W&H Service Oil F1 MD400 Spray

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W&H Service Oil F1 MD400 Spray"

Transkript

1 Sida 1 av 8 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: W&H Service Oil F1 MD400 Spray REACH-registreringsnummer: 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde: Smörjolja i sprayflaska, tillbehör till dentalinstrument 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Adress: W&H Nordic AB Box Täby Telefon: Telefax E-post: 1.4. Telefonnummer för nödsituationer eller 112 (Giftinformationscentralen) 2. Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering: F+, Xi; R12, R38, R67, R52/53 HÄLSA Avfettar huden vilket kan ge rodnad och hudsprickor. Inandning av höga halter kan ge huvudvärk, trötthet och illamående. MILJÖ Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. BRAND Extremt brandfarligt. Tryckbehållare. Sprayflaskan får inte utsättas för temperaturer över +50 C Märkningsuppgifter Farosymbol: EXTREMT BRANDFARLIGT IRRITERANDE Riskfraser: R12 Extremt brandfarligt R38 Irriterar huden R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Skyddsfraser: (S2 Förvaras oåtkomligt för barn)

2 Sida 2 av 8 S9 S16 S23 S24 S37 S51 S61 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden Undvik inandning av rök/dimma Undvik kontakt med huden Använd lämpliga skyddshandskar. Sörj för god ventilation. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. Innehåller: Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, propan/butan/isobutan Tilläggstext: Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn Andra faror Blandningen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vpvb i enlighet med bilaga XIII (Reach). 3. Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Klassificering av ämnen enligt KIFS 2005:7 Farliga ämnen Halt,% CAS-nr EG-nummer Farokod Risk-fraser Nafta (petroleum), F R11 vätebehandlad lätt 1 Xn R65 Xi R38, R67 N R51/53 Butan (drivgas) F+ R12 Propan (drivgas) F+ R12 Isobutan (drivgas) F+ R12 Riskfraser i klartext: R11 = Mycket brandfarligt, R12 = Extremt brandfarligt, R38 = Irriterar huden, R51/53 = Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, R65 = Farligt: kan ge lungskador vid förtäring, R67 = Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Anm. 1. Innehåller benzen i en så låg halt (< 0,1 %), att ämnet inte klassificeras som cancerframkallande (anm. P i CLP 1272/2008/EG). Anm. 2. Innehåller 1,3-butadien i en så låg halt (< 0,1 %), att ämnet inte klassificeras som mutagent/cancerframkallande (anm. K i CLP 1272/2008/EG) Klassificering av ämnen enligt CLP, 1272/2008/EG Farliga ämnen Halt,% CAS-nr EG-nummer Faroklass/kategori Faroangivelser Nafta (petroleum), Brandf.vätskor, kat 2 H225 vätebehandlad lätt P Asp. tox, kat 1 H304 Hudirrit., kat 2 H315 Spec. organtox, kat 3 H336 Akv. tox, kron., kat 2 H411 Butan (drivgas) K Brandf. gas, kat 1 H220 Kondenserad gas Propan (drivgas) Brandf. gas, kat 1 H220 Kondenserad gas Isobutan (drivgas) K Brandf. gas, kat 1 H220 Kondenserad gas

3 Sida 3 av 8 Faroangivelser i klartext: H220 = Extremt brandfarlig gas, H225 = Mycket brandfarlig vätska och ånga, H304 = Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ned i luftvägarna, H315 = Irriterar huden, H336 = Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad, H411 = Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Anm. P. Innehåller benzen i en så låg halt (< 0,1 %), att ämnet inte klassificeras som cancerframkallande. Anm. K. Innehåller 1,3-butadien i en så låg halt (< 0,1 %), att ämnet inte klassificeras som mutagent/cancerframkallande. 4. Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Frisk luft och vila. Hudkontakt Torka av med papper eller trasa. Tvätta med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär uppkommer. Stänk i ögonen Skölj med vatten. Förtäring Drick mjölk eller vatten. Kontakta läkare om besvär uppkommer De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Inandning Inandning av höga halter kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Risk även för att reaktionsförmåga och minne försämras. Hudkontakt Avfettar huden vilket kan ge rodnad, hudsprickor och vid långvarig eller upprepad kontakt eksem. Stänk i ögonen Stänk i ögonen kan eventuellt ge mild ögonirritation. Förtäring Kan ge illamående, kräkningar, diarré och i övrigt liknande symptom som vid inandning. Kemisk lunginflammation kan tillstöta inom ett dygn om produkten dragits ned i luftvägarna. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Som regel bör man, om tvivel föreligger eller besvären kvarstår, alltid kontakta en läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. 5. Brandbekämpningsåtgärder 5.1. Släckmedel Släck med pulver, koldioxid eller skum. Använd inte vatten med sluten stråle som brandsläckningsmedel. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Hälsofarlig rök bestående av bl.a. koloxider bildas vid brand. Kontakt med eld kan orsaka bristning/explosion av flaskan Råd till brandbekämpningspersonal Använd rökdykningsutrustning (branddräkt, tryckluftsapparat) vid släckning av brand som skydd mot rök/gaser.

4 Sida 4 av 8 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Observera risken för antändning och explosion! Observera risken för halka om produkten har spillts på golvet. Använd kemikalieresistenta handskar. Se även personlig skyddsutrustning avsnitt Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp i avlopp av större mängd. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i vatten underrätta vattenverk alternativt reningsverk. Vid spill som medför risk för miljöskada kontakta ansvarig inom kommunen Metoder och material för inneslutning och sanering Mindre spill torkas upp med fuktig trasa. Större spill vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Undvik inandning av ångor samt kontakt med huden. Behållare hålls så långt möjligt slutna. Se till att luftväxlingen är god i lagret och på arbetsplatsen. Tvätta händerna efter användning, och tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan måltider Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvaras svalt och torrt och på avstånd från brandkällor. Skyddas från direkt solljus. Sprayflaskan får ej utsättas för temperaturer över +50 C Specifik slutanvändning Produkten används som smörjolja. Hudkontakt med produkten bör undvikas p.g.a. risken för irritationsskador. Inandning av höga halter ånga bör undvikas p.g.a. risken för huvudvärk, trötthet och illamående. Personlig skyddsutrustning kan eventuellt behövas, se avsnitt Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar Hygieniskt gränsvärde Bensin, industri-, heptantyp 200 ppm (800 mg/m 3 ) NGV (enl. AFS 2011:18) 300 ppm (1200 mg/m 3 ) KTV 8.2. Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Undvik inandning av ångor och direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. Ej rökning, eld, gnistor eller svetsning Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning a) Ögonskydd/ansiktsskydd Behövs normalt inte. Ögonskydd (skyddsglasögon) med sidoskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. Se SS-EN 166.

5 Sida 5 av 8 b) Hudskydd Skyddshandskar (i t.ex. neopren- eller nitrilgummi) måste användas vid risk för omfattande direktkontakt. Skyddskläder efter behov. Se SS-EN c) Andningsskydd Behövs normalt inte. Andningsskydd: halv- eller helmask med gasfilter A (brun) eller andningsapparat kan behövas vid risk för exponering över hygieniska gränsvärdet. Se SS-EN Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Ljust gul vätska (aerosol) Lukt Produktspecifik Lukttröskel Ej tillgänglig ph-värde Ej relevant Smältpunkt/Fryspunkt Kokpunkt < -10 C Flampunkt ca -80 C Avdunstningshastighet (BuAc = 1) Brandfarlighet (fast form, gas) Explosionsgränser 1,8-11,2 vol-% Ångtryck > 1200 hpa vid 20 C Ångdensitet (luft = 1) Relativ densitet 600 kg/m 3 vid 20 C Löslighet - vatten Ej blandbar med vatten Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Tändtemperatur > 350 C Sönderfallstemperatur Stabil vid normal användning Viskositet Explosiva egenskaper Produkten är inte explosiv, men explosiva ång-luftblandningar kan bildas Oxiderande egenskaper Produkten har inga oxiderande egenskaper 9.2. Annan information Ej tillgänglig. 10. Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Inte reaktiv vid avsedd användning Kemisk stabilitet Stabil vid avsedd användning Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner förväntade.

6 Sida 6 av Förhållanden som ska undvikas Undvik antändningskällor. Sprayflaskan får inte utsättas för temperaturer över +50 C Oförenliga material Reagerar med oxidationsmedel Farliga sönderdelningsprodukter Vid förbränning bildas irriterande rök och giftig gas av bl.a. koloxider 11. Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna Inandning Inandning av höga halter kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Risk även för att reaktionsförmåga och minne försämras. Hudkontakt Avfettar huden vilket kan ge rodnad, hudsprickor och vid långvarig eller upprepad kontakt eksem. Stänk i ögonen Stänk i ögonen kan eventuellt ge mild ögonirritation. Förtäring Kan ge illamående, kräkningar, diarré och i övrigt liknande symptom som vid inandning. Kemisk lunginflammation kan tillstöta inom ett dygn om produkten dragits ned i luftvägarna. Testdata Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt Relevant faroklass Effektiv dos/ Art Metod Anmärkning koncentration Akut oral toxicitet n/a Inte klassificerad Akut dermal toxicitet n/a Inte klassificerad Akut toxicitet, inhalation LC50: > 20 mg/l, 4 timmar Råtta OECD 403 R67 (Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad) Frätande/irriterande på 0,5 ml konc. Kanin OECD 404 R38 (Irriterar huden) huden Allvarlig ögonskada/ 0,1 ml konc. Kanin OECD 405 Ej irriterande på ögon ögonirritation Luftvägs- n/a Inte klassificerad /hudsensibilisering Mutagenitet i könsceller n/a Negativ (inte mutagen) Carcinogenicitet n/a Negativ (inte carcinogen) Reproduktionstoxicitet n/a Negativ (inte reproduktionstoxisk) Specifik organtoxicitet n/a Inte klassificerad enstaka exponering Specifik organtoxicitet n/a Inte klassificerad upprepad exponering Fara vid aspiration n/a R65 (Farligt: kan ge lungskador vid förtäring)

7 Sida 7 av Ekologisk information Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt Toxicitet Relevant Effekt Art Exponeringstid Resultat faroklass Akut toxicitet, fisk LL50 (OECD 203) Oncorhynchus mykiss 96h 10 mg/l (beräknad) Akut toxicitet, Daphnia EL50 (OECD 202) Daphnia magna 48h 4,5 mg/l (beräknad) Akut toxicitet, alg EL50 (OECD 201) Pseudokirchnerella subcapitata 72h 3,1 mg/l (beräknad) Persistens och nedbrytbarhet Biologiskt lättnedbrytbar.(iso/dis 14593) Bioackumuleringsförmåga Potentiellt bioackumulerande i vattenmiljön. (log Pow > 3) Rörligheten i jord Produkten är inte vattenlöslig (flyter på vatten) men kan adsorberas till jordpartiklar. (log Koc = ca 2) Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Ingående ämnen uppfyller inte kriterier för PBT eller vpvb Andra skadliga effekter Låg giftighet för landlevande däggdjur. Samlat omdöme: Produkten är miljöfarlig. Klassificering: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 13. Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Oanvänd sprayburk Avfallskod: (förklaring: Fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika; Annat avfall). Utgör farligt avfall (SFS 2011:927, Avfallsförordning). Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs! tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör. Observera att klassificering av avfall är användarens ansvar. Tom sprayburk Avfallskod: (förklaring: Aerosoler).

8 Sida 8 av 8 Helt tömd sprayburk är inte farligt avfall. Hantering av förpackning Helt tomma förpackningar kan lämnas till förpackningsinsamling. W&H Nordic AB är anslutna till REPA, det bolag som ansvarar för insamling etc. av använda förpackningar. För frågor om lokal insamling - ring REPA, telefon: Transportinformation UN-nummer: UN Officiell transportbenämning: Aerosoler, brandfarliga Faroklass för transport: 2 (klassificeringskod: 5F) Förpackningsgrupp: Miljöfaror: Särskilda försiktighetsåtgärder: Sjö (EmS): F-D, S-U Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 15. Gällande föreskrifter Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Nationella bestämmelser: AFS 2011:18, Hygieniska gränsvärden SFS 2011:927, Avfallsförordning Kemikaliesäkerhetsbedömning Leverantören har inte gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av blandningen. 16. Annan information Hänvisning till viktig litteratur och datakällor Safety Data Sheet, W&H Service Oil F1 MD400, Klüber Lubrication München KG, Följande avsnitt har ändrats sedan förra utgåvan (daterad ): Avsnitt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Slut på dokumentet ---

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på bor. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning Art.nr: 138-XXXX KEMI: 529704-9 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer