PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet."

Transkript

1 PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON Närvarande: Monica Bengtson Gunilla Bunke Bosse Hansson Gunilla Klang Arne Rössel (Mårten Stenberg ej närvarande) 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Val av tävlingsansvarig inom styrelsen bordlades. 5. Förslag till justeringar av introduktionsbrev till nya medlemmar godkändes med några förändringar. Se bilaga 1 6. Förslag till justeringar av information till tävlingsledare med bilagorna inbjudan, anmälningslista, tävlingsresultat, redovisning till hemsidan samt ekonomisk redovisning godkändes. Se bilaga 2 Att vara tävlingsledare en instruktion.. 7. Diskuterades hur vi ska utse tävlingsledare för tävlingarna under Vi ska försöka bredda antalet tävlingsledare under året. 8. Boule för Mölles ungdomar under våren/försommaren. Vi konstaterade att ungdomarna nu får ta initiativ till när och om förslaget rörande tävlingar för ungdomar ska genomföras. 9. Gunilla rapporterade att 66 medlemmar nu betalt medlemsavgiften och att föreningens ekonom i är god. Det egna kapitalet uppgår till drygt kr. Se bilaga Uthyrning av banor och möbler. Vi beslöt att Bosse håller i uthyrningarna så att inga dubbelbokningar sker. 11. Arne rapporterade att han och Christer diskuterat vår hemsidan. Beslöts att fråga Christer om han är villig att fortsätta att administrera hemsidan i nuvarande system.

2 1 Diskuterades inriktning av Sommarfesten Vi beslöt att hyra tält och att fortsätta med grillad spädgris via Bäckafarm. Vi överväger att höja avgiften till 200 kr. Bosse bokar tält och Gunilla B bokar Bäckafarm. 13. Vi beslöt att anordna Ärtsoppekvällar i stationshuset torsdagen den 17 september efter KM i trippel och 15 oktober efter partävlingen. Ärtsoppan beställs via Grand medan punschen säljs via klubb och att deltagarna har med egen dryck i övrigt. 1 Vi diskuterade Julfest och Julboule 2015 och enades om att anordna julbord i stationshuset. Ny leverantör kan vara Grand hotell, Eld och Lågors ägare eller annan. 15. Önskemål om att veta vilka som är medlemmar i klubben har framförts till Ordföranden. Beslöts att ge medlemmen en lista över medlemmarnas namn. 16. Vi utsåg Gunilla Bunke att representera Bouleklubben på mötet den 18 maj mellan Byföreningen och Mölles olika föreningar. Om flera får komma deltar också Gunilla Klang. 17. Arne åtar sig att kopiera nyckeln till källaren och att åtgärda våra resultattavlor. Bosse tackar Bessan för allt hon gjort för klubben under alla hennes år som medlem. 18. Nästa styrelsemöte blir den 3 juni kl hos Gunilla B, Kullabergsvägen 7 I.

3 PROTOKOLL 3/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 31 MARS 2015 EFTER ÅRSMÖTET I STATIONSHUSET. 1. Bo Hansson öppnade mötet Till protokollförare valdes Bo Hansson 3. Dagordningen godkändes 3. Till justerare valdes Gunilla Klang Föregående mötesprotokoll från den 16 mars godkändes 5. Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande Bosse Hansson Vice ordförande Gunilla Bunke Kassör Gunilla Klang Banansvarig Arne Rössel Ledamot Mårten Stenberg Suppleant Monica Bengtson 6. Beslutades att klubbens firma tecknas av två ledamöter i förening. Beslutades vidare att Gunilla Klang ensam tecknar föreningens konto i Swedbank. Klubbens adress är Mölle Bouleklubb c/o Bo Hansson Möllevångsvägen Mölle 7. Nästa styrelsemöte hos Bosse Hansson, Möllevångsvägen 13, den 27 april kl Mötets avslutades Bosse Hansson Justeras: Gunilla Klang

4 PROTOKOLL 1/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 13 MARS 2015 HOS GUNILLA KLANG Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang John Albertsen (Bosse Hansson och Mårten Stenberg ej närvarande) 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Årsmötet 2015 Avhålls i Stationshuset tisdagen 31 mars Handlingarna inför mötet fastställdes och mailas ut/delas ut/postas till medlemmarna. 6. Inga övriga frågor 7. Mötet avslutades med tack till Gunilla Klang för fägnaden. Justeras: Gunilla Klang

5 PROTOKOLL 7/14 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 10 SEPT 2014 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang John Albertsen Bosse Hansson Mårten Stenberg 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Diskuterades utfallet av jubileumsveckan och samtliga överens om, frånsett ett par åsikter som kom fram, att veckan avlöpt över styrelsens förväntan. 6. Ekonomi Redovisning av kostnader/intäkter för jubiléet: Intäkter under veckan i form av startavgifter uppgick till :- Sammantagna kostnader för veckan uppgick till :- Redovisat underskott :- vilket i stort motsvarar styrelsens tidigare antaganden och samtliga överens om att vi fick ut mycket för dessa pengar. Klubbens egna kapital per 10 september uppgår till :-, Under året har inkommit hyra av banan, bord och stolar på 1.480:- Loppisen i samband med Mölledagen inbringade 393:-

6 7. Klubbmärken Önskemål har rests från en del håll om klubbmärken. Gunnar undersöker inför nästa styrelsemöte kostnad för framtagande av dessa. 8. Övrigt Styrelsen påminner om julfesten som äger rum 5 december. Fler detaljer följer efter nästa styrelsemöte. John åtog sig att undersöka kostnaden för ommålning av våra resultattavlor samt möjligheten att skaffa sponsorer till klubben vilkas namn i så fall kommer att anges på en samlingstavla. Gunnar kontaktar CityGross om klubben fr o m nästa år skulle kunna ingå ett rabattsystem liknande dem som finns för andra klubbar. Förslaget kom upp att under nästa år arrangera en Gentlemen s Boule som motvikt till Ladies Boule. Christer Wallentin presenterades en kartong vin som ringa ersättning för allt arbete han lagt och lägger ner för klubbens räkning. 9. Nästa styrelsemöte tisdagen den 11 november 100 hos Mårten. 10. Mötet avslutades Justeras: Gunilla Klang

7 PROTOKOLL 6/14 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 7 JULI 2014 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang John Albertsen Bosse Hansson Mårten Stenberg 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Ekonomi Ett fåtal medlemsavgifter utestår. Klubbens egna kapital uppgår idag till :- 6. Styrelsen fastslog programmet för 25-årsjubiléet. I veckan sänds sammanfattningen ut till medlemmarna och senare följer programdetaljer och information om anmälan till tävlingar och festligheter. 7. Beslutades om regler och kostnader för hyra av banor och möbler förutsatt att klubben inte har aktivitet samtidigt: Medlem - Banorna inkl möbler står till fritt förfogande. Möbler som önskas disponeras för privat bruk utanför banorna Stolar 5:- per styck Bord 30:- per styck Ej medlem - Banorna 300:- Stolar 5:- per styck på banan 10:- per styck utanför banan Bord 30:- per styck på banan 50:- per styck utanför banan

8 7. Övrigt Tävlingen Golf/Boule flyttas beroende på att ett flertal av klubbens golfare är upptagna med seriespel från tidigare aviserat 28 aug till 4 sept. Mölledagen 26 juli närmar sig med bl a loppis gemensamt med övriga föreningar i Mölle. Behovet av prylar till bouleklubbens loppisbord är stort. 8. Mötet avslutades Justeras: Gunilla Klang

9 PROTOKOLL 5/14 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 3 JUNI 2014 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang Bosse Hansson Mårten Stenberg (John Albertsen ej närvarande) 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Ekonomi Fortfarande utestår 34 st medlemsavgifter för 201 Direktkontakt tas med dessa. Klubbens egna kapital uppgår idag till 3534:-. 6. Programmet för klubbens 25-årsjubileum aviseras vecka 30. Den avslutande festen förläggs som informerades om i föregående protokoll fredagen den 15 augusti till Hotell Kullaberg. 7. Övrigt Styrelsen påminner om möjligheten för medlemmarna att skänka prylar till klubbens loppis som hålls i Hamnen på Mölledagen 26 juli. Vad händer samtliga lördagar i juli mellan kl i Mölle Hamn? Jo, då är det sedvanlig torghandel i hamnen med försäljning av frukt och grönt, bröd, ost och honung, växter, hantverksprodukter och mycket annat. Allt sker i Byförenings regi. Det känns angeläget att påminna om dessa arrangemang redan nu och förhoppningen är att många fler tittar ner i år än tidigare, allt för att vi fortsättningsvis skall kunna attrahera utställare och för-

10 säljare och därmed kunna bibehålla dessa sommaraktiviteter. Bouleklubben är delvis engagerad i torgdagarna och vill genom detta mail till samtliga medlemmar slå ett slag för Byföreningen, torghandeln och Mölle. 8. Nästa styrelsemöte måndagen den 7 juli 100 i Biblioteket. 9. Mötet avslutades Justeras: Gunilla Klang

11 PROTOKOLL 4/14 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 6 MAJ 2014 Närvarande: John Albertsen Gunilla Bunke Gunilla Klang Bosse Hansson Mårten Stenberg 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Ekonomi Klubben har per idag ett eget kapital på 3180:-. Av detta utgör :- inkomna medlemsavgifter för 2014 för 103 medlemmar. Återstår ca 7.500:- från 50 medlemmar som ännu inte betalat. Styrelsen upprepar därför klubbens BG som en påminnelse. 6. Klubbens 25-årsjubileum En del förslag diskuterades inför upplägget av dessa dagar augusti och vissa förslag bearbetas vidare. Styrelsen inviterar varje medlem att inkomma med önskemål och idéer för att vi skall kunna skapa en verkligt minnesvärd vecka. Avslutande festen förläggs fredagen den 15 augusti till Hotell Kullaberg.

12 7. Mölledagen 26 juli Liksom tidigare kommer klubben att ha en prova-på-bana i Hamnen denna dag. Vidare tillhandahåller Byföreningen ett särskilt område för varje mölleförening som så önskar att arrangera loppis på båtuppställningsplatsen. Bouleklubben har beslutat att deltaga i detta och vädjar därför till medlemmarna att medverka genom att skänka föremål till klubben. Vi kan redan nu ta emot det du vill bli av med genom att du hör av dig till någon i styrelsen för avhämtning eller att du själv lämnar ner det till bouleplanen på någon av våra träningstider tisdag 10, onsdag 10 eller torsdag 16. Behållningen går till klubben och ej sålda ting tas om hand av Loppan. 8. Övrigt Mårten undersöker möjligheten att anlita en skolungdom för gräsklippning under sommaren. 9. Nästa styrelsemöte Tisdag 3 juni 100 i Biblioteket 10. Mötet avslutades Justeras: Gunilla Klang

13 PROTOKOLL 3/14 KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 28 MARS 2014 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang John Albertsen Bosse Hansson (ej närvarande) Mårten Stenberg (ej närvarande) 1. Gunnar öppnade mötet och utsågs till ordförande i mötet. Till protokollförare valdes Gunnar. 3. Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande Kassör Gunilla Klang Banansvarig John Albertsen Ledamot Gunilla Bunke Ledamot Bosse Hansson Suppleant Mårten Stenberg Beslutades att klubbens firma tecknas av två ledamöter i förening. Klubbens adress är Mölle Bouleklubb c/o Mölle Hamnallé 22A Mölle 5. Nästa styrelsemöte Kallelse följer 6. Mötet avslutades. Justeras: Gunilla Klang

14 PROTOKOLL 1/14 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 12 MARS 2014 Närvarande: John Albertsen Gunilla Bunke Gunilla Klang Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Christer valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Utsänd dokumentation inför årsmötet 24 mars 100 i Stationshuset fastställdes. Kallelse sänds ut idag till medlemmarna. 6. Övrigt Banorna kommer att städas måndag 17 mars och den som har tid och lust är välkommen att deltaga. Därefter startar vi träningsboulen inför första tävlsingen 10 april. 7. Mötet avslutades Justeras: Christer Wallentin

15 PROTOKOLL 7/13 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 13 NOVEMBER 2013 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang Margit Starfelt Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Christer valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Arrangemangen runt julträffen fredagen 6 december fastslogs och inbjudan sänds ut till medlemmarna i veckan. 6. Övrigt: Klubbens tältförråd har haft ovälkomna besök vid flera tillfällen. Av denna anledning har öppningsduken försetts med en kedja och låsts. Nyckel finns i samma ask där vi förvarar nyckeln till källaren. 7. Nästa möte hos Margit 12 mars Mötet avslutades Justeras: Christer Wallentin

16 PROTOKOLL 6/13 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 3 OKTOBER 2013 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang Margit Starfelt Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Christer presenterade ekonomirapport per den 2 okt. Klubbens ekonomi är mycket god med ett samlat kapital på :-. Efter annullering av medlem som trots tre påminnelser inte erlagt årsavgiften har klubben nu 150 st medlemmar plus SCA som erlägger tre årsavgifter för sina semesterboende som får tillgång till banorna. Beslutades att inte maila ut matrikeln till medlemmar av säkerhetsskäl men papperskopia kan erhållas efter begäran. 6. Julfesten äger rum fredagen 6 december i Stationshuset. Av utrymmesskäl kan endast 50 personer tas emot. Mer detaljer om spel och fest följer efter nästa styrelsemöte. 7. Övrigt 15 okt 100 har vi städdag på banorna. Rabatterna rensas, lökar planteras, kogödsel läggs ut och löv krattas. Välkommen du som har tid och lust.

17 8. Nästa möte hos Gunnar 14 nov Mötet avslutades Justeras: Gunilla Klang

18 PROTOKOLL 5/13 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 1 JULI 2013 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Christer valdes att justera protokollet. Föregående mötes protokoll Lades till handlingarna 5. Ekonomi Klubbens kapital uppgår idag till : medlemmar har betalat in årsavgiften medan 26 st återstår, fördelade på 14 hushåll. En påminnelse är utsänd och vi avvaktar resultatet av denna. Christer och Gunnar hanterar därefter eventuella eftersläntrare.

19 6. Sommarfesten 9 augusti Bokning av catering respektive stortält är klar. Tyvärr måste vi maximera antalet deltagare till måltiden till 80 personer och till boulespelet 54 st. En avisering till medlemmarna sänds ut vecka 30 jämte uppsättande av anmälningslistor. 25 juli träffas styrelsen för arbetsfördelning vad beträffar övrigt arrangemang. 7. Inga övriga punkter 8. Mötet avslutades Justeras: Christer Wallentin

20 PROTOKOLL 4/13 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 14 MAJ 2013 Närvarande: Gunilla Klang Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin (Gunilla Bunke ej närvarande) 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla valdes att justera protokollet. Ekonomi/Uppföljning av aviserade medlemsavgifter Konstaterades att klubbens behållning utgör Hittills har 105 medlemmar inbetalat årsavgiften och 49 st utestående, vilka kommer att påminnas. Avgiften 150:- sätts in på klubbens BG Banarbete En hel del arbeten är utförda i år. Bänkarna oljade resp målade, grus utlagd på samtliga banor, rabatterna rensade. Återstår att padda banorna nu efter allt regn och detta är planerat till nästa vecka. Bräcke Lyft kontaktas för bortkörande av rishögen vid vårt förvaringstält.

21 6. Övrigt Frågor har rests om klubben kommer att arrangera Loppis även i år men beslut togs om att inte upprepa detta inom de närmaste åren. John presenterade ett förslag, som väckte bifall, att s.k. scorekort delas ut vid varje tävling vilket gör tävlingsledarens registrering lättare och fel undviks. Förslaget presenteras av John vid tävling framöver. John åtar sig att arrangera också i år pröva-på-boule i samband med Mölledagen 27 juli. Gunnar kontaktar Johan Nilsson för reservering av tältet till Sommarfesten 9 augusti. Klubbens pärmar och övriga handlingar kommer att flyttas över för förvaring hos Lena och Bertil Berg som välvilligt ställt torrt och varmt utrymme till vårt förfogande. 7. Nästa möte fredagen 28 juni hos Gunnar. 8. Mötet avslutades Justeras Gunilla Klang

22 PROTOKOLL 3/13 KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 MARS 2013 Närvarande: John Albertsen Gunilla Bunke Margit Starfelt Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs till ordförande i mötet. Till protokollförare valdes Gunnar. 3. Christer valdes att justera protokollet. Till klubbens kassör valdes Christer och till ansvarig för banorna valdes John. 5. Beslutades att klubbens firma tecknas av två ledamöter i förening medan löpande utgifter/intäker hanteras av kassören. Klubbens adress är: Mölle Bouleklubb c/o Mölle Hamnallé 22A Mölle 6. Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen 14 maj hos Margit. 7. Mötet avslutades. Justeras: Christer Wallentin

23 PROTOKOLL 9/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 12 OKT 2012 Närvarande: Gunilla Bunke Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Christer valdes att justera protokollet. Ekonomi Christer redogjorde för klubbens behållning Kassa 380:- Bank :- Årets resultat per den 12 okt 5.124:- 5. Julfesten fredagen 30 november Riktlinjerna drogs upp för denna tillställning och om vädret tillåter startar vi med två set boule och glögg följt av julbuffé i Stationshuset. Ytterligare detaljer följer längre fram tillsammans med anmälningslistorna. Av utrymmesskäl måste vi begränsa antalet deltagare under kvällens buffét till 50 st.

24 6. Övrigt Inga övriga punkter togs upp. 7. Nästa möte sker hos Gunnar 20 november Mötet avslutades. Justeras: Christer Wallentin

25 PROTOKOLL 8/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 23 AUGUSTI 2012 Närvarande: Ann-Kari Zenkert Gunilla Bunke Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Margit valdes att justera protokollet. Sommarfesten redovisning Summa inkomster 1600 Summa kostnader Underskott Ekonomi Tillgångar per den 22 aug - Kassa 648 Bank Utestående medlemsavgifter 8 st vilka nu får en slutlig påminnelse. 6. Mölledagen 28 juli John anlade en bana utanför Ruffen, Gunilla och Charles, Margit och Torsten medverkade som instruktörer för ett stort antal besökare som prövade på boule mellan kl Sammanfattningsvis ett lyckat arrangemang som gagnade också Byföreningen.

26 7. Träningstiderna har varit föremål för viss diskussion på sistone. Det är tydligt att tisdagars starttid är mer attraktiv att döma av antalet spelare. Styrelsen föreslår därför att även onsdagar startar fr o m 5 september. Nuvarande 100 onsdagar skär av hela dagen enligt en bred uppfattning medan torsdagar lämnar största delen av dagen fri. 8. Övrigt Styrelsen fastställde att medlems lån av banan för privat arrangemang är kostnadsfritt medan icke-medlem betalar 200:-. Lotteriet vid våra fester upptar alltför mycket tid enligt styrelsens och andras uppfattning samtidigt som intäkten hjälper upp klubbens subventionerade deltagaravgifter. Diskuterades olika alternativ och styrelsen enades om att ändra från 3 till 2 lottringar men med lottpris 20:- samt att vinnare får 2 priser vardera. Klubben har nu införskaffat kastringar som skall användas i stället för ritade cirklar. Ett försök till upprepning av Golf och Boule görs 10 september enligt särskilt mailutskick. Fredag 31 aug inbjuds till banskötsel. Bl.a. skall rabatterna och Schybergska Parken rensas. En timmas arbetstid beräknas beroende på deltagandet. 9. Nästa möte fredag 12 oktober hos Margit. 10. Mötet avslutades. Justeras: Margit Starfelt

27 PROTOKOLL 7/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 15 JULI 2012 Närvarande: Ann-Kari Zenkert Gunilla Bunke Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla valdes att justera protokollet. Ekonomi Tillgångar per den 14 juli - Kassa 856:- Bank :- Utestående medlemsavgifter efter ytterligare påminnelser har listan över obetalda medlemsavgifter krympt kraftigt men fortfarande återstår en handfull som nu får en fråga huruvida man vill kvarstå som medlem eller ej. Samtliga 20 nya medlemmar under året har också erlagt medlemsavgiften. 5. Mölledagen lördag 28 juli Klubben kommer att vara representerad med en pröva på-bana utanför Ruffen med början 100 och pågå till sen eftermiddag. John ansvarar för arrangemanget. Klubben behöver några funktionärer under dagen och John tar gärna emot din anmälan.

28 6. Sommarfesten 10 augusti Dagen delas som vanligt upp i ett tävlingsmoment och ett festmoment. Två anmälningslistor kommer att sättas upp 27 juli samtidigt som ett mail sänds ut till medlemmarna (brev till de som ej är mail-uppkopplade) Tävlingen startar och pågår över 2 st spel à 30 min (ingen startavgift). Festen hålls i ett inhyrt stort tält med början och entréavgift oförändrat 150:- trots ökade kostnader för beställd grillad spädgris med alla tillbehör (egen dryck medtas). Kaffe och kaka ingår. Det bjuds även på underhållning under kvällen. Lotteri som alltid medtag därför gärna något till prisbordet. Tävlingen har utrymme för 36 deltagare, festen för 60 st. Oavsett om du som medlem deltagit i klubbens aktiviteter under året eller ej så ser vi fram emot din medverkan. Vi vill gärna fylla såväl tävlingen som tältet! 7. Övrigt Klubben har träffat en överenskommelse med Byföreningen om att de kan låna vår gräsklippare mot det att vi disponerar deras trimmer som förvaras på laddning i källaren. 8. Mötet avslutades. Justeras: Gunilla Bunke

29 PROTOKOLL 6/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 19 JUNI 2012 Närvarande: Ann-Kari Zenkert Gunilla Bunke Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Christer valdes att justera protokollet. Loppis 16 juni Resultatet från dagen blev över förväntan. Bruttointäkten uppgick till :- varav uthyrda bord svarade för 1.500:-. I beloppet ingår även en mycket fin donation från Per-Erik Schyberg. Nettobehållningen efter polistillstånd, annonsering, tryckning av flygblad och annat uppgår till :-. Styrelsen är oerhört nöjd med resultatet. Klubben framför sitt varma tack till samtliga som bidrog denna dag med gåvor och allt nedlagt arbete för att göra loppisen till den succé som det onekligen blev. Vinnare i lotteriet publiceras torsdag 21.e juni på HDs höganässidor under Föreningskontakt. Bilder från dagen finns utlagda på klubbens hemsida. 5. Ekonomi Tillgångar per den 18 juni - Kassa 426:- Bank :- Utestående medlemsavgifter påminnelser har sänts ut men fortfarande saknas ca 50 st.

30 Byte av bank Beslutades att föreningen byter bank från SEB till Swedbank för att få tillgång till ett lättskött bokföringsprogram. Övergången sker den 1 juli 201 Beslutades vidare att Christer tecknar föreningens firma i alla bankärenden. 6. Som tidigare aviserats har klubben sin sommarfest fredagen 10 augusti med spel och förtäring. Mer information och anmälningslistor följer längre fram men vi ber medlemmarna redan nu notera dagen bland sina sommaraktiviteter. 7. Lördagen 28 juli under Byförenings Mölledag i Hamnen kommer bouleklubben att arrangera ett område för pröva på. Hjälp med detta mottages tacksamt. 8. Övrigt John tar fram nya träplattor för KM-tecknen. 9. Nästa möte söndagen 15 juli hos Gunilla. 10. Mötet avslutades Justeras: Christer Wallentin

31 PROTOKOLL 5/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 12 APRIL 2012 Närvarande: Ann-Kari Zenkert Gunilla Bunke Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Christer valdes att justera protokollet. Ekonomi Medlemsavgifterna för 2012 har börjat droppa in och vi vill gärna påminna om att dessa skall vara erlagda senast 30 maj. Bg Loppis 16 juni Ansökan är inlämnad till Polis och Kommun och vi har fått ett positivt förhandsbesked. För formens skull har också Byföreningen informerats. Ett reklamblad delas ut i samtliga brevlådor i Mölle fr o m 21 maj och anslås på Mölles annonstavlor, annons sätts ut i HD och Lokalbladet i början av v24, Loppis-pilar sätts upp vid Mölle Hässle och nerfarten till hamnen den 16 juni. Lotteri anordnas. Klubben kommer att behöva hjälp med diverse göromål och mottar tacksamt medlemmars intresseanmälan. Kontaktpersoner Margit , Klas A och Gunnar

32 [Skriv text] Den 25 mars 2012 PROTOKOLL 4/12 KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE Närvarande: Gunilla Bunke Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin (Ann-Kari Zenkert bortrest) 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs till ordförande i mötet. Till protokollförare valdes Gunnar. 3. Margit valdes att justera protokollet. Till kassör i klubben valdes Christer. 5. Beslutades att klubbens firma tecknas av två ledamöter i förening. Klubbens adress är: Mölle Bouleklubb c/o Mölle Hamnallé 22A Mölle 6. Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen 12 april hos Christer. 7. Mötet avslutades Justeras: Margit Starfelt

33 PROTOKOLL 2/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 8 MARS 2012 Närvarande: Margit Starfelt John Albertsen 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet Utsänd dagordning godkändes 3. John valdes att justera protokollet Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna 5. Handlingarna inför årsmötet godkändes. Kallelsen distribueras direkt efter mötet, annons kommer i HD på fredag 9.e. Övriga handlingar finns tillgängliga vid mötet i Stationshuset fredag 23 mars Loppis tanken är att arrangera en allmän Loppis lördagen 16 juni på bouleplanen. Muntligt godkännande har erhållits av Kommunen. Enligt Polisen krävs en särskild ansökan till en kostnad av 700:-. Styrelsen föreslår bildandet av en särskild Loppis-grupp och återkommer med ytterligare detaljer längre fram. Styrelsen har vid samtal med medlemmar funnit att det finns ett visst behov hos många att bli av med en del saker ur gömslena vilket då också kan bidraga till en förstärkt kassa för klubbens aktiviteter. 7. Inga övriga punkter. 8. Mötet avslutades Justeras: John Albertsen

34

35 PROTOKOLL 1/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 10 JAN 2012 Närvarande: Eva-Lena Svensson Ann-Kari Zenkert Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet Utsänd dagordning godkändes 3. Eva-Lena valdes att justera protokollet Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna 5. Julcupen kunde i år genomföras med spel på barmark (28 deltagare) och efterföljande buffé samlade 48 medlemmar. Det ekonomiska resultatet för festligheterna hamnade på minus 1.549:-. Tack vare lotterierna med skänkta priser kan klubben hålla en relativt hög standard på sina fester vilket styrelsen finner angeläget. Styrelsen slog också fast att inte begränsa antalet lotterivinster per deltagare, en fråga som väckts av medlem. 6. Klubbens saldo på bank och kassa utgör per den 31 december :-, vilket motsvarar det mål som satts upp att klubben skall ha likvida medel motsvarande ungefär ett års medlemsintäker. 7. Årsmötet för 2011 års verksamhet fastställdes till fredag 23 mars kl 100 i Stationshuset. Kallelse följer.

36 8. Styrelsen diskuterar för närvarande ett förslag att anordna Loppis i början av juni på banorna. Mer information om detta följer. 9. Övrigt Christer har kontakt med en uthyrare av ett större tält och har preliminärt bokat detta för kommande sommarfest. Detta som ett test innan vi går vidare med ett eventuellt inköp. 10. Nästa styrelsemöte torsdagen 8 mars hos Gunnar. 11. Mötet avslutades med tack till Christer för värdskapet idag. Justeras: Eva-Lena Svensson

37 PROTOKOLL 7/11 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 10 NOV 2011 Närvarande: Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin (frånvarande Eva-Lena Svensson och Ann-Kari Zenkert) 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet Utsänd dagordning godkändes 3. Christer valdes att justera protokollet Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna 5. Klubbens saldo på bank och kassa utgör idag :- 6. Banan diskuterades de åtgärder som kommer att vidtagas våren Julcupen Programmet för 2 dec beslutades och inbjudan sänds ut per mail och post 1e nov. 10. Övrigt I stället för att investera i ett eget större tält som nämndes i föregående protokoll finns det nu en eventuell möjlighet att förmånligt få hyra vilket Christer undersöker vidare Nästa styrelsemöte tisdagen 10 jan hos Christer. 1 Mötet avslutades med tack till Margit för värdskapet idag. Justeras: Christer Wallentin

38 PROTOKOLL 6/11 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 8 SEPT 2011 Närvarande: Eva-Lena Svensson Margit Starfelt Ann-Kari Zenkert John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet Utsänd dagordning godkändes 3. John Albertsen valdes att justera protokollet Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna 5. Klubbens saldo på bank och kassa utgör idag :- Christer redovisade nettot från Sommarfesten vilket gav ett minus på 377:-. Andra större utgiftsposter har under året varit kostnaderna för nya bord (3.493:-), stolar (1.470:-) och veteranträffen (544:-). 6. Trots upprepade riktade påminnelser har några medlemmar avstått från inbetalning av medlemavgiften vilket styrelsen uppfattar som en önskan om att lämna klubben. 7. Partytält Klubben har av olika skäl gjort sig av med sina tre mindre tält och avsikten är att ersätta dessa med ett enda större av bättre kvalitet. Vissa sonderingar har gjorts och innan nästa styrelsemöte skall besiktning göras av det/de förslag som finns. John undersöker till dess också hyresalternativet. Tänkbart att också dela tält med annan klubb eller förening i Mölle.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Under året har 8 protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen har utgjorts av John Albertsen, Gunilla Bunke, Gunnar Edström, Bosse Hansson, Gunilla Klang, samtliga ledamöter,

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemöte protokoll nr: 38

Styrelsemöte protokoll nr: 38 Hans Svensson 2005-06-14 Sid 1 (5) Styrelsemöte protokoll nr: 38 Tid: 2005-06-14 Plats: Telefonmöte Närvarande: Lasse Lähnn ordf, Rolf Palmqvist vice ordf., Hans Svensson ord, Göran Bengtsson ord., Peter

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. Lördag den 28 februari 2015 på Las Fuentes, Nerja. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Björn

Läs mer

1. Mötets öppnande Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet var beslutsförigt.

1. Mötets öppnande Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet var beslutsförigt. 2014-12-07 sida 1(7) Protokoll från styrelsemöte i Seniorerschack Stockholm nr 7/2014 Tid: 4 december 2014, direkt efter spelet Bilagor Plats: Stockholms Schacksalonger 1. kassörens rapport Kallade: Sven-Gunnar

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i GBBF

Protokoll från styrelsemöte i GBBF Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2016-11-23 Närvarande: Bert Nilsson, vice ordförande Agneta Ohlsson, sekreterare Ove Olsson, kassör Doris Lundin, ledamot Leif Allvin, ledamot Lisbeth Örgård Jonas Neijmar

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina Gustavsson

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Jan Bengtson, Johnny Petersson, Claes Carlstedt.

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Jan Bengtson, Johnny Petersson, Claes Carlstedt. Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Tisdagen den 7 juni 2016 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Jan Bengtson, Johnny Petersson, Claes Carlstedt. Frånvarande:

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 3-2010 41-60 Plats: Rica Talk Hotel, Älvsjö Datum: 2010-03-06 Tid: 11.15-19.00 Närvarande: Adjungerade: Lena Arvidsson, Jan Lund-Jensen, Ingrid Ryrholm,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120812 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120812 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120812 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Anmält förhinder: Marianne Hyllested, vice ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, Ove Wikström ledamot,

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 8 Datum: 2015-10- 20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Sandra Amedi

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

Protokoll Nr 11, , 2014

Protokoll Nr 11, , 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-11-22, kl. 14.00 2014-11-23, kl. 12.00. Plats: Scandic, Värnamo. Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör),

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Ordförande Gunbritt Öhlén hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

Ordförande Gunbritt Öhlén hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Sida 1 av 5 Styrelsemöte tisdagen den 8 mars 2016 Protokoll Närvarande: Gunbritt Öhlén, Ingmari Amoson, Bo Sanfridsson, Lilian Arvidsson, Owe Wåhlin och Göran Magnusson (delvis). Anders-Eric Andersson

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009

Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009 Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009 Tid: Kl. 19:00 Plats: Ingelstavägen 11 i Latorp (värd: Anders Holm, Lions) Närvarande: Anders Holm, ordförande

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden.

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden. Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med SPF Solvändan den 5 februari 2015. Plats Eken, Färjestaden. Närvarande: Ordf. Ingrid Johansson, Annika Bäckström, Gun-Britt Johansson, Astrid Nilsson,

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2013-12-01 Sida 1 (5) Tid: 2013-12-10 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället.

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-09-08 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Caroline Jensen, Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg Frånvarande anmälda förhinder: Louise Rosengren,

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungqvist, Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt.

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungqvist, Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt. Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 oktober 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Peter Ljungqvist, Johnny Petersson, Jan Bengtsson,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Karlstads ridklubb styrelsemöte

Karlstads ridklubb styrelsemöte Karlstads ridklubb styrelsemöte Tid: Måndagen den 20 april 2009, kl 18.30 Plats: Lektionssalen, Karlstads Ridklubb Närvarande: Frånvarande: Kjell Magnusson Per Holm Lena Persson Pia Ek Bosse Ericsson Gita

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll nr /

Protokoll nr / Protokoll nr 5 2010/11 2011-01-20 Protokoll fort vid styrelsemöte(telefon) 2011-01-20 NÄRVARANDE Ordinarie ledamöter Suppleanter FRÅNVARANDE Ordinarie ledamot ADJUNGERAD Stig Sjunnesson ordförande Dick

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02 Fördelning: Handläggare Jan Kovacs 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Styrelsen, revisorerna, samtliga sektionsledare NÄRVARANDE Peder Johansson Ingvar Wihlborg Erika Weddfelt Svenåke Ericson Sune Pettersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

PROTOKOLL från styrelsemöte 16 februari 2010

PROTOKOLL från styrelsemöte 16 februari 2010 PROTOKOLL från styrelsemöte 16 februari 2010 Tid: Tisdagen 2010-02-16, 19.30 21.00 Plats: Linda Ersten, Slottsvägen 9 Närvarande: Linda Ersten Anders Nygren Jonas Sjöberg Christer Wallin, ordförande 1.

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Arilds Byalag. STYRELSEMÖTE Posthuset den 15 juni. 2009 Kl. 09.00 12.00 PROTOKOLL

Arilds Byalag. STYRELSEMÖTE Posthuset den 15 juni. 2009 Kl. 09.00 12.00 PROTOKOLL Gunnar Andréen, sekr Ulf Arthursson Kristina Bergwall, förhindrad Jan Erikson Lena Janson, Sverker Johansson, Cathrine Lundgren Göran Oldén Claes Ståhle, ordf. 1 Mötet öppnas CS öppnar mötet 2 Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll nr 2 2014, föregående protokoll nr 1-2014 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SVEDALA TENNISKLUBB 2014-04-23.

Protokoll nr 2 2014, föregående protokoll nr 1-2014 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SVEDALA TENNISKLUBB 2014-04-23. Protokoll nr 2 2014, föregående protokoll nr 1-2014 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I SVEDALA TENNISKLUBB 2014-04-23. Närvarande: Meddelat förhinder: - Alve Larsson Jörgen Dahlqvist Christel G Steimer

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen Sida 1 av 5 Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014 Protokoll 31. Sammanträdet öppnades Ordförande Gunbritt Öhlén öppnade mötet Ej närvarande: Ingrid Svensson och Anders-Eric Andersson. 31. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Styrelseprotokoll för tiden 2009-01-01 2009-12-31

Styrelseprotokoll för tiden 2009-01-01 2009-12-31 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2010-01-01 Styrelseprotokoll för tiden 2009-01-01 2009-12-31 Prot. Dag Ort Sida 2009:01 2009-02-02 Burs 2 4 2009:02 2009-08-23 Burs 5 7 2009:03 2009-12-13 Visby

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Närvarande: Ordinarie: Svante Melander, Susanne Korduner, Rolf Andersson, Johnny Kjellin, Christer Stolpen, S-Å Runelid. Suppl. Dan

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte nr 4, 2017 HSO Knivsta, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Knivsta kommun.

Protokoll. Styrelsemöte nr 4, 2017 HSO Knivsta, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Knivsta kommun. Protokoll Styrelsemöte nr 4, 2017 HSO Knivsta, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Knivsta kommun. Datum: 7 juni 2017 Plats: Forsbyvägen 1, Knivsta Närvarande: Autism & Aspergerföreningen: Christer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Lomma 2014-10-07

Protokoll Styrelsemöte Lomma 2014-10-07 Protokoll Styrelsemöte Lomma 2014-10-07 Närvarande: Lämnat förhinder: Adjungerad: Bilaga: Anna-Kari Sahlqvist AS Karin Permskog KP Jonna Berg JB Ingrid Borg Vogel IB Lena Hodder LH Sten Henning SH Jan

Läs mer

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 PROTOKOLL NR 8/14 Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordf (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Lotta Jegenstam, ledamot

Läs mer

71 Mötets öppnande Ordföranden Bo Lindgren förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna.

71 Mötets öppnande Ordföranden Bo Lindgren förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna. Närvarande: Bo Lindgren, Bertil Johansson, Johnny Nilsson, Roland Svensson, Åsa Mood och Wide Hellman Frånvarande: Ingen 71 Mötets öppnande Ordföranden Bo Lindgren förklarar mötet för öppnat och hälsar

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant Protokoll sammanträde med styrelsen för Freija Tid och plats Torsdagen den 29 mars kl. 18.30 Pensionat Granparken i Norrtälje. Närvarande: Frånvarande: Styrelseledamöter Lena Norrman, ordförande Osa Albinson,

Läs mer

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl.10.30 på Kustbohemmet 1. Mötet öppnas. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av Monica Åkerlund-Baumgarten. 2. Val av

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

Arilds Byalag. STYRELSEMÖTE Gammelgården den 1 aug. 2011 Kl. 18.00 20.00. Protokoll

Arilds Byalag. STYRELSEMÖTE Gammelgården den 1 aug. 2011 Kl. 18.00 20.00. Protokoll Närvarande: Claes Ståhle (ordf.), Margareta Noltorp, Karin Björverud Hansson, Sverker Johansson, Magnus Alm, Jan Eriksson, Göran Lock, Susanne Dahlman (sekr.) Förhindrad: Gunnar Andréen 1 Mötet öppnas

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping.

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Protokoll S8/2009 Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 20090803 kl 9.0011.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Närvarande: Stig Karlsson, ordf., Ingrid Lundh, v ordf., KarlErik Lööv,

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Onsdagen den 14 november 2007 Plats: Kansliet i Backaryd kl: 18:30 Närvarande Ledamöter: Ulf Nelsén, Laila Myhr, Bennie Erlandsson, Fredrik Einarsson,

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till diskussioner kommer att finnas.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till diskussioner kommer att finnas. 1 150305 INBJUDAN! Välkommen till årsmöte i Karstorps Villaförening tisdagen den 24/3 kl 18.30. Lokal: Samlingslokalen på Lervägen1, Åkarp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar äger rum samt tillfälle till

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 15 augusti 2005 Plats: Lars Nilsson i Bräkne-Hoby, kl. 18.30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar Myhr, Laila Myhr,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 2 februari 2011 kl 19.45 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson (BA) IT-ansvarig

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte

Protokoll från Styrelsemöte Protokoll från Styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Söndagen den 13 januari 2008 Plats: Laila Myhr Hyndekullavägen 56 Kallinge kl. 14:30 Närvarande: Ledamöter: Ulf Nelsén, Laila Myhr, Lars-Ove Andersson,

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Centrum OK styrelsemöte 9 juni 2009. Protokoll

Centrum OK styrelsemöte 9 juni 2009. Protokoll Närvarande vid mötet: Oskar Karlin (Ordförande) Lotta Magnusson (Kassör) Mette Petersson (Ledamot) Fredrik Holmström (Ledamot) Joel Berring (Ledamot) Josefina Ekström (Sekreterare) Plats: hemma hos Lotta

Läs mer

Tel Datum :

Tel Datum : 1(5) Tel. 0417-19430 Datum : 2016-08-08 kl 18:00 i klubbrummet Närvarande: Kenth Bergström (ordförande) Lars Birgersson (ord ledamot/vice ordförande) Verner Arvdalen (ord. ledamot) Lena Persson (ord. ledamot)

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Årsmöte VMK sida 1(6)

Årsmöte VMK sida 1(6) Årsmöte VMK 2014-03-09 sida 1(6) Dagordning VMK årsmöte 2014 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Val av a) Ordförande b) sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer