Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013"

Transkript

1 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

2 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till 162 Mkr (80) och resultat per aktie till 6,55 kronor (3,20). Tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till Mkr (3 824). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 96 Mkr (53). Periodens resultat uppgick till 54 Mkr (-8) och resultat per aktie till 2,15 kronor (-0,35). Operativt kassaflöde uppgick till 29 Mkr (30). I en kommentar till det tredje kvartalet säger Bilias VD Per Avander: bilar och service var något bättre jämfört med både årets andra kvartal och motsvarade kvartal föregående år. Serviceaffären utvecklades fortsatt positivt och redovisade ett resultat som var betydligt bättre jämfört med föregående år. Även Bilaffären redovisade ett bättre resultat jämfört med föregående år, främst beroende på ett starkt resultat vid försäljning av begagnade bilar och fler nybilsleveranser. Orderstocken av nya bilar ökade och koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Kostnadsreduceringar är ett fokusområde och ytterligare åtgärder vidtogs under kvartalet. Vi bedömer att efterfrågan på bilar och service under det fjärde kvartalet 2013 kommer att vara i nivå med situationen under årets tredje kvartal. Tredje kvartalet Nio månader Okt 12 - Helåret Koncernen sept Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 1) Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 2,3 1,4 1,9 1,5 2,2 1,9 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 1,8 0,6 1,7 1,2 1,9 1,5 Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 1) Resultat före skatt, Mkr Periodens / årets resultat, Mkr Resultat per aktie, kronor 2) 2,15-0,35 6,55 3,20 9,65 6,30 1) Jämförelsestörande poster framgår av tabellen på sidan 4. 2) Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 13. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

3 Viktiga händelser under 2013 Bilia i Norge träffade den 3 oktober avtal om att förvärva en verkstadsrörelse för BMW i Tønsberg, Norge. Antalet anställda uppgår till 16 personer och omsättningen till 30 Mkr per år. Köpeskillingen uppgår till 2 Mkr och tillträdet är den 1 november Bilias styrelse beslutade den 24 september 2013 om att utnyttja årsstämmans mandat om att avyttra egna aktier. Efter avyttringen av aktier kvarstår egna aktier. Försäljningslikviden om 23 Mkr, vilken inkluderar en vinst på 8 Mkr, har tillförts eget kapital. Bilia träffade den 16 augusti avtal om att sälja BMW-verksamheten i Uddevalla, Henån och Strömstad. Köpare var ANA Trollhättan AB som tidigare under året träffat ett avtal med den svenska BMW-importören om att även starta upp försäljningen av BMW i Trollhättan. Köpeskillingen uppgick till 21 Mkr och tillträdet var den 1 september Resultatet vid försäljningen uppgick till 0 Mkr och Biliakoncernens sysselsatta kapital och nettolåneskuld beräknas minska med cirka 40 Mkr som en effekt av försäljningen. Under året, till och med den 30 september, har teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier, vilket resulterat i en nyemission på 0,3 Mkr. Antalet utestående teckningsoptioner uppgick per den 30 september till optioner. Rapporterade händelser under tidigare kvartal Bilia i Norge förvärvade Kvernelands verksamhet i Drammen, köpeskilling 25 Mkr. Samtidigt förvärvade Kverneland Bilias verksamhet i Bryne, köpeskilling 12 Mkr. Ytterligare information om ovanstående händelser och övrig pressinformation finns på Tredje kvartalet 2013 Efterfrågan på bilar och service var något bättre jämfört med både årets andra kvartal och motsvarande kvartal föregående år. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (3 824). För jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med cirka 285 Mkr, eller med 8 procent. Ökningen är hänförlig till både försäljning av bilar och service. Rörelseresultatet uppgick till 76 Mkr (22). Exkluderas jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 96 Mkr (53). Förbättringen är främst hänförlig till Serviceaffären som redovisade ett betydligt bättre resultat beroende på högre omsättning och något lägre kostnader. Även Bilaffären redovisade ett bättre resultat beroende på ett starkt resultat vid försäljning av begagnade bilar och fler nybilsleveranser. Omkostnaderna ökade underliggande med 1 procent jämfört med föregående år. Omkostnaderna uppgick till 13,2 procent i relation till nettoomsättningen, vilket var 0,8 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Resultatnivån under kvartalet medförde att avsättning gjordes för medarbetarbonus med 6 Mkr (1). Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-4). Periodens skatt uppgick till -19 Mkr (-26). Ingen skattefordran har redovisats på årets och föregående års underskott i Danmark. Under föregående år skrevs även de outnyttjade förlustadragen i Danmark ned till 0 kronor. Periodens resultat uppgick till 54 Mkr (-8) och resultat per aktie till 2,15 kronor (-0,35). Valutakursförändringar påverkade resultatet med -1 Mkr. Balansomslutningen ökade med 71 Mkr till Mkr. Ökningen är främst hänförlig till likvida medel. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

4 Eget kapital ökade med 65 Mkr och uppgick till Mkr. Soliditeten uppgick till 28 procent (28). Förvärv av anläggningstillgångar uppgick till 15 Mkr (29). Ersättningsinvesteringar representerade 2 Mkr (6), expansionsinvesteringar 8 Mkr (12), miljöinvesteringar 1 Mkr (0), investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 2 Mkr (8) och finansiell leasing uppgick till 2 Mkr (3). Operativt kassaflöde uppgick till 29 Mkr (30). Efter förvärv av verksamheter och förändring av räntebärande fordringar uppgick kassaflödet till 54 Mkr (56). Nettolåneskulden minskade med 114 Mkr under kvartalet och uppgick till 361 Mkr. Likviditeten är fortsatt god och vid utgången av september månad redovisades ett tillgodohavande mot bankerna på 209 Mkr. Kreditlimiten hos Nordea och DNB uppgår sammantaget till 900 Mkr. Antalet anställda minskade med 58 personer under kvartalet och uppgick till personer. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

5 Jämförelsestörande poster Tredje kvartalet Nio månader Okt 12 - Helåret Koncernen, Mkr sept Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt Strukturkostnader m m Rörelseresultat Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt Strukturkostnader m m Resultat före skatt Kvartalets strukturkostnader m m är i huvudsak hänförliga till Danmark, 11 Mkr, och avser personalminskningar och omvärdering av föregående års reservering för att stänga 3 anläggningar. Resterande kostnader är hänförliga till Sverige och Norge och avser främst personalminskningar. Resultat vid försäljning av verksamhet under årets första nio månader avser försäljning av en fastighet i Lillehammer, Norge. Strukturkostnader m m, 18 Mkr (exklusive omvärdering av föregående års reservering i Danmark med 9 Mkr), avser åtgärder för att minska framtida kostnader med cirka 30 Mkr per år, med full effekt från och med Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

6 Koncernen Leveranser Orderstock Antal nya Tredje kvartalet Nio månader Okt 12 - Helåret bilar sept Sverige Norge Danmark Totalt Nettoomsättning Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, rörelsemarginal Tredje kvartalet Nio månader Okt 12 - Helåret Tredje kvartalet Nio månader Okt 12 - Helåret Mkr sept % 2012 % 2013 % 2012 % sept % Sverige ,1 53 2, , , ,6 Norge ,8 22 1,9 64 1,8 96 2, ,3 Danmark , , , , ,2 Summa Personbilar ,5 61 1, , , ,1 Moderbolaget, övrigt Totalt ,3 53 1, , , ,9 Fortsatt starkt resultat i Sverige Orderstocken ökade under kvartalet Marknaden för nya personbilar ökade under kvartalet med 5 procent i Sverige och med 1 procent i Norge, medan den minskade i Danmark med 2 procent. Koncernen redovisade under kvartalet ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster på 96 Mkr (53) och en rörelsemarginal på 2,3 procent (1,4). Resultatförbättringen är främst hänförlig till högre omsättning inom Serviceaffären. Även Bilaffären redovisade ett förbättrat resultat beroende på ett starkt resultat vid försäljning av begagnade bilar och fler nybilsleveranser. Orderstocken ökade under kvartalet och är bilar högre jämfört med föregående år. Verksamheten i Sverige redovisade ett rörelseresultat på 86 Mkr (53) och rörelsemarginalen uppgick till 3,1 procent (2,2). Bilaffären redovisade ett resultat som var 15 Mkr bättre jämfört med föregående år. Förbättringen är hänförlig till högre omsättning och bruttovinstmarginal vid försäljning av begagnade bilar och till fler nybilsleveranser. Serviceaffären utvecklades mycket positivt och redovisade ett resultat som var 17 Mkr bättre jämfört med föregående år. Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet uppgick till 21 Mkr (22). Bilaffären redovisade ett resultat som var 2 Mkr sämre jämfört med föregående år. Försämringen är främst hänförlig till något högre kostnader vid försäljning av nya bilar. Försäljningen av begagnade bilar utvecklades fortsatt positivt och resultatet blev något bättre jämfört med föregående år. Resultatet inom Serviceaffären förbättrades med 1 Mkr, omsättningen ökade underliggande med 5 procent medan bruttovinstmarginalen minskade något. BMWs nya elbil, i3, har väckt stort intresse och Bilia har i dagsläget fått över 600 kundreservationer. Bilen kommer att lanseras i mitten av november. Den danska verksamheten redovisade ett rörelseresultat på -5 Mkr (-14). Förbättringen mot föregående år är främst hänförlig till Serviceaffären. Omsättningen minskade med 11 procent som en effekt av de omfattande strukturella åtgärder som genomfördes under föregående år, då tre av åtta anläggningar stängdes. Kostnaderna minskade dock betydligt mer inom Serviceaffären som redovisade ett resultat som var 7 Mkr bättre jämfört med föregående år. Bilaffären redovisade ett resultat som var 2 Mkr bättre jämfört med föregående år, främst beroende på högre omsättning och högre bruttovinstmarginal vid försäljning av bilar. Totalt för hela verksamheten minskade omkostnaderna med 12 Mkr, eller med 23 procent jämfört med föregående år. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

7 Verksamheten Tillväxt och bra resultat i Serviceaffären Starkt resultat i begagnataffären uppdelat på Service-, Bil- och Drivmedelsaffären Nettoomsättning 1) Rörelseresultat, rörelsemarginal Tredje kvartalet Nio månader Okt 12 - Helåret Tredje kvartalet Nio månader Okt 12 - Helåret Mkr sept sept Service marginal, % 8,1 5,6 7,3 5,2 8,3 6,8 Bil marginal, % 0,8 0,3 0,4 0,6 0,5 0,7 Drivmedel marginal, % 1,8 1,5 1,7 1,0 1,6 1,1 Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar och tillbehör. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären. 1) I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning. Tillväxt i Serviceaffären Tredje kvartalet Nio månader Procent Sverige Norge Danmark Totalt Sverige Norge Danmark Totalt Förändring mot föregående år Underliggande omsättning 6,2 4,7-11,3 4,5 3,5 1,3-15,8 1,5 Kalendereffekt -1,5-1,5-1,5-1,5 0,0 1,1 0,5 0,3 Justerad omsättning 4,7 3,2-12,8 3,0 3,5 2,4-15,3 1,8 Något förbättrad efterfrågan tillsammans med satsningarna på äldre bilar, serviceavtal och merförsäljning resulterade i en ökad omsättning inom Serviceaffären under kvartalet. Kvartalet innehöll en arbetsdag mer i alla länderna jämfört med föregående år. Bilaffärens leveranser av nya bilar ökade under kvartalet för jämförbara verksamheter med 16 procent och leveranserna av begagnade bilar med 4 procent. Orderingången av nya bilar ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Orderstocken ökade med 528 bilar under kvartalet och uppgick vid utgången av september månad till bilar (5 467). Begagnataffären utvecklades mycket positivt och redovisade en vinst som var 14 Mkr bättre jämfört med föregående år. Lagren av bilar ökade något under kvartalet, men är på fortsatt bra nivåer. Omsättningshastigheten för begagnade bilar var på en fortsatt hög nivå och uppgick till 9,5 gånger per år. Drivmedelsaffären är koncentrerad till Sverige och resultatet uppgick till 4 Mkr(4). Serviceaffären: Rörelseresultat, rörelsemarginal Bilaffären: Rörelseresultat, rörelsemarginal Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % % Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % % Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 1,0 0,5 0,0-0, Alla värden i diagrammen ovan avser isolerade kvartal. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

8 Förvärv av verksamhet 2013 Rörelsen i Kverneland Bil Drammen AS Den 1 april 2013 förvärvade Bilia rörelsen i Kverneland Bil Drammen AS. Verksamheten som Bilia förvärvade representerar Volvo och Ford och omsätter cirka 225 Mkr per år. Antalet sålda bilar uppgår till cirka 800 per år. Köpeskillingen uppgick till 25 Mkr. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Planen är att under året flytta den förvärvade verksamheten till Bilias befintliga anläggning i Drammen. Sammanslagningen förväntas generera betydande stordriftsfördelar med full effekt från och med Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till 0,3 Mkr och avser arvoden till konsulter i samband med due diligence. Dessa utgifter har redovisats som administrationskostnader i rapport över resultat och övrigt totalresultat. Effekter av förvärven Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Den förvärvade verksamhetens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Kvernelands återför- värde redovisat i Mkr säljarverksamhet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Varulager Likvida medel Leverantörsskulder och övriga skulder Uppskjuten skatteskuld Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill - Erlagd köpeskilling, kontant 25 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten - Nettoeffekt på likvida medel 25 Förvärvade kundrelationer om 17 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

9 Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, inköp, information, affärsutveckling, redovisning och finansiering. Dessutom bedriver Bilia AB fastighets- och IT-verksamhet främst åt företag inom koncernen. Moderbolagets rörelseresultat för det tredje kvartalet uppgick till -6 Mkr (-8). Risker och osäkerhetsfaktorer Biliakoncernen är genom sin verksamhet exponerad för både rörelserelaterade och finansiella risker. Bland de rörelserelaterade riskerna kan nämnas: Marknadsutveckling av nya bilar. Minskad efterfrågan på bilar kan även påverka värdet av inneliggande lager och garanterade återköpsvärden. Minskad efterfrågan på service och reparationer. Ökad konkurrens i de marknader där Bilia bedriver verksamhet. Leverantörernas förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Fordonsleverantörer hamnar på obestånd eller säger upp återförsäljaravtal med Bilia. Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter och avgifter på de produkter som Bilia säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med garanterade restvärden. Bland de finansiella riskerna kan nämnas likviditetsrisker, ränterisker, kreditrisker och valutarisker. Bilia arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. För ytterligare information om de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen förutom det som anges nedan. Från och med 1 januari 2013 gäller den reviderade IAS 19, Ersättningar till anställda. Ändringen har inneburit att den så kallade har försvunnit. Aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat med ackumulerad effekt i eget kapital. Avkastning på förvaltningstillgångar baseras på diskonteringsräntan som används vid beräkning av pensionsskulden och ingår i årets resultat. Skillnad mellan verklig och beräknad avkastning på förvaltningstillgångar redovisas i övrigt totaltresultat. Denna ändring innebar byte av redovisningsprincip för Bilia. Ändring av redovisningsprinciper sker retroaktivt, varför 2012 års siffror omräknats vid rapporteringen av första kvartalet Räntebärande skulder för helåret 2012 har ökat med 175 Mkr och effekten på eget kapital av tidigare oredovisade aktuariella förluster, efter hänsyn till särskild löneskatt och uppskjuten skatt, uppgår till 167 Mkr bestående av ändrat ingångsvärde per med -177 Mkr och en resultatpåverkan med 10 Mkr. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

10 Årsstämman 2014 Årsstämman hålls den 10 april 2014 i Bilias anläggning, Sisjön, Norra Långebergsgatan 3, Göteborg. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman bör kontakta Bilia senast den 20 februari 2014, om ärendet ska kunna tas in i kallelsen. Årsredovisningen för 2013 kommer att publiceras på Bilias hemsida den 14 mars Händelser efter rapportperiodens slut Bilia i Norge träffade den 3 oktober avtal om att förvärva en verkstadsrörelse för BMW i Tønsberg, Norge. Nästa rapport Bokslutskommunikén för 2013 publiceras den 4 februari Göteborg den 25 oktober 2013 Bilia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna CEO Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist, telefon Bilia AB (publ) Box 9003, Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: Organisationsnummer: Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

11 Granskningsrapport Till Styrelsen i Bilia AB (publ), org nr Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Bilia AB (publ) per den 30 september 2013 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Göteborg den 25 oktober 2013 KPMG AB Jan Malm Auktoriserad revisor Denna rapport offentliggörs av Bilia AB i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2013, klockan 08:30. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

12 Koncernens rörelsesegment Nio månader Service Bil Drivmedel Summa Segments- Koncernen avstämningar Mkr Nettoomsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa nettoomsättning Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter 8 7 Räntekostnader Andelar i intresseföretags resultat Resultat före skatt Periodens skattekostnad Periodens resultat Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i rapport över totalresultat: Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt Strukturkostnader, m m Poster av engångskaraktär Väsentliga icke kassapåverkande poster utöver avskrivningar: - Övrigt Totalt Tillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Summa tillgångar Investeringar i anläggningstillgångar Skulder Eget kapital Skulder Summa skulder och eget kapital Intäkter från Anläggningsexterna kunder tillgångar Mkr Geografiska områden Sverige Norge Danmark Segmentsavstämningar Totalt Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

13 Fortsättning koncernens rörelsesegment Nio månader Service Bil Sverige Norge Danmark Sverige Norge Danmark Mkr Nettoomsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa nettoomsättning Avskrivningar Rörelseresultat Andelar i intresseföretags resultat Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i rapport över totalresultat: Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt Strukturkostnader, m m Poster av engångskaraktär Väsentliga icke kassapåverkande poster utöver avskrivningar: - Övrigt Totalt Tillgångar Andelar i intresseföretag Investeringar i anläggningstillgångar Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

14 Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen Tredje kvartalet Nio månader Okt 12 - Helåret Mkr sept Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kan omföras till periodens resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Skatt hänförlig tillposter som inte kan återföras till periodens resultat Poster som kan omföras till periodens resultat Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter Skatt hänförlig tillposter som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Övrigt totalresultat efter skatt Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal: - före utspädning efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 2,10-0,30 6,50 3,25 9,55 6,30 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,10-0,30 6,45 3,20 9,50 6,25 Antal egna aktier vid periodens utgång, 000-tal Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal: - före utspädning efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 2,15-0,35 6,55 3,20 9,65 6,30 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,10-0,35 6,45 3,15 9,50 6,20 Vägt genomsnittligt antal egna aktier, 000-tal ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: - Immateriella rättigheter Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Summa Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

15 Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon 1) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar Långfristiga fordringar 2) Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1) Likvida medel 2) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Förlagslån 3) Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar 4) Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder Tillgångar 1) Varav räntebärande ) Räntebärande Skulder 3) Räntebärande ) Varav räntebärande Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

16 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag Mkr Ingående balans Effekt vid byte av redovisningsprincip, IAS Justerad ingående balans Kontantutdelning till aktieägare Inlösta teckningsoptioner Förvärv med egna aktier Avyttring egna aktier Återköp av egna aktier Periodens totalresultat Utgående balans Rapport över kassaflöden för koncernen Tredje kvartalet Nio månader Okt 12 - Helåret Mkr sept Den löpande verksamheten Resultat före skatt Av- och nedskrivningar Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) Avyttring av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) Förvärv och avyttring leasingfordon Operativt kassaflöde Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Förvärv av dotterföretag / rörelse, netto Avyttring av dotterföretag / rörelse, netto Kassaflöde efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Förändring checkräkningskredit Inlösta teckningsoptioner Förvärv med egna aktier Avyttring egna aktier Återköp av egna aktier Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exklusive omräkningsdifferenser Kursdifferens i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

17 Verkligt värde för finansiella instrument Redovisat värde på finansiella instrument motsvarar verkligt värde, förutom förlagslån. Det verkliga värdet på förlagslån uppgår till 29 Mkr. Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån följande tre nivåer. Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument. Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Valutaderivat som tillhör dels finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet uppgår till 0 Mkr, samt dels finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet uppgår till 1 Mkr tillhör värderingsnivå 2. Beräkning av verkligt värde För valutaderivat bestäms det verkliga värdet med utgångspunkt från marknadskurser. Om sådana inte finns tillgängliga beräknas det verkliga värdet genom en diskontering av skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

18 Kvartalsöversikt Koncernen 4/11 1/12 2/12 3/12 4/12 1/13 2/13 3/13 Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 3,2 1,7 1,3 1,4 3,0 1,1 2,1 2,3 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 3,2 1,7 1,3 0,6 2,5 1,1 2,0 1,8 Resultat före skatt, Mkr Periodens resultat, Mkr Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 3,41 3,35 3,28 3,22 3,12 3,04 3,03 3,07 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 20,3 19,4 16,5 13,9 12,3 11,6 13,0 15,3 Avkastning på eget kapital, % 1) 23,6 22,8 15,0 10,8 9,1 9,4 11,4 15,2 Nettolåneskuld/Eget kapital, ggr 0,18 0,19 0,36 0,34 0,36 0,30 0,31 0,23 Soliditet, % Räntetäckningsgrad, ggr 1) 9,4 9,1 8,1 6,8 6,4 5,9 6,6 7,5 Data per aktie (kr) Periodens resultat 4,00 2) 2,05 4) 1,50 6) -0,35 8) 3,10 10) 1,80 12) 2,60 14) 2,15 16) Eget kapital 74 3) 70 5) 61 7) 61 9) 64 11) 65 13) 62 15) 64 17) Operativt kassaflöde 0,95 2) 14,35 4) 3,20 6) 1,25 8) -0,75 10) 3,65 12) 5,55 14) 1,20 16) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Rullande 12 månader. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

19 Resultaträkning för Moderbolaget Tredje kvartalet Nio månader Okt 12 - Helåret Mkr sept Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat 1) Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: - Immateriella rättigheter Inventarier, verktyg och installationer Summa Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

20 Balansräkning för Moderbolaget i sammandrag Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Materiella anläggningstillgångar Byggnader Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Förlagslån Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för Moderbolaget Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 30 september (19)

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader pressinformation 27 oktober 2005 Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader Tredje kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 76 Mkr (82). Resultatet före skatter uppgick till 68 Mk (75)

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013 Rapport för första kvartalet 2013 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 048 Mkr (4 562). Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Helåret 2013 Nettoomsättningen uppgick till 17 656 Mkr (17 662). Årets resultat uppgick till 290 Mkr (156) och resultat

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Fjärde kvartalet

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Fjärde kvartalet pressinformation 9 februari 2011 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Nettoomsättningen uppgick till 16 257 Mkr (13 700). Årets resultat uppgick till 407 Mkr (114) och resultat per

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet pressinformation 29 april 2010 Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.742 Mkr (3.040). Rörelseresultatet uppgick till 83 Mkr (-16) och marginalen till 2,2 procent

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2011

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2011 1 (15) pressinformation 28 oktober 211 Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 211 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 38 Mkr (11 637). Periodens resultat uppgick till 321

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2010

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2010 pressinformation 29 oktober 2010 Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2010 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 11 637 Mkr (9 862). Rörelseresultatet uppgick till 317 Mkr

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Helåret 2012 Nettoomsättningen uppgick till 17 662 Mkr (18 160). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

! " # $ # %# $ & # $ & # " '(! ) # " #

!  # $ # %# $ & # $ & #  '(! ) #  # !"$! " $ % $ & $ & " (! ) "!"$ %%& " ( ( %%&( % %%&( ) ()! % %%& ()) () ) ) * % + %%& (,- *! "! " $% &! " "! "!!!! (! "!! "!" ) "! "! "!!!& " "!!""!. *! +%, -./01 2 3/45 $% "!!67 "+5%%/2 8 "!6" ", 9! "!

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015

Delårsrapport januari september 2015 Delårsrapport januari september 215 Tydlig resultatförbättring Nettoomsättningen i tredje kvartalet 215 uppgick till 99 (12) och rörelseresultatet uppgick till 2 (2). Orderingången under tredje kvartalet

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars HEBA redovisar ett förvaltningsresultat första kvartalet i nivå med samma period föregående år. Under resterande del av året färdigställer HEBA totalt 129 nyproducerade

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 128 Mkr (13 380). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 - Försäljningen ökade med 33,5% till 11,2 Mkr (8,4) - Resultatet efter finansnetto ökade med 26,4% till 2,4 Mkr (1,9) - Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563)

Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,1 att jämföra med en förlust

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (18)

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (18) Nettoomsättningen uppgick till 6 815 Mkr (5 433). Operativt rörelseresultat uppgick till 267 Mkr (195). Periodens resultat uppgick till 181 Mkr (143) och resultat per aktie till 3,50 kronor (2,80). Operativt

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer