Till. Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening. Bystugan på Husarö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till. Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening. Bystugan på Husarö"

Transkript

1 Husarö Samfällighetsförening Till Samtliga medlemmar i Husarö Samfällighetsförening KALLELSE Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening Tid: Lördagen den 24 april 2010 kl Plats: Bystugan på Husarö Dagordning: Finns anslaget intill denna kallelse Följande till stämman hörande handlingar kan fås i Bystugan samtidigt med utdelning av posten eller finns att ta del av på Husarös hemsida (www.husaro.se/hsf) Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning Förslag på budget 2010 för S:1 och S:3 Förslag på drift- och underhållsbudget 2010 för Ga:6 Välkomna!

2 Husarö Samfällighetsförening Ordinarie årsstämma lördagen den 24 april 2010 Förslag till Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Godkännande av dagordning 3) Val av ordförande vid stämman 4) Val av protokollförare 5) Val av justerare tillika rösträknare 6) Fråga om stämman blivit i stadgeordning utlyst 7) Föredragning av styrelsens årsredovisning 8) Föredragning av revisorernas berättelse 9) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 10) Beslut om resultatdisposition för S:1, S:3 respektive Ga:6 11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12) Förslag på budget 2010 för S:1 och S:3 13) Förslag på drift- och underhållsbudget 2010 för Ga:6 14) Val av styrelse (Ledamöter, ordföranden och suppleanter) 15) Val av revisorer, ordinarie och en ersättare 16) Val av valberedning 17) Beslut om förlängning av affärens interimsavtal 18) Information om Affären Fiberkabel till Husarö Arrendeavtal för Åkermans bod (S:1) Arrendeavtal för en avsaltningsanläggning (S:1) Servitutsavtal på S:1 Upprustning av vänthuset Invigning av Kajen 19) Övriga frågor 20) Tid och plats för protokollets tillgänglighet 21) Stämmans avslutande Styrelsen

3 Husarö Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse för perioden Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättningar: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Nilas Österman Anders Walter Bengt Palmbäck Torbjörn Modin Kristian Österman Eric Duhs Annette Svensson Conny Otteland Ragnar Nilsson Bertil Lindbäck Gustaf von Dewall Eva Gellerstad-Ringheim (1 jan 23 jul)* * Eva avled den 24 juli pga sjukdom Revisorer Stämman 2009 valde Angela Tranberg och Karl-Johan Severin till ordinarie revisorer och Håkan Annell, som ersättare. Valberedningen bestod till stämman 2009 av Birgitta Öhman och Lennart Wedin. Verksamhetsområde Föreningen har via sin styrelse uppdrag av ägarna att förvalta samfälligheterna S:1, S:2, S:3, S:5 och Ga:6. På S:1 upplåtes mark med arrendekontrakt till till Fredrik Jansson för affärsverksamhet samt ägarna av Agnesberg för ett fritidshus. Bystugan, som ägs av Samfällighetsföreningen (S:1), är tillsammans med ett markområde på S:1utarrenderad till Stiftelsen Husarö Hembygdsgård. S:2 utgörs av vissa vägar på Husarö. S:3 är en mark på Särsö och är utarrenderad till Carlmagnus Melldahl. S:5 är en strandmark, som ligger på Husarös norra sida mittemot Kastet. Marken disponeras idag av Karl-Johan Severin och Sven-Ivar Öhman. Ga:6, bildades 2006 genom en lantmäteriförrättning och omfattar Husarö brygga med angränsande bryggplan.

4 Husarö Samfällighetsförening Medlemmar Den 31 dec 2009 var antalet medlemmar i respektive verksamhetsgren S:1, S:2, S:3 och S:5, 35 st. Ga:6 ägs av 185 fastigheter. Antalet medlemmar är ca 310. Möten Styrelsen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten. Ordinarie årsstämma hölls söndagen den 26 april 2009 i Bystugan på Husarö. Ekonomin Vid årsstämman 2009 beslutad budget för respektive verksamhetsgren har följts utan anmärkningsvärda avvikelser. I enlighet med ett stämmobeslut 2008 gjordes under verksamhetsåret en utdebitering för Ga:6 avseende uppförande av en ny brygga/kaj för taxibåtar och tillfällig angöring. I enlighet med stämmobeslut 2009 gjordes under hösten en utdebitering med 500 kr per hel andel för Ga:6 avseende täckande av drift- och underhållskostnader 2009 och För övrigt hänvisas till föreningens räkenskapsredovisning för respektive verksamhetsgren. Under respektive verksamhetsgren finns styrelsen förslag på hur grenens resultat skall hanteras. Affären Det överklagande som inlämnades till Länsstyrelsen hösten 2008 med besvär över kommunens handläggning av bygglovet rörande den nya affärsbyggnaden, godtogs av Länsstyrelsen med besked oktober Med anledning härav upphävdes det tidigare lämnade bygglovet. Länsstyrelsen hade dock inget att erinra mot tidigare lämnad strandskyddsdispens. Enligt uppgift från Fredrik Jansson, den nya affärsinnehavaren, kommer affärsbyggnaden att ritas om exteriört och ny ansökan om bygglov lämnas in till kommunen i början av året Ny avfendring av ångbåtsbryggan En ny avfendringen av ångbåtsbryggans nock och längs bryggans långsidor genomfördes i februari 2009 av Ingmarsö Sjöentreprenad AB. Beslut om den nya avfendringen togs på årsstämman Kajen Under våren och sommaren genomfördes en upphandling av kajens utbyggnad. Inga godtagbara anbud inkom varför styrelsen tog kontakt med Ingmarsö Sjöentreprenad AB och begärde in en offert på att uppföra den yttre kajmuren. Lämnad offert antogs vid styrelsemötet den 20 september.

5 Husarö Samfällighetsförening Arbetet med kajen påbörjades i slutet av oktober. Ytterligare offerter har begärts in från Sjöentreprenad AB på tilläggsarbeten som tex en inre mur, bottenarbeten och byggandet av ett trädäck mellan den yttre och inre muren. Samtliga tilläggsarbeten har färdigställts med undantag för däckningen. Det arbetet förhindrades av att vintern kom i mitten av december. Arbetena kommer att slutföras under våren. Styrelsen har sökt bidrag för täckande av en del av totalkostnaden på 1,5 miljoner kronor hos Länsstyrelsen/Jordbruksverket och Landstinget. Landstinget meddelade i november ett positivt besked om att bidra med 300 tusen kronor ur skärgårdsanslaget. Länsstyrelsen meddelade i december att ett bidrag med upp till 600 tusen kronor skulle komma att beviljas ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Beslutet kom i januari Tillsammans med genomförd utdebitering hos GA 6s medlemmar har full kostnadstäckning av kajens utbyggnad därmed nåtts. Kajen beräknas stå fullt färdig före sommaren Telemast och station Lantmäteriet beslutade i början av året att bevilja, med hänvisning till lagen om ledningsrätt, Telia Sonera nyttjanderätt till området varpå telestation och telemast är stationerade. Området ligger på S:1- mark. En ekonomisk reglering gjordes med ett engångsbelopp. S:1 har härmed mist en årlig arrendeavgift. S:2 Alarna på S:1 längs stranden söder om Agnesberg har med hjälp av arborister, tagits bort. Kvistning och uppkapning av de fällda träden har gjorts. Återstår uppeldning och borttagning av stubbarna. Informationstavla I enlighet med Österåkers kommun krav för lämnat bidrag på 50-tusen för borttagande av dykdalben, har en informationstavla över Husarö satts upp på Bystugans södra gavel. Postboxarna Styrelsen har beslutat att överlåta den årliga hyran per postbox på 200 kr till Stiftelsen Husarö Hembygdsgård att gälla fr o m Beslut om hyresgäst och hantering av dispositionsavgifterna ligger kvar hos föreningen. Hembygdsgårdens lån Styrelsen har beslutat att inte tillmötesgå Stiftelsen Husarö Hembygdsgårds begäran om efterskänkning av de 20-tusen kr, som Stiftelsen har lånat av föreningen i samband med byggandet av handikapptoaletten. Städning av bryggplan Traditionellt har Per-Ola Brickman skött städningen av den allmänna toaletten och bryggplanen.

6 Husarö Samfällighetsförening Köp av mark av Husarö 2:5 Styrelsen har kommit överens med Ester och Gunnar Björklunds Stiftelse om köp av ca 300 kvm mark längs S:2 norr om Alplanen. Den slutliga köpesumman, som i skrivande stund inte är fastställd, då den inkluderar Lantmäteriets förrättningskostnader, kommer att avbetalas till Stiftelsen på 10 år. Stämman har tidigare beslutat förvärv eller arrendering av marken. Dränering vid Sundströmska ladan Vid stämman 2009 tog S:1 och S:3 beslut att med lika delar bidra med totalt 20 tusen kr till dränering av S:2-vägen öster om Sundströmska ladan. En arbetsgrupp i styrelsen har tagit fram en arbetsplan, som kommer att genomföras under Återvinningsanläggning På en förfrågan från Österåkers kommun under hösten 2009 har Husarö Samfällighetsförening lämnat in en intresseanmälan att få en återvinningsstation på Husarö med placering på S:1 öster om blivande affären. Styrelsen har i skrivande stund inte fått något besked från kommunen. Styrelsen för Husarö Samfällighetsförening Nilas Österman Ander Walter Bengt Palmbäck Ordförande Vice ordförande Kassör Torbjörn Modin Kristian Österman Annette Svensson Sekreterare Ledamot Ledamot Ragnar Nilsson Conny Otteland Eric Duhs Ledamot Ledamot Ledamot

7 Husarö Samfällighetsförening (HSF) Resultaträkning för perioden 1 januari 31 december respektive år, Intäkter S: Arrenden , , ,00 Intäkt postbox 2.200, , ,00 Räntor 2.118, ,68 534,00 Summa intäkter , , ,00 Kostnader S:1 Renhållning 800, ,00 900,00 Underhåll/Rep. 0,00 0, ,00 Administration 2.073,67 410, ,50 Styrelsen/Revision 1.000, , ,00 Försäkring 1.197, , ,00 Gåvor 0, ,00 200,00 Summa kostnader 5.070, , ,50 Resultat S: , , ,50 Intäkter S:3 Arrenden , , ,00 Räntor 2.050, ,00 714,00 Summa intäkter , , ,00 Kostnader S:3 Renhållning 800,00 800,00 900,00 Administration 76,67 410, ,50 Styrelse/Revision 1.000, , ,00 Försäkring 1.197, , ,00 Gåvor 0, ,00 200,00 Summa kostnader 3.073, , ,50 Resultat S: ,33 41, ,50 Intäkter Byalaget Övertagande ,00 0,00 0,00 Kostnader Byalaget Utrustn. Bystugan 0,00 0, ,00 Gåvor 0, ,00 0,00 Resultat Byalaget ingen verksamhet , ,00 1

8 Resultaträkning för perioden 1 januari 31 december respektive år, Intäkter GA Utdebitering , , ,00 Räntor 835, ,00 317,90 Summa intäkter , , ,90 Kostnader GA6 Renhållning 1.600, , ,00 Underhåll 0,00 0, ,00 Bortskrivning Dykdalb 0,00 0, ,00 Övriga kostnader 3.153, , ,00 Administration 6.472, , ,00 Styrelsen/Revision 8.000, , ,00 Gåvor 489,00, ,00 Summa kostnader , , ,00 Resultat GA , , ,90 Balansräkning per den 31 december 2009 Resultatenhet S:1 Tillgångar 2009 Byggnader 2.500,00 Kortfrist. fordran ,00 Lån Bystugan ,00 Uppl. ränteintäkter 500,00 Proj. Husarö Handel ,00 Bankmedel 3.499,69 Summa tillgångar ,69 Skulder, Eget kapital Balanserad vinst/förlust ,31 Vinst/förlust frg. år ,88 Redovisat resultat ,50 Summa Eget kapital ,69 Kostn.ers. styrelse ,00 Övr.kortfrist. skulder -500,00 Deposition postboxar ,00 Summa kortfr skulder ,00 Summa skulder Eget kapital ,69 2

9 Balansräkning per den 31 december 2009 Resultatenhet S:3 Tillgångar 2009 Kortfrist. fordran ,00 Lån Bystugan ,00 Bankmedel 5.854,01 Uppl. ränteintäkter 500,00 Summa tillgångar ,01 Skulder Eget kapital Balanserad vinst/förlust ,31 Vinst/förlust frg. år -41,20 Redovisat resultat ,50 Summa eget kapital ,01 Övr. kortfrist. skulder -100,00 Ers. styrelse/rev ,00 Summa kortfr. skulder ,00 Summa skulder Eget kapital ,01 Balansräkning per den 31 december 2009 Resultatenhet Byalaget Tillgångar 2009 Bankmedel 0,00 Summa tillgångar 0,00 Skulder Eget kapital Balanserad vinst/förlust ,00 Redovisat resultat 6.794,00 Summa Eget kapital 0,00 Summa skulder Eget kapital 0,00 3

10 Balansräkning per den 31 december 2009 Resultatenhet GA6 Tillgångar 2009 Kundfordringar ,00 Proj. dykdalb ,00 Bidrag dykdalb ,00 Proj. avfendring ,00 Proj. kajanläggningen ,00 Bankmedel invest ,41 Bankmedel underhåll 8.088,70 Summa tillgångar ,11 Skulder Eget kapital Balanserad vinst/förlust ,31 Vinst/förlust frg. år ,90 Redovisat resultat ,90 Summa eget kapital ,11 Låneskuld ,00 Internskuld ,00 Övr.kortfrist.skuld -795,00 Kostn.ers.styrelse/rev ,00 Summa kortfr. skulder ,00 Summa skulder Eget kapital ,11. 4

11

12 Förslag till budget 2010 för S:1, S:2, S:3, S:5 Intäkter S:1 Arrenden ,00 Räntor 1.000,00 Summa intäkter ,00 Kostnader Försäkring 1.000,00 Renhållning 1.000,00 Administration 2.000,00 Kostnadsersättning 2.000,00 Summa kostnader 6.000,00 Överskott S: ,00 Intäkter S:3 Arrenden ,00 Räntor 1.000,00 Summa intäkter ,00 Kostnader Försäkring 1.000,00 Renhållning 1.000,00 Administration 1.000,00 Kostnadsersättning 2.000,00 Summa kostnader 5.000,00 Överskott S: ,00 S:2 (Vägarna) ingen verksamhet S:5 Intäkt 400,00 som överlämnas till Lotsmuséet

13 Förslag till underhålls/driftsbudget 2010 för GA:6 Intäkter Ingen utdebitering 0,00 Räntor 500,00 Summa intäkter 500,00 Kostnader Försäkring 1.000,00 Renhållning 2.000,00 Administration 4.000,00 Event. kajinvigning ,00 Kostnadsersättning ,00 Summa kostnader ,00 Underskott GA: ,00 Kassa-behållning ca ,

Till. Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening. Bystugan på Husarö. Finns anslaget intill denna kallelse

Till. Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening. Bystugan på Husarö. Finns anslaget intill denna kallelse Husarö Samfällighetsförening 4/1/11 Till Samtliga medlemmar i Husarö Samfällighetsförening KALLELSE Härmed kallas till ordinarie årsstämma i Husarö Samfällighetsförening Tid: Lördagen den 30 april 2011

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015. www.blaab.com

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015. www.blaab.com Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015 www.blaab.com Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) Box 124, 134 08 INGARÖ Tel: 08-571 426 30 info@blaab.com Org.nr: Godsadress: Klacknäsuddsvägen

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fältöversten kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

Frösakull Ängar Ekonomisk Förening 769609-1755

Frösakull Ängar Ekonomisk Förening 769609-1755 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Frösakull Ängar Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för tiden januari till december 2011 som är föreningens nionde verksamhetsår VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer