Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4"

Transkript

1 Sundsvall Tfn: Fax: Yttrande AD 898/2013 Näringsdepartementet Stockholm Klassificeringsid (11) 1 (11) Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4 Ert diarienummer N2013/1260/ENT Inledning Bolagsverket är registreringsmyndighet för de flesta typer av företag. I verkets register finns över en miljon objekt registrerade. 1 Verket har genom sin roll som registreringsmyndighet dagligen kontakt med bland annat företag, företagare och dess ombud. Verket är även utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom området företag och företagande. I det arbetet ska verket bidra till en enklare vardag för företag och företagande, genom att identifiera behov, initiera och koordinera samarbeten kring förvaltningsgemensamma e-tjänster. Syftet är att identifiera företagarnas behov av e-tjänster och involvera de aktörer som krävs för att utveckla e-tjänsterna. Arbetet ska fokusera på de områden som upplevs betungande, är kostsamma eller som är de största hindren för tillväxt. Som nämns i utredningen har Bolagsverket sedan år 2011 haft i uppdrag att koordinera och leda arbetet med en kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande till statliga myndigheter. 2 Kartläggningen har skett tillsammans med 13 andra myndigheter och omfattat uppgiftskrav som följer av lag, förordning eller föreskrift. Bolagsverket har granskat utredningens förslag dels utifrån verkets roll som registreringsmyndighet för svenska företag, dels utifrån verkets uppdrag som utvecklingsmyndighet inom området företag och företagande. Sammanfattning Bolagsverket ser mycket positivt på målet med utredningens arbete, nämligen att uppnå ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen generellt sett. Frågan om ett minskat och förenklat uppgiftslämnande är enligt verkets mening av stor vikt för det framtida företagandet. Verket ställer sig också i huvudsak positiv till de förslag som utredningen lämnar. De förslag som utredningen nu lämnat är ett gott steg på vägen till att underlätta 1 Antalet totala objekt var per den 1 juni stycken. 2 Regeringsbeslut , N2011/5884/ENT

2 2 (11) för företagen. Ett slutligt ställningstagande förutsätter dock en djupare kunskap om de tekniska lösningarna och dess hantering samt en rättslig analys av förslaget som helhet. Disposition av yttrandet Verket har valt att i huvudsak begränsa sitt yttrande till att främst avse kapitel 6 och 7. Nedan följer verkets synpunkter på de förslag och överväganden som gjorts av utredningen. 6 Inledande överväganden 6.1 Uppgiftskrav/uppgiftslämnande Bolagsverket delar utredningens bedömning att det i nuläget inte finns något skäl till att välja någon snävare innebörd av ett uppgiftskrav än den i utredningen angivna och som motsvarar den som används i den kartläggning av näringsidkares uppgiftslämning och som genomförts och alltjämt genomförs av 14 myndigheter under ledning av Bolagsverket. Det framstår som fördelaktigt att så långt som möjligt använda samma definition. Verket vill i sammanhanget dock framhålla att man i arbetet med kartläggningen kunnat konstatera att till antalet är de flesta uppgiftskraven händelsestyrda. 6.2 Företagare Begreppet företagare har i utredningen givits en väldigt vidsträckt betydelse. Utgångspunkten med arbetet att minska och förenkla uppgiftslämnandet är att arbetet ska komma alla typer av företag och företagare till gagn. Verket menar emellertid att det är viktigt att man i det framtida arbetet noga beaktar att företagen har olika behov utifrån dess storlek, organisation och dess associationsform och att den föreslagna e-tjänsten kan komma att behöva stödja dessa olikheter. Dessa olikheter kan enligt verkets erfarenhet komma att påverka genomslagskraften av utredningens förslag. 6.3 Myndigheter Bolagsverket delar utredningens uppfattning vad gäller behovet av en kraftfull ledning och tydlig styrning av arbetet kring med att minska och förenkla uppgiftslämnandet för företagen. Vikten av att myndigheterna tvingas prioritera denna uppgift i sin dagliga verksamhet kan inte tydligt nog poängteras och är något som verket och de övriga 13 myndigheterna erfarit i sin kartläggning. Utan något övergripande regelverk är verkets farhåga att frågan inte kommer att prioriteras bland många myndigheter. Dessutom har kartläggningsarbetet visat att myndigheterna har behov av stöd och erfarenhetsutbyte för att uppnå målet att göra företagens vardag enklare. Det handlar om stöd i form av bland annat effektiva arbetssätt för att identifiera och prioritera förenkling och minskning av uppgiftslämnandet. Erfarenhetsutbyte behövs för att skapa ökad kunskap om andra myndigheters insamling och informationshantering för att hitta möjligheter till återanvändning och samordning av inlämningstidpunkter eller processer för inlämning. Det blir en viktig uppgift för ett samordningsorgan.

3 3 (11) Bolagsverket vill ta tillfället i akt och lyfta fram behovet av att utredningen i det fortsatta arbetet beaktar att det kan uppstå svårigheter med att arbeta många myndigheter tillsammans. Myndigheterna är olika stora och är finansierade på olika sätt och har olika ansvarsområden. Man ska heller inte i sammanhanget förringa konsekvenserna av de olika arbetssätt som varje myndighet förespråkar. Bolagsverket vill också poängtera att förslaget synes innebära att samtliga statliga myndigheter ska ansluta sig till den aktuella e-tjänsten. Det bör beaktas att de statliga myndigheterna har olika mycket med företagen att göra. Verkets förslag är därför att bilden av vilka myndigheter som lämpligen ska ingå i den föreslagna e-tjänsten nyanseras. Vidare vill verket framhålla att det, förutom de statliga myndigheterna, finns andra viktiga myndigheter för en företagare, framförallt i tillståndsfrågor. För att en helhetsbild av samtliga uppgiftskrav i förlängningen ska uppnås för en företagare, bör även dessa myndigheter komma ifråga för den aktuella e-tjänsten. 6.4 En gång ett ställe I tidigare utredningar och förslag kring ett förenklat och minskat uppgiftslämnande har, såsom utredningen anfört, frågan om en särskild e-tjänst i syfte att nå dithän inte berörts närmare. Bolagsverket kan i nuläget varken tillstyrka eller avstyrka förslaget med en e-tjänst med anledning av att förslaget i sig ger upphov till en mängd frågor som inte i detta delbetänkande besvaras av utredningen. Inledningsvis kan dock nämnas att en samlad ingång till samtliga statliga myndigheters e-tjänster förefaller vara sårbart och näst intill ouppnåeligt. Verket delar dock uppfattningen att en uppgift ska kunna lämnas en gång till ett ställe, däremot inte sagt att det behöver vara ett och samma ställe för samtliga uppgifter. Med dagens tekniska lösningar kan såväl återanvändning som delning av information mellan myndigheter vara tänkbara alternativ. Vidare anser verket att uppgifter ska kunna lämnas in via andra kanaler, exempelvis via bokföringsprogram eller liknande. Förslaget synes också innebära att e-tjänsten ska kunna användas för handläggning av ändring i registret för samordnade uppgifter. Detta torde kräva särskilda juridiska överväganden om vilken myndighet som då ska ansvara för handläggningen av ärendet och eventuell arkivering av uppgifter. En annan fråga är hur handläggningen ska ske. Ytterligare frågor är om det finns utrymme för annat anmälningssätt än via den aktuella e-tjänsten och blir det enbart fråga om helt korrekt ärenden som kan anmälas? Vidare kan vissa uppgifter vara förenade med avgifter som då måste kunna hanteras av den myndighet som ansvarar för registret för samordnade uppgifter. Ovan nämnda frågeställningar är bara några av många, men det är enligt verkets mening av stor vikt att samtliga frågor (ex. arkivering och utlämnande av allmän handling) av förvaltningsrättslig karaktär omhändertas av utredningen för att förslaget ska bli tydligt. För det fall förslaget om en e-tjänst genomförs, är verkets utgångspunkt att det ställer sig positivt till att ansvara för denna. Bolagsverket kommer nedan närmare lyfta fram de frågetecken som förslaget reser.

4 4 (11) 6.5 Uppgifter som ofta krävs vid ett uppgiftslämnande Precis som redogjorts för i aktuellt avsnitt är ett stort antal uppgifter som regelmässigt lämnas när ett uppgiftskrav fullgörs genomgående desamma och dessutom av relativt enkel karaktär. Med den erfarenhet som verket fått under sitt arbete med kartläggningen av näringsidkares uppgiftslämnande delar verket utredningens ståndpunkt att det finns en potential för att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande om företagen skulle slippa att lämna de under avsnittet nämnda nio grunduppgifterna. Det är dock viktigt att inte bortse från att detta är relativt enkla uppgifter för företagen att prestera. Det är sålunda angeläget att fortsätta arbetet med att utreda hur man minskar och förenklar uppgiftslämnandet för uppgifter av mer omfattande och komplex natur Det allmänna företagsregistret Bolagsverket ställer sig tveksam till att det allmänna företagsregistret som idag förs av Statistiska centralbyrån (nedan kallad SCB) vidareutvecklas och används som det allmänna registret för s.k. grundläggande uppgifter. Anledningen är av såväl teknisk som juridisk karaktär. Såvitt framgår av utredningens förslag (s 47 f) ska det allmänna företagsregistret, placerat hos SCB, kunna vara det register där grunduppgifter i första hand uppdateras och således är masterkälla för ny information. En sådan lösning, innebär förutom de juridiska svårigheterna, ansvarsmässiga och IT-förvaltningsmässiga komplikationer. Det uppstår otydligheter över vilket register som är master och vilket som är en kopia. Detta skulle med den föreslagna användningen kunna varieras beroende på om företagaren använt e- tjänsten gentemot SCB eller t.ex. en pappersblankett till Bolagsverket. Även om verket i sin bedömning avstyrker förslaget om det allmänna företagsregistret måste - om förslaget ändå bedöms genomförbart det tydligt framgå för varje uppgift var masterdatan finnas. Detta får inte vara beroende av enskilt ärende eller kanal. Distribuerad masterdatahantering kräver metadata om uppgifter och dessa behöver hanteras centralt. Dessa centrala metadata behöver visa bland annat vilka uppgifter som finns var, vad de betyder och var de ska hämtas. Bolagsverket är medvetet om att utredningen endast översiktligt presenterat aktuella rättsområden och att man i det kommande slutbetänkandet kommer att analysera till förslaget tillhörande rättsfrågor betydligt mer grundligare. Verket vill dock i sammanhanget understryka att förslaget med ett allmänt företagsregister hos SCB inte endast rör förvaltningsrättsliga frågor utan även frågor av associationsrättslig natur. Som nämnts inledningsvis är Bolagsverket registreringmyndighet för de allra flesta företagsformer och för särskilda register över dessa. I de allra flesta fall initieras ett ärende hos Bolagsverket genom en anmälan från företaget. Anmälan kan i många fall göras elektroniskt via verkets e-tjänster och t ex gälla ändring av företrädare. Anmälan kan även ske via verkets blanketter eller på en egenhändigt utformad anmälan. För att anmälan ska vara komplett behövs, förutom vissa enligt lag utpekade bilagor, även en registreringsavgift. Efter att verket granskat ärendet och om ingen komplettering krävs beslutar Bolagsverket att registrera den anmälda uppgiften i det för företaget aktuella registret. Mot bakgrund av ovan nämnda förfarande är det av yttersta vikt att klarlägga om de materiella bedömningarna av de i förslaget aktuella grunduppgifterna ska ske i annan

5 5 (11) ordning eller någon annanstans. Utgångspunkten bör vara att aktuell information ska hämtas från det register och från den myndighet som är s.k. registreringsmyndighet för uppgiften. I annat fall uppstår svåra juridiska frågor kring vem som t ex ansvarar för rättelse av en eventuell felaktig uppgift och vem som är den egentliga informationsägaren. Enligt verkets uppfattning är det av avgörande vikt att dessa frågor tydliggörs och besvaras. Av förslaget framgår inte om det allmänna företagsregistret, sedermera registret för samordnade uppgifter, i någon del ska ersätta de nuvarande företagsregistren. Statusen på registret för samordnade uppgifter är således oklar. En närliggande problematik är vad uppgifterna i registret får för status. Idag finns ett antal specialförfattningar som i huvudsak reglerar en viss särskild associationsform såsom t.ex. aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och aktiebolagsförordningen (2005:559, ABF). Varje associationsrättslig specialförfattning innehåller bestämmelser om vad företaget måste reglera för att kunna föras in i det för företaget aktuella registret. Vidare finns bestämmelser om såväl firma (företagsnamn) som vem som är företagets behöriga företrädare. Många av bestämmelserna är visserligen i mångt och mycket kopplat till den registrering som Bolagsverket gör av aktuell uppgift. Men det finns vissa för näringslivet viktiga undantag. Den 1 januari 2006 infördes nya bestämmelser kring en styrelsedamots behörighet. Av 8 kap. 13 ABL framgår att en ändring i styrelsens sammansättning för ett aktiebolag har verkan först från den tidpunkt då anmälan om ändringen kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på. Detsamma gäller för suppleanter, firmatecknare och verkställande direktör. Detta innebär att en korrekt bild av en behörig firmatecknare för ett aktiebolag inte endast kan fås genom den uppgift som framgår av aktiebolagsregistret. För att på riktigt sätt kunna fastställa vem som är behörig företrädare för ett aktiebolag krävs även kännedom om det finns ett hos Bolagsverket inneliggande ärende som påverkar uppgiften om vem som företräder det aktuella aktiebolaget. En sådan uppgift är emellertid inte en registeruppgift innan en faktisk registrering sker utan endast tillgänglig via kontroll mot det faktiska ärendet. Inte heller ärenden som inte lett till registrering, t.ex. ärenden som av någon anledning avskrivits från vidare handläggning. För att säkerställa att alla liknande frågeställningar tas om hand och beaktas krävs enligt verket en översyn av samtliga associationsrättsliga regelverk. Detta arbete känns emellertid inte hanterbart inom en överskådlig tid. Istället bör ett förnyat ställningstagande tas i frågan om det är lämpligt med det allmänna företagsregistret som bas för registret för samordnade uppgifter. I sammanhanget kan även noteras att utgångspunkten vid en bedömning om när en person anses vara behörig företrädare, ser olika ut beroende på företagsform. Vidare skulle, med den föreslagna lösningen, författningsändringar eventuellt krävas för att reglera möjligheten för i vart fall Bolagsverket att använda uppgifter från registret för samordnade uppgifter. I en del av dessa associationsrättsliga regler föreskrivs även skyldighet för Bolagsverket att skicka försändelser till företagets senast anmälda adress. Detta gäller bl.a. så kallade sexveckorspåminnelser enligt 25 kap. 26 ABL och underrättelser om förseningsavgift enligt 5 förordningen om vissa årsredovisningsfrågor. Enligt nu gällande författningar skulle det alltså inte vara möjligt för verket att använda uppgiften om adressen från registret för samordnade uppgifter. Även utifrån denna frågeställning skulle en översyn av samtliga associationsrättsliga regler krävas.

6 6 (11) 6.6 Ett uppgiftskravsregister Bolagsverket tillstyrker utredningens förslag att ett uppgiftskravsregister som riktar sig helt eller delvis till företag etablerade i Sverige. Ett centralt inslag för att förenkla och minska företagens uppgiftslämnande är enligt verkets mening att det skapas en översikt över allt uppgiftslämnande i just ett s.k. uppgiftskravsregister. Uppgiftskravsregistret bör i enlighet med utredningens förslag inte innehålla uppgifterna i sig, utan endast metadata om de uppgiftskrav och uppgifter som samlas in, ett så kallat metadataregister Kort om metoder för att minska och förenkla uppgiftslämnande av andra uppgifter än grundläggande Som nämnts ovan är samordning baserad på att myndigheter utbyter uppgifter som en myndighet redan samlat in från företag något som Bolagsverket bedömer är en lämplig väg för att minska företagarnas uppgiftslämnande. Verket välkomnar därför att olika modeller och uppgiftsområden för återanvändning av uppgifter belyses i utredningens fortsatta arbete. 6.7 Organisatoriska förutsättningar Bolagsverket har lång erfarenhet av att bygga upp, förvalta och föra register av diverse olika storlek. Sett till verkets uppdrag att förenkla för företagen ställer sig verket i huvudsak positiv till att nu ikläda sig en annan roll och ansvara för den e-tjänst som företagen ska använda för att få överblick över sina uppgifter och aktuella uppgiftskrav. Under avsnitt 8.2, s 77, nämns även att Bolagsverket skulle ansvara för inlämningsregistret. Något närmare om skälen till detta har inte nämnts tidigare i utredningen och verket emotser därför en fördjupad analys av förslaget i denna del i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Bolagsverket delar utredningens uppfattning om behovet av en organisation med de uppgifter som utredningen angivit men ställer sig tveksam till förslaget vad gäller ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna. Visserligen har funktionerna och regelverket kring ansvarsfördelningen inte närmare beskrivits men verket vill understrya vikten av att denna fråga klargörs på ett tidigt stadium. Under alla förhållanden bör det angivna rådet närmare preciseras. I nuläget har varken dess funktion eller dess mandat närmare berörts. 7 En infrastruktur för företagens uppgiftslämnande En gång ett ställe (centraliserad modell) Bolagsverket instämmer i utredningens bedömning att den tänkbara modellen ger ett mycket stort och därmed sårbart system Utredningens tolkning av Bolagsverkets förslag (distribuerad modell) Utredningen har fångat Bolagsverkets tidigare lämnade förslag till infrastruktur på ett tydligt och riktigt sätt. Verket vill emellertid i sammanhanget poängtera att det råder betydande skillnader mellan att en uppgift lämnas en gång till ett ställe som ansvarar för

7 7 (11) just den uppgiften och att alla uppgifter ska till ett och samma ställe. Precis som i tidigare förslag ser Bolagsverket alltjämt en styrka i att koncentrera uppgiftslämnandet till ett ställe där så är lämpligt för såväl myndighet som företagare. Vad som är lämpligt kan variera utifrån tekniska och samarbetsmässiga förhållanden eller företagarens situation/behov i ett visst skede. Det är sålunda sårbart att låsa fast uppgiftslämnandet till ett ställe för alla uppgifter. 7.2 Utredningens förslag till infrastruktur för företagens uppgiftslämnande Ett förslag som innebär en koncentration till ett ställe kan enligt verkets bedömning fungera bra en tid. Genom det stora administrativa och tekniska överhäng som alltid kommer av hanteringen av en stor gemensam portal kommer enligt verkets erfarenhet emellertid portalen efter en tid spela ut sin roll. Sådan utveckling sker i alla IT-system, men det kan gå mer eller mindre fort. Bolagsverket ställer sig frågande till vad som händer när ett ställe blivit gammalt eller omodernt? Är den långsiktiga planen att det planeras och byggs ett nytt ställe och kan ett sådant ställe då samexistera med det tidigare? Verket föreslår därför att det görs möjligt med flera kanaler in men att samordning sker där det är lämpligt. Genom sådan lösning skapas bättre förutsättningar för en förvaltning över tid och generationsväxlingar av IT-system. Som tidigare nämnts kan verket alltså inte stödja att allt ska lämnas en gång till ett och samma ställe. 7.3 Införandefaser Fas 1: Uppgiftskravsregister och uppgiftskravslistor Det ska framhållas att det som beskrivs i fas 1 är ett steg i rätt riktning. Enligt verkets bedömning skulle förslaget emellertid kunna vinna på ett stöd för individualisering och samordning av redaktionellt innehåll samt ett effektivt stöd för planering och återkoppling. Det kan påpekas att sådant arbete redan pågår inom Verksamt.se och E-delegationens ramar. 3 Utredningens slutsats att användaren upprepade gånger vill logga in på en webbplats för att kontrollera sina uppgiftskrav är inte riktigt i överensstämmelse med den behovsbild som t.ex. analyserats inom ramen för E-delegationens arbete. 4 Företagaren vill i första hand ha tillgång till effektiva planeringsverktyg. När det gäller funktionen för det s.k. uppgiftsdefinitionsregistret bör det övervägas om funktionaliteten kan föras in i uppgiftskravsregistret. Storleken på det föreslagna registret ter sig liten i sammanhanget och samordningsvinster skulle därmed kunna ske. Om uppgifter i uppgiftskraven ska specificeras räcket det inte med de poster som anges i förslaget. Vidare diskuteras uppgiftstyp som ett nytt begrepp, men verket ser sig inte kunna utläsa definitionen av en uppgiftstyp. 3 Viktiga datum/min kalender, ärendeöversikt, mina meddelanden. 4 Se E-delegationen, Slutrapport Målbild Det digitala mötet. Upprättad av arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet.

8 8 (11) Enligt verkets erfarenhet tar kartläggning av uppgiftskrav mycket tid och kräver mycket resurser från myndighetshåll. Tid som inte kommer de enskilda företagen till nytta genom att effekterna från förenklingsarbetet därmed kommer att dröja. En tänkbar lösning för att påskynda upprättandet av registret är, som utredningen även antytt, att registret skulle kunna fyllas med de uppgiftskrav som Bolagsverket och de andra samverkande myndigheterna redan kartlagt. Utifrån dessa uppgifter skulle arbetet kunna påbörjas. Därefter skulle andra myndigheter kunna ansluta sig allt eftersom. Vidare bör utredningen klargöra om det är fråga om samtliga statliga myndigheter eller innebär förslaget att några utvalda myndigheter ska påbörja arbetet? För att fas 1 ska kunna bli något så när överskådlig bör begreppet medverkande myndigheter ytterligare preciseras. Förutom det stora kartläggningsarbetet innebär denna fas en massiv informationsinsats av myndigheter vad gäller information kring respektive uppgiftskrav. Detta är något som måste beaktas utifrån ett ekonomiskt perspektiv för respektive myndighet. Verket vill därför lyfta frågan om nyttan står i proportion till arbetsinsatsen. Det är viktigt att ett sådant här massivt arbete tidigt kommer företagen till del varför verket tror att själva genomförandet av minskning och förenkling inte kan invänta att hela nuläget kartläggs utan att en uppdelning av områden bör ske. Därför bör faserna kunna gå parallella. En samordning av grundläggande uppgifter kan påbörjas samtidigt som kartläggning av uppgiftskrav och uppgifter fortsätter Fas 2: Samordnade definitioner och uppgifter I denna fas ska, om verket uppfattat det riktigt, myndigheterna hämta uppgifter från registret för samordnade uppgifter. Det enda som möjligen underlättas med en sådan lösning är en centraliserad prenumeration av förändrade uppgifter. Kostnaderna för förvaltning och hantering av detta bedömer verket som stora och hanteringen komplex med hänvisning till bland annat masterdata frågan som nämns under avsnitt Fas 3: Uppgiftsinlämningsbegäran Bolagsverket ställer sig tveksam till funktionen för det s.k. uppgiftslämningsregistret men vill naturligtvis så långt det är möjligt bidra till god och fullständig information till företag. Att företagaren tycker sig ha behov av att ha kontroll över sina uppgiftskrav är ett känt faktum. Företagarna har också utryckt behov av att få stöd i sin dagliga planering, ex. i form av checklistor och kalenderpåminnelser. I en sådan lösning kan man i och för sig tänka sig att det behövs byggas upp någon form av datalager för att hålla reda på gällande uppgiftskrav för en explicit företagare. Enligt verkets bedömning finns det emellertid fler behov än vad utredningen pekat ut och en komplexitet som man inte fullt ut tagit hänsyn till i målbilden. Till exempel kan all information som styr vilka uppgiftskrav som gäller för en viss företagare inte utläsas från det data som idag finns registrerat för en företagare. Det måste således åligga företagaren i viss mån själv kunna personifiera bland föreslagna uppgiftskrav. Det är också viktigt i en lärande process att företagaren har möjlighet att skaffa sig kunskap om varför uppgiftskravet finns (regelverket) samt att denne enkelt kan

9 9 (11) se på vilket sätt den kan uppfylla uppgiftskravet. I dessa frågor finns pågående arbeten runt processtöd såsom t ex. inom E-delegationen, Dukat 5 och Verksamt.se. Visserligen skulle ett uppgiftsinlämningsregister ge en sammanhållen överblick över rättigheter och skyldigheter, men lösningen ger t ex inte stöd för företagaren om vilka uppgiftskrav/tillstånd som behövs när företagaren vill förändra sin verksamhet på något sätt. Uppgiftskraven kan komma att variera från år till år beroende på hur företagaren ändrar sin verksamhet. Mot bakgrund av ovan är aviseringar till ett register om nya eller förändrade uppgiftskrav inte ett effektivt planeringsverktyg för företagaren. Vidare funderar verket kring vilket ansvar för uppgifterna i registret som åligger myndigheterna och om företagen och dess företagare med befriande verkan till fullo kan förlita sig på att myndigheterna ger information om alla uppgiftskrav som en företagare bör känna till. Hur ställer sig registret till företag och företagare som inte kommer att använda e-tjänsten och därmed ta del av sina uppgiftskrav? Är varje enskild myndighet då tvingad att tillhandhålla informationen på annat sätt? Förslaget måste emellertid utredas vidare även ur ett juridiskt perspektiv. 7.4 Organisation Huvudprocesser Av förslaget framgår inte om någon förvaltningsorganisation av de IT-system och den hantering som nämns kommer att införas. Enligt verkets uppfattning tyder omnämnandet av löpande underhåll mer på en basförvaltning avseende felrättningar etc. och inte frågor rörande vidareutveckling. Förslaget bör därför kompletteras i denna del. Se vidare under avsnitt Mandat och befogenheter Som nämnts ovan tillstyrker Bolagsverket utredningens förslag att en samordningsorganisation införs. För att en sådan organisation ska fungera är det viktigt att frågan om veto samt vem som har mandat till vad närmare utreds. I sammanhanget är då även viktigt att finansieringsfrågan utreds. Om ett beslut från samordningsorganisationen skulle innebära stora utvecklingskostnader och därmed stor påverkan på någon av de inblandade myndigheterna bör frågan om vem som bär ansvaret vara reglerad. 7.5 Teknik Register över samordnade uppgifter Bolagsverket instämmer i utredningens beskrivning av för- och nackdelar vad gäller såväl ett monolitiskt register som fasad mot distribuerande tjänster. När det gäller ett monolitiskt register vill verket poängtera att nackdelarna överväger stort. Vad gäller fasad mot 5 Projektet DUKAT för restaurangföretagare en uppgift en gång, är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet. Projektets fokus är restaurangföretagares samverkan med statliga myndigheter och kommunala förvaltningar i samband med etablering och drift av restauranger. Syftet är att förenkla och anpassa information, ansökningar och uppgiftskrav för restaurangföretagare.

10 10 (11) distribuerande tjänster är storleken på lösning en stor nackdel. När det gäller alternativet tjänstekatalog instämmer verket helt i utredningens analys av såväl för- och nackdelar. Sammanfattningsvis anser verket att nackdelarna överväger fördelarna i nästintill alla fall av de föreslagna alternativen. Särskilt om registret över samordnade uppgifter är tänkt att vara input till myndigheternas egna register. Om man däremot anser att registret över samordnade uppgifter är platsen att hämta information (för de som inte äger grundinformationen) kan det bli enklare. 8 Kostnader för etableringen av ny myndighet 8.3 Kostnader för IT-infrastruktur Bilagan IT-systemstruktur och IT-relaterade kostnader för gemensamt uppgiftslämnande När det gäller det antagande som gjorts vad gäller kvaliteten inom området tillgänglighet, se bilaga s 23, är verkets bedömning att 98 % troligtvis är för lågt för en sådan här viktig tjänst. Tillgängligheten torde istället behöva vara minst 99 %. I de beräknade kostnaderna ingår, såvitt verket kan se, inte en förvaltningsorganisation av IT-systemen vilket torde vara en nödvändig förutsättning. Enligt verkets erfarenhet kostar förvaltningen av ett IT-system ofta flera gånger mer än utvecklingen av systemet. Det finns i sammanhanget ingen anledning att tro att detta inte gäller för det nu föreslagna systemen. I förvaltningsorganisationen behöver en bred uppsättning roller såsom användbarhetsexperter samt, kunniga inom kravfångst, systemutveckling, IT-arkitektur, test och säkerhet. Vidare behövs kravställare, dvs. företagarrepresentanter. Även arbete med förvaltningsstyrning tillkommer. Det är enligt verkets uppfattning osäkert om vad som nämns om drift av infrastrukturen i sin helhet på s 78 i utredningen anses omfatta det ovan nämnda. Man torde dock kunna anta att tekniker och databasadministratörer för att nämna några roller omfattas av begreppet. För att kunna värdera t ex det föreslagna antalet årsarbetskrafter måste frågan kring drift och förvaltning förtydligas närmare. En ungefärlig uppskattning utifrån vad som i nuläget kan utläsas i utredningen är enligt verkets bedömning att årsarbetskrafter tillkommer. De kostnadsberäkningar som finns upptagna i bilagan s 26 omfattar, såvitt kan förstås, därmed heller inte några årliga förvaltningskostnader. Enligt verkets beräkningar tillkommer en kostnad om minst MSEK per år när alla komponenter ska förvaltas (beroende på hur många årsarbetskrafter som tillkommer, se stycket ovan). Av de i bilagan angivna kostnaderna går det inte att utläsa vilka kostnader som finns och för vad under de första fem åren. I bilagan s 31 f saknas enligt verkets uppfattning några viktiga tekniska IT-miljöer. För att kunna ha en lämplig hantering över tid behöver utöver de i bilagan nämnda miljöerna kompletteras med s.k. acceptansmiljö (utöver befintlig testmiljö) samt miljöer för akuta rättningar. Dessa behov ökar därmed kostnaderna för hård- och mjukvara samt övrig infrastruktur.

11 11 (11) Allmänt De tidsuppskattningar som gjorts för systemutveckling är till synes oklara och otydliga. Enligt verkets erfarenhet tar samverkansprojekt och andra projekt som berör flera myndigheter mycket mer tid än interna projekt. I de aktuella beräkningarna framgår inte om denna faktor är inräknad i tidsuppskattningen. Den i utredningen föreslagna lösningen kommer även att leda till kostnader som uppstår bland de myndigheter som har och tänker använda informationen. Dessa kostnader finns, såvitt verket förstår, inte ens nämnda eller avgränsade. I sammanhanget kan emellertid antas att kostnaderna på den sidan (beroende på lösning och omfattningen av uppgiftskrav) sammanlagt kommer vara klart större än kostnaderna för den/de centrala myndigheterna i förslaget. Här emotses beräkningar och uppgifter om förväntade inbesparingar. Övrigt Som utredningen även noterat pågår andra arbeten inom förenklingsområdet för företagen. Det är väl känt att regeringen inrättat en delegation för e-förvaltning som bland annat ska koordinera de statliga myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt och följa upp dess effekter. Inom ramen för E-delegationen bedrivs för närvarande ett antal myndighetsgemensamma arbeten som alla har gemensamt att man bland annat ska underlätta för företagen i dess kommunikation med myndigheter. Vidare pågår många myndighetsgemensamma arbeten i syfte att underlätta för såväl företagaren som för myndigheten. Utredningen har emellertid inte närmare berört hur alla dessa pågående arbeten ska kopplas till det aktuella förslaget om en väg in. Det har inte heller i utredningen berörts om eller hur förslaget kan komma att påverkas av arbetet med BRIS, Business Registers Interconnection System. 6 Det är av stor vikt att denna fråga omhändertas i det slutliga betänkandet för att en helhetsbild ska träda fram vad gäller de olika systemen/tjänsterna. Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Annika Bränström. Föredragande var bolagsjuristen Christina Edlund Nilsson. I den slutliga handläggningen har deltagit chefsjuristen Per Nordström, förvaltningsjuristen Monika Vestin, verksamhetsutvecklaren Stefan Ellström, sektionschefen för metod och arkitektur Martin Bylund, verksamhetsarkitekten Per Granstrand samt verksamhetsutvecklaren Sven-Henrik Granlund. Annika Bränström Christina Edlund Nilsson 6 Se Europaparlamentets och rådets direktiv /EU av den 13 juni 2012 om ändring av rådets direktivs 89/666/EEG och Europaparlamentet och rådets direktiv 2005/56/EG och /EG vad avser sammankoppling centrala register, handelsregister och företagsregister.

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4 1(5) SWEDISH E N V I R O N M E N T A L PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04558-13 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registtator@regeringskansliet.se Yttrande över Delbetänkande Ett

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

banker i kris (SOU 2014:52)

banker i kris (SOU 2014:52) Bolagsverket har valt att begränsa sitt yttrande till att i huvudsak avse de delar av kommitténs förslag som berör verkets roll som registre- YTTRANDE 851 81 Sundsvall 2014-10-28 0771-670 670 www.bolagsverket.se

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

7. Behörighet att företräda myndigheter

7. Behörighet att företräda myndigheter 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND Remissyttrande Datum Dnr 2012-11-13 114/2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ds 2012:35, Behöriga företrädare för myndigheter. Sammantaget är de i promemorian framlagda

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11 Bolagsverket NNR den 8 maj 2015 Annika Bränström Generaldirektör Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Företagsinteckningsmyndighet Näringslivsregistret Stor informationskälla Säljer

Läs mer

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1)

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1) YTTRANDE 2009-09-25 Dnr 2009-730 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

Sammanhållen förvaltning utifrån ett klientperspektiv

Sammanhållen förvaltning utifrån ett klientperspektiv Sammanhållen förvaltning utifrån ett klientperspektiv Anders Persson Göran Goldkuhl Forskningsgruppen VITS (www.vits.org) Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) Linköpings universitet

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Handläggare Jerker Rydén Datum 2015-05-12 Dnr 1.4.1-2015-163 Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Beslut Kungl. biblioteket instämmer i utredningens förslag. Ärendet, överväganden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter.

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter. SVENSKA _ KRAFTNÄT Generaldirektören Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.ru@regeringskansliet.se 2014-09-19 2014/1420 REMISSVAR Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Angående promemorian Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22)

Angående promemorian Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22) YTTRANDE AD 41-294/2007 851 81 Sundsvall 2007-05-03 1 (10) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se Till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se REMISSYTTRANDE - Förslag till nya föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FI Dnr 11-5610) Sparbankernas Riksförbund, nedan

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Läs mer

Kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1871/2011 Kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande till 14 myndigheter N 2011/5884/ENT Lägesrapport Datum: 2012-06-19 Version: 1.0 Upprättad av: Ewa Carlsson AD 1871/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Promemoria - Billigare utbyggnad av bredbandsnät (N2015/2228/ITP) Affärsverket svenska kraftnät har följande synpunkter på promemorian.

Promemoria - Billigare utbyggnad av bredbandsnät (N2015/2228/ITP) Affärsverket svenska kraftnät har följande synpunkter på promemorian. " SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Näringsdepartementet Enheten för it-politik 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se 2015-06-02 2015/472 REMISSVAR Promemoria - Billigare utbyggnad av

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24 Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32)

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Regeringskansliet J ustiti edepa rtem e ntet 103 33 STOCKHOLM Yttrande BESLUTSDATUM: 2014-11-24 VÅR REFERENS: 102-2014/3464 ER REFERENS: JU2014/4181/Ll Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68 YTTRANDE AD 1587/2011 851 81 Sundsvall 2012-01-24 1 (12) Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

2014-09-09 FI Dnr 14-5565

2014-09-09 FI Dnr 14-5565 2014-09-09 FI Dnr 14-5565 REMISSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datum Diarienr 2014-10-02 2148-2014 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer