7 Speciella försäkringar - Övrigt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 Speciella försäkringar - Övrigt"

Transkript

1 7 Speciella försäkringar - Övrigt 7.1 Tjänstereseförsäkring Försäkringens giltighet och omfattning För vilka Försäkringstagaren har såsom arbetsgivare tecknat detta försäkringsavtal försäkringen gäller för samtliga sina anställda personer som försäkrade, om inte annat anges i försäkringsbrevet. Försäkringstagaren är också försäkrad i Resgodsskydd vad avser egendom som han äger hyr eller lånar och som anställd person medtager på *)tjänsteresa. Försäkringstagaren har ensam rätt att ingå avtal med Trygg-Hansa om ändring eller upphörande av försäkringen och att mottaga uppsägning av försäkringen. Trygg-Hansa äger rätt att vid försäkringsfall förhandla endast med den försäkrade angående försäkringsersättning samt att utge försäkringsersättning till denne. Försäkrad person är ägare till försäkring som avser honom. Tilläggsavtal fordras Utan särskilt tilläggsavtal omfattar försäkringen inte» person som ej är stadigvarande bosatt i land inom Norden (hemlandet) och som ej är försäkrad i allmän försäkringskassa i hemlandet.» person vars huvudsakliga arbetsuppgift är att yrkesmässigt framföra motorfordon eller spårbundet färdmedel då denne utför normala arbetsuppgifter såsom yrkesförare När försäkring- Försäkringen gäller - om inte annat avtalats - vid *)tjänsteresa under en gäller försäkringstiden om försäkringen varit i kraft från det försäkrad lämnar bostaden eller arbetsplatsen och upphör i och med återkomsten till någon av dessa platser, dock längst under en sammanhängande tid av 210 dagar, om inte annat framgår av försäkringsbrevet. Anmärkning: Med *)tjänsteresa avses här resa som är beordrad och bekostad av arbetsgivaren och som företas i tjänsten utanför den försäkrades ordinarie *)verksamhetsort, dock inte resor mellan den försäkrades arbetsplats och dennes bostad. Med *)verksamhetsort avses här ett område vars yttre gräns ligger på ett vägavstånd av 50 km (närmaste färdväg) från den försäkrades arbetsplats eller från dennes bostad Var försäk- Försäkringen gäller i hela världen. ringen gäller Anmärkning: Vad som sägs om Sverige i dessa villkor gäller också för vart och ett av de övriga länderna i Norden, om den försäkrade är bosatt där. 104

2 Krigsskador Särskilda bestämmelser gäller i områden som drabbats av krig, krigsliknande händelser m m, se (Krigsskador) Vad Försäkringen omfattar försäkringen gäller för» vård- och resekostnader vid *)sjukdom och *)olycksfall samt invaliditets- och dödsfallsersättning vid *)olycksfall enligt - vårdkostnader, se resekostnader, se invaliditets- och dödsfallsersättning vid *)olycksfall, se » resgodsskydd, se ,» förseningsskydd, se » ansvarsförsäkring (Skadeståndsskyldighet) för privatperson, se 7.1.3» rättskyddsförsäkring för privatperson, se 7.1.4» överfallsskydd (fysisk personskada), se Särskilda be- Vid flygolycksfall, krigsrisker och atomskador gäller särskilda bestämmelstämmelser ser se Försäkrings- Genom försäkringen ersätts nödvändiga och skäliga kostnader för Läkebelopp och resekostnader samt Reseavbrott enl följande» sjukvårds- och tandbehandlingskostnader - vid olycksfall under längst 5 år - vid akut sjukdom under längst 60 dagar» resor i samband med vård och behandling» merkostnad för försäkrads hemresa alt. anhörigs resa till svårt sjuk eller allvarligt skadad» ny utresa eller ersättningsresa» merkostnad för kost och logi, högst kr per försäkrad och dag» reseavbrott - merkostnad för hemresa - ny utresa eller ersättningsresa Försäkringen gäller i övrigt med följande försäkringsbelopp per försäkrad, om inte annat framgår av försäkringsbrevet :» invaliditetsbelopp (Kapitalbelopp) på grund av olycksfall vid 100 % invaliditet före fyllda 65 år är kr och vid 100 % invaliditet efter fyllda 65 år kr» dödsfallsbelopp (Kapitalbelopp) på grund av olycksfall är kr» för resgodsskydd avseende personlig lösegendom och företaget tillhörig egendom är försäkringsbeloppet sammanlagt kr - av försäkringsbeloppet avseende personlig lösegendom och företaget tillhörig egendom enligt ovan är försäkringsbeloppet för stöldbegärlig egendom kr» för resehandlingar är försäkringsbeloppet kr» för pengar är försäkringsbeloppet kr» vid resgodsförsening efter 4 timmar är försäkringsbeloppet kr och efter totalt 48 timmar ytterligare kr» vid reseförsening efter 4 timmar är försäkringsbeloppet kr 105

3 » vid resestartskydd är försäkringsbeloppet kr Självrisk Försäkringen gäller om inte annat anges i försäkringsbrevet utan självrisk för samtliga i försäkringen ingående moment, utom (Rättsskyddsförsäkring för privatperson) Vård- och resekostnader, invaliditetsoch dödsfallsersättning samt resgods- och förseningsskydd Vård- och rese- Med tillämpning av angivna begränsningar och undantagen enl kostnader vid Sjukdom nedan, gäller att om försäkrad vid *)tjänsteresa eller Olycksfall» drabbas av *)sjukdom eller råkar ut för *)olycksfall lämnas ersättning för nödvändiga, skäliga och verifierade - vårdkostnader (läkekostnader och tandvårdskostnader) enligt nedan - resekostnader (lokala resekostnader, hemresa, återresa, kost och logi m m ) enligt nedan» råkar ut för *)olycksfall som leder till *)invaliditet eller dödsfall lämnas invaliditets respektive dödsfallsersättning enligt nedan. Med *)olycksfall förstås kroppsskada som drabbat den försäkrade ofri- villigt genom plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen. Begreppet olycksfall Med *)olycksfall jämställs kroppskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting. Den dag sådan skada visade sig anses då vara tidpunkten för *)olycksfallet. Som *)olycksfall räknas inte kroppsskada som uppkommit genom» överanssträngning eller ensidig rörelse (förslitningsskada)» smitta genom bakterier eller virus, ej heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck» användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallet som omfattas av denna försäkring Särskilda be- Vid flygolycksfall, krigsskador och atomskador gäller särskilda bestämstämmelser melser se Vårdkostnader Sjukvårdskostnader Ersättning lämnas för kostnader och sjukhusvård samt för behandling och hjälpmedel som läkare föreskrivit för läkning. Ersättningen är begränsad vid» *)sjukdom till kostnader som uppkommit inom 60 dagar från första läkarbesöket» *)olycksfall till kostnader som uppkommit inom 5 år från dagen då 106

4 *)olycksfallet inträffade. Efter 60 dagar från sagda dag ersätts enbart kostnader för sjukvård i Sverige. BEGRÄNSNING Om den försäkrades hälsotillstånds försämrats beroende på ett kroppsfel (sjukdom, sjuklig förändring, lyte och men) som antingen redan fanns vid *)olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med *)olycksfallet, lämnas ingen ersättning för de kostnader som försämringen medfört. Ersättning lämnas för kostnader för tillfällig behandling av akuta tandbe- svär som under resan måste utföras av tandläkare på vistelseorten. Med tandbesvär jämställs skada på tandprotes som var på plats i munnen när den skadades. Tandvårdskostnader Skadas den försäkrades tänder vid ett *)olycksfall lämnas dessutom ersättning för behandling som inom 5 år från *)olycksfallet utförs av tandläkare på hemorten i Sverige. Kostnadsförslag och behandling skall på förhand godkännas av Trygg-Hansa. BEGRÄNSNING Föreligger vid *)olycksfallet sjukliga eller andra för åldern onormala förändringar lämnas ersättning endast för den skada som kan antas ha blivit följden om förändringarna inte förelegat då skadan inträffade. Skador som uppstått vid tuggning eller bitning räknas ej som olycksfall och ersätts ej. Ersättning lämnas dock för tillfällig tandbehandling som utförts på vistelseorten enligt nedan. HÖGSTA ERSÄTTNING I VISSA FALL Ersättningen är begränsad till kr vid tillfällig behandling av akuta tandbesvär samt skador som uppkommer vid tuggning eller bitning som under resan måste utföras av tandläkare på vistelseorten. I samband med i övrig ersättningsbar skada vid *)sjukdom eller *)olycks- fall lämnas för den försäkrade och en medföljande försäkrad som omfattas av försäkringen, ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi som uppstått vid en förlängning av tiden för uppehållet eller ändrad boendeform på vistelseorten. Merkostnader för kost och logi samt vissa resekostnader Om *)tjänsteresan företagits med flyg och flygbiljetterna vid återresa inte är ombokningsbara, t ex av typ Apex, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga biljettkostnader pga att *)sjukdomen eller *)olycksfallet orsakat en förlängning av tiden för uppehållet på vistelseorten. Ersättning lämnas dock endast under förutsättning att behörig läkare intygat nödvändigheten av dessa åtgärder och är godkänd av SOS International A/S, Vesterbrogade 74, DK-1620 Köpenhamn, Danmark eller Trygg-Hansa, Stockholm. Kostnaderna skall styrkas med kvitton i original. BEGRÄNSNING Ersättning lämnas längst under 60 dagar från första läkarbesöket. HÖGSTA ERSÄTTNING 107

5 Resekostnader vid Sjukdom eller Olycksfall Högsta ersättningsbelopp för kost och logi är maximerad till kr per försäkrad och dag. Behöver den försäkrade resa för att få sjukvård eller tandvård lämnas er- sättning för hans lokala resekostnader. Måste den försäkrade vid utlands vistelse resa hem för att söka sjukvård i Sverige lämnas ersättning enligt "Merkostnad för hemresa till hemorten" nedan. Resor i samband med sjukvård och tandvård Bedömer behörig läkare på vistelseorten utomlands att den försäkrade måste återvända till hemorten i Sverige för fortsatt vård, betalas ersätt- ning för merkostnad för hemresa. Såväl nödvändigheten av hemresan som färdsättet skall vara föreskriven av läkare på vistelseorten och godkänd av SOS International A/S, Vesterbrogade 74, DK-1620 Köpenhamn, Danmark eller Trygg-Hansa, Stockholm Merkostnad för hemresa till hemorten Hemtransport av avliden eller begravning på platsen Drabbas försäkrad av *)sjukdom eller råkar han ut för *)olycksfall utom- lands och läkare bedömer tillståndet som livshotande betalar Trygg- Hansa nödvändiga och skäliga kostnader för biljett och uppehälle för två *)nära anhörigas resa från Sverige och åter. Detsamma gäller om försäkrad avlider utomlands och begravning äger rum på vistelseorten. Resa från annat land än Sverige kan betalas upp till vad det kostar att resa från Sverige och åter. Nära anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden Ny utresa eller ersättningsresa Skulle den försäkrade avlida under *)tjänsteresan, betalar Trygg-Hansa kostnaden för hemtransport av den avlidne med flyg, bil, tåg eller båt. BEGRÄNSNING Vid dödsfall utanför Sverige kan istället för transporten till hemorten i Sverige enligt ovan, begravningskostnaderna på vistelseorten betalas, dock med högst kronor. Kan den försäkrade enligt behörig läkares utlåtande inte utföra sitt arbete, på grund av *)sjukdom eller *)olycksfall lämnas efter godkännande av Trygg-Hansa ersättning för biljettkostnader till arbetsgivaren för» ersättares utresa om arbetsgivaren av affärsmässiga skäl måste ersätta den försäkrade med annan person» ny utresa för den försäkrade om denne skall återuppta sitt arbete efter till frisknandet jämväl för ersättares hemresa. Hemresa vid anhörigs sjukdom/ dödsfall Trygg-Hansa lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för återresa till hemorten i Sverige med transportmedel i reguljär trafik om försäkrad tvingas avbryta resan tidigare än beräknat på grund av att *)nära anhörig i Sverige avlider eller drabbas av allvarlig *)sjukdom eller råkar ut för svårare *)olycksfall. BEGRÄNSNING Ersättning för den nödvändiga återresan lämnas endast om den försäkrade kommer hem minst 48 timmar före den avsedda och planerade hemkomsten. 108

6 ERSÄTTNING Försäkringen omfattar även ersättning till arbetsgivaren för biljettkostnader vid resa med transportmedel i reguljär trafik för» ersättares utresa om arbetsgivaren av affärsmässiga skäl måste ersätta den försäkrade med annan person» ny utresa för den försäkrade om denne skall återuppta sitt arbete efter *)nära anhörig har tillfrisknat eller avlidit jämväl för ersättares hemresa Invaliditets- Råkar försäkrad ut för *)olycksfall och detta leder till bestående *)invalidoch dödsfallsersättning itet eller dödsfall lämnas ersättning vid vid Olycksfall» medicinsk eller *)ekonomisk/ invaliditet» dödsfall. Försäkringsbeloppen engångsbelopp för*)invaliditet och dödsfall an- ges i försäkringsbrevet. Försäkringsbelopp Begränsning Invaliditetsersättning kan aldrig lämnas både för *)medicinsk och *)ekonomisk invaliditet. Om den försäkrades hälsotillstånd försämrats beroende på ett kroppsfel (sjukdom, sjuklig förändring, lyte och men) som antingen redan fanns vid *)olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med *)olycksfallet, lämnas ingen ersättning för den *)invaliditet som försämringen medfört. Begreppet invaliditet Med*) invaliditet menas att *)olycksfallet medfört bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion eller att den försäkrades arbetsförmåga för framtiden minskats med minst 50 procent till följd av skadan. Vid bedömning av invaliditetsgraden skiljer man mellan *)medicinsk och *)ekonomisk invaliditet Rätt till in- Rätt till invaliditetsersättning inträder om *)olycksfallet (olycksfallsvaliditetsersättning skadan) inom 3 år från *)olycksfallet orsakar *)invaliditet och minst 12 månader förflutit från *)olycksfallet. Slutbedömning skall dock göras först när invaliditetgraden är definitivt fastställd och senast inom fem år från skadedagen. Avlider den försäkrade innan rätt till invaliditetsersättning inträtt utbetalas ingen invaliditetsersättning. Avlider den försäkrade sedan rätt till invaliditetsersättning inträtt, men innan den definitiva invaliditetsgraden fastställts, görs slutreglering genom utbetalning av ett belopp motsvarande den invaliditetsersättning som vid dödsfallet låg till grund för vänteersättning. Rätt till omprövning Om *)olycksfallet medför att den försäkrades kroppsfunktion väsentligt försämras eller att den försäkrade förlorar ytterligare arbetsförmåga efter det att slutreglering skett, har den försäkrade rätt att återkomma och få invaliditetsgraden omprövad. Omprövning medges dock inte sedan mer än 10 år förflutit från det *)olycksfallet inträffade. 109

7 Vänteersättning Kan den definitiva invaliditetsgraden inte fastställas, när rätt till invaliditets ersättning inträtt, utbetalas vänteersättning från denna tidpunkt till dess fastställelse sker. I början av varje tolvmånadersperiod (ersättningsår), räknat från den tidpunkt då rätten till invaliditetsersättning inträdde, fastställs den invaliditetsgrad som skall tillämpas under ersättningsåret. Denna invaliditetsgrad är den som *)olycksfallet bedöms minst komma att ge upphov till. Vänteersättning under ersättningsåret utgör 6 % av den invaliditetsersättning som motsvarar den för ersättningsåret fastställda invaliditetsgraden. Utbetalning görs kvartalsvis i efterskott. Utöver den ersättning vid *)invaliditet som bestäms efter invaliditets- graden utges ersättning för hjälpmedel och andra åtgärder som läkare föreskriver såsom erforderliga för att lindra invaliditetstillståndet och som inte enligt lag eller särskild författning skall ersättas från annat håll. Hjälpmedel vid invaliditet Högsta ersättning Begränsning Ersättning lämnas med sammanlagt högst kr om Trygg-Hansa på förhand godkänt kostnaden. Kostnader för hjälpmedel och andra åtgärder särskilt avsedda för idrottsutövare ersätts ej Rätt till döds- Rätt till dödsfallsersättning föreligger om *)olycksfallet föranleder den fallsersättning försäkrades död inom 3 år från *)olycksfallet. Ersättningen utgör försäkringsbeloppet för dödsfall. Har för samma *)olycksfall engångsbelopp för invaliditet redan utgetts från Trygg- Hansa eller föreligger rätt till sådan ersättning men den ännu inte utgetts minskas dödsfallsersättningen med den invaliditetsersättning som utbetalas eller skall utbetalas. Förmånstagare Förmånstagare är, om inte annat förordnande skriftligen anmälts till Trygg-Hansa, den försäkrades maka/make, *)sambo och barn, eller i andra hand den försäkrades arvingar Undantag Följande undantag ( ) gäller gemensamt för (Vårdkostnader), (Resekostnader) och (Invaliditetsoch dödsfallsersättning vid olycksfall). Hälsotillstånd/ Vårdbehov m m Ersättning lämnas inte för kostnad som» beror på att vårdebehov förelåg redan då den försäkrade påbörjade *)tjänsteresan» kan uppkomma om komplikationer/försämringar med stor sannolikhet kommer att inträffa under *)tjänsteresan» avser merkostnad p g a sjukliga eller för åldern onormala förändringar» uppkommit vid *)sjukdom eller *)olycksfall om den försäkrade vid sjukdomen eller olycksfallet var påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotiska preparat eller andra berusningsmedel eller missbrukade läkemedel eller dopingpreparat, om inte den försäkrade gör sannolikt att påverkan eller missbruket inte har föranlett *)sjukdomen eller 110

8 *)olycksfallet.» uppkommit vid *)sjukdom eller *)olycksfall om den försäkrade vid sjukdomen eller olycksfallet var mentalt sjuk» vid *)sjukdom eller *)olycksfall orsakats av eller har samband med att försäkrad var gravid och som uppstått inom 60 dagar före beräknad nedkomst» avser vaccinationer, förebyggande hälsovård och normal tandvård» avser vistelse på bad- eller kuranstalt och därmed förenade resor» avser privat sjukvård i Sverige. Färdmedel Aktiviteter Ersättning lämnas inte för kostnad som är förorsakad av att fartyg eller flygplan på grund av den försäkrades skada måste ändra sin färdplan. Ersättning lämnas inte för kostnad som vid *)sjukdom eller *)olycksfall orsakats av eller har samband med att försäkrad» deltagit i sportaktiviteter såsom bergsbestigning, sportdykning (om försäkrad har gällande Internationellt dykarcertifikat gäller dock försäkringen), fallskärmshoppning, fallskärmsflygning, drakflygning, bungy jump, samt deltagande i expedition eller annan riskfylld verksamhet» deltar i på förhand utlyst sport- eller idrottstävling eller särskild anordnad träning härför som representant för idrottsförbund eller annan idrottsförening än korporationsidrottsförening. Övrigt Ersättning lämnas inte för kostnad som» avser förlorad arbetsinkomst» kan ersättas på annat håll enligt lag, författning, konvention eller annan försäkring Resgodsskydd (Allrisk) Vad försäk- Försäkringen gäller för skada på medfört resgods vid *)tjänsteresa ringen gäller för orsakad av plötslig och oförutsedd händelse. Med skada avses också förlust. Försäkringsbelopp Försäkrad egendom Försäkringen gäller med de försäkringsbelopp som anges under punkt (Försäkringsbelopp). Försäkringen gäller för resgods som försäkrad äger, hyr eller lånar och som består av» lös egendom inklusive *)stöldbegärlig egendom *)resehandlingar och *)pengar dock endast i den mån ersättning inte kan erhållas genom annan försäkring eller annat avtal. Egendom som inte omfattas Försäkringen omfattar inte» motordrivet fordon (t ex bil, mc, moped), husvagn eller annat släpfordon 111

9 Anmärkning: Försäkringen gäller dock för eldriven rullstol.» ångbåt, motorbåt, vattenskoter, segelbåt eller windsurfer» svävare, hydrokopter, luftfartyg, luftballonger eller liknande farkoster. Försäkringen gäller inte heller för delar eller utrustning till ovan nämnda fordon och farkoster.» varor avsedda för försäljning, verktyg och provkollektioner» djur och bohag vid förflyttning» ritningar, arkivalier och datamedia Undantag Vad försäkringen inte gäller för Försäkringen gäller inte för Pengar, resehandlingar eller stöldbegärlig egendom» skada på *)pengar, *)resehandlingar eller *)stöldbegärlig egendom som glömts tappats eller förlagts, även om egendomen senare stjäls eller skadas Notering : Med glömts, tappats eller förlagts menas även då egendomen försvunnit utan att den försäkrade kan göras sannolikt på vilket sätt.» skada på *)pengar, *)resehandlingar eller *)stöldbegärlig egendom då sådan egendom lämnats för transport eller pollettering. Egendom i eller på motordrivet fordon m m Resväskor och sportredskap m m Övrigt Försäkringen gäller inte för» skada på *)pengar eller *)resehandlingar som lämnats i eller på motordrivet fordon» skada på *)stöldbegärlig egendom som kvarlämnats i motordrivet fordon vid nattparkering» skada på lös egendom som lämnats kvar i motordrivet fordon, husvagn eller båt, vid t ex flygplats, järnvägsstation eller hamn Försäkringen gäller inte för» skada genom skavning, slitage eller självförstörelse» ytliga skador på resväskor eller liknande såsom bucklor, repor eller dylikt utan väsentlig inverkan på användbarheten» skada genom bristfällig eller olämplig emballering» skada genom att medförd vätska eller smetande ämnen rinner ut» skada på sportredskap under användning (ersättning lämnas dock vid stöld) Försäkringen gäller inte för» skada som kan ersättas genom annan försäkring, transportföretag, hotell eller liknande» skada på egendom i hotellrum/lägenhet som disponeras av försäkrad, om gärningen utförts av någon som den försäkrade givit tillåtelse att vistas i rummet/lägenheten. 112

10 Speciell regel (Stöldbegärlig egendom) De undantag och säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav (se ) som gäller för *)stöldbegärlig egendom tillämpas endast om det sammanlagda återanskaffningsvärdet för den *)stöldbegärliga egendom som stulits eller skadats uppgår till mer än kr Säkerhetsföreskrifter/Aktsamhetskrav På- Enligt 8 kap 12 försäkringsavtalslagen, är försäkringsbolaget fritt från följd när säker- ansvar när en säkerhetsföreskrift inte följts om inte åsidosättandet kan hetsförekrift/ antas saknat betydelse för skadan. Kan den försäkrade göra antagligt att aktsamhetskrav skadan delvis skulle inträffat oavsett om säkerhetsföreskriften följts inte följts lämnas ersättning i denna del. Med den försäkrade likställs annan som har haft att tillse att föreskriften följdes. För att inte ersättningen ska sättas ned enligt ovan ska följande säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav vara uppfyllda:.» egendomen skall handhas och förvaras på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt så att den inte stjäls, går förlorad eller skadas. - exempel på detta är att egendomen ej ska lämnas synlig för obehörig och att den om möjligt ska skyddas genom en lämplig placering i t ex skåp, låda eller liknande» när försäkrad lämnar egendom i transportmedel eller tillfällig bostad såsom bungalow, lägenhet, hotellrum passagerarhytt eller motsvarande, ska dörrar vara låsta och fönster stängda och reglade. Om egendomen består av *)pengar, *)resehandlingar och *)stöldbegärlig egendom ska dessa vara inlåsta i safebox/kassafack. Om egendomens storlek omöjliggör inlåsning på nämnda sätt eller om safebox/kassafack saknas ska inlåsning ske i resväska, skåp, låda eller liknande. Påföljd (minskad ersättning) Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen sättas ned eller helt bortfalla enligt ersättningsregler Förseningsskydd Resgodsför- Om den försäkrade vid *)tjänsteresa polletterar eller på annat sätt skriver sening (Bagageför- in resgods och detta blir försenat med mer än 4 timmar efter den försening) säkrades ankomst till resmål utanför *)verksamhetsorten, ersätts skäliga extrakostnader avseende inköp av för resans ändamål nödvändiga kläder och toalettartiklar med det försäkringsbelopp per försäkrad som anges under punkt (Försäkringsbelopp). Om resgodset inte återfåtts inom 48 timmar lämnas ersättning med ytterligare belopp angivet i Inköpen skall göras på den ort där förseningen inträffat samt styrkas med kvitto i original. 113

11 Undantag Försäkringen gäller inte vid försening som beror på ingripande av tullmyndighet eller annan myndighet Försening vid Om det *)kollektiva färdmedel som den försäkrade åker med blir försenat i färd med kollektivt färd- mer än 4 timmar, lämnas ersättning för den försäkrades nödvändiga och medel skäliga extrakostnader avseende kost och logi med det försäkringsbelopp per försäkrad som anges under (Försäkringsbelopp). Förseningen skall bero på» tekniskt fel» väderlekshinder eller naturkatastrof» ingripande av myndighet» ingripande av annan person genom rättsstridigt tvång (t ex flygplanskapning)» trafikolycka» konkurs hos researrangör. Inköp och övernattning skall göras på den ort där förseningen inträffade samt styrkas med kvitton i original. Ersättning lämnas under förutsättning att *)tjänsteresan har påbörjats. Undantag Försäkringen gäller inte vid försening på grund av lockout, strejk, eller andra av arbetsgivare eller fackliga representanter vidtagna åtgärder Resestart av- Kommer den försäkrade vid utresa inte fram i tid till den plats där seende inte ombok- *)tjänsteresan med flyg skall börja och flygbiljetten inte är ombokningsbara flygbiljetter ningsbar, lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga extrakostnader som kan uppstå för att den försäkrade skall kunna ansluta sig till *)tjänsteresan om orsaken till förseningen är» att det *)kollektiva färdmedel som den försäkrade åker med blir försenat och att förseningen beror på kollision, dikeskörning, vädelekshinder, tekniskt fel eller trafikolycka där färdmedlet inte är direkt inblandat» att den privata eller hyrda bil som den försäkrade åker med under direkt färd till flygplatsen blir försenad och att förseningen beror på kollision, dikeskörning, blockerad väg p g a trafikolycka eller liknande. Begränsning Undantag Endast händelse som kan styrkas med intyg från polis, trafikansvarig vad avser *)kollektivt färdmedel, respektive taxi samt bärgningsräkning vad avser färd med egen eller hyrd bil ersätts. Försäkringen gäller inte vid försening på grund av lockout, strejk, eller andra av arbetsgivare eller fackliga respresentanter vidtagna åtgärder samt ej heller vid försening som beror på ingripande av tullmyndighet eller annan myndighet. Högsta ersättning Högsta ersättningsbelopp vid varje skada är kr. 114

12 Flygolycksfall, krigsrisker och atomskador Flygolycks- Försäkringen gäller under flygning under förutsättning att den försäkrade fall är passagerare på nationalitetsbetecknat luftfartyg. Till passagerare räknas endast personer ombord som inte har eller utför uppdrag i samband med flygningen. BEGRÄNSNING Giltigheten vid dödsfall på grund av flygning (flygolycksfall) begränsas till den del av försäkringsbeloppet som inte överstiger kr. Har försäkrad flera olycksfallsförsäkringar för vilka samma inskränkningar gäller, hos ett eller flera försäkringsbolag är försäkringsbeloppet för dödsfall genom flygolycksfall enligt denna försäkring begränsat så att det tillsammans med motsvarande beloppet enligt de övriga försäkringarna inte överstiger kr. Beloppet fördelas därvid på de olika försäkringarna i förhållande till försäkringsbeloppen för dödsfall genom flygolycksfall Krigsskador Vistas den försäkrade i eller reser till område som drabbats av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror eller terrorism gäller försäkringen endast under förutsättning att den försäkrade inte deltar i krig eller andra här nämnda oroligheter eller tar befattning därmed som reporter eller dylikt. Försäkringen gäller dock inte för skada som kan ersättas enligt punkt Överfallsskydd (Fysisk personskada). Under samma förutsättningar lämnas ersättning även för:» nödvändiga extrakostnader för hemresan, dock inte för deltagare i sådan sällskapsresa som avses i resegarantilagen» förlust av resgods genom att egendomen konfiskerats eller att den försäkrade vid evakuering eller liknade händelse nödgats kvarlämna sitt resgods. HÖGSTA ERSÄTTNING Försäkringsbeloppet vid krigsskador begränsas vid *)invaliditet och dödsfall till» kr för *)invaliditet» kr för dödsfall Atomskador *)Olycksfall vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess eller radioaktivt sönderfall omfattas av försäkringen endast under förutsättning att atomkärnprocessen eller det radioaktiva sönderfallet inte har anknytning till militär verksamhet i vilken den försäkrade deltar. HÖGSTA ERSÄTTNING Försäkringsbeloppet vid atomskador begränsas till» kr vid *)invaliditet» kr vid dödsfall 115

13 Skadevärde- Ersättningens storlek vid *)invaliditet och skadebeloppets storlek vid ringsregler skada på egendom fastställs enligt följande regler ( resp ) Invaliditets- Invaliditetsersättningen utgör en mot invaliditetsgraden svarande del av ersättningens storlek försäkringsbeloppet för *)invaliditet vid den ålder den försäkrade uppnått vid *)olycksfallet. Invaliditetsersättningen bestäms på grundval av den *)ekonomiska invaliditeten, om sådan föreligger, eljest på grundval av den *)medicinska invaliditeten. Bestämningen skall dock ske på grundval av den*) medicinska invaliditeten om detta skulle leda till högre invaliditetsersättning. För försäkrad som vid *)olycksfallet fyllt 55 år bedöms invaliditeten enbart med hänsyn till av *)olycksfallet föranledd bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion (*)medicinsk invaliditet). När *)olycksfallet medfört bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 procent enligt försäkringsgivarens bedöm- ning utbetalas invaliditetsersättning. En förutsättning härför är dock att *)olycksfallet inom 5 år från skadedagen medfört sådan förlust av arbetsförmågan. Ersättning vid ekonomisk invaliditet Bestämningen av invaliditetsgraden sker med ledning av den förlust av arbetsförmågan som *)olycksfallet medfört. *)Olycksfallet skall dessutom innan den *)ekonomiska invaliditeten har inträtt och inom 3 år från skadedagen ha medfört *)medicinsk invaliditet. Om den försäkrade vid skadetillfället uppbar partiellt sjukbidrag eller partiell förtidspension, lämnas högst så stor ekonomisk invaliditets-- ersättning som svarar mot förlusten av restarbetsförmågan. Om den försäkrade vid skadetillfället uppbar helt sjukbidrag eller hel förtidspension, lämnas ingen ersättning för *)ekonomisk invaliditet. När *)olycksfallet medfört bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion och tillståndet är stationärt, utbetalas invaliditetser- sättning. Ersättning vid medicinsk invaliditet En förutsättning för rätt till ersättning är att *)olycksfallet inom 3 år medfört någon mätbar *)invaliditet. Slutbedömning skall dock göras först när invaliditetsgraden är definitivt fastställd och senast inom 3 år från skadedagen. Om *)olycksfallet medfört skador på flera kroppsdelar, så att den totala invaliditetsgraden överstiger 100 procent, maximeras ersättningen till försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet för uppnådd ålder. Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av tabellen "Grunder för gradering av kvarstående men efter skador" Skada på Skada på egendom värderas enligt följande regler. egendom (resgods) Skadad och förlorad egendom värderas efter samma regler. 116

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sid 7 Speciella försäkringar - Övrigt 1 7.1 Tjänstereseförsäkring 1 7.1.1 Försäkringens giltighet och omfattning 1 7.1.2 Vård- och resekostnader, invaliditetsoch 4 dödsfallsersättning,

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringens giltighet

Läs mer

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring Version 2 Beteckning P 7 2010-01-01 Innehållsförteckning 1 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 För vilka försäkringen gäller... 3 1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...

Läs mer

Tjänstereseförsäkring K 69:7

Tjänstereseförsäkring K 69:7 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Tjänstereseförsäkring genom The Card

Tjänstereseförsäkring genom The Card Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom The Card Försäkringsnummer 432039-8664-NF01 Gäller från och med 2011-07-01 2 Innehåll 1. Försäkringens giltighet och omfattning...2 2. Självrisk...4 3.

Läs mer

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005 Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring Gäller fr o m 1 mars 2005 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 5 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning 8 A.1 Vem försäkringen gäller för 8

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK.

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK. Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 20 mars 2012 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden.

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden. Försäkringsvillkor för STUDENT Reseförsäkring (Student, Au Pair och Exchange student) Gällande fr o m 1 februari 2012 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, AKTSAMHETSKRAV, FÖR VEM, VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER, BEGREPPSFÖRKLARINGAR,

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01 Tjänstereseförsäkring europ assistance 2009:01 Innehållsförteckning europ assistance tjänstereseförsäkring 2009:01 Översiktstabell... 3 Definitioner... 4 Försäkringens giltighet och omfattning... 6 Vem

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2015 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Försäkringersättning Läke- och resekostnadesersättning Vårdkostnader vid sjukdomsfall Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader

Läs mer

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 oktober 2014 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 7 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G101:1

Tjänstereseförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G101:1 Tjänstereseförsäkring Företag Försäkringsvillkor 2011-06-01 Grundvillkor G101:1 2/24 Innehåll Översiktlig information Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3 Åtgärder i samband

Läs mer

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Student För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Gäller fr o m 1 februari, 2012 Student en komplett reseförsäkring för dig som ska studera eller praktisera utomlands Priser

Läs mer

reseförsäkring Säkerhet över alla gränser För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

reseförsäkring Säkerhet över alla gränser För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment För dig upp till 70 år 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment reseförsäkring 2014-04-01 Fullständiga villkor 2010 Säkerhet över alla gränser 1 GOUDA RESEFÖRSÄKRING

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG UPP TILL 35 ÅR 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Fullständiga villkor 2000 Säkerhet över alla gränser GOUDA RESEFÖRSÄKRING

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor 736

RESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor 736 RESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor 736 FÖR ENSKILD PERSON/FAMILJ/GRUPP Flexibel med anpassningsmöjlighet för semestergaranti Med eller utan hemförsäkring - 2 till 365 dagar Villkoren gäller from 2008-01-01

Läs mer

Säkerhet över alla gränser

Säkerhet över alla gränser för enskild person / familj / grupp Flexibel med anpassningsmöjlighet för semestergaranti Med eller utan hemförsäkring - 2 till 365 dagar reseförsäkring Villkoren gäller from 2009-08-01, Fullständiga villkor

Läs mer

RESEF ÖRSÄKRING 735:3

RESEF ÖRSÄKRING 735:3 Reseförsäkring 06-02-09 12.22 Sida 1 RESEF ÖRSÄKRING 735:3 FÖR ENSKILD PERSON/FAMILJ/GRUPP Flexibel med anpassningsmöjlighet för semestergaranti Med eller utan hemförsäkring - 2 till 365 dagar Villkoren

Läs mer

STUDERAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd

STUDERAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd STUDERAUTOMLANDS Fullständiga villkor 751 UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd Villkoren gäller from 2007-07-07 SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

Läs mer

Group Plus Tjänstereseförsäkring

Group Plus Tjänstereseförsäkring Group Plus Tjänstereseförsäkring Maj 2010 Bring on tomorrow Insurer: AIG Europe Limited Reg.nr: 516408-1027 Telephone: +46 8 506 920 00 Visiting adress: Västra Järnvägsgatan 7 Post address: Box 3506, 103

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 0 INNEHÅLL A ALLMÄN INFORMATION... 4 1.a Teckna privatreseförsäkring Plus... 4 1.b Teckna privatreseförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Visa Infinite Allmänna

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Platinum Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer