Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan IM Malmö 2014"

Transkript

1 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle behövas från lokalkontoret är möten och samtal om hur verksamheten fungerar. Vi skulle även vilja få hjälp med rekrytering av nya volontärer samt kontakten med skolan om det behövs. Möten uppskattas behövas tre gånger per år (ett inför vårterminen, ett innan sommaren och ett inför hösten), alltså ca 6 timmar/år. VERKSAMHETSBESKRIVNING: Bakgrund till verksamheten Lindängeskolan är en skola som enligt statistik presterar mycket dåligt på nationella prov och har låga slutbetyg när de går ut 9:an. Läxläsningen Lindängen finns till för att hjälpa elever som går i åk 1 6 på skolan med läxor men även stötta dem socialt genom att uppmuntra, prata med och se eleverna. Vi vill bidra till att ge alla elever lika möjligheter i skolan. Vi tror även att det är viktigt att tidigt motivera eleverna i sitt skolarbete. Syfte och övergripande mål Det långsiktiga målet med verksamheten är att förbättra barnens skolprestationer och självkänsla så att de får ut mer av sin tid i skolan och bättre förutsättningar för framtiden. Mål för 2014 Vi ska genomföra läxläsningstillfällen per läsår för de elever som är i behov av stöd och hjälp i sin läxläsning. Vi ska vara minst 3 volontärer vid varje tillfälle så att eleverna kan få så mycket stöd och hjälp de behöver. Eleverna ska känna att de fått det stöd och den hjälp de behöver med sina läxor. Vi ska nå ut till fler elever genom att öka kommunikationen med lärarna så att de påminner och uppmuntrar eleverna att ta del av läxhjälpen. Vi vill även få fler pojkar att delta i verksamheten, eftersom det enligt statistik går sämre för pojkar i skolan, medan det framför allt är flickor som deltar i vår verksamhet. Målgrupp och ev. samarbetspartners Målgruppen är elever på Lindängeskolan i åk 1 6 och samarbetspartners är Lindängeskolan. AKTIVITETER/UTVECKLING: Förutom läxläsningstillfällen och möten med volontärgrupp och representant från lokalkontoret för att diskutera hur verksamheten fungerar, tänkte vi ha terminsavslutningar med fika och pyssel för att uppmuntra och motivera till fortsatta ansträngningar med läxor under kommande terminer, samt ge barnen något att se fram emot. Vi skulle behöva ha ett möte med lärarna för de aktuella klasserna på skolan, dels för att utvärdera läxhjälpen och dels för att skapa en kontakt med lärarna och se till att informationen om läxhjälp når

2 ut till alla elever. En utvärdering bör även göras med eleverna för att få deras bild. De risker som har identifierats är dels om kontakten med skolan inte fungerar och dels om inte antalet volontärer skulle räcka till. Namn på verksamheten: Info och insamlingsgruppen Antal volontärer: 5 6 volontärer Antal deltagare: Vi har inte deltagare på samma sätt som andra verksamheter eftersom vi arbetar med informationsspridning och insamling. Vi vill gärna nå ut till så många som möjligt. Volontärsamordning: Hjälp från lokalkontor i form av möten, ca. 4 timmar, utbildning ca. 3 timmar, marknadsföring och stöd med hantering av pengar. Verksamhetsbeskriving: Info och insamlingsgruppens har två huvduppgifter att sprida kunskap om, och att samla in pengar till IMs arbete. Vi vill få fler människor att känna till IM, och även att bli medlem eller volontär. Vi vill delta i olika arrangemang för att kunna sprida information och värva nya medlemmar/volontärer, både genom att organisera egna arrangemang och genom att samarbeta med andra organisationer. Vi vill även bygga upp vårt insamlingsarbete, t.ex. genom att utöka cafébössa projektet och att delta i loppisar. Ett ytterligare mål är att samverka med andra frivilligorganisationer i Malmö. Målgruppen är befolkningen i allmänhet. Specifika mål för 2014 är att organisera ett större event per termin; utöka cafébössa projektet till verksamheter och att samla in 5000 kronor under året. Aktiviteter/Utveckling Utökar cafébössaprojekt Delta i Malmöfestivalens Föreningsdag Delta i Malmö stads Vår och Höstloppis Delta i Malmö högskolas föreningsmässa (en per termin) Organiserar något event under vår och hösttermin (t.ex. en julkonsert) Namn på verksamhet: Transit Rosengård Antal volontärer: 30 tal Antal deltagare: 30 tal Volontärsamordning: Transit Rosengård har ett behov av stöd från kontoret. Det handlar både om vara delaktiga på volontärmötena inom Transit Rosengård så mycket som är möjligt, där de informerar om vad som är på gång i IM i stort men också om själva organisationen och på så sätt inspirerar volontärgruppen och de möjligen nya volontärerna. Detta rör sig om ca 2 timmar per termin. Transit Rosengård är alltid i behov av fler volontärer och det beror på att många utav barnen och ungdomarna är i behov av den individuella kontakten och hjälpen/stödet. I denna punkt ingår också marknadsförningen. Totalt sett så handlar det om max 2 timmar per termin. Utöver de två

3 nämnda punkterna ovan kommer det även finnas ett behov av rådfrågning och stöd från gruppledarna på Transit Rosengård, eftersom Transit Rosengård nu är i en utvecklingsfas, med exempelvis månadsträffar. Detta uppskattar vi att det handlar om 1 timme per termin. Verksamhetsbeskrivning: Verksamheten på Transit Rosengård, går till stor del ut på att vara en extraresurs. Vi hjälper till med läxorna och hittar på olika typer av roliga aktiviteter både på och utanför boendet. Den främsta tanken med vår verksamhet är att få kontakt på ett avslappnat sätt och stötta genom vår närvaro. Mål: I verksamheten idag finns ett stort engagemang kring en delad vision att på ett mer integrerat sätt ta vara på de resurser som finns i vår omgivning utveckla verksamheten på Transit Rosengård. Aktiviteter/Utveckling: Ta vara på de resurser som finns inom räckhåll på ett mer integrerat sätt (Malmö stad, IM, volontärgruppen etc.). Stärka samarbetet ytterligare med andra verksamheter inom IM Malmös lokalförening, som bl.a. Move it, Herrgårdens Tjejcafée och BIV/BIS. Utveckla månadsträffar där ungdomarna, barnen och volontärerna umgås och hittar på större aktiviteter Införa tydligare rutiner som främjar kontinuitet, när det gäller månadsträffarna, men även volontärmötena. Sammanställa en folder med förslag på aktiviteter som kan göras på boendet. Aktiviteternas fokus ska ligga på språkutveckling på ett roligt och socialt sätt. Detta ska vara tillgängligt för samtliga inom volontärgruppen. Namn på verksamheten: IM:s Globalengrupp Antal volontärer: Vi är förtillfället 2 volontärer, med eventuellt två nya på gång in i gruppen. Antal deltagare: Inte aktuellt för Globalengruppens verksamhet Volontärsamordning: Vi ska i stort vara en ganska självgående grupp. Vi har kontinuerlig kontakt med Hanna Ekblad som är vår volontärsamordnare. Inför specifika Globalen kvällar som vi anordnar kommer vi behöva all hjälp, mer specifikt med marknadsföring och kommunikation via de kanaler som lokalkontoret har. Vi kan ibland behöva hjälp med synpunkter och genomläsning av programtexter och affischer angående våra onsdagskvällar. Dessutom vore det bra med tips och vidarebefordrande av förslag på tänkbara onsdagsaktiviteter som kan komma in till kontoret. VERKSAMHETSBESKRIVNING: Bakgrund till verksamheten Globalen startade under hösten 2011 och är ett SIDA finansierat samarbete mellan IM, Röda

4 Korset, Rädda Barnen och Malmö Museer. Globalen syftar till att skapa en mötesplats för lärande om hållbar utveckling i Malmö. IMs Globalengrupp ska genom att ingå i Globalens referensgrupp arbeta med att ta fram kvällsaktiviteter och diskutera kommande utställningar på Globalen. IM ska ha minst tre volontärer som deltar i Referensgruppen och som regelbundet går på möten, för tillfället är vi enbart två stycken som växlar med att gå på dessa möten och jobbar därför aktivt med att bli fler. Syfte och övergripande mål Det övergripande syftet med gruppen är i stort samma som för Globalen, dvs. sprida kunskap, engagera och öka handlingskompetens för hållbar utveckling. I detta syfte ska gruppen även sträva till att lyfta IM som organisation och genom IMs olika verksamheter lyfta fram exempel på vad IM gör både i Sverige och utomlands. Arrangemangen ska vara av hög kvalitet där vi lyfter hållbarhetsfrågor på nya spännande sätt genom att bjuda in aktuella och relevanta aktörer. Våra arrangemang strävar efter att ha en lokal anknytning till Skåne och mer specifikt Malmö samt att lyfta frågor och områden som går i linje med IMs arbete i Sverige och i världen. Mål för 2014 Vi ska under 2014 arrangera och delta i de onsdagkvällar under vår och höst som Globalen ansvarar för tillsammans med de andra samarbetsparterna. Vi ska under 2014 återuppta det samarbete med info gruppen som bedrevs under hösten 2012 och våren IMs globalengrupp ska under året sträva efter att arrangera minst en aktivitet per läsår som går utanför Globalens onsdagskvällar. Under året vill vi fortsätta med att sprida Globalen internt inom IM Malmö genom att erbjuda och arbeta för att andra verksamheter att ta del av Globalens pedagogiska program. Samarbetet sker som ex. då Tjejcafét kom på besök under våren Målgrupp och ev. samarbetspartners Globalens målgrupp, vilken även gäller för IMs Globalengrupp, är allmänheten i Malmö och övriga Skåne. Mer specifikt riktar sig Globalen till invånare i de stadsdelar som ingår i Malmös områdesprogram samt ungdomar och unga vuxna i åldrarna år. Förutom samarbetet med Globalens samarbetspartners så vill vi återuppbygga relationen med IM Malmös infogrupp. AKTIVITETER/UTVECKLING: Vi ska under året arrangera de onsdagskvällar som IM blir tilldelade av referensgruppen. Vi ska även utöver dessa onsdagar arrangera minst en aktivitet vår och höst inom ramen för Globalen samarbetet men som inte är kopplat direkt till Globalen. Vi vill även utveckla samarbetet med IMs andra verksamheter genom att dels bjuda in dem till Globalens arrangemang dels genom att förespråka användandet av Globalens pedagogiska program. IMs Globalengrupp vill se på möjligheter till samarbete med IM Lund och även med exempelvis Utrikespolitiska föreningen Lund. Utvärdering och risker Vi ska föra anteckningar på antalet besökande på onsdagsaktiviteterna på Globalen och försöka känna av deras mottagande av kvällen. Utifrån det får vi skapa oss en uppfattning om vi har rätt arbetssätt eller om det finns delar som vi måste förändra. Vi ska även ha ett utvärderande möte där samarbetet i referensgruppen, arbetet i IMs Globalengrupp samt utfallet av arrangemangen diskuteras

5 och utvärderas i slutet av varje termin. Risker som finns är att den externa marknadsföringen inte fungerar tillräckligt vilket kan leda till att vi inte får tillräckligt med besökare på våra kvällar och den planerade studiecirkeln. Avhopp i gruppen är en risk men samtidigt ingen överhängande sådan då vi har kontinuerlig kontakt med varandra och därmed får förvarning om någon kommer lämna. Samarbetet med infogruppen kan även göra att denna risk blir mindre då vi kan stötta varandra om vi har ont om folk. En annan risk är att inbokade gäster/föreläsare avbokar i sista stund, vilket kan hanteras med att ha många bollar i luften när vi arbetar med nya programpunkter som gör att vi kan ha någon plan b om vi får avbokningar. Andra riskfaktorer kan finnas i samarbete med andra verksamheter där vårat initiativ till ett mer ingående samarbete inte får gehör. Namn på verksamheten: Transit Arlöv År: 2013 Antal volontärer: Ca 15 st Antal deltagare: Varierande under året men vi räknar med att göra 37 besök under året och i snitt kanske vi har 40 besökare per gång, och då vi räknar med att ha nya besökare varje vecka så blir det alltså 37 x 40 = 1480 deltagare, grovt räknat. Volontärsamordning: Vi har månadsmöte en gång i månaden och då är vår volontärsamordnare Eva Lotta med, gruppledaren har kontinuerlig kontakt med Eva Lotta men det är omöjligt att avgöra hur mycket tid vi behöver i form av stöd från kontoret. I effektiv tid är det 1 h per månad men sen lägger så klart Eva Lotta ner tid på saker som rör vår verksamhet förutom själva mötet och genom att bolla idéer och information med gruppledarna. VERKSAMHETSBESKRIVNING: Vi besöker varje Måndag Transitboendet på Park Hotell i Arlöv för Asylsökande. Den enda kontakten som asylsökande har förutom med frivilligorganisationer är den med Migrationsverket som man kan säga är både deras räddare och bödel beroende på situation. Vi besöker boendet som en oberoende organisation utan anknytning till någon myndighet. Vårt syfte är att ge dessa människor som ofta befinner sig i en mycket påfrestande situation, några timmars möjlighet att slappna av och även få frågor angående Sverige och Asylprocessen besvarade under avslappnade och icke formella former. Barnen får leka och vara barn för ett tag och de vuxna kan fika och ställa frågor och prata med oss eller umgås med varandra. En annan viktig funktion vi har är att vi håller ett vakande öga på både Migrationsverket och Socialen, då det även finns socialplacerade på boendet. Får vi uppgifter från de boende på att någon inte fått sina rättigheter tillgodosedda, eller om lagar och bestämmelser inte följs, så kontaktar vi Migrationsverket eller berörd socialsekreterare och försöker få klarhet i fallet. Det långsiktiga målet för just vår verksamhet är väll att försöka så gott det går att mildra den utsatta situation som dessa människor befinner sig i och få dessa människor att känna sig sedda och genom att uppmärksamma myndigheter på att vi ser dessa människor, även förhindra att det bara blir en rutinmässig pappersvändarprocess, för berörda myndigheter när det gäller behandlingen av Asylsökande och socialplacerade.

6 I år så har vi funderingar på att expandera verksamheten även till transitboendet Centria men det är inte säkert, och beroende av antalet volontärer och förutsättningarna på Centria. Svårt att specificera mål rörande deltagare då det är beroende av flyktingströmmarna och antalet besök är som sagt 37 och målet är självklart att alla dessa ska genomföras. Vi samarbetar framförallt med Röda korset (RK) och Rädda barnen(rb), vi har möten utan tjänstemäns närvaro där vi diskuterar förhållandena på Park Hotell och hur vi tillsammans kan stödja de asylsökande på bästa vis, vi diskuterar också praktiska saker kring renovering och användning av rummet, utdelning av kläder, m.m. AKTIVITETER/UTVECKLING: De kontinuerliga aktiviteterna är som sagt besök på Park Hotell varje Måndag samt månadsmöte för volontärer en gång i månaden. Tidigare i år så målade vi om rummet och möblerade om, tillsammans med RB och RK. Vi har i gruppen diskuterat att försöka ha någon slags julfest på boendet. Namn på verksamheten: Tjejcaféet i Herrgården Antal volontärer: 10 tal Antal deltagare: per tillfälle Volontärsamordning: Vi uppskattar att vi behöver ca timmar stöd på olika sätt från vårt lokalkontor under VERKSAMHETSBESKRIVNING: Bakgrund till verksamheten Verksamheten startades efter initiativ av deltagare i Läxhjälpsgruppen på Herrgården. Behovet av fortsatt verksamhet för barn/ungdomar, och då framförallt tjejer, efter att de blivit för gamla för att delta i Läxhjälpen uppmärksammades, och resulterade i uppstartandet av Tjejcaféet. Syfte och övergripande mål Syftet med verksamheten är att nå ut till unga tjejer i området Herrgården och erbjuda dem ett kreativt rum där de får möjlighet att delta i och planera de aktiviteter som genomförs. Det långsiktiga målet är att stärka tjejernas känsla av egenmakt och självbild. Mål för 2014 o Under 2013 så har vi som mål att hålla verksamheten öppen för tjejerna en gång i veckan under skolterminerna. Ett antal extraträffar kommer också att genomföras. o Vi kommer att lägga extra fokus på att få in fler tjejer i vår verksamhet. Bland annat genom att ta upp kontakten med representanter från olika skolor i området och anordna ta med en kompis kvällar i lokalen. Vårt mål är att ha aktiva deltagare under o Vi har som mål att hålla regelbundna volontärmöte en gång i månaden samt vid extratillfällen

7 efter behov. o Vi har även som mål att vidareutveckla tjejernas känsla av delaktighet i verksamhetens utformning. Målgrupp och ev. samarbetspartners Tjejcaféet riktar sig till tjejer mellan 13 och 17 år. Vi vill utveckla vårt samarbete med ungdomsverksamheten Bricks på Rosengård och har även för avsikt att inleda ett sedan länge planerat samarbete med FN föreningen, där planen är att anordna en självförsvarskurs. Vi avser även att samarbeta med Transit Rosengård och anordna aktiviteter tillsammans med dem. AKTIVITETER/UTVECKLING: Under 2014 kommer vi fortsätta att arrangera aktiviteter både i vår lokal Rosengård och utanför Rosengård. De tjejer som varit med från början i vår verksamhet börjar nu närma sig en ålder där det snart är dags för gymnasieval, vi planerar därför att anpassa verksamheten på ett sätt där vi kan fånga upp tjejernas framtidsplaner och ta till vara på det i vår planering av aktiviteter. Vi har även pratat om att besöka eventuella öppet hus kvällar på olika gymnasieskolor i Malmö.Vi har vidare pratat om möjligheten att dela upp gruppen vid behov, för att komma förbi problematiken med åldersskillnaden hos våra tjejer. Så att vi kan anordna aktiviteter som passar för de lite äldre men kanske inte för de yngre och vice versa helt enkelt. Vi planerar att låta tjejerna utvärdera oss och vår verksamhet i slutet av terminen, antingen genom en skriftlig enkät eller ett öppet samtal oss emellan. Möjligtvis kombinerar vi de båda metoderna. Vi volontärer för löpande samtal om verksamheten och huruvida vi lyckas att uppnå de uppsatta målen. De planerar vi att fortsätta med under 2014 också. Namn på verksamheten: Läxläsning Rosengård Antal volontärer: 15 tal Antal deltagare: unika. Volontärsamordning: Ca sju timmar i månaden VERKSAMHETSBESKRIVNING Bakgrund till verksamheten För många barn i området Herrgården på Rosengård är det en stor utmaning att klara av sitt skolarbete på ett tillfredsställande sätt. Många av barnens föräldrar kan heller inte mycket svenska, och har därför svårt att hjälpa barnen med deras läxor. Det finns alltså ett behov av stöd i form av läxhjälp och annat stöd för barnens lärande. Syfte och övergripande mål

8 Det primära syftet med verksamheten är att hjälpa barn på Herrgården med deras läxor, övrigt skolarbete och träning i färdigheter som är viktiga för att barnen ska kunna uppnå skolans mål. Verksamheten försöker i mån av tid också emellanåt erbjuda andra utvecklande aktiviteter och ett allmänt vuxenstöd. Mål för 2014 Att erbjuda 25 olika barn i Herrgården läxhjälp på tisdagar. Att 25 olika barn får hjälp med skolarbetet och därigenom tycker att de klarar skolans mål bättre. Målgrupp och samarbetspartners Verksamheten bedrivs i en lokal som MKB upplåter på von Rosens väg 68. Målgruppen är främst barn i närområdet. Samarbetspartner är MKB, samt viss samordning med Rädda Barnen samt Herrgårdens Kvinnoförening, som också bedriver verksamhet i lokalen vid andra tidpunkter. AKTIVITETER/UTVECKLING Volontärgruppen erbjuder under terminstid läxhjälp, tisdagar kl Vi planerar att ha aktivitet samma tider som läxhjälp även under skolloven (ej under sommarlovet)aktiviteterna kommer då att vara mer fritidsbetonade.utflykt med barnen för att stärka gruppsammanhållningen och stärka relationer. Vilka aktiviteter behöver genomföras för att målet uppnås Aktiviteter behöver planeras för småsyskon som följer med, för att de som verkligen läser läxor ska få lugn och ro.volontärgruppen måste fortsättningsvis också vara stor då det krävs för verksamheten.vi kommer att diskutera möjligheterna att rekrytera barn även från andra gårdar. Hur kan aktiviteterna utvärderas: Ett mått på att aktiviteten är lyckad är att barnen återkommer, att de har skolmaterial med sig och att de använder sig av den hjälp volontärerna ger. Risker Att störningsmoment från småsyskon ger en så stökig miljö att läxläsningen blir lidande. Namnet på verksamheten: Tala svenska Antalet volontärer: 10 tal Antalet deltagare: 80 st (10 tal per gång) Volontärsamordning Tala svenska beräknar att hjälp från kontoret behövs i form av lättare administrativt arbete, för att täcka upp för gruppledaren, samt vid infomöten samt vid eventuella övriga behov. Detta ger en uträkning på 10 timmar. VERKSAMHETSBESKRIVNING

9 Tala Svenska som verksamhet finns då vi uppfattar att många människor som bor i Sverige med utländsk bakgrund inte träffar så många svenskar och därmed begränsas deras språkutveckling. Samtidigt tror vi att en miljö utanför skolbänken där man kan öva svenska och umgås socialt kan vara ett bra komplement för den språkliga utvecklingen, då man själv har möjlighet att styra vad man vill lära sig samt där det ges utrymme för ett möjligen mer avslappnat beteende. Vi hoppas, att genom socialt umgänge, ge språkliga verktyg till våra besökare samt genom erfarenhetsutbyte stärka både volontärer som besökare som individer. Målet är att volontärgruppen skall bestå av mellan 7 10 personer vid varje tillfälle, så att vi kan möta ca besökare på bästa sätt och driva verksamheten som den är menad. Vi försöker nå ut till Komvux samt skolor som driver SFI (svenska för invandrare) för att informera om vår verksamhet och på så sätt rekrytera nya besökare. Men eftersom verksamheten riktar sig till alla människor som vill öva sig på svenska, sätter vi även upp lappar på bibliotek i Malmö kommun som vi även samarbetar med. Målgruppen är vuxna människor. AKTIVITETER/UTVECKLING Vårt mål för 2014 är att fortsätta och utveckla det samarbeta som har uppstått med en kvinnogrupp i Holm/Kroksbäck samt att utöka antalet deltagare vid våra måndagsträffar. Namn på verksamheten: Move it! Antal volontärer: Ett 10 tal Antal deltagare: Ett 30 tal Volontärsamordning: Möten/stöd/inspiration: cirka 20 timmar på ett år. Rekrytering: cirka 5 timmar på ett år. VERKSAMHETSBESKRIVNING: Move it är en aktivitet för nyanlända ungdomar som läser i språkintroduktions klasser eller bor på transitboenden runt om i Malmö. I Sverige är svenska och första generationens ungdomar ofta segregerade, till exempel har dem ofta rast på olika tider och skåpen är ofta placerade i olika delar av skolan det är här vi i Move it vill ändra. Move it försöker hjälpa till genom att ge ungdomar en chans att testa på föreningslivet. Målet för år 2014 att, med hjälp av svenska ungdomar/volontärer integrera nyanlända ungdomar genom föreningslivet. Vi vill arbeta för samverkan mellan svenska ungdomar och nyanlända ungdomar. Ungdomarna nämner ofta att de har förbättrat sin svenska med hjälp av Move it och detta vill vi bli ännu bättre på genom att dem kan möta svenska ungdomar på en gemensam plattform. Move It har som mål att ungdomarna i verksamheten ska kunna fortsätta med de aktiviteter de provat på. Dessvärre har vi sett att detta inte alltid blir fallet på grund av ekonomiska begränsningar.

10 Vi ser därför inte fortsättandet i aktiviteter som en nödvändighet för integration utan Move Its träffar som integrerande i sig. Målgruppen för Move it s ungdomar är år. Under 2014 ska vi ha ca träffar plus ett läger som i hoppas på att vi ska kunna ha tillsammans med Move it Göteborg och Stockholm. MÅL: Det största övergripande målet är att vara en verksamhet där aktivitet skapar nätverk och ger en känsla av samhörighet. Vi vill därför att så många som möjligt deltar och har roligt med oss. DELMÅL: Sammarbete med olika föreningar/skolor och att inkludera svenska ungdomar i vår grupp. AKTIVITETER/UTVECKLING: Aktiviteter som vi hittar på är varierande. För höst terminen år 2013 är simning, biljard, självförsvar, basket, dans, karate och bowling mm på schemat. År 2014 upplägg är liknande men kommer att innehålla utomhus aktiviteter under vårterminen samt nämnda ovanstående läger. Namn på verksamheten: Styrelsen Antalet volontärer: Antalet som kommer sitta i styrelsen bestäms först på årsmötet den 13 februari. Deltagare: Alla förutom styrelsemedlemmarna ha möjlighet att komma på varje styrelsemöte, dock är det endast ett fåtal som har utnyttjat denna möjlighet under Volontärsamordning: Kontoret ska vara med på möten som arrangeras inför styrelsemötena där varje part tar upp diverse punkter som kommer tas upp vid närmsta styrelsemöte. En anställd från kontoret ska även närvara vid varje styrelsemöte. Det är även tjänstemännen som förmedlar information från huvudkontoret till styrelsen. Versamhetsbeskrivning Syftet med styrelsen är att vara länken mellan kontoret och verksamheterna som agerar i IM Malmös regi. Detta för att underlätta arbetet för volontärerna samt för att skapa en samhörighet mellan verksamheterna. Styrelsen hjälper även nya verksamheter blomstra samt att visa sin uppskattning för volontärerna med en julfest och en sommarfest varje år. Det är även styrelsens uppgift att besluta om nedläggning av en verksamhet. Styrelsen är även till för att lyfta frågor som är viktiga för verksamheterna samt att lösa problem som kan uppstå i verksamheterna. Kontoret lyfter de frågor som kommer från volontärer samt medlemmar vid möten en gång i månaden med ordförande samt vice ordförande. Detta för att sedan kunna lyfta dem vid närmsta styrelsemöte. Styrelsen ska även fungera som en länk till IM i det stora hela. Mål för 2014

11 För att förbättra samhörigheten mellan verksamheterna har gruppledarworkshops startats en gång per termin under Förhoppningen är att fortsätta med dessa under 2014 och att i slutet av HT 2014 även involvera övriga volontärer. I dessa workshops ingår både IM historia samt vad det innebär att vara en gruppledare. AKTIVITETER/UTVECKLING Styrelsemöten ska ske en gång per månad med uppehåll över sommaren samt över julen. Arbetet att alla grupper på något sätt ska representeras i styrelsen pågår ständigt. Tanken är att detta möjligtvis förändras då samhörigheten mellan verksamheterna i lokalföreningen förbättras. Önskan om att utveckla ett samarbete med Lunds lokalförening finns och kommer förhoppningsvis etableras under Styrelsen ska fortsätta arbeta för den samverkan och de samarbeten som har uppstått genom Läxhjälp Malmö samt Asylstafetten. Namn på verksamheten: IM Fair Trade butiken i Malmö Antal volontärer: personer Volontärsamordning: En gång i månaden har vi butiksmöte då de flesta volontärerna kommer. Då gör vi upp schema för kommande fem veckor och informerar varandra om vad som hänt och vad som kommer att hända, vilka aktiviteter vi skall delta i m.m. Hanna Ekblad från lokalkontoret i Malmö utgör en länk till huvudkontoret. Har vi något vi behöver hjälp med från Lund vidarebefordrar hon detta. Verksamhetsbeskrivning: Bakgrund till verksamheten: Ska sälja de varor vi får från lagret. Syfte och övergripande mål: Att vi ska sälja så mycket som möjligt av varorna till fullt pris. På sikt är strävan att vända förlust till vinst i verksamheten. Därtill informerar vi om IM:s verksamhet inom och utom landet, i syfte att öka antalet medlemmar och givare. Vi informerar också om Fair Trade och om värdet av rättvis handel, bland annat för de projekt vi stöder. Mål för 2014: Försäljningen blev sämre under 2013 än vi beräknat och vi kommer därför att arbeta mera med marknadsföring och med att sälja ett förnyat sortiment. Medlemskapet i Malmö Citysamverkan är till god hjälp i detta arbete. Vi skall ge feedback till Fair Trade kontoret i Lund i syfte att öka inflytandet från kunder och volontärer. Genom att dels informera om IM, dels om Fair Trade, vill vi öka antalet medlemmar och givare och få kunder intresserade av rättvis handel. Målgrupp: Malmös och omlandets befolkning samt turister. Aktiviteter/Utveckling: Vi har sålt ut merparten av det gamla sortimentet och ersätter det nu successivt med ett nytt. Det har också en tydligare inriktning på Fair Trade och vi kommer troligen under året att ha hela sortimentet mer eller mindre präglat av detta. Genom medlemskapet i Malmö Citysamverkan får vi viss marknadsföring och butiken finns med på olika kartor och reklamblad, bl.a. genom erbjudande i Citykortet under våren. I samband med påskoch julförsäljning dekoreras skyltfönstret, i syfte att öka köpintresset och i överensstämmelse med

12 andra butiker i City. Vi kommer endast att vara på Katrinetorps julmarknad med ett urval varor, för att i stället hålla söndagsöppet under julmånaden. Butiken skall också delta i olika Fair Trade events i Malmö samt på Malmöfestivalen. De aktiviteter vi genomför har som mål att öka kännedomen om såväl IM arbetet som vår Fair Trade butik. Inför sommar och juluppehåll ordnas fester för volontärerna och vi deltar i IM Malmös rekryteringskvällar.

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Man känner att man är del av något större

Man känner att man är del av något större Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Människan bakom uniformen ambassadörerna Man känner att man är del av något större En kriminologisk analys av hur deltagare påverkats av personalens förebyggande arbete

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer