SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: Produktnr.:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2010-09-15 Produktnr.:"

Transkript

1 1/7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Förpackningsstorlek: Aerosol. 500 ml Användning: Leverantör: Rengöringsmedel. fischer Finland Suomalaistentie 7 B Espoo Tel:puh: Nödtelefonnummer: Giftinformations- centralen, Öppet 24 timmar i dygnet: Tel. (09) Ansvarig för utarbetande av säkerhetsdatabladet. Frågor till innehållet i detta säkerhetsdatablad kan skickas till: 2. FARLIGA EGENSKAPER Produkten klassificeras: F+;R12 Xi;R36 R66 R67 Fysikaliska och kemiska farliga egenskaper: Hälsofarliga effekter: Miljöfarliga egenskaper: Produkten är extremt brandfarlig. Vid sprutning mot öppen låga eller glödande material kan tryckbehållaren antändas. Vid stark uppvärmning bildas övertryck, som kan leda till explosionsartad sprängning av aerosolburken. Kan medföra ögonirritation. Produkten innehåller organiska lösningsmedel. I höga koncentrationer verkar ångor och sprutdimma förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar som kan medverka till fotokemisk ozonbildning. 3. SAMMANSÄTTNING/INFOMATION OM BESTÅNDSDELAR Produkten innehåller: organisk lösningsmedel och drivmedel. 67/548/EEG %: CAS-nr: EG nr.: Kemiskt namn: Klassificering: Anm.: Aceton F;R11 Xi;R36 R66 R Butan F+;R12 C Koldioxid Propan F+;R12

2 2/7 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Förbränning: Skölj genast med vatten. Avlägsna under sköljningen kläder/tyg som inte är fastbrända. Tillkalla ambulans. Fortsätt skölja under transporten till sjukhuset. Inandning: Hudkontakt: Stänk i ögonen: Förtäring: Personen skall vila i frisk luft under uppsyn. Vid obehag uppsök läkare och tag med säkerhetsdatabladet. Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Vid fortsatt irritation: Uppsök sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet. Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Håll personen under uppsyn. Vid obehag, uppsök förstahjälpstation och tag med säkerhetsdatabladet. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Lämpliga släckmedel: Särskilda risker: Skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Använd kolsyra eller pulver vid brandsläckning. Förpackningar, som utsätts för värme, nedkyls med vatten och avlägsnas från brandplatsen, om detta kan ske utan risk. Vid stark uppvärmning bildas övertryck, som kan leda till explosionsartad sprängning av aerosolburken. Val av andningsskydd vid brand: Följ verksamhetens allmänna åtgärder. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Förebyggande av personskador: Förebyggande av miljöskador: Saneringsmetoder: Undvik inandning av ångor och aerosoler och kontakt med hud och ögon. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Följ anvisningarna för säker hantering i detta säkerhetsdatablad. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Aerosolburkar får inte slängas i naturen. Sug upp spill med icke brännbart, absorberande material. Angående avfallshantering, se punkt HANTERING OCH LAGRING Hantering: Tekniska åtgärder: Tekniska anvisningar: Tekniska åtgärder vid lagring: Lagringsförhållanden: Följ god kemikaliehygien. Undvik inandning av sprutdimma samt kontakt med hud och ögon. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Ventilationen skall vara effektiv. Nöddusch eller rikliga mängder vatten skall vara lätt tillgängliga. Följ anvisningarna för brandfarliga vätskor. Större mängder och lager skall förvaras enligt nationella bestämmelser om förvaring av brandfarliga vätskor osv. Förvaras i tättsluten originalförpackning och på väl ventilerad plats. Får inte förvaras nära värmekällor eller utsättas för höga temperaturer. Skyddas mot direkt solljus.

3 3/7 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Tekniska anvisningar: Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av ångor och sprutdimma skall minimeras. Kemiska benämning: Gränsvärde: Typ: Anm.: Hänvisningar: Aceton 500 ppm 1200 mg/m3 8 h - HTP Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd: Handskydd: Ögonskydd: Hudskydd: Hygieniska åtgärder: Miljöexponeringskontroll: 630 ppm 1500 mg/m3 STEL 15min Butan 800 ppm 1900 mg/m3 8 h - HTP 1000 ppm 2400 mg/m3 STEL 15min Koldioxid 5000 ppm 9100 mg/m3 8 h - HTP Propan 800 ppm 1500 mg/m3 8 h - HTP 1100 ppm 2000 mg/m3 STEL 15min Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. Vid otillräcklig ventilation: Använd andningsskydd med lufttillförsel (innehåller lågkokande vätskor). Vid kontaktrisk: Skyddshandskar skall användas. Lämpligast är handskar av butylgummi, men vätskan kan tränga igenom handskarna. Byt därför ofta handskar. Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid. Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk. Använd skyddsdräkt vid nersmutsning i en sån utsträckning att vanliga arbetskläder inte skyddar mot hudkontakt med produkten. Tvätta händerna efter användning. Inte känt. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Tillstånd: Lukt: ph: Kokpunkt: Flampunkt: Relativ densitet: Löslighet: Färglös, aerosol aceton inte relevant inte relevant <0 C 0.78 (20 C) Kan blandas med vatten. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet: Förhållanden/material som skall undvikas: Farliga sönderdelningsprodukter: Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. Oxiderande ämnen. Utsätt inte aerosolburkar för höga temperaturer eller direkt solljus. Kolmonoxid, koldioxid.

4 4/7 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: Kroniska effekter: Ångor och sprutdimma kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta. I höga koncentrationer verkar ångor och sprutdimma förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Avfettar huden. Långvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och sprickbildning. Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda. Mindre sannolikt pga produktens förpackning. Förtäring kan dock orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och berusning. Ofta återkommande inandning av även låga koncentrationer kan leda till irritabilitet, trötthet och minnesrubbningar och med tiden bestående skador på nervsystemet, inklusive hjärnan. 12. EKOLOGISK INFORMATION Rörlighet: Nedbrytbarhet: Ekotoxicitet: Bioackumulerings- förmåga: Andra skadliga effekter: Produkten innehåller organiska lösningsmedel som fördunstar lätt från alla ytor. Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet. Det finns inga data om produktens ekotoxicitet. Data om bioackumulering är inte kända. Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar som kan medverka till fotokemisk ozonbildning. 13. AVFALLSHANTERING Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Avfallet är klassificerat som farligt avfall. Får inte punkteras eller brännas, inte ens i tomt tillstånd. Trasor och liknande, som är fuktade med brandfarliga vätskor, skall kastas bort i särskilda brandsäkra kärl. Avfall som rester: Begagnade trasor och liknande. EAK-förteckning: Förorenad förpackning: Aerosolburkar skall vara tömda före bortskaffande. EAK-förteckning:

5 5/7 14. TRANSPORTINFORMATION UN-nummer: 1950 Proper Shipping Name: AEROSOLS Sjö (IMDG): Class: 2.1 Marine pollutant: Inländska vattenvägar: No Skall hanteras lokalt. Luft (ICAO/IATA): Class: 2.1 Land (RID/ADR): Klass: 2 Primär etikett: 2.1

6 6/7 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Märkning: Extremt brandfarlig Irriterande R12 R36 R66 R67 S2 S9 S23b S26 S51 S56 Nationella bestämmelser: Extremt brandfarligt. Irriterar ögonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. Undvik inandning av dimma. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Sörj för god ventilation. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för problemavfall. Produkten innehåller: 30% och mer alifatiska kolväten. Ungdomar under 18 år får principiellt icke arbeta med denna produkt. Användaren skall instrueras om arbetets genomförande, produktens farliga egenskaper och nödvändiga skyddsåtgärder. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar. 807/2001 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier, med ändringar. 715/2001 Statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet. HTP-värden /1993. Aerosolförordningen, med ändringar. 59/1999 Förordning om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier. 374/2002 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier, med ändringar. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel. 302/2007. Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare. 1129/2001 Miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall.

7 7/7 16. ANNAN INFORMATION Angående användningsbegränsningar, se punkt 15. Användningsändamål och koder: NI2008: 433 Slutbehandling av byggnader UC62: 9 (Rengörings- och tvättmedel) Lydelse av risk-fraser: R11 R12 R36 R66 R67 Mycket brandfarligt. Extremt brandfarligt. Irriterar ögonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar. Utfärdats av DHI - Centre for Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark.

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20%

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20% 1 / SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET REACH REGISTRERINGSNUMMER 01-21194884-22 CAS-NO. 7722-84-1 EU INDEX NO. 008-003-00-9 EC (EINECS) NO. 231-76-0 PRODUKTNR. SYNONYMER,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY Omarbetad JULY 2012 Revision 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PCL-db APCL100 ZA 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ Aspen+ Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 04.04.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer Aspen+ Aspen Plus, Aspen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.09.2009 Produktnamn ANTIBAC HANDDESINFEKTION

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning Art.nr: 138-XXXX KEMI: 529704-9 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer