Anna-Karin Hidemyr Ekonom Pauline du Puy Personalsekreterare Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton (KD) Daniel Blomqvist (S) tjänstgörande ersättare Annika Erikssen (S) Rebecca Stjärnås (V) justerande Maria Sundqvist (S) Övriga deltagande Eddie Jellinek Förvaltningschef Malena Lundberg Förvaltningssekreterare Anna-Karin Hidemyr Ekonom Pauline du Puy Personalsekreterare Mattias Gustafsson Utvecklingsledare Rune Ström Repr. Lärarförbundet Elizabeth Strid Repr. Lärarförbundet Marie Kron Repr. Lärarnas riksförbund Anders Larsson Repr. Lärarnas riksförbund Utses att justera Rebecca Stjärnås Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Beslutande organ Malena Lundberg Kenth Wengholm Rebecca Stjärnås ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift Malena Lundberg

2 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 99 Ajournering Val av protokollsjusterare Godkännande av dagordning Arbetsutskottets protokoll Handlingsplan avseende minskat elevantal på Fågelviksgymnasiet Avveckling av program vid Fågelviksgymnasiet Bidrag till fristående gymnasieskolor år Beslutsprocessen avseende personalärenden Lärarbehörighet - lägesrapport Svar på motion om läxhjälp Religiösa inslag i verksamheten Läsårstider 2012/ Barnomsorgsfrågor Fyllnadsval Sammanträdesdagar för Barn- och utbildningsnämnden Gymnasium Skaraborg Delegationsbeslut Tillkommande information 23

3 Barn- och utbildningsnämnden BUN 99 Ajournering Sammanträdet ajourneras för överläggning i partigrupperna mellan kl Ordförande föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ajournering mellan kl för överläggning i partigrupperna.

4 Barn- och utbildningsnämnden BUN 100 Val av protokollsjusterare Arbetsutskottets beslut Jämte ordförande utses Rebecca Stjärnås till att justera dagens protokoll.

5 Barn- och utbildningsnämnden BUN 101 Godkännande av dagordning Arbetsutskottets beslut Dagordningen fastställs enligt upprättat förslag.

6 Barn- och utbildningsnämnden BUN 102 Arbetsutskottets protokoll Protokollen från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från , , , , samt noteras och läggs till handlingarna.

7 Barn- och utbildningsnämnden BUN 103 Dnr Handlingsplan avseende minskat elevantal på Fågelviksgymnasiet Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom upprättad handlingsplan avseende minskat elevantal vid Fågelviksgymnasiet samt tillhörande bilaga alternativ två. Handlingsplan avseende minskat elevantal vid Fågelviksgymnasiet. Vid den ekonomiska uppföljningen i oktober 2011 prognostiserades ett underskott i Barn- och utbildningsnämndens verksamhet motsvarande 6,8 mkr. Den enskilt viktigaste orsaken till underskottet är ett kraftigt minskat elevtal vid Fågelviksgymnasiet. Organisationen vid Fågelviksgymnasiet är härigenom överdimensionerat med motsvarande 3,3 mkr för Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav förvaltningen, tillsammans med skolledningen vid Fågelviksgymnasiet, att upprätta en handlings/åtgärdsplan och vidta nödvändiga åtgärder för att minska årets ekonomiska underskott och få en budget i balans Förvaltningschefen har även fått i uppdrag att se över Fågelviksgymnasiets ledningsorganisation samt tillhörande administrativa funktioner och rutiner. (BUNAU ) Eddie Jellinek redogör för upprättad handlingsplan samt tillhörande bilaga där tre alternativ redovisas. s beredning Arbetsutskott har beslutat att fortlöpande kalla till extra sammanträden för uppföljning av hur processen fortskrider kring framtagandet av den handlingsplan som ska redovisa Fågelviksgymnasiets framtida organisation och visionsarbete. BUNAU (extrainsatt) Förvaltningschef och personalsekreterare lämnar aktuell lägesrapport över hittills vidtagna insatser och planerade åtgärder. BUNAU (extrainsatt) Arbetsutskottet anmodar kontinuerlig återrapportering i ärendet från förvaltning och skolledningen vid Fågelvik och beslutar om ett extra sammanträde dit skolledningen vid Fågelvik kallas för information/redogörelse av hur processen fortskrider kring framtida organisation och visionsarbete.

8 Barn- och utbildningsnämnden BUNAU Vid arbetsutskottets sammanträde 22 november 76 uppmanades skolledningen vid Fågelviksgymnasiet att fullfölja arbetet med handlingsplanens färdigställande under fortsatt ledning av förvaltningschefen samt att till det extrainsatta sammanträdet den 29 november redovisa handlingsplanen. BUNAU (extrainsatt) Arbetsutskottet flyttar det extrainsatta sammanträdet från den 6 till den 5 december. Förvaltningschefen får i uppdrag att till sammanträdet den 5 december presentera en fullständig och än mer konkret handlingsplan avseende minskat elevantal på Fågelviksgymnasiet. BUNAU (extrainsatt) Förvaltningschefen får i uppdrag att sammanställa tre alternativa handlingsplaner för för att Barn- och utbildningsnämnden ska få en budget i balans. Arbetsutskottet beslutar om ett extra sammanträde den 12 december, kl BUNAU (extrainsatt) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att ställa sig bakom upprättad handlingsplan samt tillhörande bilaga alternativ två, i syfte att nå en budget i balans Barn- och utbildningsnämnden har till Kommunstyrelsen (KS) lämnat en analys över uppkommet underskott samt redovisat en preliminär handlingsplan för det fortsatta arbetet kring Fågelviksgymnasiets anpassning till ett minskat elevantal. Ytterligare en återrapportering sker vid Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december. Delges Skolledningen vid Fågelviksgymnasiet

9 Barn- och utbildningsnämnden BUN 104 Dnr Avveckling av program vid Fågelviksgymnasiet Det Estetiska programmet samt det Industritekniska programmet vid Fågelviksgymnasiet avvecklas från och med höstterminen Reservationer Maria Sundqvist (S) har , efter sammanträdets avslutande, inkommit med en skriftlig reservation mot beslutet vilken biläggs protokollet. Fågelviksgymnasiets framtida organisation Eddie Jellinek föredrar. s beredning Förvaltningen har, tillsammans med skolledningen vid Fågelviksgymnasiet, fått i uppdrag att redovisa Fågelviksgymnasiets framtida organisation Antalet elever i gymnasieåldern de kommande tre åren är nedåtgående. Läsåren 2014/2015 beräknas det vara 355 elever, vilket innebär ca 90 elever färre jämfört med läsåret 2012/2013. Inför kommande läsår har gymnasieeleverna att välja mellan tolv nationella program. Det relativt breda programutbudet förutsätter att antalet elever är tillräckligt för att garantera hög kvalitet och god ekonomi. Bedömningen är dock att elevunderlaget de närmaste åren inte kan motivera nuvarande programutbud. Delges Skolledningen vid Fågelviksgymnasiet Antagningskansliet, Gymnasium Skaraborg

10 Barn- och utbildningsnämnden BUN 105 Dnr Bidrag till fristående gymnasieskolor år 2012 Beslutanderätten gällande fastställande av bidrag till fristående gymnasieskolor avseende bidragsbelopp per program och elev för år 2012 delegeras till förvaltningschef. Fastställande av bidrag till fristående gymnasieskolor avseende bidragsbelopp per program, elev och år ska fastställas av Barn- och utbildningsnämnden och delges berörda fristående gymnasieskolor innan utgången av december månad. Malena Lundberg föredrar. s beredning Det pågående planeringsarbetet med Fågelviksgymnasiets framtida organisation etc. kan eventuellt innebära att rubricerat ärende inte är färdigberett till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 13 december. Om detta inträffar så önskar förvaltningen att beslutanderätten om fastställande av bidragsbelopp delegeras av nämnden till förvaltningschef alternativt nämndens ordförande. Delges Eddie Jellinek

11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 106 Dnr Beslutsprocessen avseende personalärenden Beslutanderätten gällande uppsägning av personal på grund av arbetsbrist delegeras till nämndens arbetsutskott under perioden Anpassning av beslutsprocessen avseende personalärenden. Förvaltningsledningen förordar en förändring i gällande delegationsordning avseende uppsägning av personal pga. arbetsbrist. Effektivisering och situationsanpassning framförs som huvudorsak Pauline du Puy föredrar. s beredning I Barn och utbildningsnämndens delegationsordning från framgår det, enligt delegationsområdet Personalärenden nr 419, att beslut om uppsägning av personal pga. arbetsbrist fattas av Barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att delegera beslutsfattande antingen till dess arbetsutskott eller till ledamot/ersättare i nämnden eller till tjänsteman i kommunen. Beslut med stöd av delegation utgör juridiskt sett ett nämndens beslut. Det jämställs med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte ändra beslutet, men kan vid olämplig användning återkalla lämnad delegation. Beslut som fattas på delegation ska dokumenteras och återrapporteras skriftligen till nämnden där så anges i delegationsförteckningen. Syftet med återrapporteringen är: Information om vilka beslut som fattas. Kontroll hur beslut har fattats. Registrering av beslut. Registreringen har betydelse för när besvärstiden ska räknas. Besvärstiden börjar från när protokoll över beslutet tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

12 Barn- och utbildningsnämnden BUN 107 Dnr Lärarbehörighet - lägesrapport Informationen noteras. Med anledning av införandet av legitimation för lärare och förskollärare genomförs en inventering av personalens behörigheter. Aktuell lägesrapport lämnas kring förvaltningens fortsatta arbete i ärendet. Pauline du Puy föredrar.

13 Barn- och utbildningsnämnden BUN 108 Dnr Svar på motion om läxhjälp Skolans uppdrag är att ta hänsyn till barns och elevers olika behov samt att ge stöd och stimulans så barn/elever utvecklas så långt som möjligt. Strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. I detta uppdrag ingår således även stöd/hjälp gällande elevers läxor. Barn- och utbildningsnämnden noterar att organiserad läxhjälp redan anordnas då verksamheten organiseras av rektor och utifrån uppdragen i skollag och läroplan. Utgångspunkten är bl a följande: Skolan ska erbjuda strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt (LGR11) Samarbetsformer mellan skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs utvecklings och lärande (LGR 11) Nämndens ledamöter uppmanas att lyfta frågan kring läxstöd vid fadderbesök i verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden anser härmed att motionen om läxhjälp i förskoleklass-åk 5, åk 6-9 och gymnasiet ska anses som besvarad enligt framlagt förslag. Kommunfullmäktige har överlämnat motion om läxhjälp i årskurserna F-5, 6-9 och gymnasiet för beredning till Barn- och utbildningsnämnden. Motionären yrkar att behovet av organiserad läxhjälp utreds. Mattias Gustafsson föredrar. s beredning Riktad läxhjälp finns idag, i mer eller mindre omfattning på alla skolor i Tibro. Insatsen är riktad i den meningen att målgruppen f n är de elever som - inom skolans alternativt klassens ram - har ett åtgärdsprogram eller motsvarande och behöver extra tid och stöd för att nål uppsatta mål. Fågelvik: Riktad läxhjälp inom resursenheten, alla har inte möjlighet att ta del av denna resurs. Häggetorp: Riktad läxhjälp till enskilda elever utifrån åtgärdsprogram. Åk 4 ca 40 min per vecka och åk 5 ca 60 min per vecka.

14 Barn- och utbildningsnämnden Nybo: Läxhjälp mån - tor, en timma per dag. Lärare och fritidsledare planerar verksamheten. Ransberg: Inget organiserat för hela skolan, endast enstaka elev utifrån enskilt behov. Smuleberg: Inget organiserat för hela skolan endast inom vissa klasser så lärare kombinerar läxhälp och planering i slutet av dagen. Det pågår diskussioner på alla skolor hur denna verksamhet kan utvecklas, vilka utgår från följande huvudpunkter: Organisation Hur kan vi nyttja personalens kompetens bättre? Vilket ansvar kan läggas på fritidshemmets personal? Verktyg Hur kan IT-stöd som t ex First Class, MSN etc användas? Omfattning Kan antalet elever (som kan ges möjlighet) utifrån ovanstående utökas? Rektorsgruppen pekar dock på att en omprioritering av tillgängliga resurser krävs om alla elever ska ha tillgång till organiserad läxhjälp. Delges Kommunfullmäktige

15 Barn- och utbildningsnämnden BUN 109 Dnr Religiösa inslag i verksamheten Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom ledningsgruppens förslag till rutiner och förhållningssätt kring religiösa inslag i förskolans och skolans verksamhet enligt nedan. Nämnden beslutar att rutinerna ska utgöra en politisk riktlinje samt att dessa ska publiceras på förvaltningens webbplats. Informationsbrev från föreningar och samfund som delas ut inom förskolans/skolans verksamhet Förskolan/skolan ska kritiskt granska innehållet av aktiviteten. Den får inte innehålla religiösa eller politiska inslag, men ett religiöst samfund eller politiskt parti kan vara arrangör. Om informationen sprids via förskola/skola ska den ha i syfte att gagna barn och elevers fritidssysselsättning. Religiösa platser i undervisningssyfte Förskolans och skolans aktiviteter/undervisning ska ha sin utgångspunkt i det som anges i läroplan/kursplan. Syftet med ett besök vid exempelvis en religiös plats ska kunna härledas i dessa styrdokument samt i den pedagogiska planeringen. Skol- och terminsavslutningar Avslutningar kan hållas i religiösa rum där tonvikten ska läggas på den gemensamma samvaron. Skolan är huvudaktören och religiösa företrädare får hålla tal men ingen bön. Trosbekännelse, välsignelse eller andra religiösa inslag får inte heller förekomma. Dock tillåts traditionella psalmer såsom Den blomstertid nu kommer. Skriftlig begäran har inkommit till Barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen från ett föräldrapar om att religiösa inslag i barnomsorgen och skolans verksamhet ska upphöra såvida dessa inte har sin grund i undervisningen. Mattias Gustafsson föredrar. s beredning Arbetsutskottet överlämnade ärendet till barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp för vidare beredning och diskussion kring gemensamma rutiner och förhållningssätt av religiösa inslag i förskolans och skolans-

16 Barn- och utbildningsnämnden verksamhet. Ledningsgruppen föreslår rutiner kring: Informationsbrev från föreningar och samfund som ges ut inom förskolans/skolans verksamhet Religiösa platser i undervisningssyfte Skol- och terminsavslutningar. Delges Berört föräldrapar Förvaltningens ledningsgrupp Förvaltningens webbansvarig

17 Barn- och utbildningsnämnden BUN 110 Dnr Läsårstider 2012/2013 Läsårstider och arbetsårstider för grund- och gymnasieskolan läsåret 2012/2013 fastställs enligt upprättat förslag. Förslag till läsårstider och arbetsårstider för grund- och gymnasieskolan för läsåret 2012/2013. Mattias Gustafsson föredrar. Delges Förvaltningens ledningsgrupp Förvaltningens webbansvarig

18 Barn- och utbildningsnämnden BUN 111 Dnr Barnomsorgsfrågor Redovisad lägesrapport kring barnomsorgsfrågor noteras. Personalförstärkning inom pedagogisk omsorg tillstyrks. Aktuell lägesrapport kring barnomsorgsfrågor Eddie Jellinek föredrar. s beredning En tillfällig förskoleavdelning startar upp i januari 2012, belägen i en lägenhet vid bostadsområdet Skattegården. Samliga platser är tillsatta. Ansvarig rektor är Anita Wirtberg. Tibro kommun har en barnomsorgsgaranti som innebär att alla barn ska få en plats i barnomsorgen inom fyra månader efter ansökningsdatum. Förvaltningschef påtalar att på grund av det stort söktryck av barnomsorgsplatser kan det innebära att barnomsorgsgarantin blir svår att säkerställa. Pedagogisk omsorg har inga platser tillgängliga, men ett stort antal barn finns med omsorgsbehov på obekväma tider. För närvarande har den pedagogiska omsorgen tagit emot fem barn extra för att minska på söktrycket. Arbetsbelastningen har ökat för befintlig personal, vilket medfört övertid som ska tas ut i ledig tid. Behov redovisas om utökning med en tjänst i pedagogisk omsorg. Tjänstgöringsgraden avgörs utifrån aktuellt behov. Delges Central rektor Barnomsorg

19 Barn- och utbildningsnämnden BUN 112 Dnr Fyllnadsval Rebecca Stjärnås utses som personlig fadder till rektor vid Smulebergsskolan från 13 december december Fredrik Molin (V) har blivit entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Rebecca Stjärnås (V) har av Kommunfullmäktige ( ) valts som ny ledamot i nämnden för tiden 31 oktober december Malena Lundberg föredrar. Delges Marie Ahlander

20 Barn- och utbildningsnämnden BUN 113 Dnr Sammanträdesdagar för Barn- och utbildningsnämnden 2012 Sammanträdesdagar för nämndens verksamhetsår 2012 fastställs enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet Barn- och utbildningsnämnden 31 januari 21 februari 6 mars 27 mars 17 april 8 maj 22 maj 12 juni 21 augusti 11 september 25 september 16 oktober 6 november 27 november 11 december 15 januari 2013 Barn- och utbildningsnämndens årliga sammankomst med kommunens föräldraföreningar genomförs den 13 mars. Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar för Malena Lundberg föredrar. s beredning Följande ändringar mot föregående år: Samverkan sker först efter arbetsutskottets sammanträden. Detta innebär att handlingarna kommer de fackliga parterna till del en vecka innan samverkansmötet helt enligt FAS05. Samverkan kommer att ske en gång per månad dock ej under juli månad. Samverkan kring arbetsmiljöfrågor kommer att ske vid fyra enskilda tillfällen Arbetsutskottet sammanträden startar kl Nämndens sammanträden hålls 14 dagar efter samverkansmötena.

21 Barn- och utbildningsnämnden BUN 114 Gymnasium Skaraborg Informationen noteras. Gymnasium Skaraborg är en stående punkt vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde. Kenth Wengholm föredrar. s beredning Sekreterartjänsten vid Styrelsen för Gymnasium Skaraborgs är nu tillsatt. I övrigt finns inget att rapportera.

22 Barn- och utbildningsnämnden BUN 115 Dnr Delegationsbeslut Delegationsbesluten noteras och läggs till handlingarna.

23 Barn- och utbildningsnämnden BUN 116 Tillkommande information Informationen noteras. a) Daniel Blomqvist informerar från fadderbesök vid Häggetorpsskolan den 8 november. b) Ann Ohlsson informerar från sammanträde med Folkhälsorådet den 6 december. c) Annika Singleton efterfrågar genomströmningen av elever vid Transportutbildningens truckförarutbildning. Förvaltningschef återkommer med statistikuppgifter kring detta. d) Skolutvecklingsgruppen besökte Högskolan i Skövde den 5 december för att ta del av ett föredrag från Anders Jacobsson, professor i pedagogik, kring PISA/TIMS-rapporterna. e) Annika Erikssen informerade från senaste sammanträde med Rådet med funktionshinderfrågor. Delges Eddie Jellinek

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Tapetsören, kl. 17.00-20.40 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (F) Annika Singleton (KD) Annica Erikssen (S) Maria Sundqvist (S) Rebecka Stjärnås (V)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-04 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats Häggetorpsskolan, och tid kl 18.00-20.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Ann Ohlsson (FP) Hans Dahm (S) Maria Sundqvist (S) Annica Erikssen (S) Rebecca

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (17) Fredrik Molin. Malena Lundberg. Kenth Wengholm. Fredrik Molin. Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden (17) Fredrik Molin. Malena Lundberg. Kenth Wengholm. Fredrik Molin. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-14 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 18.00-22.00 Beslutande Kenth Wengholm (M) Ann Ohlsson (FP) Hans Dahm (S) Maria Sundqvist (S) Annica Erikssen (S) Fredrik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren, kl 17.15-21.30 ande Kenth Wengholm Nya Moderaterna Ordförande Ann Ohlsson Folkpartiet Liberalerna Hans Dahm Socialdemokraterna Ann Hall Gustafsson Centerpartiet kl.

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggetorpsskolan, kl 17.30-20.45 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Torbjörn Andersson (Fp) Annika Singleton (KD) Ann Hall Gustafsson (C) Kl.

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-04-14 Plats och tid Beslutande Tuvans förskola, Fagersanna Tisdagen den 14 april 2009, kl. 17.30 20.00 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Nyboskolan sal 412, kl. 17.30-20.30 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Maria Maric (KD) 17.30-19.50, tjänstgörande ers. Ann Hall Gustafsson (C) 18.00-20.30,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Gläntans förskola, kl. 17.30 20.30 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande, justerande Ann Ohlsson (Fp) Lena Åberg (Fp) Annika Singleton (KD) Ann Hall Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl. 13.30-17.10 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande Andreas Rännare (S) Maria Sundqvist (S) justerande Micael Algotsson (C)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (22)

Barn- och utbildningsnämnden (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-08 1 (22) Plats och tid Ängens förskola, kl 18.00 20.45 Beslutande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Ledamot Lena Åberg (FP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Musikskolan, kl 17.30-19.30 ande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) justerande Maria Maric (KD) tjänstgörande ersättare för T. Johansson Ann Hall Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-06-09 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Mästaren, Tibro Tisdagen den 9 juni 2009, kl. 17.30 19.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-11 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-09-22 Plats och tid Beslutande Gärdhem skola samt Kommunhuset, Tibro Tisdagen den 22 september 2009, kl. 17.30 19.50

Läs mer

Annette Larsson Rektor 1-3

Annette Larsson Rektor 1-3 Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-21 1 (18) Plats och tid Häggetorpsskolan, kl. 18.00-22.00 Beslutande Kenth Wengholm (M) Ann Ohlsson (FP) Justerande Hans Dahm (S) Daniel Blomqvist (S) Tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren, kl. 13.30-17.05 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande Andreas Rännare (S) Micael Algotsson (C) justerande Erik Lundgren

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-13 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-11-17 Plats och tid Beslutande Nyboskolan i Tibro Tisdagen den 17 november 2009, kl. 17.30 19.30 Ann Ohlsson (fp) ordförande

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-11 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-10-20 Plats och tid Beslutande Fågelviksgymnasiet i Tibro Tisdagen den 20 oktober 2009, kl. 17.30 20.00 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Inredia, kl. 15.15-16.30 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Erik

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Marie Ahlander Rektor 1 Jessica Fingal Lärare 1 Rose-Marie Persson Lärare 1 Ann-Sofie Jonassson Lärare 1 Conny Andersson Lärare 1

Anna-Karin Hidemyr Marie Ahlander Rektor 1 Jessica Fingal Lärare 1 Rose-Marie Persson Lärare 1 Ann-Sofie Jonassson Lärare 1 Conny Andersson Lärare 1 Barn- och utbildningsnämnden 2010-02-02 1 (16) Plats och tid Smulebergsskolan, kl 17.30-20.30 Beslutande Ann Ohlsson (fp) ordförande Hans Dahm (s) vice ordförande Kenth Wengholm (m) ledamot Michael Hallgren

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-05-12 Plats och tid Beslutande Motorstadion, Tibro Tisdagen den 12 maj 2009, kl. 17.30 20.00 Ann Ohlsson (fp) ordförande

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-08-25 Plats och tid Beslutande Kullerbyttans förskola, Tibro Tisdagen den 25 augusti 2009, kl. 17.30 19.00 Ann Ohlsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, tisdagen den 17 maj 2016 kl 13:30 15.40 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ordförande Ann-Britt Danielsson (M) Vice ordförande Michael Hallgren (M) ersätter M. Marić Eva Eklund (S) ersätter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren, kl. 13.30-16.45 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ordförande Andreas Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Erik Lundgren (MP) Ann Ohlsson (Fp) Maria Maric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-07 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 17.30-20.30 Beslutande Ann Ohlsson (FP) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Kenth Wengholm (M) Ledamot Jan Jarlhed

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Familjecentralen samt Mästaren, kl 17.30-20.00 ande Hans Dahm Socialdemokraterna vice ordförande Ann Ohlsson Folkpartiet Liberalerna justerande Torbjörn Andersson Folkpartiet Liberalerna

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kavelbron Event, kl. 13.30-16.30 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ann-Britt Danielsson (M) Andreas Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Ann Ohlsson (L) justerande Peter Björklund

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-03-18 24. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-03-18, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-03-18 24. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-03-18, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-03-18 24 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-03-18, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Fågelviksgymnasiet, sammanträdesrummet kl Anna-Karin Hidemyr Ekonom

Fågelviksgymnasiet, sammanträdesrummet kl Anna-Karin Hidemyr Ekonom Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-07 1 (33) Plats och tid Fågelviksgymnasiet, sammanträdesrummet kl 17.30-19.30 Beslutande Ann Ohlsson (FP) Ordförande Kenth Wengholm (M) Ledamot Michael Hallgren (M)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn och utbildning 2009-04-15 24 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.40 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Charlotte Matsson m vice ordförande Leif Andersson c ledamot Inga-Lill Bertilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren, kl. 13.30-19.10 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande Andreas Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Erik

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-01-10 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Frånvarande Övriga deltagande Utses att justera Claes Jägevall (FP) Alda Danial

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ängens förskola, kl 17.30 20.15 ande Kenth Wengholm Nya Moderaterna ordf. Hans Dahm Socialdemokraterna vice ordf. Ann Ohlsson Folkpartiet Liberalerna Annika Singleton Kristdemokraterna kl.

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67 Plats och tid Inredia, måndagen den 30 maj 2016 kl 18:00-18:45 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, tisdagen den 14 juni 2016 kl 13.30-17.00 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ordförande Ann-Britt Danielsson (M) Vice ordförande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare (S) Maria Sundqvist

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Reine Johansson. Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Reine Johansson. Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 73 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 13.00-17.20 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande Anette Karlsson (M) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.30-15.50 ajournering kl 14.45-14.50 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 Lena Rosvall (S), ordförande Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-03-10 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Skolkansliet 2008-11-12 kl 14.00 17.10 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (17)

Barn- och utbildningsnämnden (17) Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-03 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Familjecentralen, kl 18.00-22.00 Beslutande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice Ordförande Ann Ohlsson (FP) Ledamot,

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 7 september 2005 kl. 13.00-14.50. Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 24-30 Ann Ludwigsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 25 oktober 2016 kl 13:30-16.30 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ordförande Ann-Britt Danielsson (M) Vice ordförande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare (S) Maria Sundqvist

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2017-10-19 - Skånes Fagerhultrummet i kommunhuset kl. 13.30-16.30 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Anneli Eskilandersson (SD)

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer:

Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP) Carina Stenman (KD) Utses att justera: Carina Stenman Paragrafer: 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, Grå rummet, torsdagen den 4 februari 2010 kl. 09.00-11.40 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-19 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-19 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-19 1(7) Plats och tid Hälsö skola, Öckerö, klockan 16.00 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 REGION GOTLAND Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 Ärenden: BUN au 27 Månadsrapport februari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Framtidens gymnasieskola i Tibro

Framtidens gymnasieskola i Tibro Sida 5 (6) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-29 Dnr 2016-000139 61 KS 37 Framtidens gymnasieskola i Tibro Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att organisera

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer