STORSTUGE- NYTT Julen 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORSTUGE- NYTT Julen 2006"

Transkript

1 STORSTUGE- NYTT Julen 2006 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Hållinder G O T T N Y T T Å R G O D J U L December 2006, foto Rolf Hållinder, Täby önskas alla Storstugebor

2 NÅGRA BILDER FRÅN STUDIECIRKELVERKSAMHETEN I FÖRENINGEN Kiki Thorsell, cirkelledare, diskuterar tillverkning av smycken med Christina Elveson (till höger i bilden). Lars Edlund, musikcirkeln om Dvorák Foto: Per Johanneson, 2006, Täby Trogna cirkeldeltagare Om inte annat anges: Foto Rolf Hållinder, 2006, Täby Lennart Kollberg, Livet i antikens Grekland

3 Ordföranden har ordet Den 14 september genomfördes en extra föreningsstämma för ett andra beslut om styrelsens förslag till ändring av våra stadgar. Endast 63 boende var närvarande, därav 57 med rösträtt. Boendedemokratin vilar verkligen på en smal grund! Styrelsens förslag godkändes enhälligt av de närvarande. Den 5 december var det dags för informationsmöte och ännu en extra föreningsstämma, denna gång för att besluta om styrelsens förslag att ansluta samtliga lägenheter till bredband (gruppanslutning). Denna fråga intresserade många, Täbysalen blev knökfull, tur att det fanns så många extrastolar i caféterian. Totalt 174 boende var på plats, representerande 147 röster. Vi som var med när frågan kring utbyggnad av Kabel-TV nätet diskuterades i början av 1980-talet kände igen argumenten från det fåtal närvarande som är emot denna typ av kollektiva tjänster. Stämman godkände dock styrelsens förslag enhälligt. Efter att stämman avslutats fick jag av tre upprörda boende höra att omröstningsförfarandet gjorts på felaktigt sätt, eftersom de röstkort som delats ut vid närvaroregistreringen inte kom till användning. De hade inte fattat att det kraftfulla ja-svaret på stämmoordförandens fråga om stämman godkänner styrelsens förslag var den muntliga omröstningen. Inte heller när ordförande frågade stämman om beslutet var enhälligt, förstod de att omröstningen var klar. Av denna anledning tror jag att det är lämpligt med en snabbkurs i den mötesteknik vi tillämpat under många år vid omröstningar i vår förening: 1. Muntlig omröstning. Normalt genomförs en första omröstning genom att närvarade medlemmar muntligen svarar ja eller nej på ordförandens proposition eller fråga. Ordförande avgör om han hört flest ja- eller nejröster. Medlem kan redan före omröstningen begära votering, som kan genomföras på två sätt: 2. Genom handuppräckning, där man visar sitt röstkort. De utsedda justeringsmännen StorstugeNytt, julen räknar rösterna var för sig, tills de får samma antal. 3. Sluten omröstning, där röstsedeln lämnas till justeringsmännen, antingen med påskriften ja resp. nej eller läggs i en jaresp. nejlåda. Efter avslutad omröstning räknar och sammanställer justeringsmännen resultatet av omröstningen. Vid båda typerna av omröstning jämförs antalet avgivna röster mot antalet röstberättigade i den röstlängd som upprättats med hjälp av närvaroförteckningen. Det är alltså viktigt att den medlem som anser att det inte räcker med muntlig omröstning ropar votering högt och tydligt omedelbart innan ordföranden slår klubban i bordet efter omröstningen och också klart anger om det skall vara sluten omröstning eller handuppräckning. Helt klart innebär omröstningar enligt 2 och 3 att proceduren förlängs mycket varför man inte i onödan skall begära votering. Om man inte är nöjd med stämmans beslut kan man reservera sig mot beslutet, vilket då antecknas i protokollet. Begäran om reservation skall framföras omedelbart efter att ordförande har slagit klubban i bordet. Man har också möjlighet att överklaga stämmans beslut till Hyresnämnden. Före den extra föreningsstämman hölls ett informationsmöte med tyngdpunkten på budget 2007 och prognos Mer om detta på annan plats i denna tidning. Tag dig tid under helgerna som kommer att besvara frågorna i den boendeenkät som följer med som bilaga till denna tidning och glöm inte att senast 10 januari lämna enkäten i brevlådan vid Områdeskontoret. Som avslutning måste den varma november och december kommenteras. Gräset är grönt, kantarellerna växer i skogen och det är försommartemperatur i luften. Inte undra på att det är svårt att känna någon julstämning trots ett bullrigt ljus- och ljudspel i Täby centrum och julskyltningar i alla butiker. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Rolf Hållinder, ordförande

4 Storstugans ekonomiska utveckling Prognos 2006 Det händelserika året 2006 börjar gå mot sitt slut och vi kan snart lägga årets siffror till handlingarna. Det som dominerar vår ekonomiska utveckling i år liksom flera år tidi-- gare är stambytet. Flera år av höjda månadsavgifter har krävts för att klara den egna finansieringen och de ökade räntekostnaderna för det som vi behövt låna. Det känns nog skönt för oss alla att investeringarna slutförs nu efter sommaren Prognosen för 2006 pekar mot ett resultat på minus 1 mkr mot budgeterat minus 4.4 mkr. Det är det planerade underhållet, driftskostnaderna och räntorna som utvecklats gynnsammare än vad som antogs vid budgeteringen. Trots att uttaget ur Underhållsfonden tros bli mindre än budgeterat beräknas ändå Resultatet efter fondförändring bli positivt med närmare 2 mkr. Budget 2007 Glädjande nog är det en rad omständigheter som gjort att den höjning av avgiften för 2007 med 4 % som tidigare planerats inte behöver genomföras. Tvärtom har styrelsen ansett att avgiften för 2007 kan sänkas med 1 %. Bland det positiva kan nämnas: Arbetet med stambytet håller tidtabellen och har inte medfört några negativa överraskningar. Tvärtom har kostnaderna hållits i schack och slutnotan verkar totalt sett hamna på knappt 150 mkr mot beräknade 180 mkr i ursprungskalkylen. Den lägre investeringskostnaden leder till att vi inte behöver låna så mycket som vi budgeterat för och det i sin tur innebär lägre framtida räntekostnader. Räntenivån har hittills varit fördelaktig även om de flesta experter tror på en fortsatt rejäl ökning av de kortfristiga räntorna. Därför har en stor del av vår upplåning bundits på en, som styrelsen anser vara en bra nivå, för en ganska lång tid framåt, i syfte att inte riskera negativa överraskningar. Den nya regeringen har aviserat förändringar i beskattningen för bostadsrättsföreningar. Inkomstskatten föreslår man ska tas bort och fastighetsskatten sänkas med en femtedel för Förhoppningar finns om ytterligare sänkningar av fastighetsskatten längre fram, bland annat mot bakgrund av regeringens förslag om frysta taxeringsvärden för 2007 och Mot detta står en aviserad avtrappning av räntesubventionerna så att de är helt borttagna år Vi kan också förvänta oss en höjning av föreningens elkostnader med över 50 %. Prognos Prognosen skall ses som ett räkneexempel som gjorts mot bakgrund av ett antal antaganden. Det är alltså inte fråga om en budget utan mer en indikation på vartåt utvecklingen går om antagandena faller in. Självfallet blir siffrorna osäkrare ju längre fram i tiden vi blickar. Under har en del av stambyteskostnaderna tagits upp som underhållskostnader. Från och med 2008 återgår underhållskostnaderna till normalare nivåer i och med att stambytet då är avklarat. De planerade underhållskostnaderna reduceras från 13 till 2 5 mkr årligen under prognosperioden. Underhållskostnaderna i övrigt liksom driftskostnaderna har antagits öka ungefär i takt med beräknad inflation, 3 %, liksom externa hyror och övriga intäkter. Avsättning till Underhållsfond beräknas behöva uppgå till 5 mkr årligen. Övriga poster har angetts med fasta belopp år för år, till skillnad från de tidigare angivna värdena som är inflationsberäknade. Antagandena pekar mot att det sannolikt blir möjligt att även nästa år kunna föreslå en avgiftssänkning och ändå kunna redovisa ett resultat som ligger nära nollstrecket som det bör vara för de närmaste åren. Vi får anledning att återkomma om detta till nästa år. Per Johanneson StorstugeNytt, julen

5 tanken att gnaga. Bäst är alltid att tänka efter före. Det gäller också er som förskönar våra bänkar och papperskorgar. I de sistnämnda kan man, om ni undrar, lägga flaskor, muggar, burkar och till och med tidningar i stället för att ställa och lägga dessa på eller under bänkarna, som i stället är avsedda att sitta på. Vi vet inte hur ni gör hemma, men så är det i alla fall här. Hej i höstvintermörkret! Länge, länge stod körsbärsträden och tvekade om det var dags att låta de sista bladen falla. Nu står vi här och väntar på att de första snöflingorna skall singla mot jorden, men än har vädergubbarna inte släppt en enda singel fast det strax är Lucia. Inte ens Anders förmådde braska i regnblåsten. Ni som tröttnat på mopedknattret och hoppas på en vit jul med massor av hal snö gör nog säkrast i att skicka med en full hand med brasklappar. Gräset grönskar så vackert och nyligen surrade en fluga förbi, pigg och glad. Och förutom Luciasången kan ni kanske höra Fuglesang uppifrån det grå. Vi har stått här på gården i 36 år men tycker att mycket inte är riktigt som det har varit. Sommaren var ju alldeles ovanligt lång och varm och mer skvalfull än någonsin. Det tyckte vi var skönt. Men tyvärr var den också kvalfull då vi en vacker morgon fick skott i foten. Vi visste inte varför, men det var så tragiskt så vi har förlåtit och försökt glömma det sorgliga. Det var mycket rörande att se alla ljusen som de många sörjande tände här kring poolen. Ett trösterikt och hoppfullt minne i vintermörkret. Vi gårdssvampar kan inte förstå varför ni människor ibland bär er så konstigt åt. Ett nytt hyss har varit att klottra ner en oläsbar rundskrivelse på kanten kring poolen. Tänk så mycken möda för att göra andra människor ledsna! Vi undrar hur dom tänkte, men det gjorde dom nog inte alls, inte då. Men förr eller senare börjar nog den skämmiga efter- På tal om detta har vi hört att det finns ovanligt många flaskor, burkar och muggar i buskar och snår runt omkring stugan. Kanske käkar ni så mycket salt att ni ständigt och överallt måste dricka, ett problem redan på medeltiden. Men då visste man inte att salt är ohälsosamt och inte heller hade man flaskor och burkar att slänga omkring sig. Nej, nu slutar vi gnälla över busväder och annat bus. Snart är det jul och kul. Vad som är sig likt från alla år är att gårdsgranen åter står här och tindrar, lång, vacker och ståtlig. Hoppas att den inte blåser omkull. Det går ju knappast att göra stambyte. Och runt omkring i hela stugan har ni redan tänt era julljus överallt i fönster och på balkongen. Lika underbart som alltid! Dessutom bjuder ju Rodamco i sin outgrundliga generositet på ett skimrande och blinkande färgoch ljusspel. Det blev till slut någorlunda uthärdliga ljussnuttar, tyvärr störda av för hög, stressig och julstämningslös musik, tycker vi, om man nu kan kalla det musik. En from baktanke är säkert att locka er alla att bli alldeles extra generösa med att fylla julklappssäckarna. Men tomten får stora bekymmer med att klämma ner säckarna genom skorstenen, som han visst ska göra i år enligt butiksskyltningen i butikscentrum. Därför är det säkert klokast att inte köpa alltför många julklappar och absolut inga stora, platta TV-skärmar, som dock är onödiga, så platta som många TV-program är numera. Annars kan det gå alldeles åt pipan! Men något pip-problem har vi ju inte i Storstugan. God Jul och Gott Nytt År alla stugbor! Vänligen Eder HERR FONTÉN StorstugeNytt, julen

6 Pågående och planerade arbeten Stambyte och renovering av bad- och duschrum Arbete pågår i Åkerbyvägen 84. För övriga trapphus gäller nedanstående tidplan för arbetet i lägenheterna. Trapphus Adress Start tidigast Klart tidigast L GBv 17 KLART K GBv 17A KLART I Åv. 98 KLART H Åv. 96 KLART G Åv. 94 KLART F Åv. 92 KLART E Åv. 90 KLART D Åv. 88 KLART C Åv. 86 KLART B Åv A Åv Arbetsordningen i varje trapphus är: Stora tvåans badrum, treans badrum, stora tvåans kök, lilla tvåans badrum, treans kök, fyrans badrum, lilla tvåans kök, fyrans kök och pentry, fyrans duschrum. Vissa arbeten utförs i entréplanet redan 4-6 veckor innan arbetet i lägenheterna börjar. OBS! Inför informationsmötet, 2 3 månader före byggstart i lägenheten, får du i brevlådan ett kompendium om hur arbetet genomförs. Det är mycket viktigt att du noggrant studerar kompendiet och inte minst, att du kommer till informationsmötet. Under mötet får du säkert svar på många av de frågor som väcks när du studerar kompendiet. Om inte, kan du själv ställa kompletterande frågor. Enligt bostadsrättslagen och våra stadgar finns ingen skyldighet för bostadsrättsföreningen att ordna evakueringsbostad för de boende som av olika sociala eller medicinska skäl inte kan bo kvar i sin lägenhet under stambytet. Föreningen hyr fem baracker på gården för att underlätta för de medlemmar som har svårt att bo kvar i lägenheten. Vår bovärdinna, Eva Cock Harrling, HSB Omsorg, utreder, i samarbete med kommunens sociala myndighet, vilka som får möjlighet att bo i en barack under arbetet i den egna lägenheten. Under vissa perioder av stambytet i ett trapphus är det många som känner stort behov att slippa bo kvar i lägenheten. Detta gör att Evas prioriteringsarbete blir mycket svårt och ibland nästan omöjligt när kommunens resurser för avlastningsboende inte heller räcker till. Därför kan Eva ofta inte ordna boende under hela den period (c:a 4 månader) då arbetet pågår i trapphuset. Kötiden betyder ingenting för att få utnyttja en barack. Alltså lönar det inte att kontakta Eva flera månader före byggstart i det trapphus där man själv bor. Garantibesiktning Cirka 2 år efter stambytet får du ett meddelande i brevlådan om garantibesiktning. Fyll i blanketten och lämna den till Områdeskontoret, även om du inte har några anmärkningar, det underlättar för de besiktningsmän som har att utföra besiktningen, arbetet går snabbare och kostnaderna för föreningen minskar. Planerade arbeten under 2007 OVK, obligatorisk ventilationskontroll Åkerbyvägen 88, slutet av januari Åkerbyvägen 90, april-maj Åkerbyvägen 84, september Åkerbyvägen 82, november Byte av fläktaggregat för: Hyreslokaler: Åkerbyv. 84, 86, 92, 96, 98, Gustaf Bergs väg 17, 17A Entré- och våningsplan: Åv. 98, GBv 17, 17A Notiser Uffe och Kjelle, våra fastighetsskötare, har rapporterat att elprylar (strykjärn, dator, radio, glödlampor, lysrör m.m.) som lämnas i buren för återvinning och ligger i kartong eller plastpåse lämnas kvar av Sitas personal. Alltså inga påsar eller kartonger i elburen och i behållarna för lysrör, lampor och batterier. StorstugeNytt, julen

7 Skvallerrör Rör under diskbänken i 3an & 4an I samband med stambytet installeras skvallerrör som skall leda ut vatten från rörschakten om det skulle uppstå läckor. Skvallerrören sitter på följande ställen: I treornas och fyrornas kök sitter det strax ovanför golvet i sparksockeln under diskbänken. I treornas och fyrornas bad- och duschrum sitter det nära golvet under inspektionsluckan under tvättstället. För lilla och stora tvåornas badrum och kök finns skvallerrören utanför lägenheten i våningsplanet under inspektionsluckorna. Rör från 2:ans badrum i våningsplanet. Filter och klämmor till vädringsluckorna Frisörsalongen Diamant, Åkerbyvägen 82, har försäljning av nya filter och klämmor till vädringsluckorna. Öppet: Måndag fredag kl Lördag kl (ej under juni och juli). Korrekt adress Det är fortfarande många som inte använder rätt postadress till Brf Storstugan, vilket försenar handläggningen av bl.a. lägenhetsöverlåtelser och pantsättningar. Detta är den enda rätta postadressen: HSB Brf Storstugan i Täby c/o Riksbyggen Stockholm Box STOCKHOLM Sjuktransport Ambulanspersonalen har inte någon nyckelbricka utan använder porttelefonen när någon skall hämtas hemma i bostaden. Det är därför viktigt att man vid larm lämnar sitt eget hemtelefonnummer eftersom detta fungerar dygnet runt. (Kortnumren på namntavlorna i portarna fungerar endast mellan klockan och ) Tänk också på att ha en telefon vid din säng om du bor ensam, liksom att en granne har en nyckel till din lägenhet, om du inte klarar av att öppna din låsta dörr för ambulanspersonalen. Det har hänt många gånger att ambulanspersonalen eller polisen ringer till någon boende i samma trapphus för att kunna komma upp till den som behöver akut sjukvårdshjälp. Ovanstående gäller även räddningstjänst- och polispersonal. Internetbokning av tvättstugor Möjligheten att boka tvättider via Internet finns sedan i våras. Gå till vår hemsida, klicka på länken tvättstugebokning, eller tvättmaskinssymbolen nere till höger på öppningssidan, följ sedan instruktionerna för bokning resp. avbokning av tvättstuga. (OBS! Gäller inte grovtvättstugorna.) För inloggning till tvättstugebokningen måste du ange ett användarnamn och ett lösenord. De uppgifterna finns på första sidan i den skriftliga information om lås- och passersystemet som delades ut till alla lägenheter i mitten av november Skulle du ha förlorat denna handling kontakta Områdeskontoret så kan de hjälpa dig. StorstugeNytt, julen

8 Rastning av hundar Tyvärr är det några hundägare som inte respekterar förbudet att rasta hundar på innergården vilket blivit ett onödigt stort problem då de inte plockar upp det som hunden lämnar efter sig där den rastas. SKÄRPNING! Brandförordningen Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att alla utrymningsvägar är fria från hindrande föremål vilket en dom i kammarrätten nyligen återigen har slagit fast. Detta innebär att styrelsen i bostadsrättsföreningen har skyldighet att flytta undan dörrmattor, varuvagnar, rollatorer, m.m. som finns i våningsplanen utanför lägenheterna. Sådana föremål tas bort av Riksbyggens personal och ställs i förråd där de kan hämtas ut efter kontakt med förvaltaren. Om det visar sig att boende upprepade gånger nonchalerar detta kommer styrelsen överväga att införa en kontrollavgift för att återlämna det som omhändertagits. Tänk dig själv hur det skulle kännas att vara orsak till att grannen blir svårt rökskadad därför att hon/han i rök och mörker fastnat i din rollator/barnvagn och därför inte i tid nått fram till utrymningsbalkongen. HSB-medlemsskapet Vid extra föreningsstämman , beslutades att godkänna styrelsens förslag om ändringar i 4, 7 och 20 i föreningens stadgar. Beslutet var en konfirmation av ordinarie föreningsstämmans beslut , vilket innebär att styrelsens förslag om ändring av stadgarna nu godkänts. Ändringen medför att kravet på medlemskap i HSB för att vara bostadsrättshavare i brf Storstugan utgår och att kollektivanslutningen till HSB har upphört. Boendes medlemskap i HSB Stockholm blir frivilligt och eventuell medlemsavgift betalas av den enskilde medlemmen. De boende som väljer att inte fortsätta medlemskapet i HSB får själva begära utträde genom att kontakta HSB Stockholm via dess webbplats alternativt skicka e-brev till eller ringa på tfn Även om HSB-skylten togs ned i våras så är föreningen fortfarande medlem i HSB Stockholm och att den s. k. HSB-revisorn numera utses i samråd med bostadsrättsföreningen. Kabel-TV Som tidigare meddelats kommer en arbetsgrupp ur styrelsen att under våren 2007 genomföra en upphandling av operatör för vår Kabel-TV. I årets boendeenkät (bilaga till denna tidning) finns det flera frågor som berör detta ämne. Svaren kommer att vara viktiga för arbetsgruppens fortsatta arbete med att upphandla de tjänster och programpaket som våra boende gärna vill ha. Liksom vid föregående upphandlingar samarbetar vi med två av våra grannföreningar, Brf Annexet och Brf Volten, för att vi skall bli tillräckligt många hushåll och vara tillräckligt intressanta för att kunna få så mycket som möjligt för den avgift vi betalar. Självklart kommer vi att kräva en digital programplattform och HDTV kvalitet. På boendeenkäten får ni gärna skriva varför ni exempelvis vill behålla Comhem eller varför ni vill att vi skall ha någon annan operatör, liksom vilka tv-kanaler ni gärna vill ha med i basutbudet. Vill också nämna att vår nye bredbandsoperatör, som extra tjänst, erbjuder TV över bredbandsnätet, vilket inte kräver en dator för att titta på tv-programmen. Kom ihåg, besvara frågorna i enkäten, skriv in dina krav och önskemål på program- och tjänsteutbud i vårt kabel-tv-nät! Lämna din enkät senast i Områdeskontorets brevlåda! Rolf Hållinder StorstugeNytt, julen

9 Information om vårt nya bredbandsavtal med Ownit! Som du sett i informationen på anslagstavlorna i entréerna så får alla lägenheter och lokaler anslutning till föreningens bredbandsnät för Internetuppkoppling från och med Ni som är kunder hos Bostream/Bredbandsbolaget skall omgående, skriftligen, säga upp avtalet och kräva att ni inte skall betala för mer än januari månad Sedan följer ni nedanstående instruktioner för att bli abonnent hos Ownit: Allt du behöver göra för att beställa bredband är att fylla i en abonnemangsbeställning. Beställningsblanketten kommer att delas ut till alla innan jul men det går också bra att hämta den på Ownits hemsida, under kundtjänst. I tjänsten ingår: 100 Mbit/s överföringshastighet till varje hushåll En fast IP-adress per hushåll Felanmälan och teknisk support, veckans alla dagar E-post konton, upp till 5 st E-post tjänsten har både virus- och spamfilter E-post kan även läsas och skickas via webbmail Utrymme för hemsida, 100 Mb Ingen inloggning, användaren slipper besvärliga inloggningsförfaranden. Hushållen betalar ingen anslutningsavgift. Hyreslokaler betalar ingen anslutningsavgift, dock beroende på om den trafikmängd som företaget har är jämförbar med den trafik ett hushåll normalt har. Ownit kommer att bygga ut ett trådlöst nät, som täcker föreningens markområde. Nätet beräknas vara klart senast För att ansluta din dator till bredbandet erhåller du nya användaruppgifter (användarnamn och lösenord) ett par dagar innan driftsättning som sker När du fått dina användaruppgifter kan du logga in på Ownits servicecenter för att registrera e-post konton. StorstugeNytt, julen Du som vill behålla brfstorstugan.see-post adress, kan när du får dina användaruppgifter gå in på Ownits hemsida och registrera de e-postadresser du vill ha. Du kommer där att kunna välja Kort om Ownit Ownits affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning avseende bredband, telefoni, TV och LAN-installation. Ownit levererar bredband till mer än hushåll i bostadsrättsföreningar. Kundtjänst och Support Ownits egen kundtjänst är från och med den 15:e januari 2007 öppen vardagar 08:00-22:00 och helger 12:00-20:00. Ownit har hand om all abonnemangshantering. All support till slutkunder avser support via telefon och i dagsläget erbjuds den i följande system: Windows 95/98 Windows 2000 Windows NT Windows XP Mac E-post: Outlook, Outlook Express Ownits kundtjänst nås på , eller Bredbandstelefoni Nu när alla får bredband kan alla ringa billigare även utan dator! Du som har avtal med Alltele påverkas inte alls av vårt byte av operatör. På den extra föreningsstämman som hölls den 5 december beslutades att alla skall få tillgång till en snabb Internetuppkoppling. Därigenom kan alla använda Internet, men inte bara det. Alla som har en Internetuppkoppling kan använda sig av Internet/bredbandstelefoni. Att ringa över bredbandet fungerar som att ringa med en vanlig telefon. Enda skillnaden är att det är betydligt billigare och man behöver inte ha någon dator. I stället använder man en liten

10 teledosa som är lika stor som två cigarettpaket. Man behöver endast koppla två sladdar. Den första sladden kopplar man mellan teledosan och bredbandsuttaget och den andra sladden kopplar man mellan teledosan och första telejacket i hallen. Sedan är det bara att ringa som vanligt med sina vanliga telefoner. Alla telefonuttag fungerar som vanligt. Det finns idag många olika telefonbolag som erbjuder bredbandstelefoni. Vilket bolag som är billigast beror på hur mycket du ringer och till vilket land. Post- och telestyrelsen har tagit fram en prisguide över alla telebolag i Sverige. Gå gärna in på och kolla vad som är billigast för dig! Frågor angående bredbandstelefoni eller Internetuppkopplingen från alla i Storstugan kan sändas till så skall jag försöka att svara på dem. Lars Biertz Rapport från miljögruppen I vår förening har vi en aktiv miljögrupp som ständigt arbetar för att minska negativ miljöpåverkan och öka miljömedvetenheten i Storstugan. Genom att källsortera och lämnar vårt avfall till miljöstationen utanför Åkerbyvägen 96, i den utsträckning det är möjligt, sliter vi mindre på miljön och gör tillsammans besparingar i föreningens ekonomi. Föreningen betalar inget för skötsel eller tömning av återvinningsstationen, vilket vi däremot gör för de kärl som hämtas från grovsoprummen. I miljögruppen håller vi på att ta fram en arbetsplan med åtgärder som skall leda till en minskad resursanvändning. I Storstugan gör vi av med mycket el. Speciellt nu när elen håller på att bli ganska dyr skulle vi kunna spara både på föreningens ekonomi och miljön genom att använda elen mer effektivt. Vill du bidra med idéer om hur miljöarbetet ska bedrivas är du välkommen att skicka e- post till mig eller lägga en lapp i Områdeskontorets brevlåda på Åkerbyvägen 88. Lars Biertz, miljögruppen Studieorganisatören har ordet Än en gång har det blivit dags att summera höstens begivenheter och blicka fram mot en ny säsong. Hösten har varit mycket omväxlande och det visade sig klokt att öka utbudet av cirklar på kvällstid. Det blev nära nog fördubblat antal sökande till smyckekursen när den flyttade från förmiddags- till kvällstid. Att sen inte alla dök upp är en annan femma. Vinnare i klassen flest anmälningar blev Lennart Kollbergs cirkel Livet i antikens Grekland. Den fick vi fördubbla, eftersom alla inte skulle ha fått plats i Marknadssalen. Det är svårt att uttala sig om popularitet och det hänger inte alltid på hur många man är i en grupp. Det viktigaste är måhända att man får ägna sig åt egna intressen tillsammans med likasinnade. Ett stor plus är att vi har mycket stimulerande och duktiga ledare, varav många är storstugebor. Det bästa betyg en cirkel kan få är att man ber att få fortsätta en termin till som sedan blir ytterligare en termin till o.s.v. Vårens studiecirklar på dagtid Det har blivit en självklarhet att fortsätta med akvarellmålningen. Gudrun Palmborg som leder cirkeln, har svårt att skiljas från sina grupper och deltagarna kan inte tänka sig vara utan Gudrun. Det finns några platser kvar för den som känner lust att pröva. Gudrun kommer att ha två grupper på förmiddagstid, en på onsdagar och en på torsdagar. Ett kärt återseende under våren får man nog kalla Jan Lundblads efterlängtade återkomst som betyder nya operaupplevelser. Han leder cirkeln Berömda operor som ges varannan måndag på eftermiddagstid. De måndagar Jan inte har sin cirkel träder Gunvor Falk in och bjuder på Berömda baletter på enträgen uppmaning av tidigare deltagare. Vem kan motstå det? Vi har tidigare konstaterat att när Lennart Kollberg slutar en cirkel har han redan planerat nästa. Vårens cirkel får lite mindre omfattning än vi hittills varit vana vid, beroende på StorstugeNytt, julen

11 att stambytet nu nått Lennarts trappuppgång. Både jag och andra deltagare väntar så gärna på den naturliga uppföljningen av höstens tema. Lennart har gjort en egen annons och som ni ser kommer det att handla om Drama och komedi i antikens Grekland. Lennart behåller sin tid, varannan tisdagseftermiddag och cirkeln startar i slutet av mars. Ni som är vana att utöva Qi gong på torsdagseftermiddagar får nu en ny chans. Lizi Knorr har dessvärre bestämt sig för att inte hålla fler cirklar men efter lite letande har vi hittat en ny ledare. Hon heter Eva Bajor och en och annan har kanske sett henne leda Qi gong vid fontänen sommartid. Apropå fysisk aktivitet måste jag tyvärr erkänna att jag fortfarande står utan ledare för Line dance som många efterfrågat. Jag har fått lite tips på namn, men hittills har det blivit nobben. Känner Du någon? Hör i så fall av dig! Tidigare cirklar som inte fortsätter är Bridge och Datakurserna. Det var tänkt att vi skulle ge en fortsättningskurs i bridge till våren, men antalet deltagare i höstens övningsserie blev av olika skäl allt mindre och de som blev kvar har i stället erbjudits att delta i andra grupper utanför Storstugan. Vi tvingas också göra ett uppehåll vad gäller Internetkurserma. De datorer vi använt i Studiefrämjandets lokaler är starkt nedslitna och saken blir inte bättre av att någon spillt Cocacola i ett av tangentborden, vilket ju inte är så lyckat i en bärbar dator. Framtiden får utvisa om och när vi kan återkomma med nya erbjudanden. Kvällsaktiviteter Lars Biertz fortsätter sin serie Vardagsjuridik, denna gång med temat Central civilrätt. Bakom den rubriken döljer sig områdena familjerätt, bostadsjuridik med extra tonvikt på bostadsrätter samt konsumenträtt. Cirkeln hålls måndagkvällar och startar i slutet av februari. Maria Millbergs cirkel Odling på fönsterbräda och balkong har vi flyttat till kvällstid StorstugeNytt, julen för att fler ska få tillfälle att delta och för att Maria ska kunna leda den. Maria planerar nämligen att bli trädgårdsmästare och om hon blir antagen till utbildningen får hon begränsad tid för oss. Det finns alltså ett litet frågetecken för denna cirkel men det kommer sannolikt att gå vägen och ni med gröna fingrar ska förhoppningsvis kunna träffas några onsdagskvällar under våren. Sex onsdagskvällar under våren återkommer Kiki Thorsell för att lära ut konsten att göra egna smycken. Som ni kanske sett i dags- och veckopressen är det mycket trendigt att själv skapa personliga smycken och flera pärlbutiker har dykt upp på sistone, Kiki har en rikhaltig materialsamling med kinesiska sötvattenpärlor som hon hämtar hem från Kina dit hon reser med jämna mellanrum. Hon har också utarbetat ett kompendium till deltagarnas hjälp. En cirkel som återkommer med några års mellanrum är Lär känna din förening. Den leds av Rolf Hållinder, ordförande i brf Storstugan. Cirkeln vänder sig till alla som vill ha en inblick i vad som händer i föreningen. Särskilt intressant borde den vara för alla nyinflyttade till Storstugan som inte hunnit få så stor erfarenhet av hur en bostadsrättsförening fungerar och som vill veta lite mer om vilka rättigheter och möjligheter man har att påverka. Som bilaga till detta nummer av Storstugenytt finns en blankett där Du kan anmäla intresse för de cirklar Du skulle vilja delta i. Det går även bra att anmäla intresse på tel eller via e-post med adressen Ge gärna tips på teman och ämnen Du skulle vilja ha bland utbudet i kommande cirklar. Även om det skulle ta lite tid att starta just din cirkel brukar det kunna ske om vi är tillräckligt enträgna och kan hitta en lämplig cirkelledare. Ha nu ett skönt helguppehåll och väl mött på det nya året. Eivor Jansson

12 Miljögrupp Lars Biertz, Vivi Niklasson, Irene Arell, Emma Inverin. Ansvarar för miljöarbetet inom föreningens fastigheter och arbetar för att boende skall stimuleras till aktivare återvinning av förpackningar m.m. Info-/IT Rolf Hållinder, Eivor Jansson, Christoffer Ericsson, Lars Biertz Ansvarar för sammanställning och distribution av information till boende, drift av kabel- TV och bredbandsnät och layout och uppdatering av föreningens webbplats/hemsida. Styrelsens arbetsgrupper ( ) Eftersom Lars Edlund p.g.a hälsoskäl och Emma Inverin p.g.a stor arbetsbörda har begärt att få lämna arbetet i styrelsens arbetsgrupper har det blivit ändringar i gruppernas sammansättning: Understrukna namn är sammankallande Stambyte Krister Grufman, Åke Arell, Rolf Hållinder, Per Johanneson Handlägger frågor angående stambytet, bl.a. klagomål från boende på det arbete som entreprenörerna utför. Ekonomi Per Johanneson, Rolf Hållinder, Lars Biertz Handlägger frågor om föreningens ekonomi, redovisning, krediter och placering av ev. överskottslikvid. Sammanställer månatlig rapport om periodens utfall mot budget. Samordningsgrupp: Rolf Hållinder, Lars Biertz, Per Johanneson, Emma Inverin Föreningens representanter i den grupp ur bostadsrättsföreningarna i Täbycentrumområdet för informationsutbyte i gemensamma frågor, ex. vis utbyggnaden av Täby Centrum, gemensamma upphandlingar av kabel-tv och bredbandstjänster. Marknads- och Åkerbysalen Eivor Jansson, Gudrun Lindgren, Benkt-Arne Philipson, Peter Hobsjö Ansvarar för att utrustningen i lokalerna är anpassad till verksamheten och att utrustningen och lokalen hålls i gott skick. Lokaluthyrning Krister Grufman, Per Johanneson, Rolf Hållinder Handlägger frågor om underhåll, hyror och nya hyresgäster i de lokaler i entréplanet som hyrs ut till företag. Rolf Hållinder StorstugeNytt, julen

13 BUDGET VERKSAMHETSÅRET 2007 Här plats för excelfilen Budget Belopp i ksek BUDGET BUDGET PROGNOS BOKSLUT bladet budget Avgiftshöjning/sänkning -1% 4% 4% 4% Rörelsens intäkter Årsavgifter, hyror Övriga förvaltningsintäkter S:a rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Underhållskostnader Planerat underhåll Löpande underhåll S:a underhållskostnader Fastighetsskatt Driftkostnader Personalkostnader Avskrivningar S:a rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader fastighetslån Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Statlig inkomstskatt Resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underh.fond Uttag ur underh.fond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring Kontakta Områdeskontoret om du önskar detaljerad information om budgeten. StorstugeNytt, julen

14 Budget 2007 och prognos Intäkter (Allt i KSEK) Budget 07 Prognos08 Prognos09 Prognos10 Prognos11 Prognos12 Inkl. sänkn./höjning av årsavgift -1% -6% 0% 2% 2% 2% Årsavgifter Hyror/Övr.intäkter och lokaler +3% fr.o.m Summa intäkter Rörelsens kostnader Löpande underhåll Planerat undehåll S:a underhållskostn Här är det plats för excelfilen Budget bladet prognos Fastighetsskatt Driftskostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella kostnader Resultat före skatt Statlig inkomstskatt Budgeterat resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning underhållsfond Uttag ur underhållsfond Förändr. av UH-fond Resultat efter fondförändr Om du önskar mer information om prognos kontakta Områdeskontoret. StorstugeNytt, julen

15 Juli 2006, foto Rolf Hållinder, Täby December 2006, foto Rolf Hållinder, Täby

16 JANUARI 2005, FOTO ROLF HÅLLINDER, TÄBY TITTA IN PÅ VÅR NYA HEMSIDA! ÄR ADRESSEN E-post:

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Södergren, Rolf Hållinder Akvarell av Fritz Niklasson, Täby, 1971 Redaktionen önskar alla Storstugebor

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Bostadsrättsföreningens

Bostadsrättsföreningens ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2007 Bostadsrättsförvaltning 10 steg mot ombildning Rekordmånga av allmännyttans hyreshus ombildas nu till bostadsrätter, men

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning!

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning! Rädda! Linjalen En tidning från Nätverket Rädda Linjalen Nr 1, 2009 Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3 Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8 Linjalen en Byggarbetsplats?

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten

SÄÄÄNK VOLYMEN! STÖRANDE GRANNAR FÅR TUSENTALS ATT FLYTTA. Så påverkar du ditt boende. Bostadsrätt är demokrati i det lilla. Ta tag i konflikten ÅRSSTÄMMAN Så påverkar du ditt boende BOSTADSRÄTTERNAS VD: Bostadsrätt är demokrati i det lilla EXPERTEN FÖRKLARAR: Ta tag i konflikten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide!

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide! b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 1 2008 Stor guide! eget det föreningen behöver veta BREDBAND De lönsamma alternativen Ta fighten mot klottret! Åtgärderna som betalar sig i

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

bostadsrätt din Den uppkopplade familjen så fungerar det smarta hemmet Arvoden: Vad är styrelsens arbete värt?

bostadsrätt din Den uppkopplade familjen så fungerar det smarta hemmet Arvoden: Vad är styrelsens arbete värt? din bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nr 4 November 2003 www.sbc.se Arvoden: Vad är styrelsens arbete värt? Ovälkomna kryp: Råd för att bli av med ohyran Den uppkopplade

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer