POTMIX ASPHALT CLEANER. Rengöringsmedel för borttagning av asfalt- och bitumenfläckar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POTMIX ASPHALT CLEANER. Rengöringsmedel för borttagning av asfalt- och bitumenfläckar."

Transkript

1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Användningsområde: POTMIX ASPHALT CLEANER Rengöringsmedel för borttagning av asfalt- och bitumenfläckar. Tillverkare och leverantör: Potmix Products AB Box Eskilstuna Telefon: Fax: Nödtelefonnummer: Giftinformationscentralen 112, i icke brådskande fall FARLIGA EGENSKAPER Klassificering (1999/45/EEG): Hälsofaliga effekter: Fysikaliska och kemiska Farliga egenskaper: ;R10. Långvarig hudkontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud. I höga koncentrationer verkar ångor och aerosoler förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Tryckbehållare kan explodera vid brand. Märkning: Brandfarligt Riskfaser: Skyddsfraser: Andra faror: R10 A1; A2; S2; S16; S23; S51 Innehåller: < 5% Nonjontensider, NTA, Produkten innehåller inga PBT eller vpvb ämnen. 3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING Ämne/blandning: Blandning Kemiskt namn CAS-nr % EG-nr Klassif. (EG 1272/2008) Klassif. (67/548/EEG) Dimetyleter Flam. Gas 1 H220 F+; R12 Alkoholen, C9-C11, Etoxilerade n/a Acute Tox. 4 H302 Xn; R22 Eye dam. 1 H318 Xi; R41 Hela texter för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt FÖRSTA HJÄLPEN POTMIX ASPHALT CLEANER UTFÄRDANDEDATUM:

2 Inandning: Förtäring: Hudkontakt: Ögonkontakt: Kontakta läkare om besvär kvarstår. Frisk luft och vila. Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Tvätta huden med tvål och vatten. Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda: Inandning: Förtäring: Hudkontakt: Ögonkontakt: Rengöringmedels missbruk kan leda till dödsfall. Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Kan orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och berusning. Långvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud. Kan orsaka övergående ögonirritation. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: Inga särskilda åtgärder för första hjälpen angivna. 5. ÅTGÄRDER VID BRAND Lämpliga släckmedel: Risker vid brand: Brandbekämpning: Skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Val av andningsskydd vid brand: Vid brandsläckning används skum, kolsyra eller pulver. Kan explodera vid brand. BRANDFARLIGT. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Använd skyddsdräkt. Följ verksamhetens allmänna åtgärder. 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga skyddsåtgärder: Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Åtgärder för att skydda miljön: Saneringsmetoder: Förhindra utsläpp till avlopp. Stora spill: valla in och sug upp spill med sand, sågspån eller liknande. Små spill: torka bort med papper eller textil. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Angående avfallshantering, se punkt HANTERING OCH LAGRING Hantering: Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Skyddas mot direkt solljus. Förvaring: Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 C. Förvaras svalt på väl ventilerad plats. Förvaras torrt. Specifik slutanvändning: Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1. POTMIX ASPHALT CLEANER UTFÄRDANDEDATUM:

3 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Kontrollparametrar: Namn STANDARD Nivågränsvärde (NGV) Korttidsvärde (KTV) Anm. DIMETYLETER AFS 500 ppm; 950 mg/m³ 800 ppm; 1500 mg/m³ Propanol, (2-methoxymethylethoxy)- AFS 50 ppm; 300 mg/m³ 75 ppm; 450 mg/m³ H AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling. H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. Begränsning av exponeringen: Skyddsutrustning: Skyddsglasögon, handskar, god ventilation. Tekniska åtgärder: Sörj för god ventilation. Andningsskydd: Ingen särskild rekommendation angiven, men andningsskydd kan fortfarande behövas under exceptionella omständigheter med stark luftförorening. Handskydd: Ingen speciell hygienrutin finns angiven, men skyddshandskar kan behövas. Ögonskydd: Skyddsglasögon eller ansiktsskydd rekommenderas. Ytterligare dkyddsåtgärder: Det skall finns tillgång till omedelbar ögonspolning och nöddusch. Hygieniska åtgärder: Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Fysikaliskt tillstånd: Färg: Lukt: Aerosol. Färglös. Lösningsmedel. Relativ densitet: 0, 9 Flampunkt: Tekniskt omöjligt att ta fram uppgifter. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Reaktivitet: Kemisk stabilitet: Förhållanden som bör undvikas: Ämnen som bör undvikas: Farliga nedbrytningsprodukter: Inga speciella reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt. Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden. Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Inget särskilt material eller grupper av material förväntas reagera och resultera i en farlig situation. Inte känt. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Toxikologisk information: Ingen data finns tillgänglig för produkten som sådan. Långvarig eller upprepad kontakt med lösningsmedel under lång tid kan ge permanenta skador. POTMIX ASPHALT CLEANER UTFÄRDANDEDATUM:

4 Inandning: Förtäring: Hudkontakt: Ögonkontakt: Ångorna verkar förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Kan irritera andningsorganen. Kan verka irriterande och framkalla magsmärtor, kräkningar och diarré. Långvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud. Kan orsaka övergående ögonirritation. Toxikologisk information för beståndsdelar: DIMETYLETER (CAS: ): Akut toxicitet: Akut Toxicitet (Inhalation LC50) ~ ppmv (gas) Råtta 4 timmar ALKOHOLER, C9-C11, ETOXILERADE (CAS: ): Akut toxicitet: Akut Toxicitet (Oral LD50) 1378 mg/kg Råtta Akut Toxicitet (Dermal LD50) > 2000 mg/kg Kanin 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION Ekotoxicitet: Toxicitet: Det finns inga data om produktens ekotoxicitet. Det finns inga data om produkten som sådan. Miljöinformation för beståndsdelar: DIMETYLETER (CAS: ): Akut toxicitet Fisk: LC50 96 timmar > 4000 mg/l Poecilia reticulata (Guppy) Akut toxicitet Ryggradslösa vattendjur: EC50 48 timmar > 4000 mg/l Daphnia magna Persistens och nedbrytbarhet: Nedbrytbarhet: Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet. Adsorption/Desorption Koefficient: Jord Koc ~ ALKOHOLER, C9-C11, ETOXILERADE (CAS: ): Bionedbrytning: Nedbrytning (90%) > 28 dagar OECD 301C Bioackumulering: Rörligheten i jord: Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen: Andra skadliga effekter: Data om bioackumulering är inte kända. Ingen information tillgänglig Produkten innehåller inga PBT eller vpvb ämnen. Ingen information. 13. AVFALLSHANTERING Tillverkaren av denna produkt uppfyller kraven om producentansvar enligt miljöbalken och dess förordning om producentansvar (SFS 2006:1273) genom att betala förpackningsavgift för omhändertagande och återvinning av förpackningsavfallet. POTMIX ASPHALT CLEANER UTFÄRDANDEDATUM:

5 Avfallsbehandlingsmetoder: Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast. Pystomma aerosoler sorteras som metallavfall. Ej tömda aerosolburkar sorteras som FARLIGT AVFALL och skall tas om hand om enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Kontakta kommunens miljöförvaltning för lokala bestämmelser. Avfallsklass: Ej tömda förpackningar: avfallskod * Tomma förpackningar: avfallskod TRANSPORTINFORMATION Allmänt: Aerosoler får transporteras på väg (ADR) som begränsad mängd (1l) om varje kolli väger högst 30 kg i kartong eller 20 kg på brickor med sträckeller krympfilm. Varje kolli skall märkas med en kvadrat, ställt på ett hörn, den övre och undre delen skall vara svart, med en sidlängd av minst 100 mm. UN-nr. (ADR/RID/ADN): 1950 Officiell transportbenämning: Teknisk benämning, internationellt: Aerosols Faroklass för transport: ADR/RID/ADN Klass: 2.5F ADR Etikett Nr.: 2.1 IMDG Klass: 2.1 ICAO Klass/Riskgrupp: 2.1 Transportkort: Förpackningsgrupp: Ej relevant. Miljöfaror: Miljöfarligt Ämne/ Vattenförorenande Ämne: Nej Särskilda försiktighetsåtgärder: EMS: F-D, S-U Tunnelrestriktionskod: (D) Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Ej relevant. POTMIX ASPHALT CLEANER UTFÄRDANDEDATUM:

6 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER EU-Lagstiftning: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar. Nationella bestämmelser: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare: MSBFS 2010:8 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 2005:7, med ändringar och Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, med ändringar. Kemikaliesäkerhetsbedömning: Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts. 16. ÖVRIG INFORMATION R-fraser (hela texten): Hela texten för faroangivelser: R10 Brandfarligt. R12 Extremt brandfarligt. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R22 Skadligt vid förtäring. H223 Brandfarlig aerosol. H220 Extremt brandfarlig gas. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H302 Skadligt vid förtäring. Uppgifter på detta säkerhetsdatablad anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet, men någon försäkran kan inte lämnas att informationen är fullständig. Det är därför användarens eget intresse att klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten skall användas. Utfärdandedatum: Version: /PPAB/MA_1 POTMIX ASPHALT CLEANER UTFÄRDANDEDATUM:

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY Omarbetad JULY 2012 Revision 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PCL-db APCL100 ZA 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn : ANVÄNDN.OMR. : Aerosolförpackad mineralolja Artikelnr : 6030 LEVERANTÖR : Företag : BS Kemi AB Adress : Box 525 Postadress : 136 25 HANINGE Land : SE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ Aspen+ Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 04.04.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer Aspen+ Aspen Plus, Aspen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer