KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x x x x x x x x x Jan Bremberg, ordf, S Göran Svensson, 1 v ordf, S Magnus Olsson, 2 v ordf, M Leif Sturesson, S Tommy Larsson, V, går kl , efter 315 Jan-Olof Persson, S Claes Mårlind, M Ingrid Ankarkrona, S, SD Mats Bondesson, C Rolf Hansson, FP xx xx x xx x x x xx Inger Löfblom Sjöberg, S Kurt Kaarle, S, tj.gör 299, 332, 333 Lars-Erik Ivarsson, M Ingvar Andersson, S Johan Wolgast, MP, tj.gör 299, Jan-Åke Oscarsson, S Mats Abrahamsson, M Johannes Nilsson, S, går kl 16.00, efter 315, SD Lennart Lindqvist, S, går kl 16.55, efter 320 Agneta Larsson, KD, tj.gör , går Tjänstemän x x x x x Peter Persson, förvaltningschef Lisa Jönsson, ekonom Emina Kovacic, stadsarkitekt Jeanette Conradsson, planarkitekt Mikael Bäckman, planarkitekt Nina Södergren, planarkitekt Anna Terning, planarkitekt x x x Sofi Petersson, planarkitekt Adam Laurin, bygglovarkitekt Jonas Ronsby, arkitekt Martin Lindholm, byggnadsinspektör Thomas Norman, byggnadsinspektör Andréa Hellsberg, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Göran Svensson Andreá Hellsberg Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Andréa Hellsberg

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 471 Innehållsförteckning, AU-ledamöter 2011/ Ändring i föredragningslistan 2011/ Information från revisorerna 2011/ Ekonomisk månadsrapport 2010/ Planprogram för Väggaområdet 2010/ Karlshamn 5:1; detaljplan rättelse av utlåtande 2009/ Norrköping 2, 10 & 13; detaljplan samrådsbeslut 2010/ Torarp 4:13; detaljplan samrådsbeslut 2010/ Uppsala 12; detaljplan startbeslut 2008/ Verksamhetsplan 2011/ Stadsarkitekten informerar 2011/ Yttrande; kommunens uppföljning av bestämmelser om strandskydd 2011/ Duveryd 3:11; nybyggnad av förråd med stallboxar mm 2011/ Kristianopel 4; tillbyggnad av garage/förråd & skärmtak mm 2011/ Skyekärr 1:12; nybyggnad av fackverksmast för kommunikation 2011/ Duveryd 3:11; anmälan om olovlig markåtgärd 2011/ Skyekärr 1:12; anmälan om olovligt uppförd kommunikationsmast 2011/ Fingersvampen 5; beslut om byggnadsavgift 2011/ Hällaryd 2:10; anmälan om ovårdad fastighet 2011/ Kungsör 12; anmälan om olovlig uppsättning av skylt 2011/ Öjavad 2:214; anmälan om ovårdad fastighet 2011/ Asarum 4:4; förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus avstyckning 2011/ Drösebo 1:5; förhandsbesked nybyggnad av fritidshus 2011/ Frostenstorp 3:2; förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus avstyckning 2011/ Joggesö 1:10; tillbyggnad av komplementbyggnad med toalettutrymme 2011/ Karlshamn 5:18; tillbyggnad av samlingslokal 2011/ Kungsör 12; bygglov för uppsättning av skylt, affärs- och bostadshus 2011/ Nötviveln 14; tillbyggnad av enbostadshus mm 2011/ Slänsmåla 1:29; ansökan om strandskyddsdispens 2011/ Forts.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 472 Innehållsförteckning, forts. 322 Solrosen 4; förhandsbesked tillbyggnad av ett våningsplan 2011/ Tärnö 1:91; tillbyggnad av enbostadshus 2011/ Åryd 1:132; förh.besked tillbyggnad & ändrad användning fd brandstation 2011/ Delegationer 326 Underrättelser 327 Skrivelser för kännedom 328 Aktivitetslista 329 Rättsfallsredovisning 330 Planering för anläggande av hundrastgård 2011/ Yttrande ang förslag till utsmyckning vid Citygallerians entréplan 2011/ Karlshamn 5:1; ansökan om strandskyddsdispens 2011/ Karlshamn 5:1; nybyggnad av sophus 2011/

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /7.201 Ledamöter i arbetsutskottet att Jan Bremberg, Göran Svensson och Magnus Olsson med Kurt Kaarle, Lars-Erik Ivarsson och Ingvar Andersson som ersättare skall ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /8.201 Ändring i föredragningslistan Föredragningslistan förändras på följande sätt: Planering för anläggande av hundrastgård tillkommer Yttrande ang förslag till utsmyckning vid Citygallerians entréplan tillkommer Karlshamn 5:1; ansökan om strandskyddsdispens tillkommer Karlshamn 5:1; nybyggnad av sophus tillkommer

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /8.201 Information från revisorerna att godkänna informationen Kommunrevisorerna Lars-Inge Kjellberg och Sune Ehring samt Nils Fredholm från PwC besökte nämnden och informerade om sitt arbete. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet. Besök i nämnderna görs en gång varje mandatperiod. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna informerade om nämndens ansvar, att beslut tagna på delegation av arbetsutskott eller tjänsteman inte fråntar nämnden ansvaret. Om olämpliga beslut tas kan delegationen dras in. Ordföranden yrkar att informationen godkänns.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Ekonomisk månadsrapport att godkänna rapporten avseende det ekonomiska läget Rapport om det ekonomiska läget för perioden januari-september 2011 föreligger. Driftbudget Nettobudgetavvikelsen för byggnadsnämndens verksamhet visar på en positiv avvikelse för årets första 9 månader på 386 tkr. Bedömningen är att Byggnadsnämnden kommer att ha en positiv avvikelse på cirka 180 tkr mot budgetram. Investeringsbudget Investeringsbudget för 2011 är 75 tkr för utvecklingsområden, 75 tkr för inventarier. Bruttoinvesteringarna under perioden uppgick till 69 tkr av totalt 150 tkr. Prognosen för helår att budgeten kommer att förbrukas. Ekonomisk rapport Ordföranden yrkar att rapporten godkänns. Förvaltningschef Peter Persson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovacic

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Planprogram för Väggaområdet att godkänna informationen att sammanställningen utgör underlag för det fortsatta planarbetet Byggnadsnämnden arbetar med utgångspunkt i Översiktsplan 2007 samt på uppdrag av kommunstyrelsen med upprättande av ett planprogram för Väggaområdet. I det inledande skedet har ett dialogmöte med boende, verksamma och allmänhet genomförts. Dialogmötet ägde rum den 15 oktober 2011 och antalet deltagare var 106 stycken. Under mötet diskuterades Väggas potential, Väggas utmaningar och Väggas möjligheter. De synpunkter som framfördes har nu sammanställts. Tjänsteskrivelse, daterad Kartavgränsning Väggaområdet Sammanställning - Dialogmöte framtidens Vägga, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att sammanställningen utgör underlag för det fortsatta planarbetet. Propositioner Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag till beslut och förslag om tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. Kommunstyrelsen Exploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Nina Malo Planarkitekt Jeanette Conradsson

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1 (Väggabadet), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län rättelse av utlåtande att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat utlåtande efter rättelse att godkänna förslag till detaljplan och överlämna detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 planoch bygglagen (1987:10) Det har framkommit att det i utlåtandet har fallit bort de personer som i tidigare skeden haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Denna lista har nu kompletterats. Ingen av dem som har haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda bedöms ha besvärsrätt. Utlåtande, daterat Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Exploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Anna Terning

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för fastigheterna Norrköping 2, 10 och 13, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län På grund av jäv deltar ej ledamöterna Magnus Olsson (m) och Claes Mårlind (m) samt ersättare Jan-Åke Oscarsson (s) i handläggning och beslut. att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat , och till denna hörande handlingar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen och att en MKB därför inte krävs att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen 2010:900 Planens syfte är att utöka byggrätten för handels- och kontorsändamål samt bostäder inom fastigheten Norrköping 2 samt att möjliggöra för en gångbro/passage längs med Norra Fogdelyckegatan. Befintliga planförhållanden inom fastigheten Norrköping 10 bekräftas och uppdateras. Möjligheten att planlägga fastigheten Norrköping 13 för bostäder, kontor mm utreds. Ett beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samråd med länsstyrelsen har genomförts, där det framkom att ett genomförande av detaljplanen, ej bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34 första stycket PBL, därmed inte erfordras. Samrådshandlingar, daterade Till planen hörande utredningar för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Forts.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. Bert-Inge Storck för KABO Benny Nilssons Byggnads AB, Matvikshamnsvägen 304, Trensum Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Anna Terning

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för del av fastigheten Torarp 4:13, Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län beslut om samråd På grund av jäv deltar ej ersättare Kurt Kaarle (s) i handläggning och beslut. att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat , och till denna hörande handlingar att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen och att en MKB därför inte krävs att byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen 2010:900 Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av 8 enbostadshus på den södra delen av fastigheten Torarp 4:13. Detaljplanen kommer att handläggas enligt reglerna för normalt planförfarande. Ett beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Samråd med länsstyrelsen har genomförts där det framkom att ett genomförande av detaljplanen, ej bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap. 34 första stycket plan- och bygglagen, PBL, därmed inte erfordras. Samrådshandlingar, daterade Till planen hörande utredningar för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Anton Johansson, Rosbergsgården Asarum Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Anna Terning

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Detaljplan för fastigheten Uppsala 12, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län startbeslut att uppdra till stadsmiljöavdelningen att i november 2011 starta arbetet med upprättande av detaljplan för Uppsala 12 i enlighet med PBL 2010:900 Ansökan om ändring av plan inkom i syfte att möjliggöra ytterligare byggrätter för lokaler, butiker och bostäder. Byggnadsnämnden beslutade , 079 att ställa sig positiv till upprättandet av ny detaljplan. Första etappen av Cityhusets ombyggnad krävde inte någon ny plan och därför startades inte planarbetet. Nu finns önskan om vidare utbyggnad av Cityhuset och arbetet med planändringen har därmed aktualiserats. Då ansökan inkom 2008 ska planen följa de gamla reglerna i PBL 1987:10 om inte nytt beslut tas enligt nya PBL 2010:900. Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. JN von Bergen & Son AB, att. Peter Nilsson, Ronnebygatan 1, Karlshamn Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Anna Terning

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /8.201 Verksamhetsplan att godkänna informationen Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten. Ordföranden yrkar att informationen godkänns.

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL /8.201 Stadsarkitekten informerar att godkänna informationen Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten. En första workshop avseende översiktsplanen är genomförd med fokus på Karlshamn och Asarum. Nästa workshop ska fokusera på Mörrum, Svängsta, Åryd, Hällaryd och landsbygden. Fördjupning av ytterligare12-15 kvarter håller på att upphandlas för Bevarande- och utvecklingsplanen. Medel för fördjupning av ytterligare 10 kvarter har sökts från Länsstyrelsen för genomförande under våren Stadsarkitekten visar nytt förslag till utformning av diplom och skylt av S:t Julianpriset vilket delas ut för goda åtgärder avseende tillgänglighet i Karlshamns kommun. Stadsarkitekten har besvarat en remiss från Kansliet angående önskan från NCC om förlängd brytningstid på Stärnö. Ordföranden yrkar att informationen godkänns.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Yttrande angående Anders Englessons motion rörande kommunens uppföljning av bestämmelser om strandskydd att instämma i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse och översända denna som sitt eget yttrande i ärendet Byggnadsnämnden har fått begäran om yttrande från kansliet angående motion från Anders Englesson (mp) rörande kommunens uppföljning av bestämmelser om strandskydd som avses behandlas av kommunfullmäktige. Huvudpunkten i motionen handlar om vikten av att bevara och följa upp bestämmelser avseende strandskyddade områden. Motionsställarens konkreta påpekanden handlar främst om Väggaområdet och Vettekullaremsan som han anser är viktiga att bevara för alla kommunens invånare. Stadsarkitekten vidhåller att det är viktigt att fortsättningsvis hävda de värdefulla, strandnära områdena. Motion angående kommunens uppföljning av bestämmelser om strandskydd, daterad Yttrande, daterat Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunfullmäktige

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Duveryd 3:11, Rosendalsvägen 44. Nybyggnad av förråd med stallboxar samt tillbyggnad av bostadshus BYGGLOV att med stöd av 2 kap 5 punkt 1 Plan- och bygglagen (2010:900) avslå bygglov för förråd/stall då det kan anses vara till olägenhet för granne att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus att behörig kontrollansvarig för tillbyggnad av enbostadshus skall inlämnas och godkännas Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen. Ansökan avser nybyggnad av förråd/stall (60m²), samt tillbyggnad av enbostadshus. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Ansökan har skickats till grannar samt Miljöförbundet Blekinge Väst för yttrande, inkomna yttrande avstyrker ett bygglov. Enligt Länsstyrelsens vägledande riktlinjer skall stall placeras på ett respektavstånd av minst 50 meter till grannens tomtgräns. Då avståndet till grannens fastighet i detta fall endast är 8 meter bedöms respektavståndet vara för kort. Förslag på beslut: bygglov avslås för förråd/stall, bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus. Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, daterade Situationsplan, daterade Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från grannfastighet Duverydstomten 3:1, daterad Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Forts.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. Sökande; Håkan Leandersson, Rosendalsvägen 44, Asarum Granne; Andreas och Mika Andersson, Rosendalsvägen 42, Asarum För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Kontrollplan har upprättats och godkänts Tekniskt samråd har hållits Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Kristianopel 4, Drottninggatan 11. Tillbyggnad av garage/förråd & skärmtak samt nybyggnad av plank, flerbostadshus BYGGLOV att bevilja bygglov Sven Gyberg, Bengtshokavägen 42-63, Asarum är utsedd till kontrollansvarig för åtgärden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. Ansökan avser tillbyggnad av bostadshus med garage/förråd (34m²+19m²), två stycken skärmtak (ca1,5m²) samt nybyggnad av plank på fastigheten Kristianopel 4. Infart skall ske mot Lotsgatan. I gällande detaljplan från 1930 gäller användningen S-byggnadssättet ska vara slutet på fastigheten. I ansökan ligger byggnaderna längsmed fastighetsgräns och dikt an med befintlig byggnation. Bedömning har därmed gjorts att slutet byggnadssätt kan sägas föreligga. Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, daterade Situationsplan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från granne, inkommit Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Sökande; Filipin AB, Alice Tegnérs väg 4, Karlshamn Granne; Jonas Holmström & Maria Hugosson, Drottninggatan 15A, Karlshamn Forts.

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Kontrollplan har upprättats och godkänts Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Skyekärr 1:12. Nybyggnad av fackverksmast för kommunikation BYGGLOV att bevilja bygglov Denis Anusic, Nobelvägen 66, Malmö är utsedd till kontrollansvarig för åtgärden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från när detta beslut vunnit laga kraft. I ärendet har berörd sakägare/granne haft erinringar vilka inte tillgodosetts och har därför rätt att överklaga beslutet inom tre veckor efter att beslutet mottagits. Om erinringar ej inkommer inom denna tid vinner beslutet laga kraft. Ansökan avser nybyggnad av 18 meter fackverksmast för kommunikation på fastigheten Skyekärr 1:12. Innan ansökan inkom har en anmälan gjorts av olovligt uppförande av mast på fastigheten. Se separat ärende. På fastigheten finns förutom befintlig ansökt mast även ett antal andra installationer av karaktären ställverk och transformatorstationer. Ansökan, daterad Plan-/fasadritningar, daterade Bilagor: kartmaterial, fotomontage daterade Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från grannefastighet Skyekärr 1:3, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Sökande; E.On Sverige AB, Malmö Granne; Peter och Yvonne Rudolfsson, Matvikshamnsvägen , Trensum Forts.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked För startbesked krävs att: Kontrollplan har upprättats och godkänts Avgift kronor Enligt debiteringsbesked (faktura kommer) , Attest:

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Duveryd 3:11, Rosendalsvägen 44. Anmälan om olovlig markåtgärd ANMÄLNINGSÄRENDE att anmälan avskrivs då åtgärden inte bedöms vara lovpliktig Den 15 augusti 2011 mottog byggnadsnämnden en anonym anmälan om olovlig markåtgärd på fastigheten Duveryd 3:11.Undertecknad besökte platsen samma dag och fann att det förvisso förekom markarbeten, men att dessa inte föreföll omfattande nog att kräva marklov. Vidare är fastigheten belägen utanför detaljplanerat område, varför åtgärden inte omfattas av 9 kap. 11 plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden är därmed inte lovpliktig. Anmälan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Fastighetsägare; Håkan Leandersson, Rosendalsvägen 44, Asarum

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Skyekärr 1:12. Anmälan om olovligt uppförd kommunikationsmast ANMÄLNINGSÄRENDE att med stöd av 9 kap 12 Plan- och byggförordningen (2011:338) påföra E.On Sverige AB en byggsanktionsavgift om kronor Byggsanktionsavgiften ska inbetalas till Stadsmiljöavdelningen, Karlshamns kommun, Rådhuset, Karlshamn, inom två månader räknat från när detta beslut vunnit laga kraft. Faktura på byggsanktionsavgiften kommer. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen. Den 16 augusti 2011 anmälde Yvonne Rudolfsson att man på fastigheten Skyekärr 1:12 reste en fackverksmast. E.On Sverige AB är ägare till fastigheten och beställare av det arbete som utfördes. Undertecknad kunde konstatera att man inte sökt bygglov för åtgärden och den uppförda masten är därmed att betrakta som en olovligen uppförd anläggning. Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Anmälan, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. E.On Sverige AB, Malmö Yvonne Rudolfsson, Matvikshamnsvägen , Trensum Inskrivningsmyndigheten, Box 451, Hässleholm (för inskrivning i fastighetsboken) Forts.

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL , forts. Byggsanktionsavgift kronor (faktura kommer) , Attest:

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Fingersvampen 5, Musseronvägen 6. Beslut om byggnadsavgift ANMÄLNINGSÄRENDE att med stöd av 10 kap 4 Plan- och bygglagen (1987:10) påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift om kronor Byggnadsavgiften skall inbetalas till Administrativa enheten, Länsstyrelsen, Karlskrona (pg ) inom två månader räknat från detta beslut vunnit laga kraft. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen. En parkeringsplats har byggts utan erforderligt marklov och bygglov. Byggnadsnämnden tog ett förslag till beslut att påföra fastighetsägaren en sanktionsavgift om kr att kommuniceras med fastighetsägaren. Uppgifter inkom om att den olovliga åtgärden påbörjats redan i april Nytt förslag till beslut togs därför enligt PBL 1987:10 om att påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift om kr. Detta förslag till beslut har sedan kommunicerats med fastighetsägaren. Förslag till beslut, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Eriksdals förvaltnings AB, Lörbyvägen 204, Sölvesborg Inskrivningsmyndigheten, Box 451, Hässleholm (för inskrivning i fastighetsboken)

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Hällaryd 2:10, Svartasjövägen 2. Anmälan om ovårdad fastighet ANMÄLNINGSÄRENDE att avskriva ärendet då rättelse skett En anmälan från Gunnar Persson, fastighetsägare till Hällaryd 2:12 har kommit in till byggnadsnämnden angående skrymmande växtlighet på rubricerad fastighet. Vid besök konstaterades att växtlighet från fastigheten bredde ut sig över fastighetsgräns och ut på vägmark. Foton Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar att ärendet avskrivs då rättelse skett. Ulf Bäckås och Lena Liljerum, Svartasjövägen 2, Trensum Gunnar Persson, Svartasjövägen 6, Trensum

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Kungsör 12, Drottninggatan 67. Anmälan om olovlig uppsättning av skylt ANMÄLNINGSÄRENDE att med stöd av 10 kap 4 Plan- och bygglagen (1987:10) påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift till ett belopp motsvarande fyra gånger bygglovkostnaden, dvs 4 x 780 kronor = kronor att med stöd av 10 kap 15, 16 och 18 Plan och bygglagen (PBL) förelägga HSB i Karlshamn BRF Centrum i egenskap av fastighetsägare, vite om ett tusen (1 000) kronor för varje period om 1 månad, räknat från den dag föreläggande senast skall vara uppfyllt, under vilken de åtgärder som avses med föreläggandet inte har utförts. Byggnadsavgiften skall inbetalas till Administrativa enheten, Länsstyrelsen, Karlskrona (pg ) inom två månader räknat från när detta beslut vunnit laga kraft. Om Ni inte är nöjd med byggnadsnämndens beslut kan Ni överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona. Besvärsskrivelse som klaganden önskar åberopa inlämnas till Byggnadsnämnden, Rådhusgatan 10, Karlshamn, inom tre veckor från det klaganden erhållit beslut i ärendet, för vidare befordran till Länsstyrelsen. En anonym anmälan har kommit till byggnadsnämnden att en skylt är uppsatt under skärmtak på Drottninggatan 67 i Karlshamn. Byggnadsnämnden konstaterar att erforderligt bygglov saknas. Foton, daterade Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar att byggnadsavgift påförs fastighetsägaren samt att det även kombineras med löpande vite. HSB i Karlshamn BRF Centrum, Varvsgatan 6, Karlshamn Inskrivningsmyndigheten, Box 451, Hässleholm (för inskrivning i fastighetsboken)

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Öjavad 2:214, Videgränden 3. Anmälan om ovårdad fastighet ANMÄLNINGSÄRENDE att avskriva ärendet då rättelse skett En anonym anmälan har kommit in till byggnadsnämnden angående en ovårdad tomt på rubricerad fastighet. Vid besök på platsen konstaterades också att tomten är att betrakta som ovårdad. Foton Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Gunn Anette Viola Johansson, Videgränden 3, Svängsta

30 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Asarum 4:4, Bruksvägen 42. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - avstyckning FÖRHANDSBESKED att återremittera ärendet då det finns frågor gällande avlopp och vattenförsörjning som bör utredas närmare genom tillståndsansökan hos Miljöförbundet Blekinge väst att uppmana sökanden att snarast möjligt hos Miljöförbundet Blekinge väst ansöka om tillstånd för enskilt avlopp att uppmärksamma sökanden på att vattenfrågan måste lösas med hänsyn till eventuella kopparföroreningar att med anledning av ovan och med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 27 förlänga utredningstiden med ytterligare högst tio veckor att VA-enhetens och Miljöförbundets yttranden ska beaktas Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på del av fastigheten Asarum 4:4. Fastigheten är belägen direkt öster om Granefors bruk och platsen för det nya huset är bebyggd med ett äldre bostadshus och två uthus. De befintliga byggnaderna används inte och är mer eller mindre förfallna. Ansökan, daterad Situationsplan skala 1:1000, daterad Yttrande från VA-enheten, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Yttrande från Miljöförbundet, daterat Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras då det finns frågor som bör utredas närmare. Sökande; Mattias Löfqvist, Graneforsvägen 188, Asarum

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL / Drösebo 1:5, Drösebovägen Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus FÖRHANDSBESKED att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus på platsen markerad med 2 i ansökan. att Miljöförbundets yttrande ska beaktas Information För slutlig prövning krävs att bygglovsansökan inlämnas till byggnadsnämnden. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov erhållits. Inkommer inte ansökan om bygglov inom två år från det att detta beslut vunnit laga kraft upphör förhandsbeskedet att gälla. Innan ansökan om slutligt bygglov bör radonprov tas. Alternativt kan radonsäkert byggande utföras. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Drösebo 1:5. En avstyckning av cirka 1200 kvm mark till huset är även föreslaget. Enskilt VA är planerat till huset enligt ansökan. Platsen berörs av Riksintresse för sk högexploaterad kust enligt 4 kap 4 Miljöbalken och Länsstyrelsens Bevarandeplan för odlingslandskapet samt av stenmurar vilka kan vara skyddade i Miljöbalken. Stilleryds naturreservat ligger strax väster om platsen. Ansökan och karta i skala 1:1000, daterad Tjänsteanteckning om att alternativ 2 är aktuellt, daterad Yttrande från Miljöförbundet, daterat Tjänsteskrivelse, daterad Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Forts.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer