KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x x x x x x x x x Jan Bremberg, ordf, S Göran Svensson, 1 v ordf, S Magnus Olsson, 2 v ordf, M Leif Sturesson, S Tommy Larsson, V, går kl , efter 315 Jan-Olof Persson, S Claes Mårlind, M Ingrid Ankarkrona, S, SD Mats Bondesson, C Rolf Hansson, FP xx xx x xx x x x xx Inger Löfblom Sjöberg, S Kurt Kaarle, S, tj.gör 299, 332, 333 Lars-Erik Ivarsson, M Ingvar Andersson, S Johan Wolgast, MP, tj.gör 299, Jan-Åke Oscarsson, S Mats Abrahamsson, M Johannes Nilsson, S, går kl 16.00, efter 315, SD Lennart Lindqvist, S, går kl 16.55, efter 320 Agneta Larsson, KD, tj.gör , går Tjänstemän x x x x x Peter Persson, förvaltningschef Lisa Jönsson, ekonom Emina Kovacic, stadsarkitekt Jeanette Conradsson, planarkitekt Mikael Bäckman, planarkitekt Nina Södergren, planarkitekt Anna Terning, planarkitekt x x x Sofi Petersson, planarkitekt Adam Laurin, bygglovarkitekt Jonas Ronsby, arkitekt Martin Lindholm, byggnadsinspektör Thomas Norman, byggnadsinspektör Andréa Hellsberg, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Göran Svensson Andreá Hellsberg Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Andréa Hellsberg

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 471 Innehållsförteckning, AU-ledamöter 2011/ Ändring i föredragningslistan 2011/ Information från revisorerna 2011/ Ekonomisk månadsrapport 2010/ Planprogram för Väggaområdet 2010/ Karlshamn 5:1; detaljplan rättelse av utlåtande 2009/ Norrköping 2, 10 & 13; detaljplan samrådsbeslut 2010/ Torarp 4:13; detaljplan samrådsbeslut 2010/ Uppsala 12; detaljplan startbeslut 2008/ Verksamhetsplan 2011/ Stadsarkitekten informerar 2011/ Yttrande; kommunens uppföljning av bestämmelser om strandskydd 2011/ Duveryd 3:11; nybyggnad av förråd med stallboxar mm 2011/ Kristianopel 4; tillbyggnad av garage/förråd & skärmtak mm 2011/ Skyekärr 1:12; nybyggnad av fackverksmast för kommunikation 2011/ Duveryd 3:11; anmälan om olovlig markåtgärd 2011/ Skyekärr 1:12; anmälan om olovligt uppförd kommunikationsmast 2011/ Fingersvampen 5; beslut om byggnadsavgift 2011/ Hällaryd 2:10; anmälan om ovårdad fastighet 2011/ Kungsör 12; anmälan om olovlig uppsättning av skylt 2011/ Öjavad 2:214; anmälan om ovårdad fastighet 2011/ Asarum 4:4; förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus avstyckning 2011/ Drösebo 1:5; förhandsbesked nybyggnad av fritidshus 2011/ Frostenstorp 3:2; förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus avstyckning 2011/ Joggesö 1:10; tillbyggnad av komplementbyggnad med toalettutrymme 2011/ Karlshamn 5:18; tillbyggnad av samlingslokal 2011/ Kungsör 12; bygglov för uppsättning av skylt, affärs- och bostadshus 2011/ Nötviveln 14; tillbyggnad av enbostadshus mm 2011/ Slänsmåla 1:29; ansökan om strandskyddsdispens 2011/ Forts.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 472 Innehållsförteckning, forts. 322 Solrosen 4; förhandsbesked tillbyggnad av ett våningsplan 2011/ Tärnö 1:91; tillbyggnad av enbostadshus 2011/ Åryd 1:132; förh.besked tillbyggnad & ändrad användning fd brandstation 2011/ Delegationer 326 Underrättelser 327 Skrivelser för kännedom 328 Aktivitetslista 329 Rättsfallsredovisning 330 Planering för anläggande av hundrastgård 2011/ Yttrande ang förslag till utsmyckning vid Citygallerians entréplan 2011/ Karlshamn 5:1; ansökan om strandskyddsdispens 2011/ Karlshamn 5:1; nybyggnad av sophus 2011/

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /7.201 Ledamöter i arbetsutskottet att Jan Bremberg, Göran Svensson och Magnus Olsson med Kurt Kaarle, Lars-Erik Ivarsson och Ingvar Andersson som ersättare skall ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /8.201 Ändring i föredragningslistan Föredragningslistan förändras på följande sätt: Planering för anläggande av hundrastgård tillkommer Yttrande ang förslag till utsmyckning vid Citygallerians entréplan tillkommer Karlshamn 5:1; ansökan om strandskyddsdispens tillkommer Karlshamn 5:1; nybyggnad av sophus tillkommer

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /8.201 Information från revisorerna att godkänna informationen Kommunrevisorerna Lars-Inge Kjellberg och Sune Ehring samt Nils Fredholm från PwC besökte nämnden och informerade om sitt arbete. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet. Besök i nämnderna görs en gång varje mandatperiod. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna informerade om nämndens ansvar, att beslut tagna på delegation av arbetsutskott eller tjänsteman inte fråntar nämnden ansvaret. Om olämpliga beslut tas kan delegationen dras in. Ordföranden yrkar att informationen godkänns.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Ekonomisk månadsrapport att godkänna rapporten avseende det ekonomiska läget Rapport om det ekonomiska läget för perioden januari-september 2011 föreligger. Driftbudget Nettobudgetavvikelsen för byggnadsnämndens verksamhet visar på en positiv avvikelse för årets första 9 månader på 386 tkr. Bedömningen är att Byggnadsnämnden kommer att ha en positiv avvikelse på cirka 180 tkr mot budgetram. Investeringsbudget Investeringsbudget för 2011 är 75 tkr för utvecklingsområden, 75 tkr för inventarier. Bruttoinvesteringarna under perioden uppgick till 69 tkr av totalt 150 tkr. Prognosen för helår att budgeten kommer att förbrukas. Ekonomisk rapport Ordföranden yrkar att rapporten godkänns. Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovacic

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Planprogram för Väggaområdet att godkänna informationen att sammanställningen utgör underlag för det fortsatta planarbetet Byggnadsnämnden arbetar med utgångspunkt i Översiktsplan 2007 samt på uppdrag av kommunstyrelsen med upprättande av ett planprogram för Väggaområdet. I det inledande skedet har ett dialogmöte med boende, verksamma och allmänhet genomförts. Dialogmötet ägde rum den 15 oktober 2011 och antalet deltagare var 106 stycken. Under mötet diskuterades Väggas potential, Väggas utmaningar och Väggas möjligheter. De synpunkter som framfördes har nu sammanställts. Tjänsteskrivelse, daterad Kartavgränsning Väggaområdet Sammanställning - Dialogmöte framtidens Vägga, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att sammanställningen utgör underlag för det fortsatta planarbetet. Propositioner Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag till beslut och förslag om tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. Kommunstyrelsen Exploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Nina Malo Planarkitekt Jeanette Conradsson

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1 (Väggabadet), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län rättelse av utlåtande att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat utlåtande efter rättelse att godkänna förslag till detaljplan och överlämna detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 planoch bygglagen (1987:10) Det har framkommit att det i utlåtandet har fallit bort de personer som i tidigare skeden haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Denna lista har nu kompletterats. Ingen av dem som har haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda bedöms ha besvärsrätt. Utlåtande, daterat Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Exploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Anna Terning

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för fastigheterna Norrköping 2, 10 och 13, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län På grund av jäv deltar ej ledamöterna Magnus Olsson (m) och Claes Mårlind (m) samt ersättare Jan-Åke Oscarsson (s) i handläggning och beslut. att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat , och till denna hörande handlingar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen och att en MKB därför inte krävs att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen 2010:900 Planens syfte är att utöka byggrätten för handels- och kontorsändamål samt bostäder inom fastigheten Norrköping 2 samt att möjliggöra för en gångbro/passage längs med Norra Fogdelyckegatan. Befintliga planförhållanden inom fastigheten Norrköping 10 bekräftas och uppdateras. Möjligheten att planlägga fastigheten Norrköping 13 för bostäder, kontor mm utreds. Ett beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samråd med länsstyrelsen har genomförts, där det framkom att ett genomförande av detaljplanen, ej bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34 första stycket PBL, därmed inte erfordras. Samrådshandlingar, daterade Till planen hörande utredningar för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Forts.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. Bert-Inge Storck för KABO Benny Nilssons Byggnads AB, Matvikshamnsvägen 304, Trensum Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Anna Terning

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län beslut om samråd På grund av jäv deltar ej ersättare Kurt Kaarle (s) i handläggning och beslut. att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat , och till denna hörande handlingar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen och att en MKB därför inte krävs att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen 2010:900 Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av 8 enbostadshus på den södra delen av fastigheten Torarp 4:13. Detaljplanen kommer att handläggas enligt reglerna för normalt planförfarande. Ett beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samråd med länsstyrelsen har genomförts där det framkom att ett genomförande av detaljplanen, ej bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap. 34 första stycket plan- och bygglagen, PBL, därmed inte erfordras. Samrådshandlingar, daterade Till planen hörande utredningar för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Anton Johansson, Rosbergsgården Asarum Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Anna Terning

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för fastigheten Uppsala 12, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län startbeslut att uppdra till stadsmiljöavdelningen att i november 2011 starta arbetet med upprättande av detaljplan för Uppsala 12 i enlighet med PBL 2010:900 Ansökan om ändring av plan inkom i syfte att möjliggöra ytterligare byggrätter för lokaler, butiker och bostäder. Byggnadsnämnden beslutade , 079 att ställa sig positiv till upprättandet av ny detaljplan. Första etappen av Cityhusets ombyggnad krävde inte någon ny plan och därför startades inte planarbetet. Nu finns önskan om vidare utbyggnad av Cityhuset och arbetet med planändringen har därmed aktualiserats. Då ansökan inkom 2008 ska planen följa de gamla reglerna i PBL 1987:10 om inte nytt beslut tas enligt nya PBL 2010:900. Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. JN von Bergen & Son AB, att. Peter Nilsson, Ronnebygatan 1, Karlshamn Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Anna Terning

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /8.201 Verksamhetsplan att godkänna informationen Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten. Ordföranden yrkar att informationen godkänns.

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /8.201 Stadsarkitekten informerar att godkänna informationen Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten. En första workshop avseende översiktsplanen är genomförd med fokus på Karlshamn och Asarum. Nästa workshop ska fokusera på Mörrum, Svängsta, Åryd, Hällaryd och landsbygden. Fördjupning av ytterligare12-15 kvarter håller på att upphandlas för Bevarande- och utvecklingsplanen. Medel för fördjupning av ytterligare 10 kvarter har sökts från Länsstyrelsen för genomförande under våren Stadsarkitekten visar nytt förslag till utformning av diplom och skylt av S:t Julianpriset vilket delas ut för goda åtgärder avseende tillgänglighet i Karlshamns kommun. Stadsarkitekten har besvarat en remiss från Kansliet angående önskan från NCC om förlängd brytningstid på Stärnö. Ordföranden yrkar att informationen godkänns.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Yttrande angående Anders Englessons motion rörande kommunens uppföljning av bestämmelser om strandskydd att instämma i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse och översända denna som sitt eget yttrande i ärendet Byggnadsnämnden har fått begäran om yttrande från kansliet angående motion från Anders Englesson (mp) rörande kommunens uppföljning av bestämmelser om strandskydd som avses behandlas av kommunfullmäktige. Huvudpunkten i motionen handlar om vikten av att bevara och följa upp bestämmelser avseende strandskyddade områden. Motionsställarens konkreta påpekanden handlar främst om Väggaområdet och Vettekullaremsan som han anser är viktiga att bevara för alla kommunens invånare. Stadsarkitekten vidhåller att det är viktigt att fortsättningsvis hävda de värdefulla, strandnära områdena. Motion angående kommunens uppföljning av bestämmelser om strandskydd, daterad Yttrande, daterat Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunfullmäktige

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Duveryd 3:11, Rosendalsvägen 44. Nybyggnad av förråd med stallboxar samt tillbyggnad av bostadshus BYGGLOV att med stöd av 2 kap 5 punkt 1 Plan- och bygglagen (2010:900) avslå bygglov för förråd/stall då det kan anses vara till olägenhet för granne att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus att behörig kontrollansvarig för tillbyggnad av enbostadshus skall inlämnas och godkännas Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen. Ansökan avser nybyggnad av förråd/stall (60m²), samt tillbyggnad av enbostadshus. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Ansökan har skickats till grannar samt Miljöförbundet Blekinge Väst för yttrande, inkomna yttrande avstyrker ett bygglov. Enligt Länsstyrelsens vägledande riktlinjer skall stall placeras på ett respektavstånd av minst 50 meter till grannens tomtgräns. Då avståndet till grannens fastighet i detta fall endast är 8 meter bedöms respektavståndet vara för kort. Förslag på beslut: bygglov avslås för förråd/stall, bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus. Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, daterade Situationsplan, daterade Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från grannfastighet Duverydstomten 3:1, daterad Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Forts.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. Sökande; Håkan Leandersson, Rosendalsvägen 44, Asarum Granne; Andreas och Mika Andersson, Rosendalsvägen 42, Asarum För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Kontrollplan har upprättats och godkänts Tekniskt samråd har hållits Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Kristianopel 4, Drottninggatan 11. Tillbyggnad av garage/förråd & skärmtak samt nybyggnad av plank, flerbostadshus BYGGLOV att bevilja bygglov Sven Gyberg, Bengtshokavägen 42-63, Asarum är utsedd till kontrollansvarig för åtgärden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. Ansökan avser tillbyggnad av bostadshus med garage/förråd (34m²+19m²), två stycken skärmtak (ca1,5m²) samt nybyggnad av plank på fastigheten Kristianopel 4. Infart skall ske mot Lotsgatan. I gällande detaljplan från 1930 gäller användningen S-byggnadssättet ska vara slutet på fastigheten. I ansökan ligger byggnaderna längsmed fastighetsgräns och dikt an med befintlig byggnation. Bedömning har därmed gjorts att slutet byggnadssätt kan sägas föreligga. Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, daterade Situationsplan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från granne, inkommit Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Sökande; Filipin AB, Alice Tegnérs väg 4, Karlshamn Granne; Jonas Holmström & Maria Hugosson, Drottninggatan 15A, Karlshamn Forts.

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Kontrollplan har upprättats och godkänts Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Skyekärr 1:12. Nybyggnad av fackverksmast för kommunikation BYGGLOV att bevilja bygglov Denis Anusic, Nobelvägen 66, Malmö är utsedd till kontrollansvarig för åtgärden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. I ärendet har berörd sakägare/granne haft erinringar vilka inte tillgodosetts och har därför rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Om erinringar ej inkommer inom denna tid vinner beslutet laga kraft. Ansökan avser nybyggnad av 18 meter fackverksmast för kommunikation på fastigheten Skyekärr 1:12. Innan ansökan inkom har en anmälan gjorts av olovligt uppförande av mast på fastigheten. Se separat ärende. På fastigheten finns förutom befintlig ansökt mast även ett antal andra installationer av karaktären ställverk och transformatorstationer. Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, daterade Bilagor: kartmaterial, fotomontage daterade Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från grannefastighet Skyekärr 1:3, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Sökande; E.On Sverige AB, Malmö Granne; Peter och Yvonne Rudolfsson, Matvikshamnsvägen , Trensum Forts.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Kontrollplan har upprättats och godkänts Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Duveryd 3:11, Rosendalsvägen 44. Anmälan om olovlig markåtgärd ANMÄLNINGSÄRENDE att anmälan avskrivs då åtgärden inte bedöms vara lovpliktig Den 15 augusti 2011 mottog byggnadsnämnden en anonym anmälan om olovlig markåtgärd på fastigheten Duveryd 3:11.Undertecknad besökte platsen samma dag och fann att det förvisso förekom markarbeten, men att dessa inte föreföll omfattande nog att kräva marklov. Vidare är fastigheten belägen utanför detaljplanerat område, varför åtgärden inte omfattas av 9 kap. 11 plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden är därmed inte lovpliktig. Anmälan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Fastighetsägare; Håkan Leandersson, Rosendalsvägen 44, Asarum

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Skyekärr 1:12. Anmälan om olovligt uppförd kommunikationsmast ANMÄLNINGSÄRENDE att med stöd av 9 kap 12 Plan- och byggförordningen (2011:338) påföra E.On Sverige AB en byggsanktionsavgift om kronor Byggsanktionsavgiften ska inbetalas till Stadsmiljöavdelningen, Karlshamns kommun, Rådhuset, Karlshamn, inom två månader räknat från när detta beslut vunnit laga kraft. Faktura på byggsanktionsavgiften kommer. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen. Den 16 augusti 2011 anmälde Yvonne Rudolfsson att man på fastigheten Skyekärr 1:12 reste en fackverksmast. E.On Sverige AB är ägare till fastigheten och beställare av det arbete som utfördes. Undertecknad kunde konstatera att man inte sökt bygglov för åtgärden och den uppförda masten är därmed att betrakta som en olovligen uppförd anläggning. Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Anmälan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. E.On Sverige AB, Malmö Yvonne Rudolfsson, Matvikshamnsvägen , Trensum Inskrivningsmyndigheten, Box 451, Hässleholm (för inskrivning i fastighetsboken) Forts.

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. Byggsanktionsavgift kronor (faktura kommer) , Attest:

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Fingersvampen 5, Musseronvägen 6. Beslut om byggnadsavgift ANMÄLNINGSÄRENDE att med stöd av 10 kap 4 Plan- och bygglagen (1987:10) påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift om kronor Byggnadsavgiften skall inbetalas till Administrativa enheten, Länsstyrelsen, Karlskrona (pg ) inom två månader räknat från detta beslut vunnit laga kraft. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen. En parkeringsplats har byggts utan erforderligt marklov och bygglov. Byggnadsnämnden tog ett förslag till beslut att påföra fastighetsägaren en sanktionsavgift om kr att kommuniceras med fastighetsägaren. Uppgifter inkom om att den olovliga åtgärden påbörjats redan i april Nytt förslag till beslut togs därför enligt PBL 1987:10 om att påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift om kr. Detta förslag till beslut har sedan kommunicerats med fastighetsägaren. Förslag till beslut, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Eriksdals förvaltnings AB, Lörbyvägen 204, Sölvesborg Inskrivningsmyndigheten, Box 451, Hässleholm (för inskrivning i fastighetsboken)

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Hällaryd 2:10, Svartasjövägen 2. Anmälan om ovårdad fastighet ANMÄLNINGSÄRENDE att avskriva ärendet då rättelse skett En anmälan från Gunnar Persson, fastighetsägare till Hällaryd 2:12 har kommit in till byggnadsnämnden angående skrymmande växtlighet på rubricerad fastighet. Vid besök konstaterades att växtlighet från fastigheten bredde ut sig över fastighetsgräns och ut på vägmark. Foton Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar att ärendet avskrivs då rättelse skett. Ulf Bäckås och Lena Liljerum, Svartasjövägen 2, Trensum Gunnar Persson, Svartasjövägen 6, Trensum

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Kungsör 12, Drottninggatan 67. Anmälan om olovlig uppsättning av skylt ANMÄLNINGSÄRENDE att med stöd av 10 kap 4 Plan- och bygglagen (1987:10) påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift till ett belopp motsvarande fyra gånger bygglovkostnaden, dvs 4 x 780 kronor = kronor att med stöd av 10 kap 15, 16 och 18 Plan och bygglagen (PBL) förelägga HSB i Karlshamn BRF Centrum i egenskap av fastighetsägare, vite om ett tusen (1 000) kronor för varje period om 1 månad, räknat från den dag föreläggande senast skall vara uppfyllt, under vilken de åtgärder som avses med föreläggandet inte har utförts. Byggnadsavgiften skall inbetalas till Administrativa enheten, Länsstyrelsen, Karlskrona (pg ) inom två månader räknat från när detta beslut vunnit laga kraft. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen. En anonym anmälan har kommit till byggnadsnämnden att en skylt är uppsatt under skärmtak på Drottninggatan 67 i Karlshamn. Byggnadsnämnden konstaterar att erforderligt bygglov saknas. Foton, daterade Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar att byggnadsavgift påförs fastighetsägaren samt att det även kombineras med löpande vite. HSB i Karlshamn BRF Centrum, Varvsgatan 6, Karlshamn Inskrivningsmyndigheten, Box 451, Hässleholm (för inskrivning i fastighetsboken)

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Öjavad 2:214, Videgränden 3. Anmälan om ovårdad fastighet ANMÄLNINGSÄRENDE att avskriva ärendet då rättelse skett En anonym anmälan har kommit in till byggnadsnämnden angående en ovårdad tomt på rubricerad fastighet. Vid besök på platsen konstaterades också att tomten är att betrakta som ovårdad. Foton Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Gunn Anette Viola Johansson, Videgränden 3, Svängsta

30 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Asarum 4:4, Bruksvägen 42. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - avstyckning FÖRHANDSBESKED att återremittera ärendet då det finns frågor gällande avlopp och vattenförsörjning som bör utredas närmare genom tillståndsansökan hos Miljöförbundet Blekinge väst att uppmana sökanden att snarast möjligt hos Miljöförbundet Blekinge väst ansöka om tillstånd för enskilt avlopp att uppmärksamma sökanden på att vattenfrågan måste lösas med hänsyn till eventuella kopparföroreningar att med anledning av ovan och med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 27 förlänga utredningstiden med ytterligare högst tio veckor att VA-enhetens och Miljöförbundets yttranden ska beaktas Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på del av fastigheten Asarum 4:4. Fastigheten är belägen direkt öster om Granefors bruk och platsen för det nya huset är bebyggd med ett äldre bostadshus och två uthus. De befintliga byggnaderna används inte och är mer eller mindre förfallna. Ansökan, daterad Situationsplan skala 1:1000, daterad Yttrande från VA-enheten, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från Miljöförbundet, daterat Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras då det finns frågor som bör utredas närmare. Sökande; Mattias Löfqvist, Graneforsvägen 188, Asarum

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Drösebo 1:5, Drösebovägen Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus FÖRHANDSBESKED att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus på platsen markerad med 2 i ansökan. att Miljöförbundets yttrande ska beaktas Information För slutlig prövning krävs att bygglovsansökan inlämnas till byggnadsnämnden. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov erhållits. Inkommer inte ansökan om bygglov inom två år från det att detta beslut vunnit laga kraft upphör förhandsbeskedet att gälla. Innan ansökan om slutligt bygglov bör radonprov tas. Alternativt kan radonsäkert byggande utföras. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Drösebo 1:5. En avstyckning av cirka 1200 kvm mark till huset är även föreslaget. Enskilt VA är planerat till huset enligt ansökan. Platsen berörs av Riksintresse för sk högexploaterad kust enligt 4 kap 4 Miljöbalken och Länsstyrelsens Bevarandeplan för odlingslandskapet samt av stenmurar vilka kan vara skyddade i Miljöbalken. Stilleryds naturreservat ligger strax väster om platsen. Ansökan och karta i skala 1:1000, daterad Tjänsteanteckning om att alternativ 2 är aktuellt, daterad Yttrande från Miljöförbundet, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Forts.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 414 (469) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 16.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (52) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde 2013-11-07, kl 14:00 i Särörummet. OBS! Information om utvärderingen av Tölö ängar 13:00-13:45 i Snäckan i Fyren. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-05

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 355 (409) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 355 (409) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 355 (409) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Mano Hakimy Gitte Ejdetjärn. Kennet Bengtsson Lennart Lindqvist

Mano Hakimy Gitte Ejdetjärn. Kennet Bengtsson Lennart Lindqvist sid 1 av 27 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 16:05 Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) Claes Mårlind Ledamot (M) ej 37 Kerstin Linde Ledamot (S) Magnus Olsson Ledamot (M) ej 37 Görgen Lennarthsson

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88

Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 74-88 BYGGNADSNÄMNDEN 2013-10-29 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-17.00 Beslutande Beslutande ersättare Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39 1 (12) Paragrafer 31-39 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-14:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 313 (372) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer