EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Euratoms kärnämneskontroll verksamhetsåret 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Euratoms kärnämneskontroll verksamhetsåret 2002"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) 764 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Euratoms kärnämneskontroll verksamhetsåret 2002 SV SV

2 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Euratoms kärnämneskontroll verksamhetsåret SAMMANFATTNING 2002 var ett avgörande år för Euratoms kärnämneskontroll. Under 2001 utsåg kommissionen en expertgrupp på hög nivå som skulle utreda det uppdrag och de resurser Euratoms kontor för kärnämneskontroll hade. På basis av expertgruppens rapport antog kommissionen en ny uppdragsbeskrivning för kontorets verksamhet och beslöt samtidigt att det skulle avvecklas och att hela verksamheten skulle flyttas över till GD TREN. För detta ändamål inrättades två nya direktorat den 26 juni 2002: direktorat H Kärnsäkerhet, och direktorat I Inspektion av kärntekniska anläggningar. Antagandet av den nya uppdragsbeskrivningen kommer att föra med sig avsevärda förändringar av de arbetsmodeller som tillämpas för genomförandet av Euratoms kärnämneskontroll. Därför har man inrättat nya enheter som skall bidra med nya, fräscha idéer och ge vägledning för att påskynda införandet av nya arbetsmodeller. Inom själva GD TREN bildades arbetsgrupper av erfaren personal från direktoraten H och I. Utanför GD TREN bildades en rådgivande grupp av ledande experter på kärnämneskontroll SAGES ( Scientific Advisory Group on Euratom Safeguards vetenskaplig rådgivande grupp för Euratoms kärnämneskontroll). I mars 2002 antog kommissionen ett förslag till en ny förordning om tillämpningen av Euratoms kärnämneskontroll och överlämnade den till rådet för godkännande. Den nya förordningen innebär en revidering av den nu gällande förordningen 3227/76 så att den kommer att överensstämma med utvecklingen på det rättsliga och tekniska området. Det gäller framför allt tilläggsprotokollen till avtalen mellan medlemsstaterna, gemenskapen och Internationella atomenergiorganet (IAEA), ny teknik för dataöverföring och en enhetlig politik om kärnämneskontroll för kärnavfall. Man har kommit relativt långt i överläggningarna med rådet, och förhoppningen är att den nya förordningen skall kunna träda i kraft i slutet av Tilläggsprotokollen till de avtal om kärnämneskontroll som ingåtts mellan gemenskapen, medlemsstaterna och IAEA hade ratificerats av 11 av de 15 medlemsstaterna vid utgången av Samtidigt har verksamhet bedrivits tillsammans med IAEA och en del medlemsstater för att undersöka de praktiska sätten att genomföra protokollen och för att utarbeta erforderliga tillvägagångssätt. En särskild databas håller på att byggas upp för uppföljningen av tilläggsprotokollen när de trätt i kraft. För att öka insynen och öppenheten höll kommissionen ett seminarium för berörda aktörer för att lämna aktuell information om genomförandet av den nya förordningen och tilläggsprotokollen samt om de nya uppgifter Euratoms kärnämneskontroll har. 110 representanter från medlemsstaterna och kärntekniska anläggningar deltog. I samma anda av ökad insyn och öppenhet anmodades alla större kärntekniska 2

3 anläggningar i Europeiska unionen att besvara en enkät om hur de bedömde Euratoms kärnämneskontroll i fråga om anseende och kvalitet. Det faktum att svaren i allmänhet var positiva sågs som ett uppmuntrande tecken. Utvidgningen torde inte komma att innebära några större praktiska svårigheter. Projektet med att ta fram dataprogram och datorutrustning för redovisning av kärnämnen i de nya medlemsstaterna hade gått in i slutfasen vid utgången av I slutet av 2002 var den totala mängden plutonium som omfattades av Euratoms kärnämneskontroll 569 ton. Det är en ökning med 11 ton sedan slutet av På samma sätt har den totala mängden uran som står under Euratoms kontroll ökat till ton. Trots ökningen av mängden kärnämne som omfattas av kontrollen har man tack vare en noggrant genomförd rationalisering och effektivisering lyckats minska antalet inspektionsdagar med 5 % jämfört med Redovisningar, som i enlighet med förordning 3227/76 lämnats in av anläggningar och som avser flöden och mängder av kärnämne, bearbetades och kontrollerades. Sammanlagt togs mer än en miljon bokföringsposter emot, huvudsakligen i elektronisk form. Alla fel och alla fall av bristande konsistens som uppdagades rättades till av de berörda anläggningarna på ett tillfredsställande sätt. Euratoms kärnämneskontroll lämnade i sin tur över redovisningarna till IAEA i enlighet med sina förpliktelser i avtalen med IAEA om kärnämneskontroll. Alla redovisningar överlämnades i tid och rätt uppställda. Ett antal diskrepanser och fall av bristande konsistens uppdagades vid inspektioner under Påföljande undersökningar gav emellertid vid handen att kärnämne inte hade använts för andra ändamål än de avsedda. Inte heller vid data-analys på huvudkontoret i Luxemburg kunde man få fram några belägg för att kärnämne hade använts för andra ändamål än de avsedda. I IAEA:s rapport för 2002 om genomförandet av kärnämneskontroll konstaterade man att det saknades belägg för att kärnämne under IAEA:s tillsyn hade använts för ndra ändamål än de avsedda eller att det hade förekommit missbruk av anläggningar eller utrustning som står under IAEA:s kärnämneskontroll. 2. RÄTTSLIG GRUND FÖR EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL Euratoms kärnämneskontroll har till uppgift att inom Europeiska unionen sörja för att kärnämne inte används för andra ändamål än de avsedda och att man uppfyller de förpliktelser avseende kärnämneskontroll som gemenskapen åtagit sig i enlighet med avtal med tredje land och internationella organisationer. Kapitel VII i fördraget om inrättandet av Europeiska atomenergigemenskapen till vardags benämnt Euratomfördraget och tillämpningsbestämmelserna i form av Euratoms förordning nr 3227/76, i dess senast ändrade lydelse, utgör den rättsliga grunden för Euratoms kärnämneskontroll 1. Se vidare kapitlen 2 3 i verksamhetsrapporten för , KOM(2001) 436 slutlig. 3

4 3. EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT 3.1. Rapporten från expertgruppen på hög nivå läget beträffande genomförandet av dess rekommendationer För att se över den verksamhet som Euratoms kontor för kärnämneskontroll (ESO) bedrivit gav kommissionen i juni 2001 i uppdrag åt en expertgrupp på hög nivå ( High Level Expert Group, HLEG ) 2 att utarbeta en rapport om frågan. Rapporten blev klar i början av 2002 och överlämnades till kommissionsledamoten med ansvar för energi- och transportfrågor, Loyola de Palacio, som också är vice ordförande i kommissionen. De slutsatser gruppen kom fram till och de rekommendationer den lämnade utgjorde vägledande inslag i underlagen för kommissionens beslut av den 26 juni Beslutet innebar att den kärntekniska verksamheten på GD TREN omorganiserades och en ny uppdragsbeskrivning för Euratoms kärnämneskontroll antogs. Genom ovannämnda beslut tog kommissionen fasta på resultaten från rapporten, antog uppdragsbeskrivningen enligt lydelsen i rapporten och godkände inrättandet av en vetenskaplig rådgivande grupp för Euratoms kärnämneskontroll (Scientific Advisory Group on Euratom Safeguards, SAGES) 4. Denna grupp har till uppgift att ge kommissionen råd om genomförandet av den nya uppdragsbeskrivningen, framför allt när det gäller att revidera de övergripande ( generiska ) metoderna för kärnämneskontroll. De första stegen när det gällde utvärderingen och genomförandet av HLEG-gruppens rekommendationer hade redan tagits genom kommissionens ovannämnda beslut: att avveckla Euratoms kontor för kärnämneskontroll och flytta över verksamheten till GD TREN, att anta den nya uppdragsbeskrivningen samt att inrätta SAGES-gruppen. När det gäller de övriga rekommendationer som lämnats är det uppenbart att det kommer att krävas mer tid för att bedöma och i tillämpliga fall genomföra dem i erforderlig utsträckning. En utförlig analys av kraven och de allmänna egenskaperna hos nya metoder för kärnämneskontroll för alla typer av kärntekniska anläggningar har inletts. Det har skett genom inrättandet av ett antal interna arbetsgrupper som ägnar sig åt uppgiften. En förnyad prövning av kommissionens sätt att samarbeta med kärntekniska anläggningar och med IAEA kan inledas först när grunddragen för en ny modell har utarbetats internt Omorganisationen och den nya uppdragsbeskrivningen Omorganisationen Med hänsyn till att handläggningen av kärntekniska frågor är uppdelad på flera olika enheter inom kommissionen, satte den år 1999 igång med att koncentrera och effektivisera verksamheten inom det aktuella området. Med denna målsättning som HLEG-gruppen bestod av Henning Christopherson, Michel Eliat och Bruno Pellaud. Protokoll från kommissionens 1773:e möte, PV(2002) 1573 slutlig. SAGES-gruppen består av Michel Pellaud, Mark Loos och Roland Schenkel. 4

5 utgångspunkt ledde den omorganisation som hade beslutats den 26 juni 2002 till inrättandet av två nya direktorat inom GD TREN. Det ena skulle svara för kärnsäkerhet (direktorat H) 5 och det andra för inspektion av kärntekniska anläggningar (direktorat I) Den nya uppdragsbeskrivningen Den nya uppdragsbeskrivningen antogs också genom kommissionens ovannämnda beslut. I den fastställs de grundläggande inriktningarna för kommissionens verksamhet när det gäller inspektion av kärntekniska anläggningar. I uppdragsbeskrivningen betonas behovet av att frångå det nuvarande tillvägagångssättet, som består i att man nästan uteslutande gör oberoende kontroller, till förmån för en modell där man tar hänsyn till kvaliteten och prestanda hos anläggningens mät- och kontrollsystem när man avgör hur mycket arbete som bör läggas ned på kärnämneskontrollen i den aktuella anläggningen. I uppdragsbeskrivningen krävs också att man att man skall revidera de tidigare fastställda sätten för samarbetet med IAEA för att uppnå effektivitetsvinster och undvika dubbelarbete En ny förordning på gång Överläggningarna i rådet aktuellt läge Som framgick av förra årets rapport antog kommissionen den 22 mars 2002 förslaget till den nya förordningen om tillämpningen av Euratoms kärnämneskontroll [KOM(2002) 99]. Förslaget överlämnades samma dag till rådet för godkännande. Under ett antal överläggningar i rådet har man avgränsat följande frågor där man sökt nå fram till kompromisslösningar: Säkerhet och sekretess beträffande data som kärntekniska anläggningar överlämnar till kommissionen. Omfattningen av de uppgifter om kärnämne som skall finnas i anläggningarnas dokumentation. Omfattning och utförlighet i fråga om redovisning av kärnämne i avfall. Längd på den övergångsperiod som beviljas för anläggningar så att de kan anpassa sina bokföringssystem till det nya dataformatet för redovisningar. Förfarande för beviljande av undantag åt användare av kärnämne i dess slutanvändningsform för annat än kärntekniska ändamål. Läget när det gäller överläggningarna är sådant att man kan hysa tillförsikt om att rådet kommer att godkänna den nya förordningen i god tid innan tilläggsprotokollen träder i kraft och innan utvidgningen är genomförd. 5 Som ett ytterligare steg utökades direktorat H den 16 februari 2003 med en enhet för strålskydd. 5

6 Seminarium för berörda aktörer På begäran av det danska ordförandeskapet anordnade kommissionen ett informationsseminarium med inriktning på två ämnesområden: Tekniska frågor och tidtabellen för genomförandet av den nya Euratomförordningen enligt förslaget i KOM(2002) 99, samt kommissionens förberedelser för att genomföra tilläggsprotokollen. De nya uppgifterna för Euratoms kärnämneskontroll som resultat av HLEGrapporten; utarbetandet av nya arbetssätt inom kärnämneskontroll. Seminariet ägde rum i Luxemburg den december representanter från kärntekniska anläggningar och nationella myndigheter i EU:s medlemsstater deltog. En viktig del av seminariet bestod av praktiska övningar, där deltagarna kunde prova den programvara som kommissionen håller på att utveckla och som är avsedd för rapportering av bokföringsdata och av data som krävs enligt tilläggsprotokollen, allt i enlighet med den nya förordningen. Under seminariets avslutande session nämndes att kommissionen kommer att bistå anläggningarna i så stor utsträckning som möjligt för att underlätta genomförandet av den nya förordningen. Det påpekades också att de uppfattningar som ledningarna för de olika anläggningarna har om Euratoms verksamhet kommer att beaktas i arbetet med att ändra inriktningen på metoderna och modellerna för kärnämneskontroll vid kärntekniska anläggningar. Det meddelades också att man skulle titta närmare på olika metoder för kvalitetssäkring som skulle omfatta revision av respektive anläggnings bokföringssystem samt en riskanalys så att man slipper göra onödiga inspektioner. 4. EURATOMS VERIFIERINGSVERKSAMHET 4.1. Bokföring av kärnämne Inom EU återfinns alla slags verksamheter som är knutna till bränslecykeln, men de är inte jämnt fördelade över medlemsstaterna. Kärnämnesmängderna i de anläggningar som omfattas av kärnämneskontroll ökar stadigt. Lagren av plutonium har under det senaste årtiondet ökat från 203 ton 1990 till omkring 569 ton i slutet av Dessa lager har särskild betydelse för kärnämneskontrollen på grund av plutoniumets känsliga karaktär. Under samma period ökade den sammanlagda uranmängden i EU från ton till omkring ton i slutet av 2002 (se tabell 1). Alla mängder och flöden av kärnämne rapporterades av de kärntekniska anläggningarna till Euratoms kontor för kärnämneskontroll. Rapporteringsvolymen för år 2002 uppgick till över en miljon bokföringsposter. Den stora merparten av uppgifterna skickades med elektronisk dataöverföring. Man kontrollerade alla uppgifter med avseende på intern och extern överensstämmelse. Man kontrollerade även att uppgifterna överensstämde med bestämmelserna i Euratoms avtal med tredje länder. 6

7 Rena slarvfel och bristande överensstämmelse som uppdagades under 2002 korrigerades efter samråd med de berörda anläggningarna. Bokföringsrapporter överlämnades till IAEA i enlighet med de förpliktelser som EU tagit på sig inom ramen för sitt avtal med IAEA om kärnämneskontroll. Under den period som denna rapport omfattar har IAEA varit nöjda med kvaliteten på rapporterna och med att tidsgränserna har hållits Inspektioner och deras resultat Under 2002 omfattade ESO:s inspektionsverksamhet mandagar. Det är en minskning med omkring 5 % jämfört med år Minskningen är huvudsakligen en följd av effektivisering, rationalisering och prioritering av inspektionsinsatserna, som beskrivs närmare nedan. Genom denna besparing har inspektionsresurser frigjorts för nya anläggningar som tagits i drift under rapportperioden. Om man delar upp inspektionerna grovt på de viktigaste anläggningstyperna framgår det att omkring 30 % av arbetsinsatsen gjordes vid upparbetningsanläggningar (se punkt nedan) med tillhörande lager, 45 % vid anrikningsanläggningar och anläggningar för bränsleproduktion (se punkterna ) och 25 % vid kärnkrafts- eller forskningsreaktorer (se punkt 4.2.5) och andra kärntekniska anläggningar (se punkt 4.2.6). Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste problemen och resultaten som framkommit under inspektionerna av de olika typerna av kontrollpliktiga anläggningar Upparbetningsanläggningar 6 De moderna upparbetningsanläggningarna för kärnbränsle Thorp i Sellafield, Förenade kungariket, och UP2/UP3 i La Hague, Frankrike kännetecknas av hög kapacitet 7 och en långtgående automatisering och inkapsling av processerna. Enligt de nuvarande rutinerna för kärnämneskontroll skall inspektionerna göras ofta, och det skall finnas helautomatiska system för kärnämneskontroll vilkas funktion är att verifiera flödena av kärnämne. Av dessa flöden utgörs en betydande del av färskt plutonium. Båda dessa stora upparbetningsanläggningar har var sitt Euratomlaboratorium på respektive anläggningsplats, och där görs verifierande mätningar. Laboratorierna sköts av analytiker från Institutet för transuraner (som lyder under generaldirektoratet för Gemensamma forskningscentret, GFC). Utom under en planerad avställningsperiod från mitten av mars till början av juni 2002 var Thorp i normal produktion. I juni 2001 uppdagades en indikation på en 6 7 I upparbetningsanläggningar genomgår utbrända bränsleelement från kärnkraftsreaktorer en kemisk process för separering av uran och plutonium från de högradioaktiva klyvningsprodukterna. Det separerade kärnämnet kan sedan återföras till bränslecykeln. Dessa anläggningars sammanlagda årliga kapacitet uppgår till över ton bränsle med ett innehåll av över 20 ton plutonium. 7

8 systematisk avvikelse i resultaten från anläggningens referensprover. Eftersom man på anläggningen kände till huvudorsakerna till problemet och var medveten om omständigheterna, tilläts fortsatt produktion fram till den planerade inventeringen i den kemiska separationsanläggningen i april Genom omfattande tester som utfördes av anläggningens personal, och genom undersökningar där Euratoms laboratorium hjälpte till i betydande omfattning, kunde man visa att de data som tydde på förlust av kärnämne var felaktiga och måste korrigeras. De korrigerade värdena uppfyller internationellt erkända normer. Den årliga fysiska inventering och materialbalans som lades fram av BNFL ( British Nuclear Fuels Plc ledande brittiskt kärntekniskt företag) godkändes. Anläggningen har vidtagit erforderliga åtgärder för att detta problem inte skall upprepas. Sedan dess har det installerade systemet för kärnämneskontroll inte avslöjat några fler problem av detta slag. Resultaten från inspektionerna vid upparbetningsanläggningarna av Magnox-typ och tillhörande anläggningar i Sellafield var tillfredsställande. Den årliga fysiska verifieringen visade att värdena för oredovisad kärnämnesmängd ( Material Unaccounted For, MUF) för allt slags kärnämne låg inom internationellt godkända gränser. Det bör särskilt framhållas att resultaten i fråga om utrustning för avlägsnande av kapslar från bränsleelement vid anläggningar för bränslehantering ( Fuel Handling Plant-Decanners ) uppvisade en förbättring jämfört med resultaten från tidigare år. I slutet av året godkändes och driftsattes utbyggnaden av lager 9 för särskilt kärnämne. I november deponerades de första kapslarna med plutoniumoxid i den nya lagerutbyggnaden. I La Hague var upparbetningsanläggningen UP2/800 i drift från april 2002 till årets slut efter att den nya linjen (R4) för slutbehandling av plutonium ( plutonium finishing line ) togs i drift. Upparbetningsanläggningen UP3 var i drift från januari till december Cogema, som driver anläggningen, gav under hela året japanska praktikanter utbildning i upparbetningsmetoder. Korta omgångar av upphuggning ( shearing ) och upparbetning gjordes, följda av utvärderingsdiskussioner, varvades med omgångar av upparbetning för kommersiella syften. De rutinverifieringar som gjordes av alla in- och utflöden av plutonium styrkte riktigheten av Cogemas deklarationer. Liksom tidigare år kunde man emellertid konstatera att anläggningen var avsevärt försenad med att lämna in deklarationer av en del analysresultat. Vid den fysiska inventeringen i den kemiska processanläggningen UP3 uppdagades en relativt stor oredovisad kärnämnesmängd (MUF) för U och U235. En oredovisad mängd i samma storleksordning men med motsatt tecken kunde konstateras vid anläggningen UP Orsaken skulle kunna ligga i den systematiska överföringen av uranylnitrat i vätskeform från UP2-800 till UP3. Cogemas undersökning av de tänkbara orsakerna pågår fortfarande. Allt arbete ägde rum i en anda av gott samarbete med anläggningen och med bistånd av analytikerna och inspektörerna från de laboratorier på plats som drivs av Institutet för transuraner, ITU. (ITU lyder under generaldirektoratet för Gemensamma forskningscentret, GFC.) Man har vidtagit åtgärder för att ytterligare rationalisera inspektionsverksamheten genom att koncentrera sig på strategiskt viktiga kärnämnesområden, nämligen inoch utflöden av plutonium. Liksom 2001 gjordes inga rutinkontroller av utflöden av uran, och andra kontroller av lågprioriterat uran genomfördes inte heller. 8

9 Planen för avvecklingen av upparbetningsanläggningen i Dounreay i Förenade kungariket har som långsiktigt mål ett fullständigt bortskaffande av kärnämne från ett antal områden vid anläggningen. För genomförandet av denna plan krävs bland annat att verksamheten vid vissa befintliga anläggningar återupptas samt att nya byggs, t.ex. för avfallshantering. Så länge det finns klyvbart material i dessa anläggningar omfattas de av kärnämneskontroll. Under det senaste året gjorde våra inspektörer veckovisa rutininspektioner, och två fysiska verifieringar ( Physical Inventory Verifications, PIV) genomfördes. Vid alla dessa kontroller uppnåddes tillfredsställande resultat såtillvida att de styrkte de deklarationer som anläggningarna hade lämnat Anläggningar för MOX-bränsleproduktion (MOX = Mixed Oxide Fuels) 8 Vid anläggningen för MOX-bränsleproduktion i Sellafield ( Sellafield MOX Plant, SMP) togs plutoniumsteget i drift i april efter att brittiska kärnkraftinspektionen ( Nuclear Installations Inspectorate, NII) gett sitt tillstånd och efter att man med tillfredsställande resultat genomfört en fysisk verifiering före plutoniumkörning. Sedan dess har produktionen av MOX-pellets fortsatt, och de första MOX-stavarna har tillverkats. Idrifttagandet av instrumenten för kärnämneskontroll är nästan helt genomfört. I samband med att MOX-produktionen startade inledde man också fortlöpande veckovisa inspektioner. Inspektionerna omfattar verifiering av driftsdata som inkommer dagligen via en förbindelse med anläggningens lokala driftnät mot signaler från de installerade instrumenten för kärnämneskontroll. För närvarande utförs dessa kontroller av signalerna manuellt, men man håller på att utveckla programvara som kommmer att automatisera arbetet. Överläggningarna om dataöverföring mellan anläggningen och Euratoms huvudkontor i Luxemburg fortsätter. En sådan dataöverföring skulle kunna rationalisera inspektionsverksamheten ytterligare. Demonstrationsanläggningen i Sellafield för produktion av MOX-bränsle ( MOX Demonstration Facility, MDF) har fått licens för drift som stödanläggning och testlaboratorium för produktionsanläggningens behov. Under sommaren återupptog man behandling av kärnämne i viss omfattning. Alla interimsinspektioner, de månatliga inventarieverifieringarna samt den fysiska verifieringen i februari genomfördes med tillfredsställande resultat. De metoder och tekniska hjälpmedel som används vid Melox anläggning i Marcoule var fortsatt mycket tillfredsställande. I nära samarbete med anläggningen beslöt inspektörerna att ytterligare övervakningsåtgärder skulle genomföras för att täcka in en ny lagringsanläggning som nyligen uppförts inom anläggningen. Den årliga fysiska verifieringen (PIV) i anläggningen utfördes i juli med tillfredsställande resultat. 8 I anläggningar för produktion av MOX-bränsle blandas plutoniumoxid, som produceras upparbetningsanläggningar, med uranoxid för produktion av MOX-bränsleelement för kärnkraftverk. i 9

10 Vid den årliga fysiska verifieringen i Cogemas anläggning i Cadarache, Frankrike, uppdagades en oacceptabel oredovisad kärnämnesmängd (MUF) i fråga om plutonium. Anläggningen har ringat in de tänkbara orsakerna till avvikelsen och håller för närvarande på med att revidera de interna rutinerna för bokföring och uppföljning av det lagrade kärnämnet. Vidare genomför anläggningen nya mätningar av de partier i vilka det förekom oredovisade mängder samt en förnyad kontroll av mätsystemets noggrannhet. Det berörda kärnämnet kommer att finnas kvar på anläggningen så att man kan fastställa respektive mängder på nytt. Kommissionen har mottagit en preliminär rapport i ärendet, och inspektörerna följer noga utvecklingen av anläggningens åtgärder. Belgonucléaires anläggning för MOX-bränsleproduktion i Dessel, Belgien, omfattas av Euratoms och IAEA:s kärnämneskontroll i enlighet med avtalet inom ramen för den nya partnerskapsmodellen ( New Partnership Approach, NPA). Inspektionerna under 2002 har styrkt anläggningens deklarationer, och året kunde avslutas med en fysisk verifiering som uppvisade ett tillfredsställande resultat. Det helautomatiska mätsystemet för mottaget kärnämne har moderniserats, och den helautomatiska utrustning som är installerad vid själva anläggningen har kopplats upp mot inspektörernas kontor. Eftersom de belgiska myndigheterna inte har beviljat några exporttillstånd för leveranser av plutoniumprover till Institutet för transuraner (som lyder under generaldirektoratet för Gemensamma forskningscentret, GFC), har inga förstörande analyser kunnat utföras vid Euratoms kärnämneskontroll sedan mars FBFC:s anläggning för produktion av MOX-bränsleelement i Dessel, Belgien, fortsätter sina leveranser huvudsakligen till tyska och schweiziska reaktorer. En anläggning kan dölja att kärnämne används för andra ändamål än de avsedda genom att låna kärnämne från en annan anläggning. För att eliminera denna möjlighet gjordes den årliga fysiska verifieringen (PIV) vid FBFC:s anläggning vid samma tidpunkt som vid Belgonucléaire. Målen för kärnämneskontrollen vid anläggningarna i Hanauområdet i Tyskland har uppnåtts. Man har kommit överens om tillvägagångssättet för kärnämneskontrollen i samband med avvecklingen av Siemens anläggning för MOX-bränsleproduktion, och det tillämpas nu med gott resultat. Allt kärnämne vid BfS i Hanau (BfS = Bundesamt für Strahlenschutz tyska federala strålskyddsmyndigheten) har flyttats till det nya lager som uppförts speciellt för detta ändamål. De insatser för kärnämneskontroll som gjordes för att först verifiera förflyttningarna och därefter hålla lagret under uppsikt har fungerat tillfredsställande. 10

11 Anrikningsanläggningar 9 De tre anläggningar som Urenco driver för anrikning genom centrifugering i Almelo i Nederländerna, Gronau i Tyskland och Capenhurst i Förenade kungariket omfattas samtliga av kärnämneskontroll i samarbete med IAEA. Capenhurst har satts upp på en förteckning över anläggningar som Förenade kungariket upprättat inom ramen för sitt frivilliga erbjudande om att låta vissa anläggningar vara öppna för kärnämneskontroll, och IAEA har beslutat att anläggningen skall omfattas av kontrollen. Den snabba uppbyggnad av anrikningskapacitet som inletts på senare år fortsatte med oförminskad hastighet under hela Den installerade kapaciteten vid alla tre anläggningarna tillsammans uppskattas idag till över tons separationsarbete per år. På grund av att centrifugkaskadområden är kommersiellt känsliga, samt på grund av spridningsrisken, är tillträdet till dessa områden strängt begränsat. För att fastställa att ingen produktion av höganrikat uran sker använder man sig av en kombination av HPTA/ES-teknik ( High Performance Trace Analysis/Environmental Sampling högeffektiv spåranalys och miljöprovtagning), permanent installerade kaskadrörsmonitorer ( cascade-pipe monitors ), bärbar utrustning för oförstörande analys, inneslutning och övervakning ( Containment and Surveillance, C & S) samt tillträde utan förvarning vid enskilda tillfällen ( Limited Frequency Unannounced Access, LFUA). Under 2002 ingår provtagning för HPTA/ES som en del av inspektionerna. Varje år görs en fysisk verifiering. Dessutom görs elva rutininspektioner med jämna mellanrum samt ett antal ytterligare inspektioner för kontroll av ingångsämne och produkt. Slutsatsen av dessa insatser blev att samtliga anläggningars deklarationer för 2002 om flöden och lagren av kärnämne var tillfredsställande. På Eurodif i Pierrelatte, Frankrike, som är en anläggning för anrikning genom gasdiffusion, genomfördes täta inspektioner under hela 2002 (det innebar en inspektion per vecka). Den årliga inventarieverifieringen genomfördes under första veckan i mars med tillfredsställande resultat. Under de veckovisa inspektionerna verifierade man fram till mitten av juni 2002 allt producerat låganrikat uran som deklarerats som kontrollpliktigt. Det tillförda naturliga uranet och restfraktionerna av utarmat uran ( tails ) verifierades genom stickprov. Från mitten av juni och framåt minskade verifieringen även av anrikat uran till att omfatta mindre än 100 %. Orsaken var en nedskärning av inspektionsverksamheten. Följden blev att inte allt anrikat kärnämne, som Eurodif exporterade till länder utanför EU, blev verifierat och förseglat. Resultatet av dessa inspektioner blev att det under 2002 inte fanns något belägg för att kärnämne, som deklarerats som kontrollpliktigt, hade använts för andra ändamål 9 Till moderna lättvattenreaktorer behövs bränsle med en halt på omkring 3 5 % av den klyvbara uranisotopen U235. Eftersom naturligt uran bara innehåller 0,7 % av denna nuklid måste det anrikas för att man skall uppnå önskad halt. I EU finns två företag som utför detta åt civila kunder: Urenco och Eurodif. 11

12 än de avsedda. Den särskilda ställning 10 som Eurodifs anläggning har innebär att den garanti kärnämneskontrollen ger är begränsad, och detta måste åtgärdas Bränslefabriker och konverteringsanläggningar 11 Vid FBFC:s anläggning för produktion av låganrikat uran (LEU) i Dessel, Belgien, går samarbetet vidare med IAEA i enlighet med avtalet inom ramen för den nya partnerskapsmodellen (NPA-avtalet). En årlig fysisk verifiering genomfördes i juli med tillfredsställande resultat. Institutet för transuraner (GD GFC) bistod med mätningarna på plats. Vid BNFL:s anläggning i Springfields, en stor anläggning för konvertering av uran och bränsleproduktion i Förenade kungariket, har man bibehållit de veckovisa inspektionerna på grund av anläggningens storlek och de olika slags verksamheter som bedrivs där samt på grund av att import och export sker kontinuerligt med täta intervall. Dessutom är samtliga exportleveranser från EU förseglade. Experter från Gemensamma forskningscentrets enhet för kärnsäkerhet och strålskydd (GFC C-2) kartlade anläggningen i Springfields. Syftet var att bedöma de risker för strålning och kontamination som inspektörerna utsätts för. Detta var en nyttig insats för att öka inspektörernas medvetenhet om de relativa risker som är knutna till de mycket skiftande förhållanden och typer av kärnämne som finns här. Det rekommenderades att en sådan insats görs vid varje större anläggning som besöks av inspektörer. Specifikationerna för det projekt som går ut på att installera apparatur för oförstörande analys i det oåtkomliga fatlagret ( drum store ) vid oxidbränslekomplexet ( Oxide Fuel Complex ) blev klara under året. Så fort anläggningen har lagt fram ett förslag om de finansiella villkoren, kommer ett beslut om genomförandet att fattas. Överläggningar har förts med anläggningen om tänkbara alternativ till det nuvarande inspektionssystemet. Vid FBFC:s anläggning för produktion av låganrikat uran i Romans-sur-Isère i Frankrike genomfördes den årliga fysiska inventeringen i augusti. Institutet för transuraner (GD GFC) bistod med mätningarna på plats. Det framkom inga belägg för att kärnämne hade använts för andra ändamål än de avsedda, men man kunde konstatera ett antal brister, som måste avhjälpas av anläggningen. Bristerna bestod i att man hade tagit upp poster i inventarieförteckningen som inte kunde återfinnas av våra inspektörer vid den fysiska verifieringen. Det förekom också att inspektörerna fann poster under verifieringen som inte hade deklarerats av anläggningen. I juli installerades en helautomatisk mätstation ( Unattended Measuring Station, UMS), och både anläggningens personal och Euratoms inspektörer har utbildats i dess användning. Mätstationen har utvecklats av Gemensamma forskningscentret Den särskilda ställningen beror på att det på Eurodif finns kärnämne som inte omfattas av kärnämneskontroll. På anläggningar för låganrikat bränsle ( LEU Fuel Fabrication Plants ) produceras bränsleelement av låganrikat uran (LEU) för kärnkraftverk. På anläggningar för höganrikat bränsle ( HEU Fuel Fabrication Plants ) produceras bränsleelement av höganrikat uran (HEU) för forskningsreaktorer. 12

13 (GFC) i Ispra och är avsedd för on-line-mätning av utflödet av färdiga bränsleelement. Den årliga fysiska verifieringen i CERCA:s anläggning för produktion av höganrikat uran (HEU) i Romans-sur-Isère, Frankrike, genomfördes i november och gav helt och hållet tillfredsställande resultat. Verifieringen kunde för första gången genomföras med hjälp av en inventarieförteckning av posterna i maskinläsbar form. Inspektörerna kunde validera de deklarerade uppgifterna med tillfredsställande resultat. GFC i Ispra har installerat en ny och tekniskt modifierad gamma-scanner vid anläggningen. Detta mätinstrument används för oförstörande analys av bränsleelement för forskningsreaktorer. Alla verifieringar vid Enusa i Juzbado, Spanien, vid Westinghouse Atom AB i Västerås, Sverige, samt vid ANF-Lingen, Tyskland, genomfördes med tillfredsställande resultat. Institutet för transuraner (GD GFC) bistod med kemisk analys av proverna. Eftersom dessa anläggningar har uppnått en hög nivå i fråga om bokföring av kärnämne används dessa anläggningar som referensanläggningar för jämförande analyser ( benchmarking ). I Juzbado och Västerås har Euratoms inspektörer med gott resultat använt avancerade hjälpmedel för verifiering och utvärdering på plats Kärnkrafts- och forskningsreaktorer 12 En fysisk verifiering genomfördes med tillfredsställande resultat vid Dodewaardreaktorn i Nederländerna, som stängdes av Transporter av utbränt bränsle kommer att fortsätta även under Under den årliga fysiska verifieringen i kärnkraftverket av Magnox-typ i Wylfa, Förenade kungariket, uppdagade man att det fattades ett bestrålat bränsleelement. I rapporten från en teknisk undersökningsgrupp redovisades slutsatsen att det aktuella elementet måste ha gått till Sellafield av misstag. I rapporten läggs också fram ett antal rekommendationer som syftar till att förhindra att sådana incidenter upprepas. Anläggningen har emellertid uppmärksammats på att undersökningsgruppens slutsats inte styrkts förrän Sellafieldanläggningen kan bekräfta att den tagit emot det saknade elementet. I april meddelade kärnkraftverket i Bradwell att man funnit en indikation på en diskrepans i bokföringen av bränsleelement som skickats till Sellafield. Ytterligare en incident av detta slag, som bestod i att man hade upptäckt ett obestrålat element, rapporterades i december av samma kärnkraftverk. Efter en grundlig undersökning är 12 Merparten av de kärnkraftverk som är i drift i EU har lättvattenreaktorer (LWR, Light Water Reactor ), dvs. de kyls och modereras med vanligt vatten. Utöver denna typ finns Magnox- och AGRtyper i Förenade kungariket (AGR = Advanced Gas Cooled Reactor avancerad gaskyld reaktor), vilka modereras med grafit och kyls med CO 2 -gas. Lättvattenreaktorer som drivs med låganrikat uran (LEU) kännetecknas av att de kan gå länge (12 18 månader) i kontinuerlig drift. Dessa driftsperioder, under vilka bränslet i reaktorhärden är oåtkomligt, följs av driftsavbrott på normalt 2 4 veckor. Då ersätts omkring en tredjedel av det utbrända bränslet i härden med nytt bränsle från bränslefabriker. Lättvattenreaktorerna genomgår inspektion under driftsavbrotten, då allt bränsle är åtkomligt för kontroll. 13

14 Euratom förvissad om att erforderliga åtgärder för att avhjälpa problemet har vidtagits. I november kunde man konstatera brister i bokföringsrutinerna även vid kärnkraftverket i Sizewell i Förenade kungariket. På uppmaning av Euratom har ledningen för anläggningen vidtagit åtgärder för att förhindra ett upprepande. Rutininspektioner vid kärnkraftsreaktorer i Finland och Sverige genomfördes utan allvarligare incidenter som rörde kärnämneskontrollen. Vid Euratoms kärnämneskontroll söker man så långt det är möjligt undvika att genomföra kontrollinspektioner av reaktorhärden på grund av den stora insats som krävs. Sådana inspektioner var dock inte alltid möjliga att undvika, och man drabbades av de vanliga problemen med planeringen på grund av att överenskomna tidpunkter ändrades med kort varsel. Förändringar av IAEA:s ansvar för finska reaktorer ledde till en ändring av IAEA:s arbetssätt, vilket skapade stor förvirring hos anläggningarnas ledning. Euratoms kärnämneskontroll kommer att föreslå att man i dessa fall tar fram anläggningsspecifika underlag enligt den nya partnerskapsmodellen (NPA). Reaktorn Barsebäck 1 i Sverige är tömd på kärnämne, men ledningen vill bibehålla den i driftklart skick som försöksanläggning för nya hanteringsrutiner vid Barsebäck 2 som har identisk konstruktion. Vi behöll därför övervakningssystemet installerat och i drift. Franska reaktorer inspekterades varje gång något av reaktorblocken vid en anläggning stängdes av för byte av bränsleelement. Inspektionerna gav inte anledning till någon anmärkning. Arbetsmiljön vid vissa reaktorer i Spanien ledde till problem i fråga om den tekniska tillförlitligheten hos permanent installerade övervakningssystem. Därför var man tvungen att temporärt installera ytterligare övervakningssystem vid byte av bränsleelement. I kärnkraftverket i Vandellos måste man tillgripa invasiva åtgärder (med Ion Fork-detektor) efter att problem uppstått med kommunikationen mellan Euratoms kärnämneskontroll och anläggningen, vilket gjorde att kontinuiteten av kunskap om kärnämnet i härden gick förlorad. I ett antal tyska och belgiska kärnkraftverk fortsatte man att fylla Castor-behållare med utbränt bränsle, och i Trillo i Spanien började man med samma verksamhet. Eftersom dessa behållare är avsedda att lagras vid reaktoranläggningarna under medellång eller lång tid och eftersom de efter fyllning kommer att omgärdas av flerfaldiga inneslutnings- och övervakningssystem, utförde Euratom mätningar av bränslet före fyllning. På grund av upprepade tekniska problem under förloppet med fyllning, torkning och förslutning, visade det sig att inspektioner avseende Castorbehållare var resurskrävande och svåra att planera. Dessutom verkar policyn för tillståndsgivning hos myndigheterna i en del tyska delstater vara sådan att den inte underlättar planering av inspektionerna. Man räknar med att situationen successivt kommer att förbättras i och med att helautomatiska mätstationer installeras vid alla berörda reaktorer. En annan typ av inspektioner som kräver betydande personalresurser är de som rör reaktorer som drivs med MOX-bränsle i de kärnvapenfria staterna. Genom att installera ett speciellt kamerasystem för övervakning av härden i reaktorerna vid 14

15 Gundremmingens kärnkraftverk i Tyskland bidrog man till att minska arbetsbördan vid denna anläggning. Inspektioner vid forskningsreaktorer brukar inte leda till några anmärkningar beträffande kärnämneskontrollen inom ramen för denna årliga rapport. Tendensen går mot en minskning av reaktordriften inom forskningsområdet på grund av den politik för kärnkraftsavveckling som många medlemsstater driver. Det enda nya projektet på det här området är FR2-reaktorn i Tyskland. Efter en oplanerad och temporär avstängning av högflödesreaktorn i Petten, Nederländerna, erhölls tillstånd för återstart i mars. Revisioner av säkerhetstänkande och säkerhetsledning gav vid handen att reaktorns driftsäkerhet inte var äventyrad. Beredskapsplaner för att hålla ett ökat lager färskt bränsle under kärnämneskontroll behövde inte sättas i verket Andra anläggningar Lagringsbassängerna för bestrålade bränsleelement från lättvattenreaktorer i La Hague i Frankrike inspekteras gemensamt av Euratom och IAEA. Här uppdagades inga diskrepanser vid verifieringarna. I slutet av 2001 inträffade emellertid ett avbrott i kunskapskontinuiteten. Det avhjälptes i början av 2002, dock efter alltför lång tid. IAEA avser att minska sin närvaro i Frankrike, som ju är en kärnvapenstat, och har därför börjat titta på möjligheten att revidera sina rutiner för kärnämneskontroll avseende dessa bassänger för lättvattenreaktorer. Ännu har dock inga konkreta resultat kommit fram. Under 2002 togs två nya mellanlager i drift i EU. Framför allt i Tyskland, liksom även i en del andra länder, satsar man på en övergång till lagring av bestrålat bränsle i reaktorns närhet. En följd av detta blir att kärnämneskontrollen vid mellanlager kommer att utvidgas För närvarande pågår överläggningar om nya tillvägagångssätt för kärnämneskontroll av detta slags anläggningar. Vid anläggningen i Cadarache i Frankrike planerar det ansvariga företaget, CEA, att uppföra ett nytt lager som skall ersätta ett gammalt. I det nya lagret kommer också betydande mängder kärnämne att rekonditioneras. Euratom har framfört önskemål om att få delta i konstruktionsskedet för att kunna ta fram och installera lämplig utrustning och för att minska arbetskraftsbehovet och dosbelastningen. Euratom har anmodat de ansvariga att i största möjliga utsträckning hålla flödena av civilt och militärt kärnämne åtskilda. Under det senaste årtiondet har en stor mängd anläggningar vid forskningscentret i Karlsruhe i Tyskland upphört med kärnteknisk verksamhet. Under fjärde kvartalet 2002 genomförde Euratom inspektioner för att verifiera de grundläggande tekniska egenskaperna ( Basic Technical Characteristics, BTC) och status (avstängd eller avvecklad anläggning) för 17 materialbalansområden. Inspektionerna gjordes i nära samarbete med IAEA för att fastställa om kärnämnet hade skickats iväg och om byggnader och utrustning hade rivits, monterats ned och/eller avlägsnats. De resultat som framkom var tillfredsställande och styrker att de flesta av dessa anläggningar inte längre behöver inspekteras. 15

16 Under hela 2002 fortsatte arbetet med att avlägsna bestrålade bränsleelement från reaktorhärden i bridreaktorn Superphenix ( Fast Flux Reactor ) i Creys-Malville, Frankrike, och flytta över dem till bassängen för utbränt bränsle. Man räknar med att arbetet kommer att vara klart i juni 2003 och att reaktorhärden då skall vara tömd. De färska bränsleelementen lagras fortfarande i ett torrlager vid anläggningen och omfattas av regelbundna inspektioner avseende kärnämneskontroll. Kärnämneskontroller genomfördes och uppföljningsåtgärderna var tillfredsställande. Under den årliga fysiska inventeringen i december 2002 vid Gemensamma forskningscentret i Ispra i Italien användes ett nytt programvarupaket (IP3) för stratifiering, urval av poster av kärnämne för mätning samt för annat verifieringsarbete i samband med inspektioner. Av slutresultaten kan man konstatera att programvaran hade fungerat väl som hjälpmedel under denna fysiska verifiering. IAEA deltog i arbetet. Vid mellanlagret i Lingen Emsland i Tyskland flyttade man i december 2002 den första Castor-behållaren med bestrålade bränsleelement från Emsland-reaktorn till mellanlagret vid reaktoranläggningen. Detta är i överensstämmelse med den tyska modellen att lagra bestrålade element i lager vid själva anläggningarna. Man räknar inte med att GNS mellanlager i Ahaus och Gorleben i Tyskland kommer att ta emot några bestrålade bränsleelement från tyska reaktorer under de kommande åren flyttade man över sex behållare med utbrända bränsleelement från forskningsreaktorn BR3 till SCK-Belgoprocess nya mellanlager i Dessel, Belgien. Materialbalansområdet (MBA) i BR3 är nu helt tömt. Vid mellanlagret i Greifswald, Tyskland, bedrevs fyllningen av Castor-behållare med nedsatt hastighet under hela året. Det berodde på flera tekniska problem, som huvudsakligen hade att göra med plomberingen av primärlocket. Totalt sex Castorbehållare fylldes i block 2 och transporterades till mellanlagret. Det kärnämne som finns kvar i block 1 verifierades med Ion Fork-detektor och placerades i ett KRB MOX-kärl som förberedelse för flyttning till mellanlagret (KRB = kärnreaktorblock). Rutinerna för kärnämneskontroll i lagringsbassängerna i Greifswald ger fortfarande anledning till bekymmer, eftersom det nuvarande tillvägagångssättet leder till nästan ständiga förluster av kunskapskontinuiteten på grund av förflyttning av delvis fyllda kärl. Ett förslag från IAEA om zonindelning har ännu inte genomförts. Vid den avstängda reaktorn i Rheinsberg i Tyskland genomfördes en enda inspektion under året. Syftet var att ta referensprover för de högaktiva cellerna ( hot cells ). Anläggningen har inget kärnämne att redovisa Allmän bedömning av verksamheten inom kärnämneskontroll Under rapportperioden 2002 låg tyngdpunkten i den allmänna utvärderingen av kärnämneskontrollen i huvudsak på resultaten i fråga om oredovisad kärnämnesmängd (MUF), kumulerad oredovisad kärnämnesmängd (kumulerad 16

17 MUF) dvs. den algebraiska summan av den oredovisade kärnämnesmängden för ett materialbalansområde räknat över tiden samt skillnader mellan leverantör och mottagare 13. Den oredovisade kärnämnesmängden (MUF) kan beskrivas som skillnaden mellan det fysiska och det bokförda inventariet. Utvärderingen gjordes bara för anläggningar där kärnämnet hanteras i bulkform (dvs. oförpackad, lös form), närmare bestämt i upparbetningsanläggningar, bränslefabriker och anläggningar för anrikning genom gascentrifugering. Där utgår man ifrån att den oredovisade kärnämnesmängden inte är lika med noll på grund av mätosäkerheter och det slags bearbetning kärnämnet genomgår. Hela utvärderingen gjordes med hjälp av underlag från bokföringsdatabasen hos Euratoms kärnämneskontroll. Det innebär att de franska materialbalansområden (MBA), där kärnämnet hanteras i bulkform och för vilka vi saknar deklarationer, inte ingick i utvärderingen. Små materialbalansområden med bulkhantering som har ett fysiskt inventarium eller ett materialflöde på mindre än två gånger den s.k. signifikanta mängden ( significant quantity ) 14 undantogs också från utvärderingen. Det gällde även sådana materialbalansområden med bulkhantering som var under avveckling under rapportperioden För de materialbalansområden i EU där bulkhantering används gav utvärderingen inga belägg för att anläggningar hade använt råmaterial och särskilda klyvbara material för andra ändamål än de avsedda genom att dölja det i form av oredovisade kärnämnesmängder eller skillnader mellan leverantör och mottagare. Mätsystemen för samtliga materialbalansområden med bulkhantering i EU uppfyller de allra senaste internationella normerna. Likväl fanns det belägg för avvikelser i den kumulerade oredovisade kärnämnesmängden för en del materialbalansområden med bulkhantering. Man måste därför undersöka dessa avvikelser och vidta korrigerande åtgärder. 5. KÄRNÄMNESKONTROLL INOM RAMEN FÖR DEN NYA PARTNERSKAPSMODELLEN 5.1. IAEA:s rapport om genomförandet av kärnämneskontroll IAEA:s rapport om genomförandet av kärnämneskontroll ( Safeguards Implementation Report, SIR), som omfattar de gemensamma insatserna inom EU under 2001, överlämnades till Euratoms kontor för kärnämneskontroll (ESO) i maj Under första halvan av juni ägde ett möte rum på IAEA:s huvudkontor. Man gick då igenom resultaten i rapporten och diskuterade detaljer om kärntekniska anläggningar i EU Skillnad mellan leverantör och mottagare är kärnämnesmängden i ett parti enligt det avsändande materialbalansområdet minus den uppmätta kärnämnesmängden i det mottagande materialbalansområdet. Begreppet signifikanta mängder används när man fastställer den del av målet för kärnämneskontrollen som avser mängder. Det kan t.ex. vara 8 kg Pu, 25 kg höganrikat uran och 75 kg låganrikat uran. 17

18 Sammantaget kom man i SIR-rapporten för 2001 fram till att det inte fanns några belägg för att kärnämne som omfattas av kärnämneskontroll i EU använts för andra ändamål än de avsedda, eller att utrustning eller anläggningar som omfattas av kärnämneskontroll hade missbrukats. Det konstaterades i rapporten att man tack vare samarbetet med ESO och medlemsstaternas stödprogram kunde göra betydande framsteg i fråga om tekniken och verifieringsrutinerna för kärnämneskontroll. I olika anläggningar i EU genomfördes försök med övervakningssystem, stickprovsinspektioner med kort varsel samt fjärrövervakning. Som ett inslag i avtalen inom ramen för den nya partnerskapsmodellen och med syfte att spara in på resurser fortsatte IAEA och ESO att dela på kostnaderna för inköp, drift och underhåll av den utrustning som är installerad i anläggningar som omfattas av IAEA:s kärnämneskontroll. Liksom redan i SIR-rapporten för år 2000 betonade IAEA på nytt betydelsen av ett intimt samarbete med statliga och regionala system för bokföring och kontroll av kärnämne för att effektivisera verifieringsarbetet och öka kostnadseffektiviteten. Mot denna bakgrund har Euratom och IAEA bildat en gemensam arbetsgrupp som skall förbereda genomförandet av tilläggsprotokollen i EU anordnades för första gången ett seminarium om den nya partnerskapsmodellen, som utarbetats gemensamt av IAEA och Euratom. Inspektörer från ESO deltog i många av standardkurserna, och omvänt deltog inspektörer från IAEA i kurser som gavs av ESO. På så sätt upprätthöll man utbildningssamarbetet mellan de två organisationerna. IAEA kunde också rapportera om de betydande framsteg som hade gjorts inom integrerad kärnämneskontroll efter att den idémässiga ramen var färdigutvecklad. Den omspänner modeller för kärnämneskontroll samt tillvägagångssätt, riktlinjer och kriterier som styr utformning, tillämpning och utvärdering av integrerad kärnämneskontroll. Förutom generella slutsatser gavs i SIR-rapporten för 2001 rekommendationer till förbättringar inom olika områden. Rekommendationerna kan sammanfattas så här: Så långt det är möjligt bör transport av delvis fyllda eller tomma transportbehållare inte ske under perioder med öppen härd i lättvattenreaktorer. Före och efter dessa perioder bör ESO begära förhandsanmälan av förflyttningar av tomma eller delvis fyllda behållare och överlämna motsvarande uppgifter till IAEA i god tid för att underlätta inspektioner. Problem uppstår på grund av att IAEA:s system fungerar stelt och oflexibelt i de fall kärnämne förvaras långa tider i slutna transportbehållare eller när kärnämne i reaktorer förekommer i form av stavar i slutna behållare, något som gör dem svåråtkomliga. I EU har detta berott på inskränkningar av förflyttningar av kärnämne. Detta har i sin tur haft sin orsak i problem med tillståndsgivning och i förbud mot transporter på grund av utbrottet av mul- och klövsjuka. IAEA planerar också att utreda möjligheten att antingen utvidga det kontrollpliktiga området eller att försegla behållarna innan de förs bort. Det övergripande problemet med plutoniumproduktion i stora forskningsreaktorer kommer att undanröjas sedan effektmonitorer har installerats i de berörda anläggningarna, under förutsättning att monitorerna klarar ett sårbarhetstest ( vulnerability test ). 18

19 Korrigerande åtgärder måste vidtas omedelbart eller strax efter det att ett fel i inneslutning eller övervakning har upptäckts. IAEA anser det viktigt att dessutom förse plomberingarna med skyddshöljen och installera backupsystem för övervakning av öppna reaktorhärdar. IAEA bör bära hela kostnaden för denna utrustning, som inte är nödvändig för Euratoms kärnämneskontroll. Man räknar med att förbättringar av det sätt på vilket den nya partnerskapsmodellen kommer att genomföras i framtiden skall bidra ytterligare dels till en jämnare kostnadsfördelning mellan de två inspektionsorganen, dels till bättre överensstämmelse mellan slutsatser i SIR-rapporten och slutsatser som är resultatet av ESO:s kärnämneskontroll Tilläggsprotokollen och integrerad kärnämneskontroll Syftet med tilläggsprotokollen är att öka IAEA:s förmåga att upptäcka odeklarerat kärnämne och verksamhet som strider mot bestämmelserna i ickespridningsfördraget. 15 Euratom har en nyckelroll för genomförandet av tilläggsprotokollen i EU. Bränslecykeln i Europa har ett antal specifikt europeiska drag på grund av den utfasning av kärnteknisk verksamhet som har skett och sker under årens lopp. Euratom har därför utarbetat ett övergripande tillvägagångssätt för de mest angelägna områdena: Tidigare kärntekniska forskningscenter kan idag ha en mångskiftande mängd verksamheter. Byggnaderna i dessa center inrymmer inte längre nödvändigtvis verksamhet som hänför sig till kärnbränslecykeln. Det finns hundratals anläggningar i EU där det en gång i tiden inrymdes kärnämne som deklarerades för IAEA. Men idag bedrivs där helt andra verksamheter, eller så håller anläggningarna på att demonteras. När kärnämnet har avlägsnats sker inte längre någon kärnämneskontroll. Kommissionen och IAEA måste därför klarlägga det tillstånd dessa anläggningar för närvarande befinner sig i. Dessutom finns det många platser där kärnämne används uteslutande för ändamål som inte hänför sig till bränslecykeln och som därför - i enlighet med kraven i tilläggsprotokollen - inte behöver deklareras. Euratom tog därför initiativ till att med IAEA förhandla fram ett harmoniserat tillvägagångssätt för alla ovannämnda områden. Det skall å ena sidan överensstämma med andan i tilläggsprotokollen och å andra sidan inte lägga en onödig börda på företag som aldrig haft eller inte längre har något verksamhetsrelaterat samband med kärnbränslecykeln. De rutiner som rör ovanstående områden och som utarbetats gemensamt med IAEA har provats och kommer nu systematiskt att införas i EU. Vidare har ett antal besök 15 De områden som omfattas av tilläggsprotokollen och gemenskapens ansvarsområde beskrivs i årsrapporten för 2001, Euratoms kontor för kärnämneskontroll (ESO) rapport för verksamhetsåret

20 genomförts speciellt för att bistå ledningarna för komplexa anläggningar, som ligger i de kärnvapenfria staterna och där verksamheten har förändrats under årens lopp, med att deklarera sina anläggningar i enlighet med tilläggsprotokollen. Genom dessa åtgärder har Euratom utnyttjat tiden innan alla medlemsstater har ratificerat tilläggsprotokollen något som är en förutsättning 16 för att de skall träda i kraft till förberedelser för att protokollen skall kunna genomföras i EU på ett smidigt sätt. I samma syfte har två fältförsök genomförts av Gemensamma forskningscentret (GFC) i Petten och Statens Tekniska Forskningscentral (VTT) i Helsingfors för att testa funktionssätten för det informationsflöde som IAEA kräver, avgränsningen av vad som skall betecknas som kärntekniska anläggningar samt överenskommelser om utvidgat tillträde. Vid utgången av 2002 hade 11 av de 15 medlemsstaterna ratificerat tilläggsprotokollen. De fyra som är kvar förväntas göra det under Euratom har utarbetat två dokument för varje medlemsstat: Arrangemang för tillämpning av tilläggsprotokollet i... (medlemsstatens namn) och det tillhörande dokumentet Informationsflöde under tilläggsprotokollet i... (medlemsstatens namn). Dokumenten kommer att diskuteras under de bilaterala mötena med medlemsstaterna. Kommissionen har vidare tagit fram programvara för rapportering. Den är avsedd för framtida användare och har varit föremål för diskussioner och testning vid möten med användargrupper speciellt för detta ändamål. Kommissionen har också vidtagit förberedelser för utveckling av en databas speciellt för tilläggsprotokollen. Både kommissionens och medlemsstaternas förberedelser är sådana att det nu är realistiskt att räkna med att tilläggsprotokollen kommer att träda i kraft under Kommissionen och medlemsstaterna kommer därför, i enlighet med villkoren i tilläggsprotokollen, att skriftligen anmäla till IAEA att deras respektive nationella krav för ikraftträdandet är uppfyllda. Tidpunkten för ikraftträdandet blir då det datum en sådan anmälan kommer in till IAEA. 6. PÅ VÄG MOT ETT FÖRBÄTTRAT OCH REVIDERAT SYSTEM FÖR EURATOMS KÄRNÄMNESKONTROLL 6.1. Styrgrupper för nya arbetsmodeller inom kärnämneskontroll Ett antal styrgrupper har bildats med syfte att fastställa målen för inspektionerna på nytt och att utifrån HLEG-rapportens rekommendationer lägga fram förslag om nya arbetsmodeller för kärnämneskontroll. Styrgrupperna bildades och samordnades av sektorn för metodik inom enheten för kärnämneskontroll och icke-spridning, men i grupperna ingår också tjänstemän från andra sektorer i enheten samt från enheter i direktorat I som svarar för logistik och inspektioner. 16 Artikel 102 i Euratomföredraget stadgar följande: De avtal som har ingåtts med tredje land, internationella organisationer eller medborgare i tredje land och i vilka utöver gemenskapen en eller flera medlemsstater deltar, skall inte träda i kraft förrän alla berörda medlemsstater har underrättat kommissionen om att avtalen kan tillämpas enligt bestämmelserna i deras nationella rättsordning. 20

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om förlängning av status för Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) som gemensamt företag

Förslag till RÅDETS BESLUT. om förlängning av status för Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) som gemensamt företag SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2011 KOM(2011) 141 slutlig 2011/0061 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om förlängning av status för Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) som gemensamt

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Införande av en sluten bränslecykel i Sverige

Införande av en sluten bränslecykel i Sverige Införande av en sluten bränslecykel i Sverige LWR U+TRU+FP U+Pu FP Janne Wallenius & Jitka Zakova U+TRU U+TRU+FP KTH Gen-IV Bakgrund Med fjärde generationens kärnkraftssystem blir det möjligt att 1) Genom

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Kontroll av kärnämne inom KBS-3 systemet

Kontroll av kärnämne inom KBS-3 systemet Öppen Rapport DokumentID 1172138 Författare Per H Grahn Granskad av Version 2.0 Annika Eliasson (SG) Godkänd av Bo Sundman Status Godkänt Reg nr Datum 2010-12-13 Granskad datum 2010-10-12 Godkänd datum

Läs mer

Kärnämnesrapportering i samband med inkapsling av använt kärnbränsle och dess transport till slutförvar

Kärnämnesrapportering i samband med inkapsling av använt kärnbränsle och dess transport till slutförvar Öppen Rapport DokumentID 1182956 Författare Clifford Järnry Granskad av Version 3.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2008-10-14 Granskad datum Sida 1 (16) Godkänd av Per H Grahn Godkänd datum 2008-10-17 Kärnämnesrapportering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Indirekta skatter och skatteförvaltning Mervärdesskatt Bryssel den 23 oktober 2013 Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgien. Telefon: +32-2-299.11.11 Kontor: C107

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer 3 april 2003 A5-0109/1 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens ordförande gjort uttalanden (skrivelse 000824 av den 7 februari 2003) om att revisionsrätten

Läs mer

Kärnkraft. http://www.fysik.org/website/fragelada/index.as p?keyword=bindningsenergi

Kärnkraft. http://www.fysik.org/website/fragelada/index.as p?keyword=bindningsenergi Kärnkraft Summan av fria nukleoners energiinnehåll är större än atomkärnors energiinnehåll, ifall fria nukleoner sammanfogas till atomkärnor frigörs energi (bildningsenergi även kallad kärnenergi). Energin

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av kärnämne m.m; 1

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

Framställning av elektricitet

Framställning av elektricitet Framställning av elektricitet Fossileldade bränslen (kol, olja eller gas) Kärnbränsle (uran) Bilden visar två olika sätt att producera elektricitet. Den övre bilden med hjälp av fossileldade bränslen (kol,

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP Box 6242 102 34 Stockholm Årsmöte och studiebesök i Ågesta Som vanligt vid SKS årsmöten sken solen från en klarblå himmel när vi anlände fredag morgon till Ågesta Kärnraftvärmeverk

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/21 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) INNEHÅLL Punkt Sidan

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer