Bibliografiska uppgifter för Arbetskraft i ekologisk odling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliografiska uppgifter för Arbetskraft i ekologisk odling"

Transkript

1 Bibliografiska uppgifter för Arbetskraft i ekologisk odling Författare Larsson G. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003 Jordbruksverket (SJV) Redaktör Ascard J., Rehnstedt C. Huvudspråk Målgrupp Svenska Praktiker Denna skrift (rapport, artikel, examensarbete etc.) är hämtad från VäxtEko, databasen som samlar fulltexter om ekologisk odling, växtskydd och växtnäring. Utgivaren har upphovsrätten till verket och svarar för innehållet.

2 Ekologisk odling av grönsaker på friland Arbetskraft i ekologisk odling Foto: Johan Ascard

3 Innehåll Att söka personal... 3 Brett kontaktnät... 3 Nutek Företagarguiden... 3 Arbetsförmedlingen... 3 Att rekrytera inom EU/EES... 4 Arbetstillstånd... 4 Attraktiv arbetsplats... 4 Viktigt med en bra introduktion... 4 Avtal, lön, avgifter och försäkringar... 5 Kollektivavtal... 5 Anställningsformer... 5 Månadslön, timlön eller ackordslön... 6 Skatt och avgifter enligt lag... 6 Försäkringar enligt avtal... 7 Speciella säsongsanställningar... 7 Att anställa minderåriga... 7 Säsongsarbetstillstånd för tre månader (SAT)... 8 Praktikavtal med andra länder... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsmiljölag och föreskrifter... 8 Myndighetstillsyn... 9 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 9 Rutiner för introduktion av nyanställda Ansvar för arbetsmiljön Kundkrav på arbete och arbetsmiljö Bostäder för tillfällig personal Referenser Adresser till olika myndigheter och organisationer Mer att läsa

4 Arbetskraft Text: Gunnel Larsson, Grön kompetens AB, Alnarp Att söka personal Att få tag i personal är en nyckelfråga för företaget. Ekologisk grönsaksodling är liksom annan trädgårdsproduktion arbetsintensiv. Odling och arbete är dessutom i de flesta fall begränsat till säsong. Detta innebär en speciell situation jämfört med normalt helårsarbete. Det finns ingen standardlösning för hur ett företag löser sitt behov av arbetskraft. Detta är mycket beroende av företagets läge, storlek, inriktning, hur lång säsongen är, situation på arbetsmarknaden osv. Brett kontaktnät Många företagare kan berätta om vikten av att ha ett brett kontaktnät och att pröva olika sätt att lösa arbetskraftsbehovet. Det kan gälla att ha kontakter med skolor, både naturbruksgymnasier och andra, med föreningar, med boende på orten, släkt, vänner osv. Det kan också handla om att ha kontakt med kollegor som kan ge tips. Kanske kan man samverka med företag i andra branscher som har annan säsong än det egna företaget. Om man redan har byggt upp en liten personalstyrka kan dessa vara en grund för att få nya medarbetare. Det finns exempel på företag som byggt upp verksamheten med familjen i kombination med skolungdomar. Att kunna göra så förutsätter då att säsongen är under den tid det är skollov. Ofta måste man komplettera under vår och höst. Det finns också exempel på företag som byggt upp verksamhet med hjälp av invandrargrupper eller de som löser sin försörjning genom säsongsanställning av personal från, Polen m.fl. länder. Det förekommer också att man har praktikanter från t.ex. de Baltiska staterna. Nya former för att lösa arbetskraftsförsörjningen utvecklas också t.ex. genom bemanningsföretag. Nutek Företagarguiden NUTEK har på sin webbplats en Företagarguide på som ger översiktlig och lättillgänglig information för företag. Bl.a. finns information om att anställa och att vara arbetsgivare. Informationen vänder sig till den som anställer för första gången eller som redan är arbetsgivare. Under rubriken Anställa finns information om anställningsformer, rekrytering, skatter och avgifter, försäkringar, anställningsavtalet, frånvaro, kollektivavtal, medbestämmande, personalvård, avsluta en anställning, lagar och praxis. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens tjänster nås genom: www. arbetsformedlingen.se arbetsförmedlingen Kundtjänst (telefontjänst) din lokala arbetsförmedling Arbetsförmedlingen kan ge stöd vid rekrytering av personal. Många funktioner kan skötas via arbetsförmedlingens webbplats, men du kan också få stöd genom en personlig kontakt. Du kan även få personlig hjälp genom att utnyttja de tjänster och funktioner som webbplatsen erbjuder. På arbetsförmedlingens webbplats kan företag som har svenskt organisationsnummer och som finns i SCBs företagarregister registrera sig som arbetsgivare och sen t.ex. annonsera om ledigt jobb på Annonsera direkt. Utan denna registrering kan annonsering göras via Platsbanken. Den som behöver rekrytera personal har här möjlighet att skicka ett uppdrag till närmaste arbetsförmedling via e-post. Arbetsförmedlingen ser till att annonsen får önskad spridning. Säsongsanställning är vanligt inom trädgårdsbranschen. Bilden visar skörd av vitkål. (Foto: Johan Ascard) 3

5 Det finns flera andra webbplatser och portaler för att rekrytera och söka personal. Arbetsförmedlingen har en sammanställning av länkar. T.ex. finns webbplatsen Gröna Jobb. Bakom denna rekryteringsportal finns Naturbrukets Yrkesnämnd med LRF, GRO, SLA, Kommunal, m.fl. intressenter inom gröna näringarna samt Arbetsförmedlingen. Gröna Jobb hittar du på Att rekrytera inom EU/EES Genom Sveriges medlemskap i EU är det enkelt att rekrytera personal inom EU/EES och Schweiz. En medborgare inom denna krets som har arbete i Sverige har uppehållsrätt och samma rättigheter som svenska medborgare beträffande lön, arbetsvillkor, tillgång till bostad, kompetensutveckling, socialförsäkring och medlemsskap i fackförening. Uppehållsrätten innebär att arbetstagaren och hans familj får lov att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Kravet är att personen registrerar sig hos Migrationsverket inom tre månader. Genom nätverket EURES som står för EURopean Employment Services finns olika service för arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare kan annonsera om lediga platser i hela eller delar av EU/EES och Schweiz samt i EURES platsbank (på nätet). Nätverket EURES består av ca 700 specialutbildade rådgivare och i Sverige finns ca 40 stycken. Dessa nås genom Arbetsförmedlingens webbplats eller på Arbetstillstånd Arbetstagare som kommer från andra länder än EU/EES och Schweiz kan i vissa fall beviljas arbetsoch uppehållstillstånd i Sverige. Generellt för alla arbetstillstånd är att lönenivå, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor lägst ska motsvara kollektivavtal eller vad som är praxis i branschen. Arbetstagaren ska kunna få en tillräcklig försörjning under sin vistelse i Sverige och bostad ska vara ordnad. Arbetstillstånd ska sökas och vara beviljat före inresa till Sverige. En grund för att bevilja tillstånd är arbetskraftsbrist. Först ska man ha prövat rekrytering inom EU/EES. Tidsbegränsat arbetstillstånd för täckande av tillfällig brist kan bli aktuellt för yrkesområden där arbetsgivarna har svårt att hitta arbetskraft. Det finns exempel på trädgårdsföretag som utnyttjar denna möjlighet. Tillstånd kan beviljas för en sammanlagt tid av längst 18 månader. Det finns olika villkor förknippade med ansökan och handläggning. T.ex. måste ledig plats först utannonseras i Arbets förmedlingens Platsbank och då blir den också synlig i den europeiska platsbanken EURES. Faktablad för Arbetstillstånd finns på Arbetsför - med lingens webbplats under Rekrytera/Ut land. Här ska även arbetsplatserbjudandet registr eras. Krav finns att berörd facklig organisation ska yttra sig i ärendet och underteckna. Arbetsför medlingen gör en arbetsmarknadsprövning och Migrationsverket fattar beslut om uppehålls- och arbetstillstånd. Attraktiv arbetsplats Det är flera yttre omständigheter som påverkar möjligheterna att få tag i personal. Samtidigt kan man själv påverka många förhållanden för att skapa en attraktiv arbetsplats. Att erbjuda en säker och bra arbetsmiljö där företagare och medarbetare kan fungera bra ihop är en viktig grund. Man arbetar ju ofta nära varandra i ett litet team och då är det viktigt att man trivs och kan samarbeta. Många som arbetar i mindre företag brukar framhålla att närheten är viktig. Att ha bra förhållande för tvätt och hygien, goda utrymmen för lunch och fikaraster är självklart. Likaså är det självklart viktigt med en korrekt hantering av löner, arbetsvillkor och liknande. Om personalen utgörs av utländsk arbetskraft, praktikanter eller andra som gästarbetar är en bra lösning på boendet betydelsefullt. Tänk efter hur du vill att din egen attraktiva ar - bets plats ska vara och hur den ska presenteras. Viktigt med en bra introduktion Att få en bra introduktion då man börjar ett nytt arbete är viktigt. Vid introduktionen kan du lägga grunden för ett bra arbete, en god trivsel och laganda. Då lägger du på samma gång grunden för att trygga arbetskraftsförsörjningen även i ett lite längre perspektiv. Introduktionen bör beskriva de egna arbetsuppgifterna, risker som kan finnas i arbetet och hur man skyddar sig mot dessa, samt vilka regler och instruktioner som gäller på arbetsplatsen. I samband med introduktionen är det också naturligt att göra en presentation av företag och arbetskamrater. Gör en enkel lista i punktform om vad du tycker är viktigt att ta upp med en ny medarbetare. Vad skulle du själv vilja veta om du skulle börja ett nytt arbete? Ofta praktiska och naturliga saker och det behöver inte vara någon avancerad genomgång. Det viktiga är att det blir gjort och en lista hjälper dig att komma ihåg. Vilken bild vill du själv förmedla om ditt företag? En enkel och trevlig företagspresentation att överlämna kan vara en fin PR för företaget. Är det något speciellt som är viktigt att den anställde förstår just för att det är en ekologisk odling? Det är viktigt att budskap och regler som påverkar arbetet tydligt kommer fram. Om du anställer personal som kommer från andra länder och kanske bara vistas tillfälligt i Sverige är det bra att förbereda speciell hjälp och information som kan underlätta vistelsen. Det är också bra att ha tänkt igenom hur kommunikation på olika språk bäst ska kunna lösas. 4

6 Avtal, lön, avgifter och försäkringar Regler på arbetsmarknaden bygger mycket på vad som arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer kommit fram till genom förhandlingar. I grunden finns ett antal lagar som reglerar de arbetsrättsliga förhållandena. Flera av lagarna är dispositiva och det innebär att arbetsgivar- och arbetstagarorganisation tillsammans kan komma överens om kollektivavtal som ersätter hela eller delar av lagarna och som är bättre anpassade till de förhållanden som gäller för branschen. Genom kollektivavtal regleras an - ställ ningsförhållande på ett enhetligt sätt. En viktig fråga för arbetsmarknadens parter är att förhandla om avtalsenlig lön. I kollektivavtal avtalas minimilön i form av månadslön eller motsvarande timlön för olika yrkesgrupper. Kollektivavtal Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) tillvaratar arbetsgivareintresset inom trädgård, jordbruk och skog. SLA har avtal med Kommunal och hit hör trädgårds- och jordbruksarbetare. Medlemskapet innebär utöver det som regleras i kollektivavtal också tillgång till expertkompetens inom olika områden t.ex. löne- och avtalsfrågor, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor, förhandlingar och domstolsprocesser. Man kan även sluta så kallat hängavtal utan att vara medlem i arbetsgivarorganisationen. Beroende på vilken inriktning företaget har på verksamheten är det olika avtal som gäller. Vid huvudsaklig inriktning på fältodling eller packeriverksamhet hör man till jordbrukssektionen och följer jordbruksavtal, vid tyngdpunkt i växthus gäller avtal för trädgård. Viktiga förhållanden som regleras i avtal är: anställnings ingående och upphörande ledighet och semester löner bostad övertidsarbete och övertidsbetalning löneavdrag vid frånvaro sjuklön och föräldralön ledighet semester arbetarskydd löneutbetalning förhandlingsordning mm arbetsfred och sympatiåtgärder arbetsmarknadsförsäkringar. Anställningsformer Det finns två huvudtyper av anställningsformer: tillsvidareanställning tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsad anställning kan ske för viss tid, vikariat och för säsong. Viss tid betyder att anställningen upphör när avtalad tid förflutit. Vikariat innebär att man tillfälligt ersätter en speciell person. Säsong betyder att anställningen upphör när säsongen är slut. Säsongsanställning är vanligt inom trädgårdssektorn. Arbete är säsongsbetonat och det är svårt att i förväg fastställa exakt när säsongen tar slut. Generellt gäller för kortare anställningar att besked ska lämnas till arbetstagaren en månad innan arbetet Flera företag löser behovet av arbetskraft för handrensning av ogräs med skolungdom. På bilden rensar fem ungdomar ogräs liggande på en hemmabyggd s.k. flygare. (Foto: Johan Ascard) 5

7 Vid säsongsanställning är det viktigt att arbetstagaren är informerad om tidsbegränsningen redan då anställningen börjar. Bilden visar paketering av olika grönsaker före leverans av grönsakslådor. (Foto: Johan Ascard) är slut. Regler finns om företräde till nästa säsong om man arbetat 6 månader eller mera i företaget. Vid säsongsanställning eller annan tidsbegränsad anställning är det mycket viktigt att arbetstagaren har tidsbegränsningen tydligt klart för sig redan då anställningen börjar. Det är viktigt eftersom en anställning gäller tillsvidare om inget annat har överenskommits. Om det skulle bli tvist är det arbetsgivaren som ska bevisa att anställningen var tidsbegränsad. Avtal ska skrivas senast den dag då anställningen påbörjas. Månadslön, timlön eller ackordslön I riksavtal avtalas minimilön i form av månadslön eller motsvarande timlön för olika yrkesgrupper. Vid tillsvidareanställning gäller numera månadslön om inget annat överenskommes. Enligt t.ex. trädgårdsavtalet ges möjlighet att på arbetsplatsen komma överens om att tillämpa ackordslön eller andra stimulanslöner för arbeten som lämpar sig. Eftersom förhållanden kan ändras så kolla alltid vad som gäller enligt avtal. Erfarenheterna av ackord är varierande, i vissa företag fungerar detta utmärkt, i andra mindre bra. Utgångspunkten brukar vara att normal arbetstakt skall ge lön nära timlön. Bättre prestation belönas med högre lön. Utslaget över löneperioden gäller att arbetstagaren genom ackordet skall komma upp minst i normal avtalsenlig lön. Ackord kan vara individuellt eller ett lagackord beroende på hur självständigt olika moment bedrivs. Upplägg får bestämmas av situationen. Vid handhackning och handrensning av ogräs kan det fungera med individuella ackord men då man samarbetar i ett skördelag är det lämpligt med lagackord. För att fastställa ackord får man pröva sig fram. Gör arbetsmomenten själv. Det kan upplevas svårt i början att fastställa vad som är normalt tempo, men genom erfarenhet lär man sig. Diskutera gärna med andra som har erfarenhet av ackord. Det är viktigt att det finns ett tydligt kvalitetskrav på arbetet och identifikation på vem som utfört arbete så att inte snabbhet går ut över odlingsresultatet. Ackord passar inte för alla moment. Ackord passar inte heller alltid för alla medarbetare. Skatt och avgifter enligt lag Som arbetsgivare är du skyldig att betala skatt och lagstadgad arbetsgivareavgift för anställda och lämna kontrolluppgifter. Den som är ny företagare och ska anställa någon anmäler detta skriftligen till skattemyndigheten och blir registrerad i arbetsgivarregistret. Efter registrering kommer automatiskt de handlingar, skattedeklarationer och den information, som behövs för redovisning och betalning av lagstadgad arbetsgivaravgift och avdragen skatt. Lagstadgade arbetsgivaravgifter omfattar ålderspension, efterlevandepension, sjukförsäkring, föräldraförsäkring, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift och allmän löneavgift. På Skatteverkets webbplats finns information för ar bets givare och företagare. Skatte verket och bolagsverket har en gemensam webbplats för företagsregistrering där man kan anmäla sig som arbetsgivare. Tjänsterna nås genom 6

8 Försäkringar enligt avtal Utöver lagstadgade arbetsgivaravgifter finns försäkringar som ger ytterligare trygghet för arbetstagaren. Dessa försäkringar är obligatoriska enligt kollektivavtal. Det innebär att arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarförbund, och därmed delägare i Svenskt Näringsliv (f.d. SAF), måste teckna vissa försäkringar. Samma skyldighet gäller också oorganiserade arbetsgivare som slutit så kallade hängavtal med fackförbund. Även arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal kan frivilligt teckna de flesta av dessa försäkringar. Avtalsbundna försäkringar tecknas genom FORA Försäkringscentral AB. FORA är ett serviceföretag som administrerar och informerar om avtalsförsäkringar och kollektivavtalade avgifter. FORA ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Avtalsbundna försäkringar för arbetare omfattar Omställningsförsäkring som består av Avgångs - bidrag (AGB) och omställningsstörd, Avtalsgrupp - sjukförsäkring (AGS), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegruppliv (TGL) samt Avtalspension SAF-LO. Kollektivavtalade försäkringar gäller inte egna företagare. Undantag är Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, som omfattar alla anställda och företagare verksamma i företag. För övrigt måste företagare med make/maka själv se till att skaffa sig fullgott skydd. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation ger service till företag och medlemsförbund i försäkringsfrågor med tonvikt på försäkringar enligt kollektivavtal. De ger också ut en sammanställning Försäk ringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. Denna finns att hämta hem från organisationens webbplats där den löpande hålls uppdaterad. Webbplatsen nås genom Speciella säsongsanställningar Att anställa minderåriga I samband med säsongsarbete kan det vara aktuellt att anställda skolungdomar. Det finns många lätta jobb som passar utmärkt även till yngre skolungdom, men tänk på att minderåriga har begränsningar i arbetstider, arbetsuppgifter mm. Den som inte har fyllt 18 år är minderårig. Barn och ungdomar har inte samma erfarenhet som vuxna och arbetsgivare är skyldiga att ta hänsyn till detta. En huvudprincip är att arbetet ska vara ofarligt och enkelt. Det finns förbud för minderåriga att utföra vissa riskfyllda arbetsuppgifter. Bl.a. finns förbud för minderåriga mot arbetsuppgifter inom arbete med traktor, motorredskap, fordon. Vissa undantag finns. Det finns även bestämmelser om arbetstider och minsta sammanhängande ledighet. Arbete före 13 års ålder är i princip förbjudet. Vissa undantag finns. Reglerna om minderåriga gäller allt arbete som minderåriga utför: som anställd i familjeföretag utan anställda som egen företagare i utbildning. Sverige har avtal för praktikantutbyte med flera länder. Bilden visar skörd av primörblad. (Foto: Johan Ascard) 7

9 För att kunna arbeta på ett säkert sätt måste den minderårige få all kunskap som behövs. Arbetsgivaren måste informera på ett lättillgängligt sätt och se till att den minderårige har tagit till sig informationen. Viktigt är naturligtvis att även övriga anställda som på något sätt kan komma att fungera som handledare eller förebild för den minderårige, också känner till vad som gäller och ser till att följa detta. Diskutera igenom detta så att det finns ett gemensamt förhållningssätt från alla vuxna. Om du anställer minderåriga eller har egna barn och ungdomar som jobbar i din odling så se till att arbetsuppgifterna utförs på ett säkert sätt. Arbetarskyddsstyrelsens föreskift AFS 1996:1 talar om vad som gäller. Reglerna finns också sammanfattade i en broschyr ADI 43 som kan beställas från Arbetsmiljöverket (f.d. Arbetarskyddsstyrelsen). Gör en bra introduktion, i de fall ungdomar skadats i arbete har det ofta skett i början av anställningen, dvs. då man är ovan. Uppmuntra anställda att fråga vid osäkerhet. Tänk också på att feriearbete kan vara en inkörsport till branschen. Det första intryck man får av ett företag under ett sommarlov kanske avgör inställning både till branschen som arbetsplats och till de produkter som odlas. Säsongsarbetstillstånd för tre månader (SAT) Före 2006 fanns en förenklad handläggning av Säsongsarbetstillstånd för arbetare utanför EU/EES. Detta gällde för arbete under tre månader under perioden 1 april 31 oktober och har använts av många bär- och grönsaksodlare. Enligt beslut av Arbetsmarknadsstyrelsen gav Länsarbetsnämnden inga kvoter för säsongsarbete under Beslutet gäller 2007 och tillsvidare och bygger på AMS bedömning att försörjning kan klaras med hjälp av arbetare från EU-länder. Praktikavtal med andra länder Nämnden för internationellt praktikantutbyte inom naturbruk verkar för att främja praktikantutbyte mellan olika länder. Själva utbytesverksamheten sköts av Arbetsmarknadsstyrelsen, International Association of Agriculturral students, International Agricultural Exchange Association och Jord - brukare Ungdomens Förbund. Ett huvudsyfte med praktikutbyte är att praktikanten ska lära sig och bidra till sitt hemlands ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Arbetsgivaren har ansvar för att se till att detta möjliggörs. Sverige har avtal med Baltikum, Polen, Ryssland, Ukraina, Tjeckien m.fl. länder om praktikarbete för ungdomar mellan 18 och 30 år. Praktikanterna ska ha yrkesutbildning och/eller dokumenterad erfarenhet inom det sökta praktikområdet. Praktikanten ska också ha kunskaper i engelska eller svenska. JUF:s representant åker till länderna för att intervjua blivande praktikanter. Praktiken bör pågå under minst 6 månader och beviljas normalt för högst 1 år (undantagsvis för 18 månader). Det är därför inte aktuellt med praktikanter till korta säsongsjobb. Som praktikjobb godkänns t.ex. inte jordgubbsplockning eller liknande skördearbeten. Arbetstillstånd ska vara klart före inresa och bra bostad måste vara ordnad. Praktikanten ska ha marknadsmässig lön och arbetsgivaren drar skatt och betalar arbetsgivareavgifter på samma sätt som för övriga anställda. Arbetsgivaren ska AMF-försäkring eller motsvarande. För praktik inom naturbruk finns en särskild överenskommelse mellan Skogs- och Lant arbets - givareförbundet och Kommunal. Det finns begränsningar i hur många praktikanter ett företag får ha och dessa begränsningar är kopplade till hur många övriga anställda som finns i företaget. Den som är intresserad av att erbjuda praktikplats kan kontakta JUF. Arbetsmiljö Visst vill alla ha en arbetsplats där man trivs och där det inte händer olyckor. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att det blir en säker och bra arbetsmiljö i ett företag och att man uppfyller de som finns i lagar och föreskrifter. Arbetsmiljölag och föreskrifter Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag som ger grundläggande regler bl.a. om ansvar och skyddsarbete. Arbetsmiljölagen innehåller inga detaljregler utan dessa finns i föreskrifter från Arbetsmiljö - verket. Som arbetsgivare är man skyldig att ha gällande arbetsmiljölagstiftning med föreskrifter tillgänglig på arbetsplatsen. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns aktuell lagstiftning. Arbetsmiljö verket har också ställt samman olika branschpaket med lagar och föreskrifter. Det finns ett speciellt regelpaket för jordbruk. Flera föreskrifter kan vara aktuella för en arbetsplats inom lantbruk och trädgård. Några exempel är föreskrifter som handlar om: truckar motorredskap och traktorer kemikalier besiktning av tryckkärl minderåriga användning av personlig skyddsutrustning systematiskt arbetsmiljöarbete första hjälpen och krisstöd Arbetsmiljöverket ger också ut olika broschyrmaterial inom arbetsmiljöområdet. Broschyrerna är lättöverskådliga och sammanfattar de viktigaste punkterna i olika föreskrifter. Broschyrer kan beställas kostnadsfritt eller till mycket låg kostnad. Arbetsmiljöverket når du på 8

10 Även på större företag görs mycket skördearbete för hand. Bilden visar handskörd av morötter för buntning. (Foto: Johan Ascard) Myndighetstillsyn Arbetsmiljöinspektionen har till uppgift att kontrollera att arbetsgivare lever upp till de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Då inspektion görs på en arbetsplats kontrolleras vanligen arbetsmiljön utifrån ett helhetsperspektiv på riskerna i verksamheten (fysiska, psykiska och sociala risker). Ibland inriktas inspektionen mot någon enskild risk (t.ex. en viss typ av maskin eller en viss typ av arbetsuppgift). Om det finns brister kan arbetsmiljöinspektionen genom föreläggande eller förbud tvinga fram att detta rättas till. Förutom den tillsyn som myndigheterna bedriver måste företaget själv bedriva ett eget arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att planera, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Systematiken innebär en metodik för att få en god arbetsmiljö. Målet är att företagare och arbetare ska må bra, både nu och i framtiden. Krav på systematiskt arbetsmiljöarbete gäller både stora och små arbetsplatser och även arbetsplatser med säsongsarbete. Hur man lägger upp systematiskt arbetsmiljöarbete får anpassas efter verksamheten. Arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetsmiljön berör ju alla som är verksamma i företaget och det är viktig att både arbetsgivare och anställda engagerar sig i arbetsmiljöfrågor. Följande punkter beskriver översiktligt ett systematiskt arbetsmiljöarbete: Kartlägg och bedöm risker i företagets arbetsmiljö. Genomgång kan genomföras t.ex. med hjälp av olika checklistor och ska omfatta alla frågor. Anpassa checklistan till ditt företag. Med kartläggning som grund görs en handlingsplan för förbättringar. Detta ska göras skriftligt. Skriv ned vad som ska göras, vem som ansvarar, när det ska vara klart och beräknade kostnader. Åtgärder som kan rättas till direkt ska åtgärdas och inte föras upp på handlingsplan. Allvarliga risker ska åtgärdas först. Följ löpande upp handlingsplan och genomförda åtgärder. Gör en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Fastställ en arbetsmiljöpolicy för företaget. Policyn talar om hur man vill att arbetsförhållandena ska vara och hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. I företag med färre än tio anställda kan handlingsplanen fungera som policy. Övriga ska ha en skriven policy. För att komma igång med och på ett enkelt sätt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete har man ofta nytta av att använda olika hjälpmedel. Den som är medlem i SLA kan via dem ta del av stödmaterial anpassat för branschen. Prevent har också tagit fram olika checklistor och hjälpmedel för småföretag. Prevent är ett kunskapsföretag på arbetsmiljöområdet och huvudmän är Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Information och en del material kan hämtas från webbplats: 9

11 Det finns även företag som tillhanda håller internetbaserade hjälpmedel för att bedriva ett arbetsmiljöarbete, hålla reda på förändrade lagkrav osv. Rutiner för introduktion av nyanställda Ett företag ska ha rutiner för introduktion av nyanställda. Detta gäller även korttidsanställda. En bra introduktion minskar risken för arbetsskador, ökar trivseln och ger bättre kvalitet på arbete. Om det finns risker är det viktigt att uppmärksamma på skyddsutrustning och på hur momenten ska göras på ett säkert sätt. Då är det naturligtvis viktigt att man också förvissar sig om att personen förstått hur man ska göra. Lägg märke att det finns speciella regler som gäller för minderåriga. Ansvar för arbetsmiljön Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbetsmiljön. I vissa fall kan det vara aktuellt att delegera uppgifter som rör arbetsmiljön till andra i företaget. Det är viktigt att den som får en sådan uppgift har tillräcklig kompetens. Personen måste också ha befogenhet (dvs. rätt att fatta beslut och vidta åtgärder) och tillräckliga resurser (tid, pengar) för att kunna genomföra uppgiften. Även då uppgifter delegeras är det arbetsgivaren som har huvudansvaret. Kundkrav på arbete och arbetsmiljö Myndigheter ställer genom lagar och förordning krav på arbetsmiljön och arbetsförhållanden. Många regler på som rör arbetsförhållanden och villkor i övrigt på en arbetsplats regleras genom avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ytterligare intressenter i denna typ av frågor är handeln. Detta framkommer i GLOBALGAP (tidigare namn var EUREP- GAP och GAP står för Good Agriculture Practice eller God Lantmannased) som är dagligvaruhandelns krav på sina underleverantörer av frukt och grönsaker m.fl. jordbruksprodukter. GLOBALGAP är främst inriktad på livsmedelshygien och miljökrav men tar även upp ett avsnitt om arbetarens hälsa, säkerhet och välfärd. Många krav har sin motsvarighet i svensk lagstiftning. Bostäder måste hålla en viss standard. Krav ställs också på god livsmedelshygien vilket bl.a. innebär att det ska finnas nära tillgång till ren toalett och tvättmöjligheter med rent vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Man ska också ställa upp hygienregler för skörd- och efterskördshantering och utbilda personalen i detta. Bostäder för tillfällig personal Ibland kan det vara aktuellt att för arbetsgivaren att ordna bostad. Många tillfälligt anställda vill ha nära till jobbet och vill helst bo riktigt billigt. Viktigt är ändå att bostaden håller tillräckligt bra standard. Bor man trångt och saknar tillräcklig ventilering ökar t.ex. risk för fukt och mögel vilket kan ge hälsoproblem. Underhåll behöver skötas. En tumregel är att standarden minst bör vara som ett boende på vandrarhem. Den som bor där ska enkelt sagt kunna hålla sig kunna hålla sig torr, ren, varm, mätt, frisk och kunna få behövlig vila. Det är viktigt med tillgång till friskt vatten, att man har tillräckliga kärl för avfall och att avloppshantering är korrekt. Kontrollera med miljökontor om avlopp behöver ändras för fler boende. Boendet måste också planeras med tanke på brandsäkerhet. Bygglov kan behövas. Se även till att aktuella utrymmen städas regelbundet och att det finns bra utrustning för detta ändamål. Som uthyrare ska du ha en god egen kontroll över att boendet fungerar på ett bra sätt för de boende och med tanke på omgivning. Tydliga anvisningar om vad som gäller och som alla kan förstå är en bra hjälp. Från Socialstyrelsen finns anvisningar om hälsoskydd vid tillfälligt boende. Höganäs kommuns miljö nämnd har tagit fram en broschyr om Att hyra ut bostad till anställda, som ger flera värdefulla tips. 10

12 Referenser Adresser till olika organisationer Arbetsförmedlingen Kundtjänst: Arbetsmiljöforum i Sverige AB Box Stockholm Telefon Arbetsmiljöverket Ekelundsvägen 16, Solna Telefon Arbetsmiljöupplysningen EURES EURopean Employment Services se även Arbetsförmedlingen FORA AB Stockholm Telefon Försäkringskassan Jordbrukare Ungdomens Förbund (JUF) Box 2022, Katrineholm Telefon NUTEK Företagarguiden Anställa Naturbrukets Yrkesnämnd Franzéngatan 6, Stockholm Telefon Migrationsverket Norrköping Telefon Prevent Box 20133, Stockholm Telefon Skatteverket Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) Box 55525, Stockholm Telefon Kommunal Box 19039, Stockholm Telefon Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Mer att läsa Avloppsguiden Antonsson A-B (2002) Systematiskt arbetsmiljöarbete i det lilla företaget. Antonsson A-B (2002) Systematiskt arbete med Hälsa Miljö Säkerhet (HMS). Dahlin L och Lundén B (2008). Anställda Praktisk handbok för arbetsgivare. Björn Lundén information AB. Beställs från Du & jobbet arbetsmiljötidningen GLOBALGAP Höganäs kommun, Miljönämnden (2007). Att hyra ut bostad till anställda (broschyr) IP Sigill och IP trädgård Regelverk Miljöhusesyn Egentillsyn för lantbruk och trädgård" (här finns ett avsnitt om viktiga arbetsmiljöfrågor) Mossboda B-M, Peterson M, Rönnholm I (2005). Att vara chef och ledare, Dina verktyg för praktiskt ledarskap. Ekerlids Förlag, Falun. Socialstyrelsen (2004): Hälsoskydd vid tillfälligt boende Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation (2001). Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal Beställs från Svenskt Näringsliv förlagsservice, Sandviken eller Talentum fakta Abonnemangstjänster om t.ex. arbetsrätt och arbetsmiljö 11

13 Andra upplagan 2008 Broschyren är en del i kurspärmen Ekologisk odling av grönsaker på friland Jordbruksverket Jönköping Tfn (vx) E-post: Webbplats: P7:13-1

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetskraft och arbetstidsåtgång i ekologisk odling av grönsaker

Arbetskraft och arbetstidsåtgång i ekologisk odling av grönsaker Ekologisk odling av grönsaker på friland Arbetskraft och arbetstidsåtgång i ekologisk odling av grönsaker Foto: Johan Ascard Arbetskraft Text: Gunnel Larsson, GRO Konsult AB, Åkarp Att söka personal Att

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy

arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy arbets miljö i Östersunds kommun Arbetsgivaransvar Samverkan Företagshälsovård Utveckling Arbetsmiljöpolicy Kommunstyrelsen och Centrala samverkansgruppen 1 Arbetsmiljö Sammanfattning Arbetsmiljögreppet

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i Författare Bunnvik C. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Syfte: Att skapa förståelse för rättigheter och skyldigheter inom arbetslivet. Genomgång: 1. Arbetsmarknadens parter. Beskriv kort arbetsmarknadens parter; att

Läs mer

Arbetstidertider... 7

Arbetstidertider... 7 ARBETSUPPGIFTER.. 3 Prao, APU och yrkespraktik... 5 Förbjudna arbetsuppgifter... 6 Riskfyllda arbetsuppgifter... 6 Arbetstidertider... 7 Helg- och kvällsjobb under terminstid... 7 SOMMARJOBB... 9 HELTIDSJOBB...

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

En säker arbetsplats. Din och min arbetsmiljö

En säker arbetsplats. Din och min arbetsmiljö En säker arbetsplats Din och min arbetsmiljö Innehåll Förord...3 Om säkerhet... 4-5 Attityder och beteenden...7 Roller och ansvar...9 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 11-13 Introduktion av nya medarbetare...15

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent

I lagens anda. Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren. Prevent I lagens anda Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren Prevent Förord Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans

Läs mer

Resultat av inspektionen

Resultat av inspektionen ARBETSMILJÖ Datum 2015-03-30 Vår beteckning 2015/003299 Sid 1(5) Avdeiningen för inspektion JÖNKÖPINGS KOMMUN Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se 55189 lönköping Resultat av inspektionen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Så får barn och ungdomar arbeta

Så får barn och ungdomar arbeta Så får barn och ungdomar arbeta ARBETSUPPGIFTER.. 3 Prao, APU och yrkespraktik... 5 Förbjudna arbetsuppgifter... 6 Riskfyllda arbetsuppgifter... 6 Arbetstider... 7 Helg- och kvällsjobb under terminstid...

Läs mer