Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping"

Transkript

1 Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande: Kristoffer Andsten Mikael Enmalm (närvarande lördag och söndag 14:30-15:30) Elin Gullberg Bohlin David Gustavsson Hanna Jonsson Marcin Kucharski Jon Nilsson Andreas Brodin Dagny Petrussen Övriga deltagare: Lars Johansson, Sveroks kansli Underskrifter: Elin Gullberg Bohlin, mötessekreterare Andreas Brodin, mötesordförande Jon Nilsson, mötesjusterare Marcin Kucharski, mötesjusterare

2 Sida 2 av 86 Innehåll Formalia 10 Mötets öppnande 11 Val av mötesordförande 12 Val av justerare 13 Mötets behörighet 14 Fastställande av dagordning Rapporter 20 Arbetsledning kansli 21 Kanslilokalen 22 Informationssatsning 23 Förbundstidning 24 Arbetsledning ordförande 25 Organisationsutveckling 26 Nationella spelveckan 27 Slag 28 Webbsite 29 Historiska Muséet 20.1 Operation frispel 21.1 Hemsideredaktör 22.1 Drift (dator) 23.1 Idéel Arena 24.1 Administration 25.1 Ekonomi 26.1 Demokrati 27.1 Ordföranderapport 28.1 Sekreterare 29.1 Lajvkommité 20.2 LSU 21.2 Distriktskontakt 22.2 PR/Marknadsföring 23.2 Internationella kontakter

3 Sida 3 av Externa kontakter 25.2 Pressansvarig 26.2 Utbildning 27.2 Arrangörssamverkan 28.2 Riksmöte 29.2 Styrelsevård Beslut 30 Ändring av mötesdatum 31 Antagning av föreningar I, ratficering 32 Antagning av föreningar II, ratficering 33 Nyanställning av kanslist, ratficering av per capsulam 34 E-postadresser på sverok.se, fråga bordlagd från tidigare möte 35 Annonsering isverox, fråga bordlagd från tidigare möte 36 Fansinbidrag 37 Mötesform 38 Fastställande av ombud inför riksmötet Diskussioner 39 Diskussion angående lokastartsbidrag Övriga Frågor 40 BU: Standardisering av skuldbrev 41 BU: Förfarande kring distriktsgarantin 42 BU: Motioner till LSU:s årsmöte, Repskapet. 43 DU: Rutiner angående mötesrutiner 44 DU: Anställning av kanslist 45 DU: Fëa Livia och fansinbidrag. 46 BU: Lajvkommitén 47 BU: Stockholms borgenärer

4 Sida 4 av 86

5 Sida 5 av 86 FS Mötets öppnande Beslut Hanna Jonsson öppnade mötet

6 Sida 6 av 86 FS Val av mötesordföranden Beslut Styrelsen beslutar att: 1) Välja Andreas Brodin till mötesordförande

7 Sida 7 av 86 FS Val av justerare Beslut Styrelsen beslutar att: 1) Välja Marcin Kucharski och Jon Nilsson som justerare

8 Sida 8 av 86 FS Frågan om mötets behörighet Beslut Styrelsen beslutar att: 1) Mötet är behörigt

9 Sida 9 av 86 FS Fastställande av dagordning Beslut Styrelsen beslutar att: 2) Fastställa dagordningen

10 Sida 10 av 86 FS Rapporter De olika styrelsemedlemmarna redogjorde för sina egna rapporter i samma ordning som dagordningen. Undantaget var Mikael som inte var närvarande från början och rapporterade sist. Dokumentation Rapporter Beslut Styrelsen beslutar att 1) Rapporterna angående ordföranderapport, angående sekreterare, angående ekonomi, angående sverox, angående arbetsledning ordförande, angående arbetsledning kansli, angående kanslilokalen, angående Drift(dator), angående administration, angående Demokrati, angående Organisationsutveckling, angående Informationssatsning, angående Webbsiten, angående Hemsideredaktör, angående Slag, angående Historiska Muséet, angående Idéel Arena, angående Nationell Spelvecka, angående Operation frispel, angående Rapport från Lajvkommité-möte, Externa kontakter, LSU, Distriktkontakt, PR/Marknadsföring, Internationella kontakter, Pressansvarig, Utbildning, Arrangörssamverkan, Riksmöte, Styrelsevård med ändringar biläggs protokollet

11 Sida 11 av 86 FS Revidering av mötesschema hösten och vintern 2002/03 Förbundsstyrelsen fastlade årets mötesschema i årets början, i den planeringen var endast tre möten inplanerade för hösten ( 6-8 sep, okt samt 29 nov - 1 dec) och inga möten bestämda för vintern fram till riksmötet. Det är viktigt att det ordinarie styrelsearbetet under hösten inte tappar fart eller vikt och fokus till förmån för planering och visionerande inför årsmöteshandlingarna. Därför är en revidering av mötesschemat föreslagen. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående revidering av mötesschema hösten och vintern 2002/03 Yrkanden 1) Mötesschemat för hösten ändras till: november och 6-8 december. 2) Mötesschemat för hösten ändras till: november och december. Beslut Styrelsen beslutar att: 3) Mötesschemat för hösten ändras till: november och 6-8 december.

12 Sida 12 av 86 FS Antagna föreningar I kansliets arbetsuppgifter ingår det att anta föreningar som senare ratificeras av förbundsstyrelsen. Handlingar i ärendet Lista på antagna föreningar (lista 1.) Beslut Styrelsen beslutar att: 1) Ratificera de antagna föreningarna

13 Sida 13 av 86 FS Antagna föreningar I kansliets arbetsuppgifter ingår det att anta föreningar som senare ratificeras av förbundsstyrelsen. Handlingar i ärendet Lista på antagna föreningar (lista 2.) Beslut Styrelsen beslutar att: 1) Ratificera de antagna föreningarna

14 Sida 14 av 86 FS Nyanställning av kanslist Med röstsiffrorna 10-2 antog styrelsen Per Capsulum belutet om att bifalla förslaget rörande anställning av kanslist. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående nyanstälning av kanslist. Yrkanden 1) Att den genomförda PC-omröstningen fastslås Beslut Styrelsen beslutar att: 1) Fastslå beslutet Reservation i frågan om anställning av kanslist Beslutet att utöka kanslipersonalen med en tredje fast anställd person togs förhastat och utan tydligt underlag och planering. Att ytterligare öka de redan ohållbart höga kostnaderna för kanslipersonal är inte i enlighet med tidigare riksmötens intentioner. Arbetsuppgifterna på kansliet är inte dokumenterade och det är därför svårt att få en överblick av arbetsmängden och därmed personalbehovet. Den av nuvarande kanslipersonalen upplevda höga arbetsbelastningen bör istället åtgärdas med tydligare arbetsrutiner och effektiviseringar. Marcin Kucharski David Gustavsson

15 Sida 15 av 86 FS Rättigheter till e-postadress i domänen sverok.se Allt eftersom tiden styrelser inom Sverok och kommer i och med detta få en e-postadress som slutar på sverok.se. För att inte förvirring ska uppkomma tog vi redan förra året ett beslut på att reglera e-post adresser enligt ett styrdokument. Detta har inte riktigt efterlevts. Yrkanden 1) Sverok Drift ansvarar för implementeringen 2) Att alla som har en adress som slutar på sverok.se blir aktivt tillfrågade varje år om dom vill ha kvar adressen 3) Att nuvarande adresser inte påverkas (grand father clause) 4) Att föreslagen policy från Kriss ( ) antas. 5) Endast förtroendevalda, förbundskansliet och arbetsgrupper på förbundsnivå skall inneha har adresser som slutar på sverok.se och att endast den aktuella styrelsen i det specifika distriktet bestämmer över adresser som slutar med distrikt.sverok.se Som komplement till liggande BU Dokumentation Policy från Kriss BU angående rättigheter till e-postadress i domänen sverok.se Beslut Styrelsen beslut att 1) Endast förtroendevalda, förbundskansliet och arbetsgrupper på förbundsnivå skall inneha har adresser som slutar på sverok.se och att endast den aktuella styrelsen i det specifika distriktet bestämmer över adresser som slutar med distrikt.sverok.se Som komplement till liggande BU (röstetal 3-3, ordförande fällde utslagsröst) att 2) Sverok drift ansvarar för implementeringen att 3) Nuvarande adresser inte påverkas att 4) Alla som har en sverok.se-adress blir aktivt tillfrågade om de vill ha kvar sin adress

16 Sida 16 av 86 FS Annonsering i Sverox Det finns ett behov att ha något att erbjuda i utbyte vid olika överenskommelser med företag och andra intressenter. Annonsplats i förbundstidningen är en stor tillgång som hittills varit outnyttjad. Annonsintäkterna är också ett välkommet tillskott för att kompensera för ökade distributionskostnader. Handlingar i ärendet: BU angående annonsering i Sverox Yrkanden 1) baksidan av Sverox upplåts som annonsplats. 2) ansvarig för externa kontakter hanterar annonsförsäljningen. Beslut Styrelsen beslutar att 1) baksidan av Sverox upplåts som annonsplats. att 2) ansvarig för externa kontakter hanterar annonsförsäljningen

17 Sida 17 av 86 FS Fansinbidrag Sverok har tidigare haft ett fansinbidrag. Trots att detta inte officiellt har avskaffats har inget budgetutrymme lämnats för detta. Därför måste nu styrelsen ta ställning till frågan. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående fansinbidrag. Yrkanden 1) Att fansinbidraget kvarstår enligt reglerna i bu:t. 2) Att fansinbidraget avskaffas. 3) Att FS diskuterar Fansinbidrag när verksamhetsplanen för 2003 tas fram. Beslut Styrelsen beslutar: att 1) Fansinbidraget avskaffas (röstetal 4-4, ordförande fällde utslagsröst) att 2) Att FS diskuterar Fansinbidrag när verksamhetplanen för 2003 tas fram.

18 Sida 18 av 86 FS Mötesform på riksmötet 2003 På tidigare riksmöten har olika mötesformer prövats, då främst åsiktstorg och plenum. Nu måste styrelsen ta ställning till vilken mötesform som skall användas på riksmötet Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående mötesform på riksmötet Yrkanden 1) Förbundsstyrelsen rekommenderar att på riksmötet 2003 använda mötesformen åsiktstorg. 2) Förbundsstyrelsen rekommenderar att på riksmötet 2003 använda mötesformen traditionellt plenum. 3) Att uppdra åt Brodin och Dagny att arbeta fram så bra mötesformer och förberedelser som möjligt Beslut Styrelsen beslutar: att 1) Förbundsstyrelsen rekommenderar att på riksmötet 2003 använda mötesformen traditionellt plenum.

19 Sida 19 av 86 FS Fastställande av ombud inför riksmötet 2003 Tidigare år har man vid olika tidpunker samlat in underlag för hur många sverokmedlemmar det finns i de olika distrikten. Eftersom ett datum inte är bestämt när detta skall göras bör förbundsstyrelsen fastställa ett sådant. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående fastställande av ombud inför riksmötet Yrkanden 1) Att medlemsantal fortsätts samlas in till och med den 1 november ) Att alla föreningar som lämnat medlemsantal för perioden 1/ till 30/ skall räknas med, även om de är avregistrerade. 3) Att föreningar som antagits efter den 1:a november inte räknas med. Beslut att 1) att 2) att 3) Medlemsantal fortsätts samlas in till och med den 1:a november Alla föreningar som lämnat medlemsantal för perioden 1/!-2002 till 30/ skall räknas med, även om de är avregistrerade Föreningar som antagits efter den 1:a november inte räknas med.

20 Sida 20 av 86 FS Diskussion angående lokalstartsbidrag Styrelsen diskuterade i enlighet med diskussionsunderlaget.. Handlingar: Diskussionsunderlag angåend lokalsstartsbidrag

21 Sida 21 av 86 Övriga frågor FS Standardisering av Skuldbrev Det är viktigt att det blir riktigt gjort med avtal och skuldebrev innan några pengar lånas ut. Därför bör förbundsstyrelsen ta ett beslut i frågan. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående standardisering av skuldebrev. Yrkanden 1) Förbundsstyrelsen godkänner bifogade förslag på skuldebrev som en form av standard som skuldebrev att utgå ifrån då någon ska låna pengar av förbundet. Beslut Styrelsen beslutar: att 1) Förbundsstyrelsen godkänner bifogade förslag på skuldebrev som en form av standar som skuldebrev att utgå ifrån då någon ska låna pengar av förbundet

22 Sida 22 av 86 FS Förfarande kring distriktsgarantin Flera av distrikten använder sig idag av den s.k. distriktsgarantin som beslutades av Riksmötet. Vi behöver ett förfarande för att handera utbetalningar kring detta i praktiken för att det ska flyta så smidigt som möjligt. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående förfarande kring distriktsgarantin. Yrkanden 1) Distriktsgarantin utlöses som lån till dess att distriktet med bokslut eller annan rimlig ekonomisk dokumentation kan styrka sin rätt till bidrag 2) Mandat för frågor rörande distriktsgarantin inordnas under styrdokumentet distrikt Beslut Styrelsen beslutar: att 1) Bifalla yrkande 1 och 2

23 Sida 23 av 86 FS Motioner till LSU:s årsmöte Eftersom Sverok är medlem i LSU borde Sverok vara med och påverka och därför är det lämpligt att Sverok skriver motioner till LSU:s årsmöte. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående LSU:s årsmöte Yrkande 1) Att sverok skriver två motioner om ämnena i belutsunderlaget till LSU:s årsmöte 1/12 2) Att Marcin Kucharski och Hanna Jonsson ansvarar för detta. Beslut att 1) att 2) skriver två motioner om ämnena i belutsunderlaget till LSU:s årsmöte 1/12 Marcin Kucharski och Hanna Jonsson ansvarar för detta

24 Sida 24 av 86 FS Diskussion angående mötesrutiner Styrelsen diskuterade i enlighet med diskussionsunderlaget. Handlingar i ärendet Inga, Hanna Jonsson föredrog ämnet.

25 Sida 25 av 86 FS Anställning av kanslist Styrelsen diskuterade i enlighet med diskussionsunderlaget. Handlingar i ärendet Rapport från Personalansvarig

26 Sida 26 av 86 FS Fëa Livia och fansinbidrag Styrelsen diskuterade i enlighet med diskussionsunderlaget. Handlingar i ärendet Inga, Kriss föredrog. Yrkanden: 1) Att Kansliet får mandat att behandla de redan inkomna ansökningarna i enlighet med gällande regler såsom de tidigare tillämpats 2) Att kansliet förbereder Fëaansökan och skickar resultatet till styrelsen som tar upp det som ett PC-beslut. Beslut: att Kansliet får mandat att behandla de redan inkomna ansökningarna i enlighet med gällande regler såsom de tidigare tillämpats

27 Sida 27 av 86 FS Lajvkommitén Vi måste ta ställning i frågan, antingen om vi ställer oss bakom arbetet med Lajvkommittén 2002 eller om vi inte är intresserade av att stödja detta arbete. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående Lajvkommitén samt Mikaels rapport från Lajvkommitémötet. Yrkande 1) Att Sverok aktivt tar avstånd från Lajvkommité 2002 Beslut Styrelsen beslutar: att 1) Bifalla att-sats 1. Motivation: Styrelsen tycker att det är bra när initiativ tas för att främja lajv i Sverige. Anledningen till att styrelsen nu beslutat att inte stödja lajvkommité 2002 är att arbetet inte har skötts enligt de demokratiska värderingar Sverok står för.

28 Sida 28 av 86 FS Borgenärer till Stockholm Stockholm vill hyra in en kopiator/printer/fax-maskin och behöver en borgenär Handlingar i ärendet Brev från Wille Raab, Ordförande Sverok Stockholm Yrkande 1) Att sverok går in som borgensman för distriktet Sverok Stockholm i den aktuella frågan. Beslut Styrelsen beslutar: att 1) Sverok går in som borgensman för distriktet Sverok Stockholm i den aktuella frågan.

29 Sida 29 av 86 Rapporter FS-möte FS Arbetsledning kansli Mikael Enmalm Rapport Senaste veckorna har mest koncentrerats mot arbetshelgen förra veckan och förberedelser inför den. Utfallet av den har jag ännu inte hunnit bilda mig någon uppfattning om, men det kommer muntligt under mötet. I övrigt har arbetet pågått som vanligt och arbetet med våra två onsdagsarbetare fungerar allt bättre. Vi har förlorat vår praktikant Oscar Ubeda Segmar i och med att tiden gick ut för hans praktiktjänst och nu är det upp till Fredrik Tallberg att axla hans mantel. Just nu ligger arbetet i fas och vi försöker få gjort sånt som man inte hinner med under de arbetstoppar som belastade stora delar av våren. Budgetrapport Inga utgifter utöver det vanliga. Planering Utvärdera arbetshelgen, eventuellt kalla till en ny arbetshelg och försöka få igång rapportrutiner för kansliet. Samt skola in ny personal.

30 Sida 30 av 86 FS Kanslilokalen Mikael Enmalm Rapport Vi beställde hyllor till laget för montering under arbetshelgen, men vår billiga leverantör visade sig inte kunna hålla tiden så inga hyllor blev skruvade. Vi har beställt en fönsterputs av alla glasytor på fastigheten, utom de på lagret, såväl utvändigt som invändigt. Vi har inhandlat en borrmaskin och lite verktyg, för att kunna ta oss an betongväggarna. Vi har försökt kasta ut lite krokar för att få tag i en konstnär för att pryda väggarna med lite motiv som vi har köpt ramar till. Ännu utan större resultat, vilket nästan står i proportion till ansträngningarna. Sista styrelsesängen är monterad. Ny telefon är inhandlad och igångsatt. En nätt liten sak. Vi har flitigt försökt få tag i fastighetsägaren, utan resultat. Sedan har vi säkert gjort 1000 andra saker som jag glömt bort. Budgetrapport Vi har lagt ut runt kronor på hyllor till lagret. Vi har beställt fönsterputs för runt 700 kronor. Vi har inhandlat verktyg för en summa pengar, däribland en borrmaskin. Runt 2000 kronor. Vi har köpt sänglampor, tavelramar och mycket annat smått och gott. Runt 3500 kronor. Vi har förvärvat en telefon, trädgårdsnalle, för 1900 kronor. I övrigt inget utöver det normala vad jag minns. Planering Vi ska på något sätt ordna så våra nya lagerhyllor monteras och se till så det blir ordentlig ordning på lagret. Katalogiserat och städat och ordnat. Vi ska ta oss an betongväggarna medelst den nya borrmaskinen för att få upp lite tavlor, skohyllor, belysning och liknande. Utvärdera telefoniförvärvet och göra eventuella nyinvesteringar inom segmentet. Vi försöker hitta en konstnär för att pryda väggarna på kanslilokalen.

31 Sida 31 av 86 Vi ska boka ett möte med fastighetsägaren, för att under det kunna avgöra hur länge vi får stanna i lokalerna, vilka alternativ som finns och hur mycket det är värt för oss att investera om vi måste flytta. Alternativt om fastighetsägaren kan betala nödvändig upprustning. Bland annat. Reservation Jag är sjukskriven just nu och av den anledning kan jag i min stora förvirring ha glömt ett och annat av värde för den här rapporten. Jag ber i så fall få återkomma med förtydligande på mötet.

32 Sida 32 av 86 FS Informationssatsningen Mikael Enmalm Rapport Ett informationsutskick har sammanställts och skickats ut till samtliga aktiva på distrikts- och förbundsnivå. Budgetrapport Inga pengar att spendera. Planering Få tummen ur och börja jobba mer aktivt med detta område.

33 Sida 33 av 86 FS Rapport Förbundstidning David Gustavsson Rapport Tidningen har bytt tryckeri till Elanders Graphic system. Diskussioner kommer att föras angående att ha ett nybörjarrollspel som bilaga. Sverox #26 har utkommit planenligt. Budgetrapport Inga pengar spenderade

34 Sida 34 av 86 FS Arbetsledning ordförande Jon Nilsson Rapport De nya rutiner som antogs på förra mötet i samband med arbetsbeskrivningen för förbundsordförande har börjat implementeras. Detta har gått tämligen bra, framförallt så börjar telefontiderna mellan 11 och 20 fungera. Budgetrapport Inga utgifter här inte. Planering I övrigt från flera håll har påpekats att informationen om vad ordförande har för sig varit dålig och att det ibland varit svårt att ta del av planering och liknande. Detta ska förhoppningsvis kunna förbättras inom kort. Fortsatt arbete i enlighet med styrdokument och arbetsbeskrivningen för förbundsordförande.

35 Sida 35 av 86 FS Organisationsutveckling Jon Nilsson Rapport Arbetet med syftesutredningen har fortsatt genom att en diskussion på Sveroks forum har initierats. Flera kända debatter har fått personliga inbjudningar att delta vilket lett till att det varit en hel del bra tankar och idéer som luftats där. Arbetsgruppen har inte haft något ytterligare möte. Medlemskapsutredningen har inte inletts. Arbetsgruppen om distriktsstadgarna skulle träffats på fältslaget men det fanns inte tid och tillräckligt många närvarande för at genomföra ett bra första möte så det är skjutet på framtiden. Budgetrapport Inga utgifter här Planering Ett möte med syftesutredningsgruppen är preliminärt inplanerat till söndagen den 27 oktober. Distriktsstadgarna kommer troligen få vänta till nästa slag. Medlemskapsfrågan ska tas upp inom en månad i en liten diskussionsgrupp som ska lämna ett beslutsunderlag till kommande förbundsstyrelsemöte.

36 Sida 36 av 86 FS Den nationella spelveckan Jon Nilsson Rapport Ett utskick till alla föreningar har gjorts med information om och tips inför spelveckan. Förhandlingarna med spelföretag har avslutats och totalt är det fem olika spel som erbjuds våra föreningar. En mängd material har tagits fram till den nya hemsidan och till Sverox. Totalt har ca 200 föreningar anmält sig för att vara aktiva under spelveckan vilket är en stor framgång, klart över både det uppsatta målet och förra årets siffror. Detta kommer innebära att budgeten överskrids i och med att kostnaden för utskick av nsv-paket och utbetalningar av bidraget kommer bli högre än väntat. Kostnaderna har minskats genom att antalet utskick av de dyra displayboxarna mer än halverats jämfört med planen och att den uppsatta tidsgränsen för nsv-bidraget (ansökningar ska vara inkomna senast en månad efter spelveckan) kommer hållas hård. Pengarna går ju i stort sett direkt till föreningarna där de dessutom genererar intäkter för förbundet (genom fler medlemmar, nya föreningar och verksamhet i de gamla) vilket sammantaget gör att de negativa effekterna av att gå över budgeten är mindre än de postiva. Budgetrapport Det har kostat en hel del pengar här. Dels ett utskick till alla föreningar, dels kostnaden för svarsporto för föreningar som anmält sig för att demonstrera spel. Vidare är det kostnaden för materialet till nsv-paketet (dvs affischer, t-shirts) och för att skicka ut dessa ca 200 paket. Totalt är det kr som spenderats. Planering Det mesta från Sveroks sida är gjort inför spelveckan och under själva veckan kommer inte Sverok göra så mycket själva. Det är föreningarna som gr saker, Sverok ställer enbart upp med stöd av olika former. Ska själv försöka besöka ett par olika arrangemang under spelveckan och kontinuerligt uppdatera hemsidan. En del kvarstår att göra med att ordna med utskickningen av spel och paket till intresserade samt att göra en bearbetning av massmedia.

37 Sida 37 av 86 FS Slag Kriss Andsten Rapport Sverok Gävle Dala har hållit sitt slag. Överlag verkar slaget väldigt uppskattat. Budgetrapport Väntar på sammanställning från kansli- eller Brodinhåll. Ska tydligen komma till mötet. Planering Ingen planering annat än det som står i arbetsområdesdokumentet. Då delar av förbundsstyrelsen inte kan släppa väl ingrodda kontrollbehov vågar jag inte sia i framtiden över huvud taget. Är för stunden gruvligt trött på dessa individer som vägrar låta en detalj passera utan att vidimeras med dem, men samtidigt inte är intresserade av att lägga ner tid på slagen. Förhoppningsvis kommer det på ett eller annat sätt finnas en planering kort efter mötet.

38 Sida 38 av 86 FS Websiten Kriss Andsten Rapport Efter en september månad fylld med allsköns skräp blev sidan klar för publicering i början av oktober. Processen har varit demi-publik - djungeltelegrafen har spridit informationen om att sidan existerar och kommentarer har kommit in från allsköns håll. Förfrågan om kommentarer har dock inte skickats ut på någon bred front. Status för närvarande är att vi är i ett slags grundläge. Funktionaliteten från gamla sidan finns i den nya. Innehållet är i de flesta fall bättre, i några fall ungefär likvärdigt. Budgetrapport Noll. Zero. Void. Planering Inom den nära framtiden, se över framför allt sektionen om 'verksamhet'. Se till att så många som möjligt och rimligt får nödvändig utbildning i hur man underhåller innehållet på sidan. På längre sikt (fram tills riksmötet), säkerställa att sidan har en livskraftig redaktion som har kunskapen samt intresset att sköta sidans innehåll. Förbundsstyrelsen ska inte ha som uppgift att driva in artiklar och sköta någon slags kontinuitet.

39 Sida 39 av 86 FS Historiska Muséet Kriss Andsten Rapport Har inte vare sig hört något eller försökt ta kontakt med historiska. Budgetrapport Händer inget, kostar inget. Planering Ta kontakt. Försöka få kontaktuppgifterna av lämplig person.

40 Sida 40 av 86 FS Rapport angående Operation Frispel Av Petra Malmgren I juni beslutade styrelsen att de kronor som vi fick från Ungdomssstyrelsen i våras ska tas emot. Dessa pengar ska användas för att distrikten ska kunna göra de delar av sina projekt de inte haft möjlighet att göra förut på grund av för lite pengar. Alla distrikt har informerats om att de ska rapportera om sin tidigare verksamhet samt hur de planerar att gå vidare med projektet ifall de vill ha mer pengar. Sverok Ost Sverok Ost har fått ytterligare pengar och genomfört större delen av sitt projekt. Kan eventuellt få mer pengar, då de har en mindre del av sitt projekt kvar. Sverok Västra Götaland Sverok Västra Götaland har inte rapporterat något men planerar att genomföra verksamhet inom projektet under hösten. Jag vet inte ifall de vill ha mer pengar, men jag tror inte det. Sverok Stockholm Sverok Stockholm har sagt att de ska rapportera och är intresserade av mer pengar. De har använt alla pengar de fått tidigare. Sverok Svealand Sverok Svealand har sagt att de ska rapportera och är intresserade av mer pengar. De har dock inte gjort särskilt mycket inom projektet hittills. Sverok SKuD Sverok SKuD har genomfört stora delar av projektet, men inte bestämt sig för ifall de vill göra något mer. Sverok Övre Norrland Sverok Övre Norrland har genomfört hela sitt projekt och vill inte ha mer pengar. Jag väntar på slutrapport.

41 Sida 41 av 86 Sverok Nedre Norrland Sverok Nedre Norrland kan inte få några fler pengar än vad de tidigare har fått. Deras projekt är ännu inte genomfört. Sverok GävleDala Sverok GävleDala har inte rapporterat vad de har genomfört för verksamhet och inte heller gett intryck av att vilja ha ytterligare pengar, men ryktet säger att de har gjort något i alla fall. Budget kronor spenderade. Planering Jag planerar att fortsätta ha kontakt med distrikten, både för att få dem att göra något, det är ju fortfarande lite tid kvar, och för att få dem att lämna in slutrapporter för vad de har gjort. Sista datum för att genomföra projekt är satt till 31 december. Sedan kommer jag börja kräva in slutrapporter, även om jag kommer att försöka få in dem redan under hösten.

42 Sida 42 av 86 FS Rapport angående hemsideredaktörsarbetet av Petra Malmgren Hemsidan är nu online (hoppas jag). Mycket tid de senaste månaderna har gått åt till att skriva och samla in text till hemsidan. En hel del är taget från den gamla hemsidan, men mycket är nyproducerat. Strukturen för hemsidan är till viss del annorlunda. De olika menyvalen som finns på första-sidan är Förbundet, Förening, Verksamhet och Kontakt. Dessutom finns en länk till information på engelska, en sökfunktion och ett forum. Under Förbundet ligger organisationsrelaterad information, till exempel information om vad Sverok är, styrelsen, riksmötet och stadgar. Föreningsmenyn är ny och har tillkommit då jag såg ett behov av mer föreningsrelaterad information på hemsidan. Här finns information om hur man startar och sköter en förening, exempel på vanliga frågor som föreningar har och svaren på dessa frågor samt blanketter föreningarna behöver. Under Verksamhet finns beskrivning av de olika hobbygrenarna samt information om andra verksamhetsrelaterade saker som konvent, scenariobanken, Sverox samt aktuella saker som nationella spelveckan. På hemsidans förstasida finns hela tiden en så kallad spot, som sätter ett visst ämne i fokus under några dagar. Det kan handla om aktuella Sverokämnen, konvent, lajv och filmpremiärer bland mycket annat. Detta är nytt och ersätter de tidigare pusharna på förra sidan. Nyheterna kommer dock att fungera som förut. Planering Nu när hemsidan är online kan vi som arbetat med den pusta lite, men inte alltför länge eftersom det hela tiden krävs uppdateringsarbete och utveckling av hemsidan. För att underlätta detta kommer försök att organisera en hemsideredaktion att göras. Förutom normal textuppdatering finns en del lite större saker som planeras att genomföras under hösten. Exempel på detta är ett kalendarium och en genomarbetning av texterna under verksamhetsmenyn. Även riksmötesdelen på hemsidan ska växa avsevärt. Många fler bilder än vad som finns idag kommer att behövas till hemsidan. I arbetet med att skaffa nytt material till hemsidan kommer förbundsstyrelsens hjälp att krävas. Jag skulle uppskatta om ni tar arbetet på allvar och gör det jag ber er om alternativt hänvisar mig

43 Sida 43 av 86 till någon annan. Jag vill inte bara ha er arbetskraft utan även era idéer. Tycker ni något om hemsidan så hör gärna av er till mig.

44 Sida 44 av 86 FS Drift Kriss Andsten Rapport En del uppdateringar av diverse system har skett. Inget enormt spännande. Kansliet har numera en praktikant som har tillgång till alla system. Detta har förbättrat svarstiderna på förfrågningar om förändringar avsevärt, speciellt på sådana tider då undertecknad inte är vid en dator. Visioner om en Krissfri drift kan skönjas i slutet av tunneln. Budgetrapport Nil. Planering Lägga en veckas arbete på att skriva dokument för att avstyra dumheter. Framtagande av manualer. Info om hosting till Sverox.

45 Sida 45 av 86 FS Ideell Arena Brodin Rapport Jag har haft kontakt med Sofia Modigh som är nyanställd på Ideell Arena förutom den tidigare tjänstemannen Jan Ström. Vi träffades nyligen då jag var på en konferens i Kristianstad vilken arrangerades av Kristianstad Högskola och Regional Ideell Arena, jag var där som student då jag läser kursen Ideellt ledarskap och kompetensutveckling, 10p. Jag förklarade Sveroks intresse att fortsätta arbeta nära med IA och beklagade att vi varit dåliga på att hålla kontakt. Jag berättade att jag haft fullt upp med mina tre andra ansvarsområden men att detta säkerligen kommer att ändras nästa år. Vi hälsades även välkomna till det styrelsesymposium som jag, Hanna, Marcin, David och Kriss är anmälda till i november.

46 Sida 46 av 86 FS Administration Andreas Brodin Rapport Eftersom denna rubrik har blivit mer eller mindre synonym med förbundsdatabasen så är det detta som jag rapporterar om. Det är inga större glädjerop på denna front, alla kraft som jag förväntat mig och blivit lovad av Kriss efter LinCon har som bekant runnit in i hemsidan istället då förbundsstyrelsen på mötet i somras valde att göra denna prioritering. Visst blev den sidan väldigt snygg och funktionell men tyvärr till priset av en funktionerande förbundsdatabas som det var planerat i våras. Kriss har en nödlösning på fikan som antagligen måste implementeras men den innebär i sig ännu en förskjutning i framtiden. Den tekniska specifikationen på vad som återstår förstår jag själv inte ett dyft av men det verkar krävas en del kompetens inom programmering för att lösa det. Jag och Kriss har för avsikt att engagera Viktor Klang (SKuD) för detta och kommer att ta kontakt med honom. (Förseningen av förbundsdatabasen är på inget sätt Kriss fel, tvärtom, han har gjort övermänskliga prestationer med både denna och hemsidan för att ingen av dem skulle haverera, jag vill göra detta helt kristallklart)

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03 (Föregående möte var 2004-07-24--25) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer