Bildningsnämnden (21)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)"

Transkript

1 Bildningsnämnden (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl Ajournering kl Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S) Christer Skymbäck (S) Emma Åhlander Hansson (M) Sara Södergård (M) Karin Rask (C) Jan Granlund (C) Carl-Gunnar Holst (FP) Andreas Garami (S), ersättare för Maria Svensson (S) Lena Holmqvist (S), ersättare för Marie-Louise Eddegård (S) Luigi Ixcot Rojas (S), ersättare för Susanne Gustavsson (S) Övriga deltagande Daniel Jonsson, förvaltningsekonom, Christel Gross, handläggare, Uno Andersson-Midenheim, LR, 95-del av 97 Christer Augustinsson, verksamhetschef Marit Persson, bildningschef, 95-del av 109 Birgitta Ahlström, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Lena Holmqvist (S) Underskrifter: Paragrafer sekreterare Birgitta Ahlström ordförande Jan-Olof Jäghagen justerande Lena Holmqvist Nämnd/styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Bildningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift Birgitta Ahlström

2 Bildningsnämnden BIN 95 Dnr 2012: Budgetuppföljning Förvaltningsekonom Daniel Jonsson redogör för genomförd budgetuppföljning efter nio månaders verksamhet. Bilaga 1. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

3 Bildningsnämnden BIN 96 Dnr 2014: Budgetarbetet inför 2014 Förvaltningsekonom Daniel Jonsson redogör för pågående budgetarbete inför Kommunfullmäktige har ännu inte fastställt ramarna för budget Möten med förvaltningens chefer och med presidiet är inbokade. Daniel Jonsson redovisar statistik över: antal barn 0-6 år inskrivna i förskolorna antal tjänster inom förskolan antal tjänster på fritidshemmen antal tjänster inom grundskolan antal ungdomar i gymnasieålder Vidare redovisas kommande plus- och minusposter inför 2014 samt nya lagförslag som kan påverka budgeten. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

4 Bildningsnämnden BIN 97 Dnr 2013:7 600 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet Christel Gross, handläggare på bildningskontoret, redogör för hur insatta resurser för utveckling av förskola, fritidshem och skola följs upp. Vi har vårt årshjul där vi följer upp det som bl.a. skollagen kräver av oss som huvudmän. Vi utgår från verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar, där mål är formulerade och uppföljningsbara. (Som exempel skickas förskolans verksamhetsplan och uppföljningsplan runt under mötet.) Vi följer upp bildningsnämndens inriktningsmål på central nivå, men även på enhetsnivå. (Inriktningsmålen för Bjurbäcksskolan 7-9 skickas runt.) Kommunblad Öppna jämförelser, från Skolverket. KKiK Kommunens Kvalitet i Korthet, från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). En övergripande verksamhetsplan ska tas fram för hela förvaltningen. Vid nämndsdagen den 3 oktober, där bildningsförvaltningens chefer och bildningsnämndens politiker deltog, redovisades en uppföljning av inriktningsmålen. Vidare presenterades en rapport över inkomna incidentrapporter gällande kränkande behandling under våren Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet och skriftliga sammanställningar läggs till handlingarna.

5 Bildningsnämnden BIN 98 Dnr 2013: Sammanträdestider 2014 Ordförande Jan-Olof Jäghagen meddelar att förslaget inte är klart och att vidare diskussioner måste föras innan beslut kan tas i ärendet. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

6 Bildningsnämnden BIN 99 Dnr 2013: Motion Läxhjälp med medel ur Sociala investeringsfonden Miljöpartiet de Gröna har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att inrätta läxhjälp för elever som vill och har behov därav med medel ur Sociala investeringsfonden. Utvecklingsstrateg Daniel Alvunger, bildningskontoret, har kartlagt befintlig läxhjälp i kommunens skolor. Kartläggningen visar att det förekommer läxhjälp på i stort sett samtliga av kommunens F-6-skolor och på 7-9-skolan (förekommer både som valbar kurs ett tillfälle i veckan samt som resurstid under en eftermiddag i veckan). En av skolorna har haft läxhjälp föregående år men hittills inte sett behov av detta för innevarande år p.g.a. att detta löses i undervisningen. På gymnasiet förekommer ingen läxhjälp. Läxhjälpen organiseras på lite olika sätt. Ibland är den en integrerad del av den löpande verksamheten och ligger inom ramen för/i anslutning till skoldagens avslutande undervisning. Cirka en timme per vecka avsätts för läxhjälp. På en skola erbjuds läxhjälp vid skoldagens slut, utan att vara schemalagd, för de elever som vill. På två skolor erbjuds läxhjälp på fritidshemmet. Det är fritt för alla som vill delta och vissa skolor skickar varje läsår ut information till föräldrar/vårdnadshavare om möjligheterna till hjälp med läxor. Syftet med att erbjuda läxhjälp är att uppnå ökad måluppfyllelse. Det kan vara särskilt viktigt för barn som är i behov av stöd och vars hemförhållanden och situation gör läxläsning i hemmet svår. Läxhjälpsverksamheten går säkert att vidareutveckla, men den finns alltså i dagsläget och ryms inom ramen för nämndens budget. Ytterligare medel för läxhjälp i form av medel från sociala fonden bedöms i nuläget inte behövas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Daniel Alvunger. Bildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen, enligt Daniel Alvungers tjänsteskrivelse, att bildningsnämnden bedömer att ytterligare medel för läxhjälp i form av medel från sociala fonden i nuläget inte behövs.

7 Bildningsnämnden BIN 100 Dnr 2013: Motion Utveckling av skolbilsnätet till kranskommuner/angränsande län Miljöpartiet de Gröna har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om utveckling av skolbilsnätet till kranskommuner/angränsande län. De önskar en utredning om hur pendelmöjligheter ska kunna utvecklas till/från Emmaboda och angränsande orter över kommun- och länsgränserna. Verksamhetschef Christer Augustinsson och skolskjutshandläggare Nina Söderberg har lämnat en tjänsteskrivelse i frågan med följande förslag. Bildningsförvaltningen föreslår att kommunledningskontoret vid kommande tidtabellskiften och upphandlingar alltid ser över möjligheterna att få till stånd kommun- och länsöverskridande pendlingsmöjligheter till nytta för eleverna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet och för allmänheten. Målsättningen bör vara att Emmaboda kommun och KLT kontinuerligt arbetar för att förbättra de gränsöverskridande kommunikationerna till och över kommun- och länsgränser. Kommunledningskontoret som är upphandlande myndighet i Emmaboda kommun beräknar kostnadsökningen av förlängning av skolturer och allmänna linjer både till och över kommun-/länsgräns. Bildningskontoret bistår då med information kring önskvärda skolrutter för att ge service åt både grundskolelever och gymnasieelever. Ett bra skolbilsnät gör landsbygden attraktivare och främjar inflyttning och kvarboende. Parallellt bör även utredas hur skolpendling inom kommunen underlättas för våra gymnasieelever. I dag bygger skolbilsnätets rutter endast på var grundskoleeleverna bor. Det är endast eleverna i grundskolan som har lagstadgad rätt till skolskjuts. För att underlätta för gymnasieelever bör rutter läggas även efter gymnasieelevernas bostadsadress inom kommunen. När det gäller pendling från grannkommunerna och grannlänen bör även undersökas effekterna av att förlänga turer till kommungränsen. Vilka eventuella merkostnader utökade turer enligt ovan innebär är i dagsläget mycket svårt att uppskatta. Beräkningarna måste göras i samband med förhandlingar med KLT, aktuella kommuner och länstrafikbolag. Utfallet är beroende av utökningarnas omfattning och de betalningsöverenskommelser som avtalas med länstrafikbolag och kommuner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Christer Augustinsson och skolskjutshandläggare Nina Söderberg.

8 Bildningsnämnden Motion Utveckling av skolbilsnätet till kranskommuner/angränsande län forts. Bildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motion om utveckling av skolbilsnätet till kranskommuner/angränsande län enligt förslag från verksamhetschef Christer Augustinsson och skolskjutshandläggare Nina Söderberg.

9 Bildningsnämnden BIN 101 Dnr 2013: Remiss Nya underlag till riksintressen för kulturmiljövården Riksantikvarieämbetet genomför för närvarande ett projekt för en ökad samsyn mellan de aktörer som på olika sätt berörs av riksintressen i sitt arbete. I samråd med landets länsstyrelser har nya anvisningar för hur man bör beskriva riksintressen tagits fram. Med detta som bakgrund har Länsstyrelsen i Kalmar län gjort en översyn av länets riksintressen för kulturmiljövården i dialog med länets kommuner med målet att förtydliga och modernisera underlagen enligt de nya anvisningarna. Nanna Johannisson, kulturhandläggare, har lämnat ett yttrande i ärendet som har behandlats av kulturutskottet den 10 oktober Kulturutskottet ställde sig bakom Nanna Johannissons skrivelse. Länsstyrelsen har lyckats bra med målet med översynen, nämligen att motivet för de områden som pekats ut som riksintressen ska bli tydligare, att de kulturhistoriska egenskaper och samband som uttrycker riksintressena ska vara bättre beskrivna samt att riksintresseområdenas geografiska utbredning är tydligare. De nya beskrivningarna pekar mycket tydligare på de kulturhistoriska kärnvärdena och sammanhangen, vilket ger beskrivningarna större trovärdighet och därmed blir de också ett bättre underlag och arbetsredskap vid handläggning. De nya geografiska avgränsningarna är i flera fall rätt drastiska, men därigenom förtydligas de kulturhistoriska värdena och de historiska sambanden. RIK H42 Vissefjärda Beskrivningen av kulturmiljön är bra, historiken är mer djupgående och detaljerad än i det gamla underlaget. Positivt att småindustrierna och hantverkstraditionen omnämns. Texten är uppdaterad med byggnadsminnet Kyrkeby gård och brännvinsbränneri, som är Emmaboda kommuns enda byggnadsminne. I texten på sidan 5 saknas dock information om att även arbetarbostäder och ekonomibyggnader ingår i byggnadsminnet, 28 byggnader totalt enligt byggnadsminnesförklaringen. Texten ger intryck av att det bara är bränneriet, gården och parken som är skyddade. De nya uttrycken för riksintresset är bra, kopplingen till gamla landsvägen och Lyckebyån framstår tydligt. RIK H43 Linnefors Bra och detaljerad historik om järnbrukets uppkomst och historia och om vattenkraftens betydelse för Linnefors utveckling. Positivt att även herrgårdsmiljön, stationshuset och den gamla vägen förbi Linnefors runt Törn nämns i uttrycket för riksintresset. Den nya avgränsningen resulterar i ett mindre område men lyckas ändå inkludera Linneforsån, ett stycke av Törn och Lyckebyån samt den mest betydelsesfulla bebyggelsen och lämningar.

10 Bildningsnämnden Remiss Nya underlag till riksintressen för kulturmiljövården forts. RIK H44 Bökevara Mycket bra beskrivning av kulturmiljöns historia och vad som utmärker en småländsk höglandsbys odlingslandskap. Det gamla underlaget saknade helt en sådan beskrivning. Bra att ängsladorna och deras koppling till odlingslandskapet beskrivs i uttryck för riksintresset. Den nya avgränsningen har halverat riksintresset men förstärker det samtidigt, eftersom det nu framgår tydligt att det är på grund av en säregen topografi som denna kulturmiljö har fått sitt karakteristiska uttryck. RIK H45 Eriksmåla Den nya beskrivningen fokuserar mycket lämpligt på vägens betydelse för miljön. Avgränsningen av riksintresset har hittat ett tydligare uttryck genom att inkludera viktiga vägmiljöer längs Kungsvägen, en tidigare hantverkargata, ett strategiskt vägskäl, platsen för det tidigare gästgiveriet och marknadsplatsen. Det äldre vägnätets betydelse för uppkomsten av miljöerna betonas. Namnändringen understryker också detta. Detalj Rättelse: Kulturminnesvårdsprogrammet för Emmaboda kommun som nämns som referenslitteratur under varje riksintresse är från år 1984, inte Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kulturhandläggare Nanna Johannisson. Bildningsnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige besvarar remissen från länsstyrelsen gällande nya underlag till riksintressen för kulturmiljövården enligt kulturhandläggare Nanna Johannissons förslag.

11 Bildningsnämnden BIN 102 Dnr 2013:8 600 Förvaltningschefen rapporterar Bildningschef Marit Persson informerar om följande: En verksamhetsplan och en plan för intern kontroll för 2014 för bildningsförvaltningen ska vara klar till den 30 november. Mål och inriktningsområden från nämnden ska ingå i denna verksamhetsplan. Politikerna uppmanas meddela eventuella idéer om rutiner som kan tas med i den interna kontrollen till bildningschefen. För att förbättra rutinerna kring facklig samverkan kring läsårets organisation utökas förvaltningens centrala samverkansgrupp (FÖSAM) med möten i en grundskolegrupp. I gruppen ingår företrädare för olika fackliga förbund som har medlemmar anställda i grundskolan. I den nya gruppen ska det inför varje nytt läsår informeras om planeringen av organisation vad gäller lärartjänster och annan personal. Tjänstefördelning och större schema- eller organisationsförändringar ska tas upp där. Grundskolegruppen bör mötas minst tre gånger per år. Läsårstiderna är fastställda och finns med som ett anmält delegationsbeslut vid dagens möte. Förslag på nyheter i skollagen: undantag vad gäller behöriga lärare nya regler för att få modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken betygssättning i ämnen som inte har avslutats krävs enbart om eleven undervisats i det bestämmelser om interkommunal ersättning skolans kompensatoriska uppdrag avseende elever med funktionsnedsättning krav på socio-ekonomisk resursfördelning på huvudmannanivå. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

12 Bildningsnämnden BIN 103 Dnr 2013:9 607 Rapporter om kränkande behandling Bildningschef Marit Persson har sammanställt inkomna incidentrapporter från grundskolan F-6 och 7-9. Beskrivning av incidenter, dess karaktär, vidtagna och planerade åtgärder redovisas i rapporterna. Två av rapporterna gäller incidenter mellan personal och elev. En utbildning kring hot och våld i skolan kommer eventuellt att genomföras under någon av kompetensutvecklingsdagarna den 2-3 december. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

13 Bildningsnämnden BIN 104 Dnr 2013: Fadderrapporter Börje Ullström (C) har lämnat in en rapport från ett möte med föräldrarådet på Bjurbäcksskolan F-6 den 18 september Emma Åhlander Hansson (M) lämnar en muntlig redogörelse från ett besök på Bjurbäcksskolan 7-9, där hon träffade rektor och biträdande rektor. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

14 Bildningsnämnden BIN 105 Dnr 2013: Rapport från kulturutskottet Verksamhetschef Christer Augustinsson informerar från kulturutskottets möte den 10 oktober 2013 och från kulturavdelningen om följande: Den nybildade organisationen Svenska Migrationscentrat, lokaliserad till Karlstad, vill påbörja en diskussion om möjligheterna att etablera ett besöksmål på temat migration i Emmaboda. Kulturutskottet beslutade att bjuda in representanter från Svenska Migrationscentrat till ett möte den 20 november Representanter från Emmaboda Folkets Hus träffade kulturutskottet för diskussioner kring skissförslaget över renovering och utbyggnad av huvudbiblioteket. Kulturavdelningen ska i samråd med inblandade parter ta fram en tidsplan för hanteringen av detta ärende. Tidsplan och skisser förs till bildningsnämnden för behandling för att sedan föra frågan vidare till kommunstyrelsen med begäran om att en projektgrupp med representanter från samtliga parter tillsätts. Lämpligt datum för behandling i bildningsnämnden är den 12 december. En översyn av avgifterna i kulturskolan ska göras och i samband med det ska en taxa för instrumenthyra tas fram. Projektbeskrivning och ansökan gällande Blåsakademi är begärd och den kommer sedan att lämnas vidare till Glasrikesuppdraget för behandling. Alsbodagen genomförs den 2 november och med i programmet finns The Glass Factory med nytt glas i utställningarna, visningar och glasmålning för barn. Gratis inträde hela dagen. Film i Glasriket genomförs den 24 oktober till den 3 november. Invigningen sker i Åseda den 24 oktober. Kristallmuseets lokaler diskuterades. Planering av framtida arrangemang diskuterades, bl.a. aktiviteter under höstlovet och kulturhelg med tema motor under våren Biblioteken kommer att genomföra en större uppgradering av bibliotekssystemet och en ny bibliotekswebb, där samtliga bibliotek i Kalmar län kommer att finnas, är på gång. Vision utser varje år Årets kulturkommun och kulturavdelningen avser att arbeta med ambitionen att bli utsedda inom de tre närmsta åren. En rapport gällande revidering av Emmaboda kommuns kulturmiljöprogram kommer att skickas in till länsstyrelsen under oktober månad tillsammans med en rekvisition av bidrag samt bidragsansökan för 2014.

15 Bildningsnämnden Rapport från kulturutskottet forts. Ett pressmeddelande har skickats ut från The Glass Factory gällande glashyttan i Boda Glasbruk. Med start hösten 2013 kommer hyttan att drivas av konstnären Åsa Jungnelius i samarbete med The Glass Factory, som hyr tid i hyttan. Verksamheten ska utvecklas till en plats för nyskapande regionala, nationella och internationella projekt. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

16 Bildningsnämnden BIN 106 Dnr 20013:2 002 Delegationsärenden Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från rektor på Vilhelm Mobergsgymnasiet VMG 13:1-3, rektor på Bjurbäcksskolan F /13 samt från bildningschefen Bf 45/13. Bildningsnämnden beslutar anteckna härom till protokollet.

17 Bildningsnämnden BIN 107 Dnr 2013: Kurser och konferenser Emmabodakonferensen genomförs den 8 november En inbjudan har inkommit till föreläsningen Lustfyllt lärande - Demokrati Delaktighet en kväll om hur vi tillsammans kan utforska världen värden och skapa delaktighet och ett lustfyllt lärande. Föreläsare är Harold Göthson, Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Föreläsningen är den 11 november kl i Emmaboda Folkets hus. Bildningsnämnden beslutar att inbjudan till Emmabodakonferensen ska gälla både ordinarie ledamöter och ersättare och att konferensavgift och arvode bekostas av nämnden. Bildningsnämnden beslutar att inbjudan till föreläsningen med Harold Göthson ska skickas ut för kännedom till nämndens politiker. Arvode betalas inte ut.

18 Bildningsnämnden BIN 108 Rapporter Dnr 2013: Skolinspektionen har översänt beslut gällande ansökan från Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Kalmar kommun. Dnr 2013:1 047 Skolverket har i samarbete med Linnéuniversitetet skickat ut ett erbjudande om kompetensutvecklingsinsats för språk-, läs- och skrivutvecklare Språk i alla ämnen för alla elever. Dnr 2013: Kommunfullmäktige har den 16 september 2013 besvarat ett medborgarförslag gällande faddrar för gymnasieelever inom det yrkesområde/studieområde eleverna har intresse av. Ett faddersystem ska införas på prov på ekonomiprogrammet på Vilhelm Mobergsgymnasiet med start läsåret 2013/2014. Kommunens näringslivsutvecklare får dessutom i uppdrag att tillsammans med rektorn på gymnasiet göra en utvärdering våren 2014 om fortsatt implementering på övriga teoretiska program. Dnr 2012: Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2013 att uppdra till bildningsnämnden att vidta föreslagna åtgärder i enlighet med bibliotekschefens och verksamhetschefens skrivelse gällande medborgarförslag om att flytta Eriksmåla bibliotek till f.d. Föreningsbankens lokal på Postvägen i Eriksmåla. I skrivelsen föreslås en utveckling av biblioteket i Eriksmåla på nuvarande plats och i nuvarande lokal till ett attraktivt minibibliotek. Kommunfullmäktige beslutade vidare att ändringen att barnen på förskolan Solgläntan ska sova på första plan ska ske i samband med förändringarna i lokalens första plan. Dnr 2013: Kommunfullmäktige fastställde den 16 september 2013 sammanträdestider för kommunstyrelse och kommunfullmäktige Dnr 2012: Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2013 om tilläggsanslag till socialnämnden för kostnader i samband med projektet Nya Tider t.o.m. mars månad Inga nya äskanden om tilläggsanslag kommer dock att beviljas.

19 Bildningsnämnden Rapporter forts. Dnr 2012: Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2013 om ett tilläggsanslag till bildningsnämnden på kronor för att kunna driva en yrkesutbildning inom vård och omsorg under hösten Dnr 2013: Språklärarnas riksförbund och Svenska Klassikerförbundet har i en skrivelse till kommunerna pläderat för att det humanistiska programmet ska bevaras eller införas på skolorna som en valmöjlighet inför kommande gymnasieval. Dnr 2013:1 047 Kulturhandläggare Nanna Johannisson har till Kulturrådet skickat in en redovisning av bidrag till Skapande skola 2012/2013. Bildningsnämnden beslutar anteckna rapporterna till protokollet.

20 Bildningsnämnden BIN 109 Dnr 2013: Övriga frågor Sedan höstterminen 2013 bedriver bildningsförvaltningen SFI-undervisningen i kommunen, efter att ABF sagt upp kontraktet gällande undervisningen. Sedan januari 2013 har gymnasieskolan och förvaltningsledning tillsammans med tekniska förvaltningen diskuterat olika lösningar för att finna lämpliga undervisningsytor inom kommunens lokalbestånd. I dagsläget bedrivs undervisningen i hyrda lokaler i Emmaboda Folkets Hus. Hyreskontraktet löper ut per den 31 december Under våren 2013 framfördes möjligheten att använda den s.k. Röda skolan på Bjurbäcksskolans område som inrymmer särskolans sex elever samt särvux. Alternativet att integrera särskolan och träningsskolan i högstadiebyggnaden började utredas. De organisatoriska och byggnadstekniska förutsättningarna för detta undersöktes och olika arbetsmiljökonsekvensanalyser genomfördes under hösten. Föräldrar och vårdnadshavare informerades om planerna. Såväl personal, elever och skolledning som föräldrar ställer sig principiellt positiva till en integrering av särskolan/träningsskolan till lokaler inne i högstadiet förutsatt att lokalerna anpassas efter elevernas behov. Nuvarande särskolelokaler kan då frigöras för SFI-undervisning och komvux, som på så sätt blir samlade under ett tak. Bildningsnämnden har vid ett flertal tillfällen fått redogörelser och information samt genomfört studiebesök i de aktuella lokalerna under sina enskilda överläggningar. Bildningsnämnden beslutar att särskolan/träningsskolan flyttas till lokaler på Bjurbäcksskolan 7-9 förutsatt att lokalerna anpassas efter elevernas behov. Ajournering begärs kl Mötet återupptas kl Ordföranden finner att två förslag föreligger angående tidpunkten för flytten. Ordföranden föreslår att särskolan/träningsskolan flyttar sin verksamhet till höstterminens start Ann Helene Jonsson (M) föreslår att särskolan/träningsskolan flyttar sin verksamhet till vårterminens start 2014 under förutsättning att allt är iordningställt.

21 Bildningsnämnden Övriga frågor forts. Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att bildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Bildningsnämnden beslutar att särskolan/träningsskolan flyttas till lokaler på Bjurbäcksskolan 7-9 till höstterminens start 2014, förutsatt att lokalerna anpassas efter elevernas behov Ann Helene Jonsson (M), Emma Åhlander Hansson (M), Sara Södergård (M), Jan Granlund (C) och Carl-Gunnar Holst (C) reserverar sig mot beslutet. Karin Rask (C) meddelar att hon stödjer beslutet om att särskolan/träningsskolan flyttar till Bjurbäcksskolan 7-9 till höstterminens start Andreas Garami (S) föreslår att rektor för Bjurbäcksskolan 7-9 bjuds in till nämndens enskilda överläggningar den 21 november för att lämna en lägesrapport gällande lärarlegitimationer samt informera om schemaläggningen för eleverna. Vid LUPP-redovisningen den 23 oktober framkom elevernas synpunkter på bl.a. antalet håltimmar i schemat. Bildningsnämnden beslutar att bjuda in rektor Magnus Assarsson på Bjurbäcksskolan 7-9 till nämndens enskilda överläggningar den 21 november 2013.

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer