KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x x x x x x x x x Jan Bremberg, ordf, S Göran Svensson, 1 v ordf, S Magnus Olsson, 2 v ordf, M Leif Sturesson, S Tommy Larsson, V, går kl , efter 315 Jan-Olof Persson, S Claes Mårlind, M Ingrid Ankarkrona, S, SD Mats Bondesson, C Rolf Hansson, FP xx xx x xx x x x xx Inger Löfblom Sjöberg, S Kurt Kaarle, S, tj.gör 299, 332, 333 Lars-Erik Ivarsson, M Ingvar Andersson, S Johan Wolgast, MP, tj.gör 299, Jan-Åke Oscarsson, S Mats Abrahamsson, M Johannes Nilsson, S, går kl 16.00, efter 315, SD Lennart Lindqvist, S, går kl 16.55, efter 320 Agneta Larsson, KD, tj.gör , går Tjänstemän x x x x x Peter Persson, förvaltningschef Lisa Jönsson, ekonom Emina Kovacic, stadsarkitekt Jeanette Conradsson, planarkitekt Mikael Bäckman, planarkitekt Nina Södergren, planarkitekt Anna Terning, planarkitekt x x x Sofi Petersson, planarkitekt Adam Laurin, bygglovarkitekt Jonas Ronsby, arkitekt Martin Lindholm, byggnadsinspektör Thomas Norman, byggnadsinspektör Andréa Hellsberg, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Göran Svensson Andreá Hellsberg Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Andréa Hellsberg

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 471 Innehållsförteckning, AU-ledamöter 2011/ Ändring i föredragningslistan 2011/ Information från revisorerna 2011/ Ekonomisk månadsrapport 2010/ Planprogram för Väggaområdet 2010/ Karlshamn 5:1; detaljplan rättelse av utlåtande 2009/ Norrköping 2, 10 & 13; detaljplan samrådsbeslut 2010/ Torarp 4:13; detaljplan samrådsbeslut 2010/ Uppsala 12; detaljplan startbeslut 2008/ Verksamhetsplan 2011/ Stadsarkitekten informerar 2011/ Yttrande; kommunens uppföljning av bestämmelser om strandskydd 2011/ Duveryd 3:11; nybyggnad av förråd med stallboxar mm 2011/ Kristianopel 4; tillbyggnad av garage/förråd & skärmtak mm 2011/ Skyekärr 1:12; nybyggnad av fackverksmast för kommunikation 2011/ Duveryd 3:11; anmälan om olovlig markåtgärd 2011/ Skyekärr 1:12; anmälan om olovligt uppförd kommunikationsmast 2011/ Fingersvampen 5; beslut om byggnadsavgift 2011/ Hällaryd 2:10; anmälan om ovårdad fastighet 2011/ Kungsör 12; anmälan om olovlig uppsättning av skylt 2011/ Öjavad 2:214; anmälan om ovårdad fastighet 2011/ Asarum 4:4; förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus avstyckning 2011/ Drösebo 1:5; förhandsbesked nybyggnad av fritidshus 2011/ Frostenstorp 3:2; förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus avstyckning 2011/ Joggesö 1:10; tillbyggnad av komplementbyggnad med toalettutrymme 2011/ Karlshamn 5:18; tillbyggnad av samlingslokal 2011/ Kungsör 12; bygglov för uppsättning av skylt, affärs- och bostadshus 2011/ Nötviveln 14; tillbyggnad av enbostadshus mm 2011/ Slänsmåla 1:29; ansökan om strandskyddsdispens 2011/ Forts.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 472 Innehållsförteckning, forts. 322 Solrosen 4; förhandsbesked tillbyggnad av ett våningsplan 2011/ Tärnö 1:91; tillbyggnad av enbostadshus 2011/ Åryd 1:132; förh.besked tillbyggnad & ändrad användning fd brandstation 2011/ Delegationer 326 Underrättelser 327 Skrivelser för kännedom 328 Aktivitetslista 329 Rättsfallsredovisning 330 Planering för anläggande av hundrastgård 2011/ Yttrande ang förslag till utsmyckning vid Citygallerians entréplan 2011/ Karlshamn 5:1; ansökan om strandskyddsdispens 2011/ Karlshamn 5:1; nybyggnad av sophus 2011/

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /7.201 Ledamöter i arbetsutskottet att Jan Bremberg, Göran Svensson och Magnus Olsson med Kurt Kaarle, Lars-Erik Ivarsson och Ingvar Andersson som ersättare skall ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /8.201 Ändring i föredragningslistan Föredragningslistan förändras på följande sätt: Planering för anläggande av hundrastgård tillkommer Yttrande ang förslag till utsmyckning vid Citygallerians entréplan tillkommer Karlshamn 5:1; ansökan om strandskyddsdispens tillkommer Karlshamn 5:1; nybyggnad av sophus tillkommer

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /8.201 Information från revisorerna att godkänna informationen Kommunrevisorerna Lars-Inge Kjellberg och Sune Ehring samt Nils Fredholm från PwC besökte nämnden och informerade om sitt arbete. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet. Besök i nämnderna görs en gång varje mandatperiod. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna informerade om nämndens ansvar, att beslut tagna på delegation av arbetsutskott eller tjänsteman inte fråntar nämnden ansvaret. Om olämpliga beslut tas kan delegationen dras in. Ordföranden yrkar att informationen godkänns.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Ekonomisk månadsrapport att godkänna rapporten avseende det ekonomiska läget Rapport om det ekonomiska läget för perioden januari-september 2011 föreligger. Driftbudget Nettobudgetavvikelsen för byggnadsnämndens verksamhet visar på en positiv avvikelse för årets första 9 månader på 386 tkr. Bedömningen är att Byggnadsnämnden kommer att ha en positiv avvikelse på cirka 180 tkr mot budgetram. Investeringsbudget Investeringsbudget för 2011 är 75 tkr för utvecklingsområden, 75 tkr för inventarier. Bruttoinvesteringarna under perioden uppgick till 69 tkr av totalt 150 tkr. Prognosen för helår att budgeten kommer att förbrukas. Ekonomisk rapport Ordföranden yrkar att rapporten godkänns. Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovacic

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Planprogram för Väggaområdet att godkänna informationen att sammanställningen utgör underlag för det fortsatta planarbetet Byggnadsnämnden arbetar med utgångspunkt i Översiktsplan 2007 samt på uppdrag av kommunstyrelsen med upprättande av ett planprogram för Väggaområdet. I det inledande skedet har ett dialogmöte med boende, verksamma och allmänhet genomförts. Dialogmötet ägde rum den 15 oktober 2011 och antalet deltagare var 106 stycken. Under mötet diskuterades Väggas potential, Väggas utmaningar och Väggas möjligheter. De synpunkter som framfördes har nu sammanställts. Tjänsteskrivelse, daterad Kartavgränsning Väggaområdet Sammanställning - Dialogmöte framtidens Vägga, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att sammanställningen utgör underlag för det fortsatta planarbetet. Propositioner Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag till beslut och förslag om tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. Kommunstyrelsen Exploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Nina Malo Planarkitekt Jeanette Conradsson

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1 (Väggabadet), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län rättelse av utlåtande att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat utlåtande efter rättelse att godkänna förslag till detaljplan och överlämna detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 planoch bygglagen (1987:10) Det har framkommit att det i utlåtandet har fallit bort de personer som i tidigare skeden haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Denna lista har nu kompletterats. Ingen av dem som har haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda bedöms ha besvärsrätt. Utlåtande, daterat Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Exploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Anna Terning

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för fastigheterna Norrköping 2, 10 och 13, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län På grund av jäv deltar ej ledamöterna Magnus Olsson (m) och Claes Mårlind (m) samt ersättare Jan-Åke Oscarsson (s) i handläggning och beslut. att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat , och till denna hörande handlingar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen och att en MKB därför inte krävs att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen 2010:900 Planens syfte är att utöka byggrätten för handels- och kontorsändamål samt bostäder inom fastigheten Norrköping 2 samt att möjliggöra för en gångbro/passage längs med Norra Fogdelyckegatan. Befintliga planförhållanden inom fastigheten Norrköping 10 bekräftas och uppdateras. Möjligheten att planlägga fastigheten Norrköping 13 för bostäder, kontor mm utreds. Ett beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samråd med länsstyrelsen har genomförts, där det framkom att ett genomförande av detaljplanen, ej bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34 första stycket PBL, därmed inte erfordras. Samrådshandlingar, daterade Till planen hörande utredningar för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Forts.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. Bert-Inge Storck för KABO Benny Nilssons Byggnads AB, Matvikshamnsvägen 304, Trensum Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Anna Terning

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län beslut om samråd På grund av jäv deltar ej ersättare Kurt Kaarle (s) i handläggning och beslut. att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat , och till denna hörande handlingar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen och att en MKB därför inte krävs att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen 2010:900 Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av 8 enbostadshus på den södra delen av fastigheten Torarp 4:13. Detaljplanen kommer att handläggas enligt reglerna för normalt planförfarande. Ett beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samråd med länsstyrelsen har genomförts där det framkom att ett genomförande av detaljplanen, ej bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap. 34 första stycket plan- och bygglagen, PBL, därmed inte erfordras. Samrådshandlingar, daterade Till planen hörande utredningar för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Anton Johansson, Rosbergsgården Asarum Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Anna Terning

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för fastigheten Uppsala 12, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län startbeslut att uppdra till stadsmiljöavdelningen att i november 2011 starta arbetet med upprättande av detaljplan för Uppsala 12 i enlighet med PBL 2010:900 Ansökan om ändring av plan inkom i syfte att möjliggöra ytterligare byggrätter för lokaler, butiker och bostäder. Byggnadsnämnden beslutade , 079 att ställa sig positiv till upprättandet av ny detaljplan. Första etappen av Cityhusets ombyggnad krävde inte någon ny plan och därför startades inte planarbetet. Nu finns önskan om vidare utbyggnad av Cityhuset och arbetet med planändringen har därmed aktualiserats. Då ansökan inkom 2008 ska planen följa de gamla reglerna i PBL 1987:10 om inte nytt beslut tas enligt nya PBL 2010:900. Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. JN von Bergen & Son AB, att. Peter Nilsson, Ronnebygatan 1, Karlshamn Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Anna Terning

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /8.201 Verksamhetsplan att godkänna informationen Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten. Ordföranden yrkar att informationen godkänns.

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /8.201 Stadsarkitekten informerar att godkänna informationen Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten. En första workshop avseende översiktsplanen är genomförd med fokus på Karlshamn och Asarum. Nästa workshop ska fokusera på Mörrum, Svängsta, Åryd, Hällaryd och landsbygden. Fördjupning av ytterligare12-15 kvarter håller på att upphandlas för Bevarande- och utvecklingsplanen. Medel för fördjupning av ytterligare 10 kvarter har sökts från Länsstyrelsen för genomförande under våren Stadsarkitekten visar nytt förslag till utformning av diplom och skylt av S:t Julianpriset vilket delas ut för goda åtgärder avseende tillgänglighet i Karlshamns kommun. Stadsarkitekten har besvarat en remiss från Kansliet angående önskan från NCC om förlängd brytningstid på Stärnö. Ordföranden yrkar att informationen godkänns.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Yttrande angående Anders Englessons motion rörande kommunens uppföljning av bestämmelser om strandskydd att instämma i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse och översända denna som sitt eget yttrande i ärendet Byggnadsnämnden har fått begäran om yttrande från kansliet angående motion från Anders Englesson (mp) rörande kommunens uppföljning av bestämmelser om strandskydd som avses behandlas av kommunfullmäktige. Huvudpunkten i motionen handlar om vikten av att bevara och följa upp bestämmelser avseende strandskyddade områden. Motionsställarens konkreta påpekanden handlar främst om Väggaområdet och Vettekullaremsan som han anser är viktiga att bevara för alla kommunens invånare. Stadsarkitekten vidhåller att det är viktigt att fortsättningsvis hävda de värdefulla, strandnära områdena. Motion angående kommunens uppföljning av bestämmelser om strandskydd, daterad Yttrande, daterat Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunfullmäktige

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Duveryd 3:11, Rosendalsvägen 44. Nybyggnad av förråd med stallboxar samt tillbyggnad av bostadshus BYGGLOV att med stöd av 2 kap 5 punkt 1 Plan- och bygglagen (2010:900) avslå bygglov för förråd/stall då det kan anses vara till olägenhet för granne att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus att behörig kontrollansvarig för tillbyggnad av enbostadshus skall inlämnas och godkännas Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen. Ansökan avser nybyggnad av förråd/stall (60m²), samt tillbyggnad av enbostadshus. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Ansökan har skickats till grannar samt Miljöförbundet Blekinge Väst för yttrande, inkomna yttrande avstyrker ett bygglov. Enligt Länsstyrelsens vägledande riktlinjer skall stall placeras på ett respektavstånd av minst 50 meter till grannens tomtgräns. Då avståndet till grannens fastighet i detta fall endast är 8 meter bedöms respektavståndet vara för kort. Förslag på beslut: bygglov avslås för förråd/stall, bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus. Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, daterade Situationsplan, daterade Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från grannfastighet Duverydstomten 3:1, daterad Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Forts.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. Sökande; Håkan Leandersson, Rosendalsvägen 44, Asarum Granne; Andreas och Mika Andersson, Rosendalsvägen 42, Asarum För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Kontrollplan har upprättats och godkänts Tekniskt samråd har hållits Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Kristianopel 4, Drottninggatan 11. Tillbyggnad av garage/förråd & skärmtak samt nybyggnad av plank, flerbostadshus BYGGLOV att bevilja bygglov Sven Gyberg, Bengtshokavägen 42-63, Asarum är utsedd till kontrollansvarig för åtgärden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. Ansökan avser tillbyggnad av bostadshus med garage/förråd (34m²+19m²), två stycken skärmtak (ca1,5m²) samt nybyggnad av plank på fastigheten Kristianopel 4. Infart skall ske mot Lotsgatan. I gällande detaljplan från 1930 gäller användningen S-byggnadssättet ska vara slutet på fastigheten. I ansökan ligger byggnaderna längsmed fastighetsgräns och dikt an med befintlig byggnation. Bedömning har därmed gjorts att slutet byggnadssätt kan sägas föreligga. Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, daterade Situationsplan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från granne, inkommit Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Sökande; Filipin AB, Alice Tegnérs väg 4, Karlshamn Granne; Jonas Holmström & Maria Hugosson, Drottninggatan 15A, Karlshamn Forts.

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Kontrollplan har upprättats och godkänts Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Skyekärr 1:12. Nybyggnad av fackverksmast för kommunikation BYGGLOV att bevilja bygglov Denis Anusic, Nobelvägen 66, Malmö är utsedd till kontrollansvarig för åtgärden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. I ärendet har berörd sakägare/granne haft erinringar vilka inte tillgodosetts och har därför rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Om erinringar ej inkommer inom denna tid vinner beslutet laga kraft. Ansökan avser nybyggnad av 18 meter fackverksmast för kommunikation på fastigheten Skyekärr 1:12. Innan ansökan inkom har en anmälan gjorts av olovligt uppförande av mast på fastigheten. Se separat ärende. På fastigheten finns förutom befintlig ansökt mast även ett antal andra installationer av karaktären ställverk och transformatorstationer. Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, daterade Bilagor: kartmaterial, fotomontage daterade Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från grannefastighet Skyekärr 1:3, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Sökande; E.On Sverige AB, Malmö Granne; Peter och Yvonne Rudolfsson, Matvikshamnsvägen , Trensum Forts.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Kontrollplan har upprättats och godkänts Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Duveryd 3:11, Rosendalsvägen 44. Anmälan om olovlig markåtgärd ANMÄLNINGSÄRENDE att anmälan avskrivs då åtgärden inte bedöms vara lovpliktig Den 15 augusti 2011 mottog byggnadsnämnden en anonym anmälan om olovlig markåtgärd på fastigheten Duveryd 3:11.Undertecknad besökte platsen samma dag och fann att det förvisso förekom markarbeten, men att dessa inte föreföll omfattande nog att kräva marklov. Vidare är fastigheten belägen utanför detaljplanerat område, varför åtgärden inte omfattas av 9 kap. 11 plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden är därmed inte lovpliktig. Anmälan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Fastighetsägare; Håkan Leandersson, Rosendalsvägen 44, Asarum

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Skyekärr 1:12. Anmälan om olovligt uppförd kommunikationsmast ANMÄLNINGSÄRENDE att med stöd av 9 kap 12 Plan- och byggförordningen (2011:338) påföra E.On Sverige AB en byggsanktionsavgift om kronor Byggsanktionsavgiften ska inbetalas till Stadsmiljöavdelningen, Karlshamns kommun, Rådhuset, Karlshamn, inom två månader räknat från när detta beslut vunnit laga kraft. Faktura på byggsanktionsavgiften kommer. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen. Den 16 augusti 2011 anmälde Yvonne Rudolfsson att man på fastigheten Skyekärr 1:12 reste en fackverksmast. E.On Sverige AB är ägare till fastigheten och beställare av det arbete som utfördes. Undertecknad kunde konstatera att man inte sökt bygglov för åtgärden och den uppförda masten är därmed att betrakta som en olovligen uppförd anläggning. Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Anmälan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. E.On Sverige AB, Malmö Yvonne Rudolfsson, Matvikshamnsvägen , Trensum Inskrivningsmyndigheten, Box 451, Hässleholm (för inskrivning i fastighetsboken) Forts.

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. Byggsanktionsavgift kronor (faktura kommer) , Attest:

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Fingersvampen 5, Musseronvägen 6. Beslut om byggnadsavgift ANMÄLNINGSÄRENDE att med stöd av 10 kap 4 Plan- och bygglagen (1987:10) påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift om kronor Byggnadsavgiften skall inbetalas till Administrativa enheten, Länsstyrelsen, Karlskrona (pg ) inom två månader räknat från detta beslut vunnit laga kraft. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen. En parkeringsplats har byggts utan erforderligt marklov och bygglov. Byggnadsnämnden tog ett förslag till beslut att påföra fastighetsägaren en sanktionsavgift om kr att kommuniceras med fastighetsägaren. Uppgifter inkom om att den olovliga åtgärden påbörjats redan i april Nytt förslag till beslut togs därför enligt PBL 1987:10 om att påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift om kr. Detta förslag till beslut har sedan kommunicerats med fastighetsägaren. Förslag till beslut, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Eriksdals förvaltnings AB, Lörbyvägen 204, Sölvesborg Inskrivningsmyndigheten, Box 451, Hässleholm (för inskrivning i fastighetsboken)

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Hällaryd 2:10, Svartasjövägen 2. Anmälan om ovårdad fastighet ANMÄLNINGSÄRENDE att avskriva ärendet då rättelse skett En anmälan från Gunnar Persson, fastighetsägare till Hällaryd 2:12 har kommit in till byggnadsnämnden angående skrymmande växtlighet på rubricerad fastighet. Vid besök konstaterades att växtlighet från fastigheten bredde ut sig över fastighetsgräns och ut på vägmark. Foton Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar att ärendet avskrivs då rättelse skett. Ulf Bäckås och Lena Liljerum, Svartasjövägen 2, Trensum Gunnar Persson, Svartasjövägen 6, Trensum

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Kungsör 12, Drottninggatan 67. Anmälan om olovlig uppsättning av skylt ANMÄLNINGSÄRENDE att med stöd av 10 kap 4 Plan- och bygglagen (1987:10) påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift till ett belopp motsvarande fyra gånger bygglovkostnaden, dvs 4 x 780 kronor = kronor att med stöd av 10 kap 15, 16 och 18 Plan och bygglagen (PBL) förelägga HSB i Karlshamn BRF Centrum i egenskap av fastighetsägare, vite om ett tusen (1 000) kronor för varje period om 1 månad, räknat från den dag föreläggande senast skall vara uppfyllt, under vilken de åtgärder som avses med föreläggandet inte har utförts. Byggnadsavgiften skall inbetalas till Administrativa enheten, Länsstyrelsen, Karlskrona (pg ) inom två månader räknat från när detta beslut vunnit laga kraft. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen. En anonym anmälan har kommit till byggnadsnämnden att en skylt är uppsatt under skärmtak på Drottninggatan 67 i Karlshamn. Byggnadsnämnden konstaterar att erforderligt bygglov saknas. Foton, daterade Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar att byggnadsavgift påförs fastighetsägaren samt att det även kombineras med löpande vite. HSB i Karlshamn BRF Centrum, Varvsgatan 6, Karlshamn Inskrivningsmyndigheten, Box 451, Hässleholm (för inskrivning i fastighetsboken)

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Öjavad 2:214, Videgränden 3. Anmälan om ovårdad fastighet ANMÄLNINGSÄRENDE att avskriva ärendet då rättelse skett En anonym anmälan har kommit in till byggnadsnämnden angående en ovårdad tomt på rubricerad fastighet. Vid besök på platsen konstaterades också att tomten är att betrakta som ovårdad. Foton Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Gunn Anette Viola Johansson, Videgränden 3, Svängsta

30 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Asarum 4:4, Bruksvägen 42. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - avstyckning FÖRHANDSBESKED att återremittera ärendet då det finns frågor gällande avlopp och vattenförsörjning som bör utredas närmare genom tillståndsansökan hos Miljöförbundet Blekinge väst att uppmana sökanden att snarast möjligt hos Miljöförbundet Blekinge väst ansöka om tillstånd för enskilt avlopp att uppmärksamma sökanden på att vattenfrågan måste lösas med hänsyn till eventuella kopparföroreningar att med anledning av ovan och med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 27 förlänga utredningstiden med ytterligare högst tio veckor att VA-enhetens och Miljöförbundets yttranden ska beaktas Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på del av fastigheten Asarum 4:4. Fastigheten är belägen direkt öster om Granefors bruk och platsen för det nya huset är bebyggd med ett äldre bostadshus och två uthus. De befintliga byggnaderna används inte och är mer eller mindre förfallna. Ansökan, daterad Situationsplan skala 1:1000, daterad Yttrande från VA-enheten, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från Miljöförbundet, daterat Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras då det finns frågor som bör utredas närmare. Sökande; Mattias Löfqvist, Graneforsvägen 188, Asarum

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Drösebo 1:5, Drösebovägen Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus FÖRHANDSBESKED att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus på platsen markerad med 2 i ansökan. att Miljöförbundets yttrande ska beaktas Information För slutlig prövning krävs att bygglovsansökan inlämnas till byggnadsnämnden. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov erhållits. Inkommer inte ansökan om bygglov inom två år från det att detta beslut vunnit laga kraft upphör förhandsbeskedet att gälla. Innan ansökan om slutligt bygglov bör radonprov tas. Alternativt kan radonsäkert byggande utföras. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Drösebo 1:5. En avstyckning av cirka 1200 kvm mark till huset är även föreslaget. Enskilt VA är planerat till huset enligt ansökan. Platsen berörs av Riksintresse för sk högexploaterad kust enligt 4 kap 4 Miljöbalken och Länsstyrelsens Bevarandeplan för odlingslandskapet samt av stenmurar vilka kan vara skyddade i Miljöbalken. Stilleryds naturreservat ligger strax väster om platsen. Ansökan och karta i skala 1:1000, daterad Tjänsteanteckning om att alternativ 2 är aktuellt, daterad Yttrande från Miljöförbundet, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Forts.

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (42) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 266 (318) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 266 (318) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 266 (318) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 242 (295)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 242 (295) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 242 (295) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 080 (169) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.20 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 296 (354) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 528 (604) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.30 19.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 528 (604) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.30 19. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 528 (604) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.30 19.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 457 (527) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 21.05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter: 1(15) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, 2015-09-23 kl. 13:00 15.00 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Förbundsdirektion 2015-08-26

Förbundsdirektion 2015-08-26 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2015-08-26 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 15.20 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande,

Läs mer

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare.

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare. BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2009-08-25 BYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Claes Palmén Lisbeth

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer