STORSTUGE- NYTT Julen 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORSTUGE- NYTT Julen 2006"

Transkript

1 STORSTUGE- NYTT Julen 2006 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Hållinder G O T T N Y T T Å R G O D J U L December 2006, foto Rolf Hållinder, Täby önskas alla Storstugebor

2 NÅGRA BILDER FRÅN STUDIECIRKELVERKSAMHETEN I FÖRENINGEN Kiki Thorsell, cirkelledare, diskuterar tillverkning av smycken med Christina Elveson (till höger i bilden). Lars Edlund, musikcirkeln om Dvorák Foto: Per Johanneson, 2006, Täby Trogna cirkeldeltagare Om inte annat anges: Foto Rolf Hållinder, 2006, Täby Lennart Kollberg, Livet i antikens Grekland

3 Ordföranden har ordet Den 14 september genomfördes en extra föreningsstämma för ett andra beslut om styrelsens förslag till ändring av våra stadgar. Endast 63 boende var närvarande, därav 57 med rösträtt. Boendedemokratin vilar verkligen på en smal grund! Styrelsens förslag godkändes enhälligt av de närvarande. Den 5 december var det dags för informationsmöte och ännu en extra föreningsstämma, denna gång för att besluta om styrelsens förslag att ansluta samtliga lägenheter till bredband (gruppanslutning). Denna fråga intresserade många, Täbysalen blev knökfull, tur att det fanns så många extrastolar i caféterian. Totalt 174 boende var på plats, representerande 147 röster. Vi som var med när frågan kring utbyggnad av Kabel-TV nätet diskuterades i början av 1980-talet kände igen argumenten från det fåtal närvarande som är emot denna typ av kollektiva tjänster. Stämman godkände dock styrelsens förslag enhälligt. Efter att stämman avslutats fick jag av tre upprörda boende höra att omröstningsförfarandet gjorts på felaktigt sätt, eftersom de röstkort som delats ut vid närvaroregistreringen inte kom till användning. De hade inte fattat att det kraftfulla ja-svaret på stämmoordförandens fråga om stämman godkänner styrelsens förslag var den muntliga omröstningen. Inte heller när ordförande frågade stämman om beslutet var enhälligt, förstod de att omröstningen var klar. Av denna anledning tror jag att det är lämpligt med en snabbkurs i den mötesteknik vi tillämpat under många år vid omröstningar i vår förening: 1. Muntlig omröstning. Normalt genomförs en första omröstning genom att närvarade medlemmar muntligen svarar ja eller nej på ordförandens proposition eller fråga. Ordförande avgör om han hört flest ja- eller nejröster. Medlem kan redan före omröstningen begära votering, som kan genomföras på två sätt: 2. Genom handuppräckning, där man visar sitt röstkort. De utsedda justeringsmännen StorstugeNytt, julen räknar rösterna var för sig, tills de får samma antal. 3. Sluten omröstning, där röstsedeln lämnas till justeringsmännen, antingen med påskriften ja resp. nej eller läggs i en jaresp. nejlåda. Efter avslutad omröstning räknar och sammanställer justeringsmännen resultatet av omröstningen. Vid båda typerna av omröstning jämförs antalet avgivna röster mot antalet röstberättigade i den röstlängd som upprättats med hjälp av närvaroförteckningen. Det är alltså viktigt att den medlem som anser att det inte räcker med muntlig omröstning ropar votering högt och tydligt omedelbart innan ordföranden slår klubban i bordet efter omröstningen och också klart anger om det skall vara sluten omröstning eller handuppräckning. Helt klart innebär omröstningar enligt 2 och 3 att proceduren förlängs mycket varför man inte i onödan skall begära votering. Om man inte är nöjd med stämmans beslut kan man reservera sig mot beslutet, vilket då antecknas i protokollet. Begäran om reservation skall framföras omedelbart efter att ordförande har slagit klubban i bordet. Man har också möjlighet att överklaga stämmans beslut till Hyresnämnden. Före den extra föreningsstämman hölls ett informationsmöte med tyngdpunkten på budget 2007 och prognos Mer om detta på annan plats i denna tidning. Tag dig tid under helgerna som kommer att besvara frågorna i den boendeenkät som följer med som bilaga till denna tidning och glöm inte att senast 10 januari lämna enkäten i brevlådan vid Områdeskontoret. Som avslutning måste den varma november och december kommenteras. Gräset är grönt, kantarellerna växer i skogen och det är försommartemperatur i luften. Inte undra på att det är svårt att känna någon julstämning trots ett bullrigt ljus- och ljudspel i Täby centrum och julskyltningar i alla butiker. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Rolf Hållinder, ordförande

4 Storstugans ekonomiska utveckling Prognos 2006 Det händelserika året 2006 börjar gå mot sitt slut och vi kan snart lägga årets siffror till handlingarna. Det som dominerar vår ekonomiska utveckling i år liksom flera år tidi-- gare är stambytet. Flera år av höjda månadsavgifter har krävts för att klara den egna finansieringen och de ökade räntekostnaderna för det som vi behövt låna. Det känns nog skönt för oss alla att investeringarna slutförs nu efter sommaren Prognosen för 2006 pekar mot ett resultat på minus 1 mkr mot budgeterat minus 4.4 mkr. Det är det planerade underhållet, driftskostnaderna och räntorna som utvecklats gynnsammare än vad som antogs vid budgeteringen. Trots att uttaget ur Underhållsfonden tros bli mindre än budgeterat beräknas ändå Resultatet efter fondförändring bli positivt med närmare 2 mkr. Budget 2007 Glädjande nog är det en rad omständigheter som gjort att den höjning av avgiften för 2007 med 4 % som tidigare planerats inte behöver genomföras. Tvärtom har styrelsen ansett att avgiften för 2007 kan sänkas med 1 %. Bland det positiva kan nämnas: Arbetet med stambytet håller tidtabellen och har inte medfört några negativa överraskningar. Tvärtom har kostnaderna hållits i schack och slutnotan verkar totalt sett hamna på knappt 150 mkr mot beräknade 180 mkr i ursprungskalkylen. Den lägre investeringskostnaden leder till att vi inte behöver låna så mycket som vi budgeterat för och det i sin tur innebär lägre framtida räntekostnader. Räntenivån har hittills varit fördelaktig även om de flesta experter tror på en fortsatt rejäl ökning av de kortfristiga räntorna. Därför har en stor del av vår upplåning bundits på en, som styrelsen anser vara en bra nivå, för en ganska lång tid framåt, i syfte att inte riskera negativa överraskningar. Den nya regeringen har aviserat förändringar i beskattningen för bostadsrättsföreningar. Inkomstskatten föreslår man ska tas bort och fastighetsskatten sänkas med en femtedel för Förhoppningar finns om ytterligare sänkningar av fastighetsskatten längre fram, bland annat mot bakgrund av regeringens förslag om frysta taxeringsvärden för 2007 och Mot detta står en aviserad avtrappning av räntesubventionerna så att de är helt borttagna år Vi kan också förvänta oss en höjning av föreningens elkostnader med över 50 %. Prognos Prognosen skall ses som ett räkneexempel som gjorts mot bakgrund av ett antal antaganden. Det är alltså inte fråga om en budget utan mer en indikation på vartåt utvecklingen går om antagandena faller in. Självfallet blir siffrorna osäkrare ju längre fram i tiden vi blickar. Under har en del av stambyteskostnaderna tagits upp som underhållskostnader. Från och med 2008 återgår underhållskostnaderna till normalare nivåer i och med att stambytet då är avklarat. De planerade underhållskostnaderna reduceras från 13 till 2 5 mkr årligen under prognosperioden. Underhållskostnaderna i övrigt liksom driftskostnaderna har antagits öka ungefär i takt med beräknad inflation, 3 %, liksom externa hyror och övriga intäkter. Avsättning till Underhållsfond beräknas behöva uppgå till 5 mkr årligen. Övriga poster har angetts med fasta belopp år för år, till skillnad från de tidigare angivna värdena som är inflationsberäknade. Antagandena pekar mot att det sannolikt blir möjligt att även nästa år kunna föreslå en avgiftssänkning och ändå kunna redovisa ett resultat som ligger nära nollstrecket som det bör vara för de närmaste åren. Vi får anledning att återkomma om detta till nästa år. Per Johanneson StorstugeNytt, julen

5 tanken att gnaga. Bäst är alltid att tänka efter före. Det gäller också er som förskönar våra bänkar och papperskorgar. I de sistnämnda kan man, om ni undrar, lägga flaskor, muggar, burkar och till och med tidningar i stället för att ställa och lägga dessa på eller under bänkarna, som i stället är avsedda att sitta på. Vi vet inte hur ni gör hemma, men så är det i alla fall här. Hej i höstvintermörkret! Länge, länge stod körsbärsträden och tvekade om det var dags att låta de sista bladen falla. Nu står vi här och väntar på att de första snöflingorna skall singla mot jorden, men än har vädergubbarna inte släppt en enda singel fast det strax är Lucia. Inte ens Anders förmådde braska i regnblåsten. Ni som tröttnat på mopedknattret och hoppas på en vit jul med massor av hal snö gör nog säkrast i att skicka med en full hand med brasklappar. Gräset grönskar så vackert och nyligen surrade en fluga förbi, pigg och glad. Och förutom Luciasången kan ni kanske höra Fuglesang uppifrån det grå. Vi har stått här på gården i 36 år men tycker att mycket inte är riktigt som det har varit. Sommaren var ju alldeles ovanligt lång och varm och mer skvalfull än någonsin. Det tyckte vi var skönt. Men tyvärr var den också kvalfull då vi en vacker morgon fick skott i foten. Vi visste inte varför, men det var så tragiskt så vi har förlåtit och försökt glömma det sorgliga. Det var mycket rörande att se alla ljusen som de många sörjande tände här kring poolen. Ett trösterikt och hoppfullt minne i vintermörkret. Vi gårdssvampar kan inte förstå varför ni människor ibland bär er så konstigt åt. Ett nytt hyss har varit att klottra ner en oläsbar rundskrivelse på kanten kring poolen. Tänk så mycken möda för att göra andra människor ledsna! Vi undrar hur dom tänkte, men det gjorde dom nog inte alls, inte då. Men förr eller senare börjar nog den skämmiga efter- På tal om detta har vi hört att det finns ovanligt många flaskor, burkar och muggar i buskar och snår runt omkring stugan. Kanske käkar ni så mycket salt att ni ständigt och överallt måste dricka, ett problem redan på medeltiden. Men då visste man inte att salt är ohälsosamt och inte heller hade man flaskor och burkar att slänga omkring sig. Nej, nu slutar vi gnälla över busväder och annat bus. Snart är det jul och kul. Vad som är sig likt från alla år är att gårdsgranen åter står här och tindrar, lång, vacker och ståtlig. Hoppas att den inte blåser omkull. Det går ju knappast att göra stambyte. Och runt omkring i hela stugan har ni redan tänt era julljus överallt i fönster och på balkongen. Lika underbart som alltid! Dessutom bjuder ju Rodamco i sin outgrundliga generositet på ett skimrande och blinkande färgoch ljusspel. Det blev till slut någorlunda uthärdliga ljussnuttar, tyvärr störda av för hög, stressig och julstämningslös musik, tycker vi, om man nu kan kalla det musik. En from baktanke är säkert att locka er alla att bli alldeles extra generösa med att fylla julklappssäckarna. Men tomten får stora bekymmer med att klämma ner säckarna genom skorstenen, som han visst ska göra i år enligt butiksskyltningen i butikscentrum. Därför är det säkert klokast att inte köpa alltför många julklappar och absolut inga stora, platta TV-skärmar, som dock är onödiga, så platta som många TV-program är numera. Annars kan det gå alldeles åt pipan! Men något pip-problem har vi ju inte i Storstugan. God Jul och Gott Nytt År alla stugbor! Vänligen Eder HERR FONTÉN StorstugeNytt, julen

6 Pågående och planerade arbeten Stambyte och renovering av bad- och duschrum Arbete pågår i Åkerbyvägen 84. För övriga trapphus gäller nedanstående tidplan för arbetet i lägenheterna. Trapphus Adress Start tidigast Klart tidigast L GBv 17 KLART K GBv 17A KLART I Åv. 98 KLART H Åv. 96 KLART G Åv. 94 KLART F Åv. 92 KLART E Åv. 90 KLART D Åv. 88 KLART C Åv. 86 KLART B Åv A Åv Arbetsordningen i varje trapphus är: Stora tvåans badrum, treans badrum, stora tvåans kök, lilla tvåans badrum, treans kök, fyrans badrum, lilla tvåans kök, fyrans kök och pentry, fyrans duschrum. Vissa arbeten utförs i entréplanet redan 4-6 veckor innan arbetet i lägenheterna börjar. OBS! Inför informationsmötet, 2 3 månader före byggstart i lägenheten, får du i brevlådan ett kompendium om hur arbetet genomförs. Det är mycket viktigt att du noggrant studerar kompendiet och inte minst, att du kommer till informationsmötet. Under mötet får du säkert svar på många av de frågor som väcks när du studerar kompendiet. Om inte, kan du själv ställa kompletterande frågor. Enligt bostadsrättslagen och våra stadgar finns ingen skyldighet för bostadsrättsföreningen att ordna evakueringsbostad för de boende som av olika sociala eller medicinska skäl inte kan bo kvar i sin lägenhet under stambytet. Föreningen hyr fem baracker på gården för att underlätta för de medlemmar som har svårt att bo kvar i lägenheten. Vår bovärdinna, Eva Cock Harrling, HSB Omsorg, utreder, i samarbete med kommunens sociala myndighet, vilka som får möjlighet att bo i en barack under arbetet i den egna lägenheten. Under vissa perioder av stambytet i ett trapphus är det många som känner stort behov att slippa bo kvar i lägenheten. Detta gör att Evas prioriteringsarbete blir mycket svårt och ibland nästan omöjligt när kommunens resurser för avlastningsboende inte heller räcker till. Därför kan Eva ofta inte ordna boende under hela den period (c:a 4 månader) då arbetet pågår i trapphuset. Kötiden betyder ingenting för att få utnyttja en barack. Alltså lönar det inte att kontakta Eva flera månader före byggstart i det trapphus där man själv bor. Garantibesiktning Cirka 2 år efter stambytet får du ett meddelande i brevlådan om garantibesiktning. Fyll i blanketten och lämna den till Områdeskontoret, även om du inte har några anmärkningar, det underlättar för de besiktningsmän som har att utföra besiktningen, arbetet går snabbare och kostnaderna för föreningen minskar. Planerade arbeten under 2007 OVK, obligatorisk ventilationskontroll Åkerbyvägen 88, slutet av januari Åkerbyvägen 90, april-maj Åkerbyvägen 84, september Åkerbyvägen 82, november Byte av fläktaggregat för: Hyreslokaler: Åkerbyv. 84, 86, 92, 96, 98, Gustaf Bergs väg 17, 17A Entré- och våningsplan: Åv. 98, GBv 17, 17A Notiser Uffe och Kjelle, våra fastighetsskötare, har rapporterat att elprylar (strykjärn, dator, radio, glödlampor, lysrör m.m.) som lämnas i buren för återvinning och ligger i kartong eller plastpåse lämnas kvar av Sitas personal. Alltså inga påsar eller kartonger i elburen och i behållarna för lysrör, lampor och batterier. StorstugeNytt, julen

7 Skvallerrör Rör under diskbänken i 3an & 4an I samband med stambytet installeras skvallerrör som skall leda ut vatten från rörschakten om det skulle uppstå läckor. Skvallerrören sitter på följande ställen: I treornas och fyrornas kök sitter det strax ovanför golvet i sparksockeln under diskbänken. I treornas och fyrornas bad- och duschrum sitter det nära golvet under inspektionsluckan under tvättstället. För lilla och stora tvåornas badrum och kök finns skvallerrören utanför lägenheten i våningsplanet under inspektionsluckorna. Rör från 2:ans badrum i våningsplanet. Filter och klämmor till vädringsluckorna Frisörsalongen Diamant, Åkerbyvägen 82, har försäljning av nya filter och klämmor till vädringsluckorna. Öppet: Måndag fredag kl Lördag kl (ej under juni och juli). Korrekt adress Det är fortfarande många som inte använder rätt postadress till Brf Storstugan, vilket försenar handläggningen av bl.a. lägenhetsöverlåtelser och pantsättningar. Detta är den enda rätta postadressen: HSB Brf Storstugan i Täby c/o Riksbyggen Stockholm Box STOCKHOLM Sjuktransport Ambulanspersonalen har inte någon nyckelbricka utan använder porttelefonen när någon skall hämtas hemma i bostaden. Det är därför viktigt att man vid larm lämnar sitt eget hemtelefonnummer eftersom detta fungerar dygnet runt. (Kortnumren på namntavlorna i portarna fungerar endast mellan klockan och ) Tänk också på att ha en telefon vid din säng om du bor ensam, liksom att en granne har en nyckel till din lägenhet, om du inte klarar av att öppna din låsta dörr för ambulanspersonalen. Det har hänt många gånger att ambulanspersonalen eller polisen ringer till någon boende i samma trapphus för att kunna komma upp till den som behöver akut sjukvårdshjälp. Ovanstående gäller även räddningstjänst- och polispersonal. Internetbokning av tvättstugor Möjligheten att boka tvättider via Internet finns sedan i våras. Gå till vår hemsida, klicka på länken tvättstugebokning, eller tvättmaskinssymbolen nere till höger på öppningssidan, följ sedan instruktionerna för bokning resp. avbokning av tvättstuga. (OBS! Gäller inte grovtvättstugorna.) För inloggning till tvättstugebokningen måste du ange ett användarnamn och ett lösenord. De uppgifterna finns på första sidan i den skriftliga information om lås- och passersystemet som delades ut till alla lägenheter i mitten av november Skulle du ha förlorat denna handling kontakta Områdeskontoret så kan de hjälpa dig. StorstugeNytt, julen

8 Rastning av hundar Tyvärr är det några hundägare som inte respekterar förbudet att rasta hundar på innergården vilket blivit ett onödigt stort problem då de inte plockar upp det som hunden lämnar efter sig där den rastas. SKÄRPNING! Brandförordningen Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att alla utrymningsvägar är fria från hindrande föremål vilket en dom i kammarrätten nyligen återigen har slagit fast. Detta innebär att styrelsen i bostadsrättsföreningen har skyldighet att flytta undan dörrmattor, varuvagnar, rollatorer, m.m. som finns i våningsplanen utanför lägenheterna. Sådana föremål tas bort av Riksbyggens personal och ställs i förråd där de kan hämtas ut efter kontakt med förvaltaren. Om det visar sig att boende upprepade gånger nonchalerar detta kommer styrelsen överväga att införa en kontrollavgift för att återlämna det som omhändertagits. Tänk dig själv hur det skulle kännas att vara orsak till att grannen blir svårt rökskadad därför att hon/han i rök och mörker fastnat i din rollator/barnvagn och därför inte i tid nått fram till utrymningsbalkongen. HSB-medlemsskapet Vid extra föreningsstämman , beslutades att godkänna styrelsens förslag om ändringar i 4, 7 och 20 i föreningens stadgar. Beslutet var en konfirmation av ordinarie föreningsstämmans beslut , vilket innebär att styrelsens förslag om ändring av stadgarna nu godkänts. Ändringen medför att kravet på medlemskap i HSB för att vara bostadsrättshavare i brf Storstugan utgår och att kollektivanslutningen till HSB har upphört. Boendes medlemskap i HSB Stockholm blir frivilligt och eventuell medlemsavgift betalas av den enskilde medlemmen. De boende som väljer att inte fortsätta medlemskapet i HSB får själva begära utträde genom att kontakta HSB Stockholm via dess webbplats alternativt skicka e-brev till eller ringa på tfn Även om HSB-skylten togs ned i våras så är föreningen fortfarande medlem i HSB Stockholm och att den s. k. HSB-revisorn numera utses i samråd med bostadsrättsföreningen. Kabel-TV Som tidigare meddelats kommer en arbetsgrupp ur styrelsen att under våren 2007 genomföra en upphandling av operatör för vår Kabel-TV. I årets boendeenkät (bilaga till denna tidning) finns det flera frågor som berör detta ämne. Svaren kommer att vara viktiga för arbetsgruppens fortsatta arbete med att upphandla de tjänster och programpaket som våra boende gärna vill ha. Liksom vid föregående upphandlingar samarbetar vi med två av våra grannföreningar, Brf Annexet och Brf Volten, för att vi skall bli tillräckligt många hushåll och vara tillräckligt intressanta för att kunna få så mycket som möjligt för den avgift vi betalar. Självklart kommer vi att kräva en digital programplattform och HDTV kvalitet. På boendeenkäten får ni gärna skriva varför ni exempelvis vill behålla Comhem eller varför ni vill att vi skall ha någon annan operatör, liksom vilka tv-kanaler ni gärna vill ha med i basutbudet. Vill också nämna att vår nye bredbandsoperatör, som extra tjänst, erbjuder TV över bredbandsnätet, vilket inte kräver en dator för att titta på tv-programmen. Kom ihåg, besvara frågorna i enkäten, skriv in dina krav och önskemål på program- och tjänsteutbud i vårt kabel-tv-nät! Lämna din enkät senast i Områdeskontorets brevlåda! Rolf Hållinder StorstugeNytt, julen

9 Information om vårt nya bredbandsavtal med Ownit! Som du sett i informationen på anslagstavlorna i entréerna så får alla lägenheter och lokaler anslutning till föreningens bredbandsnät för Internetuppkoppling från och med Ni som är kunder hos Bostream/Bredbandsbolaget skall omgående, skriftligen, säga upp avtalet och kräva att ni inte skall betala för mer än januari månad Sedan följer ni nedanstående instruktioner för att bli abonnent hos Ownit: Allt du behöver göra för att beställa bredband är att fylla i en abonnemangsbeställning. Beställningsblanketten kommer att delas ut till alla innan jul men det går också bra att hämta den på Ownits hemsida, under kundtjänst. I tjänsten ingår: 100 Mbit/s överföringshastighet till varje hushåll En fast IP-adress per hushåll Felanmälan och teknisk support, veckans alla dagar E-post konton, upp till 5 st E-post tjänsten har både virus- och spamfilter E-post kan även läsas och skickas via webbmail Utrymme för hemsida, 100 Mb Ingen inloggning, användaren slipper besvärliga inloggningsförfaranden. Hushållen betalar ingen anslutningsavgift. Hyreslokaler betalar ingen anslutningsavgift, dock beroende på om den trafikmängd som företaget har är jämförbar med den trafik ett hushåll normalt har. Ownit kommer att bygga ut ett trådlöst nät, som täcker föreningens markområde. Nätet beräknas vara klart senast För att ansluta din dator till bredbandet erhåller du nya användaruppgifter (användarnamn och lösenord) ett par dagar innan driftsättning som sker När du fått dina användaruppgifter kan du logga in på Ownits servicecenter för att registrera e-post konton. StorstugeNytt, julen Du som vill behålla brfstorstugan.see-post adress, kan när du får dina användaruppgifter gå in på Ownits hemsida och registrera de e-postadresser du vill ha. Du kommer där att kunna välja Kort om Ownit Ownits affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning avseende bredband, telefoni, TV och LAN-installation. Ownit levererar bredband till mer än hushåll i bostadsrättsföreningar. Kundtjänst och Support Ownits egen kundtjänst är från och med den 15:e januari 2007 öppen vardagar 08:00-22:00 och helger 12:00-20:00. Ownit har hand om all abonnemangshantering. All support till slutkunder avser support via telefon och i dagsläget erbjuds den i följande system: Windows 95/98 Windows 2000 Windows NT Windows XP Mac E-post: Outlook, Outlook Express Ownits kundtjänst nås på , eller Bredbandstelefoni Nu när alla får bredband kan alla ringa billigare även utan dator! Du som har avtal med Alltele påverkas inte alls av vårt byte av operatör. På den extra föreningsstämman som hölls den 5 december beslutades att alla skall få tillgång till en snabb Internetuppkoppling. Därigenom kan alla använda Internet, men inte bara det. Alla som har en Internetuppkoppling kan använda sig av Internet/bredbandstelefoni. Att ringa över bredbandet fungerar som att ringa med en vanlig telefon. Enda skillnaden är att det är betydligt billigare och man behöver inte ha någon dator. I stället använder man en liten

10 teledosa som är lika stor som två cigarettpaket. Man behöver endast koppla två sladdar. Den första sladden kopplar man mellan teledosan och bredbandsuttaget och den andra sladden kopplar man mellan teledosan och första telejacket i hallen. Sedan är det bara att ringa som vanligt med sina vanliga telefoner. Alla telefonuttag fungerar som vanligt. Det finns idag många olika telefonbolag som erbjuder bredbandstelefoni. Vilket bolag som är billigast beror på hur mycket du ringer och till vilket land. Post- och telestyrelsen har tagit fram en prisguide över alla telebolag i Sverige. Gå gärna in på och kolla vad som är billigast för dig! Frågor angående bredbandstelefoni eller Internetuppkopplingen från alla i Storstugan kan sändas till så skall jag försöka att svara på dem. Lars Biertz Rapport från miljögruppen I vår förening har vi en aktiv miljögrupp som ständigt arbetar för att minska negativ miljöpåverkan och öka miljömedvetenheten i Storstugan. Genom att källsortera och lämnar vårt avfall till miljöstationen utanför Åkerbyvägen 96, i den utsträckning det är möjligt, sliter vi mindre på miljön och gör tillsammans besparingar i föreningens ekonomi. Föreningen betalar inget för skötsel eller tömning av återvinningsstationen, vilket vi däremot gör för de kärl som hämtas från grovsoprummen. I miljögruppen håller vi på att ta fram en arbetsplan med åtgärder som skall leda till en minskad resursanvändning. I Storstugan gör vi av med mycket el. Speciellt nu när elen håller på att bli ganska dyr skulle vi kunna spara både på föreningens ekonomi och miljön genom att använda elen mer effektivt. Vill du bidra med idéer om hur miljöarbetet ska bedrivas är du välkommen att skicka e- post till mig eller lägga en lapp i Områdeskontorets brevlåda på Åkerbyvägen 88. Lars Biertz, miljögruppen Studieorganisatören har ordet Än en gång har det blivit dags att summera höstens begivenheter och blicka fram mot en ny säsong. Hösten har varit mycket omväxlande och det visade sig klokt att öka utbudet av cirklar på kvällstid. Det blev nära nog fördubblat antal sökande till smyckekursen när den flyttade från förmiddags- till kvällstid. Att sen inte alla dök upp är en annan femma. Vinnare i klassen flest anmälningar blev Lennart Kollbergs cirkel Livet i antikens Grekland. Den fick vi fördubbla, eftersom alla inte skulle ha fått plats i Marknadssalen. Det är svårt att uttala sig om popularitet och det hänger inte alltid på hur många man är i en grupp. Det viktigaste är måhända att man får ägna sig åt egna intressen tillsammans med likasinnade. Ett stor plus är att vi har mycket stimulerande och duktiga ledare, varav många är storstugebor. Det bästa betyg en cirkel kan få är att man ber att få fortsätta en termin till som sedan blir ytterligare en termin till o.s.v. Vårens studiecirklar på dagtid Det har blivit en självklarhet att fortsätta med akvarellmålningen. Gudrun Palmborg som leder cirkeln, har svårt att skiljas från sina grupper och deltagarna kan inte tänka sig vara utan Gudrun. Det finns några platser kvar för den som känner lust att pröva. Gudrun kommer att ha två grupper på förmiddagstid, en på onsdagar och en på torsdagar. Ett kärt återseende under våren får man nog kalla Jan Lundblads efterlängtade återkomst som betyder nya operaupplevelser. Han leder cirkeln Berömda operor som ges varannan måndag på eftermiddagstid. De måndagar Jan inte har sin cirkel träder Gunvor Falk in och bjuder på Berömda baletter på enträgen uppmaning av tidigare deltagare. Vem kan motstå det? Vi har tidigare konstaterat att när Lennart Kollberg slutar en cirkel har han redan planerat nästa. Vårens cirkel får lite mindre omfattning än vi hittills varit vana vid, beroende på StorstugeNytt, julen

11 att stambytet nu nått Lennarts trappuppgång. Både jag och andra deltagare väntar så gärna på den naturliga uppföljningen av höstens tema. Lennart har gjort en egen annons och som ni ser kommer det att handla om Drama och komedi i antikens Grekland. Lennart behåller sin tid, varannan tisdagseftermiddag och cirkeln startar i slutet av mars. Ni som är vana att utöva Qi gong på torsdagseftermiddagar får nu en ny chans. Lizi Knorr har dessvärre bestämt sig för att inte hålla fler cirklar men efter lite letande har vi hittat en ny ledare. Hon heter Eva Bajor och en och annan har kanske sett henne leda Qi gong vid fontänen sommartid. Apropå fysisk aktivitet måste jag tyvärr erkänna att jag fortfarande står utan ledare för Line dance som många efterfrågat. Jag har fått lite tips på namn, men hittills har det blivit nobben. Känner Du någon? Hör i så fall av dig! Tidigare cirklar som inte fortsätter är Bridge och Datakurserna. Det var tänkt att vi skulle ge en fortsättningskurs i bridge till våren, men antalet deltagare i höstens övningsserie blev av olika skäl allt mindre och de som blev kvar har i stället erbjudits att delta i andra grupper utanför Storstugan. Vi tvingas också göra ett uppehåll vad gäller Internetkurserma. De datorer vi använt i Studiefrämjandets lokaler är starkt nedslitna och saken blir inte bättre av att någon spillt Cocacola i ett av tangentborden, vilket ju inte är så lyckat i en bärbar dator. Framtiden får utvisa om och när vi kan återkomma med nya erbjudanden. Kvällsaktiviteter Lars Biertz fortsätter sin serie Vardagsjuridik, denna gång med temat Central civilrätt. Bakom den rubriken döljer sig områdena familjerätt, bostadsjuridik med extra tonvikt på bostadsrätter samt konsumenträtt. Cirkeln hålls måndagkvällar och startar i slutet av februari. Maria Millbergs cirkel Odling på fönsterbräda och balkong har vi flyttat till kvällstid StorstugeNytt, julen för att fler ska få tillfälle att delta och för att Maria ska kunna leda den. Maria planerar nämligen att bli trädgårdsmästare och om hon blir antagen till utbildningen får hon begränsad tid för oss. Det finns alltså ett litet frågetecken för denna cirkel men det kommer sannolikt att gå vägen och ni med gröna fingrar ska förhoppningsvis kunna träffas några onsdagskvällar under våren. Sex onsdagskvällar under våren återkommer Kiki Thorsell för att lära ut konsten att göra egna smycken. Som ni kanske sett i dags- och veckopressen är det mycket trendigt att själv skapa personliga smycken och flera pärlbutiker har dykt upp på sistone, Kiki har en rikhaltig materialsamling med kinesiska sötvattenpärlor som hon hämtar hem från Kina dit hon reser med jämna mellanrum. Hon har också utarbetat ett kompendium till deltagarnas hjälp. En cirkel som återkommer med några års mellanrum är Lär känna din förening. Den leds av Rolf Hållinder, ordförande i brf Storstugan. Cirkeln vänder sig till alla som vill ha en inblick i vad som händer i föreningen. Särskilt intressant borde den vara för alla nyinflyttade till Storstugan som inte hunnit få så stor erfarenhet av hur en bostadsrättsförening fungerar och som vill veta lite mer om vilka rättigheter och möjligheter man har att påverka. Som bilaga till detta nummer av Storstugenytt finns en blankett där Du kan anmäla intresse för de cirklar Du skulle vilja delta i. Det går även bra att anmäla intresse på tel eller via e-post med adressen Ge gärna tips på teman och ämnen Du skulle vilja ha bland utbudet i kommande cirklar. Även om det skulle ta lite tid att starta just din cirkel brukar det kunna ske om vi är tillräckligt enträgna och kan hitta en lämplig cirkelledare. Ha nu ett skönt helguppehåll och väl mött på det nya året. Eivor Jansson

12 Miljögrupp Lars Biertz, Vivi Niklasson, Irene Arell, Emma Inverin. Ansvarar för miljöarbetet inom föreningens fastigheter och arbetar för att boende skall stimuleras till aktivare återvinning av förpackningar m.m. Info-/IT Rolf Hållinder, Eivor Jansson, Christoffer Ericsson, Lars Biertz Ansvarar för sammanställning och distribution av information till boende, drift av kabel- TV och bredbandsnät och layout och uppdatering av föreningens webbplats/hemsida. Styrelsens arbetsgrupper ( ) Eftersom Lars Edlund p.g.a hälsoskäl och Emma Inverin p.g.a stor arbetsbörda har begärt att få lämna arbetet i styrelsens arbetsgrupper har det blivit ändringar i gruppernas sammansättning: Understrukna namn är sammankallande Stambyte Krister Grufman, Åke Arell, Rolf Hållinder, Per Johanneson Handlägger frågor angående stambytet, bl.a. klagomål från boende på det arbete som entreprenörerna utför. Ekonomi Per Johanneson, Rolf Hållinder, Lars Biertz Handlägger frågor om föreningens ekonomi, redovisning, krediter och placering av ev. överskottslikvid. Sammanställer månatlig rapport om periodens utfall mot budget. Samordningsgrupp: Rolf Hållinder, Lars Biertz, Per Johanneson, Emma Inverin Föreningens representanter i den grupp ur bostadsrättsföreningarna i Täbycentrumområdet för informationsutbyte i gemensamma frågor, ex. vis utbyggnaden av Täby Centrum, gemensamma upphandlingar av kabel-tv och bredbandstjänster. Marknads- och Åkerbysalen Eivor Jansson, Gudrun Lindgren, Benkt-Arne Philipson, Peter Hobsjö Ansvarar för att utrustningen i lokalerna är anpassad till verksamheten och att utrustningen och lokalen hålls i gott skick. Lokaluthyrning Krister Grufman, Per Johanneson, Rolf Hållinder Handlägger frågor om underhåll, hyror och nya hyresgäster i de lokaler i entréplanet som hyrs ut till företag. Rolf Hållinder StorstugeNytt, julen

13 BUDGET VERKSAMHETSÅRET 2007 Här plats för excelfilen Budget Belopp i ksek BUDGET BUDGET PROGNOS BOKSLUT bladet budget Avgiftshöjning/sänkning -1% 4% 4% 4% Rörelsens intäkter Årsavgifter, hyror Övriga förvaltningsintäkter S:a rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Underhållskostnader Planerat underhåll Löpande underhåll S:a underhållskostnader Fastighetsskatt Driftkostnader Personalkostnader Avskrivningar S:a rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader fastighetslån Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Statlig inkomstskatt Resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underh.fond Uttag ur underh.fond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring Kontakta Områdeskontoret om du önskar detaljerad information om budgeten. StorstugeNytt, julen

14 Budget 2007 och prognos Intäkter (Allt i KSEK) Budget 07 Prognos08 Prognos09 Prognos10 Prognos11 Prognos12 Inkl. sänkn./höjning av årsavgift -1% -6% 0% 2% 2% 2% Årsavgifter Hyror/Övr.intäkter och lokaler +3% fr.o.m Summa intäkter Rörelsens kostnader Löpande underhåll Planerat undehåll S:a underhållskostn Här är det plats för excelfilen Budget bladet prognos Fastighetsskatt Driftskostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella kostnader Resultat före skatt Statlig inkomstskatt Budgeterat resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning underhållsfond Uttag ur underhållsfond Förändr. av UH-fond Resultat efter fondförändr Om du önskar mer information om prognos kontakta Områdeskontoret. StorstugeNytt, julen

15 Juli 2006, foto Rolf Hållinder, Täby December 2006, foto Rolf Hållinder, Täby

16 JANUARI 2005, FOTO ROLF HÅLLINDER, TÄBY TITTA IN PÅ VÅR NYA HEMSIDA! ÄR ADRESSEN E-post:

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar 1. 1 Ownit Broadband Vår affärsidé innebär att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Våra

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY Årsredovisning 2005 Foto: Åke Arell, 2005, Täby Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK)

INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK) Föreningens ekonomi De ekonomiska uppgifterna baserar sig på utfall för perioden 2007 2009, på årets budget för 2010 och därefter på ekonomisk prognos. FINANSIELL UTVECKLING (KSEK) 7000 6000 5000 4000

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2006

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2006 STORSTUGE- NYTT Sommaren 2006 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Hållinder Foto: Rolf Hållinder, Brf Storstugan, Täby, 2006 Redaktionen önskar alla Storstugebor

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Torsdagen den 24 oktober 2013 kl 19.00 äger extrastämma med Äppelblommans samfällighetsförening rum. Platsen: Mathiasgården vid Vallentuna

Läs mer

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE MINI

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE MINI BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE MINI Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster via äkta fiberlänk till

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A BredbandsGuide Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni,

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28 Information från styrelsen 2012-01-28 Brf Vimpeln 20, vilka är det? Alla vi medlemmar äger tillsammans föreningen och fastigheten, det betyder att vi alla får dela på kostnaderna som uppstår genom naturligt

Läs mer

Samfälligheten Sandvik 1. Information om Bredbandsinstallationen.

Samfälligheten Sandvik 1. Information om Bredbandsinstallationen. Information om Bredbandsinstallationen. Vilket ni alla säkert märkt påbörjade Ownit, genom vår entreprenör CLS elektronik AB, installationen av er förening redan i somras genom att diverse schaktarbeten

Läs mer

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011

Nyhetsbrev Brf. Hökboet nr 2, mars 2011 Info angående vårt nya låssystem På dagtid (06.00 22.00) kommer du in genom att sätta magnetbrickan mot läsaren vid dörren. På nattetid (22.00 06.00) måste du både sätta brickan mot läsaren och slå portkoden

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING TILL BRF ANNANDAGEN - Detaljerad information (kompletterar informationen i kallelsen)

BREDBANDSANSLUTNING TILL BRF ANNANDAGEN - Detaljerad information (kompletterar informationen i kallelsen) Bilaga II BREDBANDSANSLUTNING TILL BRF ANNANDAGEN - Detaljerad information (kompletterar informationen i kallelsen) Styrelsen i bostadsrättsföreningen Annandagen har utvärderat möjligheten att köpa bredbandsuppkoppling

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster via äkta fiberlänk till

Läs mer

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 7 november,

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Inom kort kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100 Mbit/s

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och Tv. BRF CARLSRO har anslutit sig till er fastighet med fiberanslutning och finns som leverantör av bredband. I alla hushåll finns ett bredbandsuttag installerat och

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Information om Axets bredband och telefoni

Information om Axets bredband och telefoni Information om Axets bredband och telefoni 2011 beslöts att samtliga lägenheter i Axet skulle gruppanslutas till en och samma leverantör av bredbandstjänster via vårt fibernät. Efter upphandling valdes

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet Arbetet med att installera föreningens fiberoptiska bredbandsnät är nu avslutat. Endast finjusteringar återstår. Ni kan läsa mer om detta i bilaga till detta blad men jag vill här

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Ringvägen 138. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Ringvägen 138. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Haninge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Åby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Högst upp med fritt läge och absolut närhet till centrum och tågstationen,

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2004 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004 01 01-2004

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND h) Framläggande av styrelsens årsredovisning Genomsnittspris Genomsnittspris 600 000 kr 500 000 kr 400 000 kr 300 000 kr 200 000 kr 100 000 kr 0 kr 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

Dagordning. 20. Övriga anmälda ärenden samt information 21. Avslut

Dagordning. 20. Övriga anmälda ärenden samt information 21. Avslut Välkommen till Brf Bågens stämma 2009 Dagordning 1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning

Läs mer

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden

PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden PM avseende en eventuell sammanslagning av Brf Ostindiefararen på Norra Älvstranden och Brf Götheborg på Norra Älvstranden Bakgrund Under hösten 2012 har styrelserna för Brf Götheborg och Brf Ostindiefararen

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2014-3 2014-11-04 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2014-3 Hej alla medlemmar! Sedan sist har vi haft ett informationsmöte angående höjningen

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor Viktig information Östlyckan, Hedvigsberg VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor De närmaste månaderna kommer Alingsåshem att installera ett fibernät

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4.

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Mäklar information 2010 www.sveaartilleri4.se Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Vid årsskiftet kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Sjöstadsnytt. Sommar med många lågtryck men högtryck i föreningen. www.brfsjostaden.se Sommaren 2015 nr 4

Sjöstadsnytt. Sommar med många lågtryck men högtryck i föreningen. www.brfsjostaden.se Sommaren 2015 nr 4 Sjöstadsnytt www.brfsjostaden.se Sommaren 2015 nr 4 Sommar med många lågtryck men högtryck i föreningen Det har varit en intensiv sommar i föreningen med flera positiva och negativa händelser som påverkar

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg KALLELSE till Extra Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg Dag: Tisdag den 16 september 2014 Klockan: 19:00 Plats: Dalheimers Hus DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Grev Ture 1 716414-2510 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 Org. Nr 716414-2510 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Grev

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Gökvägen 3A. Län Stockholm Gatuadress Gökvägen 3A Kommun Norrtälje Storlek 2.0 rum / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Gökvägen 3A. Län Stockholm Gatuadress Gökvägen 3A Kommun Norrtälje Storlek 2.0 rum / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 2.0 rum / 53 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkommen till denna trivsamma och mycket välplanerade

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och TV BRF URSHOLMEN Från och med den 1:a juli kommer att ansluta Brf Ursholmen med fiberanslutning och finnas som leverantör av bredband, telefoni och Digital-TV via

Läs mer