Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag Inbjudan SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster Peter Svensson 10222

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster Peter Svensson Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Förfrågningsunderlag 1.1. Inbjudan Upphandlande myndighet - SKL Kommentus Inköpscentral AB, org.nr , (fortsättningsvis SKI) ägs, genom SKL Kommentus AB, av 256 kommuner och SKL Kommentus AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i Bilaga 01 Avropsberättigade parter. Dessa har på förhand anmält intresse för att delta i upphandlingen och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad myndighet möjlighet att använda ramavtalet. För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från ramavtalen under ramavtalstiden genom att UM/UE gör en avstegsanmälan till SKI. Information om vilka UM/UE som avropar från ramavtalen kommer löpande att lämnas till ramavtalsleverantörerna. Mer information om finns på Omfattning Upphandlingen omfattar bemanningstjänster inom fyra (4) huvudkategorier: Utskrivet: :30 Sida 1 av 24 Refnr.: 10222

2 1. Administration 2. Ekonomi 3. Personal 4. Fastighet Syftet är att upphandlande myndigheter/enheter ska kunna avropa extern personal för längre eller kortare tid. Behov finns i första hand vid arbetstoppar, sjukfrånvaro eller annan frånvaro av ordinarie personal för bestämda uppdrag eller extra behov avseende en eller flera yrkeskategorier. Leverantörer kan lämna anbud per huvudkategori och per geografiskt område. Anbud måste dock omfatta samtliga yrkeskategorier inom huvudkategorin. Syftet är att teckna maximalt fem (5) ramavtal per huvudkategori. De yrkeskategorier som efterfrågas i denna upphandling är: 1. Administration Assistent Receptionist/Telefonist/Allroundkontorist Sekreterare/Chefsassistent Registrator 2. Ekonomi Controller Redovisningsekonom Ekonomiassistent 3. Personal Personalhandläggare/Personaladministratör Lönehandläggare/Löneassistent 4. Fastighet Vaktmästare, arbetsledande Vaktmästare/Fastighetsskötare Fastighetsförvaltare Fastighetsvärd/Husvärd Servicereparatör/Fastighetsreparatör Drifttekniker Tjänstebeskrivningar huvudkategorier Generella krav I kapitel 3, Kravspecifikation, punkterna Tjänstebeskrivningar huvudkategori 1-4, är redogjort för efterfrågade kompetenskrav för respektive yrkeskategori. Dessa krav ska vara uppfyllda för att anbud ska antas. Anbudsgivare ska bekräfta det efter respektive huvudkategoribeskrivning. Vidare är också beskrivet de arbetsuppgifter som kan utföras av respektive yrkeskategori. Arbetsuppgifterna beskrivs mer exakt vid varje förnyad konkurrensutsättning som genomförs av avropande myndighet/enhet. Vid den förnyade konkurrensutsättningen kan beskrivningen innefatta hela eller delar av i kapitel 3 beskrivna arbetsuppgifter Omfattning geografiskt område Denna upphandling omfattar hela Sverige och är indelad i 21 geografiska anbudsområden som utgörs av Sveriges nuvarande län. Se bilaga 02, Geografiska anbudsområden, Sveriges Utskrivet: :30 Sida 2 av 24 Refnr.: 10222

3 län. Anbudsgivare kan lägga anbud på ett eller flera av de 21 möjliga anbudsområdena. Har en avropsberättigad upphandlande myndighet/enhet som vill börja avropa på ramavtalet verksamhet inom flera geografiska anbudsområden, ska den anses tillhöra det geografiska anbudsområde inom vilket myndigheten/enheten har sitt juridiska säte. Det är inte möjligt att begränsa sitt anbud att gälla enbart för en mindre del av ett geografiskt anbudsområde, eller att enbart gälla för en enskild kommun, enskilt landsting, enskild region eller enskilt kommunalförbund inom respektive anbudsområde Volym Ramavtalet omfattar 462 UM/UE. SKI har i samband med framtagande av den årliga upphandlingsplanen och i upphandlingens förstudiefas fått volymuppgifter från UM/UE beträffande det aktuella ramavtalsområdet. Utifrån dessa undersökningar uppskattas den genomsnittliga årliga avropsvolymen till ca kr per UM/UE. Mindre UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år, medelstora UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år och större UM/UE uppskattas ha en ungefärlig genomsnittlig årlig avropsvolym om mellan kr/år. Baserat på undersökningarnas genomsnittliga årliga avropsvolym och ett antaget antal samtidiga avropande UM/UE om 30 stycken uppskattas ramavtalets årsvolym för denna upphandling till ca SEK exklusive moms per år eller ca SEK över ramavtalsperioden. Den totala potentialen för hela marknaden, dvs. samtliga 462 UM/UE är kr per år. Det är SKI:s erfarenhet från andra ramavtalsområden att leverantören genom en aktiv kontakt med UM/UE i samverkan med SKI kan påverka Ramavtalets avropsvolym positivt. Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Avtalstid Avtalet börjar löpa den dag ramavtalet tecknas, dock tidigast Ramavtalet löper till och med Ramavtalet kan förlängas upp till 1 (ett) år vid två tillfällen. Vid utebliven uppsägning tre månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet med ett (1) år till och med respektive då avtalet upphör utan föregående uppsägning Upphandlingens genomförande Upphandlingsförfarande Upphandlingen gäller ramavtal för flera leverantörer. Upphandlingen genomförs genom förenklat förfarande enligt 15 kap. lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LOU. Den efterfrågade tjänsten är en B-tjänst Grund för tilldelning av ramavtal Grund för tilldelning av ramavtal är lägsta pris. SKI avser teckna ramavtal med fem (5) leverantörer per huvudkategori och geografiskt anbudsområde under förutsättning att det finns tillräckligt antal anbud som uppfyller alla krav. Utskrivet: :30 Sida 3 av 24 Refnr.: 10222

4 Tilldelning av avropsavtal kommer att göras genom förnyad konkurrensutsättning vid varje enskilt avrop. Varje avropande myndighet/enhet kommer själv att genomföra den förnyade konkurrensutsättningen Förnyad konkurrensutsättning Den förnyade konkurrensutsättningen genomförs enligt följande modell: 1. Kunden preciserar sitt avrop och skickar en avropsförfrågan till samtliga fem (5) leverantörer per huvudkategori och geografiskt anbudsområde. Avropsförfrågan ska skickas skriftligt per brev eller e-post till i ramavtalet angivna adress- och kontaktuppgifter. I avropsförfrågan ska kunden hänvisa till ramavtalet. Leverantören erbjuds skälig tid att besvara avropsförfrågan. 2. I avropsförfrågan anger kunden följande: A. Efterfrågad yrkeskategori B. Aktuell arbetsplats C. Under vilken tid uppdraget ska utföras D. Precisering av de arbetsuppgifter som ska utföras. Preciseringen utgår från de beskrivningar som är angivna i detta förfrågningsunderlag i kapitel 3, ''Krav på tjänsten'', punkterna Preciseringen kan innefatta hela eller delar av beskrivningarna. E. Efterfrågad ålderskategori för personal enligt beskrivning i detta förfrågningsunderlag, dvs. upp till 27 år, år samt 66 år och över. F. Det timprisintervall som ska gälla i den förnyade konkurrensutsättningen. Det timprisintervall som kunden anger får inte under- eller överstiga de timpriser som är angivna i punkt i detta förfrågningsunderlag. G. Kunden anger även om den förnyade konkurrensutsättningen ska gälla prisfaktorn för obekväm arbetstid. Väljer kunden att inte konkurrensutsätta prisfaktorn för obekväm arbetstid så har den leverantör som tilldelas kontrakt i den förnyade konkurrensutsättningen rätt att ta ut den prisfaktor för obekväm arbetstid som fastställts i ramavtalsupphandlingen vid eventuell obekväm arbetstid. 3. Leverantören besvarar avropsförfrågan och anger sitt offererade timpris och prisfaktor för efterfrågad yrkeskategori. Denna prisfaktor får inte vara högre än den takprisfaktor som leverantören angivit i sitt anbud i denna ramavtalsupphandling. Leverantören besvarar avropsförfrågan skriftligt per brev eller e-post till kunden. 4. Kunden utvärderar de inkomna avropssvaren utifrån förutsättningarna som angivits i avropsförfrågan i den förnyade konkurrensutsättningen. Kunden utvärderar de inkomna avropssvaren enligt följande; (erbjudet timpris*erbjuden prisfaktor) = utvärderingspris I det fall att kunden väljer att även konkurrensutsätta prisfaktorn för obekväm arbetstid utvärderas de inkomna avropssvaren enligt följande; (50 % till 90 % * (erbjudet timpris*erbjuden prisfaktor)) + (50 % till 10 % * (erbjudet timpris*erbjuden prisfaktor för obekväm arbetstid)) = utvärderingspris Kunden anger i avropsförfrågan vilken viktning inom de ovan angivna intervallerna som Utskrivet: :30 Sida 4 av 24 Refnr.: 10222

5 tillmäts respektive del i den förnyade konkurrensutsättningen. Den erbjudna prisfaktorn får inte vara högre än den takprisfaktor för respektive yrkeskategori som leverantören angivit i sitt anbud i denna ramavtalsupphandling. Den erbjudna prisfaktorn för obekväm arbetstid får inte vara högre än den takprisfaktor för obekväm arbetstid för respektive yrkeskategori som leverantören angivit i sitt anbud i denna ramavtalsupphandling. Det erbjudna timpriset ska vara inom det intervall som kunden angett i sin avropsförfrågan. Den leverantör vars avropssvar är godtagbart utifrån avropsförfrågans krav och kriterier och som innebär lägst utvärderingspris tilldelas kontrakt. 5. Skriftligt tilldelningsbesked skickas ut till samtliga anbudsgivare. 6. Avropsavtal upprättas mellan kunden och leverantören. Avropsavtalet är skriftligt och skickas underskrivet av kund till leverantör Inlämning av elektroniskt anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. För leverantörer är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma Tendsigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma Tendsign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på Visma Tendsigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda Kontaktuppgifter kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Kontakt kan ske genom e-post, telefon och fråge- och svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Utskrivet: :30 Sida 5 av 24 Refnr.: 10222

6 Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt svarar på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet Visma Tendsign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter Ange anbudsgivarens firma. (Fritextsvar) Ange anbudsgivarens organisationsnummer. (Fritextsvar) Underskrift av anbudet Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkännes genom att behörig företrädare för anbudsgivaren undertecknar bilaga 03 Anbudets underskrift, skannar in den och bifogar den med anbudet som elektronisk fil. Har bilaga 03 undertecknats och bifogats anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Övriga krav på anbudet Det är av yttersta vikt att anbud innehåller samtliga efterfrågade uppgifter, särskilt med anledning av de mycket begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med kompletterande uppgifter. Vid anbudslämnandet ska svar på frågor och ställda krav endast lämnas på anvisade platser i Visma Tendsign. Bilagor som ska bifogas anbudet lämnas också i Visma Tendsign Anbudet ska vara skrivet på svenska. Undantag får göras för produktkataloger, tekniska beskrivningar, intyg och dylika handlingar. Anbudsgivaren ska på begäran av SKL Kommentus Inköpscentral AB ombesörja och bekosta översättning av handingar på annat språk. Uppfylls kraven på anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är sju (7) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 7 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras Reservationer och alternativa anbud Reservationer och/eller alternativa anbud accepteras ej. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Utskrivet: :30 Sida 6 av 24 Refnr.: 10222

7 Sista anbudsdag Sista anbudsdag är För sent inkommet anbud får inte prövas Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Accepteras kravet på anbudets giltighetstid? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Ersättning för upprättande av anbud Ersättning för upprättande av anbud medges inte. Accepteras kravet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Anbudsöppning Anbudsöppning sker på, Hornsgatan 15, Stockholm. Anbudsöppningen är inte offentlig men anbudsgivaren kan begära att representant från Handelskammare närvarar. Anbudsgivaren står isåfall själv för kostnaden för detta Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: Hornsgatan Stockholm Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan bör i anbudet Utskrivet: :30 Sida 7 av 24 Refnr.: 10222

8 precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras, kan uppgifter ur anbud som är relaterade till tilldelningskriterierna och utvärderingsmodellen komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Är sekretess begärd? (Fritextsvar) Beskrivning av vilka delar av anbudet begäran av sekretess avser samt vilken skada som kan uppstå om uppgifter lämnas ut. (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Avtal med prisbilagor, uppgifter om kontaktpersoner mm, kommer att publiceras på internet i en publik databas. Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla avropande myndigheter/enheter. Anbudsgivaren ska acceptera att priser, rabatter, uppgifter om kontaktpersoner mm, publiceras på internet. Accepteras kravet om publicering av avtalsdokument? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Tilldelning Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. SKI meddelar sedan tilldelningsbeslutet via e-post till den person hos anbudsgivaren som lämnat in anbudet i tendsign. Tilldelningsbeslut utgör inte ett bindande ramavtal. Bindande ramavtal uppkommer för SKI först när SKI skriftligt undertecknat ramavtal. Ramavtal tecknas när 10 dagar har gått från det att tilldelningsbeslut skickats till anbudsgivarna Kommersiella villkor Ramavtal Framtida ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt anbudsgivarens anbud. Bindande ramavtal avseende denna upphandling sluts genom att SKI och antagen anbudsgivare skriver under ramavtalet. Ramavtalet innehåller också detaljer avseende SKI:s administrativa ersättning. Ersättningen till SKI avser genomförande av upphandlingen samt avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, administrativ service, information mm. Administrativ ersättning utgår med 2,0 % av den fakturerade summan exklusive mervärdesskatt. Ersättningen utbetalas månadsvis. Se bilaga 04 Ramavtalsmall, för ytterligare information. Anbudsgivaren ska acceptera de kommersiella villkoren angivna i bilaga 04 Ramavtalsmall. Accepteras de kommersiella villkoren angivna i bilaga 04 Ramavtalsmall? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Utskrivet: :30 Sida 8 av 24 Refnr.: 10222

9 Nej 1.4 Prövning och utvärdering Stegvis prövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg. Varje geografisk region utvärderas var för sig Kvalificering Vid det första steget kvalificering prövas om anbudsgivaren uppfyller ställda kvalificeringskrav, d v s krav på Leverantören. De anbudsgivare som uppfyllt kraven går vidare till steg två (2), övriga förkastas Övriga obligatoriska krav Vid det andra steget prövas om anbudet uppfyller obligatoriska krav kopplade till upphandlingsföremålet (kapitel 3 i förfrågningsunderlaget). Anbudsgivaren ska också acceptera de kommersiella villkoren angivna i bilaga 04 Ramavtalsmall. Ett krav kan vara uppfyllt eller ej uppfyllt. De anbud som uppfyllt dessa krav går vidare till steg tre (3), övriga förkastas Utvärderingsmodell I steg tre (3) utvärderas kvarvarande anbud enligt principen lägsta pris. Bedömningen sker enligt nedan beskrivna sätt: I kapitel 3, ''Krav på tjänsten'', punkterna , ställs krav för varje yrkeskategori. Dessa krav måsta vara uppfyllda för att anbudsgivaren ska kunna lämna priser i form av prisfaktorer. Anbudsgivaren ska lämna prisfaktorer d.v.s. den prisfaktor med vilken alla timpriser multipliceras. Prisfaktorer ska lämnas för tre (3) ålderskategorier för varje yrkeskategori: Upp till 27 år år 66 år och över Anbudsgivarens lämnade prisfaktor utgör takprisfaktor i varje förnyad konkurrensutsättning vid eventuellt kommande ramavtal. De tre prisfaktorerna per yrkeskategori summeras till en totalsumma som delas med tre. På det sättet erhålls en genomsnittsprisfaktor för varje yrkeskategori. Varje yrkeskategoris genomsnittsfaktorer summeras och delas med antalet yrkeskategorier per huvudkategori. På det sättet erhålls en genomsnittsfaktor för varje huvudkategori. Anbudsgivaren ska också ange prisfaktorer för obekväm arbetstid. De lämnas för tre (3) ålderskategorier för varje yrkeskategori enligt ovan beskrivning. En genomsnittsprisfaktor för obekväm arbetstid för varje huvudkategori erhålls därefter enligt samma modell som är beskriven ovan. Därefter viktas anbudsgivarens erbjudna genomsnittsprisfaktor med 80 % och genomsnittsprisfaktor för obekväm arbetstid med 20%. De två viktade genomsnittsfaktorerna summeras och en total genomsnittsfaktor för varje huvudkategori erhålls. Utskrivet: :30 Sida 9 av 24 Refnr.: 10222

10 De fem (5) anbudsgivare som lämnat lägst sammanlagt genomsnittsprisfaktor per huvudkategori och geografiskt anbudsområde inom de timprisintervaller som är angivna i bilaga 05, Prisbilaga, antas som ramavtalsleverantörer för respektive huvudkategori och geografiskt anbudsområde. Om flera anbud har samma sammanlagda genomsnittsprisfaktor kommer anbuden att skiljas åt genom lottning. En lottning kommer då att ske per huvudkategori och geografiskt anbudsområde där genomsnittsprisfaktorer är lika. Se bilaga 07, Utvärdering exempel, för hur en utvärdering genomförs Priser Anbudsgivaren ska lämna prisfaktor, d.v.s. den faktor med vilken alla timpriser multipliceras. Prisfaktor ska lämnas för tre (3) ålderskategorierna för varje yrkeskategori: Upp till 27 år år 66 år och över Timpriset med prisfaktorn ska omfatta ersättning för samtliga kostnader för fullgörandet av i ramavtalet nämnda åtaganden. Rese-, restids-, logi- och traktamentskostnader ska ingå i lämnade priser. Prisfaktorn ska avse normal arbetstid, dvs. exklusive lunch. Med normal arbetstid menas arbete mellan kl , måndag - fredag. Anbudsgivarens lämnade prisfaktor per ålderskategori och yrkeskategori utgör takprisfaktor i varje förnyad konkurrensutsättning vid eventuellt kommande ramavtal. Anbudsgivaren ska också lämna prisfaktor för obekväm arbetstid. Med obekväm arbetstid menas arbete mellan kl , måndag - fredag samt kl , lördag, midsommarafton, jul- och nyårsafton samt söndagar och helgdagar. Prisfaktorerna lämnas i bilaga 05, Prisbilaga. Varje geografiskt anbudsområde har ett eget blad där prisfaktorer lämnas. SKI kan komma att begära in motivering till de prisfaktorer som lämnats i anbudet. Om SKI inte anser att eventuell förklaring är godtagbar äger SKI rätt att diskvalificera anbudsgivare som lämnat oskäligt låga priser i enlighet med bestämmelserna i 12 kap 3 LOU. För att utvärdering av lämnade prisfaktorer ska kunna genomföras ska de prisuppgifter som begärts lämnas utan reservationer, ändringar eller tillägg. Har anbudsgivaren lämnat faktor i bilaga 05 Prisbilaga, och bifogat bilagan till anbudet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Högsta och lägsta timpris Följande timpriser är högsta respektive lägsta timpris för respektive huvudkategori. 1. Administration Lägsta timpris 100 kr Utskrivet: :30 Sida 10 av 24 Refnr.: 10222

11 Högsta timpris 219 kr 2. Ekonomi Lägsta timpris 112 kr Högsta timpris 350 kr 3. Personal Lägsta timpris 125 kr Högsta timpris 225 kr 4. Fastighet Lägsta timpris 100 kr Högsta timpris 288 kr Vid förnyad konkurrensutsättning ska avropande myndighet/enhet ange det timprisintervall som avroparen vill betala tillsammans med en precisering av den efterfrågade kompetensen och de arbetsuppgifter som personal ska utföra. Angivna timpriser vid förnyad konkurrensutsättning får inte under- och överstiga här angivna timpriser. Timpriserna räknas upp med den prisfaktor som leverantören offererar vid den förnyade konkurrensutsättningen Prisjustering Lämnade faktorpriser är fasta under hela avtalsperioden inkl. ev. avtalsförlängningar. 1.5 Bilagor Samtliga bilagor Bilaga 01 Avropsberättigade parter Bilaga 02 Geografiska anbudsområden, Sveriges län Bilaga 03 Anbudets underskrift Bilaga 04 Ramavtalsmall Bilaga 05 Prisbilaga Bilaga 06 Referensuppdrag Bilaga 07 Utvärdering exempel Bilaga 08 Redovisning av försäljning 2.1. Förutsättningar Förutsättningar Nedan redovisas de krav som anbudsgivaren (leverantören) ska uppfylla för att ges möjlighet att delta i upphandlingen. Som bevis på att anbudsgivaren uppfyller ställda krav ska anbudet innehålla nedan efterfrågade redovisningar. Det är av stor vikt att anbudet innehåller samtliga begärda handlingar och redovisningar. Saknas något är det mycket stor risk att SKI tvingas förkasta anbudet eftersom möjligheterna att lägga till saknade uppgifter är begränsade. Det är därmed heller inte möjligt att avvakta med att lämna uppgifter till senare eller att ange att uppgifter önskas lämnas muntligt. Uppfattas något av de ställda kraven som oklart ber vi er därför att via Visma Tendsign kontakta SKI i god tid innan anbudet ska vara inlämnat. Vid prövning av inkomna anbud kan SKI komma att kontrollera av anbudsgivaren lämnade uppgifter. I det fall felaktiga uppgifter har lämnats kan detta leda till att anbudet förkastas. Utskrivet: :30 Sida 11 av 24 Refnr.: 10222

12 2.2. Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivarens kontaktuppgifter Anbudsgivaren ska fylla i sina kontaktuppgifter enligt nedan. Företagsnamn (Fritextsvar) Organisationsnummer (Fritextsvar) Postadress (Fritextsvar) Telefonnummer (Fritextsvar) Telefaxnummer (Fritextsvar) Webbadress (Fritextsvar) Kontaktperson nr 1 Namn (Fritextsvar) Befattning (Fritextsvar) Telefonnummer (Fritextsvar) Mobilnummer (Fritextsvar) E-postadress (Fritextsvar) Kontaktperson nr 2 Namn (Fritextsvar) Befattning (Fritextsvar) Telefonnummer (Fritextsvar) Mobilnummer (Fritextsvar) E-postadress (Fritextsvar) 2.3. Uteslutning av leverantör Uteslutning enligt 10 kap. 1 LOU Enligt 10 kap. 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är leverantören en juridisk person, ska leverantören även uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna uppfyller kraven enligt 10 kap. 1. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 1 LOU? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Uteslutning enligt 10 kap. 2 LOU Enligt 10 kap. 2 LOU kan en anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller Utskrivet: :30 Sida 12 av 24 Refnr.: 10222

13 annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och SKI kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker eller 6. ej lämnat begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap LOU Är leverantören juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 2 LOU? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivare ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende lagenligt ställda krav avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter, innehav av F-skattebevis samt registrering för mervärdesskatt (moms). Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ska även underleverantörerna uppfylla kraven enligt ovan. Som en del av leverantörsprövningen kontrolleras att anbudsgivare och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter, innehav av F-skattebevis samt registrering för mervärdesskatt (moms). Kontrollen görs hos Skatteverket av SKI. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna, ska anbudsgivare när SKI så begär, vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. I det fall att underleverantör inte uppfyller kraven enligt ovan leder inte det automatiskt till att anbudet förkastas i sin helhet, utan i första hand att aktuell underleverantör stryks från anbudet. Uppfylls kravet avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter, innehav av F-skattebevis samt registrering för mervärdesskatt? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Löpande kontroll av skatter och socialförsäkringsavgifter SKI kommer att löpande under ramavtalsperioden kontrollera att antagna leverantörer och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter. Dessa kontroller kommer att ske vid oregelbundna tillfällen under ramavtalsperioden Löpande kontroll av skatter och socialförsäkringsavgifter SKI kommer att löpande under ramavtalsperioden kontrollera att antagna leverantörer och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter. Dessa kontroller kommer att ske vid oregelbundna tillfällen under ramavtalsperioden. Utskrivet: :30 Sida 13 av 24 Refnr.: 10222

14 Utländska anbudsgivare Utländsk anbudsgivare som tilldelas ramavtal ska införskaffa svensk F-skatt från Skatteverket. Kopia av F-skattebevis ska sändas till SKI omgående efter att den erhållits från Skatteverket Juridisk ställning Bolagsregistrering Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för anbudsgivaren och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. SKI kommer att kontrollera anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs - och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Uppfylls kravet om registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller motsvarande register som förs i det land där anbudsgivaren är registrerad? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Om anbudsgivaren är registrerad i annat land än Sverige ska anbudgivaren ange namn på det register som anbudsgivaren är registrerad i. (Fritextsvar) 2.5. Ekonomisk stabilitet och finansiell ställning Kreditvärdighet Anbudsgivare samt eventuell underleverantör ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av anbudsgivarens samt eventuell underleverantörs ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe avseende samtliga anbudsgivare och eventuella underleverantörer efter att anbuden öppnats. Utdraget ska visa att anbudsgivare och eventuell underleverantör minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Om lägre riskklassificering påvisas ska anbudsgivare och eventuell underleverantör ändå anses uppfylla kravet om a) och b) nedan är uppfyllda. Anbudsgivare och eventuell underleverantör kommer i sådant fall att beredas möjlighet att inkomma med sådan förklaring. a) Anbudsgivare och eventuell underleverantör inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivare och eventuell underleverantör innehar motsvarande ekonomisk stabilitet, b) Garanti lämnas gällande anbudsgivare och eventuell underleverantörs ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Företag som inte omfattas av ratingsystem, exempelvis nystartade företag eller ideella föreningar, ska på annat sätt styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning eller revisorsintyg Utskrivet: :30 Sida 14 av 24 Refnr.: 10222

15 eller motsvarande. Uppfylls kravet om ekonomisk stabilitet och finansiell ställning? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 2.6. Teknisk förmåga och kapacitet Företagets tekniska och yrkesmässiga kapacitet Anbudsgivaren ska ha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att organisera och utföra bemanningstjänster i enlighet med detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivaren ska därför redogöra för en (1) referenskund till tidigare/pågående uppdrag. Uppdragen ska ha utförts under de tre (3) senaste åren tom sista anbudsdag. Referens ska lämnas för respektive yrkeskategori som anbudsgivaren offererar. Anbudsgivare styrker att kravet uppfylls genom att bifoga följande uppgifter: a) kort beskrivning av uppdragen b) under vilken tid uppdragen pågick c) kontaktperson och kontaktuppgifter hos kunden Uppgifterna lämnas i bilaga 06 Referensuppdrag. Uppfylls kravet om teknisk och yrkesmässig kapacitet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Är begärda uppgifter lämnade i bilaga 06 Referensuppdrag? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Underleverantör I det fall annat företag än anbudsgivarens företag för anbudsgivarens företags räkning kommer att utföra väsentliga delar av tjänsteleveransen i de avrop som kommer att ske från kommande ramavtal, utgör sådant företag underleverantör till anbudsgivarens företag. Detta gäller underleverantörer som har direkta samband med utförandet av åtagandena i ramavtalet. Mellan anbudssökande företag och underleverantör skall ett giltigt samarbetsavtal finnas eller så ska koncernförhållande råda. Med koncernförhållande avses att anbudssökande företag och aktuell underleverantör ingår i samma koncern och båda ägs direkt eller indirekt till mer än 50 % av samma koncernmoderbolag. Om en anbudsgivare anlitar underleverantör/er ansvarar anbudsgivaren för att underleverantör/erna uppfyller åtagandena enligt ramavtalet i tillämpliga delar. Om underleverantör kommer att anlitas för utförande av del av uppdraget ska denna/dessa anges med företagets/-ens namn och organisationsnummer. Ange namn och organisationsnummer på samtliga ingående underleverantörer? (Fritextsvar) Byte av underleverantör Utskrivet: :30 Sida 15 av 24 Refnr.: 10222

16 Om underleverantörer byts under avtalsperioden ska detta meddelas SKI som skall godkänna bytet Kvalitetsledningssystem Anbudsgivaren ska arbeta efter ett kvalitetssystem. Anbudsgivaren ska styrka att kravet uppfylls genom att bifoga anbudet med en redovisning av den egna kvalitetssäkringen av verksamheten. Följande skall framgå: a) ansvarig person b) hur kontroll sker för att säkerställa att tjänsterna uppfyller ställda krav Uppfylls kravet om kvalitetsledningssystem? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Anbudsgivaren ska ange efterfrågade uppgifter om kvalitetsledningssystemet. (Fritextsvar) Miljö Anbudsgivaren ska arbeta efter en strukturerad miljöplan. Anbudsgivaren ska styrka att kravet uppfylls genom att bifoga anbudet med en redovisning av hur de jobbar med miljöfrågor. Följande ska framgå: a) ansvarig person b) att anbudsgivaren har identifierat sina miljöpåverkande aktiviteter och tagit fram en åtgärdsplan för att minimera miljöpåverkan (en miljöpolicy) Uppfylls kravet om strukturerad miljöplan? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Anbudsgivaren ska ange efterfrågade uppgifter om miljöplanen? (Fritextsvar) 3.1. Generella krav Tjänstebeskrivning huvudkategori nr 1. Administration Anbudsgivaren ska i framtida uppdrag kunna tillhandahålla personal med nedan angiven kompetens, för nedan angivna arbetsuppgifter. Assistent Kompetenskrav gymnasieutbildning eller motsvarande minst ett (1) års arbetserfarenhet som assistent goda kunskaper i MS Office I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras: assisterar chefer och övrig personal med administrativa göromål kopiering, sortering och posthantering skriva brev, protokoll och andra dokument göra enklare beräkningar, sammanställningar, diagram mm. ha kontakter med allmänhet och personal Utskrivet: :30 Sida 16 av 24 Refnr.: 10222

17 Receptionist/Telefonist/Allroundkontorist Kompetenskrav gymnasieutbildning eller motsvarande minst ett (1) års arbetserfarenhet som receptionist/telefonist/allroundkontorist goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift erfarenhet av att använda datoriserade telefonväxlar och hänvisningssystem goda kunskaper i MS Office I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras: ta emot besökare och bud ge service till allmänhet och personal arbeta med telefonservice såsom växel och anknytningar arbeta med bokning, kopiering, inköp och registrering Sekreterare/Chefsassistent Kompetenskrav gymnasieutbildning eller motsvarande minst ett (1) års arbetserfarenhet som sekreterare/chefsassistent goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift goda kunskaper i MS Office goda kunskaper i Aggresso eller liknande bokföringsprogram I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras: Kalenderbokningar Mötesbokningar Reseplanering Hantera interpellationer, frågor och remissutskick Besvara och administrera inbjudningar och förfrågningar Registrator Kompetenskrav gymnasieutbildning eller motsvarande minst ett (1) års arbetserfarenhet som registrator goda kunskaper om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registrators funktion och ansvar goda kunskaper i MS Office I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras: arbeta med registrering, diarieföring, posthantering, akthandläggning, arkivering och expediering ge stöd och service till allmänhet och personal Uppfylls kraven enligt ovan för huvudkategori 1. Administration? (Fritextsvar) Tjänstebeskrivning huvudkategori nr 2. Ekonomi Anbudsgivaren ska i framtida uppdrag kunna tillhandahålla personal med nedan angiven kompetens, för nedan angivna arbetsuppgifter. Controller Kompetenskrav Utskrivet: :30 Sida 17 av 24 Refnr.: 10222

18 högskoleutbildning eller motsvarande med ekonomisk inriktning ett till fem års arbetserfarenhet som controller goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras: genomföra ekonomiska utredningar, uppföljningar och analyser arbeta fram riktlinjer för budgetarbete genomföra budgetarbete samt arbete med budgetuppföljning uppföljning av produktion och verksamhet presentera analysmaterial arbete i förekommande ekonomisystem, t.ex. Raindance, Visma, SAP eller Agresso eller dylikt arbete i förekommande analysverktyg, t.ex. Cognos, Exopen eller dylikt genomföra ekonomiska kalkyler och beslutsunderlag Redovisningsekonom Kompetenskrav högskoleutbildning eller motsvarande med ekonomisk inriktning minst fem (5) års arbetserfarenhet som redovisningsekonom goda kunskaper i något/några av de förekommande ekonomisystemen, t.ex. Raindance, SAP, Agresso eller motsvarande goda kunskaper i MS Office I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras: redovisning och bokföring i samtliga processer (kundreskontra, leverantörsreskontra, huvudbokföring, kassa- och bankavstämningar) arbete i anläggningsregister med investeringsredovisning även avstämningar, felsökning och kontroller bokslut och periodavslut delta i budgetuppföljning arbete i något/några av de förekommande ekonomisystemen, t.ex. Raindance, SAP, Agresso eller motsvarande ta fram rapporter om ekonomiska resultat och göra analyser arbeta med årsbokslut vägleda och stödja ekonomiassistenter Ekonomiassistent Kompetenskrav gymnasieutbildning eller motsvarande med påbyggnad minst ett (1) års arbetserfarenhet som ekonomiassistent erfarenhet av något/några förekommande ekonomisystem, t.ex. Raindance och Agresso m.fl. goda kunskaper i MS Office I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras: arbeta med redovisning och bokföring arbeta med leverantörsreskontraprocessen arbeta med kundreskontraprocessen - arbete med huvudbokföring - arbete med kassa- och bankavstämningar - arbete med investeringsredovisning Utskrivet: :30 Sida 18 av 24 Refnr.: 10222

19 delta i bokslutsarbete arbete i förekommande ekonomisystem, t.ex. Raindance, SAP eller Agresso m.fl. arbeta med bokslut och periodsavslut handlägga krav och inkassoärenden support till anställda Uppfylls kraven enligt ovan för huvudkategori 2. Ekonomi? (Fritextsvar) Tjänstebeskrivning huvudkategori nr 3. Personal Anbudsgivaren ska i framtida uppdrag kunna tillhandahålla personal med nedan angiven kompetens, för nedan angivna arbetsuppgifter. Personalhandläggare/Personaladministratör Kompetenskrav högskoleutbildning eller motsvarande med personal/hr inriktning minst två (2) års arbetserfarenhet som personalhandläggare goda kunskaper i MS Office I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras: arbeta med personaladministration, arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor medverka i rekrytering och urval av personal samverkan och förhandling med fackliga parter kan ansvara för intern personalinformation uppdatera personalhandbok Lönehandläggare/Löneassistent Kompetenskrav gymnasieutbildning eller motsvarande minst ett (1) års arbetserfarenhet som lönehandläggare erfarenhet av förekommande lönesystem, t.ex. Palasso, Hogia, Heroma, Personec P goda kunskaper i MS Office I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras: bearbeta och kontrollera löneunderlag sammanställa tid- och frånvarorapporter support till anställda ta fram rapporter och statistik Uppfylls kraven enligt ovan för huvudkategori 3. Personal? (Fritextsvar) Tjänstebeskrivning huvudkategori nr 4. Fastighet Anbudsgivaren ska i framtida uppdrag kunna tillhandahålla personal med nedan angiven kompetens, för nedan angivna arbetsuppgifter. Vaktmästare, arbetsledande Kompetenskrav gymnasieutbildning eller motsvarande körkort klass B minst två (2) års arbetserfarenhet som vaktmästare samt erfarenhet av arbetsledning goda kunskaper i MS Office Utskrivet: :30 Sida 19 av 24 Refnr.: 10222

20 I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras: arbetsleda medarbetare - ansvara för dagligt underhåll av lokalerna posthantering hantera felanmälningar från medarbetare och följa upp dessa tillsammans med fastighetsägare/fastighetsskötare ställa i ordning och utrusta lokaler inför möten och konferenser ansvara för service av teknisk utrustning, t.ex. kopieringsmaskiner ansvara för tryckning och utskick av trycksaker Vaktmästare/Fastighetskötare Kompetenskrav gymnasieutbildning eller motsvarande körkort klass B minst ett (1) års arbetserfarenhet som vaktmästare/fastighetsvärd goda kunskaper i MS Office I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras: ansvara för dagligt underhåll av lokalerna posthantering hantera felanmälningar från medarbetare och följa upp dessa tillsammans med fastighetsägare ställa i ordning och utrusta lokaler inför möten och konferenser ansvara för service av teknisk utrustning, t.ex. kopieringsmaskiner ansvara för tryckning och utskick av trycksaker Fastighetsförvaltare Kompetenskrav högskoleutbildning eller motsvarande med inriktning på fastighet körkort klass B minst tre (3) års arbetserfarenhet som fastighetsförvaltare goda kunskaper i MS Office I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras: sköta förvaltning av byggnader och tillhörande markområden ansvara för underhållsplanering ansvara för underhållsprojekt ekonomiuppföljning budgetering ansvara för kundkontakter Fastighetsvärd/Husvärd Kompetenskrav gymnasieutbildning eller motsvarande körkort klass B minst ett (1) års arbetserfarenhet som fastighetsvärd/husvärd goda kunskaper i MS Office I tjänsten ska följande arbetsuppgifter kunna utföras: ansvara för daglig tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheter Utskrivet: :30 Sida 20 av 24 Refnr.: 10222

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning Projektnummer 10222 Datum XXXX Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning BEMANNINGSTJÄNSTER 2012 1 INLEDNING... 3 1.1 ALLMÄNT OM RAMAVTALET BEMANNINGSTJÄNSTER 2012... 3 1.1.1 Yrkeskategorier

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

3. Krav på anbudsgivaren

3. Krav på anbudsgivaren Förfrågningsunderlag 2016-07-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB Vuxna med missbruk 2016 Christina Öhlund 10296 Sista anbudsdag: 2016-09-14 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

1. Bulk 2012 - administrativa föreskrifter

1. Bulk 2012 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-09-12 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bulk 2012 n Jäderberg 11/17 Sista anbudsdag: 2011-10-25 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS Administrativa föreskrifter 1.1. Inbjudan Enköping kommun inbjuder tillsammans med deltagande kommuner att lämna anbud på upphandling av HVB hem för unga. 1.1.1. Upphandlande myndigheter Avropsberättigade

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Stationstankning 2014 Frida Haag 10249 Sista anbudsdag: 2014-03-20 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Ansökningsinbjudan Banktjänster

1. Ansökningsinbjudan Banktjänster Anbudsansökningsinbjudan 2011-09-09 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Banktjänster 2012 Maria Lilja Projekt nr 10104 Sista ansökansdag: 2011-10-10 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral AB Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014

SKL Kommentus Inköpscentral AB Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Förfrågningsunderlag 2015-11-11 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Jenny Åberg 10151 Sista anbudsdag: 2016-01-12 Symbolförklaring:

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter

1. Bränslepellets 2013-2 - Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-02-25 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Bränslepellets 2103-2 n Jäderberg 5809 Sista anbudsdag: 2013-04-08 17:00 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

4. Bilaga Kravspecifikation Kompetenser - Kontorstjänster

4. Bilaga Kravspecifikation Kompetenser - Kontorstjänster 4. Bilaga Kravspecifikation Kompetenser - Kontorstjänster 4.1 Krav på kompetenser 4.1.1 Administratör 1 - sköta administrativa rutiner. - planera och samordna. - arbeta utifrån fastlagda rutiner. - vara

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2014-05-23 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bärgning och destruktion av skepp Per-Olof Walldén 131238384-14/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-09 Texten/frågan

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

1. Tidningar och tidskrifter 2012 - Administrativa föreskrifter

1. Tidningar och tidskrifter 2012 - Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-09-21 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Tidningar och tidskrifter 2012 Frida Haag 10214 Sista anbudsdag: 2012-10-31 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2011-02-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Konsulttjänst - GoVeSa-projektet Carina Westergren Larsson 2010/622 Sista anbudsdag: 2011-03-28 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-09-07 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Pensionsadministration 2012-2 Maria Lilja 10177 Sista anbudsdag: 2012-10-18 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg Förfrågningsunderlag 2013-11-12 Upphandlande organisation Landstinget Kronoberg Maria Thorstensson Upphandling Psykoterapeutiska tjänster för Landstinget Kronoberg (ny) 13LTK1005 Sista anbudsdag: 2013-12-03

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer