Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan IM Malmö 2014"

Transkript

1 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle behövas från lokalkontoret är möten och samtal om hur verksamheten fungerar. Vi skulle även vilja få hjälp med rekrytering av nya volontärer samt kontakten med skolan om det behövs. Möten uppskattas behövas tre gånger per år (ett inför vårterminen, ett innan sommaren och ett inför hösten), alltså ca 6 timmar/år. VERKSAMHETSBESKRIVNING: Bakgrund till verksamheten Lindängeskolan är en skola som enligt statistik presterar mycket dåligt på nationella prov och har låga slutbetyg när de går ut 9:an. Läxläsningen Lindängen finns till för att hjälpa elever som går i åk 1 6 på skolan med läxor men även stötta dem socialt genom att uppmuntra, prata med och se eleverna. Vi vill bidra till att ge alla elever lika möjligheter i skolan. Vi tror även att det är viktigt att tidigt motivera eleverna i sitt skolarbete. Syfte och övergripande mål Det långsiktiga målet med verksamheten är att förbättra barnens skolprestationer och självkänsla så att de får ut mer av sin tid i skolan och bättre förutsättningar för framtiden. Mål för 2014 Vi ska genomföra läxläsningstillfällen per läsår för de elever som är i behov av stöd och hjälp i sin läxläsning. Vi ska vara minst 3 volontärer vid varje tillfälle så att eleverna kan få så mycket stöd och hjälp de behöver. Eleverna ska känna att de fått det stöd och den hjälp de behöver med sina läxor. Vi ska nå ut till fler elever genom att öka kommunikationen med lärarna så att de påminner och uppmuntrar eleverna att ta del av läxhjälpen. Vi vill även få fler pojkar att delta i verksamheten, eftersom det enligt statistik går sämre för pojkar i skolan, medan det framför allt är flickor som deltar i vår verksamhet. Målgrupp och ev. samarbetspartners Målgruppen är elever på Lindängeskolan i åk 1 6 och samarbetspartners är Lindängeskolan. AKTIVITETER/UTVECKLING: Förutom läxläsningstillfällen och möten med volontärgrupp och representant från lokalkontoret för att diskutera hur verksamheten fungerar, tänkte vi ha terminsavslutningar med fika och pyssel för att uppmuntra och motivera till fortsatta ansträngningar med läxor under kommande terminer, samt ge barnen något att se fram emot. Vi skulle behöva ha ett möte med lärarna för de aktuella klasserna på skolan, dels för att utvärdera läxhjälpen och dels för att skapa en kontakt med lärarna och se till att informationen om läxhjälp når

2 ut till alla elever. En utvärdering bör även göras med eleverna för att få deras bild. De risker som har identifierats är dels om kontakten med skolan inte fungerar och dels om inte antalet volontärer skulle räcka till. Namn på verksamheten: Info och insamlingsgruppen Antal volontärer: 5 6 volontärer Antal deltagare: Vi har inte deltagare på samma sätt som andra verksamheter eftersom vi arbetar med informationsspridning och insamling. Vi vill gärna nå ut till så många som möjligt. Volontärsamordning: Hjälp från lokalkontor i form av möten, ca. 4 timmar, utbildning ca. 3 timmar, marknadsföring och stöd med hantering av pengar. Verksamhetsbeskriving: Info och insamlingsgruppens har två huvduppgifter att sprida kunskap om, och att samla in pengar till IMs arbete. Vi vill få fler människor att känna till IM, och även att bli medlem eller volontär. Vi vill delta i olika arrangemang för att kunna sprida information och värva nya medlemmar/volontärer, både genom att organisera egna arrangemang och genom att samarbeta med andra organisationer. Vi vill även bygga upp vårt insamlingsarbete, t.ex. genom att utöka cafébössa projektet och att delta i loppisar. Ett ytterligare mål är att samverka med andra frivilligorganisationer i Malmö. Målgruppen är befolkningen i allmänhet. Specifika mål för 2014 är att organisera ett större event per termin; utöka cafébössa projektet till verksamheter och att samla in 5000 kronor under året. Aktiviteter/Utveckling Utökar cafébössaprojekt Delta i Malmöfestivalens Föreningsdag Delta i Malmö stads Vår och Höstloppis Delta i Malmö högskolas föreningsmässa (en per termin) Organiserar något event under vår och hösttermin (t.ex. en julkonsert) Namn på verksamhet: Transit Rosengård Antal volontärer: 30 tal Antal deltagare: 30 tal Volontärsamordning: Transit Rosengård har ett behov av stöd från kontoret. Det handlar både om vara delaktiga på volontärmötena inom Transit Rosengård så mycket som är möjligt, där de informerar om vad som är på gång i IM i stort men också om själva organisationen och på så sätt inspirerar volontärgruppen och de möjligen nya volontärerna. Detta rör sig om ca 2 timmar per termin. Transit Rosengård är alltid i behov av fler volontärer och det beror på att många utav barnen och ungdomarna är i behov av den individuella kontakten och hjälpen/stödet. I denna punkt ingår också marknadsförningen. Totalt sett så handlar det om max 2 timmar per termin. Utöver de två

3 nämnda punkterna ovan kommer det även finnas ett behov av rådfrågning och stöd från gruppledarna på Transit Rosengård, eftersom Transit Rosengård nu är i en utvecklingsfas, med exempelvis månadsträffar. Detta uppskattar vi att det handlar om 1 timme per termin. Verksamhetsbeskrivning: Verksamheten på Transit Rosengård, går till stor del ut på att vara en extraresurs. Vi hjälper till med läxorna och hittar på olika typer av roliga aktiviteter både på och utanför boendet. Den främsta tanken med vår verksamhet är att få kontakt på ett avslappnat sätt och stötta genom vår närvaro. Mål: I verksamheten idag finns ett stort engagemang kring en delad vision att på ett mer integrerat sätt ta vara på de resurser som finns i vår omgivning utveckla verksamheten på Transit Rosengård. Aktiviteter/Utveckling: Ta vara på de resurser som finns inom räckhåll på ett mer integrerat sätt (Malmö stad, IM, volontärgruppen etc.). Stärka samarbetet ytterligare med andra verksamheter inom IM Malmös lokalförening, som bl.a. Move it, Herrgårdens Tjejcafée och BIV/BIS. Utveckla månadsträffar där ungdomarna, barnen och volontärerna umgås och hittar på större aktiviteter Införa tydligare rutiner som främjar kontinuitet, när det gäller månadsträffarna, men även volontärmötena. Sammanställa en folder med förslag på aktiviteter som kan göras på boendet. Aktiviteternas fokus ska ligga på språkutveckling på ett roligt och socialt sätt. Detta ska vara tillgängligt för samtliga inom volontärgruppen. Namn på verksamheten: IM:s Globalengrupp Antal volontärer: Vi är förtillfället 2 volontärer, med eventuellt två nya på gång in i gruppen. Antal deltagare: Inte aktuellt för Globalengruppens verksamhet Volontärsamordning: Vi ska i stort vara en ganska självgående grupp. Vi har kontinuerlig kontakt med Hanna Ekblad som är vår volontärsamordnare. Inför specifika Globalen kvällar som vi anordnar kommer vi behöva all hjälp, mer specifikt med marknadsföring och kommunikation via de kanaler som lokalkontoret har. Vi kan ibland behöva hjälp med synpunkter och genomläsning av programtexter och affischer angående våra onsdagskvällar. Dessutom vore det bra med tips och vidarebefordrande av förslag på tänkbara onsdagsaktiviteter som kan komma in till kontoret. VERKSAMHETSBESKRIVNING: Bakgrund till verksamheten Globalen startade under hösten 2011 och är ett SIDA finansierat samarbete mellan IM, Röda

4 Korset, Rädda Barnen och Malmö Museer. Globalen syftar till att skapa en mötesplats för lärande om hållbar utveckling i Malmö. IMs Globalengrupp ska genom att ingå i Globalens referensgrupp arbeta med att ta fram kvällsaktiviteter och diskutera kommande utställningar på Globalen. IM ska ha minst tre volontärer som deltar i Referensgruppen och som regelbundet går på möten, för tillfället är vi enbart två stycken som växlar med att gå på dessa möten och jobbar därför aktivt med att bli fler. Syfte och övergripande mål Det övergripande syftet med gruppen är i stort samma som för Globalen, dvs. sprida kunskap, engagera och öka handlingskompetens för hållbar utveckling. I detta syfte ska gruppen även sträva till att lyfta IM som organisation och genom IMs olika verksamheter lyfta fram exempel på vad IM gör både i Sverige och utomlands. Arrangemangen ska vara av hög kvalitet där vi lyfter hållbarhetsfrågor på nya spännande sätt genom att bjuda in aktuella och relevanta aktörer. Våra arrangemang strävar efter att ha en lokal anknytning till Skåne och mer specifikt Malmö samt att lyfta frågor och områden som går i linje med IMs arbete i Sverige och i världen. Mål för 2014 Vi ska under 2014 arrangera och delta i de onsdagkvällar under vår och höst som Globalen ansvarar för tillsammans med de andra samarbetsparterna. Vi ska under 2014 återuppta det samarbete med info gruppen som bedrevs under hösten 2012 och våren IMs globalengrupp ska under året sträva efter att arrangera minst en aktivitet per läsår som går utanför Globalens onsdagskvällar. Under året vill vi fortsätta med att sprida Globalen internt inom IM Malmö genom att erbjuda och arbeta för att andra verksamheter att ta del av Globalens pedagogiska program. Samarbetet sker som ex. då Tjejcafét kom på besök under våren Målgrupp och ev. samarbetspartners Globalens målgrupp, vilken även gäller för IMs Globalengrupp, är allmänheten i Malmö och övriga Skåne. Mer specifikt riktar sig Globalen till invånare i de stadsdelar som ingår i Malmös områdesprogram samt ungdomar och unga vuxna i åldrarna år. Förutom samarbetet med Globalens samarbetspartners så vill vi återuppbygga relationen med IM Malmös infogrupp. AKTIVITETER/UTVECKLING: Vi ska under året arrangera de onsdagskvällar som IM blir tilldelade av referensgruppen. Vi ska även utöver dessa onsdagar arrangera minst en aktivitet vår och höst inom ramen för Globalen samarbetet men som inte är kopplat direkt till Globalen. Vi vill även utveckla samarbetet med IMs andra verksamheter genom att dels bjuda in dem till Globalens arrangemang dels genom att förespråka användandet av Globalens pedagogiska program. IMs Globalengrupp vill se på möjligheter till samarbete med IM Lund och även med exempelvis Utrikespolitiska föreningen Lund. Utvärdering och risker Vi ska föra anteckningar på antalet besökande på onsdagsaktiviteterna på Globalen och försöka känna av deras mottagande av kvällen. Utifrån det får vi skapa oss en uppfattning om vi har rätt arbetssätt eller om det finns delar som vi måste förändra. Vi ska även ha ett utvärderande möte där samarbetet i referensgruppen, arbetet i IMs Globalengrupp samt utfallet av arrangemangen diskuteras

5 och utvärderas i slutet av varje termin. Risker som finns är att den externa marknadsföringen inte fungerar tillräckligt vilket kan leda till att vi inte får tillräckligt med besökare på våra kvällar och den planerade studiecirkeln. Avhopp i gruppen är en risk men samtidigt ingen överhängande sådan då vi har kontinuerlig kontakt med varandra och därmed får förvarning om någon kommer lämna. Samarbetet med infogruppen kan även göra att denna risk blir mindre då vi kan stötta varandra om vi har ont om folk. En annan risk är att inbokade gäster/föreläsare avbokar i sista stund, vilket kan hanteras med att ha många bollar i luften när vi arbetar med nya programpunkter som gör att vi kan ha någon plan b om vi får avbokningar. Andra riskfaktorer kan finnas i samarbete med andra verksamheter där vårat initiativ till ett mer ingående samarbete inte får gehör. Namn på verksamheten: Transit Arlöv År: 2013 Antal volontärer: Ca 15 st Antal deltagare: Varierande under året men vi räknar med att göra 37 besök under året och i snitt kanske vi har 40 besökare per gång, och då vi räknar med att ha nya besökare varje vecka så blir det alltså 37 x 40 = 1480 deltagare, grovt räknat. Volontärsamordning: Vi har månadsmöte en gång i månaden och då är vår volontärsamordnare Eva Lotta med, gruppledaren har kontinuerlig kontakt med Eva Lotta men det är omöjligt att avgöra hur mycket tid vi behöver i form av stöd från kontoret. I effektiv tid är det 1 h per månad men sen lägger så klart Eva Lotta ner tid på saker som rör vår verksamhet förutom själva mötet och genom att bolla idéer och information med gruppledarna. VERKSAMHETSBESKRIVNING: Vi besöker varje Måndag Transitboendet på Park Hotell i Arlöv för Asylsökande. Den enda kontakten som asylsökande har förutom med frivilligorganisationer är den med Migrationsverket som man kan säga är både deras räddare och bödel beroende på situation. Vi besöker boendet som en oberoende organisation utan anknytning till någon myndighet. Vårt syfte är att ge dessa människor som ofta befinner sig i en mycket påfrestande situation, några timmars möjlighet att slappna av och även få frågor angående Sverige och Asylprocessen besvarade under avslappnade och icke formella former. Barnen får leka och vara barn för ett tag och de vuxna kan fika och ställa frågor och prata med oss eller umgås med varandra. En annan viktig funktion vi har är att vi håller ett vakande öga på både Migrationsverket och Socialen, då det även finns socialplacerade på boendet. Får vi uppgifter från de boende på att någon inte fått sina rättigheter tillgodosedda, eller om lagar och bestämmelser inte följs, så kontaktar vi Migrationsverket eller berörd socialsekreterare och försöker få klarhet i fallet. Det långsiktiga målet för just vår verksamhet är väll att försöka så gott det går att mildra den utsatta situation som dessa människor befinner sig i och få dessa människor att känna sig sedda och genom att uppmärksamma myndigheter på att vi ser dessa människor, även förhindra att det bara blir en rutinmässig pappersvändarprocess, för berörda myndigheter när det gäller behandlingen av Asylsökande och socialplacerade.

6 I år så har vi funderingar på att expandera verksamheten även till transitboendet Centria men det är inte säkert, och beroende av antalet volontärer och förutsättningarna på Centria. Svårt att specificera mål rörande deltagare då det är beroende av flyktingströmmarna och antalet besök är som sagt 37 och målet är självklart att alla dessa ska genomföras. Vi samarbetar framförallt med Röda korset (RK) och Rädda barnen(rb), vi har möten utan tjänstemäns närvaro där vi diskuterar förhållandena på Park Hotell och hur vi tillsammans kan stödja de asylsökande på bästa vis, vi diskuterar också praktiska saker kring renovering och användning av rummet, utdelning av kläder, m.m. AKTIVITETER/UTVECKLING: De kontinuerliga aktiviteterna är som sagt besök på Park Hotell varje Måndag samt månadsmöte för volontärer en gång i månaden. Tidigare i år så målade vi om rummet och möblerade om, tillsammans med RB och RK. Vi har i gruppen diskuterat att försöka ha någon slags julfest på boendet. Namn på verksamheten: Tjejcaféet i Herrgården Antal volontärer: 10 tal Antal deltagare: per tillfälle Volontärsamordning: Vi uppskattar att vi behöver ca timmar stöd på olika sätt från vårt lokalkontor under VERKSAMHETSBESKRIVNING: Bakgrund till verksamheten Verksamheten startades efter initiativ av deltagare i Läxhjälpsgruppen på Herrgården. Behovet av fortsatt verksamhet för barn/ungdomar, och då framförallt tjejer, efter att de blivit för gamla för att delta i Läxhjälpen uppmärksammades, och resulterade i uppstartandet av Tjejcaféet. Syfte och övergripande mål Syftet med verksamheten är att nå ut till unga tjejer i området Herrgården och erbjuda dem ett kreativt rum där de får möjlighet att delta i och planera de aktiviteter som genomförs. Det långsiktiga målet är att stärka tjejernas känsla av egenmakt och självbild. Mål för 2014 o Under 2013 så har vi som mål att hålla verksamheten öppen för tjejerna en gång i veckan under skolterminerna. Ett antal extraträffar kommer också att genomföras. o Vi kommer att lägga extra fokus på att få in fler tjejer i vår verksamhet. Bland annat genom att ta upp kontakten med representanter från olika skolor i området och anordna ta med en kompis kvällar i lokalen. Vårt mål är att ha aktiva deltagare under o Vi har som mål att hålla regelbundna volontärmöte en gång i månaden samt vid extratillfällen

7 efter behov. o Vi har även som mål att vidareutveckla tjejernas känsla av delaktighet i verksamhetens utformning. Målgrupp och ev. samarbetspartners Tjejcaféet riktar sig till tjejer mellan 13 och 17 år. Vi vill utveckla vårt samarbete med ungdomsverksamheten Bricks på Rosengård och har även för avsikt att inleda ett sedan länge planerat samarbete med FN föreningen, där planen är att anordna en självförsvarskurs. Vi avser även att samarbeta med Transit Rosengård och anordna aktiviteter tillsammans med dem. AKTIVITETER/UTVECKLING: Under 2014 kommer vi fortsätta att arrangera aktiviteter både i vår lokal Rosengård och utanför Rosengård. De tjejer som varit med från början i vår verksamhet börjar nu närma sig en ålder där det snart är dags för gymnasieval, vi planerar därför att anpassa verksamheten på ett sätt där vi kan fånga upp tjejernas framtidsplaner och ta till vara på det i vår planering av aktiviteter. Vi har även pratat om att besöka eventuella öppet hus kvällar på olika gymnasieskolor i Malmö.Vi har vidare pratat om möjligheten att dela upp gruppen vid behov, för att komma förbi problematiken med åldersskillnaden hos våra tjejer. Så att vi kan anordna aktiviteter som passar för de lite äldre men kanske inte för de yngre och vice versa helt enkelt. Vi planerar att låta tjejerna utvärdera oss och vår verksamhet i slutet av terminen, antingen genom en skriftlig enkät eller ett öppet samtal oss emellan. Möjligtvis kombinerar vi de båda metoderna. Vi volontärer för löpande samtal om verksamheten och huruvida vi lyckas att uppnå de uppsatta målen. De planerar vi att fortsätta med under 2014 också. Namn på verksamheten: Läxläsning Rosengård Antal volontärer: 15 tal Antal deltagare: unika. Volontärsamordning: Ca sju timmar i månaden VERKSAMHETSBESKRIVNING Bakgrund till verksamheten För många barn i området Herrgården på Rosengård är det en stor utmaning att klara av sitt skolarbete på ett tillfredsställande sätt. Många av barnens föräldrar kan heller inte mycket svenska, och har därför svårt att hjälpa barnen med deras läxor. Det finns alltså ett behov av stöd i form av läxhjälp och annat stöd för barnens lärande. Syfte och övergripande mål

8 Det primära syftet med verksamheten är att hjälpa barn på Herrgården med deras läxor, övrigt skolarbete och träning i färdigheter som är viktiga för att barnen ska kunna uppnå skolans mål. Verksamheten försöker i mån av tid också emellanåt erbjuda andra utvecklande aktiviteter och ett allmänt vuxenstöd. Mål för 2014 Att erbjuda 25 olika barn i Herrgården läxhjälp på tisdagar. Att 25 olika barn får hjälp med skolarbetet och därigenom tycker att de klarar skolans mål bättre. Målgrupp och samarbetspartners Verksamheten bedrivs i en lokal som MKB upplåter på von Rosens väg 68. Målgruppen är främst barn i närområdet. Samarbetspartner är MKB, samt viss samordning med Rädda Barnen samt Herrgårdens Kvinnoförening, som också bedriver verksamhet i lokalen vid andra tidpunkter. AKTIVITETER/UTVECKLING Volontärgruppen erbjuder under terminstid läxhjälp, tisdagar kl Vi planerar att ha aktivitet samma tider som läxhjälp även under skolloven (ej under sommarlovet)aktiviteterna kommer då att vara mer fritidsbetonade.utflykt med barnen för att stärka gruppsammanhållningen och stärka relationer. Vilka aktiviteter behöver genomföras för att målet uppnås Aktiviteter behöver planeras för småsyskon som följer med, för att de som verkligen läser läxor ska få lugn och ro.volontärgruppen måste fortsättningsvis också vara stor då det krävs för verksamheten.vi kommer att diskutera möjligheterna att rekrytera barn även från andra gårdar. Hur kan aktiviteterna utvärderas: Ett mått på att aktiviteten är lyckad är att barnen återkommer, att de har skolmaterial med sig och att de använder sig av den hjälp volontärerna ger. Risker Att störningsmoment från småsyskon ger en så stökig miljö att läxläsningen blir lidande. Namnet på verksamheten: Tala svenska Antalet volontärer: 10 tal Antalet deltagare: 80 st (10 tal per gång) Volontärsamordning Tala svenska beräknar att hjälp från kontoret behövs i form av lättare administrativt arbete, för att täcka upp för gruppledaren, samt vid infomöten samt vid eventuella övriga behov. Detta ger en uträkning på 10 timmar. VERKSAMHETSBESKRIVNING

9 Tala Svenska som verksamhet finns då vi uppfattar att många människor som bor i Sverige med utländsk bakgrund inte träffar så många svenskar och därmed begränsas deras språkutveckling. Samtidigt tror vi att en miljö utanför skolbänken där man kan öva svenska och umgås socialt kan vara ett bra komplement för den språkliga utvecklingen, då man själv har möjlighet att styra vad man vill lära sig samt där det ges utrymme för ett möjligen mer avslappnat beteende. Vi hoppas, att genom socialt umgänge, ge språkliga verktyg till våra besökare samt genom erfarenhetsutbyte stärka både volontärer som besökare som individer. Målet är att volontärgruppen skall bestå av mellan 7 10 personer vid varje tillfälle, så att vi kan möta ca besökare på bästa sätt och driva verksamheten som den är menad. Vi försöker nå ut till Komvux samt skolor som driver SFI (svenska för invandrare) för att informera om vår verksamhet och på så sätt rekrytera nya besökare. Men eftersom verksamheten riktar sig till alla människor som vill öva sig på svenska, sätter vi även upp lappar på bibliotek i Malmö kommun som vi även samarbetar med. Målgruppen är vuxna människor. AKTIVITETER/UTVECKLING Vårt mål för 2014 är att fortsätta och utveckla det samarbeta som har uppstått med en kvinnogrupp i Holm/Kroksbäck samt att utöka antalet deltagare vid våra måndagsträffar. Namn på verksamheten: Move it! Antal volontärer: Ett 10 tal Antal deltagare: Ett 30 tal Volontärsamordning: Möten/stöd/inspiration: cirka 20 timmar på ett år. Rekrytering: cirka 5 timmar på ett år. VERKSAMHETSBESKRIVNING: Move it är en aktivitet för nyanlända ungdomar som läser i språkintroduktions klasser eller bor på transitboenden runt om i Malmö. I Sverige är svenska och första generationens ungdomar ofta segregerade, till exempel har dem ofta rast på olika tider och skåpen är ofta placerade i olika delar av skolan det är här vi i Move it vill ändra. Move it försöker hjälpa till genom att ge ungdomar en chans att testa på föreningslivet. Målet för år 2014 att, med hjälp av svenska ungdomar/volontärer integrera nyanlända ungdomar genom föreningslivet. Vi vill arbeta för samverkan mellan svenska ungdomar och nyanlända ungdomar. Ungdomarna nämner ofta att de har förbättrat sin svenska med hjälp av Move it och detta vill vi bli ännu bättre på genom att dem kan möta svenska ungdomar på en gemensam plattform. Move It har som mål att ungdomarna i verksamheten ska kunna fortsätta med de aktiviteter de provat på. Dessvärre har vi sett att detta inte alltid blir fallet på grund av ekonomiska begränsningar.

10 Vi ser därför inte fortsättandet i aktiviteter som en nödvändighet för integration utan Move Its träffar som integrerande i sig. Målgruppen för Move it s ungdomar är år. Under 2014 ska vi ha ca träffar plus ett läger som i hoppas på att vi ska kunna ha tillsammans med Move it Göteborg och Stockholm. MÅL: Det största övergripande målet är att vara en verksamhet där aktivitet skapar nätverk och ger en känsla av samhörighet. Vi vill därför att så många som möjligt deltar och har roligt med oss. DELMÅL: Sammarbete med olika föreningar/skolor och att inkludera svenska ungdomar i vår grupp. AKTIVITETER/UTVECKLING: Aktiviteter som vi hittar på är varierande. För höst terminen år 2013 är simning, biljard, självförsvar, basket, dans, karate och bowling mm på schemat. År 2014 upplägg är liknande men kommer att innehålla utomhus aktiviteter under vårterminen samt nämnda ovanstående läger. Namn på verksamheten: Styrelsen Antalet volontärer: Antalet som kommer sitta i styrelsen bestäms först på årsmötet den 13 februari. Deltagare: Alla förutom styrelsemedlemmarna ha möjlighet att komma på varje styrelsemöte, dock är det endast ett fåtal som har utnyttjat denna möjlighet under Volontärsamordning: Kontoret ska vara med på möten som arrangeras inför styrelsemötena där varje part tar upp diverse punkter som kommer tas upp vid närmsta styrelsemöte. En anställd från kontoret ska även närvara vid varje styrelsemöte. Det är även tjänstemännen som förmedlar information från huvudkontoret till styrelsen. Versamhetsbeskrivning Syftet med styrelsen är att vara länken mellan kontoret och verksamheterna som agerar i IM Malmös regi. Detta för att underlätta arbetet för volontärerna samt för att skapa en samhörighet mellan verksamheterna. Styrelsen hjälper även nya verksamheter blomstra samt att visa sin uppskattning för volontärerna med en julfest och en sommarfest varje år. Det är även styrelsens uppgift att besluta om nedläggning av en verksamhet. Styrelsen är även till för att lyfta frågor som är viktiga för verksamheterna samt att lösa problem som kan uppstå i verksamheterna. Kontoret lyfter de frågor som kommer från volontärer samt medlemmar vid möten en gång i månaden med ordförande samt vice ordförande. Detta för att sedan kunna lyfta dem vid närmsta styrelsemöte. Styrelsen ska även fungera som en länk till IM i det stora hela. Mål för 2014

11 För att förbättra samhörigheten mellan verksamheterna har gruppledarworkshops startats en gång per termin under Förhoppningen är att fortsätta med dessa under 2014 och att i slutet av HT 2014 även involvera övriga volontärer. I dessa workshops ingår både IM historia samt vad det innebär att vara en gruppledare. AKTIVITETER/UTVECKLING Styrelsemöten ska ske en gång per månad med uppehåll över sommaren samt över julen. Arbetet att alla grupper på något sätt ska representeras i styrelsen pågår ständigt. Tanken är att detta möjligtvis förändras då samhörigheten mellan verksamheterna i lokalföreningen förbättras. Önskan om att utveckla ett samarbete med Lunds lokalförening finns och kommer förhoppningsvis etableras under Styrelsen ska fortsätta arbeta för den samverkan och de samarbeten som har uppstått genom Läxhjälp Malmö samt Asylstafetten. Namn på verksamheten: IM Fair Trade butiken i Malmö Antal volontärer: personer Volontärsamordning: En gång i månaden har vi butiksmöte då de flesta volontärerna kommer. Då gör vi upp schema för kommande fem veckor och informerar varandra om vad som hänt och vad som kommer att hända, vilka aktiviteter vi skall delta i m.m. Hanna Ekblad från lokalkontoret i Malmö utgör en länk till huvudkontoret. Har vi något vi behöver hjälp med från Lund vidarebefordrar hon detta. Verksamhetsbeskrivning: Bakgrund till verksamheten: Ska sälja de varor vi får från lagret. Syfte och övergripande mål: Att vi ska sälja så mycket som möjligt av varorna till fullt pris. På sikt är strävan att vända förlust till vinst i verksamheten. Därtill informerar vi om IM:s verksamhet inom och utom landet, i syfte att öka antalet medlemmar och givare. Vi informerar också om Fair Trade och om värdet av rättvis handel, bland annat för de projekt vi stöder. Mål för 2014: Försäljningen blev sämre under 2013 än vi beräknat och vi kommer därför att arbeta mera med marknadsföring och med att sälja ett förnyat sortiment. Medlemskapet i Malmö Citysamverkan är till god hjälp i detta arbete. Vi skall ge feedback till Fair Trade kontoret i Lund i syfte att öka inflytandet från kunder och volontärer. Genom att dels informera om IM, dels om Fair Trade, vill vi öka antalet medlemmar och givare och få kunder intresserade av rättvis handel. Målgrupp: Malmös och omlandets befolkning samt turister. Aktiviteter/Utveckling: Vi har sålt ut merparten av det gamla sortimentet och ersätter det nu successivt med ett nytt. Det har också en tydligare inriktning på Fair Trade och vi kommer troligen under året att ha hela sortimentet mer eller mindre präglat av detta. Genom medlemskapet i Malmö Citysamverkan får vi viss marknadsföring och butiken finns med på olika kartor och reklamblad, bl.a. genom erbjudande i Citykortet under våren. I samband med påskoch julförsäljning dekoreras skyltfönstret, i syfte att öka köpintresset och i överensstämmelse med

12 andra butiker i City. Vi kommer endast att vara på Katrinetorps julmarknad med ett urval varor, för att i stället hålla söndagsöppet under julmånaden. Butiken skall också delta i olika Fair Trade events i Malmö samt på Malmöfestivalen. De aktiviteter vi genomför har som mål att öka kännedomen om såväl IM arbetet som vår Fair Trade butik. Inför sommar och juluppehåll ordnas fester för volontärerna och vi deltar i IM Malmös rekryteringskvällar.

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Verksamhetsberättelse IM Stockholms lokalförening 2014

Verksamhetsberättelse IM Stockholms lokalförening 2014 Verksamhetsberättelse IM Stockholms lokalförening 2014 1 Inledning IM Stockholms lokalförening utgör den ena halvan av IM Stockholm. Nära tillsammans med den andra enheten, lokalkontoret, arbetar man för

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

RÄDDA BARNEN LUND NYHETSBREV NOVEMBER 2014

RÄDDA BARNEN LUND NYHETSBREV NOVEMBER 2014 Barnkonventionen fyller 25 år, och du är välkommen på kalas! I detta nyhetsbrev: Utbildningar för Lunds aktiva Ett nystartat projekt för ensamkommande Det Handlar om Kärlek Internationen med Tamam Barnkonventionen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Asylboende i Strängnäs kommun, kommunikationsplan

Asylboende i Strängnäs kommun, kommunikationsplan Asylboende i, kommunikationsplan Bakgrund Migrationsverket har upphandlat Hotell Mälarblick, Djupvik och vandrarhemmet Brage för att använda som tillfälligtboende för asylsökande. vill medverka till att

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/142.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN!

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! 1 6 Låt barnen leka sig till en bättre värld i er kommun! I leken är allt möjligt! Lek är något som förenar alla barn, vart vi än befinner oss. Hos

Läs mer

VOLONTÄRPOLICY. Ansvarig för volontärpolicyn: Projektledare Gayathri Mudigonda Senast uppdaterad: 2015-04-27 Sida 1 av 7

VOLONTÄRPOLICY. Ansvarig för volontärpolicyn: Projektledare Gayathri Mudigonda Senast uppdaterad: 2015-04-27 Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 VOLONTÄRPOLICY OM KODCENTRUM Kodcentrum är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Föreningen grundades 2014 av den sociale entreprenören Johan Wendt och är en systerorganisation

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Fair Trade Shop Globalen Uppsala

Fair Trade Shop Globalen Uppsala Fair Trade Shop Globalen Uppsala Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utveckling av Fair Trade Shop Globalen... 3 Föreningens organisation... 3 Syfte, mål och uppföljning... 4 Mål:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder.

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Behandlats av Röda Korsets styrelse 22.5.2015 INITIATIV 1 Infopaket för nya

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Områdesutvecklingsmöte i Torvalla 26 januari 2015

Områdesutvecklingsmöte i Torvalla 26 januari 2015 Områdesutvecklingsmöte i Torvalla 26 januari 2015 Mötesagenda Hittills i projektet - vad har hänt sedan förra Områdesutvecklingsmötet Info om satsningen på måndagsöppet för tjejer på Torvalla fritidsgård

Läs mer

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN Fotograf: Jenny Leyman Att inte uppfinna hjulet...igen. Hur ofta händer det inte att vi sitter vid varsitt skrivbord i varsin kommun och försöker lösa samma problem? Tyvärr alldeles

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24

Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24 Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24 Idag berättar vi om Övergripande lägesbild Sven Höper, Stadsledningskontoret Ensamkommande Michael Ivarson, Social resursförvaltning Mottagande av nyanlända

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-05-21, kl. 10.45 Plats: Studentlyckan, Christers lägenhet. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

1 av 5 2014-02-28 15:54

1 av 5 2014-02-28 15:54 1 av 5 2014-02-28 15:54 Malmö stad Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Skicka vidare Prenumerera Sluta prenumerera DELA DETTA UTSKICK Vi skriver januari 2014 och du läser

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR.

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. 1 SKOLPOLICY INOM SPELFRÅGAN I följande dokument ges en övergripande guide över hur skolan kan arbeta fram en policy i frågan kring

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Syd Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Lena Lundquist Vice ordförande Inger Wennerberg

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival

Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival Ett samarbete mellan: Intresseföreningen för TidsNätverket i Bergsjön Bergsjögården UNF 415 Smartevent Skol IF Sandeklevsskolan Projekt beskrivning ungdomsgruppen

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport

Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport Film och medier i undervisningen och lokal skolutveckling Slutrapport AV-Media Kronoberg Mathias Ahrn Kungsmad Eva-Maria Johnsson Susanna Henningsson Iréne Wirdelöv Per-Håkan Jonestrand Teleborgs Centrum

Läs mer

Projekt Ensamkommande flyktingbarn

Projekt Ensamkommande flyktingbarn Projekt Ensamkommande flyktingbarn Syfte: Att erbjuda ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Örebro län en meningsfull och aktiv fritid genom fritids- och föreningslivet. Tidsperiod: 20120805-20150201

Läs mer

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Hur ökar vi deltagandet hos nyanlända flyktingar? Projektledare: Anton Olofsson anton.olofsson@olif.se Fritids- och föreningslivet en arena

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Våra ungas framtid är allas ansvar Barn och ungdomar inom Spånga-Tenstas stadsdel är en viktig och prioriterad grupp. Här bor drygt 11.000 ungdomar i åldrarna 0 till 20 år.

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer