W&H Service Oil F1 MD400 Spray

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W&H Service Oil F1 MD400 Spray"

Transkript

1 Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD400 Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde: Smörjolja i sprayflaska, tillbehör till dentalinstrument 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Adress: W&H Nordic AB Box Täby Telefon: Telefax E-post: 1.4. Telefonnummer för nödsituationer eller 112 (Giftinformationscentralen) 2. Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering: F+, Xi; R12, R38, R67, R52/53 HÄLSA Avfettar huden vilket kan ge rodnad och hudsprickor. Inandning av höga halter kan ge huvudvärk, trötthet och illamående. MILJÖ Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. BRAND Extremt brandfarligt. Tryckbehållare. Sprayflaskan får inte utsättas för temperaturer över +50 C Märkningsuppgifter Farosymbol: EXTREMT BRANDFARLIGT IRRITERANDE Riskfraser: R12 Extremt brandfarligt R38 Irriterar huden R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Skyddsfraser: (S2 Förvaras oåtkomligt för barn)

2 Sida 2 av 8 S9 S16 S23 S24 S37 S51 S61 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden Undvik inandning av rök/dimma Undvik kontakt med huden Använd lämpliga skyddshandskar. Sörj för god ventilation. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. Innehåller: Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, propan/butan/isobutan Tilläggstext: Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn Andra faror Blandningen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vpvb i enlighet med bilaga XIII (Reach). 3. Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Klassificering av ämnen enligt KIFS 2005:7 Farliga ämnen Halt,% CAS-nr EG-nummer Farokod Risk-fraser Nafta (petroleum), F R11 vätebehandlad lätt 1 Xn R65 Xi R38, R67 N R51/53 Butan (drivgas) F+ R12 Propan (drivgas) F+ R12 Isobutan (drivgas) F+ R12 Riskfraser i klartext: R11 = Mycket brandfarligt, R12 = Extremt brandfarligt, R38 = Irriterar huden, R51/53 = Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, R65 = Farligt: kan ge lungskador vid förtäring, R67 = Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Anm. 1. Innehåller benzen i en så låg halt (< 0,1 %), att ämnet inte klassificeras som cancerframkallande (anm. P i CLP 1272/2008/EG). Anm. 2. Innehåller 1,3-butadien i en så låg halt (< 0,1 %), att ämnet inte klassificeras som mutagent/cancerframkallande (anm. K i CLP 1272/2008/EG) Klassificering av ämnen enligt CLP, 1272/2008/EG Farliga ämnen Halt,% CAS-nr EG-nummer Faroklass/kategori Faroangivelser Nafta (petroleum), Brandf.vätskor, kat 2 H225 vätebehandlad lätt P Asp. tox, kat 1 H304 Hudirrit., kat 2 H315 Spec. organtox, kat 3 H336 Akv. tox, kron., kat 2 H411 Butan (drivgas) K Brandf. gas, kat 1 H220 Kondenserad gas Propan (drivgas) Brandf. gas, kat 1 H220 Kondenserad gas Isobutan (drivgas) K Brandf. gas, kat 1 H220 Kondenserad gas

3 Sida 3 av 8 Faroangivelser i klartext: H220 = Extremt brandfarlig gas, H225 = Mycket brandfarlig vätska och ånga, H304 = Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna, H315 = Irriterar huden, H336 = Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad, H411 = Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Anm. P. Innehåller benzen i en så låg halt (< 0,1 %), att ämnet inte klassificeras som cancerframkallande. Anm. K. Innehåller 1,3-butadien i en så låg halt (< 0,1 %), att ämnet inte klassificeras som mutagent/cancerframkallande. 4. Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Frisk luft och vila. Hudkontakt Torka av med papper eller trasa. Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär uppkommer. Stänk i ögonen Skölj med vatten. Förtäring Drick mjölk eller vatten. Kontakta läkare om besvär uppkommer De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Inandning Inandning av höga halter kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Risk även för att reaktionsförmåga och minne försämras. Hudkontakt Avfettar huden vilket kan ge rodnad, hudsprickor och vid långvarig eller upprepad kontakt eksem. Stänk i ögonen Stänk i ögonen kan eventuellt ge mild ögonirritation. Förtäring Kan ge illamående, kräkningar, diarré och i övrigt liknande symptom som vid inandning. Kemisk lunginflammation kan tillstöta inom ett dygn om produkten dragits ned i luftvägarna. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Som regel bör man, om tvivel föreligger eller besvären kvarstår, alltid kontakta en läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. 5. Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel Släck med pulver, koldioxid eller skum. Använd inte vatten med sluten stråle som brandsläckningsmedel. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Hälsofarlig rök bestående av bl.a. koloxider bildas vid brand. Kontakt med eld kan orsaka bristning/explosion av flaskan Råd till brandbekämpningspersonal Använd rökdykningsutrustning (branddräkt, tryckluftsapparat) vid släckning av brand som skydd mot rök/gaser.

4 Sida 4 av 8 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Observera risken för antändning och explosion! Observera risken för halka om produkten har spillts på golvet. Använd kemikalieresistenta handskar. Se även personlig skyddsutrustning avsnitt Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp i avlopp av större mängd. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i vatten underrätta vattenverk alternativt reningsverk. Vid spill som medför risk för miljöskada kontakta ansvarig inom kommunen Metoder och material för inneslutning och sanering Mindre spill torkas upp med fuktig trasa. Större spill vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Undvik inandning av ångor samt kontakt med huden. Behållare hålls så långt möjligt slutna. Se till att luftväxlingen är god i lagret och på arbetsplatsen. Tvätta händerna efter användning, och tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan måltider Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvaras svalt och torrt och på avstånd från brandkällor. Skyddas från direkt solljus. Sprayflaskan får ej utsättas för temperaturer över +50 C Specifik slutanvändning Produkten används som smörjolja. Hudkontakt med produkten bör undvikas p.g.a. risken för irritationsskador. Inandning av höga halter ånga bör undvikas p.g.a. risken för huvudvärk, trötthet och illamående. Personlig skyddsutrustning kan eventuellt behövas, se avsnitt Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar Hygieniskt gränsvärde Bensin, industri-, heptantyp 200 ppm (800 mg/m 3 ) NGV (enl. AFS 2011:18) 300 ppm (1200 mg/m 3 ) KTV 8.2. Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Undvik inandning av ångor och direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. Ej rökning, eld, gnistor eller svetsning Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning a) Ögonskydd/ansiktsskydd Behövs normalt inte. Ögonskydd (skyddsglasögon) med sidoskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. Se SS-EN 166.

5 Sida 5 av 8 b) Hudskydd Skyddshandskar (i t.ex. neopren- eller nitrilgummi) måste användas vid risk för omfattande direktkontakt. Skyddskläder efter behov. Se SS-EN c) Andningsskydd Behövs normalt inte. Andningsskydd: halv- eller helmask med gasfilter A (brun) eller andningsapparat kan behövas vid risk för exponering över hygieniska gränsvärdet. Se SS-EN Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Ljust gul vätska (aerosol) Lukt Produktspecifik Lukttröskel Ej tillgänglig ph-värde Ej relevant Smältpunkt/Fryspunkt Kokpunkt < -10 C Flampunkt ca -80 C Avdunstningshastighet (BuAc = 1) Brandfarlighet (fast form, gas) Explosionsgränser 1,8-11,2 vol-% Ångtryck > 1200 hpa vid 20 C Ångdensitet (luft = 1) Relativ densitet 600 kg/m 3 vid 20 C Löslighet - vatten Ej blandbar med vatten Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Tändtemperatur > 350 C Sönderfallstemperatur Stabil vid normal användning Viskositet Explosiva egenskaper Produkten är inte explosiv, men explosiva ång-luftblandningar kan bildas Oxiderande egenskaper Produkten har inga oxiderande egenskaper 9.2. Annan information Ej tillgänglig. 10. Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Inte reaktiv vid avsedd användning Kemisk stabilitet Stabil vid avsedd användning Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner förväntade.

6 Sida 6 av Förhållanden som ska undvikas Undvik antändningskällor. Sprayflaskan får inte utsättas för temperaturer över +50 C Oförenliga material Reagerar med oxidationsmedel Farliga sönderdelningsprodukter Vid förbränning bildas irriterande rök och giftig gas av bl.a. koloxider 11. Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna Inandning Inandning av höga halter kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Risk även för att reaktionsförmåga och minne försämras. Hudkontakt Avfettar huden vilket kan ge rodnad, hudsprickor och vid långvarig eller upprepad kontakt eksem. Stänk i ögonen Stänk i ögonen kan eventuellt ge mild ögonirritation. Förtäring Kan ge illamående, kräkningar, diarré och i övrigt liknande symptom som vid inandning. Kemisk lunginflammation kan tillstöta inom ett dygn om produkten dragits ned i luftvägarna. Testdata Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt Relevant faroklass Effektiv dos/ Art Metod Anmärkning koncentration Akut oral toxicitet n/a Inte klassificerad Akut dermal toxicitet n/a Inte klassificerad Akut toxicitet, inhalation LC50: > 20 mg/l, 4 timmar Råtta OECD 403 R67 (Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad) Frätande/irriterande på 0,5 ml konc. Kanin OECD 404 R38 (Irriterar huden) huden Allvarlig ögonskada/ 0,1 ml konc. Kanin OECD 405 Ej irriterande på ögon ögonirritation Luftvägs- n/a Inte klassificerad /hudsensibilisering Mutagenitet i könsceller n/a Negativ (inte mutagen) Carcinogenicitet n/a Negativ (inte carcinogen) Reproduktionstoxicitet n/a Negativ (inte reproduktionstoxisk) Specifik organtoxicitet n/a Inte klassificerad enstaka exponering Specifik organtoxicitet n/a Inte klassificerad upprepad exponering Fara vid aspiration n/a R65 (Farligt: kan ge lungskador vid förtäring)

7 Sida 7 av Ekologisk information Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt Toxicitet Relevant Effekt Art Exponeringstid Resultat faroklass Akut toxicitet, fisk LL50 (OECD 203) Oncorhynchus mykiss 96h 10 mg/l (beräknad) Akut toxicitet, Daphnia EL50 (OECD 202) Daphnia magna 48h 4,5 mg/l (beräknad) Akut toxicitet, alg EL50 (OECD 201) Pseudokirchnerella subcapitata 72h 3,1 mg/l (beräknad) Persistens och nedbrytbarhet Biologiskt lättnedbrytbar.(iso/dis 14593) Bioackumuleringsförmåga Potentiellt bioackumulerande i vattenmiljön. (log Pow > 3) Rörligheten i jord Produkten är inte vattenlöslig (flyter på vatten) men kan adsorberas till jordpartiklar. (log Koc = ca 2) Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Ingående ämnen uppfyller inte kriterier för PBT eller vpvb Andra skadliga effekter Låg giftighet för landlevande däggdjur. Samlat omdöme: Produkten är miljöfarlig. Klassificering: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 13. Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Oanvänd sprayburk Avfallskod: (förklaring: Fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika; Annat avfall). Utgör farligt avfall (SFS 2011:927, Avfallsförordning). Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs! tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör. Observera att klassificering av avfall är användarens ansvar. Tom sprayburk Avfallskod: (förklaring: Aerosoler).

8 Sida 8 av 8 Helt tömd sprayburk är inte farligt avfall. Hantering av förpackning Helt tomma förpackningar kan lämnas till förpackningsinsamling. W&H Nordic AB är anslutna till REPA, det bolag som ansvarar för insamling etc. av använda förpackningar. För frågor om lokal insamling - ring REPA, telefon: Transportinformation UN-nummer: UN Officiell transportbenämning: Aerosoler, brandfarliga Faroklass för transport: 2 (klassificeringskod: 5F) Förpackningsgrupp: Miljöfaror: Särskilda försiktighetsåtgärder: Sjö (EmS): F-D, S-U Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 15. Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Nationella bestämmelser: AFS 2011:18, Hygieniska gränsvärden SFS 2011:927, Avfallsförordning Kemikaliesäkerhetsbedömning Leverantören har inte gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av blandningen. 16. Annan information Hänvisning till viktig litteratur och datakällor Safety Data Sheet, W&H Service Oil F1 MD400, Klüber Lubrication München KG, Följande avsnitt har ändrats sedan förra utgåvan (daterad ): Avsnitt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Slut på dokumentet ---

OMICRON 022 S SPRAY Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2006-10-04 Version: 1.2 Omarbetad: 2013-04-18. Omicron 022 S spray

OMICRON 022 S SPRAY Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2006-10-04 Version: 1.2 Omarbetad: 2013-04-18. Omicron 022 S spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 022 S spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Omicron 41 universalfett

Omicron 41 universalfett Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 41 universalfett REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Omicron 446 Sågkedjeolja

Omicron 446 Sågkedjeolja Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 446 Sågkedjeolja REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

W&H Service Oil F1 MD400 Spray

W&H Service Oil F1 MD400 Spray Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD400 Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Omicron 636 Krypolja Spray

Omicron 636 Krypolja Spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 636 Krypolja Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Omicron 888 Breakcleaner

Omicron 888 Breakcleaner Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 888 Breakcleaner REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Air-flow Classic Comfort

Air-flow Classic Comfort Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Air-flow Classic Comfort REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Omicron 640 2-takt Nautic

Omicron 640 2-takt Nautic Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 640 2-takt Nautic REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

W&H Service Oil F1 MD500

W&H Service Oil F1 MD500 Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD500 REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) W&H Service Oil F1 MD-500

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) W&H Service Oil F1 MD-500 SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Smörjolja W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby Telefon: 08-445 88 30 Telefax:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad 20160401 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Kylarvätska MPG, koncentrerad 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Omega 101 kylartätning

Omega 101 kylartätning Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omega 101 kylartätning REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Omicron 840 Valsolja

Omicron 840 Valsolja Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 840 Valsolja REACH-registreringsnummer: 01-2119490725-29 (Kolväten, C4,1,3-butadienfri, polymd.,

Läs mer

Omega 033 högtemperaturfett

Omega 033 högtemperaturfett Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omega 033 högtemperaturfett REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

W&H Service Oil F1 MD200

W&H Service Oil F1 MD200 Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD200 REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Omega 058 livsmedelsfett

Omega 058 livsmedelsfett Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omega 058 livsmedelsfett REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

RENGÖRING MAXIMA CONTACT CLEANER Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2003-01-23 Version: 1.1 Omarbetad: 2010-04-28

RENGÖRING MAXIMA CONTACT CLEANER Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2003-01-23 Version: 1.1 Omarbetad: 2010-04-28 Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Jofrab AB Handelsnamn: Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Artikelnummer: 47-40-70 Telefon: 0140-38 50 30 Användningsområde: Rengöringsspray

Läs mer

OMICRON 699 SP Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-04-25 Version: 1.0 Omarbetad:

OMICRON 699 SP Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-04-25 Version: 1.0 Omarbetad: Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 699 SP REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

VIM BATHROOM Sida 1 av 5 S Ä K E R H E T S D A T A B L A D. Utgiven: 2010-06-09 Version: 1.0 Omarbetad:

VIM BATHROOM Sida 1 av 5 S Ä K E R H E T S D A T A B L A D. Utgiven: 2010-06-09 Version: 1.0 Omarbetad: Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Boston / Spotless Scandinavia AB Handelsnamn: Berga Allé 1 254 52 HELSINGBORG Telefon: 042-15 38 60 Användningsområde: Rengöringsmedel för

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

OMICRON 646 S SPRAY Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: Version: 1.2 Omarbetad: Omicron 646 S spray

OMICRON 646 S SPRAY Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: Version: 1.2 Omarbetad: Omicron 646 S spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 646 S spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Sida 1 av 5 Datum 20140507 Ersätter Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Mavala Nagellack (gäller för samtliga Mavala nagellack) Artikelnummer:

Läs mer

Omega 917 Packningsskydd

Omega 917 Packningsskydd Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omega 917 Packningsskydd REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

Print Power series Art nr:

Print Power series Art nr: Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: REACH-registreringsnummer: Print Power series Art nr: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Omega 022 lågfriktionsfett

Omega 022 lågfriktionsfett Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omega 022 lågfriktionsfett REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Omicron 029 Bredbandsfett

Omicron 029 Bredbandsfett Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 029 Bredbandsfett REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

ProLoc Marine Line PR101 Decking Primer

ProLoc Marine Line PR101 Decking Primer Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: ProLoc Marine Line PR101 Decking Primer Artikelnummer: REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206

SÄKERHETSDATABLAD MÄRKPENNA ARTLINE 17600206. Omarbetad: 2012-05-31 Internt nr: 17600206 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3 Närmare

Läs mer

NITRAM OIL 2 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: Version: 1.1 Omarbetad:

NITRAM OIL 2 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: Version: 1.1 Omarbetad: Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Nitram Oil # 2 REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad Ver 1 utf 20120229 Ver 3 omarbetad 20141202 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Vaxschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 Tidigare datum Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn Aerosol 520ml Artikelnummer: 41129 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Snowclean SnowChem 301 ECO

Snowclean SnowChem 301 ECO Sida 1 (7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Skärolja SÄKERHETSDATABLAD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

TRUTEST PRO GLASS CLEANER AQUA 320

TRUTEST PRO GLASS CLEANER AQUA 320 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Omicron 888 Quick Cleaner Spray

Omicron 888 Quick Cleaner Spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 888 Quick Cleaner Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: PROLAKUTEN Artikelnummer: P181 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II

S.P.I.F. II Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD S.P.I.F. II Sida 1 av 5 1. Namnet på produkten och företaget ClubShop AB Box 3055 600 03 NORRKÖPING Telefon: 011-13 16 17 Telefax: 011-16 74 45 Handelsnamn: Användningsområde: Borttagning av härdad screenfärg Telefon

Läs mer

HIAB H-43 GOLVPOLISH

HIAB H-43 GOLVPOLISH Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Omicron 636 SX spray

Omicron 636 SX spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 636 SX spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1.

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : Artikelnummer: W7001 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

MAXIMA SUSPENSION CLEAN

MAXIMA SUSPENSION CLEAN Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Bromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

Triboron Krypsmörjmedel

Triboron Krypsmörjmedel Sida 1 av 4 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Tribolator i Norden AB Handelsnamn: Triboron Krypsmörjmedel Box 17155 104 82 STOCKHOLM Telefon: 08-685 66 80 Användningsområde: Krypsmörjmedel

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: OLJE-PROL Artikelnummer: P1050 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-03-01 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 41035,41045,41055,41051,41065 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

FETT SNÄCKVÄXEL Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: Version: 1.0 Omarbetad: FETT SNÄCKVÄXEL

FETT SNÄCKVÄXEL Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: Version: 1.0 Omarbetad: FETT SNÄCKVÄXEL Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Artikelnummer: 15-395-02, 16-260-01 och 16-260-02 REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Datum 27.2.2015 Tidigare datum AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 32.15735261, 15735282,

Läs mer

VIM CREAM LEMON Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: Version: 1.1 Omarbetad: VIM CREAM LEMON

VIM CREAM LEMON Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: Version: 1.1 Omarbetad: VIM CREAM LEMON Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Sida 1 (5) Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Utfärdad: 2009-12-22 Reviderad: 2013-09-20 Version: 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/ företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagning Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 SPF Clay Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Ersätter dat. 2010-08-21 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn: SPF Clay (100g, 200g) Flex Leverantörens artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET

Läs mer

Utgiven: Version: 1.0 Omarbetad: CHOICE 2 CEMENT

Utgiven: Version: 1.0 Omarbetad: CHOICE 2 CEMENT Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Active Fluid MC 1100 REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Typosan 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Neutralizer Sida 1/5 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Neutralizer Utfärdad: 2006-06-26 Reviderat:2013-09-05 Version: 6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: VAX-PROL Artikelnummer: P1020 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

Triboron Torrsmörjmedel

Triboron Torrsmörjmedel Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Tribolator i Norden AB Box 17155 104 82 STOCKHOLM Telefon: 08-685 66 80 E-post: info@triboron.se Ansvarig person Tommy Lindblom Handelsnamn:

Läs mer

Omega 077 chassi- och lagerfett

Omega 077 chassi- och lagerfett Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omega 077 chassi- och lagerfett REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2012-05-07 Version:1 Omarbetat: - 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget sid 1(5) 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget 1.1 Produktbeteckning: Modellera Artikelnummer: 10212 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

OMEGA 992 S Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2013-04-19 Version: 1.0 Omarbetad:

OMEGA 992 S Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD. Utgiven: 2013-04-19 Version: 1.0 Omarbetad: Sida 1 av 9 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omega 992 S REACH-registreringsnummer: 01-2119490725-29 (Kolväten, C4,1,3-butadienfri, polymd., triisobutylenfraktion,

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

FILTER CLEANER SPECTRO SX

FILTER CLEANER SPECTRO SX Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg 6 573 23 TRANÅS Telefon: 0140-38 50 30 Telefax: 0140-155 03 E-post: he@jofrab.se Handelsnamn: Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.03.2013 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Omega 77, 400 g

SÄKERHETSDATABLAD Omega 77, 400 g Omega 77, 400 g Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Omega 77, 400 g SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Omicron 030 Silicone food grade fett Spray

Omicron 030 Silicone food grade fett Spray Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 030 Silicone food grade fett Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LANDORA TERRASSLASYR

SÄKERHETSDATABLAD LANDORA TERRASSLASYR SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 19/09/2011 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5661638 Synonymer: OTHER PRODUCT

Läs mer

SANELUX SOFT Utfärdat: 2015-12-07

SANELUX SOFT Utfärdat: 2015-12-07 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANELUX SOFT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax Listskydd Tub (314) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax Listskydd Tub (314) Produktnr. 314 1.2 Relevanta

Läs mer

Omicron 410 Hydraulolja HFC

Omicron 410 Hydraulolja HFC Sida 1 av 7 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Omicron 410 Hydraulolja HFC REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Magic Complete Marble & Granite Spray

SÄKERHETSDATABLAD. Magic Complete Marble & Granite Spray SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Magic Complete Marble & Granite Spray 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 09/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5814 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BERDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utgivningsdatum 2012-09-25 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Träolja 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 11/04/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5736 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: AVJONISERAT VATTEN REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 10 januari 2013

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 10 januari 2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: MILJÖVÄNLIG KYLARGLYKOL Artikelnummer: P796 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:3 oktober 2013 ORAPI SAN

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:3 oktober 2013 ORAPI SAN Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds från Rengöringsmedel.

Läs mer