Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2014-03-01 2016-03-31 1"

Transkript

1 Kollektivt avtal mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET

2 2

3 Innehåll 1 Avtalets omfattning 4 2 Tjänstebeskrivningar 4 3 Anställnings ingående 4 4 Anställnings upphörande 5 5 Förtroendeförhållande 8 6 Förhandlingsordning 9 7 Rese-/Traktamentsersättning 10 8 Arbetstid 10 9 Minskning av ordinarie arbetstid Arbetstidsredovisning Ersättning för förskjuten arbetstid Helgersättning Övertid Mertid Övertidskompensation Lön för del av löneperiod Sjuklön och föräldralön Repetitions-, civilförsvarsutbildning Semester Ledighet för studier Tjänstledighet för annan tjänst Löneavdrag vid tjänstledighet Ledighet för flyttning Anhörigs bortgång Ledighet vid läkarbesök Avtalsförsäkringar Företagshälsovård Giltighetstid 22 Sjuklön mm (Bilaga A) 24 Semesterbestämmelser (Bilaga B) 35 Utdrag ur Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstidens förläggning (Bilaga C) 39 3

4 Kollektivt avtal mellan Studiefrämjandet, Riksförbundet och Skogs och Lantbrukstjänstemannaförbundet 1 AVTALETS OMFATTNING Detta avtal gäller å ena sidan Studiefrämjandet, Riksförbundet jämte dess distrikt och avdelningar samt å andra sidan i 2 angivna tjänstemän, vilka är medlemmar i Skogs och Lantbrukstjänstemannaförbundet. 2 TJÄNSTEBESKRIVNINGAR De tjänstemän som omfattas av kollektivavtalet är: 1. Verksamhetsledare (stadgeenligt godkänd för distrikt respektive avdelning). 2. Handläggande tjänstemän (med eget verksamhets och/eller ekonomiskt ansvar, delegerat av verksamhetsledare). 3. Övriga tjänstemän. Råder ovisshet om anställningens art, skall förhandlingar ske mellan Studiefrämjandet och Skogs och Lantbrukstjänstemannaförbundet. 3 ANSTÄLLNINGS INGÅENDE Överenskommelse om anställning skall ske skriftligen. Därvid anges befattning, lönevillkor, anställningsform, arbetstidsmått, verksamhetsområde, stationeringsort samt övriga anställningsvillkor av betydelse. Skriftlig befattningsbeskrivning bör upprättas i samband med anställningen, vilken därefter regelbundet ses över och vid behov revideras. 4

5 Anställning gäller tills vidare, om ej annat har överenskommits. Vikariats, objekts och annan tidsbegränsad anställning skall klart anges. Med vikariat avses: att tjänsteman ersätter en annan tjänsteman under dennes frånvaro, t ex vid ledighet på grund av semester, sjukdom, utbildning eller att tjänstemannen under högst 6 månader eller under den längre tid som överenskommits mellan arbetsgivaren och Studiefrämjandets Tjänstemannaförening (STF), uppehåller en ledigbliven befattning i avvaktan på att en ny innehavare av befattningen har utsetts. Utöver de i LAS 5 nämnda fallen kan avtal om tidsbegränsad anställning träffas efter lokal överenskommelse mellan arbetsgivaren och Studiefrämjandets Tjänstemannaförening. Vid nyanställning, som avses gälla tills vidare, får överenskommelse träffas om provanställning omfattande: Verksamhetsledare: högst 12 månader Handläggande tjänsteman respektive övriga tjänstemän: högst 6 månader Vill endera parten avbryta provanställningen före utgången av den överenskomna prövotiden, eller i samband med att denna utlöper, skall meddelande härom lämnas till motparten minst en månad innan anställningen avses upphöra. Har så ej skett övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. 4 ANSTÄLLNINGS UPPHÖRANDE Anställning som löper tills vidare kan sägas upp av arbetsgivare eller tjänsteman för att upphöra efter nedan angiven uppsägningstid. Anmärkningar: Anställning för viss tid (t ex vikariat) och andra tidsbegränsade anställningar upphör utan föregående uppsägning vid den över 5

6 enskomna anställningstidens utgång eller när det överenskomna arbetet slutförts. Uppsägning skall för såväl arbetsgivare som tjänsteman ske skriftligen. 1. Uppsägningstid för tjänstemän Verksamhetsledare och handläggande tjänstemän: Övriga tjänstemän: 3 månader 1 månad 2. Uppsägningstid för arbetsgivare Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. För arbetsgivaren gäller följande uppsägningstider i månader, beroende på tjänstemannens anställningstid. Anställningstid Uppsägningstid 0 år 3 år 3 månader 4 år 4 månader 5 år 5 månader 6 år 6 månader Har tjänsteman, som sagts upp på grund av arbetsbrist, vid uppsägningsdagen uppnått 55 års ålder och då har 10 års sammanhängande anställningstid skall uppsägningstiden enligt denna punkt förlängas med sex månader. Den förlängda uppsägningstiden gäller inte för tjänsteman som fyllt 65 år. Övergångsregel Tjänsteman som anställts före och som fyllt 45 år har 6 månaders uppsägningstid vid uppsägning före den 1 januari

7 3. Turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist Uppstår fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist skall, i de fall flera tjänstemän har jämställda arbetsuppgifter och likvärdiga yrkeskvalifikationer, anställningstidens längd och, vid lika anställningstid, åldern vara avgörande för företräde till fortsatt anställning. Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställes turordningen för varje driftsenhet för sig. Parterna skall vid aktualiserad personalinskränkning värdera arbetsgivarens krav och behov i bemanningshänseende. Om dessa behov inte kan tillgodoses med tillämpning av lag och ovannämnda bestämmelser om den s k turordningskretsen skall fastställandet av turordning ske med avsteg från nyssnämnda bestämmelser. Parterna skall därvid göra ett urval av de anställda som skall sägas upp så att arbetsgivarens behov av kompetens särskilt beaktas liksom arbetsgivarens möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet och därmed bereda fortsatt anställning. Det förutsätts att parterna, på endera partens begäran, träffar överenskommelse om fastställande av turordning vid uppsägning med tillämpning av 22 lagen om anställningsskydd och de avsteg från lagen som erfordras. Därvid noterar parterna att ovannämnda bestämmelser om den s k turordningskretsen utgör ett sådant avsteg. Parterna kan också med avvikelse från bestämmelserna i lagen om anställningsskydd överenskomma om turordning vid återanställning. Därvid skall de ovan nämnda kriterierna gälla. Det åligger parterna att på begäran föra förhandlingar som sägs i föregående stycken liksom att skriftligen bekräfta träffade överenskommelser. Enas inte arbetsgivaren och Studiefrämjandets Tjänstemannaförening, äger Studiefrämjandet, Riksförbundet och Skogs och 7

8 Lantbrukstjänstemannaförbundet, om endera begär det, träffa överenskommelse i enlighet med ovan angivna riktlinjer. Anmärkning 1: Utan lokal eller central överenskommelse enligt ovan kan uppsägning på grund av arbetsbrist respektive återanställning prövas enligt lag med iakttagande av förhandlingsordningen. Anmärkning 2: Om beräkning av anställningstidens längd, se 3 lagen om anställningsskydd. Tjänsteman, som gjort sig skyldig till allvarlig försummelse i tjänsten, må tilldelas varning. Övriga frågor rörande anställningens upphörande regleras av lagen om anställningsskydd (förhandling, överläggning, omplacering, varsel och underrättelse m m). 5 FÖRTROENDEFÖRHÅLLANDE Förhållandet mellan arbetsgivaren och tjänstemannen grundar sig på ömsesidig lojalitet och förtroende. Tjänsteman skall i möjligaste mån tillvarata Studiefrämjandets intressen. Full diskretion skall iakttas rörande Studiefrämjandets inre angelägenheter. Uppgifter beträffande olika ärenden, utredningar, förhandlingar etc får således icke delges obehöriga. Tjänsteman uppmanas att iaktta sparsamhet med Studiefrämjandets medel. En tjänsteman får ej utföra arbete eller direkt eller indirekt bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren. Tjänstemannen får ej heller åta sig uppdrag eller bedriva verksamhet, som kan inverka menligt på hans arbete i tjänsten. Tjänsteman som avser att åta sig uppdrag eller bisyssla av mera omfattande slag skall först samråda med arbetsgivaren. Tjänsteman har rätt att mottaga statligt, kommunalt och fackligt förtroendeuppdrag. 8

9 6 FÖRHANDLINGSORDNING Arbetsgivare och tjänsteman skall genom ömsesidigt hänsynstagande i samförstånd söka ordna sina gemensamma angelägenheter och såvitt möjligt förebygga uppkomsten av tvist. Tvist rörande tolkning eller tillämpning av lag eller detta avtal uppkommer först sedan styrelsen för den lokala fackliga organisationen, Studiefrämjandets Tjänstemannaförening eller Skogs och Lantbrukstjänstemannaförbundet biträtt tjänstemannens uppfattning och anmält detta till arbetsgivaren. Lokal förhandling Förhandling rörande tolkning eller tillämpning av lag eller avtal föres i första hand mellan arbetsgivaren och Studiefrämjandets Tjänstemannaförening. Central förhandling Kan uppgörelse ej träffas vid lokal förhandling ankommer det på part som vill fullfölja ärendet att påkalla förhandling mellan Studiefrämjandet, Riksförbundet och Skogs och Lantbrukstjänstemannaförbundet (nedan kallade förbunden). Då ärendets beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter ger anledning därtill må, om något av förbunden så begär, central förhandling upptagas direkt utan föregående lokal förhandling. Kan tvistefråga icke lösas genom förhandlingar mellan förbunden har part som så önskar att hänskjuta tvisten till behandling av domstol. Därest förbunden är ense därom, kan tvist, vilken lämpligen ej bör dragas inför domstol, hänskjutas till avgörande i en särskild skiljenämnd. Detta gäller även tvist huruvida uppsägning har skett på saklig grund eller icke. 9

10 Studiefrämjandet, Riksförbundet och Skogs och Lantbrukstjänstemannstemannaförbundets skiljenämnd skall bestå av fem ledamöter. Organisationena utser vardera två ledamöter samt gemensamt den femte ledamoten, vilken tillika skall vara ordförande. För de av organisationerna utsedda ledamöterna utses på samma sätt lika antal suppleanter. Skiljenämnden är beslutsmässig när fem ledamöter eller suppleanter är närvarande. Nämndens beslut är bindande för berörda parter. 7 RESE /TRAKTAMENTSERSÄTTNING Bilersättning Vid beordrad tjänsteresa med egen bil utgår ersättning efter lokal överenskommelse. Traktamenten Vid tjänsteresa med övernattning utgår traktamente enligt de förutsättningar och med de normalbelopp som Skatteverket fastställt för avdrag avseende ökning i levnadskostnaden vid förrättningar i Sverige. 8 ARBETSTID De i avtalet angivna arbetstidsreglerna gäller i stället för arbetstidslagens bestämmelser. EU:s arbetstidsdirektiv om arbetstidens förläggning gäller. Parterna vill särskilt uppmärksamma direktivets viloregler, se bilaga C. 8.1 Ordinarie arbetstid och sammanlagd arbetstid Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 37,5 timmar i genomsnitt per vecka under en begränsningsperiod om högst sex månader. 10

11 Den sammanlagda arbetstiden under varje period om 7 dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Med övertid avses sådan arbetstid som vid heltidsanställning överstiger den ordinarie dagliga arbetstiden. Med mertid avses sådan arbetstid som överstiger en deltidsanställd tjänstemans ordinarie dagliga arbetstid (upp till heltid). Tjänsteman skall om möjligt ej åläggas utföra arbete på mer än högst 20 normalt arbetsfria dagar under året (lördagar samt sön- och helgdagar). 8.2 Reglerad arbetstid En tjänsteman med reglerad arbetstid har ett av arbetsgivaren i förväg fastställt arbetstidsschema med angivna klockslag för arbetsdagens början och slut, eller flexibel arbetstid med fastställda tidsintervall för arbetsdagens början och slut. Vid reglerad arbetstid ges ersättning för förskjuten arbetstid, helgersättning, övertid/mertid. Arbetstidens förläggning Hänsyn ska tas till såväl verksamhetens behov som till tjänstemannens behov och önskemål vid arbetstidens förläggning. Inriktningen ska vara att så långt det är möjligt beakta att tjänstemannen har möjlighet att förena arbete med familjeliv och socialt liv i övrigt. Vid ändring av tjänstemannens arbetstid kan det behövas en skälig övergångsperiod. Arbetsgivaren ska informera berörd tjänsteman minst 14 dagar innan ändringen genomförs. 11

12 8.3 Målstyrd arbetstid Målstyrd arbetstid gäller för tjänstemän i chefsställning, såsom verksamhetsledare, distriktschefer, sektionschefer eller motsvarande. En tjänsteman med målstyrd arbetstid har frihet att själv förlägga sin arbetstid utifrån verksamhetens krav och behov. Ersättning för förskjuten arbetstid, helgersättning, övertid/mertid utges inte till tjänsteman med målstyrd arbetstid. I stället ges individuell kompensation i form av ett lönetillägg utifrån arbetets förutsättningar (kvällsoch helgtjänstgöring samt förväntad övertid). Tjänstemän som har målstyrd arbetstid är undantagna från arbetstidsavtalets bestämmelser, 9-15 samt bilaga C. Förutsättningar för målstyrd arbetstid Arbetsgivaren och tjänstemannen ska regelbundet under året stämma av arbetstidens omfattning ur ett arbetsmiljöperspektiv. Om kravet på arbetsuppgifter av någondera parten bedöms som onormalt ska samråd ske. I samband med utvecklingssamtalet, då arbetsgivaren och tjänstemannen för en dialog om verksamhetens mål och utveckling samt fastställer mål för tjänstemannen kommande verksamhetsår, ska också förutsättningarna för målstyrd arbetstid övervägas. Enskild överenskommelse om målstyrd arbetstid För tjänstemän med frihet att förlägga sin arbetstid utifrån verksamhetens art, eller där arbetsgivaren inte kan kontrollera arbetstiden, kan enskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannen träffas om målstyrd arbetstid. En överenskommelse om målstyrd arbetstid ska vara skriftlig och ange lönetilläggets storlek. 12

13 Överenskommelsen gäller tills vidare och kan revideras vid nästa lönerevision. Arbetsgivare eller tjänsteman som vill att en sådan överenskommelse ska upphöra ska underrätta den andra parten senast två månader dessförinnan. 9 MINSKNING AV ORDINARIE ARBETSTID Då helgdag infaller på någon av dagarna måndag fredag minskas den ordinarie arbetstiden med den tid arbetstagaren skulle ha fullgjort om helgdagen varit vardag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton jämställes med helgdag. Den på arbetsplatsen fastställda dagarbetstiden minskas också vissa helgdagsaftnar enligt följande: Dag Timmar Trettondagsafton 4 Skärtorsdagen 4 Valborgsmässoafton 4 Dag före Kristi Himmelfärdsdag 4 Dag efter Kristi Himmelfärdsdag 7,5 Dag före Alla Helgons dag 4 Den 23 december som infaller på fredag 4 Tjänsteman äger rätt till en dags ledighet med bibehållen lön, de år som Nationaldagen den 6 juni infaller på en lördag eller söndag, under förutsättning att anställningen består denna dag. Utläggning av ledighet sker under det aktuella kalenderåret efter överenskommelse mellan arbetsgivare och tjänsteman. Anmärkning: Minskningen av den ordinarie arbetstiden görs i proportion till tjänstemannens sysselsättningsgrad. 13

14 10 ARBETSTIDSREDOVISNING Det åligger tjänstemannen att avge tidrapporter enligt de direktiv som arbetsgivaren lämnar. 11 ERSÄTTNING FÖR FÖRSKJUTEN ARBETSTID 1. Med förskjuten arbetstid avses den del av tjänstemannens ordinarie arbetstid som förläggs utanför den vid tjänstemannens arbetsställe gällande ordinarie arbetstiden. Förskjuten arbetstid ersätts enligt punkt 2 nedan. Ersättning utgår endast under förutsättning att den förskjutna arbetstiden är beordrad på förhand eller, där så ej kunnat ske, godkänts i efterhand av arbetsgivaren. 2. Förskjuten arbetstid ersätts per timme enligt följande: kl 18 till kl 06 vardagar månadslönen 540 från kl 06 lördagar, från kl 17 trettondagsafton och dagarna före 1 maj, Kristi Himmelfärdsdag och månadslönen Alla Helgons Dag till kl påföljande vardag samt från kl 06 till kl 17 nyårsafton samt från kl 06 pingst, midsommaroch julafton samt från kl 17 skär månadslönen torsdagen och nyårsafton till 150 kl 06 första vardagen efter respektive helger 14

15 Anmärkning: Med månadslön avses här tjänstemannens aktuella fasta kontanta månadslön. För deltidsanställd tjänsteman ska lönen uppräknas till lön motsvarande full ordinarie arbetstid. 3. Ersättning för förskjuten arbetstid kan ej utges samtidigt med helgersättning eller övertidskompensation. 12 HELGERSÄTTNING Är tjänsteman beordrad att såsom medverkande vid kurs, konferens eller informationsmöte fullgöra arbete på lördag, söndag, helgdag eller eljest arbetsfri dag erhåller denne ersättning för sådan dag med 375 kronor per dag. Denna ersättning kan ej utges samtidigt med ersättning för förskjuten arbetstid eller övertidskompensation. Anmärkning: Med medverkande avses kurs eller konferensledare, föredragshållare eller motsvarande. 13 ÖVERTID Övriga tjänstemän enl 2 må åläggas högst 200 timmar övertid per år. Ytterligare övertid kan tas ut efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och Studiefrämjandets Tjänstemannaförening. 14 MERTID Tjänsteman med deltidsanställning må åläggas högst 200 timmar mertid per år. Ytterligare mertid kan tas ut efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och Studiefrämjandets Tjänstemannaförening. 15

16 15 ÖVERTIDSKOMPENSATION Mom 1 Övertids- och mertidskompensation Kompensation för arbete på övertid respektive mertid utgår enligt bestämmelserna i denna paragraf under förutsättning att arbetet har beordrats på förhand eller, där beordrande på förhand ej kunnat ske, godkänts i efterhand av arbetsgivaren. Övertidsarbete kompenseras antingen i pengar (övertidsersättning) eller om tjänstemannen så önskar och arbetsgivaren efter samråd med tjänstemannen finner att så kan ske utan olägenhet i form av ledig tid (kompensationsledighet). Vid samrådet mellan arbetsgivaren och tjänstemannen bör även, så långt det är möjligt, beaktas tjänstemannens önskemål om när kompensationsledigheten skall utläggas. Övertidskompensation kan ej utges samtidigt med ersättning för förskjuten arbetstid eller helgersättning. Mom 2 Övertidskompensationens storlek Tjänstemän med reglerad arbetstid erhåller övertidsersättning per timme enligt följande: a) för övertidsarbete kl helgfria måndagar fredagar s k enkel övertid: månadslönen 94 b) för övertidsarbete på annan tid s k kvalificerad övertid: månadslönen 72 16

17 Anmärkningar: Övertidsarbete på för den enskilde tjänstemannen arbetsfria vardagar samt midsommar, jul och nyårsafton jämställs med övertidsarbete på annan tid. Med månadslön avses i detta moment tjänstemannens aktuella fasta kontanta månadslön. (För tjänsteman avlönad med veckolön ska månadslönen beräknas som 4,3 x veckolönen.) Divisorerna i a) och b) har nedjusterats så att de inbegriper semesterlön. Vid tillämpning av divisorerna i a) och b) ska tjänstemannens lön uppräknas till lön motsvarande full ordinarie arbetstid. Kompensationsledighet för övertidsarbete, som avses under a), utges med 1,5 timme och för övertidsarbete, som avses under b) med 2 timmar för varje övertidstimme. Kompensationsledighet ska uttas i så nära anslutning till övertidsarbetet som det praktiska arbetet medgiver, dock senast inom 12 veckor. Kan så inte ske ska, om inte annan överenskommelse föreligger, övertidsersättning utgå. Mom 3 Kompensation vid mertidsarbete Tjänstemän med reglerad arbetstid erhåller kompensation för mertidsarbete enligt följande. Om en deltidsanställd tjänsteman har utfört arbete utöver den för hans deltidsanställning gällande ordinarie dagliga arbetstidens längd (mertid), utges ersättning per överskjutande timme med månadslönen 3,5 x veckoarbetstiden Anmärkningar: Divisorn är nedjusterad så att den inbegriper semesterlön. 17

18 Med månadslön avses här tjänstemannens aktuella fasta kontanta månadslön. Med veckoarbetstid avses här den deltidsanställdes arbetstid per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad. Vid beräkning av längden av överskjutande arbetstid medräknas endast fulla halvtimmar. Om mertidsarbetet har utförts såväl före som efter den för deltidsanställningen gällande ordinarie arbetstiden viss dag ska de båda tidsperioderna sammanräknas. Om mertidsarbete pågår före eller efter de klockslag som gäller beträffande den ordinarie dagliga arbetstidens förläggning för heltidsanställning i motsvarande befattning vid i organisationen, utges övertidskompensation enligt mom 2. I stället för ersättning enligt ovan kan kompensation för mertidsarbete, om arbetsgivaren så medger, utgå i form av ledighet av motsvarande längd. 16 LÖN FÖR DEL AV LÖNEPERIOD Om en tjänsteman börjar eller slutar sin anställning under löpande kalendermånad beräknas lönen på följande sätt: För varje kalenderdag som anställningen omfattar utges en dagslön. Beträffande begreppet dagslön (och månadslön) se SJUKLÖN och FÖRÄLDRALÖN Vid sjukdom, föräldralön och vid ledighet med tillfällig föräldrapenning utgår lön enligt bilaga A. 18

19 18 REPETITIONS, CIVILFÖRSVARSUTBILDNING För tid som tjänsteman fullgör repetitions eller civilförsvarsutbildning görs för varje dag löneavdrag utgörande 90 % av en dagslön. Löneavdraget beräknas på samma sätt som sjukavdrag fr o m 15:e kalenderdagen enligt bilaga A. 19 SEMESTER Semesterledighet och semesterlön utgår enligt bilaga B. 20 LEDIGHET FÖR STUDIER Tjänsteman kan efter ansökan beviljas ledighet för studier med bibehållen lön under högst en vecka per år. Sådan ledighet kan beviljas om studierna helt eller delvis är till nytta i tjänstemannens arbete och under förutsättning att arbetet så medger. Studieresultaten skall på lämpligt sätt redovisas. Anmärkning 1: Under tid för beordrad utbildning bibehålles löneförmåner enligt detta avtal samt utgår i förekommande fall rese och traktamentsersättningttning. Sådan utbildning är bl a inom Studiefrämjandet fastställd introduktionsutbildning. Anmärkning 2: Arbetsgivaren skall bereda nyanställd tjänsteman möjlighet att delta i Studiefrämjandets centralt och/eller regionalt anordnade introduktionsutbildning. Det åligger likaledes tjänsteman att delta i sådan beordrad introduktionsutbildning. 21 TJÄNSTLEDIGHET FÖR ANNAN TJÄNST Tjänsteman skall om möjligt beredas tjänstledighet för att pröva annan tjänst inom Studiefrämjandet. 19

20 22 LÖNEAVDRAG VID TJÄNSTLEDIGHET När en tjänsteman är frånvarande på grund av tjänstledighet utan rätt till lön görs avdrag enligt följande. 1. Ledighet del av dag Om tjänstemannen är tjänstledig del av dag görs avdrag per timme med: Månadslönen Ledighet högst 5 arbetsdagar Om tjänstemannen är tjänstledig under en period om högst 5 arbetsdagar skall för varje arbetsdag som tjänstemannen är tjänstledig avdrag göras med: Månadslönen Ledighet längre än 5 arbetsdagar Om tjänstemannen är tjänstledig under en period längre än 5 arbetsdagar skall för varje tjänstledighetsdag (även för den enskilde tjänstemannen arbetsfri vardag samt sön- eller helgdagar) avdrag göras med dagslönen. Dagslön = den fasta kontanta månadslönen x Månadslön = den aktuella månadslönen. Med fast kontant månadslön jämställs i detta sammanhang fasta lönetillägg per månad. 4. Ledighet hel kalendermånad Om en tjänstledighetsperiod omfattar en eller flera hela kalendermånader skall tjänstemannens hela månadslön dras av för var och en av kalendermånaderna. 20

21 Beträffande ledighet i samband med graviditet, barns födelse och adoption respektive med tillfällig föräldrapenning, se bilaga A. 23 LEDIGHET FÖR FLYTTNING Tjänsteman som byter arbetsgivare inom Studiefrämjandet får med bibehållen lön använda 2 arbetsdagar för flyttningen. Lönekostnaden härför betalas av den nye arbetsgivaren. 24 ANHÖRIGS BORTGÅNG Vid nära anhörigs bortgång har tjänsteman, om omständigheterna fordrar det, rätt till högst en veckas tjänstledighet med bibehållen lön. Anmärkning: Med nära anhörig avses i första hand make, maka, sambo, barn, föräldrar, mor, far och svärföräldrar, syskon eller personer som för den anställde kan likställas med dessa. 25 LEDIGHET VID LÄKARBESÖK Tjänsteman äger rätt att besöka läkare, distriktssköterska, tandläkare och optiker på ordinarie arbetstid utan löneavdrag. Detsamma gäller kort behandling (högst en dag vid varje behandlingstillfälle), efter remiss, på sjukvårdsinrättning ansluten till försäkringskassesystemet. Anmärkning: Ledigheten skall om möjligt förläggas i anslutning till arbetstidens början eller slut. 26 AVTALSFÖRSÄKRINGAR De vid varje tidpunkt gällande avtalen mellan Svenskt Näringsliv och PTK avseende ITP-plan, tjänstegrupplivförsäkring (TGL), trygghetsför 21

22 säkring vid arbetsskada (TFA) skall äga giltighet inom avtalsområdet. Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK gäller enligt särskild överenskommelse inom avtalsområdet. Det åligger den lokala arbetsgivaren att teckna ovan nämnda försäkringar. 27 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Företagshälsovård bör inrättas så snart resurser och praktiska möjligheter härför föreligger. För arbetsplats som ej anslutits till företagshälsovården gäller att tjänsteman har rätt till ett läkarbesök per år för allmän hälsokontroll. Arbetsgivaren betalar för sådant läkarbesök. 28 GILTIGHETSTID Detta avtal gäller från och med den 1 mars 2014 till och med den 31 mars 2016 och därefter för ett år i sänder om uppsägning inte sker senast två månader före den 31 mars Framställs begäran om förhandling före den 1 februari 2016 gäller avtalet därefter med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. 22

23 Stockholm STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET jämte dess distrikt och avdelningar Lars Jonsson Katrin Odelius SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET Swante Holm Umberti Bjuhr Britt-Marie Järvi 23

24 BILAGA A SJUKLÖN mm Mom 1 Rätten till sjuklön och sjukanmälan Mom 1:1 Sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden utges enligt lagen om sjuklön (SjLL) med tillägg i mom 2:2 andra stycket. Den närmare beräkningen av sjuklönens storlek är angiven i mom 3 6. Sjuklön från arbetsgivaren fr o m 15:e kalenderdagen i sjukperioden utges enligt detta avtal. Ny sjukperiod som börjar inom 5 kalenderdagar från det en tidigare sjukperiod upphörde skall betraktas som fortsättning på den tidigare sjukperioden. Mom 1:2 När en tjänsteman blir sjuk och därför ej kan tjänstgöra skall han snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta. Vidare skall han så snart det kan ske, meddela arbetsgivaren när han beräknar kunna återgå i arbete. Samma gäller om tjänstemannen blir arbetsoförmögen på grund av olycksfall eller arbetsskada eller måste avhålla sig från arbete på grund av risk för överförande av smitta och rätt föreligger till ersättning enligt Socialförsäkringsbalken. Sjuklön skall som huvudregel inte utges för tid innan arbetsgivaren fått anmälan om sjukdomsfallet (8 1 st SjLL). 24

25 Mom 2 Försäkran och läkarintyg Mom 2:1 Tjänstemannen skall lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att han varit sjuk, uppgifter om i vilken omfattning han arbetsförmåga varit nedsatt på grund av sjukdomen och under vilka dagar tjänstemannen skulle ha arbetat (9 SjLL). Mom 2:2 Arbetsgivaren är skyldig att utge sjuklön fr o m den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om tjänstemannen styrker nedsättningen av arbetsförmågan och sjukperiodens längd med läkarintyg (8 2 st SjLL). Om arbetsgivaren så begär skall tjänstemannen styrka nedsättningen av arbetsförmågan med läkarintyg tidigare dag. Arbetsgivaren har rätt att anvisa läkare. Mom 3 Sjuklönens storlek Mom 3:1 Den sjuklön som arbetsgivaren skall utge till tjänstemannen beräknas genom att avdrag görs från lönen enligt nedan. Sjukdom t o m 14 kalenderdagen per sjukperiod: Mom 3:2 För varje timme en tjänsteman är frånvarande på grund av sjukdom görs sjukavdrag per timme med månadslönen x 12 för den första frånvarodagen 52 x veckoarbetstiden (karensdagen) i sjuklöneperioden 25

26 respektive med 20% x månadslönen x 12 fr o m den andra frånvarodagen 52 x veckoarbetstiden i sjuklöneperioden Om tjänstemannen skulle ha utfört arbete med schemalagd förskjuten arbetstid utges dessutom sjuklön för den andra och tredje frånvarodagen med 80% av den ersättning för förskjuten arbetstid som tjänstemannen gått miste om. Anmärkningar: 1. För tjänsteman, som enligt försäkringskassans beslut är berättigad till sjuklön om 80 procent redan fr o m den första frånvarodagen, görs sjukavdrag enligt vad som gäller fr o m den andra frånvarodagen i sjuklöneperioden. 2. Antalet karensdagar får enligt lagen ej överstiga tio under en tolvmånadersperiod. Om det vid en ny sjuklöneperiod visar sig att tjänstemannen fått avdrag för tio karensdagar inom tolv månader bakåt från den nya sjuklöneperiodens början, skall avdraget även för den första frånvarodagen beräknas enligt vad som gäller fr o m den andra frånvarodagen. Definition av månadslön och veckoarbetstid: Månadslön den aktuella månadslönen; se dock protokollsanteckningen nedan. (För tjänsteman avlönad med veckolön skall månadslönen beräknas som 4.3 x veckolönen.) Med månadslön avses i detta moment: fast kontant månadslön och eventuella fasta lönetillägg per månad. 26

27 den beräknade genomsnittsinkomsten per månad av provision, bonus eller liknande rörliga lönedelar. För tjänsteman som till väsentlig del är avlönad med nämnda lönedelar bör överenskommelse träffas om det lönebelopp från vilket sjukavdrag skall göras. Med veckoarbetstid avses antalet arbetstimmar per helgfri vecka för den enskilde tjänstemannen. Om tjänstemannen har oregelbunden arbetstid beräknas veckoarbetstiden i genomsnitt per månad eller annan förläggningscykel. Beräkning av veckoarbetstiden görs med högst 2 decimaler, varvid 0 4 avrundas nedåt och 5 9 uppåt. Om olika lång arbetstid gäller för olika delar av året räknas arbetstiden per helgfri vecka i genomsnitt per år. Sjukdom fr o m 15:e kalenderdagen: Mom 3:3 För varje sjukdag (även arbetsfria vardagar samt sön och helgdagar) görs sjukavdrag per dag enligt följande varvid med månadslön utöver vad som anges i mom 3:2 även avses förmåner i form av kost eller bostad värderade enligt Skatteverkets anvisningar. För tjänsteman med månadslön upp till 7,5 prisbasbelopp (pbb): 90% x månadslönen x För tjänsteman med månadslön över 7,5 pbb: Sjukavdrag görs per dag med 90% x 7,5 pbb + 10% x (månadslönen x 12) 7,5 pbb

28 Protokollsanteckning Om ändring av lön eller veckoarbetstid sker gäller följande: Arbetsgivaren skall göra sjukavdrag med utgångspunkt från den gamla lönen respektive arbetstiden under längst den månad tjänstemannen fått besked om sin nya lön respektive ändrad arbetstid. Anmärkning: Den ovan angivna lönegränsen utgör 7,5 x gällande prisbasbelopp/12. Prisbasbeloppet 2014 = kr, varför lönegränsen är månadslön om högst kr. Sjukavdraget per dag får ej överstiga: den fasta kontanta månadslönen x Månadslönen den aktuella månadslönen; se dock protokollsanteckningen efter mom 3:3. (För tjänsteman avlönad med veckolön skall månadslönen beräknas som 4.3 x veckolönen.) Med fast kontant månadslön jämställs vid tillämpningen av denna begränsningsregel: fasta lönetillägg per månad (t ex fasta skift eller övertidstillägg) garanterat minimiprovision eller liknande Mom 3:4 Sjuklönetidens längd Huvudregel Om tjänstemannen enligt bestämmelserna i detta avtal har rätt till sjuklön fr o m 15:e kalenderdagen i sjukperioden skall arbetsgivaren utge sådan till honom: för grupp 1: t o m 90:e kalenderdagen i sjukperioden för grupp 2: t o m 45:e kalenderdagen i sjukperioden I sjukperioden ingår dels samtliga dagar med sjukavdrag (även karensdagar), dels arbetsfria dagar som infaller i en sjukperiod. 28

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET

Kollektivt avtal. mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET Kollektivt avtal mellan STUDIEFRÄMJANDET, RIKSFÖRBUNDET och SKOGS OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 2012 03 01 2014 02 28 1 2 Innehåll 1 Avtalets omfattning 4 2 Tjänstebeskrivningar 4 3 Anställnings ingående

Läs mer

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst 2007-07-01 SJUKLÖN M.M. Särtryck ur kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Scenkonst och å andra sidan Sveriges Yrkesmusikerförbund riksavtal avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Hockeyavtal 2010-2012

Hockeyavtal 2010-2012 Idrott/Hockey Hockeyavtal 2010-2012 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Utskottet för elitishockey Unionen Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning... 5 2 Allmänna åligganden... 5 3 Lön... 6 4 Anställning...

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31

Kollektivavtal 2013.01.01-2016.03.31 Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen och Akademikerförbunden avseende Allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A. Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B. Teater- och länsteaterföreningar

Läs mer

7 Beredskapstjänst 12 7.1 Beredskapstjänst 12 7.2 Schema 12 7.3 Ersättning för beredskapstjänst 12 7.4 Lokal överenskommelse 13 7.

7 Beredskapstjänst 12 7.1 Beredskapstjänst 12 7.2 Schema 12 7.3 Ersättning för beredskapstjänst 12 7.4 Lokal överenskommelse 13 7. Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i avtalstrycket 4 Tjänstemannaavtalet 5 1 Avtalets omfattning 5 1.1 Omfattning 5 1.2 Undantag 6 1.3 Uppnådd pensionsålder

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda vid TJÄNSTEFÖRETAG. Arbetsgivarföreningen KFO Unionen Akademikerförbunden

Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda vid TJÄNSTEFÖRETAG. Arbetsgivarföreningen KFO Unionen Akademikerförbunden AVTAL TJÄNSTEFÖRETAG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda vid TJÄNSTEFÖRETAG Arbetsgivarföreningen KFO Unionen Akademikerförbunden 1 april 2013 31 mars 2016 Kontaktförbund: JUSEK

Läs mer

Tjänstemannaavtalet för transportbranschen

Tjänstemannaavtalet för transportbranschen Tjänstemannaavtalet för transportbranschen 1 maj 2010 30 april 2012 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Unionen Sveriges

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Giltighetstid 2013-06-01 2016-05-31

Giltighetstid 2013-06-01 2016-05-31 Giltighetstid 2013-06-01 2016-05-31 Avtal mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) och Unionen och Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser m m

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 7 1.1 Omfattning... 7 1.2 Tillämpning... 7

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

Kollektivavtal Stål och Metall. Tjänstemannaavtal. Stål och Metall Arbetsgivareförbundet Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer

Kollektivavtal Stål och Metall. Tjänstemannaavtal. Stål och Metall Arbetsgivareförbundet Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Kollektivavtal Stål och Metall Tjänstemannaavtal 2012 2013 Stål och Metall Arbetsgivareförbundet Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer AVTAL mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Unionen, Sveriges

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 6 1.1 Omfattning... 6 1.2 Tillämpning... 6 1.3 Undantag...

Läs mer

LEDARAVTAL. Avtal om allmänna anställningsvillkor och lönebildning i företagen. Medieföretagen - Ledarna 2015-06-25

LEDARAVTAL. Avtal om allmänna anställningsvillkor och lönebildning i företagen. Medieföretagen - Ledarna 2015-06-25 LEDARAVTAL Avtal om allmänna anställningsvillkor och lönebildning i företagen Medieföretagen - Ledarna 2015-06-25 Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med i avtalstrycket...

Läs mer

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2013 30 april 2016. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2013 30 april 2016. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden 1 maj 2013 30 april 2016 Artikelnummer 81-400 Tjänstemän Avtal Sida Avsnitt 5 Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med

Läs mer

Tjänstemannaavtal. 1 maj 2013 30 april 2016. Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer

Tjänstemannaavtal. 1 maj 2013 30 april 2016. Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal 1 maj 2013 30 april 2016 Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer TJÄNSTEMANNAAVTAL Parter Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2004-2007 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2013-2016

Bransch- och löneavtal 2013-2016 Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2013-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Akademikerförbunden Unionen Vision Fastighetsanställdas Förbund

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL ALMÄNNA VILLKOR, LÖNER

KOLLEKTIVAVTAL ALMÄNNA VILLKOR, LÖNER KOLLEKTIVAVTAL ALMÄNNA VILLKOR, LÖNER Bransch E Vård och behandlingsverksamhet och för omsorgsverksamhet samt Bransch F Äldreomsorg 2012 2013 Giltighetstid: Tills vidare (i lydelse fr o m 30 januari 2013)

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Tjänstemän Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling.

Tjänstemän Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling. Tjänstemän Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling. 2012-05-01 2013-04-30 Akademikerförbunden Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts av Jusek. Jusek uppträder under innevarande

Läs mer

Innehållsförteckning Sidorna 1-4 innehåller det s k förhandlingsprotokollet som inte redovisas här

Innehållsförteckning Sidorna 1-4 innehåller det s k förhandlingsprotokollet som inte redovisas här BEMANNINGSAVTALET CivilingenjörsFörbundet är kontaktförbund för Akademikerförbunden samt att i Akademikerförbunden ingår; Agrifack, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK-förbundet, JUSEK, Kyrkans

Läs mer

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 0265 SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som ej medtagits i avtalstrycket 3 Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2015-2016

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2015-2016 KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2015-2016 Giltighetstid: 2015-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 6 1.1 Omfattning... 6 1.2 Tillämpning... 6 1.3 Undantag...

Läs mer

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Tjänstemannaförbundet HTF Sif Sveriges Veterinärföbund om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser, löner

Läs mer

AVTAL IDEELLA ORGANISATIONER

AVTAL IDEELLA ORGANISATIONER AVTAL IDEELLA ORGANISATIONER Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för tjänstemän vid IDEELLA ORGANISATIONER Arbetsgivarföreningen KFO Unionen Akademikerförbunden 2013-05-01 2016-04-30 Kontaktförbund:

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2013-2016

Bransch- och löneavtal 2013-2016 Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Bransch- och löneavtal 2013-2016 Reviderad version september 2013 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden

Läs mer

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL 2013-2016

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL 2013-2016 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL 2013-2016 ARBETSGIVARALLIANSEN Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer UNIONEN VISION FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND AKADEMIKERFÖRBUNDEN* *Jusek är kontaktförbund för Akademikerförbunden.

Läs mer

AVTAL. Bransch A - Tandvård. Föreningen Vårdföretagarna SRAT. (2007-01-01 tillsvidare)

AVTAL. Bransch A - Tandvård. Föreningen Vårdföretagarna SRAT. (2007-01-01 tillsvidare) AVTAL Bransch A - Tandvård Föreningen Vårdföretagarna SRAT (2007-01-01 tillsvidare) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 2 Anställning... 1 Tillsvidareanställning... 1 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL 2007-2010

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL 2007-2010 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL 2007-2010 ARBETSGIVARALLIANSEN Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer HTF SKTF FASTIGHETS AKADEMIKERFÖRBUNDEN* *Jusek är kontaktförbund för Akademikerförbunden. I Akademikerförbunden

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor m m för tjänstemän anställda vid industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning m fl

Allmänna anställningsvillkor m m för tjänstemän anställda vid industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning m fl AVTAL Tjänstemän Allmänna anställningsvillkor m m för tjänstemän anställda vid industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning m fl Arbetsgivarföreningen KFO Unionen Akademikerförbunden Ledarna

Läs mer

Branschavtal och Löneavtal 2008 2010

Branschavtal och Löneavtal 2008 2010 Vård och Omsorg Branschavtal och Löneavtal 2008 2010 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal SKTF Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets

Läs mer

bemanningsföretagen 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen

bemanningsföretagen 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen 0267 bemanningsföretagen 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med i avtalstrycket 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2008 2010 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal SKTF Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2011 2012 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal SKTF Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2012-2013 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

Vård och Omsorg. löneavtal 2012-2014. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg

Vård och Omsorg. löneavtal 2012-2014. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vård och Omsorg Branschoch löneavtal 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning...

Läs mer

Livsmedelsindustrin Allmänna anställningsvillkor Tjänstemän

Livsmedelsindustrin Allmänna anställningsvillkor Tjänstemän Livsmedelsindustrin Allmänna anställningsvillkor Tjänstemän 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

Tjänstemannaavtal. Allmänna anställningsvillkor. 1 mars 2012 30 april 2013

Tjänstemannaavtal. Allmänna anställningsvillkor. 1 mars 2012 30 april 2013 1 mars 2012 30 april 2013 Tjänstemannaavtal Allmänna anställningsvillkor Elektriska installatörsorganisationen EIO Glasbranschföreningen Maskinentreprenörerna Målaremästarna Plåtslageriernas Riksförbund

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Avtal för tjänstemän

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Avtal för tjänstemän ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Avtal för tjänstemän Avtal tecknat 2013 Giltighetstid: 2013-05-01 2016-04-30 Avtal för tjänstemän i Bemanningsföretag 1 maj 2013-30 april 2016 Bemanningsföretagen Unionen

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR (samt Löneavtal i bilagor) Bransch F - Äldreomsorg

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR (samt Löneavtal i bilagor) Bransch F - Äldreomsorg KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR (samt Löneavtal i bilagor) Bransch F - Äldreomsorg 2012 2013 2012-09-01-2013-10-31 (Kommunal) 2012-11-01-2013-10-31 (Vision) 2012-11-01 - tillsvidare (LSR m fl, Vårdförbundet)

Läs mer

Kollektivavtal för Bemanningsföretag Journalister. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

Kollektivavtal för Bemanningsföretag Journalister. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Kollektivavtal för Bemanningsföretag Journalister 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 FÖRTECKNING över särskilda överenskommelser som ej tagits med i avtalstrycket Arbetsmiljöavtalet Avtal

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL TIDNINGSUTGIVARNA TJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET HTF. mellan. och

KOLLEKTIVAVTAL TIDNINGSUTGIVARNA TJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET HTF. mellan. och KOLLEKTIVAVTAL mellan TIDNINGSUTGIVARNA och TJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET HTF rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m fl 1 april 2004 31 mars 2007 2 FÖRTECKNING ÖVER VISSA

Läs mer

Branschavtal 2009 2011. Apotek. Giltighet: 1 maj 2009 30 april 2011

Branschavtal 2009 2011. Apotek. Giltighet: 1 maj 2009 30 april 2011 Branschavtal 2009 2011 Apotek Giltighet: 1 maj 2009 30 april 2011 Övriga avtal och överenskommelser mellan parterna Huvudavtal SFO-LO/PTK 1982-04-06 Utvecklingsavtal inkl avtal om förslagsverksamhet SAF-PTK/LO

Läs mer

Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016

Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016 2014-12-16 Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016 Efter många förhandlingstillfällen har parterna till sist enats om ett avtal. Avtalet är 2-årigt och gäller under perioden 1 september 2014

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Äldreomsorg (F) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse fr o m 27 januari 2014) Fysioterapeuterna

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor

Allmänna anställningsvillkor Allmänna anställningsvillkor vid Bostads AB Poseidon FA S TIGHE TS, U N IONEN, LEDAR NA, AIF AK ADEMIKER FÖR B U N DEN I NOM FA S TIGOS AV TAL SOMR ÅDE G I LTIGT FR ÅN 2011-01-11 Allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Tjänstemannaavtal Allmänna anställningsvillkor

Tjänstemannaavtal Allmänna anställningsvillkor Tjänstemannaavtal Allmänna anställningsvillkor 2013 2016 Elektriska installatörsorganisationen EIO Glasbranschföreningen Maskinentreprenörerna Målaremästarna Plåtslageriernas Riksförbund VVS Företagen

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag. Giltighetstid: 2010-07-01 tillsvidare

KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag. Giltighetstid: 2010-07-01 tillsvidare KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Giltighetstid: 2010-07-01 tillsvidare Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Anställning... 3 3 Allmänna förhållningsregler... 4 4

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 1928 SVENSK HANDEL DETALJHANDELSAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med i avtalstrycket 3 Avtal 5 1 Avtalets

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor

Allmänna anställningsvillkor Allmänna anställningsvillkor Bostads AB Poseidon Fastighetsanställdas Förbund, Unionen, Ledarna samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning tillsvidare 3 3 Provanställning 3 4 Tidsbegränsad

Läs mer

TJÄNSTEMANNAAVTAL Utveckling & Tjänster. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

TJÄNSTEMANNAAVTAL Utveckling & Tjänster. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 TJÄNSTEMANNAAVTAL Utveckling & Tjänster Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Övriga avtal mellan parterna Utvecklingsavtal och förslagsverksamhet SAF - LO/PTK Omställningsavtal SAF - PTK Pensionsavtal,

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor

Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling den 6 maj 2013 om löner och allmänna anställningsvillkor mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation,

Läs mer

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 0004 0028 0029 0042 0085 0086 EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen,

Läs mer

Avtal för området Hälsa, vård och övrig omsorg 2004

Avtal för området Hälsa, vård och övrig omsorg 2004 2310-2004 1(28) Bilaga 1 Avtal för området Hälsa, vård och övrig omsorg 2004 PARTER Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) SKTF Vårdförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

i-avtalet I-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

i-avtalet I-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 i-avtalet I-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Utdrag ur protokoll från förhandling den 6 maj 2013 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens

Läs mer

Motorbranschens arbetsgivareförbund 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

Motorbranschens arbetsgivareförbund 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 0035 Motorbranschens arbetsgivareförbund 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 4 3 Allmänna förhållningsregler 9 4 Semester 10 5

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Utbildningsföretag. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Utbildningsföretag. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Utbildningsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om

Läs mer

Kollektivavtal. Enskilda högskolor 1 juni 2013 31 maj 2016. Allmänna anställningsvillkor och löneavtal

Kollektivavtal. Enskilda högskolor 1 juni 2013 31 maj 2016. Allmänna anställningsvillkor och löneavtal Kollektivavtal Enskilda högskolor 1 juni 2013 31 maj 2016 Allmänna anställningsvillkor och löneavtal IDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer Akademikerförbunden, Lärarförbundets och Lärarnas

Läs mer

Dessutom finns ytterligare ett antal överenskommelser bl a av samarbets- och rekommendationskaraktär.

Dessutom finns ytterligare ett antal överenskommelser bl a av samarbets- och rekommendationskaraktär. Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Omställningsavtal Överenskommelse om trygghetsförsäkring Utvecklingsavtal Avtal om förslagsverksamhet Avtal

Läs mer

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade):

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade): Allmänna anställningsvillkor bransch Vård och behandlingsverksamhet & omsorgsverksamhet (E) samt bransch Äldreomsorg (F) Bilaga 2 Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor m m för tjänstemän anställda vid industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning m fl

Allmänna anställningsvillkor m m för tjänstemän anställda vid industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning m fl AVTAL Tjänstemän Allmänna anställningsvillkor m m för tjänstemän anställda vid industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning m fl Arbetsgivarföreningen KFO Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 Innehåll Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i detta avtalstryck 4 Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Almega Tjänsteföretagen 2013-05-01 2016-04-30

Almega Tjänsteföretagen 2013-05-01 2016-04-30 0188 Almega Tjänsteföretagen IT-HANTVERKARNA 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Kollektivavtal 3 Bilaga 1 Avtalets omfattning 3 2 Allmänna förhållningsregler 3 3 Anställning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Bransch G Personlig assistans

KOLLEKTIVAVTAL Bransch G Personlig assistans KOLLEKTIVAVTAL Bransch G Personlig assistans Giltighetstid: 2008-01-01 2010-12-31 Föreningen Vårdföretagarna Svenska Kommunalarbetareförbundet Innehållsförteckning 1 AVTALETS OMFATTNING... 5 2 ALLMÄNNA

Läs mer

STD Svensk Teknik och Design

STD Svensk Teknik och Design ANSTÄLLNINGSVILLKOR STD Svensk Teknik och Design 1 april 2009-31 mars 2010 (Unionen) 31 mars 2011 (Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer) Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor

Läs mer

1/4 2012 31/3 2013 KOLLEKTIVAVTAL ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND. mellan. och. avseende. tjänstemän

1/4 2012 31/3 2013 KOLLEKTIVAVTAL ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND. mellan. och. avseende. tjänstemän 1/4 2012 31/3 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO och HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND avseende tjänstemän 1 Innehåll 1 Avtalets omfattning... 4 2 Anställning... 5 3 Uppsägning... 7 4 Semester...

Läs mer

1 Avtalets omfattning

1 Avtalets omfattning Bilaga 2 Vision Allmänna anställningsvillkor Bransch D Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras från och med den 1 januari 2015 med följande ändringar. 1 Avtalets omfattning Mom 1.3

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling den 6 maj 2013 om löner

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v.

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v. KOLLEKTIVAVTAL Parter Svenska FlygBranschen Vårdförbundet Avtalsområde Legitimerade sjuksköterskor Giltighetstid 15 mars 2011 t.v. Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 1 2 Anställning... 1 3 Allmänna

Läs mer

AVTAL. om Allmänna anställningsvillkor mellan Svensk Scenkonst och Ledarna gällande fr.o.m. 2011

AVTAL. om Allmänna anställningsvillkor mellan Svensk Scenkonst och Ledarna gällande fr.o.m. 2011 AVTAL om Allmänna anställningsvillkor mellan Svensk Scenkonst och Ledarna gällande fr.o.m. 2011 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 1 2 Anställning... 2 3 Allmänna förhållningsregler m.m....

Läs mer

IT-företag. ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation. CivilingenjörsFörbundet

IT-företag. ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation. CivilingenjörsFörbundet A N S T Ä L L N I N G S V I L L K O R AVTA L S O M R Å D E I T IT-företag 2003 ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation CivilingenjörsFörbundet Övriga avtal på avtalsområdet Pensionsavtal, ITP Trygghetsförsäkring

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH LÖNEAVTAL M M

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH LÖNEAVTAL M M ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH LÖNEAVTAL M M för anställda vid FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM, GRUND- och GYMNASIESKOLOR 2007-06-01 2010-05-31 ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET, LÄRARNAS

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30

KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30 KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans (Bransch G) 2013 2016 Giltighetstid: 2013-06-01 2016-06-30 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 4 2 Allmänna förhållningsregler... 4 3 Anställning m m... 5

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer