PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON. 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet."

Transkript

1 PROTOKOLL 4/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 APRIL 2015 HOS BOSSE HANSSON Närvarande: Monica Bengtson Gunilla Bunke Bosse Hansson Gunilla Klang Arne Rössel (Mårten Stenberg ej närvarande) 1. Mötet öppnades av Bosse som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Val av tävlingsansvarig inom styrelsen bordlades. 5. Förslag till justeringar av introduktionsbrev till nya medlemmar godkändes med några förändringar. Se bilaga 1 6. Förslag till justeringar av information till tävlingsledare med bilagorna inbjudan, anmälningslista, tävlingsresultat, redovisning till hemsidan samt ekonomisk redovisning godkändes. Se bilaga 2 Att vara tävlingsledare en instruktion.. 7. Diskuterades hur vi ska utse tävlingsledare för tävlingarna under Vi ska försöka bredda antalet tävlingsledare under året. 8. Boule för Mölles ungdomar under våren/försommaren. Vi konstaterade att ungdomarna nu får ta initiativ till när och om förslaget rörande tävlingar för ungdomar ska genomföras. 9. Gunilla rapporterade att 66 medlemmar nu betalt medlemsavgiften och att föreningens ekonom i är god. Det egna kapitalet uppgår till drygt kr. Se bilaga Uthyrning av banor och möbler. Vi beslöt att Bosse håller i uthyrningarna så att inga dubbelbokningar sker. 11. Arne rapporterade att han och Christer diskuterat vår hemsidan. Beslöts att fråga Christer om han är villig att fortsätta att administrera hemsidan i nuvarande system.

2 1 Diskuterades inriktning av Sommarfesten Vi beslöt att hyra tält och att fortsätta med grillad spädgris via Bäckafarm. Vi överväger att höja avgiften till 200 kr. Bosse bokar tält och Gunilla B bokar Bäckafarm. 13. Vi beslöt att anordna Ärtsoppekvällar i stationshuset torsdagen den 17 september efter KM i trippel och 15 oktober efter partävlingen. Ärtsoppan beställs via Grand medan punschen säljs via klubb och att deltagarna har med egen dryck i övrigt. 1 Vi diskuterade Julfest och Julboule 2015 och enades om att anordna julbord i stationshuset. Ny leverantör kan vara Grand hotell, Eld och Lågors ägare eller annan. 15. Önskemål om att veta vilka som är medlemmar i klubben har framförts till Ordföranden. Beslöts att ge medlemmen en lista över medlemmarnas namn. 16. Vi utsåg Gunilla Bunke att representera Bouleklubben på mötet den 18 maj mellan Byföreningen och Mölles olika föreningar. Om flera får komma deltar också Gunilla Klang. 17. Arne åtar sig att kopiera nyckeln till källaren och att åtgärda våra resultattavlor. Bosse tackar Bessan för allt hon gjort för klubben under alla hennes år som medlem. 18. Nästa styrelsemöte blir den 3 juni kl hos Gunilla B, Kullabergsvägen 7 I.

3 PROTOKOLL 3/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 31 MARS 2015 EFTER ÅRSMÖTET I STATIONSHUSET. 1. Bo Hansson öppnade mötet Till protokollförare valdes Bo Hansson 3. Dagordningen godkändes 3. Till justerare valdes Gunilla Klang Föregående mötesprotokoll från den 16 mars godkändes 5. Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande Bosse Hansson Vice ordförande Gunilla Bunke Kassör Gunilla Klang Banansvarig Arne Rössel Ledamot Mårten Stenberg Suppleant Monica Bengtson 6. Beslutades att klubbens firma tecknas av två ledamöter i förening. Beslutades vidare att Gunilla Klang ensam tecknar föreningens konto i Swedbank. Klubbens adress är Mölle Bouleklubb c/o Bo Hansson Möllevångsvägen Mölle 7. Nästa styrelsemöte hos Bosse Hansson, Möllevångsvägen 13, den 27 april kl Mötets avslutades Bosse Hansson Justeras: Gunilla Klang

4 PROTOKOLL 1/15 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 13 MARS 2015 HOS GUNILLA KLANG Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang John Albertsen (Bosse Hansson och Mårten Stenberg ej närvarande) 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Årsmötet 2015 Avhålls i Stationshuset tisdagen 31 mars Handlingarna inför mötet fastställdes och mailas ut/delas ut/postas till medlemmarna. 6. Inga övriga frågor 7. Mötet avslutades med tack till Gunilla Klang för fägnaden. Justeras: Gunilla Klang

5 PROTOKOLL 7/14 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 10 SEPT 2014 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang John Albertsen Bosse Hansson Mårten Stenberg 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Diskuterades utfallet av jubileumsveckan och samtliga överens om, frånsett ett par åsikter som kom fram, att veckan avlöpt över styrelsens förväntan. 6. Ekonomi Redovisning av kostnader/intäkter för jubiléet: Intäkter under veckan i form av startavgifter uppgick till :- Sammantagna kostnader för veckan uppgick till :- Redovisat underskott :- vilket i stort motsvarar styrelsens tidigare antaganden och samtliga överens om att vi fick ut mycket för dessa pengar. Klubbens egna kapital per 10 september uppgår till :-, Under året har inkommit hyra av banan, bord och stolar på 1.480:- Loppisen i samband med Mölledagen inbringade 393:-

6 7. Klubbmärken Önskemål har rests från en del håll om klubbmärken. Gunnar undersöker inför nästa styrelsemöte kostnad för framtagande av dessa. 8. Övrigt Styrelsen påminner om julfesten som äger rum 5 december. Fler detaljer följer efter nästa styrelsemöte. John åtog sig att undersöka kostnaden för ommålning av våra resultattavlor samt möjligheten att skaffa sponsorer till klubben vilkas namn i så fall kommer att anges på en samlingstavla. Gunnar kontaktar CityGross om klubben fr o m nästa år skulle kunna ingå ett rabattsystem liknande dem som finns för andra klubbar. Förslaget kom upp att under nästa år arrangera en Gentlemen s Boule som motvikt till Ladies Boule. Christer Wallentin presenterades en kartong vin som ringa ersättning för allt arbete han lagt och lägger ner för klubbens räkning. 9. Nästa styrelsemöte tisdagen den 11 november 100 hos Mårten. 10. Mötet avslutades Justeras: Gunilla Klang

7 PROTOKOLL 6/14 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 7 JULI 2014 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang John Albertsen Bosse Hansson Mårten Stenberg 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Ekonomi Ett fåtal medlemsavgifter utestår. Klubbens egna kapital uppgår idag till :- 6. Styrelsen fastslog programmet för 25-årsjubiléet. I veckan sänds sammanfattningen ut till medlemmarna och senare följer programdetaljer och information om anmälan till tävlingar och festligheter. 7. Beslutades om regler och kostnader för hyra av banor och möbler förutsatt att klubben inte har aktivitet samtidigt: Medlem - Banorna inkl möbler står till fritt förfogande. Möbler som önskas disponeras för privat bruk utanför banorna Stolar 5:- per styck Bord 30:- per styck Ej medlem - Banorna 300:- Stolar 5:- per styck på banan 10:- per styck utanför banan Bord 30:- per styck på banan 50:- per styck utanför banan

8 7. Övrigt Tävlingen Golf/Boule flyttas beroende på att ett flertal av klubbens golfare är upptagna med seriespel från tidigare aviserat 28 aug till 4 sept. Mölledagen 26 juli närmar sig med bl a loppis gemensamt med övriga föreningar i Mölle. Behovet av prylar till bouleklubbens loppisbord är stort. 8. Mötet avslutades Justeras: Gunilla Klang

9 PROTOKOLL 5/14 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 3 JUNI 2014 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang Bosse Hansson Mårten Stenberg (John Albertsen ej närvarande) 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Ekonomi Fortfarande utestår 34 st medlemsavgifter för 201 Direktkontakt tas med dessa. Klubbens egna kapital uppgår idag till 3534:-. 6. Programmet för klubbens 25-årsjubileum aviseras vecka 30. Den avslutande festen förläggs som informerades om i föregående protokoll fredagen den 15 augusti till Hotell Kullaberg. 7. Övrigt Styrelsen påminner om möjligheten för medlemmarna att skänka prylar till klubbens loppis som hålls i Hamnen på Mölledagen 26 juli. Vad händer samtliga lördagar i juli mellan kl i Mölle Hamn? Jo, då är det sedvanlig torghandel i hamnen med försäljning av frukt och grönt, bröd, ost och honung, växter, hantverksprodukter och mycket annat. Allt sker i Byförenings regi. Det känns angeläget att påminna om dessa arrangemang redan nu och förhoppningen är att många fler tittar ner i år än tidigare, allt för att vi fortsättningsvis skall kunna attrahera utställare och för-

10 säljare och därmed kunna bibehålla dessa sommaraktiviteter. Bouleklubben är delvis engagerad i torgdagarna och vill genom detta mail till samtliga medlemmar slå ett slag för Byföreningen, torghandeln och Mölle. 8. Nästa styrelsemöte måndagen den 7 juli 100 i Biblioteket. 9. Mötet avslutades Justeras: Gunilla Klang

11 PROTOKOLL 4/14 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 6 MAJ 2014 Närvarande: John Albertsen Gunilla Bunke Gunilla Klang Bosse Hansson Mårten Stenberg 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Ekonomi Klubben har per idag ett eget kapital på 3180:-. Av detta utgör :- inkomna medlemsavgifter för 2014 för 103 medlemmar. Återstår ca 7.500:- från 50 medlemmar som ännu inte betalat. Styrelsen upprepar därför klubbens BG som en påminnelse. 6. Klubbens 25-årsjubileum En del förslag diskuterades inför upplägget av dessa dagar augusti och vissa förslag bearbetas vidare. Styrelsen inviterar varje medlem att inkomma med önskemål och idéer för att vi skall kunna skapa en verkligt minnesvärd vecka. Avslutande festen förläggs fredagen den 15 augusti till Hotell Kullaberg.

12 7. Mölledagen 26 juli Liksom tidigare kommer klubben att ha en prova-på-bana i Hamnen denna dag. Vidare tillhandahåller Byföreningen ett särskilt område för varje mölleförening som så önskar att arrangera loppis på båtuppställningsplatsen. Bouleklubben har beslutat att deltaga i detta och vädjar därför till medlemmarna att medverka genom att skänka föremål till klubben. Vi kan redan nu ta emot det du vill bli av med genom att du hör av dig till någon i styrelsen för avhämtning eller att du själv lämnar ner det till bouleplanen på någon av våra träningstider tisdag 10, onsdag 10 eller torsdag 16. Behållningen går till klubben och ej sålda ting tas om hand av Loppan. 8. Övrigt Mårten undersöker möjligheten att anlita en skolungdom för gräsklippning under sommaren. 9. Nästa styrelsemöte Tisdag 3 juni 100 i Biblioteket 10. Mötet avslutades Justeras: Gunilla Klang

13 PROTOKOLL 3/14 KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 28 MARS 2014 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang John Albertsen Bosse Hansson (ej närvarande) Mårten Stenberg (ej närvarande) 1. Gunnar öppnade mötet och utsågs till ordförande i mötet. Till protokollförare valdes Gunnar. 3. Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande Kassör Gunilla Klang Banansvarig John Albertsen Ledamot Gunilla Bunke Ledamot Bosse Hansson Suppleant Mårten Stenberg Beslutades att klubbens firma tecknas av två ledamöter i förening. Klubbens adress är Mölle Bouleklubb c/o Mölle Hamnallé 22A Mölle 5. Nästa styrelsemöte Kallelse följer 6. Mötet avslutades. Justeras: Gunilla Klang

14 PROTOKOLL 1/14 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 12 MARS 2014 Närvarande: John Albertsen Gunilla Bunke Gunilla Klang Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Christer valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Utsänd dokumentation inför årsmötet 24 mars 100 i Stationshuset fastställdes. Kallelse sänds ut idag till medlemmarna. 6. Övrigt Banorna kommer att städas måndag 17 mars och den som har tid och lust är välkommen att deltaga. Därefter startar vi träningsboulen inför första tävlsingen 10 april. 7. Mötet avslutades Justeras: Christer Wallentin

15 PROTOKOLL 7/13 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 13 NOVEMBER 2013 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang Margit Starfelt Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Christer valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Arrangemangen runt julträffen fredagen 6 december fastslogs och inbjudan sänds ut till medlemmarna i veckan. 6. Övrigt: Klubbens tältförråd har haft ovälkomna besök vid flera tillfällen. Av denna anledning har öppningsduken försetts med en kedja och låsts. Nyckel finns i samma ask där vi förvarar nyckeln till källaren. 7. Nästa möte hos Margit 12 mars Mötet avslutades Justeras: Christer Wallentin

16 PROTOKOLL 6/13 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 3 OKTOBER 2013 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang Margit Starfelt Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla Klang valdes att justera protokollet. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 5. Christer presenterade ekonomirapport per den 2 okt. Klubbens ekonomi är mycket god med ett samlat kapital på :-. Efter annullering av medlem som trots tre påminnelser inte erlagt årsavgiften har klubben nu 150 st medlemmar plus SCA som erlägger tre årsavgifter för sina semesterboende som får tillgång till banorna. Beslutades att inte maila ut matrikeln till medlemmar av säkerhetsskäl men papperskopia kan erhållas efter begäran. 6. Julfesten äger rum fredagen 6 december i Stationshuset. Av utrymmesskäl kan endast 50 personer tas emot. Mer detaljer om spel och fest följer efter nästa styrelsemöte. 7. Övrigt 15 okt 100 har vi städdag på banorna. Rabatterna rensas, lökar planteras, kogödsel läggs ut och löv krattas. Välkommen du som har tid och lust.

17 8. Nästa möte hos Gunnar 14 nov Mötet avslutades Justeras: Gunilla Klang

18 PROTOKOLL 5/13 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 1 JULI 2013 Närvarande: Gunilla Bunke Gunilla Klang Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Christer valdes att justera protokollet. Föregående mötes protokoll Lades till handlingarna 5. Ekonomi Klubbens kapital uppgår idag till : medlemmar har betalat in årsavgiften medan 26 st återstår, fördelade på 14 hushåll. En påminnelse är utsänd och vi avvaktar resultatet av denna. Christer och Gunnar hanterar därefter eventuella eftersläntrare.

19 6. Sommarfesten 9 augusti Bokning av catering respektive stortält är klar. Tyvärr måste vi maximera antalet deltagare till måltiden till 80 personer och till boulespelet 54 st. En avisering till medlemmarna sänds ut vecka 30 jämte uppsättande av anmälningslistor. 25 juli träffas styrelsen för arbetsfördelning vad beträffar övrigt arrangemang. 7. Inga övriga punkter 8. Mötet avslutades Justeras: Christer Wallentin

20 PROTOKOLL 4/13 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 14 MAJ 2013 Närvarande: Gunilla Klang Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin (Gunilla Bunke ej närvarande) 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla valdes att justera protokollet. Ekonomi/Uppföljning av aviserade medlemsavgifter Konstaterades att klubbens behållning utgör Hittills har 105 medlemmar inbetalat årsavgiften och 49 st utestående, vilka kommer att påminnas. Avgiften 150:- sätts in på klubbens BG Banarbete En hel del arbeten är utförda i år. Bänkarna oljade resp målade, grus utlagd på samtliga banor, rabatterna rensade. Återstår att padda banorna nu efter allt regn och detta är planerat till nästa vecka. Bräcke Lyft kontaktas för bortkörande av rishögen vid vårt förvaringstält.

21 6. Övrigt Frågor har rests om klubben kommer att arrangera Loppis även i år men beslut togs om att inte upprepa detta inom de närmaste åren. John presenterade ett förslag, som väckte bifall, att s.k. scorekort delas ut vid varje tävling vilket gör tävlingsledarens registrering lättare och fel undviks. Förslaget presenteras av John vid tävling framöver. John åtar sig att arrangera också i år pröva-på-boule i samband med Mölledagen 27 juli. Gunnar kontaktar Johan Nilsson för reservering av tältet till Sommarfesten 9 augusti. Klubbens pärmar och övriga handlingar kommer att flyttas över för förvaring hos Lena och Bertil Berg som välvilligt ställt torrt och varmt utrymme till vårt förfogande. 7. Nästa möte fredagen 28 juni hos Gunnar. 8. Mötet avslutades Justeras Gunilla Klang

22 PROTOKOLL 3/13 KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 27 MARS 2013 Närvarande: John Albertsen Gunilla Bunke Margit Starfelt Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs till ordförande i mötet. Till protokollförare valdes Gunnar. 3. Christer valdes att justera protokollet. Till klubbens kassör valdes Christer och till ansvarig för banorna valdes John. 5. Beslutades att klubbens firma tecknas av två ledamöter i förening medan löpande utgifter/intäker hanteras av kassören. Klubbens adress är: Mölle Bouleklubb c/o Mölle Hamnallé 22A Mölle 6. Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen 14 maj hos Margit. 7. Mötet avslutades. Justeras: Christer Wallentin

23 PROTOKOLL 9/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 12 OKT 2012 Närvarande: Gunilla Bunke Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Christer valdes att justera protokollet. Ekonomi Christer redogjorde för klubbens behållning Kassa 380:- Bank :- Årets resultat per den 12 okt 5.124:- 5. Julfesten fredagen 30 november Riktlinjerna drogs upp för denna tillställning och om vädret tillåter startar vi med två set boule och glögg följt av julbuffé i Stationshuset. Ytterligare detaljer följer längre fram tillsammans med anmälningslistorna. Av utrymmesskäl måste vi begränsa antalet deltagare under kvällens buffét till 50 st.

24 6. Övrigt Inga övriga punkter togs upp. 7. Nästa möte sker hos Gunnar 20 november Mötet avslutades. Justeras: Christer Wallentin

25 PROTOKOLL 8/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 23 AUGUSTI 2012 Närvarande: Ann-Kari Zenkert Gunilla Bunke Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Margit valdes att justera protokollet. Sommarfesten redovisning Summa inkomster 1600 Summa kostnader Underskott Ekonomi Tillgångar per den 22 aug - Kassa 648 Bank Utestående medlemsavgifter 8 st vilka nu får en slutlig påminnelse. 6. Mölledagen 28 juli John anlade en bana utanför Ruffen, Gunilla och Charles, Margit och Torsten medverkade som instruktörer för ett stort antal besökare som prövade på boule mellan kl Sammanfattningsvis ett lyckat arrangemang som gagnade också Byföreningen.

26 7. Träningstiderna har varit föremål för viss diskussion på sistone. Det är tydligt att tisdagars starttid är mer attraktiv att döma av antalet spelare. Styrelsen föreslår därför att även onsdagar startar fr o m 5 september. Nuvarande 100 onsdagar skär av hela dagen enligt en bred uppfattning medan torsdagar lämnar största delen av dagen fri. 8. Övrigt Styrelsen fastställde att medlems lån av banan för privat arrangemang är kostnadsfritt medan icke-medlem betalar 200:-. Lotteriet vid våra fester upptar alltför mycket tid enligt styrelsens och andras uppfattning samtidigt som intäkten hjälper upp klubbens subventionerade deltagaravgifter. Diskuterades olika alternativ och styrelsen enades om att ändra från 3 till 2 lottringar men med lottpris 20:- samt att vinnare får 2 priser vardera. Klubben har nu införskaffat kastringar som skall användas i stället för ritade cirklar. Ett försök till upprepning av Golf och Boule görs 10 september enligt särskilt mailutskick. Fredag 31 aug inbjuds till banskötsel. Bl.a. skall rabatterna och Schybergska Parken rensas. En timmas arbetstid beräknas beroende på deltagandet. 9. Nästa möte fredag 12 oktober hos Margit. 10. Mötet avslutades. Justeras: Margit Starfelt

27 PROTOKOLL 7/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 15 JULI 2012 Närvarande: Ann-Kari Zenkert Gunilla Bunke Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Gunilla valdes att justera protokollet. Ekonomi Tillgångar per den 14 juli - Kassa 856:- Bank :- Utestående medlemsavgifter efter ytterligare påminnelser har listan över obetalda medlemsavgifter krympt kraftigt men fortfarande återstår en handfull som nu får en fråga huruvida man vill kvarstå som medlem eller ej. Samtliga 20 nya medlemmar under året har också erlagt medlemsavgiften. 5. Mölledagen lördag 28 juli Klubben kommer att vara representerad med en pröva på-bana utanför Ruffen med början 100 och pågå till sen eftermiddag. John ansvarar för arrangemanget. Klubben behöver några funktionärer under dagen och John tar gärna emot din anmälan.

28 6. Sommarfesten 10 augusti Dagen delas som vanligt upp i ett tävlingsmoment och ett festmoment. Två anmälningslistor kommer att sättas upp 27 juli samtidigt som ett mail sänds ut till medlemmarna (brev till de som ej är mail-uppkopplade) Tävlingen startar och pågår över 2 st spel à 30 min (ingen startavgift). Festen hålls i ett inhyrt stort tält med början och entréavgift oförändrat 150:- trots ökade kostnader för beställd grillad spädgris med alla tillbehör (egen dryck medtas). Kaffe och kaka ingår. Det bjuds även på underhållning under kvällen. Lotteri som alltid medtag därför gärna något till prisbordet. Tävlingen har utrymme för 36 deltagare, festen för 60 st. Oavsett om du som medlem deltagit i klubbens aktiviteter under året eller ej så ser vi fram emot din medverkan. Vi vill gärna fylla såväl tävlingen som tältet! 7. Övrigt Klubben har träffat en överenskommelse med Byföreningen om att de kan låna vår gräsklippare mot det att vi disponerar deras trimmer som förvaras på laddning i källaren. 8. Mötet avslutades. Justeras: Gunilla Bunke

29 PROTOKOLL 6/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 19 JUNI 2012 Närvarande: Ann-Kari Zenkert Gunilla Bunke Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Christer valdes att justera protokollet. Loppis 16 juni Resultatet från dagen blev över förväntan. Bruttointäkten uppgick till :- varav uthyrda bord svarade för 1.500:-. I beloppet ingår även en mycket fin donation från Per-Erik Schyberg. Nettobehållningen efter polistillstånd, annonsering, tryckning av flygblad och annat uppgår till :-. Styrelsen är oerhört nöjd med resultatet. Klubben framför sitt varma tack till samtliga som bidrog denna dag med gåvor och allt nedlagt arbete för att göra loppisen till den succé som det onekligen blev. Vinnare i lotteriet publiceras torsdag 21.e juni på HDs höganässidor under Föreningskontakt. Bilder från dagen finns utlagda på klubbens hemsida. 5. Ekonomi Tillgångar per den 18 juni - Kassa 426:- Bank :- Utestående medlemsavgifter påminnelser har sänts ut men fortfarande saknas ca 50 st.

30 Byte av bank Beslutades att föreningen byter bank från SEB till Swedbank för att få tillgång till ett lättskött bokföringsprogram. Övergången sker den 1 juli 201 Beslutades vidare att Christer tecknar föreningens firma i alla bankärenden. 6. Som tidigare aviserats har klubben sin sommarfest fredagen 10 augusti med spel och förtäring. Mer information och anmälningslistor följer längre fram men vi ber medlemmarna redan nu notera dagen bland sina sommaraktiviteter. 7. Lördagen 28 juli under Byförenings Mölledag i Hamnen kommer bouleklubben att arrangera ett område för pröva på. Hjälp med detta mottages tacksamt. 8. Övrigt John tar fram nya träplattor för KM-tecknen. 9. Nästa möte söndagen 15 juli hos Gunilla. 10. Mötet avslutades Justeras: Christer Wallentin

31 PROTOKOLL 5/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 12 APRIL 2012 Närvarande: Ann-Kari Zenkert Gunilla Bunke Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet. Utsänd dagordning godkändes. 3. Christer valdes att justera protokollet. Ekonomi Medlemsavgifterna för 2012 har börjat droppa in och vi vill gärna påminna om att dessa skall vara erlagda senast 30 maj. Bg Loppis 16 juni Ansökan är inlämnad till Polis och Kommun och vi har fått ett positivt förhandsbesked. För formens skull har också Byföreningen informerats. Ett reklamblad delas ut i samtliga brevlådor i Mölle fr o m 21 maj och anslås på Mölles annonstavlor, annons sätts ut i HD och Lokalbladet i början av v24, Loppis-pilar sätts upp vid Mölle Hässle och nerfarten till hamnen den 16 juni. Lotteri anordnas. Klubben kommer att behöva hjälp med diverse göromål och mottar tacksamt medlemmars intresseanmälan. Kontaktpersoner Margit , Klas A och Gunnar

32 [Skriv text] Den 25 mars 2012 PROTOKOLL 4/12 KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE Närvarande: Gunilla Bunke Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin (Ann-Kari Zenkert bortrest) 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs till ordförande i mötet. Till protokollförare valdes Gunnar. 3. Margit valdes att justera protokollet. Till kassör i klubben valdes Christer. 5. Beslutades att klubbens firma tecknas av två ledamöter i förening. Klubbens adress är: Mölle Bouleklubb c/o Mölle Hamnallé 22A Mölle 6. Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen 12 april hos Christer. 7. Mötet avslutades Justeras: Margit Starfelt

33 PROTOKOLL 2/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 8 MARS 2012 Närvarande: Margit Starfelt John Albertsen 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet Utsänd dagordning godkändes 3. John valdes att justera protokollet Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna 5. Handlingarna inför årsmötet godkändes. Kallelsen distribueras direkt efter mötet, annons kommer i HD på fredag 9.e. Övriga handlingar finns tillgängliga vid mötet i Stationshuset fredag 23 mars Loppis tanken är att arrangera en allmän Loppis lördagen 16 juni på bouleplanen. Muntligt godkännande har erhållits av Kommunen. Enligt Polisen krävs en särskild ansökan till en kostnad av 700:-. Styrelsen föreslår bildandet av en särskild Loppis-grupp och återkommer med ytterligare detaljer längre fram. Styrelsen har vid samtal med medlemmar funnit att det finns ett visst behov hos många att bli av med en del saker ur gömslena vilket då också kan bidraga till en förstärkt kassa för klubbens aktiviteter. 7. Inga övriga punkter. 8. Mötet avslutades Justeras: John Albertsen

34

35 PROTOKOLL 1/12 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 10 JAN 2012 Närvarande: Eva-Lena Svensson Ann-Kari Zenkert Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet Utsänd dagordning godkändes 3. Eva-Lena valdes att justera protokollet Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna 5. Julcupen kunde i år genomföras med spel på barmark (28 deltagare) och efterföljande buffé samlade 48 medlemmar. Det ekonomiska resultatet för festligheterna hamnade på minus 1.549:-. Tack vare lotterierna med skänkta priser kan klubben hålla en relativt hög standard på sina fester vilket styrelsen finner angeläget. Styrelsen slog också fast att inte begränsa antalet lotterivinster per deltagare, en fråga som väckts av medlem. 6. Klubbens saldo på bank och kassa utgör per den 31 december :-, vilket motsvarar det mål som satts upp att klubben skall ha likvida medel motsvarande ungefär ett års medlemsintäker. 7. Årsmötet för 2011 års verksamhet fastställdes till fredag 23 mars kl 100 i Stationshuset. Kallelse följer.

36 8. Styrelsen diskuterar för närvarande ett förslag att anordna Loppis i början av juni på banorna. Mer information om detta följer. 9. Övrigt Christer har kontakt med en uthyrare av ett större tält och har preliminärt bokat detta för kommande sommarfest. Detta som ett test innan vi går vidare med ett eventuellt inköp. 10. Nästa styrelsemöte torsdagen 8 mars hos Gunnar. 11. Mötet avslutades med tack till Christer för värdskapet idag. Justeras: Eva-Lena Svensson

37 PROTOKOLL 7/11 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 10 NOV 2011 Närvarande: Margit Starfelt John Albertsen Christer Wallentin (frånvarande Eva-Lena Svensson och Ann-Kari Zenkert) 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet Utsänd dagordning godkändes 3. Christer valdes att justera protokollet Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna 5. Klubbens saldo på bank och kassa utgör idag :- 6. Banan diskuterades de åtgärder som kommer att vidtagas våren Julcupen Programmet för 2 dec beslutades och inbjudan sänds ut per mail och post 1e nov. 10. Övrigt I stället för att investera i ett eget större tält som nämndes i föregående protokoll finns det nu en eventuell möjlighet att förmånligt få hyra vilket Christer undersöker vidare Nästa styrelsemöte tisdagen 10 jan hos Christer. 1 Mötet avslutades med tack till Margit för värdskapet idag. Justeras: Christer Wallentin

38 PROTOKOLL 6/11 STYRELSEMÖTE MÖLLE BOULEKLUBB 8 SEPT 2011 Närvarande: Eva-Lena Svensson Margit Starfelt Ann-Kari Zenkert John Albertsen Christer Wallentin 1. Mötet öppnades av Gunnar som också utsågs att föra protokollet Utsänd dagordning godkändes 3. John Albertsen valdes att justera protokollet Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna 5. Klubbens saldo på bank och kassa utgör idag :- Christer redovisade nettot från Sommarfesten vilket gav ett minus på 377:-. Andra större utgiftsposter har under året varit kostnaderna för nya bord (3.493:-), stolar (1.470:-) och veteranträffen (544:-). 6. Trots upprepade riktade påminnelser har några medlemmar avstått från inbetalning av medlemavgiften vilket styrelsen uppfattar som en önskan om att lämna klubben. 7. Partytält Klubben har av olika skäl gjort sig av med sina tre mindre tält och avsikten är att ersätta dessa med ett enda större av bättre kvalitet. Vissa sonderingar har gjorts och innan nästa styrelsemöte skall besiktning göras av det/de förslag som finns. John undersöker till dess också hyresalternativet. Tänkbart att också dela tält med annan klubb eller förening i Mölle.

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE Sagt i Strandbaden... 2 Bertil Andersson Vad skulle du vilja att föreningen gör för att

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

Krusenbergs byalag 1991-2001

Krusenbergs byalag 1991-2001 Krusenbergs byalag 1991-2001 Förord I en liten ideell förening som vår händer det trots allt rätt mycket under 10 år. Som sekreterare under alla år har jag nu två fullproppade pärmar med papper. Kopior

Läs mer