Hitta dina rättigheter. Guide för barn med funktionshinder och deras familjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hitta dina rättigheter. Guide för barn med funktionshinder och deras familjer"

Transkript

1 Hitta dina rättigheter Guide för barn med funktionshinder och deras familjer

2 ISBN: X Tryckt år 2002, andra upplagan

3 Alla barn har samma rättigheter och lika värde Handikappombudsmannen, HO, får ofta brev och samtal från anhöriga till barn med funktionshinder. Frågorna handlar om vilka rättigheter barnet har och hur man ska hävda sin rätt. Det är många lagar och regler som styr och de är ofta svåra att överblicka. Därför tror jag att det finns behov av att på ett ställe hitta en samlad översiktlig information om vad som gäller. HO har därför på regeringens uppdrag tagit fram den skrift du nu har i din hand. Texterna i skriften är sammanfattningar och förenklingar och alltså inte lagtext. För att hitta mer information hänvisas till berörda myndigheter, organisationer e t c. Mer utförlig juridisk rådgivning finns på HO:s webbplats Målet för den nya handikappolitiken är att skapa ett likvärdigt medborgarskap för människor med funktionshinder. Det slog riksdagen fast våren Utgångspunkten för en sådan politik är FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder (se bilaga, s 84). När det gäller barnets rättigheter är FN:s barnkonvention den röda tråd som ska följas i allt som rör barn (se bilaga, s 80).

4 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. FN:s barnkonvention, artikel 2 Barnkonventionen innebär en ny epok i arbetet med barn och ungas livsvillkor. Det är första gången barnets rättigheter formuleras i ett internationellt bindande dokument. Barnkonventionen är den enda konvention som uttryckligen säger att barn med funktionshinder har rätt till samma villkor som andra barn. Barnkonventionen bygger på fyra grundprinciper: barnet har rätt att inte diskrimineras, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut, barnet har rätt till liv och utveckling och barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad. Alla barn måste få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Kommuner och myndigheter fattar beslut utifrån ett generellt barnperspektiv. Det tycker jag är fel. Utgångspunkten för besluten måste vara att barn är olika, t ex på grund av funktionshinder, och därför har olika förutsättningar. Först då kan barnets bästa komma i fokus. Hör gärna av dig till HO med synpunkter på guiden. Vad tycker du om innehållet? Saknar du något? Alltför ofta betraktas mänskliga rättigheter för barn med funktionshinder som förhandlingsbara sociala förmåner. Mänskliga rättigheter handlar om den enskilda människans möjlighet att hävda sin rätt på alla nivåer. Min förhoppning är att denna skrift kan bidra till att barn med funktionshinder och deras familjer får lättare att hävda sina rättigheter. Lars Lööw Handikappombudsman

5 Innehåll Stöd till familjen s 2 Ekonomiskt stöd s 3 Mat s 9 Resor s 10 Bostad s 14 Kommunicera s 15 Lek & fritid s 18 Socialtjänstlagen s 20 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS s 22 Individuell plan s 29 Förskolan & skolan s30 Förskolan s 31 Skolor för alla s 32 Rätten till stöd s 36 Samarbete s 41 Vems är ansvaret? s 42 Skolskjuts s 45 Elevens arbetsmiljö s 46 Tillgänglig litteratur s 47 Hälso- & sjukvården s49 Habilitering & rehabilitering s 50 Hör- & syncentral s 52 Tandvård s 53 Hjälpmedel s 55 Kommunens sjukvård s 58 Högkostnadsskydd s 59 Söka & överklaga s61 Ansöka s 62 Överklaga s 63 Laglighetsprövning s 64 Tillsyn s65 Länsstyrelsen s 66 Patientnämnden s 67 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN s 68 Socialstyrelsen s 69 Riksförsäkringsverket, RFV s 70 Register s71 Hemsidor & telefonnummer s 72 Sökregister, ord s 74 Lagar & förordningar s 78 Bilagor FN:s barnkonvention s 80 FN:s standardregler s 84

6 Stöd till familjen Den service och de insatser som finns för barn med funktionshinder och deras föräldrar är uppdelade på tre huvudmän: staten landstingen kommunerna Kapitlet innehåller avsnitten Ekonomiskt stöd Mat Resor Bostad Kommunicera Lek & fritid Socialtjänstlagen Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Individuell plan Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. FN:s barnkonvention, artikel 3 2

7 Ekonomiskt stöd Samtliga bidrag under samlingsrubriken Ekonomiskt stöd hanteras av försäkringskassan. Mer information har försäkringskassan, hemsida Se även Bostadsanpassningsbidrag i avsnittet Bostad, s 14. Ansök skriftligt om bidrag hos försäkringskassan. Ta reda på om du ska bifoga läkarintyg eller andra handlingar. Tillsyn har Riksförsäkringsverket, RFV, tel , hemsida Överklaga. Skriftligt överklagande adresseras till länsrätten, men skickas till försäkringskassan. Överklagandet måste nå försäkringskassan inom två månader från det att du fick ta del av beslutet. Se avsnittet Överklaga, s 63. Vårdbidrag Föräldrar kan ha rätt till vårdbidrag om deras barn har funktionshinder, är under 16 år och behöver särskild tillsyn eller vård under minst 6 månader. Man kan också få vårdbidrag för att täcka extrautgifter, merkostnader, som är en följd av funktionshindret, t ex extra slitage på kläder, sjukresor, läkarvård, läkemedel eller en särskild diet. Om det finns flera barn under 16 år med funktions- 3

8 lag om handikappersättning och vårdbidrag (1998:703) hinder i familjen, kan det bli aktuellt med vårdbidrag även om varje barns behov var för sig inte är så stort att det ger rätt till bidrag. Försäkringskassan gör en bedömning av barnens sammanlagda behov av tillsyn och av hur stora merkostnaderna är. Fr o m 1 januari 2003 ändras åldersgränsen. Därefter kan det gå att få vårdbidrag t o m juni det år barnet fyller 19 år. En förälder kan få helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag. Ett helt vårdbidrag utgör 250 % av prisbasbeloppet. För år 2002 innebär det kronor per månad. Vårdbidraget omprövas minst vartannat år, om det inte finns skäl för omprövning med längre mellanrum. Bidraget kan också vara tidsbegränsat. Vårdbidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande, utom för den del som gäller merkostnader. Det finns också ett ferievårdbidrag för barn som bara bor hemma under lov och liknande. 4

9 Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning är ett ekonomiskt stöd som fr o m 1 januari 2003 ersätter förtidspension för unga med funktionshinder. När försäkringskassan beviljar aktivitetsersättning är kassan skyldig att erbjuda den enskilde möjlighet att delta i aktiviteter av olika slag. Det kan t ex handla om kurser, dagverksamhet, föreningsverksamhet, idrott eller praktik. lag om allmän försäkring (1962:381) Man kan få aktivitetsersättning om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel (från juli månad det år man fyller 19 år och fram till 30-årsdagen). Unga som p g a sitt funktionshinder inte gått ut grundskolan eller fullföljt sin gymnasieutbildning (det år de fyller 19 år) har också rätt till aktivitetsersättning studietiden ut. Det gäller oavsett om arbetsförmågan är nedsatt eller inte. Handikappersättning Den som är över 16 år och har ett funktionshinder kan i vissa fall få handikappersättning. Det krävs att man behöver omfattande stöd för att klara vardagslivet, sköta skolan eller arbetet. lag om handikappersättning och vårdbidrag (1998:703) Fr o m 1 januari 2003 ändras åldersgränsen så att man 5

10 kan få handikappersättning fr o m juli det år man fyller 19 år. Man kan också få handikappersättning om sjukdomen eller funktionshindret leder till stora extrakostnader. Som sådana merkostnader räknas t ex utgifter för sjukresor, särskild kost, läkarvård och läkemedel. Försäkringskassan bedömer det sammanlagda behovet av stöd och av merkostnader. Tänk på att det inte går att få tillfällig föräldrapenning för vård och tillsyn som givit rätt till vårdbidrag. lag om allmän försäkring (1962:381, 4 kap) Föräldrapenning Det finns två olika slags föräldrapenningsförmåner: Föräldrapenning i samband med att barn föds och tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt eller när föräldrarna besöker skola (kontaktdag), habilitering m m. Föräldrapenning med anledning av barnets födelse utbetalas under sammanlagt 480 dagar tills det att barnet fyllt 8 år. Tillfällig föräldrapenning utbetalas till föräldrar som är hemma från jobbet för att ta hand om sitt barn när det är sjukt eller för att ta barnet till barnavårdscentralen eller någon annan vårdinrättning. Man kan också få tillfällig föräldrapenning för att ta 6

11 hand om barnet när den ordinarie vårdaren (dagmamman, den andra föräldern, någon släkting e t c) är sjuk. Det gäller för alla barn tills de fyller 12 år. Föräldrar till barn med funktionshinder kan dessutom ta ut tillfällig föräldrapenning för att besöka habiliteringen, en specialskola eller liknande på egen hand eller tillsammans med sitt barn. Även det gäller så länge barnet är under 12 år. I vissa fall kan man få tillfällig föräldrapenning för att ta hand om sitt barn ända tills det fyller 16 år. Det gäller t ex om barnet får en allvarlig sjukdom eller ett funktionshinder och behöver föräldrarnas hjälp och omsorg under en begränsad tid eller vid läkarbesök. Tillfällig föräldrapenning vid LSS. När ett barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan det ge rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn ända tills barnet fyller 21 år. Om barnet går på gymnasium för rörelsehindrade eller i gymnasiesärskola kan föräldrarna få tillfällig föräldrapenning t o m vårterminen det år barnet fyller 23 år. Kontaktdagar. Föräldrar kan också ta ut tillfällig föräldrapenning för besök i barnets skola, s k kontaktdag. 7

12 Här gäller en kontaktdag per år och barn, så länge barnet är i åldern 6-11 år. Extra kontaktdagar. Föräldrar till barn som omfattas av LSS kan ta ut 10 kontaktdagar per barn och år fram till barnets sextonårsdag. Det kan t ex handla om föräldrautbildning med anledning av barnets funktionshinder, besök i barnets skola, förskoleverksamhet eller barnomsorg. 8

13 Mat Barn under 16 år kan ha rätt till lägre pris på vissa livsmedel. Det gäller om barnet har någon av följande sjukdomar: Crohns sjukdom fenylketonuri galaktosemi glutenintolerans komjölksproteinintolerans kort tunntarm laktosintolerans (medfödd och sekundär) kronisk njurinsufficiens sojaproteinintolerans ulcerös kolit lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m m (1996:1150) förordning om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m m (1996:1294) Läkemedelsverket har en lista över vilka livsmedel som omfattas av prisnedsättningen. För att få lägre pris går man till en läkare som har rätt att förskriva sådana livsmedel. Läkemedelsverket har information om vilka läkare det gäller. Mer information har Läkemedelsverket, tel , hemsida Subventioner vid köp av läkemedel och vård, se avsnittet Högkostnadsskydd s

14 Resor Tänk på att vissa delar av bilstödet inte ges i efterhand, t ex bidrag för anskaffning av fordon. Se alltså till att få ett beslut om bilstöd innan du köper ny bil. Tänk också på att försäkra bilen och anpassningarna. Bilstöd Bilstöd är ett statligt stöd för att skaffa bil, motorcykel eller moped. Man kan också få bilstöd för att anpassa ett fordon. Bidraget ges till personer som har mycket svårt att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationer. Även föräldrar till barn med funktionshinder kan få bilstöd. Man kan också ansöka om bilstöd för körkortsutbildning i samband med att man köper bil eller motorcykel. förordning om bilstöd till handikappade (1988:890) Mer information har försäkringskassan, hemsida Ansök om bilstöd hos försäkringskassan, som har särskilda blanketter. Bifoga ett läkarutlåtande om hur funktionshindret påverkar möjligheten att förflytta sig. Tillsyn har Riksförsäkringsverket, RFV, tel , hemsida Överklaga. Skriftligt överklagande adresseras till länsrätten, men skickas till försäkringskassan. Se till att det når försäkringskassan inom två månader från det att du fick ta del av beslutet. 10

15 Parkeringstillstånd Den som har rörelsehinder kan få ett särskilt tillstånd som ibland ger rätt att parkera där det annars inte är tillåtet. Det kan t ex vara på särskilda parkeringsplatser eller på en del av en gata där kommunen förbjudit parkering. Tillståndet ger inte rätt att parkera på privat mark om inte ägaren tillåter det. Parkeringstillstånd är till för personer som har svårt att förflytta sig till fots eller som behöver mycket hjälp av föraren utanför fordonet. Det går alltså att få parkeringstillstånd även för barn med funktionshinder. Svårigheten att förflytta sig kan bero på såväl fysiska som psykiska funktionshinder. Tänk på att du kanske måste betala parkeringsavgift även när du använder parkeringstillståndet. Hör efter vilka regler som gäller i din kommun. trafikförordning (1998:1276) Mer information har din kommun. Ansök om parkeringstillstånd hos kommunens trafiknämnd eller motsvarande. Föreskrifter om parkeringstillstånd ges ut av Vägverket, tel , hemsida Överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till Vägverket. Vägverkets beslut kan inte överklagas. 11

16 lag om färdtjänst (1997:736) Färdtjänst Färdtjänsten är till för människor som p g a funktionshinder har svårt att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Det är kommunens ansvar att anordna färdtjänst inom kommunen. I vissa fall är kommunen även skyldig att ordna resor mellan den egna kommunen och en annan kommun. Mer information har din kommun. Ansöka. Kommunen ger besked om var du söker färdtjänst. Överklaga. Skriftligt överklagande adresseras till länsrätten, men skickas till den som fattat beslutet, d v s kommunen eller trafikhuvudmannen (länstrafikbolaget). Överklagandet måste nå beslutsfattaren inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet. lag om riksfärdtjänst (1997:735) Riksfärdtjänst Riksfärdtjänst är till för längre resor, d v s från en kommun till en annan. Den som p g a funktionshinder inte kan resa med allmänna färdmedel till en normal kostnad eller måste ha ledsagare med sig, kan använda riksfärdtjänst i samband med "rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet". Resan ska göras med taxi, ett särskilt anpassat fordon 12

17 eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Resenären betalar resan själv men det ska inte kosta mer än att åka med allmänna kommunikationsmedel. Ledsagarens reskostnader ersätts däremot fullt ut. Mer information har din kommun. Ansöka. Kommunen ger besked om var du söker riksfärdtjänst. Överklaga. Skriftligt överklagande adresseras till länsrätten, men skickas till den som fattat beslutet. Överklagandet måste nå beslutsfattaren inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet. Resekostnadsersättning vid sjukresor Ibland kan man få ersättning för kostnader för sjukresor, bl a i samband med att man får sjukvård, tandvård, sjukgymnastik eller hjälpmedel. lag om resekostnadsersättning vid sjukresor (1991:419) Ansöka. Landstinget ger besked om var du söker resekostnadsersättning vid sjukresor. Skolskjuts, se s

18 Bostad Tänk på att ansöka om bidrag för bostadsanpassning innan du börjar bygga om huset. Tänk också på att fråga kommunen om du har förutsättningar att få bidrag innan du köper eller byter bostad. lag om bostadsanpassningsbidrag m m, BAB (1992:1574) Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för att anpassa hemmet så att vardagen fungerar. Bidraget gäller för fasta funktioner i bostaden, t ex köksskåpen, eller för anpassningar i anslutning till bostaden, t ex entrétrappan. Ibland kan man få bidrag för anpassningar som har att göra med rehabilitering, sjukvård eller hobby. Man kan senare få ersättning för att reparera den utrustning man skaffar med hjälp av bidraget, men man får inte ersättning för allmän upprustning och underhåll. Återställningsbidrag kan ibland vara aktuellt när det är dags att ta bort anpassningar. Mer information har din kommun. Ansök om bidraget hos kommunen där huset finns. Tillsyn har Boverket (som bl a ger ut en handbok om bostadsanpassningsbidraget) tel , hemsida Överklaga. Skriftligt överklagande adresseras till länsrätten, men skickas till kommunen. Överklagandet måste nå kommunen inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet. 14

19 Kommunicera Teckenspråksutbildning Föräldrar till barn som talar teckenspråk kan få bidrag till teckenspråksutbildning. Detta kallas TUFF. Första prioritet har föräldrar till barn i förskoleåldern. Teckenspråksutbildningen ska fungera som påbyggnad till den introduktion i teckenspråk som erbjuds inom ramen för landstingets habilitering. Den som deltar i TUFF får ersättning för förlorad arbetsinkomst och för resekostnader. Den som anordnar utbildningen får bidrag för kostnader för utbildning, internatboende och barntillsyn. Tänk på att syskon bör få utbildning i teckenspråk samtidigt med föräldrarna. förordning om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (1997:1158) Mer information har Centrala studiestödsnämnden, CSN, tel , hemsida Ansök om TUFF hos CSN. Tillsyn har Skolverket, tel , hemsida Tecken som stöd m m Utbildning i annan kommunikation, t ex tecken som stöd och Bliss, kan ges som insatsen råd & stöd enligt LSS. Överklaga. CSN:s beslut kan inte överklagas, men CSN kan ompröva sitt beslut. Din begäran om omprövning måste nå CSN inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet. 15

20 hälso- och sjukvårdslag (1982:763, 3b) förordning om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (2001:638) förvaltningslag (1986:223) Texttelefon m m Personer som inte kan använda vanlig telefon kan få texttelefon eller annan utrustning för kommunikation av landstinget. Det gäller för personer som är döva, dövblinda, har talskada, språkstörning eller grav hörselskada. Även närstående personer kan få bidrag till sådan utrustning. Mer information har ditt landsting. Ansök om texttelefon eller annan kommunikationsutrustning hos landstinget. Överklaga. Beslutet kan ej överklagas. Rätt till tolk Landstinget tillhandahåller tolktjänst för vardagstolkning åt döva, dövblinda och hörselskadade personer. Det gäller vid t ex läkar- och tandläkarbesök, ärenden till affärer, apotek, bibliotek och vid kontakter med myndigheter. Man kan också få tolk i samband med fritidsaktiviteter, rekreation och föreningsliv. När en person som har en allvarlig hörsel- eller talskada (eller inte behärskar svenska) har kontakt med 16

21 en myndighet, bör myndigheten anlita en tolk. Regeln, som står i förvaltningslagen, är begränsad till just kontakter med myndigheter. Mer information har ditt landsting. Ansök om vardagstolkning hos landstinget. Tillsyn har Socialstyrelsen, tel , Överklaga. Det går inte att överklaga beslutet. 17

22 Lek & fritid Barnet har rätt till lek, vila och fritid. FN:s barnkonvention, artikel 31 Lekotek Lekoteket lånar ut pedagogiskt lekmaterial utan kostnad till familjer med funktionshindrade förskolebarn. På lekoteket kan barnen även träna på att leka i grupp. Personalen är ofta förskollärare med specialpedagogisk vidareutbildning. De kan ge råd om lekprogram som passar barnet. Verksamheten är ett komplement till förskolan och finns på t ex sjukhus. En del lekotek drivs av ideella föreningar, men många har landstinget som huvudman. Mer information kan du få från kurator på habiliteringen. Datatek Familjer kan få hjälp med att välja datorprogram och styrsätt av arbetsterapeuter och specialpedagoger på datateket. Där kan familjen även låna eller hyra dator, programvara och anpassad utrustning för att kunna använda datorn. Verksamheten vänder sig till barn och unga med funktionshinder som är yngre än 20 år och som inte kan läsa och skriva. Det finns ett 30-tal datatek i landet, ofta i anslutning 18

23 till en habilitering eller till något resurscenter. Mer information har Hjälpmedelsinstitutet, tel , hemsida Hjälpmedel att hyra eller köpa själv En del hjälpmedel får man köpa själv från apoteket, specialaffärer, hjälpmedelscentraler eller via postorder. Ibland kan man hyra hjälpmedel eller få bidrag för att få ned kostnaderna. Det finns t ex depåer för uthyrning av fritidshjälpmedel spridda över landet. (Se även avsnittet Hjälpmedel, s 55-57). Information om fritidshjälpmedel har Hjälpmedelsinstitutet, tel , hemsida Svenska Handikappidrottsförbundet, tel , hemsida 19

24 Socialtjänstlagen Socialtjänsten ska ta särskild hänsyn till barnets bästa vid åtgärder som rör barn. Alla som arbetar i verksamheter för barn är skyldiga att uppmärksamma missförhållanden och anmäla dessa till socialnämnden. socialtjänstlag (2001:453) Den som inte själv kan tillgodose sina behov i det dagliga livet kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Det kan handla om att ordna försörjning, bostad och sysselsättning. Det går bara att få bistånd enligt socialtjänstlagen om dessa behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Kommunens socialnämnd ska svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd, vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till de som behöver det. Socialnämnden bör också ge stöd och avlösning till den som vårdar någon närstående som är långvarigt sjuk eller har funktionshinder. Kommunen har flera uppgifter enligt socialtjänstlagen, bl a att se till att människor med funktionshinder har en bostad som passar dem. Det innebär t ex att kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för personer som behöver det. Kommunen har alltid det yttersta ansvaret för att tillgodose behov som de som vistas i kommunen har. Kommunen ska planera sina insatser för personer med fysiska och psykiska funktionshinder i samverkan med bl a landsting och organisationer. Mer information har kommunen. 20

25 Ansök om insatser enligt socialtjänstlagen hos kommunen. Tillsyn har länsstyrelsen, hemsida Överklaga. Skriftligt överklagande adresseras till länsrätten, men skickas till kommunen. Överklagandet måste nå kommunen inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet. Tänk på att den som har varaktiga funktionshinder som orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet också kan få insatser enligt LSS (se nästa avsnitt). 21

26 LSS lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:1090) Individuell plan enligt LSS, se s 29. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en lag om olika typer av stöd till människor som har stora funktionshinder. Stödet kan vara t ex assistans, avlösarservice eller korttidsvistelse utanför hemmet. Syftet är att ge större möjligheter till ett självständigt liv, jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. LSS är en rättighetslag och ett komplement till annan lagstiftning som t ex socialtjänstlagen. En person som har rätt till insatser enligt LSS kan också ha rätt till insatser enligt socialtjänstlagen. Insatser enligt den ena lagen utesluter alltså inte insatser enligt den andra lagen. För att få rätt till insatser enligt LSS görs en prövning i tre steg. I första steget avgörs om man omfattas av lagen. I steg två prövas om man har behov av stöd. I steg tre prövas om behoven redan är tillgodosedda. LSS personkrets: LSS omfattar personer med varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Den medicinska diagnosen är inte avgörande. Däremot ska funktionshindret medföra stora svårigheter att klara av vardagsrutinerna. Det kan gälla att sköta hygienen, att klä sig, äta, kom- 22

27 municera, förflytta sig eller att klara av sysselsättning, nödvändig träning och behandling. Tänk på att även psykiska funktionshinder kan orsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd anses alltid uppfylla kraven för att omfattas av LSS. Det gäller även personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder på grund av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Den som inte omfattas av LSS får söka stöd av kommunen enligt socialtjänstlagen. Det är som regel kommunen som är huvudman för stödinsatser enligt LSS. Kommunen ska följa upp vilka som omfattas av LSS och vad det finns för behov av stöd och service. Kommunen ska också informera om sin LSS-verksamhet och samverka med handikapporganisationerna. Mer information om insatser enligt LSS har din kommun. Ansöka. Kommunen ger besked om var du söker insatser enligt LSS. Insatser enligt LSS: råd och stöd personlig assistans ledsagarservice kontaktperson avlösarservice korttidsvistelse utanför det egna hemmet korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig Tillsyn har länsstyrelsen, hemsida 23

28 Överklaga. Skriftligt överklagande adresseras till länsrätten, men skickas till den som fattat beslutet. Överklagandet måste nå beslutsfattaren inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet. Råd och stöd Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS ska vara ett expertstöd till barnet och familjen. Stödet ska alltså ges av personal som har särskild kunskap om hur det är att leva med funktionshinder. Det kan t ex vara en kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, talpedagog, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Råd och stöd kan också ges till andra anhöriga. När det gäller insatsen råd och stöd är ofta landstinget huvudman. LSS avgör vem som har rätt till personlig assistans. Personlig assistans Barn och ungdomar som omfattas av LSS kan ha rätt till personlig assistans för att klara vardagslivet, d v s att tvätta sig, äta, klä sig, kommunicera eller få hjälp med något annat som kräver ingående kunskaper om funktionshindret ifråga. Man kan få en assistent genom kommunen eller få ekonomisk ersättning för att själv anställa en person. 24

29 Den som får personlig assistans enligt LSS ska själv kunna påverka vem som anställs som assistent. Assistansersättning Den som har personlig assistans enligt LSS mer än 20 timmar i veckan kan få ekonomisk ersättning från försäkringskassan enligt lagen om assistansersättning, LASS. Man kan välja att själv anställa assistenter och vara arbetsgivare, att anlita t ex ett brukarkooperativ eller att få assistans genom kommunens verksamhet. Om man tillfälligt behöver mer assistans än vanligt, t ex i samband med en resa, faller det under kommunens ansvar. Det är kommunen som finansierar personlig assistans när man inte har rätt till ersättning enligt LASS. Det går inte att få assistansersättning för den tid man är på t ex sjukhus, bor i gruppbostad, är i skolan eller i daglig verksamhet. Men om det krävs ingående kunskaper om hur assistansen ska ges kan det göras undantag. Då kan man alltså få assistansersättning även i dessa fall. Tänk på att olika bidrag påverkar varandra. Den som t ex får assistansersättning kan bli av med sitt vårdbidrag eller sin handikappersättning. lag om assistansersättning, LASS, (1993:389) förordning om assistansersättning (1993:1091) Mer information har försäkringskassan, hemsida Ansök om assistansersättning enlig LASS hos försäkringskassan. 25

30 Ansök om tillfälligt utökad personlig assistans hos kommunen. Tillsyn har Riksförsäkringsverket, RFV, tel , hemsida Överklaga. Adressera skriftligt överklagande till länsrätten, men skicka till försäkringskassan. Överklagandet måste nå försäkringskassan inom två månader från det att du fick ta del av beslutet. Söka insatser enligt LSS, se s 23. Ledsagarservice Funktionshindrade barn och ungdomar som inte har personlig assistans kan istället ha en ledsagare för att kunna träffa vänner, gå på bio, resa eller göra något annat som hon eller han är intresserad av. Insatsen ska underlätta kontakten med andra människor och stödet ska vara individuellt. Kontaktperson En kontaktperson är en medmänniska som gör det möjligt att t ex gå på bio, ta en fika på sta n eller göra något annat man är intresserad av. Det ställs inga krav på kontaktpersonens utbildning eftersom det inte handlar om att ge något professionellt stöd. Syftet är helt enkelt att vara ett sällskap, en kamrat som gör fritiden rikare. 26

31 Avlösarservice Avlösarservice är en möjlighet till avlastning när någon i familjen har ett funktionshinder. Det kan t ex innebära att någon tar hand om ett barn med funktionshinder så att föräldrarna och syskonen kan göra något annat. Tänk på att avlösarservice både kan vara en regelbunden insats och fungera som en lösning i akuta situationer. Korttidsvistelse utanför hemmet Syftet med insatsen, ofta kallad kortis, är att barn som omfattas av LSS ska kunna koppla av, hämta nya krafter och få lite miljöombyte. Samtidigt kan föräldrarna göra något annat än att ta hand om barnet. Familjen kan använda sig av kortis både regelbundet och som en lösning vid akuta behov. Det kan också vara ett sätt för barnet att pröva sina vingar för att bli mer självständig i förhållande till sina föräldrar. Barnet kan vara på ett särskilt korttidshem, hos en stödfamilj, på kurs eller på sommarläger. Korttidstillsyn för barn över 12 år Barn som vuxit ur fritids, men som ändå behöver passning p g a sitt funktionshinder, kan få korttidstillsyn efter skoldagens slut och under loven. Tillsynen kan ges av ett fritidshem, en fritidsgård eller någon annan särskilt ordnad verksamhet. 27

32 Huvudsaken är att lösningen passar barnet, så att den fungerar och gör det möjligt för föräldrarna att sköta sitt arbete. Insatsen ska ge barnet en meningsfull fritid. Familjehem eller bostad med särskild service Barn och ungdomar som omfattas av LSS och som inte kan bo hos sina föräldrar, kan få bo hos en annan familj eller i en bostad med särskild service. Om barnet kan bo hemma för det mesta, kan t ex familjehemmet fungera som ett komplement. I första hand bör man undersöka om situationen kan lösas på annat sätt, kanske genom att barnet får en personlig assistent. 28

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning VÄLKOMMEN TILL FUB! FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Särskolan i Malmö. Information till dig som har barn i särskolan

Särskolan i Malmö. Information till dig som har barn i särskolan Särskolan i Malmö Information till dig som har barn i särskolan Skollagen På skolverkets webbplats, www.skolverket.se och på Sveriges riksdags webbplats www.riksdagen.se kan du läsa om skollagen. Särskolan

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Samhällets stöd Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Föreläsare Lotta Ramsten Fredriksson, kurator Anna Wickström, kurator Eva Ytterborg, kurator Katarina Hultberg, kurator Samhällets stöd Stat

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Social och ekonomisk information

Social och ekonomisk information Social och ekonomisk information Barn och ungdom Habiliteringen Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter 2 Innehållsförteckning Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter... 2 Viktiga telefonnummer...

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer