Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping"

Transkript

1 Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande: Kristoffer Andsten Mikael Enmalm (närvarande lördag och söndag 14:30-15:30) Elin Gullberg Bohlin David Gustavsson Hanna Jonsson Marcin Kucharski Jon Nilsson Andreas Brodin Dagny Petrussen Övriga deltagare: Lars Johansson, Sveroks kansli Underskrifter: Elin Gullberg Bohlin, mötessekreterare Andreas Brodin, mötesordförande Jon Nilsson, mötesjusterare Marcin Kucharski, mötesjusterare

2 Sida 2 av 86 Innehåll Formalia 10 Mötets öppnande 11 Val av mötesordförande 12 Val av justerare 13 Mötets behörighet 14 Fastställande av dagordning Rapporter 20 Arbetsledning kansli 21 Kanslilokalen 22 Informationssatsning 23 Förbundstidning 24 Arbetsledning ordförande 25 Organisationsutveckling 26 Nationella spelveckan 27 Slag 28 Webbsite 29 Historiska Muséet 20.1 Operation frispel 21.1 Hemsideredaktör 22.1 Drift (dator) 23.1 Idéel Arena 24.1 Administration 25.1 Ekonomi 26.1 Demokrati 27.1 Ordföranderapport 28.1 Sekreterare 29.1 Lajvkommité 20.2 LSU 21.2 Distriktskontakt 22.2 PR/Marknadsföring 23.2 Internationella kontakter

3 Sida 3 av Externa kontakter 25.2 Pressansvarig 26.2 Utbildning 27.2 Arrangörssamverkan 28.2 Riksmöte 29.2 Styrelsevård Beslut 30 Ändring av mötesdatum 31 Antagning av föreningar I, ratficering 32 Antagning av föreningar II, ratficering 33 Nyanställning av kanslist, ratficering av per capsulam 34 E-postadresser på sverok.se, fråga bordlagd från tidigare möte 35 Annonsering isverox, fråga bordlagd från tidigare möte 36 Fansinbidrag 37 Mötesform 38 Fastställande av ombud inför riksmötet Diskussioner 39 Diskussion angående lokastartsbidrag Övriga Frågor 40 BU: Standardisering av skuldbrev 41 BU: Förfarande kring distriktsgarantin 42 BU: Motioner till LSU:s årsmöte, Repskapet. 43 DU: Rutiner angående mötesrutiner 44 DU: Anställning av kanslist 45 DU: Fëa Livia och fansinbidrag. 46 BU: Lajvkommitén 47 BU: Stockholms borgenärer

4 Sida 4 av 86

5 Sida 5 av 86 FS Mötets öppnande Beslut Hanna Jonsson öppnade mötet

6 Sida 6 av 86 FS Val av mötesordföranden Beslut Styrelsen beslutar att: 1) Välja Andreas Brodin till mötesordförande

7 Sida 7 av 86 FS Val av justerare Beslut Styrelsen beslutar att: 1) Välja Marcin Kucharski och Jon Nilsson som justerare

8 Sida 8 av 86 FS Frågan om mötets behörighet Beslut Styrelsen beslutar att: 1) Mötet är behörigt

9 Sida 9 av 86 FS Fastställande av dagordning Beslut Styrelsen beslutar att: 2) Fastställa dagordningen

10 Sida 10 av 86 FS Rapporter De olika styrelsemedlemmarna redogjorde för sina egna rapporter i samma ordning som dagordningen. Undantaget var Mikael som inte var närvarande från början och rapporterade sist. Dokumentation Rapporter Beslut Styrelsen beslutar att 1) Rapporterna angående ordföranderapport, angående sekreterare, angående ekonomi, angående sverox, angående arbetsledning ordförande, angående arbetsledning kansli, angående kanslilokalen, angående Drift(dator), angående administration, angående Demokrati, angående Organisationsutveckling, angående Informationssatsning, angående Webbsiten, angående Hemsideredaktör, angående Slag, angående Historiska Muséet, angående Idéel Arena, angående Nationell Spelvecka, angående Operation frispel, angående Rapport från Lajvkommité-möte, Externa kontakter, LSU, Distriktkontakt, PR/Marknadsföring, Internationella kontakter, Pressansvarig, Utbildning, Arrangörssamverkan, Riksmöte, Styrelsevård med ändringar biläggs protokollet

11 Sida 11 av 86 FS Revidering av mötesschema hösten och vintern 2002/03 Förbundsstyrelsen fastlade årets mötesschema i årets början, i den planeringen var endast tre möten inplanerade för hösten ( 6-8 sep, okt samt 29 nov - 1 dec) och inga möten bestämda för vintern fram till riksmötet. Det är viktigt att det ordinarie styrelsearbetet under hösten inte tappar fart eller vikt och fokus till förmån för planering och visionerande inför årsmöteshandlingarna. Därför är en revidering av mötesschemat föreslagen. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående revidering av mötesschema hösten och vintern 2002/03 Yrkanden 1) Mötesschemat för hösten ändras till: november och 6-8 december. 2) Mötesschemat för hösten ändras till: november och december. Beslut Styrelsen beslutar att: 3) Mötesschemat för hösten ändras till: november och 6-8 december.

12 Sida 12 av 86 FS Antagna föreningar I kansliets arbetsuppgifter ingår det att anta föreningar som senare ratificeras av förbundsstyrelsen. Handlingar i ärendet Lista på antagna föreningar (lista 1.) Beslut Styrelsen beslutar att: 1) Ratificera de antagna föreningarna

13 Sida 13 av 86 FS Antagna föreningar I kansliets arbetsuppgifter ingår det att anta föreningar som senare ratificeras av förbundsstyrelsen. Handlingar i ärendet Lista på antagna föreningar (lista 2.) Beslut Styrelsen beslutar att: 1) Ratificera de antagna föreningarna

14 Sida 14 av 86 FS Nyanställning av kanslist Med röstsiffrorna 10-2 antog styrelsen Per Capsulum belutet om att bifalla förslaget rörande anställning av kanslist. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående nyanstälning av kanslist. Yrkanden 1) Att den genomförda PC-omröstningen fastslås Beslut Styrelsen beslutar att: 1) Fastslå beslutet Reservation i frågan om anställning av kanslist Beslutet att utöka kanslipersonalen med en tredje fast anställd person togs förhastat och utan tydligt underlag och planering. Att ytterligare öka de redan ohållbart höga kostnaderna för kanslipersonal är inte i enlighet med tidigare riksmötens intentioner. Arbetsuppgifterna på kansliet är inte dokumenterade och det är därför svårt att få en överblick av arbetsmängden och därmed personalbehovet. Den av nuvarande kanslipersonalen upplevda höga arbetsbelastningen bör istället åtgärdas med tydligare arbetsrutiner och effektiviseringar. Marcin Kucharski David Gustavsson

15 Sida 15 av 86 FS Rättigheter till e-postadress i domänen sverok.se Allt eftersom tiden styrelser inom Sverok och kommer i och med detta få en e-postadress som slutar på sverok.se. För att inte förvirring ska uppkomma tog vi redan förra året ett beslut på att reglera e-post adresser enligt ett styrdokument. Detta har inte riktigt efterlevts. Yrkanden 1) Sverok Drift ansvarar för implementeringen 2) Att alla som har en adress som slutar på sverok.se blir aktivt tillfrågade varje år om dom vill ha kvar adressen 3) Att nuvarande adresser inte påverkas (grand father clause) 4) Att föreslagen policy från Kriss ( ) antas. 5) Endast förtroendevalda, förbundskansliet och arbetsgrupper på förbundsnivå skall inneha har adresser som slutar på sverok.se och att endast den aktuella styrelsen i det specifika distriktet bestämmer över adresser som slutar med distrikt.sverok.se Som komplement till liggande BU Dokumentation Policy från Kriss BU angående rättigheter till e-postadress i domänen sverok.se Beslut Styrelsen beslut att 1) Endast förtroendevalda, förbundskansliet och arbetsgrupper på förbundsnivå skall inneha har adresser som slutar på sverok.se och att endast den aktuella styrelsen i det specifika distriktet bestämmer över adresser som slutar med distrikt.sverok.se Som komplement till liggande BU (röstetal 3-3, ordförande fällde utslagsröst) att 2) Sverok drift ansvarar för implementeringen att 3) Nuvarande adresser inte påverkas att 4) Alla som har en sverok.se-adress blir aktivt tillfrågade om de vill ha kvar sin adress

16 Sida 16 av 86 FS Annonsering i Sverox Det finns ett behov att ha något att erbjuda i utbyte vid olika överenskommelser med företag och andra intressenter. Annonsplats i förbundstidningen är en stor tillgång som hittills varit outnyttjad. Annonsintäkterna är också ett välkommet tillskott för att kompensera för ökade distributionskostnader. Handlingar i ärendet: BU angående annonsering i Sverox Yrkanden 1) baksidan av Sverox upplåts som annonsplats. 2) ansvarig för externa kontakter hanterar annonsförsäljningen. Beslut Styrelsen beslutar att 1) baksidan av Sverox upplåts som annonsplats. att 2) ansvarig för externa kontakter hanterar annonsförsäljningen

17 Sida 17 av 86 FS Fansinbidrag Sverok har tidigare haft ett fansinbidrag. Trots att detta inte officiellt har avskaffats har inget budgetutrymme lämnats för detta. Därför måste nu styrelsen ta ställning till frågan. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående fansinbidrag. Yrkanden 1) Att fansinbidraget kvarstår enligt reglerna i bu:t. 2) Att fansinbidraget avskaffas. 3) Att FS diskuterar Fansinbidrag när verksamhetsplanen för 2003 tas fram. Beslut Styrelsen beslutar: att 1) Fansinbidraget avskaffas (röstetal 4-4, ordförande fällde utslagsröst) att 2) Att FS diskuterar Fansinbidrag när verksamhetplanen för 2003 tas fram.

18 Sida 18 av 86 FS Mötesform på riksmötet 2003 På tidigare riksmöten har olika mötesformer prövats, då främst åsiktstorg och plenum. Nu måste styrelsen ta ställning till vilken mötesform som skall användas på riksmötet Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående mötesform på riksmötet Yrkanden 1) Förbundsstyrelsen rekommenderar att på riksmötet 2003 använda mötesformen åsiktstorg. 2) Förbundsstyrelsen rekommenderar att på riksmötet 2003 använda mötesformen traditionellt plenum. 3) Att uppdra åt Brodin och Dagny att arbeta fram så bra mötesformer och förberedelser som möjligt Beslut Styrelsen beslutar: att 1) Förbundsstyrelsen rekommenderar att på riksmötet 2003 använda mötesformen traditionellt plenum.

19 Sida 19 av 86 FS Fastställande av ombud inför riksmötet 2003 Tidigare år har man vid olika tidpunker samlat in underlag för hur många sverokmedlemmar det finns i de olika distrikten. Eftersom ett datum inte är bestämt när detta skall göras bör förbundsstyrelsen fastställa ett sådant. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående fastställande av ombud inför riksmötet Yrkanden 1) Att medlemsantal fortsätts samlas in till och med den 1 november ) Att alla föreningar som lämnat medlemsantal för perioden 1/ till 30/ skall räknas med, även om de är avregistrerade. 3) Att föreningar som antagits efter den 1:a november inte räknas med. Beslut att 1) att 2) att 3) Medlemsantal fortsätts samlas in till och med den 1:a november Alla föreningar som lämnat medlemsantal för perioden 1/!-2002 till 30/ skall räknas med, även om de är avregistrerade Föreningar som antagits efter den 1:a november inte räknas med.

20 Sida 20 av 86 FS Diskussion angående lokalstartsbidrag Styrelsen diskuterade i enlighet med diskussionsunderlaget.. Handlingar: Diskussionsunderlag angåend lokalsstartsbidrag

21 Sida 21 av 86 Övriga frågor FS Standardisering av Skuldbrev Det är viktigt att det blir riktigt gjort med avtal och skuldebrev innan några pengar lånas ut. Därför bör förbundsstyrelsen ta ett beslut i frågan. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående standardisering av skuldebrev. Yrkanden 1) Förbundsstyrelsen godkänner bifogade förslag på skuldebrev som en form av standard som skuldebrev att utgå ifrån då någon ska låna pengar av förbundet. Beslut Styrelsen beslutar: att 1) Förbundsstyrelsen godkänner bifogade förslag på skuldebrev som en form av standar som skuldebrev att utgå ifrån då någon ska låna pengar av förbundet

22 Sida 22 av 86 FS Förfarande kring distriktsgarantin Flera av distrikten använder sig idag av den s.k. distriktsgarantin som beslutades av Riksmötet. Vi behöver ett förfarande för att handera utbetalningar kring detta i praktiken för att det ska flyta så smidigt som möjligt. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående förfarande kring distriktsgarantin. Yrkanden 1) Distriktsgarantin utlöses som lån till dess att distriktet med bokslut eller annan rimlig ekonomisk dokumentation kan styrka sin rätt till bidrag 2) Mandat för frågor rörande distriktsgarantin inordnas under styrdokumentet distrikt Beslut Styrelsen beslutar: att 1) Bifalla yrkande 1 och 2

23 Sida 23 av 86 FS Motioner till LSU:s årsmöte Eftersom Sverok är medlem i LSU borde Sverok vara med och påverka och därför är det lämpligt att Sverok skriver motioner till LSU:s årsmöte. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående LSU:s årsmöte Yrkande 1) Att sverok skriver två motioner om ämnena i belutsunderlaget till LSU:s årsmöte 1/12 2) Att Marcin Kucharski och Hanna Jonsson ansvarar för detta. Beslut att 1) att 2) skriver två motioner om ämnena i belutsunderlaget till LSU:s årsmöte 1/12 Marcin Kucharski och Hanna Jonsson ansvarar för detta

24 Sida 24 av 86 FS Diskussion angående mötesrutiner Styrelsen diskuterade i enlighet med diskussionsunderlaget. Handlingar i ärendet Inga, Hanna Jonsson föredrog ämnet.

25 Sida 25 av 86 FS Anställning av kanslist Styrelsen diskuterade i enlighet med diskussionsunderlaget. Handlingar i ärendet Rapport från Personalansvarig

26 Sida 26 av 86 FS Fëa Livia och fansinbidrag Styrelsen diskuterade i enlighet med diskussionsunderlaget. Handlingar i ärendet Inga, Kriss föredrog. Yrkanden: 1) Att Kansliet får mandat att behandla de redan inkomna ansökningarna i enlighet med gällande regler såsom de tidigare tillämpats 2) Att kansliet förbereder Fëaansökan och skickar resultatet till styrelsen som tar upp det som ett PC-beslut. Beslut: att Kansliet får mandat att behandla de redan inkomna ansökningarna i enlighet med gällande regler såsom de tidigare tillämpats

27 Sida 27 av 86 FS Lajvkommitén Vi måste ta ställning i frågan, antingen om vi ställer oss bakom arbetet med Lajvkommittén 2002 eller om vi inte är intresserade av att stödja detta arbete. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag angående Lajvkommitén samt Mikaels rapport från Lajvkommitémötet. Yrkande 1) Att Sverok aktivt tar avstånd från Lajvkommité 2002 Beslut Styrelsen beslutar: att 1) Bifalla att-sats 1. Motivation: Styrelsen tycker att det är bra när initiativ tas för att främja lajv i Sverige. Anledningen till att styrelsen nu beslutat att inte stödja lajvkommité 2002 är att arbetet inte har skötts enligt de demokratiska värderingar Sverok står för.

28 Sida 28 av 86 FS Borgenärer till Stockholm Stockholm vill hyra in en kopiator/printer/fax-maskin och behöver en borgenär Handlingar i ärendet Brev från Wille Raab, Ordförande Sverok Stockholm Yrkande 1) Att sverok går in som borgensman för distriktet Sverok Stockholm i den aktuella frågan. Beslut Styrelsen beslutar: att 1) Sverok går in som borgensman för distriktet Sverok Stockholm i den aktuella frågan.

29 Sida 29 av 86 Rapporter FS-möte FS Arbetsledning kansli Mikael Enmalm Rapport Senaste veckorna har mest koncentrerats mot arbetshelgen förra veckan och förberedelser inför den. Utfallet av den har jag ännu inte hunnit bilda mig någon uppfattning om, men det kommer muntligt under mötet. I övrigt har arbetet pågått som vanligt och arbetet med våra två onsdagsarbetare fungerar allt bättre. Vi har förlorat vår praktikant Oscar Ubeda Segmar i och med att tiden gick ut för hans praktiktjänst och nu är det upp till Fredrik Tallberg att axla hans mantel. Just nu ligger arbetet i fas och vi försöker få gjort sånt som man inte hinner med under de arbetstoppar som belastade stora delar av våren. Budgetrapport Inga utgifter utöver det vanliga. Planering Utvärdera arbetshelgen, eventuellt kalla till en ny arbetshelg och försöka få igång rapportrutiner för kansliet. Samt skola in ny personal.

30 Sida 30 av 86 FS Kanslilokalen Mikael Enmalm Rapport Vi beställde hyllor till laget för montering under arbetshelgen, men vår billiga leverantör visade sig inte kunna hålla tiden så inga hyllor blev skruvade. Vi har beställt en fönsterputs av alla glasytor på fastigheten, utom de på lagret, såväl utvändigt som invändigt. Vi har inhandlat en borrmaskin och lite verktyg, för att kunna ta oss an betongväggarna. Vi har försökt kasta ut lite krokar för att få tag i en konstnär för att pryda väggarna med lite motiv som vi har köpt ramar till. Ännu utan större resultat, vilket nästan står i proportion till ansträngningarna. Sista styrelsesängen är monterad. Ny telefon är inhandlad och igångsatt. En nätt liten sak. Vi har flitigt försökt få tag i fastighetsägaren, utan resultat. Sedan har vi säkert gjort 1000 andra saker som jag glömt bort. Budgetrapport Vi har lagt ut runt kronor på hyllor till lagret. Vi har beställt fönsterputs för runt 700 kronor. Vi har inhandlat verktyg för en summa pengar, däribland en borrmaskin. Runt 2000 kronor. Vi har köpt sänglampor, tavelramar och mycket annat smått och gott. Runt 3500 kronor. Vi har förvärvat en telefon, trädgårdsnalle, för 1900 kronor. I övrigt inget utöver det normala vad jag minns. Planering Vi ska på något sätt ordna så våra nya lagerhyllor monteras och se till så det blir ordentlig ordning på lagret. Katalogiserat och städat och ordnat. Vi ska ta oss an betongväggarna medelst den nya borrmaskinen för att få upp lite tavlor, skohyllor, belysning och liknande. Utvärdera telefoniförvärvet och göra eventuella nyinvesteringar inom segmentet. Vi försöker hitta en konstnär för att pryda väggarna på kanslilokalen.

31 Sida 31 av 86 Vi ska boka ett möte med fastighetsägaren, för att under det kunna avgöra hur länge vi får stanna i lokalerna, vilka alternativ som finns och hur mycket det är värt för oss att investera om vi måste flytta. Alternativt om fastighetsägaren kan betala nödvändig upprustning. Bland annat. Reservation Jag är sjukskriven just nu och av den anledning kan jag i min stora förvirring ha glömt ett och annat av värde för den här rapporten. Jag ber i så fall få återkomma med förtydligande på mötet.

32 Sida 32 av 86 FS Informationssatsningen Mikael Enmalm Rapport Ett informationsutskick har sammanställts och skickats ut till samtliga aktiva på distrikts- och förbundsnivå. Budgetrapport Inga pengar att spendera. Planering Få tummen ur och börja jobba mer aktivt med detta område.

33 Sida 33 av 86 FS Rapport Förbundstidning David Gustavsson Rapport Tidningen har bytt tryckeri till Elanders Graphic system. Diskussioner kommer att föras angående att ha ett nybörjarrollspel som bilaga. Sverox #26 har utkommit planenligt. Budgetrapport Inga pengar spenderade

34 Sida 34 av 86 FS Arbetsledning ordförande Jon Nilsson Rapport De nya rutiner som antogs på förra mötet i samband med arbetsbeskrivningen för förbundsordförande har börjat implementeras. Detta har gått tämligen bra, framförallt så börjar telefontiderna mellan 11 och 20 fungera. Budgetrapport Inga utgifter här inte. Planering I övrigt från flera håll har påpekats att informationen om vad ordförande har för sig varit dålig och att det ibland varit svårt att ta del av planering och liknande. Detta ska förhoppningsvis kunna förbättras inom kort. Fortsatt arbete i enlighet med styrdokument och arbetsbeskrivningen för förbundsordförande.

35 Sida 35 av 86 FS Organisationsutveckling Jon Nilsson Rapport Arbetet med syftesutredningen har fortsatt genom att en diskussion på Sveroks forum har initierats. Flera kända debatter har fått personliga inbjudningar att delta vilket lett till att det varit en hel del bra tankar och idéer som luftats där. Arbetsgruppen har inte haft något ytterligare möte. Medlemskapsutredningen har inte inletts. Arbetsgruppen om distriktsstadgarna skulle träffats på fältslaget men det fanns inte tid och tillräckligt många närvarande för at genomföra ett bra första möte så det är skjutet på framtiden. Budgetrapport Inga utgifter här Planering Ett möte med syftesutredningsgruppen är preliminärt inplanerat till söndagen den 27 oktober. Distriktsstadgarna kommer troligen få vänta till nästa slag. Medlemskapsfrågan ska tas upp inom en månad i en liten diskussionsgrupp som ska lämna ett beslutsunderlag till kommande förbundsstyrelsemöte.

36 Sida 36 av 86 FS Den nationella spelveckan Jon Nilsson Rapport Ett utskick till alla föreningar har gjorts med information om och tips inför spelveckan. Förhandlingarna med spelföretag har avslutats och totalt är det fem olika spel som erbjuds våra föreningar. En mängd material har tagits fram till den nya hemsidan och till Sverox. Totalt har ca 200 föreningar anmält sig för att vara aktiva under spelveckan vilket är en stor framgång, klart över både det uppsatta målet och förra årets siffror. Detta kommer innebära att budgeten överskrids i och med att kostnaden för utskick av nsv-paket och utbetalningar av bidraget kommer bli högre än väntat. Kostnaderna har minskats genom att antalet utskick av de dyra displayboxarna mer än halverats jämfört med planen och att den uppsatta tidsgränsen för nsv-bidraget (ansökningar ska vara inkomna senast en månad efter spelveckan) kommer hållas hård. Pengarna går ju i stort sett direkt till föreningarna där de dessutom genererar intäkter för förbundet (genom fler medlemmar, nya föreningar och verksamhet i de gamla) vilket sammantaget gör att de negativa effekterna av att gå över budgeten är mindre än de postiva. Budgetrapport Det har kostat en hel del pengar här. Dels ett utskick till alla föreningar, dels kostnaden för svarsporto för föreningar som anmält sig för att demonstrera spel. Vidare är det kostnaden för materialet till nsv-paketet (dvs affischer, t-shirts) och för att skicka ut dessa ca 200 paket. Totalt är det kr som spenderats. Planering Det mesta från Sveroks sida är gjort inför spelveckan och under själva veckan kommer inte Sverok göra så mycket själva. Det är föreningarna som gr saker, Sverok ställer enbart upp med stöd av olika former. Ska själv försöka besöka ett par olika arrangemang under spelveckan och kontinuerligt uppdatera hemsidan. En del kvarstår att göra med att ordna med utskickningen av spel och paket till intresserade samt att göra en bearbetning av massmedia.

37 Sida 37 av 86 FS Slag Kriss Andsten Rapport Sverok Gävle Dala har hållit sitt slag. Överlag verkar slaget väldigt uppskattat. Budgetrapport Väntar på sammanställning från kansli- eller Brodinhåll. Ska tydligen komma till mötet. Planering Ingen planering annat än det som står i arbetsområdesdokumentet. Då delar av förbundsstyrelsen inte kan släppa väl ingrodda kontrollbehov vågar jag inte sia i framtiden över huvud taget. Är för stunden gruvligt trött på dessa individer som vägrar låta en detalj passera utan att vidimeras med dem, men samtidigt inte är intresserade av att lägga ner tid på slagen. Förhoppningsvis kommer det på ett eller annat sätt finnas en planering kort efter mötet.

38 Sida 38 av 86 FS Websiten Kriss Andsten Rapport Efter en september månad fylld med allsköns skräp blev sidan klar för publicering i början av oktober. Processen har varit demi-publik - djungeltelegrafen har spridit informationen om att sidan existerar och kommentarer har kommit in från allsköns håll. Förfrågan om kommentarer har dock inte skickats ut på någon bred front. Status för närvarande är att vi är i ett slags grundläge. Funktionaliteten från gamla sidan finns i den nya. Innehållet är i de flesta fall bättre, i några fall ungefär likvärdigt. Budgetrapport Noll. Zero. Void. Planering Inom den nära framtiden, se över framför allt sektionen om 'verksamhet'. Se till att så många som möjligt och rimligt får nödvändig utbildning i hur man underhåller innehållet på sidan. På längre sikt (fram tills riksmötet), säkerställa att sidan har en livskraftig redaktion som har kunskapen samt intresset att sköta sidans innehåll. Förbundsstyrelsen ska inte ha som uppgift att driva in artiklar och sköta någon slags kontinuitet.

39 Sida 39 av 86 FS Historiska Muséet Kriss Andsten Rapport Har inte vare sig hört något eller försökt ta kontakt med historiska. Budgetrapport Händer inget, kostar inget. Planering Ta kontakt. Försöka få kontaktuppgifterna av lämplig person.

40 Sida 40 av 86 FS Rapport angående Operation Frispel Av Petra Malmgren I juni beslutade styrelsen att de kronor som vi fick från Ungdomssstyrelsen i våras ska tas emot. Dessa pengar ska användas för att distrikten ska kunna göra de delar av sina projekt de inte haft möjlighet att göra förut på grund av för lite pengar. Alla distrikt har informerats om att de ska rapportera om sin tidigare verksamhet samt hur de planerar att gå vidare med projektet ifall de vill ha mer pengar. Sverok Ost Sverok Ost har fått ytterligare pengar och genomfört större delen av sitt projekt. Kan eventuellt få mer pengar, då de har en mindre del av sitt projekt kvar. Sverok Västra Götaland Sverok Västra Götaland har inte rapporterat något men planerar att genomföra verksamhet inom projektet under hösten. Jag vet inte ifall de vill ha mer pengar, men jag tror inte det. Sverok Stockholm Sverok Stockholm har sagt att de ska rapportera och är intresserade av mer pengar. De har använt alla pengar de fått tidigare. Sverok Svealand Sverok Svealand har sagt att de ska rapportera och är intresserade av mer pengar. De har dock inte gjort särskilt mycket inom projektet hittills. Sverok SKuD Sverok SKuD har genomfört stora delar av projektet, men inte bestämt sig för ifall de vill göra något mer. Sverok Övre Norrland Sverok Övre Norrland har genomfört hela sitt projekt och vill inte ha mer pengar. Jag väntar på slutrapport.

41 Sida 41 av 86 Sverok Nedre Norrland Sverok Nedre Norrland kan inte få några fler pengar än vad de tidigare har fått. Deras projekt är ännu inte genomfört. Sverok GävleDala Sverok GävleDala har inte rapporterat vad de har genomfört för verksamhet och inte heller gett intryck av att vilja ha ytterligare pengar, men ryktet säger att de har gjort något i alla fall. Budget kronor spenderade. Planering Jag planerar att fortsätta ha kontakt med distrikten, både för att få dem att göra något, det är ju fortfarande lite tid kvar, och för att få dem att lämna in slutrapporter för vad de har gjort. Sista datum för att genomföra projekt är satt till 31 december. Sedan kommer jag börja kräva in slutrapporter, även om jag kommer att försöka få in dem redan under hösten.

42 Sida 42 av 86 FS Rapport angående hemsideredaktörsarbetet av Petra Malmgren Hemsidan är nu online (hoppas jag). Mycket tid de senaste månaderna har gått åt till att skriva och samla in text till hemsidan. En hel del är taget från den gamla hemsidan, men mycket är nyproducerat. Strukturen för hemsidan är till viss del annorlunda. De olika menyvalen som finns på första-sidan är Förbundet, Förening, Verksamhet och Kontakt. Dessutom finns en länk till information på engelska, en sökfunktion och ett forum. Under Förbundet ligger organisationsrelaterad information, till exempel information om vad Sverok är, styrelsen, riksmötet och stadgar. Föreningsmenyn är ny och har tillkommit då jag såg ett behov av mer föreningsrelaterad information på hemsidan. Här finns information om hur man startar och sköter en förening, exempel på vanliga frågor som föreningar har och svaren på dessa frågor samt blanketter föreningarna behöver. Under Verksamhet finns beskrivning av de olika hobbygrenarna samt information om andra verksamhetsrelaterade saker som konvent, scenariobanken, Sverox samt aktuella saker som nationella spelveckan. På hemsidans förstasida finns hela tiden en så kallad spot, som sätter ett visst ämne i fokus under några dagar. Det kan handla om aktuella Sverokämnen, konvent, lajv och filmpremiärer bland mycket annat. Detta är nytt och ersätter de tidigare pusharna på förra sidan. Nyheterna kommer dock att fungera som förut. Planering Nu när hemsidan är online kan vi som arbetat med den pusta lite, men inte alltför länge eftersom det hela tiden krävs uppdateringsarbete och utveckling av hemsidan. För att underlätta detta kommer försök att organisera en hemsideredaktion att göras. Förutom normal textuppdatering finns en del lite större saker som planeras att genomföras under hösten. Exempel på detta är ett kalendarium och en genomarbetning av texterna under verksamhetsmenyn. Även riksmötesdelen på hemsidan ska växa avsevärt. Många fler bilder än vad som finns idag kommer att behövas till hemsidan. I arbetet med att skaffa nytt material till hemsidan kommer förbundsstyrelsens hjälp att krävas. Jag skulle uppskatta om ni tar arbetet på allvar och gör det jag ber er om alternativt hänvisar mig

43 Sida 43 av 86 till någon annan. Jag vill inte bara ha er arbetskraft utan även era idéer. Tycker ni något om hemsidan så hör gärna av er till mig.

44 Sida 44 av 86 FS Drift Kriss Andsten Rapport En del uppdateringar av diverse system har skett. Inget enormt spännande. Kansliet har numera en praktikant som har tillgång till alla system. Detta har förbättrat svarstiderna på förfrågningar om förändringar avsevärt, speciellt på sådana tider då undertecknad inte är vid en dator. Visioner om en Krissfri drift kan skönjas i slutet av tunneln. Budgetrapport Nil. Planering Lägga en veckas arbete på att skriva dokument för att avstyra dumheter. Framtagande av manualer. Info om hosting till Sverox.

45 Sida 45 av 86 FS Ideell Arena Brodin Rapport Jag har haft kontakt med Sofia Modigh som är nyanställd på Ideell Arena förutom den tidigare tjänstemannen Jan Ström. Vi träffades nyligen då jag var på en konferens i Kristianstad vilken arrangerades av Kristianstad Högskola och Regional Ideell Arena, jag var där som student då jag läser kursen Ideellt ledarskap och kompetensutveckling, 10p. Jag förklarade Sveroks intresse att fortsätta arbeta nära med IA och beklagade att vi varit dåliga på att hålla kontakt. Jag berättade att jag haft fullt upp med mina tre andra ansvarsområden men att detta säkerligen kommer att ändras nästa år. Vi hälsades även välkomna till det styrelsesymposium som jag, Hanna, Marcin, David och Kriss är anmälda till i november.

46 Sida 46 av 86 FS Administration Andreas Brodin Rapport Eftersom denna rubrik har blivit mer eller mindre synonym med förbundsdatabasen så är det detta som jag rapporterar om. Det är inga större glädjerop på denna front, alla kraft som jag förväntat mig och blivit lovad av Kriss efter LinCon har som bekant runnit in i hemsidan istället då förbundsstyrelsen på mötet i somras valde att göra denna prioritering. Visst blev den sidan väldigt snygg och funktionell men tyvärr till priset av en funktionerande förbundsdatabas som det var planerat i våras. Kriss har en nödlösning på fikan som antagligen måste implementeras men den innebär i sig ännu en förskjutning i framtiden. Den tekniska specifikationen på vad som återstår förstår jag själv inte ett dyft av men det verkar krävas en del kompetens inom programmering för att lösa det. Jag och Kriss har för avsikt att engagera Viktor Klang (SKuD) för detta och kommer att ta kontakt med honom. (Förseningen av förbundsdatabasen är på inget sätt Kriss fel, tvärtom, han har gjort övermänskliga prestationer med både denna och hemsidan för att ingen av dem skulle haverera, jag vill göra detta helt kristallklart)

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll 2010-10-24 Styrelsemöte nr 9 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...3 1.1 Mötets öppnande...3 1.2 Val av mötesordförande...3 1.3 Val av mötessekreterare...3

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning UR 4/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150509 10 i Kärrtorp Närvarande: Malin Broman, ordförande Matilda Svensson, vice ordförande Sara Svanberg Anna Letfors Elisabeth

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll 2010-08-21 Styrelsemöte nr 7 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...2 1.1 Mötets öppnande...2 1.2 Val av mötesordförande...2 1.3 Val av mötessekreterare...2

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för. Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund. Datum och tid: 15 november 2002, klockan 10.

Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för. Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund. Datum och tid: 15 november 2002, klockan 10. Sida 1 av 76 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 15 november 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 8 september 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015

Med vänliga hälsningar, Servicegruppen 5 september 2015 Hej! Här kommer kallelsen till Servicekonferensen (SK) 14 november 2015. Servicekonferensen kommer att hållas i anslutning till att Vuxna barn i Stockholm organiserar Riksmötet. Inbjudan till Riksmötet

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 14:e April 2013 1. Mötet öppnas Erik avslutar mötet 11:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Protokoll. Förbundsstyrelsens möte 2002-05-31 2002-06-02

Protokoll. Förbundsstyrelsens möte 2002-05-31 2002-06-02 Sida 1 (99) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Sida 2 (99) Innehållsförteckning: A. Formalia 5 1. Tid, Plats 2. Närvaro, Besökare 3. Schema 4. Dagordning B. Beslut 8 B1: Styrdokument Studiefrämjandet, LM

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Sverok Stockholm. Protokoll från styrelsemöte 9, Sverok Stockholm 2007-08-21

Sverok Stockholm. Protokoll från styrelsemöte 9, Sverok Stockholm 2007-08-21 Protokoll från styrelsemöte 9 2007-08-21 1( 6) Protokoll från styrelsemöte 9, 2007-08-21 Närvarande: Nina Högberg, Tobias Landén, Petter Blomberg, John Lundhgren, Olivia Totemark-Lindström, Tomas Lidholm,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL Svenska Working Kelpie Klubben

STYRELSEPROTOKOLL Svenska Working Kelpie Klubben Mötesärende: Konstituerande styrelsemöte Datum: 2013 03 19 Registreringsnummer: 2013 1 Antal sidor: 5 Plats: Telefonmöte Protokollförare: Elin Akinci Justerare: Monica Aronius och Veronica Nyman Närvarande:

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer