Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052"

Transkript

1 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist

2 Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm, är unikt på flera sätt. Det är ett unikt kompetenscenter för sociala entreprenörer det första i Sverige och ett helt nytt slags projekt för ESF-rådet, men det är också ett ämnesområde som det ännu inte finns så mycket kunskap om. Därför kommer denna utvärdering att vara förhållandevis omfattande och innehållsrik när det gäller att förstå de sociala entreprenörernas situation och behov av stöd så att det också framgår vilken utmaning det har varit för CSES att bygga upp ett kompetenscenter för just denna målgrupp. Det har också efterlysts 1 utvärderingsrapporter som är mera utåtriktade och högre grad lyfter fokus från projektet till samhällsnivån för att också bygga kunskap för kommande satsningar. CSES blev inget vanligt kompetenshöjande program utan en hel inkubator för sociala entreprenörer och det var en av poängerna med projektet kunde inkubatorn vid Stockholms universitet, SU Innovation, även kallad Tjänsteinkubatorn tjäna som förebild då en särskild inkubator för sociala entreprenörer byggdes upp? I denna rapport kommer vi att beskriva hur det gick till, hur det fungerade, vad entreprenörerna tyckte och vad personalen i CSES upplevde under projekttiden. Vi kommer också att utvärdera satsningen och ge råd för framtiden. Utvärderingsarbetet har utförts som en så kallad lärande utvärdering 2 där utvärderaren kontinuerligt interagerar med projektet och löpande återrapporterar användbara observationer. I detta fall har medverkan i frukostmöten med entreprenörerna gett en god och nödvändig inblick i de sociala projektens utmaningar och hur de efterhand har lösts. Medverkan i CSES onsdagsmöten har skapat förståelse för hur projektet leds, hur uppkomna frågor löses och hur antagningarna till inkubatorn går till. Exitintervjuer och enkäter med de projekt och entreprenörer som lämnar inkubatorn har gett ovärderlig inblick i de sociala entreprenörernas förutsättningar och utvecklingsutmaningar men också hur de värderar sin tid hos CSES. Intervjuer med CSES projektmedlemmar har fångats upp genom intervjuer och återföringar till projektet. Löpnade återföringar till projektet har skett när nytt material funnits till hands för att diskuteras och dra lärdomar av. En bredare inblick i de sociala entreprenörernas situation har åstadkommits genom intervjuer med aktörer i systemet, deltagande i partnermöten och studier av förekommande forskning inom området. Det har varit mycket intressant att följa det pionjärarbete som projektmedlemmarna i CSES utfört och alla de ansträngningar som de deltagande sociala entreprenörerna kämpat med under tiden. Jag hoppas att denna utvärdering ytterligare kan bidra till att synliggöra och sprida kunskap om sociala innovationer och socialt entreprenörskap för att bygga kunskap för kommande satsningar. Stockholm i december 2013 Tommy Bergkvist 1 Se rapporten Lärandeansatsen i 38 utvärderingsrapporter inom Socialfonden, sidan Se t ex Lärande utvärdering genom följeforskning. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 2

3 Innehåll Förord Inledning Tjänstesamhällets utvecklingsbehov Stockholms universitets Tjänsteinkubator CSES etableras inom SU Innovation Uppbyggnaden av CSES Valet av inkubatormodellen CSES tar form Socialt entreprenörskap Hur uppstod idén? I vilken situation befann sig entreprenören då idén uppstod? Den tidiga visionen för idén Vad ska utvecklingsarbetet leda till? De första stegen i idéutvecklingen Första mötet med CSES Hur har man hört talas om CSES Förväntningar på CSES Entreprenörernas upplevelser hos CSES CSES viktigaste uppgift Uppfyllda förväntningar? Processen i inkubatorn Problem under utvecklingsprocessen CSES egna och externa resurser Entreprenörernas utvecklingsarbete Synpunkter från marknaden Betalande kunder Finansiering av utvecklingsarbetet Hur skyddar man sin idé? Internationalisering av idén Erfarenheter efter tiden i inkubatorn Levde resultatet upp till förväntningarna? CSES roll vid nedläggning av utvecklingsprojekt Erfarenheter från de som lyckades Största hindren för sociala entreprenörer att förverkliga sin idé Målet är samhällsnytta Har du kommit närmare målen? Vad gör du efter tiden hos CSES? Hur skulle du vilja hålla kontakt med CSES framöver? Önskade förbättringar Mera nytta i framtiden Uppfylldes förväntningarna? Utvärderingens slutsatser Mätbara projektmål Utvärdering i ett större perspektiv Figurförteckning Litteraturförteckning CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 3

4 1 Inledning Hur viktigt är socialt entreprenörskap för den svenska välfärden och för samhällsekonomin i stort och hur stödjer man utvecklingen av socialt entreprenörskap? Det finns relativt lite kunskap om detta och endast enstaka satsningar som skulle kunna vara av betydelse och bidra till både utveckling och förståelse. De klassiska uppfinningarna var länge själva sinnebilden för hur Sverige blev en rik industrination och därmed hade råd att utveckla välfärden, huvudsakligen i offentlig regi. Fortfarande illustreras Sverige på olika håll som ett uppfinningsrikt land med hög välfärd genom exempel på uppfinningar som i många fall skedde redan på 1800-talet 3. Det var uppfinnarna som stod i fokus men deras entreprenöriella gärning att också kunna bygga världsledande företag baserat på uppfinningen lyfts sällan fram på samma sätt. Entreprenören som viktig faktor för att förklara ekonomisk utveckling och välfärdskapande kom att uppmärksammas betydligt senare och har först på senare år blivit ett vedertaget begrepp i den allmänna debatten. Parallellt med entreprenörskapets betydelse har begreppet innovation kommit in i bilden. Länge var det synonymt med teknik och industriell utveckling 4 och den uppfattningen har bitit sig kvar på många håll trots att den officiella definitionen ändrats efterhand 5. Betydelseförändringen har skett i takt med att det inte längre är teknik och industriell utveckling som är avgörande för näringslivets och samhällets utveckling utan att det i större utsträckning har blivit andra faktorer som är drivande Tjänstesamhällets utvecklingsbehov Tjänsteinnovationerna har tagit över och idag är ca 80 procent av alla nystartade företag tjänsteföretag. Tjänsteekonomin omfattar ungefär 75 procent av den ekonomiskt mätbara utvecklingen i Sverige och ca 80 procent av alla arbetsföra i Sverige arbetar med tjänsteverksamheter av olika slag inom privat eller offentlig sektor 7. Denna utveckling har ställt många av de traditionella begreppen på ända; t ex hur ser tjänsteföretagens FoU-verksamhet ut när de oftast inte har någon FoU-avdelning eller ens FoUbudget, hur mäter vi tjänsteverksamhetens betydelse i samhällsekonomi då exportbegreppet inte fungerar för tjänster och inte minst hur stödjer man tjänsteutveckling och utveckling av tjänsteverksamheter med tanke på att de har helt andra förutsättningar och behov än många av de stödsystem som bygger på den traditionella uppfattningen om hur teknik- och produktutveckling ska 3 Regeringens forsknings- och innovationsproposition från 2008 inleds med att nämna uppfinnarna och innovatörerna, de som hittade på lösningar på konkreta problem och skapade produkter som gav människor världen över en bättre vardag säkerhetständstickor, kullager, separatorer, gasfyrar, dynamit, kylskåp och mycket annat. 4 I Svenska Akademiens Ordlista från 1973 förklaras innovation med: innovation -en, -er, s. teknisk förnyelse, industriell utveckling. Tilläggsförklaringarna teknisk och industriell, som i ordlistan är skrivna med mindre typsnitt precis som här, anger enligt ordlistan ordets ungefärliga innebörd eller dess betydelseområde. 5 I senaste upplagan av Svenska Akademiens Ordlista finns inte längre samma tilläggsförklaringar som tidigare utan nu förklaras ordet innovation som: innovation -en, -er, s. införande av nyhet; förnyelse. Man har övergett innebörderna teknisk och industriell till förmån för införande av, som istället betonar vikten av att en nyhet ska ha kommit till användning för att kallas innovation det räcker inte enbart med en idé. 6 Se t ex rapporten De nya affärsmodellerna värdeskapande affärsinnovationer. 7 VINNOVA VR 2009:15, sidan 8. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 4

5 ske till industriell nivå. Dessa stödsystem kan vara näringspolitik, innovationsmyndigheternas uppdrag och inkubatorernas sätt att arbeta. 1.2 Stockholms universitets Tjänsteinkubator När Stockholms universitet inrättade en inkubator för att stödja nyttiggörandet och kommersialiseringen av universitetets forskningsrön 8, skedde detta relativt sent i tiden jämfört med de andra stora lärosätena. Under 2006 genomfördes en förstudie 9 som resulterade att i Stockholms universitets inkubator skulle ha ett tydligt tjänstefokus även om naturvetenskap samt data- och systemvetenskap skulle tas om hand på ett lika bra sätt, vilket inte var så problematisk eftersom praktiskt taget alla inkubatorer är uppbyggda för att stödja just produkt- och teknikutveckling. Det nya var att tjänsteinnovation för första gången skulle få det stöd de behövde och ett stöd som byggde på tjänsteverksamhetsutvecklingens speciella villkor och behov. Det visade sig nämligen vara helt annorlunda än det som produkt- och teknikentreprenörerna traditionellt behövde för sin utveckling 10. Studien 11 visade att tjänsteentreprenörernas respektive produktentreprenörernas behov skiljde sig åt på praktiskt taget varje punkt och i många fall hade de helt diametralt motsatta uppfattningar om vad som var viktigt för deras utveckling. De gällde hur innovationen uppstod, vilka första steg de tog för att kommersialisera idén, varför de tog kontakt med en inkubator, vilka problem som uppstod under utvecklingsarbetet och en lång rad andra förhållanden. Stockholms universitets inkubator, SU Innovation, fick en unik utformning med skräddarsydda processer och kompetenser som matchade just tjänsteentreprenörernas behov och kom dessutom ofta att kallas för Tjänsteinkubatorn inom innovationssystemet för sitt pionjärarbete för tjänsteentreprenörerna i Sverige. 1.3 CSES etableras inom SU Innovation SU Innovation hade under en tid märkt att det fanns ett stort intresse speciellt bland studenter att driva verksamheter, som förutom att vara lönsamma i sig, också löste sociala problem. Fyra sådana projekt hade tagits om hand inom inkubatorn, när ESF-rådet kontaktade SU Innovation med hänvisning till det starka namnet inom Tjänsteinnovation och uppmanade till att söka medel från det EU-finansierade ESF-rådet. Under 2010 ansökte SU Innovation och fick efter beslut finansiering för att etablera Sveriges första inkubator/kompetenscenter för sociala entreprenörer. Med dessa medel skapades CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm - efter en förstudie 12. CSES startade sin egentliga verksamhet under våren 2011 och ESF-rådets finansiering av CSES upphörde sommaren Primär målgrupp var forskare och anställda på SU men också idéer från studenter och alumner samt personer utan direkt koppling till SU var välkomna, för att bredda erfarenhets- och idéutbytet samt skapa ett större nätverk som alla kunde dra nytta av. 9 Förstudie Tjänsteorienterad inkubator vid Stockholms universitet, 20 november Tjänsteinkubatorn Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer, 11 juni Ibid. Studien kommer att redovisas översiktligt senare i rapporten för att också kunna jämföra med sociala entreprenörers behov. 12 Social universitet Förstudierapport, 21 juni I praktiken den 30 september efter en omfördelning inom befintlig budget. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 5

6 2 Uppbyggnaden av CSES 2.1 Valet av inkubatormodellen SU Innovation valde att bygga det kompetenscenter för att främja socialt entreprenörskap som en inkubator för sociala entreprenörer. Detta gjorde man på basen av de erfarenheter man skaffat från att ha tagit de traditionella idéerna om produkt- och teknikutveckling, som länge dominerat de inkubatorer som redan fanns inom innovationssystemet, till att anpassas för den växande andel tjänsteentreprenörer med helt andra behov som alltmer visade sitt intresse. Kompetensutveckling finansierad av ESF-rådet har normalt en helt annan utformning och CSES blev följaktligen ett helt nytt slags projekt för ESF-rådet med allt vad det innebär med regler och rutiner som utformats för andra typer av kompetensutvecklingsprojekt. Hade SU Innovation valt ett mera traditionell kompetensutvecklingsarrangemang hade naturligtvis rutinerna enkelt löpt på men själva poängen med ESF-rådets satsning var just att prova något nytt för att kompetensutveckla den växande skaran av potentiella sociala entreprenörer och då var SU Innovation med sina unika erfarenheter från Tjänsteinkubatorn närmast till hands att få prova en inkubatorslösning. En sådan lösning innebär inte enbart kompetensutveckling för de sociala entreprenörerna som deltar utan i många av fallen också utvecklingen av ett företag eller annan associationsform för de sociala entreprenörernas idéer. Dessutom blir kompetensutvecklingen extremt praktiskt orienterad genom att varje deltagare har en idé eller påbörjad utveckling av en social affärsmässig lösning med sig, som de med resurserna från CSES ska utveckla under tiden i den programbaserade inkubatorsverksamheten en praktikfallsorienterad kompetensutveckling men med sociala företag 14 som ytterligare resultat. SU Innovation hämtade många av idéerna till den nya inkubatorn för sociala entreprenörer från erfarenheterna med att skapa en helt ny Tjänsteinkubator med andra processer, verktyg och kompetenser än de traditionella inkubatorer som redan fanns inom innovationssystemet. De sociala entreprenörerna kunde förväntas ha många saker gemensamt med tjänsteentreprenörerna men hade säkert också en hel del egna specifika förhållanden och behov att ta hänsyn till CSES tar form Med erfarenhet från SU Innovations Tjänsteinkubator började utformningen av CSES. Själva strukturen och processtegen var snarlika Tjänsteinkubatorns men i detalj utgick man från de mål som hade satts upp för projektet. Förutom att CSES ska bidra till att synliggöra sociala innovationer och socialt entreprenörskap som ett verktyg för förnyelse och innovation inom både privat och offentlig sektor och att individer efter CSES kompetensutveckling ska bli bättre rustade att utveckla nya 14 I fortsättningen användes för enkelhetens skull ordet sociala företag även om andra associationsformer än aktiebolag, t ex stiftelse eller ekonomisk förening utom i de fall då det är viktigt att påpeka att det inte rör sig om ett aktiebolag utan annan associationsform. 15 Vi ska senare i rapporten se hur dessa två kategorier av entreprenörer skiljer sig åt men också jämföra skillnaderna till de traditionella teknik- och produktentreprenörerna som fått symbolisera entreprenörskapets behov i många sammanhang och under lång tid. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 6

7 lösningar inom t ex välfärdssektorn som bidrar till ökad samhällsnytta, fanns också ett antal konkreta och mätbara mål. Målen som sattes upp i projektets början 16 var att: 200 personer ha fått grundläggande individuell rådgivning 40 personer genomgått programbaserad coachning under minst fyra månader 600 personer deltagit i inspirationsaktiviteter 200 personer deltagit i seminarier eller kurser 10 artiklar som beskriver projektet eller projektdeltagare publicerats i media En webbaserad community knuten till projektet lanseras och antalet medlemmar vara minst 200 Minst sex moduler för coachning av sociala innovationer ha tagits fram Minst två seminarier och temadagar inom nätverket SNITTS och SiSP ha anordnats Projektgruppen eller dess representanter medverkat vid minst två konferenser Minst två workshops/seminarier med stödmiljöer från andra östersjöländer ska genomföras Figur 1. Mätbara projektmål för CSES CSES inkubator dimensionerades för att klara dessa mål. Med erfarenhet från Tjänsteinkubatorn fick den nya inkubatorn för socialt entreprenörskap följande utseende. Figur 2. CSES processteg Processen för CSES verksamhet byggdes upp i flera steg för att slutligen få in de mest lämpade sociala entreprenörerna till inkubatorn och där mera intensivt kunna utveckla idén och kompetensutveckla den sociala entreprenören. Första steget blev att hitta de sociala entreprenörerna. De arenor som initialt valdes kännetecknas av att de på något sätt ingår i det informella nätverk av entreprenörer i Stockholmsregionen och speciellt en kärna av sociala entreprenörer. Uppmärksamheten och attraktionskraften till CSES blev omfattande redan efter kort tid och tillströmningen försåg CSES med lämpliga kandidater i en 16 Från projektansökan CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 7

8 omfattning som väl fyllde kvoten och därmed inte motiverade till att aktivt söka sociala entreprenörer inom andra områden såsom anställda inom privata företag och offentliga sektorn. De sociala entreprenörerna nåddes genom organisationer inom sfären med sociala entreprenörer, arrangemang av egna och deltagande i andras event, kommunikation via press och sociala media men också genom att entreprenörer själva tog kontakt via e-post, direktkontakt med personer inom CSES, sökning på Internet och direktbesök på CSES hemsida. Alla potentiella kandidater till CSES får ett första möte eller flera beroende på hur väl utvecklad entreprenörens idé är eller om det handlar om en specifik fråga man vill ha svar på. Under första mötet får kandidaterna råd om lämpliga nästa steg. Det kan vara att söka om antagning till CSES inkubator, att fortsätta på CSES öppna rådgivning, att söka till andra stödsystem, t ex SU Innovation, Drivhuset, Coompanion, Almi eller kan man få en rekommendation att noga tänka över ifall det är vettigt att fortsätta utvecklingen av idén. För dem som väljer att söka till CSES inkubator väntar en antagningsprocess som börjar med att CSES coacher varje onsdag går igenom de kandidater som haft ett första möte och önskar att söka till inkubatorn. De som anses ha möjlighet att utveckla sin idé vidare under den programbaserade tiden i inkubatorn kallas till antagningsmöte. Antagningsmötet tar cirka 30 minuter varav de första 7 går åt till att presentera sin idé. Därefter går CSES coacher som medverkar vid antagningen igenom ett i förväg ifyllt formulär där man ombetts att svara på ett antal frågor om den idé som entreprenören vill förverkliga eller utveckla vidare. Särskilt fördjupas genomgången av affärsmodell och affärsplan för den tänkta verksamheten en viktig punkt som visar ifall idén kan bära sig själv ekonomiskt i framtiden eller om det bygger på kontinuerliga bidrag till verksamheten. Antagningsmötet sista del används för att gå igenom de frågor som kandidaten kan ha. Därefter utvärderas antagningsprocessen och kandidaterna får besked om de blivit antagna till inkubatorn eller om man bör fortsätta i CSES öppna rådgivning för att där utveckla idén vidare och därefter kanske söka på nytt, alternativt lägga ner idéutvecklingen eller söka till andra mera lämpliga stödsystem. De kandidater som antas till den programbaserade coachningen i CSES inkubator under 4-6 månader får en fysisk arbetsplats och ett personligt utformat utvecklingsprogram med milstolpar som ska uppnås för att nå en överenskommen målbild samt uppföljning av sin utvecklingsprocess som leds av den coach som ställer krav och peppar kandidaten under den programbaserade utvecklingsprocessen. Under tiden i inkubatorn får kandidaterna också möjlighet att delta i workshops och externa seminarier men också hjälp med att marknadsföra sin idé via media och PRverksamhet. Efter den programbaserade verksamheten lämnar entreprenören CSES inkubator och flyttar ut antingen till andra lämpliga stödsystem eller bedriver sin verksamhet professionellt ifall utvecklingen kommit så långt. Som CSES Alumni får man också fortsättningsvis tillgång till den öppna rådgivningen och viss fortsatt hjälp med PR och media för sin verksamhet. Man får också som CSES Alumni CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 8

9 möjlighet att delta i CSES workshops och SU Innovations aktiviteter men också att bidra med sina egna erfarenheter vid dessa arrangemang. Efter att ha gått igenom den programbaserade verksamheten i CSES inkubator har de sociala entreprenörerna inte bara fått en skräddarsydd kompetensutveckling utan också fått möjlighet att utveckla sin idé i många fall till en fungerande verksamhet som de i bästa fall kan leva av men också ge arbetstillfällen åt andra och inte minst leverera sina erbjudanden på marknaden för sociala verksamheter till gagn för de sociala behoven i samhället. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 9

10 3 Socialt entreprenörskap Första uppgiften för CSES, efter att kompetenscentret byggts upp, var att nå kandidater till att bli sociala entreprenörer eller sådana som redan kommit en bit på vägen. Initialt valde CSES att söka på de arenor som ingår i det informella nätverk av entreprenörer i Stockholmsregionen och speciellt en kärna av sociala entreprenörer. Det var uppenbart att de fanns där men hur tänker de, vad driver deras entreprenörslust och hur uppstår en idé som man vill utveckla? Med erfarenhet från Tjänsteinkubatorn och alla de inkubatorer som under lång tid hjälpt produkt- och teknikentreprenörer; kunde man förvänta sig att de sociala entreprenörerna var annorlunda, i så fall i vilka avseende och är socialt entreprenörskap rent av en helt egen kategori Hur uppstod idén? Låt oss starta med att se hur idén till den sociala innovationen uppstod bland de sociala entreprenörer som deltagit i CSES programbaserade verksamhet 18. Svarsalternativ 1. Såg orättvisor i samhället som jag tror jag kan göra något åt Missnöje med de lösningar som fanns på marknaden Identifierat miljömässigt problem 7 4. Har att göra med vad jag upplevt som konsument 6 5. Den uppstod i mitt arbete/mina studier/i forskningsarbete 5 6. Jag hade sett något liknande på annat håll 5 7. Det var en annan person som kom med idén 3 8. Annat: Av en tillfällighet Av egna erfarenheter Avreglering av marknad/offentlig sektor som ger nya möjligheter - Figur 3. Hur uppstod idén? * Flera svarsalternativ är möjliga Totalt antal intervjupersoner 24 Resultatillustrationen ovan visar tydligt hur problemorienterade de sociala entreprenörerna är 19. Det är oftast orättvisor, missnöje och miljömässiga problem som driver de sociala entreprenörerna att 17 Baserat på en tidigare rapport om skillnaden mellan tjänsteinnovatörer och produktinnovatörer inom SU Innovations inkubator kan vi nu också lägga till och se skillnaderna till de sociala entreprenörernas förhållningssätt i en rad relevanta frågor. Vi gör dessa jämförelser vid de undersökta frågeställningar där detta jämförelsematerial finns dokumenterat och som är hämtat från rapporten Tjänsteinkubatorn utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer, Stockholms universitet Det totala antalet projekt som medverkat i CSES programbaserade inkubator är 29, varav 3 deltagit för kort tid för att kunna medverka i den exitundersökning som denna och följande resultatillustrationer är hämtade från. Dessutom har 2 projekt av olika skäl inte kunnat delta i undersökningen. Den totala populationen är således 24 projekt, vilket anges i samband med varje resultatillustration och noteras särskilt då denna uppgift skiljer sig från normalfallet. 19 Produkt- och framför allt teknikentreprenörer väljer inte sällan att utveckla en lösning som man av olika anledningar kommit på och övergår i ett senare skede till att söka de problem som lösningen passar till, t ex är de ofta mycket senare än tjänsteinnovatörer att ha kontakt med potentiella kunder på olika sätt för att göra lösningen kundanpassad från början. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 10

11 komma igång med att utveckla en idé enligt vår undersökning. Detta ger viktiga indikationer till hur en inkubator för att stödja socialt entreprenörskap ska se ut. 3.2 I vilken situation befann sig entreprenören då idén uppstod? Idéer till innovationer och nya verksamheter kan uppstå i många olika typer av situationer. Vi har sett att teknikinnovationer ofta uppstår inom forskning och utveckling medan tjänsteinnovationer mera ofta uppstår i helt vardagliga situationer oberoende av i vilken situation personen befinner sig i 20. När det gäller sociala innovationer så fann vi följande fördelning i vår exitundersökning. Svarsalternativ 1. Studerade Arbetade som anställd på ett företag 9 3. Hade eget företag 3 4. Var arbetslös/mellan två jobb 1 Figur 4. I vilken situation befann entreprenören sig då idén uppstod? * Totalt antal intervjupersoner 24 Som framgår av illustrationen ovan kan man lika gärna vara studerande som anställd om man söker så brett efter sociala entreprenörer som CSES valde i sitt angreppssätt. Hade ett mera fokuserat sätt valts för att nå potentiella sociala entreprenörer, t ex genom att vända sig direkt till företag eller offentliga sektorns organisationer, då hade fördelningen antagligen sett annorlunda ut. CSES valde att söka med en bredare kommunikation som sannolikt var mera kostnadseffektiv sett till antalet nya kandidater per nedlagd resurs men med det resultat att vissa kategorier av kandidater inte nåddes på detta sätt. Att målet ändå uppnåddes med vald metod visar att marknaden är ännu större och att mera resurser behövs för att nå alla potentiella kandidater för att bli en social entreprenör. 3.3 Den tidiga visionen för idén Så här svarade de sociala entreprenörerna vad de önskar att deras idé ska leda till. Svarsalternativ 1. Att jag ville åstadkomma en förändring i samhället Att det kunde bli något riktigt stort Att jag ville ta chansen att starta ett företag 8 4. Att jag kanske skulle kunna tjäna en slant 5 5. Såg inte ett företag framför mig 3 6. Annat: Hjälpa unga som far illa idag 1 Figur 5. Vad tänkte du från början att idén skulle leda till? * Flera svarsalternativ är möjliga Totalt antal intervjupersoner Se vidare rapporten Tjänsteinkubatorn utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 11

12 Majoriteten hade stora visioner för sin sociala idé. Det stämmer mera överens med produkt- och teknikinnovatörer än tjänsteinnovatörer, enligt tidigare erfarenheter 21. Figur 6. Visionen jämförelser mellan produkt-, tjänste- och sociala entreprenörer Det lägger i sakens natur att visionen blir omfattande då idén rör viktiga samhällsfrågor men sannolikt också för att sociala entreprenörer har ett djupare engagemang i större frågor. Detta ställer också andra krav på hur man coachar sociala entreprenörer och stödjer utvecklingen av idén jämfört med de båda andra grupperna. I detta avseende är sociala entreprenörer sannolikt en egen kategori. 3.4 Vad ska utvecklingsarbetet leda till? Även om de sociala entreprenörernas visioner är omfattande så ska utvecklingsarbetet leda till ett erbjudande som motsvarar ett behov på marknaden och som går att ta betalt för. Vi frågade alla entreprenörerna hur deras erbjudande skulle kunna karakteriseras är det en produkt eller tjänst eller något helt annat? Svarsalternativ 1. Social nytta på nytt sätt Miljömässig nytta på nytt sätt 6 3. Personlig tjänst 5 4. Nytt distributions-/markandsföringssätt för existerande produkt/tjänst 5 5. Förbättring av existerande produkt 5 6. Förpackad tjänst 4 7. Ny produkt/hårdvara 4 8. Ny organisatorisk lösning 3 9. Nytt betalningssätt för befintlig produkt/tjänst Licens 1 21 Se rapporten Tjänsteinkubatorn utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer, sidan 17, där jämförelserna mellan produkt- och tjänsteinnovatörer illustreras. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 12

13 11. Förbättrad produktionsprocess Ny design - Figur 7. Hur skulle din idé kunna karakteriseras? * Flera svarsalternativ är möjliga Totalt antal intervjupersoner 24 Svarsalternativen är fasta och det är naturligtvis ganska självklart att merparten valt alternativet Social nytta på nytt sätt och många också valt Miljömässig nytta på nytt sätt. För övrigt är variationen stor både produkter och tjänster, både nya och förbättring av existerande men dessutom nya organisatoriska lösningar många innovationstyper är representerade. De sociala entreprenörernas erbjudanden varierar således och det gör också vem man vänder sig till. Är det ett konsumenterbjudande eller till företag eller ska det nå andra mottagare? Av följande fasta svarsalternativ svarade entreprenörerna enligt illustrationen nedan. Svarsalternativ 1. Samhället i stort Privatpersoner Företag Offentliga sektorn Miljön 5 6. Annat; minoritetsbyar i Sydostasien organisationer med koppling till kvinnosatsningar 1 1 Figur 8. Vem har nytta av din idé? * Flera svarsalternativ är möjliga Totalt antal intervjupersoner 24 Eftersom alternativet Samhället i stort fanns med så tenderade de flesta entreprenörerna att välja detta alternativ oftast tillsammans med några av de andra. Konsumenterbjudandena är enbart något större än företagserbjudandena, som i sin tur är något större än de åt offentliga sektorn. Åter en ganska stor spridning även i detta avseende. 3.5 De första stegen i idéutvecklingen För att kunna nå potentiella sociala entreprenörer vid rätt tidpunkt och med rätt erbjudande är det viktigt att förstå hur deras första steg ser ut när de ska förverkliga sin idé. Vi frågade alla de sociala entreprenörer som deltagit i CSES programbaserade inkubator vilka de första stegen var som de tog när de skulle förverkliga sin idé. Nedan återges fritextsvaren för alla de 24 entreprenörerna. Fritextsvar* 1. Skrev en affärsplan 2. Sa upp mig, började plugga för att få tid med projektet CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 13

14 3. Kontaktade skolor för att få ingångar till kunder 4. Läste en rapport som skrivits om problemet 5. Kontaktade sådana som kunde vara intresserade av att stödja idén 6. Började bygga IT-plattform för internetsidan 7. Skrev en text om min idé och mailade CSES för att stämma träff 8. Kontaktade Almi som finansierade en omvärldsanalys 9. Gjorde research och besökte Nyföretagarcentrum 10. Pratade med intressenter och började skriva på en affärsplan 11. Publicerade websida för att testa Presenterade min idé per mail till 100 aktörer inom området 14. Kontakade formgivare, gick utbildningar och gjorde marknadsundersökning 15. Sökte först till en annan inkubator 16. Tog kontakter med de två största aktörerna på marknaden 17. Pratade med alla som kunde ge input och läste på fakta 18. Research på marknaden 19. Söka till CSES 20. Pratade med Almi och min lärare samt deltog i idétävling 21. Att sluta en anställning 22. Starta upp en tidigare verksamhet på nytt 23. Sätta ihop en styrelse 24. Jag deltog i en tävling med min idé Figur 9. Vilket var det första steget du tog mot att försöka förverkliga din idé? * Svar från vardera av de 24 entreprenörerna Som framgår av illustrationen ovan så finns det nästan lika många olika svar som det finns entreprenörer i undersökningen och inget alternativ verkar vara mera populärt än andra. Det finns således inget uppenbar tillvägagångsätt för hur man tar sig an utveckling av sociala idéer jämfört med tekniska innovationer exempelvis där olika steg såsom prototyp, betaversion, förserie etc är vanliga road maps för utvecklingen. Behovet av en inkubator för sociala innovationer är av den här anledningen sannolikt omfattande. Vi vet nu en del om de sociala entreprenörer som sökte till CSES inkubator hur deras idé uppstod, i vilken situation de befann sig då idén uppstod, hur den tidiga visionen såg ut för deras idé, vad deras CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 14

15 utvecklingsarbete ska leda till, vem som ska ha nytt av den färdigutvecklade idén och vilka de första stegen var mot att försöka förverkliga idén. Vi frågade också personalen i CSES hur de enligt sin erfarenhet skulle karakterisera sociala entreprenörer. 1. Det är delvis en generationsfråga kommer ur den generation som förstått att staten inte längre löser alla sociala problem 2. Många har inte förstått att de måste ha en livskraftig affärsmodell som kan generara medel för sin egen fortlevnad och utveckling och inte bygger på bidrag 3. Vissa är rädda för samhällsdebatten där det verkar vara fult att driva välfärdsservice som genererar överskott 4. Alla sociala entreprenörer har nog ett samhällsengagemang i grunden och många brinner för sociala frågor kan beskriva den nytta man gör 5. Sociala entreprenörer har en specifik drivkraft utöver entreprenörskapet, mera värderingsstyrda (kan vara i konflikt med att tjäna pengar) 6. De är problemorienterade där lösningen kan vara en tjänst eller produkt eller både och 7. Sociala entreprenörer är ingen egen tredje kategori på skalan teknik/produkt tjänst Figur 10. Finns det en typisk social entreprenör? Källa: CSES Svaren ovan pekar på ett starkt samhällsengagemang hos de sociala entreprenörerna, precis som vi sett tidigare, men lyfter också tydligt fram dilemmat att behöva ha en livskraftig affärsmodell och tjäna pengar på välfärdsservice, vilket i den pågående samhällsdebatten blivit skambelagt. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 15

16 4 Första mötet med CSES Entreprenörernas egen idé om vad de vill ha hjälp med när de kommer i kontakt med CSES är naturligtvis av stort intresse för utformningen av inkubatorns första steg. Så här svarade entreprenörerna. Fritextsvar 1. Rådgivning/handledning att utveckla verksamheten Få hjälp med externt kapital 4 3. Fysisk arbetsplats 4 4. Nätverk 3 5. Fokusera idén/målsättningen 2 6. Juridisk hjälp 1 7. Hjälp att tänka miljömässigt 1 8. Utbildning 1 9. Marknadsföringsstrategi Intäktsmodell Företagsform 1 Figur 11. Vad ville du ha hjälp med vid första mötet med CSES? * Flera svarsalternativ är möjliga Totalt antal intervjupersoner 24 Rådgivningsbiten är utan jämförelse den mest efterfrågade tjänsten i inkubatorn. Betydligt färre efterfrågade finansiering, fysisk arbetsplats och tillgång till nätverk. Endast enstaka andra tjänster efterfrågades. Vi frågade också personalen i CSES vad de sociala entreprenörerna först ville ha hjälp med. 1. Skaffa kapital/finansiering 2. En lista på vem som skulle kunna investera 3. Någon att testa och bolla sina idéer med 4. Struktur och fokus för att bygga bolag 5. Få erkännande/trovärdighet Figur 12. Vad vill man först ha hjälp med? Källa: CSES Finansieringsfrågor och olika slags coachning låg också här i topp men dessutom betonades behovet att få erkännande och ge en trovärdighet åt det som de sociala entreprenörerna håller på med. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 16

17 När de sociala entreprenörerna varit en tid i inkubatorn brukar andra behov uppstå och vi frågade CSES personal vad entreprenörerna efter en tid brukar förstå att man då också behöver hjälp med. 1. Affärsmässighet; fokus på intäkter, proffs i kontakter, hållbar affärsmodell och försäljning 2. Betydelsen av uthållighet, fokus, struktur och ordning 3. Coachning av livssituationen 4. Vad gör man när det behövs en IT-applikation Figur 13. Vad inser man efter en tid att man också behöver hjälp med? Källa: CSES Behovet av affärsmässighet betonas allt mer men också på det personliga planet börjar entreprenörerna förstå att uthållighet, fokus och struktur behövs och inte minst hur den egna livssituationen påverkas och ska fås att fungera samtidigt med det krävande utvecklingsarbetet. De sociala entreprenörerna skiljer sig i flera avseenden åt från produkt- och tjänsteinnovatörer när det gäller skälen till varför man vänder sig till en inkubator i första skedet, enligt våra tidigare erfarenheter 22. Figur 14. Varför vänder man sig till en inkubator jämförelser mellan produkt-, tjänste- och sociala entreprenörer De sociala entreprenörerna lyfter fram finansiering och fysiskt arbetsplats liksom produktinnovatörerna men också nätverk och möte med andra, vilket mera liknar det som tjänsteinnovatörer värdesätter. Det är därför bra att ha erfarenhet av att stödja både produkt- och tjänsteinnovatörer då de sociala entreprenörerna ska tas om hand i en särskild inkubator. De sociala entreprenörerna efterfrågar också stöd som CSES inte kan bidra med. Enligt personalen på CSES så är det framför allt nedanstående saker man efterfrågar men som CSES inte kan bidra med enligt den uppbyggnad man haft under projekttiden. 22 Se rapporten Tjänsteinkubatorn utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer, sidan 18, där jämförelserna mellan produkt- och tjänsteinnovatörer illustreras. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 17

18 1. Finansiering (ur egna medel) 2. Lista på investerare som de kan prata med/affärsängelnätverk 3. Bra lokaler, ibland citynära kontorslokaler 4. En aktiv grupp med sociala entreprenörer som man kan interagera med 5. Specifika kompetenser (t ex 3:e världenproblematik) 6. Vissa partners (t ex bokföring, revisor) Figur 15. Vad frågar man efter som CSES inte kan bidra med? Källa: CSES Som framgår av illustrationen ovan så är det framför allt finansieringsfrågorna som är svåra att bidra till lösningen av både vad gäller avsaknaden av egna medel och möjligheter att ge ut listor över möjliga investerare 23. Även lokalerna är en svaghet, både vad gäller utformning men i vissa fall också den geografiska belägenheten på SUs campus. Svårigheten att få tillräckligt många sociala entreprenörer att under vissa tider bedriva sin verksamhet i inkubatorn och använda den som fysisk arbetsplats, har gjort att det varit svårt att där skapa en grupp av sociala entreprenörer att interagera med. Sedan finns det en rad mera specifika kompetenser som inte har kunnat rymmas inom ramen för CSES verksamhet och åtagande. 4.1 Hur har man hört talas om CSES Eftersom CSES använt förhållandevis breda marknadsföringsmetoder för att nå de potentiella sociala entreprenörerna är det intressant att se på vilket sätt de hört talas om CSES. Nedan listas svaren från alla entreprenörerna. Fritextsvar 1. Via SU Innovation 2 2. Såg en affisch på SU 1 3. Träffade en av coacherna i Almedalen 1 4. Via STING 1 5. Från andra inkubatorer jag träffat 1 6. Blev rekommenderad av extern person i systemet 1 7. Via kollega av en tillfällighet 1 8. Hittade på Internet 1 9. Via Venture Cup 1 23 Under hösten 2013, ungefär vid projekttidens utgång, hade CSES lyckats samla en grupp investerare/affärsänglar inför vilka totalt sex av bolagen/projekten i CSES fick möjlighet att presentera sin verksamhet. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 18

19 10. Träffade en person från CSES på en tävling Via Almi/Nyföretagarcentrum Googlade affärsrådgivning Träffade en person som redan satt i inkubatorn Genom KLUMP, Suptopia Via Reach for Change Träffade en av coacherna på the Hub Googlade socialt entreprenörskap Minns ej Från min tid med Ashoka Kom i kontakt med CSES under en tävling jag var med i med en annan idé 1 Figur 16. Hur hade du hört talas om CSES? * Svar från vardera av de 24 intervjupersonerna Den stora spridningen bland svaren är en effekt av den breda marknadsföringen av CSES. Nästan alla hade sitt eget sätt att hitta till CSES. 4.2 Förväntningar på CSES De absolut vanligaste förväntningarna vid första mötet med CSES var att få träffa erfarna personer som kan handleda genom svåra valsituationer eller andra sociala entreprenörer alternativt personer som håller på med utvecklingsprojekt. Allmän rådgivning var också en vanlig förväntan. En fysisk arbetsplats, finansiering och kritisk granskning var andra önskemål på CSES. Svarsalternativ 1. Träffa erfarna personer som kan handleda mig genom svåra vägval Träffa andra sociala entreprenörer/personer som också håller på med utvecklingsprojekt Kan väl alltid ge några goda råd på vägen Hitta någonstans där jag kan sitta och arbeta med min idé Få finansiering för utveckling av min idé 8 6. Säga om jag borde gå vidare med idén eller lägga ner den 8 Figur 17. Vilka förväntningar hade du vid första mötet med CSES? * Flera svarsalternativ är möjliga Totalt antal intervjupersoner 24 CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 19

20 5 Entreprenörernas upplevelser hos CSES 5.1 CSES viktigaste uppgift Efter tiden i inkubatorn fick entreprenörerna besvara frågan vad de anser vara CSES viktigaste uppgift. Nedan följer samtliga entreprenörers svar. Fritextsvar* 1. Naturlig samlingsplats för sociala idéer 2. Stötta och coacha entreprenörer 3. Nå idébärare och entreprenörer i sammanhang med samhällsentreprenöriella utmaningar men där stödsystem inte finns 4. Specialisthjälp inom t ex juridik, bolla affärsmodeller, PR och marknadsföring 5. Vara stöd och ge tips samt förmedla kontakter 6. Tydliggöra att man måste kunna leva på sitt sociala entreprenörskap 7. Uppmuntra och ingjuta tro att man kan driva egna saker 8. Ha nätverk av affärsänglar som kan bidra till finansiering 9. Allt de gör är viktigt, inget ska bort 10. Råd och vägledning samt kontaktnät till entreprenörer och företag som vill samarbeta, investera eller köpa 11. Det är ett nytt område så det är viktigt att man talar samma språk som socialal entreprenörer 12. Att ge glöden tillbaks och peppa sociala entreprenörer men samtidigt bidra med professionell rådgivning och kontakter 13. Att ge vägledning, stöd och veta vad som funkar 14. Stötta och uppmuntra samt visa omvärlden att socialt entreprenörskap finns och är viktigt 15. Att inspirera entreprenörer att gå vidare med sin idé och hjälpa till med struktur i företaget 16. Att ge nya infallsvinklar, att ge råd och svara på frågor och att träffa andra entreprenörer 17. Stöd åt de som har ny idé, rådgivning till dem som är igång, skapa nätverk och kännedom externt om socialt entreprenörskap 18. Förstå vad entreprenören behöver hjälp med, peppa och ifrågasätta 19. Att visa upp de verktyg som finns för sociala entreprenörer och lära dem hur de kan användas 20. Hjälpa till med riktiga actions, sätta i kontakt med sitt nätverk, utbildningar och ge tillfällen att få berätta som sin idé 21. Vara en samlande organisation för det sociala företaget, ge relevant och adekvat hjälp till olika behov detta ger stor trovärdighet för de sociala företag som finns under deras verksamhet 22. Att tillhandahålla rådgivning, nätverk och en kontorsplats 23. Stötta entreprenören utifrån vad denne själv vill med kontakten 24. Regelbundna möte med en rådgivare som hjälper till att sätta mål Figur 18. Vad anser du vara CSES viktigaste uppgift? * Svar från vardera av de 24 intervjupersonerna CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 20

21 Svaren visar på uppgifter som i huvudsak ligger inom CSES verksamhetsområde och som också i stor utsträckning utförs av CSES. Nedanstående illustration visar hur dessa och övriga förväntningar från entreprenörernas sida uppfylldes under tiden i CSES inkubator. 5.2 Uppfyllda förväntningar? Efter att ha genomgått den programbaserade processen i inkubatorn hade entreprenörerna fått ta del av CSES olika stödåtgärder och entreprenörerna tillfrågades då om tiden på CSES hade motsvarat förväntningarna. Alla entreprenörerna svarade med ett ja och en del kommenterade dessutom sitt svar kortfattat enligt nedan. Fritextsvar 1. Ja Både ja och nej 1 3. Ja, men frukostmötena borde ha en agenda/alla komma till tals 1 4. Ja, dock inte hjälp med finansiering 1 5. Ja, men kunde varit mera proaktiva och följt upp 1 6. Ja, fast under sommarmånaderna låg det tyvärr mest nere 1 7. Ja, till viss del men fått ta hjälp från annat håll med finansiering 1 8. Hade inga direkta förväntningar, svårt med coachtid 1 Figur 19. Motsvarade tiden på CSES dina förväntningar? * Svar från vardera av de 24 intervjupersonerna Svaren ovan, inklusive kommentarerna, ger en starkt positiv bild av tiden i inkubatorn från entreprenörerna. Eftersom det inte finns så många alternativ på marknaden bygger förväntningarna i huvudsak på de enskilda entreprenörernas personliga skapade förväntningar, vilket sannolikt inte är enkelt att motsvara med tanke på hur olika idéer man hade initialt om vad man ville ha hjälp med. 5.3 Processen i inkubatorn Tiden i den programbaserade inkubatorn ska i normalfallet följa den process som lagts upp tillsammans med entreprenören där veckovisa möten med coachning, milstolpar och uppföljning är viktiga inslag. Undantag från detta sker då det överenskommits med respektive entreprenör att annan process ska följas eller en mer fri tillvaro i inkubatorn är mera ändamålsenligt. Svaren nedan visar att den normala processen huvudsakligen följdes men att det fanns tillfällen då avvikelser skedde som i de flesta fall verkade överenskomna. Fritextsvar 1. Ja 11 CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 21

22 2. Tydligt i början med veckovisa möten men gick ifrån det efter hand 6 3. Träffades regelbundet men inte så formellt nedskrivet 1 4. Ja, men jag följde inte den eftersom jag inte satt där 1 5. Nej, egentligen inte 1 6. Var under utveckling med regelbundna avstämningsmöten 1 7. Första träffen bra men återkom inte till den/saknade detta 1 8. Var redan på god väg så det var mera råd till nya frågor 1 9. Vet ej 1 Figur 20. Hade CSES en planerad process som de tog dig igenom? * Svar från vardera av de 24 intervjupersonerna Tiden i inkubatorn och hur pass väl man följer normalprocessen beror bland annat på vilka problem man råkar ut för med sitt projekt under utvecklingsprocessen. 5.4 Problem under utvecklingsprocessen Projekten som gick igenom CSES programbaserade inkubator var av olika karaktär även om de alla handlade om att lösa olika problem eller motsvara olika behov i samhället. Vissa var mera kapitaltunga, andra var beroende av IT-lösningar medan en annan kategori hade svårt att övertyga intressenterna om idéns förträfflighet. Finansieringsproblemen tycks ändå vara mest utbredda tillsammans med förmågan att marknadsföra och sälja sitt erbjudande. En rad andra problem handlar om svårigheter som har att göra med att organisera arbetet efter förutsättningarna. Fritextsvar 1. Att hitta finansiering 7 2. Att lära mig att sälja/marknadsföring 3 3. Att lösa IT-problem 3 4. Att utveckla processen i mitt projekt 2 5. Att bli riktigt duktig på att pitcha 2 6. Att prioritera när det blev för mycket för mig på samma gång 2 7. Att organisera komplexa intressentförhållanden 1 8. Att vi inte kunde få idén att fungera 1 9. Att mina kompanjoner föll bort Att hitta samarbetspartner för min idé Att hålla uppe motivationen 1 CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 22

23 12. Att ta reda på vilka lagar som gäller för min verksamhet Att jag gick igenom en personlig kris och allt avstannade 14. Att det fanns en del personer som inte gillat det vi gör 15. Andra former för extern finansiering 16. Hade en alltför resurskrävande idé - gjorde om modellen 17. Kapitaltillgång vår idé kostade för mycket 18. Tid att sälja vår modell tog för mycket tid 19. Svårt att nå ut i media 20. Hitta rätt medarbetare 21. Vilket budskap som ska förmedlas till de olika intressenterna 22. Stötte inte på några problem har avlöpt helt problemfritt Figur 21. Vilka problem med att förverkliga idén stötte du på under processen? * Flera svarsalternativ är möjliga Totalt antal intervjupersoner De upplevda svårigheterna stämmer i varierande grad överens med det som enligt tidigare undersökning upplevts av produkt- och tjänsteinnovatörer 24, enligt illustrationen nedan. Figur 22. Upplevda problem under processen jämförelser mellan produkt-, tjänste- och sociala entreprenörer De sociala entreprenörerna liknar produktinnovatörer när det gäller finansieringsproblemen medan de mera liknar tjänsteinnovatörerna vad gäller fokus på kund och sälj. 5.5 CSES egna och externa resurser För att få hjälp med alla problem som uppstår under utvecklingsprocessen ovanpå normal coachning, uppföljning och utbildningstillfällen som ges, har CSES organiserat en rad olika kompetenser, några internt och andra som externa resurser. Följande illustration visar vad entreprenörerna säger sig ha fått hjälp med från CSES egna och externa resurser. 24 Se rapporten Tjänsteinkubatorn utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer, sidan 21, där jämförelserna mellan produkt- och tjänsteinnovatörer illustreras. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 23

24 Svar Business coacher Revisor Pitchträning inför investerare Finansiering Marknadsföring Skattejurist Ledarskapsutveckling Webutveckling Användning av sociala medier Säljträning Juridiska avtal Nätverk med affärsänglar (forts.) Information om events Kontaktnät till riskkapitalister Andra entreprenörer Kontakt till CSR-personer Allmän inspiration från nätverkskvällar Värdegrundsworkshop PR Digital marknadsföring Kravspec för IT-plattform Ekonomiutbildning Bolagsbildning Almedalen Mjukvaruutveckling Figur 23. Vilken typ av kompetens fick du hjälp av hos CSES? * Bruttolista från totalt 24 intervjupersoner Som framgår av illustrationen ovan så är det en lång rad kompetenser, utöver CSES fyra egna coacher och deltidsresurs i PR och marknadsföring, som går åt för ett ge entreprenörerna hjälp med alla de nämnda frågeställningarna. En lång rad externa resurser har anlitats och i många fall fungerat som löpande extraresurser i utvecklingsarbetet. Som virtuell organisation är CSES således betydligt större och mera omfattande än vad som vid en första anblick tycks vara fallet. Vi frågade CSES personal vilka externa resurser som varit till mest nytta och fick följande svar. 1. Workshops med SU Innovation (t ex försäljning, juridik, PR, storytelling) 2. Vår juristpartner 3. Kompetens kring finansieringsfrågor (genom projekt för Tillväxtverket) 4. Andra organisationer inom socialt entreprenörskap 5. Evenemang som vi känner till och kan bjuda in till 6. CSES coachernas personliga nätverk Figur 24. Vilka resurser utanför CSES har varit till mest nytta? Källa: CSES Svaren ovan stämmer väl med vad entreprenörerna själva uppgett och visar åter på den betydligt större resursmobilisering som CSES använt sig av än vad som ryms inom ramen för CSES egen organisation. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 24

25 6 Entreprenörernas utvecklingsarbete För att kunna stödja de sociala entreprenörerna i deras utvecklingsarbete är det viktigt att veta hur de tänkt arbeta med sitt projekt och vad de har gjort för förarbete innan de antas till inkubatorn. En av de viktigaste aktiviteterna i den här typen av utvecklingsarbete bedöms vara att ha en nära relation till den marknad man utvecklar sitt erbjudande för. Det kan vara hur nära marknaden och kunderna man sköter sitt utvecklingsarbete och ifall man dessutom har betalande kunder redan under utvecklingsarbetet. 6.1 Synpunkter från marknaden Första frågan gällde om entreprenören överhuvudtaget tog in synpunkter från marknaden under sitt utvecklingsarbete. Alla utom fyra gjorde det. Svarsalternativ 1. Ja Nej 4 Figur 25. Tog du in synpunkter från marknaden under ditt utvecklingsarbete? * Totalt antal intervjupersoner är 24 Det är också intressant att veta hur det gick till att få in information från marknaden. Av de 20 som svarade att de tagit in information från marknaden under utvecklingsarbetet varierade sättet enligt illustrationen nedan. Svarsalternativ 1. Samarbete med potentiell användare/kund/finansiär Synpunkter från samarbetspartner under utvecklingen 9 3. Synpunkter från undersökningar, enkäter, marknadsstudier, etc 7 4. Annat; från kunder och samarbetspartners jag redan har 2 Figur 26. Hur tog du in information från marknaden? * Flera svarsalternativ är möjliga Totalt antal intervjupersoner som svarade ja är 20 Graden av marknadsinvolvering under utvecklingsarbetet varierar men merparten har ett samarbete med potentiella användare, kunder eller finansiärer. En stor del tar också in synpunkter från samarbetspartners på andra sätt eller gör olika typer av marknadsundersökningar. Sättet som de sociala entreprenörerna bedriver sitt utvecklingsarbete på liknar i stor utsträckning det som tjänsteinnovatörer brukar använda sig av, nämligen tidig marknadskontakt och en successivt förfinad problemformulering som utgångspunkt, medan teknik- och produktinnovatörer i större utsträckning arbetar med sin lösningsidé som utgångspunkt, möjligtvis i samarbete med en särskild CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 25

26 partner eller potentiell användare 25. Man skulle med fog kunna säga att de sociala entreprenörerna i ännu högre grad än tjänsteinnovatörerna utgår ifrån upplevda problem som vi tidigare redovisat, nämligen att orättvisor och missnöje med nuvarande lösningar är de starkaste drivkrafterna för sociala innovationer enligt vår undersökning. Figur 27. När kommer kunden in i bilden jämförelser mellan produkt-, tjänste- och sociala entreprenörer 6.2 Betalande kunder Ett annat mått på kundinvolvering är om entreprenören haft betalade kunder till sitt projekt redan under tiden i CSES inkubator eller kanske rent av dessförinnan. Över hälften hade haft intäkter under utvecklingsarbetet. Svarsalternativ 1. Ja Nej 11 Figur 28. Har du haft några intäkter från kunder under utvecklingsprocessen? * Totalt antal intervjupersoner är 24 Vilken typ av kund varierar men vanligtvis kommer den första betalningen från en kund man haft med under lång tid, ofta från början av utvecklingsarbetet, vilket framgår av illustrationen nedan. Svarsalternativ 1. En jag haft kontakt med från allra första början 8 2. En kund som jag sökte upp själv 4 3. En som jag blev introducerad till genom CSES 1 Figur 29. Vem blev den första betalande kunden? * Svar från de 13 entreprenörer som haft intäkter Tidiga kundintäkter är naturligtvis bra för att finansiera utvecklingsarbetet men de räcker sällan till utan annan finansiering behövs också. 25 Se rapporten Tjänsteinkubatorn utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer, sidan 22, där jämförelserna mellan produkt- och tjänsteinnovatörer illustreras. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 26

27 6.3 Finansiering av utvecklingsarbetet Att hitta finansiering för utvecklingsarbetet noterades tidigare som det vanligaste problemet för entreprenörerna under utvevecklingsprocessen. Merparten av entreprenörer hade emellertid fått någon slags finansiering under utvecklingsarbetet. Svarsalternativ 1. Ja Nej 8 Figur 30. Har du fått finansiering under utvecklingsprocessen? * Svar från samtliga 24 entreprenörer Källorna till finansiering för socialt entreprenörskap som CSES entreprenörer varit i kontakt med och fått finansiering ifrån är relativt många och uppgår till drygt ett 20-tal för de 16 entreprenörer hos CSES som fått extern finansiering för sitt utvecklingsarbete. Nedan visas en bruttolista över använda finasiärer. Fritextsvar forts. SIDA Sörmlandsfonden Åf & Veckans Affärers Pris Affärsänglar Internetfonden Vunnit tävlingar Min gamla arbetsgivare Vinnova Almi lån Stockholms läns landsting Branschförening Reach for Change Stiftelsen Good Cause Almi konsultcheckar Stiftelsen Hirsch Företag Skandia Idéer för livet Privatpersoner Almi Förstudie Ungas innovationskraft Stenbeck Stiftelsen Oscar Hirsch stiftelse SEB Figur 31. Från vem har du fått finansiering? * Bruttolista från 16 entreprenörer som fått finansiering Inte alla har som syns fått finansiering. Det kan bero på att man aldrig sökt men i de flesta fall på att man fått avslag. Merparten av de som sökt finansiering har också fått avslag, nämligen 17 av totalt 24 som sökt. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 27

28 Svarsalternativ 1. Ja Nej 7 Figur 32. Har du sökt finansiering men fått avslag? * Totalt antal intervjupersoner är 24 Orsakerna till avslag är varierande och beroende på finansiärens villkor och den sökandes meriter och situation. Fritextsvar 1. Var utanför deras område 3 2. Var en tävling och vi vann inte 2 3. Utan motivering 2 4. Måste vara aktiebolag 1 5. Nyhetsvärdet alltför dåligt 1 6. Krävde medfinansiering 1 7. Kände mig inte och förstod inte 1 8. Trodde inte på vår budget 1 9. Vi hann inte leverera allt materialet i tid Ville ha en tydligare målgrupp Inte ett arbetsintegrerande socialt företag Inte ett socialt företag alltför kommersiella Vi var i alltför tidig fas 1 Figur 33. Vilka var orsaker till att du fick avslag på den sökta finansieringen? * Svar från de 17 entreprenörerna som fått avslag Flera av anledningarna till avslag enligt illustrationen ovan är lätta att förstå, t ex att man söker utanför finansiärens område eller att det rör sig om en tävling där inte alla kan vinna, medan andra kan vara mera dunkla, t ex att man inte var tillräckligt känd eller att man helt enkelt inte gav någon motivering. Trots att man fått avslag så har ändå 16 av de totalt 24 entreprenörerna lyckats hitta extern finansiering, enligt vad vi noterat tidigare. Finansieringsproblemen är högt uppe på agendan för de sociala entreprenörerna. Detta gäller också för produktinnovatörer som tidigt råkar ut för kostsam teknikutveckling, enligt den tidigare undersökning där dessa jämfördes med tjänsteinnovatörer Se rapporten Tjänsteinkubatorn utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer, sidan 25, där jämförelserna mellan produkt- och tjänsteinnovatörer illustreras. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 28

29 Figur 34. Finansieringsproblemet jämförelser mellan produkt-, tjänste- och sociala entreprenörer Man kan naturligtvis få hjälp med annat än rena pengar från externa källor (utöver allt det stöd som CSES och partners ordnar). Det kan vara gratis tillgång till en rad olika saker. Nedan visas en bruttolista över de olika slags gratishjälp som entreprenörerna har fått. Fritextsvar 1. Gratis kontor 6 2. Gratis webutveckling 4 3. Gratis konsulthjälp 2 4. Gratis utveckling av logotype/grafisk lay out 2 5. Gratis utbildning 2 6. Gratis hjälp med text och copy 1 7. Gratis praktikant 1 8. Gratis korrekturläsning 1 9. Gratis advokathjälp Gratis bokföringsprogram Gratis bokföring Gratis research Gratis översättning av text Gratis inträdesbiljetter Frivillig arbetskraft 1 Figur 35. Har du fått annan hjälp/bidrag än rena pengar? * Flera svarsalternativ är möjliga Totalt antal intervjupersoner är 24 Det vanligaste är gratis kontor och då gäller det utöver den fysiska arbetsplats som CSES erbjuder under den 6 månader långa tiden i inkubatorn, eller kontor efter tiden hos CSES. Gratis CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 29

30 webutveckling är också vanligt, liksom grafiskt arbete t ex med logotype, utbildning av olika slag och relevant konsulthjälp. 6.4 Hur skyddar man sin idé? När man bedriver konkurrensutsatt affärsverksamhet så brukar man också försöka skydda sin affärsidé på olika sätt. Det kan vara patent eller andra typer av rättsliga skydd. De sociala entreprenörerna resonerar ofta på helt andra sätt, vilket framgår av illustrationen nedan. Svarsalternativ 1. Bygga täta relationer med kunder Har inget emot att så många som möjligt satsar på det jag gör Hålla hög utvecklingstakt 8 4. Har ingen speciell strategi för att skydda idén 6 5. Publicering av resultat 5 6. Mönsterskydd/varumärke 5 7. Upphovsrätt 4 8. Satsa på öppna källor 4 9. Hemlighållande av affärskritisk kunskap Annat: Få kritisk massa i acceptansen Patent - Figur 36. Hur gör du för att skydda din idé? * Flera svarsalternativ är möjliga Totalt antal intervjupersoner är 24 Som framgår av illustrationen ovan så använder de sociala entreprenörerna ofta täta relationer med kunderna som skydd mot konkurrens. Det som emellertid är mest anmärkningsvärt är att man nästan lika ofta har inställningen att det inte gör något att så många som möjligt satsar på samma sak som en själv detta är helt unikt för sociala entreprenörer jämfört med andra. De sociala entreprenörerna använder också hög utvecklingstakt som skydd eller så arbetar man helt enkelt med öppna källor. Flera anger också att man inte har någon speciell strategi för att skydda sin idé. Det kan tyckas anmärkningsvärt att de sociala entreprenörerna aldrig använder patent för att skydda sina idéer men det är något som de faktiskt har gemensamt med tjänsteinnovatörer. De sociala entreprenörerna har faktisk flera andra egenskaper gemensamt med tjänsteinnovatörerna, vilket framgår av illustrationen nedan Se rapporten Tjänsteinkubatorn utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer, sidan 27, där jämförelserna mellan produkt- och tjänsteinnovatörer illustreras. CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 30

31 Figur 37. Hur gör du för att skydda din idé - jämförelser mellan produkt-, tjänste- och sociala entreprenörer Ett annat viktigt steg i utvecklingsarbetet är att försöka internationelisera sin idé. 6.5 Internationalisering av idén Av de 24 entreprenörerna så var det 7 som hade gjort försök att internationalisera sin idé. Svarsalternativ 1. Ja 7 2. Nej 17 Figur 38. Har du gjort några försök att internationalisera din idé? * Totalt antal intervjupersoner är 24 Sättet att internationalisera verksamheten varierade. Det var lika vanligt att själv ta kontakt med någon lämplig person i utlandet som sätta upp eget företag i utlandet eller lägga ut erbjudandet på Internet. Det fanns också team som redan hade utländska medlemmar, vilket gjorde idén internationell från starten. Svarsalternativ 1. Tagit kontakt med person/företag i utlandet 2 2. Satt upp eget företag i utlandet 2 3. Licensierat till utländsk licenstagare - 4. Lagt ut erbjudandet på Internet 2 5. Annat; teammedlemmar från olika länder marknadsföring och kunder i flera länder blivit kontaktad av kunder i utlandet Figur 39. På vilket sätt har du försökt internationalisera din verksamhet? * Flera svarsalternativ möjliga Svar från de 7 intervjupersoner som försökt internationalisera verksamheten CSES Utvärderingsrapport ESF-rådet 31

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

De nya affärsmodellerna. - värdeskapande affärsinnovationer Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund. Rapport

De nya affärsmodellerna. - värdeskapande affärsinnovationer Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund. Rapport Rapport 2010:07 2010:09 De nya affärsmodellerna - värdeskapande affärsinnovationer Tillväxtanalys Studentplan 3, 831 40 Östersund Sveriges näringsliv har förändrats dramatiskt under de senaste decennierna.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare December 2014 En studie genomförd av Oxford Research AB Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare 18-35 år Uppdragsgivare:

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället

Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället Innovativa tjänsteföretag och forskarsamhället omaka par eller perfect match? Forum för tjänsteföretagare Till er tjänst Säg ordet innovation och man tänker genast på tekniska uppfinningar, på apparater

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Att lyckas med finansieringen. Praktisk guide för sociala entreprenörer

Att lyckas med finansieringen. Praktisk guide för sociala entreprenörer Att lyckas med finansieringen Praktisk guide för sociala entreprenörer December 2013 1 Finansiering - en av entreprenörens första frågor Både som vanlig konventionell entreprenör eller som social entreprenör

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer