensiv. Odling och arbete är dessutom i de flesta fall begränsat till säsong. Detta innebär en speciell situation jämfört med normalt helårsarbete. Det finns ingen standardlösning för hur ett företag löser sitt behov av arbetskraft. Detta är mycket beroende av företagets läge, storlek, inriktning, hur lång säsongen är, situation på arbetsmarknaden osv. Brett kontaktnät Många företagare kan berätta om vikten av att ha ett brett kontaktnät och att pröva olika sätt att lösa arbetskraftsbehovet. Det kan gälla att ha kontakter med skolor, både naturbruksgymnasier och andra, med föreningar, med boende på orten, släkt, vänner osv. Det kan också handla om att ha kontakt med kollegor som kan ge tips. Kanske kan man samverka med företag i andra branscher som har annan säsong än det egna företaget. Om man redan har byggt upp en liten personalstyrka kan dessa vara en grund för att få nya medarbetare. Det finns exempel på företag som byggt upp verksamheten med familjen i kombination med skolungdomar. Att kunna göra så förutsätter då att säsongen är under den tid det är skollov. Ofta måste man komplettera under vår och höst. Det finns också exempel på företag som byggt upp verksamhet med hjälp av invandrargrupper eller de som löser sin försörjning genom säsongsanställning av personal från, Polen m.fl. länder. Det förekommer också att man har praktikanter från t.ex. de Baltiska staterna. Nya former för att lösa arbetskraftsförsörjningen utvecklas också t.ex. genom bemanningsföretag. Nutek Företagarguiden NUTEK har på sin webbplats en Företagarguide på som ger översiktlig och lättillgänglig information för företag. Bl.a. finns information om att anställa och att vara arbetsgivare. Informationen vänder sig till den som anställer för första gången eller som redan är arbetsgivare. Under rubriken Anställa finns information om anställningsformer, rekrytering, skatter och avgifter, försäkringar, anställningsavtalet, frånvaro, kollektivavtal, medbestämmande, personalvård, avsluta en anställning, lagar och praxis. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens tjänster nås genom: www. arbetsformedlingen.se arbetsförmedlingen Kundtjänst (telefontjänst) din lokala arbetsförmedling Arbetsförmedlingen kan ge stöd vid rekrytering av personal. Många funktioner kan skötas via arbetsförmedlingens webbplats, men du kan också få stöd genom en personlig kontakt. Du kan även få personlig hjälp genom att utnyttja de tjänster och funktioner som webbplatsen erbjuder. På arbetsförmedlingens webbplats kan företag som har svenskt organisationsnummer och som finns i SCBs företagarregister registrera sig som arbetsgivare och sen t.ex. annonsera om ledigt jobb på Annonsera direkt. Utan denna registrering kan annonsering göras via Platsbanken. Den som behöver rekrytera personal har här möjlighet att skicka ett uppdrag till närmaste arbetsförmedling via e-post. Arbetsförmedlingen ser till att annonsen får önskad spridning. Säsongsanställning är vanligt inom trädgårdsbranschen. Bilden visar skörd av vitkål. (Foto: Johan Ascard) 3

5 Det finns flera andra webbplatser och portaler för att rekrytera och söka personal. Arbetsförmedlingen har en sammanställning av länkar. T.ex. finns webbplatsen Gröna Jobb. Bakom denna rekryteringsportal finns Naturbrukets Yrkesnämnd med LRF, GRO, SLA, Kommunal, m.fl. intressenter inom gröna näringarna samt Arbetsförmedlingen. Gröna Jobb hittar du på Att rekrytera inom EU/EES Genom Sveriges medlemskap i EU är det enkelt att rekrytera personal inom EU/EES och Schweiz. En medborgare inom denna krets som har arbete i Sverige har uppehållsrätt och samma rättigheter som svenska medborgare beträffande lön, arbetsvillkor, tillgång till bostad, kompetensutveckling, socialförsäkring och medlemsskap i fackförening. Uppehållsrätten innebär att arbetstagaren och hans familj får lov att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Kravet är att personen registrerar sig hos Migrationsverket inom tre månader. Genom nätverket EURES som står för EURopean Employment Services finns olika service för arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare kan annonsera om lediga platser i hela eller delar av EU/EES och Schweiz samt i EURES platsbank (på nätet). Nätverket EURES består av ca 700 specialutbildade rådgivare och i Sverige finns ca 40 stycken. Dessa nås genom Arbetsförmedlingens webbplats eller på Arbetstillstånd Arbetstagare som kommer från andra länder än EU/EES och Schweiz kan i vissa fall beviljas arbetsoch uppehållstillstånd i Sverige. Generellt för alla arbetstillstånd är att lönenivå, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor lägst ska motsvara kollektivavtal eller vad som är praxis i branschen. Arbetstagaren ska kunna få en tillräcklig försörjning under sin vistelse i Sverige och bostad ska vara ordnad. Arbetstillstånd ska sökas och vara beviljat före inresa till Sverige. En grund för att bevilja tillstånd är arbetskraftsbrist. Först ska man ha prövat rekrytering inom EU/EES. Tidsbegränsat arbetstillstånd för täckande av tillfällig brist kan bli aktuellt för yrkesområden där arbetsgivarna har svårt att hitta arbetskraft. Det finns exempel på trädgårdsföretag som utnyttjar denna möjlighet. Tillstånd kan beviljas för en sammanlagt tid av längst 18 månader. Det finns olika villkor förknippade med ansökan och handläggning. T.ex. måste ledig plats först utannonseras i Arbets förmedlingens Platsbank och då blir den också synlig i den europeiska platsbanken EURES. Faktablad för Arbetstillstånd finns på Arbetsför - med lingens webbplats under Rekrytera/Ut land. Här ska även arbetsplatserbjudandet registr eras. Krav finns att berörd facklig organisation ska yttra sig i ärendet och underteckna. Arbetsför medlingen gör en arbetsmarknadsprövning och Migrationsverket fattar beslut om uppehålls- och arbetstillstånd. Attraktiv arbetsplats Det är flera yttre omständigheter som påverkar möjligheterna att få tag i personal. Samtidigt kan man själv påverka många förhållanden för att skapa en attraktiv arbetsplats. Att erbjuda en säker och bra arbetsmiljö där företagare och medarbetare kan fungera bra ihop är en viktig grund. Man arbetar ju ofta nära varandra i ett litet team och då är det viktigt att man trivs och kan samarbeta. Många som arbetar i mindre företag brukar framhålla att närheten är viktig. Att ha bra förhållande för tvätt och hygien, goda utrymmen för lunch och fikaraster är självklart. Likaså är det självklart viktigt med en korrekt hantering av löner, arbetsvillkor och liknande. Om personalen utgörs av utländsk arbetskraft, praktikanter eller andra som gästarbetar är en bra lösning på boendet betydelsefullt. Tänk efter hur du vill att din egen attraktiva ar - bets plats ska vara och hur den ska presenteras. Viktigt med en bra introduktion Att få en bra introduktion då man börjar ett nytt arbete är viktigt. Vid introduktionen kan du lägga grunden för ett bra arbete, en god trivsel och laganda. Då lägger du på samma gång grunden för att trygga arbetskraftsförsörjningen även i ett lite längre perspektiv. Introduktionen bör beskriva de egna arbetsuppgifterna, risker som kan finnas i arbetet och hur man skyddar sig mot dessa, samt vilka regler och instruktioner som gäller på arbetsplatsen. I samband med introduktionen är det också naturligt att göra en presentation av företag och arbetskamrater. Gör en enkel lista i punktform om vad du tycker är viktigt att ta upp med en ny medarbetare. Vad skulle du själv vilja veta om du skulle börja ett nytt arbete? Ofta praktiska och naturliga saker och det behöver inte vara någon avancerad genomgång. Det viktiga är att det blir gjort och en lista hjälper dig att komma ihåg. Vilken bild vill du själv förmedla om ditt företag? En enkel och trevlig företagspresentation att överlämna kan vara en fin PR för företaget. Är det något speciellt som är viktigt att den anställde förstår just för att det är en ekologisk odling? Det är viktigt att budskap och regler som påverkar arbetet tydligt kommer fram. Om du anställer personal som kommer från andra länder och kanske bara vistas tillfälligt i Sverige är det bra att förbereda speciell hjälp och information som kan underlätta vistelsen. Det är också bra att ha tänkt igenom hur kommunikation på olika språk bäst ska kunna lösas. 4

6 Avtal, lön, avgifter och försäkringar Regler på arbetsmarknaden bygger mycket på vad som arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer kommit fram till genom förhandlingar. I grunden finns ett antal lagar som reglerar de arbetsrättsliga förhållandena. Flera av lagarna är dispositiva och det innebär att arbetsgivar- och arbetstagarorganisation tillsammans kan komma överens om kollektivavtal som ersätter hela eller delar av lagarna och som är bättre anpassade till de förhållanden som gäller för branschen. Genom kollektivavtal regleras an - ställ ningsförhållande på ett enhetligt sätt. En viktig fråga för arbetsmarknadens parter är att förhandla om avtalsenlig lön. I kollektivavtal avtalas minimilön i form av månadslön eller motsvarande timlön för olika yrkesgrupper. Kollektivavtal Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) tillvaratar arbetsgivareintresset inom trädgård, jordbruk och skog. SLA har avtal med Kommunal och hit hör trädgårds- och jordbruksarbetare. Medlemskapet innebär utöver det som regleras i kollektivavtal också tillgång till expertkompetens inom olika områden t.ex. löne- och avtalsfrågor, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor, förhandlingar och domstolsprocesser. Man kan även sluta så kallat hängavtal utan att vara medlem i arbetsgivarorganisationen. Beroende på vilken inriktning företaget har på verksamheten är det olika avtal som gäller. Vid huvudsaklig inriktning på fältodling eller packeriverksamhet hör man till jordbrukssektionen och följer jordbruksavtal, vid tyngdpunkt i växthus gäller avtal för trädgård. Viktiga förhållanden som regleras i avtal är: anställnings ingående och upphörande ledighet och semester löner bostad övertidsarbete och övertidsbetalning löneavdrag vid frånvaro sjuklön och föräldralön ledighet semester arbetarskydd löneutbetalning förhandlingsordning mm arbetsfred och sympatiåtgärder arbetsmarknadsförsäkringar. Anställningsformer Det finns två huvudtyper av anställningsformer: tillsvidareanställning tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsad anställning kan ske för viss tid, vikariat och för säsong. Viss tid betyder att anställningen upphör när avtalad tid förflutit. Vikariat innebär att man tillfälligt ersätter en speciell person. Säsong betyder att anställningen upphör när säsongen är slut. Säsongsanställning är vanligt inom trädgårdssektorn. Arbete är säsongsbetonat och det är svårt att i förväg fastställa exakt när säsongen tar slut. Generellt gäller för kortare anställningar att besked ska lämnas till arbetstagaren en månad innan arbetet Flera företag löser behovet av arbetskraft för handrensning av ogräs med skolungdom. På bilden rensar fem ungdomar ogräs liggande på en hemmabyggd s.k. flygare. (Foto: Johan Ascard) 5

7 Vid säsongsanställning är det viktigt att arbetstagaren är informerad om tidsbegränsningen redan då anställningen börjar. Bilden visar paketering av olika grönsaker före leverans av grönsakslådor. (Foto: Johan Ascard) är slut. Regler finns om företräde till nästa säsong om man arbetat 6 månader eller mera i företaget. Vid säsongsanställning eller annan tidsbegränsad anställning är det mycket viktigt att arbetstagaren har tidsbegränsningen tydligt klart för sig redan då anställningen börjar. Det är viktigt eftersom en anställning gäller tillsvidare om inget annat har överenskommits. Om det skulle bli tvist är det arbetsgivaren som ska bevisa att anställningen var tidsbegränsad. Avtal ska skrivas senast den dag då anställningen påbörjas. Månadslön, timlön eller ackordslön I riksavtal avtalas minimilön i form av månadslön eller motsvarande timlön för olika yrkesgrupper. Vid tillsvidareanställning gäller numera månadslön om inget annat överenskommes. Enligt t.ex. trädgårdsavtalet ges möjlighet att på arbetsplatsen komma överens om att tillämpa ackordslön eller andra stimulanslöner för arbeten som lämpar sig. Eftersom förhållanden kan ändras så kolla alltid vad som gäller enligt avtal. Erfarenheterna av ackord är varierande, i vissa företag fungerar detta utmärkt, i andra mindre bra. Utgångspunkten brukar vara att normal arbetstakt skall ge lön nära timlön. Bättre prestation belönas med högre lön. Utslaget över löneperioden gäller att arbetstagaren genom ackordet skall komma upp minst i normal avtalsenlig lön. Ackord kan vara individuellt eller ett lagackord beroende på hur självständigt olika moment bedrivs. Upplägg får bestämmas av situationen. Vid handhackning och handrensning av ogräs kan det fungera med individuella ackord men då man samarbetar i ett skördelag är det lämpligt med lagackord. För att fastställa ackord får man pröva sig fram. Gör arbetsmomenten själv. Det kan upplevas svårt i början att fastställa vad som är normalt tempo, men genom erfarenhet lär man sig. Diskutera gärna med andra som har erfarenhet av ackord. Det är viktigt att det finns ett tydligt kvalitetskrav på arbetet och identifikation på vem som utfört arbete så att inte snabbhet går ut över odlingsresultatet. Ackord passar inte för alla moment. Ackord passar inte heller alltid för alla medarbetare. Skatt och avgifter enligt lag Som arbetsgivare är du skyldig att betala skatt och lagstadgad arbetsgivareavgift för anställda och lämna kontrolluppgifter. Den som är ny företagare och ska anställa någon anmäler detta skriftligen till skattemyndigheten och blir registrerad i arbetsgivarregistret. Efter registrering kommer automatiskt de handlingar, skattedeklarationer och den information, som behövs för redovisning och betalning av lagstadgad arbetsgivaravgift och avdragen skatt. Lagstadgade arbetsgivaravgifter omfattar ålderspension, efterlevandepension, sjukförsäkring, föräldraförsäkring, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift. På Skatteverkets webbplats finns information för ar bets givare och företagare. Skatte verket och bolagsverket har en gemensam webbplats för företagsregistrering där man kan anmäla sig som arbetsgivare. Tjänsterna nås genom 6

8 Försäkringar enligt avtal Utöver lagstadgade arbetsgivaravgifter finns försäkringar som ger ytterligare trygghet för arbetstagaren. Dessa försäkringar är obligatoriska enligt kollektivavtal. Det innebär att arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarförbund, och därmed delägare i Svenskt Näringsliv (f.d. SAF), måste teckna vissa försäkringar. Samma skyldighet gäller också oorganiserade arbetsgivare som slutit så kallade hängavtal med fackförbund. Även arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal kan frivilligt teckna de flesta av dessa försäkringar. Avtalsbundna försäkringar tecknas genom FORA Försäkringscentral AB. FORA är ett serviceföretag som administrerar och informerar om avtalsförsäkringar och kollektivavtalade avgifter. FORA ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Avtalsbundna försäkringar för arbetare omfattar Omställningsförsäkring som består av Avgångs - bidrag (AGB) och omställningsstörd, Avtalsgrupp - sjukförsäkring (AGS), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegruppliv (TGL) samt Avtalspension SAF-LO. Kollektivavtalade försäkringar gäller inte egna företagare. Undantag är Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, som omfattar alla anställda och företagare verksamma i företag. För övrigt måste företagare med make/maka själv se till att skaffa sig fullgott skydd. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation ger service till företag och medlemsförbund i försäkringsfrågor med tonvikt på försäkringar enligt kollektivavtal. De ger också ut en sammanställning Försäk ringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. Denna finns att hämta hem från organisationens webbplats där den löpande hålls uppdaterad. Webbplatsen nås genom Speciella säsongsanställningar Att anställa minderåriga I samband med säsongsarbete kan det vara aktuellt att anställda skolungdomar. Det finns många lätta jobb som passar utmärkt även till yngre skolungdom, men tänk på att minderåriga har begränsningar i arbetstider, arbetsuppgifter mm. Den som inte har fyllt 18 år är minderårig. Barn och ungdomar har inte samma erfarenhet som vuxna och arbetsgivare är skyldiga att ta hänsyn till detta. En huvudprincip är att arbetet ska vara ofarligt och enkelt. Det finns förbud för minderåriga att utföra vissa riskfyllda arbetsuppgifter. Bl.a. finns förbud för minderåriga mot arbetsuppgifter inom arbete med traktor, motorredskap, fordon. Vissa undantag finns. Det finns även bestämmelser om arbetstider och minsta sammanhängande ledighet. Arbete före 13 års ålder är i princip förbjudet. Vissa undantag finns. Reglerna om minderåriga gäller allt arbete som minderåriga utför: som anställd i familjeföretag utan anställda som egen företagare i utbildning. Sverige har avtal för praktikantutbyte med flera länder. Bilden visar skörd av primörblad. (Foto: Johan Ascard) 7

9 För att kunna arbeta på ett säkert sätt måste den minderårige få all kunskap som behövs. Arbetsgivaren måste informera på ett lättillgängligt sätt och se till att den minderårige har tagit till sig informationen. Viktigt är naturligtvis att även övriga anställda som på något sätt kan komma att fungera som handledare eller förebild för den minderårige, också känner till vad som gäller och ser till att följa detta. Diskutera igenom detta så att det finns ett gemensamt förhållningssätt från alla vuxna. Om du anställer minderåriga eller har egna barn och ungdomar som jobbar i din odling så se till att arbetsuppgifterna utförs på ett säkert sätt. Arbetarskyddsstyrelsens föreskift AFS 1996:1 talar om vad som gäller. Reglerna finns också sammanfattade i en broschyr ADI 43 som kan beställas från Arbetsmiljöverket (f.d. Arbetarskyddsstyrelsen). Gör en bra introduktion, i de fall ungdomar skadats i arbete har det ofta skett i början av anställningen, dvs. då man är ovan. Uppmuntra anställda att fråga vid osäkerhet. Tänk också på att feriearbete kan vara en inkörsport till branschen. Det första intryck man får av ett företag under ett sommarlov kanske avgör inställning både till branschen som arbetsplats och till de produkter som odlas. Säsongsarbetstillstånd för tre månader (SAT) Före 2006 fanns en förenklad handläggning av Säsongsarbetstillstånd för arbetare utanför EU/EES. Detta gällde för arbete under tre månader under perioden 1 april 31 oktober och har använts av många bär- och grönsaksodlare. Enligt beslut av Arbetsmarknadsstyrelsen gav Länsarbetsnämnden inga kvoter för säsongsarbete under Beslutet gäller 2007 och tillsvidare och bygger på AMS bedömning att försörjning kan klaras med hjälp av arbetare från EU-länder. Praktikavtal med andra länder Nämnden för internationellt praktikantutbyte inom naturbruk verkar för att främja praktikantutbyte mellan olika länder. Själva utbytesverksamheten sköts av Arbetsmarknadsstyrelsen, International Association of Agriculturral students, International Agricultural Exchange Association och Jord - brukare Ungdomens Förbund. Ett huvudsyfte med praktikutbyte är att praktikanten ska lära sig och bidra till sitt hemlands ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Arbetsgivaren har ansvar för att se till att detta möjliggörs. Sverige har avtal med Baltikum, Polen, Ryssland, Ukraina, Tjeckien m.fl. länder om praktikarbete för ungdomar mellan 18 och 30 år. Praktikanterna ska ha yrkesutbildning och/eller dokumenterad erfarenhet inom det sökta praktikområdet. Praktikanten ska också ha kunskaper i engelska eller svenska. JUF:s representant åker till länderna för att intervjua blivande praktikanter. Praktiken bör pågå under minst 6 månader och beviljas normalt för högst 1 år (undantagsvis för 18 månader). Det är därför inte aktuellt med praktikanter till korta säsongsjobb. Som praktikjobb godkänns t.ex. inte jordgubbsplockning eller liknande skördearbeten. Arbetstillstånd ska vara klart före inresa och bra bostad måste vara ordnad. Praktikanten ska ha marknadsmässig lön och arbetsgivaren drar skatt och betalar arbetsgivareavgifter på samma sätt som för övriga anställda. Arbetsgivaren ska AMF-försäkring eller motsvarande. För praktik inom naturbruk finns en särskild överenskommelse mellan Skogs- och Lant arbets - givareförbundet och Kommunal. Det finns begränsningar i hur många praktikanter ett företag får ha och dessa begränsningar är kopplade till hur många övriga anställda som finns i företaget. Den som är intresserad av att erbjuda praktikplats kan kontakta JUF. Arbetsmiljö Visst vill alla ha en arbetsplats där man trivs och där det inte händer olyckor. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att det blir en säker och bra arbetsmiljö i ett företag och att man uppfyller de som finns i lagar och föreskrifter. Arbetsmiljölag och föreskrifter Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag som ger grundläggande regler bl.a. om ansvar och skyddsarbete. Arbetsmiljölagen innehåller inga detaljregler utan dessa finns i föreskrifter från Arbetsmiljö - verket. Som arbetsgivare är man skyldig att ha gällande arbetsmiljölagstiftning med föreskrifter tillgänglig på arbetsplatsen. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns aktuell lagstiftning. Arbetsmiljö verket har också ställt samman olika branschpaket med lagar och föreskrifter. Det finns ett speciellt regelpaket för jordbruk. Flera föreskrifter kan vara aktuella för en arbetsplats inom lantbruk och trädgård. Några exempel är föreskrifter som handlar om: truckar motorredskap och traktorer kemikalier besiktning av tryckkärl minderåriga användning av personlig skyddsutrustning systematiskt arbetsmiljöarbete första hjälpen och krisstöd Arbetsmiljöverket ger också ut olika broschyrmaterial inom arbetsmiljöområdet. Broschyrerna är lättöverskådliga och sammanfattar de viktigaste punkterna i olika föreskrifter. Broschyrer kan beställas kostnadsfritt eller till mycket låg kostnad. Arbetsmiljöverket når du på 8

10 Även på större företag görs mycket skördearbete för hand. Bilden visar handskörd av morötter för buntning. (Foto: Johan Ascard) Myndighetstillsyn Arbetsmiljöinspektionen har till uppgift att kontrollera att arbetsgivare lever upp till de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Då inspektion görs på en arbetsplats kontrolleras vanligen arbetsmiljön utifrån ett helhetsperspektiv på riskerna i verksamheten (fysiska, psykiska och sociala risker). Ibland inriktas inspektionen mot någon enskild risk (t.ex. en viss typ av maskin eller en viss typ av arbetsuppgift). Om det finns brister kan arbetsmiljöinspektionen genom föreläggande eller förbud tvinga fram att detta rättas till. Förutom den tillsyn som myndigheterna bedriver måste företaget själv bedriva ett eget arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att planera, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Systematiken innebär en metodik för att få en god arbetsmiljö. Målet är att företagare och arbetare ska må bra, både nu och i framtiden. Krav på systematiskt arbetsmiljöarbete gäller både stora och små arbetsplatser och även arbetsplatser med säsongsarbete. Hur man lägger upp systematiskt arbetsmiljöarbete får anpassas efter verksamheten. Arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetsmiljön berör ju alla som är verksamma i företaget och det är viktig att både arbetsgivare och anställda engagerar sig i arbetsmiljöfrågor. Följande punkter beskriver översiktligt ett systematiskt arbetsmiljöarbete: Kartlägg och bedöm risker i företagets arbetsmiljö. Genomgång kan genomföras t.ex. med hjälp av olika checklistor och ska omfatta alla frågor. Anpassa checklistan till ditt företag. Med kartläggning som grund görs en handlingsplan för förbättringar. Detta ska göras skriftligt. Skriv ned vad som ska göras, vem som ansvarar, när det ska vara klart och beräknade kostnader. Åtgärder som kan rättas till direkt ska åtgärdas och inte föras upp på handlingsplan. Allvarliga risker ska åtgärdas först. Följ löpande upp handlingsplan och genomförda åtgärder. Gör en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Fastställ en arbetsmiljöpolicy för företaget. Policyn talar om hur man vill att arbetsförhållandena ska vara och hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. I företag med färre än tio anställda kan handlingsplanen fungera som policy. Övriga ska ha en skriven policy. För att komma igång med och på ett enkelt sätt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete har man ofta nytta av att använda olika hjälpmedel. Den som är medlem i SLA kan via dem ta del av stödmaterial anpassat för branschen. Prevent har också tagit fram olika checklistor och hjälpmedel för småföretag. Prevent är ett kunskapsföretag på arbetsmiljöområdet och huvudmän är Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Information och en del material kan hämtas från webbplats: 9

11 Det finns även företag som tillhanda håller internetbaserade hjälpmedel för att bedriva ett arbetsmiljöarbete, hålla reda på förändrade lagkrav osv. Rutiner för introduktion av nyanställda Ett företag ska ha rutiner för introduktion av nyanställda. Detta gäller även korttidsanställda. En bra introduktion minskar risken för arbetsskador, ökar trivseln och ger bättre kvalitet på arbete. Om det finns risker är det viktigt att uppmärksamma på skyddsutrustning och på hur momenten ska göras på ett säkert sätt. Då är det naturligtvis viktigt att man också förvissar sig om att personen förstått hur man ska göra. Lägg märke att det finns speciella regler som gäller för minderåriga. Ansvar för arbetsmiljön Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbetsmiljön. I vissa fall kan det vara aktuellt att delegera uppgifter som rör arbetsmiljön till andra i företaget. Det är viktigt att den som får en sådan uppgift har tillräcklig kompetens. Personen måste också ha befogenhet (dvs. rätt att fatta beslut och vidta åtgärder) och tillräckliga resurser (tid, pengar) för att kunna genomföra uppgiften. Även då uppgifter delegeras är det arbetsgivaren som har huvudansvaret. Kundkrav på arbete och arbetsmiljö Myndigheter ställer genom lagar och förordning krav på arbetsmiljön och arbetsförhållanden. Många regler på som rör arbetsförhållanden och villkor i övrigt på en arbetsplats regleras genom avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ytterligare intressenter i denna typ av frågor är handeln. Detta framkommer i GLOBALGAP (tidigare namn var EUREP- GAP och GAP står för Good Agriculture Practice eller God Lantmannased) som är dagligvaruhandelns krav på sina underleverantörer av frukt och grönsaker m.fl. jordbruksprodukter. GLOBALGAP är främst inriktad på livsmedelshygien och miljökrav men tar även upp ett avsnitt om arbetarens hälsa, säkerhet och välfärd. Många krav har sin motsvarighet i svensk lagstiftning. Bostäder måste hålla en viss standard. Krav ställs också på god livsmedelshygien vilket bl.a. innebär att det ska finnas nära tillgång till ren toalett och tvättmöjligheter med rent vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Man ska också ställa upp hygienregler för skörd- och efterskördshantering och utbilda personalen i detta. Bostäder för tillfällig personal Ibland kan det vara aktuellt att för arbetsgivaren att ordna bostad. Många tillfälligt anställda vill ha nära till jobbet och vill helst bo riktigt billigt. Viktigt är ändå att bostaden håller tillräckligt bra standard. Bor man trångt och saknar tillräcklig ventilering ökar t.ex. risk för fukt och mögel vilket kan ge hälsoproblem. Underhåll behöver skötas. En tumregel är att standarden minst bör vara som ett boende på vandrarhem. Den som bor där ska enkelt sagt kunna hålla sig kunna hålla sig torr, ren, varm, mätt, frisk och kunna få behövlig vila. Det är viktigt med tillgång till friskt vatten, att man har tillräckliga kärl för avfall och att avloppshantering är korrekt. Kontrollera med miljökontor om avlopp behöver ändras för fler boende. Boendet måste också planeras med tanke på brandsäkerhet. Bygglov kan behövas. Se även till att aktuella utrymmen städas regelbundet och att det finns bra utrustning för detta ändamål. Som uthyrare ska du ha en god egen kontroll över att boendet fungerar på ett bra sätt för de boende och med tanke på omgivning. Tydliga anvisningar om vad som gäller och som alla kan förstå är en bra hjälp. Från Socialstyrelsen finns anvisningar om hälsoskydd vid tillfälligt boende. Höganäs kommuns miljö nämnd har tagit fram en broschyr om Att hyra ut bostad till anställda, som ger flera värdefulla tips. 10

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer