SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt"

Transkript

1 Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde Rengöringsmedel. Relevanta identifierade användningar Användningar som avråds SU22 Yrkesmässig användning: allmänt tillgängliga (administration, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) PC35 Tvätt- och Rengöringsprodukter (inkl. lösningsmedelbaserade produkter) PROC11 Icke-industriell sprayning PROC19 Manuell blandning med nära kontakt och endast personlig skyddsutrustning tillgänglig. ERC8A Bred dispersiv inomhus användning av processhjälpmedel i öppna system Inga specifika användningar som avråds har identifierats. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Producent Företagsnamn Diskteknik AB Besöksadress Fågelsångsvägen Postadress Box 79 Postnr Postort Vallentuna Land Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) E-post Webbadress Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon Giftinformationscentralen:112 begär giftinformation AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt 67/548/EEC eller 1999/45/EC ts / blandningens farliga egenskaper 2.2. Märkningsuppgifter Farosymbol F+; R12 Extremt brandfarligt.

2 Fläckfritt Sida 2 av 11 R-fraser S-fraser R12 Extremt brandfarligt. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. S23 Undvik inandning av ånga/dimma. S51 Sörj för god ventilation Andra faror PBT / vpvb Generell riskbeskrivning Fysikaliska-kemiska effekter Hälsoeffekt Miljöeffekter Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Produkten innehåller inga PBT eller vpvb ämnen. Explosionsrisk vid brand. Extremt brandfarligt. Explosionsrisk vid brand. Långvarig hudkontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud. I höga koncentrationer verkar ångor och aerosoler förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Produkten är klassificerad som ej miljöfarlig. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Identifiering Klassificering Innehåll Butan CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: Registreringsnummer: Propanol CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: Propan CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: Registreringsnummer: Pentan CAS-nr.: EG-nr.: Etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalt CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: ,4-Dihydroxibensen CAS-nr.: EG-nr.: F+; R12 Flam. gas 1; H220 Press. Gas F; R11 Xi; R36 R67 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 STOT SE3; H336 F+; R12 Flam. gas 1; H220 Press. Gas F+; R12 Xn; R65, R66, R67 N; R51/53 Flam. Liq. 2; H225 EUH 066 STOT SE3; H336 Asp. tox 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 Xn; R22 Xi; R41 Acute tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Cancer 3; R40 Mut 3; R % % 1-5 % < 1 % < 1 % < 1 %

3 Fläckfritt Sida 3 av 11 Indexnr.: Synonymer: Hydrokinon Bis(4-hydroxi-N-metylanilinium)sulfat CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R50 Carc. 2; H351 Muta. 2; H341 Acute tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 M-faktor:10 Xn; R22, R48/22 R43 N; R50, R53 Acute tox. 4; H302 STOT RE 2; H373 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; = Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vikt%, vol% FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig., kommentar Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Kontakta läkare om besvär kvarstår. Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring < 1 % Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid andningsbesvär: konstgjord andning eller syrgas. Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus. Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Akuta symptom och effekter Fördröjda symptom och effekter Inandning: Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Förtäring av produkten ger symtom såsom huvudvärk, trötthet, illamående, kräkningar, medvetslöshet eller berusning. Kan orsaka irritation av andningsorganen. Hudkontakt: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Långvarig eller upprepad kontakt avfettar huden och kan ge hudirritation. Ögonkontakt: Kan irritera ögonen och orsaka rodnad och sveda. Lösningsmedelsmissbruk kan leda till dödsfall. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Andra upplysningar Ingen anmärkning angiven.

4 Fläckfritt Sida 4 av 11 AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Olämpliga brandsläckningsmedel Vid brandsläckning används alkoholresistent skum, kolsyra eller pulver. Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brand- och explosionsrisker Extremt brandfarligt. Aerosolbehållare kan explodera vid brand. Farliga förbränningsprodukter Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2) Råd till brandbekämpningspersonal Personlig skyddsutrustning Vid brand: Använd andningsskydd. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Personliga skyddsåtgärder Angående personlig skyddsutrustning, se punkt Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö Metoder och material för inneslutning och sanering Rengöringsmetod 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Hantering Skyddsåtgärder Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand Råd om allmän arbetshygien Stora spill: Valla in och sug upp spill med sand, sågspån eller liknande. Kontakta lokala myndigheter vid utsläpp av stora mängder. Små spill: Samla upp med absorberande, ej brännbart material i lämplig behållare. Undvik kontakt med hud och ögon. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Förvaras på väl ventilerad plats. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Noggrann personlig hygien är nödvändig. Tvätta händer och tillsmutsade områden med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagring Förhållanden som skall undvikas Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Får inte förvaras nära värmekällor eller utsättas för höga temperaturer. Skyddas mot direkt solljus. Större mängder och lager skall förvaras enligt nationella bestämmelser om förvaring av brandfarliga vätskor osv. Får inte utsättas för temperaturer över 50 C/122 F. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. 7.3 Specifik slutanvändning Specifika användningsområden Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Hygieniska gränsvärden Identifiering Värde År Propan-2-ol CAS-nr.: EG-nr.: Nivågränsvärde (NGV): 150 ppm 2011

5 Fläckfritt Sida 5 av 11 Indexnr.: Nivågränsvärde (NGV): 350 mg/m3 KTV: 250 ppm KTV: 600 mg/m3 Pentan CAS-nr.: EG-nr.: Nivågränsvärde (NGV): 600 ppm Nivågränsvärde (NGV): 1800 mg/m3 KTV: 750 ppm KTV: 2000 mg/m DNEL / PNEC från ämnen PNEC 8.2 Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Säkerhetsskyltar Pentan Exponeringsväg: Vatten Värde: 0,027 mg/l Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. Det skall finnas tillgång till ögonspolning. Andningsskydd Andningsskydd Handskydd Handskydd Lämpliga material Ögon- / ansiktsskydd Ögonskydd Hudskydd Hudskydd (av annat än händerna) Hygien / Miljö Särskilda hygieniska åtgärder Begränsning av miljöexponeringen Begränsning av miljöexponeringen Ingen information. Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden. Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Nitrilgummi. Polyvinylalkohol (PVA). Viton (fluorgummi). Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen. Använd lämpliga skyddskläder vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Aerosol. Färg Ej angivet. Lukt Svag lukt av alkohol. Kommentarer, Luktgräns Ej fastställt. Kommentarer, ph (leverans) Inte relevant. Kommentarer, Smältpunkt / smältpunktsintervall Kommentarer, Kokpunkt / kokpunktsintervall Kommentarer, Flampunkt Ej fastställt. Ej fastställt. Tekniskt omöjligt att ta fram uppgifter.

6 Fläckfritt Sida 6 av 11 Kommentarer, Avdunstningshastighet Ej fastställt. Brandfarlighet (fast form, gas) Ej fastställt. Kommentarer, Explosionsgräns Ej angivet. Kommentarer, Ångtryck Ej fastställt. Kommentarer, Ångdensitet Ej fastställt. Relativ densitet Värde: 0,75 kg/dm3 Löslighet i vatten löslig i vatten. Kommentarer, Fördelningskoefficient: Ej fastställt. n-oktanol / vatten Kommentarer, Termisk Ej fastställt. tändtemperatur Kommentarer, Sönderfallstemperatur Ej fastställt. Explosiva egenskaper N/A Oxiderande egenskaper Uppfyller inte kriterierna för oxiderande. 9.2 Annan information AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet Stabilitet 10.3 Risk för farliga reaktioner Risken för farliga reaktioner Inte känt Förhållanden som ska undvikas Förhållanden som skall undvikas Undvik värme, flammor och andra antändningskällor Oförenliga material Material som skall undvikas Ingen anmärkning angiven Farliga sönderdelningsprodukter Farliga sönderdelningsprodukter Inte känt. Inga speciella reaktivitetsrisici relaterade till denna produkt. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Toxikologiska data för ämnen Butan Kommentar: Ej relevant. LC50 inandning Värde: > 20 mg/l (ångor) 2-Propanol LD50 dermal LC50 inandning LC50 inandning Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. Värde: 4396 mg/kg Värde: mg/kg Värde: 72,6 mg/l (ångor) Varaktighet: 4 h Propan Kommentar: Ej relevant. Värde: > 20 mg/l ångor Pentan Värde: 400 mg/kg

7 Fläckfritt Sida 7 av 11 LD50 dermal LC50 inandning Ytterligare toxikologisk information om ämnet LD50 dermal LD50 dermal Övriga upplysningar om hälsofara Allmänt Potentiella akuta effekter Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Värde: 3000 mg/kg Försöksdjursart: Kanin Värde: 364 mg/l (ångor) Varaktighet: 4 h. Etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalt Data saknas. 1,4-Dihydroxibensen Värde: 302 mg/kg Värde: > 900 mg/kg Bis(4-hydroxi-N-metylanilinium)sulfat Värde: 273 mg/kg Värde: > 1000 mg/kg Fördröjda effekter / upprepad exponering Sensibilisering Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk Cancerframkallande Egenskaper skadliga för fostret Reproduktionstoxicitet AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Ekotoxicitet Toxikologiska data för ämnen Butan Akut vattenlevande, Daphnia Mobilitetsbeskrivning Mobilitetsbeskrivning Toxikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen. Ångorna verkar förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Kan irritera andningsorganen. Långvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud. Kan orsaka övergående ögonirritation. Kan verka irriterande och framkalla magsmärtor, kräkningar och diarré. Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker. Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker. Ekotoxikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen. Värde: 24,11 mg/l Testmetod: LC50 Varaktighet: 96 h. Värde: 14,22 mg/l Art: Daphnia magna Varaktighet: 48 h Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar (VOC), som avdunstar lätt från alla ytor. Mobilitetsbeskrivning: Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar

8 Fläckfritt Sida 8 av 11 (VOC), som avdunstar lätt från alla ytor. Persistens och nedbrytbarhet Produkten är lätt bionedbrytbar. Bioackumulering Produkten är inte bioackumulerande. 2-Propanol Värde: 9640 mg/l Art: Pimephales promelas Varaktighet: 96 h Akut vattenlevande, alg Värde: 1800 mg/l Testmetod: IC50 Varaktighet: 72 h. Akut vattenlevande, Daphnia Värde: mg/l Art: D. magna Varaktighet: 48 h. Propan Akut vattenlevande, Daphnia Värde: 27,14 mg/l Art: Daphnia magna Varaktighet: 48 h. Mobilitetsbeskrivning Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar (VOC), som avdunstar lätt från alla ytor. Mobilitetsbeskrivning Mobilitetsbeskrivning: Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar (VOC), som avdunstar lätt från alla ytor. Persistens och nedbrytbarhet Produkten är lätt bionedbrytbar. Bioackumulering Produkten är inte bioackumulerande. Pentan Värde: 4,26 mg/l Testmetod: LC50 Art: Onchorhynchus mykiss Varaktighet: 96 h. Akut vattenlevande, alg Värde: 7,51 mg/l Testmetod: IC50 Art: Selenastrum capricornutum Varaktighet: 72 h. Akut vattenlevande, Daphnia Värde: 2,7-9,1 mg/l Art: Daphnia magna Varaktighet: 48 h. Fördelningskoefficient Kommentar: log Pow 3,4 Biokoncentrationsfaktor (BCF) Värde: 171 Etylendiamintetraättiksyra, tetranatriumsalt Kommentar: Data saknas. Akut vattenlevande, Daphnia Kommentar: Data saknas. 1,4-Dihydroxibensen Värde: 0,044 mg/l Testmetod: LC50 Art: Pimephales promelas Varaktighet: 96 h Akut vattenlevande, Daphnia Värde: 0,29 mg/l Art: Daphnia magna Varaktighet: 48 h. Bis(4-hydroxi-N-metylanilinium)sulfat Värde: 0,25 mg/l Testmetod: LC50

9 Fläckfritt Sida 9 av 11 Akut vattenlevande, Daphnia Art: Pimephales promelas Varaktighet: 96 h Värde: 0,019 mg/l Art: Daphnia magna Varaktighet: 48 h 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Persistens och nedbrytbarhet Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet Bioackumuleringsförmåga Bioackumuleringsförmåga Data om bioackumulering är inte kända Rörligheten i jord Rörlighet Ingen information Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen PBT-bedömning, resultat Produkten innehåller inga PBT eller vpvb ämnen. Resultat av vpvb-bedömningen Produkten innehåller inga PBT eller vpvb ämnen Andra skadliga effekter Andra skadliga effekter / Anmärkning AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Ingen information. Specificera lämpliga metoder för Tomma behållare får ej brännas. Explosionsrisk. avfallshantering Relevant avfallsförordning Avfallsförordning (SFS 2011:927). Produkten är klassificerad som Ja farligt avfall Förpackningen är klassificerad som Nej farligt avfall EWC-kod EWC: Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar EWC Förpackning EWC: Metallförpackningar (tomma förpackningar). Andra upplysningar Får inte punkteras eller brännas, inte ens i tomt tillstånd. Produktens tillverkare är registrerad hos REPA-registret för omhändertagande av tömda förpackningar. Information kan fås från REPAs kundtjänst tel eller på hemsidan AVSNITT 14: Transportinformation UN-nummer ADR 1950 RID 1950 IMDG 1950 ICAO/IATA 1950 Kommentar 14.2 Officiell transportbenämning ADR AEROSOLER RID AEROSOLER IMDG AEROSOLS Aerosoler får transporteras på väg (ADR) som begränsad mängd ( 1L ) om varje kolli väger högst 30 kg i kartong eller 20 kg på brickor med sträckeller krympfilm. Varje kolli skall märkas med en kvadrat, ställt på ett hörn, den övre och undre delen skall vara svart, med en sidlängd av minst 100 mm.

10 Fläckfritt Sida 10 av 11 ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE 14.3 Faroklass för transport ADR 2.1 RID 2.1 IMDG 2.1 ICAO/IATA Förpackningsgrupp Anmärkning Inte relevant Miljöfaror IMDG Marine Pollutant Nej Särskilda försiktighetsåtgärder ADR, annan relevant information Tunnelrestriktionskod (D). Kan skickas som begränsad mängd 1L. RID Annan relevant information Kan skickas som begränsad mängd 1L. IMDG, annan relevant information Kan skickas som "Limited Quantity" 1L. EmS F-D, S-U Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Förorening kategori Inte relevant. AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Referenser (lagar/förordningar) ADR-S 2013 (MSBFS 2012:6) samt RID-S 2013 (MSBFS 2012:7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar. Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 2005:7, med ändringar och Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, med ändringar. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, "Hygieniska gränsvärden", AFS 2011:18. Avfallsförordning, SFS 2011:927. ADR-S 2013 (MSBFS 2012:6) samt RID-S 2013 (MSBFS 2012:7). Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare: MSBFS 2010:8 Kommentar Innehållsförteckning enligt förordning (EG) nr 648/2004: > 30% Alifatiska kolväten, <5% EDTA Kemikaliesäkerhetsbedömning En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts Nej AVSNITT 16: Annan information Leverantörens anmärkningar Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller

11 Fläckfritt Sida 11 av 11 Förteckning över relevanta R-fraser (under avsnitten 2 och 3). Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Använda förkortningar och akronymer Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Ansvarig för säkerhetsdatablad processer, sker på användarens eget ansvar. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R36 Irriterar ögonen. R11 Mycket brandfarligt. R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. R40 Misstänks kunna ge cancer. R48/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring. R68 Möjlig risk för bestående hälsoskador. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. R12 Extremt brandfarligt. R22 Farligt vid förtäring. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H302 Skadligt vid förtäring. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter H220 Extremt brandfarlig gas. H351 Misstänks kunna orsaka cancer H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig) vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket Bioackumulerande). LD50: Letal dos, den dos som förorsakar att 50% av populationen dör LC50: Den koncentration av en substans som dödar 50% av en population på en given tid EC50: Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal respons PNEC: Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt (Predicted No Effect Concentration) DNEL: Härledd nolleffektnivå (Derived No Effect Level) ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code Säkerhetsdatablad från leverantör daterat: Version 1 (nytt format) Säkerhetsdatabladet är utformat enligt EG 1907/2006 (Reach) inkl. EG 453/2010. Diskteknik AB

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ Aspen+ Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 04.04.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer Aspen+ Aspen Plus, Aspen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901)

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.06.2012 1.1.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime Smart Prime Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.05.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Smart Prime 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare ABC Brandsläckare Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 31.10.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ABC Brandsläckare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer