Bildningsnämnden (21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)"

Transkript

1 Bildningsnämnden (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl Ajournering kl Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S) Christer Skymbäck (S) Emma Åhlander Hansson (M) Sara Södergård (M) Karin Rask (C) Jan Granlund (C) Carl-Gunnar Holst (FP) Andreas Garami (S), ersättare för Maria Svensson (S) Lena Holmqvist (S), ersättare för Marie-Louise Eddegård (S) Luigi Ixcot Rojas (S), ersättare för Susanne Gustavsson (S) Övriga deltagande Daniel Jonsson, förvaltningsekonom, Christel Gross, handläggare, Uno Andersson-Midenheim, LR, 95-del av 97 Christer Augustinsson, verksamhetschef Marit Persson, bildningschef, 95-del av 109 Birgitta Ahlström, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Lena Holmqvist (S) Underskrifter: Paragrafer sekreterare Birgitta Ahlström ordförande Jan-Olof Jäghagen justerande Lena Holmqvist Nämnd/styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Bildningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift Birgitta Ahlström

2 Bildningsnämnden BIN 95 Dnr 2012: Budgetuppföljning Förvaltningsekonom Daniel Jonsson redogör för genomförd budgetuppföljning efter nio månaders verksamhet. Bilaga 1. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

3 Bildningsnämnden BIN 96 Dnr 2014: Budgetarbetet inför 2014 Förvaltningsekonom Daniel Jonsson redogör för pågående budgetarbete inför Kommunfullmäktige har ännu inte fastställt ramarna för budget Möten med förvaltningens chefer och med presidiet är inbokade. Daniel Jonsson redovisar statistik över: antal barn 0-6 år inskrivna i förskolorna antal tjänster inom förskolan antal tjänster på fritidshemmen antal tjänster inom grundskolan antal ungdomar i gymnasieålder Vidare redovisas kommande plus- och minusposter inför 2014 samt nya lagförslag som kan påverka budgeten. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

4 Bildningsnämnden BIN 97 Dnr 2013:7 600 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet Christel Gross, handläggare på bildningskontoret, redogör för hur insatta resurser för utveckling av förskola, fritidshem och skola följs upp. Vi har vårt årshjul där vi följer upp det som bl.a. skollagen kräver av oss som huvudmän. Vi utgår från verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar, där mål är formulerade och uppföljningsbara. (Som exempel skickas förskolans verksamhetsplan och uppföljningsplan runt under mötet.) Vi följer upp bildningsnämndens inriktningsmål på central nivå, men även på enhetsnivå. (Inriktningsmålen för Bjurbäcksskolan 7-9 skickas runt.) Kommunblad Öppna jämförelser, från Skolverket. KKiK Kommunens Kvalitet i Korthet, från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). En övergripande verksamhetsplan ska tas fram för hela förvaltningen. Vid nämndsdagen den 3 oktober, där bildningsförvaltningens chefer och bildningsnämndens politiker deltog, redovisades en uppföljning av inriktningsmålen. Vidare presenterades en rapport över inkomna incidentrapporter gällande kränkande behandling under våren Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet och skriftliga sammanställningar läggs till handlingarna.

5 Bildningsnämnden BIN 98 Dnr 2013: Sammanträdestider 2014 Ordförande Jan-Olof Jäghagen meddelar att förslaget inte är klart och att vidare diskussioner måste föras innan beslut kan tas i ärendet. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

6 Bildningsnämnden BIN 99 Dnr 2013: Motion Läxhjälp med medel ur Sociala investeringsfonden Miljöpartiet de Gröna har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att inrätta läxhjälp för elever som vill och har behov därav med medel ur Sociala investeringsfonden. Utvecklingsstrateg Daniel Alvunger, bildningskontoret, har kartlagt befintlig läxhjälp i kommunens skolor. Kartläggningen visar att det förekommer läxhjälp på i stort sett samtliga av kommunens F-6-skolor och på 7-9-skolan (förekommer både som valbar kurs ett tillfälle i veckan samt som resurstid under en eftermiddag i veckan). En av skolorna har haft läxhjälp föregående år men hittills inte sett behov av detta för innevarande år p.g.a. att detta löses i undervisningen. På gymnasiet förekommer ingen läxhjälp. Läxhjälpen organiseras på lite olika sätt. Ibland är den en integrerad del av den löpande verksamheten och ligger inom ramen för/i anslutning till skoldagens avslutande undervisning. Cirka en timme per vecka avsätts för läxhjälp. På en skola erbjuds läxhjälp vid skoldagens slut, utan att vara schemalagd, för de elever som vill. På två skolor erbjuds läxhjälp på fritidshemmet. Det är fritt för alla som vill delta och vissa skolor skickar varje läsår ut information till föräldrar/vårdnadshavare om möjligheterna till hjälp med läxor. Syftet med att erbjuda läxhjälp är att uppnå ökad måluppfyllelse. Det kan vara särskilt viktigt för barn som är i behov av stöd och vars hemförhållanden och situation gör läxläsning i hemmet svår. Läxhjälpsverksamheten går säkert att vidareutveckla, men den finns alltså i dagsläget och ryms inom ramen för nämndens budget. Ytterligare medel för läxhjälp i form av medel från sociala fonden bedöms i nuläget inte behövas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Daniel Alvunger. Bildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen, enligt Daniel Alvungers tjänsteskrivelse, att bildningsnämnden bedömer att ytterligare medel för läxhjälp i form av medel från sociala fonden i nuläget inte behövs.

7 Bildningsnämnden BIN 100 Dnr 2013: Motion Utveckling av skolbilsnätet till kranskommuner/angränsande län Miljöpartiet de Gröna har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om utveckling av skolbilsnätet till kranskommuner/angränsande län. De önskar en utredning om hur pendelmöjligheter ska kunna utvecklas till/från Emmaboda och angränsande orter över kommun- och länsgränserna. Verksamhetschef Christer Augustinsson och skolskjutshandläggare Nina Söderberg har lämnat en tjänsteskrivelse i frågan med följande förslag. Bildningsförvaltningen föreslår att kommunledningskontoret vid kommande tidtabellskiften och upphandlingar alltid ser över möjligheterna att få till stånd kommun- och länsöverskridande pendlingsmöjligheter till nytta för eleverna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet och för allmänheten. Målsättningen bör vara att Emmaboda kommun och KLT kontinuerligt arbetar för att förbättra de gränsöverskridande kommunikationerna till och över kommun- och länsgränser. Kommunledningskontoret som är upphandlande myndighet i Emmaboda kommun beräknar kostnadsökningen av förlängning av skolturer och allmänna linjer både till och över kommun-/länsgräns. Bildningskontoret bistår då med information kring önskvärda skolrutter för att ge service åt både grundskolelever och gymnasieelever. Ett bra skolbilsnät gör landsbygden attraktivare och främjar inflyttning och kvarboende. Parallellt bör även utredas hur skolpendling inom kommunen underlättas för våra gymnasieelever. I dag bygger skolbilsnätets rutter endast på var grundskoleeleverna bor. Det är endast eleverna i grundskolan som har lagstadgad rätt till skolskjuts. För att underlätta för gymnasieelever bör rutter läggas även efter gymnasieelevernas bostadsadress inom kommunen. När det gäller pendling från grannkommunerna och grannlänen bör även undersökas effekterna av att förlänga turer till kommungränsen. Vilka eventuella merkostnader utökade turer enligt ovan innebär är i dagsläget mycket svårt att uppskatta. Beräkningarna måste göras i samband med förhandlingar med KLT, aktuella kommuner och länstrafikbolag. Utfallet är beroende av utökningarnas omfattning och de betalningsöverenskommelser som avtalas med länstrafikbolag och kommuner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Christer Augustinsson och skolskjutshandläggare Nina Söderberg.

8 Bildningsnämnden Motion Utveckling av skolbilsnätet till kranskommuner/angränsande län forts. Bildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motion om utveckling av skolbilsnätet till kranskommuner/angränsande län enligt förslag från verksamhetschef Christer Augustinsson och skolskjutshandläggare Nina Söderberg.

9 Bildningsnämnden BIN 101 Dnr 2013: Remiss Nya underlag till riksintressen för kulturmiljövården Riksantikvarieämbetet genomför för närvarande ett projekt för en ökad samsyn mellan de aktörer som på olika sätt berörs av riksintressen i sitt arbete. I samråd med landets länsstyrelser har nya anvisningar för hur man bör beskriva riksintressen tagits fram. Med detta som bakgrund har Länsstyrelsen i Kalmar län gjort en översyn av länets riksintressen för kulturmiljövården i dialog med länets kommuner med målet att förtydliga och modernisera underlagen enligt de nya anvisningarna. Nanna Johannisson, kulturhandläggare, har lämnat ett yttrande i ärendet som har behandlats av kulturutskottet den 10 oktober Kulturutskottet ställde sig bakom Nanna Johannissons skrivelse. Länsstyrelsen har lyckats bra med målet med översynen, nämligen att motivet för de områden som pekats ut som riksintressen ska bli tydligare, att de kulturhistoriska egenskaper och samband som uttrycker riksintressena ska vara bättre beskrivna samt att riksintresseområdenas geografiska utbredning är tydligare. De nya beskrivningarna pekar mycket tydligare på de kulturhistoriska kärnvärdena och sammanhangen, vilket ger beskrivningarna större trovärdighet och därmed blir de också ett bättre underlag och arbetsredskap vid handläggning. De nya geografiska avgränsningarna är i flera fall rätt drastiska, men därigenom förtydligas de kulturhistoriska värdena och de historiska sambanden. RIK H42 Vissefjärda Beskrivningen av kulturmiljön är bra, historiken är mer djupgående och detaljerad än i det gamla underlaget. Positivt att småindustrierna och hantverkstraditionen omnämns. Texten är uppdaterad med byggnadsminnet Kyrkeby gård och brännvinsbränneri, som är Emmaboda kommuns enda byggnadsminne. I texten på sidan 5 saknas dock information om att även arbetarbostäder och ekonomibyggnader ingår i byggnadsminnet, 28 byggnader totalt enligt byggnadsminnesförklaringen. Texten ger intryck av att det bara är bränneriet, gården och parken som är skyddade. De nya uttrycken för riksintresset är bra, kopplingen till gamla landsvägen och Lyckebyån framstår tydligt. RIK H43 Linnefors Bra och detaljerad historik om järnbrukets uppkomst och historia och om vattenkraftens betydelse för Linnefors utveckling. Positivt att även herrgårdsmiljön, stationshuset och den gamla vägen förbi Linnefors runt Törn nämns i uttrycket för riksintresset. Den nya avgränsningen resulterar i ett mindre område men lyckas ändå inkludera Linneforsån, ett stycke av Törn och Lyckebyån samt den mest betydelsesfulla bebyggelsen och lämningar.

10 Bildningsnämnden Remiss Nya underlag till riksintressen för kulturmiljövården forts. RIK H44 Bökevara Mycket bra beskrivning av kulturmiljöns historia och vad som utmärker en småländsk höglandsbys odlingslandskap. Det gamla underlaget saknade helt en sådan beskrivning. Bra att ängsladorna och deras koppling till odlingslandskapet beskrivs i uttryck för riksintresset. Den nya avgränsningen har halverat riksintresset men förstärker det samtidigt, eftersom det nu framgår tydligt att det är på grund av en säregen topografi som denna kulturmiljö har fått sitt karakteristiska uttryck. RIK H45 Eriksmåla Den nya beskrivningen fokuserar mycket lämpligt på vägens betydelse för miljön. Avgränsningen av riksintresset har hittat ett tydligare uttryck genom att inkludera viktiga vägmiljöer längs Kungsvägen, en tidigare hantverkargata, ett strategiskt vägskäl, platsen för det tidigare gästgiveriet och marknadsplatsen. Det äldre vägnätets betydelse för uppkomsten av miljöerna betonas. Namnändringen understryker också detta. Detalj Rättelse: Kulturminnesvårdsprogrammet för Emmaboda kommun som nämns som referenslitteratur under varje riksintresse är från år 1984, inte Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kulturhandläggare Nanna Johannisson. Bildningsnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige besvarar remissen från länsstyrelsen gällande nya underlag till riksintressen för kulturmiljövården enligt kulturhandläggare Nanna Johannissons förslag.

11 Bildningsnämnden BIN 102 Dnr 2013:8 600 Förvaltningschefen rapporterar Bildningschef Marit Persson informerar om följande: En verksamhetsplan och en plan för intern kontroll för 2014 för bildningsförvaltningen ska vara klar till den 30 november. Mål och inriktningsområden från nämnden ska ingå i denna verksamhetsplan. Politikerna uppmanas meddela eventuella idéer om rutiner som kan tas med i den interna kontrollen till bildningschefen. För att förbättra rutinerna kring facklig samverkan kring läsårets organisation utökas förvaltningens centrala samverkansgrupp (FÖSAM) med möten i en grundskolegrupp. I gruppen ingår företrädare för olika fackliga förbund som har medlemmar anställda i grundskolan. I den nya gruppen ska det inför varje nytt läsår informeras om planeringen av organisation vad gäller lärartjänster och annan personal. Tjänstefördelning och större schema- eller organisationsförändringar ska tas upp där. Grundskolegruppen bör mötas minst tre gånger per år. Läsårstiderna är fastställda och finns med som ett anmält delegationsbeslut vid dagens möte. Förslag på nyheter i skollagen: undantag vad gäller behöriga lärare nya regler för att få modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken betygssättning i ämnen som inte har avslutats krävs enbart om eleven undervisats i det bestämmelser om interkommunal ersättning skolans kompensatoriska uppdrag avseende elever med funktionsnedsättning krav på socio-ekonomisk resursfördelning på huvudmannanivå. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

12 Bildningsnämnden BIN 103 Dnr 2013:9 607 Rapporter om kränkande behandling Bildningschef Marit Persson har sammanställt inkomna incidentrapporter från grundskolan F-6 och 7-9. Beskrivning av incidenter, dess karaktär, vidtagna och planerade åtgärder redovisas i rapporterna. Två av rapporterna gäller incidenter mellan personal och elev. En utbildning kring hot och våld i skolan kommer eventuellt att genomföras under någon av kompetensutvecklingsdagarna den 2-3 december. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

13 Bildningsnämnden BIN 104 Dnr 2013: Fadderrapporter Börje Ullström (C) har lämnat in en rapport från ett möte med föräldrarådet på Bjurbäcksskolan F-6 den 18 september Emma Åhlander Hansson (M) lämnar en muntlig redogörelse från ett besök på Bjurbäcksskolan 7-9, där hon träffade rektor och biträdande rektor. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

14 Bildningsnämnden BIN 105 Dnr 2013: Rapport från kulturutskottet Verksamhetschef Christer Augustinsson informerar från kulturutskottets möte den 10 oktober 2013 och från kulturavdelningen om följande: Den nybildade organisationen Svenska Migrationscentrat, lokaliserad till Karlstad, vill påbörja en diskussion om möjligheterna att etablera ett besöksmål på temat migration i Emmaboda. Kulturutskottet beslutade att bjuda in representanter från Svenska Migrationscentrat till ett möte den 20 november Representanter från Emmaboda Folkets Hus träffade kulturutskottet för diskussioner kring skissförslaget över renovering och utbyggnad av huvudbiblioteket. Kulturavdelningen ska i samråd med inblandade parter ta fram en tidsplan för hanteringen av detta ärende. Tidsplan och skisser förs till bildningsnämnden för behandling för att sedan föra frågan vidare till kommunstyrelsen med begäran om att en projektgrupp med representanter från samtliga parter tillsätts. Lämpligt datum för behandling i bildningsnämnden är den 12 december. En översyn av avgifterna i kulturskolan ska göras och i samband med det ska en taxa för instrumenthyra tas fram. Projektbeskrivning och ansökan gällande Blåsakademi är begärd och den kommer sedan att lämnas vidare till Glasrikesuppdraget för behandling. Alsbodagen genomförs den 2 november och med i programmet finns The Glass Factory med nytt glas i utställningarna, visningar och glasmålning för barn. Gratis inträde hela dagen. Film i Glasriket genomförs den 24 oktober till den 3 november. Invigningen sker i Åseda den 24 oktober. Kristallmuseets lokaler diskuterades. Planering av framtida arrangemang diskuterades, bl.a. aktiviteter under höstlovet och kulturhelg med tema motor under våren Biblioteken kommer att genomföra en större uppgradering av bibliotekssystemet och en ny bibliotekswebb, där samtliga bibliotek i Kalmar län kommer att finnas, är på gång. Vision utser varje år Årets kulturkommun och kulturavdelningen avser att arbeta med ambitionen att bli utsedda inom de tre närmsta åren. En rapport gällande revidering av Emmaboda kommuns kulturmiljöprogram kommer att skickas in till länsstyrelsen under oktober månad tillsammans med en rekvisition av bidrag samt bidragsansökan för 2014.

15 Bildningsnämnden Rapport från kulturutskottet forts. Ett pressmeddelande har skickats ut från The Glass Factory gällande glashyttan i Boda Glasbruk. Med start hösten 2013 kommer hyttan att drivas av konstnären Åsa Jungnelius i samarbete med The Glass Factory, som hyr tid i hyttan. Verksamheten ska utvecklas till en plats för nyskapande regionala, nationella och internationella projekt. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

16 Bildningsnämnden BIN 106 Dnr 20013:2 002 Delegationsärenden Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från rektor på Vilhelm Mobergsgymnasiet VMG 13:1-3, rektor på Bjurbäcksskolan F /13 samt från bildningschefen Bf 45/13. Bildningsnämnden beslutar anteckna härom till protokollet.

17 Bildningsnämnden BIN 107 Dnr 2013: Kurser och konferenser Emmabodakonferensen genomförs den 8 november En inbjudan har inkommit till föreläsningen Lustfyllt lärande - Demokrati Delaktighet en kväll om hur vi tillsammans kan utforska världen värden och skapa delaktighet och ett lustfyllt lärande. Föreläsare är Harold Göthson, Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Föreläsningen är den 11 november kl i Emmaboda Folkets hus. Bildningsnämnden beslutar att inbjudan till Emmabodakonferensen ska gälla både ordinarie ledamöter och ersättare och att konferensavgift och arvode bekostas av nämnden. Bildningsnämnden beslutar att inbjudan till föreläsningen med Harold Göthson ska skickas ut för kännedom till nämndens politiker. Arvode betalas inte ut.

18 Bildningsnämnden BIN 108 Rapporter Dnr 2013: Skolinspektionen har översänt beslut gällande ansökan från Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Kalmar kommun. Dnr 2013:1 047 Skolverket har i samarbete med Linnéuniversitetet skickat ut ett erbjudande om kompetensutvecklingsinsats för språk-, läs- och skrivutvecklare Språk i alla ämnen för alla elever. Dnr 2013: Kommunfullmäktige har den 16 september 2013 besvarat ett medborgarförslag gällande faddrar för gymnasieelever inom det yrkesområde/studieområde eleverna har intresse av. Ett faddersystem ska införas på prov på ekonomiprogrammet på Vilhelm Mobergsgymnasiet med start läsåret 2013/2014. Kommunens näringslivsutvecklare får dessutom i uppdrag att tillsammans med rektorn på gymnasiet göra en utvärdering våren 2014 om fortsatt implementering på övriga teoretiska program. Dnr 2012: Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2013 att uppdra till bildningsnämnden att vidta föreslagna åtgärder i enlighet med bibliotekschefens och verksamhetschefens skrivelse gällande medborgarförslag om att flytta Eriksmåla bibliotek till f.d. Föreningsbankens lokal på Postvägen i Eriksmåla. I skrivelsen föreslås en utveckling av biblioteket i Eriksmåla på nuvarande plats och i nuvarande lokal till ett attraktivt minibibliotek. Kommunfullmäktige beslutade vidare att ändringen att barnen på förskolan Solgläntan ska sova på första plan ska ske i samband med förändringarna i lokalens första plan. Dnr 2013: Kommunfullmäktige fastställde den 16 september 2013 sammanträdestider för kommunstyrelse och kommunfullmäktige Dnr 2012: Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2013 om tilläggsanslag till socialnämnden för kostnader i samband med projektet Nya Tider t.o.m. mars månad Inga nya äskanden om tilläggsanslag kommer dock att beviljas.

19 Bildningsnämnden Rapporter forts. Dnr 2012: Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2013 om ett tilläggsanslag till bildningsnämnden på kronor för att kunna driva en yrkesutbildning inom vård och omsorg under hösten Dnr 2013: Språklärarnas riksförbund och Svenska Klassikerförbundet har i en skrivelse till kommunerna pläderat för att det humanistiska programmet ska bevaras eller införas på skolorna som en valmöjlighet inför kommande gymnasieval. Dnr 2013:1 047 Kulturhandläggare Nanna Johannisson har till Kulturrådet skickat in en redovisning av bidrag till Skapande skola 2012/2013. Bildningsnämnden beslutar anteckna rapporterna till protokollet.

20 Bildningsnämnden BIN 109 Dnr 2013: Övriga frågor Sedan höstterminen 2013 bedriver bildningsförvaltningen SFI-undervisningen i kommunen, efter att ABF sagt upp kontraktet gällande undervisningen. Sedan januari 2013 har gymnasieskolan och förvaltningsledning tillsammans med tekniska förvaltningen diskuterat olika lösningar för att finna lämpliga undervisningsytor inom kommunens lokalbestånd. I dagsläget bedrivs undervisningen i hyrda lokaler i Emmaboda Folkets Hus. Hyreskontraktet löper ut per den 31 december Under våren 2013 framfördes möjligheten att använda den s.k. Röda skolan på Bjurbäcksskolans område som inrymmer särskolans sex elever samt särvux. Alternativet att integrera särskolan och träningsskolan i högstadiebyggnaden började utredas. De organisatoriska och byggnadstekniska förutsättningarna för detta undersöktes och olika arbetsmiljökonsekvensanalyser genomfördes under hösten. Föräldrar och vårdnadshavare informerades om planerna. Såväl personal, elever och skolledning som föräldrar ställer sig principiellt positiva till en integrering av särskolan/träningsskolan till lokaler inne i högstadiet förutsatt att lokalerna anpassas efter elevernas behov. Nuvarande särskolelokaler kan då frigöras för SFI-undervisning och komvux, som på så sätt blir samlade under ett tak. Bildningsnämnden har vid ett flertal tillfällen fått redogörelser och information samt genomfört studiebesök i de aktuella lokalerna under sina enskilda överläggningar. Bildningsnämnden beslutar att särskolan/träningsskolan flyttas till lokaler på Bjurbäcksskolan 7-9 förutsatt att lokalerna anpassas efter elevernas behov. Ajournering begärs kl Mötet återupptas kl Ordföranden finner att två förslag föreligger angående tidpunkten för flytten. Ordföranden föreslår att särskolan/träningsskolan flyttar sin verksamhet till höstterminens start Ann Helene Jonsson (M) föreslår att särskolan/träningsskolan flyttar sin verksamhet till vårterminens start 2014 under förutsättning att allt är iordningställt.

21 Bildningsnämnden Övriga frågor forts. Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att bildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Bildningsnämnden beslutar att särskolan/träningsskolan flyttas till lokaler på Bjurbäcksskolan 7-9 till höstterminens start 2014, förutsatt att lokalerna anpassas efter elevernas behov Ann Helene Jonsson (M), Emma Åhlander Hansson (M), Sara Södergård (M), Jan Granlund (C) och Carl-Gunnar Holst (C) reserverar sig mot beslutet. Karin Rask (C) meddelar att hon stödjer beslutet om att särskolan/träningsskolan flyttar till Bjurbäcksskolan 7-9 till höstterminens start Andreas Garami (S) föreslår att rektor för Bjurbäcksskolan 7-9 bjuds in till nämndens enskilda överläggningar den 21 november för att lämna en lägesrapport gällande lärarlegitimationer samt informera om schemaläggningen för eleverna. Vid LUPP-redovisningen den 23 oktober framkom elevernas synpunkter på bl.a. antalet håltimmar i schemat. Bildningsnämnden beslutar att bjuda in rektor Magnus Assarsson på Bjurbäcksskolan 7-9 till nämndens enskilda överläggningar den 21 november 2013.

Bildningsnämnden (10) Maj-Brith Andersson (S)

Bildningsnämnden (10) Maj-Brith Andersson (S) Bildningsnämnden 2013-09-25 1 (10) Plats och tid Moberg onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.00. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande 86-87, kl. 15.00-16.20 Ann Helene Jonsson (M), ordförande

Läs mer

Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15)

Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15) Bildningsnämnden 2011-03-17 1 (15) Plats och tid Moberg torsdagen den 17 mars 2011 kl 15.00-15.45. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Mickael Fransson (s) Erik Fors (s)

Läs mer

Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9)

Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9) Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9) Plats och tid Moberg torsdagen den 25 mars 2010 kl 15.00-16.35. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Lena Holmqvist (s) Mickael Fransson

Läs mer

Bildningsnämnden 2012-06-20 1 (16) Christer Skymbäck (S)

Bildningsnämnden 2012-06-20 1 (16) Christer Skymbäck (S) Bildningsnämnden 2012-06-20 1 (16) Plats och tid Moberg onsdagen den 20 juni 2012 kl. 15.00-17.15 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2015-10-15, kl. 15.00 17.15

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2015-10-15, kl. 15.00 17.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.15 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Susanne Gustavsson (S) Dan Bondesson (S) Marie-Louise Eddegård

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-03-27 1 (20) Ann Helene Jonsson (M)

Bildningsnämnden 2013-03-27 1 (20) Ann Helene Jonsson (M) Bildningsnämnden 2013-03-27 1 (20) Plats och tid Moberg onsdagen den 27 mars kl. 15.00-17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S), 29-39, kl. 15.00-16.20

Läs mer

Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus

Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.40 Ajournering kl. 16.30 16.40 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael

Läs mer

Bildningsnämnden 2012-03-22 1 (17) Ann Helene Jonsson (M)

Bildningsnämnden 2012-03-22 1 (17) Ann Helene Jonsson (M) Bildningsnämnden 2012-03-22 1 (17) Plats och tid Moberg torsdagen den 22 mars 2012 kl. 15.00-17.20 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S), kl. 15.00-16.40,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.40 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Susanne Gustavsson (S) Erik Fors (S) Flemming Jörgensen (S)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2012-02-27 10 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2012-02-27, 18:00 19:45 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c). Gunvor Karlsson(s), Emma Åhlander Hansson(m), Annchristin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Bildningsnämnden 2012-10-25 1 (19)

Bildningsnämnden 2012-10-25 1 (19) Bildningsnämnden 2012-10-25 1 (19) Plats och tid Moberg torsdagen den 25 oktober 2012 kl. 15.00-16.40 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23)

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nöjes- & Cateringrestaurangen, Emmaboda,, kl. 13.30 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13)

Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13) Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13) Plats och tid Glasblåsaren, Emmaboda Folkets Hus torsdagen den 3 september 2009 kl 15.00-16.05. Ajournering kl 15.10-15.30. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17)

Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17) Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17) Plats och tid Moberg torsdagen den 29 augusti 2013 kl. 15.00-16.45 Sammanträdet inleds med en tyst minut för Patrik Ideström (S). Beslutande Övriga deltagande Utses att

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-15.55 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson förvaltningschef

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-03-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 12.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Laila

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl Ajournering kl och kl

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, , kl Ajournering kl och kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 19.15 Ajournering kl. 16.25 16.35 och kl. 18.40 18.55. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Susanne Gustavsson

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden Plats och tid Emmaboda idrottsplats inklusive rundresa i kommunen, kl.08:30 16:30. Ajournering 09:05-09.15. Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson,

Läs mer

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010 1 (10) Plats och tid Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Sven Weitner

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 19.40 Ajournering 18.00 18.05, 18.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14)

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Plats och tid Nämndrummet kommunhuset, Skoghall kl. 13.00-15.45 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V)

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Strået, kl Ajournering, kl Sida 1/12 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30-16.00 Ajournering, kl 14.50-15.05 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten 2012-06-25 58 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-06-25, kl. 18:00-20:10 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Christer Jonsson(c), Inger

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-11-03 98 (106) Plats och tid Åbrogården Vingåker, tisdagen den 3 november 2015 kl. 08.00-09.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf Raul Sevefjord (M) Mensud Vrana

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.20. Annsofi Ramevik (s), Ordförande Magnus Lundquist (s) Siv Friedmann Björk (c)

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.20. Annsofi Ramevik (s), Ordförande Magnus Lundquist (s) Siv Friedmann Björk (c) 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.20 Annsofi Ramevik (s), Ordförande Magnus Lundquist (s) Siv Friedmann Björk (c) Övriga deltagande Gösta Högberg, Barn- och utbildningschef

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-22 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 12.00 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Anders Hansson (c), ers f Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Information - ungdomsenheten

Information - ungdomsenheten Bildningsnämnden 2015-04-27 1(20) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 14.00 17.20 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Hans Bolin (S) ersätter Steinar Ruud

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent Social- och utbildningsutskottet 2013-10-09 1 Plats och tid Beslutande Folkets hus onsdag 2013-10-09 kl 15.10--15.40 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagare Bodil Granström, assistent Utses att justera

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-08-14 1(12) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.45 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S Kristina

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Skolchef Anders Johansson Brigitte Kühne, ersättare

Skolchef Anders Johansson Brigitte Kühne, ersättare Högsby kommun Protokoll 1 Plats och tid Kommunhuset tisdagen den 15 januari 2008, kl 09.00-13.00 Beslutande Lars-Magnus Ek, ordförande Magnus Gabrielsson Mona Svensson Övriga deltagande Skolchef Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 14.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Övriga deltagare Lena Hansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer