Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30"

Transkript

1 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun

2 Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen avseende hyra av modulbyggnad vid Brageskolan Orren 30 i Enebyberg i Danderyds konmun. Beställare Danderyds kommun Box Danderyd Ombud under anbudstiden Josefine Bäckström Tel Objektets läge Grundskola Brageskolan Gethagsvägen Enebyberg Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt LOU. Förutsättningar för upphandlingen Ett krav för genomförande är att bygglov samt att tekniska kontoret erhåller erforderliga medel. Avtalstid Avtalet planeras att gälla i tre (3) år fr.o.m. avtalstecknandet, med möjlighet till sju (7) års förlängning enligt följande år. Den maximala avtalstiden är tio (10) år. Danderyds kommun förbehåller sig rätten att besluta om avtalsförlängning. Reservationen och sidoanbud Reservationer får inte göras i anbudet, d.v.s. anbudsgivaren får inte själv ändra några krav i upphandlingen genom att skriva till text om egen tolkning av anbudet. Tillhandahållande av förfrågan Anbudsgivare får ladda ner handlingar från Opic. Eventuella frågor om upphandlingen skall i första hand ställas via Opic. Svar på frågor från anbudsgivare och andra uppgifter om upphandlingen

3 Förfrågningsunderlag 3 (10) kommer under anbudstiden att delges registrerade anbudsgivare via Opic. Innan anbud lämnas uppmanas därför anbudsgivaren kontrollera om nya uppgifter avseende upphandlingen tillkommit. Förteckning av bilagor Rambeskrivning Situationsplan Förslag till tidplan Anbudsformulär Anbudets form och innehåll Anbudet ska vara skriftligt och vara författat på svenska. Anbud via telegram, e-post eller fax accepteras ej. Anbud får inte innehålla förbehåll eller reservationer. Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudslämnaren. Anbudet består av ifylld anbudsformulär Till anbudet skall följande bifogas. Planritning med förslag till möblering Fasadritning med sektion Montagevillkor Tidplan Tid för inlämnande av anbud Danderyds kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet både för anbudsgivare och upphandlande myndigheter. Anbud ska därför lämnas via upphandlingssystemet Visma TendSign, Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda systemet och att lämna anbud. Anbudsgivaren får genom Visma TendSign tillkommande information För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på Efter genomförd registrering får man omedelbart tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakta Visma TendSign support på telefon För företag under bildande (som ej har organisationsnummer) erhålls inloggning till systemet genom att kontakta Visma TendSign support. Det är möjligt att bifoga filer i systemet. Handlingar lämnas på anbudsgivarens risk. En upphandlande myndighet får inte pröva ett anbud som inkommit efter den sista anbudsdagen. För sista anbudsdag se annons. Frågor under anbudstid Frågor och kommentarer lämnas via Tendsigns funktion "Frågor och svar" (

4 Förfrågningsunderlag 4 (10) Anbudets giltighetstid 90 dagar Vid eventuell överprövning ska anbuden dock gälla utan att särskild förlängning påkallas av beställaren - tills 15 dagar efter det att domen eller slutligt beslut vunnit laga kraft. Anbudets giltighetstid godkänns genom undertecknandet av anbudet. Ersättning för anbud Ersättning för att upprätta anbud eller att delta i en anbudsgenomgång utgår ej. Underrättelse om beslut enligt LOU 9 kap, 9 När beslut om leverantör och anbud fattats kommer Danderyds kommun att lämna upplysningar till varje anbudsgivare om beslutet och skälen för det. Sådana upplysningar lämnas också till den leverantör som så begär. Avslutad upphandling och tecknande av avtal En upphandlande myndighet får inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att tilldelningsbesked meddelats. Ett bindande avtal förutsätter att ett skriftligt avtal har upprättats vilket är undertecknat av behöriga företrädare för såväl leverantören som Danderyd kommun. Entreprenaden ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Entreprenaden ska utföras så att den uppfyller gällande krav enligt förordningar och normer. I de fall kommunen har upprättat beskrivningar och rutiner ska dessa följas. I de fall Entreprenaden utförts på ett felaktigt och/eller på ett ej fackmannamässigt sätt, skall detta rättas till på bekostnad av leverantören. Leverantören ska på beställarens begäran tillhandahålla normer, föreskrifter och annat underlag som visar att uppdragets resultat uppfyller avtalade krav. Anbudsprövning Anbudspris Pris skall lämnas i bifogad anbudsspecifikation. Samtliga uppgifter ska vara ifyllda. I annat fall riskerar anbudet att förkastas. Samtliga prisuppgifter ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt. De lämnade priserna ska ej indexregleras. Priserna är fasta enligt följande Positionerna 2-6 och är fasta under hela avtalstiden Position 7 är fast för beställning fram till och med den 24 maj 2013 Position 8 är fast för beställning fram till och med den 14 juni 2013 Position 9 är fast för beställning fram till och med den 30 april 2014

5 Förfrågningsunderlag 5 (10) Utvärdering Utvärderingen sker enligt principen lägsta pris. I denna upphandling föregår utvärdering de övriga stegen för att skynda på anbudsutvärderingen. Det innebär att endast det anbud som innehåller lägsta pris prövas och kvalificeras. Finns skäl att förkasta anbudet i de senare stegen, får anbudet med näst lägsta pris prövas och kvalificeras osv., tills ett anbud passerat samtliga steg i anbudsutvärderingen. Processen för anbudsutvärdering sker i tre steg. 1) Utvärdering. Inom fackområdet kommer det anbud som har lägsta utvärderingssumma att gå vidare till processens steg 2 och därefter 3. 2) Prövning av anbudet där det kontrolleras att alla obligatoriska ska-krav uppfylls. 3) Kvalificering är en prövning av anbudsgivaren, där uteslutningsgrunderna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 10 kapitlet samt anbudsgivarens lämplighet enligt lagens 11 kapitlet prövas. Syftet är att fastställa om anbudsgivaren har den kapacitet, erfarenhet, organisation med mera som uppdraget kräver. Krav på leverantör Anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i denna upphandling om Danderyd kommun får kännedom om att någon av förutsättningarna i 10:1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling föreligger. Detta innebär bland annat att anbudsgivare kommer uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne begått något av de i nämnda paragraf angivna brott, till exempel bestickning, bedrägeri eller penningtvätt. Anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i denna upphandling om: Någon av förutsättningarna i 10:2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling föreligger. Detta gäller även för eventuella underleverantörer i alla led. Detta innebär bland annat att anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne eller dess underleverantör: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i det egna landet eller i det landet där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. För att styrka att anbudsgivare uppfyller sina skyldigheter vad gäller skatter och avgifter samarbetar Danderyd kommun med Skatteverket. Kontrollen omfattar bland annat kontroll av skattsedel, momsregistrering, arbetsgivarregistrering, redovisade arbetsgivareavgifter och skatteskulder på skattekonto eller hos kronofogden. Anbudsgivare ska vara momsregistrerade och ska ha f- eller fa-skattsedel. Utländska anbudsgivare bifogar till

6 Förfrågningsunderlag 6 (10) anbudet alternativt inlämnar på anmodan, sådana handlingar som styrker motsvarande uppgifter. Anbudsgivaren får inte under de två senaste åren (räknat från sista anbudsdag) ha ådragit sig skulder för socialförsäkringsavgifter eller skatter i Sverige eller i det egna landet som lett till att skulden registrerats hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet i hemlandet. Kravet är inte tillämpligt för sådana skulder som avser försumbara belopp vid enstaka tillfälle. Registrering i bolagsregistret Anbudsgivaren ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad. Kontroll av registrering görs av vinnande anbuden genom upplysningsföretaget Creditsafe. Ekonomisk stabilitet Anbudsgivaren ska ha en sådan stabil ekonomisk bas och finansiell ställning att denne klarar att fullgöra uppdraget under hela avtalstiden med förlängning. Anbudssökanden skall under de senaste 2 åren ha haft en årlig nettoomsättning på minst 7 MSEK Anbudsgivaren ska vid tidpunkten för sista anbudsdag minst inneha rating "god kreditvärdighet" hos CreditSafe AB eller motsvarande i annan källa. Upplysning kommer att tas av Danderyd kommun i samband med anbudsöppning. Anbudsgivare uppmanas att själv undersöka sin kreditrating inför anbudsgivningen. För det fall en anbudsgivare saknar rating eller har lägre rating än ovan kommer en individuell bedömning för eventuellt godkännande ske. Kvalitetsledning Anbudsgivaren ska ha och följa ISO 9001 eller motsvarande kvalitetssystem. Systemet sker på begäran uppvisas för beställaren. Miljöledning Anbudsgivaren ska ha och följa ISO eller motsvarande kvalitetssystem. Systemet ska på begäran uppvisas för beställaren. Referensuppdrag För att styrka anbudsgivarens lämplighet inom området skall anbudsgivaren redovisa att denne under de senaste 3 åren, räknat från sista anbudsdag, har eller har haft minst tre (3) stycken liknande uppdrag. Danderyds kommun gör en egen samlad bedömning av inlämnade referenssvar. Stickprovskontroller kan komma att genomföras under utvärdering i syfte att säkerställa att bifogade uppgifter är korrekta samt att uppdragen genomförts med godkänt resultat. Observera att begärda uppgifter beträffande referensuppdrag ska lämnas på angiven plats i anbudsspecifikationen.

7 Förfrågningsunderlag 7 (10) Ekonomi Fakturering Betalning sker 30 dagar efter erhållen faktura. Felaktig faktura returneras utan åtgärd för rättelse. Förfallodag räknas från det datum fakturan återkommer i rättat skick. För faktura som inkommer under tid för semester mellan 1 juli och 15 augusti och vid årsskifte mellan 20 december och 10 januari gäller 45 dagar netto. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller dylikt får inte faktureras. Detta gäller oavsett om leverantören har med sådana avgiftsdebiteringar i sina rutiner. Fakturor skall märkas enligt senare besked. Skickas till: Danderyds kommun Box Danderyd Försäkringar Modulleverantören skall teckna allriskförsäkring som lägst uppfyller Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. Modulleverantören ska hålla lokalen allriskförsäkrad under hyrestiden. Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av modulleverantören erhålla vite med ett belopp motsvarande SEK för varje påbörjad vecka färdigställandet av entreprenaden försenats. Avtalshandlingar, tillägg och ändringar Förekommer i handlingarna mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de inbördes i nedan angiven ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat. 1 Ändringar i eller tillägg till beställning som skriftligen godkänts av avtalets parter 2 Beställning 3 Förfrågningsunderlaget 4 Anbudet Överlåtelse av avtal och ägarskifte Leverantören äger ej utan kommunens skriftliga godkännande överlåta, upplåta eller pantsätta rättigheter enligt detta avtal, varken helt eller delvis.

8 Förfrågningsunderlag 8 (10) Kommunen har rätt att häva avtalet och få ersättning för skada om leverantören: väsentligt misskött uppdraget misskött uppdraget och inte utan dröjsmål efter skriftlig anmodan (varning) vidtagit rättelse i väsentligt hänseende brutit mot avtalet och inte utan dröjsmål efter skriftlig anmodan vidtagit rättelse. kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande inte fullgör eller på annat sätt missköter redovisning och betalning av skatter och avgifter utan medgivande från kommunen överlåter avtalet på annan utan medgivande från kommunen genomför ägarskifte av väsentlig betydelse för kommunen utan medgivande från kommunen anlitar underleverantör saknar föreskriven försäkring lämnat oriktiga uppgifter i anbudsansökan eller i anbudet och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av avtal Vid mindre brister kan varning utdelas. Om utföraren inte inom tid som anges i varningen har åtgärdat de i varningen angivna bristerna kan avtalet hävas. Om påtagliga brister förekommer med regelbundenhet oavsett om de var för sig åtgärdas inom rimlig tid kan en sådan regelbundenhet utgöra grund för såväl skadestånd som hävning av avtal. Om leverantören missköter uppdraget har kommunen rätt att låta avhjälpa felet eller bristen på leverantörens risk och bekostnad eller begära sådant prisavdrag som motsvarar felet eller bristen. Hävning ska ske skriftligen och kostnadsfritt för kommunen. Kommunen äger därutöver rätt att erhålla ersättning för uppkomna kostnader i samband med hävning. Leverantören har rätt att häva avtalet och få ersättning för skada om kommunen: väsentligt misskött uppdraget Tvistelösning Tvist med anledning av ingånget avtal ska i första hand lösas av parterna gemensamt. Kan inte parterna enas ska tvist istället avgöras i allmän domstol, enligt svensk rätt och med den tingsrätt som första instans i vars domkrets kommunen har sin hemvist. Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår. Accept Anbudslämnaren accepterar avtalsvillkoren och samtliga obligatoriska krav genom att skriva under anbudet.

9 Förfrågningsunderlag 9 (10) Förutsättningar för arbetena (inräknas i anbudspriset) Omfattningen av arbetena Enligt bifogad rambeskrivning. Arbetsområdets gränser Enligt bifigad situationsplan. Syn av området före byggstart Modulleverantören kallar till syn, Synen skall dokumenteras av modulleverantören. Info om andra på arbetsplatsen Beställaren håller med markarbeten. Modulleverantören ska upprätta instruktioner och planer för sina egna arbeten i samband med montaget av modulerna. Möten Startmöte hos beställaren. Byggsamrådsmöte Projekterings/byggmöten ca tvåggr/månad. Uppgifter om sidoentreprenörer och andra arbeten Beställaren förbehåller sig rättigheten, att bedriva sidoentreprenader inom arbetsområdet. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Modulleverantören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kan 3 7a samt i anslutande föreskrifter. Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Modulleverantören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. Tider Se bifogad preliminär tidplan. Modulleverantören skall lämna en produktionsanpassad tidplan till beställaren inom 2 veckor från beställning. I tidplan skall anges tidpunkter för myndighetsbesiktningar, för- och slutbesiktning, driftsatt anläggning. För position 1 beräknas beställningen ske vecka 18. Tid för överlämnande full funktion senast kl den 22 juli Avseende beställning av optioner se anbudsprislista. Tillsyn och kontroll enligt PBL Modulleverantören skall i sin kvalitetsplan inarbeta punkter i kontrollplan enligt PBL. Ansvariga för

10 Förfrågningsunderlag 10 (10) respektive kontrollpunkter anges i kontrollplan enligt PBL. Slutstädning Modulleverantören utför slutstädning efter avslutat montage. Överlämnande Inflyttningsbesiktning utförs av beställaren. Godkänt OVK-potokoll ska överlämnas till beställaren. Användning Modulleverantören skall senast 2 veckor innan slutbesiktning ge beställaren instruktioner om anläggningens handhavande. Modulleverantören skall överlämna drift- och skötselinstruktioner insatta i pärmar vid ovanstående utbildning. Service under hyrestiden Modulleverantören ska underhålla och utföra driftservice av hyresobjektet för att hålla dess funktion intakt under hyrestiden, servicen ska omfatta: Allmän modulöversyn Byte av filter och rengöring av ventilationsaggregat två ggr/år Serviceböesök tre ggr/år Larmövervakning.

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Innehållsförteckning Anbudsförfrågan... 3 1 Allmän information... 3 1.1 Om SMHI... 3 1.2 Om denna upphandling... 3 1.3 Dokumentation... 4 2 Administrativa

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer