EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Euratoms kärnämneskontroll verksamhetsåret 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Euratoms kärnämneskontroll verksamhetsåret 2002"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) 764 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Euratoms kärnämneskontroll verksamhetsåret 2002 SV SV

2 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Euratoms kärnämneskontroll verksamhetsåret SAMMANFATTNING 2002 var ett avgörande år för Euratoms kärnämneskontroll. Under 2001 utsåg kommissionen en expertgrupp på hög nivå som skulle utreda det uppdrag och de resurser Euratoms kontor för kärnämneskontroll hade. På basis av expertgruppens rapport antog kommissionen en ny uppdragsbeskrivning för kontorets verksamhet och beslöt samtidigt att det skulle avvecklas och att hela verksamheten skulle flyttas över till GD TREN. För detta ändamål inrättades två nya direktorat den 26 juni 2002: direktorat H Kärnsäkerhet, och direktorat I Inspektion av kärntekniska anläggningar. Antagandet av den nya uppdragsbeskrivningen kommer att föra med sig avsevärda förändringar av de arbetsmodeller som tillämpas för genomförandet av Euratoms kärnämneskontroll. Därför har man inrättat nya enheter som skall bidra med nya, fräscha idéer och ge vägledning för att påskynda införandet av nya arbetsmodeller. Inom själva GD TREN bildades arbetsgrupper av erfaren personal från direktoraten H och I. Utanför GD TREN bildades en rådgivande grupp av ledande experter på kärnämneskontroll SAGES ( Scientific Advisory Group on Euratom Safeguards vetenskaplig rådgivande grupp för Euratoms kärnämneskontroll). I mars 2002 antog kommissionen ett förslag till en ny förordning om tillämpningen av Euratoms kärnämneskontroll och överlämnade den till rådet för godkännande. Den nya förordningen innebär en revidering av den nu gällande förordningen 3227/76 så att den kommer att överensstämma med utvecklingen på det rättsliga och tekniska området. Det gäller framför allt tilläggsprotokollen till avtalen mellan medlemsstaterna, gemenskapen och Internationella atomenergiorganet (IAEA), ny teknik för dataöverföring och en enhetlig politik om kärnämneskontroll för kärnavfall. Man har kommit relativt långt i överläggningarna med rådet, och förhoppningen är att den nya förordningen skall kunna träda i kraft i slutet av Tilläggsprotokollen till de avtal om kärnämneskontroll som ingåtts mellan gemenskapen, medlemsstaterna och IAEA hade ratificerats av 11 av de 15 medlemsstaterna vid utgången av Samtidigt har verksamhet bedrivits tillsammans med IAEA och en del medlemsstater för att undersöka de praktiska sätten att genomföra protokollen och för att utarbeta erforderliga tillvägagångssätt. En särskild databas håller på att byggas upp för uppföljningen av tilläggsprotokollen när de trätt i kraft. För att öka insynen och öppenheten höll kommissionen ett seminarium för berörda aktörer för att lämna aktuell information om genomförandet av den nya förordningen och tilläggsprotokollen samt om de nya uppgifter Euratoms kärnämneskontroll har. 110 representanter från medlemsstaterna och kärntekniska anläggningar deltog. I samma anda av ökad insyn och öppenhet anmodades alla större kärntekniska 2

3 anläggningar i Europeiska unionen att besvara en enkät om hur de bedömde Euratoms kärnämneskontroll i fråga om anseende och kvalitet. Det faktum att svaren i allmänhet var positiva sågs som ett uppmuntrande tecken. Utvidgningen torde inte komma att innebära några större praktiska svårigheter. Projektet med att ta fram dataprogram och datorutrustning för redovisning av kärnämnen i de nya medlemsstaterna hade gått in i slutfasen vid utgången av I slutet av 2002 var den totala mängden plutonium som omfattades av Euratoms kärnämneskontroll 569 ton. Det är en ökning med 11 ton sedan slutet av På samma sätt har den totala mängden uran som står under Euratoms kontroll ökat till ton. Trots ökningen av mängden kärnämne som omfattas av kontrollen har man tack vare en noggrant genomförd rationalisering och effektivisering lyckats minska antalet inspektionsdagar med 5 % jämfört med Redovisningar, som i enlighet med förordning 3227/76 lämnats in av anläggningar och som avser flöden och mängder av kärnämne, bearbetades och kontrollerades. Sammanlagt togs mer än en miljon bokföringsposter emot, huvudsakligen i elektronisk form. Alla fel och alla fall av bristande konsistens som uppdagades rättades till av de berörda anläggningarna på ett tillfredsställande sätt. Euratoms kärnämneskontroll lämnade i sin tur över redovisningarna till IAEA i enlighet med sina förpliktelser i avtalen med IAEA om kärnämneskontroll. Alla redovisningar överlämnades i tid och rätt uppställda. Ett antal diskrepanser och fall av bristande konsistens uppdagades vid inspektioner under Påföljande undersökningar gav emellertid vid handen att kärnämne inte hade använts för andra ändamål än de avsedda. Inte heller vid data-analys på huvudkontoret i Luxemburg kunde man få fram några belägg för att kärnämne hade använts för andra ändamål än de avsedda. I IAEA:s rapport för 2002 om genomförandet av kärnämneskontroll konstaterade man att det saknades belägg för att kärnämne under IAEA:s tillsyn hade använts för ndra ändamål än de avsedda eller att det hade förekommit missbruk av anläggningar eller utrustning som står under IAEA:s kärnämneskontroll. 2. RÄTTSLIG GRUND FÖR EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL Euratoms kärnämneskontroll har till uppgift att inom Europeiska unionen sörja för att kärnämne inte används för andra ändamål än de avsedda och att man uppfyller de förpliktelser avseende kärnämneskontroll som gemenskapen åtagit sig i enlighet med avtal med tredje land och internationella organisationer. Kapitel VII i fördraget om inrättandet av Europeiska atomenergigemenskapen till vardags benämnt Euratomfördraget och tillämpningsbestämmelserna i form av Euratoms förordning nr 3227/76, i dess senast ändrade lydelse, utgör den rättsliga grunden för Euratoms kärnämneskontroll 1. Se vidare kapitlen 2 3 i verksamhetsrapporten för , KOM(2001) 436 slutlig. 3

4 3. EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT 3.1. Rapporten från expertgruppen på hög nivå läget beträffande genomförandet av dess rekommendationer För att se över den verksamhet som Euratoms kontor för kärnämneskontroll (ESO) bedrivit gav kommissionen i juni 2001 i uppdrag åt en expertgrupp på hög nivå ( High Level Expert Group, HLEG ) 2 att utarbeta en rapport om frågan. Rapporten blev klar i början av 2002 och överlämnades till kommissionsledamoten med ansvar för energi- och transportfrågor, Loyola de Palacio, som också är vice ordförande i kommissionen. De slutsatser gruppen kom fram till och de rekommendationer den lämnade utgjorde vägledande inslag i underlagen för kommissionens beslut av den 26 juni Beslutet innebar att den kärntekniska verksamheten på GD TREN omorganiserades och en ny uppdragsbeskrivning för Euratoms kärnämneskontroll antogs. Genom ovannämnda beslut tog kommissionen fasta på resultaten från rapporten, antog uppdragsbeskrivningen enligt lydelsen i rapporten och godkände inrättandet av en vetenskaplig rådgivande grupp för Euratoms kärnämneskontroll (Scientific Advisory Group on Euratom Safeguards, SAGES) 4. Denna grupp har till uppgift att ge kommissionen råd om genomförandet av den nya uppdragsbeskrivningen, framför allt när det gäller att revidera de övergripande ( generiska ) metoderna för kärnämneskontroll. De första stegen när det gällde utvärderingen och genomförandet av HLEG-gruppens rekommendationer hade redan tagits genom kommissionens ovannämnda beslut: att avveckla Euratoms kontor för kärnämneskontroll och flytta över verksamheten till GD TREN, att anta den nya uppdragsbeskrivningen samt att inrätta SAGES-gruppen. När det gäller de övriga rekommendationer som lämnats är det uppenbart att det kommer att krävas mer tid för att bedöma och i tillämpliga fall genomföra dem i erforderlig utsträckning. En utförlig analys av kraven och de allmänna egenskaperna hos nya metoder för kärnämneskontroll för alla typer av kärntekniska anläggningar har inletts. Det har skett genom inrättandet av ett antal interna arbetsgrupper som ägnar sig åt uppgiften. En förnyad prövning av kommissionens sätt att samarbeta med kärntekniska anläggningar och med IAEA kan inledas först när grunddragen för en ny modell har utarbetats internt Omorganisationen och den nya uppdragsbeskrivningen Omorganisationen Med hänsyn till att handläggningen av kärntekniska frågor är uppdelad på flera olika enheter inom kommissionen, satte den år 1999 igång med att koncentrera och effektivisera verksamheten inom det aktuella området. Med denna målsättning som HLEG-gruppen bestod av Henning Christopherson, Michel Eliat och Bruno Pellaud. Protokoll från kommissionens 1773:e möte, PV(2002) 1573 slutlig. SAGES-gruppen består av Michel Pellaud, Mark Loos och Roland Schenkel. 4

5 utgångspunkt ledde den omorganisation som hade beslutats den 26 juni 2002 till inrättandet av två nya direktorat inom GD TREN. Det ena skulle svara för kärnsäkerhet (direktorat H) 5 och det andra för inspektion av kärntekniska anläggningar (direktorat I) Den nya uppdragsbeskrivningen Den nya uppdragsbeskrivningen antogs också genom kommissionens ovannämnda beslut. I den fastställs de grundläggande inriktningarna för kommissionens verksamhet när det gäller inspektion av kärntekniska anläggningar. I uppdragsbeskrivningen betonas behovet av att frångå det nuvarande tillvägagångssättet, som består i att man nästan uteslutande gör oberoende kontroller, till förmån för en modell där man tar hänsyn till kvaliteten och prestanda hos anläggningens mät- och kontrollsystem när man avgör hur mycket arbete som bör läggas ned på kärnämneskontrollen i den aktuella anläggningen. I uppdragsbeskrivningen krävs också att man att man skall revidera de tidigare fastställda sätten för samarbetet med IAEA för att uppnå effektivitetsvinster och undvika dubbelarbete En ny förordning på gång Överläggningarna i rådet aktuellt läge Som framgick av förra årets rapport antog kommissionen den 22 mars 2002 förslaget till den nya förordningen om tillämpningen av Euratoms kärnämneskontroll [KOM(2002) 99]. Förslaget överlämnades samma dag till rådet för godkännande. Under ett antal överläggningar i rådet har man avgränsat följande frågor där man sökt nå fram till kompromisslösningar: Säkerhet och sekretess beträffande data som kärntekniska anläggningar överlämnar till kommissionen. Omfattningen av de uppgifter om kärnämne som skall finnas i anläggningarnas dokumentation. Omfattning och utförlighet i fråga om redovisning av kärnämne i avfall. Längd på den övergångsperiod som beviljas för anläggningar så att de kan anpassa sina bokföringssystem till det nya dataformatet för redovisningar. Förfarande för beviljande av undantag åt användare av kärnämne i dess slutanvändningsform för annat än kärntekniska ändamål. Läget när det gäller överläggningarna är sådant att man kan hysa tillförsikt om att rådet kommer att godkänna den nya förordningen i god tid innan tilläggsprotokollen träder i kraft och innan utvidgningen är genomförd. 5 Som ett ytterligare steg utökades direktorat H den 16 februari 2003 med en enhet för strålskydd. 5

6 Seminarium för berörda aktörer På begäran av det danska ordförandeskapet anordnade kommissionen ett informationsseminarium med inriktning på två ämnesområden: Tekniska frågor och tidtabellen för genomförandet av den nya Euratomförordningen enligt förslaget i KOM(2002) 99, samt kommissionens förberedelser för att genomföra tilläggsprotokollen. De nya uppgifterna för Euratoms kärnämneskontroll som resultat av HLEGrapporten; utarbetandet av nya arbetssätt inom kärnämneskontroll. Seminariet ägde rum i Luxemburg den december representanter från kärntekniska anläggningar och nationella myndigheter i EU:s medlemsstater deltog. En viktig del av seminariet bestod av praktiska övningar, där deltagarna kunde prova den programvara som kommissionen håller på att utveckla och som är avsedd för rapportering av bokföringsdata och av data som krävs enligt tilläggsprotokollen, allt i enlighet med den nya förordningen. Under seminariets avslutande session nämndes att kommissionen kommer att bistå anläggningarna i så stor utsträckning som möjligt för att underlätta genomförandet av den nya förordningen. Det påpekades också att de uppfattningar som ledningarna för de olika anläggningarna har om Euratoms verksamhet kommer att beaktas i arbetet med att ändra inriktningen på metoderna och modellerna för kärnämneskontroll vid kärntekniska anläggningar. Det meddelades också att man skulle titta närmare på olika metoder för kvalitetssäkring som skulle omfatta revision av respektive anläggnings bokföringssystem samt en riskanalys så att man slipper göra onödiga inspektioner. 4. EURATOMS VERIFIERINGSVERKSAMHET 4.1. Bokföring av kärnämne Inom EU återfinns alla slags verksamheter som är knutna till bränslecykeln, men de är inte jämnt fördelade över medlemsstaterna. Kärnämnesmängderna i de anläggningar som omfattas av kärnämneskontroll ökar stadigt. Lagren av plutonium har under det senaste årtiondet ökat från 203 ton 1990 till omkring 569 ton i slutet av Dessa lager har särskild betydelse för kärnämneskontrollen på grund av plutoniumets känsliga karaktär. Under samma period ökade den sammanlagda uranmängden i EU från ton till omkring ton i slutet av 2002 (se tabell 1). Alla mängder och flöden av kärnämne rapporterades av de kärntekniska anläggningarna till Euratoms kontor för kärnämneskontroll. Rapporteringsvolymen för år 2002 uppgick till över en miljon bokföringsposter. Den stora merparten av uppgifterna skickades med elektronisk dataöverföring. Man kontrollerade alla uppgifter med avseende på intern och extern överensstämmelse. Man kontrollerade även att uppgifterna överensstämde med bestämmelserna i Euratoms avtal med tredje länder. 6

7 Rena slarvfel och bristande överensstämmelse som uppdagades under 2002 korrigerades efter samråd med de berörda anläggningarna. Bokföringsrapporter överlämnades till IAEA i enlighet med de förpliktelser som EU tagit på sig inom ramen för sitt avtal med IAEA om kärnämneskontroll. Under den period som denna rapport omfattar har IAEA varit nöjda med kvaliteten på rapporterna och med att tidsgränserna har hållits Inspektioner och deras resultat Under 2002 omfattade ESO:s inspektionsverksamhet mandagar. Det är en minskning med omkring 5 % jämfört med år Minskningen är huvudsakligen en följd av effektivisering, rationalisering och prioritering av inspektionsinsatserna, som beskrivs närmare nedan. Genom denna besparing har inspektionsresurser frigjorts för nya anläggningar som tagits i drift under rapportperioden. Om man delar upp inspektionerna grovt på de viktigaste anläggningstyperna framgår det att omkring 30 % av arbetsinsatsen gjordes vid upparbetningsanläggningar (se punkt nedan) med tillhörande lager, 45 % vid anrikningsanläggningar och anläggningar för bränsleproduktion (se punkterna ) och 25 % vid kärnkrafts- eller forskningsreaktorer (se punkt 4.2.5) och andra kärntekniska anläggningar (se punkt 4.2.6). Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste problemen och resultaten som framkommit under inspektionerna av de olika typerna av kontrollpliktiga anläggningar Upparbetningsanläggningar 6 De moderna upparbetningsanläggningarna för kärnbränsle Thorp i Sellafield, Förenade kungariket, och UP2/UP3 i La Hague, Frankrike kännetecknas av hög kapacitet 7 och en långtgående automatisering och inkapsling av processerna. Enligt de nuvarande rutinerna för kärnämneskontroll skall inspektionerna göras ofta, och det skall finnas helautomatiska system för kärnämneskontroll vilkas funktion är att verifiera flödena av kärnämne. Av dessa flöden utgörs en betydande del av färskt plutonium. Båda dessa stora upparbetningsanläggningar har var sitt Euratomlaboratorium på respektive anläggningsplats, och där görs verifierande mätningar. Laboratorierna sköts av analytiker från Institutet för transuraner (som lyder under generaldirektoratet för Gemensamma forskningscentret, GFC). Utom under en planerad avställningsperiod från mitten av mars till början av juni 2002 var Thorp i normal produktion. I juni 2001 uppdagades en indikation på en 6 7 I upparbetningsanläggningar genomgår utbrända bränsleelement från kärnkraftsreaktorer en kemisk process för separering av uran och plutonium från de högradioaktiva klyvningsprodukterna. Det separerade kärnämnet kan sedan återföras till bränslecykeln. Dessa anläggningars sammanlagda årliga kapacitet uppgår till över ton bränsle med ett innehåll av över 20 ton plutonium. 7

8 systematisk avvikelse i resultaten från anläggningens referensprover. Eftersom man på anläggningen kände till huvudorsakerna till problemet och var medveten om omständigheterna, tilläts fortsatt produktion fram till den planerade inventeringen i den kemiska separationsanläggningen i april Genom omfattande tester som utfördes av anläggningens personal, och genom undersökningar där Euratoms laboratorium hjälpte till i betydande omfattning, kunde man visa att de data som tydde på förlust av kärnämne var felaktiga och måste korrigeras. De korrigerade värdena uppfyller internationellt erkända normer. Den årliga fysiska inventering och materialbalans som lades fram av BNFL ( British Nuclear Fuels Plc ledande brittiskt kärntekniskt företag) godkändes. Anläggningen har vidtagit erforderliga åtgärder för att detta problem inte skall upprepas. Sedan dess har det installerade systemet för kärnämneskontroll inte avslöjat några fler problem av detta slag. Resultaten från inspektionerna vid upparbetningsanläggningarna av Magnox-typ och tillhörande anläggningar i Sellafield var tillfredsställande. Den årliga fysiska verifieringen visade att värdena för oredovisad kärnämnesmängd ( Material Unaccounted For, MUF) för allt slags kärnämne låg inom internationellt godkända gränser. Det bör särskilt framhållas att resultaten i fråga om utrustning för avlägsnande av kapslar från bränsleelement vid anläggningar för bränslehantering ( Fuel Handling Plant-Decanners ) uppvisade en förbättring jämfört med resultaten från tidigare år. I slutet av året godkändes och driftsattes utbyggnaden av lager 9 för särskilt kärnämne. I november deponerades de första kapslarna med plutoniumoxid i den nya lagerutbyggnaden. I La Hague var upparbetningsanläggningen UP2/800 i drift från april 2002 till årets slut efter att den nya linjen (R4) för slutbehandling av plutonium ( plutonium finishing line ) togs i drift. Upparbetningsanläggningen UP3 var i drift från januari till december Cogema, som driver anläggningen, gav under hela året japanska praktikanter utbildning i upparbetningsmetoder. Korta omgångar av upphuggning ( shearing ) och upparbetning gjordes, följda av utvärderingsdiskussioner, varvades med omgångar av upparbetning för kommersiella syften. De rutinverifieringar som gjordes av alla in- och utflöden av plutonium styrkte riktigheten av Cogemas deklarationer. Liksom tidigare år kunde man emellertid konstatera att anläggningen var avsevärt försenad med att lämna in deklarationer av en del analysresultat. Vid den fysiska inventeringen i den kemiska processanläggningen UP3 uppdagades en relativt stor oredovisad kärnämnesmängd (MUF) för U och U235. En oredovisad mängd i samma storleksordning men med motsatt tecken kunde konstateras vid anläggningen UP Orsaken skulle kunna ligga i den systematiska överföringen av uranylnitrat i vätskeform från UP2-800 till UP3. Cogemas undersökning av de tänkbara orsakerna pågår fortfarande. Allt arbete ägde rum i en anda av gott samarbete med anläggningen och med bistånd av analytikerna och inspektörerna från de laboratorier på plats som drivs av Institutet för transuraner, ITU. (ITU lyder under generaldirektoratet för Gemensamma forskningscentret, GFC.) Man har vidtagit åtgärder för att ytterligare rationalisera inspektionsverksamheten genom att koncentrera sig på strategiskt viktiga kärnämnesområden, nämligen inoch utflöden av plutonium. Liksom 2001 gjordes inga rutinkontroller av utflöden av uran, och andra kontroller av lågprioriterat uran genomfördes inte heller. 8

9 Planen för avvecklingen av upparbetningsanläggningen i Dounreay i Förenade kungariket har som långsiktigt mål ett fullständigt bortskaffande av kärnämne från ett antal områden vid anläggningen. För genomförandet av denna plan krävs bland annat att verksamheten vid vissa befintliga anläggningar återupptas samt att nya byggs, t.ex. för avfallshantering. Så länge det finns klyvbart material i dessa anläggningar omfattas de av kärnämneskontroll. Under det senaste året gjorde våra inspektörer veckovisa rutininspektioner, och två fysiska verifieringar ( Physical Inventory Verifications, PIV) genomfördes. Vid alla dessa kontroller uppnåddes tillfredsställande resultat såtillvida att de styrkte de deklarationer som anläggningarna hade lämnat Anläggningar för MOX-bränsleproduktion (MOX = Mixed Oxide Fuels) 8 Vid anläggningen för MOX-bränsleproduktion i Sellafield ( Sellafield MOX Plant, SMP) togs plutoniumsteget i drift i april efter att brittiska kärnkraftinspektionen ( Nuclear Installations Inspectorate, NII) gett sitt tillstånd och efter att man med tillfredsställande resultat genomfört en fysisk verifiering före plutoniumkörning. Sedan dess har produktionen av MOX-pellets fortsatt, och de första MOX-stavarna har tillverkats. Idrifttagandet av instrumenten för kärnämneskontroll är nästan helt genomfört. I samband med att MOX-produktionen startade inledde man också fortlöpande veckovisa inspektioner. Inspektionerna omfattar verifiering av driftsdata som inkommer dagligen via en förbindelse med anläggningens lokala driftnät mot signaler från de installerade instrumenten för kärnämneskontroll. För närvarande utförs dessa kontroller av signalerna manuellt, men man håller på att utveckla programvara som kommmer att automatisera arbetet. Överläggningarna om dataöverföring mellan anläggningen och Euratoms huvudkontor i Luxemburg fortsätter. En sådan dataöverföring skulle kunna rationalisera inspektionsverksamheten ytterligare. Demonstrationsanläggningen i Sellafield för produktion av MOX-bränsle ( MOX Demonstration Facility, MDF) har fått licens för drift som stödanläggning och testlaboratorium för produktionsanläggningens behov. Under sommaren återupptog man behandling av kärnämne i viss omfattning. Alla interimsinspektioner, de månatliga inventarieverifieringarna samt den fysiska verifieringen i februari genomfördes med tillfredsställande resultat. De metoder och tekniska hjälpmedel som används vid Melox anläggning i Marcoule var fortsatt mycket tillfredsställande. I nära samarbete med anläggningen beslöt inspektörerna att ytterligare övervakningsåtgärder skulle genomföras för att täcka in en ny lagringsanläggning som nyligen uppförts inom anläggningen. Den årliga fysiska verifieringen (PIV) i anläggningen utfördes i juli med tillfredsställande resultat. 8 I anläggningar för produktion av MOX-bränsle blandas plutoniumoxid, som produceras upparbetningsanläggningar, med uranoxid för produktion av MOX-bränsleelement för kärnkraftverk. i 9

10 Vid den årliga fysiska verifieringen i Cogemas anläggning i Cadarache, Frankrike, uppdagades en oacceptabel oredovisad kärnämnesmängd (MUF) i fråga om plutonium. Anläggningen har ringat in de tänkbara orsakerna till avvikelsen och håller för närvarande på med att revidera de interna rutinerna för bokföring och uppföljning av det lagrade kärnämnet. Vidare genomför anläggningen nya mätningar av de partier i vilka det förekom oredovisade mängder samt en förnyad kontroll av mätsystemets noggrannhet. Det berörda kärnämnet kommer att finnas kvar på anläggningen så att man kan fastställa respektive mängder på nytt. Kommissionen har mottagit en preliminär rapport i ärendet, och inspektörerna följer noga utvecklingen av anläggningens åtgärder. Belgonucléaires anläggning för MOX-bränsleproduktion i Dessel, Belgien, omfattas av Euratoms och IAEA:s kärnämneskontroll i enlighet med avtalet inom ramen för den nya partnerskapsmodellen ( New Partnership Approach, NPA). Inspektionerna under 2002 har styrkt anläggningens deklarationer, och året kunde avslutas med en fysisk verifiering som uppvisade ett tillfredsställande resultat. Det helautomatiska mätsystemet för mottaget kärnämne har moderniserats, och den helautomatiska utrustning som är installerad vid själva anläggningen har kopplats upp mot inspektörernas kontor. Eftersom de belgiska myndigheterna inte har beviljat några exporttillstånd för leveranser av plutoniumprover till Institutet för transuraner (som lyder under generaldirektoratet för Gemensamma forskningscentret, GFC), har inga förstörande analyser kunnat utföras vid Euratoms kärnämneskontroll sedan mars FBFC:s anläggning för produktion av MOX-bränsleelement i Dessel, Belgien, fortsätter sina leveranser huvudsakligen till tyska och schweiziska reaktorer. En anläggning kan dölja att kärnämne används för andra ändamål än de avsedda genom att låna kärnämne från en annan anläggning. För att eliminera denna möjlighet gjordes den årliga fysiska verifieringen (PIV) vid FBFC:s anläggning vid samma tidpunkt som vid Belgonucléaire. Målen för kärnämneskontrollen vid anläggningarna i Hanauområdet i Tyskland har uppnåtts. Man har kommit överens om tillvägagångssättet för kärnämneskontrollen i samband med avvecklingen av Siemens anläggning för MOX-bränsleproduktion, och det tillämpas nu med gott resultat. Allt kärnämne vid BfS i Hanau (BfS = Bundesamt für Strahlenschutz tyska federala strålskyddsmyndigheten) har flyttats till det nya lager som uppförts speciellt för detta ändamål. De insatser för kärnämneskontroll som gjordes för att först verifiera förflyttningarna och därefter hålla lagret under uppsikt har fungerat tillfredsställande. 10

11 Anrikningsanläggningar 9 De tre anläggningar som Urenco driver för anrikning genom centrifugering i Almelo i Nederländerna, Gronau i Tyskland och Capenhurst i Förenade kungariket omfattas samtliga av kärnämneskontroll i samarbete med IAEA. Capenhurst har satts upp på en förteckning över anläggningar som Förenade kungariket upprättat inom ramen för sitt frivilliga erbjudande om att låta vissa anläggningar vara öppna för kärnämneskontroll, och IAEA har beslutat att anläggningen skall omfattas av kontrollen. Den snabba uppbyggnad av anrikningskapacitet som inletts på senare år fortsatte med oförminskad hastighet under hela Den installerade kapaciteten vid alla tre anläggningarna tillsammans uppskattas idag till över tons separationsarbete per år. På grund av att centrifugkaskadområden är kommersiellt känsliga, samt på grund av spridningsrisken, är tillträdet till dessa områden strängt begränsat. För att fastställa att ingen produktion av höganrikat uran sker använder man sig av en kombination av HPTA/ES-teknik ( High Performance Trace Analysis/Environmental Sampling högeffektiv spåranalys och miljöprovtagning), permanent installerade kaskadrörsmonitorer ( cascade-pipe monitors ), bärbar utrustning för oförstörande analys, inneslutning och övervakning ( Containment and Surveillance, C & S) samt tillträde utan förvarning vid enskilda tillfällen ( Limited Frequency Unannounced Access, LFUA). Under 2002 ingår provtagning för HPTA/ES som en del av inspektionerna. Varje år görs en fysisk verifiering. Dessutom görs elva rutininspektioner med jämna mellanrum samt ett antal ytterligare inspektioner för kontroll av ingångsämne och produkt. Slutsatsen av dessa insatser blev att samtliga anläggningars deklarationer för 2002 om flöden och lagren av kärnämne var tillfredsställande. På Eurodif i Pierrelatte, Frankrike, som är en anläggning för anrikning genom gasdiffusion, genomfördes täta inspektioner under hela 2002 (det innebar en inspektion per vecka). Den årliga inventarieverifieringen genomfördes under första veckan i mars med tillfredsställande resultat. Under de veckovisa inspektionerna verifierade man fram till mitten av juni 2002 allt producerat låganrikat uran som deklarerats som kontrollpliktigt. Det tillförda naturliga uranet och restfraktionerna av utarmat uran ( tails ) verifierades genom stickprov. Från mitten av juni och framåt minskade verifieringen även av anrikat uran till att omfatta mindre än 100 %. Orsaken var en nedskärning av inspektionsverksamheten. Följden blev att inte allt anrikat kärnämne, som Eurodif exporterade till länder utanför EU, blev verifierat och förseglat. Resultatet av dessa inspektioner blev att det under 2002 inte fanns något belägg för att kärnämne, som deklarerats som kontrollpliktigt, hade använts för andra ändamål 9 Till moderna lättvattenreaktorer behövs bränsle med en halt på omkring 3 5 % av den klyvbara uranisotopen U235. Eftersom naturligt uran bara innehåller 0,7 % av denna nuklid måste det anrikas för att man skall uppnå önskad halt. I EU finns två företag som utför detta åt civila kunder: Urenco och Eurodif. 11

12 än de avsedda. Den särskilda ställning 10 som Eurodifs anläggning har innebär att den garanti kärnämneskontrollen ger är begränsad, och detta måste åtgärdas Bränslefabriker och konverteringsanläggningar 11 Vid FBFC:s anläggning för produktion av låganrikat uran (LEU) i Dessel, Belgien, går samarbetet vidare med IAEA i enlighet med avtalet inom ramen för den nya partnerskapsmodellen (NPA-avtalet). En årlig fysisk verifiering genomfördes i juli med tillfredsställande resultat. Institutet för transuraner (GD GFC) bistod med mätningarna på plats. Vid BNFL:s anläggning i Springfields, en stor anläggning för konvertering av uran och bränsleproduktion i Förenade kungariket, har man bibehållit de veckovisa inspektionerna på grund av anläggningens storlek och de olika slags verksamheter som bedrivs där samt på grund av att import och export sker kontinuerligt med täta intervall. Dessutom är samtliga exportleveranser från EU förseglade. Experter från Gemensamma forskningscentrets enhet för kärnsäkerhet och strålskydd (GFC C-2) kartlade anläggningen i Springfields. Syftet var att bedöma de risker för strålning och kontamination som inspektörerna utsätts för. Detta var en nyttig insats för att öka inspektörernas medvetenhet om de relativa risker som är knutna till de mycket skiftande förhållanden och typer av kärnämne som finns här. Det rekommenderades att en sådan insats görs vid varje större anläggning som besöks av inspektörer. Specifikationerna för det projekt som går ut på att installera apparatur för oförstörande analys i det oåtkomliga fatlagret ( drum store ) vid oxidbränslekomplexet ( Oxide Fuel Complex ) blev klara under året. Så fort anläggningen har lagt fram ett förslag om de finansiella villkoren, kommer ett beslut om genomförandet att fattas. Överläggningar har förts med anläggningen om tänkbara alternativ till det nuvarande inspektionssystemet. Vid FBFC:s anläggning för produktion av låganrikat uran i Romans-sur-Isère i Frankrike genomfördes den årliga fysiska inventeringen i augusti. Institutet för transuraner (GD GFC) bistod med mätningarna på plats. Det framkom inga belägg för att kärnämne hade använts för andra ändamål än de avsedda, men man kunde konstatera ett antal brister, som måste avhjälpas av anläggningen. Bristerna bestod i att man hade tagit upp poster i inventarieförteckningen som inte kunde återfinnas av våra inspektörer vid den fysiska verifieringen. Det förekom också att inspektörerna fann poster under verifieringen som inte hade deklarerats av anläggningen. I juli installerades en helautomatisk mätstation ( Unattended Measuring Station, UMS), och både anläggningens personal och Euratoms inspektörer har utbildats i dess användning. Mätstationen har utvecklats av Gemensamma forskningscentret Den särskilda ställningen beror på att det på Eurodif finns kärnämne som inte omfattas av kärnämneskontroll. På anläggningar för låganrikat bränsle ( LEU Fuel Fabrication Plants ) produceras bränsleelement av låganrikat uran (LEU) för kärnkraftverk. På anläggningar för höganrikat bränsle ( HEU Fuel Fabrication Plants ) produceras bränsleelement av höganrikat uran (HEU) för forskningsreaktorer. 12

Regeringens skrivelse 2008/09:114

Regeringens skrivelse 2008/09:114 Regeringens skrivelse 2008/09:114 Strategisk exportkontroll 2008 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2008/09:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:114

Regeringens skrivelse 2009/10:114 Regeringens skrivelse 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2009/10:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:114

Regeringens skrivelse 2011/12:114 Regeringens skrivelse 2011/12:114 Strategisk exportkontroll 2011 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2011/12:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999

Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 Uppföljning av verksamhetsprogrammet 1997-1999 RAPPORT UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPROGRAMMET 1997-1999 Februari 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 4 3 Metodfrågor 4 4 Resultatredovisning

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa. 1 Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Arbetsprogram 2014 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Åsikter eller

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer