Anna-Karin Hidemyr Ekonom Pauline du Puy Personalsekreterare Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton (KD) Daniel Blomqvist (S) tjänstgörande ersättare Annika Erikssen (S) Rebecca Stjärnås (V) justerande Maria Sundqvist (S) Övriga deltagande Eddie Jellinek Förvaltningschef Malena Lundberg Förvaltningssekreterare Anna-Karin Hidemyr Ekonom Pauline du Puy Personalsekreterare Mattias Gustafsson Utvecklingsledare Rune Ström Repr. Lärarförbundet Elizabeth Strid Repr. Lärarförbundet Marie Kron Repr. Lärarnas riksförbund Anders Larsson Repr. Lärarnas riksförbund Utses att justera Rebecca Stjärnås Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Beslutande organ Malena Lundberg Kenth Wengholm Rebecca Stjärnås ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift Malena Lundberg

2 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 99 Ajournering Val av protokollsjusterare Godkännande av dagordning Arbetsutskottets protokoll Handlingsplan avseende minskat elevantal på Fågelviksgymnasiet Avveckling av program vid Fågelviksgymnasiet Bidrag till fristående gymnasieskolor år Beslutsprocessen avseende personalärenden Lärarbehörighet - lägesrapport Svar på motion om läxhjälp Religiösa inslag i verksamheten Läsårstider 2012/ Barnomsorgsfrågor Fyllnadsval Sammanträdesdagar för Barn- och utbildningsnämnden Gymnasium Skaraborg Delegationsbeslut Tillkommande information 23

3 Barn- och utbildningsnämnden BUN 99 Ajournering Sammanträdet ajourneras för överläggning i partigrupperna mellan kl Ordförande föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ajournering mellan kl för överläggning i partigrupperna.

4 Barn- och utbildningsnämnden BUN 100 Val av protokollsjusterare Arbetsutskottets beslut Jämte ordförande utses Rebecca Stjärnås till att justera dagens protokoll.

5 Barn- och utbildningsnämnden BUN 101 Godkännande av dagordning Arbetsutskottets beslut Dagordningen fastställs enligt upprättat förslag.

6 Barn- och utbildningsnämnden BUN 102 Arbetsutskottets protokoll Protokollen från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från , , , , samt noteras och läggs till handlingarna.

7 Barn- och utbildningsnämnden BUN 103 Dnr Handlingsplan avseende minskat elevantal på Fågelviksgymnasiet Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom upprättad handlingsplan avseende minskat elevantal vid Fågelviksgymnasiet samt tillhörande bilaga alternativ två. Handlingsplan avseende minskat elevantal vid Fågelviksgymnasiet. Vid den ekonomiska uppföljningen i oktober 2011 prognostiserades ett underskott i Barn- och utbildningsnämndens verksamhet motsvarande 6,8 mkr. Den enskilt viktigaste orsaken till underskottet är ett kraftigt minskat elevtal vid Fågelviksgymnasiet. Organisationen vid Fågelviksgymnasiet är härigenom överdimensionerat med motsvarande 3,3 mkr för Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav förvaltningen, tillsammans med skolledningen vid Fågelviksgymnasiet, att upprätta en handlings/åtgärdsplan och vidta nödvändiga åtgärder för att minska årets ekonomiska underskott och få en budget i balans Förvaltningschefen har även fått i uppdrag att se över Fågelviksgymnasiets ledningsorganisation samt tillhörande administrativa funktioner och rutiner. (BUNAU ) Eddie Jellinek redogör för upprättad handlingsplan samt tillhörande bilaga där tre alternativ redovisas. s beredning Arbetsutskott har beslutat att fortlöpande kalla till extra sammanträden för uppföljning av hur processen fortskrider kring framtagandet av den handlingsplan som ska redovisa Fågelviksgymnasiets framtida organisation och visionsarbete. BUNAU (extrainsatt) Förvaltningschef och personalsekreterare lämnar aktuell lägesrapport över hittills vidtagna insatser och planerade åtgärder. BUNAU (extrainsatt) Arbetsutskottet anmodar kontinuerlig återrapportering i ärendet från förvaltning och skolledningen vid Fågelvik och beslutar om ett extra sammanträde dit skolledningen vid Fågelvik kallas för information/redogörelse av hur processen fortskrider kring framtida organisation och visionsarbete.

8 Barn- och utbildningsnämnden BUNAU Vid arbetsutskottets sammanträde 22 november 76 uppmanades skolledningen vid Fågelviksgymnasiet att fullfölja arbetet med handlingsplanens färdigställande under fortsatt ledning av förvaltningschefen samt att till det extrainsatta sammanträdet den 29 november redovisa handlingsplanen. BUNAU (extrainsatt) Arbetsutskottet flyttar det extrainsatta sammanträdet från den 6 till den 5 december. Förvaltningschefen får i uppdrag att till sammanträdet den 5 december presentera en fullständig och än mer konkret handlingsplan avseende minskat elevantal på Fågelviksgymnasiet. BUNAU (extrainsatt) Förvaltningschefen får i uppdrag att sammanställa tre alternativa handlingsplaner för för att Barn- och utbildningsnämnden ska få en budget i balans. Arbetsutskottet beslutar om ett extra sammanträde den 12 december, kl BUNAU (extrainsatt) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att ställa sig bakom upprättad handlingsplan samt tillhörande bilaga alternativ två, i syfte att nå en budget i balans Barn- och utbildningsnämnden har till Kommunstyrelsen (KS) lämnat en analys över uppkommet underskott samt redovisat en preliminär handlingsplan för det fortsatta arbetet kring Fågelviksgymnasiets anpassning till ett minskat elevantal. Ytterligare en återrapportering sker vid Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december. Delges Skolledningen vid Fågelviksgymnasiet

9 Barn- och utbildningsnämnden BUN 104 Dnr Avveckling av program vid Fågelviksgymnasiet Det Estetiska programmet samt det Industritekniska programmet vid Fågelviksgymnasiet avvecklas från och med höstterminen Reservationer Maria Sundqvist (S) har , efter sammanträdets avslutande, inkommit med en skriftlig reservation mot beslutet vilken biläggs protokollet. Fågelviksgymnasiets framtida organisation Eddie Jellinek föredrar. s beredning Förvaltningen har, tillsammans med skolledningen vid Fågelviksgymnasiet, fått i uppdrag att redovisa Fågelviksgymnasiets framtida organisation Antalet elever i gymnasieåldern de kommande tre åren är nedåtgående. Läsåren 2014/2015 beräknas det vara 355 elever, vilket innebär ca 90 elever färre jämfört med läsåret 2012/2013. Inför kommande läsår har gymnasieeleverna att välja mellan tolv nationella program. Det relativt breda programutbudet förutsätter att antalet elever är tillräckligt för att garantera hög kvalitet och god ekonomi. Bedömningen är dock att elevunderlaget de närmaste åren inte kan motivera nuvarande programutbud. Delges Skolledningen vid Fågelviksgymnasiet Antagningskansliet, Gymnasium Skaraborg

10 Barn- och utbildningsnämnden BUN 105 Dnr Bidrag till fristående gymnasieskolor år 2012 Beslutanderätten gällande fastställande av bidrag till fristående gymnasieskolor avseende bidragsbelopp per program och elev för år 2012 delegeras till förvaltningschef. Fastställande av bidrag till fristående gymnasieskolor avseende bidragsbelopp per program, elev och år ska fastställas av Barn- och utbildningsnämnden och delges berörda fristående gymnasieskolor innan utgången av december månad. Malena Lundberg föredrar. s beredning Det pågående planeringsarbetet med Fågelviksgymnasiets framtida organisation etc. kan eventuellt innebära att rubricerat ärende inte är färdigberett till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 13 december. Om detta inträffar så önskar förvaltningen att beslutanderätten om fastställande av bidragsbelopp delegeras av nämnden till förvaltningschef alternativt nämndens ordförande. Delges Eddie Jellinek

11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 106 Dnr Beslutsprocessen avseende personalärenden Beslutanderätten gällande uppsägning av personal på grund av arbetsbrist delegeras till nämndens arbetsutskott under perioden Anpassning av beslutsprocessen avseende personalärenden. Förvaltningsledningen förordar en förändring i gällande delegationsordning avseende uppsägning av personal pga. arbetsbrist. Effektivisering och situationsanpassning framförs som huvudorsak Pauline du Puy föredrar. s beredning I Barn och utbildningsnämndens delegationsordning från framgår det, enligt delegationsområdet Personalärenden nr 419, att beslut om uppsägning av personal pga. arbetsbrist fattas av Barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att delegera beslutsfattande antingen till dess arbetsutskott eller till ledamot/ersättare i nämnden eller till tjänsteman i kommunen. Beslut med stöd av delegation utgör juridiskt sett ett nämndens beslut. Det jämställs med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte ändra beslutet, men kan vid olämplig användning återkalla lämnad delegation. Beslut som fattas på delegation ska dokumenteras och återrapporteras skriftligen till nämnden där så anges i delegationsförteckningen. Syftet med återrapporteringen är: Information om vilka beslut som fattas. Kontroll hur beslut har fattats. Registrering av beslut. Registreringen har betydelse för när besvärstiden ska räknas. Besvärstiden börjar från när protokoll över beslutet tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

12 Barn- och utbildningsnämnden BUN 107 Dnr Lärarbehörighet - lägesrapport Informationen noteras. Med anledning av införandet av legitimation för lärare och förskollärare genomförs en inventering av personalens behörigheter. Aktuell lägesrapport lämnas kring förvaltningens fortsatta arbete i ärendet. Pauline du Puy föredrar.

13 Barn- och utbildningsnämnden BUN 108 Dnr Svar på motion om läxhjälp Skolans uppdrag är att ta hänsyn till barns och elevers olika behov samt att ge stöd och stimulans så barn/elever utvecklas så långt som möjligt. Strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. I detta uppdrag ingår således även stöd/hjälp gällande elevers läxor. Barn- och utbildningsnämnden noterar att organiserad läxhjälp redan anordnas då verksamheten organiseras av rektor och utifrån uppdragen i skollag och läroplan. Utgångspunkten är bl a följande: Skolan ska erbjuda strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt (LGR11) Samarbetsformer mellan skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs utvecklings och lärande (LGR 11) Nämndens ledamöter uppmanas att lyfta frågan kring läxstöd vid fadderbesök i verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden anser härmed att motionen om läxhjälp i förskoleklass-åk 5, åk 6-9 och gymnasiet ska anses som besvarad enligt framlagt förslag. Kommunfullmäktige har överlämnat motion om läxhjälp i årskurserna F-5, 6-9 och gymnasiet för beredning till Barn- och utbildningsnämnden. Motionären yrkar att behovet av organiserad läxhjälp utreds. Mattias Gustafsson föredrar. s beredning Riktad läxhjälp finns idag, i mer eller mindre omfattning på alla skolor i Tibro. Insatsen är riktad i den meningen att målgruppen f n är de elever som - inom skolans alternativt klassens ram - har ett åtgärdsprogram eller motsvarande och behöver extra tid och stöd för att nål uppsatta mål. Fågelvik: Riktad läxhjälp inom resursenheten, alla har inte möjlighet att ta del av denna resurs. Häggetorp: Riktad läxhjälp till enskilda elever utifrån åtgärdsprogram. Åk 4 ca 40 min per vecka och åk 5 ca 60 min per vecka.

14 Barn- och utbildningsnämnden Nybo: Läxhjälp mån - tor, en timma per dag. Lärare och fritidsledare planerar verksamheten. Ransberg: Inget organiserat för hela skolan, endast enstaka elev utifrån enskilt behov. Smuleberg: Inget organiserat för hela skolan endast inom vissa klasser så lärare kombinerar läxhälp och planering i slutet av dagen. Det pågår diskussioner på alla skolor hur denna verksamhet kan utvecklas, vilka utgår från följande huvudpunkter: Organisation Hur kan vi nyttja personalens kompetens bättre? Vilket ansvar kan läggas på fritidshemmets personal? Verktyg Hur kan IT-stöd som t ex First Class, MSN etc användas? Omfattning Kan antalet elever (som kan ges möjlighet) utifrån ovanstående utökas? Rektorsgruppen pekar dock på att en omprioritering av tillgängliga resurser krävs om alla elever ska ha tillgång till organiserad läxhjälp. Delges Kommunfullmäktige

15 Barn- och utbildningsnämnden BUN 109 Dnr Religiösa inslag i verksamheten Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom ledningsgruppens förslag till rutiner och förhållningssätt kring religiösa inslag i förskolans och skolans verksamhet enligt nedan. Nämnden beslutar att rutinerna ska utgöra en politisk riktlinje samt att dessa ska publiceras på förvaltningens webbplats. Informationsbrev från föreningar och samfund som delas ut inom förskolans/skolans verksamhet Förskolan/skolan ska kritiskt granska innehållet av aktiviteten. Den får inte innehålla religiösa eller politiska inslag, men ett religiöst samfund eller politiskt parti kan vara arrangör. Om informationen sprids via förskola/skola ska den ha i syfte att gagna barn och elevers fritidssysselsättning. Religiösa platser i undervisningssyfte Förskolans och skolans aktiviteter/undervisning ska ha sin utgångspunkt i det som anges i läroplan/kursplan. Syftet med ett besök vid exempelvis en religiös plats ska kunna härledas i dessa styrdokument samt i den pedagogiska planeringen. Skol- och terminsavslutningar Avslutningar kan hållas i religiösa rum där tonvikten ska läggas på den gemensamma samvaron. Skolan är huvudaktören och religiösa företrädare får hålla tal men ingen bön. Trosbekännelse, välsignelse eller andra religiösa inslag får inte heller förekomma. Dock tillåts traditionella psalmer såsom Den blomstertid nu kommer. Skriftlig begäran har inkommit till Barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen från ett föräldrapar om att religiösa inslag i barnomsorgen och skolans verksamhet ska upphöra såvida dessa inte har sin grund i undervisningen. Mattias Gustafsson föredrar. s beredning Arbetsutskottet överlämnade ärendet till barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp för vidare beredning och diskussion kring gemensamma rutiner och förhållningssätt av religiösa inslag i förskolans och skolans-

16 Barn- och utbildningsnämnden verksamhet. Ledningsgruppen föreslår rutiner kring: Informationsbrev från föreningar och samfund som ges ut inom förskolans/skolans verksamhet Religiösa platser i undervisningssyfte Skol- och terminsavslutningar. Delges Berört föräldrapar Förvaltningens ledningsgrupp Förvaltningens webbansvarig

17 Barn- och utbildningsnämnden BUN 110 Dnr Läsårstider 2012/2013 Läsårstider och arbetsårstider för grund- och gymnasieskolan läsåret 2012/2013 fastställs enligt upprättat förslag. Förslag till läsårstider och arbetsårstider för grund- och gymnasieskolan för läsåret 2012/2013. Mattias Gustafsson föredrar. Delges Förvaltningens ledningsgrupp Förvaltningens webbansvarig

18 Barn- och utbildningsnämnden BUN 111 Dnr Barnomsorgsfrågor Redovisad lägesrapport kring barnomsorgsfrågor noteras. Personalförstärkning inom pedagogisk omsorg tillstyrks. Aktuell lägesrapport kring barnomsorgsfrågor Eddie Jellinek föredrar. s beredning En tillfällig förskoleavdelning startar upp i januari 2012, belägen i en lägenhet vid bostadsområdet Skattegården. Samliga platser är tillsatta. Ansvarig rektor är Anita Wirtberg. Tibro kommun har en barnomsorgsgaranti som innebär att alla barn ska få en plats i barnomsorgen inom fyra månader efter ansökningsdatum. Förvaltningschef påtalar att på grund av det stort söktryck av barnomsorgsplatser kan det innebära att barnomsorgsgarantin blir svår att säkerställa. Pedagogisk omsorg har inga platser tillgängliga, men ett stort antal barn finns med omsorgsbehov på obekväma tider. För närvarande har den pedagogiska omsorgen tagit emot fem barn extra för att minska på söktrycket. Arbetsbelastningen har ökat för befintlig personal, vilket medfört övertid som ska tas ut i ledig tid. Behov redovisas om utökning med en tjänst i pedagogisk omsorg. Tjänstgöringsgraden avgörs utifrån aktuellt behov. Delges Central rektor Barnomsorg

19 Barn- och utbildningsnämnden BUN 112 Dnr Fyllnadsval Rebecca Stjärnås utses som personlig fadder till rektor vid Smulebergsskolan från 13 december december Fredrik Molin (V) har blivit entledigad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Rebecca Stjärnås (V) har av Kommunfullmäktige ( ) valts som ny ledamot i nämnden för tiden 31 oktober december Malena Lundberg föredrar. Delges Marie Ahlander

20 Barn- och utbildningsnämnden BUN 113 Dnr Sammanträdesdagar för Barn- och utbildningsnämnden 2012 Sammanträdesdagar för nämndens verksamhetsår 2012 fastställs enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet Barn- och utbildningsnämnden 31 januari 21 februari 6 mars 27 mars 17 april 8 maj 22 maj 12 juni 21 augusti 11 september 25 september 16 oktober 6 november 27 november 11 december 15 januari 2013 Barn- och utbildningsnämndens årliga sammankomst med kommunens föräldraföreningar genomförs den 13 mars. Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar för Malena Lundberg föredrar. s beredning Följande ändringar mot föregående år: Samverkan sker först efter arbetsutskottets sammanträden. Detta innebär att handlingarna kommer de fackliga parterna till del en vecka innan samverkansmötet helt enligt FAS05. Samverkan kommer att ske en gång per månad dock ej under juli månad. Samverkan kring arbetsmiljöfrågor kommer att ske vid fyra enskilda tillfällen Arbetsutskottet sammanträden startar kl Nämndens sammanträden hålls 14 dagar efter samverkansmötena.

21 Barn- och utbildningsnämnden BUN 114 Gymnasium Skaraborg Informationen noteras. Gymnasium Skaraborg är en stående punkt vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde. Kenth Wengholm föredrar. s beredning Sekreterartjänsten vid Styrelsen för Gymnasium Skaraborgs är nu tillsatt. I övrigt finns inget att rapportera.

22 Barn- och utbildningsnämnden BUN 115 Dnr Delegationsbeslut Delegationsbesluten noteras och läggs till handlingarna.

23 Barn- och utbildningsnämnden BUN 116 Tillkommande information Informationen noteras. a) Daniel Blomqvist informerar från fadderbesök vid Häggetorpsskolan den 8 november. b) Ann Ohlsson informerar från sammanträde med Folkhälsorådet den 6 december. c) Annika Singleton efterfrågar genomströmningen av elever vid Transportutbildningens truckförarutbildning. Förvaltningschef återkommer med statistikuppgifter kring detta. d) Skolutvecklingsgruppen besökte Högskolan i Skövde den 5 december för att ta del av ett föredrag från Anders Jacobsson, professor i pedagogik, kring PISA/TIMS-rapporterna. e) Annika Erikssen informerade från senaste sammanträde med Rådet med funktionshinderfrågor. Delges Eddie Jellinek

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson, (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

~~= :r_~ ~~ LILLA EDETS KOMMUN. Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02. Anlag/Bevis. Organ Utbildningsnämnden

~~= :r_~ ~~ LILLA EDETS KOMMUN. Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02. Anlag/Bevis. Organ Utbildningsnämnden + + ~~ LILLA EDETS KOMMUN ~~= :r_~ r. ~~` Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02 Datum: Torsdag den 2 februari 2012 Tid: 16.00-19.00 {. Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 1-12 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer