Bildningsnämnden (21)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)"

Transkript

1 Bildningsnämnden (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl Ajournering kl Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S) Christer Skymbäck (S) Emma Åhlander Hansson (M) Sara Södergård (M) Karin Rask (C) Jan Granlund (C) Carl-Gunnar Holst (FP) Andreas Garami (S), ersättare för Maria Svensson (S) Lena Holmqvist (S), ersättare för Marie-Louise Eddegård (S) Luigi Ixcot Rojas (S), ersättare för Susanne Gustavsson (S) Övriga deltagande Daniel Jonsson, förvaltningsekonom, Christel Gross, handläggare, Uno Andersson-Midenheim, LR, 95-del av 97 Christer Augustinsson, verksamhetschef Marit Persson, bildningschef, 95-del av 109 Birgitta Ahlström, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Lena Holmqvist (S) Underskrifter: Paragrafer sekreterare Birgitta Ahlström ordförande Jan-Olof Jäghagen justerande Lena Holmqvist Nämnd/styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Bildningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift Birgitta Ahlström

2 Bildningsnämnden BIN 95 Dnr 2012: Budgetuppföljning Förvaltningsekonom Daniel Jonsson redogör för genomförd budgetuppföljning efter nio månaders verksamhet. Bilaga 1. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

3 Bildningsnämnden BIN 96 Dnr 2014: Budgetarbetet inför 2014 Förvaltningsekonom Daniel Jonsson redogör för pågående budgetarbete inför Kommunfullmäktige har ännu inte fastställt ramarna för budget Möten med förvaltningens chefer och med presidiet är inbokade. Daniel Jonsson redovisar statistik över: antal barn 0-6 år inskrivna i förskolorna antal tjänster inom förskolan antal tjänster på fritidshemmen antal tjänster inom grundskolan antal ungdomar i gymnasieålder Vidare redovisas kommande plus- och minusposter inför 2014 samt nya lagförslag som kan påverka budgeten. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

4 Bildningsnämnden BIN 97 Dnr 2013:7 600 Systematisk uppföljning av bildningsnämndens verksamhet Christel Gross, handläggare på bildningskontoret, redogör för hur insatta resurser för utveckling av förskola, fritidshem och skola följs upp. Vi har vårt årshjul där vi följer upp det som bl.a. skollagen kräver av oss som huvudmän. Vi utgår från verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar, där mål är formulerade och uppföljningsbara. (Som exempel skickas förskolans verksamhetsplan och uppföljningsplan runt under mötet.) Vi följer upp bildningsnämndens inriktningsmål på central nivå, men även på enhetsnivå. (Inriktningsmålen för Bjurbäcksskolan 7-9 skickas runt.) Kommunblad Öppna jämförelser, från Skolverket. KKiK Kommunens Kvalitet i Korthet, från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). En övergripande verksamhetsplan ska tas fram för hela förvaltningen. Vid nämndsdagen den 3 oktober, där bildningsförvaltningens chefer och bildningsnämndens politiker deltog, redovisades en uppföljning av inriktningsmålen. Vidare presenterades en rapport över inkomna incidentrapporter gällande kränkande behandling under våren Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet och skriftliga sammanställningar läggs till handlingarna.

5 Bildningsnämnden BIN 98 Dnr 2013: Sammanträdestider 2014 Ordförande Jan-Olof Jäghagen meddelar att förslaget inte är klart och att vidare diskussioner måste föras innan beslut kan tas i ärendet. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

6 Bildningsnämnden BIN 99 Dnr 2013: Motion Läxhjälp med medel ur Sociala investeringsfonden Miljöpartiet de Gröna har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att inrätta läxhjälp för elever som vill och har behov därav med medel ur Sociala investeringsfonden. Utvecklingsstrateg Daniel Alvunger, bildningskontoret, har kartlagt befintlig läxhjälp i kommunens skolor. Kartläggningen visar att det förekommer läxhjälp på i stort sett samtliga av kommunens F-6-skolor och på 7-9-skolan (förekommer både som valbar kurs ett tillfälle i veckan samt som resurstid under en eftermiddag i veckan). En av skolorna har haft läxhjälp föregående år men hittills inte sett behov av detta för innevarande år p.g.a. att detta löses i undervisningen. På gymnasiet förekommer ingen läxhjälp. Läxhjälpen organiseras på lite olika sätt. Ibland är den en integrerad del av den löpande verksamheten och ligger inom ramen för/i anslutning till skoldagens avslutande undervisning. Cirka en timme per vecka avsätts för läxhjälp. På en skola erbjuds läxhjälp vid skoldagens slut, utan att vara schemalagd, för de elever som vill. På två skolor erbjuds läxhjälp på fritidshemmet. Det är fritt för alla som vill delta och vissa skolor skickar varje läsår ut information till föräldrar/vårdnadshavare om möjligheterna till hjälp med läxor. Syftet med att erbjuda läxhjälp är att uppnå ökad måluppfyllelse. Det kan vara särskilt viktigt för barn som är i behov av stöd och vars hemförhållanden och situation gör läxläsning i hemmet svår. Läxhjälpsverksamheten går säkert att vidareutveckla, men den finns alltså i dagsläget och ryms inom ramen för nämndens budget. Ytterligare medel för läxhjälp i form av medel från sociala fonden bedöms i nuläget inte behövas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Daniel Alvunger. Bildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen, enligt Daniel Alvungers tjänsteskrivelse, att bildningsnämnden bedömer att ytterligare medel för läxhjälp i form av medel från sociala fonden i nuläget inte behövs.

7 Bildningsnämnden BIN 100 Dnr 2013: Motion Utveckling av skolbilsnätet till kranskommuner/angränsande län Miljöpartiet de Gröna har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om utveckling av skolbilsnätet till kranskommuner/angränsande län. De önskar en utredning om hur pendelmöjligheter ska kunna utvecklas till/från Emmaboda och angränsande orter över kommun- och länsgränserna. Verksamhetschef Christer Augustinsson och skolskjutshandläggare Nina Söderberg har lämnat en tjänsteskrivelse i frågan med följande förslag. Bildningsförvaltningen föreslår att kommunledningskontoret vid kommande tidtabellskiften och upphandlingar alltid ser över möjligheterna att få till stånd kommun- och länsöverskridande pendlingsmöjligheter till nytta för eleverna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet och för allmänheten. Målsättningen bör vara att Emmaboda kommun och KLT kontinuerligt arbetar för att förbättra de gränsöverskridande kommunikationerna till och över kommun- och länsgränser. Kommunledningskontoret som är upphandlande myndighet i Emmaboda kommun beräknar kostnadsökningen av förlängning av skolturer och allmänna linjer både till och över kommun-/länsgräns. Bildningskontoret bistår då med information kring önskvärda skolrutter för att ge service åt både grundskolelever och gymnasieelever. Ett bra skolbilsnät gör landsbygden attraktivare och främjar inflyttning och kvarboende. Parallellt bör även utredas hur skolpendling inom kommunen underlättas för våra gymnasieelever. I dag bygger skolbilsnätets rutter endast på var grundskoleeleverna bor. Det är endast eleverna i grundskolan som har lagstadgad rätt till skolskjuts. För att underlätta för gymnasieelever bör rutter läggas även efter gymnasieelevernas bostadsadress inom kommunen. När det gäller pendling från grannkommunerna och grannlänen bör även undersökas effekterna av att förlänga turer till kommungränsen. Vilka eventuella merkostnader utökade turer enligt ovan innebär är i dagsläget mycket svårt att uppskatta. Beräkningarna måste göras i samband med förhandlingar med KLT, aktuella kommuner och länstrafikbolag. Utfallet är beroende av utökningarnas omfattning och de betalningsöverenskommelser som avtalas med länstrafikbolag och kommuner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Christer Augustinsson och skolskjutshandläggare Nina Söderberg.

8 Bildningsnämnden Motion Utveckling av skolbilsnätet till kranskommuner/angränsande län forts. Bildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara motion om utveckling av skolbilsnätet till kranskommuner/angränsande län enligt förslag från verksamhetschef Christer Augustinsson och skolskjutshandläggare Nina Söderberg.

9 Bildningsnämnden BIN 101 Dnr 2013: Remiss Nya underlag till riksintressen för kulturmiljövården Riksantikvarieämbetet genomför för närvarande ett projekt för en ökad samsyn mellan de aktörer som på olika sätt berörs av riksintressen i sitt arbete. I samråd med landets länsstyrelser har nya anvisningar för hur man bör beskriva riksintressen tagits fram. Med detta som bakgrund har Länsstyrelsen i Kalmar län gjort en översyn av länets riksintressen för kulturmiljövården i dialog med länets kommuner med målet att förtydliga och modernisera underlagen enligt de nya anvisningarna. Nanna Johannisson, kulturhandläggare, har lämnat ett yttrande i ärendet som har behandlats av kulturutskottet den 10 oktober Kulturutskottet ställde sig bakom Nanna Johannissons skrivelse. Länsstyrelsen har lyckats bra med målet med översynen, nämligen att motivet för de områden som pekats ut som riksintressen ska bli tydligare, att de kulturhistoriska egenskaper och samband som uttrycker riksintressena ska vara bättre beskrivna samt att riksintresseområdenas geografiska utbredning är tydligare. De nya beskrivningarna pekar mycket tydligare på de kulturhistoriska kärnvärdena och sammanhangen, vilket ger beskrivningarna större trovärdighet och därmed blir de också ett bättre underlag och arbetsredskap vid handläggning. De nya geografiska avgränsningarna är i flera fall rätt drastiska, men därigenom förtydligas de kulturhistoriska värdena och de historiska sambanden. RIK H42 Vissefjärda Beskrivningen av kulturmiljön är bra, historiken är mer djupgående och detaljerad än i det gamla underlaget. Positivt att småindustrierna och hantverkstraditionen omnämns. Texten är uppdaterad med byggnadsminnet Kyrkeby gård och brännvinsbränneri, som är Emmaboda kommuns enda byggnadsminne. I texten på sidan 5 saknas dock information om att även arbetarbostäder och ekonomibyggnader ingår i byggnadsminnet, 28 byggnader totalt enligt byggnadsminnesförklaringen. Texten ger intryck av att det bara är bränneriet, gården och parken som är skyddade. De nya uttrycken för riksintresset är bra, kopplingen till gamla landsvägen och Lyckebyån framstår tydligt. RIK H43 Linnefors Bra och detaljerad historik om järnbrukets uppkomst och historia och om vattenkraftens betydelse för Linnefors utveckling. Positivt att även herrgårdsmiljön, stationshuset och den gamla vägen förbi Linnefors runt Törn nämns i uttrycket för riksintresset. Den nya avgränsningen resulterar i ett mindre område men lyckas ändå inkludera Linneforsån, ett stycke av Törn och Lyckebyån samt den mest betydelsesfulla bebyggelsen och lämningar.

10 Bildningsnämnden Remiss Nya underlag till riksintressen för kulturmiljövården forts. RIK H44 Bökevara Mycket bra beskrivning av kulturmiljöns historia och vad som utmärker en småländsk höglandsbys odlingslandskap. Det gamla underlaget saknade helt en sådan beskrivning. Bra att ängsladorna och deras koppling till odlingslandskapet beskrivs i uttryck för riksintresset. Den nya avgränsningen har halverat riksintresset men förstärker det samtidigt, eftersom det nu framgår tydligt att det är på grund av en säregen topografi som denna kulturmiljö har fått sitt karakteristiska uttryck. RIK H45 Eriksmåla Den nya beskrivningen fokuserar mycket lämpligt på vägens betydelse för miljön. Avgränsningen av riksintresset har hittat ett tydligare uttryck genom att inkludera viktiga vägmiljöer längs Kungsvägen, en tidigare hantverkargata, ett strategiskt vägskäl, platsen för det tidigare gästgiveriet och marknadsplatsen. Det äldre vägnätets betydelse för uppkomsten av miljöerna betonas. Namnändringen understryker också detta. Detalj Rättelse: Kulturminnesvårdsprogrammet för Emmaboda kommun som nämns som referenslitteratur under varje riksintresse är från år 1984, inte Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kulturhandläggare Nanna Johannisson. Bildningsnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige besvarar remissen från länsstyrelsen gällande nya underlag till riksintressen för kulturmiljövården enligt kulturhandläggare Nanna Johannissons förslag.

11 Bildningsnämnden BIN 102 Dnr 2013:8 600 Förvaltningschefen rapporterar Bildningschef Marit Persson informerar om följande: En verksamhetsplan och en plan för intern kontroll för 2014 för bildningsförvaltningen ska vara klar till den 30 november. Mål och inriktningsområden från nämnden ska ingå i denna verksamhetsplan. Politikerna uppmanas meddela eventuella idéer om rutiner som kan tas med i den interna kontrollen till bildningschefen. För att förbättra rutinerna kring facklig samverkan kring läsårets organisation utökas förvaltningens centrala samverkansgrupp (FÖSAM) med möten i en grundskolegrupp. I gruppen ingår företrädare för olika fackliga förbund som har medlemmar anställda i grundskolan. I den nya gruppen ska det inför varje nytt läsår informeras om planeringen av organisation vad gäller lärartjänster och annan personal. Tjänstefördelning och större schema- eller organisationsförändringar ska tas upp där. Grundskolegruppen bör mötas minst tre gånger per år. Läsårstiderna är fastställda och finns med som ett anmält delegationsbeslut vid dagens möte. Förslag på nyheter i skollagen: undantag vad gäller behöriga lärare nya regler för att få modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken betygssättning i ämnen som inte har avslutats krävs enbart om eleven undervisats i det bestämmelser om interkommunal ersättning skolans kompensatoriska uppdrag avseende elever med funktionsnedsättning krav på socio-ekonomisk resursfördelning på huvudmannanivå. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

12 Bildningsnämnden BIN 103 Dnr 2013:9 607 Rapporter om kränkande behandling Bildningschef Marit Persson har sammanställt inkomna incidentrapporter från grundskolan F-6 och 7-9. Beskrivning av incidenter, dess karaktär, vidtagna och planerade åtgärder redovisas i rapporterna. Två av rapporterna gäller incidenter mellan personal och elev. En utbildning kring hot och våld i skolan kommer eventuellt att genomföras under någon av kompetensutvecklingsdagarna den 2-3 december. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

13 Bildningsnämnden BIN 104 Dnr 2013: Fadderrapporter Börje Ullström (C) har lämnat in en rapport från ett möte med föräldrarådet på Bjurbäcksskolan F-6 den 18 september Emma Åhlander Hansson (M) lämnar en muntlig redogörelse från ett besök på Bjurbäcksskolan 7-9, där hon träffade rektor och biträdande rektor. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

14 Bildningsnämnden BIN 105 Dnr 2013: Rapport från kulturutskottet Verksamhetschef Christer Augustinsson informerar från kulturutskottets möte den 10 oktober 2013 och från kulturavdelningen om följande: Den nybildade organisationen Svenska Migrationscentrat, lokaliserad till Karlstad, vill påbörja en diskussion om möjligheterna att etablera ett besöksmål på temat migration i Emmaboda. Kulturutskottet beslutade att bjuda in representanter från Svenska Migrationscentrat till ett möte den 20 november Representanter från Emmaboda Folkets Hus träffade kulturutskottet för diskussioner kring skissförslaget över renovering och utbyggnad av huvudbiblioteket. Kulturavdelningen ska i samråd med inblandade parter ta fram en tidsplan för hanteringen av detta ärende. Tidsplan och skisser förs till bildningsnämnden för behandling för att sedan föra frågan vidare till kommunstyrelsen med begäran om att en projektgrupp med representanter från samtliga parter tillsätts. Lämpligt datum för behandling i bildningsnämnden är den 12 december. En översyn av avgifterna i kulturskolan ska göras och i samband med det ska en taxa för instrumenthyra tas fram. Projektbeskrivning och ansökan gällande Blåsakademi är begärd och den kommer sedan att lämnas vidare till Glasrikesuppdraget för behandling. Alsbodagen genomförs den 2 november och med i programmet finns The Glass Factory med nytt glas i utställningarna, visningar och glasmålning för barn. Gratis inträde hela dagen. Film i Glasriket genomförs den 24 oktober till den 3 november. Invigningen sker i Åseda den 24 oktober. Kristallmuseets lokaler diskuterades. Planering av framtida arrangemang diskuterades, bl.a. aktiviteter under höstlovet och kulturhelg med tema motor under våren Biblioteken kommer att genomföra en större uppgradering av bibliotekssystemet och en ny bibliotekswebb, där samtliga bibliotek i Kalmar län kommer att finnas, är på gång. Vision utser varje år Årets kulturkommun och kulturavdelningen avser att arbeta med ambitionen att bli utsedda inom de tre närmsta åren. En rapport gällande revidering av Emmaboda kommuns kulturmiljöprogram kommer att skickas in till länsstyrelsen under oktober månad tillsammans med en rekvisition av bidrag samt bidragsansökan för 2014.

15 Bildningsnämnden Rapport från kulturutskottet forts. Ett pressmeddelande har skickats ut från The Glass Factory gällande glashyttan i Boda Glasbruk. Med start hösten 2013 kommer hyttan att drivas av konstnären Åsa Jungnelius i samarbete med The Glass Factory, som hyr tid i hyttan. Verksamheten ska utvecklas till en plats för nyskapande regionala, nationella och internationella projekt. Bildningsnämnden beslutar anteckna informationen till protokollet.

16 Bildningsnämnden BIN 106 Dnr 20013:2 002 Delegationsärenden Anmälan av delegationsbeslut har inkommit från rektor på Vilhelm Mobergsgymnasiet VMG 13:1-3, rektor på Bjurbäcksskolan F /13 samt från bildningschefen Bf 45/13. Bildningsnämnden beslutar anteckna härom till protokollet.

17 Bildningsnämnden BIN 107 Dnr 2013: Kurser och konferenser Emmabodakonferensen genomförs den 8 november En inbjudan har inkommit till föreläsningen Lustfyllt lärande - Demokrati Delaktighet en kväll om hur vi tillsammans kan utforska världen värden och skapa delaktighet och ett lustfyllt lärande. Föreläsare är Harold Göthson, Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Föreläsningen är den 11 november kl i Emmaboda Folkets hus. Bildningsnämnden beslutar att inbjudan till Emmabodakonferensen ska gälla både ordinarie ledamöter och ersättare och att konferensavgift och arvode bekostas av nämnden. Bildningsnämnden beslutar att inbjudan till föreläsningen med Harold Göthson ska skickas ut för kännedom till nämndens politiker. Arvode betalas inte ut.

18 Bildningsnämnden BIN 108 Rapporter Dnr 2013: Skolinspektionen har översänt beslut gällande ansökan från Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Kalmar kommun. Dnr 2013:1 047 Skolverket har i samarbete med Linnéuniversitetet skickat ut ett erbjudande om kompetensutvecklingsinsats för språk-, läs- och skrivutvecklare Språk i alla ämnen för alla elever. Dnr 2013: Kommunfullmäktige har den 16 september 2013 besvarat ett medborgarförslag gällande faddrar för gymnasieelever inom det yrkesområde/studieområde eleverna har intresse av. Ett faddersystem ska införas på prov på ekonomiprogrammet på Vilhelm Mobergsgymnasiet med start läsåret 2013/2014. Kommunens näringslivsutvecklare får dessutom i uppdrag att tillsammans med rektorn på gymnasiet göra en utvärdering våren 2014 om fortsatt implementering på övriga teoretiska program. Dnr 2012: Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2013 att uppdra till bildningsnämnden att vidta föreslagna åtgärder i enlighet med bibliotekschefens och verksamhetschefens skrivelse gällande medborgarförslag om att flytta Eriksmåla bibliotek till f.d. Föreningsbankens lokal på Postvägen i Eriksmåla. I skrivelsen föreslås en utveckling av biblioteket i Eriksmåla på nuvarande plats och i nuvarande lokal till ett attraktivt minibibliotek. Kommunfullmäktige beslutade vidare att ändringen att barnen på förskolan Solgläntan ska sova på första plan ska ske i samband med förändringarna i lokalens första plan. Dnr 2013: Kommunfullmäktige fastställde den 16 september 2013 sammanträdestider för kommunstyrelse och kommunfullmäktige Dnr 2012: Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2013 om tilläggsanslag till socialnämnden för kostnader i samband med projektet Nya Tider t.o.m. mars månad Inga nya äskanden om tilläggsanslag kommer dock att beviljas.

19 Bildningsnämnden Rapporter forts. Dnr 2012: Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2013 om ett tilläggsanslag till bildningsnämnden på kronor för att kunna driva en yrkesutbildning inom vård och omsorg under hösten Dnr 2013: Språklärarnas riksförbund och Svenska Klassikerförbundet har i en skrivelse till kommunerna pläderat för att det humanistiska programmet ska bevaras eller införas på skolorna som en valmöjlighet inför kommande gymnasieval. Dnr 2013:1 047 Kulturhandläggare Nanna Johannisson har till Kulturrådet skickat in en redovisning av bidrag till Skapande skola 2012/2013. Bildningsnämnden beslutar anteckna rapporterna till protokollet.

20 Bildningsnämnden BIN 109 Dnr 2013: Övriga frågor Sedan höstterminen 2013 bedriver bildningsförvaltningen SFI-undervisningen i kommunen, efter att ABF sagt upp kontraktet gällande undervisningen. Sedan januari 2013 har gymnasieskolan och förvaltningsledning tillsammans med tekniska förvaltningen diskuterat olika lösningar för att finna lämpliga undervisningsytor inom kommunens lokalbestånd. I dagsläget bedrivs undervisningen i hyrda lokaler i Emmaboda Folkets Hus. Hyreskontraktet löper ut per den 31 december Under våren 2013 framfördes möjligheten att använda den s.k. Röda skolan på Bjurbäcksskolans område som inrymmer särskolans sex elever samt särvux. Alternativet att integrera särskolan och träningsskolan i högstadiebyggnaden började utredas. De organisatoriska och byggnadstekniska förutsättningarna för detta undersöktes och olika arbetsmiljökonsekvensanalyser genomfördes under hösten. Föräldrar och vårdnadshavare informerades om planerna. Såväl personal, elever och skolledning som föräldrar ställer sig principiellt positiva till en integrering av särskolan/träningsskolan till lokaler inne i högstadiet förutsatt att lokalerna anpassas efter elevernas behov. Nuvarande särskolelokaler kan då frigöras för SFI-undervisning och komvux, som på så sätt blir samlade under ett tak. Bildningsnämnden har vid ett flertal tillfällen fått redogörelser och information samt genomfört studiebesök i de aktuella lokalerna under sina enskilda överläggningar. Bildningsnämnden beslutar att särskolan/träningsskolan flyttas till lokaler på Bjurbäcksskolan 7-9 förutsatt att lokalerna anpassas efter elevernas behov. Ajournering begärs kl Mötet återupptas kl Ordföranden finner att två förslag föreligger angående tidpunkten för flytten. Ordföranden föreslår att särskolan/träningsskolan flyttar sin verksamhet till höstterminens start Ann Helene Jonsson (M) föreslår att särskolan/träningsskolan flyttar sin verksamhet till vårterminens start 2014 under förutsättning att allt är iordningställt.

21 Bildningsnämnden Övriga frågor forts. Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att bildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Bildningsnämnden beslutar att särskolan/träningsskolan flyttas till lokaler på Bjurbäcksskolan 7-9 till höstterminens start 2014, förutsatt att lokalerna anpassas efter elevernas behov Ann Helene Jonsson (M), Emma Åhlander Hansson (M), Sara Södergård (M), Jan Granlund (C) och Carl-Gunnar Holst (C) reserverar sig mot beslutet. Karin Rask (C) meddelar att hon stödjer beslutet om att särskolan/träningsskolan flyttar till Bjurbäcksskolan 7-9 till höstterminens start Andreas Garami (S) föreslår att rektor för Bjurbäcksskolan 7-9 bjuds in till nämndens enskilda överläggningar den 21 november för att lämna en lägesrapport gällande lärarlegitimationer samt informera om schemaläggningen för eleverna. Vid LUPP-redovisningen den 23 oktober framkom elevernas synpunkter på bl.a. antalet håltimmar i schemat. Bildningsnämnden beslutar att bjuda in rektor Magnus Assarsson på Bjurbäcksskolan 7-9 till nämndens enskilda överläggningar den 21 november 2013.

Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17)

Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17) Bildningsnämnden 2013-08-29 1 (17) Plats och tid Moberg torsdagen den 29 augusti 2013 kl. 15.00-16.45 Sammanträdet inleds med en tyst minut för Patrik Ideström (S). Beslutande Övriga deltagande Utses att

Läs mer

Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13)

Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13) Bildningsnämnden 2009-09-03 1 (13) Plats och tid Glasblåsaren, Emmaboda Folkets Hus torsdagen den 3 september 2009 kl 15.00-16.05. Ajournering kl 15.10-15.30. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010 1 (10) Plats och tid Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Sven Weitner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Bildningsnämnden 2011-05-25 1 (18) Maj-Brith Andersson (s)

Bildningsnämnden 2011-05-25 1 (18) Maj-Brith Andersson (s) Bildningsnämnden 2011-05-25 1 (18) Plats och tid Moberg onsdagen den 25 maj 2011 kl 15.00-16.05. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Mickael Fransson (s) Erik Fors (s) Christer

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-18

Sammanträdesdatum 2014-08-18 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket, kl. 18.00-20.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-09 1 (17) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-11-11 kl. 8:30-11:30

Socialnämnden 2014-12-09 1 (17) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-11-11 kl. 8:30-11:30 1 (17) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-11-11 kl. 8:30-11:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Benny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M) ordförande 1(6) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 16.10 Ajournering: kl 15.30 15.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Övriga deltagare Utses

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-02-28 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) Hans-Börje Andersson, personalchef Per Sundelius,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer