Inger Linge Conny Andersson John Glas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inger Linge Conny Andersson John Glas"

Transkript

1 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Justerat tisdagen den 22 september 2009 Inger Linge Conny Andersson John Glas 178 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades enligt uppropslistan, bilaga 1. Fullmäktige godkände de anmälda förhindren. 179 Kungörelse och annonsering Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 27 augusti 2009 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen. Föredragningslistan infördes den 31 augusti och den 1 september 2009 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske. Tillägg till föredragningslista anslogs den 4 september 2009 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. 180 Justering Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden. Protokollet skall justeras senast tisdagen den 22 september Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets Sydväst efter Håkan Emsgård (FP) utse Moa Rasmusson (FP) LS Efter förslag från ordförande lades anmälan till handlingarna.

2 Anmälan av landstingsstyrelsens beslut: Handlingsplan om uppföljning av Europeiska deklarationen samt Regional strategi om jämställdhet mellan kvinnor och män LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg, Cecilia Engström, Gunilla Roxby Cromvall, Pia Lidwall, Jan Strömdahl, landstingsråden Birgitta Sevefjord och Ingela Nylund Watz samt Lena-Maj Anding. Efter förslag från ordförande lades anmälan till handlingarna. 183 Anmälan av revisorernas augustirapport till landstingsfullmäktige över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen LS Anf I ärendet yttrade sig revisorskollegiets ordförande Georg Jönsson, landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Thomas Magnusson samt landstingsrådet Raymond Wigg. Efter förslag från ordförande lades anmälan till handlingarna. 184 Delårsbokslut 2009 (förslag 75) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd och Ingela Nylund Watz, Thomas Magnusson, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Lena-Maj Anding, Pia Lidwall, landstingsråden Dag Larsson och Maria Wallhager, Håkan Jörnehed, landstingsråden Gustav Andersson, Lars Dahlberg och Filippa Reinfeldt, Olov Lindquist samt landstingsråden Stig Nyman och Lars Joakim Lundquist. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till S- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att avslå hemställan om utökad driftsbudget för Nya Karolinska Solna-förvaltningen med kronor för 2009, istället prövas resultatet i samband med landstingsfullmäktiges behandling av årsbokslutet att uppdraget i budget 2009 att upphandla verksamheten vid Danderydsgeriatriken inte genomförs att uppdraget i budget 2009 att tillsätta en styrgrupp för Östra Karolinska inte genomförs

3 att uppdraget till Locum AB att återkomma till fullmäktige med förslag rörande användningen av den del av sjukhusområdet i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet för det nya universitetssjukhuset (LS ) förtydligas enligt följande: Locum AB i samråd med berörda landstingsorgan ansvarar för att utarbeta ett samlat förslag gällande användningen av den del av sjukhusområdet i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet för det nya universitetssjukhuset inför behandling i landstingsstyrelsen och beslut i landstingsfullmäktige att fastställa delårsbokslut för januari juni RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S- och V-ledamöterna. UTTALANDE MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 185 Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2010 (förslag 74) LS Anf Fullmäktige beslutade att fastställa dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2010 enligt följande: 9 februari 16 mars 13 april 11 maj 8 juni 7 september 12 oktober 9 november (valärenden) november (budgetsammanträde) 14 december att samtliga sammanträden börjar klockan Anhållan om ytterligare medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 (förslag 76) LS Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att bevilja Stiftelsen Stockholms Konserthus ett räntefritt lån om kronor avseende upprustning av Stockholms Konserthus.

4 Planering och hantering av Den nya influensan A (H1N1) (förslag 78) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd, Ingela Nylund Watz, Birgitta Sevefjord, Birgitta Rydberg och Raymond Wigg, Pia Lidwall, Jan Liliemark, landstingsrådet Gustav Andersson samt Håkan Jörnehed. YRKANDEN Ordföranden beslutade att ta upp de ställda yrkandena till behandling var för sig och inledde med huvudförslaget. 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag med vid detta sammanträde framlagt tillägg innebärande att uppdra till landstingsstyrelsen att därutöver säkerställa att vaccinationsinsatser även till vissa grupper såsom hemlösa och papperslösa genomförs t. ex. genom uppsökande verksamhet, utifall dessa inte nås av vaccinationsverksamhet, som möjliggörs genom ansökt auktorisation, att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en utvärdering av landstingets insatser i samband med influensan A (H1N1). Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandet ovan och fann att fullmäktige bifallit yrkandet. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag med vid detta sammanträde framlagt tillägg. att landstingsstyrelsen med hänvisning till 13 i reglemente för landstingsstyrelsen har ansvar för hanteringen av frågor angående vaccinationer till följd av influensan A (H1N1) att inrätta ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) avseende vaccinationsverksamhet med anledning av influensan A (H1N1) och att fastställa ersättningen till vårdgivarna till 65 kronor per vaccination att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för den närmare utformningen av valfrihetssystemet att vaccinationer mot influensan A (H1N1) ska vara avgiftsfria för patienterna och att detta ska innefatta alla som bor och vistas varaktigt inom Stockholms län att med avsteg från riksavtalet om utomlänsvård inte debitera annat landsting kostnader för vaccination till följd av influensan A (H1N1) att kostnader för vaccinet och ersättning till vårdgivare får uppgå till kronor och täckas med medel från Koncernfinansiering att definitionen av kronisk sjukdom vid den årliga influensan ändras till att motsvara den som Socialstyrelsen fastställer för den nya influensan A (H1N1) att uppdra till landstingsstyrelsen att därutöver säkerställa att vaccinationsinsatser även till vissa grupper såsom hemlösa och papperslösa genomförs t. ex. genom uppsökande verksamhet, utifall dessa inte nås av vaccinationsverksamhet, som möjliggörs genom ansökt auktorisation att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en utvärdering av landstingets insatser i samband med influensan A (H1N1).

5 Ordföranden tog sedan upp nästa yrkande till behandling ) bifall till S-, V- och MP-ledamöternas tilläggsförslag i landstingsstyrelsen till den del som avser kommunsamverkan Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet ovan och fann att fullmäktige avslagit yrkandet BESLUT Fullmäktige beslutade att avslå den del av S-, V- och MP-ledamöternas tilläggsförslag i landstingsstyrelsen som avser kommunsamverkan. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, V- och MP-ledamöterna. Ordföranden tog sedan upp det sista yrkandet till behandling. 3) bifall till MP-ledamotens tilläggsförslag i landstingsstyrelsen innebärande att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att köpa in vaccin utan konserveringsmedel som innehåller kvicksilver, att hälso- och sjukvården tydligt informerar medborgarna om möjliga biverkningsrisker och ger särskilt stöd till de grupper som tvingas avstå från influensavaccin på grund av befarade biverkningar. Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet ovan och fann att fullmäktige avslagit yrkandet BESLUT Fullmäktige beslutade att avslå MP-ledamotens tilläggsförslag i landstingsstyrelsen. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP-ledamöterna. 188 Frågestund LS Anf ) Anders Johansson (S) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Kommer underkännandet i Länsrätten av beslutet om att införliva delar av färdtjänsten och trafikplaneringen i aktiebolaget SL att medföra omprövning och rättelse? 2) Gunilla Roxby Cromvall (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Tänker du vidta några åtgärder för att minska trängseln för resenärerna på tunnelbanans linje 14 mot Fruängen? 3) Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är du nöjd med kvalitetsarbetet på X60-tågen? 4) Tove Sander (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Är du nöjd med insatserna gällande beredskap för abortpatienterna under sommaren? 5) Mats Skoglund (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är det acceptabelt att bussentreprenörerna själva avgör vilka hållplatser som ska trafikeras?

6 ) Dag Larsson (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Är det rimligt att resurserna i Vårdval Stockholm ökar mest till vårdcentraler som har patienter med ett lägre vårdbehov? 7) Håkan Jörnehed (V) till ordföranden i programberedning 1 Pia Lidwall (KD): Kommer äldreteamen att läggas ner i och med förslaget till förändringar av regelboken för husläkarverksamhet? Frågorna antecknades som besvarade. 189 Redovisning av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2009 års budget (förslag 77) LS Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna redovisning av uppdrag givna i 2009 års budget. 190 Genomförande av Spårväg City (Djurgårdslinjen), etapp 1 (förslag 79) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm och Lars Dahlberg, Gunilla Roxby Cromvall, Yvonne Blombäck, Erika Ullberg, Helena Söderlind Paues, Jan Stefansson, Nanna Wikholm, Hans Lindqvist, Vivianne Gunnarsson, Jan Strömdahl, Staffan Holmberg, Charlotte Broberg, Lennart Rohdin, Tage Gripenstam, Olov Lindquist, Urban Ryadal, Johan Sjölander samt landstingsrådet Gustav Andersson. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till S- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att upphandling av samverkansentreprenad, enligt lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092), försörjningssektorn, ska ske, avseende investeringen i etapp 1 av Spårväg City (Djurgårdslinjen) att tidigare beslut gällande landstingsborgen om kronor gäller oförändrat (LS ) att godkänna genomförande av Spårväg City (Djurgårdslinjen), etapp 1, till en investeringskostnad om totalt kronor. RESERVATION Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S- och V-ledamöterna.

7 UTTALANDE MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen. 191 Bildande av samordningsförbund för rehabilitering i Nacka (förslag 80) LS Anf I ärendet yttrade sig Eva Öhbom Ekdahl, Lena-Maj Anding samt Lars B Strand. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att inrätta ett samordningsförbund för rehabilitering i Nacka att fastställa föreslagen förbundsordning för samordningsförbundet i Nacka att ställa sig bakom avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet att utse en ledamot och en ersättare till styrelsen att utse en lekmannarevisor till styrelsen att samordningsförbundet startar sin verksamhet från och med den 1 juli Valärenden (förslag 81) LS , , , , 0162, , 0263, 0283, , , 0491, , , 0661, 0662, Anf Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Toivo Heinsoo (-) från uppdraget som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde, för Michael Haglund (-) från uppdragen som ledamot i styrelsen för Vecura AB, ledamot i styrelsen för Västra Servicegruppen AB och ledamot i styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB, samt för Gunilla Lundberg (S) från uppdraget som suppleant i styrelsen för Locum AB. Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag Samordningsförbundet för rehabilitering i Nacka intill utgången av 2010 Ledamot FP Lennart Nilsson Revisor M Kjerstin Sjölander

8 Länsrätten intill utgången av 2010 Nämndemän M Ulla Sandeskog (efter Mikael Kjellkvist) M Johan Eldh (efter Jaan Vilval) V Fredrik Niemelä (efter Anna-Liisa Laukkanen) MP Sarah Johansson (efter Daphne Nordenskjöld) Skattenämnden för skattekontor 5-8 intill utgången av 2010 Ledamöter M Axel Hyltenstam Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av en ersättare i styrelsen för samordningsförbundet för rehabilitering i Nacka, (S). en suppleant i styrelsen för Locum AB efter Gunilla Lundberg (S). en ledamot i övervakningsnämnden Stockholm Söder, efter Stefan Sporre (C). tretton nämndemän i Länsrätten, efter Pier Contini (M), John Berg (M), Asi Rebbati (FP), Iréne Johansson (FP), Marie Antman (V), Eva Gatsinzi (V), Ann-Christin Johansson Grennefors (V), Berivan Öngörur (V), Toivo Jokkala (V), Inger Gemicioglu (V), Henrik Strohmayer (MP), Theopoula Karanikola (MP) och Kjell Bergqvist (MP). en nämndeman i Svea Hovrätt, efter Anita Bratfisch (M). fem ledamöter i skattenämnden för skattekontor 5-8, efter Kjell Öhrström (M), Lennart Grudevall (FP), Anders Linderyd (V) samt 1 plats för (C) och en plats för (V). tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor 9-10 samt utlandsskattekontoret, efter Sven Edberg (S) samt 1 plats för (M) och en plats för (C). Fullmäktige beslutade vidare enligt valberedningens förslag att bordlägga nominering av en ledamotsplats för (C) i Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. I ärendet rörande allmänna utskottets nomineringsförslag avseende Stockholms läns sjukvårdsområde yttrade sig Lena-Maj Anding, landstingsråden Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord. Fullmäktige valde enligt landstingsstyrelsens allmänna utskotts förslag Stockholms läns sjukvårdsområde intill utgången av 2009 Ledamot och tillika ordförande (-) Agneta Dreber Huddinge Universitetssjukhus AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2010 Ledamot (-) Jan Vikenhem

9 Västra Servicegruppen AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2010 Ledamot (-) Jan Vikenhem Vecura AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2010 Ledamot (-) Jan Vikenhem S-, V- och MP-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut att välja Agneta Dreber till ledamot och tillika ordförande i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde. 193 Bordlagd interpellation 2009:21 av Inger Ros (S) om ökad valfrihet för cancerpatienter LS Anf Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 7 april 2009 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträden den 12 maj och den 9 juni Svar på interpellationen, se bilaga 2. Landstingsrådet Lars Joakim Lundquisthänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Inger Ros och landstingsrådet Lars Joakim Lundquist. 194 Bordlagd interpellation 2009:30 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om bristen på pengar till infrastruktur i Stockholms län LS Anf Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 12 maj 2009 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 9 juni Svar på interpellationen, se bilaga 3. Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Åke Askensten, landstingsrådet Lars Dahlberg samt Yvonne Blombäck, 195 Bordlagd interpellation 2009:31 av Jan Bergvall (V) om tidigareläggning av fordonsbeställningar LS Anf Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 12 maj 2009 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 9 juni Svar på interpellationen, se bilaga 4.

10 Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Jan Bergvall, Åke Askensten samt landstingsrådet Christer G Wennerholm. 196 Interpellation 2009:34 av Dag Larsson (S) om bristerna i barnsjukvården LS Anf Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 9 juni 2009 att interpellationen fick ställas. Svar på interpellationen, se bilaga 5. Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Dag Larsson och Filippa Reinfeldt, Inger Ros, Gunilla Helmerson, Lena- Maj Anding samt Lena Appelgren. 197 Interpellation 2009:35 av Birgitta Sevefjord (V) om återinförande av pappagruppsverksamhet på mödravårdscentralerna och barnavårdscentralerna LS Anf Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 9 juni 2009 att interpellationen fick ställas. Svar på interpellationen, se bilaga 6. Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord, Filippa Reinfeldt och Raymond Wigg, Helene Sigfridsson, Marie Ljungberg Schött, Pia Lidwall samt Helena Söderlind Paues. 198 Interpellation 2009:36 av Helene Sigfridsson (MP) om barnavårdscentralerna i Stockholm LS Anf Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 9 juni 2009 att interpellationen fick ställas. Svar på interpellationen, se bilaga 7. Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Helene Sigfridsson, landstingsrådet Filippa Reinfeldt, Gunilla Helmerson samt Lena-Maj Anding. 199 Interpellation 2009:37 av Håkan Jörnehed (V) om tandvårdsinsatser för personer med hivinfektioner LS Anf Interpellationen är ställd till landstingsrådet för tandvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 9 juni 2009 att interpellationen fick ställas. Svar på interpellationen, se bilaga 8.

11 Landstingsrådet Gustav Andersson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Håkan Jörnehed och landstingsrådet Gustav Andersson. 200 Interpellation 2009:38 av Vivianne Gunnarsson (MP) om införande av fler biogasbussar i kollektivtrafiken LS Anf Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 9 juni 2009 att interpellationen fick ställas. Svar på interpellationen, se bilaga 9. Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Vivianne Gunnarsson och landstingsrådet Christer G Wennerholm. 201 Anmälan av interpellationer LS Nr 2009:39 av Lars Dahlberg (S) om trafiklandstingsrådets uttalanden om att tunnelbanan är färdigbyggd Nr 2009:40 av Sverre Launy (V) om smutsiga och otrygga pendeltåg Nr 2009:41 av Lars Dahlberg (S) om missnöjet med neddragningarna i sommartidtabellen Nr 2009:42 av Dag Larsson (S) om sprututbytesprogram Nr 2009:43 av Birgitta Sevefjord (V) om att mindre än hälften av utländska nyanlända till länet genomgår hälsoundersökning Nr 2009:44 av Johan Sjölander (S) om informell politisk styrning i produktionsutskottet Nr 2009:45 av Håkan Jörnehed (V) om framtiden för Järva mansmottagning i Rinkeby Nr 2009:46 av Birgitta Sevefjord (V) om insatser för patienter med ME/kroniskt trötthetssyndrom Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde. Avslutning Ordföranden avslutade sammanträdet kl Vid protokollet Peter Freme

12 Anföranden 2009:08 12 Anföranden vid Stockholms läns landstingsfullmäktiges möte den 8 september Anmälan av landstingsstyrelsens beslut: Handlingsplan om uppföljning av Europeiska deklarationen samt Regional strategi om jämställdhet mellan kvinnor och män Anförande nr 1 Landstingsrådet R y d b e r g (FP): I vårt landsting, som har medarbetare och många fler hos olika vårdgivare och andra partner och sisådär drygt 60 miljarder i budgeten, finns det förstås alltid en hel del att göra på jämställdhetsområdet. Men i kraft av vår storlek kan vi sätta också avtryck som betyder något för hela Stockholms regionens invånare, men faktiskt även för fler. Deklarationen från European Municipalities and Regions, som vi antog för knappt ett år sedan, uttrycker tydligt våra mål och tankar. Jag tycker det var glädjande att det fanns en enighet om att vi skulle skriva under denna deklaration, för vi kan skriva under på allt som står där vad det gäller landstingsverksamheten. Det är i princip så vi redan arbetar, just mainstream-perspektivet att integrera jämställdhet i alla delar av vår verksamhet och hela vårt tänkande för att få bort den blinda fläcken, som vi alla då och då kan drabbas av. Det finns en planering antagen för hur vi ska arbeta och årliga avstämningar för att kunna bedöma vad vi har åstadkommit och vad vi behöver fortsätta jobba med. Det närmaste året kommer mycket att handla om att fortsätta med certifiering och jämställdhetsutbildning, för om cheferna är medvetna och har tagit bort den blinda fläcken i ögat, är det större möjlighet att vi kan jobba brett med jämställdhetsfrågorna inom olika verksamheter. Också jämställdhet inom kollektivtrafiken kommer att vara ett viktigt perspektiv. Inom hälso- och sjukvårdsnämnden kommer man att arbeta mycket med att kvalitetssäkra jämställdhet i beställningsprocessen. Det handlar om att man i alla översyner som görs ska göra en bedömning: Finns det jämlik och jämställd vård, eller har vi brister? Sedan ska man göra en analys av hur man där vi har brister ska kunna arbeta med det här. Så i vartenda tjänsteutlåtande kommer en sådan bedömning att göras, men också i de stora översynerna. Vi behöver också ha kalla fakta när det gäller jämställdheten, analysera de enorma statistiska underlag som vi ändå tar in för att ge de hårda siffrorna möjlighet att analyseras i mjuka beslut och i uppföljning och avtalsskrivning. Vi behöver också ha mera av nyckeltal för att kunna jämföra. Där sker nu ett utvecklingsarbete, med stöd av ett statsbidrag som vi har fått från Sveriges Kommuner och Landsting, för att ta fram nyckeltal vad det gäller jämlik och jämställd vård. Vi blir det enda landsting som kommer att jobba med just den frågan, men resultaten kommer att vara användbara för andra landsting också. För att vi ska ha ögat på att vi är på väg åt rätt håll behöver vi också årlig rapportering av hur långt vi har kommit och var vi har problemområden. Därför finns det också med i dagens ärende att det kommer att vara årlig avrapportering, så att vi kan se om vi jobbar bra eller om det finns några områden som vi behöver jobba ytterligare med. Perspektivet med integrering, att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i all annan verksamhet, tror jag är väldigt viktigt för att vi ska nå framgång i detta. Alla måste jobba med det här målet för ögonen. Med det yrkar jag bifall till landstingsstyrelsens förslag, som betyder att vi kan lägga den här anmälan till handlingarna. Det innebär inte att vi ska glömma ärendet, utan sedan ska vi jobba aktivt med det och återkomma i årliga rapporteringar. Sedan får vi göra en ny avstämning 2011 när det gäller handlingsplan och se om vi då behöver jobba med några andra områden än vi nu har lyft fram i den gällande handlingsplanen. Bifall till landstingsstyrelsens förslag!

13 Anföranden 2009:08 13 Anförande nr 2 C e c i l i a E n g s t r ö m (MP): Fru ordförande! I december när vi i fullmäktige gav landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram en sådan här handlingsplan, såg jag fram mot det fortsatta arbetet, men nu när handlingsplanen är här kan jag konstatera att den känns ganska fattig. Att den ryms på knappt en sida kan man kanske reagera över, men att planen innehåller få punkter behöver inte vara något negativt i sig om de är kraftfulla nog. Men de här punkterna är det dessvärre inte. Vi i Miljöpartiet saknar tydliga mål, som är uppföljningsbara, med resurser kopplade till sig. I skrivelsen framgår inte heller vilka prioriteringar som har gjorts för att välja de åtgärder som föreslås. När det till exempel gäller frågan om upphandling skulle Miljöpartiet önska att handlingsplanen kunde gå längre än den upphandlingspolicy där man enbart behöver ta hänsyn till gällande jämställdhetspolicy. Det är synd, eftersom man vid upphandling verkligen har en chans att ställa krav på jämställdhet. Birgitta Rydberg nämner att man ska arbeta med jämställdhet i vården och i kollektivtrafiken. Det är ju väldigt lovvärt, och det tror jag vi alla här i fullmäktige vill. Vad jag hade önskat är att man i den här handlingsplanen skulle få reda på hur man mer konkret skulle gå till väga. Enligt lag ska landstinget redovisa könsuppdelad statistik. En naturlig fortsättning på det är att anpassa landstingets verksamheter utifrån den information som statistiken ger, det vill säga att även fördela medel utifrån mäns och kvinnors faktiska behov. En sådan jämställdhetsintegrering är svaret på hur vi ska arbeta för att uppnå jämställdhet, det vill säga vilka metoder som ska användas. Insatserna kan innebära att normer ifrågasätts och att resurser omfördelas. Som ni säkert kommer ihåg gjorde Miljöpartiet sin skuggbudget som en genusbudget. Vi vill att det här ska genomföras i Stockholms läns landsting för att skattemedlen ska fördelas mer rättvist mellan män och kvinnor. En jämställdhetsintegrering, en så kallad gender budgeteering, för landstinget som helhet tycker därför vi i Miljöpartiet vi ska genomföras. I landstingsstyrelsen föreslog Miljöpartiet att handlingsplanen skulle återremitteras för att kompletteras med uppföljningsbara mål, prioriteringar, åtgärder och resurser för jämställdhetsarbetet. Nu är ju beslutet om handlingsplanen redan fattat, och jag hoppas att vi inte ska behöva vänta på ett maktskifte för att få ett kraftfullt jämställdhetsarbete utan att den borgerliga majoriteten tar till sig av den här kritiken redan nu. Jämställdhet är nämligen först och främst en demokratifråga och inte en fråga som handlar om att göra Stockholm till Europas mest attraktiva storstadsregion, som man kunde läsa om i ärendet. Anförande nr 3 G u n i l l a R o x b y C r o m v a l l (V): Fullmäktigeledamöter, ordförande! Det är bra att vi har som högsta mål i vårt landsting att vi ska vara ett föredöme ur jämställdhetsperspektiv. Det har vi väldigt länge varit överens om. Och det är bra att vi har målet att alla, oavsett kön, ska ha tillgång till och få ta del av den vård och den trafik som skattemedlen bekostar. Den europeiska deklarationen om jämställdhet är mycket viktig. Därför yrkade vi bifall till Miljöpartiets förslag till återremiss för ett förtydligande kring jämställdhetsarbetet när det togs beslut i landstingsstyrelsen. Nu är beslutet taget i dag är det bara ett anmälningsärende. Men precis som Cecilia nyss vill jag ändå skicka med att det är oerhört viktigt att gå från ord till handling. Det får inte bara bli vackra ord, utan vi måste nu skapa uppföljningsbara mål, prioriteringar och åtgärder precis som det står i det beslut från landstingsstyrelsen som ni nu har på bordet som alltså vi från Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville ha. För att ge några korta exempel på hur viktigt det är med jämställdhet tar vi trafiken. I torsdags fattade regeringen visserligen inte landstinget beslut om 28 miljarder till Förbifart Stockholm. Vem gynnas av den gigantiska satsningen? Kanske har den ändå med lands-

14 Anföranden 2009:08 14 tinget att göra, eftersom den innebär att kollektivtrafikutbyggnaden inte kan komma i den takt som vi vill. Det är viktigt att hela tiden titta på varje beslut. Gynnar det män? Gynnar det kvinnor? Som jag ofta brukar säga är sju av tio som sitter i en bil en man, oftast ensam. Kvinnors resande ser ut på ett annat sätt. De går på och av kollektivtrafiken på sin väg till arbetet, hämtar barn etcetera. Här är, som Birgitta Rydberg sade, trafiken ett oerhört viktigt utvecklingsområde. Ett annat litet exempel: I de nya, fina tunnelbanevagnarna kan man faktiskt inte hålla i sig om det är fullt med folk och man står i mitten, för man når inte upp oftast är ju vi kvinnor lite kortare i rocken än vad män är. En sådan småsak kan bli en väldigt svår sak för en som inte är så lång. Vi vet också att kvinnor känner sig mycket mer otrygga att resa i kollektivtrafiken. Här är frågan hur mycket SL och politikerna där lyfter upp att den riktigt otrygga delen faktiskt är vägen mellan hemmet och hållplatsen eller stationen. Med dessa få exempel har jag velat visa att jämställdhetsperspektivet är oerhört viktigt. Därför vill jag också utmana den sittande majoriteten: Gå nu från ord till handling, med mätbara mål och prioriteringar! Anförande nr 4 P i a L i d w a l l (KD): Fru ordförande, ledamöter! Jag vill yrka bifall till ärendet. Jag tycker att det är väldigt bra att vi har fått en handlingsplan som handlar om en av de allra viktigaste frågorna, nämligen att jobba för alla människors lika värde även inom de områden som landstinget ansvarar för. För några år sedan var ett av mina argument för att Sverige skulle gå med i EU att vi faktiskt var ganska duktiga på jämställdhetsfrågor, och vi om några skulle kunna lära det stora Europa någonting om jämställdhet. Men ack vad man kommer till skam många gånger! Vi är ett ganska litet land, och vi bör nog visa lite större ödmjukhet i de här frågorna. Nu har frågan kommit tillbaka. Visserligen har vi kommit långt, men det finns en hel del kvar att göra inom vårt område. Jag vill fästa fullmäktiges uppmärksamhet på en av de två viktigaste punkterna som jag tycker att vårt landsting ska jobba vidare med. Det handlar om Läkemedelscentrum. Vi har under den föregående mandatperioden jobbat mycket med att titta på läkemedel för män och för kvinnor, som ju ser lite olika ut beroende på vilka doser man får, om medlet är utprovat på kvinnor och så vidare. Det projektet måste leva vidare, för fortfarande är det så att kvinnor får fler biverkningar än män. Hur kommer det sig? Vad har läkemedelsföretagen att bidra med i den frågan? Det tycker jag är oerhört väsentligt. Kanske är det ingenting som man löser på ett år eller två, men om ett antal år när 40-talisterna drar in och 60-talisterna ställer krav på att det ska vara mer jämlikt är det oerhört väsentligt att vi har det på plats. En annan fråga som är viktig i anslutning till det är att titta på alla de klagomål som kommer in till patientnämnden. Hur kommer det sig att kvinnor klagar mer? Ofta gäller klagomålen bemötandet, som jag vet att en del bara rycker på axlarna åt det är väl inte så viktigt? Men det viktiga med vården är ju att patient, doktor och sjuksköterska är överens om den behandling man får, och då behöver vi få veta varför kvinnor klagar mer på just bemötandet. Det känns oerhört väsentligt, och jag som får möjlighet att sitta i jämställdhetskommittén ser fram mot att vi får reda på de här sakerna framöver. Någon sade: Det får inte bli vackra ord. Nej, självklart inte! Fullmäktige har all anledning att efterfråga det som jämställdhetsgruppen kommer fram till och att vi skickar det vidare till fullmäktige.

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-04-17 1 (184) Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 Inger Linge Conny Andersson

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13. Inger Linger Conny Andersson John Glas

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13. Inger Linger Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13 Justerat onsdagen den 20 december 2006 Inger Linger Conny Andersson John Glas 274 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23 Justerat onsdagen den 7 december 2005. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom 287 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 35-61 Landstingsfullmäktige 2013-03-19 Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 35 Inledning och justering

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (98) Landstingsfullmäktige 2015-02-17 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning

Läs mer

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige 2015-05-19 75-106 Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-04-08 Justerat tisdagen den 22 april 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 46 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 12 NOVEMBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: GLÖM INTE ATT TA DET LUGNT Intervjun: FRÅN KAOS TILL ORDNING Åsikter DEN VILDA JAKTEN PÅ AKTEN Fokus: FÅ

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer